AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontja az élelmiszer-ipari enzimekről és a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében

13.5.2008 - (16676/1/2007 – C6‑0140/2008 – 2006/0144(COD)) - ***II

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Avril Doyle

Eljárás : 2006/0144(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0176/2008

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontja az élelmiszer-ipari enzimekről és a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében

(16676/1/2007 – C6‑0140/2008 – 2006/0144(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács közös álláspontjára (16676/1/2007 – C6‑0140/2008),

–   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2006)0425) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6‑0176/2008),

1.  jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

4 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(4) E rendeletnek csak azokra az enzimekre kell kiterjednie, amelyeket azért adnak az élelmiszerekhez, hogy azok technológiai funkciót töltsenek be az élelmiszerek gyártása, feldolgozása, elkészítése, kezelése, csomagolása, szállítása vagy tárolása során, ideértve a technológiai segédanyagként felhasznált enzimeket is (a továbbiakban: „élelmiszerenzimek”). E rendelet hatályának tehát nem kell kiterjednie az olyan enzimekre, amelyeket nem technológiai funkció betöltésére adnak az élelmiszerekhez, hanem emberi fogyasztásra szántak, mint például a táplálkozási célú enzimek. Nem kell élelmiszerenzimeknek tekinteni a mikroorganizmusok által termelt, hagyományosan az élelmiszergyártásban —mint például sajt és bor — felhasznált olyan kultúrákat, amelyek esetleg enzimeket termelhetnek, de amelyeket nem kimondottan azok előállítására használnak fel.

(4) E rendeletnek csak azokra az enzimekre kell kiterjednie, amelyeket azért adnak az élelmiszerekhez, hogy azok technológiai funkciót töltsenek be az élelmiszerek gyártása, feldolgozása, elkészítése, kezelése, csomagolása, szállítása vagy tárolása során, ideértve a technológiai segédanyagként felhasznált enzimeket is (a továbbiakban: „élelmiszer-ipari enzimek”). E rendelet hatályának tehát nem kell kiterjednie az olyan enzimekre, amelyeket nem technológiai funkció betöltésére adnak az élelmiszerekhez, hanem emberi fogyasztásra szántak, mint például a táplálkozási célú vagy emésztést segítő enzimek. Nem kell élelmiszer-ipari enzimeknek tekinteni a mikroorganizmusok által termelt, hagyományosan az élelmiszergyártásban —mint például sajt és bor — felhasznált olyan kultúrákat, amelyek esetleg enzimeket termelhetnek, de amelyeket nem kimondottan azok előállítására használnak fel.

Indokolás

A módosításról a Parlament az első olvasat során állapodott meg (3. módosítás). Egyértelműen tisztázni kell, hogy a rendelet hatálya nem terjed ki az emberi fogyasztásra szánt enzimekre, például a táplálkozási célú vagy emésztést segítő enzimekre.

Módosítás  2

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

6 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(6) Az élelmiszerenzimeket csak akkor lehet jóváhagyni és felhasználni, ha teljesítik az ebben a rendeletben meghatározott kritériumokat. Az élelmiszerenzimeknek a felhasználás során biztonságosnak kell lenniük, felhasználásukat technológiai igénynek kell indokolnia, és felhasználásuk nem eredményezheti a fogyasztók félrevezetését. A fogyasztó félrevezetése magában foglal többek között de nem kizárólag a felhasznált összetevők jellegére, frissességére, minőségére, a termék vagy a gyártási folyamat természetességére, vagy a termék tápértékére vonatkozó kérdéseket. Az élelmiszerenzimek jóváhagyása során figyelembe kell venni a mérlegelés tárgyát képező ügyhöz tartozó egyéb tényezőket is, többek között társadalmi, gazdasági, tradicionális, etikai és környezeti tényezőket, valamint az ellenőrzések kivitelezhetőségét.

(6) Az élelmiszer-ipari enzimeket csak akkor lehet jóváhagyni és felhasználni, ha teljesítik az ebben a rendeletben meghatározott kritériumokat. Az élelmiszer adalékanyagoknak a felhasználás körülményei között biztonságosnak kell lenniük, használatukat technológiai szükségletnek kell indokolnia, valamint használatuk nem vezetheti félre a fogyasztót, és a fogyasztó érdekét kell szolgálnia. A fogyasztó félrevezetése magában foglal többek között, de nem kizárólag a felhasznált összetevők jellegére, frissességére, minőségére, a termék vagy a gyártási folyamat természetességére, vagy a termék tápértékére vonatkozó kérdéseket. Az élelmiszer-ipari enzimek jóváhagyása során figyelembe kell venni a mérlegelés tárgyát képező ügyhöz tartozó egyéb tényezőket is, többek között társadalmi, gazdasági, tradicionális, etikai és környezeti tényezőket, az ellenőrzések kivitelezhetőségét és amennyiben szükséges, az elővigyázatosság elvét.

Indokolás

A Parlament által az első olvasat során elfogadott módosításokon alapul (4. és 6. módosítás). A Parlament véleménye szerint az elővigyázatosság elvének központi helyet kell elfoglalnia az élelmiszer-ipari enzimek értékelésében. Az élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó jelenlegi jogszabályokhoz hasonlóan az élelmiszer-ipari enzimek engedélyezésének folyamatában a fogyasztót szolgáló egyértelmű előnyöknek központi követelménynek kell lenniük.

Módosítás  3

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

9 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(9) A harmonizáció biztosítása érdekében az élelmiszerenzimek kockázatértékelését és azok közösségi listára való felvételét az élelmiszer adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer aromanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, …-i…/.../EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított eljárással összhangban kell elvégezni.

(9) A harmonizáció biztosítása érdekében az élelmiszer-ipari enzimek kockázatértékelését és azok közösségi listára való felvételét az elővigyázatosság elvével, valamint az élelmiszer adalékanyagok, az élelmiszer-ipari enzimek és az élelmiszer aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, …-i…/.../EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított eljárással összhangban kell elvégezni.

Indokolás

A módosításról a Parlament az első olvasat során állapodott meg (6. módosítás). Az élelmiszer-ipari enzimek kockázati értékelésének a középpontjában az elővigyázatosság elvének kell állnia.

Módosítás  4

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

11 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(11) A géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerenzimek a géntechnológiai módosítás biztonságossági értékelése tekintetében az említett rendelet engedélyezési eljárása alá tartoznak, ugyanakkor az élelmiszerenzim végső engedélyét ezen rendelet szerint kell megadni.

(11) A géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó élelmiszer-ipari enzimeket az említett rendelettel összhangban, valamint e rendelet szerint kell engedélyezni.

 

Indokolás

Az első olvasatbeli 7. módosítás egy részét újból bevezeti. Bármely géntechnológiailag módosított, az enzimekről szóló e rendeletnek megfelelően az EU-ban már jóváhagyott élelmiszer-ipari enzimek gyártására használt terméket engedélyezni kell az 1829/2003 rendelet értelmében is. E módosítás összehangolja az enzimrendeletet a csomag más javaslataival.

Módosítás  5

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

14 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy valamennyi kérelmező számára igazságos és egyenlő feltételeket biztosítsanak, a közösségi lista felállítására egy lépésben kerül sor. Ezt a listát azt követően kell meghatározni, hogy elvégezték az összes olyan élelmiszerenzim kockázatértékelését, amelyekre nézve a kezdeti kétéves időszakban elegendő információt nyújtottak be.

(14) Annak érdekében, hogy valamennyi kérelmező számára igazságos és egyenlő feltételeket biztosítsanak, a közösségi lista felállítására egy lépésben kerül sor. Ezt a listát azt követően kell meghatározni, hogy elvégezték az összes olyan élelmiszer-ipari enzim kockázatértékelését, amelyekre nézve a kezdeti kétéves időszakban elegendő információt nyújtottak be. Az egyes enzimek Hatóság által végzett kockázati értékelését azonban az értékelés befejezése után azonnal közzé kell tenni.

Indokolás

A módosításról a Parlament az első olvasat során állapodott meg (8. módosítás). Egyértelművé kell tenni, hogy az „egylépéses megközelítés” nem késlelteti az egyes enzimek kockázati értékelésének közzétételét.

Módosítás  6

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

3 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

bb) a „quantum satis” azt jelenti, hogy a legnagyobb mennyiséget nem határozták meg. Az enzimeket azonban a helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően, a kívánt hatás eléréséhez szükségesnél nem nagyobb mennyiségben kell alkalmazni, úgy, hogy ne vezesse félre a fogyasztót.

Indokolás

Ez a módosítás a Parlament által az első olvasat során elfogadott módosításon alapul (14. módosítás). Quantum satis: A Bizottság javaslatának 12. cikke f) pontjában említett „quantum satis” definíciót a többi definícióval együtt bele kell foglalni ebbe a cikkbe.

Módosítás  7

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

6 cikk – a pont

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

a) a rendelkezésre álló tudományos adatok alapján a javasolt felhasználási szint mellett nem veszélyezteti a fogyasztók egészségének biztonságát és

a) a rendelkezésre álló tudományos adatok és az elővigyázatosság elve alapján a javasolt felhasználási szint mellett nem veszélyezteti a fogyasztók egészségének biztonságát és

 

 

 

 

Indokolás

Részben a Parlament által az első olvasat során elfogadott módosítást terjeszti be újra (16. módosítás). A Parlament véleménye szerint az elővigyázatosság elvének központi helyet kell elfoglalnia az élelmiszer-ipari enzimek értékelésében, ezért bele kell foglalni ebbe a cikkbe.

Módosítás  8

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

6 cikk – c pont

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

c) felhasználása nem vezeti félre a fogyasztót.

c) felhasználása nem vezeti félre a fogyasztót. A fogyasztók félrevezetése többek között a következőket foglalja magában: a felhasznált összetevők jellegével, frissességével, minőségével, a termék vagy a gyártási folyamat természetességével, illetve a termék tápértékével kapcsolatos kérdések.

Indokolás

Az első olvasat során elfogadott 16. módosításon alapuló módosítás. Világossá és átláthatóvá kell tenni, hogy mi is értendő a fogyasztó félrevezetése alatt.

Módosítás  9

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

6 cikk – c a pont (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

ca) használata egyértelmű előnyökkel jár a fogyasztóra nézve.

Indokolás

A módosításról a Parlament az első olvasat során állapodott meg (16. módosítás). Az élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó jelenlegi jogszabályokhoz hasonlóan az élelmiszer-ipari enzimek engedélyezésének folyamatában a fogyasztót szolgáló egyértelmű előnyöknek központi követelménynek kell lenniük.

Módosítás  10

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

7 cikk – 2 bekezdés – c és d pont

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

c) szükség esetén azokat az élelmiszereket, amelyekhez az élelmiszerenzimet hozzá lehet adni;

c) azokat az élelmiszereket, amelyekhez az élelmiszer-ipari enzimet hozzá lehet adni,

d) szükség esetén azokat a feltételeket, amelyek mellett az élelmiszerenzim felhasználható; adott esetben valamely élelmiszerenzim tekintetében nem kell a legnagyobb megengedett koncentrációt meghatározni. Ebben az esetben az élelmiszerenzimet a quantum satis elvével összhangban kell felhasználni.

d) azokat a feltételeket, amelyek mellett az élelmiszer-ipari enzim felhasználható; adott esetben valamely élelmiszer-ipari enzim tekintetében nem kell a legnagyobb megengedett koncentrációt meghatározni. Ebben az esetben az élelmiszer-ipari enzimet a quantum satis elvével összhangban kell felhasználni.

Indokolás

Ez a módosítás az első olvasat során elfogadott egyik módosításon alapul (19. módosítás). A Parlament véleménye az, hogy az élelmiszer-ipari enzimek engedélyezésének szorosabb kapcsolatban kellene lennie a használatra és a címkézésre vonatkozó követelményekkel.

Módosítás  11

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

7 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

f) szükség esetén az élelmiszerenzimek felhasználásával készült élelmiszer címkézésére vonatkozó egyedi követelményeket, annak érdekében, hogy tájékoztassa a végső fogyasztót az élelmiszer fizikai állapotáról vagy arról az egyedi eljárásról, amelyen az élelmiszer átment.

f) az élelmiszer-ipari enzimek felhasználásával készült élelmiszer címkézésére vonatkozó egyedi követelményeket, annak érdekében, hogy tájékoztassa a végső fogyasztót az élelmiszer fizikai állapotáról vagy arról az egyedi eljárásról, amelyen az élelmiszer átment.

Indokolás

A módosításról a Parlament az első olvasat során állapodott meg. Az élelmiszer-ipari enzim engedélyének meg kell határoznia a felhasználásra vonatkozó összes feltételt és a címkézési követelményeket. Ezért ezt a bekezdést egyértelművé kell tenni.

Módosítás  12

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

8 cikk

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

Az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerenzimeket csak az 1829/2003/EK rendelet szerinti eljárással összhangban történt engedélyezést követően lehet az ezen rendelet szerinti közösségi listára felvenni.

