RAPORT AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee töö 2007. aastal

8.5.2008 - (2008/2180(INI))

Arengukomisjon
Raportöör: Alain Hutchinson

Menetlus : 2007/2180(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0175/2008
Esitatud tekstid :
A6-0175/2008
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee töö kohta aastal 2007

(2008/2180(INI))

Euroopa Parlament,

- võttes arvesse koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000[1] (Cotonou leping);

- võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee töökorda, mis võeti vastu 3. aprillil 2003[2] ja mida on viimati muudetud Wiesbadenis (Saksamaa) 28. juunil 2007[3];

- võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend[4];

- võttes arvesse Kigali deklaratsiooni arengusõbralike majanduspartnerluselepingute kohta[5], mille parlamentaarne ühisassamblee võttis vastu 22. novembril 2007. aastal Kigalis;

- võttes arvesse parlamentaarse ühisassamblee 2007. aastal vastu võetud resolutsioone:

· resolutsioon heade valitsemistavade, läbipaistvuse ja vastutuse kohta AKV riikide loodusressursside kasutamisel[6];

· resolutsioon väiketalupidajate vaesuse vähendamise kohta AKV riikides, eelkõige puu- ja köögivilja- ning lillekasvatussektoris[7];

· resolutsioon kvalifitseeritud töötajate rände ja selle mõju kohta riigi arengule[8];

· resolutsioon olukorra kohta Darfuris[9];

· resolutsioon valimiste ja valimisprotsesside kohta AKV ja ELi riikides[10];

· resolutsioon välismaiste otseinvesteeringute mõju kohta Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidele[11];

· resolutsioon juurdepääsu kohta tervishoiuteenustele ja ravimitele, keskendudes eelkõige tähelepanuta jäetud haigustele[12];

· resolutsioon loodusõnnetuste kohta AKV riikides – valmisolekule suunatud (EAFi vahendid) ja abile suunatud (ECHO vahendid) ELi rahastamine[13];

· resolutsioon olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis, eelkõige riigi idaosas, ja selle mõju kohta piirkonnale[14];

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse arengukomisjoni raportit (A6-0175/2008),

A. arvestades Wiesbadenis 2007. aasta juunis ja Kigalis 2007. aasta novembris majanduspartnerluslepingute läbirääkimiste edenemise üle peetud arutelusid, mis viisid eespool nimetatud Kigali deklaratsiooni vastuvõtmiseni majanduspartnerluslepingute kohta;

B.   arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1905/2006 vastuvõtmist, millega nähakse ette ka AKV riikide suhtes kohaldatavad temaatilised programmid ning kaasnevate meetmete programm suhkruprotokolliga liitunud AKV riikidele;

C.  arvestades parlamentaarse ühisassamblee Wiesbadeni istungil arengu ja humanitaarabi voliniku võetud kohustust edastada AKV riikide riigi ja piirkondliku tasandi strateegilised dokumendid (2008–2013) parlamentidele demokraatliku kontrolli teostamiseks ning tervitades asjaolu, et kohustust seda hakatakse täitma;

D.  arvestades, et muudetud Cotonou lepingus visandati Euroopa Liidu ja AKV riikide vahelise tugevdatud ja tõhusama koostöö aluspõhimõtted, kuid et nimetatud lepingu ratifitseerimismenetlust ei ole endiselt lõpule viidud;

E.   arvestades ühist huvi pakkuvate küsimuste kasvavat tähtsust parlamentaarses ühisassamblees seoses inimõiguste, demokraatia, ebakindlate olukordade, poliitilise sidususe ja abi tõhususega;

F.   arvestades olukorda Zimbabwes, mis halvenes 2007. aastal veelgi, ja avaldades kahetsust, et parlamentaarse ühisassamblee eelnimetatud istungil Wiesbadenis ei olnud võimalik väga konstruktiivse arutelu lõpetamiseks võtta vastu selleteemalist resolutsiooni; arvestades Zimbabwe delegatsiooni istungilt puudumise erilist tähendust;

G. arvestades Darfuri (Sudaan) konflikti jätkumist ning inimõiguste ränki ja korduvaid rikkumisi, mis seal aset leiavad, eriti pidevat seksuaalsete rünnakute ja vägistamise ohtu naistele ja tüdrukutele, ning tuletades meelde tõhusa humanitaarabi ja seksuaalvägivalla ohvrite abistamise vajalikkust;

H.  arvestades üleaafrikalise parlamendi tööd ning ametlike suhete kehtestamist Euroopa Parlamendi ja üleaafrikalise parlamendi vahel; arvestades eriti üleaafrikalise parlamendi ja Euroopa Parlamendi ühisdeklaratsiooni seoses ELi-Aafrika tippkohtumisega, mis toimus 2007. aasta detsembris Lissabonis;

I.   arvestades valitsusväliste osalejate kasvavat osavõttu parlamentaarse ühisassamblee istungitest ja AKV riikide kodanikuühiskonna esindajate finantsraskusi seoses koosolekutel osalemisega;

J.    arvestades ELi eesistujariigi Saksamaa ja Rwanda valitsuse suurepärast panust parlamentaarse ühisassamblee eespool nimetatud istungite korraldamisel Wiesbadenis ja Kingalis;

K.  arvestades parlamentaarse ühisassamblee juhatuse teavitus- ja uurimislähetusi 2007. aastal:

      –       Senegali, Côte d'Ivoire’i ja Ghanasse;

      –       Madagaskarile,

1.   tervitab asjaolu, et parlamentaarne ühisassamblee andis 2007. aastal raamistiku avatud demokraatlikuks ja süvendatud dialoogiks seoses Euroopa Liidu ja AKV riikide vaheliste majanduspartnerluslepingute läbirääkimistega, nagu näitab eespool nimetatud Kigali deklaratsiooni vastuvõtmine arengusõbralike majanduspartnerluslepingute kohta;

2.   rõhutab, et parlamentaarne ühisassamblee on väljendanud muret läbirääkimiste mitme aspekti kohta nii vormi kui sisu osas; tuletab meelde, et arutelu jätkub pärast Kariibi mere riikidega majanduspartnerluslepingu sõlmimist ja vahelepingute sõlmimist teatavate riikide või piirkondadega;

3.  on mures uue organi, st parlamendikomisjoni loomise pärast majanduspartnerluslepingute raames, ilma et selle organi ja parlamentaarse ühisassamblee vaheline suhe oleks selge; nõuab selles valdkonnas pädevuskonfliktide või ebavajalike hõõrumiste vältimist; samas väljendab heameelt majanduspartnerluslepingutele parlamentaarse mõõtme andmise üle ja on kindlalt veendunud, et parlamentaarne ühisassamblee hakkab viivitamata seda dialoogi oma regionaalkohtumiste abil parlamentaarsel tasandil rakendama;

4.    tervitab arengu ja humanitaarabi voliniku poolt parlamentaarse ühisassamblee eespool nimetatud Kigali istungil võetud kohustust edastada AKV riikide riigi ja piirkondliku tasandi strateegilised dokumendid (2008–2013) parlamentidele demokraatliku kontrolli teostamiseks ja tervitab tööd, mida teatud AKV riikide parlamendid on dokumentide analüüsimisel juba teinud;

5.   tuletab seejuures meelde vajadust kaasata parlamendid tihedalt demokraatliku protsessi ja riikide arengustrateegiatesse; rõhutab nende esmatähtsat rolli arengupoliitika kehtestamisel, elluviimisel ja järelevalves;

6.   kutsub AKV riikide parlamente üles nõudma oma valitsustelt ja komisjonilt enda kaasamist Euroopa Liidu ja oma riigi vahelist koostööd puudutavate riigi strateegiadokumentide (aastateks 2008–2013) ettevalmistamisse ja rakendamisse;

7.   kutsub komisjoni üles edastama AKV riikide parlamentidele kogu olemasolevat teavet ning aitama neil teostada demokraatlikku kontrolli, eelkõige läbi nende suutlikkuse toetamise;

8.   kutsub parlamente üles teostama tihedat parlamentaarset kontrolli Euroopa arengufondi (EAF) üle; rõhutab parlamentaarse ühisassamblee eelisseisundit selles arutelus ning õhutab teda avaldama jätkuvalt survet parlamentidele, mis ei ole veel muudetud Cotonou lepingut ratifitseerinud, seda tegema, et 10. EAFi kasutada;

9.   palub komisjonil näha ette meetmed, et täita 9. ja 10. EAFi rakendamise vahelised rahastamislüngad;

10. kinnitab veel kord, et ta toetab parlamentaarse ühisassamblee 2005. aasta aprillis toimunud 9. istungil väljendatud taotlust, et EAFi assigneeringutest eraldataks kohase protsendi ulatuses vahendeid parlamendisaadikute ja poliitiliste, majandus- ja ühiskondlike juhtide harimiseks ja poliitiliseks koolitamiseks, et jätkusuutlikult tugevdada püsivalt head valitsemistava, õigusriiki, demokraatlikke struktuure ning valitsuse ja opositsiooni vahelist suhtlemist vabadel valimistel põhinevas pluralistlikus demokraatias;

11. märgib rahuloluga parlamentaarse ühisassamblee järjest parlamentaarsemat ja seega poliitilisemat iseloomu ning selle liikmete järjest suuremat pühendumust ja arutelude kvaliteeti, mis aitavad otsustavalt kaasa AKV-ELi partnerlusele;

12. on seisukohal, et parlamentaarse ühisassamblee resolutsioon olukorra kohta Darfuris, mis võeti vastu 28. juunil 2007. aastal Wiesbadenis[15], ja parlamentaarse ühisassamblee resolutsioon olukorra kohta Kongos, mis võeti vastu 22. novembril 2007. aastal Kigalis[16], on tähelepanuväärsed näited sellest tugevdatud dialoogist;

13. on seisukohal, et parlamentaarne ühisassamblee kui Euroopa Liidu ja AKV parlamendiliikmete vaheliste arutelude foorum mängib positiivset rolli poliitilises dialoogis ning püüdlustes saavutada selline üldine kõikehõlmav kokkuleppe, mis tagataks Darfuri rahvale rahu ja arengu;

14.  kutsub parlamentaarset ühisassambleed üles aitama kaasa rahvusvahelise üldsuse teadlikkuse tõstmisele seoses Põhja-Kivut ja mitut Kongo Demokraatliku Vabariigi idapiirkonda tabanud konfliktidega ning edendama kriisile läbirääkimiste teel poliitilise lahenduse leidmist ning toetama igasugust tegevust, mis võidakse läbirääkimiste teel leitavaks lahenduseks välja pakkuda;

15. kutsub parlamentaarset ühisassambleed jätkama ja süvendama dialoogi üleaafrikalise parlamendi ja piirkondlike organisatsioonide parlamentidega seoses regionaalse lõimumise tähtsusega AKV riikide rahu ja arengu saavutamiseks;

16. väljendab heameelt parlamentaarse ühisassamblee eespool nimetatud istungil Kigalis Somaalia teemal toimunud arutelu üle, mis näitab, et parlamentaarset ühisassambleed saab kasutada foorumina selliste keerukate küsimuste lahendamiseks; avaldab siiski kahetsust, et olukord Somaalias ei ole paranenud ja et see on endiselt nn unustatud kriis;

17. avaldab kahetsust, et ELi-Aafrika ühisstrateegia koostamisel ei konsulteeritud piisavalt parlamentaarse ühisassambleega, ja loodab, et parlamentaarne ühisassamblee kaasatakse aktiivselt strateegia elluviimisse;

18. avaldab heameelt, et Cotonou lepingus ja parlamentaarse ühisassamblee töökorras ette nähtud piirkondlikud koosolekud saavad alates 2008. aastast hakata lõpuks toimuma; loodab, et koosolekud võimaldavad tõelist seisukohtade vahetust piirkondlike eesmärkide, sealhulgas konfliktide ennetamise ja lahendamise kohta, ning et Euroopa poliitika aitab kaasa piirkondlike sidususte tugevdamisele; rõhutab, et need koosolekud on eriti õigeaegsed majanduspartnerluslepingute alaste läbirääkimiste ning majanduspartnerluslepingute sõlmimise ja rakendamise seisukohalt ning sellele tulekski põhiliselt keskenduda; toetab esimese koosoleku korraldamist 2008. aasta aprillis Windhoekis Namiibias;

19. julgustab parlamentaarset ühisassambleed tugevdama oma poliitikakomisjoni rolli, et teha sellest AKV-ELi partnerluse raames tõeline konfliktide ennetamise ja lahendamise foorum, ning laiendada seoses sellega arutelusid riikide eriolukordade üle; tervitab tööd, mis on tehtud heade valitsustavade ning valimiste ja valimisprotsesside valdkonnas AKV ja Euroopa Liidu riikides ning õhutab AKV ja Euroopa Liidu parlamendiliikmete kui valimisvaatlejate tihedat koostööd ELi valimisvaatlusmissioonide raames;

20. võtab rahuldustundega teadmiseks parlamentaarse ühisassamblee majandusarengu-, rahandus- ja kaubanduskomisjoni soovi tegeleda toiduainetega kindlustatusega seotud küsimustega, eriti praegu, mil maailma toiduabi programmiga seoses väljendatakse muret hinnatõusu, kliimamuutuse tagajärgede ja maailma toiduvarude vähenemise pärast;

21. rõhutab abi tõhusust käsitleva raporti kohta parlamentaarse ühisassamblee eespool nimetatud Kigali istungil tehtud otsuse tähtsust ning õhutab parlamentaarset ühisassambleed viima läbi süvendatud arutelu ametliku arenguabi mõiste, eelarvestamise ja arengukoostöö alternatiivsete rahastamisvormide üle;

22. rõhutab parlamentaarse ühisassamblee sotsiaal- ja keskkonnakomisjoni rolli kvalifitseeritud töötajate rände ja tähelepanuta jäetud haiguste käsitlemisel ning toetab selle otsust uurida struktuurilise kohandamise programmide mõju;

23. võtab rahuloluga teadmiseks valitsusväliste osalejate kasvava osavõtu parlamentaarse ühisassamblee istungitest ja asjaolu, et nende istungite kõrval toimuvad üritused annavad positiivse panuse; palub parlamentaarsel ühisassambleel, Euroopa Liidul ja AKV riikidel soodustada rahaliselt ja tehniliselt AKV riikide kodanikuühiskonna esindajate osalemist selles töös; peab sellega seoses parlamentaarse ühisassamblee juhatusele septembris 2008 esitatavat taotlust ja ettepanekuid konstruktiivseks arenguks;

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, AKV nõukogule, Saksamaa ja Rwanda valitsusele ja parlamendile.

 • [1]  EÜT L 317, 15.12.2000, lk. 3. Lepingut on viimati muudetud AKV-ELi ministrite nõukogu otsusega nr 1/2006 (ELT L 247, 9.9.2006, lk 22).
 • [2]  ELT C 231, 26.9.2003, lk 68.
 • [3]  ELT C 254, 26.10.2007, lk 44.
 • [4]  ELT L 378, 27.12.2006, lk 41, parandatud versioon ELT L 163, 23.6.2007, lk 24.
 • [5]  ELT C 58, 1.3.2008, lk 44.
 • [6]  ELT C 254, 26.10.2007, lk17.
 • [7]  ELT C 254, 26.10.2007, lk 25;
 • [8]  ELT C 254, 26.10.2007, lk 31.
 • [9]  ELT C 254, 26.10.2007, lk 39.
 • [10]  ELT C 58, 1.3.2008, lk 18.
 • [11]  ELT C 58, 1.3.2008, lk 26.
 • [12]  ELT C 58, 1.3.2008, lk 29.
 • [13]  ELT C 58, 1.3.2008, lk 35.
 • [14]  ELT C 58, 1.3.2008, lk 40.
 • [15]  ELT C 254, 26.10.2007, lk 39.
 • [16]  ELT C 58, 1.3.2008, lk 58.

SELETUSKIRI

Sissejuhatus

2007. aastal tuli assamblee kokku kahel korral. 13. istung toimus Wiesbadenis (Saksamaal) 25.–28. juunil ja 14. istung toimus Kigalis (Rwandas) 19.–22. novembril. Vastu võeti üheksa resolutsiooni ja Kigali deklaratsioon majanduspartnerluslepingute kohta. 2007. aastal toimus kaks ühisdelegatsioonide kohtumist. Assamblee töös osales lisaks AKV-ELi nõukogu järjestikuste kaaseesistujate ka komisjoni arengu ja humanitaarabi volinik.

Assamblee töös osalesid ka Saksamaa Liitvabariigi president Horst Köhler, Euroopa Parlamendi president Hans-Gert Pöttering, üleaafrikalise parlamendi president Gertrude Mongella ja Rwanda Vabariigi president Paul Kagame.

Alalised komisjonid

Alalised komisjonid said kokku neli korda, kaks korda istungite ajal (Wiesbadenis ja Kigalis) ja kaks korda nendevahelisel ajal (Brüsselis). Komisjonide põhitegevus on raportite väljatöötamine, mis seejärel täiskogu istungitel vastu võetakse (kokku kuus raportit aastas).

Lisaks teostavad komisjonid resolutsioonide järelevalvet, korraldades komisjoni vastavate valdkondade ametnike kuulamisi. See annab võimaluse pidada järelmeetmete üle süvendatud dialoogi piisava ajavaruga. Varem käsitleti järelmeetmeid täiskogu istungil ja see oli pelgalt formaalsus.

Lõpuks kohtusid komisjonid partnerluslepingu rakendamise raames ühist huvi pakkuvate küsimuste arutamiseks, mis andis Euroopa Parlamendi ja AKV saadikutele võimaluse pidada dialoogi. Poliitikakomisjon sai arutada erakorralisi küsimusi, nagu olukord Haitil, Zimbabwes või Etioopias. Majanduskomisjon korraldas piirkondlike läbirääkijate kuulamise majanduspartnerluslepingute teemal, mida saatis suur edu.

13. istung Wiesbadenis (Saksamaal)

Parlamentaarse ühisassamblee 13. istung toimus 25.–28. juunil 2007 Wiesbadenis (Saksamaal), Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigis.

Lisaks alaliste komisjonide raportitele võeti istungil vastu resolutsioon olukorra kohta Darfuris. Olukorra kohta Zimbabwes toimus väga konstruktiivne erakorraline arutelu, aga ühtegi resolutsiooni ei arutatud ega võetud vastu. Mis puudutab sisserännet, kliimamuutusi ja tähelepanuta jäetud haiguste ravimeid käsitlevaid seminare, siis need olid osavõturohked ja äratasid suurt huvi. Üleaafrikalise parlamendi presidendi Gertrude Mongella osalemine istungil rõhutas kahe assamblee vaheliste suhete tähtsust ja vajadust, et Euroopa Liit toetaks tugevamalt üleaafrikalist parlamenti.

14. istung Kigalis (Rwandas)

Parlamentaarse ühisassamblee 14. istung toimus 19.–22. novembril Kigalis (Rwandas).

