JELENTÉS az Európai Parlament 2009-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól

7.5.2008 - (2008/2022(BUD))

1. rész: állásfoglalásra irányuló indítvány és indokolás
Költségvetési Bizottság
Előadó: Janusz Lewandowski

Eljárás : 2008/2022(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0181/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0181/2008
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Parlament tervezett bevételeiről és kiadásairól a 2009-es pénzügyi évre

(2008/2022(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[1], és különösen annak 31. cikkére,

–   tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra[2],

–   tekintettel a 2009-es költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló 2008. április 10-i állásfoglalására – I., II., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. szakasz[3],

–   tekintettel a főtitkárnak az Elnökség számára készült jelentésére a Parlament 2009-es pénzügyi évre vonatkozó előzetes költségvetési becsléseinek elfogadásáról,

–   tekintettel az Elnökség által a Parlament eljárási szabályzatának 22. cikke (6) bekezdésével és 73. cikkével összhangban 2008. április 21-én elfogadott előzetes költségvetési becslésekre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 73. cikkére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0181/2008),

A. mivel megállapodás született egy kísérleti jellegű folyamatról, amelynek során az Elnökség és a Költségvetési Bizottság között megerősített együttműködés zajlik, és a 2009-es eljárás egésze során már a korai szakaszban kölcsönös együttműködést folytatnak minden olyan tétel esetében, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a költségvetésre,

B.  mivel a plenáris ülésnek a költségvetés elfogadásával kapcsolatos előjogai teljes mértékben megmaradnak a Szerződés rendelkezéseivel és az eljárási szabályzattal összhangban,

C. mivel az Elnökség és a Költségvetési Bizottság küldöttségei közötti, az egyeztetést megelőző megbeszélésre 2008. április 16-án került sor, és ezen a két küldöttség számos kulcsfontosságú kérdést megvitatott,

1.  emlékeztet arra, hogy a 2009. évi költségvetésnek számos nagy kihívásra választ kell adnia, ahogy azt a költségvetési iránymutatásokról szóló, fent említett, 2008. április 10-i állásfoglalás kifejtette, miközben minden erőfeszítést meg kell tenni a források leghatékonyabb felhasználásának biztosítására, és minden kiadást meg kell vizsgálni a megtakarítási lehetőségek feltárása céljából; hangsúlyozza a széles körű egyeztetés szükségességét az alábbi területeken:

     – a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével kapcsolatos kihívások,

     – a Parlament 2009-es választási évével kapcsolatos kihívások,

     – az új képviselői statútummal és a parlamenti ciklusváltással kapcsolatos kihívások;

2.  tudomásul veszi a 2009-es előirányzat-tervezet szakaszát megelőző kiterjedt párbeszédet, és különösen üdvözli a megerősített belső együttműködésre irányuló kísérleti jellegű folyamatot, beleértve az egyeztetés előtti megbeszélést az Elnökség és a Költségvetési Bizottság között, amelynek során megvitatták a fenti elsődleges célokkal kapcsolatos költségvetési kérdéseket, mielőtt az Elnökség elfogadta az előzetes költségvetési előirányzat-tervezetet;

3. megállapítja, hogy a 2009-es költségvetés Elnökség által javasolt átfogó szintje a többéves pénzügyi keret 5. fejezete (igazgatási kiadások) 20%-ának megfelelő, önkéntesen vállalt hagyományos szint alatt marad;

4. hangsúlyozza, hogy az egyeztetés előtti megbeszélésen elsődleges hangsúlyt kaptak az emberi erőforrásokkal és a Lisszaboni Szerződéssel összefüggő kérdések átfogó forrásaival kapcsolatos kérdések; üdvözli azt a tényt, hogy az Elnökség reagált a javasolt 65 új álláshely előirányzat-tervezetbe való belefoglalásával (ami 2009-re 2 020 023 eurót jelent) kapcsolatban felmerülő aggályokra, de ugyanakkor ezen előirányzatok 15%-át tartalékba helyezte a kiegészítő információk, mint például a Parlament főtitkárságán az emberi erőforrások elosztását és felhasználását értékelő analitikus, részletes, felhasználóbarát létszámterv, beleértve a 2008-as és a 2009-re tervezett munkaerő-átcsoportosítások pozitív és negatív szempontjait bemutató részletes jelentés 2008 júniusának végéig történő benyújtásáig; úgy ítéli meg, hogy ennek ki kell terjednie a főigazgatóságokon belüli és a főigazgatóságok közötti változásokra, és kitekintést kell adnia a legfontosabb jogalkotási tevékenységek és a képviselőknek nyújtott szolgáltatások megerősítése céljából; azon a véleményen van, hogy a tisztviselőkön kívüli egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos információkat is be kell mutatni a személyzeti igények teljes körű megértésének lehetővé tétele érdekében;

5.  hangsúlyozza, hogy az Elnökség és a Költségvetési Bizottság közötti együttműködés, amelynek során közösen kérik e kiegészítő információkat, új és pozitív fejleményt jelent; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy előzetesen és idejében kikérjék a Költségvetési Bizottság véleményét a jelentős pénzügyi hatással járó kérdésekben;

6.  egyetért azzal az elvvel, mely szerint az Elnökség előzetes költségvetési előirányzat-tervezete tartalmazzon minden, előre látható igényt, beleértve a további értékelésig és egy olyan elnökségi javaslat elkészültéig a „lisszaboni tartalékba” helyezett 2 millió eurót, melynek figyelembe kell vennie a hatás elemzésével megbízott, az emberi erőforrásokkal és a pénzügyi forrásokkal jelenleg foglalkozó munkacsoport által bemutatott eredményeket; megismétli azt a nézetét, hogy különösen fontos az új Szerződést követően valóban újnak tekinthető feladatok, valamint azon tevékenységek kiválasztása, amelyeket meg lehet szakítani, vagy fontosságukat át lehet értékelni;

7.  hangsúlyozza azt a tényt, hogy az új Lisszaboni Szerződés kihívást jelent a képviselőcsoportok számára is; elismeri, hogy a parlamenti igazgatás kulcstevékenységeinek megerősítésével egyidejűleg a költségvetési óvatosság elvének betartásával a képviselőcsoportok személyzetének létszámát is növelni kell;

8.  tudomásul veszi továbbá, hogy az Elnökség jelezte, hogy további, jelenleg a költségvetésben nem szereplő igények merülhetnek fel a látogatóközpont vonatkozásában; rámutat arra, hogy ez későn derült ki, és tisztában van azzal, hogy az összeg többéves időtartamra szólna; emlékeztet azon kívánságára, hogy – a kísérleti jellegű folyamat során született megállapodásnak megfelelően – idejében tanácskozzanak a Költségvetési Bizottsággal a jelentős pénzügyi hatással járó kérdésekben;

9.  tudomásul veszi azt a javaslatot, amely az informatika területén a szaktudás helyreállításával kapcsolatos hároméves terv folytatására irányul, ezáltal bizonyos kulcsfontosságú területeken csökkenti a külső tanácsadóktól való függőséget, valamint tudomásul veszi az ezen a területen betölthető álláshelyek számának növelésére irányuló javaslatot; egyetért azzal, hogy meg kell fontolni ezt a megközelítést, de azon a véleményen van, hogy ahhoz, hogy az ilyen emeléseket meg lehessen tartani a végleges költségvetésben, megtakarításokat kell bemutatni a jelenlegi tanácsadói költségek tekintetében; felkéri az igazgatást, hogy szeptember előtt terjesszen elő teljes körű értékelést a helyzetről, beleértve egy átfogó informatikai stratégiát is;

10. tudomásul veszi, hogy az épületekkel kapcsolatos politikáról szóló, a karbantartási költségekre és a környezetvédelmi kérdésekre is kiterjedő hosszú távú stratégiai terv 2008. május vége előtt kerül előterjesztésre; hangsúlyozza, hogy erről a kérdésről alapos vitát kell folytatni, melynek célja az ezen előirányzatok jövőjével és rendeltetésével kapcsolatos megfelelő döntések mielőbbi meghozatala; tájékoztatást kér az Elnökségnek a Bizottsággal együtt az épületek megvásárlásáról és az árakról szóló megállapodással kapcsolatban folytatott munkájáról; amíg ezt a tájékoztatást meg nem kapja, tudomásul veszi azt a tényt, hogy az előzetes előirányzat-tervezetben az épületekkel kapcsolatban szereplő tartalék összege 30 millió euró, ami 2008-hoz képest 10 millió eurós növekedést jelent;

11. megerősíti azon szándékát, hogy folytatja a 2008-as költségvetésben megállapított elsődleges célok finanszírozását, nevezetesen a képviselőknek nyújtott szolgáltatások javítását a tolmácsolás és a könyvtár elemző szolgáltatása terén;

12. elégedett azzal, hogy ésszerű becslések születtek az új képviselői szabályzattal kapcsolatos kiadásokat illetően; ragaszkodik hozzá, hogy a frissített adatokat a lehető legkorábban be kell jelenteni, és hangsúlyozza, hogy a kapcsolódó előirányzatokat kismértékben egy későbbi szakaszban is lehet módosítani; üdvözli a főtitkár azon kötelezettségvállalását, hogy a kézhezvételt követően haladéktalanul tájékoztatja az Elnökséget és a Költségvetési Bizottságot a tagállamoktól kapott minden olyan új információról, amely a rendszerben való tervezett részvételükkel és/vagy kimaradásukkal kapcsolatos;

13. biztatónak tartja azt az információt is, hogy a parlamenti asszisztensekre vonatkozó új rendszerrel kapcsolatban megtörtént a kapcsolatfelvétel a tagállamokkal, a Tanáccsal és a Tanács jelenlegi és soron következő elnökségével; e tekintetben emlékeztet iránymutatásaira, és újra hangsúlyozza, hogy nagy jelentőséget tulajdonít e kérdés megoldásának;

14. várja az ismeretek kezelésére szolgáló rendszerre irányuló javaslatot, amelyet az elkövetkező néhány héten belül kell az Elnökség elé terjeszteni; újra megerősíti e kérdés szoros nyomon követésére irányuló szándékát, valamint az Elnökségnek tett azon ajánlását, hogy 2008 júliusának közepe előtt hozzák meg a szükséges döntéseket;

15. a megerősített együttműködés eddigi pozitív kimenetele, és különösen az egyeztetést megelőző megbeszélés eredményei ellenére hangsúlyozza, hogy a költségvetés őszi első olvasata előtt részletesebben meg kell vizsgálni az egyes költségvetési tételeket; így a végleges költségvetési döntéseket akkor fogja megvizsgálni és meghozni;  

16. támogatja a 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, az Elnökség által 2008. április 21-én elfogadott előzetes előirányzat-tervezetet; emlékeztet arra, hogy a költségvetési tervezet elfogadására első olvasatban 2008 októberében kerül majd sor, a Szerződésben megállapított szavazási eljárásnak megfelelően;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a becsléseket a Tanácsnak és a Bizottságnak.

PROCEDURE

Cím

Az Európai Parlament 2009-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól

Eljárás száma

2008/2022(BUD)

Illetékes bizottság

BUDG

Előadó(k)

  A kijelölés dátuma

Janusz Lewandowski24.1.2008

 

Korábbi előadó(k)

Ville Itälä

Vizsgálat a bizottságban

1.4.2008

8.4.2008

6.5.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

6.5.2008

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

 

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

 

Benyújtás dátuma

13.5.2008

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

  • [1]  HL L 248., 2002.9.16., 1.o. A legutóbb a 1525/2007/EK/Euratom rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított rendelet.
  • [2]  1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o. A 2008/29/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 6., 2008.1.10., 7. o.) módosított megállapodás.
  • [3]  Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0115.