DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a směrnice 2000/13/ES

13. 5. 2008 - (16677/3/2007 – C6‑0000/2008 – 2006/0147(COD)) - ***II

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Mojca Drčar Murko

Postup : 2006/0147(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0177/2008

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a směrnice 2000/13/ES

(16677/3/2007 – C6‑0139/2008 – 2006/0147(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný postoj Rady (16677/3/2007 – C6‑0139/2008),

–   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení[1] k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0427),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6‑0177/2008),

1.  schvaluje pozměněný společný postoj;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(6) Syrové potraviny, které neprošly žádným zpracováním, a jednosložkové potraviny jako koření, byliny, čaje a odvary (například ovocný nebo bylinný čaj), jakož i směsi koření nebo bylin, čajové a odvarové směsi, pokud jsou konzumovány jako takové nebo nejsou přidávány do potravin, nespadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

(6) Syrové potraviny, které neprošly žádným zpracováním, a jednosložkové potraviny jako koření, byliny, čaje a odvary (například ovocný nebo bylinný čaj), jakož i směsi koření nebo bylin, čajové a odvarové směsi, nespadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Odůvodnění

Je prokázáno, že bylina nevykazuje stejně závažný toxikologický účinek jako její jednotlivá složka. Stanovení maximální hodnoty pro tyto složky může vést ke zvýšenému užívání bylinných extraktů, přičemž zůstává otázkou, zda toto opatření povede k vyšší ochraně spotřebitele.

Pozměňovací návrh   2

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(7) Látky určené k aromatizaci a složky potravin vyznačující se aromatem by měly být používány, pouze pokud splňují kritéria stanovená v tomto nařízení. Jejich použití musí být bezpečné, a proto by měly být některé látky určené k aromatizaci podrobeny posouzení rizika předtím, než jsou povoleny pro použití v potravinách. Jejich použití nesmí spotřebitele uvádět v omyl, a jejich přítomnost v potravinách by proto měla být vždy vhodným způsobem označena. Uvedení spotřebitele v omyl zahrnuje, kromě dalších možných případů, otázky týkající se povahy, čerstvosti, jakosti použitých složek, přirozenosti produktu či výrobního postupu nebo výživové jakosti produktu. Při schvalování látek určených k aromatizaci by se měly zohlednit rovněž další významné faktory pro zvažovanou oblast, včetně sociálních, hospodářských, tradičních, etických a environmentálních faktorů , a dále proveditelnost kontrol.

(7) Látky určené k aromatizaci a složky potravin vyznačující se aromatem by měly být používány, pouze pokud splňují kritéria stanovená v tomto nařízení. Jejich použití musí být bezpečné, a proto by měly být některé látky určené k aromatizaci podrobeny posouzení rizika předtím, než jsou povoleny pro použití v potravinách. Pokud je to možné, měla by být věnována pozornost tomu, zda mohou mít nepříznivý dopad na zranitelné skupiny, včetně vývoje chuťových preferencí u dětí. Jejich použití nesmí spotřebitele uvádět v omyl, a jejich přítomnost v potravinách by proto měla být vždy vhodným způsobem označena. Uvedení spotřebitele v omyl zahrnuje, kromě dalších možných případů, otázky týkající se povahy, čerstvosti, jakosti použitých složek, přirozenosti produktu či výrobního postupu nebo výživové jakosti produktu. Při schvalování látek určených k aromatizaci by se měly zohlednit rovněž další významné faktory pro zvažovanou oblast, včetně sociálních, hospodářských, tradičních, etických a environmentálních faktorů , a dále proveditelnost kontrol.

Odůvodnění

První část pozměňovacího návrhu (1) přijatého Parlamentem v prvním čtení, který Rada vypustila. Začlenění vývoje chuťových preferencí u dětí svědčí o umírněném přístupu Parlamentu v souvislosti s používáním látek určených k aromatizaci potravin.

Pozměňovací návrh   3

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 10

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(10) Maximální množství pro některé přirozeně se vyskytující nežádoucí látky by se měla soustředit na potraviny a kategorie potravin, které se nejvíce podílejí na denním příjmu potravy. To by mělo členským státům umožnit v závislosti na riziku organizovat kontroly v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2004 (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. Výrobci potravin však musí vzít přítomnost těchto látek v úvahu, pokud používají složky potravin vyznačující se aromatem nebo látky určené k aromatizaci při přípravě všech potravin, aby zajistili, že látky, které nejsou bezpečné, nebudou umístěny na trh.

(10) Pokud některé přirozeně se vyskytující nežádoucí látky ve vícesložkových potravinách představují riziko pro zdraví spotřebitele a na základě stanoviska úřadu byla stanovena jejich maximální množství, měly by členské státy v závislosti na riziku organizovat kontroly v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2004 (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. Výrobci potravin však musí vzít přítomnost těchto látek v úvahu, pokud používají složky potravin vyznačující se aromatem nebo látky určené k aromatizaci při přípravě všech potravin, aby zajistili, že látky, které nejsou bezpečné, nebudou umístěny na trh.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění je nový. Zpravodajka tento pozměňovací návrh předkládá s cílem uvést tento bod v soulad se schváleným postojem Parlamentu k některým přirozeně se vyskytujícím nežádoucím látkám ve vícesložkových potravinách (zejména s pozměňovacím návrhem 13 k čl. 5 odst. 2 a s pozměňovacím návrhem 23 k části B přílohy III).