Assamblee võttis seal vastu kolm resolutsiooni, mis sisaldusid alaliste komisjonide raportites, ning kaks erakorralist resolutsiooni loodusõnnetuste kohta AKV riikides ja olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Lisaks võttis parlamentaarne ühisassamblee majanduspartnerluslepinguid käsitleva 2002. aasta Kaplinna deklaratsiooni järgselt vastu Kigali deklaratsiooni arengusõbralike majanduspartnerluslepingute kohta.

Seminarid võimaldasid diskussioone sellistel erinevatel teemadel nagu Gacaca-kohtud ja lepitusprotsess, tervishoid ja vaktsiinid ning turism Rwandas. Rwanda ametiasutused ja majandustegevuses ja ühiskonnaelus osalejad aitasid seminaride õnnestumisele aktiivselt kaasa.

Teavitus- ja uurimislähetused (töökorra artikkel 27).

Parlamentaarne ühisassamblee korraldas 2007. aastal kaks teavitus- ja uurimislähetust. Esimene, 10.–15. aprillil, toimus Lääne-Aafrikas, kus külastati Senegali, Elevandiluurannikut ja Ghanat. Teine toimus 28. oktoobrist 2. novembrini Madagaskaril.

Arenguperspektiivid

Parlamentaarsel ühisassambleel on õnnestunud oma töö kvaliteediga näidata, et ta on Põhja-Lõuna koostöös asendamatu osaline.

Parlamentaarse mõõtme tugevdamine koostöös on väga oluline rahaliste vahendite usaldusväärse kasutamise seisukohalt ning selleks, et neid kasutataks inimeste vajaduste rahuldamiseks ning aastatuhande eesmärkide saavutamiseks tervishoiu ja hariduse valdkonnas. Assamblee järjekindlal ja korduval nõudmisel võttis komisjoni arengu ja humanitaarabi volinik Louis Michel kohustuse edastada riigi ja piirkondliku tasandi strateegilised dokumendid parlamentaarse kontrolli (nii Euroopa Parlamendi kui AKV riikide parlamentide) teostamiseks. Dokumente hakatakse edastama AKV parlamentidele 2007. aasta lõpust ja on tähtis, et arengukomisjon ja parlamentaarne ühisassamblee teostaksid järelevalvet, et kindlustada selle parlamentaarse kontrolli vahendi usaldusväärne toimimine.

Assamblee mängis ja mängib jätkuvalt suurt rolli majanduspartnerluslepingute läbirääkimiste jälgimisel. Mõlema poole juhtläbirääkijate kuulamine, kohtumised majandustegevuses osalejatega ja kodanikuühendustega (nii ametlikel kui ka samal ajal toimuvatel mitteametlikel koosolekutel) ning Euroopa ja lõunapiirkonna parlamendisaadikute vaheline suhtlemine soodustasid protsessi läbipaistvust ja kohaliku olukorra paremat arvessevõtmist. Milline ka ei oleks läbirääkimiste tulemus, ei ole kahtlust, et assamblee tegevus on protsessi mõjutanud.

Aafrika Liidu loomine ja üleaafrikalise parlamendi mõjuvõimu suurenemine tähendab AKV-ELi koostöö, ja seega AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee jaoks kahtlemata väljakutset. Koostöö Euroopa Parlamendi ja üleaafrikalise parlamendi vahel algas 2007. aastal ja on oluline, et neid suhteid võetaks parlamentaarse ühisassamblee töödes arvesse.

Lõpetuseks – esimene parlamentaarse ühisassamblee piirkondlik kohtumine toimub 2008. aasta aprillis Namiibias Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) parlamentaarse ühisassamblee liikmetega. Kohtumise edu on sarnaste tulevaste kohtumiste seisukohalt oluline, eriti seoses majanduspartnerluslepingute raames võimalike piirkondlike parlamentaarsete assambleede asutamisega. Parlamentaarne ühisassamblee peab jälgima neid arengusuundi väga tähelepanelikult.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

6.5.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

25

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Corina Creţu, Nirj Deva, Koenraad Dillen, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Anna Záborská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Ana Maria Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate Weber