RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ privind poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi pe produsele alimentare şi de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 1576/89 şi (CEE) nr. 1601/91 ale Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2232/96 şi a Directivei 2000/13/CE

13.5.2008 - (16677/3/2007 – C6‑0139/2008 – 2006/0147(COD)) - ***II

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
Raportoare: Mojca Drčar Murko

Procedură : 2006/0147(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0177/2008

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi pe produsele alimentare şi de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 1576/89 şi (CEE) nr. 1601/91 ale Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2232/96 şi a Directivei 2000/13/CE

(16677/3/2007 – C6‑0139/2008 – 2006/0147(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (16677/3/2007 – C6-0139/2008),

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0427),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6-0177/2008),

1.  aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 6

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(6) Produsele alimentare brute care nu au fost procesate şi produsele alimentare necompuse precum condimentele, ierburile, ceaiurile şi infuziile (de exemplu ceaiul de fructe sau ceaiul de plante), precum şi amestecurile de condimente şi/sau ierburi, amestecurile de ceai şi amestecurile pentru infuzie, cu condiţia să fie consumate ca atare şi/sau să nu fie adăugate alimentelor, nu intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament.

(6) Produsele alimentare brute care nu au fost procesate şi produsele alimentare necompuse precum condimentele, ierburile, ceaiurile şi infuziile (de exemplu ceaiul de fructe sau ceaiul de plante), precum şi amestecurile de condimente şi/sau ierburi, amestecurile de ceai şi amestecurile pentru infuzie nu intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament.

Justificare

There is evidence that a herb does not display the same toxicological effect of concern as an individual component within. Setting maximum levels for such components may lead to increased use of herb extracts, and questions remain as to whether this will provide greater consumer protection.

Amendamentul  2

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 7

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(7) Aromele şi ingredientele alimentare cu proprietăţi aromatizante ar trebui să fie utilizate numai dacă îndeplinesc criteriile prevăzute de prezentul regulament. Utilizarea acestora trebuie să prezinte siguranţă şi, prin urmare, anumite arome ar trebui să facă obiectul unei evaluări a riscului înainte de a putea fi autorizate în alimente. Utilizarea acestora trebuie să nu inducă în eroare consumatorul şi, prin urmare, prezenţa lor în alimente trebuie să fie întotdeauna indicată printr-o etichetare corespunzătoare. Inducerea în eroare a consumatorului include aspecte legate de natura, de prospeţimea şi de calitatea ingredientelor utilizate, de naturaleţea unui produs sau a procesului de producţie sau de calitatea nutriţională a produsului, fără a se limita la acestea. Autorizarea aromelor ar trebui să ţină seama şi de alţi factori relevanţi pentru aspectele avute în vedere, inclusiv factorii societali, economici, tradiţionali, etici şi de mediu, precum şi de fezabilitatea controalelor.

(7) Aromele şi ingredientele alimentare cu proprietăţi aromatizante ar trebui să fie utilizate numai dacă îndeplinesc criteriile prevăzute de prezentul regulament. Utilizarea acestora trebuie să prezinte siguranţă şi, prin urmare, anumite arome ar trebui să facă obiectul unei evaluări a riscului înainte de a putea fi autorizate în alimente. Atunci când este posibil, ar trebui să se acorde atenţie potenţialelor consecinţe negative pentru grupurile vulnerabile, inclusiv dezvoltării de preferinţe la copii. Utilizarea acestora trebuie să nu inducă în eroare consumatorul şi, prin urmare, prezenţa lor în alimente trebuie să fie întotdeauna indicată printr-o etichetare corespunzătoare. Inducerea în eroare a consumatorului include aspecte legate de natura, de prospeţimea şi de calitatea ingredientelor utilizate, de naturaleţea unui produs sau a procesului de producţie sau de calitatea nutriţională a produsului, fără a se limita la acestea. Autorizarea aromelor ar trebui să ţină seama şi de alţi factori relevanţi pentru aspectele avute în vedere, inclusiv factorii societali, economici, tradiţionali, etici şi de mediu, precum şi de fezabilitatea controalelor.

Justificare

First part of the amendment (1) adopted by Parliament at the first reading, which was deleted by the Council. Inclusion of the development of taste preferences in children indicates Parliament’s moderate approach in regard of use of flavourings in foods.

Amendamentul  3

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 10

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(10) Nivelurile maxime pentru anumite substanţe nedorite care apar în mod natural ar trebui să se axeze pe alimentele sau categoriile de alimente care contribuie cel mai mult la aportul dietetic. Acest lucru ar permite statelor membre să organizeze controale în funcţie de risc, în acord cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor. Cu toate acestea, producătorii de alimente sunt obligaţi să ţină seama de prezenţa acestor substanţe atunci când folosesc ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante şi/sau arome pentru prepararea tuturor alimentelor, pentru a garanta că alimentele care nu oferă siguranţă nu sunt introduse pe piaţă.

(10) În cazul în care anumite substanţe nedorite care apar în mod natural în produse alimentare compuse prezintă riscuri pentru sănătatea consumatorului şi, în urma avizului Autorităţii, sunt stabilite niveluri maxime, statele membre ar trebui să organizeze controale în funcţie de risc, în acord cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor. Cu toate acestea, producătorii de alimente sunt obligaţi să ţină seama de prezenţa acestor substanţe atunci când folosesc ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante şi/sau arome pentru prepararea tuturor alimentelor, pentru a garanta că alimentele care nu oferă siguranţă nu sunt introduse pe piaţă.

Justificare

This recital is new. Rapporteur proposes the amendment aiming at bringing it into line with the agreed Parliament’s position on certain undesirable substances occurring naturally in compound foods (in particular with the amendments 13 to the Article 5, paragraph 2 and amendment 23 to the Part B of Annex III).

Amendamentul  4

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 13

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(13) Pentru asigurarea armonizării, evaluarea riscului şi aprobarea aromelor şi a materiilor prime care trebuie să fie supuse evaluării ar trebui să fie efectuată în conformitate cu procedura prevăzută de Regulamentul (CE) nr. …/… din … de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare şi aromele alimentare.

(13) Pentru asigurarea armonizării, evaluarea riscului şi aprobarea aromelor şi a materiilor prime care trebuie să fie supuse evaluării ar trebui să fie efectuată în conformitate cu principiul precauţiei şi cu procedura prevăzută de Regulamentul (CE) nr. …/… din de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare şi aromele alimentare.

 

Justificare

Amendment (2) adopted at the first reading aiming at placing the precautionary principle in the centre of the flavourings’ risk assessments.

Amendamentul  5

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 23

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(23) O aromă sau o materie primă care intră în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic ar trebui să facă obiectul procedurii de autorizare prevăzută de regulamentul menţionat pentru evaluarea de siguranţă a modificării genetice, în timp ce autorizarea finală pentru aroma sau pentru materia primă respective ar trebui să fie acordată în temeiul prezentului regulament.

(23) O aromă sau o materie primă care intră în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic ar trebui autorizată în conformitate cu regulamentul menţionat, precum şi în temeiul prezentului regulament.

Justificare

This amendment has been agreed by the Parliament at the first reading. The duplication of approval procedures should be avoided. The rapporteur believes that consistent approach across three regulations affecting flavourings, additives and enzymes is needed.

Amendamentul  6

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Prezentul regulament stabileşte norme privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante utilizate în şi pe produsele alimentare în scopul de a asigura funcţionarea eficace a pieţei interne şi un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi a intereselor consumatorilor, inclusiv pentru a garanta practici echitabile în comerţul de produse alimentare, ţinând seama, după caz, de protecţia mediului.

 

Prezentul regulament stabileşte norme privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante utilizate în şi pe produsele alimentare în scopul de a asigura un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi a consumatorilor, precum şi funcţionarea eficace a pieţei interne, inclusiv practici echitabile în comerţul de produse alimentare, ţinând seama, după caz, de protecţia mediului.

 

Justificare

Amendment (7) adopted at the first reading - in doubt for the consumer - is considered a guideline for interpreting possibly ambiguous provisions of the Regulation.

Amendamentul  7

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(c) produselor alimentare necompuse şi amestecurilor de condimente şi/sau ierburi, amestecurilor de ceai şi amestecurilor pentru infuzii ca atare, cu condiţia să nu fi fost utilizate ca ingrediente alimentare.

(c) produselor alimentare necompuse şi amestecurilor, cum ar fi, dar nu exclusiv, cele de condimente şi/sau ierburi proaspete, uscate sau congelate, amestecurilor de ceai şi amestecurilor pentru infuzii ca atare.

Justificare

This amendment reinstates the Parliament's position at First Reading

Amendamentul  8

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(2a) Dacă este necesar, se poate decide în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 21 alineatul (3) dacă o anumită substanţă sau un anumit amestec de substanţe, materii sau tip de produse alimentare intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Justificare

This amendment (11) is needed in order to bring the text into line with the provisions of the new comitology procedure.

Amendamentul  9

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 3 – alineatul 2 – litera k

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(k) „proces fizic corespunzător” înseamnă un proces fizic care nu modifică intenţionat natura chimică a componentelor aromei şi care nu implică, printre altele, utilizarea oxigenului singlet, a ozonului, a catalizatorilor anorganici, a catalizatorilor metalici, a reactivilor organometalici şi/sau a radiaţiilor ultraviolete.

(k) „proces fizic corespunzător” înseamnă un proces fizic care nu modifică intenţionat natura chimică a componentelor aromei, fără a aduce atingere listei procedeelor tradiţionale de preparare a produselor alimentare din anexa II, şi care nu implică, printre altele, utilizarea oxigenului singlet, a ozonului, a catalizatorilor anorganici, a catalizatorilor metalici, a reactivilor organometalici şi/sau a radiaţiilor ultraviolete.

Justificare

This amendment (15) was agreed by the Parliament at the first reading. It takes into consideration traditional food processes, but it was not accepted by the Council.

Amendamentul  10

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 4 – litera a

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(a) pe baza probelor ştiinţifice disponibile, acestea nu prezintă niciun risc de siguranţă pentru sănătatea consumatorilor şi

(a) pe baza probelor ştiinţifice disponibile şi a principiului precauţiei, acestea nu prezintă niciun risc de siguranţă pentru sănătatea consumatorilor şi

 

Justificare

Amendment (17) adopted at the first reading. As in the current legislation on food additives, a clear benefit for the consumer must be a central requirement in the authorization process for flavourings.

Amendamentul  11

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 4 – litera ba (nouă)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(ba) utilizarea lor prezintă avantaje şi beneficii pentru consumator şi

Justificare

The amendment (19) adopted at the first reading aims at balancing advantages and disadvantages in adding flavourings to food.

Amendamentul  12

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 4 – litera bb (nouă)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(bb) există o necesitate tehnologică justificată.

Justificare

Amendment (20) adopted by the Parliament at the first reading underlines the Parliament's position in regard of the authorization process of flavourings. Both amendments (11 and 12) aim at recommending moderate use of flavourings in food.

Amendamentul  13

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 6 – alineatul 2

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1576/89, nivelurile maxime ale anumitor substanţe prezente în mod natural în arome şi/sau în ingredientele alimentare cu proprietăţi aromatizante din produsele alimentare compuse enumerate în partea B din anexa III nu se pot depăşi ca urmare a utilizării aromelor şi/sau a ingredientelor alimentare cu proprietăţi aromatizante în şi pe acele produse alimentare. În lipsa unor dispoziţii contrare, nivelurile maxime ale substanţelor prevăzute în anexa III se aplică produselor alimentare astfel cum sunt introduse pe piaţă. Prin derogare de la acest principiu, pentru produse alimentare deshidratate şi/sau concentrate care trebuie să fie reconstituite, nivelurile maxime se aplică produselor alimentare astfel cum au fost reconstituite conform instrucţiunilor de pe etichetă, ţinând cont de factorul de diluare minimă.

(2) Atunci când există o preocupare întemeiată din punct de vedere ştiinţific legată de faptul că anumite substanţe, prezente în mod natural în arome şi în ingredientele alimentare cu proprietăţi aromatizante, ar putea prezenta probleme de siguranţă pentru sănătatea consumatorului în produsele alimentare compuse, Comisia poate stabili, din proprie iniţiativă sau pe baza informaţiilor furnizate de statele membre şi în urma avizului autorităţii, cantităţile maxime pentru aceste substanţe, care se vor menţiona în partea B din anexa III.

 

Justificare

Amendment (21) agreed by the Parliament at the 1st reading. The purpose of extending the scope of the regulation to include food ingredients with flavouring properties is to assist in the control of certain substances naturally present in flavourings and food ingredients with flavouring properties. The maximum levels should be listed in Part B of Annex III following the opinion of the Authority when justified scientific concern has been raised that those substances in compound foods may pose a safety concern to the health of the consumer.

Amendamentul  14

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(2a) Prin derogare de la alineatul (2), nivelurile maxime nu se aplică atunci când un produs alimentar compus nu conţine arome adăugate, iar singurele ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante care au fost adăugate sunt plante aromatice şi condimente proaspete, uscate sau congelate.

Justificare

The amendment (46) agreed by the Parliament at the first reading. There is no scientific evidence that an herb displays the same toxicological effect of concern that an isolated component within it. Setting maximum levels for such components may lead to increased use of herb extracts and the Parliament doubts whether this will provide better consumer protection.

Amendamentul  15

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 12

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

O aromă sau o materie primă care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 poate fi inclusă în lista comunitară prezentată în anexa I în conformitate cu prezentul regulament numai după ce a fost autorizată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

O aromă sau o materie sursă care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 şi care nu a fost inclusă încă în lista comunitară din anexa I la prezentul regulament poate fi inclusă în respectiva listă în conformitate cu prezentul regulament, numai dacă a fost autorizată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Justificare

This amendment has been agreed by the Parliament at the first reading. The duplication of approval procedures should be avoided. The rapporteur believes that consistent approach across three regulations affecting flavourings, additives and enzymes is needed.

Amendamentul  16

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 15 – alineatul 1 – litera f

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(f) numele sau denumirea comercială şi adresa producătorului, a societăţii de ambalare sau a vânzătorului;

(f) numele sau denumirea comercială şi adresa producătorului, a societăţii de ambalare sau a vânzătorului stabilit în Comunitate;

Justificare

Amendment 26, adopted by Parliament at first reading, is intended to ensure traceability and should be applied to the provisions on labelling of Directive 2000/13/EC as regards the final consumer. It follows that the operator should be established in the EU.

Amendamentul  17

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 15 – alineatul 2

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), informaţiile solicitate la literele (e) şi (g) ale alineatului respectiv pot apărea în documentele privind lotul care sunt furnizate odată cu sau înaintea livrării, cu condiţia ca menţiunea „nu este destinat vânzării cu amănuntul” să apară într-o parte uşor vizibilă a ambalajului sau a recipientului produsului respectiv.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), informaţiile solicitate la literele (e), (g) şi (j) ale alineatului respectiv pot apărea în documentele privind lotul care sunt furnizate odată cu sau înaintea livrării, cu condiţia ca menţiunea „nu este destinat vânzării cu amănuntul” să apară într-o parte uşor vizibilă a ambalajului sau a recipientului produsului respectiv.

Justificare

In contrast to the Commission amended proposal (24/10/07)the Common position does not foresee the possibility to include information on flavouring or other substances referred to in this Article and listed in Annex III a to Directive 2000/13/EC (i.e. allergen labelling), in the accompanying documents. The Rapporteur proposes to extend the possibility to give certain information on the documents relating to the consignment of containers of flavourings not intended for sale to the final consumer.

Amendamentul  18

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(4) Termenul „natural” poate fi folosit numai în combinaţie cu o trimitere la un produs alimentar, la o categorie de produse alimentare sau la o materie primă aromatizantă de origine vegetală sau animală dacă componenta aromatizantă a fost obţinută exclusiv sau din cel puţin 95% (g/g) din materia primă menţionată. Cantitatea maximă de 5% (g/g) din componenta aromatizantă derivată din alte materii prime nu reproduce aroma materiei prime menţionate.

(4) Termenul „natural” poate fi folosit numai în combinaţie cu o trimitere la un produs alimentar, la o categorie de produse alimentare sau la o materie primă aromatizantă de origine vegetală sau animală dacă componenta aromatizantă a fost obţinută exclusiv sau din cel puţin 95% (g/g) din materia primă menţionată.

Justificare

This amendment has been agreed by the Parliament at the first reading. The Rapporteur believes that there should be no restriction to the 5% of the flavouring component derived from other source material as long as other source materials are also natural, and hence the total 100% is obtained from natural sources.

Amendamentul  19

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 16 – alineatul 6

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(6) Denumirea „aromă naturală” poate fi folosită numai în cazul în care componenta aromatizantă provine din mai multe materii prime iar trimiterea la materiile prime nu ar reflecta aroma sau gustul respectiv.

(6) Denumirea „aromă naturală” poate fi folosită numai în cazul în care componenta aromatizantă provine din mai multe materii prime iar trimiterea la materiile prime nu ar reflecta aroma sau gustul respectiv şi în condiţiile descrise la alineatele (4) şi (5).

Justificare

This amendment was adopted by Parliament at the first reading. The rapporteur proposes its reinstatement.

Amendamentul  20

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 19 – alineatul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Producătorul sau utilizatorul unei substanţe aromatizante, sau reprezentantul unui astfel de producător sau utilizator, informează Comisia, la cererea acesteia, cu privire la cantitatea substanţei adăugate alimentelor în Comunitate pe o perioadă de 12 luni, precum şi cu privire la nivelurile de utilizare pentru anumite categorii alimentare specifice în cadrul Comunităţii. Comisia acordă statelor membre acces la informaţiile respective.

(1) Producătorul sau utilizatorul unei substanţe aromatizante, sau reprezentantul unui astfel de producător sau utilizator, informează Comisia, la cererea acesteia, cu privire la cantitatea substanţei adăugate alimentelor în Comunitate pe o perioadă de 12 luni. Informaţiile furnizate în acest context sunt considerate confidenţiale. Comisia acordă statelor membre acces la informaţiile privind nivelurile de utilizare pentru categorii specifice în cadrul Comunităţii.

Justificare

The Rapporteur reintroduces reworded part of the adopted amendment 31, which was deleted by the Council.

Amendamentul  21

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 19 – alineatul 3

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(3) Producătorul sau utilizatorul aromelor şi/sau al materiilor prime informează imediat Comisia cu privire la orice informaţie ştiinţifică sau tehnică nouă care ar putea afecta evaluarea siguranţei aromei şi/sau a materiilor prime respective.

(3) Producătorul sau utilizatorul aromelor şi/sau al materiilor prime informează imediat Comisia cu privire la orice informaţie ştiinţifică sau tehnică nouă cunoscută şi la care acesta are acces şi care ar putea afecta evaluarea siguranţei aromei şi/sau a materiilor prime respective.

Justificare

Part of the amendment (31) agreed by the parliament at the 1st reading.

Amendamentul  22

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 20 – alineatul 2

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(2) După consultarea Autorităţii, se adoptă o metodologie comună pentru colectarea de către statele membre a informaţiilor privind consumul şi utilizarea aromelor prevăzute în lista comunitară şi a substanţelor enumerate în anexa III, în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 21 alineatul (2), până la ...

(2) După consultarea Autorităţii, se adoptă o metodologie comună pentru colectarea de către statele membre a informaţiilor privind consumul şi utilizarea aromelor prevăzute în lista comunitară şi a substanţelor enumerate în anexa III, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 21 alineatul (3), până la ...

Justificare

Amendment (32) adopted by the Parliament at the first reading is needed in order to bring the text into line with the provisions of the new comitology procedure.

