PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila

13.5.2008 - (16675/2/2007 – C6‑0141/2008 – 2006/0145(COD)) - ***II

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalka: Åsa Westlund

Postopek : 2006/0145(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0180/2008

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila

(16675/2/2007 – C6‑0141/2008 – 2006/0145(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (16675/2/2007 – C6‑0141/2008),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave[1] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2006)0428),

–   ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (KOM(2007)0673),

–   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 62 Poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6‑0180/2008),

1.  odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Skupno stališče Sveta

Uvodna izjava 3

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(3) Ta uredba nadomešča prejšnje direktive in odločbe v zvezi z aditivi za živila, dovoljenimi za uporabo v živilih, da bi se s celovitimi in poenostavljenimi postopki zagotovilo učinkovito delovanje notranjega trga ter visoka raven varovanja zdravja ljudi in varstva interesov potrošnikov.

(3) Ta uredba nadomešča prejšnje direktive in odločbe o aditivih za živila, dovoljenih za uporabo v živilih, da bi se s celovitimi in poenostavljenimi postopki zagotovilo učinkovito delovanje notranjega trga ter visoka raven varovanja zdravja ljudi in varstva potrošnikov, tudi tistih, ki ne prenesejo določenih snovi.

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 1 iz prve obravnave.

Predlog spremembe  2

Skupno stališče Sveta

Uvodna izjava 7

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(7) Aditivi za živila bi se smeli odobriti in uporabljati le, če izpolnjujejo merila iz te uredbe. Uporaba aditivov za živila mora biti varna, obstajati mora tehnološka potreba po njihovi uporabi, njihova uporaba ne sme zavajati potrošnika in mu mora koristiti. Zavajanje potrošnika med drugim vključuje zadeve, povezane z vrsto, svežostjo, kakovostjo uporabljenih sestavin, naravnostjo izdelka oziroma proizvodnega postopka ali prehransko kakovostjo izdelka, vendar ni omejeno izključno nanje. Pri odobritvi aditivov za živila bi se morali upoštevati tudi drugi dejavniki v zvezi z obravnavanim primerom, med drugim družbeni, gospodarski, etični in okoljski dejavniki in dejavniki, povezani s tradicijami, ter možnost izvajanja nadzora. Pri uporabi in najvišji dovoljeni vsebnosti aditiva za živilo bi bilo treba upoštevati vnos aditiva za živilo iz drugih virov ter izpostavljenost skupin potrošnikov s posebnimi prehranskimi potrebami temu aditivu za živilo (na primer potrošniki, ki imajo alergijo).

(7) Aditivi za živila bi se smeli odobriti in uporabljati le, če izpolnjujejo merila iz te uredbe. Uporaba aditivov za živila mora biti varna, obstajati mora tehnološka potreba po njihovi uporabi, njihova uporaba ne sme zavajati potrošnika in mu mora koristiti. Zavajanje potrošnika med drugim vključuje zadeve, povezane z vrsto, svežostjo, kakovostjo uporabljenih sestavin, naravnostjo izdelka oziroma proizvodnega postopka ali prehransko kakovostjo izdelka, vključno z vsebnostjo sadja in zelenjave v njem, vendar ni omejeno izključno nanje. Pri odobritvi aditivov za živila bi se morali upoštevati tudi drugi dejavniki v zvezi z obravnavanim primerom, med drugim družbeni, gospodarski, etični in okoljski dejavniki in dejavniki, povezani s tradicijami, ter možnost izvajanja nadzora. Pri uporabi in najvišji dovoljeni vsebnosti aditiva za živilo bi bilo treba upoštevati vnos aditiva za živilo iz drugih virov ter izpostavljenost skupin potrošnikov s posebnimi prehranskimi potrebami temu aditivu za živilo (na primer potrošniki, ki imajo alergijo).

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe številka 3 iz prve obravnave.

Predlog spremembe  3

Skupno stališče Sveta

Uvodna izjava 13

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(13) Aditiv za živila, ki je že odobren v skladu s to uredbo in pridobljen s proizvodnimi metodami ali z uporabo vhodnih sestavin, ki se znatno razlikujejo od tistih, ki so vključene v oceno tveganja Agencije, ali od tistih, ki jih zajemajo navedene specifikacije, bi bilo treba predložiti Agenciji v oceno. "Znatna različnost" bi lahko med drugim pomenila spremembo proizvodne metode iz izvlečkov iz rastlin v proizvodnji s fermentacijo z uporabo mikroorganizma ali gensko spremenjenega prvotnega mikroorganizma, spremembo vhodnih sestavin ali spremembo velikosti delcev.

(13) Aditiv za živila, ki je že odobren v skladu s to uredbo in pridobljen s proizvodnimi metodami ali z uporabo vhodnih sestavin, ki se znatno razlikujejo od tistih, ki so vključene v oceno tveganja Agencije, ali od tistih, ki jih zajemajo navedene specifikacije, bi bilo treba predložiti Agenciji v oceno. "Znatna različnost" bi lahko med drugim pomenila spremembo proizvodne metode iz izvlečkov iz rastlin v proizvodnji s fermentacijo z uporabo mikroorganizma ali gensko spremenjenega prvotnega mikroorganizma, spremembo vhodnih sestavin ali spremembo velikosti delcev, na primer z nanotehnologijo.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je olajšati usklajevanje s Svetom glede nanotehnologije.

Predlog spremembe  4

Skupno stališče Sveta

Uvodna izjava 14

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(14) Aditive za živila bi bilo treba stalno nadzorovati ter jih po potrebi ponovno oceniti glede na spreminjajoče se pogoje uporabe in nove znanstvene informacije.

(14) Aditive za živila je treba stalno spremljati ter po potrebi ponovno oceniti glede na spremenjene pogoje uporabe in nove znanstvene podatke. Če obstajajo dokazi, da lahko posamezen aditiv povzroči neželene stranske učinke (npr. azobarvila), mora Komisija po posvetu z državami članicami nemudoma ukrepati in prepovedati to snov.

Obrazložitev

Vložen je nov predlog spremembe, saj so bile znanstvene informacije univerze v Southamptonu in Evropske agencije za varnost hrane glede nevarnosti azobarvil za zdravje otrok na voljo šele po prvi obravnavi v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe  5

Skupno stališče Sveta

Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(b) snovi, ki se uporabljajo za varstvo rastlin in rastlinskih proizvodov v skladu s pravili Skupnosti o zdravstvenem varstvu rastlin;

(b) snovi, ki se uporabljajo za varstvo rastlin in rastlinskih proizvodov v skladu s pravili Skupnosti o zdravstvenem varstvu rastlin razen fitofarmacevtskih sredstev, ki se po pobiranju pridelka uporabljajo kot konzervansi;

Obrazložitev

Predlog spremembe, o katerem se je Parlament dogovoril v prvi obravnavi (predlog spremembe 10). Pesticide, kot je metilciklopropen (1-MCP), ki se po žetvi uporabljajo za konzerviranje sadja in zelenjave (zlasti jabolk), je treba vključiti v področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe  6

Skupno stališče Sveta

Člen 2 – odstavek 3

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

3. Ta uredba se ne uporablja za encime za živila, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. .../...

3. Ta uredba se ne uporablja za živilske encime, ki spadajo v področje uporabe Uredbe (ES) št. .../... in začne veljati od datuma začetka uporabe seznama Skupnosti za živilske encime v skladu s členom 17 te uredbe.

Obrazložitev

Ta predlog upošteva dejstvo, ki ni bilo znano v času prve obravnave poročila. Preprečevanje začasnega zmanjšanja nadzora nad trenutno nedovoljenimi encimi, ki se uporabljajo kot aditivi, je pravno obvezno. Brez tega predloga spremembe ne bi bila potrebna dovoljenja za te encime do sprejetja seznama Skupnosti za živilske encime.

Predlog spremembe  7

Skupno stališče Sveta

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

1. Aditiv za živila se lahko vključi v sezname Skupnosti iz prilog II in III le, če izpolnjuje naslednje pogoje in po potrebi še druge utemeljene dejavnike:

1. Aditiv za živila se lahko vključi v sezname Skupnosti iz prilog II in III le, če izpolnjuje naslednje pogoje in po potrebi še druge utemeljene dejavnike vključno z okoljskimi:

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je olajšati usklajevanje s Svetom.

Predlog spremembe  8

Skupno stališče Sveta

Člen 6 – odstavek 1– točka (b)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(b) zanj obstaja upravičena tehnološka potreba, ki je ni mogoče doseči z drugimi ekonomsko in tehnološko izvedljivimi sredstvi, in in

(b) zanj obstaja upravičena tehnološka potreba v smislu koristi potrošnika, ki je ni mogoče doseči z drugimi ekonomsko in tehnološko izvedljivimi sredstvi, in in

Obrazložitev

Ponovi se besedilo uvodne izjave 7 iz skupnega stališča Sveta.

Predlog spremembe  9

Skupno stališče Sveta

Člen 8 – točka (b)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(b) zagotovitev privlačnejše vizualne podobe živila in določitev arom, običajno povezanih z določenimi živili;

(b) zagotovitev privlačnejše vizualne podobe živila;

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog Komisije.

Predlog spremembe  10

Skupno stališče Sveta

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

Vendar ne sme biti nevarnosti, da bi bili potrošniki zaradi aditiva zmotno prepričani, da hrana vsebuje sestavine, ki dejansko niso prisotne.

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 30 iz prve obravnave.

Predlog spremembe  11

Skupno stališče Sveta

Člen 11 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

Člen 11a

 

Spremembe proizvodnega procesa ali vhodnih surovin pri živilskem aditivu, ki je že vključen v seznam Skupnosti

 

Kadar je aditiv za živila že vključen v seznam Skupnosti in se znatno spremenijo proizvodne metode, vhodne surovine ali velikost delcev, na primer s pomočjo nanotehnologije, se aditiv za živila, pripravljen s temi novimi metodami ali surovinami, obravnava kot drug aditiv za živila, zato je, preden se da v promet, potreben nov vnos v sezname Skupnosti ali pa je treba spremeniti specifikacije.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je olajšati usklajevanje s Svetom glede nanotehnologije.

Predlog spremembe  12

Skupno stališče Sveta

Člen 12

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

Aditiv za živila, ki spada na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003, je lahko vključen v sezname Skupnosti iz prilog II in III v skladu s to uredbo le po odobritvi v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Aditiv za živila, ki spada na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003 in še ni vključen v sezname Skupnosti iz prilog II in III k tej uredbi, se lahko vključi v te sezname v skladu s to uredbo, samo če je bil odobren v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1829/2003.

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 63 iz prve obravnave. Vsak gensko spremenjen proizvod, ki se uporablja za proizvodnjo aditivov, ki je bil že odobren in vključen na seznam odobrenih aditivov, je treba odobriti tudi v skladu z Uredbo št. 1829/2003.

Predlog spremembe  13

Skupno stališče Sveta

Člen 22 – odstavek 3 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

3a. Oznaka „živilo, ki vsebuje azobarvila“, vsebuje opozorilo „azobarvila lahko pri otrocih sprožijo alergijsko reakcijo ali hiperaktivnost“.

Obrazložitev

Vloži se nov predlog spremembe o označevanju zaradi dognanj študij univerze v Southamptonu in Evropske agencije za varnost hrane, ki dokazujejo tveganje za zdravje otrok, izpostavljenih azobarvilom.

OBRAZLOŽITEV

Okvirna uredba o aditivih za živila je del svežnja pravil o sredstvih za izboljšanje živi, ki ga je Komisija predlagala julija 2006. Zajema predlog skupnega postopka odobritve za aditive za živila, živilske encime in arome za živila, uredbo o aditivih za živila, uredbo o živilskih encimih in uredbo o aromah za živila. Cilj je uskladiti, pojasniti in posodobiti obstoječa pravila na tem področju.

Evropski parlament je svoje mnenje v prvi obravnavi sprejel na plenarnem zasedanju 10. julija 2007. Skupno stališče Sveta je bilo sprejeto 10. marca 2008.

Parlament je v prvi obravnavi podprl poročevalko, ki se zavzema za večjo preglednost pri postopku za odobritev aditivov za živila in za okrepljeno varstvo potrošnikov, zlasti tistih, ki ne prenesejo določenih snovi.

Parlament je pozdravil tudi zamisel poročevalke, da se pri odobritvi uporabe določenega aditiva kot pomemben dejavnik upošteva tudi varstvo okolja.

Poročevalka je na splošno zadovoljna s skupnim stališčem Sveta. Od 59 predlogov sprememb, ki jih je Parlament sprejel v prvi obravnavi, je Svet v celoti sprejel 24 predlogov sprememb in dva delno. Poročevalka je zlasti vesela, da je Svet sprejel zamisel, da se pojasni pomen zavajanja potrošnikov in da se pri odobritvi uporabe določenega aditiva upošteva tudi varstvo okolja.

Okrepljeno varstvo potrošnikov in okolja ter poenostavljeni pogoji odobritve aditivov sta prav tako cilja predlogov sprememb, ki so bili vloženi v drugo obravnavo.

POSTOPEK

Naslov

Aditivi za živila

Referenčni dokumenti

16675/2/2007 – C6-0141/2008 – 2006/0145(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

10.7.2007                     T6-0321/2007

Predlog Komisije

KOM(2006)0428 - C6-0260/2006

Spremenjeni predlog Komisije

KOM(2007)0673

Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

13.3.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

13.3.2008

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Åsa Westlund

14.9.2006

 

 

Obravnava v odboru

3.4.2008

 

 

 

Datum sprejetja

6.5.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

49

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Georgs Andrejevs, Irena Belohorská, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anne Laperrouze, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij