Procedura : 2008/2022(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0181/2008

Teksty złożone :

A6-0181/2008

Debaty :

PV 19/05/2008 - 21
CRE 19/05/2008 - 21

Głosowanie :

PV 20/05/2008 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0208

SPRAWOZDANIE     
PDF 134kWORD 80k
7.5.2008
PE 405.750v02-00 A6-0181/2008(Par1)

w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2009

(2008/2022(BUD))

Część 1: Projekt rezolucji

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Janusz Lewandowski

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2009

(2008/2022(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 272 ust. 2 traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), a w szczególności art. 31,

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(2),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2009 – sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII i IX(3),

–   uwzględniając sprawozdanie Sekretarza Generalnego dla Prezydium dotyczące sporządzenia wstępnego projektu preliminarza Parlamentu na rok budżetowy 2009,

–   uwzględniając wstępny projekt preliminarza sporządzony przez Prezydium w dniu 21 kwietnia 2008 r. zgodnie z art. 22 ust. 6 oraz art. 73 Regulaminu Parlamentu,

–   uwzględniając art. 73 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6‑0181/2008),

A. mając na uwadze, że uzgodniono proces pilotażowy, w ramach którego podczas procedury budżetowej 2009 zostanie podjęta ściślejsza współpraca między Prezydium a Komisją Budżetową, a także wczesna wzajemna współpraca w przypadku wszystkich pozycji mających znaczące skutki budżetowe,

B.  mając na uwadze, że wszystkie prerogatywy w zakresie przyjmowania budżetu przysługujące Parlamentowi obradującemu na posiedzeniu plenarnym zostaną utrzymane zgodnie z postanowieniami traktatu i Regulaminem,

C. mając na uwadze, że dnia 16 kwietnia 2008 r. odbyło się wstępne posiedzenie pojednawcze delegacji Prezydium i Komisji Budżetowej, podczas którego obie delegacje omówiły szereg kluczowych kwestii,

1.  przypomina, że budżet na 2009 r. powinien sprostać kilku głównym wyzwaniom, które zostały określone w wyżej wymienionej rezolucji z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wytycznych budżetowych, a jednocześnie należy podjąć wszelkie wysiłki, aby zapewnić jak najrozsądniejsze wykorzystanie dostępnych środków oraz przeprowadzić analizę wszystkich wydatków celem określenia możliwych oszczędności; podkreśla, że występuje wysoki stopień zgodności co do następujących obszarów:

     - wyzwania związane z wejściem w życie traktatu z Lizbony,

     - wyzwania związane z rokiem 2009 jako rokiem wyborów do Parlamentu,

     - wyzwania związane ze statutem posła i zmianą kadencji;

2.  zwraca uwagę na szeroki dialog, który doprowadził do etapu ustalenia preliminarza na 2009 r., a w szczególności z zadowoleniem przyjmuje pilotażowy proces dotyczący ściślejszej współpracy wewnętrznej, w tym wstępne posiedzenie pojednawcze Prezydium i Komisji Budżetowej, w ramach którego przed przyjęciem przez Prezydium wstępnego projektu preliminarza omówiono kwestie budżetowe związane z powyższymi priorytetami;

3.  zwraca uwagę, że zgodnie z propozycją Prezydium, ogólny poziom budżetu na 2009 r. będzie niższy niż tradycyjne dobrowolne ograniczenie udziału Parlamentu do 20% działu 5 (wydatki administracyjne) wieloletnich ram finansowych;

4.  podkreśla fakt, że podczas wstępnego posiedzenia pojednawczego przeważały kwestie dotyczące zasobów ludzkich, a także ogólnych zasobów związanych z wejściem w życie traktatu z Lizbony; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Prezydium uwzględniło poruszone kwestie i włączyło 65 zaproponowanych nowych stanowisk do preliminarza (co oznacza kwotę 2 020 023 EUR na 2009 r.), lecz jednocześnie umieściło 15% tych środków w rezerwie do czasu przedłożenia pod koniec czerwca 2008 r. informacji uzupełniających, takich jak analitycznego, szczegółowego i przyjaznego dla użytkownika planu zatrudnienia zawierającego ocenę przydziału i wykorzystania zasobów ludzkich w sekretariacie Parlamentu, łącznie ze szczegółowym sprawozdaniem dotyczącym przesunięć w 2008 r. i tych zaplanowanych na 2009 r., ze wskazaniem pozytywnych i negatywnych priorytetów; uważa, że powinien on obejmować zmiany w ramach dyrekcji generalnych, przesunięcia między nimi, a także prognozę z myślą o wzmocnieniu najważniejszej działalności prawodawczej oraz usług dla posłów; jest zdania, że powinno się ująć informacje dotyczące pracowników, którzy nie są urzędnikami w celu umożliwienia pełnego zrozumienia potrzeb w zakresie personelu;

5.  podkreśla, że współpraca między Prezydium a Komisją Budżetową mająca na celu wspólne pozyskiwanie takich dodatkowych wyjaśnień jest nową i pozytywną zmianą; podkreśla znaczenie terminowych konsultacji ex-ante z Komisją Budżetową w sprawach, które mają istotne skutki finansowe;

6.  zgadza się z zasadą uwzględnienia wszystkich przewidywalnych potrzeb we wstępnym projekcie preliminarza Prezydium, w tym „rezerwy lizbońskiej” w kwocie 2 mln EUR, która ma zostać poddana dodatkowej ocenie, oraz z propozycją Prezydium, które powinno wziąć pod uwagę wyniki bieżących prac grupy roboczej ds. zasobów ludzkich i finansowych prowadzącej analizę skutków; podtrzymuje swoją opinię, że kwestią szczególnie istotną jest ustalenie, które zadania i kompetencje można na podstawie nowego traktatu faktycznie uznać za nowe i które działania mogą zostać przerwane lub mogą uzyskać nowy status w hierarchii ważności;

7.  podkreśla fakt, że nowy traktat lizboński zawiera również wyzwanie dla grup politycznych; uznaje, że w związku z nasileniem głównej działalności administracji parlamentarnej, grupy polityczne również będą potrzebowały wzmocnenia w kategoriach personelu przy jednoczesnym zachowaniu ostrożności budżetowej;

8.  zwraca również uwagę, że Prezydium wskazało możliwość pojawienia się dodatkowych, nieujętych obecnie w budżecie potrzeb dotyczących Wszechnicy; zaznacza, że kwestia ta wyniknęła późno i przyjmuje do wiadomości, że kwota ta będzie rozłożona na wiele lat; przypomina, że zgodnie z ustaleniami w ramach procesu pilotażowego domaga się terminowych konsultacji z Komisją Budżetową w sprawach mających znaczące skutki finansowe;

9.  przyjmuje do wiadomości propozycję kontynuowania trzyletniego planu w celu wykorzystania wiedzy ekspertów w dziedzinie informatyki, co zmniejszy konieczność korzystania z usług doradców zewnętrznych w niektórych najważniejszych obszarach, oraz propozycję zwiększenia liczby stanowisk w tym obszarze; zgadza się rozważyć to podejście, lecz jest zdania, że w celu utrzymania takich podwyższonych kwot w ostatecznym budżecie należy wykazać odpowiednie oszczędności w przypadku bieżących kosztów związanych z doradztwem; zachęca administrację do przedstawienia do września kompletnej oceny sytuacji obejmującej spójną strategię w dziedzinie informatyki;

10. zwraca uwagę, że długoterminowy strategiczny plan dotyczący polityki w zakresie nieruchomości obejmujący koszty utrzymania i kwestie środowiskowe zostanie przedstawiony do końca maja 2008 r.; podkreśla znaczenie przeprowadzenia gruntownej debaty na temat tej kwestii w celu podjęcia odpowiednich decyzji w sprawie dalszego działania i jak najszybszego określenia przeznaczenia tych środków; pragnie być informowany o pracach Prezydium i Komisji nad porozumieniem dotyczącym zakupu budynków i kosztów; do czasu uzyskania takich informacji zwraca uwagę na fakt, że rezerwa na budynki zawarta w projekcie preliminarza wynosi 30 mln EUR i jest o 10 mln EUR wyższa niż w roku 2008;

11. potwierdza swój zamiar dalszego finansowania priorytetów ustalonych w budżecie na 2008 r., co przede wszystkim dotyczy poprawy usług dla posłów w związku z tłumaczeniem ustnym i usługami analitycznymi w bibliotece;

12. wyraża zadowolenie w związku z dokonaniem rozsądnych szacunków wydatków związanych z nowym statutem posła; nalega, aby wszelkie zaktualizowane dane zostały przedstawione jak najszybciej i podkreśla, że istnieje możliwość dostosowania wysokości związanych z tym środków na późniejszym etapie; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie sekretarza generalnego do bezzwłocznego przekazania Prezydium i Komisji Budżetowej wszelkich nowych informacji od państw członkowskich dotyczących ich zamiaru uczestnictwa i/lub odstępstw, gdy tylko informacje te będą dostępne;

13. jest podbudowany informacją, że w kwestii nowego systemu asystentów posłów nawiązane zostały kontakty z państwami członkowskimi, Radą oraz obecną i przyszłą prezydencją Rady; przypomina swoje wytyczne w tym zakresie i powtórnie podkreśla znaczenie, jakie przywiązuje do rozwiązania tej kwestii;

14. oczekuje na propozycję dotyczącą systemu zarządzania wiedzą, która powinna zostać przedstawiona Prezydium w ciągu kilku następnych tygodni; potwierdza swój zamiar bacznego obserwowania tej kwestii oraz zalecenie, aby Prezydium podjęło niezbędne decyzje przed upływem połowy lipca 2008 r.;

15. niezależnie od dotychczasowych pozytywnych rezultatów ściślejszej współpracy, a w szczególności wyników wstępnego posiedzenia pojednawczego, podkreśla, że bardziej szczegółowa analiza poszczególnych pozycji budżetowych powinna zostać przeprowadzona przed pierwszym czytaniem budżetu jesienią; przeprowadzi zatem analizę i podejmie ostateczne decyzje budżetowe w tym czasie;  

16. zatwierdza projekt preliminarza na rok budżetowy 2009 przyjęty przez Prezydium dnia 21 kwietnia 2008 r.; przypomina, że przyjęcie projektu budżetu odbędzie się w pierwszym czytaniu w październiku 2008 r. zgodnie z procedurą głosowania określoną w traktacie;

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i preliminarza Radzie i Komisji.

PROCEDURA

Tytuł

Preliminarz wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2009

Numer procedury

2008/2022(BUD)

Komisja przedmiotowo właściwa

BUDG

Sprawozdawca(y)

  Data powołania

Janusz Lewandowski24.1.2008

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

Ville Itälä

Rozpatrzenie w komisji

1.4.2008

8.4.2008

6.5.2008

 

 

Data przyjęcia

6.5.2008

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia

13.5.2008

Uwagi(dane dostępne tylko w jednym języku)

 

...

(1)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z

(2)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2008/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 6 z 10.1.2008, s. 7).

(3)

Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0115.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności