RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind enzimele alimentare şi de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 258/97

13.5.2008 - (16676/1/2007 – C6‑0140/2008 – 2006/0144(COD)) - ***II

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
Raportoare: Avril Doyle

Procedură : 2006/0144(COD)
Stadiile documentului în şedinţă

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind enzimele alimentare şi de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 258/97

(16676/1/2007 – C6‑0140/2008 – 2006/0144(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (16676/1/2007 – C6-0140/2008),

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0425),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6‑0176/2008),

1.  aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul 1

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 4

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(4) Prezentul regulament ar trebui să vizeze exclusiv enzimele adăugate produselor alimentare pentru a îndeplini o funcţie tehnologică la fabricarea, prelucrarea, prepararea, tratamentul, ambalarea, transportul sau depozitarea unor astfel de alimente, inclusiv enzimele utilizate sub formă de auxiliari tehnologici (denumite în continuare „enzime alimentare”). Domeniul de aplicare a prezentului regulament ar trebui, prin urmare, să nu cuprindă enzimele care nu sunt adăugate produselor alimentare pentru a îndeplini o funcție tehnologică, ci sunt destinate consumului uman, cum ar fi enzimele cu scop nutrițional. Culturile microbiene utilizate în mod tradiţional pentru producerea unor alimente, cum ar fi brânza şi vinul, care pot produce enzime, dar nu sunt utilizate în mod specific pentru a produce enzime, nu ar trebui să fie considerate drept enzime alimentare.

(4) Prezentul regulament ar trebui să vizeze exclusiv enzimele adăugate produselor alimentare pentru a îndeplini o funcţie tehnologică la fabricarea, prelucrarea, prepararea, tratamentul, ambalarea, transportul sau depozitarea unor astfel de alimente, inclusiv enzimele utilizate sub formă de auxiliari tehnologici (denumite în continuare „enzime alimentare”). Domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui, prin urmare, să nu cuprindă enzimele care nu sunt adăugate produselor alimentare pentru a îndeplini o funcție tehnologică, ci sunt destinate consumului uman, cum ar fi enzimele cu scop nutrițional sau digestiv. Culturile microbiene utilizate în mod tradiţional pentru producerea unor alimente, cum ar fi brânza şi vinul, care pot produce enzime, dar nu sunt utilizate în mod specific pentru a produce enzime, nu ar trebui să fie considerate drept enzime alimentare.

Justificare

Amendment agreed by Parliament at first reading (amendment 3). It should be made explicitly clear that the scope of this Regulation should not cover enzymes intended for human consumption such as enzymes for nutritional purposes or enzymes used as digestive aids.

Amendamentul 2

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 6

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(6) Enzimele alimentare ar trebui să fie aprobate şi utilizate numai în cazul în care îndeplinesc criteriile stabilite în prezentul regulament. Utilizarea enzimelor alimentare trebuie să prezinte siguranţă, trebuie să fie necesară din punct de vedere tehnologic şi să nu inducă în eroare consumatorul. Inducerea în eroare a consumatorului include aspecte legate de natura, prospeţimea şi calitatea ingredientelor utilizate, de caracterul natural al unui produs sau al procesului de producţie sau de calitatea nutriţională a produsului, fără a se limita la acestea. Aprobarea enzimelor alimentare ar trebui să ţină seama şi de alţi factori relevanţi pentru aspectele avute în vedere, inclusiv factorii societali, economici, tradiţionali, etici şi de mediu, precum şi fezabilitatea controalelor.

(6) Enzimele alimentare ar trebui să fie aprobate şi utilizate numai în cazul în care îndeplinesc criteriile stabilite în prezentul regulament. Utilizarea enzimelor alimentare trebuie să prezinte siguranţă, trebuie să fie necesară din punct de vedere tehnologic şi să nu inducă în eroare consumatorul, prezentând, în acelaşi timp, un avantaj pentru acesta. Inducerea în eroare a consumatorului include aspecte legate de natura, prospeţimea şi calitatea ingredientelor utilizate, de caracterul natural al unui produs sau al procesului de producţie sau de calitatea nutriţională a produsului, fără a se limita la acestea. Aprobarea enzimelor alimentare ar trebui să ţină seama şi de alţi factori relevanţi pentru aspectele avute în vedere, inclusiv factorii societali, economici, tradiţionali, etici şi de mediu, fezabilitatea controalelor, precum şi, dacă este cazul, principiul precauţiei.