Pozměňovací návrh   4

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 13

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(13) V zájmu zajištění harmonizace by se mělo posuzování rizika a schvalování látek určených k aromatizaci a výchozích materiálů, jež musí být podrobeny vyhodnocení, provádět postupem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. … ze dne …, kterým se stanoví společné schvalovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin.

(13) V zájmu zajištění harmonizace by se mělo posuzování rizika a schvalování látek určených k aromatizaci a výchozích materiálů, jež musí být podrobeny vyhodnocení, provádět v souladu se zásadou předběžné opatrnosti a postupem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. … ze dne …, kterým se stanoví společné schvalovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin.

 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh (2) přijatý v prvním čtení, jehož cílem je učinit ze zásady předběžné opatrnosti základ pro posuzování rizika látek určených k aromatizaci.

Pozměňovací návrh   5

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 23

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(23) Látka určená k aromatizaci nebo výchozí materiál, které spadají do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, by měly podléhat schvalovacímu postupu podle uvedeného nařízení, pokud jde o posouzení bezpečnosti genetické modifikace, přičemž konečné schválení dané látky určené k aromatizaci nebo výchozího materiálu by mělo být uděleno podle tohoto nařízení.

(23) Látka určená k aromatizaci nebo výchozí materiál, které spadají do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, by měly být povoleny v souladu s uvedeným nařízením, jakož i podle tohoto nařízení.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení. Je třeba předejít zdvojování schvalovacích postupů. Zpravodaj se domnívá, že je zapotřebí jednotný přístup u všech tří nařízení týkajících se látek určených k aromatizaci, přídatných látek a enzymů.

Pozměňovací návrh   6

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 1 – odst. 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla pro látky určené k aromatizaci a složky potravin vyznačující se aromatem pro použití v potravinách s cílem zajistit účinné fungování vnitřního trhu a vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a ochrany zájmů spotřebitele, včetně poctivého jednání v obchodu s potravinami, případně s ohledem na ochranu životního prostředí.

 

Toto nařízení stanoví pravidla pro látky určené k aromatizaci a složky potravin vyznačující se aromatem pro použití v potravinách s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a spotřebitele a účinné fungování vnitřního trhu, včetně poctivého jednání v obchodu s potravinami, případně s ohledem na ochranu životního prostředí.

 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh (7) přijatý v prvním čtení – neboť existovaly pochybnosti v souvislosti se spotřebitelem – je chápán jako pokyn, jak interpretovat případně dvojsmyslná ustanovení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   7

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

c) jednosložkové potraviny a směsi koření nebo bylin, čajové nebo odvarové směsi jako takové, pokud se nepoužívají jako složky potravin.

c) jednosložkové potraviny a směsi, jako, ale nikoli výlučně, čerstvé, sušené nebo mražené koření nebo byliny, čajové nebo odvarové směsi jako takové.

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem zpravodajka znovu předkládá stanovisko Parlamentu z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   8

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Č. 2 – odst. 2 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

2a. Je-li to nezbytné, lze regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3 rozhodnout o tom, zda daná látka nebo směs látek, materiál nebo druh potravin spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení či nikoli.

Odůvodnění

Tohoto pozměňovacího návrhu (11) je zapotřebí, aby bylo znění uvedeno v soulad s ustanoveními nového postupu projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh   9

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 3 – odst. 2 – písm. k

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

k) „vhodným fyzikálním procesem“ fyzikální proces, jenž záměrně neupravuje chemickou podstatu složek látek určených k aromatizaci a nezahrnuje mimo jiné použití singletního kyslíku, ozonu, anorganických katalyzátorů, kovových katalyzátorů, organokovových činidel nebo ultrafialového záření.

k) „vhodným fyzikálním procesem“ fyzikální proces, jenž záměrně neupravuje chemickou podstatu složek látek určených k aromatizaci, aniž by byl dotčen seznam tradičních způsobů přípravy potravin v příloze II, a nezahrnuje mimo jiné použití singletního kyslíku, ozonu, anorganických katalyzátorů, kovových katalyzátorů, organokovových činidel nebo ultrafialového záření.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh (15) byl Parlamentem schválen v prvním čtení. Zohledňuje tradiční způsoby přípravy potravin, Rada jej ale nepřijala.

Pozměňovací návrh   10

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 4 – písm. a)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

a) na základě dostupných vědeckých důkazů nepředstavují žádné bezpečnostní riziko pro zdraví spotřebitele a

a) na základě dostupných vědeckých důkazů a zásady předběžné opatrnosti nepředstavují žádné bezpečnostní riziko pro zdraví spotřebitele a

 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh (17) přijatý v prvním čtení. Stejně jako ve stávající právní úpravě o potravinářských přídatných látkách musí být základním požadavkem schvalovacího postupu pro látky určené k aromatizaci jednoznačný užitek spotřebitele.

Pozměňovací návrh   11

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 4 – písm. b a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

ba) jejich použití přináší spotřebitelům výhody a užitek;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh (19) přijatý v prvním čtení usiluje o vyvážení výhod a nevýhod v souvislosti s přidáváním látek určených k aromatizaci do potravin.

Pozměňovací návrh   12

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 4 – písm. b b (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

bb) pro jejich použití existuje přiměřená technologická potřeba.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh (20) přijatý Parlamentem v prvním čtení zdůrazňuje jeho postoj v souvislosti se schvalovacím postupem pro látky určené k aromatizaci. Oba pozměňovací návrhy (11 a 12) si kladou za cíl doporučit umírněné používání těchto látek v potravinách.

Pozměňovací návrh   13

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 6 – odst. 2

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1576/89, nesmějí být maximální množství některých látek, které se přirozeně vyskytují v látkách určených k aromatizaci nebo složkách potravin vyznačujících se aromatem, jakož i ve vícesložkových potravinách uvedených na seznamu v části B přílohy III, překročena v důsledku použití látek určených k aromatizaci nebo složek potravin vyznačujících se aromatem v uvedených potravinách a na jejich povrchu. Maximální množství látek uvedených v příloze III se použijí pro potraviny uváděné na trh, není-li uvedeno jinak. Odchylně od této zásady se maximální množství u sušených nebo koncentrovaných potravin, jež je nutné rozpustit, uplatňují pro potraviny připravené podle pokynů na štítku, při zohlednění minimálního ředícího faktoru.

2. V případě odůvodněné vědecké obavy, že některé látky, které se přirozeně vyskytují v látkách určených k aromatizaci a ve složkách potravin vyznačujících se aromatem, mohou být ve vícesložkových potravinách důvodem k obavám o zdraví spotřebitele, může Komise z vlastního podnětu nebo na základě informace poskytnuté členským státem a následně podložené stanoviskem úřadu stanovit pro tyto látky nejvyšší přípustná množství, která budou uvedena na seznamu v části B přílohy III

 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh (21) schválený Parlamentem v prvním čtení. Cílem rozšíření působnosti tohoto nařízení tak, aby zahrnovalo složky potravin vyznačující se aromatem, je napomoci kontrole některých látek, které se přirozeně vyskytují v látkách určených k aromatizaci a ve složkách potravin vyznačujících se aromatem. Pokud existují vědecky odůvodněné obavy, že tyto látky ve vícesložkových potravinách mohou představovat bezpečnostní riziko pro zdraví spotřebitele, měla by být na základě stanoviska úřadu uvedena jejich maximální množství v části B přílohy III.

Pozměňovací návrh   14

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

2a. Odchylně od odstavce 2 se maximální množství nebudou vztahovat na vícesložkové potraviny, které neobsahují žádné přídatné látky určené k aromatizaci a kde jediné složky vyznačující se aromatem, které byly do potraviny přidány, jsou čerstvé, sušené nebo mražené byliny a koření.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh (46) schválený Parlamentem v prvním čtení. Neexistují žádné vědecké důkazy, že bylina má stejný toxikologický účinek jako její ojedinělá složka. Stanovení maximálních množství těchto složek může vést ke zvýšenému používání bylinných výtažků a Parlament pochybuje, že tak budou spotřebitelé lépe chráněni.

Pozměňovací návrh   15

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Článek 12

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

Látku určenou k aromatizaci nebo výchozí materiál spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1829/2003 lze zařadit na seznam Společenství pouze poté, co byly schváleny v souladu s nařízením (ES) č. 1829/2003.

Látku určenou k aromatizaci nebo výchozí materiál spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1829/2003 a dosud nezařazenou na seznam Společenství v příloze I tohoto nařízení lze zařadit na uvedený seznam, pouze pokud byly schváleny v souladu s nařízením (ES) č. 1829/2003.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení. Je třeba předejít zdvojování schvalovacích postupů. Zpravodajka se domnívá, že je zapotřebí jednotný přístup u všech tří nařízení týkajících se látek určených k aromatizaci, přídatných látek a enzymů.

Pozměňovací návrh   16

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 15 – odst. 1 – písm. f)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

f) jméno nebo obchodní firma a adresa výrobce, balírny nebo prodejce;

f) jméno nebo obchodní firma a adresa výrobce, balírny nebo prodejce se sídlem ve Společenství;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 26, přijatý Parlamentem v prvním čtení, má zajistit dohledatelnost a měl by být uplatňován na ustanovení směrnice 2000/13/ES o označování, pokud jde o konečného spotřebitele. Z toho vyplývá, že příslušný hospodářský subjekt by měl mít sídlo v EU.

Pozměňovací návrh   17

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 15 – odst. 2

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou být informace požadované v písmenech e) a g) zmíněného odstavce uvedeny pouze v zásilkové dokumentaci, která je zasílána se zásilkou nebo před jejím dodáním, pokud je na snadno viditelné části balení nebo nádoby dotyčného produktu uveden údaj „nikoli pro maloobchodní prodej“.

2. Odchylně od odstavce 1 mohou být informace požadované v písmenech e), g) a j) zmíněného odstavce uvedeny pouze v zásilkové dokumentaci, která je zasílána se zásilkou nebo před jejím dodáním, pokud je na snadno viditelné části balení nebo nádoby dotyčného produktu uveden údaj „nikoli pro maloobchodní prodej“.

