DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

13. 5. 2008 - (16676/1/2007 – C6‑0140/2008 – 2006/0144(COD)) - ***II

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Avril Doyle

Postup : 2006/0144(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0176/2008

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady č. 1493/1999/ES, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 258/97/ES

(16676/1/2007 – C6‑0140/2008 – 2006/0144(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný postoj Rady (16676/1/2007 – C6‑0140/2008),

–   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení[1] k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0425),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6‑0176/2008),

1.  schvaluje pozměněný společný postoj;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(4) Toto nařízení by se mělo vztahovat pouze na enzymy, které jsou do potravin přidávány z důvodu technologické funkce při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, dopravě nebo skladování potravin, včetně enzymů používaných jako činidla (dále jen „potravinářské enzymy“). Oblast působnosti tohoto nařízení by proto neměla zahrnovat enzymy, které se nepřidávají do potravin z důvodu technologické funkce, ale jsou určeny k lidské spotřebě, jako například enzymy pro účely výživy. Mikrobiální kultury tradičně používané při výrobě potravin, například sýra a vína, které mohou enzymy nahodile produkovat, ale nejsou zvlášť používány k jejich výrobě, by neměly být považovány za potravinářské enzymy.

(4) Toto nařízení by se mělo vztahovat pouze na enzymy, které jsou do potravin přidávány z důvodu technologické funkce při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, dopravě nebo skladování potravin, včetně enzymů používaných jako činidla (dále jen „potravinářské enzymy“). Oblast působnosti tohoto nařízení by proto neměla zahrnovat enzymy, které se nepřidávají do potravin z důvodu technologické funkce, ale jsou určeny k lidské spotřebě, jako například enzymy pro účely výživy nebo na podporu trávení. Mikrobiální kultury tradičně používané při výrobě potravin, například sýra a vína, které mohou enzymy nahodile produkovat, ale nejsou zvlášť používány k jejich výrobě, by neměly být považovány za potravinářské enzymy.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh schválený Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 3). Mělo by být jasně uvedeno, že oblast působnosti tohoto nařízení by neměla zahrnovat enzymy určené pro lidskou spotřebu, např. enzymy pro účely výživy nebo enzymy používané na podporu trávení.

Pozměňovací návrh   2

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(6) Potravinářské enzymy by měly být schváleny a používány, pouze pokud splňují kritéria stanovená v tomto nařízení. Použití potravinářských enzymů musí být bezpečné, musí být omezeno jen na případy, kdy je to z hlediska technologie nezbytné, a nesmí spotřebitele uvádět v omyl. Uvedení spotřebitele v omyl zahrnuje, kromě dalších možných případů, otázky týkající se povahy, čerstvosti, jakosti použitých složek, přirozenosti produktu či výrobního postupu nebo výživové jakosti produktu. Při schvalování potravinářských enzymů by se měly zohlednit rovněž další významné faktory, včetně sociálních, hospodářských, tradičních, etických a environmentálních, a dále proveditelnost kontrol.

(6) Potravinářské enzymy by měly být schváleny a používány, pouze pokud splňují kritéria stanovená v tomto nařízení. Použití potravinářských enzymů musí být bezpečné, musí být omezeno jen na případy, kdy je to z hlediska technologie nezbytné, nesmí spotřebitele uvádět v omyl a mělo by mu přinášet užitek. Uvedení spotřebitele v omyl zahrnuje, kromě dalších možných případů, otázky týkající se povahy, čerstvosti, jakosti použitých složek, přirozenosti produktu či výrobního postupu nebo výživové jakosti produktu. Při schvalování potravinářských enzymů by se měly zohlednit rovněž další významné faktory, včetně sociálních, hospodářských, tradičních, etických a environmentálních, dále proveditelnost kontrol a případně zásada předběžné opatrnosti.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacích návrhů přijatých Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrhy 4 a 6). Parlament zastává názor, že zásada předběžné opatrnosti by měla být ústředním bodem posuzování potravinářských enzymů. Stejně jako v platných právních předpisech týkajících se potravinářských přídatných látek musí být hlavním požadavkem v procesu povolování potravinářských enzymů zřejmé výhody pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh   3

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 9

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(9) V zájmu zajištění harmonizace by se mělo posuzování rizika potravinářských enzymů a jejich zařazení na seznam Společenství provádět postupem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/… ze dne …, kterým se stanoví společný schvalovací postup pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin.

(9) V zájmu zajištění harmonizace by se mělo posuzování rizika potravinářských enzymů a jejich zařazení na seznam Společenství provádět v souladu se zásadou předběžné opatrnosti a  postupem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/… ze dne …, kterým se stanoví společný schvalovací postup pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 6). Zásada předběžné opatrnosti by měla být ústředním bodem při hodnocení rizika v případě potravinářských enzymů.

Pozměňovací návrh   4

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(11) Potravinářský enzym, který spadá do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, by měl podléhat schvalovacímu postupu podle uvedeného nařízení, přičemž konečné schválení daného potravinářského enzymu by mělo být uděleno podle tohoto nařízení.

(11) Potravinářský enzym, který spadá do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, by měl být povolen jak v souladu s výše uvedeným nařízením, tak i podle tohoto nařízení.

Odůvodnění

Částečně opět předkládá pozměňovací návrh 7 z prvního čtení. Jakýkoli genetický modifikovaný produkt, jenž je použit při výrobě potravinových enzymů, které jsou v EU již povoleny v souladu s tímto nařízením o enzymech, musí být povolen rovněž v souladu s nařízením č. 1829/2003. Tento pozměňovací návrh uvádí nařízení o enzymech v soulad s dalšími návrhy celého souboru návrhů.

Pozměňovací návrh   5

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 14

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(14) S cílem zajistit rovné a spravedlivé podmínky pro všechny žadatele by měl být seznam Společenství vypracován jednorázově. Tento seznam by měl být zaveden poté, co skončí posuzování rizika všech potravinářských enzymů, k nimž budou v průběhu počátečního období dvou let předloženy dostatečné informace.

(14) S cílem zajistit rovné a spravedlivé podmínky pro všechny žadatele by měl být seznam Společenství vypracován jednorázově. Tento seznam by měl být zaveden poté, co skončí posuzování rizika všech potravinářských enzymů, k nimž budou v průběhu počátečního období dvou let předloženy dostatečné informace. Posouzení rizik pro jednotlivé enzymy úřadem by se však měla zveřejňovat neprodleně poté, co skončí vědecké posuzování.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 8). Mělo by se ozřejmit, že „jednokrokový přístup“ nezdržuje zveřejňování posuzování rizik pro jednotlivé enzymy.

Pozměňovací návrh   6

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

bb) termínem „quantum satis“ skutečnost, že nejvyšší použitelné množství není stanoveno. Enzymy se však použijí v souladu s řádnou výrobní praxí v množství nepřevyšujícím množství nezbytné k dosažení zamýšleného účelu a za předpokladu, že spotřebitel není uváděn v omyl.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu předloženého Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 14). Quantum satis: definice „quantum satis“, na kterou odkazuje návrh Komise v čl. 12 písm. f), by měla být zahrnuta do tohoto článku spolu s dalšími definicemi.

Pozměňovací návrh   7

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 6 – písm. a

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

a) na základě dostupných vědeckých důkazů nepředstavuje použití při navrhované míře žádné zdravotní riziko pro spotřebitele a

a) na základě dostupných vědeckých důkazů a zásady předběžné opatrnosti nepředstavuje použití při navrhované míře žádné zdravotní riziko pro spotřebitele a

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh z části opět předkládá pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 16). Parlament zastává názor, že zásada předběžné opatrnosti by měla být ústředním bodem posuzování, a proto by měla být v článku obsažená.

Pozměňovací návrh   8

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 6 – písm. c

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

c) použití potravinářského enzymu neuvádí spotřebitele v omyl.

c) použití potravinářského enzymu neuvádí spotřebitele v omyl. Uvedení spotřebitele v omyl zahrnuje mj. otázky spojené s povahou, čerstvostí a kvalitou použitých přísad, přírodním charakterem produktu nebo výrobního procesu či s výživovou hodnotou produktu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se zakládá na pozměňovacím návrhu 16 z prvního čtení. Smysl výrazu „uvedení spotřebitele v omyl“ by měl být jednoznačný a transparentní.

Pozměňovací návrh   9

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 6 – písm. c a (nové)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

ca) jeho použití má pro spotřebitele zřejmé výhody.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 16). Stejně jako v současných právních předpisech týkajících se potravinářských přídatných látek musí být hlavním požadavkem v procesu povolování potravinářských enzymů zřejmé výhody pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh   10

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 7 – odst. 2 – písm. c a d

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

c) je-li to nezbytné, potraviny, do nichž lze potravinářský enzym přidávat;

c) potraviny, do nichž lze potravinářský enzym přidávat;

d) je-li to nezbytné, podmínky, za nichž lze potravinářský enzym používat; v příslušných případech se maximální množství potravinářského enzymu nestanoví. V takovém případě se potravinářský enzym používá v souladu se zásadou quantum satis;

d) podmínky, za nichž lze potravinářský enzym používat; v příslušných případech se maximální množství potravinářského enzymu nestanoví. V takovém případě se potravinářský enzym používá v souladu se zásadou quantum satis;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu přijatého v prvním čtení (pozměňovací návrh 19). Parlament zastává názor, že povolení používat potravinářský enzym by mělo být konkrétnější, pokud jde o podmínky jeho použití a požadavky na označování.

Pozměňovací návrh    11

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 7 – odst. 2 – písm. f

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

f) je-li to nezbytné, zvláštní požadavky na označování potravin, v nichž jsou použity potravinářské enzymy, aby se zajistila informovanost konečného spotřebitele o fyzickém stavu potraviny nebo o zvláštní úpravě, kterou prošla.

f) zvláštní požadavky na označování potravin, v nichž jsou použity potravinářské enzymy, aby se zajistila informovanost konečného spotřebitele o fyzickém stavu potraviny nebo o zvláštní úpravě, kterou prošla.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení. Povolení potravinářských enzymů by mělo uvádět všechny podmínky použití a požadavky na označování. Proto je třeba tento odstavec vyjasnit.

Pozměňovací návrh   12

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Článek 8

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

Potravinářský enzym spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1829/2003 lze zařadit na seznam Společenství pouze poté, co byl schválen v souladu s nařízením (ES) č. 1829/2003.

Potravinářský enzym spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1839/2003, který dosud není zařazen na seznam Společenství, může být na tento seznam zařazen v souladu s tímto nařízením jen v případě, že se na něj vztahuje povolení podle nařízení (ES) č. 1829/2003.

Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 34 z prvního čtení. Jakýkoli genetický modifikovaný produkt, jenž je použit při výrobě potravinových enzymů, které jsou v EU již povoleny v souladu s tímto nařízením o enzymech, musí být povolen rovněž v souladu s nařízením č. 1829/2003. Tento pozměňovací návrh uvádí nařízení o enzymech v soulad s dalšími návrhy celého souboru návrhů.

Pozměňovací návrh    13

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 10 – odst. 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Potravinářské enzymy a potravinářské enzymatické přípravky, které nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, lze bez ohledu na to, zda jsou prodávány samostatně, ve směsi nebo ve směsi s jinými složkami potravin ve smyslu čl. 6 odst. 4 směrnice 2000/13/ES, uvádět na trh pouze s označením podle článku 11 tohoto nařízení, které je snadno viditelné, jasně čitelné a nesmazatelné. Informace stanovené v článku 11 musí být uvedeny v jazyce, který je kupujícím snadno srozumitelný.

1. Potravinářské enzymy a potravinářské enzymatické přípravky, které nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, lze bez ohledu na to, zda jsou prodávány samostatně nebo ve směsi, uvádět na trh pouze s označením podle článku 11 tohoto nařízení, které je snadno viditelné, jasně čitelné a nesmazatelné. Informace stanovené v článku 11 musí být uvedeny v jazyce, který je kupujícím snadno srozumitelný.

Odůvodnění

Aby se předešlo záměně enzymů a přípravků obsahujících enzymy za složky, k nimž byly enzymy či přípravky obsahující enzymy přidány, měla by být poslední z citovaných kategorií upravena zvlášť. Text z prvního čtení EP by proto měl být do návrhu opět začleněn.

Pozměňovací návrh   14

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

a) název stanovený tímto nařízením u každého potravinářského enzymu či obchodní označení obsahující název každého potravinářského enzymu, případně neexistuje-li název, dostatečně přesný popis potravinářského enzymu, který umožní jeho rozlišení od produktů, s nimiž by mohl být zaměněn;

a) název stanovený tímto nařízením u každého potravinářského enzymu, nebo pokud takový název neexistuje, název stanovený v názvosloví Mezinárodní unie pro biochemii a molekulární biologii (IUBMB);

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je kompromisem mezi společným postojem a pozměňovacím návrhem 21 z prvního čtení Parlamentu. Výraz „obchodní označení obsahující název každého potravinářského enzymu“ je nejednoznačný a měl by být nahrazen názvy enzymů stanovenými v IUBMB, které jsou mezinárodně uznávané, a tudíž by měly být používány, dokud nebude zveřejněn taxativní seznam. (Odstranit výraz „dostatečně přesný popis“ odpovídá návrhu nařízení o potravinářských přídatných látkách.)

Pozměňovací návrh   15

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

a) název stanovený tímto nařízením u každého potravinářského enzymu či obchodní označení obsahující název každého potravinářského enzymu, případně neexistuje-li název, dostatečně přesný popis potravinářského enzymu, který umožní jeho rozlišení od produktů, s nimiž by mohl být zaměněn;

a) název stanovený tímto nařízením u každého potravinářského enzymu, nebo pokud takový název neexistuje název stanovený v názvosloví Mezinárodní unie pro biochemii a molekulární biologii (IUBMB);

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 20.

Pozměňovací návrh   16

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 12 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

ba) kde je to vhodné, označení, že výrobek obsahující potravinářský enzym obsahuje geneticky modifikované organismy nebo z nich byl vyroben, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech ze dne 22. září 20031 a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 o zpětné vysledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a zpětné vysledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů ze dne 22. září 20032.

 

1 Úř. věst L 268, 18.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 298/2008 (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 64).

2 Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu přijatého v prvním čtení (pozměňovací návrh 37). Postoj Rady k označování geneticky modifikovaných organismů není uspokojivý. Parlament by uvítal jasnější označování v případech, kdy výrobek obsahující potravinářské enzymy obsahuje geneticky modifikované organismy nebo z nich byl vyroben.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Účel návrhu:

V současné době chybí na evropské úrovni jak hodnocení bezpečnosti potravinářských enzymů, tak postup pro jejich povolování, s výjimkou enzymů, jež jsou považovány za potravinářské přídatné látky. Odvětví průmyslu naléhavě žádá, aby byly harmonizovány právní předpisy a aby existoval postup na úrovni Společenství pro schvalování potravinářských enzymů, neboť chybějící právní předpisy EU v této oblasti vedou k nekalým obchodním praktikám, ztěžují růst a vedou k „obrácené diskriminaci“ domácích výrobců potravin v zemích s přísnějšími pravidly.

Účelem navrhovaného nařízení je harmonizovat právní předpisy v oblasti kontroly používání enzymů při zpracování potravin v EU, a to k zajištění ochrany lidského zdraví a na podporu spravedlivého trhu a hospodářské soutěže.

Názor zpravodajky na společný postoj:

Vítám bod odůvodnění 13 ve znění Rady, který souhlasí s návrhem Parlamentu zavést ustanovení, které EFSA umožní rozhodovat o „zrychleném“ postupu schvalování potravinářských enzymů, které se v současnosti nacházejí na trhu, neboť mnoho enzymů již bylo posouzeno v členských státech, kde jsou zavedeny dobře fungující postupy jejich schvalování na vnitrostátní úrovni, zejména v Dánsku, Francii nebo ve Spojeném království. Rovněž vítám zjednodušení ustanovení o označování, které předložila Rada a které bude uplatňováno horizontálně napříč balíčkem o látkách zlepšujících vlastnosti potravin, který sestává z nařízení o přídatných látkách, aromatických látkách a enzymech.

V prvním čtení nicméně Parlament přijal několik důležitých pozměňovacích návrhů k návrhu nařízení předloženému Komisí a uvítal by, kdyby v textu zůstaly zachovány. I nadále prosazuji názor Parlamentu, že „zásada předběžné opatrnosti“ by měla být ústředním bodem jakéhokoli posuzování rizika, a že proto musí být v návrhu zdůrazněna. V prvním čtení Parlament rovněž posílil ustanovení na ochranu spotřebitele, který by zajistil, aby potravinářské enzymy neuváděly spotřebitele v omyl, pokud jde o povahu, kvalitu a podstatu produktu, a tento koncept opět začleňujeme.

Potravinářské enzymy nejsou ani nemohou být geneticky modifikovanými organismy. Je ovšem pravděpodobné, že v budoucnu by stále větší množství potravinářských enzymů mohlo být odvozeno od geneticky modifikovaných organismů. Je důležité tento rozdíl zdůraznit, aby se zabránilo nedorozuměním či zbytečným obavám a aby přitom pro spotřebitele byla i nadále zajištěna transparentnost. Proto jsem znovu předložila některé relevantní pozměňovací návrhy z prvního čtení.

Doufám, že tento návrh bude přijat bez další prodlevy, aby mohla být zavedena harmonizovaná pravidla a zaručena vysoká úroveň bezpečnosti potravin.

POSTUP

Název

Potravinářské enzymy

Referenční údaje

16676/1/2007 – C6-0140/2008 – 2006/0144(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

10.7.2007                     T6-0322/2007

Návrh Komise

COM(2006)0425 - C6-0257/2006

Pozměněný návrh Komise

COM(2007)0670

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

13.3.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

13.3.2008

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Avril Doyle

14.9.2006

 

 

Datum přijetí

6.5.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

51

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Anne Laperrouze, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Armando França, Raül Romeva i Rueda