Justificare

Based on amendments adopted by Parliament at first reading (amendment 4 and 6). Parliament's view is that the precautionary principle should be at the centre of the assessment of food enzymes. As in the current legislation on food additives, a clear benefit for the consumer must be a central requirement in the authorisation process for food enzymes.

Amendamentul 3

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 9

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(9) Pentru a asigura armonizarea, evaluarea riscului enzimelor alimentare şi includerea acestora în lista comunitară ar trebui să fie realizate în conformitate cu procedura stabilită în Regulamentul (CE) nr. …/... al Parlamentului European şi al Consiliului din ... de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare şi aromele alimentare.

(9) Pentru a asigura armonizarea, evaluarea riscului enzimelor alimentare şi includerea acestora în lista comunitară ar trebui să fie realizate în conformitate cu principiul precauţiei şi cu procedura stabilită în Regulamentul (CE) nr. …/... al Parlamentului European şi al Consiliului din ... de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare şi aromele alimentare.

Justificare

Amendment agreed by Parliament at first reading (amendment 6). The precautionary principle should be at the centre of the risk assessment of food enzymes.

Amendamentul 4

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 11

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(11) O enzimă alimentară care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic ar trebui să se supună procedurii de autorizare prevăzute de regulamentul menţionat în ceea ce priveşte evaluarea siguranţei modificării genetice, în timp ce autorizarea finală pentru enzima alimentară respectivă ar trebui acordată în temeiul prezentului regulament.

(11) O enzimă alimentară care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic ar trebui să fie autorizată în conformitate cu regulamentul menţionat, precum şi cu prezentul regulament.

Justificare

Reintroduces in part amendment 7 from the first reading. Any GM product used for the production of a food enzyme already approved in the EU in accordance with this Regulation on Enzymes must also be approved in accordance with Regulation 1829/2003. This amendment brings the Enzymes Regulation into line with the other proposals in the package.

Amendamentul 5

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 14

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(14) În vederea garantării unor condiţii echitabile şi egale pentru toţi solicitanţii, lista comunitară ar trebui să fie elaborată într-o singură etapă. Lista respectivă ar trebui să fie stabilită după finalizarea evaluării riscului pentru toate enzimele alimentare pentru care s-au prezentat suficiente informaţii în cursul termenului iniţial de doi ani.

(14) În vederea garantării unor condiţii echitabile şi egale pentru toţi solicitanţii, lista comunitară ar trebui să fie elaborată într-o singură etapă. Lista respectivă ar trebui să fie stabilită după finalizarea evaluării riscului pentru toate enzimele alimentare pentru care s-au prezentat suficiente informaţii în cursul termenului iniţial de doi ani. Cu toate acestea, evaluările de risc realizate de Autoritate, în ceea ce priveşte enzimele considerate în mod individual, se publică de îndată ce sunt încheiate.

Justificare

Amendment agreed by Parliament at first reading (amendment 8). It should be clarified that “single-step-approach” does not delay the publication of the risk assessment for individual enzymes.

Amendamentul 6

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 3 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(bb) „quantum satis” înseamnă că nu se specifică nici un nivel maxim. Cu toate acestea, enzimele trebuie utilizate în conformitate cu bunele practici de fabricaţie, doza utilizată nedepăşind cantitatea necesară pentru obţinerea efectului dorit şi cu condiţia neinducerii în eroare a consumatorului.

Justificare

This is based on the amendment moved by Parliament at first reading (amendment 14). Quantum satis: A definition for ‘quantum satis’, referred to in Article 12 (f) of the Commission Proposal, should be included in this article with the other definitions.

Amendamentul 7

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 6 – litera a

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(a) nu ridică, în conformitate cu dovezile ştiinţifice disponibile, nicio problemă de siguranţă pentru sănătatea consumatorului la nivelul propus de utilizare şi

(a) nu ridică, în conformitate cu dovezile stiinţifice disponibile şi cu principiul precauţiei, nicio problemă de siguranţă pentru sănătatea consumatorului la nivelul propus de utilizare şi

 

 

 

 

Justificare

Partly reintroduces amendment adopted by Parliament at the first reading (amendment 16). Parliament holds the view that the Precautionary Principle should be at the centre of the assessment and should therefore be included in an article.

Amendamentul 8

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 6 – litera c

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(c) utilizarea sa nu induce în eroare consumatorul.

(c) utilizarea sa nu induce în eroare consumatorul. Inducerea în eroare a consumatorului include, dar nu se limitează la, aspecte legate de natura, prospeţimea şi calitatea ingredientelor utilizate, caracterul natural al unui produs sau al procesului de producţie sau la calitatea nutritivă a produsului.

Justificare

Amendment based on amendment 16 adopted at first reading. What is meant by the concept 'misleading the consumer' should be made clear and transparent.

Amendamentul 9

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 6 - litera ca (nouă)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(ca) utilizarea sa reprezintă un avantaj clar pentru consumatori.

Justificare

Amendment agreed by Parliament at first reading (amendment 16). As in the current legislation on food additives, a clear benefit for the consumer must be a central requirement in the authorisation process for food enzymes.

Amendamentul 10

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 7 – alineatul 2 – literele c şi d

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(c) dacă este necesar, produsele alimentare în care poate fi adăugată enzima alimentară;

(c) produsele alimentare în care poate fi adăugată enzima alimentară;

(d) dacă este necesar, condiţiile în care enzima alimentară poate fi utilizată; acolo unde este cazul, nu se fixează niciun nivel maxim pentru o enzimă alimentară. În acest caz, enzima alimentară se utilizează în conformitate cu principiul quantum satis;

(d) condiţiile în care enzima alimentară poate fi utilizată; acolo unde este cazul, nu se fixează niciun nivel maxim pentru o enzimă alimentară. În acest caz, enzima alimentară se utilizează în conformitate cu principiul quantum satis;

Justificare

This amendment is based on an amendment adopted at first reading (amendment 19). It is Parliament's view that the authorisation of a food enzyme should be more specific in relation to conditions of use and labelling requirements.

Amendamentul 11

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 7 - alineatul 2 - litera f

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(f) dacă este necesar, cerinţe specifice privind etichetarea produselor alimentare în care s-au folosit enzimele alimentare, pentru a se asigura informarea consumatorului final cu privire la starea fizică a produsului alimentar sau la tratamentul specific la care acesta din urmă a fost supus.

(f) cerinţe specifice privind etichetarea produselor alimentare în care s-au folosit enzimele alimentare, pentru a se asigura informarea consumatorului final cu privire la starea fizică a produsului alimentar sau la tratamentul specific la care acesta din urmă a fost supus.

Justificare

Amendment agreed by Parliament at first reading. The authorisation of a food enzyme should specify all conditions of use and labelling requirements. Therefore this paragraph needs to be clarified.

Amendamentul 12

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 8

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

O enzimă alimentară care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 poate fi inclusă în lista comunitară reglementată de prezentul regulament doar după ce a fost autorizată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

O enzimă alimentară care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 şi care nu este inclusă deja în lista comunitară poate fi inclusă în această listă reglementată de prezentul regulament doar dacă este reglementată de o autorizaţie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Justificare

Reintroduces amendment 34 from the first reading. Any GM product used for the production of a food enzyme already approved in the EU in accordance with this Regulation on Enzymes must also be approved in accordance with Regulation 1829/2003.This amendment brings the Enzyme Regulation into line with the other proposals in the package.

Amendamentul 13

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 10 – alineatul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Enzimele alimentare şi preparatele enzimatice alimentare care nu sunt destinate vânzării către consumatorul final, fie că sunt vândute individual sau în amestec unele cu altele şi/sau cu alte ingrediente alimentare, astfel cum sunt definite la articolul 6 alineatul (4) din Directiva 2000/13/CE, pot fi comercializate numai cu etichetele prevăzute la articolul 11 din prezentul regulament, care trebuie să fie vizibile, citeţe şi indelebile. Informaţiile prevăzute la articolul 11 trebuie să fie furnizate într-un limbaj uşor accesibil cumpărătorilor.

(1) Enzimele alimentare şi preparatele enzimatice alimentare care nu sunt destinate vânzării către consumatorul final, fie că sunt vândute individual sau în amestec unele cu altele, pot fi comercializate numai cu etichetele prevăzute la articolul 11 din prezentul regulament, care trebuie să fie vizibile, citeţe şi indelebile. Informaţiile prevăzute la articolul 11 trebuie să fie furnizate într-un limbaj uşor accesibil cumpărătorilor.

Justificare

To eliminate confusion between enzymes or enzyme preparations and ingredients to which enzymes or enzyme preparations have been added, the latter category should be treated separately. Therefore the text of the EP first reading should be reintroduced.

Amendamentul 14

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 11 - alineatul 1 - litera a

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(a) denumirea reglementată de prezentul regulament pentru fiecare enzimă alimentară sau o descriere comercială care să includă denumirea fiecărei enzime alimentare sau, în lipsa denumirii, o descriere a enzimei alimentare care să fie suficient de clară pentru a o distinge de produsele cu care ar putea fi confundată;

(a) denumirea reglementată de prezentul regulament pentru fiecare enzimă alimentară sau, în lipsa unei astfel de denumiri, denumirea acceptată menţionată în nomenclatorul Uniunii Internaţionale de Biochimie şi Biologie Moleculară (IUBMB);

Justificare

Amendment is a compromise between the Common position and amendment 21 of Parliament's first reading. The wording 'a sales description which includes the name of each food enzyme' is not clear and should be replaced by the enzyme names laid down in the IUBMB, which are internationally recognised and should therefore be used as long as the positive list has not been published. (The deletion of 'a description sufficiently precise' is in line with the proposal for a Food Additive Regulation.)

Amendamentul 15

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 12 - alineatul 1 - litera a

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(a) denumirea reglementată de prezentul regulament pentru fiecare enzimă alimentară sau o descriere comercială care să includă denumirea fiecărei enzime alimentare sau, în lipsa denumirii, o descriere a enzimei alimentare care să fie suficient de clară pentru a o distinge de produsele cu care ar putea fi confundată;

(a) denumirea reglementată de prezentul regulament pentru fiecare enzimă alimentară sau, în lipsa unei astfel de denumiri, denumirea acceptată menţionată în nomenclatorul Uniunii Internaţionale de Biochimie şi Biologie Moleculară (IUBMB);

Justificare

See amendment 20.

Amendamentul 16

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 12 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(ba) dacă este cazul, o indicaţie cu privire la faptul că enzima alimentară conţine organisme modificate genetic sau a fost produsă din acestea, în conformitate cu cerinţele Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic1 şi în conformitate cu cerinţele Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea produselor destinate alimentaţiei umane sau animale, produse din organisme modificate genetic2.

 

1 JO L 268, 18.10.2003, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 298/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 97, 9.4.2008, p.64).

2 JO L 268, 18.10.2003, p. 24.

Justificare

This amendment is based on amendment adopted at first reading (amendment 37). Council's position on GM labelling is not satisfactory. Parliament would like to see clearer labelling where a food enzyme product contains or was produced from genetically modified organisms.

EXPUNERE DE MOTIVE

Objective of Proposal:

There is currently no safety evaluation of food enzymes at European level and no authorisation procedure, except for those considered as food additives. Industry has been pressing for harmonised legislation with a Community procedure for authorisation of food enzymes as the absence of EU legislation in this field has led to unfair commercial practices, hindered growth and led to 'reverse discrimination' against domestic food producers in countries with more restrictive rules.

The objective of the proposed Regulation is to harmonise legislation controlling the use of enzymes in food processing in the EU in order to protect human health, and to promote fair trade and competition.

Rapporteur's view on the Common Position:

I welcome recital 13 of the Council's text, which accepts Parliament's suggestion to have a provision to allow EFSA to decide on a "fast track" authorisation procedure for food enzymes which are currently on the market, as many enzymes have already been evaluated in Member States where well-established national authorisation procedures exist, notably in Denmark, France or the UK. I also welcome the simplified labelling provisions introduced by the Council which will apply horizontally across the food improvement package of Regulations on food additives, flavourings and enzymes.

However, Parliament's first reading adopted several important amendments to the draft Regulation proposed by the Commission which the Parliament would like to see maintained in the text. I have reinstated Parliament's view that the 'precautionary principle' should be at the centre of any risk assessment and therefore needs to be emphasised in this proposal. At the first reading Parliament also strengthened the provisions for consumer protection to ensure a food enzyme should not mislead consumers as to the nature, quality and substance of a product and this concept is reintroduced.

Food enzymes are not, and cannot, be genetically modified micro-organisms. However, it is likely that an increasing amount of food enzymes could be derived from GMOs in the future. It is important to stress this distinction in order to avoid misunderstandings or creating unnecessary concern while still ensuring transparency for the consumer. I have therefore reintroduced some relevant amendments from the first reading.

I hope that this proposal is adopted without further delay so that harmonised rules can be introduced and a high level of food safety can be guaranteed.

PROCEDURĂ

Referinţe

16676/1/2007 – C6-0140/2008 – 2006/0144(COD)

Data primei lecturi a PE

10.7.2007                     T6-0322/2007

Propunerea Comisiei

COM(2006)0425 - C6-0257/2006

Propunerea modificată a Comisiei

COM(2007)0670

Data anunţului în plen a primirii poziţiei comune

13.3.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

ENVI

13.3.2008

Raportor(i)

       Data numirii

Avril Doyle

14.9.2006

 

 

Data adoptării

6.5.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

51

0

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Anne Laperrouze, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Armando França, Raül Romeva i Rueda

Data depunerii

13.5.2008