PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o encimih za živila in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta 2001/112/ES in Uredbe (ES) št. 258/97

13.5.2008 - (16676/1/2007 – C6‑0140/2008 – 2006/0144(COD)) - ***II

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalka: Avril Doyle

Postopek : 2006/0144(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0176/2008

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o encimih za živila in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta 2001/112/ES in Uredbe (ES) št. 258/97

(16676/1/2007 – C6‑0140/2008 – 2006/0144(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (16676/1/2007 – C6‑0140/2008),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave[1] glede predloga Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2006)0425),

–   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 62 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6–0176/2008),

1.  odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Uvodna izjava 4

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(4) Ta uredba naj bi zajemala le encime, ki se dodajo živilom zaradi tehnoloških funkcij med proizvodnjo, predelavo, pripravo, obdelavo, pakiranjem, prevozom ali hrambo takšnih živil, vključno z encimi, ki se uporabljajo kot pomožna tehnološka sredstva (v nadaljnjem besedilu "encimi za živila"). Področje uporabe te uredbe se zato ne bi smelo razširiti na encime, ki se ne dodajajo živilom zaradi tehnoloških funkcij, temveč so namenjeni za prehrano ljudi, kot so encimi za prehranske namene. Mikrobiološke kulture, ki se tradicionalno uporabljajo v proizvodnji živil, na primer sira in vina, in lahko proizvajajo tudi encime, vendar se ne uporabljajo izrecno za njihovo proizvodnjo, se ne bi smele obravnavati kot encimi za živila.

(4) Ta uredba naj bi zajemala le encime, ki se dodajo živilom zaradi tehnoloških funkcij med proizvodnjo, predelavo, pripravo, obdelavo, pakiranjem, prevozom ali hrambo takšnih živil, vključno z encimi, ki se uporabljajo kot pomožna tehnološka sredstva (v nadaljnjem besedilu "encimi za živila"). Področje uporabe te uredbe se zato ne bi smelo razširiti na encime, ki se ne dodajajo živilom zaradi tehnoloških funkcij, temveč so namenjeni za prehrano ljudi, kot so encimi za prehranske namene ali za namene prebave. Mikrobiološke kulture, ki se tradicionalno uporabljajo v proizvodnji živil, na primer sira in vina, in lahko proizvajajo tudi encime, vendar se ne uporabljajo izrecno za njihovo proizvodnjo, se ne bi smele obravnavati kot encimi za živila.

Obrazložitev

Predlog spremembe, o katerem se je Parlament dogovoril v prvi obravnavi (predlog spremembe 3). Izrecno bi bilo treba pojasniti, da področje uporabe te uredbe ne bi smelo vključevati encimov, namenjenih za prehrano ljudi, kot so encimi za prehranske namene ali encimi za pospešitev prebave.

Predlog spremembe  2

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Uvodna izjava 6

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(6) Encimi za živila bi se lahko odobrili in uporabili le, če izpolnjujejo merila iz te uredbe. Uporaba encimov za živila mora biti varna, obstajati mora tehnološka potreba po njihovi uporabi in njihova uporaba ne sme zavajati potrošnika. Zavajanje potrošnika med drugim vključuje zadeve, povezane z vrsto, svežostjo, kakovostjo uporabljenih sestavin, naravnostjo izdelka oziroma proizvodnega postopka ali prehransko kakovostjo izdelka, vendar ni omejeno izključno nanje. Pri odobritvi encimov za živila bi se morali upoštevati tudi drugi dejavniki v zvezi z obravnavanim primerom, med drugim družbeni, gospodarski, etični, okoljski dejavniki in dejavniki, povezani s tradicijami, ter možnost izvajanja nadzora.

(6) Encimi za živila bi se lahko odobrili in uporabili le, če izpolnjujejo merila iz te uredbe. Uporaba encimov za živila mora biti varna, obstajati mora tehnološka potreba po njihovi uporabi, njihova uporaba ne sme zavajati potrošnika in bi morala potrošniku koristiti. Zavajanje potrošnika med drugim vključuje zadeve, povezane z vrsto, svežostjo, kakovostjo uporabljenih sestavin, naravnostjo izdelka oziroma proizvodnega postopka ali prehransko kakovostjo izdelka, vendar ni omejeno izključno nanje. Pri odobritvi encimov za živila bi se morali upoštevati tudi drugi dejavniki v zvezi z obravnavanim primerom, med drugim družbeni, gospodarski, etični, okoljski dejavniki in dejavniki, povezani s tradicijami, možnost izvajanja nadzora ter po potrebi previdnostno načelo.

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogih sprememb, ki ju je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predloga sprememb 4 in 6). Po mnenju Parlamenta bi moralo previdnostno načelo imeti osrednjo vlogo pri oceni encimov za živila. Kakor v trenutno veljavni zakonodaji o aditivih za živila, morajo biti nedvomne koristi za potrošnika osrednja zahteva v postopku odobritve encimov za živila.

Predlog spremembe  3

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Uvodna izjava 9

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(9) Da se zagotovi usklajenost bi bilo treba opraviti oceno tveganja encimov za živila in jih vključiti v seznam Skupnosti v skladu s postopkom iz Uredbe (ES) št. .../… Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila.

(9) Da se zagotovi usklajenost bi bilo treba opraviti oceno tveganja encimov za živila in jih vključiti v seznam Skupnosti v skladu s previdnostnim načelom in postopkom iz Uredbe (ES) št. .../… Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila.

Obrazložitev

Predlog spremembe, o katerem se je Parlament dogovoril v prvi obravnavi (predlog spremembe 6). Previdnostno načelo bi moralo imeti osrednjo vlogo pri oceni tveganja encimov za živila.

Predlog spremembe  4

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Uvodna izjava 11

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(11) Za encim za živila, ki spada na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi, bi se moral uporabiti postopek odobritve iz navedene uredbe, da se zagotovi ocena varnosti genske spremembe, medtem ko bi se morala končna odobritev za encim za živila dodeliti v skladu s to uredbo.

(11) Encim za živila, ki spada na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi, bi bilo treba odobriti v skladu z navedeno uredbo in v skladu s to uredbo.

Obrazložitev

Delna ponovna vključitev predloga spremembe 7 iz prve obravnave. Vsak gensko spremenjen proizvod, ki se uporablja za proizvodnjo encima za živila, ki je bil že odobren v EU v skladu s to uredbo o encimih, je treba odobriti tudi v skladu z Uredbo 1829/2003. Predlog spremembe je namenjen uskladitvi uredbe o encimih z drugimi predlogi v svežnju.

Predlog spremembe  5

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Uvodna izjava 14

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(14) Da bi za vse predlagatelje veljali pošteni in enaki pogoji, bi bilo treba seznam Skupnosti pripraviti v enem koraku. Ta seznam bi bilo treba vzpostaviti po opravljeni oceni tveganja vseh encimov za živila, za katere so bili v začetnem dveletnem obdobju predložene zadostne informacije.

(14) Da bi za vse predlagatelje veljali pošteni in enaki pogoji, bi bilo treba seznam Skupnosti pripraviti v enem koraku. Ta seznam bi bilo treba vzpostaviti po opravljeni oceni tveganja vseh encimov za živila, za katere so bile v začetnem dveletnem obdobju predložene zadostne informacije. Ocene tveganja Agencije za posamezne encime pa bi bilo treba objaviti takoj po njihovi izdelavi.

Obrazložitev

Predlog spremembe, o katerem se je Parlament dogovoril v prvi obravnavi (predlog spremembe 8). Pojasniti je treba, da enostopenjski pristop ne zadržuje objave ocene tveganja posameznega encima.

Predlog spremembe  6

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 3 - odstavek 2 - točka (b b) (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

„quantum satis” pomeni, da najvišja dovoljena vsebnost ni določena. Encimi pa se uporabljajo v skladu z dobro proizvodno prakso, pri čemer njihova vsebnost ni višja od tiste, ki je potrebna za doseganje predvidenega namena, in pod pogojem, da se ne zavaja potrošnika.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe, ki ga je Parlament predlagal v prvi obravnavi (predlog spremembe 14). Quantum satis: Opredelitev izraza „quantum satis“ iz člena 12(f) predloga Komisije je treba vključiti v ta člen skupaj z ostalimi opredelitvami.

Predlog spremembe  7

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 6 – točka (a)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih dokazov v predlagani količini ne ogroža zdravja potrošnika in

(a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih dokazov in previdnostnega načela v predlagani količini ne ogroža zdravja potrošnika in

 

 

 

 

Obrazložitev

Delno se ponovno vloži predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 16). Po mnenju Parlamenta bi moralo biti previdnostno načelo osrednji element ocene in bi zato moral biti vključen v člen.

Predlog spremembe  8

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 6 - točka (c)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(c) njegova uporaba ne zavaja potrošnika.

(c) njegova uporaba ne zavaja potrošnika. Zavajanje potrošnika med drugim vključuje zadeve, povezane z vrsto, svežostjo in kakovostjo uporabljenih sestavin, naravnostjo izdelka ali proizvodnega postopka ali prehransko kakovostjo proizvoda, vendar ni omejeno izključno nanje.

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki temelji na predlogu spremembe 16, sprejetem v prvi obravnavi. Koncept „zavajanja potrošnika“ bi moral biti jasen in pregleden.

Predlog spremembe  9

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 6 - točka (c a) (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(ca) njegova uporaba prinaša potrošniku nedvomno korist.

Obrazložitev

Predlog spremembe, o katerem se je Parlament dogovoril v prvi obravnavi (predlog spremembe 16). Kakor v trenutno veljavni zakonodaji o aditivih za živila, morajo biti nedvomne koristi za potrošnika osrednja zahteva v postopku odobritve encimov za živila.

Predlog spremembe  10

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 7 - odstavek 2 - točki (c) in (d)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(c) po potrebi živila, katerim se encim za živila lahko doda;

(c) živila, katerim se encim za živila lahko doda;

(d) po potrebi pogoje, v skladu s katerimi se encim za živila lahko uporablja; če je primerno, se za aditiv za živila ne določi najvišja dovoljena vsebnost. V tem primeru se encim za živila uporabi v skladu z načelom quantum satis;

(d) pogoje, v skladu s katerimi se encim za živila lahko uporablja; če je primerno, se za encim za živila ne določi najvišja dovoljena vsebnost. V tem primeru se encim za živila uporabi v skladu z načelom quantum satis;

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu spremembe, sprejetem v prvi obravnavi (predlog spremembe 19). Po mnenju Parlamenta je treba pri odobritvi encima za živila bolj natančno določiti pogoje uporabe in zahteve glede označevanja.

Predlog spremembe  11

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 7 - odstavek 2 - točka (f)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(f) po potrebi posebne zahteve glede označevanja živil, v katerih so encimi za živila, zato da se zagotovi obveščenost končnega potrošnika o fizikalnem stanju živila ali o posebni obdelavi živila.

(f) posebne zahteve glede označevanja živil, v katerih so encimi za živila, zato da se zagotovi obveščenost končnega potrošnika o fizikalnem stanju živila ali o posebni obdelavi živila.

Obrazložitev

Predlog spremembe, o katerem se je Parlament dogovoril v prvi obravnavi. Pri odobritvi encima za živila bi bilo treba določiti vse pogoje uporabe in zahteve glede označevanja, zato je treba ta odstavek pojasniti.

Predlog spremembe  12

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 8

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

Encim za živila, ki spada na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003, se lahko vključi v seznam Skupnosti v skladu s to uredbo šele po odobritvi v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Encim za živila, ki spada na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003 in še ni vključen v seznam Skupnosti, se lahko vključi v ta seznam v skladu s to uredbo samo, če je bil odobren v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Obrazložitev

Ponovna vključitev predloga spremembe 34 iz prve obravnave. Vsak gensko spremenjen proizvod, ki se uporablja za proizvodnjo encima za živila, ki je bil že odobren v EU v skladu s to uredbo o encimih, mora biti odobren tudi v skladu z Uredbo 1829/2003. Predlog spremembe je namenjen uskladitvi uredbe o encimih z drugimi predlogi v svežnju.

Predlog spremembe  13

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 10 - odstavek 1

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

1. Encimi za živila in pripravki z encimi za živila, ki niso namenjeni za prodajo končnemu potrošniku in ki se prodajajo posamično ali v mešanici z drugimi aditivi za živila in/ali z drugimi sestavinami, kot je opredeljeno v členu 6(4) Direktive 2000/13/ES, se lahko tržijo le skupaj z označevanjem iz člena 11 te uredbe, ki morajo biti dobro vidni, jasno berljivi in neizbrisni. Informacije, predvidene v členu 11, so v jeziku, ki je kupcem lahko razumljiv.

1. Encimi za živila in pripravki z encimi za živila, ki niso namenjeni za prodajo končnemu potrošniku in ki se prodajajo posamično ali v mešanici z drugimi aditivi za živila, se lahko tržijo le skupaj z označevanjem iz člena 11 te uredbe, ki morajo biti dobro vidni, jasno berljivi in neizbrisni. Informacije, predvidene v členu 11, so v jeziku, ki je kupcem lahko razumljiv.

Obrazložitev

Da se prepreči zamenjavanje med encimi ali pripravki z encimi in sestavinami, ki so jim bili dodani encimi ali pripravki z encimi, bi bilo treba slednje obravnavati kot posebno kategorijo. Zato bi bilo treba ponovno vključiti besedilo iz prve obravnave EP.

Predlog spremembe  14

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 11 - odstavek 1 - točka (a)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(a) ime iz te uredbe za vsak encim za živila ali prodajno ime, ki vključuje ime vsakega encima za živila ali, če imena ni, opis encima za živila, ki je dovolj natančen, da se encim za živila lahko razlikuje od izdelkov, s katerimi bi ga lahko zamenjali.

(a) ime iz te uredbe za vsak encim za živila ali, če takšnega imena ni, sprejeto ime v skladu z nomenklaturo Mednarodnega združenja za biokemijo in molekularno biologijo (IUBMB);

Obrazložitev

Predlog spremembe je kompromis med skupnim stališčem in predlogom spremembe 21 iz prve obravnave v Parlamentu. Zapis „prodajno ime, ki vključuje ime vsakega encima za živila,“ ni jasen in bi ga bilo treba nadomestiti z imeni encimov, kakor jih je določilo Mednarodno združenje za biokemijo in molekularno biologijo, ki so mednarodno priznana in bi jih bilo treba zato uporabljati, dokler se ne objavi pozitivni seznam. (Črtanje besed: „opis, ki je dovolj natančen,“ je v skladu s predlogom za uredbo o aditivih za živila.)

Predlog spremembe  15

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 12, odstavek 1, točka (a)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(a) ime iz te uredbe za vsak encim za živila ali prodajno ime, ki vključuje ime vsakega encima za živila ali, če imena ni, opis encima za živila, ki je dovolj natančen, da se encim za živila lahko razlikuje od izdelkov, s katerimi bi ga lahko zamenjali;

(a) ime iz te uredbe za vsak encim za živila ali, če takšnega imena ni, sprejeto ime v skladu z nomenklaturo Mednarodnega združenja za biokemijo in molekularno biologijo (IUBMB);

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 20.

Predlog spremembe  16

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 12 - odstavek 1 - točka (b a) (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(ba) po potrebi navedba, da izdelek z encimi za živila vsebuje gensko spremenjene organizme ali je bil iz njih proizveden, kakor to zahteva Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi1 in v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov2.

 

1 UL L 268, 18.10.03, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 298/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 97, 9.4.2008, str. 64).

2 UL L 268, 18.10.2003, str. 24.

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu spremembe, sprejetim v prvi obravnavi (predlog spremembe 37). Stališče Sveta o označevanju GSO ni zadovoljivo. Parlament se zavzema za jasnejše označevanje izdelkov z encimi za živila, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ali so iz njih proizvedeni.

OBRAZLOŽITEV

Cilj predloga

Na evropski ravni trenutno ni niti ocene varnosti encimov za živila niti postopka odobritve, razen za tiste, ki se obravnavajo kot aditivi za živila. Industrijska panoga se močno zavzema za usklajeno zakonodajo, ki bi vključevala postopek odobritve encimov za živila v Skupnosti, saj pomanjkanje zakonodaje EU na tem področju vodi v nepošteno trgovinsko prakso, ovira rast in v državah s strožjimi pravili vodi v "nasprotno diskriminacijo" domačih proizvajalcev živil.

Cilj predlagane uredbe je uskladiti zakonodajo o uporabi encimov pri pridelavi hrane v EU in s tem varovati zdravje ljudi ter spodbujati trgovino in konkurenčnost.

Mnenje poročevalke o skupnem stališču

Poročevalka pozdravlja uvodno izjavo 13 besedila Sveta, ki podpira predlog Parlamenta o določbi, ki bi Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) omogočila "hitri postopek odobritve" encimov za živila, ki so trenutno na trgu, saj so države z že uveljavljenimi postopki odobritve, kot so Danska, Francija ali Združeno kraljestvo, veliko encimov že ocenile. Poročevalka pozdravlja tudi določbe Sveta o poenostavljenem označevanju, ki se bodo uporabljale horizontalno po svežnju uredb za izboljšanje živil, ki velja za aditive za živila, encime za živila in arome za živila.

Kljub vsemu si Parlament želi, da se v besedilu ohrani vrsta pomembnih predlogov sprememb osnutka uredbe, ki ga je predlagala Komisija, sprejetih v prvi obravnavi. Poročevalka ponavlja mnenje Parlamenta, da bi moralo previdnostno načelo imeti osrednjo vlogo v vsaki oceni tveganja in ga je zato treba v predlogu poudariti. Parlament je v prvi obravnavi poudaril tudi določbe o zaščiti potrošnikov, da se potrošnikov ne zavaja glede vrste, kakovosti in sestave proizvodov. Ta vidik se ponovno uvaja.

Eencimi za živila niso in ne morejo biti gensko spremenjeni mikroorganizmi. Je pa kljub temu verjetno, da bo v prihodnosti vedno več encimov za živila mogoče pridobiti iz gensko spremenjenih organizmov. V izogib nesporazumom ali nepotrebni zaskrbljenosti je treba to razliko poudariti, hkrati pa potrošnikom zagotoviti preglednost. Zato poročevalka ponovno predlaga nekatere pomembne spremembe iz prve obravnave.

Poročevalka si želi, da bi bil predlog čim prej sprejet, da se uveljavijo usklajena pravila in se zagotovi visoka raven varnosti hrane.

POSTOPEK

Naslov

Encimi za živila

Referenčni dokumenti

16676/1/2007 – C6-0140/2008 – 2006/0144(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

10.7.2007                     T6-0322/2007

Predlog Komisije

COM(2006)0425 - C6-0257/2006

Spremenjeni predlog Komisije

COM(2007)0670

Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

13.3.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

13.3.2008

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Avril Doyle

14.9.2006

 

 

Datum sprejetja

6.5.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

51

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anne Laperrouze, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Armando França, Raül Romeva i Rueda