Odůvodnění

Na rozdíl od pozměněného návrhu Komise (24. 10. 2007) společný postoj nepředpokládá možnost zahrnutí informací o látkách určených k aromatizaci nebo jiných látkách uvedených v tomto článku a zahrnutých na seznamu v příloze IIIa ke směrnici 2000/13/ES (tj. označování alergenů) v zásilkové dokumentaci. Zpravodajka navrhuje rozšířit možnost uvádět určité informace v zásilkové dokumentaci k nádobám s látkami určenými k aromatizaci, které nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli.

Pozměňovací návrh   18

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

4. Výraz „přírodní“ lze používat pouze ve spojení s odkazem na potravinu, kategorii potravin nebo rostlinný či živočišný zdroj aromatu, pokud alespoň 95 % hmotnostních aromatické složky bylo získáno z uvedeného výchozího materiálu. Nejvýše 5 % (hmotnostních) aromatické složky získané z jiných výchozích materiálů nemusí mít stejnou chuť jako uvedený výchozí materiál.

4. Výraz „přírodní“ lze používat pouze ve spojení s odkazem na potravinu, kategorii potravin nebo rostlinný či živočišný zdroj aromatu, pokud alespoň 95 % hmotnostních aromatické složky bylo získáno z uvedeného výchozího materiálu.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení. Zpravodajka je přesvědčena, že by nemělo existovat pětiprocentní omezení aromatické složky získané z jiných výchozích materiálů, pokud jsou jiné výchozí materiály rovněž přírodní, a celých 100 % je tedy získáno z přírodních zdrojů.

Pozměňovací návrh   19

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 16 – odst. 6

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

6. Výraz „přírodní látka určená k aromatizaci“ lze použít pouze v případě, je-li aromatická složka získána z různých výchozích materiálů a pokud by uvedení výchozích materiálů neodráželo jejich vůni nebo chuť.

6. Výraz „přírodní látka určená k aromatizaci“ lze použít pouze v případě, je-li aromatická složka získána z různých výchozích materiálů a pokud by uvedení výchozích materiálů neodráželo jejich vůni nebo chuť a za okolností uvedených v odstavcích 4 a 5.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl v Parlamentu schválen v prvním čtení. Zpravodajka navrhuje jeho znovupředložení.

Pozměňovací návrh   20

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 19 – odst. 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Výrobce nebo uživatel aromatických látek nebo zástupce takového výrobce nebo uživatele Komisi na požádání sdělí množství látky přidávané do potravin ve Společenství během období dvanácti měsíců, jakož i množství k použití pro konkrétní kategorii potravin ve Společenství. Tyto informace Komise zpřístupní členským státům.

1. Výrobce nebo uživatel aromatických látek nebo zástupce takového výrobce nebo uživatele Komisi na požádání sdělí množství látky přidávané do potravin ve Společenství během období dvanácti měsíců. S informacemi poskytnutými v této souvislosti bude nakládáno jako s důvěrnými údaji. Informace o množství k použití pro konkrétní kategorie ve Společenství zpřístupní Komise členským státům.

Odůvodnění

Zpravodajka znovu předkládá přeformulované znění části přijatého pozměňovacího návrhu 31, který Rada vypustila.

Pozměňovací návrh   21

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 19 – odst. 3

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Výrobce nebo uživatel látky určené k aromatizaci nebo výchozích materiálů Komisi neprodleně sdělí veškeré nové vědecké nebo technické informace, které by mohly ovlivnit posouzení bezpečnosti této látky určené k aromatizaci nebo výchozích materiálů.

3. Výrobce nebo uživatel látky určené k aromatizaci nebo výchozích materiálů Komisi neprodleně sdělí veškeré nové vědecké nebo technické informace, které jsou mu známé a dostupné a které by mohly ovlivnit posouzení bezpečnosti této látky určené k aromatizaci.

Odůvodnění

Část pozměňovacího návrhu (31) schváleného Parlamentem v prvním čtení.

Pozměňovací návrh   22

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 20 – odst. 2

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Po konzultaci s úřadem bude regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2 a do ... přijata společná metodika pro členské státy pro shromažďování informací o spotřebě a používání látek určených k aromatizaci uvedených na seznamu Společenství a látek uvedených v příloze III.

2. Po konzultaci s úřadem bude regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3 a do ...* přijata společná metodika pro členské státy pro shromažďování informací o spotřebě a používání látek určených k aromatizaci uvedených na seznamu Společenství a látek uvedených v příloze III.

Odůvodnění

Tohoto pozměňovacího návrhu (32) přijatého Parlamentem v prvním čtení je zapotřebí, aby bylo znění uvedeno v soulad s ustanoveními nového postupu projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh   23

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Článek 26

Nařízení (EHS) č. 1576/89

 

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

Změna nařízení (EHS) č. 1576/89

 

Změna nařízení (ES) č. 110/2008

Nařízení (EHS) č. 1576/89 se mění takto:

 

Nařízení (ES) č. 110/2008 se mění takto:

 

 

1. V čl. 5 odst. 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

 

„c) obsahovat aromatické látky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. .../... * a aromatické přípravky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení;“

 

2. V čl. 5 odst. 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:

 

„c) obsahovat jednu nebo více látek určených k aromatizaci vymezených v čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. .../...*;“

1. V čl. 1 odst. 4 se písmeno m) mění takto:

 

3. V příloze I se bod 9 nahrazuje tímto:

a) v bodě 1 písm. a) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„9 Aromatizace

Aromatizací se rozumí postup, kdy se při výrobě lihoviny použije jedné a nebo více látek určených k aromatizaci, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. .../...*.“

 

4. Příloha II se mění takto:

 

a) Bod 19 písm. c) se nahrazuje tímto:

„Mohou být přidány jiné aromatické látky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/… ze dne … o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách+, nebo aromatické rostliny nebo části aromatických rostlin, ale organoleptické vlastnosti jalovce musí být zřetelné, třebaže někdy zeslabené;

 

„Mohou být přidány jiné aromatické látky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/… o látkách určených k aromatizaci a nebo aromatické přípravky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení, a nebo aromatické rostliny nebo části aromatických rostlin, ale organoleptické vlastnosti jalovce musí být zřetelné, třebaže někdy zeslabené;“

b) v bodě 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

 

b) Bod 20 písm. c) se nahrazuje tímto:

„Nápoj lze nazývat „gin“, pokud je vyroben aromatizací organolepticky vhodného ethanolu zemědělského původu aromatickými látkami, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. …/…, nebo aromatickými přípravky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení, takže chutná převážně po jalovci;“

 

„c) Při výrobě ginu se použijí pouze takové aromatické látky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. …/…*, a nebo takové aromatické přípravky , jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení, aby nápoj chutnal převážně po jalovci;“

c) v bodě 2 písm. b) se první pododstavec nahrazuje tímto:

 

c) Bod 21 písm. a) podbod ii) se nahrazuje tímto:

„Nápoj lze nazývat „destilovaný gin“, pokud je vyroben pouze redestilací organolepticky vhodného ethanolu zemědělského původu a vhodné jakosti s počátečním obsahem alkoholu nejméně 96 % objemových, pomocí destilačního přístroje tradičně používaného pro gin a za přítomnosti plodů jalovce a ostatních přírodních rostlinných látek za předpokladu, že chuť jalovce převládá. Pojmenování „destilovaný gin“ může být rovněž použito pro směs produktů takové destilace a ethanolu zemědělského původu, který má stejné složení, stejnou čistotu a stejný obsah alkoholu. Aromatické látky nebo aromatické přípravky, obojí upřesněné v písmenu a), mohou být rovněž použity k aromatizaci destilovaného ginu. London gin je druhem destilovaného ginu.“

 

„ii) směs produktů takové destilace a ethanolu zemědělského původu, který má stejné složení, stejnou čistotu a stejný obsah alkoholu; k aromatizaci destilovaného ginu mohou být rovněž použity aromatické látky nebo aromatické přípravky, jak jsou uvedeny v kategorii 20 písm. c).“

2. V čl. 1 odst. 4 písm. n) bodě 1) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

d) Bod 23 písm. c) se nahrazuje tímto:

„Mohou být rovněž dodatečně použity jiné aromatické látky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) …/…*, nebo aromatické přípravky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení, ale musí být zachována převládající chuť kmínu.“

 

„c) Mohou být rovněž dodatečně použity jiné aromatické látky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. …/…*, a nebo aromatické přípravky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení, ale musí být zachována převládající chuť kmínu.“

3. V čl. 1 odst. 4 písm. p) se první pododstavec nahrazuje tímto:

 

e) Bod 24 písm. c) se nahrazuje tímto:

„Lihoviny s převládající hořkou chutí vyráběné aromatizací ethanolu zemědělského původu aromatickými látkami, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) …/…*, nebo aromatickými přípravky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení.“

 

 

 

 

 

„c) Mohou být rovněž dodatečně použity jiné přírodní aromatické látky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. …/…, a nebo aromatické přípravky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení, avšak aroma těchto nápojů musí pocházet především z destilátů semen kmínu (Carum carvi L.) nebo semen kopru (Anethum graveolens L.), přičemž použití vonných silic je zakázáno.“

4. V čl. 1 odst. 4 písm. u) se první pododstavec nahrazuje tímto:

 

f) Bod 30 písm. a) se nahrazuje tímto:

„Lihovina vyráběná aromatizací ethanolu zemědělského původu aromatickými látkami z hřebíčku nebo skořice za využití jednoho z těchto postupů: macerace nebo destilace, redestilace alkoholu za přítomnosti částí výše uvedených rostlin, přidáním aromatických látek, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) …/…, z hřebíčku nebo skořice, či kombinací těchto metod.“

 

„a) Hořké lihoviny nebo bitter jsou lihoviny s převládající hořkou chutí vyrobené aromatizací ethanolu zemědělského původu aromatickými látkami, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. …/…*, a nebo aromatickými přípravky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení.“

5. V čl. 4 odst. 5 se první a druhý pododstavec, s výjimkou seznamů v písmenech a) a b), nahrazují tímto:

 

g) V bodě 32 písm. c) se první pododstavec a úvodní část druhého pododstavce nahrazují tímto:

„Při přípravě lihovin definovaných v čl. 1 odst. 4, kromě lihovin definovaných v čl. 1 odst. 4 písm. m), n) a p), mohou být použity pouze přírodní aromatické látky a aromatické přípravky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. b) a d) nařízení (ES) č. …/…*. Aromatické látky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. …/…*, jsou však povoleny v likérech, s výjimkou těchto likérů:“

 

„c) Při výrobě likéru mohou být použity aromatické látky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. …/…*, a aromatické přípravky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení. Při výrobě následujících likérů však mohou být použity výhradně přírodní aromatické látky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. …/…*, a aromatické přípravky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení:“

 

h) Bod 41 písm. c) se nahrazuje tímto:

 

„c) Při výrobě vaječného likéru nebo advocaatu nebo avocatu nebo advokatu mohou být použity výhradně aromatické látky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. …/…*, a aromatické přípravky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Bod 44 písm. a) se nahrazuje tímto:

 

„a) Väkevä glögi nebo spritglögg je lihovina vyrobená aromatizací ethanolu zemědělského původu aromatickými látkami z hřebíčku a nebo skořice za využití jednoho z těchto postupů: macerace nebo destilace, redestilace alkoholu za přítomnosti částí výše uvedených rostlin, přidáním aromatických látek, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. …/…*, z hřebíčku nebo skořice či kombinací těchto metod.“

 

j) Bod 44 písm. c) se nahrazuje tímto:

 

„c) Mohou být přidány jiné látky určené k aromatizaci, aromatické látky a nebo aromatické přípravky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. a), b) a d) nařízení (ES) č. …/…, musí ale převládat chuť uvedeného koření.“

 

k) V písm. c) bodů 33, 34, 35, 36, 38, 39 a 40 se výraz „přípravky“ nahrazuje výrazem „aromatické přípravky“.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit nové nařízení o lihovinách (ES) č. 110/2008. Nahrazuje znění společného postoje upravujícího staré nařízení (EHS) č. 1576/89. Zrušení kategorie „přírodně identické“ musí umožnit výrobcům tradičních lihovin aquavit a väkevä glögi používat výhradně přírodní aromatické látky za účelem zachování image jakosti. U druhé uvedené lihoviny musí být umožněno použití aromatických látek a přípravků.

Pozměňovací návrh   24

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Článek 28

Nařízení (ES) č. 2232/96

Čl. 5 – odst. 1

 

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Seznam látek určených k aromatizaci uvedený v čl. 2 odst. 2 se přijme postupem podle článku 7 do 31. prosince 2008.

1. Seznam látek určených k aromatizaci uvedený v čl. 2 odst. 2 se přijme postupem podle článku 7 nejpozději do 31. prosince 2010.

Odůvodnění

Seznam Společenství, na němž jsou uvedeny látky určené k aromatizaci („seznam látek určených k aromatizaci uvedený v čl. 2 odst. 2 nařízení 2232/96“) by měl být přijat až po dokončení programu hodnocení. Jelikož hodnocení dosud nebylo ukončeno a není pravděpodobné, že bude program dokončen do konce roku 2008 či dokonce ani 2009, zdá se odůvodněné odložit vydání a schválení seznamu Společenství o nejméně dva roky.

Pozměňovací návrh   25

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Článek 29

Směrnice 2000/13/ES

Příloha III – bod 1 – odrážka 2

 

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

„kouřový aromatický přípravek/kouřové aromatické přípravky“, obsahuje-li aromatická složka látky určené k aromatizaci, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. …/…, a dodává-li potravinám kouřové aroma.

„kouřový aromatický přípravek/kouřové aromatické přípravky“, nebo přesnější název či popis kouřového aromatického přípravku/kouřových aromatických přípravků, obsahuje-li aromatická složka látky určené k aromatizaci, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. …/…*, a používá-li se nebo vmíchává-li se vnitřně, aby dodala potravinám kouřové aroma. Pojmenování na seznamu složek není vyžadováno, pokud je schválený kouřový produkt používán na povrchu potravinářského produktu při procesu uzení k získání kouřového zabarvení, struktury a chuti.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh (37) schválený Parlamentem v prvním čtení poskytuje možnost uvést konkrétní kouřové aromatické přípravky tak, aby byli spotřebitelé řádně informováni o látkách určených k aromatizaci lososa, slaniny, grilovaného masa atd.

Druhá část tohoto pozměňovacího návrhu nebyla v prvním čtení předložena. Týká se případů použití kondenzátů kouře při alternativním procesu uzení, který vedle chuti ovlivňuje rovněž barvu, konzistenci a trvanlivost potravin. Zpravodajka je přesvědčena, že návrh by měl být ve druhém čtení předložen, neboť zjištění Evropského úřadu pro bezpečnost potravin publikovaná dne 29. června 2007 potvrzují, že použití kouřových aromatických přípravků se všeobecně považuje za menší zdravotní riziko než tradiční proces uzení.

Pozměňovací návrh   26

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 30 – odst. 2 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Článek 10 se použije po uplynutí 18 měsíců ode dne použitelnosti seznamu Společenství.

 

 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh (44) schválený Parlamentem v prvním čtení.

Pozměňovací návrh   27

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 30 – odst. 3

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

Články 10, 26 a 27 se použijí ode dne použitelnosti seznamu Společenství.

Články 26 a 27 se použijí ode dne použitelnosti seznamu Společenství.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh (44) přijatý Parlamentem v prvním čtení.

Pozměňovací návrh   28

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Příloha III – část B

Společný postoj Rady

Část B: Maximální množství některých látek přirozeně se vyskytujících v látkách určených k aromatizaci a složkách potravin vyznačujících se aromatem v některých konzumovaných vícesložkových potravinách, k nimž byly přidány látky určené k aromatizaci nebo složky potravin vyznačujících se aromatem

Tato maximální množství se nevztahují na vícesložkové potraviny, které jsou připravovány a konzumovány na stejném místě, které neobsahují žádné přidané látky určené k aromatizaci a jejichž jediné potravinářské složky vyznačující se aromatem jsou byliny a koření.

Název látky

Vícesložkové potraviny, v nichž je omezena přítomnost látky

Maximální množství v mg/kg

beta-asaron

alkoholické nápoje

1,0

1-allyl-4-methoxybenzen,

estragol

mléčné výrobky

zpracované ovoce, zelenina (včetně hub pěstovaných i volně rostoucích, kořenů a hlíz, luštěnin a luskovin), ořechy a semena

produkty rybolovu

nealkoholické nápoje

50

50

 

 

 

50

10

kyselina kyanovodíková

nugát, marcipán nebo jejich náhražky nebo podobné produkty

konzervované peckové ovoce

alkoholické nápoje

50

 

5

35

menthofuran

cukrovinky obsahující mátu nebo mátu peprnou, kromě mikrocukrovinek na osvěžení dechu

mikrocukrovinky na osvěžení dechu

žvýkačky

alkoholické nápoje obsahující mátu nebo mátu peprnou

500

 

 

3000

1000

200

4­allyl­1,2­dimethoxybenzen,

methyleugenol

mléčné výrobky

přípravky z masa a masné výrobky, včetně drůbeže a zvěřiny

přípravky z ryb a produkty rybolovu

polévky a omáčky

pochutiny k přímé spotřebě

nealkoholické nápoje

20

15

 

10

60

20

1

pulegon

cukrovinky obsahující mátu nebo mátu peprnou, kromě mikrocukrovinek na osvěžení dechu

mikrocukrovinky na osvěžení dechu

žvýkačky

nealkoholické nápoje obsahující mátu nebo mátu peprnou

alkoholické nápoje obsahující mátu nebo mátu peprnou

250

 

 

2000

350

20

 

100

quassin

nealkoholické nápoje

pekařské výrobky

alkoholické nápoje

0,5

1

1.5

1-allyl-3,4-methylendioxybenzen, safrol

přípravky z masa a masné výrobky, včetně drůbeže a zvěřiny

přípravky z ryb a produkty rybolovu

polévky a omáčky

nealkoholické nápoje

15

 

15

25

1

teukrin A

hořké lihoviny nebo lihoviny bitter[2]

likéry[3] s hořkou chutí

jiné alkoholické nápoje

5

5

2

 

thujon (alfa a beta)

alkoholické nápoje, kromě nápojů vyráběných z pelyňku rodu Artemisia

alkoholické nápoje vyráběné z pelyňku rodu Artemisia

nealkoholické nápoje vyráběné z pelyňku rodu Artemisia

10

 

 

35

 

0,5

kumarin

tradiční nebo sezónní pekařské zboží označené jako obsahující skořici

„snídaňové cereálie“ včetně müsli

jemné pečivo s výjimkou tradičního nebo sezónního pekařského zboží označeného jako obsahující skořici

dezerty

50

 

20

 

15

 

5

 

Pozměňovací návrh Parlamentu

Část B: Maximální množství některých látek přirozeně se vyskytujících v látkách určených k aromatizaci a složkách potravin vyznačujících se aromatem v některých konzumovaných vícesložkových potravinách, k nimž byly přidány látky určené k aromatizaci nebo složky potravin vyznačujících se aromatem

Název látky

Vícesložkové potraviny, v nichž je omezena přítomnost látky

Maximální množství

[mg/kg]

 

 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh schválený Parlamentem v prvním čtení související s pozměňovacím návrhem k čl. 5 odst. 2, který poskytuje prázdný seznam, pokud škodlivost některých přirozeně se vyskytujících nežádoucích látek neposoudí úřad. Podobné řešení je stanoveno v článku 8 a příloze III nařízení (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitamínů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin.

  • [1]  Texty přijaté dne 10.7.2007, P6_TA(2007)0323.
  • [2]               Jak jsou definovány v čl. 1 odst. 4 písm. p) nařízení (ES) č. 1576/89
  • [3]  Jak jsou definovány v čl. 1 odst. 4 písm. r) nařízení (ES) č. 1576/89

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ve srovnání s návrhem nařízení předloženým Komisí Rada ve společném postoji přeuspořádala články a názvy kapitol a objasnila nejednoznačné oblasti. Při své práci zohlednila některé pozměňovací návrhy Parlamentu. Některé z těch, které Parlament považoval v prvním čtení za klíčové, bohužel zahrnuty nebyly.

Parlament proto hodlá obhájit ty pozměňovací návrhy schválené v prvním čtení, o nichž se domnívá, že jsou základem pro vyvážené a proveditelné nařízení, jež zohledňuje vědecký a technologický vývoj ve výrobě látek určených k aromatizaci. Kromě bezpečnosti potravin a posílení vnitřního trhu zajištěním rovnocenných podmínek pro všechny výrobce by měly být zohledněny i další zájmy spotřebitelů, mezi nimiž stojí na prvním místě přání, aby byly potraviny co nejpřírodnější.

Nemusí tomu nutně být tak, že všechny látky určené k aromatizaci, jež jsou bezpečné z toxikologického hlediska, jsou pro spotřebitele skutečně přínosné. Parlament chce zejména zdůraznit, že spotřebitel má právo výběru. Při postupu schvalování látek určených k aromatizaci souvisí např. „přiměřená potřeba z technologického hlediska“ s jinými strategiemi EU, jako je např. boj proti obezitě, neboť přidávání nadměrně silných látek tohoto typu může zakrývat nízkou kvalitu připravených potravin.

Rada a Parlament mají odlišný názor na některé složky potravin vyznačující se aromatem používané v potravinách a na maximální množství těchto složek, jejichž hodnoty jsou stanoveny v příloze III.

Vědecký výbor pro potraviny (SCF) a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zjistili, že bylinné složky jako safrol, estragol a methyleugenol, které patří do chemické skupiny alkenylbenzenů, jsou genotoxické a karcinogenní. Karcinogenita těchto složek byla prokázána zkouškami na zvířatech, při nichž byly použity relativně vysoké dávky jednotlivých složek. Lidé jsou těmto složkám vystaveni v mnohem menších dávkách ve srovnání s dávkami, které byly použity při pokusech na zvířatech. O vzájemném působení mezi přirozeně se vyskytujícími nežádoucími složkami a ostatními látkami v bylinách a koření neexistují žádné údaje.

Parlament vzal na vědomí argument Rady, že maximální povolená množství v příloze III jsou již stanovena směrnicí 88/388/ES, domnívá se ale, že tato skutečnost sama o sobě ukazuje, že odůvodnění pro omezení používání bylin a koření v připravených potravinách je (stále) nedostatečné. Členské státy v posledních dvaceti letech nevypracovaly metodiku pro monitorování toho, jaké skutečné účinky měla tato množství na zdraví spotřebitelů. Stejně tak v této oblasti neprovedly žádný výzkum.

Parlament se proto domnívá, že nebylo prokázáno, že připravené potraviny, v nichž se přirozeně vyskytují některé složky obsažené v příloze III, mají stejný toxikologický potenciál jako některé přírodní složky, když jsou testovány izolovaně. Tento postoj vychází z nedávných toxikologických studií zohledňujících skutečnost, že lidé jsou alkenylbenzenům vystaveni v komplexních potravinových matricích. Matricové efekty potravin či kombinací potravin na některé složky vyskytující se v přírodě jsou známy. Jsou způsobeny chemickými vazbami na jiné části potravin či působením jiných složek, které tyto efekty zvyšují nebo snižují. Hypotéza tvrdí, že se tyto efekty liší případ od případu, a proto je třeba jejich výzkum provádět jednotlivě.

Parlament prosazuje, aby bylo v tomto případě přesunuto důkazní břemeno. Zásada, že výrobci bylin a koření musí vyvrátit právní domněnku o škodlivosti každého výrobku jednotlivě, je sporná. Logičtější by bylo tento postup otočit. Pokud by existovalo vědecky odůvodněné podezření, že některé látky v potravinách konzumovaných lidmi škodí zdraví, jejich maximální povolené hodnoty by mohly být uvedeny v příloze III, a to na základě stanoviska, které by v tomto smyslu vydal úřad.

Parlament rovněž zohlednil skutečnost, že účinné látky v bylinných směsích se mění podle ročního období. Změny ročního období by vyžadovaly provádění drahých zkoušek, jež by pravděpodobně překročily tržní hodnotu bylinných a kořenících směsí, takže by se výrobci připravených potravin mohli snadno předem rozhodnout nahradit byliny látkami určenými k aromatizaci. A to evropští spotřebitelé nechtějí. Při zaujetí tohoto stanoviska Parlament rovněž zohlednil skutečnost, že nařízení neomezuje používání bylin a koření jako takového a že Rada ve společném postoji rovněž zrušila maximální hodnoty pro látky v příloze III přidávané do potravin připravovaných na stejném místě. Parlament se domnívá, že odůvodnění tohoto kroku, a to předpokládaný malý podíl škodlivých látek v potravinách, které jsou tímto způsobem připraveny, by mohlo být rozšířeno na potraviny obecně.

POSTUP

Název

Látky určené k aromatizaci a některé složky potravin vyznačující se aromatem

Referenční údaje

16677/3/2007 – C6-0139/2008 – 2006/0147(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

10.7.2007 T6-0323/2007

Návrh Komise

KOM(2006)0427 - C6-0259/2006

Pozmenený návrh Komise

KOM(2007)0671

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

13.3.2008

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ENVI

13.3.2008

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Mojca Drčar Murko

14.9.2006

 

 

Datum přijetí

6.5.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

54

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Inés Ayala Sender, Anne Laperrouze, Kartika Tamara Liotard, Alojz Peterle, Bart Staes, Lambert van Nistelrooij

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Armando França, Raül Romeva i Rueda