SPRÁVA o podnete Spolkovej republiky Nemecko na účely prijatia rozhodnutia Rady o sieti kontaktných osôb na boj proti korupcii

8.5.2008 - (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS)) - *

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Hubert Pirker

Postup : 2007/0809(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0174/2008
Predkladané texty :
A6-0174/2008
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o podnete Spolkovej republiky Nemecko na účely prijatia rozhodnutia Rady o sieti kontaktných osôb na boj proti korupcii

(11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na podnet Spolkovej republiky Nemecko (11231/2007),

–   so zreteľom na článok 34 ods. 2 písm. c) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0240/2007),

–   so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6‑0174/2007),

1.  schvaľuje podnet Spolkovej republiky Nemecko v znení zmien a doplnení;

2.  vyzýva Radu, aby zodpovedajúcim spôsobom zmenila a doplnila text;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak má v úmysle podstatne zmeniť podnet Spolkovej republiky Nemecko;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vláde Spolkovej republiky Nemecko.

Text predložený Spolkovou republikou NemeckoPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Článok 1

S cieľom zlepšiť spoluprácu medzi orgánmi a agentúrami na predchádzanie korupcie a boj proti nej sa zriaďuje sieť kontaktných osôb členských štátov Európskej únie (ďalej len sieť). Európska komisia, Europol a Eurojust sa v plnom rozsahu zapájajú do činností siete.

S cieľom zlepšiť spoluprácu medzi orgánmi a agentúrami na predchádzanie korupcie a boj proti nej sa zriaďuje sieť kontaktných osôb členských štátov Európskej únie (ďalej len sieť). Komisia (OLAF), Europol a Eurojust sa v plnom rozsahu zapájajú do činností siete.

Odôvodnenie

Jedným z hlavných cieľov úradu OLAF je boj proti korupcii v súvislosti s rozpočtom Spoločenstva. Z tohto dôvodu by mal byť OLAF integrálnou súčasťou tejto siete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 2

Sieť sa skladá z orgánov a agentúr členských štátov Európskej únie, ktorých úlohou je predchádzať alebo bojovať proti korupcii. Členské štáty určia jej členov. Každý členský štát určí najmenej jednu a najviac tri organizácie. Európska komisia určí svojich zástupcov. Europol a Eurojust sa v rámci svojich právomocí môžu zúčastňovať na činnostiach siete.

Sieť sa skladá z orgánov a agentúr členských štátov Európskej únie, ktorých úlohou je predchádzať alebo bojovať proti korupcii. Členské štáty určia jej členov. Každý členský štát určí najmenej jednu a najviac tri organizácie. Komisia (OLAF) určí svojich zástupcov. OLAF, Europol a Eurojust sa v rámci svojich právomocí zúčastňujú na činnostiach siete.

Odôvodnenie

Jedným z hlavných cieľov úradu OLAF je boj proti korupcii v súvislosti s rozpočtom Spoločenstva. Z tohto dôvodu by mal byť OLAF integrálnou súčasťou tejto siete. Aby bola vytvorená sieť na pevných základoch, sú nevyhnutne potrebné skúsenosti a know-how Europolu a Eurojustu. Preto by mali byť obe organizácie tiež integrálnou súčasťou tejto siete, čo je dôvodom, aby spravodajca požadoval ich povinnú účasť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 3 odsek 1 bod 1a (nový)

 

1a) každoročne predkladá Komisii a Európskemu parlamentu správu o svojich zisteniach na základe článku 3 ods. 1 bod 1 vrátane konkrétnych návrhov na predchádzanie korupcii a boj proti nej;

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že v tomto návrhu nie je uvedený žiadny revízny mechanizmus, je žiaduce, aby sieť aspoň predkladala správu o svojej činnosti a konkrétne návrhy týkajúce sa predchádzania korupcii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 3 odsek 2

2. Členovia siete sa na splnenie svojich úloh stretávajú podľa potreby a najmenej raz ročne.

2. Členovia siete sa na splnenie svojich úloh stretávajú najmenej raz ročne.

Odôvodnenie

Nadbytočná formulácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 5 odsek 1

1. Organizácia siete je založená na existujúcej neformálnej spolupráci medzi EPAC.

1. Organizácia siete je pod vedením príslušného predsedníctva Rady a je založená na existujúcej neformálnej spolupráci medzi EPAC.

Odôvodnenie

Keďže neexistuje vlastný sekretariát tejto siete, je z dôvodu jej efektívneho fungovania, ako aj koordinácie žiaduce, aby bola určená kontaktná osoba v rámci Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 5 odsek 2

2. Členské štáty a Európska komisia znášajú všetky náklady členov alebo zástupcov, ktorých si určili. Rovnaké pravidlá sa vzťahujú na Europol a Eurojust.

2. Európska komisia znáša všetky náklady svojich členov alebo zástupcov, ktorých si určila, ako aj náklady členov alebo zástupcov, ktorých si určili členské štáty. Rovnaké pravidlá sa vzťahujú na OLAF, Europol a Eurojust.

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečil európsky charakter a nezávislosť tejto siete a aby mali zástupcovia každého členského štátu možnosť zúčastniť sa na jej činnosti, náklady všetkých členov tejto siete by sa mali hradiť z rozpočtu Spoločenstva, napríklad prostredníctvom programu Hercule II.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca je toho názoru, že myšlienka zriadiť sieť kontaktných osôb na boj proti korupcii je v zásade dobrá. Zhodovalo by sa to aj so všeobecným cieľom vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý bol stanovený v Haagskom programe z roku 2005.

Je vítané, že podnet na zriadenie siete ráta s už existujúcimi agentúrami a orgánmi členských štátov.

Návrh, ktorý predložila Rada, sa však dá považovať len za minimálny model spolupráce. Ak pritom ide len o organizačné otázky, môže sa nimi zaoberať pracovná skupina v Rade alebo Komisii, ako v prípade mnohých iných pracovných skupín s porovnateľnými cieľmi a štruktúrami. Nemá význam, aby bol návrh v súčasnej podobe schválený.

Aby sa podporila myšlienka užšej spolupráce v boji proti korupcii, je k textu Rady predložených niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Vzhľadom na to, že vnútroštátne štruktúry agentúr a orgánov na boj proti korupcii, ako aj ich úroveň nezávislosti od príslušných vládnych štruktúr sú rozdielne, je spravodajca toho názoru, že účasť zástupcov týchto agentúr by sa mala financovať z rozpočtu Spoločenstva. Zastáva tiež rozhodné stanovisko, že plná účasť úradu OLAF v sieti je nevyhnutná.

Každoročné predkladanie správ Komisii a Európskemu parlamentu je nevyhnutné na získanie spätnej informácie o činnosti tejto siete a návrhov týkajúcich sa toho, ako zlepšiť prevenciu korupcie a boj proti nej. Malo by sa o to postarať predsedníctvo Rady.

Ak sa tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nezahrnú do správy, spravodajca nevidí dôvod na vyslovenie súhlasu s návrhom, ktorý predložila Rada.

POSTUP

Názov

Sieť kontaktných osôb na boj proti korupcii

Referenčné čísla

(11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Dátum konzultácie s EP

24.7.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

3.9.2007

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

3.9.2007

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

CONT

11.10.2007

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Hubert Pirker

17.12.2007

 

 

Predchádzajúca spravodajkyňa

Barbara Kudrycka

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.1.2008

6.5.2008

 

 

Dátum prijatia

6.5.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Stefano Zappalà

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jas Gawronski