Az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó és a közösségi jegyzékben még nem szereplő élelmiszer-ipari enzimeket e rendelettel összhangban csak akkor lehet felvenni a jegyzékbe, ha az 1829/2003/EK rendelettel összhangban engedélyezték őket.

Indokolás

Az első olvasatbeli 34. módosítás újbóli előterjesztése. Bármely géntechnológiailag módosított, az enzimekről szóló e rendeletnek megfelelően az EU-ban már jóváhagyott élelmiszer-ipari enzimek gyártására használt terméket engedélyezni kell az 1829/2003 rendelet értelmében is. Ez a módosítás összehangolja az enzimrendeletet a csomag más javaslataival.

Módosítás  13

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

10 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

1. A nem a végső fogyasztóknak történő értékesítésre szánt ― önmagukban vagy egymással és/vagy a 2000/13/EK irányelv 6. cikkének (4) bekezdésében meghatározott más összetevőkkel keverve értékesített ― élelmiszerenzimeket és élelmiszerenzim készítményeket kizárólag az ezen rendelet 11. cikkében előírt jól látható, tisztán olvasható és letörölhetetlen címkézéssel lehet értékesíteni. A 11. cikkben előírt információkat a vásárlók számára könnyen érthető nyelvezettel kell megfogalmazni.

1. A nem a végső fogyasztóknak történő értékesítésre szánt ― önmagukban vagy egymással keverve értékesített ― élelmiszer-ipari enzimeket és élelmiszer-ipari enzimkészítményeket kizárólag az ezen rendelet 11. cikkében előírt jól látható, tisztán olvasható és letörölhetetlen címkézéssel lehet értékesíteni. A 11. cikkben előírt információkat a vásárlók számára könnyen érthető nyelvezettel kell megfogalmazni.

Indokolás

Az enzimek vagy enzimkészítmények, illetve az enzimeket vagy enzimkészítményeket tartalmazó összetevők összetévesztésnek elkerülése érdekében ez utóbbi kategóriával külön kell foglalkozni. Ezért az EP első olvasatának szövegét újra elő kell terjeszteni.

Módosítás  14

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

a) valamennyi élelmiszerenzim tekintetében az ezen rendelet értelmében megállapított megnevezést vagy az összes élelmiszerenzim megnevezését tartalmazó kereskedelmi jelölés vagy az említett megnevezés hiányában az élelmiszerenzim leírása, amely elegendő pontossággal megkülönbözteti azoktól a termékektől, amelyekkel össze lehet keverni.

a) valamennyi élelmiszer-ipari enzim tekintetében az ezen rendelet értelmében megállapított megnevezés, vagy az ilyen megnevezés hiányában a Nemzetközi Biokémiai és Molekuláris Biológiai Egyesület (IUBMB) nómenklatúrájának megfelelően elfogadott név;

Indokolás

A módosítás a közös álláspont és a 21. módosítás Parlament általi első olvasata közöti kompromisszum. Az „összes élelmiszeripari enzim megnevezését tartalmazó kereskedelmi jelölés” kifejezés nem elég világos, helyette az IUBMB által megállapított, nemzetközileg elfogadott enzimneveket kell használni az engedélyező lista nyilvánosságra hozataláig. (Az „elegendő pontossággal” törlése összhangban van az élelmiszer-adalékanyagról szóló rendeletre vonatkozó javaslattal.)

Módosítás  15

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

a) valamennyi élelmiszerenzim tekintetében az ezen rendelet értelmében megállapított megnevezést vagy az összes élelmiszerenzim megnevezését tartalmazó kereskedelmi jelölés vagy az említett megnevezés hiányában az élelmiszerenzim leírása, amely elegendő pontossággal megkülönbözteti azoktól a termékektől, amelyekkel össze lehet keverni.

a) valamennyi élelmiszer-ipari enzim tekintetében az ezen rendelet értelmében megállapított megnevezés, vagy az ilyen megnevezés hiányában a Nemzetközi Biokémiai és Molekuláris Biológiai Egyesület (IUBMB) nómenklatúrájának megfelelően elfogadott név;

Indokolás

Lásd a 20. módosítást.

Amendment  16

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

12 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

ba) adott esetben a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 és a géntechnológiával módosított szervezetek nyomon követhetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről szóló, 2003. szeptember 22-i 1830/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 által előírt jelzés arra vonatkozóan, hogy az élelmiszeripari enzimtermék géntechnológiával módosított szervezetet tartalmaz, illetve azokból készült.

 

1 HL L 268., 2003.10.18., 1. o. A legutóbb az 298/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 97., 2008.4.9., 64 o.) módosított rendelet.

2 HL L 268., 2003.10.18., 24. o.

Indokolás

Ez a módosítás az első olvasat során elfogadott egyik módosításon alapul (37. módosítás). A Tanácsnak a GM címkézésre vonatkozó álláspontja nem kielégítő. A Parlament szeretné, ha világosabban jelölnék azt, ha egy élelmiszeripari enzim géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmaz, vagy azokból készült.

INDOKOLÁS

A javaslat célja:

Jelenleg nem létezik az élelmiszer-ipari enzimek biztonsági értékelésére vonatkozó európai szintű szabályozás, sem pedig engedélyezési eljárás, az élelmiszer-ipari adaléknak minősülő anyagok kivételével. Mivel az EU szintű szabályozás hiánya ezen a területen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlathoz, a növekedés akadályozásához és a szigorúbb szabályozással rendelkező országokban a hazai termelőkkel szembeni „fordított diszkriminációhoz” vezetett, az iparág már régóta sürgeti egy, az élelmiszer-ipari enzimekre vonatkozó egységes engedélyezési eljárási szabályozás létrehozását.

A javasolt rendelet célja az élelmiszer-feldolgozás során alkalmazott enzimekre vonatkozó jogharmonizáció az EU-ban az emberi egészség védelme, valamint a tisztességes kereskedelem és verseny támogatása érdekében.

Az előadó véleménye a közös álláspontról:

Üdvözlöm a Tanács szövegének 13. preambulumbekezdését, amely elfogadja a Parlamentnek egy olyan rendelkezésre irányuló javaslatát, amely megengedi, hogy az EFSA gyorsított engedélyezési eljárás mellett dönthesse azon élelmiszeripari enzimekkel kapcsolatban, amelyek már jelenleg is a piacon vannak, mivel a jól működő nemzeti engedélyezési eljárással rendelkező tagállamokban – mint pl. Dániában, Franciaországban vagy az Egyesült Királyságban – már számos enzim esetében végeztek értékelést. Üdvözlöm továbbá a Tanács által bevezetett egyszerűsített címkézésre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek az élelmiszeradalékokra, aromaanyagokra és enzimekre vonatkozó rendelet élelmiszerjavító anyagok csomagjának egészére érvényes lesz.

Mindazonáltal a Parlament az első olvasat során elfogadott számos fontos, a Bizottság által javasolt rendelettervezet módosítására irányuló javaslatot, amelyeket szeretne megtartani a szövegben. Újból kifejezésre juttattam a Parlament azon álláspontját, miszerint az „elővigyázatosság elvének” központi helyet kell elfoglalnia bármilyen kockázatfelmérés során, és ezért ebben a javaslatban is hangsúlyozni kell. Az első olvasat során a Parlament megerősítette a fogyasztóvédelmi rendelkezéseket is annak érdekében, hogy a termékek természetére, minőségére, illetve tartalmára vonatkozóan az élelmiszer-ipari enzimek ne legyenek félrevezetők, és most ez a felfogás újra bekerült a javaslatba.

Az élelmiszer-ipari enzimek nem géntechnológiával módosított mikroorganizmusok, és nem is lehetnek azok. Azonban valószínű, hogy a jövőben növekvő mennyiségben jelennek majd meg a GMO-kból előállított élelmiszer-ipari enzimek. Nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk ezt a különbséget, a félreértések, illetve a fogyasztók körében indokolatlan aggodalomkeltés elkerülése, ugyanakkor az átláthatóság biztosítása érdekében. Éppen ezért javaslatomba foglaltam néhány ide vonatkozó módosítást az első olvasatból.

Reményeim szerint ez a javaslat további késlekedés nélkül elfogadásra kerül, így be lehet vezetni a harmonizált szabályozást, és biztosítani lehet az élelmiszerek magas szintű biztonságát.

ELJÁRÁS

Cím

Élelmiszerenzimek

Hivatkozások

16676/1/2007 – C6-0140/2008 – 2006/0144(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

10.7.2007                     T6-0322/2007

A Bizottság javaslata

COM(2006)0425 - C6-0257/2006

A Bizottság módosított javaslata

COM(2007)0670

A közös álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

13.3.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

13.3.2008

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Avril Doyle

14.9.2006

 

 

Az elfogadás dátuma

6.5.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

51

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Anne Laperrouze, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Armando França, Raül Romeva i Rueda

Benyújtás dátuma

13.5.2008