BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/54/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet
(KOM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD))
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Eluned Morgan

19.5.2008

Procedure : 2007/0195(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0191/2008

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: