Pranešimas - A6-0188/2008Pranešimas
A6-0188/2008

PRANEŠIMAS dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr.  2/2008

16.5.2008 - (9190/2008 – C6‑0192/2008 – 2008/2080(BUD))

III skirsnis – Komisija
Biudžeto komitetas
Pranešėjas: Kyösti Virrankoski

Procedūra : 2008/2080(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0188/2008
Pateikti tekstai :
A6-0188/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr.  2/2008, III skirsnis – Komisija

(9190/2008 – C6‑0192/2008 – 2008/2080(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnį ir Euratomo sutarties 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[1], ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2007. m. gruodžio 13 d.[2],

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[3],

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos preliminarų taisomojo biudžeto projektą Nr. 2/2008, kurį Komisija pateikė 2008. m. kovo 14 d. (COM(2008)0150),

–   atsižvelgdamas į taisomojo biudžeto projektą Nr.  2/2008, kurį Taryba sudarė 2008. m. gegužės 14 d. (9190/2008 – C6‑0192/2008)

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį ir į IV priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6‑0188/2008),

A. kadangi 2008 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr. 2 apima šiuos klausimus:

 nepanaudotų asignavimų įsipareigojimams, skirtų Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žuvininkystės fondui (EŽF), įtraukimą į 2008 m. biudžetą, kadangi uždelsta įgyvendinti 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos pirmiesiems metams numatytas priemones. Dėl šios priežasties 378 mln. eurų padidėja įsipareigojimų asignavimai pagal 1b subkategoriją „Sanglauda augimui ir užimtumui užtikrinti“ ir 393,6 mln. eurų – pagal 2 išlaidų kategoriją „Gamtos išteklių apsauga ir valdymas“;

 Europos vaistų agentūros (EVA) personalo plano pataisymus įsteigus Pediatrijos komitetą;

 Europos jūrų saugumo agentūros (EJSA) personalo plano pataisymus siekiant atsižvelgti į Europos tolimojo identifikavimo ir sekimo (angl. LRIT) duomenų centro įsteigimą,

B.  kadangi Taisomojo biudžeto projekto Nr. 2/2008 tikslas – oficialiai į 2008 m. biudžetą įtraukti šiuos biudžeto koregavimus,

1.  atsižvelgia į preliminaraus taisomojo biudžeto projektą Nr. 2/2008;

2.  patvirtina Taisomojo biudžeto projektą Nr. 2/2008 be pakeitimų;

3.  primena, kad dalį administracinių išlaidų, susijusių su struktūriniais fondais ir kaimo plėtra, jis atidėjo į 2008 m. biudžeto rezervą, kad pagreitintų veiksmų programų tvirtinimą;

4.  pažymi, kad remiantis reglamentais, kuriais reglamentuojamos teritorinės veiksmų programos, pastarąsias Komisija vykdys per šešių mėnesių laikotarpį;

5.  pažymi, kad 2007 m. pagal 1b ir 2 išlaidų kategorijas buvo nepanaudota 3 525 mln. eurų, iš kurių 1 491 mln. eurų buvo perkelti į 2008 m. biudžetą, o 2 034 mln. eurų remiantis Tarpinstituciniu susitarimu turėtų būti perkelti į vėlesnių metų biudžetus;

6.  džiaugdamasis pažymi, kad buvo patvirtintos visos Europos socialinio fondo veiksmų programos;

7.  pažymi, kad Komisija neįgyvendino kai kurių EKPF veiksmų programų;

8.  sunerimęs dėl to, kad delsiama patvirtinti kaimo plėtros veiksmų programas, o tai yra vienas Parlamento politinių prioritetų;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27, p. 9).
  • [2]  OL L 71, 2008 3 14, p.
  • [3]  3 OL C 139, 2006 6 14, p. 1. Susitarimas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2008/29/EB (OL L 6, 2008 1 10, p. 7).

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įžanga.

Remdamasi Finansinio reglamento 37 straipsniu[1], Komisija gali pateikti preliminarius taisomojo biudžeto projektus, jei yra „neišvengiamų, išimtinių ar nenumatytų aplinkybių“. Pagal Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių 26 straipsnį[2] preliminarūs taisomojo biudžeto projektai pateikiami kartu su pagrindimu ir jų sudarymo metu turima informacija apie biudžeto vykdymą buvusiais ir einamaisiais finansiniais metais, siekiant sumažinti metų pabaigoje numatomą nevykdymą.

Remiantis Komisijos pagrindimu, 2008 m. preliminarus taisomojo biudžeto projektas Nr. 2 apima šias dalis:

 nepanaudotų asignavimų įsipareigojimams, skirtų Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žuvininkystės fondui (EŽF), įtraukimą į 2008 m. biudžetą, kadangi uždelsta įgyvendinti 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos pirmiesiems metams numatytas priemones. Dėl šios priežasties 378 mln. eurų padidėja įsipareigojimų asignavimai pagal 1b subkategoriją „Sanglauda augimui ir užimtumui užtikrinti“ ir 393,6 mln. eurų – pagal 2 išlaidų kategoriją „Gamtos išteklių apsauga ir valdymas“;

 Europos vaistų agentūros (EVA) personalo plano pataisymus įsteigus Pediatrijos komitetą;

 Europos jūrų saugumo agentūros (EJSA) personalo plano pataisymus siekiant atsižvelgti į Europos tolimojo identifikavimo ir sekimo (angl. LRIT) duomenų centro įsteigimą.

Tuo pačiu metu (2008 m. kovo 14 d.) Komisija pateikė pasiūlymą (COM(2008)152 galutinis) dėl EP ir Komisijos sprendimo dėl finansines programos patikslinimo siekiant atsižvelgti į 2009 m. įvykdymą ir techninius patikslinimus pagal bendrųjų nacionalinių pajamų pokyčius, kuriuos pateikia Komisija Parlamentui ir Tarybai pagal 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo 48 straipsnį. Į šį preliminarų taisomojo biudžeto projektą Nr. 2/2008 bus įtrauktos sprendime numatytos 2008 m. biudžeto pasekmės.

II. Įsipareigojimų struktūriniams fondams ir EŽŪFKP patikslinimas

Europos socialinis fondas (ESF). Pranešėjas džiaugdamasis pažymi, kad, pasak Komisijos, iki 2007 m. pabaigos patvirtinta 116 veiksmų programų. Asignavimai kitoms ESF veiksmų programoms buvo perkelti į 2008 m. biudžetą, kadangi buvo baigti visi įsipareigojimų procedūros parengiamieji etapai.

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF). Remiantis pranešėjo prašyta papildoma informacija, konvergencijos programos buvo pateiktos Komisijai 2007 m., tačiau jų turinys nepatenkino būtinų sąlygų ir todėl nesulaukė pritarimo, todėl derybas reikia tęsti 2008 m. Dvi teritorinio bendradarbiavimo programos buvo pateiktos lapkričio mėn., o viena dar kol kas nepateikta. Dvi Pasirengimo narystei pagalbos priemonės programų dar nepateiktos, o derybos dėl keturių atidėtų programų vyksta lėtai dėl trečiųjų šalių dalyvavimo. Taigi Komisija siūlo 2007 m. nepanaudotus asignavimus, skirtus 2 konvergencijos, 3 teritorinio bendradarbiavimo ir 4 Pasirengimo narystei pagalbos priemonės programoms, perkelti į 2008 m. biudžetą.

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP).

Pranešėjas pažymi, kad Komisijai tvirtinant programas (5 psl.) reikalinga gana išsami informacija. Pasak Komisijos, informacijos suteikimas priemonių lygmeniu – tai reikalinga procedūra remiantis atitinkamu teisiniu pagrindu rengiant EŽŪFKP programas.

Remiantis pranešėjo paprašyta Komisijos pateikta papildoma informacija, Kaimo plėtros komitetas iki 2007 m. pabaigos patvirtino 54 programas, o iki 2008 m. kovo mėn. pabaigos – 79 programas.

Bendra nepanaudotų asignavimų (skirtų 25 programoms) suma, kuri turi būti panaudota 2008 m. pagal įprastą metinę perkėlimo procedūrą, sudaro 1361 mln. eurų. Be to, siūloma, kad kiti 1 469 mln. eurų būtų perkelti į kitus programavimo laikotarpio metus pagal Tarpinstitucinio susitarimo 48 straipsnį (iš kurių 370 mln. – 2008 m.). Pranešėjas apgailestauja, kad iki 2007 m. pabaigos buvo nepatvirtinta tiek daug programų (už daugiau nei 2,8 mlrd. eurų).

III. Kitos preliminaraus taisomojo biudžeto projekto Nr. 2/2008 dalys.

Kitos dvi dalys susijusios su dviejų decentralizuotų agentūrų – Europos vaistų agentūros ir Europos jūrų saugumo agentūros – personalo planų pataisymu. Šio pataisymo (atitinkamais biudžetiniais metais taisant biudžetą) prašė Parlamentas rengiant 2008 m. biudžetą, todėl jį galima patvirtinti.

  • [1]  2002 m. bir˛elio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento, iš dalies pataisytas 2006 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006, keičiančiu Reglamentą 1605/2002, OL L 390/2006, 2006 12 30.
  • [2]  2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 478/2007, keičiančiu Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

2008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projektas Nr.  2/2008

Nuorodos

0000/2008– C6-0000/2008 – 2008/2080(BUD)

Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

7.5.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranešėjas (-a)    

Paskyrimo data

Kyösti Virrankoski

13.12.2006

Pakeistas (-a) pranešėjas(-a)

James Elles

Data, kada Taryba sudarė taisojomo biudžeto projektą

14.5.2008

 

Data, kada Taryba perdavė taisomojo biudžeto projektą

0.0.0000

 

Svarstymas komitete

1.4.2008

8.4.2008

0.0.0000

 

 

Priėmimo data

8.4.2008

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

0: :

22

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Cătălin-Ioan Nechifor, Margaritis Schinas, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thijs Berman, Richard Corbett, Libor Rouček

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)(178 straipsnio 2 dalis)

 

Pateikimo data

16.5.2008

 

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...