DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin

13. 5. 2008 - (16673/2/2007 – C6‑0138/2008 – 2006/0143(COD)) - ***II

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Åsa Westlund

Postup : 2006/0143(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0179/2008

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin

(16673/2/2007 – C6‑0138/2008 – 2006/0143(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný postoj Rady (16673/2/2007 – C6‑0138/2008),

–   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení[1] k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (KOM(2006)0423),

–   s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2007)0672),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6‑0179/2008),

1.  schvaluje pozměněný společný postoj;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předložil stanovisko Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Společný postoj Rady

Bod odůvodnění 2

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(2) Při provádění politik Společenství je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany lidského života a zdraví.

(2) Při provádění politik Společenství je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany lidského života, zdraví a životního prostředí.

Odůvodnění

Opětovně se předkládá pozměňovací návrh 1 z prvního čtení EP.

Pozměňovací návrh   2

Společný postoj Rady

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(5a) Transparentnost při výrobě potravin a zacházení s nimi je pro dosažení důvěry spotřebitelů naprosto zásadní.

Odůvodnění

Opětovně se předkládá pozměňovací návrh 3 z prvního čtení EP.

Pozměňovací návrh   3

Společný postoj Rady

Bod odůvodnění 11

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(11) V souladu s rámcem pro posuzování rizika v oblasti bezpečnosti potravin stanoveným nařízením (ES) č. 178/2002 může být uvedení látek na trh povoleno až po co nejdůkladnějším vědeckém posouzení rizik, která mohou mít látky pro lidské zdraví. Po tomto posouzení, které musí být provedeno pod vedením úřadu, musí následovat rozhodnutí o řízení rizika, které přijme Komise v rámci regulativního postupu zajišťujícího úzkou spolupráci mezi Komisí a členskými státy.

(11) V souladu s rámcem pro posuzování rizika v oblasti bezpečnosti potravin stanoveným nařízením (ES) č. 178/2002 může být uvedení látek na trh povoleno až po co nejdůkladnějším nezávislém vědeckém posouzení rizik, která mohou mít tyto látky pro lidské zdraví. Po tomto posouzení, které musí být provedeno pod vedením úřadu, musí následovat rozhodnutí o řízení rizika, které přijme Komise v rámci regulativního postupu zajišťujícího úzkou spolupráci mezi Komisí a členskými státy.

Odůvodnění

Opětovně se předkládá pozměňovací návrh 5 z prvního čtení EP.

Pozměňovací návrh   4

Společný postoj Rady

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(11a) Kritéria pro povolování stanovená v nařízení (ES) č. XXX/2006, (ES) č. YYY/2006 a (ES) č. ZZZ/2006 by měla být splněna rovněž při povolování podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   5

Společný postoj Rady

Čl. 1 – odst. 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví jednotný posuzovací a povolovací postup (dále jen „jednotný postup“) pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy, látky určené k aromatizaci potravin a výchozí materiály látek určených k aromatizaci potravin a složek potravin vyznačujících se aromatem, používané nebo určené k použití v potravinách (dále jen „látky“), který

usnadňuje volný pohyb těchto látek ve Společenství. Toto nařízení se nevztahuje na kouřové aromatické přípravky spadající do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o kouřových aromatických přípravcích používaných nebo určených k použití v potravinách.

 

1. Toto nařízení stanoví jednotný povolovací postup (dále jen „jednotný postup“) pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy, látky určené k aromatizaci potravin a výchozí materiály látek určených k aromatizaci potravin a složek potravin vyznačujících se aromatem, používané nebo určené k použití v potravinách (dále jen „látky“), který

přispívá k lepší ochraně spotřebitelů a veřejného zdraví a k volnému pohybu těchto látek ve Společenství. Toto nařízení se nevztahuje na kouřové aromatické přípravky spadající do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o kouřových aromatických přípravcích používaných nebo určených k použití v potravinách.

 

Odůvodnění

Opětovně se předkládá pozměňovací návrh 11 z prvního čtení EP.

Pozměňovací návrh   6

Společný postoj Rady

Čl. 2 – odst. 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Podle jednotlivých odvětvových potravinářských předpisů se látky, jejichž uvádění na trh ve Společenství je povoleno, zařadí na seznam, jehož obsah je stanoven uvedenými předpisy (dále jen „seznam Společenství“). Seznam Společenství aktualizuje Komise. Zveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské unie.

 

1. Podle jednotlivých odvětvových potravinářských předpisů se látky, jejichž uvádění na trh ve Společenství je povoleno, zařadí na seznam, jehož obsah je stanoven uvedenými předpisy (dále jen „seznam Společenství“). Seznam Společenství aktualizuje Komise. Zveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské unie.

Látky zahrnuté do seznamu Společenství smějí používat všichni provozovatelé potravinářských podniků v souladu s podmínkami, které se na ně vztahují, a za předpokladu, že použití těchto látek není omezeno podle čl. 12 odst. 6a.

 

Odůvodnění

Opětovně se předkládá pozměňovací návrh 14 z prvního čtení EP.

Pozměňovací návrh   7

Společný postoj Rady

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 písm. b

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

b) případně co nejdříve informuje o žádosti úřad a požádá jej o stanovisko podle čl. 3 odst. 2.

 

b) informuje o žádosti úřad a požádá jej o stanovisko podle čl. 3 odst. 2.

 

Pozměňovací návrh   8

Společný postoj Rady

Čl. 5 – odst. 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Úřad vydá stanovisko ve lhůtě šesti měsíců od přijetí platné žádosti.

1. Úřad vydá stanovisko ve lhůtě devíti měsíců od přijetí platné žádosti.

Odůvodnění

Opětovně se předkládá pozměňovací návrh 22 z prvního čtení EP.

Pozměňovací návrh   9

Společný postoj Rady

Čl. 5 – odst. 2

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Úřad své stanovisko zašle Komisi, členským státům a případně žadateli.

2. Úřad své stanovisko zašle Komisi, členským státům a případně žadateli. Stanovisko se rovněž zveřejní v souladu s článkem 12.

 

Odůvodnění

Opětovně se předkládá pozměňovací návrh 23 z prvního čtení EP.

Pozměňovací návrh   10

Společný postoj Rady

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

1a. Komise svůj návrh nařízení odůvodní a vysvětlí úvahy, na nichž se zakládá.

Odůvodnění

Opětovně se předkládá pozměňovací návrh 37 z prvního čtení EP.

Pozměňovací návrh   11

Společný postoj Rady

Čl. 7 – odst. 2

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Pokud není návrh nařízení v souladu se stanoviskem úřadu, Komise odchylky zdůvodní.

2. Pokud není návrh nařízení v souladu se stanoviskem úřadu, Komise důvody pro své rozhodnutí vysvětlí.

Odůvodnění

Opětovně se předkládá pozměňovací návrh 37 z prvního čtení EP.

Pozměňovací návrh   12

Společný postoj Rady

Čl. 12 – odst. 6 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

6a. Vědecké údaje a další informace poskytnuté žadatelem nesmějí být využity ve prospěch dalšího žadatele po dobu pěti let od data povolení, nedohodl-li dotyčný žadatel s předchozím žadatelem, že tyto údaje a informace mohou být použity a náklady budou příslušně sdíleny, pokud:

 

 

a) vědecké údaje a další informace byly v době podání předchozí žádosti označeny za údaje, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví předchozího žadatele;

 

b) předchozí žadatel měl při podání žádosti výhradní právo používat údaje, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví; a

 

c) látka nemohla být povolena, aniž by předchozí žadatel poskytl údaje, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví.

Odůvodnění

Opětovně se předkládá pozměňovací návrh 33 z prvního čtení EP.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh nařízení o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin je součástí balíčku o látkách zlepšujících vlastnosti potravin, který Komise předložila v červenci 2006. Balíček se skládá z tohoto návrhu zavedení jednotného povolovacího řízení, z nařízení o potravinářských přídatných látkách, nařízení o potravinářských enzymech a nařízení o látkách určených k aromatizaci potravin. Jeho cílem je sjednotit, vyjasnit a aktualizovat stávající pravidla

v této oblasti.

Evropský parlament jej přijal v prvním čtení na svém plenárním zasedání dne 10. července 2007. Společný postoj Rady byl přijat dne 10. března 2008.

Parlament v prvním čtení přijal k návrhu Komise 29 pozměňovacích návrhů, z nichž Rada do svého společného postoje převzala méně než polovinu.

Hlavním cílem zpravodajky v prvním čtení bylo zvýšit transparentnost v rámci povolovacího řízení, a tím i ochranu spotřebitele.

Parlament ji v tomto ohledu podpořil. Rada však na zvýšenou transparentnost ve svém společném postoji neklade takový důraz, jaký by si zpravodajka přála.

Pozměňovací návrhy, které jsou předloženy ke druhému čtení, se snaží tuto otázku opětovně zdůraznit.

V prvním čtení Parlament také zpravodajku podpořil v tom, aby do právních předpisů zahrnula otázky životního prostředí. Rada některé návrhy převzala, avšak zpravodajka by ráda návrh v daném ohledu posílila.

POSTUP

Název

Povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin

Referenční údaje

16673/2/2007 – C6-0138/2008 – 2006/0143(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

10.7.2007                     T6-0320/2007

Návrh Komise

KOM(2006)0423 - C6-0258/2006

Pozmenený návrh Komise

KOM(2007)0672

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

13.3.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

13.3.2008

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Åsa Westlund

14.9.2006

 

 

Projednání ve výboru

3.4.2008

 

 

 

Datum přijetí

6.5.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

47

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Georgs Andrejevs, Irena Belohorská, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Anne Laperrouze, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij