ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας και της ΕΠΑΑ

15.5.2008 - (2008/2003(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Helmut Kuhne

Διαδικασία : 2008/2003(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0186/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0186/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας και της ΕΠΑΑ

(2008/2003(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (ΕΣΑ) που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας, που υπογράφηκε στη Λισαβόνα στις 13 Δεκεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 14 Δεκεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) από την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στις 18 Ιουνίου και 11 Δεκεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την κοινή συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας και Ανάπτυξης της ΕΕ στις 19-20 Νοεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα για την Ασφάλεια και την Ανάπτυξη και τα συμπεράσματα για την ΕΠΑΑ της συνεδρίασης του Συμβουλίου της ΕΕ στις 19-20 Νοεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Μαδρίτης που εκδόθηκε από την Ομάδα Μελέτης Ανθρώπινης Ασφάλειας στις 8 Νοεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με την ΕΣΑ[1],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την υλοποίηση της ΕΣΑ στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ[2],

–   έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής που εγκρίθηκε στη Λισαβόνα στις 9 Δεκεμβρίου 2007 και τον διορισμό του στρατηγού Pierre-Michel Joana ως Ειδικού Συμβούλου για τις αφρικανικές ειρηνευτικές δυνατότητες από την 1η Μαρτίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την επιχείρηση της ΕΠΑΑ στο Τσαντ και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία[3],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6‑0186/2008),

Γενικές σκέψεις

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2007 και στις αρχές του 2008, το Συμβούλιο έλαβε σημαντικές επιχειρησιακές αποφάσεις στον τομέα της ΕΠΑΑ και της υλοποίησης της ΕΣΑ, μεταξύ των οποίων:

α.  η δρομολόγηση αστυνομικής αποστολής ΕΠΑΑ στο Αφγανιστάν (EUPOL Αφγανιστάν)·

β.  η απόφαση δρομολόγησης στρατιωτικής αποστολής ΕΠΑΑ στο Τσαντ/Κεντροαφρικανική Δημοκρατία·

γ.  η αναδιευθέτηση και μείωση των δυνάμεων της αποστολής Althea της EUFOR στη Βοσνία·

δ.  η προετοιμασία μη στρατιωτικής αποστολής ΕΠΑΑ στο Κοσσυφοπέδιο·

ε.  η προετοιμασία αποστολής για τη μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας στη Γουϊνέα-Μπισάου,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2007 και τις αρχές του 2008 σημειώθηκαν περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα των δυνατοτήτων της ΕΠΑΑ και της υλοποίησης της ΕΣΑ, μεταξύ των οποίων:

      α. η έγκριση ενός νέου Μη Στρατιωτικού Πρωταρχικού Στόχου 2010·

      β. η συγκρότηση μιας Μη Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (CPCC) εντός της γραμματείας του Συμβουλίου·

      γ. η επίτευξη επιχειρησιακής ικανότητας από τα Κέντρα Επιχειρήσεων της ΕΕ·

      δ. η επίτευξη πλήρους επιχειρησιακής ικανότητας για την ταχεία και ταυτόχρονη ανάληψη δύο στρατιωτικών επιχειρήσεων ΕΠΑΑ με χρήση των Σχηματισμών Μάχης,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2007 και τις αρχές του 2008 παρατηρήθηκαν επίσης συνεχείς αδυναμίες στους τομείς της ΕΠΑΑ και της υλοποίησης της ΕΣΑ, μεταξύ των οποίων:

      α. η έλλειψη Μη Στρατιωτικού Ειρηνευτικού Σώματος της ΕΕ, κάτι το οποίο ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2000, και δυνατοτήτων πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας, κάτι για το οποίο γίνεται λόγος σε σειρά εγγράφων της Επιτροπής και του Συμβουλίου μετά την καταστροφή που προκάλεσε το τσουνάμι το 2004·

      β. οι καθυστερήσεις παράδοσης και αύξηση κόστους σε σχέση με την απαραίτητη δυνατότητα αερομεταφοράς μεγάλης εμβέλειας υπό τη μορφή του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους Α400Μ της Airbus·

      γ. η έλλειψη ισορροπίας στις συνεισφορές των κρατών μελών όσον αφορά τη στελέχωση των αποστολών ΕΠΑΑ, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ·

      δ. τα προβλήματα στην πρόσληψη επαρκούς αριθμού αξιωματικών της αστυνομίας για την αποστολή στο Αφγανιστάν, λόγω ανησυχιών ασφαλείας και έλλειψη ατομικής προοπτικής σταδιοδρομίας κατά την επάνοδό τους·

      ε. οι καθυστερήσεις στη δρομολόγηση της αποστολής ΕΠΑΑ στο Τσαντ/Κεντροαφρικανική Δημοκρατία λόγω των ανεπιτυχών διασκέψεων δημιουργίας ισχύος, ιδίως όσον αφορά την έλλειψη ελικοπτέρων·

      στ.           η μέχρι στιγμής μη υπογραφή των τεχνικών συμφωνιών που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο σχεδίου μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ με στόχο να εξασφαλιστεί ο συντονισμός στο Κοσσυφοπέδιο μεταξύ της KFOR και της ενδεχόμενης μελλοντικής αποστολής ΕΠΑΑ, καθώς και στο Αφγανιστάν μεταξύ της EUPOL και της ISAF, λόγω της αντίθεσης της Τουρκίας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα εισαγάγει μείζονες καινοτομίες στον τομέα της ΕΠΑΑ,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την αποφυγή της αλληλοεπικάλυψης και την αύξηση της διαλειτουργικότητας εντός της ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πλέον οικονομικά αποδοτικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η ανταλλαγή και η συγκέντρωση των αμυντικών μονάδων ώστε να μεγιστοποιηθεί η αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης,

1.  επαναβεβαιώνει τα συμπεράσματα των προηγούμενων ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου σχετικά με την ΕΣΑ και την ΕΠΑΑ και κατά συνέπεια δεν βλέπει λόγο να τα επαναλάβει στο παρόν ψήφισμα·

Η Συνθήκη της Λισαβόνας

2.  χαιρετίζει την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία θα εισαγάγει μείζονες καινοτομίες στον τομέα της ΕΠΑΑ, ιδίως με την ενίσχυση της θέσης του Ύπατου Εκπροσώπου, με την καθιέρωση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων, με την εισαγωγή άρθρου για την αμοιβαία αμυντική βοήθεια, με τη ρήτρα αλληλεγγύης, τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία στον τομέα της άμυνας και την επέκταση των «αποστολών του Petersberg»· ευελπιστεί ότι η διαδικασία κύρωσης θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και εγκαίρως σε όλα τα κράτη μέλη· συγχαίρει τα κράτη μέλη τα οποία έχουν ήδη κυρώσει τη Συνθήκη της Λισαβόνας· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα εκπληρώσει τις ευθύνες του βάσει της ισχύουσας Συνθήκης και θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση οποιωνδήποτε νέων καινοτομιών·

3.  ζητεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να διερευνήσουν τις δυνατότητες και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του να φέρουν στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας, όπως προτείνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, τις υφιστάμενες πολυεθνικές δυνάμεις όπως η Eurocorps, η Eurofor, η Euromarfor, η Ευρωπαϊκή Δύναμη Χωροφυλακής, η ισπανο-ιταλική αμφίβια δύναμη, η Ευρωπαϊκή Αεροπορική Ομάδα, ο πυρήνας Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Συντονισμού στο Eindhoven, το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών της Αθήνας καθώς και όλες οι σχετικές δυνάμεις και δομές για επιχειρήσεις ΕΠΑΑ·

Αξιολόγηση και συμπλήρωση της ΕΣΑ

4.  καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο να αξιολογήσει σε Λευκή Βίβλο την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τις οποιεσδήποτε αδυναμίες, στην υλοποίηση της ΕΣΑ από το 2003, συμπεριλαμβανομένων των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από τις επιχειρήσεις ΕΠΑΑ· τη σχέση μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών πτυχών της ασφάλειας (καταπολέμηση της τρομοκρατίας)· την προστασία των συνόρων και των καίριων υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο· την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού ως πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουν οι μη στρατιωτικές, οικονομικές, τεχνικές και διπλωματικές προσπάθειες· τις ανεπίλυτες περιφερειακές διενέξεις στη γειτονία της ΕΕ, π.χ. στην Υπερδνειστερία, την Αμπχαζία, τη Νότια Οσετία και το Ναγκόρνο-Καραμπάχ· τις ανθρωπιστικές προκλήσεις και τις προκλήσεις από πλευράς ασφαλείας στην αφρικανική ήπειρο· τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών για την πολιτική προστασία και την ανθρώπινη ασφάλεια· τον καλεί επιπλέον να αξιολογήσει εάν αυτές οι απειλές, οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις συνδέονται άμεσα με μια ευρεία αντίληψη της ευρωπαϊκής ασφάλειας ή εάν απλώς διαθέτουν μια διάσταση ασφάλειας·

5.  καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο να συμπεριλάβει στην εν λόγω Λευκή Βίβλο προτάσεις για τη βελτίωση και συμπλήρωση της ΕΣΑ, όπως ο ορισμός κοινών ευρωπαϊκών συμφερόντων ασφαλείας και κριτηρίων για τη δρομολόγηση των αποστολών ΕΠΑΑ· τον καλεί περαιτέρω να ορίσει νέους στόχους για μη στρατιωτικές και στρατιωτικές δυνατότητες (συμπεριλαμβανομένων δομών διοίκησης και ελέγχου και μεταφοράς όλων των ευρωπαίων παραγόντων της διαχείρισης κρίσεων τόσο για σκοπούς ΕΠΑΑ όσο και για την παροχή βοήθειας σε καταστροφές) και να εκφράσει τον προβληματισμό του για τις συνέπειες της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά την ΕΠΑΑ καθώς και προτάσεις για μια νέα εταιρική σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ·

6.  προτρέπει επίσης τον Ύπατο Εκπρόσωπο να αντιμετωπίσει το ζήτημα των «προειδοποιήσεων» στη Λευκή Βίβλο· μολονότι αυτό εμπίπτει στην εθνική κυριαρχία εκάστου κράτους μέλους, εκτιμά ότι πρέπει να εναρμονισθούν για την προστασία της ασφάλειας των δυνάμεων των διαφόρων κρατών μελών που είναι αναπτυγμένες στο έδαφος·

7.  είναι της γνώμης ότι μια τέτοια Λευκή Βίβλος πρέπει να αποτελεί τη βάση για μια ευρύτερη πολιτική συζήτηση που θα διεξαχθεί δημοσίως, κυρίως διότι η ΕΣΑ ορίζει τις θεμελιώδεις αξίες και τους στόχους της Ένωσης και εκφράζει τους σκοπούς της· υπογραμμίζει ότι μια μελλοντική αξιολόγηση της ΕΣΑ πρέπει να πραγματοποιηθεί με μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία και επομένως να γίνει σε στενή διαβούλευση με όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και των εθνικών κοινοβουλίων·

Μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων και πολιτική προστασία

8.  χαιρετίζει το νέο Μη Στρατιωτικό Πολιτικό Στόχο 2010 που δρομολογήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2008, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από προηγούμενες μη στρατιωτικές αποστολές ΕΠΑΑ·

9.  χαιρετίζει τη συγκρότηση της CPCC, εντός της γραμματείας του Συμβουλίου, η οποία θα λειτουργεί ως το μη στρατιωτικό ισοδύναμο ενός επιχειρησιακού επιτελείου της ΕΕ και θα προσφέρει βοήθεια και στήριξη στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση των μη στρατιωτικών αποστολών ΕΠΑΑ, εξασφαλίζοντας έτσι μια μη στρατιωτική αλυσίδα διοίκησης· ζητεί παρόμοια ισορροπία να εκφρασθεί στο ρόλο και στη διοικητική δομή του Πολιτικού-Στρατιωτικού Πυρήνα·

10. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες για ένα καταλληλότερο οργανωτικό πλαίσιο, όπως μια εξειδικευμένη μονάδα εντός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, προκειμένου να διασφαλισθεί η περισσότερο συνεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων, να γεφυρωθεί το θεσμικό χάσμα και να διευκολυνθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο ο καλύτερος συντονισμός των εσωτερικών μηχανισμών της ΕΕ, καθώς και η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των εξωτερικών οργανισμών όπως επίσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων·

11. ζητεί από το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον μη ικανοποιητικό προγραμματισμό και ανάπτυξη της EUPOL Αφγανιστάν, να διενεργήσει άμεση εξέταση των πτυχών των μη στρατιωτικών αποστολών ΕΠΑΑ που συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων, τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη και να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις που να αποβλέπουν στο να αποφευχθεί οποιαδήποτε επανάληψη αυτής της κατάστασης στο μέλλον·

12. αναγνωρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών να διαθέσουν προσωπικό για μη στρατιωτικές αποστολές ΕΠΑΑ στον τομέα της πολιτικής προστασίας, της παρακολούθησης, της στήριξης προς τον ΕΕΕΕ και της στήριξης προς τις αποστολές· επισημαίνει ωστόσο συνεχείς αδυναμίες στους τομείς της αστυνομίας, του κράτους δικαίου και της μη στρατιωτικής διοίκησης· τονίζει τη σημασία της παροχής ικανού και ιδιαίτερα καταρτισμένου προσωπικού για τις αποστολές ΕΠΑΑ·

13. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αυξήσουν τη συνεργασία τους στον τομέα των μη στρατιωτικών αποστολών ΕΠΑΑ και των συνοριακών αποστολών της ΕΕ, όπου ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων είναι ασαφής· είναι της γνώμης ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να διευκολύνει αυτόν τον στόχο· θεωρεί, ωστόσο, ότι συγκρούσεις που αφορούν τις αρμοδιότητες ενδέχεται και πάλι να παρουσιαστούν ακόμη και στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, καθιστώντας έτσι αναγκαία τη λήψη αποφάσεων από τον Ύπατο Εκπρόσωπο·

14. προτρέπει τα κράτη μέλη να επανεξετάζουν τακτικά τη διαθεσιμότητα προσωπικού για μη στρατιωτικές αποστολές ΕΠΑΑ και να φέρνουν σε επαφή τις αρμόδιες εθνικές αρχές τους έτσι ώστε να συγκροτούνται εθνικά προγράμματα δράσης σε σχέση με ενδεχόμενες συνεισφορές, όπως ισχύει στη Φινλανδία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας διαδικασιών που θα εξασφαλίζουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας των συμμετεχόντων σε τέτοιες αποστολές και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την απόφαση 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών σε μηχανισμούς πρόληψης, διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων· προτρέπει επιπλέον για τη θέσπιση εξειδικευμένης κατάρτισης όσον αφορά την προστασία των παιδιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις·

15. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η μη στρατιωτική δυνατότητα επίλυσης συγκρούσεων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ιδρύσουν ένα μη στρατιωτικό ειρηνευτικό σώμα της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων και την πρόληψη συγκρούσεων, σύμφωνα με το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

16. επισημαίνει την έλλειψη χρήσης του πολύτιμου μηχανισμού της Ομάδας Μη Στρατιωτικής Αντίδρασης (CRT) και εκφράζει λύπη διότι οι εμπειρογνώμονες της CRT έχουν αναπτυχθεί σχεδόν αποκλειστικά σε ατομική βάση αντί, όπως ήταν το αρχικό σχέδιο, σε μορφή ομάδας για την οποία εκπαιδεύτηκαν·

17. χαιρετίζει την αναθεώρηση της απόφασης του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2007 και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 που στοχεύουν στην καθιέρωση κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας και το νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας που αποβλέπει στο να βελτιώσει την κινητοποίηση και το συντονισμό της βοήθειας πολιτικής προστασίας σε περίπτωση σημαντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εντός ή εκτός της ΕΕ·

Ανθρώπινη ασφάλεια και η διάσταση ασφάλειας της αναπτυξιακής πολιτικής

18. υπενθυμίζει στο Συμβούλιο την ευθύνη του βάσει του διεθνούς δικαίου να εξασφαλίζει ότι όλο το μη στρατιωτικό και στρατιωτικό προσωπικό είναι πλήρως εκπαιδευμένο σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα και ότι υπάρχουν επαρκείς κατευθυντήριες γραμμές που εξετάζονται και αναπτύσσονται με στόχο να εξασφαλίζεται ο σεβασμός απέναντι στους τοπικούς πληθυσμούς, τους πολιτισμούς και τη διάσταση του φύλου·

19. υπενθυμίζει τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διάστασης του φύλου και ζητεί να ορίζονται περισσότερες γυναίκες ως υποψήφιοι για ανώτερες διοικητικές θέσεις ΚΕΠΑΑ/ΕΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων ειδικών εκπροσώπων της ΕΕ, καθώς και για επιχειρήσεις της ΕΠΑΑ γενικά·

20. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για το στόχο της διεθνούς απαγόρευσης των πυρομαχικών διασποράς, να αναπτύξουν περαιτέρω τρόπους για την ανίχνευση και καταστροφή μη εκραγέντων πυρομαχικών, να παράσχουν οικονομική και τεχνική υποστήριξη στις εμπλεκόμενες χώρες και να εξακολουθήσουν να εργάζονται για την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων σχετικά με την ενίσχυση της παγκόσμιας απαγόρευσης των ναρκών ξηράς, την παγκόσμια απαγόρευση των όπλων ουρανίου και τον παγκόσμιο έλεγχο των μεταφορών συμβατικών όπλων· υπό αυτό το πρίσμα, θεωρεί λυπηρό το ότι, παρά το γεγονός ότι ο κώδικας συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων συμπληρώνει ήδη δέκα χρόνια ύπαρξης το 2008, δεν είναι ακόμη νομικά δεσμευτικός και μη ελεγχόμενες εξαγωγές όπλων από κράτη μέλη της ΕΕ φαίνεται να συνεχίζονται χωρίς ιδιαίτερα εμπόδια, ακόμα και προς κυβερνήσεις χωρών στις οποίες η ΕΕ έχει ξεκινήσει ή σκοπεύει να ξεκινήσει επιχείρηση ΕΠΑΑ· σημειώνει περαιτέρω τον κίνδυνο όπλα να μεταφέρονται μέσω της ΕΕ κάνοντας χρήση των κρατών μελών με λιγότερο αυστηρούς ελέγχους εξαγωγών προς τρίτες χώρες και/ή με μια ανεύθυνη ελαστική χρήση του διεθνούς πιστοποιητικού εισαγωγής· τονίζει συνεπώς ότι είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τα υψηλότερα πρότυπα που ισχύουν όσον αφορά τους ελέγχους εξαγωγής όπλων, έτσι ώστε να προληφθεί η τροφοδότηση συγκρούσεων με όπλα της ΕΕ·

21. επαναλαμβάνει την ανησυχία του όσον αφορά τη συνεχιζόμενη διασπορά φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού (SALW), η οποία προκαλεί περιττή δυστυχία στους ανθρώπους, επιδεινώνει τις ένοπλες συγκρούσεις και την αστάθεια, διευκολύνει την τρομοκρατία, υπονομεύει την αειφόρο ανάπτυξη, τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου και συμβάλλει σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· είναι της γνώμης ότι η κατάλληλη ολοκλήρωση των στρατηγικών μείωσης και ελέγχου των SALW πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα των διεθνών προγραμμάτων που στοχεύουν στην πρόληψη των συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης μετά από συγκρούσεις· καλεί τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να πείσουν τις κυβερνήσεις να συμφωνήσουν επί δεσμευτικών διατάξεων για τον έλεγχο των SALW (συμπεριλαμβανομένης της μεσιτείας και των μεταφορών) μέσω της διεθνούς, περιφερειακής και εθνικής νομοθεσίας·

22. υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την πρωτοβουλία για την ενίσχυση του διεθνούς καθεστώτος για τον έλεγχο των εξοπλισμών, συμβάλλοντας έτσι στην ενδυνάμωση μιας αποτελεσματικής πολυμερούς προσέγγισης στο πλαίσιο της διεθνούς τάξης· σημειώνει περαιτέρω τη σύγκλιση των προσπαθειών για την ενσωμάτωση πτυχών της μη διασποράς στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές του γενικότερου στρατηγικού στόχου οικοδόμησης της ασφάλειας στα γειτονικά κράτη της Ένωσης·

23. είναι της γνώμης ότι ο αφοπλισμός, η αποστράτευση και η επανένταξη πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των επιχειρήσεων ΕΠΑΑ και καλεί το Συμβούλιο, όπου αρμόζει, να περιλαμβάνει στην εντολή των επιχειρήσεων ΕΠΑΑ την καταστροφή ή την ασφαλή αποθήκευση αποσυρμένων όπλων και να αποφεύγει την παράνομη μεταφορά τους ως δίδαγμα που έχει αντληθεί από την εμπειρία της αποστολής Althea του ΝΑΤΟ και της SFOR/EUFOR στη Βοσνία·

24. χαιρετίζει την πρώτη στην ιστορία κοινή συνεδρίαση Υπουργών Άμυνας και Ανάπτυξης της ΕΕ στις 19 Νοεμβρίου 2007 η οποία αποτέλεσε σημαντικό βήμα στην εξέταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αναπτυσσόμενος κόσμος, ενισχύοντας έτσι τη συνοχή και τη συνέπεια των βραχυπρόθεσμων ενεργειών της ΕΕ σε θέματα ασφάλειας και των μακροπρόθεσμων ενεργειών σε θέματα ανάπτυξης απέναντι στις εμπλεκόμενες χώρες· χαιρετίζει επίσης τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Ασφάλεια και Ανάπτυξη της 19ης Νοεμβρίου 2007, ιδίως την έμφαση που δίνεται στα εν λόγω συμπεράσματα στην ανάλυση των συγκρούσεων και την ευαισθησία σε συγκρούσεις, και ενθαρρύνει έντονα την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν τα συμπεράσματα αυτά·

25. καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει επιλογές για την ίδρυση μιας ενοποιημένης μη στρατιωτικής-στρατιωτικής «Δύναμης Αντίδρασης για την Ανθρώπινη Ασφάλεια» που θα εκτελεί επιχειρήσεις για την ανθρώπινη προστασία και θα αποτελείται από προσωπικό που θα αριθμεί περίπου 15 000 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα τρίτο θα είναι μη στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες (όπως αστυνομικοί, παρατηρητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμπειρογνώμονες στον τομέα της ανάπτυξης και των ανθρωπιστικών θεμάτων και διοικητικοί)· εκτιμά ότι η Δύναμη, η οποία θα βασίζεται στις ήδη υπάρχουσες δομές της ΕΠΑΑ, θα μπορούσε να απαρτίζεται από ειδικές στρατιωτικές και μη στρατιωτικές μονάδες που έχουν ήδη διατεθεί από τα κράτη μέλη (όπως οι μονάδες που έχουν διατεθεί για την επίτευξη των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών πρωταρχικών στόχων, οι σχηματισμοί μάχης και οι μη στρατιωτικές ομάδες αντίδρασης) και θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει μια «Ανθρωπιστική Εθελοντική Υπηρεσία Ασφαλείας» που θα συνδυάζει ένα μη στρατιωτικό ειρηνευτικό σώμα, όπως αυτό έχει προταθεί από το Κοινοβούλιο, και το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας που προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας·

26. είναι της γνώμης ότι η 40ή επέτειος της Συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων (ΣΜΔ) την 1η Ιουλίου 2008 πρέπει να θεωρηθεί ευκαιρία για την προώθηση από την ΕΕ της ανάγκης για πυρηνικό αφοπλισμό στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τα όπλα μαζικής καταστροφής, ενόψει των προπαρασκευαστικών επιτροπών για την επικείμενη διάσκεψη αναθεώρησης της ΣΜΔ· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη οι «αναγνωρισμένες» δυνάμεις που διαθέτουν πυρηνικά όπλα να προωθήσουν πρωτοβουλίες για τον αφοπλισμό, ούτως ώστε να μετατρέψουν την Ευρώπη σε μια περιοχή χωρίς πυρηνικά όπλα, και να συνάψουν μια παγκόσμια σύμβαση που θα απαγορεύει τα πυρηνικά όπλα·

Διπλωματικός ρόλος της ΕΕ όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

27. τονίζει τον ηγετικό διπλωματικό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο οποίος περιλαμβάνει όχι μόνο την εκπροσώπηση της ΕΕ και της τρόικας της ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο) από τον Ύπατο Εκπρόσωπο, αλλά και τη συγκέντρωση των διαφορετικών συμφερόντων και προσεγγίσεων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας για την επιδίωξη ενός κοινού στόχου· επιβεβαιώνει ότι οι κίνδυνοι διασποράς που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εξακολουθούν να αποτελούν πηγή σοβαρής ανησυχίας για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα· επισημαίνει εν προκειμένω το ψήφισμά του της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με το Ιράν[4] και υποστηρίζει την απόφαση 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 3ης Μαρτίου 2008·

28. υπό το πρίσμα της διπλωματικής επιτυχίας στις διαπραγματεύσεις με τη Νότια Κορέα, καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχουν μαζί με την τρόικα της ΕΕ σε άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε θέση να προσφέρουν επιπλέον κίνητρα όπως εγγυήσεις ασφαλείας·

Μεταφορές, επικοινωνίες και υπηρεσίες πληροφοριών

29. εκφράζει λύπη για την καθυστέρηση της παράδοσης και την αύξηση του κόστους του αεροσκάφους Α400Μ για μεταφορές σε μεγάλες αποστάσεις και την έλλειψη διαθέσιμων και επιχειρησιακών ελικοπτέρων για μεταφορές σε μικρές αποστάσεις·

30. εγκρίνει το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) για τις στρατηγικές μεταφορές και καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις· χαιρετίζει ενδιάμεσα μέτρα όπως το SALIS (Προσωρινή Λύση για τη Στρατηγική Αεροπορική Μεταφορά) και ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας γενικής ιδέας για τη συγκέντρωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων·

31. χαιρετίζει τη βρετανική πρόταση για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ελικοπτέρων για αποστολές της ΕΕ, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των στόλων·

32. χαιρετίζει το γαλλο-γερμανικό σχέδιο βαρέος μεταγωγικού ελικοπτέρου, αλλά έχει επίσης επίγνωση των σύνθετων λόγων για την έλλειψη διαθέσιμων και επιχειρησιακών ελικοπτέρων, κυρίως όσον αφορά το υψηλό κόστος των ωρών πτήσης και της συντήρησης· καλεί το Συμβούλιο να διερευνήσει δυνατότητες με σκοπό να καλυφθεί αυτό το κενό στο άμεσο μέλλον, είτε μέσω μιας κοινής δράσης είτε μέσω της υποστήριξης προς τα κράτη μέλη για τον επανεξοπλισμό και την αναβάθμιση των ρωσικής κατασκευής ελικοπτέρων, καθώς και τη δημιουργία ενός κέντρου εκπαίδευσης χειριστών ελικοπτέρων· επαναλαμβάνει ότι γενικώς ένα από τα κύρια εμπόδια στον εκσυγχρονισμό και στην αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών δυνάμεων, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις για την ασφάλεια που παρουσιάζει ο 21ος αιώνας, δεν είναι το ύψος των αμυντικών δαπανών, αλλά μάλλον η έλλειψη συνεργασίας, η απουσία σαφούς διαχωρισμού της εργασίας και της εξειδίκευσης, και η αλληλεπικάλυψη και ο κατακερματισμός της παραγωγής και προμήθειας όπλων, που αυξάνουν τον κίνδυνο έλλειψης διαλειτουργικότητας μεταξύ των στρατών· προτρέπει ωστόσο τα κράτη μέλη να εξετάσουν αύξηση των αμυντικών δαπανών έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική χρήση των ελικοπτέρων που έχουν αγορασθεί·

33. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να τηρούν ενήμερο το Κοινοβούλιο για τις τρέχουσες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των χασμάτων δυνατοτήτων σε κομβικούς τομείς όπως τα ελικόπτερα και οι μονάδες ιατρικής υποστήριξης και να διατυπώσουν από κοινού οικονομικές προτάσεις για την εγγυημένη πρόσβαση σε παρόμοιες δυνατότητες τόσο για ανθρωπιστικούς σκοπούς όσο και για σκοπούς ΕΠΑΑ·

34. χαιρετίζει το έργο του ΕΟΑ για τον λογισμικά οριζόμενο ασύρματο που έχει το δυναμικό να βελτιώσει τις επικοινωνίες μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών αρχών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης·

35. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους μέσω του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ· θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη ειδικά μέτρα σε σχέση με νέες απειλές που δεν καλύπτονται από την ΕΣΑ, όπως η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και συνέπειες που έχει η αλλαγή του κλίματος από πλευράς ασφάλειας·

Στρατιωτικές δυνατότητες

36. είναι της γνώμης ότι οι Σχηματισμοί Μάχης αποτελούν μηχανισμό ο οποίος βοηθά τα κράτη μέλη να μετασχηματίσουν τις ένοπλες δυνάμεις τους, να ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητα και να δημιουργήσουν μια κοινή στρατηγική κουλτούρα σε θέματα άμυνας· επισημαίνει ότι οι Σχηματισμοί Μάχης μέχρι στιγμής δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, εξαιτίας μεταξύ άλλων των στενά καθορισμένων όρων ανάπτυξης και εκφράζει λύπη διότι η τρέχουσα έννοια του Σχηματισμού Μάχης δεν έχει ως εκ τούτου επιλύσει το πρόβλημα δημιουργίας ισχύος για συγκεκριμένες επιχειρήσεις· είναι της γνώμης ότι, για να αποφευχθεί η ζημιογόνος επικάλυψη της στρατιωτικής διάρθρωσης, απαιτείται επειγόντως μια διευκρίνιση·

37. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η δημιουργία ισχύος αποτελεί κατά κύριο λόγο ζήτημα πολιτικής βούλησης και κοινής εκτίμησης· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει επιλογές για τη βελτίωση της δημιουργίας ισχύος, για παράδειγμα μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης της έννοιας των Σχηματισμών Μάχης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ευρύτερη μόνιμη κοινή Ειδική Δύναμη της ΕΕ ή με έναν εκτενέστερο κατάλογο των διαθέσιμων δυνατοτήτων εντός του πλαισίου του Πρωταρχικού Στόχου, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα ταχείας δημιουργίας δύναμης ικανής για τις περιστάσεις μιας αποστολής·

38. ζητεί τη δημιουργία, εντός του Κέντρου Επιχειρήσεων ΕΕ, μιας μόνιμης δυνατότητας σχεδιασμού και επιχειρησιακής δυνατότητας για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων ΕΠΑΑ·

39. προτείνει να τοποθετηθεί το Eurocorps ως μόνιμη δύναμη υπό τη διοίκηση της ΕΕ και καλεί όλα τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν σε αυτό·

40. ζητεί συνεχή βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών ένοπλων δυνάμεων της ΕΕ· αποδοκιμάζει την υφιστάμενη ετερογένεια στην εκπαίδευση και στον εξοπλισμό μεταξύ των διαφόρων ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών και ζητεί να υπάρχει ένα στρατιωτικό πρόγραμμα ανάλογο του προγράμματος "Erasmus" το οποίο θα περιλαμβάνει κοινή εκπαίδευση για στρατιωτικό προσωπικό που θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε επιχειρήσεις·

41. υπενθυμίζει ότι η επιτυχία των επιχειρήσεων ΕΠΑΑ εξαρτάται από την ύπαρξη και τον κατάλληλο εξοπλισμό του στρατιωτικού προσωπικού· καλεί το Συμβούλιο να αναπτύξει κοινά πρότυπα όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την καλή επιχειρησιακή κατάσταση· είναι της γνώμης ότι τέτοιου είδους κοινά πρότυπα και η τακτική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, υπό τον συντονισμό, για παράδειγμα, του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ, θα συνδράμει τα επιμέρους κράτη μέλη στο έργο της ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους και θα τα βοηθήσει έτσι να διαθέτουν ικανές δυνάμεις συν τω χρόνω·

42. εκφράζει λύπη διότι η ίδρυση του ΕΟΑ έγινε πολύ αργά με αποτέλεσμα να μην εμποδιστεί η εμφάνιση τριών διαφορετικών εθνικών προγραμμάτων για μη επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα, αντί ενός ενιαίου ευρωπαϊκού προγράμματος, κάτι που επιτρέπει σε ορισμένες εταιρίες να συμμετέχουν σε περισσότερα του ενός προγράμματα και επομένως να αποκομίζουν περισσότερες από μία φορές χρήματα των φορολογουμένων, αφήνοντας τον ΕΟΑ να μην έχει άλλη επιλογή παρά την προσπάθεια ένταξης των μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων στον ρυθμιζόμενο εναέριο χώρο· εκφράζει την προτίμησή του για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δορυφορικό σχέδιο, είτε στον τομέα της συλλογής πληροφοριών είτε των επικοινωνιών·

43. χαιρετίζει την αμυντική δέσμη προτάσεων της Επιτροπής, ιδίως τις προτάσεις της για οδηγία στον τομέα των αμυντικών προμηθειών και για οδηγία στον τομέα των ενδοκοινοτικών μεταφορών αμυντικού εξοπλισμού· είναι της γνώμης ότι αυτά αποτελούν απαραίτητα βήματα έτσι ώστε να παρασχεθεί στο εθνικό στρατιωτικό προσωπικό και σε εκείνο της ΕΕ ο καλύτερος δυνατός διαλειτουργικός εξοπλισμός ·

44. χαιρετίζει τα συμπεράσματα του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΑ στις 14 Μαΐου 2007, ιδίως εκείνα που ζητούν τη μείωση της εξάρτησης από μη ευρωπαϊκές πηγές για καίριες αμυντικές τεχνολογίες και υπογραμμίζουν την ανάγκη να έχει η ΕΕ αυτονομία και επιχειρησιακή κυριαρχία·

Χρηματοδότηση της ΕΠΑΑ και των αποστολών της

45. επισημαίνει ότι ο αυξανόμενος ρόλος της ΕΕ, ιδίως μέσω των μη στρατιωτικών αποστολών ΕΠΑΑ, δημιουργεί ζήτηση για έναν συνεχώς αυξανόμενο προϋπολογισμό ΚΕΠΠΑ και κατά συνέπεια απαιτήσεις για μεγαλύτερη και πιο έγκαιρη ροή πληροφοριών από το Συμβούλιο, έτσι ώστε να είναι το Κοινοβούλιο σε θέση να προετοιμάζει τις αποφάσεις του για τον ετήσιο προϋπολογισμό·

46. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν προτάσεις που να επιτρέπουν ευέλικτες διαδικασίες προμηθειών κατάλληλες για τις μη στρατιωτικές αποστολές ΕΠΑΑ - οι οποίες πολύ συχνά απαιτούν ταχείες αποφάσεις - οι οποίες θα εξετάζονται και θα συμφωνούνται από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή· επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή άνοιξε πρόσφατα τα προγράμματα κατάρτισής της όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τις χρηματοοικονομικές διαδικασίες στο προσωπικό των αποστολών ΕΠΑΑ·

47. εκφράζει λύπη για την άσκοπη πολυπλοκότητα των ρυθμίσεων που ορίζονται στο άρθρο 28 της Συνθήκης ΕΕ όσον αφορά την ταχεία χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων ΕΠΑΑ που δεν εμπίπτουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ· επιμένει ότι η διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της 17ης Μαΐου 2006, και ο διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου που προβλέπεται στο πλαίσιό της, πρέπει να εφαρμοσθούν πλήρως· στο απώτερο μέλλον, ζητεί τη μεταφορά του μηχανισμού Athena στον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ διατηρώντας ταυτόχρονα την ευελιξία του·

48. ζητεί ενδιάμεση εξέταση, βάσει των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013 σχετικά με τη συνεκτικότητα και τη συμπληρωματικότητα της χρήσης εξωτερικών μηχανισμών της ΕΕ (προϋπολογισμός ΚΕΠΠΑ, μηχανισμός σταθερότητας, μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας, ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής γειτονίας) σε όλο το φάσμα των ενεργειών διαχείρισης κρίσεων (στρατιωτικών και μη στρατιωτικών) της ΕΕ·

Η ΕΠΑΑ και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος

49.επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω των επαφών του με τα εθνικά κοινοβούλια (Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων, Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών Άμυνας, Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΝΑΤΟ) και μέσω της μελλοντικής εφαρμογής του πρωτοκόλλου της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, αποτελεί τον νόμιμο φορέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που πρέπει να ασκείται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, η παρακολούθηση και η εποπτεία της ΕΠΑΑ·

50. υπό το πρίσμα των νέων δυνατοτήτων για την ΚΕΠΠΑ και την ΕΠΑΑ που παρέχονται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, επιθυμεί να καλλιεργηθεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των σχετικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ·

51. καλεί την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας να θεσπίσει, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα μηχανισμό εμπιστευτικής ενημέρωσης σχετικά με την εκδήλωση κρίσεων ή γεγονότα διεθνούς ασφάλειας αντίστοιχο με τους υφιστάμενους μηχανισμούς σε διάφορα εθνικά κοινοβούλια κρατών μελών της ΕΕ ο οποίος - ανάλογα με το βαθμό εμπιστευτικότητας - θα μπορούσε να κυμαίνεται από κλειστές συνεδριάσεις επιτροπών έως συνεδριάσεις μεταξύ της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας και διορισμένων μελών των σχετικών επιτροπών και υποεπιτροπών·

52. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να εκδίδει σύσταση ή ψήφισμα πριν από τη δρομολόγηση οποιασδήποτε επιχείρησης ΕΠΑΑ (συμπεριλαμβανομένης της δρομολόγησης Σχηματισμού Μάχης), σε στενή διαβούλευση με τα εθνικά κοινοβούλια, έτσι ώστε πριν από μια επιχείρηση ΕΠΑΑ να εκφράζεται η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευελιξία όταν το Κοινοβούλιο δεν βρίσκεται σε σύνοδο ολομελείας ή όταν κρίνεται αναγκαία η ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων, πρέπει να τροποποιηθεί ο Κανονισμός του έτσι ώστε να εξουσιοδοτείται η αρμόδια επιτροπή του να εγκρίνει αυτή τη σύσταση ή το ψήφισμα για λογαριασμό του·

53. ζητεί από το Συμβούλιο να περιλάβει αναφορά στη σύσταση ή στο ψήφισμα που εγκρίνει το Κοινοβούλιο, στην κοινή δράση που εξουσιοδοτεί μια επιχείρηση ΕΠΑΑ, επιδεικνύοντας έτσι ότι το Συμβούλιο επιδιώκει επιπρόσθετη δημοκρατική νομιμότητα των εξωτερικών δράσεών του μέσω κοινοβουλευτικών αποφάσεων·

Σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ

54. εκφράζει λύπη για τις αντιρρήσεις της Τουρκίας στην υλοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ η οποία βασίζεται στη συμφωνία Berlin Plus και προχωρεί πέραν αυτής· εκφράζει ανησυχία σχετικά με τις αρνητικές συνέπειές τους για την προστασία του προσωπικού της ΕΕ που είναι τοποθετημένο στις σχετικές υπηρεσίες, κυρίως την EUPOL στο Αφγανιστάν και την αποστολή EULEX στο Κοσσυφοπέδιο, και ζητεί την άρση αυτών των αντιρρήσεων εκ μέρους της Τουρκίας το συντομότερο δυνατόν·

55. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αλληλοενισχύονται και ζητεί επιμόνως τη στενή συνεργασία μεταξύ τους·

°

°       °

56.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, καθώς και στους Γενικούς Γραμματείς των Ηνωμένων Εθνών, του ΝΑΤΟ, της Αφρικανικής Ένωσης, του ΟΑΣΕ, του ΟΟΣΑ και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

  • [1]  ΕΕ C 33 E, 9.2.2006, σελ. 580.
  • [2]  ΕΕ C 314 E, 21.12.2006, σελ.334.
  • [3]  Εγκριθέντα κείμενα Ρ6_ΤΑ(2007)0419.
  • [4]  Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2008)0031.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 14 Δεκεμβρίου 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για την ΚΕΠΠΑ, σε απόλυτη σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, να εξετάσει την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλεια (ΕΣΑ) προκειμένου να προτείνει στοιχεία για τη βελτίωση της υλοποίησής της και, όπου αρμόζει, στοιχεία για συμπλήρωσή της, προκειμένου να τεθούν προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2008.

Ο εισηγητής συμφωνεί με τη σπουδαιότητα αυτού του έργου και προτείνει την ιδέα της κυκλοφορίας μιας Λευκής Βίβλου της ΕΕ η οποία θα εκτιμά την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τις αδυναμίες σχετικά με την υλοποίηση της ΕΣΑ, συμπεριλαμβάνοντας προτάσεις για τη βελτίωση και τη συμπλήρωση της ΕΣΑ, όπως η συνεκτίμηση των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από επιχειρήσεις της ΕΠΑΑ, με σύνδεση μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής πτυχής της ασφάλειας (καταπολέμηση της τρομοκρατίας), την προστασία των συνόρων και των καίριων υποδομών, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών για την πολιτική προστασία και την έννοια της Ανθρώπινης Ασφάλειας. Η Λευκή Βίβλος πρέπει να περιλαμβάνει, πέρα από τον ορισμό των κοινών ευρωπαϊκών συμφερόντων ασφάλειας και κριτηρίων για την δρομολόγηση αποστολών ΕΠΑΑ, τη χάραξη νέων στόχων για μη στρατιωτικές και στρατιωτικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων δομών διαταγών και ελέγχου, τις συνέπειες της μεταρρυθμιστικής συνθήκης για την ΕΠΑΑ και προτάσεις για μια νέα εταιρική σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ

Η Συνθήκη της Λισαβόνας

Η Συνθήκη της Λισαβόνας, που υπογράφτηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007, επιφέρει μείζονες καινοτομίες στον τομέα της ΕΠΑΑ, ιδίως λόγω της ενίσχυσης του Ύπατου Εκπροσώπου, της εισαγωγής ενός άρθρου για την αμοιβαία αμυντική βοήθεια και μιας ρήτρας αλληλεγγύης και της δυνατότητας δημιουργίας μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας. Χωρίς να παρεμβαίνει στις εθνικές διαδικασίες κύρωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το έργο να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση των καινοτομιών αυτών και πρέπει να τις συζητήσει από κοινού με τα κοινοβούλια τα κρατών μελών της ΕΕ.

Ευρωπαϊκές πολυεθνικές δυνάμεις που ήδη υφίστανται, όπως η Eurocorps, η Eurofor, η Euromarfor, η Ευρωπαϊκή Δύναμη Χωροφυλακής, Η ισπανο-ιταλική αμφίβια δύναμη, η Ευρωπαϊκή Αεροπορική Ομάδα, ο πυρήνας Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Συντονισμού στο Eindhoven, το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών και όλες οι δυνάμεις και δομές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιχειρήσεις ΕΠΑΑ, θα μπορούσαν να τεθούν υπό την αιγίδα της ΕΕ μέσω της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας που προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων και πολιτική προστασία

Την 1η Ιανουαρίου 2008 δρομολογήθηκε ο νέος Μη Στρατιωτικός Πρωταρχικός Στόχος (CHG 2010) προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις μη στρατιωτικές αποστολές ΕΠΑΑ που έχουν δρομολογηθεί, και ως εργαλείο για τη βελτίωση, από ποιοτική άποψη, του εθνικού προσωπικού και των μέσων που τίθενται στη διάθεση των μη στρατιωτικών αποστολών της ΕΠΑΑ.

Η συγκρότηση μη Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (CPCC) εντός της γραμματείας του Συμβουλίου, θα χρησιμεύσει ως το μη στρατιωτικό ισοδύναμο ενός επιχειρησιακού επιτελείου της ΕΕ και θα έχει Ρόλο στην Παροχή Υποστήριξης κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μη στρατιωτικών αποστολών ΕΠΑΑ.

Πράγματι, στην ΕΕ έχει υπάρξει μια μετατόπιση από ολοκληρωμένες στρατιωτικοπολιτικές προσεγγίσεις στη διαχείριση κρίσεων, που θα οδηγούσαν σε κοινές στρατιωτικοπολιτικές επιχειρήσεις, προς μια συμβατή αλλά ξεχωριστή γραμμή λήψης απόφασης και λογοδοσίας για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις μη στρατιωτικές αποστολές. Ο εισηγητής συμφωνεί με αυτή τη νέα προσέγγιση, δεδομένου ότι αποφεύγει φόβους ότι οι μη στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ θα μπορούσαν να υπαχθούν στη στρατιωτική αλυσίδα διαταγών και διατηρεί μια ισορροπημένη στρατιωτική- μη στρατιωτική προσέγγιση στη διαχείριση κρίσεων της ΕΕ.

Σε συνέχεια του παραδείγματος που έδωσε η Φινλανδία, τα κράτη μέλη πρέπει να φέρουν σε επαφή τις αρμόδιες εθνικές αρχές τους έτσι ώστε να καταρτίσουν εθνικά προγράμματα δράσης σε σχέση με ενδεχόμενες συνεισφορές σε μη στρατιωτικές αποστολές ΕΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης διαδικασιών για την εξασφάλιση των προοπτικών σταδιοδρομίας των συμμετεχόντων σε τέτοιες αποστολές.

Σε σχέση με την πολιτική προστασία, η αναθεώρηση της οδηγίας του Συμβουλίου που καθιερώνει κοινοτικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας και το νέο χρηματοδοτικό μέσο για την πολιτική προστασία θα βελτιώσουν την κινητοποίηση και το συντονισμό της βοήθειας πολιτικής προστασίας σε περίπτωση σημαντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εντός ή εκτός της ΕΕ. Ωστόσο, ο εισηγητής ζητεί αυξημένη προσοχή και αφοσίωση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο σε αυτόν τον τομέα που βρίσκεται στις παρυφές της πολιτικής προστασίας, της ανθρωπιστικής βοήθειας, της πολιτικής ασφάλειας και του περιβάλλοντος.

Ανθρώπινη Ασφάλεια και η διάσταση ασφάλειας της αναπτυξιακής πολιτικής

Στις 19 Νοεμβρίου 2007, πραγματοποιήθηκε η πρώτη στην ιστορία κοινή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας και Ανάπτυξης της ΕΕ, που αποτέλεσε σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει ο αναπτυσσόμενος κόσμος και προκειμένου να ενισχυθεί η συνεκτικότητα και η συνέπεια των βραχυπρόθεσμων ενεργειών της ΕΕ για την ασφάλεια και των μακροπρόθεσμων δράσεών της για την ανάπτυξη, σε σχέση με τις εμπλεκόμενες χώρες.

Η έννοια της Ανθρώπινης Ασφάλειας αποτελεί κεντρική αρχή που βρίσκεται στην καρδιά της ΕΣΑΑ, η οποία, όταν συνδυασθεί με την αρχή της "ευθύνης για παροχή προστασίας", προσφέρει στην ΕΕ μια ισχυρή πολιτική κατευθυντήρια γραμμή προκειμένου να αποφασίσει εάν πρέπει ή όχι να πραγματοποιηθεί μια επέμβαση, καθώς και μια ισχυρή πολιτική εντολή που να της επιτρέπει να παρεμβαίνει αποτελεσματικά σε κρίσεις·

Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο βάσει του διεθνούς δικαίου να εξασφαλίζει ότι όλο το μη στρατιωτικό και στρατιωτικό προσωπικό είναι πλήρως εκπαιδευμένο σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα και ότι υπάρχουν επαρκείς κατευθυντήριες γραμμές που εξετάζονται και αναπτύσσονται με στόχο να εξασφαλίζεται ο σεβασμός απέναντι στους τοπικούς πληθυσμούς και κουλτούρες και τη διάσταση του φύλου. Πρέπει να ορίζονται περισσότερες γυναίκες υποψήφιοι σε όλα τα επίπεδα θέσεων ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών ΕΠΑΑ.

Ο αφοπλισμός, η αποστράτευση και η επανένταξη πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των επιχειρήσεων ΕΠΑΑ. Οποτεδήποτε είναι δυνατόν, πρέπει να περιλαμβάνεται στην εντολή των επιχειρήσεων ΕΠΑΑ η καταστροφή ή η ασφαλής αποθήκευση αποσυρμένων όπλων, ώστε να αποφεύγεται η παράνομη μεταφορά τους ως δίδαγμα που έχει αντληθεί από την εμπειρία της αποστολής Althea του ΝΑΤΟ και της SFOR/EUFOR στη Βοσνία·

Μεταφορές, επικοινωνίες και υπηρεσίες πληροφοριών

Η καθυστέρηση παράδοσης του αεροσκάφους Α400Μ για ανθρωπιστικές και στρατιωτικές μεταφορές σε μεγάλες αποστάσεις και η έλλειψη διαθέσιμων και επιχειρησιακών ελικοπτέρων για μεταφορές μικρών αποστάσεων είναι σοβαρό εμπόδιο για την επιτυχία των επιχειρήσεων ΕΠΑΑ και των ανθρωπιστικών δράσεων. Πρέπει να ενθαρρυνθούν πρωτοβουλίες όπως η SALIS (Προσωρινή Λύση για τη Στρατηγική Αεροπορική Μεταφορά) καθώς και το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) σχετικά με τις στρατηγικές μεταφορές.

Το γάλλο-γερμανικό έργο ανάπτυξης βαρέος μεταγωγικού ελικοπτέρου εφόσον επεκταθεί σε άλλες ενδιαφερόμενες ευρωπαϊκές χώρες, θα μπορούσε να είναι χρήσιμο και για την ΕΕ. Ο εισηγητής έχει επίγνωση των πολύπλοκων λόγων της έλλειψης διαθέσιμων και επιχειρησιακών ελικοπτέρων, κυρίως όσον αφορά το υψηλό κόστος των ωρών πτήσης και της συντήρησης. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εξετάσουν αύξηση των αμυντικών δαπανών τους προκειμένου να είναι σε θέση να κάνουν αποτελεσματική χρήση των ελικοπτέρων που έχουν αγορασθεί.

Σε σχέση με τις επικοινωνίες, το πρόγραμμα του ΕΟΑ για τον οριζόμενο από το λογισμικό ασύρματο έχει το δυναμικό να βελτιώσει τις επικοινωνίες μεταξύ πολιτικών καθώς και στρατιωτικών αρχών.

Σε σχέση με τη συλλογή πληροφοριών, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να αυξήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους μέσω του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ σε σχέση με νέες απειλές που δεν καλύπτονται από την ΕΣΑ, όπως η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και συνέπειες που έχει η αλλαγή του κλίματος από πλευράς ασφάλειας.

Στρατιωτικές δυνατότητες

Οι Σχηματισμοί Μάχης αποτελούν έναν μηχανισμό ο οποίος βοηθά τα κράτη μέλη να μετασχηματίσουν τις ένοπλες δυνάμεις τους, να ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητα και να αρχίσουν να καθιερώνουν μια κοινή στρατηγική κουλτούρας στην άμυνα. Ωστόσο, οι Σχηματισμοί Μάχης δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε επιχειρήσεις ΕΠΑΑ. Ταυτόχρονα, των επιχειρήσεων ΕΠΑΑ προηγείται μια περίπλοκη διαδικασία δημιουργίας ισχύος η οποία συχνά προκαλεί καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των δυνάμεων. Κατά συνέπεια το Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει δυνατότητες για να αποφεύγει αναποτελεσματικές και αντιφατικές διαδικασίες δημιουργίας ισχύος.

Η υφιστάμενη ετερογένεια στην εκπαίδευση και τον εξοπλισμό μεταξύ των διάφορων ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών της ΕΕ αποτελεί ένα περαιτέρω μειονέκτημα και πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για αυξημένη εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ υπέρ της ΕΠΑΑ. Ένα θετικό βήμα προόδου θα ήταν ένα στρατιωτικό πρόγραμμα ανάλογο με το "Erasmus" το οποίο θα περιλάμβανε κοινή εκπαίδευση στρατιωτικού προσωπικού το οποίο θα μπορούσε να αναπτύσσεται σε επιχειρήσεις ΕΠΑΑ.

Όσον αφορά τις στρατιωτικές δομές, θα μπορούσε να δημιουργηθεί, εντός του Κέντρου Επιχειρήσεων ΕΕ, μια μόνιμης δυνατότητα προγραμματισμού και επιχειρησιακής δυνατότητας για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων ΕΠΑΑ προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα.

Χρηματοδότηση ΕΠΑΑ - Αποστολών

Οι επιχειρήσεις ΕΠΑΑ μπορεί να ζητούν την ταχεία λήψη αποφάσεων από την ΕΕ. Για τις μη στρατιωτικές αποστολές ΕΠΑΑ που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό ΚΕΠΠΑ της ΕΕ, το Συμβούλιο θα μπορούσαν να διατυπώσουν προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ευέλικτες διαδικασίες προμηθειών κατάλληλες για τις αποστολές ΕΠΑΑ, που θα μπορούσαν να συνδυάζουν ευελιξία και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Επιπλέον, το Συμβούλιο θα μπορούσε να δρομολογήσει διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς του μηχανισμού Athena στον προϋπολογισμό ΚΕΠΠΑ και παράλληλη διατήρηση της ευελιξίας που προσφέρει το Athena.

ΕΠΑΑ και κοινοβουλευτικός έλεγχος

Ο έλεγχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις επιχειρήσεις ΕΠΑΑ είναι σημαντικός και πρέπει να διεξάγεται συμπληρωματικά και όχι εις βάρος του ελέγχου που ασκούν τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να εκδίδει σύσταση ή ψήφισμα πριν από τη δρομολόγηση μιας επιχείρησης ΕΠΑΑ (συμπεριλαμβανομένης της δρομολόγησης Σχηματισμού Μάχης), σε στενή διαβούλευση με τα εθνικά κοινοβούλια, έτσι ώστε να προσδίδεται δημοκρατική νομιμότητα στην εν λόγω επιχείρηση.

Προκειμένου να διατηρείται η ευελιξία και όταν το Κοινοβούλιο δεν βρίσκεται σε σύνοδο ολομελείας, θα μπορούσε να τροποποιηθεί ο Κανονισμός έτσι ώστε να επιτρέπεται η αρμόδια επιτροπή του να εγκρίνει για λογαριασμό του την εν λόγω σύσταση ή ψήφισμα. Το Συμβούλιο θα μπορούσε τότε να πραγματοποιεί αναφορά στη σύσταση ή το ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην κοινή δράση που εξουσιοδοτεί την επιχείρηση ΕΠΑΑ, επιδεικνύοντας έτσι ότι το Συμβούλιο επιδιώκει επιπλέον δημοκρατική νομιμότητα για τις εξωτερικές ενέργειές του.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 3, του Κανονισμού

Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών

Η έκθεση αναπαράγει πολυάριθμες εξελίξεις στον τομέα της ευρωπαϊκής στρατιωτικής πολιτικής που σημαίνουν περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της ΕΕ.

Βασίζεται σε λανθασμένες υποθέσεις, για παράδειγμα:

- τονίζει μια πολύ στενή συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ σε όλους τους τομείς, ένα παράδειγμα είναι η ISAF/EUPOL στο Αφγανιστάν·

- αναφέρεται θετικά στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία εισάγει πολυάριθμες περαιτέρω εξελίξεις στο στρατιωτικό τομέα, αγνοώντας ταυτόχρονα ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν έχει κυρωθεί·

- επισημαίνει έκθεση για την ΕΠΑΑ στο Ιράν, η οποία δεν είναι στο σωστό πλαίσιο· θεωρεί ως δεδομένο ότι αναπτύσσει ατομικά όπλα και επικροτεί μια εντατικοποίηση αντιπαραγωγικών κυρώσεων εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών·

- ενθαρρύνει διάφορα στρατιωτικά σχέδια και αναφέρεται θετικά στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εξοπλισμών·

- περιγράφει τους σχηματισμούς μάχης της ΕΕ με τρόπο που ενθαρρύνει τη χρήση τους·

- επιθυμεί τη θέσπιση του Eurocorps ως μόνιμων στρατευμάτων υπό τη διοίκηση της ΕΕ·

- αναφέρεται θετικά στην "αμυντική δέσμη προτάσεων" της Επιτροπής πράγμα το οποίο σημαίνει αύξηση εξοπλισμών και εξαγωγών όπλων·

- αναπαράγει ντε φάκτο τα περί ίδιου στρατιωτικού προϋπολογισμού της ΕΕ·

- εντάσσει τις αστυνομικές αποστολές στις αποστολές μη στρατιωτικού χαρακτήρα·

- αναπαράγει την "έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας", η οποία χρησιμοποιείται διαρκώς και περισσότερο για τη νομιμοποίηση στρατιωτικών παρεμβάσεων.

Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Willy Meyer Pleite, Αθανάσιος Παφίλης, Tobias Pflüger

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.5.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christopher Beazley, Angelika Beer, Colm Burke, Véronique De Keyser, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ιωάννης Κασουλίδης, Μαρία-Ελένη Κοππά, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Ari Vatanen, Кристиан Вигенин, Jan Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Carlo Fatuzzo, Marie Anne Isler Béguin, Erik Meijer, Rihards Pīks, Wojciech Roszkowski, Inger Segelström, Adrian Severin, Jean Spautz, Karl von Wogau