Procedura : 2007/0809(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0174/2008

Teksty złożone :

A6-0174/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/06/2008 - 6.4
CRE 05/06/2008 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0244

SPRAWOZDANIE     *
PDF 159kWORD 193k
8.5.2008
PE 394.208v02-00 A6-0174/2008

w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Federalną Niemiec mającej na celu przyjęcie decyzji Rady w sprawie sieci punktów kontaktowych służącej zwalczaniu korupcji

(11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Hubert Pirker

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Federalną Niemiec mającej na celu przyjęcie decyzji Rady w sprawie sieci punktów kontaktowych służącej zwalczaniu korupcji

(11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając inicjatywę Republiki Federalnej Niemiec (11231/2007)(1),

–   uwzględniając art. 34 ust. 2 litera c) traktatu UE,

–   uwzględniając art. 39 ust. 1 traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0240/2007),

–   uwzględniając art. 93 oraz art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6‑0174/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach inicjatywę Republiki Federalnej Niemiec;

2.  zwraca się do Rady o odpowiednią zmianę tekstu;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do inicjatywy Republiki Federalnej Niemiec;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządowi Republiki Federalnej Niemiec.

Tekst proponowany przez Republikę Federalną Niemiec  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Artykuł 1

Niniejszym ustanawia się sieć punktów kontaktowych państw członkowskich Unii Europejskiej (zwaną dalej „siecią”) w celu usprawnienia współpracy między organami i agencjami mającej na celu zapobieganie i zwalczanie korupcji w Europie. Komisja Europejska, Europol i Eurojust w pełni uczestniczą w działalności tej sieci.

Niniejszym ustanawia się sieć punktów kontaktowych państw członkowskich Unii Europejskiej (zwaną dalej „siecią”) w celu usprawnienia współpracy między organami i agencjami mającej na celu zapobieganie i zwalczanie korupcji w Europie. Komisja (OLAF), Europol i Eurojust w pełni uczestniczą w działalności tej sieci.

Uzasadnienie

Jednym z głównych celów OLAF jest zwalczanie korupcji w zakresie budżetu Wspólnoty. W związku z tym OLAF powinno stanowić nierozłączny element sieci.

Poprawka 2

Artykuł 2

Sieć składa się z organów i agencji państw członkowskich Unii Europejskiej, których zadaniem jest zapobieganie korupcji lub jej zwalczanie. Jej członkowie są wyznaczani przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie wyznaczają przynajmniej jedną, lecz nie więcej niż trzy takie organizacje. Komisja Europejska sama wyznacza swoich przedstawicieli. W ramach swoich odpowiednich kompetencji Europol i Eurojust mogą uczestniczyć w działalności sieci.

Sieć składa się z organów i agencji państw członkowskich Unii Europejskiej, których zadaniem jest zapobieganie korupcji lub jej zwalczanie. Jej członkowie są wyznaczani przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie wyznaczają przynajmniej jedną, lecz nie więcej niż trzy takie organizacje. Komisja (OLAF) sama wyznacza swoich przedstawicieli. W ramach sobie właściwych kompetencji OLAF, Europol i Eurojust uczestniczą w działalności sieci.

Uzasadnienie

Jednym z głównych celów OLAF jest zwalczanie korupcji w zakresie budżetu Wspólnoty. W związku z tym OLAF powinno stanowić nierozłączny element sieci. W celu stworzenia sieci o silnych podstawach niezbędne jest doświadczenie i wiedza praktyczna Europolu i Eurojustu. Te dwie instytucje powinny zatem także stanowić integralną część wspomnianej sieci, w związku z czym sprawozdawca wnioskuje o uczynienie ich udziału obowiązkowym.

Poprawka 3

Artykuł 3 ustęp 1 punkt 1 a (nowy)

 

(1a) składa ona co roku Komisji i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z wyników pracy zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1, wraz z konkretnymi propozycjami dotyczącymi zapobiegania i zwalczania korupcji.

Uzasadnienie

Uwzględniając brak we wniosku jakiegokolwiek mechanizmu przeglądu, wskazane byłoby, aby sieć składała przynajmniej sprawozdanie ze swoich działań i przedstawiała konkretne propozycje zapobiegania korupcji.

Poprawka 4

Artykuł 3 ustęp 2

2. Członkowie sieci, w celu wypełnienia swoich zadań, spotykają się, gdy jest to konieczne, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

2. Członkowie sieci, w celu wypełnienia swoich zadań, spotykają się nie rzadziej niż raz w roku.

Uzasadnienie

Zbędne sformułowanie.

Poprawka 5

Artykuł 5 ustęp 1

1. Sieć organizuje się na podstawie dotychczasowej nieformalnej współpracy między Europejskimi Partnerami przeciwko Korupcji (EPAC).

1. Sieć organizuje się pod przewodnictwem danej prezydencji Rady i rozwija się na podstawie dotychczasowej nieformalnej współpracy między Europejskimi Partnerami przeciwko Korupcji (EPAC).

Uzasadnienie

W związku z brakiem własnego sekretariatu punkt kontaktowy w Radzie jest wskazany zarówno dla sprawnego funkcjonowania sieci, jak i dla jej koordynacji.

Poprawka 6

Artykuł 5 ustęp 2

2. Państwa członkowskie i Komisja Europejska pokrywają wszystkie koszty związane z wyznaczonymi przez nie członkami lub przedstawicielami. Ta zasada dotyczy również Europolu i Eurojustu.

2. Komisja Europejska pokrywa wszystkie koszty związane z wyznaczonymi przez nią członkami lub przedstawicielami, a także koszty członków lub przedstawicieli wskazanych przez państwa członkowskie. Ta zasada dotyczy również OLAF, Europolu i Eurojustu.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia ducha europejskiego i niezależności sieci, a także możliwości udziału przedstawicieli każdego państwa członkowskiego w działalności sieci, koszty wszystkich członków powinny być pokrywane z budżetu Wspólnoty, np. z programu HERKULES II.

(1)

Dz.U. C z 18.12.2007, str. .


UZASADNIENIE

Sprawozdawca jest zdania, że koncepcja utworzenia sieci punktów kontaktowych służącej zwalczaniu korupcji jest co do zasady słuszna. Wpisuje się ona w ramy ogólnego celu rozwoju przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, o którym stanowi program haski z 2005 r. Godny pochwały jest fakt, że inicjatywa utworzenia tego rodzaju sieci uwzględnia już istniejące agencje i organy w państwach członkowskich.

Obecny wniosek Rady może być jednak traktowany jedynie jako zarys systemu współpracy. De facto, jeżeli jest to tylko kwestia organizacji, może się nią zająć grupa robocza w Radzie lub Komisji, tak jak ma to miejsce w przypadku wielu innych grup roboczych o porównywalnych celach i strukturach. W swoim obecnym kształcie nie zasługuje ona na przyjęcie.

W celu umocnienia koncepcji bliższej współpracy przy zwalczaniu korupcji złożono szereg poprawek do tekstu Rady.

Uwzględniając różny charakter krajowych struktur agencji i organów ds. zwalczania korupcji, jak również różny stopień ich niezależności od odpowiednich struktur rządowych, sprawozdawca uważa, że udział przedstawicieli tych agencji powinien być pokrywany z budżetu Wspólnoty. Wyraża on również przekonanie, że istotny jest pełny udział OLAF w sieci.

Coroczne sprawozdania składane Komisji i Parlamentowi Europejskiemu mają zasadnicze znaczenie – zapewniają informację zwrotną o działaniach sieci i propozycjach możliwych sposobów lepszego zapobiegania i zwalczania korupcji. Powinno to być zorganizowane przez przewodnictwo Rady.

W przypadku nieuwzględnienia powyższych poprawek w sprawozdaniu, sprawozdawca nie widzi sensu udzielania poparcia temu wnioskowi w formie przedstawionej przez Radę.


PROCEDURA

Tytul

Sieć punktów kontaktowych służących zwalczaniu korupcji

Odsyłacze

11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS)

Data konsultacji z PE

24.7.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

3.9.2007

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

3.9.2007

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

CONT

11.10.2007

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Hubert Pirker

17.12.2007

 

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

Barbara Kudrycka

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.1.2008

6.5.2008

 

 

Data przyjęcia

6.5.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Stefano Zappalà

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jas Gawronski

Data złożenia

8.5.2008

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności