Betänkande - A6-0183/2008Betänkande
A6-0183/2008

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om skydd av känslig marina ekosystem mot de negativa verkningarna av fiske med bottenredskap på öppet hav

14.5.2008 - (KOM(2007)0605 – C6‑0453/2007 – 2007/0224(CNS)) - *

Fiskeriutskottet
Föredragande: Duarte Freitas

Förfarande : 2007/0224(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0183/2008
Ingivna texter :
A6-0183/2008
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om skydd av känslig marina ekosystem mot de negativa verkningarna av fiske med bottenredskap på öppet hav

(KOM(2007)0605 – C6‑0453/2007 – 2007/0224(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0605),

–   med beaktande av artikel 37 i EG‑fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0453/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6‑0183/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 250.2 i EG‑fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Arbetet med att identifiera känsliga marina ekosystem i områden som inte styrs av en regional fiskeriorganisation är för närvarande under utveckling, och de vetenskapliga uppgifterna i ämnet är relativt begränsande. En begränsning av det djup på vilket bottenredskap får användas ger en försiktighetsgräns i vattenpelaren under vilken djuphavskoraller och svampdjur skyddas. Ett djup på 1 000 m är ett rimligt val eftersom det erbjuder en lämplig grad av skydd samtidigt som det går att förena med fortsatt bottenfiske efter demersala arter som i allmänhet påträffas på grundare djup, såsom kummel och bläckfisk. Denna begränsning är också förenlig med den progressiva utvecklingen, enligt denna förordning, av områdesbaserade åtgärder för att i full utsträckning skydda platser som hyser känsliga ekosystem eller där sådana ekosystem sannolikt kan påträffas.

(10) Arbetet med att identifiera känsliga marina ekosystem i områden som inte styrs av en regional fiskeriorganisation är för närvarande under utveckling, och de vetenskapliga uppgifterna i ämnet är relativt begränsande.

Motivering

De särskilda villkor som föreskrivs i artiklarna 4 och 5 är tillsammans avgörande för fisketillståndens giltighet i vissa områden och därför är denna batymetriska begränsning meningslös. För övrigt finns det inga vetenskapliga studier som visar att det finns eller inte finns fler känsliga ekosystem ovanför eller nedanför denna gräns.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Denna förordning tar hänsyn till de internationella riktlinjer för förvaltning av djuphavsfiske på öppet hav som utarbetats av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Om det råder tvekan om hur denna förordning ska tolkas bör utgångspunkten vara att den ska tolkas utifrån FAO:s riktlinjer.

Motivering

Det är lämpligt att i detta förslag införa en hänvisning till det arbete som pågår inom FAO.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas på fiskefartyg från gemenskapen som fiskar med bottenredskap på öppet hav.

1. Denna förordning ska tillämpas på fiskefartyg från gemenskapen som fiskar med bottenredskap på öppet hav, när dessa redskap är i kontakt med havsbottnen under det regelbundna utövandet av fiskeverksamheten.

Motivering

Enligt förslagets motivering är syftet med förordningen att det ska antas ”åtgärder för att bekämpa destruktiva fiskemetoder på öppet hav som hotar känsliga ekosystem”. Av detta följer att förordningen endast borde beröra fartyg som använder sina fiskeredskap på ett sätt som skulle kunna hota känsliga ekosystem på öppet hav, och inte fartyg som av en tillfällighet skulle ha kontakt med havsbottnen. Detta är för övrigt syftet med förslaget till FAO:s riktlinjer.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Områden som styrs av en regional fiskeriorganisation som har behörighet att reglera sådan fiskeverksamhet.

(a) Områden som styrs av en regional fiskeriorganisation som har den rättsliga behörigheten att reglera sådan fiskeverksamhet.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Områden för vilka en process för inrättande av en regional fiskeriorganisation pågår, och där deltagarna i en sådan process har samtyckt till interimsåtgärder för att skydda känsliga marina ekosystem mot de destruktiva följderna av fiske med bottenredskap.

(Berör inte den svenska versionen).

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) känsliga marina ekosystem: marina ekosystem vars särskilda struktur och funktion, med stöd av bästa tillgängliga vetenskapliga uppgifter samt försiktighetsprincipen, sannolikt kommer att skadas av den stress som följer av fysisk kontakt med bottenredskap under fiskeinsatser, däribland korallrev, undervattensberg, hydrotermiska skorstenar, kallvattenkoraller och svampkolonier,

(b) känsliga marina ekosystem: marina ekosystem vars särskilda struktur och/eller funktioner sannolikt kommer att äventyras under inverkan av någon yttre kraft,

Motivering

Den föreslagna definition b i artikeln är överdrivet exemplifierande och riskerar att utesluta vissa situationer som inte beskrivs i förteckningen över faktorer. Föredraganden anser att den bästa lösningen är att invänta en definition från FAO i detta avseende och därefter införa den i gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) bottenredskap: bottentrålar, skrapredskap, bottengarn, förankrade backor/långrevar, tinor/mjärdar och fällor.

(c) bottenredskap: fiskeredskap som används och är i kontakt med botten, såsom bottentrålar, skrapredskap, bottengarn, förankrade backor/långrevar, tinor/mjärdar och fällor.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) De arter som fisket avser.

(b) De arter som fisket avser och de arter som sannolikt kommer att tas som bifångst.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Det djup på vilket fiskeredskapen kommer att användas.

(c) De använda fiskeredskapen och det djup på vilket de kommer att användas.

Motivering

Det är lämpligt att hänvisa till typen av använda fiskeredskap, förutom djupen, eftersom varje redskap motsvarar ett potentiellt hot av särskilt slag för ekosystemen.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Havsbottens batymetriska profil i det avsedda fiskeområdet.

(d) Havsbottens batymetriska profil i det avsedda fiskeområdet, i de fall då de behöriga myndigheterna i den medlemsstat under vars flagga fartygen seglar ännu inte har tillräcklig information.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att undvika onödigt arbete.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) Giltighetsperioden.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska utfärda ett särskilt fisketillstånd efter att ha gjort en bedömning av de potentiella verkningarna av fartygens fiskeverksamhet och dragit slutsatsen att denna verksamhet sannolikt inte kommer att få betydande negativa konsekvenser för känsliga marina ekosystem.

2. De behöriga myndigheterna ska utfärda ett särskilt fisketillstånd efter att ha gjort en bedömning av de potentiella verkningarna av fartygens fiskeverksamhet och dragit slutsatsen att denna verksamhet sannolikt inte kommer att få betydande negativa konsekvenser för känsliga marina ekosystem. Det särskilda fisketillståndets giltighetsperiod ska inte vara längre än fiskeplanen.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. De behöriga myndigheterna ska tillämpa försiktighetskriterier vid bedömningen enligt punkt 2. Om det råder tvivel om huruvida de negativa verkningarna är betydande eller inte, ska de anse att de negativa verkningar som framgår av det vetenskapliga utlåtandet sannolikt är betydande.

4. De behöriga myndigheterna ska tillämpa försiktighetskriterier vid bedömningen enligt punkt 2.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

utgår

Djupbegränsningar

 

Det är förbjudet att använda bottenredskap på djup som överstiger 1 000 m.

 

Motivering

De särskilda villkor som föreskrivs i artiklarna 4 och 5 är tillsammans avgörande för fisketillståndens giltighet i vissa områden och därför är denna batymetriska begränsning meningslös. För övrigt finns det inga vetenskapliga undersökningar som visar att det finns eller inte finns fler känsliga ekosystem ovanför eller nedanför denna gräns.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om ett fiskefartyg påträffar känsliga marina ekosystem under fiskeinsatsen, ska det omedelbart upphöra med fisket eller avstå från att börja fiska på den berörda platsen. Det ska återta fisket först när det har nått en alternativ plats på minst 5 sjömil från platsen för påträffandet inom det område som avses i fartygets fiskeplan enligt artikel 4.1.

1. Om en vetenskaplig observatör som i enlighet med artikel 12 befinner sig ombord har tillräckliga bevis för att ett fiskefartyg, trots de åtgärder som har vidtagits enligt artikel 4, kan ha påträffat eventuella känsliga marina ekosystem under fiskeinsatsen, ska detta fiskefartyg omedelbart upphöra med fisket eller avstå från att börja fiska på den berörda platsen. Det ska återta fisket först när det har nått en alternativ plats på minst 5 sjömil från platsen för påträffandet inom det område som avses i fartygets fiskeplan enligt artikel 4.1.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Om det är mycket osäkert huruvida ett känsligt marint ekosystem har påträffats ska området betecknas som ett känsligt marint ekosystem till dess att motsatsen har bevisats.

Motivering

Identifieringen av ett känsligt marint ekosystem bygger på försiktighetskriteriet, vilket kräver skyddsåtgärder i förebyggande syfte inför eventuella risker.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Fiskefartyget ska omedelbart rapportera alla påträffanden till de behöriga myndigheterna och lämna exakta uppgifter om påträffandets art, tid och plats för påträffandet samt övriga relevanta omständigheter kring påträffandet.

3. Fiskefartyget ska omedelbart rapportera alla dylika påträffanden till de behöriga myndigheterna, som i sin tur ska rapportera till kommissionen och medlemsstaterna snarast möjligt, och lämna exakta uppgifter om påträffandets art, tid och plats för påträffandet samt övriga relevanta omständigheter kring påträffandet.

Motivering

Genom att rapportera till kommissionen och medlemsstaterna omedelbart efter att ett känsligt marint ekosystem har upptäckts är stater garanterade information om var sådana ekosystem finns och kan därför undvika dessa områden. Om man redan vet att platsen i fråga innehåller känsliga marina ekosystem minskar också kostnaderna och insatserna för eventuella bedömningar av fisketillstånd.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Oförutsedda påträffanden ska registreras i ett elektroniskt kartläggningssystem på nätet för att skapa en permanent databas om känsliga marina ekosystem.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 17 till artikel 7.3.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kartlägga de områden som ska vara stängda för fiske, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga information om förekomst eller sannolik förekomst av känsliga marina ekosystem i det område där deras fiskefartyg är verksamma. Medlemsstaterna ska införa dessa stängningar med omedelbar verkan för fartygen och rapportera till kommissionen i enlighet med artikel 13.

1. Medlemsstaterna ska kartlägga de områden som ska vara stängda för fiske, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga information om förekomst eller sannolik förekomst av känsliga marina ekosystem i det område där deras fiskefartyg är verksamma. Medlemsstaterna ska införa dessa stängningar med omedelbar verkan för fartygen och omedelbart underrätta kommissionen om förbudet. Kommissionen ska utan dröjsmål förmedla informationen till övriga medlemsstater.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att underlätta förfarandena, vilket är väsentligt för bevarandet av de ekosystem som förslaget gäller.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om fiskeplanen enligt artikel 4.1 under andra omständigheter än de som anges i artikel 5.2 inte följs, ska det särskilda fisketillstånd som utfärdats till det berörda fartyget inte längre vara giltigt. All fiskeverksamhet från och med den tidpunkt då fartyget övergav sin fiskeplan ska betraktas som fiske utan innehav av fiskelicens i enlighet med punkt C första strecksatsen i bilagan till förordning (EG) nr 1447/1999.

1. Om fiskeplanen enligt artikel 4.1 under andra omständigheter än de som anges i artikel 5.2 inte följs, förverkas det särskilda fisketillstånd som utfärdats till det berörda fartyget. All fiskeverksamhet från och med den tidpunkt då fartyget övergav sin fiskeplan ska betraktas som fiske utan innehav av fiskelicens i enlighet med punkt C första strecksatsen i bilagan till förordning (EG) nr 1447/1999.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Även gemenskapsfartyg enligt artikel 1.1 som inriktar sitt fiske på djuphavsbestånd ska omfattas av kraven i förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002.

Även gemenskapsfartyg enligt artikel 1.1 som inriktar sitt fiske på djuphavsbestånd ska omfattas av kraven i artiklarna 3, 5, 7 och 9 i förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Observatörer

Vetenskapliga observatörer

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse vetenskapliga observatörer för de fartyg för vilka ett särskilt fisketillstånd enligt artikel 3.1 har utfärdats. Observatörerna ska observera fartygets fiskeverksamhet under hela genomförandet av fiskeplanen enligt artikel 4.1.

1. Ett representativt urval av de fartyg för vilka medlemsstaterna har utfärdat ett särskilt fisketillstånd enligt artikel 3.1 ska ta ombord en vetenskaplig observatör. Kommissionen ska på förslag från Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen fastställa det totala antalet vetenskapliga observatörer med utgångspunkt i berört område och typ av fiske. Antalet vetenskapliga observatörer som befinner sig ombord ska stå i proportion till antalet fartyg från varje medlemsstat för vilka det har utfärdats ett särskilt fisketillstånd. Kommissionen ska garantera att det sker en lämplig rotation av de vetenskapliga observatörerna mellan de olika fartygen efter varje fiskesäsong. De vetenskapliga observatörerna ska följa fartygets fiskeverksamhet under hela genomförandet av fiskeplanen enligt artikel 4.1 och inte minst ska de utföra de uppgifter som anges i punkt 2 i denna artikel.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Den vetenskapliga observatören ska ha en oberoende ställning i förhållande till det fartyg eller det företag som han eller hon observerar, och inte ha några ekonomiska intressen eller vinstintressen i detta fartyg eller företag. Observatören får inte vara dömd för allvarliga brott och ska ha tillräckliga kunskaper om metoder vid djuphavsfiske samt om målarterna och ekosystemen.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Verkningarna av fiskeverksamhet i enlighet med artikel 4.2.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska utan dröjsmål sända uppgifterna i rapporten enligt artikel 1 till relevanta vetenskapliga organ.

2. Kommissionen ska utan dröjsmål sända uppgifterna i rapporten enligt artikel 1 till relevanta vetenskapliga organ samt till medlemsstater som begär denna information.

Motivering

Medlemsstaterna har absolut rätt att få tillgång till informationen i dessa rapporter.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Uppföljning

Översyn av förordningen

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 30 juni 2010 överlämna en rapport om genomförandet av denna förordning till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska vid behov åtföljas av förslag till ändring av denna förordning.

Kommissionen ska senast den 30 juni 2009 överlämna en rapport om genomförandet av denna förordning till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska vid behov åtföljas av förslag till ändring av denna förordning.

Motivering

FN:s generalförsamling har gått med på att under 2009 granska genomförandet av resolutionen från 2006, och det är viktigt att kommissionen tillhandahåller en rapport innan denna översyn påbörjas.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den trettionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Motivering

Medlemsstaterna bör få den tid som krävs för att förbereda sig för de nya administrativa rutiner som en förordning av detta slag kräver.

MOTIVERING

”Högtidliga avsiktsförklaringar förhindrar inte att djuphavsekosystemen förstörs”.

EU och skyddet av miljön

De europeiska värdena och de mål som eftersträvas av Europeiska unionen placerar oss i täten när det gäller frågor om skyddet av miljön, inte enbart i Europa utan även på globalt plan.

Alldeles nyligen, under Tysklands ordförandeskap, uppmanades Europeiska unionen att fullgöra sina skyldigheter och ta ledningen i fråga om kontroll av utsläppen av koldioxid till atmosfären och att spela en klart aktiv roll när det gäller målet att garantera en hållbar jämvikt för vår planet.

En rad utmaningar förknippade med bevarandet av vår planets ekologi och miljö måste nu antas med stort allvar och uppmärksamhet.

Vid toppmötet i Johannesburg om hållbar utveckling i september 2002 fastställdes ett globalt mål om att ”hejda förlusten av mångfald före 2010”. Ett av de grundläggande kraven i denna strategi var att ”avskaffa destruktiva fiskemetoder”.

Om vi går lite längre tillbaka och erinrar oss Brundtlandrapporten, som utarbetades 1987 i efterdyningarna av det möte som arrangerades av FN:s världskommission för miljö och utveckling (där begreppet hållbar utveckling föddes), kan vi konstatera att miljömålen varit prioriterade frågor på den världspolitiska dagordningen i mer än två decennier.

En bit in på 2000‑talet tycks det trots alla varningar och larm inte finnas något slut på den mänskliga verksamhetens skövling av känsliga akvatiska och terrestra livsmiljöer, och vi kan i dag år 2008 konstatera att de mål som fastställdes i Johannesburg för ungefär sex år sedan är omöjliga att uppnå … åtminstone till 2010.

Den biologiska mångfalden i haven hotas av faktorer som överfiske, förorening och försämring av marina ekosystem via olika former av kommersiella verksamheter (massturism, uppförande av oljeplattformar, bioprospektering m.m.).

Djuphavsekosystemen – ett världsarv

Den ökande ekologiska insikten om djuphavsekosystemen (undervattensberg, hydrotermiska källor och kallvattenkoraller) har gjort att dessa miljöer i dag räknas som prioriterade livsmiljöer i konventionen om skydd av den marina miljön i nordöstra Atlanten (OSPAR‑konventionen) och hör till prioriteringarna på dagordningen för FN:s generalförsamling och dess rådgivande organ.

Trots vår relativa okunnighet om djuphavsekosystemen vet vi att vissa av dem utgör viktiga miljöer för biologisk mångfald och att de är oerhört känsliga och sårbara. Deras långsamma tillväxttakt och återbildning vittnar om en stor sårbarhet för nedbrytande krafter utifrån. Kallvattenkoraller (tvättsvamp, anemoner m.fl.) är exempel på sällsamma formationer (som ibland kan bli upp till tre meter höga och leva i över 300 år!) som från den ena dagen till den andra ofta oåterkalleligen kan förintas av mekanisk erosion.

Undervattensbergen är subakvatiska bildningar, vanligen av vulkanisk art, som sticker upp från havsbotten. Även om produktiviteten och den biologiska mångfalden på öppet hav är relativt låg utgör undervattensbergen verkliga oaser med rika och ofta unika ekosystem.

De fiskeredskap som utnyttjas vid demersalt fiske (bottentrålar, bottengarn, förankrade backor/långrevar, fällor m.m.), oljeprospektering, dragning av undervattenskablar, avfallsdumpning samt annan prospektering av havsbotten kan utgöra allvarliga hot mot det ekologiska arvets fortbestånd, vilket flera vetenskapliga undersökningar i nordöstra Atlanten, västra Atlanten och Tasmanska havet har visat.

Sammanbrottet för en stor del av resurserna för traditionellt fiske har lett till att fiskeansträngningarna flyttats över till dessa livsmiljöer, en överflyttning som främjas av de nya tekniker som står till fiskesektorns förfogande.

Trots att djuphavsfisket uppvisar mycket höga avkastningar under de första exploateringsåren visar vetenskapliga undersökningar att en oorganiserad och ostrukturerad exploatering kan leda till utslagning av vissa arter på mindre än tio år.

Allmän bakgrund till kommissionens förslag

Europeiska kommissionen har genom den europeiska havspolitik som kommissionen ämnar genomföra efter 2013 som främsta mål att se över sin havsstrategi och behandla alla havsfrågor på ett integrerat sätt.

Denna nya globala vision omfattar även djuphaven och dess ekosystem.

Den 8 december 2006 antog FN:s generalförsamling resolution 61/105, som en följd av den process som inleddes 2004 med resolution 59/25. Redan då krävde generalförsamlingen ”omedelbara åtgärder för att avskaffa destruktiva fiskemetoder på öppet hav”.

FAO har också aktivt medverkat i denna process genom att utarbeta tekniska riktlinjer för djuphavsfiske inom ramen för uppförandekoden för ansvarsfullt fiske.

Europeiska unionen har spelat en framträdande roll inom båda dessa organisationer och aktivt och konstruktivt bidragit till idédiskussionen och definitionen av strategier.

Den föreslagna förordningens särskilda strategi

I kustområdena ingår det i kuststaternas behörighet att vidta åtgärder för att förvalta och skydda ekosystemen enligt gemenskapens riktlinjer.

På internationella vatten fastställs skyddet av havsmiljön i allmänhet genom regionala havskonventioner, när sådana finns, medan regionala fiskeorganisationer ansvarar för antagandet av åtgärder för bevarande och förvaltning av levande havsresurser och regleringen av fiskets verkningar på känsliga ekosystem. Det finns dock områden på öppet hav som inte bevakas av något organ eller någon regional fiskeorganisation, vilket i praktiken öppnar dörren för destruktiva fiskemetoder.

Att fylla detta tomrum och genomföra en reglering av fiskemetoderna i dessa områden är det främsta syftet med detta förslag till förordning.

Europeiska unionen är medveten om att allt fiske från fartyg som är verksamma inom områden som inte regleras av någon regional fiskeorganisation, eller i områden där ingen regional organisation har antaget relevanta förvaltningsåtgärder, måste integreras fullt ut i den gemensamma fiskepolitikens bevarande‑ och förvaltningssystem. Kommissionen avser att genom den föreslagna förordningen genomföra rekommendationerna från FN:s generalförsamling.

Föredragandens anmärkningar

Föredraganden gläder sig åt förslaget till förordning, som är en prioritet för det slovenska ordförandeskapet inom fiskeområdet.

Åtagandet från Johannesburg sätter in problemet med destruktiva fiskemetoder i ett globalt sammanhang och gör det till en utmaning på internationell nivå.

Även om en särskild strategi kan och bör följas för detta problem inom fiskesektorn, anser fördraganden att de hot som djuphavsekosystemen är utsatta för är betydligt mer vittgående. I detta sammanhang anser föredraganden att Europeiska unionen inom ramen för andra kompetensområden än fisket bör främja samordnade åtgärder till skydd för känsliga ekosystem och ta sig an hela problemet på ett integrerat sätt i enlighet med slutsatserna i grönboken om den europeiska havspolitiken.

Vad gäller detta förslag till förordning inom fiskesektorn anser fördraganden att vissa aspekter bör klargöras och förbättras. Därför lägger föredraganden fram en rad ändringsförslag som han anser vara viktiga för balansen i förslaget.

Bland dessa förslag vill föredraganden särskilt framhålla följande:

–   De särskilda villkor som föreskrivs i artiklarna 4 och 5 är tillsammans avgörande för fisketillståndens giltighet i vissa områden och därför är den batymetriska begränsning som föreslås i artikel 6 meningslös.

–   Observatörerna ombord, som betalas av fartygsägarna, bör ha de kvalifikationer som krävs för att fullgöra sina uppgifter, eftersom det är onödigt att kräva att de ska ha en vetenskaplig grundutbildning som gör det dyrare att anställa dem.

–   Medlemsstaterna bör ha tillgång till de handlingar som Europeiska kommissionen förfogar över.

Föredraganden uppmärksammar kommissionen på att de vetenskapliga undersökningar som krävs i förslaget kan visa sig alltför dyra för fartygsägarna och uppmanar kommissionen att ompröva formuleringarna om deras finansiering.

Generellt gläder sig föredraganden åt det förslag som Europeiska kommissionen lagt fram och hoppas att andra kolleger, ledamöter av fiskeriutskottet, ska bidra till att förbättra det.

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (7.4.2008)

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets förordning om skydd av känslig marina ekosystem mot de negativa verkningarna av fiske med bottenredskap på öppet hav
(KOM(2007)0605 – C6‑0453/2007 – 2007/0224(CNS))

Föredragande: Marios Matsakis

KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund:

Förslaget till förordning skulle gälla endast för EU-fartyg som fiskar på öppet hav och använder bottenredskap i områden som inte regleras av en regional fiskeriorganisation.

Miljöutskottets förslag till yttrande

Föredragande anser att förslaget innebär ett positivt första steg mot skyddet av den biologiska mångfalden på djuphavsbottnen på öppet hav och bättre fiskevård i djuphavsmiljö. Föredraganden föreslår dock ett mindre antal förändringar, med hänsyn till det arbete som flera olika icke-statliga marina organisationer har utfört, och som tyder på att det finns ett stort behov av striktare åtgärder för att skydda de marina ekosystemen.

Skyddet av många djuphavsarter, som är särskilt känsliga för överfiske på grund av sin unika biologi och anpassning till djuphavsmiljö, bör stärkas med detta förslag. Även om man inte vet tillräckligt om återhämtningen hos dessa populationer är det klokt att låta försiktighetsprincipen gälla.

Ändringsförslagen har gjorts med beaktande av de förslag som både icke-statliga miljöorganisationer och fiskesektorn har fört fram.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag[1]Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 10

(10) Arbetet med att identifiera känsliga marina ekosystem i områden som inte styrs av en regional fiskeriorganisation är för närvarande under utveckling, och de vetenskapliga uppgifterna i ämnet är relativt begränsande. En begränsning av det djup på vilket bottenredskap får användas ger en försiktighetsgräns i vattenpelaren under vilken djuphavskoraller och svampdjur skyddas. Ett djup på 1 000 m är ett rimligt val eftersom det erbjuder en lämplig grad av skydd samtidigt som det går att förena med fortsatt bottenfiske efter demersala arter som i allmänhet påträffas på grundare djup, såsom kummel och bläckfisk. Denna begränsning är också förenlig med den progressiva utvecklingen, enligt denna förordning, av områdesbaserade åtgärder för att i full utsträckning skydda platser som hyser känsliga ekosystem eller där sådana ekosystem sannolikt kan påträffas.

(10) Arbetet med att identifiera känsliga marina ekosystem i områden som inte styrs av en regional fiskeriorganisation är för närvarande under utveckling, och de vetenskapliga uppgifterna i ämnet är relativt begränsande. Vi har fortfarande begränsade kunskaper om djuphavsekosystemen men det pågår särskild forskning i ämnet, bland annat stora forskningsinitiativ i EU-regi. Det är välkänt att vissa djuphavsekosystem kan uppvisa en mycket stor artrikedom. Vi vet också att dessa ekosystem är extremt sårbara på grund av den låga tillväxttakt som präglar livet på de stora havsdjupen. Den växande mängden vetenskapliga studier har visat att fiske med bottenredskap kan skada ekosystemens hela integritet. Bland de observerade och potentiella källorna till skador finns bottentrålar, skrapredskap, bottensatta garn, bottensatta backor/långrevar, tinor/mjärdar och fällor1. Ett djup på 1 000 m är därför ur lämplighetssynvinkel inte ett vetenskapligt eller rimligt val av skydd för känsliga marina ekosystem.

 

__________

1 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Destruktiva fiskemetoder på öppet hav och skydd av känsliga djuphavsekosystem, KOM(2007)0604.

Ändringsförslag 2

Artikel 1 – punkt 2 – led a

(a) Områden som styrs av en regional fiskeriorganisation som har behörighet att reglera sådan fiskeverksamhet.

(a) Områden som styrs av en regional fiskeriorganisation som har den rättsliga behörigheten att reglera sådan fiskeverksamhet.

Ändringsförslag 3

Artikel 1 – punkt 2 – led b

(b) Områden för vilka en process för inrättande av en regional fiskeriorganisation pågår, och där deltagarna i en sådan process har samtyckt till interimsåtgärder för att skydda känsliga marina ekosystem mot de destruktiva följderna av fiske med bottenredskap.

(Berör inte den svenska versionen).

Ändringsförslag 4

Artikel 4 – punkt 1 – led da (nytt)

 

(da) Giltighetsperioden.

Ändringsförslag 5

Artikel 4 – punkt 2

2. De behöriga myndigheterna ska utfärda ett särskilt fisketillstånd efter att ha gjort en bedömning av de potentiella verkningarna av fartygens fiskeverksamhet och dragit slutsatsen att denna verksamhet sannolikt inte kommer att få betydande negativa konsekvenser för känsliga marina ekosystem.

2. De behöriga myndigheterna ska utfärda ett särskilt fisketillstånd efter att ha gjort en bedömning av de potentiella verkningarna av fartygens fiskeverksamhet och dragit slutsatsen att denna verksamhet sannolikt inte kommer att få betydande negativa konsekvenser för känsliga marina ekosystem. Fisketillståndets giltighetsperiod ska inte vara längre än fiskeplanen.

Ändringsförslag 6

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

 

3a. De bedömningar som avses i punkt 2 ska bygga på kriterier som harmoniserats på gemenskapsnivå och ska ses över av kommissionen.

Motivering

Mer handledning och granskning från kommissionens sida behövs för att garantera en harmoniserad tillämpning av bestämmelserna i artikel 4.

Ändringsförslag 7

Artikel 6

Det är förbjudet att använda bottenredskap på djup som överstiger 1 000 m.

Det är förbjudet att använda bottenredskap på djup som överstiger 800 m.

Motivering

Känsliga fiskarter som kallvattenskoraller och andra fiskarter finns på 800 meters djup. Det förbud som rådet föreslår ger således inget tillfredställande grad av skydd. I exempelvis fiske med bottentrål för skolästfiskar, atlantisk soldatfisk och djupvattenshaj som lever på 840 m och 1 300 m djup längs kontinentalsockeln väster om Irland, visade kol-14-datering att vävnad från kallvattenkoraller som togs som bifångst var minst 4 550 år gammal1.

__________

1 Matthew Gianni, High seas bottom trawl fisheries and their impacts on the biodiversity of vulnerable deep-sea ecosystems: Options for international action, http://www.greenpeace.org/raw/content/new-zealand/press/reports/high-seas-bottom-trawl-fisher.pdf

Ändringsförslag 8

Artikel 7 – punkt 1

1. Om ett fiskefartyg påträffar känsliga marina ekosystem under fiskeinsatsen, ska det omedelbart upphöra med fisket eller avstå från att börja fiska på den berörda platsen. Det ska återta fisket först när det har nått en alternativ plats på minst 5 sjömil från platsen för påträffandet inom det område som avses i fartygets fiskeplan enligt artikel 4.1.

1. Om ett fiskefartyg påträffar känsliga marina ekosystem under fiskeinsatsen, ska det omedelbart upphöra med fisket eller avstå från att börja fiska på den berörda platsen.

Ändringsförslag 9

Artikel 7 – punkt 2

2. Om det sker ett nytt påträffande på den alternativa fiskeplatsen enligt punkt 1 ska fartyget fortsätta att flytta sig i enlighet med bestämmelserna i samma punkt, till dess att det når en plats där det inte finns några känsliga marina ekosystem.

utgår

Ändringsförslag 10

Artikel 7 – punkt 2a (ny)

 

2a. Om det är mycket osäkert huruvida ett känsligt marint ekosystem har påträffats ska området betecknas som ett känsligt marint ekosystem till dess att motsatsen har bevisats.

Motivering

Identifieringen av ett känsligt marint ekosystem bygger på försiktighetskriteriet, vilket kräver skyddsåtgärder i förebyggande syfte inför eventuella risker.

Ändringsförslag 11

Artikel 7 – punkt 3

3. Fiskefartyget ska omedelbart rapportera alla påträffanden till de behöriga myndigheterna och lämna exakta uppgifter om påträffandets art, tid och plats för påträffandet samt övriga relevanta omständigheter kring påträffandet.

3. Fiskefartyget ska omedelbart rapportera alla påträffanden till de behöriga myndigheterna, som i sin tur ska rapportera till kommissionen och medlemsstaterna snarast möjligt, och lämna exakta uppgifter om påträffandets art, tid och plats för påträffandet samt övriga relevanta omständigheter kring påträffandet.

Motivering

Genom att rapportera till kommissionen och medlemsstaterna omedelbart efter att ett känsligt marint ekosystem har upptäckts är stater garanterade information om var sådana ekosystem finns och kan därför undvika dessa områden. Om man redan vet att platsen i fråga innehåller känsliga marina ekosystem minskar också kostnaderna och insatserna för eventuella bedömningar av fisketillstånd.

Ändringsförslag 12

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

 

3a. Oförutsedda påträffanden ska registreras på ett elektroniskt kartläggningssystem på nätet för att skapa en permanent databas om känsliga marina ekosystem.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 5 till artikel 7.3.

Ändringsförslag 13

Artikel 8 – punkt 1

1. Medlemsstaterna ska kartlägga de områden som ska vara stängda för fiske, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga information om förekomst eller sannolik förekomst av känsliga marina ekosystem i det område där deras fiskefartyg är verksamma. Medlemsstaterna ska införa dessa stängningar med omedelbar verkan för fartygen och rapportera till kommissionen i enlighet med artikel 13.

1. Medlemsstaterna ska kartlägga de områden som ska vara stängda för allt fiske, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga information om förekomst eller sannolik förekomst av känsliga marina ekosystem i det område där deras fiskefartyg är verksamma. Medlemsstaterna ska införa dessa stängningar med omedelbar verkan för fartygen och rapportera till kommissionen i enlighet med artikel 13.

Motivering

De ska stängas för allt fiske, inte bara för fiske med bottenredskap, eftersom det är svårt att kontrollera dessa områden och urskilja fiske med bottenredskap från andra fiskemetoder.

Ändringsförslag 14

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

 

2a. Före slutet av 2008 ska kommissionen upprätta en förteckning över stängningar av områden, med både bekräftade platser och områden som sannolikt innehåller känsliga marina ekosystem.

Motivering

Punkterna 83, 85 och 86 i generalförsamlingens resolution 61/105 kräver att stater och regionala fiskeriorganisationer identifierar känsliga marina ekosystem och förbjuder bottenfiske efter den 31 december 2008 i områden där känsliga marina ekosystem ofta påträffas eller kan påträffas, på basis av bästa tillgängliga vetenskapliga uppgifter.

Ändringsförslag 15

Artikel 12 – punkt 3 – led ea (nytt)

 

(ea) En icke EU-medborgare.

Ändringsförslag 16

Artikel 12 – punkt 3a (ny)

 

3a. Alla observatörer ska ha en oberoende ställning i förhållande till de fartyg/företag som de observerar, och inte ha några ekonomiska intressen eller vinstintressen i dessa fartyg/företag. Observatörer får inte vara dömda för allvarliga brott och ska ha tillräckliga kunskaper om metoder vid djuphavsfiske samt om målarterna och ekosystemen.

Ändringsförslag 17

Artikel 14 – rubriken

Uppföljning

Översyn av förordningen

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Skydd av känsliga marina ekosystem

Referensnummer

KOM(2007)0605 – C6-0453/2007 – 2007/0224(CNS)

Ansvarigt utskott

PECH

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.12.2007

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Marios Matsakis

19.12.2007

 

 

Behandling i utskott

26.2.2008

 

 

 

Antagande

2.4.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Jules Maaten, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Christofer Fjellner, Johannes Lebech, Bart Staes

  • [1]  EUT C ... /Ännu ej offentliggjort i EUT.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Skydd av känsliga marina ekosystem

Referensnummer

KOM(2007)0605 – C6-0453/2007 – 2007/0224(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

7.12.2007

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

PECH

11.12.2007

Rådgivande utskott

      Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.12.2007

 

 

 

Föredragande

      Utnämning

Duarte Freitas

13.12.2007

 

 

Behandling i utskott

20.12.2007

23.1.2008

28.2.2008

3.4.2008

Antagande

6.5.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Constantin Dumitriu, Raül Romeva i Rueda, Thomas Wise

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Francesco Ferrari

Ingivande

14.5.2008