Amendamentul  23

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 26

Regulamentul (CEE) nr. 1576/89

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Modificări ale Regulamentului (CEE) nr. 1576/89

 

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 110/2008

Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 se modifică după cum urmează:

 

Regulamentul (CE) nr. 110/2008 se modifică după cum urmează:

 

 

(1) La articolul 5 alineatul (2), litera (c) se înlocuieşte cu următorul text:

 

"(c) să conţină substanţe aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. .../...* şi preparate aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (d) din respectivul regulament;”.

 

(2) La articolul 5 alineatul (3), litera (c) se înlocuieşte cu următorul text:

 

“(c) să conţină una sau mai multe arome astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. .../...*;”

(1) Articolul 1 alineatul (4) litera (a) se modifică după cum urmează:

 

(3) La anexa I, punctul 9 se înlocuieşte cu următorul text:

(a) La punctul 1 litera (a), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(9) Aromatizarea

Aromatizare înseamnă folosirea la prepararea băuturilor spirtoase a uneia sau mai multora dintre aromele definite la articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. .../...*.”

 

(4) Anexa II se modifică după cum urmează:

 

(a) La punctul 19, litera (c) se înlocuieşte cu următorul text:

„Pot fi utilizate şi alte substanţe aromatizante, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. …/… al Parlamentului European şi al Consiliului privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi pe produsele alimentare1, şi/sau plante aromatice sau părţi de plante aromatice, dar caracteristicile organoleptice ale ienupărului trebuie să fie perceptibile, chiar dacă uneori sunt atenuate;

 

(c) Pot fi utilizate şi alte substanţe aromatizante, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. …/… al Parlamentului European şi al Consiliului din ... privind aromele şi/sau preparate aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (d) din respectivul regulament şi/sau plante aromatice sau părţi de plante aromatice, dar caracteristicile organoleptice ale ienupărului trebuie să fie perceptibile, chiar dacă uneori sunt atenuate;"

(b) La punctul (2), litera (a) se înlocuieşte cu următorul text:

 

(b) La punctul 20, litera (c) se înlocuieşte cu următorul text:

„Băutura poate fi denumită «gin» dacă este obţinută prin aromatizarea unui alcool etilic de origine agricolă având caracteristicile organoleptice adecvate cu substanţe aromatizante, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. …/…, şi/sau preparate aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (d) din regulamentul menţionat, astfel încât gustul ienupărului să fie predominant;”;

 

„(c) Pentru obţinerea ginului se folosesc numai substanţe aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. .../...* şi/sau preparate aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (d) din respectivul regulament, astfel încât gustul ienupărului să fie predominant;”

(c) La punctul (2) litera (b), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

 

(c) La punctul 21 litera (a), punctul (ii) se înlocuieşte cu următorul text:

„Băutura poate fi denumită «gin distilat» dacă este obţinută exclusiv prin redistilarea unui alcool etilic de origine agricolă având calitatea corespunzătoare, caracteristicile organoleptice dorite şi o tărie alcoolică iniţială de minimum 96% vol. în recipientele tradiţionale utilizate pentru gin, în prezenţa boabelor de ienupăr şi a altor produse vegetale naturale cu condiţia ca gustul ienupărului să fie preponderent. Denumirea «gin distilat» poate fi utilizată şi pentru amestecul dintre produsul acestei distilări şi un alcool etilic de origine agricolă cu aceeaşi compoziţie, puritate şi tărie alcoolică. Pentru aromatizarea băuturii gin distilat, pot fi utilizate, de asemenea, şi substanţele aromatizante şi/sau preparate aromatizante, ambele precizate la litera (a). London gin este un tip de gin distilat.”

 

„(ii) amestecul dintre produsul acestei distilări şi un alcool etilic de origine agricolă având aceeaşi compoziţie, puritate şi concentraţie alcoolică; pentru aromatizarea ginului distilat pot fi utilizate şi substanţe şi/sau preparate aromatizante astfel cum se precizează la categoria 20 litera (c).”

(2) La articolul 1 alineatul (4) litera (n) punctul (1), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

 

(d) La punctul 23, litera (c) se înlocuieşte cu următorul text:

„Se pot utiliza suplimentar şi alte substanţe aromatizante naturale astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. …/…* şi/sau preparate aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (d) din acelaşi regulament, dar gustul chimionului trebuie să rămână predominant.”

 

„(c) Se pot utiliza suplimentar şi alte substanţe aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. …/…* şi/sau preparate aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (d) din acelaşi regulament, dar gustul chimionului trebuie să fie predominant.”

(3) La punctul (1) alineatul (4) litera (p), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

 

(e) La punctul 24, litera (c) se înlocuieşte cu următorul text:

„Băuturi spirtoase cu un gust amar preponderent, obţinute prin aromatizarea alcoolului etilic de origine agricolă cu substanţe aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. …/…* şi/sau preparate aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (d) din regulamentul respectiv.”

 

 

 

 

 

„(c) Pot fi utilizate şi alte substanţe aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. .../...* şi/sau preparate aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (d) din respectivul regulament, dar aroma acestor băuturi se datorează în mare parte distilatelor de seminţe de chimion (Carum carvi L.) şi/sau de mărar (Anethum graveolens L.), utilizarea de uleiuri esenţiale fiind interzisă.”

(4) La articolul 1 alineatul (4) litera (u), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

 

(f) La punctul (30), litera (a) se înlocuieşte cu următorul text:

„Băutură spirtoasă obţinută prin aromatizarea alcoolului etilic de origine agricolă cu arome de cuişoare şi/sau scorţişoară prin utilizarea unuia dintre următoarele procese: macerare şi/sau distilare, redistilare a alcoolului în prezenţa părţilor din plantele indicate mai sus, adaos de substanţe aromatizante de cuişoare sau scorţişoară astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. …/…* .”

 

„(a) Băuturi spirtoase cu gust amar sau «bitter» sunt băuturi spirtoase cu un gust preponderent amar, obţinute prin aromatizarea alcoolului etilic de origine agricolă cu substanţe aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. …/…* şi/sau preparate aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (d) din regulamentul respectiv.”

(5) La articolul 4 alineatul (5), primul şi al doilea paragraf, cu excepţia listelor de la literele (a) şi (b), se înlocuiesc cu următorul text:

 

(g) La punctul 32 litera (c), primul paragraf şi partea introductivă a celui de-al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Pentru obţinerea băuturilor spirtoase definite la articolul 1 alineatul (4), cu excepţia celor definite la articolul 1 alineatul (4) literele (m), (n) şi (p), pot fi utilizate numai substanţele şi preparatele aromatizante naturale astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) literele (c) şi (d) din Regulamentul (CE) nr. …./… . Cu toate acestea, substanţele aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. …/…* sunt permise în lichioruri, cu excepţia celor enumerate mai jos:”

 

„(c) La prepararea lichiorului se pot folosi substanţe aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. .../...* şi preparate aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (d) din respectivul regulament. Cu toate acestea, se folosesc numai substanţe aromatizante naturale astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. .../...* şi preparate aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (d) din respectivul regulament, la prepararea următoarelor lichioruri:”

 

(h) La punctul 41, litera (c) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(c) La prepararea lichiorului de ouă sau «advocaat», sau «avocat», sau «advokat» se pot folosi numai substanţe aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. .../...* şi preparate aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (d) din respectivul regulament.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) La punctul (44), litera (a) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(a) «Väkevä glögi» sau «spritglögg» este o băutură spirtoasă obţinută prin aromatizarea alcoolului etilic de origine agricolă cu arome naturale de cuişoare şi/sau scorţişoară prin utilizarea unuia dintre următoarele procese: macerare şi/sau distilare, redistilare a alcoolului în prezenţa unor părţi din plantele indicate mai sus, adaos de substanţe aromatizante de cuişoare sau scorţişoară, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. .../... sau o combinaţie a acestor metode.”

 

(j) La punctul 44, litera (c) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(c) Se pot utiliza şi alte arome, substanţe şi/sau preparate aromatizante astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) literele (a), (b) şi (d) din Regulamentul (CE) nr. …/…*, dar aroma condimentelor menţionate trebuie să rămână predominantă.”

 

(k) La litera (c) de la alineatele (25), (26), (27), (28), (29), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (42), (43), (45) şi (46), cuvântul „preparate” se înlocuieşte cu „preparate aromatizante”.

Justificare

The aim of this amendment is to adapt the new spirit drinks regulation (EC) No 110/2008. It replaces the Common position text adapting the old regulation (EEC) No 1576/89. The deletion of the category “nature-identical“ category must allow the producers of the traditional spirits aquavit and väkevä glögi to only use natural flavouring substances for the sake of their quality image. Regarding the latter, flavouring substances and preparations must be allowed.

Amendamentul  24

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 28

Regulamentul (CE) nr. 2232/96

Articolul 5 – alineatul 1

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Lista de substanţe aromatizante prevăzută la articolul 2 alineatul (2) se adoptă în conformitate cu procedura menţionată la articolul 7 până la 31 decembrie 2008.

(1) Lista de substanţe aromatizante prevăzută la articolul 2 alineatul (2) se adoptă în conformitate cu procedura menţionată la articolul 7 până la 31 decembrie 2010.

Justificare

The Community list of flavourings (“the list of flavouring substances referred to in Article 2(2) of Regulation 2232/96”) should only be adopted after the completion of the evaluation program. Since the evaluation is not completed and since it is unlikely that the program will be finalised by the end of 2008 or even 2009, the postponement of the publication and adoption of the Community list for at least 2 years seems justified.

Amendamentul  25

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 29

Directiva 2000/13/CE

Anexa III – punctul 1 – liniuţa 2

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

„aromă (arome) de fum”, în cazul în care componenta aromatizantă conţine arome astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. …/…* şi conferă o aromă de fum produsului alimentar.

„aromă (arome) de fum” sau o denumire sau o descriere mai specifică a aromei (aromelor) de fum, în cazul în care componenta aromatizantă conţine arome astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. …/…* şi este folosită sau amestecată intern pentru a conferi o aromă de fum produsului alimentar. Atunci când produsul de fum aprobat este folosit pe suprafaţa produsului alimentar în cadrul procesului de afumare pentru a se obţine o culoare, textură şi aromă de produs afumat, nu este necesară menţionarea în lista de ingrediente.

Justificare

This amendment (37), agreed by the Parliament at the 1st reading, provides the opportunity for referring to specific smoke flavourings so that consumers would be properly informed about salmon flavouring, bacon flavouring, barbecue flavouring and so on.

The second part of this amendment was not tabled at the first reading. It concerns the processes when smoke condensates are used in an alternative smoking process which besides flavour also influences colour, consistency and preservation of foods. The Rapporteur believes that it should be tabled for the second reading as findings of the EFSA, issued on 29 June 2007, confirmed that the use of smoke flavourings is generally considered to be of less health concern than the traditional smoking process.

Amendamentul  26

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 30 – alineatul 2a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 10 se aplică începând cu 18 luni de la data aplicării listei comunitare.

 

 

Justificare

The amendment (44) agreed by the Parliament at the first reading.

Amendamentul  27

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 30 – alineatul 3

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Articolele 10, 26 şi 27 se aplică de la data aplicării listei comunitare.

Articolele 26 şi 27 se aplică de la data aplicării listei comunitare.

Justificare

The amendment (44) adopted by the Parliament at the 1st reading.

Amendamentul  28

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Anexa III – partea B

Poziţia comună a Consiliului

Partea B: Nivelurile maxime ale anumitor substanţe, prezente în mod natural în arome şi în ingredientele alimentare cu proprietăţi aromatizante, în anumite produse alimentare compuse consumate ca atare, la care s-au adăugat arome şi/sau ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante.

Aceste niveluri maxime nu se aplică produselor alimentare compuse care sunt pregătite şi consumate în acelaşi loc, nu conţin arome adăugate şi conţin numai ierburi şi condimente drept ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante.

Denumirea substanţei

Produsul alimentar compus în care prezenţa substanţei este limitată

Nivelul maxim mg/kg

Beta-asaronă

Băuturi alcoolice

1,0

1-alil-4-metoxibenzen,

estragol

Produse lactate

Fructe, legume (inclusiv ciuperci, rădăcinoase, tuberculi, boabe şi păstăi), nuci şi seminţe procesate

Produse din peşte

Băuturi nealcoolice

50

50

 

 

50

10

Acid cianhidric

Nuga, marţipan şi înlocuitorii acestuia sau produse similare

Conserve de fructe cu sâmburi

Băuturi alcoolice

50

 

5

35

Mentofuran

Produse zaharoase care conţin mentă/mentă piperată, cu excepţia produselor destinate pentru împrospătarea respiraţiei

Produse zaharoase mici destinate pentru împrospătarea respiraţiei

Gumă de mestecat

Băuturi alcoolice care conţin mentă/mentă piperată

500

 

3000

1000

200

4-alil-1,2-dimetoxibenzen,

metileugenol

Produse lactate

Preparate din carne şi produse din carne, inclusiv carne de pui şi vânat

Preparate din peşte şi produse din peşte

Supe şi sosuri

Aperitive sărate gata de consum

Băuturi nealcoolice

20

15

 

10

60

20

1

Pulegonă

Produse zaharoase care conţin mentă/mentă piperată, cu excepţia produselor destinate pentru împrospătarea respiraţiei

Produse zaharoase mici destinate pentru împrospătarea respiraţiei

Gumă de mestecat

Băuturi nealcoolice care conţin mentă/mentă piperată

Băuturi alcoolice care conţin mentă/mentă piperată

250

 

2000

350

20

 

100

Quasină

Băuturi nealcoolice

Produse de brutărie

Băuturi alcoolice

0,5

1

1.5

1-alil-3,4-metilen dioxibenzen, safrol

Preparate din carne şi produse din carne, inclusiv carne de pui şi vânat

Preparate din peşte şi produse din peşte

Supe şi sosuri

Băuturi nealcoolice

15

 

15

25

1

Teucrină A

Băutură spirtoasă cu gust amar sau „bitter”[2]

Lichioruri[3] cu gust amar

Alte băuturi alcoolice

5

5

2

 

Tuionă (alfa şi beta)

Băuturi alcoolice, cu excepţia celor obţinute din speciile Artemisia (pelin)

Băuturi alcoolice obţinute din speciile Artemisia (pelin)

Băuturi nealcoolice obţinute din speciile Artemisia (pelin)

10

 

350,5

 

Cumarină

Produse de brutărie tradiţionale sau de sezon a căror etichetare conţine o menţiune referitoare la scorţişoară

„Cereale pentru micul dejun”, inclusiv muesli

Produse de brutărie fină, cu excepţia produselor de brutărie tradiţionale sau de sezon a căror etichetare conţine o menţiune referitoare la scorţişoară

Deserturi

50

20

 

15

 

 

 

5

Amendamentul Parlamentului

Partea B: Nivelurile maxime ale anumitor substanţe, prezente în mod natural în arome şi în ingredientele alimentare cu proprietăţi aromatizante, în anumite produse alimentare compuse consumate ca atare, la care s-au adăugat arome şi/sau ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante.

Denumirea substanţei

Produsul alimentar compus în care prezenţa substanţei este limitată

Nivelul maxim

[mg/kg]

 

 

Justificare

The amendment agreed by the Parliament at the first reading linked to the amendment to Article 5, par. 2 providing a blank list unless harmfulness of certain naturally occurring undesirable substances is assessed by the Authority. A similar solution is laid down in Article 8 and Annex III of the Regulation (EC) No 1925/2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods.

  • [1]  Texte adoptate, 10.7.2007, P6_TA(2007)0323.
  • [2]               Astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (4) litera (p) din Regulamentul 1576/89.
  • [3]  Astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (4) litera (r) din Regulamentul 1576/89.

EXPUNERE DE MOTIVE

Compared with the Commission's proposal for the Regulation, in the common position the Council has reorganised the articles and chapter headings and cleared up ambiguous areas. In doing so it took into account a number of Parliament’s amendments. Regrettably some of those which in its first reading Parliament considered essential were not included

Parliament intends to defend those amendments agreed at the first reading which it believes are the basis for a balanced and practicable Regulation, taking into account scientific and technological development in the flavourings industry. Apart from food safety and the strengthening the internal market by ensuring a level playing field for all producers, other consumer interests also need to be taken into account, and prominent among them is the desire for food to be as natural as possible.

It is not necessarily the case that all flavourings which are safe from a toxicological point of view are actually beneficial to consumers. Parliament wishes to highlight in particular the right of the consumer to choose. In the procedure for approval of flavourings, e.g. ‘reasonable technological need’ is tackling other EU strategies, such as the fight against obesity, as the addition of excessively potent flavourings can mask the poor quality of prepared food.

The Council and Parliament take a different stance on the issue of certain food ingredients with flavouring properties for use in and on foods, and on the maximum levels of those ingredients laid down in Annex III.

The Scientific Committee on Food (SCF) and the European Food Safety Authority (EFSA) have found that herbal constituents safrole, estragole and methyleugenol, belonging to the chemical class of the alkenylbenzenes , are genotoxic and carcinogenic compounds. The carcinogenicity of these compounds was demonstrated in animal experiments using relatively high doses of single compounds. Human are exposed to these compounds in much lower doses that the doses used in animal experiments. No data exist on interactions between naturally occuring undesirable compounds and other substances in herbs and spices.

Parliament noted the Council’s argument that the maximum permitted levels in Annex III are already laid down in Directive 88/388/EC, but believes that this in itself indicates that the justification for limiting the use of herbs and spices in prepared food is (still) insufficient. In the last twenty years the Member States have not developed a methodology to monitor what practical effects on consumers' health the maximum levels have had. They have not carried out any research in the field either.

Parliament therefore believes that it is not proven that prepared food in which certain Annex III ingredients are naturally present has the same toxicological potential as certain natural ingredients when they are tested in isolation. It bases this position on recent toxicological studies which take into account the fact that people are exposed to alkenylbenzene in complex food matrices. The matrix effects of foods or a combination of foods on certain ingredients in nature are known. They are caused by chemical links with other parts of the food or by the action of other ingredients which increase or reduce the effects. The hypothesis is that these effects differ from case to case, and so they need to be researched on a case-by-case basis.

Parliament advocates reversing the burden of proof in this case. The principle of herb and spice producers having to disprove a legal presumption of harmfulness for each product individually is contentious. It would be more logical to turn the procedure around. Where there is a scientifically justified suspicion that certain substances in food eaten by people are harmful to health, the maximum permitted values could be included in Annex III on the basis of an opinion to that effect from the Authority.

Parliament also took account of the fact that the active principles in herb mixtures change on a seasonal basis. Seasonal changes would require expensive tests to be carried out that would probably exceed the market value of the herb and spice mixes, so prepared food producers could well decide in advance to replace herbs with flavourings. This is not what European consumers want. In taking this stance Parliament also took into account the fact that the Regulation does not limit the use of herbs and spices as such and that in the common position the Council also abolished the maximum values for substances in Annex III which are added to food prepared on the same site. Parliament believes that the justification for this – the presumed small proportion of harmful substances in food prepared in that way – could be extended to foods in general.

PROCEDURĂ

Referinţe

16677/3/2007 – C6-0139/2008 – 2006/0147(COD)

Data primei lecturi a PE

10.7.2007                     T6-0323/2007

Propunerea Comisiei

COM(2006)0427 - C6-0259/2006

Propunerea modificată a Comisiei

COM(2007)0671

Data anunţului în plen a primirii poziţiei comune

13.3.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

ENVI

13.3.2008

Raportor(i)

       Data numirii

Mojca Drčar Murko

14.9.2006

 

 

Data adoptării

6.5.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

54

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Inés Ayala Sender, Anne Laperrouze, Kartika Tamara Liotard, Alojz Peterle, Bart Staes, Lambert van Nistelrooij

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Armando França, Raül Romeva i Rueda

Data depunerii

13.5.2008