ДОКЛАД относно бъдещето на младите земеделски производители в контекста на настоящата реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП)

13.5.2008 - (2007/2194(INI))

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Donato Tommaso Veraldi

Процедура : 2007/2194(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0182/2008
Внесени текстове :
A6-0182/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно бъдещето на младите земеделски производители в контекста на настоящата реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП)

(2007/2194(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид резолюцията си от 17 януари 2001 г. относно положението и перспективите на младите земеделски производители в Европейския съюз[1],

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)[2],

–   като взе предвид Лисабонската стратегия, чиято цел е Европа да се превърне до 2010 г. в най-конкурентоспособната и динамична, основаваща се на знания, икономика в света,

–   като взе предвид резултатите от публичното изслушване в Европейския парламент от 26 февруари 2008 г.,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0182/2008),

A. като има предвид, че в стратегията от Гьотеборг се определят приоритети във връзка с конкурентоспособността и устойчивостта на европейската икономика и че младите земеделски производители могат да изпълняват съществена роля при постигането на тези цели,

Б.  като има предвид, че многофункционалният модел на европейско селско стопанство може да бъде определящ направлението фактор за устойчиво развитие в селските райони благодарение на широкото разпространение на земеделски стопанства,

В.  като има предвид, че напредъкът в процеса на реформи на Общата селскостопанска политика (ОСП) разкри нови възможности за младите хора по отношение на редица аспекти на процеса на създаване и развитие на стопанства, но тези възможности не са еднакво разпространени на територията на Европа, което затруднява възприемането на стратегически общностен подход,

Г. като има предвид, че по данни на Евростат от 2003 г. процентът на земеделските производители в Европейския съюз под 35-годишна възраст е едва 7% и проявява тенденция към спадане, докато производството на храни в бъдеще трябва да продължава да нараства; изразява съжаление относно липсата на пълни и актуални статистически данни за броя на младите земеделски производители и тяхното положение в европейското селско стопанство,

Д. като има предвид, че предстоящото преразглеждане на Общата селскостопанска политика (ОСП) – „преглед на състоянието” – представлява възможност да се подобри канализирането на подкрепата за младите земеделски стопани, която не следва да се пропуска,

Е. като има предвид, че за да се отговори на предизвикателствата, свързани със сигурността на хранителните и енергийни доставки в Европейския съюз, растежа и заетостта във всички европейски селски райони, както и устойчивото и дългосрочно управление на селските райони, е необходимо младите хора да създават жизнеспособни стопанства в подходяща за живеене среда,

Ж. като има предвид, че е необходим многофункционален подход, и по-конкретно следва да е налице твърда политика на подпомагане на младите земеделски производители,

З.  като има предвид, че включването на младите хора в собствеността на земеделски стопанства е от жизнено важно значение за селските райони, тъй като в по-голямата част от тези райони селското стопанство продължава да бъде главната опора за икономическата дейност и социалната структура,

И. като има предвид, че е наложително да се създаде европейска стратегия за насърчаване на стопанското обучение на младите земеделски производители,

Й. като има предвид високата динамичност на младите земеделски производители в процеса на вземане на решения, тяхната готовност да поемат рискове, способността им да търсят взаимодействие и допълняемост, и да осъществяват силно новаторски избор при планирането много извън пределите на обичайната земеделска практика,

К. като има предвид, че независимо че различните политики за подкрепа на младите земеделски производители спомагат за вдъхване на нов живот на европейското селско стопанство, обновяването на поколенията собственици на земеделски стопанства продължава да бъде предизвикателство в ЕС,

Л. като има предвид, че младите земеделски производители са изправени пред допълнителни проблеми в селскостопанския сектор, като например високи разходи за установяване, висока задлъжнялост, недостиг на съществуващи стопанства и прекалено малко възможности за специфично обучение; като има предвид, че освен това в рамките на селскостопанската политика се въвеждат все повече задължения за предприемачите за едновременно спазване на изисквания, свързани с околната среда, здравето на животните, хуманното отношение към животните, безопасността на храните и опазването на ландшафта,

М. като има предвид, че наличието на млад и динамичен селскостопански отрасъл е съществен елемент за постигане на целите, определени в Лисабонската стратегия,

Н. като има предвид, че съгласно новия регламент относно подпомагането на развитието на селските райони ще бъде възможно да се извършва програмиране, което да обхваща периода до 31 декември 2013 г.,

О. като има предвид, че 92% от територията на Европейския съюз се състои от селски райони, докато населението в момента е разпределено на 50% между градските и селските райони,

П. като има предвид, че обновяването на поколенията е необходимо за запазване за в бъдеще на високото качество на европейските храни, безопасността на храните и самозадоволяването в Европейския съюз,

1. счита, че една от целите на реформираната ОСП следва да бъде осигуряването на по-добро обновяване на поколенията в селското стопанство и че, за да се постигне това, инструментите от първия и втория стълб в подкрепа съответно на устойчивото земеделие и развитието на селските райони, имат особен допълващ характер;

2. поддържа становището, че действията за насърчаване на обновяването на поколенията в селското стопанство са от съществено значение, за да се отговори на предизвикателствата, свързани с храните и енергийните доставки, както и териториалните предизвикателства, пред които е изправено европейското земеделие днес и в бъдеще; счита, че всички тези предизвикателства, ако трябва да се изпълнят очакванията на обществото, не могат да бъдат решени без силно земеделие и голям брой земеделски производители в Съюза;

3. посочва, че разширяването на ЕС с нови държави-членки увеличи културното разнообразие, предостави възможност за по-голямо продуктово разнообразие и представлява идеална възможност за повишаване на конкурентоспособността на европейското селско стопанство чрез съсредоточаване на вниманието върху постоянното новаторство и качеството на произвежданите в Общността продукти, както и чрез изтъкване на постиженията на производителите във важната област на безопасността на храните;

4. счита, че при планирането и прилагането на мерки за подпомагане на младите земеделски производители следва специално да се отчита положението на младите земеделски производители в новите държави-членки;

5. поради това призовава Комисията да представи предложения за въвеждане на европейски етикет за качество, който ще позволява на потребителите лесно да разпознават продуктите, произведени в съответствие със строгите европейски стандарти за опазване на околната среда, хуманно отношение към животните и безопасност на храните;

6. отбелязва, че, в контекста на качеството, разнообразието на производство и продукти следва да бъде цел;

7. отбелязва, че достъпът до земята, като се има предвид високата й цена, e главното условие, за да има повече млади хора сред земеделските стопани;

8. счита, че в бъдеще ОСП следа да има за цел премахване на пречките, пред които понастоящем са изправени младите хора при започване на селскостопанска дейност, чрез превръщане на обновяването на поколенията в един от нейните приоритети;

9. освен това призовава за полагането на повече усилия при разясняване на обществеността на европейския селскостопански модел с неговите високи стандарти в областта на околната среда, хуманното отношение към животните и безопасността на храните;

10. счита, че създаването или придобиването на земеделски стопанства от млади хора е значително предимство за разширения Съюз;

11. обръща внимание на продължаващите трудности, произтичащи от високите разходи за установяване, в това число разходите за закупуване и наем на земеделски площи, а също и от необходимостта от постоянни инвестиции в материални активи и човешки потенциал с цел извършване на технологични и логистични подобрения, както и на обстоятелството, че извършването на технологични и логистични подобрения предполага нещо повече от закупуване на съоръжения и машини, и че научните изследвания и достъпът до резултатите от тях имат съществено значение за извършването на подобрения;

12. призовава Комисията да подкрепи държавите-членки при създаването на поземлена банка въз основа на земите, освободени вследствие на ранно пенсиониране; счита, че е от значение да се въведе подкрепа за съвместно придобиване на скъпи машини и съоръжения, които не се използват често от отделните земеделски производители;

13. призовава да се преразгледа размерът на помощта за установяване, която не е променяна от въвеждането й и която изглежда вече не отговаря на потребностите на земеделските производители;

14. подчертава важността на въпроса за поземлените имоти по отношение на проблемите, свързани с установяването на млади земеделски производители, и призовава Комисията да проучи значителното увеличение на цените на земята, което частично се дължи на урбанизационен натиск и на спекулация;

15. препоръчва въвеждането на инструменти, които позволяват при прехвърляне на земеделски земи да се дава приоритет на започващи стопанска дейност млади земеделски производители, а не на установени земеделски производители, които укрупняват своето земеделско стопанство, включително посредством механизъм за ранно пенсиониране, несвързана с поземлената собственост помощ при закупуване, механизъм за постепенно установяване и наемане на част от земите;

16. отбелязва, че е необходимо да се подобри ефективността на политиките за подпомагане установяването на млади земеделски производители и че е от значение да се определят допълнителни критерии за приоритет при класирането на бенефициери, като се вземат предвид обективни фактори;

17. настоятелно призовава Комисия да предложи в законодателното си предложение относно „преглед на състоянието” помощите за младите земеделски производители, предвидени в законодателството относно развитието на селските райони, да фигурират сред задължителните мерки, включени в изготвяните от държавите-членки планове, което следва да бъде придружено от увеличаване на размера на помощите за установяване;

18. счита, че мерките за подпомагане на млади земеделски производители следва да служат и за подпомагане на начинаещи земеделски производители, тъй като те могат да бъдат обновяващ и ценен допълнителен фактор за европейското земеделие; в тази връзка отбелязва, че помощите следва да са насочени предимно към нови предприемачи, а не към земеделски производители, които преустановяват дейността си; подчертава, че мерките за подпомагане при придобиване на земеделско стопанство не трябва да водят до нарушаване на правилата на конкуренцията между начинаещи земеделски производители, от една страна, и синове и дъщери на земеделски производители, от друга страна;

19. отбелязва, че е особено важно с оглед предотвратяване на превръщането в пустиня на земи в земеделски райони в неравностойно положение в съответствие с целта на Съюза за териториално сближаване, да се улеснява установяването на млади земеделски производители в райони с постоянно неблагоприятни природни условия като островни или планински райони, където разходите за благоустройство, строителство и осигуряване на достъп са по-високи или където често се налага диверсификация на дейностите, за да се постигне достатъчна степен на жизнеспособност;

20. призовава Комисията да проучи ефективността и добавената стойност на различните национални и европейски мерки за подпомагане на млади земеделски производители и да докладва по този въпрос до 1 юли 2009 г.;

21. отбелязва, че много млади земеделски производители считат помощите за инвестиции и субсидирането на лихвени проценти за най-ефективните средства за стимулиране на предприемаческия дух и засилване на конкурентоспособността; призовава Комисията и държавите-членки да обърнат необходимото внимание на подкрепата и субсидиите;

22. призовава Комисията да извърши проучване на последиците, които имат производствените права, правата на единно плащане и правата на помощи за установяване на младите земеделски производители, тъй като всички тези инструменти често пораждат конфликти между поколенията, в резултат на което се затруднява достъпът до тези права на младите хора, които изразяват желание да се установят в селското стопанство; счита, че Комисията следва да направи необходимите заключения по отношение на управлението на ОСП, за да се поставят младите хора в по-добро положение за установяване в земеделския отрасъл;

23. отбелязва, че за да се отчете увеличението на разходите за придобиване на земеделски стопанства и трудностите при установяване в проблематични земеделски райони, е целесъобразно да се увеличи таванът на помощите на Общността на 55 000 евро и да се удължи срокът за привеждане в съответствие с правилата от 3 години на 5 години след установяване;

24. отбелязва, че много често земеделието е последната възможна дейност за оцеляване в селските райони и следователно следва да се въведат мерки за насърчаване установяването на млади земеделски производители; въпреки това отбелязва, че, освен необходимостта от осигуряване на жизнеспособност на земеделските стопанства, е необходимо да се положат усилия за превръщане на селската среда в желано от хората място за живеене, като се насърчава равният достъп до обществени услуги (пощи, училища, обществен транспорт, здравни услуги и др.) и се подкрепят предназначени за обществото услуги (търговия и занаятчийство, детски заведения, заведения за грижи за възрастни, социално жилищно настаняване и настаняване под наем и др.), както и обществените места за отдих и култура, които позволяват хората да не се чувстват изолирани (кафенета, културни центрове, спортни центрове и др.);

25. подчертава, че е необходимо да съществуват механизми, позволяващи на младите земеделски производители да отсъстват от земеделските си стопанства поради обучения, отпуск, раждане и др.; 26.приветства възможността отпускането на помощи за установяване на млади земеделски производители, дори и това установяване да е частично, да се обуславя, на доброволен принцип, от представянето на стопански план като инструмент, който с течение на времето ще позволи развитието в новите им стопанства на техните земеделски и неземеделски дейности, свързани със селските райони;

27. препоръчва в системата от мерки за насърчаване на първоначално установяване да се предвидят мерки за насърчаване на собственици, отдаващи под наем стопанства на млади земеделски производители и/или помощи за наемите, които да могат да се отпускат до десетата година след установяването;

28. обръща внимание на трудностите по отношение на достъпа до финансиране, които изпитват младите земеделски производители, желаещи да създадат земеделско стопанство, както и полезната роля на предоставянето на заеми със субсидирана лихва, които позволяват на младите земеделски производители да се установят и да продължат да осъществяват дейност в областта на земеделието, без да понасят прекомерна задлъжнялост;

29. отбелязва, че поради високата степен на задлъжнялост и високите разходи за установяване за младите земеделски производители е много трудно да заемат добро конкурентоспособно положение; поради това призовава Комисията и държавите-членки да намерят допълнителни решения на тези специфични проблеми;

30. счита, че предприемаческата дейност на младите земеделски производители следва да се подкрепя чрез прозрачни, опростени и по-малко тромави правила, и чрез по-ниски разходи, свързани с нея;

31. поради това счита, че държавите-членки и регионалните органи следва да проучат възможностите за въвеждане или усъвършенстване на схемите за предоставяне на първоначален капитал на нови земеделски производители при условията на преференциални лихвени проценти;

32. изразява съжаление по повод на същевременното влияние на спекулативни или структурни фактори, които възпрепятстват адекватна възвръщаемост на земя, труд и капитал, като например гаранции за достъп до кредитиране, високи лихвени проценти, пречки от правен и фискален характер, разходи за социално осигуряване, както и административни разходи, счита също така за необходимо вземането на подходящи политически мерки за намаляване на порочните практики и нарушенията на правилата на конкуренцията;

33. призовава Комисията и държавите-членки да разработят нови (фискални) мерки за подпомагане на младите земеделски производители да понасят тежките лихвени разноски след придобиването на техните земеделски стопанства; призовава Комисията да представи конкретни предложения за целта в рамките на реформата на ОСП;

34. призовава приемането на мерки за подкрепа на младите земеделски производители да се въведе като разпоредба със задължителен характер в рамките на действията, предвидени по ос 1 в Регламент (EО) № 1698/2005, с цел подобряване на конкурентноспособността на земеделския отрасъл;

35. отново потвърждава становището си, че мерките за развитие на селските райони следва да бъдат пряко насочени към земеделските производители;

36. счита, че Комисията трябва да разгледа специфичното финансиране на млади земеделски производители по оси ІІ и ІІІ на политиката за развитие на селските райони, като например по отношение на социалната инфраструктура и подобряването на трудовата заетост на младите хора в селските райони;

37. призовава помощите за установяване на земеделски производители, извършващи многофункционални дейности (земеделски и неземеделски), да се увеличат, така че младите земеделски производители, които извършват единствено земеделска дейност или които имат допълнително и други доходи в рамките на селските райони, да имат достъп до помощите за първоначално установяване;

38. призовава държавите-членки да осигурят на младите собственици, мъже и жени, чието положение е несигурно, достъп до помощите за първоначално установяване, от които се нуждаят, за да развият стопанството си чрез упражняване на земеделски дейности или като допълват земеделските дейности с други доходи, така че да им се осигурява прехрана, измервана чрез налични доходи и работа;

39. счита, че младите земеделски производители в ЕС следва да могат да се конкурират помежду си на равнопоставени начала в ЕС; поради това призовава за внимателно преразглеждане и последващо прилагане на действащия член 69 от Регламент 1782/2003 на Съвета, за да се предотврати евентуално нарушаване на правилата на конкуренцията на европейския вътрешен пазар;

40. призовава за пълно привеждане на всички политики в областта на селското стопанство и развитието на селските райони в съответствие с целите, които ЕС си е поставил като част от Лисабонската стратегия, така че младите земеделски производители да могат да осъществяват дейност в динамична икономическа среда;

41. счита, че в рамките на "преглед на състоянието" на ОСП следва да се предприемат действия за насърчаване на по-стабилни и сигурни доходи от земеделска дейност, което е съществено условие за обновяване на поколенията в земеделския отрасъл, посредством въвеждане на европейско равнище на новаторски инструменти за управление на рискове и кризи, с оглед справяне с пазарните колебания и повишената нестабилност на цените;

42. счита, че следва да се отдаде предимство на постигането на действително опростяване и по-голяма прозрачност при прилагането на инструментите и мерките за подкрепа на младите земеделски производители, осъществяващи земеделски дейности, които са необходими за жизнеспособността на тяхното стопанство, включително и ако са допълнени от други неземеделски дейности, свързани със селските райони;

43. посочва, че земеделските производители, които вече не се класифицират като млади земеделски производители, но ще продължат земеделската си дейност в средносрочен план и които също са изправени пред нови предизвикателства, не следва да се поставят в неравностойно положение;

44. посочва, че поради високите изисквания към „утрешните ръководители“, трябва систематично да се засили извънучилищното обучение и да се осигурява действително предаване на знания от научноизследователската дейност в областта на аграрните науки към селското стопанство;

45. счита, че по отношение на режима на наследяване, следва да се обмисли въвеждането на законодателство, което е съсредоточено в по-голяма степен върху запазване целостта на земеделските стопанства с цел постигане както на икономии от мащаба, така и на целеви икономии; следва да се облекчи режимът на наследяване, включващ лица, които не са членове на семейството, с оглед съхраняване на земеделските стопанства и предоставяне на възможност на млади предприемачи със земеделско образование да стават земеделски производители;

46. счита, че националните механизми за ранно пенсиониране следва да се прилагат, само когато земеделското стопанство на производителя, който се пенсионира, се придобива от млад земеделски производител или съответно в такъв случай пенсиониращият се земеделски производител следва да има право на по-добра пенсия;

47. счита, че общите планове за установяване и развитие на стопанствата следва да предвиждат специални мерки за нормативно признаване на младите земеделски производители, с което да се гарантира равенство на социалните права между мъжете и жените; в тази връзка счита за жизнено важно поддържането в селските райони на някои съществено необходими структури като ясли, детски градини и служби, предлагащи съдействие на майките;

48. подчертава, че социалната и културна специфика и разнообразие представляват ключови елементи на политиката за популяризиране на продуктите, както и обозначават конкретен географски район и отличните производствени методи, както се доказва от доброто име и успеха на селскостопански продукти със защитени географски указания за произход или етикет;

49. посочва, че възпитанието по отношение на храните, което могат да осигуряват земеделските производители, благоприятства за създаване на навици за правилно хранене в полза на здравето на човека и на обществото като цяло и приветства изрично дейности, като например програмата Tellus на Европейския съвет на младите земеделски. производители (CEJA), както и транснационалните пилотни проекти като проекта „Ученици в селскостопанския двор“;

50. подчертава необходимостта от експертна информация относно науката за храните и хранителните режими във всички форми на образователната дейност;

51. счита, че следва да се предприемат мерки за популяризиране на професията земеделски производител и услугите, които тя предоставя на обществото в допълнение към своята производствена дейност, с цел привличане към професията на повече млади хора, особено млади хора, които не произлизат от средите на земеделски производители;

52. счита, че насърчаването на професията земеделски производител следва също да предполага по-висока информираност сред обществеността и следователно потребителите относно същността на ОСП що се отнася до здравните изисквания, изискванията във връзка с опазването на околната среда и хуманното отношение към животните, условния характер на помощите, мултифункционалността, качеството на европейските продукти, приноса към борбата срещу изменението на климата, независимостта по отношение на хранителните доставки и бъдещите предизвикателства за осигуряване на храни за световното население, което до 2050 г. следва да достигне девет милиарда;

53. призовава за увеличаване на общностните преференции, за да се осигури на европейските потребители гаранция по отношение на здравното и екологично качество на продуктите, които купуват, както и да се компенсират европейските земеделски производители, които се конкурират с производители от трети държави, които не спазват същите здравни, екологични и социални стандарти;

54. счита, че младите земеделски производители трябва да бъдат поставени във възможно най-добро положение да се възползват от предимствата, произтичащи от по-голямата гъвкавост на търсенето на селскостопански стоки и услуги, както и от по-голямото отваряне на нововъзникващите пазари на международно равнище с оглед приключването на многостранните преговори; поради това счита, че е важно Комисията да договори споразумение в рамките на СТО, предоставящо на земеделските производители по-широко поле за действие, за да могат да продължават да бъдат конкурентоспособни спрямо производителите от трети държави и по този начин да гарантира перспективи за бъдещето на младите земеделски производители; счита, че включването на нетърговските аспекти е от решаващо значение в тази връзка;

55. счита, че младите земеделски производители следва да могат да се конкурират с чуждестранни конкуренти на равнопоставени начала; поради това призовава Комисията да отдава предимство на признаването на нетърговските аспекти като критерии за внос при многостранни и двустранни търговски преговори;

56. отбелязва, че като част от средносрочното и дългосрочно планиране новото поколение земеделски производители носи отговорност във връзка с борбата с изменението на климата, действа в партньорство с околната страна и чрез предоставяне на екологосъобразни енергийни източници, по-специално чрез производство на биомаси и експлоатация на съоръжения за производство на биогаз, активно допринася за опазване на околната среда и за намаляване на емисиите на CO2;

57. отбелязва, че младите земеделски производители са изправени пред двойното предизвикателство да прилагат мерки за подобряване на земеделските практики, така че те да са по-устойчиви и надеждни, и същевременно да възстановят решаващата роля на селското стопанство при управление на аспектите на околната среда и по този начин да се превърнат във водещ участник в борбата с изменението с климата; в това отношение подчертава, че е необходимо политиките и мерките в помощ на младите земеделски производители да са дългосрочни и да имат устойчив характер, както и да подкрепят финансово усилията на тези производители по отношение на опазването на околната среда;

58. отбелязва, че земеделието и горското стопанство са единствените икономически дейности, при които посредством процеса на хлорофилна фотосинтеза се постига задържане на въглероден диоксид, което прави още по-необходимо запазването на земеделските дейности;

59. подчертава, че е от значение научноизследователската дейност, която се осъществява в селскостопанския отрасъл, да бъде насочена в съответствие с реформата на ОСП, да се насърчава трансферът на технологии и да се подобрява достъпът на земеделските производители до резултатите от научноизследователската дейност и последните нововъведения, които касаят производствените методи и средства; счита, че е необходимо на европейските земеделски производители да се осигури по-лесен достъп до резултатите от научноизследователската дейност чрез създаването на мрежи за обмен на данни от научните изследвания и чрез координирането на научноизследователската дейност на национално и европейско равнище;

60. отбелязва, че обменът между научните среди и тези, които се ползват от постиженията на науката, е изключително необходим, така че резултатите от научните изследвания да намерят приложение в практиката и изследователската дейност да може да отговаря на потребностите на селскостопанския сектор;

61. подчертава, че икономическите интереси (подобряване на производителността) и интересите, свързани с околната среда (актуализиране на познанията относно „зелените“ практики) на ЕС сочат необходимост от нарастваща подкрепа за обучението на земеделските производители през целия им професионален живот; по-конкретно, насърчава програмите, които стимулират мобилността на младите земеделски производители в рамките на Съюза (включително програма „Леонардо“); особено подчертава необходимостта от създаване на инструменти, които да позволяват на младите земеделски производители да отсъстват от техните стопанства по време на такива обучения;

62. предлага да се създаде програма за млади земеделски производители за обмен на най-добри практики в селското стопанство;

63. счита, че е необходимо да се установи програма за обмен, насочена към младите земеделски производители, която да улеснява споделянето на най-добрите практики;

64. предлага да бъдат запазени, подобрени и популяризирани земеделските практики, тясно свързани със спецификата на конкретни географски райони и на културни традиции в Европа;

65. счита, че въпросът за поддръжката на земеделските площи е тясно свързан с въпроса за режима за установяване на младите земеделски производители и че следва да се въведат политики, която позволяват при разпределянето на земите да се отдава предимство на започващите стопанска дейност млади земеделски производители; призовава Комисията да докладва относно въпроса със земеделските площи при придобиване на земеделски стопанства от млади хора;

66. счита, че следва да се предоставя по-ефективна подкрепа за установяването на търговско-дружествени структури посредством въвеждане на специални мерки за тази форма на установяване, които позволяват не само да се намалят разходите на младите хора за започване на стопанска дейност, но и да се постигне организация на труда, която повишава жизнеспособността на земеделските стопанства;

67. призовава за създаването на европейски център за наблюдение и контрол на установяването и прехвърлянето на земеделски стопанства, както и на селските райони;

68. препоръчва да се въведе по-голяма гъвкавост при процедурите за установяване и прехвърляне на земеделски стопанства посредством следните средства: постепенно установяване, вземане предвид на предходния професионален опит на кандидата за установяване, когато последният не отговаря на изискванията за образователна степен, дерогация от изискванията за възраст, когато кандидатът представи надежден проект за установяване, по-специално в земеделски райони в неравностойно положение и др.;

69. счита, че е необходимо да се приемат необходимите мерки за осигуряване на помощ, съдействие и съвети за младите земеделски производители в рамките на режима за подпомагане на първоначалното установяване, с цел увеличаване на процента на успех и същевременно свеждане до минимум или преустановяване на случаите, в които стопаните прекратяват дейността си или дори фалират;

70. предлага да се определи европейска година на диалога между града и селото;

71. призовава Комисията да подкрепя младите земеделски производители, желаещи да започнат да упражняват професията, чрез надеждна политика, превръщане на административните разпоредби в отражение на условията на място и максимално подпомагане на управлението;

72. призовава Комисията да представи междинен доклад относно положението на младите земеделски производители и своевременно да се консултира със съответните организации на млади земеделски производители;

73. подчертава, че на младите земеделски производители следва да се предоставя подкрепа през годините след тяхното установяване и следва да се създаде специален резервен фонд, който да ги подпомага при преодоляване на непредвидими обстоятелства към момента на установяване, като например щети на реколтата, причинени от тежки климатични условия или рязко повишаване на разходите;

74. призовава Комисията да проучи методи за обмяна на най-добри практики в областта на новаторските земеделски техники и управлението на земеделски стопанства сред новите земеделски производители в Европа;

75. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

  • [1]  OВ C L 262, 18.09.2001 г., стp. 153.
  • [2]  OВ C L 277, 21.10.2005 г., стp. 1.

EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

The conclusion of the CAP reform has raised prospects of a European agricultural sector based on a multifunctional model and greater competitiveness – a development that is of particular interest to Parliament, especially in relation to young farmers.

At the rapporteur's behest, discussions were conducted with a view to determining the challenges that young farmers will need to address. As part of this process, Parliament held a public hearing with a view to pinning down the problems and opportunities for young farmers within the reformed CAP.

Purpose of the report

The goal is to raise awareness among stakeholders of the need to give priority to measures for young farmers aimed at solving both structural and legislative problems. The results achieved under the current Community and national rules point to a need for further measures to be taken in support of new holdings and young farmers. In practical terms, the main goal is to make it easier for young people to enter the agri-foods sector and, at the same time, to effect generation change in order to make the sector more dynamic.

Current situation

Europe's farming sector is currently being asked to play a variety of roles, namely to produce quality foodstuffs, ensure food safety, protect the environment (soil and water) and the landscape and to conserve and pass on local cultural traditions. Accordingly, operators, researchers and policy makers in the sector have over recent years focused their attention on issues relating not just to the efficiency and competitiveness of the various branches of the agri-foods industry but also on farming's multiple functions and the sector's role as a key factor in a fully sustainable rural development policy. Against this background, young farmers have to take up the challenges arising as a result of more open world markets and should be made aware of their responsibilities with regard to combating climate change, the environmental effects of which are becoming ever more apparent.

However, owing to structural factors in rural areas, the farming sector is finding it difficult to perform the above roles. In particular, for some years now there has been a trend towards the depopulation of rural areas in the EU, which is more marked in remote areas, together with a steady ageing of the rural population. More than 50% of EU holdings are run by farmers over the age of 55, and 25% by farmers over the age of 65.

The most critical situations are to be found in the southern Member States. Only 7.6% of EU farms are run by people under 35 years of age. In Austria and Germany, young farmers make up approximately 17% of all farmers, in Finland and Belgium more than 14% and in France and Ireland around 12%. The Mediterranean Member States have the lowest percentage of young farmers, with particular reference to Portugal (3.7%) and Italy (5.2%).

Policies that give priority to helping young people to gain entry to a multifunctional farming sector are therefore required. Farms run by young people are, on average, more profitable, and young farmers are more willing to adopt innovative solutions, use environment-friendly farming methods and adjust to market requirements.

Community measures affecting young farmers fall within the general policy of support for small and medium-sized enterprises (SMEs) and the more sector-specific context of recognition of farming's multifunctional role. At EU level, support for young people wishing to set up or continue to work within the farming sector may be provided through cross-cutting measures (covering all farmers, such as farm investment aid) and specific measures aimed at potential beneficiaries under 40 years of age.

Two types of Community instrument are specifically aimed at young farmers, namely:

1.        support measures cofunded under the EAFRD;

2.        measures under Community training and research programmes and other measures managed directly by the EU which also affect young farmers, such as early retirement schemes.

The first set of measures is more directly related to farming but fails to include provisions relating specifically to young farmers and, above all, there is no obligation to implement measures for young farmers.

Under Article 20 of Regulation (EC) No 1698/2005, support is available for young farmers setting up for the first time on an agricultural holding as head of the holding. In this connection, major importance is given to development plans (covering investment and farming activities) which, through the use of specific indicators, can provide a picture of the feasibility and profitability of the measures eligible for funding.

Setting-up support may take the form of:

-          a single premium of up to € 25 000;

-          an interest rate subsidy for loans to cover setting-up costs (the capitalised value of the subsidy may not be higher than the single premium).

In connection with support for vocational training and information measures, Article 20 of Regulation (EC) No 1698/2005 provides for the promotion of measures to encourage the dissemination of knowledge and innovative practices, in particular with a view to preparing farmers for a new focus on product quality and the use of production methods that are more in keeping with soil conservation and improvement requirements as well as with consumer expectations, and to giving them the training they require to run a profitable holding.

Article 20 of Regulation (EC) No 1698/2005 provides for the following early retirement support:

-          up to € 180 000 for farmers who decide to stop their agricultural activity for the purpose of transferring their holding to other farmers;

-          up to € 40 000 for farm workers who decide to stop all farm work definitively upon the transfer of the holding.

Such support may be disbursed for no more than 15 years.

Problems and opportunities

On the above basis, the most critical issue is the high setting-up costs with which young farmers are faced. In particular, there continue to be barriers to obtaining loans and difficulties in providing the guarantees required by financial institutions, particularly the requirement that someone stand as surety. These difficulties are compounded by the different conditions applying to farm loans in the various Member States. Consequently, the high rate of indebtedness of young farmers in many cases cancels out the beneficial effect of setting-up support and minimises the impact that may be achieved under provisions on state aids, which are available in many Member States.

In connection with the payment of initial setting-up support and the possible breaking up of farms in the event of succession, economies of scope can be achieved instead of economies of scale. This applies to farms whose economic size does not necessarily have any effect on their profitability and which are in many cases an asset in terms of diversity and specificity. On the basis of the new CAP rules, this type of activity should be encouraged, with the focus being placed on European agriculture's distinguishing features. In this connection, provision could be made for various incentives for farms to be run as companies taking forms such as:

-          general partnerships;

-          simple partnerships:

-          limited partnerships;

-          partnerships limited by shares;

-          private limited companies;

-          public limited companies;

-          cooperatives (particularly small cooperatives with between 5 and 8 members).

In most cases, the transfer of property by succession does not result in the break-up of a holding.

In this connection, when rural development programmes are drawn up, the provision of setting-up incentives should be made compulsory with a view to giving genuine priority to measures in support of new holdings. Furthermore, with reference to women farmers, training and the development of managerial and entrepreneurial skills should be targeted primarily at new holdings run mainly by women as:

-          solely or jointly owned companies run by women (at least 60%);

-          partnerships or cooperatives formed by women;

-          limited companies, with at least two-thirds of the shares being held by women.

With a view to optimising the products and services offered by the farming sector in general and new holdings in particular, it is clear that quality policies can help improve highly specialised products' share of old markets and make it easier for them to gain access to new markets. A closer linking and association of agricultural products with specific geographical areas gives them further added value based on the cultural and agricultural heritage enjoyed by young European farmers. This should therefore be recognised as an investment opportunity that will yield benefits for society as a whole. Young farmers, who are highly dynamic and eager to innovate can achieve greater competitiveness if they are given priority access to promotion and dissemination programmes. In particular, international, multi-product promotion campaigns in which new holdings are the main participants could be given more Community aid, with the contribution rising from 50% to 60%, as is already the case for fruit and vegetables. On the internal market, information campaigns on agricultural products and agri-foods could be targeted specifically at children of school age and could highlight – in addition to conventional issues such as food safety and environment-friendly production methods – traditional practices, the benefits of eating certain foods, and dietary recommendations. This could have the dual benefit of fostering healthy eating and promoting a balanced lifestyle.

In connection with the multilateral negotiations and with a view to a greater opening up of third-country markets, young farmers need to have access to information and tools enabling them to analyse market trends. Young business monitoring centres could provide a means of achieving this.

As regards (non-health-related) food education, farmers' detailed understanding of, for example, production techniques, product quality and marketing, the environment and the cultural traditions underlying a particular type of farming is an asset that can be promoted and disseminated. The aim is to promote specific features of a given agricultural product in order to foster sound food and environmental education based on the idea that farming both nourishes and nurtures. The European agricultural model is unique and young farmers can take on responsibility for promoting it.

The farming and forestry sectors are instrumental in the capture of carbon dioxide through the process of photosynthesis, enabling carbon exchange to take place between the biosphere and the geosphere. Young farmer will, by definition, be responsible for the future of the European farming sector and will need to address the challenge of climate change. In recognition of the role that farming can play in environmental protection, practical measures, backed up by the necessary resources, should be taken to maintain and expand the amount of land given over to farming.

Support for agricultural research should be geared ever more closely to changing needs, in order to take proper account of the multisectoral approach to farming.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.5.2008 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

-

-

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Liam Aylward, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Astrid Lulling, Kyösti Virrankoski

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

-