RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju

19.5.2008 - (KOM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD)) - ***I

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Eluned Morgan

Menetlus : 2007/0195(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0191/2008

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju

(KOM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0528);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 47 lõiget 2 ning artikleid 55 ja 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0316/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A6‑0191/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Elektrivarustuse kindlus on olulise tähtsusega Euroopa ühiskonna arengu jaoks ja jätkusuutliku kliimamuutuste alase poliitika elluviimiseks ning konkurentsivõime edendamiseks siseturul. Selleks tuleks rohkem arendada piiriüleseid võrkude vastastikuseid ühendamisi kõikide energiaallikate tarnimise kindlustamiseks võimalikult madalama hinnaga tarbijatele ja tööstusele Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b) Toimiv elektrienergia siseturg peaks andma tootjatele vajalikud stiimulid uutesse elektritoomisvahenditesse investeerimiseks ja tarbijatele asjakohased meetmed tõhusama energiakasutuse edendamiseks. Selle eeltingimuseks on energia varustuskindlus.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 c) Arvestades, et taastuvad energiaallikad on kestvad allikad, et on esmatähtis arendada välja Euroopa Liidu tasandil elektrivõrkude vastastikuse ühendamise võimsus, pöörates erilist tähelepanu kõige eraldatumatele riikidele ja piirkondadele liidu energiaturul, et anda liikmesriikidele 2020. aastaks 20% taastuvenergia eesmärgi saavutamiseks vahendid.

Selgitus

Vastastikuse ühendamise protsendimäära ja taastuvenergia tootmisvõimsuse vaheline seos on 20 % taastuvenergia osakaalu eesmärgi saavutamiseks väga tähtis.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 d) Siseturul tuleks suurendada piiriülest elektrikaubandust ja -voogu, et tagada olemasoleva energiatootmise parim kasutamine ja võimalikult madalad hinnad. Samal ajal ei tohi see liikmesriikidele ja tootjatele olla vabanduseks mitte investeerida uude ja kaasaegsesse elektritootmise tehnoloogiasse.

Selgitus

On ülimalt tähtis, et jätkuks CO2 heiteta elektritootmisse investeerimise soodustamine, vastamaks energiavarustusega seotud nõudlusele.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Liikmesriigid ja riiklikud reguleerivad asutused peaksid selleks, et kindlustada konkurentsi ja võimalikult madala hinnaga elektrivarustust, vältides samas, et turul domineerivad suured osalised, lihtsustama uute eri energiaallikate pakkujate, samuti uute elektritootjate piiriülest juurdepääsu turule.

Selgitus

Käesolev muudatus avab liikmesriikide turud, eriti turgu valitsevate osalistega turud, ning tagab teistele turuosalistele õiglase juurdepääsu võrgule.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7 a) Iga tulevane eraldamissüsteem peab tõhusalt kõrvaldama mis tahes huvide konflikti tootjate ja põhivõrguettevõtjate vahel ega tohi riikide reguleerivate asutuste jaoks luua koormavat ja aeglast reguleerivat korda, mille rakendamine on raske ja kulukas.

Selgitus

Mis tahes kasutuselevõetav süsteem peab olema tõhus ja lihtne.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Iseseisvate, tarne- ja tootmishuvidest sõltumatute süsteemihaldurite loomine võimaldab vertikaalselt integreeritud äriühingutel säilitada võrguvarade omandi ja tagada samal ajal tõhus huvide eraldamine tingimusel, et sõltumatu süsteemihaldur täidab kõiki võrguettevõtja ülesandeid ning kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad ja ulatuslikud regulatiivsed kontrollimehhanismid.

välja jäetud

Selgitus

Riikide elektritranspordivõrkude omandisuhete eraldamine on ainus võimalus tagada riikide transpordivõrkude haldurite sõltumatus ja suurendada läbipaistvust. See võimaldaks riikide transportimise võrkude halduritel ka tõhusamalt turgu edendada. Sõltumatu süsteemihalduri süsteemis jääb riikide transportimise võrkude omand ja kaubandus samadesse kätesse. Kuigi riikide elektri transportimise tegevus on rangelt reguleeritud, on selle tulemuseks eeskirjade paljusus.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11 a) Konkurentsi arendamiseks elektrienergia siseturul peab mitte-kodutarbijatel olema võimalik valida endale tarnija ning sõlmida elektrienergiaga varustamise leping mitme tarnijaga. Tarbijaid tuleb kaitsta lepingute ainuõiguse klausli eest, mille mõju seisneb konkureerivate ja/või täiendavate pakkumiste väljaarvamises.

Selgitus

Direktiivi eesmärgiks peab olema võimaldada tarbijatel kasu saada madalamatest elektrienergia hindadest ja seega tuleks ära hoida, et turgu valitsevad tarnijad lisavad klientidega sõlmitavatesse lepingutesse ainuõiguse klausli. Ainuõigusi puudutavad klauslid ei luba mitte-kodutarbijatel valida mitu tarnijat, mis võimaldaks märkimisväärselt vähendada nende elektriarveid.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb täielikult eraldada kogu ühenduses, et ükski ühenduse võrguettevõtja ega tema sidusettevõte ei saaks üheski teises liikmesriigis tegeleda tarnimise või tootmisega. See kehtib ühtviisi nii ELi äriühingute kui ka ELi väliste äriühingute suhtes. Et tagada võrgu- ja tarnetegevuse järjekindel eraldamine kogu ühenduses, antakse reguleerivatele asutustele volitus keelduda eraldamiseeskirjadele mittevastavate põhivõrguettevõtjate sertifitseerimisest. Et tagada nõuete järjekindel täitmine kogu ühenduses ja ühenduse rahvusvahelistest kohustustest kinnipidamine, on komisjonil õigus üle vaadata reguleerivate asutuste sertifitseerimisotsused.

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb täielikult eraldada kogu ühenduses, et ükski ühenduse võrguettevõtja ega tema sidusettevõte ei saaks üheski teises liikmesriigis tegeleda tarnimise või tootmisega. See kehtib ühtviisi nii ELi äriühingute kui ka ELi väliste äriühingute suhtes. Et tagada võrgu- ja tarnetegevuse järjekindel eraldamine kogu ühenduses, antakse reguleerivatele asutustele volitus keelduda eraldamiseeskirjadele mittevastavate põhivõrguettevõtjate sertifitseerimisest. Et tagada nõuete järjekindel täitmine kogu ühenduses ja ühenduse rahvusvaheliste kohustustest kinnipidamine, on energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet (edaspidi „amet”) õigus üle vaadata reguleerivate asutuste sertifitseerimisotsused.

Selgitus

Ametit võib kasutada kui ausat vahendajat, et tagada, et kõik liikmesriigid töötavad samadel alustel. Ametil oleks komisjonist rohkem tehnilisi oskusi.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Energiatarnete kaitsmine on avaliku julgeoleku oluline osa ning seega tihedalt seotud ELi elektrituru tõhusa toimimisega. Elektrienergia võib ELi kodanikeni jõuda üksnes võrgu kaudu. Toimivad elektrienergiaturud ning eriti elektrivõrgud ja muud elektrienergiaga varustamisega seotud varad on avaliku julgeoleku, majanduse konkurentsivõime ja ühenduse kodanike heaolu seisukohalt võtmetähendusega. Ilma et see piiraks ühenduse rahvusvaheliste kohustuste täitmist, leiab ühendus, et elektrienergia põhivõrkude [varem: edastusvõrk] sektori roll on ühendusele ülitähtis ning seepärast tuleb kolmandate riikide mõju silmas pidades rakendada täiendavaid turvameetmeid ühenduse avalikku korda ja julgeolekut ning ühenduse kodanike heaolu ähvardavate võimalike ohtude vältimiseks. Sellised meetmed on vajalikud eelkõige tõhusa, eeskirjadele vastava eraldamise tagamiseks.

(14) Energiatarnete kaitsmine on avaliku julgeoleku oluline osa ning seega tihedalt seotud ELi elektrituru tõhusa toimimisega ja turu geograafilise eraldatuse kaotamisega. Elektrienergia võib ELi kodanikeni jõuda üksnes võrgu kaudu. Toimivad elektrienergiaturud ning eriti elektrivõrgud ja muud elektrienergiaga varustamisega seotud varad on avaliku julgeoleku, majanduse konkurentsivõime ja ühenduse kodanike heaolu seisukohalt võtmetähendusega. Ilma et see piiraks ühenduse rahvusvaheliste kohustuste täitmist, leiab ühendus, et elektrienergia põhivõrkude [varem: edastusvõrk] sektori roll on ühendusele ülitähtis ning seepärast tuleb kolmandate riikide mõju silmas pidades rakendada täiendavaid turvameetmeid ühenduse avalikku korda ja julgeolekut ning ühenduse kodanike heaolu ähvardavate võimalike ohtude vältimiseks. Sellised meetmed on vajalikud eelkõige tõhusa, eeskirjadele vastava eraldamise tagamiseks.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16 a) Riikide reguleerivate asutuste volituste mis tahes ühtlustamisega peab kaasnema võimalus elektriettevõtjatele stiimuleid pakkuda ning nende suhtes sanktsioone rakendada. Ametile tuleb anda piisavad volitused võtmaks enda peale kõikides liikmesriikides võrdsuse tagamine stiimulite ja sanktsioonide osas ning suuniste andmine selliste meetmete võtmise kohta.

Selgitus

Amet peab tagama ühtse lähenemisviisi kõnealustele meetmetele.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Energeetikasektorit reguleerivatel asutustel peab olema õigus teha elektriettevõtjate suhtes siduvaid otsuseid ning määrata tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone elektriettevõtjatele, kes oma kohustusi ei täida. Samuti peab neil konkurentsieeskirjade kohaldamisest hoolimata olema õigus teha otsus asjakohaste meetmete kohta, millega tõhustatakse turu nõuetekohaseks toimimiseks vajalikku konkurentsi; ning tagatakse universaal- ja avaliku teenuste kõrge tase vastavalt turu avamisele, kaitsetumate tarbijate kaitse ja tarbijakaitsemeetmete tõhusus. Nimetatud sätted ei tohiks mõjutada komisjoni õigusi seoses konkurentsieeskirjade kohaldamisega, sealhulgas ühenduse mõõtmega ühinemiste läbivaatamisega ega siseturueeskirjade, näiteks kapitali vaba liikumist tagavate eeskirjade kohaldamisega.

(18) Energeetikasektorit reguleerivatel asutustel peab olema õigus teha elektriettevõtjate suhtes siduvaid otsuseid ning määrata tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone elektriettevõtjatele, kes oma kohustusi ei täida. Samuti peab neil konkurentsieeskirjade kohaldamisest hoolimata olema õigus teha otsus asjakohaste meetmete kohta, millega tagatakse tarbijate kasu turu nõuetekohaseks toimimiseks vajaliku konkurentsi edendamisega; ning tagatakse universaal- ja avaliku teenuse kõrge tase vastavalt turu avamisele, kaitsetumate tarbijate kaitse ja tarbijakaitsemeetmete tõhusus. Nimetatud sätted ei tohiks mõjutada komisjoni õigusi seoses konkurentsieeskirjade kohaldamisega, sealhulgas ühenduse mõõtmega ühinemiste läbivaatamisega ega siseturueeskirjade, näiteks kapitali vaba liikumist tagavate eeskirjade kohaldamisega.

Selgitus

Konkurentsi edendamine ei tohi olla iseseisev eesmärk, vaid see peaks lähtuma tarbijate huvidest, pakkudes neile suuremat valikut, madalamaid hindu ja teenuste paremat kvaliteeti.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Elektrienergia siseturgu iseloomustab vähene likviidsus ja läbipaistvus, mis omakorda takistab vahendite tõhusat jaotamist, riskide hajutamist ja turule sisenemist. Turu usaldusväärsust, likviidsust ja turul osalejate arvu tuleb suurendada ning seepärast on vaja tõhustada ka ametlikku järelevalvet elektrienergia tarnimisega aktiivselt tegelevate ettevõtjate üle. Need nõuded ei tohi piirata ühenduse olemaolevate finantsurge reguleerivate õigusaktide sätteid ning peavad olema nende õigusaktidega ühitatavad. Energeetikasektorit ja finantsturge reguleerivad asutused peavad seostuvatel turgudel toimuvast parema ülevaate saamiseks koostööd tegema.

(19) Elektrienergia siseturgu iseloomustab vähene likviidsus ja läbipaistvus, mis omakorda takistab vahendite tõhusat jaotamist, riskide hajutamist ja turule sisenemist. Turu usaldusväärsust, likviidsust ja turul osalejate arvu tuleb suurendada.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19 a) Energeetikasektorit ja finantsturge reguleerivad asutused peavad tegema koostööd, et võimaldada üksteisel saada ülevaade asjaomastest turgudest, ning omama õigust saada gaasi- ja elektrienergia ettevõtjatelt vajalikku teavet, asjakohaseid ja piisavaid uurimisõigusi ja volitusi vaidluste lahendamiseks, ning õigust rakendada tõhusaid sanktsioone.

Selgitus

Kehtivate direktiivide puudulik rakendamine on jätkuvalt murettekitav. Elektrienergia siseturu tõhusa avanemise tagamiseks peavad riikide reguleerivad asutused saama teha koostööd teiste asjaomaste reguleerivate asutustega, võimaldades neil elektriturgu tõhusalt kontrollida, ning vajaduse korral suutma rakendada käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste mittetäitmisel elektriettevõtjate suhtes tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a) Et vältida turu avamise takistamist turgu valitsevate tarnijate poolt, on oluline võimaldada uute ärimudelite arendamist, näiteks võimalust sõlmida lepinguid samaaegselt mitme tarnijaga.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Avaliku teenusega seotud nõudeid ja neist tulenevaid ühiseid miinimumstandardeid tuleb veelgi tugevdada, et tagada kõikidele tarbijatele võimalus konkurentsist kasu saada. Tarbijate varustamise üheks võtmeteguriks on juurdepääs tarbimisandmetele ning tarbijatel peab olema juurdepääs oma andmetele, et nad saaksid kutsuda konkurente nende andmete alusel pakkumisi tegema. Tarbijatel peab olema ka õigus saada nõuetekohast teavet oma energiatarbimise kohta. Korrapäraselt esitatavad andmed energiakulude kohta motiveerivad energiat kokku hoidma, kuna need annavad tarbijatele vahetut tagasisidet energiatõhususse tehtud investeeringute ja käitumismuudatuste mõju kohta.

(21) Universaal- ja avaliku teenusega seotud nõudeid ja neist tulenevaid ühiseid miinimumstandardeid tuleb veelgi tugevdada, et tagada kõikidele tarbijatele, eelkõige kaitsetumatele tarbijatele, võimalus konkurentsist ja õiglasematest hindadest kasu saada. Avaliku teenuse nõuded tuleks määratleda riigi tasandil, võttes arvesse riigi asjaolusid, samas tuleb liikmesriikidel aga järgida ka ühenduse õigust ja ühiseid miinimumstandardeid. ELi kodanikele ja väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEd) tuleks anda avaliku teenuse tagatised, eelkõige seoses varustuskindlusega ja mõistlike tariifidega. Tarbijate varustamise üheks võtmeteguriks on juurdepääs objektiivsetele ja läbipaistvatele tarbimisandmetele ning tarbijatel peab olema juurdepääs oma tarbimisandmetele, vastavatele hindadele ja teenuse maksumusele, et nad saaksid kutsuda konkurente nende andmete alusel pakkumisi tegema. Tarbijatel peab olema ka õigus saada nõuetekohast teavet oma energiatarbimise kohta ning ettemakse peaks olema kohane ja kajastama tegelikku elektritarbimist. Tarbijatele vähemalt kvartalipõhiselt ja ühistel kriteerumidel põhinevad esitatavad andmed energiakulude kohta motiveerivad energiat kokku hoidma, kuna need annavad tarbijatele vahetut tagasisidet energiatõhususse tehtud investeeringute mõju kohta.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21 a) Tarbijate huvid peaksid olema käesolevas direktiivis kesksel kohal. Kehtivaid tarbijaõigusi tuleb tugevdada ja tagada nende rakendamine, tarbijaõigused peaksid olema läbipaistvamad ja tarbijad paremini esindatud. Tarbijakaitse peab tagama, et kõik tarbijad saavad kasu konkurentsile rajatud turust. Tarbijaõigusi peavad jõustama riikide reguleerivad asutused stiimulite loomise ja sanktsioonide rakendamise kaudu ettevõtjate suhtes, kes eiravad tarbijakaitse- ja konkurentsieeskirju.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 b) Energiapuudus on Euroopa Liidus üha suurenev probleem. Liikmesriikidel tuleks seetõttu välja töötada riiklikud tegevuskavad energiapuudusega tegelemiseks ja kaitsetumatele tarbijatele vajaliku energiavarustuse tagamiseks. Selleks on vaja integreeritud lähenemisviisi ning võetavad meetmed peaksid sisaldama sotsiaalpoliitikat, tariifiga seotud poliitikat ning parandatud energiatõhusust elamumajanduse jaoks. Käesolev direktiiv peaks vähemalt võimaldama kaitsetumate tarbijate positiivset diskrimineerimist riikide hinnakujunduse mudelite seisukohalt.

Selgitus

Kuna energiapuudus on Euroopa Liidus üha kasvav probleem, tuleb seda küsimust käesolevas ettepanekus käsitleda ja teha energia kõikidele eurooplastele taskukohaseks.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 21 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 c) Parema tarbijakaitse tagavad kõikidele kättesaadavad tõhusad hüvituse taotlemise võimalused. Liikmesriigid peaksid kehtestama kiired ja tõhusad vaidluste lahendamise menetlused.

Selgitus

Tõhusad hüvituse taotlemise võimalused on nõuetekohase tarbijakaitse tagamiseks hädavajalikud. Need meetmed, mis peaksid olema õiguslikult siduvad, peavad ühtlasi kuuluma koostatavasse energiatarbijate hartasse, mille komisjon peaks soovitavalt esitama hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 21 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 d) Turuhinnad peaksid andma õiged stiimulid võrgu arendamiseks ja uude elektritootmisse investeerimiseks.

Selgitus

Turule parema juurdepääsu ja suurema konkurentsi loomulikuks tulemuseks on suurem valik ja parem kvaliteet tarbijate jaoks.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 21 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 e) Õiglase konkurentsi ja eri tarnijatele lihtsama turulepääsu edendamine ning uueks elektritootmiseks võimsuse andmine peaks olema liikmesriikidele ülimalt tähtis, et võimaldada tarbijatel kõiki liberaliseeritud elektrienergia siseturu võimalusi täielikult ära kasutada. Samal ajal vastutavad liikmesriigid riiklike tegevuskavade ja sotsiaalpoliitika väljatöötamise eest.

Selgitus

Sotsiaalpoliitika peaks olema liikmesriikide vastutusel.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Elektrienergia siseturu loomiseks peavad liikmesriigid toetama oma siseriiklike turgude integratsiooni ning võrguettevõtjate vahelist Euroopa tasandi ja piirkondliku tasandi koostööd

(22) Piirkondlikud energiaturud võivad olla esimeseks sammuks elektrienergia siseturu loomiseks. Liikmesriigid peaksid seega toetama oma siseriiklike turgude integratsiooni Euroopa tasandil, võimalusel ka piirkondlikul tasandil, ning võrguettevõtjate vahelist Euroopa tasandi ja riikliku tasandi koostööd. Piirkondliku integratsiooni algatused on lõppeesmärgiks oleva energiaturgude Euroopa tasandil integreerimise peamine vaheetapp. Piirkondlik tasand võimaldab integratsiooniprotsessi kiirendada, andes eri osalistele – eelkõige liikmesriikidele, riiklikele reguleerivatele asutustele ja põhivõrguettevõtjatele võimaluse teha konkreetsete küsimuste alal koostööd.

Selgitus

Piirkondlikud algatused on märkimisväärne ja konstruktiivne vaheetapp, mis võimaldab parandada siseturu toimimist Euroopa tasandil. Võimaldades põhivõrguettevõtjatel ja riiklikel reguleerivatel asutustel ühtlustada juurdepääs võrkudele ja vastavad tasakaalustamiseeskirjad asjaomases piirkonnas või koguni luua piirkondlik edastamise struktuur, aitavad need algatused võrku tõhusamalt käitada, lihtsustada piiriülest elektrikaubandust ja investeeringuid.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22 a) Tõelise Euroopa võrgu väljaarendamine peaks olema käesoleva direktiivi eesmärk ning seega peaks selliste reguleerimisega seotud küsimuste, nagu piiriülene võrkude vastastikune sidumine ning piirkondlikud turud, eest vastutama amet.

Selgitus

Tagamaks et piiriülene võrkude vastastikune ühendamine ja piirkondlike turgude arendamine ning juhtimine toimub selgelt, läbipaistvalt ja mittediskrimineerivalt, peaks neid reguleerima amet.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 b) Euroopa tõelise siseturu ühiseeskirjade tagamiseks peaks käesoleva direktiivi põhieesmärk olema ühise võrgu ja kõikidele kättesaadavate ulatuslike energiatarnete väljaarendamine. Selleks annavad moonutamata turuhinnad parima stiimuli piiriüleste võrkude vastastikuse ühendamise loomiseks ja uude elektritootmisse investeerimiseks, viies samas pikas perspektiivis hindade lähenemiseni. Piiriüleste võrkude vastastikuse ühendamise ja piirkondlike turgude reguleerimise alaste küsimuste eest peaks vastutama amet.

Selgitus

Tagamaks et piiriülene võrkude vastastikune ühendamine ja piirkondlike turgude arendamine ning juhtimine toimub selgelt, läbipaistvalt ja mittediskrimineerivalt, peaks neid reguleerima amet.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 22 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22 c) Esimene samm täielikult integreeritud Euroopa elektrivõrgu arendamise suunas peaks olema tõhustatud piirkondlik koostöö, ühendades lõpptulemusena Euroopa Liidu praegused energiasaared.

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärk peaks olema tõeline Euroopa elektrivõrk ja seega on nende piirkondade ühendamine väga oluline samm.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Reguleerivad asutused peaksid teavitama turgu ka selleks, et komisjon saaks täita oma ülesandeid, s.t jälgida ja kontrollida Euroopa elektriturgu ning selle arengut lühikese, keskmise ja pika aja jooksul, sealhulgas selliseid aspekte nagu tootmisvõimsus, eri elektritootmisallikad, edastamise ja jaotamise infrastruktuurid, piiriülene kauplemine, investeeringud, hulgimüük ja tarbijahinnad, turu likviidsus, edusammud keskkonnakaitse ja tõhususe alal.

(23) Reguleerivad asutused peaksid teavitama turgu ka selleks, et komisjon saaks täita oma ülesandeid, s.t jälgida ja kontrollida Euroopa elektriturgu ning selle arengut lühikese, keskmise ja pika aja jooksul, sealhulgas selliseid aspekte nagu tootmisvõimsus, eri elektritootmisallikad, edastamise ja jaotamise infrastruktuurid, teenuse ja tarne kvaliteet, piiriülene kauplemine, ülekoormuse juhtimine, investeeringud, hulgimüük ja tarbijahinnad, turu likviidsus, edusammud keskkonnakaitse ja tõhususe alal.

Selgitus

Reguleerivate asutuste aktiivne osalemine teenuse ja elektrivarustuse kvaliteedi järelevalves tuleb tarbijatele kasuks. Riiklike reguleerivate asutuste vahel tuleb tagada tõhus koostöö võimsuse jaotamise mehhanismide osas ning üldisemalt ülekoormuse juhtimisel.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26) Direktiivi 2003/54/EÜ (muudetud käesoleva direktiiviga) rakendusmeetmed tuleks vastu võtta kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused.

välja jäetud

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27) Komisjonile tuleks anda eelkõige õigus vastu võtta vajalikud suunised, et tagada direktiivi 2003/54/EÜ eesmärgi saavutamiseks vajalik minimaalne ühtlustamistase. Kuna need on üldist laadi meetmed, mille eesmärk on täiendada direktiivi 2003/54/EÜ uute väheoluliste sätete lisamisega, tuleks need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivkomitee menetluse kohaselt.

välja jäetud

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt –1 (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(–1) Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

 

„Käesoleva direktiiviga kehtestatakse elektrienergia tootmise, edastamise, jaotamise ja tarnimise ühiseeskirjad ning tarbijakaitse eeskirjad ühisesse võrku ühendatud konkurentsivõimeliste energiaturgude parandamiseks ja integreerimiseks Euroopa Liidus. Selles sätestatakse elektrisektori korraldamise ja toimimise, avatud turulepääsu, pakkumiskutsete suhtes kohaldatavate kriteeriumide ja menetluste ning lubade andmise ja süsteemide haldamisega seotud eeskirjad. Direktiivis sätestatakse ka universaalteenuse osutamise kohustused ja elektritarbijate õigused ning selgitatakse konkurentsinõudeid.”

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artiklis 1, kuid olemasolevasse teksti on lisatud uusi osi)

Selgitus

Kohaldamisala tuleks laiendada, et tagada turu integreerimine ja direktiivi keskmes oleksid tarbijad. Samuti tuleks rõhutada seost konkurentsiga seotud kohustusega.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 – punkt -a (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 2 – punkt 12

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(–a) punkt 12 asendatakse järgmisega:

 

„12) vabatarbijad – tarbijad, kes saavad vabalt osta elektrienergiat oma valitud tarnijatelt käesoleva direktiivi artikli 21 tähenduses ning sõlmida samal ajal lepinguid ka mitme tarnijaga;”

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 2 lõikes 12, kuid olemasolevasse teksti on lisatud uusi osi)

Selgitus

Tarbijatel peab olema võimalus sõlmida samaaegselt lepinguid mitme tarnijaga.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkkel 1 – punkt 1 – punkt b a (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 2 – punkt 34 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a) Lisatakse järgmine punkt:

 

„34 a) tööstusala – eraomanduses olev geograafiline ala elektrivõrguga, mis on peamiselt kavandatud kõnealusel alal asuvate tööstustarbijate varustamiseks;”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 34 a)

Selgitus

Tööstusaladel ei pea energiavõrkude ettevõtjad täitma võrgu kõikides ELi liikmesriikides käitamise kohustusi. Sellel ei ole õiguslikku alust. ELi õigusaktid peaksid liikmesriikidel võimaldama teha õiguskindluse tagamiseks tööstusaladele erandeid. Tööstuslike energiavõrkude diferentseeritud kohtlemine tagab proportsionaalsed jõupingutused, ohustamata seejuures liberaliseerimise eesmärke. Käesolev muudatusettepanek ei sea ohtu lõpptarbijate õigusi tööstusaladel. Tavaliselt on niisuguseid sõltumatuid lõpptarbijaid vähe, kelle tarnijateks on tööstusalad.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkkel 1 – punkt 1 – punkt b b (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 2 – punkt 34 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b b) Lisatakse järgmine punkt:

 

„34 b) õiglane ja moonutamata konkurents avatud turul – Euroopa Liidu kõikide varustajate ühised võimalused ja võrdne turule juurdepääs. Nende tagamise eest peaksid vastutama liikmesriigid, riiklikud reguleerivad asutused ja amet;”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 35)

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 – punkt b c (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 2 – punkt 34 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b c) Lisatakse järgmine punkt:

 

„34 c) elektriettevõtja – füüsiline või juriidiline isik, kes täidab vähemalt ühte järgmistest ülesannetest: elektritootmine, -edastus, -jaotus, -varustus või -ost; ja vastutab ka nimetatud ülesannetega seotud kaubandus-, tehniliste ja/või hooldusülesannete eest; kõnealune isik ei hõlma lõpptarbijaid.”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 36)

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 – punkt b d (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 2 – punkt 34 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b d) Lisatakse järgmine punkt:

 

„34 d) energiapuudus – olukord, kus kodumajapidamine ei saa võimaldada kodu kütmist vastuvõetaval tasemel, mille aluseks on Maailma Terviseorganisatsiooni soovitatud tasemed;”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 37)

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 – punkt b e (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 2 – punkt 34 e (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b e) Lisatakse järgmine punkt:

 

„34 e) virtuaalne elektrijaam – elektri vabastamise programm, mille puhul elektritootjast ettevõtja on kohustatud teatud mahus elektrit müüma või kättesaadavaks tegema või lubama teatud ajaks huvitatud tarnijatele juurdepääsu oma tootmisvõimsuse osale.”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 38)

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a) Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

„2. Liikmesriigid võivad asutamislepingu asjakohaseid sätteid, eelkõige artiklit 86 täielikult arvesse võttes ja üldist majandushuvi silmas pidades kehtestada elektrisektori ettevõtjatele avalike teenuste osutamise kohustused, mis on seotud turvalisusega, sealhulgas varustuskindlusega, tarnete korrapärasuse, kvaliteedi ja hinnaga ning keskkonnakaitsega, sealhulgas energiatõhusus, taastuvenergia ja kliimakaitse. Need kohustused peavad olema selgelt määratletud, läbipaistvad, mittediskrimineerivad ja kontrollitavad ning tagama EL elektriettevõtjatele võrdse juurepääsu liikmesriikide tarbijaskonnale. Seoses käesolevas lõikes nimetatud varustuskindluse, energiatõhusust edendava nõudluse juhtimise ja keskkonnakaitse ja taastuvenergia eesmärkide täitmisega võivad liikmesriigid rakendada pikaajalist planeerimist, võttes arvesse kolmandate isikute võimalusi võrgule juurde pääseda.”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõikele 2 on lisatud uusi osi)

Selgitus

Ettepanek seada taastuvenergia kasutuses siduvaks sihiks 20 % aastaks 2020 nõuab elektrisektoris konkreetseid meetmeid, mis võivad erineda keskkonnakaitsemeetmetest.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 b) Artikli 3 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

3. Liikmesriigid tagavad, et kõikidele kodutarbijatele ja [...] väikestele ettevõtetele (st ettevõtted, millel on kuni 50 töötajat ja mille aastakäive või bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot) osutataks universaalteenust, mis tähendab, et neil on õigus saada oma territooriumil kindlaksmääratud mahus elektritarneid kulupõhise, hõlpsasti ja selgelt võrreldava ning läbipaistva ja mittediskrimineeriva hinnaga. Kõnealustel tarbijatel on õigus valikule, õiglusele, esindatusele ja hüvitusele. Elektriettevõtjate kõige olulisem vastutusala on teenuse kvaliteedi tagamine. Universaalteenuse osutamise tagamiseks võivad liikmesriigid kindlaks määrata viimasena vastutava tarnija. Liikmesriigid kehtestavad jaotusettevõtetele kohustuse ühendada tarbijad võrku sellistel tingimustel ja selliste tariifidega, mis on kehtestatud artikli 23 lõikes 2 sätestatud korras. Ükski käesoleva direktiivi säte ei takista liikmesriike tugevdamast kodutarbijate, väikeste ja keskmise suurusega tarbijate turupositsiooni, edendades kõnealuse tarbijaliigi esindajate vabatahtlikku koondumist.”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõikele 3 on lisatud uusi osi)

Selgitus

Elektrienergia on tarbijate igapäevaelu jaoks hädavajalik ning elektrienergiale juurdepääsu tagamine taskukohase hinna eest on ülimalt oluline. Erandlike asjaolude tõttu, mis mõjutavad elektrituru avanemist, tuleb tagada tarbijate õiguste kaitse. Universaalteenuse osutamine on oluline vahend tarbijakaitse tagamisel. Tõelise universaalteenuse tagamiseks tuleks välja töötada suunised, milles rõhutatakse muret madala sissetulekuga ja kaitsetumate tarbijate pärast.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 c (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 c) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige 3 a:

 

„3 a. Liikmesriigid peaksid tagama, et kõikidel tarbijatel on õigus saada tarnijalt elektrivarustust tarnija nõusolekul, olenemata sellest, mis liikmesriigis tarnija on registreeritud. Liikmesriigid peavad seetõttu võtma kõik vajalikud meetmed tagamaks, et nende territooriumil registreeritud äriühingud saavad kliente varustada, ilma et nad peaks täitma lisatingimusi.”

Selgitus

Tarnijad peavad igas liikmesriigis täitma klientide varustamiseks erinevaid tingimusi. Need varieeruvad turueeskirjad ja õiguslikud nõuded piiravad oluliselt turulepääsu. Piiramatu turulepääsu võimaldamiseks tuleks kohaldada päritoluriigi põhimõtet, see tähendab, et liikmesriigis registreeritud tarnijal peaks olema võimalik varustada kliente teises liikmesriigis, ilma et tal oleks vaja täita lisatingimusi.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 d (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 3 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 d) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige 3 b:

 

„3 b. Liikmesriigid peaksid tagama, et

 

a kui klient soovib vahetada tarnijat, teostab muutmistoimigu asjassepuutuv põhivõrguettevõtja kahe nädala jooksul ja

 

b) tarbijatel on õigus saada kõik vastavad tarbimisandmed.

 

Liikmesriigid peaksid kindlustama, et punktides a) ja b) osutatud õigused oleksid kõikidele tarbijatele tagatud mittediskrimineerival viisil hinna, töömahu ja ajakulu osas.”

Selgitus

Kui klientidel on tarnija vahetamine keeruline ja aeganõudev, võib see negatiivselt mõjutada nende tahet tarnijat vahetada. Seetõttu tuleks tagada, et klientidel on diskrimineerimiseta juurdepääs oma andmetele ja et neile võimaldatakse lihtsat tarnija vahetamise korda. Üleminekuprotsess peaks ühtlasi toimuma võimalikult kiiresti ja võtma parimal juhul aega mitte kauem kui kaks nädalat.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 e (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 e) Artikli 3 lõige 5 asendatakse järgmisega:

 

"5. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et kaitsta lõpptarbijaid, ning tagavad eelkõige kaitsetumate tarbijate piisava kaitse, sealhulgas asjakohased, näiteks maksetingimusi käsitlevad meetmed nende võrgust väljajäämise vältimiseks. Selleks võivad liikmesriigid võtta meetmeid kaugetes piirkondades asuvate lõpptarbijate kaitsmiseks. Neil tuleb tagada tarbijakaitse kõrge tase, eriti seoses lepingutingimuste läbipaistvuse, üldise teabe ning vaidluste lahendamise mehhanismidega. Liikmesriigid tagavad vabatarbijatele reaalse võimaluse tarnijat vahetada. Vähemalt kodutarbijate osas peaksid nimetatud meetmed hõlmama A lisas sätestatud meetmeid.”

(Muudab direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõiget 5, lisades olemasolevasse teksti uusi osi)

Selgitus

Viies viite tarnehinnale avaliku teenuse kohustuste kaalutluste hulgast kaitsetumate klientide kohta esitatud kaalutluste hulka, tahetakse muudatusettepanekuga tagada, et tarnehinnaga seotud meetmed on suunatud kõige kaitsetumatele tarbijatele. Sihipärasemate meetmete lõpptulemus peaks tulema kasuks neile, kes vajavad tarbijakaitset kõige enam.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 f (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 f) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige 5 a:

 

„5 a. Liikmesriigid võtavad riiklike energiaalaste tegevuskavade raames asjakoahseid meetmeid energiapuudusega tegelemiseks, et tagada energiapuuduse all kannatavate inimeste arvu reaalne vähenemine, ning teavitavad sellistest meetmetest komisjoni. Kõik liikmesriigid vastutavad subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt energiapuuduse määratluse esitamise eest riiklikul tasandil, konsulteerides selleks artiklile 2 osutades reguleerivate asutuste ja sidusrühmadega (34 d). Need meetmed võivad sisaldada sotsiaalkindlustussüteemi soodustusi, energiatõhususe parandmise toetust ja energiatootmist võimalike madalaimate hindadega. Kõnealused meetmed ei takista artiklis 21 sätestatud turu avanemist. Komisjon esitab näitajad, mille abil saaks kontrollida selliste meetmete mõju energiapuudusele ja turu toimimisele.”

(Direktiivi 2005/54/EÜ artiklisse 3 lisatakse uus lõige 5a)

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 g (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 6 – esimene lõik – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 g) Artikli 3 lõike 6 esimese lõigu punkt a asendatakse järgmisega:

 

„a) iga energiaallika osakaal tarnija eelmise aasta kogu kütusetarbes, mis on esitatud liikmesriikide piires ühtlustatud ja terviklikul kujul, et andmed oleksid kergesti võrreldavad;

(Sama sõnastus nagu direktiivis 2003/54/EÜ, kuid on lisatud „mis on esitatud liikmesriikide piires ühtlustatud ja terviklikul kujul, et andmed oleksid kergesti võrreldavad”)

Selgitus

Selge ja kergesti arusaadava teabe esitamine on tarbijatele ülioluline, et nad saaksid võrrelda sarnaseid tarnijaid.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 h (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 6 – esimene lõik – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 h) Artikli 3 lõike 6 esimese lõigu punkt b asendatakse järgmisega:

 

„b) […] teave keskkonnamõju kohta, andmed vähemalt elektritarnija eelmise aasta kütusetarbest elektrienergia tootmisel tekkinud CO2 heite ja radioaktiivsete jäätmete kohta […].”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõike 6 punktist b on mõned osad välja jäetud)

Selgitus

Teave elektritootmise keskkonnamõju kohta tuleks esitada kõikidel materjalidel ja reklaamil esiletoodult, mitte nii, et tarbija peaks seda mujalt otsima. Sarnased nõuded on kehtestatud teistes sektorites, näiteks autode ja kodumasinate müügil.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 i (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 6 – esimene lõik – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 i) Artikli 3 lõike 6 esimesele lõigule lisatakse järgmine punkt:

 

„b a) teave nende õiguste kohta ja vaidluse korral nende käsutuses olevate kaebevõimaluste kohta.”

Selgitus

Tõhus tarbijakaitse sõltub kaebetingimuste parandamisest. Need sätted peavad sisalduma tulevases energiatarbijate hartas, et tarbijatel oleks oma õiguste kohta alusdokument.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 j (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 6 – kolmas lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 j) Artikli 3 lõike 6 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

 

Riikide reguleerivad asutused võtavad vajalikke meetmeid, et tagada tarnijate poolt käesoleva artikli alusel tarbijatele esitatava teabe usaldusväärsus. Liikmesriikide ja asjaomaste turgude teabe esitamist käsitlevad eeskirjad ühtlustatakse.”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõikesse 6 on lisatud uusi osi)

Selgitus

Et tarbijad saaksid kasutada oma õigust tõelisele valikule, peaks neil olema juurdepääs andmetele, mis aitavad kaasa nii sotsiaalsete kui ka keskkonnalaste eesmärkide saavutamisele. Tarbija valik peaks tähendama seda, et tarbija saab võrrelda sarnaseid andmeid. Andmete esitamine tuleks ühtlustada kõikide elektrienergia tarnijate seas. Järjepidevus tagab läbipaistvuse ning parandab kliendi suutlikkust vahetada tarnijaid ja teha tarnija suhtes teadlik valik.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 k (uus)

Directive 2003/54 (EC)

Artikkel 3 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 k) Artikli 3 lõige 7 asendatakse järgmisega:

 

7. Liikmesriigid rakendavad sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse eesmärkide saavutamiseks vajalikke meetmeid, mis vähendavad madala sissetulekuga kodumajapidamiste energiakulusid ja tagavad samasugused tingimused neile, kes elavad kaugetes piirkondades, ja keskkonnakaitse. Kõnealused meetmed hõlmavad energiatõhusust edendava nõudluse juhtimise meetmeid ning kliimamuutustega võitlemise vahendeid ja varustuskindlust. Need meetmed võivad eelkõige ja vajadusel kõiki olemasolevaid riiklikke ja ühenduse vahendeid kasutades anda majanduslikke stiimuleid vajaliku võrgu-infrastruktuuri hooldamiseks ja ehitamiseks, sealhulgas võrkude vastastikuse ühendamise võimsus.”

(Muudatusettepanekuga muudetakse direktiivi 2005/54/EÜ artikli 3 lõiget 7, lisades täpsustuse „peavad tagama eelkõige madalama sissetulekuga tarbijate diskrimineerimise vältimise”)

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 l (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 l) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige 7 a:

 

„7 a. Energiatõhususe edendamise eesmärgil volitavad riikide reguleerivad asutused elektriettevõtjaid võtma kasutusele hinnakujunduse mudelid, mille kohaselt hind suurema tarbimise korral tõuseb, ja tagama tarbijate ja jaotusvõrguettevõtjate aktiivse osaluse põhivõrgu halduses, toetades selleks meetmete kasutusele võtmist, mis optimeerivad energia kasutamist, eelkõige tipptundidel. Selliste hinhankujunduse mudelite rakendamine edendab koos arukate arvestite ja võrkude kasutusele võtmisega energiatõhusat käitumist ja võimaldab võimalikult väiksemaid kulusid kodutarbijatele, eelkõige energiapuuduses kodumajapidamistele.”

(Direktiivi 2005/54/EÜ artiklisse 3 lisatakse uus lõige 7 a)

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 m (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 7 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 m) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige 7 b:

 

„7 b. Liikmesriigid tagavad, et igas riigis loodaks ühtne kontaktpunkt, kust tarbijad saavad kogu vajaliku teabe oma õiguste, kehtivate õigusaktide ja vaidluse korral nende käsutuses olevate kaebevõimaluste kohta.”

Selgitus

Nõuetekohane tarbijakaitse eeldab hõlpsasti ligipääsetavat teabekeskust, mis võimaldab saada üksikasjalikku teavet kehtivate õigusaktide ja tarbijaõiguste kohta. See võimaldab tarbijatel saada üksikasjalikku teavet tulevases energiatarbijate hartas sisalduvate teemade kohta.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 n (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 9 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 n) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige:

 

„9 a. Kui suudetakse tõestada, et elektriettevõtjad on saastekvootidega kauplemise süsteemi sertifikaatide kulud tarbijatele edasi kandnud, samas kui neile on kõnealused sertifikaadid tasuta eraldatud, võivad liikmesriigid nõuda asjaomastelt ettevõtjatelt täiendava maksustamise kaudu tagasimakseid. Laekumisi kasutatakse energiatõhususe edendamiseks makse sissenõudnud liikmesriigis.”

(Direktiivi 2005/54/EÜ artiklisse 3 lisatakse uus lõige 9 a)

Selgitus

Mitmed ettevõtjad on teeninud saastekvootidega kauplemise süsteemi abil teenimatut kasumit, kui nad neile tasuta eraldatud sertifikaadid oma nominaalkulude alusel tarbijatele edasi kannavad.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2) Artiklile 3 lisatakse lõige 10:

välja jäetud

„10. Komisjon võib vastu võtta käesoleva artikli rakendussuunised. See meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

 

Selgitus

Komiteemenetluse väljajätmine.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 10 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige:

 

„10 a. Et aidata tarbijatel energiakulusid vähendada, võivad liikmesriigid nõuda, et kodutarbijatelt saadav elektritulu kulutatakse energiatõhususe rahastamiseks ja nõudluse mõõtmise programmidele kodutarbijate jaoks.”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 3 on lisatud uus lõige 10 b)

Selgitus

Liberaliseeritud elektriturul elektrinõudlus kasvab. Kuna tõhusate energiateenuste pakkumisel kodutarbijatele on tehingukulud suuremad kui teenuste pakkumisel suurtele elektritarbijatele, on sellel tasandil energiatõhususe edendamise kõige sobivam viis fondi loomine. Seda liiki vahend on andnud äärmiselt positiivseid tulemusi Taanis, Ühendkuningriigis, Madalmaades ja mitmetes Ameerika Ühendriikide osariikides keskkonnakaitses, üldkulude vähendamisel ning töökohtade loomisel.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 b (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b) Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

 

„Liikmesriigid tagavad järelevalve varustuskindluse küsimuste üle. Kui liikmesriigid peavad seda vajalikuks, võivad nad selle ülesande delegeerida artikli 23 lõikes 1 nimetatud reguleerivatele asutustele. Järelevalve peab eelkõige hõlmama pakkumise/nõudluse tasakaalu siseriiklikul turul, sealhulgas üksikasjalikku tulevikunõudluse prognoosi ja olemasolevaid tarnevõimalusi, kavandatavaid või ehitatavaid lisavõimsusi ning võrkude kvaliteeti ja hooldustaset, hajus- ja väiketootmise juurdepääsetavust, kuid ka tippnõudluse rahuldamise meetmeid ja tegevuskava ühe või mitme tarnija väljalangemise korral. Pädevad asutused avaldavad iga kahe aasta järel hiljemalt 31. juuliks aruande, milles käsitletakse nende küsimuste üle teostatava järelevalve tulemusi ja samuti võetud või kavandatavaid meetmeid nendega tegelemiseks, ning edastavad selle aruande seejärel komisjonile.”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 4 on lisatud elemente prognooside ning elektri hajus- ja väiketootmise kohta)

Selgitus

Varustuskindluse eesmärkide saavutamiseks oodatakse suuremal määral hajus- ja väiketootmisele tuginemist. Sellise tootmise arendamiseks on vaja mittediskrimineerivat juurdepääsu võrkudele ja järelevalvega tuleb tagada, et see nii toimub.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 c (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 c) Lisatakse järgmine artikkel -5a:

 

„Artikkel -5a

 

Riiklikud reguleerivad asutused tagavad toimimise tehniliste kriteeriumide kindlaksmääramise ning piisavat usaldusväärsuse ja kindluse taset kehtestavate tehniliste eeskirjade ning elektrijaamade, jaotussüsteemide, otseühenduses tarbijate seadmete, ühendussüsteemide ja otseliinide toimimise suhtes kehtivate nõuete väljatöötamise ja avaldamise. Kõnealused tehnilised eeskirjad peavad tagama süsteemide koostalitlusvõime ning olema objektiivsed ja mittediskrimineerivad. Kui amet leiab, et need eeskirjad on vaja ühtlustada, teeb ta vastavatele riiklikele reguleerivatele asutustele asjakohased soovitused.”

Selgitus

Artiklis 5 käsitletakse ainult ühendusega seotud küsimusi, kuigi võrkude toimimisega seotud küsimused (st ühendusjärgse etapi küsimused) on sama tähtsad ja neid tuleks samuti siin käsitleda.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 5a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, et integreerida oma siseriiklikud turud vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige edendavad liikmesriigid võrguettevõtjate piirkondliku tasandi koostööd ning tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva raamistiku järjepidevust.

1. Riiklikud reguleerivad asutused teevad omavahel koostööd, et ühtlustada turukorraldust ja integreerida oma siseriiklikud turud vähemalt ühel või mitmel piirkondlikul tasandil esimese sammuna täielikult liberaliseeritud siseturu suunas. Eelkõige edendavad nad võrguettevõtjate piirkondliku tasandi koostööd ja lihtsustavad nende integreerumist piirkondlikul tasandil eesmärgiga luua konkurentsivõimeline Euroopa turg, hõlbustades oma õigusliku, reguleeriva ja tehnilise raamistiku ühtlustamist ning eelkõige integreerides Euroopa Liidus praegu olemasolevad energiasaared. Seega edendavad liikmesriigid ka riiklike reguleerivate asutuste piiriülest ja piirkondlikku koostööd.

Selgitus

Piirkondlik koostöö võib soodustada turgude integratsiooni ja konkurentsile rajatud Euroopa turu loomist. Selleks et tagada, et piirkondlik koostöö viib ühtlustatud ja tõelise üleeuroopalise turu tekkimiseni, tuleks ka reguleerivatelt asutustelt, põhivõrguettevõtjatelt ja energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööametilt nõuda piirkondadevahelist koostööd. Samuti tuleks koostööametit volitada andma sobivaid soovitusi turgude integreerimise hõlbustamiseks. Mis tahes samm piirkondlike turgude suunas ei tohi muutuda välistavaks ning kõnealuste turgude suhtes on vajalik selge reguleeriva raamistiku olemasolu, vastasel juhul on oht reguleerimisega seotud tühimiku tekkeks.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 5a – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

 

„Amet teeb vastavalt käesoleva direktiivi IV peatükile koostööd riiklike reguleerivate asutuste ja põhivõrguettevõtjatega, et tagada konkurentsivõimelise Euroopa turu loomise eesmärgil reguleerivate raamistike piirkondadevaheline lähenemine. Kui amet leiab, et selline koostöö nõuab siduvaid eeskirju, esitab ta selle kohta kohased soovitused. Piirkondlikel turgudel saab ametist pädev asutus valdkondades, mis on määratletud artiklis 22d.”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 5a lisatakse uus lõige 2)

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a) Artikli 6 lõike 2 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

 

2. Liikmesriigid kehtestavad kriteeriumid oma territooriumil elektritootmisvõimsuse ehitamise lubade andmiseks. Need kriteeriumid seonduvad:”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 6 lõike 2 esimesele lõigule on lisatud uusi osi)

Selgitus

Lubade andmise kriteeriumid peavad olema siduvad.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt i a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 b) Artikli 6 lõikele 2 lisatakse järgmine punkt:

 

„i a) liikmesriigi panusega 20 % ulatuses taastuvate energiaallikate kasutamise eesmärgi täitmisse 2020. aastaks;”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 6 lõikele 2 lisatakse uus punkt)

Selgitus

Liikmesriigid peavad uute tootmisvõimsuste hindamisel võtma arvesse oma kohustusi seoses nõukogu 8.–9. märtsi 2007. aasta järeldustes sätestatud eesmärgiga kasutada 20 % ulatuses taastuvaid energiaallikaid. Kõnealuseid eesmärke võib muuta õigusloomega seotud protsessi kaudu.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 c (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt i b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 c) Artikli 6 lõikele 2 lisatakse järgmine punkt:

 

„i b) tootjate vajadusega võtta arvesse saastekvootidega kauplemise süsteemi.”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 6 on lisatud uus lõige 2 k)

Selgitus

Liikmesriigid peavad uute tootmisvõimsuste hindamisel võtma arvesse ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi mõju.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 d (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 6 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 d) Artikli 6 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

3. Liikmesriigid tagavad, et detsentraliseeritud väikesemahulise ja/või jaotatud tootmisega elektritootjate puhul võimaldatakse lihtsustatud lubade andmise menetlusi. Neid lihtsustatud menetlusi tuleks kohaldada kõikidele alla 50 MW võimsusega rajatistele ja kõikidele jaotusvõrgusisestele generaatoritele.”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 6 lõiget 3 on muudetud)

Selgitus

Detsentraliseeritud energiaallikate arendamise ergutamiseks, tunnistades samas väiksemate toiteallikate piiratumat keskkonnamõju, tuleks välja arendada kiirendatud menetlused.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 e (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 7 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 e) Artikli 7 lõige 5 asendatakse järgmisega:

 

„5. Liikmesriigid määravad lõigetes 1–4 kirjeldatud pakkumismenetluse korraldajaks, järelevalvajaks ja kontrollijaks asutuse või avalik-õigusliku või eraõigusliku isiku, kes ei ole sõltuv elektri tootmise, edastamise, jaotamise ja tarnimisega seotud tegevustest, kusjuures tegemist võib olla artikli 22a lõikes 1 nimetatud riikliku reguleeriva asutusega. [...] Asjaomane asutus või isik võtab kõik vajalikud meetmed, et tagada pakkumistes sisalduva teabe konfidentsiaalsus.”

(Direktiivi 2005/54/EÜ artikli 7 lõiget 5 muudetakse, jättes välja lause „kui jaotusvõrgu haldur on omandisuhetest lähtuvalt muudest jaotamisega mitteseotud tegevustest täielikult sõltumatu, võib pakkumismenetluse korraldamise, järelevalve ja kontrollimise eest vastutavaks määrata jaotusvõrgu halduri.”)

Selgitus

Pakkumismenetlusega seonduv peaks olema riikliku reguleeriva asutuse, mitte põhivõrguettevõtja kohustus.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) sama isik või samad isikud ei või:

b) sama isik või samad isikud, kas üksi või koos, ei või:

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) otseselt ega kaudselt kontrollida tootmise ja tarnimisega seotud ülesandeid täitvat ettevõtjat ning otseselt ega kaudset kontrollida põhivõrguettevõtjat või põhivõrku, omada nendes mis tahes huve ja teostada nende üle mis tahes õigusi;

 

i) otseselt ega kaudselt kontrollida tootmise ja tarnimisega seotud ülesandeid täitvat ettevõtjat ning otseselt ega kaudselt kontrollida põhivõrguettevõtjat, omada nendes mis tahes huve ja teostada nende üle mis tahes õigusi;

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii) otseselt ega kaudselt kontrollida põhivõrguettevõtjat või põhivõrku ning otseselt ega kaudset kontrollida tootmise ja tarnimisega seotud ülesandeid täitvat ettevõtjat, omada selles mis tahes huve või teostada selle üle mis tahes õigusi;

ii) otseselt ega kaudselt kontrollida põhivõrguettevõtjat ning otseselt ega kaudselt kontrollida tootmise ja tarnimisega seotud ülesandeid täitvat ettevõtjat, omada selles mis tahes huve või teostada selle üle mis tahes õigusi;

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) ei tohi samal isikul või samadel isikutel olla samaaegselt õigust määrata tootmise või tarnimisega seotud ülesandeid täitva ettevõtja kui ka põhivõrguettevõtja või põhivõrgu nõukogu, juhatuse või ettevõtjat seadusejärgselt esindava organi liikmeid ega otseselt ega kaudselt kontrollida tootmise või tarnimisega seotud ülesandeid täitvat ettevõtjat, omada selles mis tahes huve või teostada selle üle mis tahes õigusi;

c) ei tohi samal isikul või samadel isikutel olla samaaegselt õigust määrata tootmise või tarnimisega seotud ülesandeid täitva ettevõtja kui ka põhivõrguettevõtja nõukogu, juhatuse või ettevõtjat seadusejärgselt esindava organi liikmeid ega otseselt ega kaudselt kontrollida tootmise või tarnimisega seotud ülesandeid täitvat ettevõtjat, omada selles mis tahes huve või teostada selle üle mis tahes õigusi;

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt d a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

"d a) ei tohi samal isikul või samadel isikutel olla õigust hallata põhivõrku valitsemislepingu kaudu või mõjutada seda muul omandisuhtega mitteseotud viisil ega otseselt või kaudselt kontrollida tootmise või tarnimisega seotud ülesandeid täitvat ettevõtjat, omada selles mis tahes huve või teostada selle üle mis tahes õigusi.”

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„3 a. Liikmesriigid jälgivad vertikaalselt integreeritud ettevõtete omandisuhete eraldamise protsessi ja teavitavad komisjoni saavutatud edusammudest.”

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 8 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punktis a sätestatud kohustus loetakse täidetuks, kui mitu põhivõrku omavat ettevõtjat on loonud ühisettevõtte, mis tegutseb asjaomaste põhivõrkude põhivõrguettevõtjana mitmes liikmesriigis. Ühisettevõttes ei tohi osaleda üksi teine ettevõtja, välja arvatud juhul, kui osalejaks on artikli 10a alusel tunnustatud sõltumatu süsteemihaldur.

5. Lõike 1 punktis a sätestatud kohustus loetakse täidetuks, kui mitu põhivõrku omavat ettevõtjat on loonud ühisettevõtte, mis tegutseb asjaomaste põhivõrkude põhivõrguettevõtjana mitmes liikmesriigis.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„5 a. Käesoleva artikli tähenduses, kui lõike 1 punktides b kuni d viidatud isik on liikmesriik või riigiasutus, ei tohi kaks eri riigiasutust, kes kontrollivad põhivõrguettevõtjat või põhivõrku ning tootmise ja tarnimisega seotud ülesandeid täitvat ettevõtjat, olla sama isik või samad isikud.”

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 5

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 8b – lõige 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13. Komisjon võtab vastu suunised, milles sätestatakse lõigete 6–9 rakendusmenetluse üksikasjad. See meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

Õiguslikel põhjustel soovitatakse vähemalt lõiked 7–10 ja 13 määrusesse 1228/2003 üle viia; lõiked 11 ja 12 peavad olema nii direktiivis kui ka määruses.

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 6

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 9 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) tagada süsteemi pikaajaline võime rahuldada mõistlikke nõudmisi elektrienergia edastamise järele ning antud majanduslikes tingimustes ja keskkonnanõuetele vastavate turvaliste, töökindlate ja tõhusate põhivõrkude toimimine, hooldus ja arendamine ning energiasäästlikkuse, teadusuuringute ja innovatsiooni edendamine eelkõige taastuvate energiaallikate kasutuselevõtmise ja väiksemate süsinikdioksiidi heitkogustega tehnoloogiate levitamise tagamiseks.

a) tagada süsteemi pikaajaline võime rahuldada mõistlikke nõudmisi elektrienergia edastamise järele ning antud majanduslikes tingimustes ja keskkonnanõuetele vastavate turvaliste, töökindlate ja tõhusate põhivõrkude toimimine, hooldus ja arendamine, eelkõige taastuvate energiaallikate integreerimise ja jaotusvõrguga seotud tootmise ning väiksemate süsinikdioksiidi heitkogustega tehnoloogiate juurutamise tagamiseks võrgusüsteemis, ning energiasäästlikkuse ja teadusuuringute ja innovatsiooni edendamine.

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 9 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a) Artikli 9 punkt c asendatakse järgmisega:

 

„c) korraldada energiavooge võrgus, võttes arvesse vahetust teiste ühendatud võrkudega ja Euroopa tasandil koordineeritud standardeid. Seepärast on põhivõrguettevõtjal kohustus tagada elektrisüsteemi turvalisus, usaldusväärsus ja tõhusus, ning sellega seoses tuleb tagada kõikide vajalike abiteenuste kättesaadavus, sealhulgas nende, mida osutatakse vastusena ühistel standarditel põhinevale nõudlusele, kuivõrd see kättesaadavus ei sõltu teistest edastusvõrkudest, millega võrk on ühendatud;”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 9 punkti c lisatakse „nõudlusele vastamise” mõiste)

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 6 b (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 9 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 b) Artikli 9 punkt d asendatakse järgmisega:

 

„d) anda kõigi teiste võrkude halduritele, millega võrk on ühendatud, piisavat teavet, et tagada ohutu ja tõhus toimimine, kooskõlastatud areng ning ühendatud süsteemi koostalitlusvõime, kasutades kõnealust teavet ühiselt;

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 9 punktis d, kuid muudetud on mõningaid olemasoleva teksti osi)

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 6 c (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 9 – punkt f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 c) Artikli 9 punkt f asendatakse järgmisega:

 

„f) anda ühiste standardite alusel võrgukasutajatele võrgule tõhusaks juurepääsuks vajalikku teavet.”

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 9 punktis f, kuid muudetud on mõningaid olemasoleva teksti osi)

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 6 d (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 9 – punkt f a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6 d) Artiklisse 9 lisatakse järgmine punkt:

 

„f a) koguda kooskõlas määruse (EÜ) nr 1228/2003 artikliga 3 põhivõrguettevõtjate vahelise hüvitamismehhanismi alusel ülekoormustasusid ja makseid, võimaldada juurdepääsu kolmandatele pooltele ja seda juhtida ning anda sellest keeldumise korral põhjendatud seletusi, mida jälgivad riikide reguleerivad asutused; oma ülesannete täitmisel vastavalt käesolevale artiklile, hõlbustavad põhivõrguettevõtjad eelkõige turu integratsiooni ja optimeerivad sotsiaal-majandusliku heaolu kasvu.”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 9 lisatakse uus punkt f a)

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 10

välja jäetud

Sõltumatud süsteemihaldurid

 

1. Kui põhivõrk kuulub käesoleva direktiivi jõustumise ajal vertikaalselt integreeritud ettevõtjale, võivad liikmesriigid lubada artikli 8 lõikest 1 kõrvale kalduda, kui liikmesriik määrab põhivõrgu omaniku ettepaneku alusel sõltumatu süsteemihalduri ning kui komisjon kõnealuse määramise kinnitab. Igal juhul ei tohi takistata vertikaalselt integreeritud ettevõtjaid, kes omavad põhivõrku, võtmast artikli 8 lõike 1 punktis 2 sätestatud nõuete täitmiseks vajalikke meetmeid.

 

2. Liikmesriik võib sõltumatu süsteemihalduri heaks kiita ja määrata ainult järgmistel juhtudel:

 

a) haldurikandidaat on tõendanud, et ta vastab artikli 8 lõike 1 punktide b–d nõuetele;

 

b) haldurikandidaat on tõendanud, et tema käsutuses on artiklis 9 sätestatud ülesannete täitmiseks piisavad rahalised, tehnilised ja inimressursid;

 

c) haldurikandidaat kohustub järgima reguleeriva asutuse väljatöötatud kümneaastast võrkude arengukava;

 

d) põhivõrgu omanik on tõendanud, et ta suudab täita lõikes 6 sätestatud kohustusi. Selleks esitab ta kõik kandideeriva ettevõtja ning teiste asjassepuutuvate isikutega sõlmitavate kokkulepete projektid;

 

e) haldurikandidaat on tõendanud, et ta suudab täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. aasta määrusest (EÜ) nr 1228/2003, milles käsitletakse võrkudele juurdepääsu tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses,* tulenevaid kohustusi, sealhulgas kohustusi seoses põhivõrguettevõtjate koostööga Euroopas ja piirkondlikul tasandil.

 

3. Liikmesriigid kiidavad heaks ja määravad sõltumatuteks süsteemihalduriteks ettevõtjad, kelle reguleeriv asutus on sertifitseerinud artikli 8a lõike 2 nõuetele vastavana. Kohaldatakse artiklis 8b sätestatud sertifitseerimismenetlust.

 

4. Kui komisjon on teinud otsuse artiklis 8b sätestatud menetluse kohaselt ja leiab, et reguleeriv asutus ei ole tema otsust kahe kuu jooksul täitnud, määrab ta kuue kuu jooksul energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööameti ettepanekul ja pärast põhivõrgu omaniku ja põhivõrguettevõtja seisukohtade ärakuulamist sõltumatu süsteemihalduri viieks aastaks. Põhivõrgu omanik võib igal ajal teha reguleerivale asutusele ettepaneku uue sõltumatu süsteemihalduri määramiseks vastavalt artikli 10 lõikes 1 sätestatud menetlusele.

 

5. Iga sõltumatu süsteemihaldur vastutab vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 artiklile 3 kolmandatele isikutele juurdepääsu võimaldamise ja haldamise eest, sealhulgas juurdepääsutasude ja ülekoormustasude kogumise ning põhivõrguettevõtjate vahelise hüvitamiskorra kohaste maksete eest, põhivõrgu haldamise, hoolduse ja arendamise eest ning selle eest, et investeerimiskavade abil tagatakse pikas perspektiivis süsteemi võime rahuldada mõistlikku nõudlust. Sõltumatu süsteemihaldur vastutab võrgu arendamisel uute infrastruktuuride kavandamise (sh vastavate lubade väljastamise korra väljatöötamise), väljaehitamise ja kasutuselevõtmise eest. Selleks tegutseb ta käesoleva peatüki kohaselt põhivõrguettevõtjana. Põhivõrgu omanikele ei tohi panna vastutust kolmandatele isikutele juurdepääsu võimaldamise ja haldamise ega investeeringute kavandamise eest.

 

6. Kui sõltumatu süsteemihaldur on määratud, peab põhivõrgu omanik täitma järgmisi ülesandeid:

 

a) pakkuma sõltumatule süsteemihaldurile tema ülesannete täitmiseks vajalikku koostööd ja tuge, sealhulgas eelkõige kogu vajalikku teavet;

 

b) rahastama investeeringuid, mille tegemise on otsustanud sõltumatu süsteemihaldur ja heaks kiitnud reguleeriv asutus, või andma nõusoleku nende rahastamiseks mõne huvitatud isiku poolt, kelleks võib olla ka sõltumatu süsteemihaldur. Asjakohase rahastamiskorra kiidab heaks reguleeriv asutus. reguleeriv asutus konsulteerib enne heakskiitmist varade omaniku ja teiste huvitatud isikutega;

 

c) tagama katte võrgu varadega seotud kohustustele, välja arvatud sellele osale kohustustest, mis on seotud sõltumatu süsteemihalduri ülesannetega;

 

d) tagama, et lihtsustatakse võrgu laiendamise rahastamist, v.a need investeeringud, mille puhul ta on vastavalt punktile b andnud nõusoleku rahastamise kohta huvitatud isiku, sealhulgas sõltumatu süsteemihalduri poolt.

 

7. Asjakohase liikmesriigi konkurentsiasutusele antakse tihedas koostöös reguleeriva asutusega kõik vajalikud volitused, et ta saaks tõhusalt jälgida lõikes 6 sätestatud kohustuste täitmist põhivõrgu omaniku poolt.

 

Selgitus

Sõltumatu süsteemihalduri mudel toob kaasa bürokraatia ja kuluka regulatiivse kontrolli ning pole seega omandisuhete täielikule eraldamisele mõistlik alternatiiv. Raportöör kaalub lisaks omandisuhete täielikule eraldamisele mis tahes muud mudelit, mis võib anda kindluse turule siseneda soovivatele konkurentidele, välistada huvide konfliktide tekke ja olla sama tõhus kui omandisuhete täielik eraldamine.

Muudatusettepanek  76

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 10a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 10a

välja jäetud

Põhivõrgu omaniku eraldamine

 

1. Kui sõltumatu süsteemihaldur on määratud, peab põhivõrgu omanik, kes moodustab osa vertikaalselt integreeritud ettevõtjast, olema vähemalt juriidiliselt staatuselt, organisatsiooniliselt ja otsuste tegemises sõltumatu muust edastusega mitteseotud tegevusest.

 

2. Lõike 1 kohane põhivõrgu omaniku sõltumatus peab vastama järgmistele miinimumkriteeriumidele:

 

a) põhivõrgu omaniku juhtimise eest vastutavad isikud ei tohi olla tegevad otseselt ega kaudselt elektri toomise, jaotamise ja tarnimise igapäevase juhtimise eest vastutava vertikaalselt integreeritud elektriettevõtja äriühingustruktuuris;

 

b) tuleb võtta vajalikud meetmed põhivõrgu omaniku juhtimise eest vastutavate inimeste kutsehuvidega arvestamiseks nii, et neil oleks võimalik tegutseda iseseisvalt;

 

c) põhivõrgu omanik kehtestab nõuetele vastavuse programmi, milles sätestatakse meetmed diskrimineeriva käitumise vältimiseks, ning tagab, et järelevalve selle täitmise üle oleks piisavalt range. Programmis sätestatakse töötajate konkreetsed kohustused selle eesmärgi saavutamiseks. Nõuetele vastavuse programmi eest vastutav isik või asutus esitab võetud meetmete aastaaruande reguleerivale asutusele ning see avaldatakse.

 

3. Komisjon võib vastu võtta suuniseid, et tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja tõhus täitmine põhivõrgu omaniku poolt. See meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.“

 

Muudatusettepanek  77

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 11 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8 a) Artikli 11 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

„2. Elektrijaamade võrgujärjekord ja ühenduste kasutamine määratakse kindlaks kriteeriumide alusel, mille kiidavad heaks riikide reguleerivad asutused ning mis peavad olema objektiivsed, avaldatud ning mida tuleb kohaldada mittediskrimineerivalt, tagades elektrienergia siseturu nõuetekohase toimimise. Kriteeriumide osas võetakse arvesse olemasolevatest elektrijaamadest pärit elektrienergia või ühenduste kaudu toimuvate ülekannete majanduslikku tähtsusjärjestust ning süsteemi tehnilisi piiranguid.”

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 11 lõikes 2, kuid muudetud on olemasoleva teksti mõningaid osi)

Selgitus

Riikide sõltumatud reguleerivad asutused on objektiivsemad kui liikmesriikide valitsused.

Muudatusettepanek  78

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8 b (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 11 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8 b) Artikli 11 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

3. Riigi reguleeriv asutus nõuab võrguhaldurilt, et elektrijaamade võrgujärjekorra koostamisel eelistataks elektrijaamu, kus kasutatakse taastuvenergia allikaid või jäätmeid või kus toimub elektrienergia ja soojuse koostootmine, v.a juhtudel, kui see ohustaks tehnilisi tasakaalustamise nõudeid või võrgu turvalisust ja töökindlust.”

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 11 lõikes 3, kuid muudetud on olemasoleva teksti mõningaid osi)

Muudatusettepanek  79

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8 c (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 11 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8 c) Artikli 11 lõige 5 asendatakse järgmisega:

 

5. Liikmesriigid nõuavad riiklike reguleerivate asutuste kaudu põhivõrguettevõtjatelt põhivõrgu toimimise, hooldamise ja arendamise, sealhulgas võrkude vastastikuse ühendamise võimsuse miinimumnõuete järgimist. Riikide reguleerivatele asutustele tuleb anda laiemad volitused, et tagada Euroopa tarbija arvessevõtmine nende töös.”

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 11 lõikes 5, kuid muudetud on mõningaid olemasoleva teksti osi)

Muudatusettepanek  80

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8 d (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 11 – lõige 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 d) Artiklile 11 lisatakse järgmine lõige:

 

„7 a. Põhivõrguettevõtjad hõlbustavad suurte lõpptarbijate ja lõpptarbijate rühmade osalemist reserv- ja tasakaalustavatel turgudel. Iga kord, kui tootmise ja nõudluse hinnad lähenevad, seatakse esikohale nõudluse määratud hind.”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 11 on lisatud uus lõige 7a)

Selgitus

Energiatõhususe parandamiseks on oluline, et tarbijad osaleksid aktiivselt abiteenuste turul, eriti kui nad on võimelised vähendama nõudlust teatavatel kriitilistel hetkedel (tippkoormuse ajal, eriolukordades). Suured lõpptarbijad võivad sellistel turgudel osaleda otse või kaudselt. Väikesed tarbijad otse nendel turgudel osaleda ei saa, välja arvatud juhul, kui keegi (nt tarnija) on võimeline suure arvu neist kokku koondama ja tõhusalt kontrollima osa nende nõudlusest.

Muudatusettepanek  81

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8 e (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 11 – lõige 7 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 e) Artiklile 11 lisatakse järgmine lõige:

 

„7 b. Riiklikud reguleerivad asutused tagavad, et tasakaalustamise eeskirjad ja tariifid ühtlustatakse nõuetekohaselt kõikides liikmesriikides ...*. Eelkõige tagavad nad, et suured lõpptarbijad, lõpptarbijate rühmad ja hajutatud tootmisega tegelevad ettevõtjad suudavad tõhusalt kaasa aidata tasakaalustavate ja muude asjakohaste abiteenuste osutamisele.

 

* Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 11 lisatakse uus lõige 7 b)

Selgitus

Vastavalt artiklile 23 vastutavad reguleerivad asutused „vähemalt tingimuste arvutamise või kehtestamise aluseks oleva metoodika kehtestamise või heakskiitmise eest” tasakaalustamisteenuste osutamisel. Kuna tasakaalustamisteenuste ühtlustamine on siseturu korralikuks toimimiseks ülioluline, kehtestavad reguleerivad asutused koostöös põhivõrguettevõtjatega piisava ühtlustamise taseme.

Muudatusettepanek  82

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Turukonkurentsi seisukohast oluline äriteave, eelkõige tarnekoha kindlaksmääramist võimaldav teave ning teave paigaldatud võimsuse ja tellitud võimsuse kohta, on kättesaadav kõigile turul tegutsevatele elektrienergia tarnijatele. Vajaduse korral kohustab riiklik reguleeriv asutus turgu valitsevaid operaatoreid edastama nimetatud teavet asjaomastele isikutele.

Muudatusettepanek  83

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9 a (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 14 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9 a) Artikli 14 lõige 1 asendatakse järgmisega:

 

„1. Jaotusvõrguettevõtja vastutab süsteemi pikaajalise võime tagamise eest rahuldada mõistlikke nõudmisi elektrienergia edastamise järele ning antud majanduslikes tingimustes oma piirkonnas kindla, usaldusväärse ja tõhusa elektrijaotussüsteemi toimimise, hoolduse ja arendamise eest, võttes nõuetekohaselt arvesse keskkonnaküsimusi ja energiasäästlikkuse edendamist.

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 14 lõikes 1, kuid muudetud on olemasoleva teksti mõningaid osi)

Selgitus

Jaotusvõrguettevõtjal peaksid eespool sätestatud kriteeriumide täitmiseks olema põhivõrguettevõtjaga samad kohustused.

Muudatusettepanek  84

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9 b (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 14 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9 b) Artikli 14 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

3. Jaotusvõrguettevõtja annab võrgukasutajatele võrgule tõhusaks juurdepääsuks ja kasutamiseks vajalikku teavet.”

Muudatusettepanek  85

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9 c (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9 c) Artiklile 14 lisatakse järgmine lõige 3a:

 

„3 a. Jaotusvõrguettevõtja esitab asjaomasele reguleerivale asutusel aasta jooksul pärast direktiivi …/…/EÜ [millega muudetakse direktiivi 2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju] jõustumist ettepaneku, milles kirjeldatakse asjakohast teavet ja sidesüsteeme, mida on vaja kasutusele võtta, et esitada lõikes 3 nimetatud teavet. Selle ettepanekuga võimaldatakse muu seas kahesuunaliste elektrooniliste arvestite kasutamine,mis antakse kõikide tarbijate käsutusse 10 aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist, lõpptarbija ja hajutatud tootjate aktiivne osalemine võrgu töös ning teabe liikumine reaalajas jaotus- ja põhivõrguettevõtjate vahel, mille eesmärk on optimeerida kõikide olemasolevate tootmis-, võrgu- ja nõudlusressursside kasutamist.

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 14 lisatakse uus lõige 3a)

Muudatusettepanek  86

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9 d (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 14 – lõige 3 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9 d) Artiklile 14 lisatakse järgmine lõige 3 b:

 

"3 b. Kahe aasta jooksul pärast direktiivi …/…/EÜ [millega muudetakse direktiivi 2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju] jõustumist kooskõlastavad või lükkavad riiklikud reguleerivad asutused tagasi lõikes 3 a nimetatud ettepanekud. Riiklikud reguleerivad asutused tagavad rakendatavate teabe- ja sidesüsteemide täieliku koostalitlusvõime. Sel eesmärgil võivad nad välja anda suuniseid ning nõuda muudatusettepanekute esitamist lõikes 3 a nimetatud ettepanekutele.”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 14 lisatakse uus lõige)

Muudatusettepanek  87

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9 e (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 14 – lõige 3 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9 e) Artiklile 14 lisatakse järgmine lõige 3 c:

 

„3 c. Enne jaotusvõrguettevõtja teavitamist oma otsuse osas seoses lõikes 3 nimetatud ettepanekuga, teavitab riiklik reguleeriv asutus ametit või juhul, kui see ei ole veel tööle hakanud, komisjoni. Amet või komisjon tagab, et rakendatavad teabe- ja sidesüsteemid kergendavad elektri siseturu arendamist ega too kaasa uusi tehnilisi tõkkeid.”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 14 lisatakse uus lõige)

Muudatusettepanek  88

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9 f (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9 f) Artiklile 14 lisatakse järgmine lõige 4 a:

 

„4 a. Liikmesriigid julgustavad jaotusvõrkude kaasajastamist viisil, mis soodustab detsentraliseeritud tootmist ja tagab energiatõhususe.”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 14 lisatakse uus lõige 4 b)

Selgitus

Liikmesriigid peaksid tegema rohkem eelkõige soojuse ja elektri koostootmise julgustamiseks.

Muudatusettepanek  89

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 10 – punkt c

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 15 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui jaotusvõrguettevõtja moodustab osa vertikaalselt integreeritud ettevõtjast, peavad liikmesriigid tagama järelevalve jaotusvõrguettevõtja tegevuste üle, et ta ei kasutaks oma vertikaalset integreeritust konkurentsi moonutamiseks. Eelkõige ei tohi vertikaalselt integreeritud jaotusvõrguettevõtjad suhtlemisel ja kaubamärkidega seotult tekitada segadust seoses vertikaalselt integreeritud ettevõtja tarneharu eraldiseisvusega.

3. Kui jaotusvõrguettevõtja moodustab osa vertikaalselt integreeritud ettevõtjast, peavad riikide reguleerivad asutused tagama järelevalve jaotusvõrguettevõtja tegevuste üle, et ta ei kasutaks oma vertikaalset integreeritust konkurentsi moonutamiseks. Eelkõige ei tohi vertikaalselt integreeritud jaotusvõrguettevõtjad suhtlemisel ja kaubamärkidega seotult tekitada segadust seoses vertikaalselt integreeritud ettevõtja tarneharu eraldiseisvusega.

Selgitus

Jaotusvõrguettevõtjate eraldamist käsitlevate sätete järelevalve eest peaksid vastutama riikide reguleerivad asutused, et tagada jaotusvõrguettevõtjate sõltumatus.

Muudatusettepanek  90

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 10 – punkt c

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 15 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vastu võtta suuniseid selle tagamiseks, et jaotusvõrguettevõtja järgib täielikult ja tõhusalt käesoleva artikli lõiget 2, mis käsitleb jaotusvõrguettevõtja täielikku sõltumatust, diskrimineerivast käitumisest hoidumist ning seda, et vertikaalselt integreeritud ettevõtja ei tohi tarnetegevuses ebaausalt ära kasutada oma vertikaalset integreeritust. See meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.“

välja jäetud

Selgitus

Sellest sättest lähtuvalt võtab Euroopa Komisjon komiteemenetluse kaudu vastu suunised, et tagada (i) jaotusvõrguettevõtja täielik sõltumatus, (ii) diskrimineerivast käitumisest hoidumine ning (iii) see, et vertikaalselt integreeritud ettevõtja ei tohi tarnetegevuses ebaausalt ära kasutada oma vertikaalset integreeritust. Kõik nimetatud meetmed tuleb vastu võtta nõukogu ja Euroopa Parlamendi osalusel, sest komiteemenetluse liigne kasutamine võib võimendada regulatiivset ebakindlust.

Muudatusettepanek  91

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11 a (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 19 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11 a) Artikli 19 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

3. Elektriettevõtjad peavad oma sisemises raamatupidamises eraldi arvestust oma iga edastamis- ja jaotamistegevuse kohta, nagu seda nõutakse eri ettevõtjate tegevuse puhul, et vältida diskrimineerimist, ristsubsideerimist ja konkurentsi moonutamist. Nad peavad arvestust, mis võib olla konsolideeritud, ka iga elektrialase tegevuse kohta, mis ei ole seotud edastamise või jaotamisega. Kuni 1. juulini 2007 peavad nad eraldi arvestust tarnete kohta vabatarbijatele ja tarnete kohta väiketarbijatele. Põhi/jaotusvõrgu omamisest saadav tulu peab olema raamatupidamises eraldi välja toodud. Vajadusel peavad nad konsolideeritud arvestust elektriga mitteseotud muu tegevuse kohta. Sisemine raamatupidamine peab sisaldama kõigi tegevuste bilanssi ja kasumiaruannet.”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 19 lõikes 3 muudetakse üht sõna (kõikide))

Selgitus

Kuna Euroopasse on lisandunud rahvusvahelisi energiaettevõtjaid, on vajalik täpsustada, et kõikide riiklike energiaettevõtjate raamatupidamise üksikaruanded tuleb avaldada ning neid ei tohi hõlmata valdusettevõtja raamatupidamisse.

Muudatusettepanek  92

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11 b (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 20 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11 b) Artikli 20 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

"2. Põhi- või jaotusvõrguettevõtja võib keelduda juurdepääsu võimaldamast, kui tal füüsiliselt puudub vajalik olemasolev võimsus. Keeldumist tuleb nõuetekohaselt põhjendada, võttes aluseks objektiivsed, tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud kriteeriumid. Riiklik reguleeriv asutus peab tagama, et neid kriteeriume rakendatakse järjepidevalt ja et võrgukasutajal, kellele keelduti andmast juurdepääsu, on õigus edasi kaevata. Vajadusel ning juurdepääsu võimaldamisest keeldumise korral tagab riiklik reguleeriv asutus, et põhi- või jaotusvõrguettevõtja annab asjakohast teavet meetmete kohta, mida oleks vaja võrgu tugevdamiseks. Isikult, kes teavet nõuab, võib võtta mõistlikku tasu, mis peegeldab teabe andmise kulusid."

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 20 lõikesse 2 on lisatud uusi osi)

Selgitus

Igasuguse juurdepääsu võimaldamisest keeldumise üle peaks otsustama võrguettevõtja ning see peaks põhinema nõuetekohastel tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud kriteeriumidel. Keeldumine peaks olema põhjendatud ainult ebapiisava olemasoleva füüsilise mahuga. Reguleerival asutusel peaks olema kohustus tagada, et juurdepääsu keelamise kriteeriumeid rakendatakse järjepidevalt, ja soovitada investeeringuid mahtu või ühendusse, et parandada ühenduse pakkumist, kui see on majanduslikult põhjendatud.

Muudatusettepanek  93

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11 c (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11 c) Artiklile 21 lisatakse järgmine lõige:

 

„2 a. Vabatarbijad saavad õiguse sõlmida lepingu üheaegselt mitme tarnijaga."

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 21 lisatakse uus lõige 2 a)

Selgitus

Tarbijatel peab olema võimalus sõlmida samaaegselt lepinguid mitme tarnijaga.

Muudatusettepanek  94

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11 d (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 21 – lõige 2 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 d) Artiklile 21 lisatakse järgmine lõige:

„2 b. Amet jälgib reaalajas kõiki Euroopa Liidus, EMPs ja naaberriikides loodud korrastatud hulgimüügi elektriturge, et märgata turujõu kuritarvitamist või vigu turukorralduses ning edendada siseturu tõhususe parandamist."

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 21 lisatakse uus lõige 2a)

Selgitus

Turu jälgimine on turuvõimu kuritarvituse avastamise võimas vahend. Oluline on tagada, et riiklikud reguleerivad asutused jälgiksid riiklikke turge ühtlustatud kriteeriumide ja metoodika alusel. Väga sageli aga ei ole riiklikel reguleerivatel asutustel vajalikke vahendeid, et jälgida turgu pidevalt reaalajas, mistõttu nad peavad lähtuma kuu- või isegi aastaanalüüsist. Ametil peaksid olema kasutada selle üliolulise ülesande täitmiseks vajalikud vahendid.

Muudatusettepanek  95

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab ühe riikliku reguleeriva asutuse.

1. Iga liikmesriik määrab ühe riikliku reguleeriva asutuse.

2. Liikmesriigid tagavad reguleeriva asutuse sõltumatuse ning kannavad hoolt, et ta teostab oma volitusi erapooletult ja läbipaistvalt. Selleks peavad liikmesriigid tagama, et reguleeriv asutus on käesoleva direktiiviga talle määratud reguleerimisülesandeid täites õiguslikult eraldiseisev ja funktsionaalselt sõltumatu kõikidest teistest avalik-õiguslikest ja eraõiguslikest isikutest ning et selle töötajad ja juhtimise eest vastutavad isikud tegutsevad turuhuvidest sõltumatult ja ei küsi ega võta vastu juhiseid üheltki riigiasutuselt ega muult avalik-õiguslikult või eraõiguslikult isikult.

2. Liikmesriigid tagavad reguleeriva asutuse sõltumatuse ning kannavad hoolt, et ta teostab oma volitusi erapooletult ja läbipaistvalt. Selleks peavad liikmesriigid tagama, et reguleeriv asutus on käesoleva direktiiviga ja sellega seotud õigusaktidega talle määratud reguleerimisülesandeid täites:

 

a) õiguslikult eraldiseisev ja funktsionaalselt sõltumatu kõikidest teistest avalik-õiguslikest ja eraõiguslikest isikutest;

 

b) selle töötajad ja juhtimise eest vastutavad isikud tegutsevad turuhuvidest sõltumatult ja

 

c) reguleerimisülesandeid täites ei küsi ega võta vastu otseseid juhiseid üheltki riigiasutuselt ega muult avalik-õiguslikult või eraõiguslikult isikult.

3. Reguleeriva asutuse sõltumatuse kaitsmiseks tagavad liikmesriigid eelkõige, et:

3. Reguleeriva asutuse sõltumatuse kaitsmiseks tagavad liikmesriigid eelkõige, et:

a) reguleerival asutusel on oma ülesannete täitmiseks vajalik iseseisev õigusvõime, eelarveautonoomia ning inim- ja rahalised ressursid;

a) reguleerival asutusel on oma ülesannete täitmiseks vajalik iseseisev õigusvõime, finantsautonoomia ning inim- ja rahalised ressursid;

b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse vähemalt viieaastaseks ametiajaks, mida ei pikendata, ning teda tohib selle aja jooksul ametist vabastada ainult juhul, kui ta enam ei vasta käesolevas artiklis sätestatud tingimustele või on süüdi tõsises üleastumises.

b) reguleeriva asutuse juhatuse liikmed nimetatakse ametisse vähemalt viieaastaseks ametiajaks, mida ei pikendata, kuid mitte kauemaks kui seitsmeks aastaks. Poolte liikmete puhul on esimese mandaadi korral ametiaeg kaks ja pool aastat. Liikmeid tohib selle aja jooksul ametist vabastada ainult juhul, kui nad enam ei vasta käesolevas artiklis sätestatud tingimustele või on süüdi tõsises üleastumises vastavalt siseriiklikele õigusaktidele.

Muudatusettepanek  96

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22a – lõige 3 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„b a) reguleeriva asutuse eelarvelised vajadused rahuldatakse energiaturu toimimise tagajärjel tekkinud otsestest tuludest.”

Muudatusettepanek  97

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatud reguleerimisülesandeid täites võtab reguleeriv asutus kõik mõistlikud meetmed, et saavutada järgmised eesmärgid:

Käesolevas direktiivis sätestatud reguleerimisülesandeid täites võtab reguleeriv asutus kõik mõistlikud meetmed, et saavutada järgmised eesmärgid:

a) edendada tihedas koostöös ameti, teiste liikmesriikide reguleerivate asutuste ning komisjoniga konkurentsivõimelist, turvalist ja keskkonnasäästlikku elektrienergia siseturgu ühenduses ning turu tõhusat avamist kõikidele ühenduse tarbijatele ja tarnijatele;

a) edendada tihedas koostöös ameti, teiste liikmesriikide reguleerivate asutuste ning komisjoniga konkurentsivõimelist, turvalist ja keskkonnasäästlikku elektrienergia siseturgu ühenduses, turu tõhusat avamist kõikidele ühenduse tarbijatele ja tarnijatele ja samuti tagada energiavarustussüsteemide toimimine pikaajalises perspektiivis tulemuslikult ja usaldusväärselt;

b) arendada ühenduses konkurentsivõimelisi ja nõuetekohaselt toimivaid piirkondlikke turge, et saavutada punktis a sätestatud eesmärk;

b) arendada ühenduses konkurentsivõimelisi ja nõuetekohaselt toimivaid turge, et saavutada punktis a sätestatud eesmärk;

c) kaotada liikmesriikide vahelised elektrienergiaga kauplemise piirangud, sealhulgas arendada nõudluse rahuldamiseks vajalikke piiriüleseid ülekandevõimsusi, tugevdada siseriiklike turgude integratsiooni ning võimaldada elektrivoo takistusteta kulgemist kogu ühenduses;

c) kaotada mis tahes liikmesriikidevahelised elektrienergiaga kauplemise piirangud, sealhulgas arendada nõudluse rahuldamiseks ja siseriiklike turgude integratsiooni tugevdamiseks vajalikke piiriüleseid ülekandevõimsusi ja samuti hõlbustada elektrivoo kulgemist kogu ühenduses;

d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja tõhusate võrkude arendamine, edendades energiatõhusust, võrgu sobivust, teadusuuringuid ja innovatsiooni nõudluse rahuldamiseks ning innovatiivsete taastuvenergiaallikate ja väiksemate süsinikdioksiidi heitkogustega tehnoloogiate arendamist nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis;

d) tagada madalaima kuluga turvaliste, usaldusväärsete ja tõhusate tarbijale suunatud võrgusüsteemide arendamine, edendades võrgu sobivust ja tagades samas energiatõhususe ning väikese ja suure ulatusega taastuvenergia integreerituse ning hajutatud tootmise nii ülekande- kui ka jaotusvõrkudes;

 

d a) soodustada uue põlvkonna tootmisvõimsuste juurdepääsu võrgule, eelkõige kõrvaldades tõkked, mis võiksid takistada uute turulesisenejate ja taastuvenergia juurdepääsu;

e) tagada, et võrguettevõtjatele pakutakse nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis piisavaid ergutusi võrgu jõudluse tõhustamiseks ja turgude integreerimise soodustamiseks;

e) tagada, et võrguettevõtjatele pakutakse nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis piisavaid ergutusi võrgu jõudluse tõhustamiseks ja turgude integreerimise soodustamiseks;

f) tagada oma riigi turu tõhus toimimine ning edendada koostöös konkurentsiasutusega tõhusat konkurentsi.

f) tagada kasu tarbijatele oma riigi turu tõhusa toimimise ning tõhusa konkurentsi edendamise kaudu koostöös konkurentsiasutusega ja tagada tarbijakaitse;

 

f a) aidata kaasa universaalsete ja avalike elektrienergiateenuste kõrge taseme saavutamisele ning kaitsetumate tarbijate kaitsmisele, ning aidata tagada A lisas sätestatud tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

 

f b) ühtlustada vajalikud andmeside protsessid.

Muudatusettepanek  98

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artiklel 22c – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Reguleerival asutusel on järgmised ülesanded:

1. Reguleeriv asutus täidab, konsulteerides vajadusel tihedalt teiste asjakohaste riiklike ja Euroopa asutustega, põhivõrguettevõtjatega ja teiste turul osalejatega ning piiramata viimaste konkreetset pädevust, järgmisi ülesandeid:

Muudatusettepanek  99

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt -a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

–a) reguleeritud võrgutariifide ja võrgutariifide osade kehtestamine või heakskiitmine iseseisvalt ning kooskõlas läbipaistvuse kriteeriumidega;

Selgitus

Reguleeritud võrgutariifide kehtestamise ülesanne välise sekkumiseta on tõeliselt iseseisva ameti üks iseloomulikke volitusi. See põhimõte tuleks direktiivis selgelt sätestada kui esimene reaalne samm riiklike reguleerivate raamistike tõelise ühtlustamise suunas.

Muudatusettepanek  100

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) teha piiriülestes küsimustes koostööd vastava liikmesriigi reguleeriva asutuse või reguleerivate asutustega;

b) teha piiriülestes küsimustes koostööd vastava liikmesriigi reguleeriva asutuse või reguleerivate asutustega ja ametiga, tagades sealhulgas, et ülekandeinfrastruktuuride vahel on piisav ühendamise võimsus, mis vastaks tõhusa üldise turuhinnangu ja varustuskindluse kriteeriumidele, vältides diskrimineerimist varustusettevõtete vahel eri liikmesriikides;

Muudatusettepanek  101

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) järgida ja viia ellu ameti ja komisjoni otsuseid;

c) järgida ja viia ellu ameti ja komisjoni kõiki asjakohaseid õiguslikult siduvaid otsuseid;

Muudatusettepanek  102

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikel 22c – lõige 1 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e) tagada, et ei toimuks ristsubsideerimist edastus-, jaotus- ja tarnetegevuse vahel;

e) jälgida käesolevas direktiivis ja muudes asjakohastes ühenduse õigusaktides sätestatud eraldamise nõuete järgimist ning tagada, et ei toimuks ristsubsideerimist edastus-, jaotus- ja tarnetegevuse vahel, ning kindlustada, et jaotus- ja edastustariifid määratakse ette kindlaks kogu kehtivuse ajavahemiku jaoks;

Muudatusettepanek  103

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f) vaadata läbi põhivõrguettevõtjate investeerimiskavad ning esitada oma aastaaruandes põhivõrguettevõtjate investeerimiskavade hinnang, pidades silmas nende vastavust üleeuroopalisele 10-aastasele võrgu arengukavale, millele viidatakse määruse (EÜ) nr 1228/2003 artikli 2c lõikes 1;

f) vaadata läbi põhivõrguettevõtjate investeerimiskavad ning esitada oma aastaaruandes põhivõrguettevõtjate investeerimiskavade hinnang, pidades silmas nende vastavust üleeuroopalisele 10-aastasele võrgu investeerimiskavale, millele viidatakse määruse (EÜ) nr 1228/2003 artikli 2c lõikes 1; 10-aastase investeerimiskavaga luuakse stiimulid investeeringute edendamiseks ja tagatakse, et tööjõu kvaliteet ja hulk on piisav teenuse osutamise kohustuste täitmiseks; 10-aastasest investeerimiskavast mittekinnipidamine toob võrguettevõtja jaoks kaasa proportsionaalsete sanktsioonide määramise reguleeriva asutuse poolt vastavalt ameti antud soovitustele;

Muudatusettepanek  104

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt f a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„f a) kinnitada põhivõrguettevõtjate iga-aastased investeerimiskavad;"

Muudatusettepanek  105

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt g

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g) jälgida võrgu turvalisust ja usaldusväärsust ning vaadata läbi võrgu turvalisuse ja usaldusväärsusega seotud eeskirjad;

g) jälgida võrgu vastavust turvalisuse ja usaldusväärsuse nõuetele, kehtestades või kinnitades teenuse- ja tarnekvaliteedi standardid ja nõuded, ning vaadata läbi teenuse ja tarne kvaliteedi alase tegeliku suutlikkuse ja võrgu turvalisuse ja usaldusväärsusega seotud eeskirjad;

Muudatusettepanek  106

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikel 22c – lõige 1 – punkt h a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

h a) ergutada Euroopa katkestatavate tarnelepingute arengut;”

Selgitus

Direktiivis 2003/54/EÜ määratletud Euroopa katkestatavate tarnelepingutega seatakse vastavalt energiatõhususe edendamise eesmärkidele esikohale energiatarbimise vähendamine.

Euroopa katkestatavate tarnelepingutega luuakse vahend, mille abil elektritarbija saab ajutiselt tarbimise katkestada, olles taotlenud loa oma tasakaaluhaldurilt või reguleerivalt asutuselt, ning seejärel peatada tegevuse, kuni elektri pakkumine ja nõudlus on tasakaalutsoonis ja/või võrgus jälle tasakaalus.

Muudatusettepanek  107

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) kokkulepitud vormis jälgida turu avamise ja konkurentsi taset hulgi- ja jaemüügitasandil, sealhulgas elektribörse, hindu kodutarbijatele, liitumis- ja eraldustasusid ning kodutarbijate kaebusi, ning koostöös konkurentsiasutustega mis tahes konkurentsimoonutusi või -piiranguid, andes muu hulgas kogu vajaliku teabe ja edastades asjassepuutuvad juhtumid asjakohastele konkurentsiasutustele;

i) kokkulepitud vormis jälgida turu avamise ja konkurentsi tegelikku taset hulgi- ja jaemüügitasandil, sealhulgas elektribörse, hindu kodutarbijatele, liitumistasusid, tegelikku tarbimist kajastavaid kohaseid ettemaksetingimusi, ühendus- ja eraldustasusid, hooldustasusid ning kokkulepitud vormis esitatavaid kodutarbijate kaebusi, ning koostöös konkurentsiasutustega mis tahes konkurentsimoonutusi või -piiranguid, andes muu hulgas kogu vajaliku teabe ja edastades asjassepuutuvad juhtumid asjakohastele konkurentsiasutustele;

Selgitus

Reguleerivale asutusele volituste andmine hindade ja tasude ulatuslikumaks jälgimiseks on tarbija valikuvõimaluste suurendamise huvides.

Muudatusettepanek  108

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt i a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„i a) jälgida lepingulise piirava tegevuse esinemist, sealhulgas ainuõiguse klauslite kasutamist, mis võib takistada või piirata mitte-kodutarbijaid sõlmimast samal ajal lepinguid enam kui ühe tarnijaga; vajaduse korral teavitavad riikide reguleerivad asutused sellisest tegevusest riiklikke konkurentsiasutusi;”

Selgitus

Mitte-kodutarbijatele oma tarnija valimise võimaldamine ja piirangute vältimine ainuõiguse klauslite kaudu aitab arendada konkurentsi siseturul.

Muudatusettepanek  109

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikel 22c – lõige 1 – punkt i b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

“i b) tunnistada lepingulist vabadust pikaajaliste lepingute ja võimaluse suhtes sõlmida varapõhiseid lepinguid tingimusel, et need on kooskõlas ELi õigusaktidega;”

Selgitus

Vaja on arendada uusi võimsusi, eriti uutel turule sisenejatel, ning pikaajalised lepingud baaskoormuselektrienergia tarbijatega on vajalikud, et kindlustada osa selliste investeeringute rahastamisest. Lisaks vajavad mõned elektrienergia suurtarbijad pikaajalisi, prognoositavaid lepinguid, et säilitada konkurentsivõime nende piirkondade suhtes, kus sellised lepingud on olemas.

Muudatusettepanek  110

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt j

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

j) jälgida aega, mis edastus- ja jaotusettevõtjatel kulub ühenduste rajamiseks ja parandustöödeks;

j) jälgida aega, mis edastus- ja jaotusettevõtjatel kulub ühenduste rajamiseks ja parandustöödeks ning rakendada kooskõlas ameti suunistega sanktsioone, kui seda põhjendamatult pikendatakse;

Selgitus

Vaja on tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone, mida käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste mittetäitmisel saaks elektriettevõtjate suhtes rakendada.

Muudatusettepanek  111

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt k

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

k) ilma et see piiraks teiste riiklike reguleerivate asutuste pädevust, tagada universaalsete ja avalike elektrienergiateenuste kõrge tase, kaitsetumate tarbijate kaitse ja käesoleva direktiivi A lisas sätestatud tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

k) ilma et see piiraks teiste riiklike reguleerivate asutuste pädevust, valvata universaalsete ja avalike elektrienergiateenuste kõrge taseme ning kaitsetumate tarbijate kaitse järele;

Selgitus

Mõned ülesanded peab kõigepealt täitma valitsus, sest need puudutavad pigem sotsiaalmeetmeid kui jaeturu reguleerimist. Reguleerivad asutused ei arva, et neil oleks sotsiaalpoliitika määratlemise pädevus. Kuid ka reguleerivatele asutustele tuleb anda volitusi, et tagada A lisa sätete tõhus täitmine. Vähemalt tuleks teha selgeks, et A lisas sätestatud kohustus rakendada tarbijakaitset kuulub reguleerivate asutuste vastutusalasse.

Muudatusettepanek  112

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt k a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„k a) tagada, et A lisas sätestatud tarbijakaitsemeetmed on tõhusad ja rakendatud:”

Selgitus

Riiklikud regulatiivsed asutused peavad A lisas sätestatud tarbijakaitsemeetmeid tõhusalt rakendama.

Muudatusettepanek  113

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt l

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

l) avaldada vähemalt kord aastas soovitusi seoses tarnetariifide vastavusega artiklile 3;

l) avaldada vähemalt kord aastas soovitusi seoses tarnetariifide vastavusega artiklile 3, pöörates nendes soovitustes piisavat tähelepanu reguleeritud hindadega (hulgihinnad ja hinnad lõpptarbijale) turu toimimisele avaldatavale mõjule;

Muudatusettepanek  114

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt l a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„l a) teatada riiklikele konkurentsiasutustele ja komisjonile nendest liikmesriikidest, kus reguleeritud tariifid on kehtestatud turuhinnast madalamatena;”

Selgitus

Et aidata kaasa siseturu arendamisele eesmärgiga turg avada, tuleb tühistada allpool turuväärtust olevad reguleeritud tariifid. Vaja on tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone, mida käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste mittetäitmisel saaks elektriettevõtjate suhtes rakendada.

Muudatusettepanek  115

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt m

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

m) tagada juurdepääs tarbijate tarbimisandmetele, tarbimisandmete ühtlustatud vormi kasutuselevõtt ning juurdepääs andmetele A lisa punkti h kohaselt;

m) kehtestada standardkord lõpptarbija ning tarnija, turustaja või mõõteseadmete haldaja vaheliste suhete kohta, mis hõlmaks vähemalt juurdepääsu tarbijate tarbimisandmetele, sealhulgas hindadele ja mis tahes seotud kuludele, tarbimisandmete kergesti arusaadava ühtlustatud vormi kasutuselevõttu, tegelikku tarbimist kajastavat kohast ettemakset ning kõikide tarbijate vahetut juurdepääsu nendele andmetele A lisa punkti h kohaselt;

Selgitus

Täiendavad selgitused asutuse kohustuste kohta on vajalikud turu toimimise seisukohast ja on lõppkokkuvõttes tarbijale kasuks.

Muudatusettepanek  116

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt o a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„o a) omada vetoõigust otsuste suhtes nimetada ametisse või vabastada ametist põhivõrguettevõtja üldjuhtimise eest vastutavad isikud;"

Selgitus

Andes riiklikele reguleerivatele asutustele vetoõiguse põhivõrguettevõtja üldjuhtimise eest vastutavate isikute ametisse nimetamise ja ametist vabastamise suhtes, aitab direktiiv tagada, et arvesse võetakse põhivõrguettevõtja juhtimise eest vastutavate isikute kutsehuve ja et nad on suutelised täitma juhtimisülesandeid täiesti sõltumatult.

Muudatusettepanek  117

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt o b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„o b) kehtestada või heaks kiita võrgule juurdepääsu tariifid ja avaldada tariifide määramisel kasutatud meetodid;”

Selgitus

Riikide reguleerivad asutused peavad saama kehtestada või heaks kiita tariife, et tagada kõikidele osalistele õiglane juurdepääs elektriturule; kõnealuste tariifide määramisel kasutatud meetodid peavad olema läbipaistvad ja see avaldatakse kooskõlas käesoleva artikli lõikega 4.

Muudatusettepanek  118

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt o c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„o c) määrata või heaks kiita teenuse kvaliteedi standardid, jälgida nende täitmist ning rakendada mittetäitmise puhul sanktsioone;"

Selgitus

Teenuse kvaliteet on üks kahest (teine on hind) peamisest elemendist, mida tuleb reguleerida (reguleerimise puudumisel võib langeda kvaliteet). Regulatiivsel asutusel peaksid olema volitused määrata ja heaks kiita kvaliteedistandardid, jälgida nende täitmist ning rakendada mittetäitmise puhul sanktsioone.

Muudatusettepanek  119

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt o d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„o d) jälgida artiklis 24 sätestatud kaitsemeetmete rakendamist;"

Selgitus

Endine lõike 3 punkt f, mida on muudetud.

Muudatusettepanek  120

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõike 1 – punkt o d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„o d) ühtlustada tähtsaimaid turuprotsesse käsitlevad andmeside protsessid piirkondlikul tasandil;”

Selgitus

EL püüab luua piiriüleseid turupiirkondi. Selleks tuleb ühtlustada kõik andmeside protsessid. Liberaliseeritud turu tingimustes on tulemuslikud andmeside protsessid rakenduskava haldamise, tasaarvestuse, tasaarvelduse, tarnija vahetuse ja muu taolise põhilisteks eeltingimusteks. Koordineeritud andmeside protsesside puudumine takistab piiriüleste turupiirkondade loomist.

Muudatusettepanek  121

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt o f (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„o f) kehtestada piirhinnad konkurentsile avamata turgudel selgelt piiritletud ajavahemikuks, et kaitsta tarbijaid väärkohtlemiste eest turul, kehtestades piirhinnad piisavalt kõrged, et need ei heidutaks uusi sisenejaid ega halvaks olemasolevate konkurentide laienemist;”

Selgitus

Riikide reguleerivad asutused peavad ülemäärase turuvõimu korral saama kehtestada piirhindu, kuid need peavad olema piisavalt kõrged, et mitte heidutada uusi sisenejaid ega halvata olemasolevate konkurentide laienemist ja elektrienergia siseturu arengut.

Muudatusettepanek  122

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt o g (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„o g) tagada põhivõrguettevõtjate hoolduspoliitika auditeerimine;"

Selgitus

Elektri põhivõrguettevõtjate hoolduspoliitika on varustuskindluse seisukohast esmatähtis. Kuid hoolduspoliitikat võib hooldusprogrammide koostamisel kasutada ka diskrimineerival eesmärgil. Hoolduspoliitika neutraalsuse tagamiseks kõikide võrgukasutajate suhtes ja varustuskindluse tagamiseks, tuleks riiklike reguleerivate asutuste pädevusse anda ka selle poliitika auditeerimine.

Muudatusettepanek  123

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt o h (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„o h) töötada koostöös asjaomaste planeerimisasutustega välja suunised piiratud tähtajaga litsentsimiskorra kohta, et julgustada uusi sisenejaid tegelema tootmise ja kaubandusega;”

Selgitus

Paljud uued sisenejad peavad praegu sisenemist elektrienergia tootmise ja kaubanduse turule raskeks.

Muudatusettepanek  124

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

ArtikKEL 22c – lõige 1 – punkt o i (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„o i) tagada, et hulgimüügihinna kõikumised on läbipaistvad.”

Selgitus

Et tagada kõikidele turuosalistele võrdsed mängureeglid, peab teave mis tahes muutuste kohta hulgimüügihindades olema kättesaadav.

Muudatusettepanek  125

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„1 a. Kui liikmesriik nii sätestab, võivad lõikes 1 osutatud jälgimisülesandeid täita ka muud asutused peale reguleeriva asutuse. Sellisel juhul tehakse jälgimise käigus saadud teave reguleerivale asutusele kättesaadavaks niipea kui võimalik.

 

Säilitades oma iseseisvuse ning ilma et see piiraks nende endi eripädevust ning kooskõlas parema õigusliku reguleerimise põhimõtetega, konsulteerivad reguleerivad asutused lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmisel vajaduse korral põhivõrguettevõtjatega ja teevad tihedat koostööd teiste asjaomaste riiklike ametiasutustega.”

Selgitus

Sõnastus on üle toodud lõike 1 a sissejuhatavast lõigust.

Muudatusettepanek  126

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2 a. Lõike 1 punkti i kohaselt riigi elektriturgu, sealhulgas hulgi- ja jaehindu jälgides kasutavad riiklikud reguleerivad asutused ameti poolt kokkulepitud ja heakskiidetud ühtlustatud metoodikat.”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 22c lisatakse uus lõige 2 a)

Selgitus

Turu jälgimine on turuvõimu kuritarvituse avastamise võimas vahend. Oluline on tagada, et riiklikud reguleerivad asutused jälgiksid riiklikke turge ühtlustatud kriteeriumide ja metoodika alusel. Väga sageli aga ei ole riiklikel reguleerivatel asutustel vajalikke vahendeid, et jälgida turgu pidevalt reaalajas, mistõttu nad peavad lähtuma kuu- või isegi aastaanalüüsist. Ametil peaksid olema kasutada selle üliolulise ülesande täitmiseks vajalikud vahendid.

Muudatusettepanek  127

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 3 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) uurida koostöös riikliku konkurentsiasutusega elektrienergiaturu toimimist ja konkurentsieeskirjade rikkumiste puudumisel otsustada, kas ja milliseid meetmeid on vaja võtta tõhusa konkurentsi toetamiseks ja turu, sealhulgas virtuaalsete elektrijaamade nõuetekohase toimimise tagamiseks;

b) uurida koostöös riikliku konkurentsiasutusega elektrienergiaturu toimimist ja otsustada, kas ja milliseid meetmeid on vaja võtta tõhusa konkurentsi toetamiseks ja turu nõuetekohase toimimise tagamiseks;

Selgitus

Muudetud sõnastuses on säilitatud algselt väljapakutud tugev ja tasakaalustatud turu jälgimine reguleeriva asutuse poolt (sealhulgas eelmeetmed) ilma reguleerivate ja konkurentsiasutuste rollide segiajamise ohuta.

Muudatusettepanek  128

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 3 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) nõuda elektriettevõtjatelt mis tahes andmeid, mis on talle oma ülesannete täitmiseks vajalikud;

c) saada elektriettevõtjatelt mis tahes andmeid, mis on talle oma ülesannete täitmiseks vajalikud, sealhulgas mis tahes selgitusi kolmandatele isikutele juurdepääsust keeldumise kohta ja mis tahes teavet võrgu tugevdamiseks vajaminevate meetmete kohta, ja teha vajaduse korral koostööd finantsturgu reguleerivate asutustega;

Selgitus

Selleks et riikide reguleerivad asutused saaksid jälgida elektrituru toimimist, peavad nad elektriettevõtjatelt saama mis tahes asjakohast teavet.

Muudatusettepanek  129

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Reguleerivad asutused kinnitavad või kiidavad enne jõustumist heaks järgmised tingimused:

4. Reguleerivad asutused kinnitavad või kiidavad enne jõustumist heaks järgmised tingimused:

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile juurdepääsemise tingimused, sealhulgas edastus- ja jaotustariifid. Need tariifid peavad võimaldama teha võrkudesse vajalikke investeeringuid viisil, mis võimaldab tagada võrkude elujõulisuse;

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile juurdepääsemise tingimused, sealhulgas edastus- ja jaotustariifid ning nende metoodika või metoodika ning selle jälgimine edastus- ja jaotustariifide määramiseks või heakskiitmiseks. Need tariifid kajastavad tegelikke kulusid, niivõrd kui need vastavad efektiivse võrguettevõtja kuludele ning on läbipaistvad. Need peavad võimaldama teha võrkudesse vajalikke investeeringuid viisil, mis võimaldab tagada võrkude elujõulisuse. Need tariifid ei diskrimineeri uusi turule tulijaid;

b) tasakaalustusteenuste osutamise tingimused.

b) tasakaalustusteenuste osutamise tingimused, mis on kulupõhised ja tuluneutraalsed nii suures ulatuses kui võimalik, tagades samal ajal sobivad stiimulid võrgukasutajatele elektrienergia sisse- ja väljavoolu tasakaalustamiseks; need on õiglased ja mittediskrimineerivad ning põhinevad objektiivsetel kriteeriumidel;

 

b a) juurdepääs piiriülesele infrastruktuurile, sealhulgas võimsuse eraldamine ja ülekoormuse juhtimine.

 

Reguleerivatel asutustel on õigus nõuda põhivõrguettevõtjatelt nende tingimuste muutmist.

Muudatusettepanek  130

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Tariife kehtestades või heaks kiites tagavad reguleerivad asutused, et võrguettevõtjaid stimuleeritakse nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis piisavalt, et tõhustada jõudlust, soodustada turgude integreerimist ja toetada seonduvaid teadusuuringuid.

5. Tariifide ja tasakaalustavate teenuste tingimusi või meetodeid kehtestades või heaks kiites tagavad reguleerivad asutused, et võrguettevõtjaid stimuleeritakse nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis piisavalt, et tõhustada jõudlust, soodustada turgude integreerimist, tagada varustuskindlus ja toetada seonduvaid teadusuuringuid.

Muudatusettepanek  131

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„5 a. Reguleerivad asutused jälgivad ülekoormuse juhtimist riiklikes elektrivõrkudes ja võrkudevahelistes ühendustes.

 

Põhivõrguettevõtjad esitavad ülekoormuse juhtimise korra, sealhulgas võimsuse jaotamise, riiklikele reguleerivatele asutustele heakskiitmiseks. Riiklikud reguleerivad asutused võivad enne heakskiitmist nõuda muudatuste tegemist sellesse korda.”

Muudatusettepanek  132

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Reguleerivatel asutustel on õigus nõuda põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatelt tingimuste, sealhulgas käesolevas artiklis osutatud tariifide muutmist, kui see on vajalik nende tingimuste proportsionaalsuse ja mittediskrimineeriva kohaldamise tagamiseks.

6. Reguleerivatel asutustel on õigus nõuda põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatelt käesolevas artiklis osutatud tingimuste muutmist, kui see on vajalik nende tingimuste proportsionaalsuse ja mittediskrimineeriva kohaldamise tagamiseks. Edastus- ja jaotustariifide määramisega viivitamise korral on reguleerivatel asutustel volitused määrata esialgsed edastus- ja jaotustariifid ning juhul, kui lõpptariifid erinevad kõnealustest ajutistest tariifidest, langetada otsus kompenseerivate meetmete rakendamise kohta.

Selgitus

Riikide reguleerivatel asutustel peavad olema volitused, et tagada asjakohaste meetmete võtmine põhivõrgu- ja jaotusvõrguettevõtjate poolt.

Muudatusettepanek  133

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Mis tahes isikul, kellel on põhi- või jaotusvõrguettevõtja suhtes kaebusi, on õigus esitada kaebus reguleerivale asutusele, kes tegutseb vaidlusi lahendava asutusena ja teeb otsuse kahe kuu jooksul alates kaebuse kättesaamisest. Kui reguleeriv asutus peab koguma lisateavet, võib perioodi pikendada kahe kuu võrra. Perioodi võib pikendada kaebuse esitaja nõusolekul. Selline otsus on siduv, välja arvatud edasikaebamise tõttu tühistamise korral või kuni selleni.

7. Mis tahes isikul, kellel on põhi- või jaotusvõrguettevõtja suhtes kaebusi seoses käesolevast direktiivist kõnealusele võrguettevõtjale tulenevate kohustustega, on õigus esitada kaebus reguleerivale asutusele, kes tegutseb vaidlusi lahendava asutusena ja teeb otsuse kahe kuu jooksul alates kaebuse kättesaamisest. Kui reguleeriv asutus peab koguma lisateavet, võib perioodi pikendada kahe kuu võrra. Perioodi võib pikendada kaebuse esitaja nõusolekul. Selline otsus on siduv, välja arvatud edasikaebamise tõttu tühistamise korral või kuni selleni.

Muudatusettepanek  134

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8. Kõik mõjutatud isikud ja isikud, kellel on õigus esitada kaebusi käesoleva artikli alusel rakendatud meetoditega seotud otsuse kohta, või kui reguleerival asutusel on kohustus tutvustada soovitatavaid meetodeid, võivad kahe kuu, või liikmesriikide sätestatud lühema aja jooksul alates otsuse või otsuseettepaneku avaldamisest, esitada läbivaatamiseks kaebuse. Sellisel kaebusel ei ole tühistavat mõju.

8. Kõik mõjutatud isikud ja isikud, kellel on õigus esitada kaebusi käesoleva artikli alusel rakendatud meetoditega seotud otsuse kohta, või kui reguleerival asutusel on kohustus tutvustada soovitatavaid tariife või meetodeid, võivad kahe kuu või liikmesriikide sätestatud lühema aja jooksul alates otsuse või otsuseettepaneku avaldamisest esitada läbivaatamiseks kaebuse. Sellisel kaebusel ei ole tühistavat mõju.

Selgitus

Sarnaselt praegusele reguleerivale korrale on liikmesriikidel võimalus kehtestada regulatiivne kontroll kas tariifide enda või tariifide metoodika üle.

Muudatusettepanek  135

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 12

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad olema põhjendatud.

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad olema nõuetekohaselt põhjendatud ja üldsusele kättesaadavad, et võimaldada õigusliku kontrolli teostamist.

Muudatusettepanek  136

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13. Liikmesriigid tagavad sellised sobivad mehhanismid riigi tasandil, mille kohaselt riikliku reguleeriva asutuse otsusest mõjutatud osalisel on õigus otsus edasi kaevata asjaomastest osalistest sõltumatule isikule.

13. Liikmesriigid tagavad sellised sobivad mehhanismid riigi tasandil, mille kohaselt riikliku reguleeriva asutuse otsusest mõjutatud osalisel on õigus otsus edasi kaevata riiklikule kohtuorganile või muule sõltumatule riiklikule organile, mis ei sõltu asjaomastest osalistest ega ühestki valitsusest.

Muudatusettepanek  137

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 14

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

14. Komisjon võib vastu võtta reguleerivate asutuste käesolevas artiklis kirjeldatud volituste rakendussuunised ja neid muuta. See meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.“

välja jäetud

Muudatusettepanek  138

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22d – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Et tagada piirkondlike elektrienergia turgude integratsiooni kajastamine asjakohaste reguleerivate struktuuride kaudu. Asjaomased reguleerivad asutused tagavad tihedas koostöös ametiga ning selle juhtimisel vähemalt nende piirkondlike turgudega seotud järgmiste reguleerimisülesannete täitmise:

2. Reguleerivad asutused teevad koostööd vähemalt piirkondlikul tasandil, et toetada sellise töökorra väljakujundamist, mis tagab võrgu optimaalse haldamise, arendada ühiseid elektribörse ja piiriüleste võimsuste jaotamist ning kindlustada piirkonnas vastastikuse ühendamise võimalused, et võimaldada tõhusa konkurentsi arengut.

i) koostöö vähemalt piirkondlikul tasandil, et toetada sellise töökorra väljakujundamist, mis tagab võrgu optimaalse haldamise, arendada ühiseid elektribörse ja piiriüleste võimsuste jaotamist ning kindlustada piirkonnas ja piirkondade vahel vastastikuse ühendamise võimsuse piisavat taset, sealhulgas võrkude uute vastastikuste ühendamiste abil, et võimaldada tõhusa konkurentsi arengut ja varustuskindluse paranemist;

 

i i) ühtlustada vähemalt asjakohasel piirkondlikul tasandil asjaomaseid põhivõrguettevõtjaid ja muid turuosalisi käsitlevad kõik tehnilised ja turureeglid;

 

i i i) ühtlustada ülekoormuse juhtimist reguleerivad eeskirjad ning jaotada õiglaselt kõigi turuosaliste vahel ümber ülekoormuse juhtimisega seonduvad tulud ja/või kulud;

 

i v) eeskirjad, mis tagaksid, et asjaomasel piirkondlikul ühendturul tegutsevate elektribörsside omanikud ja/või juhid on täielikult sõltumatud tootmisvarade omanikest ja/või juhtidest;

 

2 a. Riiklikel reguleerivatel asutustel on õigus sõlmida vastastikuseid lepinguid, et tugevdada regulatiivset koostööd ja lõikes 2 a nimetatud tegevus toimub vajaduse korral tihedas koostöös teiste asjaomaste riiklike ametiasutustega ning ilma et see piiraks nende eripädevust.

Muudatusettepanek  139

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22d – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon võib võtta vastu suuniseid reguleerivate asutuste omavahelise ja ametiga tehtava koostöö ülesannete osas ja olukordadeks, kus vähemalt kahte liikmesriiki ühendava infrastruktuuri reguleerimise korra osas otsuste tegemine kuulub ameti pädevusse. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

Tuleb selgitada, et artiklist 8.1 kõrvalekaldumine ei tähenda automaatseIt diferentseeritud sõltumatu süsteemihalduri nimetamist iga vertikaalselt integreeritud ettevõtja jaoks, kui seda artikli 10 raames nõutakse.

Muudatusettepanek  140

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22e – lõige 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9. Komisjon võtab vastu suunised, milles sätestatakse käesoleva artikli rakendusmenetluse üksikasjad. See meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

Ettepanekuga soovitakse tagada, et suunised võtavad tavapärase menetluse kohaselt vastu parlament ja nõukogu. Volitused tuleb komisjonile üle anda ainult selleks, et teha võimalikke vajalikuks osutuvaid kohandusi.

Muudatusettepanek  141

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22f – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Reguleeriv asutus võib otsustada need andmed osaliselt turuosalistele kättesaadavaks teha, kui ei avaldata konkreetsete turuosaliste või konkreetsete tehingutega seotud tundlikku äriteavet. Käesolevat lõiget ei kohaldata direktiivi 2004/39/EÜ rakendusalasse kuuluvaid finantsinstrumente käsitleva teabe suhtes.

3. Reguleeriv asutus esitab uurimiste tulemused ja oma nõude turuosalistele, tagades samal ajal, et ei avaldata konkreetsete turuosaliste või konkreetsete tehingutega seotud tundlikku äriteavet.

Selgitus

Lõiget 3 tuleb muuta selleks, et tagada otsuste tegemisel alati läbipaistvus, hoides samal ajal ärisaladust.

Muudatusettepanek  142

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22f – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, võib komisjon vastu võtta suuniseid, milles määratletakse tehingute aruandluse metoodika ja kord ning säilitatavate andmete vorm ja sisu. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

Komisjoni siin pakutud pädevus võtta vastu suuniseid kontrolliga regulatiivmenetluse kaudu piirab tunduvalt Euroopa Parlamendi õigusi ja tuleb tagasi lükata.

Muudatusettepanek  143

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22f – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Tarneettevõtja ning hulgitarbijate ja põhivõrguettevõtjate vaheliste tehingute puhul elektrienergia tuletisinstrumentidega kohaldatakse käesolevat artiklit ainult pärast seda, kui komisjon on vastu võtnud lõikes 4 osutatud suunised.

välja jäetud

Selgitus

Artiklis 22f tuleks kirjeldada üksnes andmete säilitamise kohustuse raamtingimusi, mitte asjaomase teabe täpset sisu. Seda tuleks teha asjaomaste suuniste raames.

Muudatusettepanek  144

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 26 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13 a) Artikli 26 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

2. Liikmesriik, kellel pärast direktiivi jõustamist on tehnilistel põhjustel olulisi probleeme turu avamisel teatavatele artikli 21 lõike 1 punktis b nimetatud piiratud mitte-kodutarbijate rühmadele, võivad taotleda sellest normist erandit, mille komisjon võib anda kuni 12 kuu möödumiseni artikli 30 lõikes 1 nimetatud kuupäevast. Igal juhul lõpeb kõnealune erand artikli 21 lõike 1 punktis c nimetatud kuupäeval.”

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 26 lõikes 2, kuid tähtaega on lühendatud 12 kuuni)

Selgitus

12 kuud peaks olema liikmesriikidele mis tahes tehniliste tõkete ületamiseks piisav aeg.

Muudatusettepanek  145

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13 b (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 26 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13 b) Artiklile 26 lisatakse järgmine lõige:

 

„2 a. Liikmesriigid võivad vabastada tööstusalad peatükkide III, IV, V, VI ja VII sätetest. Kolmandate isikute juurdepääsu põhimõtet niisugused erandid ei mõjuta. Lisaks ei või erandid segada avalike jaotusvõrkude ülesannet.”

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 26 lisatakse uus lõige 2 a)

Selgitus

Tööstusaladele peaksid olema ettenähtud erireeglid, kuna see puudutab peamiselt tööstustarbijaid kõnealuses sektoris.

Muudatusettepanek  146

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

A lisa – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

14 a) A lisa punkt a asendatakse järgmisega:

 

a) õigus sõlmida elektriteenuse osutajaga leping, milles tuuakse välja:

 

– tarnija nimi ja aadress;

 

– osutatavad teenused, pakutava teenuse kvaliteedi tase ja ühenduse esmakordse sisseseadmise aeg;

 

– […] pakutavate hooldusteenuste liigid;

 

– ajakohase teabe saamise viisid kõigi kohaldatavate tariifide ja hooldustasu liikide kohta;

 

– lepingu kestus, teenuste ja lepingu pikendamise ja lõpetamise tingimused, lepingust tasuta taganemise õiguse olemasolu;

 

– võimalikud kompensatsioonid ja tagasimaksekord, mida kohaldatakse juhul, kui teenuse kvaliteet ei ole kokkulepitud tasemel, sealhulgas ebatäpne arve ja arve hilinenud esitamine; []

 

– punkti f kohase vaidlusküsimuste lahendamise menetluse algatamise kord ning

 

tarbijaõigusi käsitlev teave, sealhulgas kõik eespool nimetatu, mis edastatakse selgelt arvel ja elektriettevõtja veebilehel;

 

– kaebusi lahendava pädeva asutuse kontaktandmed ning üksikasjalik kord, mida tarbijad peavad vaidluse korral järgima.”

 

Tingimused peavad olema õiglased ja eelnevalt hästi teada. Igal juhul peaks see teave olema tarbijale kättesaadav enne lepingu sõlmimist või kinnitamist. Kui leping sõlmitakse vahendaja kaudu, peab eespool nimetatud teave samuti olema kättesaadav enne lepingu sõlmimist;

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ A lisa punktis a, kuid lisatud on viimane taane)

Muudatusettepanek  147

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14 b (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

A lisa – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

14 b) A lisa punkt b asendatakse järgmisega:

 

b) õigeaegne teatis lepingutingimuste kõigi muutuste kohta ning taganemisõiguse teatavakstegemine teatise saamisel. Teenuse osutajad peavad läbipaistval ja arusaadaval viisil nendega liitunud tarbijatele ise õigeaegselt teatama kõigist tasu suurendamistest hiljemalt ühe arve esitamise normaaltähtaja jooksul pärast suurenemise jõustumist. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel oleks vabadus lepingutest taganeda, kui nad ei nõustu neile elektriteenuse osutaja poolt teatatud uute tingimustega;”

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ A lisa punktis b, kuid lisatud on „läbipaistval ja arusaadaval viisil”)

Muudatusettepanek  148

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14 c (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

A lisa – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

14 c) A lisa – punkt d asendatakse järgmisega:

 

„d) tasumisviiside lai valik, mis ei diskrimineeri kaitsetumaid tarbijaid. Iga muudatus tingimustes peab kajastama erinevatest maksesüsteemidest tarnijale tulenevaid kulusid. Üldtingimused peavad olema õiglased ja läbipaistvad. Need peavad olema selged ja arusaadavad. Tarbijaid tuleb kaitsta ebaõiglaste või eksitavate müügiviiside eest, sealhulgas ettevõtja kehtestatud lepinguväliste tõkete eest, näiteks ülemäärane lepinguline dokumentatsioon;”

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ A lisa punktis d, kuid lisatud on „et mitte diskrimineerida kaitsetumaid tarbijaid, mis sisaldab ettemakstud arvestite ja võimaluse korral tasuta tariifikalkulaatorite kasutamist” ning „sealhulgas ettevõtja kehtestatud lepinguväliste tõkete eest”)

Muudatusettepanek  149

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14 d (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

A lisa – punkt f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

14 d) A lisa punkt f asendatakse järgmisega:

 

f) läbipaistvad, lihtsad ja odavad kaebuste lahendamise menetlused. Eelkõige peab kõikidel tarbijatel olema õigus saada teenust energiaettevõttest ja õigus sellele, et energiaettevõte käsitleb nende kaebusi. Need menetlused peavad võimaldama õiglast ja kiiret vaidluste lahendamist kolme kuu jooksul ning kui olukord seda tingib, rakendama kulude ja/või kahju hüvitamise süsteemi. Võimaluse korral peaksid nad järgima komisjoni soovituses 98/257/EÜ sätestatud põhimõtteid;

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ A lisa punktis f, kuid lisatud on „kolme kuu jooksul”)

Muudatusettepanek  150

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 15

Direktiiv 2003/54/EÜ

A lisa – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h) nende tarbimisandmete kättesaadavus ning võimalus anda igale varustamislitsentsiga ettevõtjale konkreetse kokkuleppe alusel tasuta juurdepääs oma mõõteandmetele. Andmehalduse eest vastutav isik on kohustatud need andmed kõnealusele ettevõtjale andma. Liikmesriigid määravad kindlaks andmete vormingu ning korra, mille alusel tarnijad ja tarbijad andmete juurde pääsevad; Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu võtta;

h) võimalus tarnijat raskusteta vahetada ja nende tarbimisandmete kättesaadavus ning võimalus anda igale volitatud tarneettevõtjale konkreetse kokkuleppe alusel tasuta juurdepääs oma mõõteandmetele. Andmehalduse eest vastutav isik on kohustatud need andmed kõnealusele ettevõtjale andma. Liikmesriigid määravad kindlaks andmete vormingu ning korra, mille alusel tarnijad ja tarbijad andmete juurde pääsevad; Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu võtta;

Muudatusettepanek  151

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 15

Direktiiv 2003/54/EÜ

A lisa – punkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) igakuine nõuetekohane teavitamine tegelikust elektritarbimisest ja kuludest. Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu võtta;

i) vähemalt kord kvartalis nõuetekohane teavitamine tegelikust elektritarbimisest ja kuludest. Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu võtta. Liikmesriigid tagavad, et arukad arvestid võetaks lõplikult kasutusele tarbijate jaoks minimaalsete katkestustega 10 aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist ja see on elektrijaotus- või tarneettevõtjate kohustus. Riiklikud reguleerivad asutused vastutavad nimetatud arengu järelevalve ja sel eesmärgil loodud ühiste standardite kehtestamise eest. Liikmesriigid tagavad, et arvestite kohta kehtivad minimaalsed tehniliste nõuete ja töötingimuste standardites käsitletakse koostalitlusvõime küsimusi, et tagada tarbijatele võimalikult väikeste kuludega maksimaalne kasu.

Muudatusettepanek  152

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 15

Direktiiv 2003/54/EÜ

A lisa – punkt j

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

j) võimalus vahetada varustajat kogu aasta jooksul ning lõpetada lepingulised suhted eelmise tarnijaga hiljemalt ühe kuu jooksul alates selle eelmise tarnija viimasest tarnest.

välja jäetud

Muudatusettepanek  153

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 15

Direktiiv 2003/54/EÜ

A lisa – punkt j a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„j a) peab varustaja vahetuse korral saama lõpliku arve hiljemalt ühe kuu jooksul pärast asjassepuutuva varustaja teavitamist.”

SELETUSKIRI

1. Ilma asjakohaselt toimiva elektri- ja gaasituruta on Euroopa Liidul järjest raskem tagada varustuskindlust, jätkusuutlikku vähese süsinikdioksiidi heitega energiaturgu ja konkurentsivõimet maailmas.

2. Enne kui uurida, milline võiks olla asjakohane turu mudel, tuleb küsida, miks me seda muutust tungivalt nõuame? Muutust on vaja selleks, et tarbijaid koheldaks õiglaselt, et ühtlustada mängureeglid kõigile turuosalistele, tootjatele ja tarbijatele, et kindlustada paremad tingimused investeeringuteks, mis tagavad varustuskindluse ja parema juurdepääsu taastuvatele energiaallikatele, samuti on vaja vähendada suurte energiaettevõtete kätte koondunud võimu, võimaldades VKEdele paremat juurdepääsu võrgule. See nõuab kahetist lähenemisviisi: elektri- ja gaasiturgude paremat reguleerimist ja haldamist seoses võrgumonopolide tegevuse ja turukorraldusega ning konkurentsiõiguse kindlakäelist kohaldamist turukontsentratsiooni vähendamiseks.

I – Tarbijakaitse ja sotsiaalne mõju

3. Mis tahes mudeli korral tõusevad tõenäoliselt energia hinnad. ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi mõju, 20 % ulatuses taastuvate energiaallikate kasutamise kohustus ja nafta järjest vähenev pakkumine, mis on viinud hinnad juba ligikaudu 100 dollarini barreli kohta, toovad tõenäoliselt kaasa hindade tõusu.

4. Ehkki energiapuudus ja kaitsetumate tarbijate kaitse on liikmesriikide pädevusse kuuluv valdkond, on olemas selge seos ELi poliitikaga. EL peab kehtestama selge energiapuuduse määratluse ja nõudma, et liikmesriigid esitaksid energiapuudust käsitlevad kavad ja et neid uuriks komisjon. Siiski peavad kaitsetumate tarbijate kaitseks võetavad meetmed sobima kokku ja toimima koos avatud, konkurentsile rajatud turu eeldustega. Me peame tagama, et tarbijaid, eriti pensionäre, kes ei suuda maksta, ei jäetaks energiast ilma ja et hinnakujunduse mudelitega ei diskrimineeritaks vaeseid tarbijaid. Energiapuuduse vastu võitlemiseks sobivad kõige paremini energiatõhususe ja energia kokkuhoiu meetmed ning tuleks uurida võimalusi, kuidas tugevdada seost käesoleva direktiivi ja energiatõhususe nõuete vahel.

5. Vajame suuremat läbipaistvust tarbijate õiguste valdkonnas. Kõnealuse direktiivi lisa peavad rakendama, selle täitmist jälgima ja jõustama riikide reguleerivad asutused ning seda peab kontrollima uus Euroopa reguleeriv asutus. Teenuse kvaliteet peaks olema elektrienergia ettevõtjate kohustuste seas kesksel kohal. Rakendamata jätmise eest tuleks kehtestada selged sanktsioonid, sealhulgas riikliku tasandi litsentsi või sellega võrdse dokumendi tühistamine. Väljapakutud Euroopa energiatarbijate harta tuleks jõustada elektri- ja gaasidirektiivide kaudu, andes sellele õigusliku tähtsuse. Igas liikmesriigis tuleks luua riiklik energiatarbijat kaitsev asutus.

II – Milline energiaturu mudel?

6. Täielik omandisuhete eraldamine on ainus mudel, mis võib anda kindluse turule siseneda soovivatele konkurentidele ning välistada huvide konfliktide tekke.

7. Ebaõiglase diskrimineerimise võimalus on alati olemas, kui äriühing tegutseb keskkonnas, mis on üheaegselt nii konkurentsile avatud kui ka monopoolne. Kuid tingimata on nõutav suurem läbipaistvus, võrguettevõtjate tegevuse koordineerimine, turueeskirjade ühtlustamine ja riiklike normide, sealhulgas konkurentsipoliitika, lähenemine.

8. Komisjoni ettepanek ei nõua riigi omanduses olevate põhivõrkude sunniviisilist erastamist pärast omandisuhete eraldamist.

9. Sõltumatu põhivõrguettevõtja mudel, kus äriühingul on lubatud elektrivõrku omada, kuid mitte käitada, toob kaasa bürokraatia ja kuluka regulatiivse kontrolli vajaduse ning pole seega omandisuhete täielikule eraldamisele mõistlik alternatiiv.

a. Investeeringud

10. Liikmesriikide kogemuse kohaselt toob täielik omandisuhete eraldamine kaasa suuremad investeeringud ja paremini toimivad võrgud.

11. Määrusega nõutavad kümneaastased investeerimiskavad peaksid tagama, et rakendatakse pikaajalisi strateegiaid, mis seavad esikohale tarbijate ja mitte aktsionäride vajadused. Kõnealune investeerimisstrateegia peaks tagama, et kvaliteet ja tööjõud on piisavad teenuse osutamise kohustuste täitmiseks. Selle peaksid heaks kiitma ja selle täitmist jälgima riikide reguleerivad asutused ning kontrollima uus Euroopa reguleeriv asutus. Investeerimiskavad peaksid arvestama vajadusega liikuda kokkuvõttes Euroopa võrgu suunas.

b. Taastuvad energiaallikad ja detsentraliseeritud tootmine

12. Täielik omandisuhete eraldamine tagab taastuvenergiale parema juurdepääsu võrkudele, siiski tuleks minna kaugemale ja tagada, et taastuvenergial ja väiketootjatel on võrkudele eelistatud juurdepääs, v.a juhtudel, kui tehnilised küsimused selle võimatuks teevad.

13. Tuleb tagada, et kohaliku ja väiketootmise ning kohalike elektri- ja küttejaamade toetamise kaudu naaseks energia elanike kätte. See nõuab suuri investeeringuid arukatesse võrkudesse. Praegu puudub vertikaalselt integreeritud elektrienergia ettevõtetel motivatsioon selliste investeeringute tegemiseks, sest suurt osa kohalikust tootmisvõimsusest nad kas ei ehita või ei kontrolli.

14. Detsentraliseeritud tootmise arendamiseks ja energiatõhususe parandamiseks on jaotusvõrkude kaasajastamine hädavajalik. Direktiiv peaks andma võimaluse piirkondlike süsteemide soodustamiseks.

III – Rakendamine ja reguleerivad asutused

15. Komisjon peaks rangelt tegelema liikmesriikidega, kes pole praegu kehtivaid direktiive rakendanud. Jõustamine ja selged sanktsioonid on vajalikud järgmise mudeli edu tagamiseks; eriti kehtib see energiavõrkude puhul, mis on loomulikud monopolid.

16. Riikide reguleerivad asutused peavad olema tõeliselt sõltumatud nii valitsusest kui ka tööstusharust ja tuleks saavutada nende volituste miinimumstandardite ühtlustamine, luues ühised normid läbipaistvuse ja aruandekohustuse kohta. Samuti tuleks neile teha ülesandeks tagada Euroopa tarbijate vajaduste arvestamine eriti piiriüleste investeeringute kohta otsuste langetamisel.

17. Riikide reguleerivad asutused peaksid saama jõustada meetmeid konkurentsi stimuleerimiseks ja vastutama olulise turujõuga äriühingute järelevalve eest. Riikide reguleerivatele asutustele tuleks anda tihedas koostöös riiklike ja ELi monopolidevastaste asutustega vahendid, et saavutada konkurentsivõimelisem turg, ja neil peaks olema õiguslikud volitused lepingute sõlmimiseks muude ELi ja riikide reguleerivate asutustega (nt teabevahetuse kohta).

18. ELi õigusaktides tuleks selgelt sätestada poliitilised eesmärgid ja riikide reguleerivate asutuste kohustuste ja volituste täpne ulatus, mis hõlmaks õigust kinnitada või heaks kiita võrgu juurdepääsutariife ja nende arvestamise metoodikat. Kõigil riikide reguleerivatel asutustel peab olema õigus saada gaasi- ja elektrienergia ettevõtjatelt vajalikku teavet ja rakendada tõhusaid sanktsioone koos asjakohaste uurimisõigustega ja piisavate volitustega vaidluste lahendamiseks.

19. Riikide reguleerivaid asutusi peaks julgustama kasutama õigust piirhindade kehtestamiseks konkurentsile avamata turgudel selgelt piiritletud ajavahemikuks, kui liikmesriigid venitavad ELi õiguse rakendamisega, et tarbijad oleksid kaitstud väärkohtlemise eest turul. Komisjoni asutused peaksid uurima reguleeritud tariife, mis on kehtestatud turuhinnast madalamatena, kuna see takistab konkurentsi ja moonutab konkurentsi eelkõige ELi suurte energiatarbijate vahel.

20. Komisjoni ettepanek sisaldab mitut sätet, mis annaksid komisjonile volitused komiteemenetluse kaudu siduvate suuniste vastuvõtmiseks. Siiski peaks õigusloomega seotud volitusi asjakohastel juhtudel rakendama kaasotsustamismenetluse ja mitte komiteemenetluse kaudu, et mitte piirata Euroopa Parlamendi volitusi.

IV – Euroopa reguleeriv energiaagentuur

21. Dubleerimise vältimiseks tuleks sätestada riiklike ja Euroopa reguleerivate asutuste selgepiirilised kohustused. Reguleeriv asutus peaks jälgima kõiki direktiivis riikide reguleerivatele asutustele sätestatud tingimusi. Direktiivis sätestatud eeskirjade täitmata jätmine peaks kaasa tooma selged sanktsioonid. Väljapakutud Euroopa reguleeriva asutuse volitused ja sõltumatus tuleks kindlustada aruandekohustuse kaudu Euroopa Parlamendi ees.

22. Piiriüleste küsimustega seoses on vaja arvesse võtta regulatiivseid tühikuid ning vajadust Euroopa turu mõnede osade paremaks sidumiseks. Seega on teretulnud ettepanek anda asutusele volitused otsustada erandite üle võrkudevaheliste ühenduste jaoks ja erandite üle juhtudel, kui infrastruktuur asub rohkem kui ühe liikmesriigi territooriumil. Kui pädevad riikide reguleerivad asutused ei suuda asjakohase regulatiivse korralduse suhtes kokkuleppele jõuda, võib Euroopa asutus, konsulteerides asjaomaste asutustega, korraldada tähtsate võrkudevaheliste ühenduste pakkumise. Kulud peaksid tarbijani kanduma reguleeritud ja läbipaistvas raamistikus. Asutusel peaks olema aktiivsem roll piiriüleste küsimuste reguleerimisel.

V – Piirkondlikud elektriturud

23. Lõppeesmärgiks peaks olema liikumine asjakohaste, selgete ja järkjärguliste sammudega ühtse Euroopa elektrivõrgu suunas. Tuleb selgelt öelda, et see peab toimuma paralleelselt täieliku omandisuhete eraldamisega ja et see ei ole sellele alternatiivseks mudeliks.

24. Kõnealuses suunas liikumise tagamiseks tuleks põhivõrguettevõtjatele anda selge plaan ja ajakava. Tuleb leida tasakaal põhivõrguettevõtjate ja reguleerivate asutuste volituste vahel. Üldiselt on reguleerivad asutused äritegevuse reeglite – nt tasakaalustavad eeskirjad, eeskirjad ülekoormuse puhuks – määratlemiseks paremas olukorras, kusjuures tehnilised eeskirjad peaksid olema põhivõrguettevõtjate pädevuses. ELi võrgukoodeksi väljatöötamine tagaks, et piirkondlikud turud ei liigu erinevates suundades.

25. Väga tähtis on piirkondade määratlemine ja piirkondliku koostöö stimuleerimine, et tagada sujuvalt integreeritud turu tekkimise laiemas Euroopa kontekstis. Oluline on ühendada „energiasaared”, nagu Balti riigid, mis pole ühendatud Elektrienergia Edastuse Koordineerimise Liidu (UCTE) võrku. Vaja on stiimuleid, mis soodustaksid takistuste ületamist uue energia impordi ja ekspordi infrastruktuuri loomisel. Asutus peaks seega tegutsema ka piirkondlikus kontekstis.

VI – Kolmandate riikide omandiõigused

26. Energeetika on kahtlemata valdkond, kus riiklikud ja Euroopa huvid tuleks seada esikohale, eriti seoses varustuskindlusega. On vaja rohkem uurida, milline oleks selle klausli mõju seoses praeguste kolmandate riikide investeeringutega ELi põhivõrkudesse ja piirangutega investeeringute mahule, mida on võimalik kasutada omandisuhete eraldamise nõuete täitmise tulemusena eraldatud infrastruktuuri ostmiseks. Raportöör peab vajalikuks märkida, et tema eelistus infrastruktuuri omandi küsimuses kuulub avaliku sektori enamusosalusele.

majandus- ja rahanduskomisjonI ARVAMUS (22.4.2008)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju
(KOM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD))

Arvamuse koostaja: Ján Hudacký

LÜHISELGITUS

Praegune olukord

Euroopa õiguslooja otsustas 1996. aastal oma esimeses „energiapaketis“ monopolipõhist Euroopa energiasüsteemi järkjärgult liberaliseerida. Teises paketis 2003. aastal otsustasid parlament ja nõukogu laiendada turu avamist 2007. aasta keskpaigaks kõigile tarbijatele, sätestades seega üksikasjalikult õigusloomealase lähenemise. Sellegipoolest esineb Euroopa gaasi- ja elektriturul endiselt tõrkeid seoses õiglase juurdepääsuga ülekandevõrkudele, riiklike energiaturgude vastastikuse sidumisega (piiriülene sidumine) ja varustuskindluse tagamisega.

Seetõttu sisaldab käesolev komisjoni ettepanek, nn kolmas energiapakett, mitmeid meetmeid, et neid tõrkeid ületada ja jätkata täielikult integreeritud siseturu loomist.

Eraldamist käsitlevad sätted

Ilmne on, et õiguslikud, funktsionaalsed ja juhtimisalased eraldamissätted on väga tähtsad ja neid tuleb tulemuslikult täita kõigis liikmesriikides. Samas näib arutelu siseturu tulevase kujunduse üle mõnikord liigselt keskenduvat eraldamissätete võimalikule kasule. On kaheldav, kas omandisuhete täielikku eraldamist, mida praktiseeritakse mõnedes liikmesriikides, kus seda on arendatud riikliku konkurentsiseaduse raames, saab kogu ELi jaoks eeskujuna kasutada. Õigupoolest ei anna komisjoni mõjuhinnang piisavalt tõendeid järeldamaks, et omandisuhete eraldamine on tõesti kõige sobivam meede nii konkurentsi suurendamiseks kui toimiva siseturu loomiseks. Lisaks võib see põhjustada liikmesriikides probleeme seoses nende põhiseaduses sätestatud omandiõiguste kaitsega. Seetõttu soovitame anda liikmesriikidele võimalus valida oma majandusele sobivaim reguleerimismudel. Peale komisjoni esialgses ettepanekus esitatud kahe mudeli, millest üks põhineb omandisuhete eraldamisel ja teine sõltumatutel süsteemihalduritel, on mitu liikmesriiki välja töötanud ja esitanud veel kolmanda tervikliku lahenduse.

Selle tulemusel peaks välja kujunema siseturg, kus üheaegselt võiksid eksisteerida erinevad mudelid. Kõik mudelid alluksid ELi tasandil rangele kontrollile energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööameti kaudu, tihedas koostöös riiklike reguleerivate asutuste, riiklike ja ELi konkurentsiametitega. Selline lähenemine tagaks läbipaistva ja õiglase lähenemise võrkudele ning liberaliseeritud ELi energiaturu.

Läbipaistev juurdepääs ülekandevõrkudele ja investeerimisvõimalustele

Põhivõrguettevõtjad peaksid vastutama läbipaistva mittediskrimineeriva menetluse eest võrguühenduse saamisel. Need menetlused peaksid olema riiklike reguleerivate asutuste poolt heaks kiidetud. Põhivõrguettevõtjad peaksid olema kohustatud andma kogu vajalikku teavet kõigile huvitatud ettevõtjatele, kes tahavad ühendada uusi elektrijaamu (sealhulgas aatomielektrijaamu), transportida energiat läbi põhivõrguettevõtja võrkude või investeerida ülekandesüsteemide vastastikustesse ühendustesse (suurendades sellega varustuskindlust). Tuleks edendada piirkondlikku koostööd parema ja sujuvama kooskõlastatuse saavutamiseks riiklike reguleerivate asutuste ja energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööameti vahel.

Tasakaalustatud õiguslik lähenemine – Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik, riiklikud reguleerivad asutused, energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet ja Euroopa Komisjon

Energia siseturu loomisel on kõige tähtsam õige reguleerimistasakaalu leidmine, eriti juhul, kui liikmesriigid valivad mõne muu mudeli peale omandisuhete eraldamise. Avalike huvide kaitseks näib oluline, et nii riiklikud reguleerivad asutused kui ka energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet oleksid võimalikult sõltumatud ja vabad poliitilistest või ärialastest sekkumistest.

Lisaks tuleb tagada, et reguleeriv mudel oleks ühtne ning pädevus ja vastutus oleks selles selgelt jaotatud. Selles suhtes ei anna komisjoni ettepanek rahuldavat vastust. Ühest küljest näeb see ette energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööametile peaaegu ainult nõuandva rolli andmise, jättes talle väga piiratud võimalused kolmandate osaliste jaoks siduvate üksikotsuste langetamiseks. Teisest küljest antakse väga suured volitused Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustikule, mis tähendab, et põhivõrguettevõtjad saavad eneseregulatsiooni lisarolli, milleks nad oma seisukohavõttude järgi valmis ei ole. Tervikuna on sellise lähenemise tulemuseks ebamäärane ja tasakaalustamata õiguslik raamistik, kus energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööametile jääks nii komisjoni kui põhivõrguettevõtjate võrgustikuga võrreldes väga nõrk positsioon.

Viimaks on parlamendi seisukohast küsitav, kas nii suure hulga oluliste õiguslike probleemide lahendamisel tuleks kasutada komiteemenetlust, nagu komisjon ette näeb.

Piirkondlik lähenemine

Komisjoni ettepanek ei paista täielikult toetavat piirkondlike turgude ideed. Samas võiksid piirkondlikud turud olla toimiv vaheaste täielikult integreeritud Euroopa energiaturu loomisel. Piirkondlike süsteemihaldurite loomine aitaks oluliselt kaasa ülekandesüsteemide ja eelkõige piiriülese sidumise jaoks investeeringute hankimisele ning seega varustuskindluse suurendamisele. Piirkondlikud süsteemihaldurid peaksid esitama piirkondlikud investeerimisplaanid, mida riiklikud reguleerivad asutused ja energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet peaksid jälgima, et tagada tõhus kooskõlastamine.

Piirkondlike turgude rolli suurendamiseks võiks energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet moodustada piirkondlikud komiteed (sarnaselt ameti eelkäijale, elektri- ja gaasisektori Euroopa reguleerivate asutuste töörühmale), mis vastutaksid piirkondliku ametliku järelevalve eest.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Tõhusa eraldamise tagab üksnes see, kui kaotatakse vertikaalselt integreeritud äriühingute stiimul diskrimineerida konkurente seoses võrgule juurdepääsu ja investeerimisega. Omandisuhete eraldamine ehk võrgu omaniku määramine võrguhalduriks, kes on täielikult sõltumatu tarne- ja tootmishuvidest, on lihtsaim ja selgeim viis lahendada huvide konflikti ja tagada varustuskindlus. Seetõttu märkis Euroopa Parlament oma 10. juuli 2007. aasta resolutsioonis maagaasi ja elektrienergia siseturu väljavaadete kohta, et omandisuhete eraldamine põhivõrkude tasandil on kõige tõhusam vahend mittediskrimineerivalt soodustada infrastruktuuridesse tehtavaid investeeringuid ning tagada uutele turule sisenejatele elektrivõrgule õiglane juurdepääs ja turu läbipaistvus. Seoses sellega peavad liikmesriigid tagama, et samal isikul või samadel isikutel ei tohi olla õigust kontrollida tootmist ja tarnimist, sealhulgas vähemusosalusega aktsionäride vetoõigust strateegilise tähtsusega otsuste, näiteks investeeringute tegemisel, ning omada samal ajal mis tahes huve mõne põhivõrguettevõtja või põhivõrgu suhtes või teostada selle suhtes mis tahes õigusi. Põhivõrguettevõtja kontrollimise õigus peab, vastupidi, välistama võimaluse omada mis tahes huve või teostada mis tahes õigusi tarneettevõtjate suhtes.

(7) Tõhusa eraldamise tagab üksnes see, kui kaotatakse vertikaalselt integreeritud äriühingute stiimul diskrimineerida konkurente seoses võrgule juurdepääsu ja investeerimisega. Omandisuhete eraldamine ehk võrgu omaniku määramine võrguhalduriks, kes on täielikult sõltumatu tarne- ja tootmishuvidest, on hus ja tasakaalustatud viis lahendada huvide konflikti ja tagada varustuskindlus. Seetõttu märkis Euroopa Parlament oma 10. juuli 2007. aasta resolutsioonis maagaasi ja elektrienergia siseturu väljavaadete kohta, et omandisuhete eraldamine põhivõrkude tasandil on kõige tõhusam vahend mittediskrimineerivalt soodustada infrastruktuuridesse tehtavaid investeeringuid ning tagada uutele turule sisenejatele elektrivõrgule õiglane juurdepääs ja turu läbipaistvus. Seoses sellega peavad liikmesriigid tagama, et samal isikul või samadel isikutel ei tohi olla õigust kontrollida tootmist ja tarnimist, sealhulgas vähemusosalusega aktsionäride vetoõigust strateegilise tähtsusega otsuste, näiteks investeeringute tegemisel, ning omada samal ajal mis tahes huve mõne põhivõrguettevõtja või põhivõrgu suhtes või teostada selle suhtes mis tahes õigusi. Põhivõrguettevõtja kontrollimise õigus peab, vastupidi, välistama võimaluse omada mis tahes huve või teostada mis tahes õigusi tarneettevõtjate suhtes.

(Tõlkija märkus: KOM-teksti muudetava osa tõlge ei vasta originaalile.)

Selgitus

Ei ole õige, et omandisuhete eraldamine on varustuskindluse tagamiseks kõige lihtsam ja kiirem viis. Varustuskindlus on seotud oluliselt mitmekesisemate tingimustega, näiteks reguleerimise õige ulatusega. Ka pärast omandisuhete eraldamist jääb võrk loomulikuks monopoliks, mida on vaja reguleerida.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Tõhusa ja tulemusliku ühinguõigusliku eraldamise sätete järgimisel võivad vertikaalselt integreeritud ettevõtted jääda võrgu varade omanikuks ning samal ajal tagada huvide toimiva eraldamise, kui võrguettevõte täidab kõiki võrguhalduri ülesandeid ja kui on tagatud põhjalik reguleerimine ja ulatuslikud reguleerimise kontrollimehhanismid.

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb anda kolmas teostatav valikuvõimalus, mis ei kujuta endast ulatuslikku sekkumist liikmesriikide omandistruktuuridesse ja võimaldaks vertikaalselt integreeritud ettevõtetel rangeid tingimusi ja kohustusi järgides võrku ka edaspidi koos hallata.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrku omav ettevõtja on vertikaalselt integreeritud ettevõtja osa, anda liikmesriikidele võimalus valida, kas eraldada omandisuhted või erandina luua tarne- ja tootmishuvidest sõltumatud süsteemihaldurid. Sõltumatutel süsteemihalduritel põhineva lahenduse täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete lisaeeskirjadega. Vertikaalselt integreeritud äriühingute aktsionäride huvide täielikuks tagamiseks peab liikmesriikidel olema võimalik valida, kas teostada omandisuhete eraldamine otsese loovutamise teel või jagada integreeritud äriühingu aktsiad võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, tingimusel et omandisuhete eraldamisest tulenevad nõuded on täidetud.

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrku omav ettevõtja on vertikaalselt integreeritud ettevõtja osa, anda liikmesriikidele võimalus valida erinevate võimaluste vahel.

Selgitus

Uute meetmete lisamine energia siseturu kujundamise lõpuleviimiseks.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Enne kui komisjon võtab vastu suunised, milles määratletakse täpsemalt arvepidamisnõuded, peaksid energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet ja Euroopa väärtpaberituru reguleerijate komitee (CESR) tegema koostööd, et uurida kõnealuste suuniste sisu ja nõustada komisjoni selles küsimuses. Samuti peaksid amet ja komitee tegema koostööd seoses täpsema uurimise ja nõustamisega küsimuses, kas elektrivarustuslepingute ja elektrienergia tuletisinstrumentide aluselt tehtud tehingute suhtes tuleks kohaldada kauplemiseelseid ja/või -järgseid läbipaistvusnõudeid ning missugused peaksid need nõuded olema, kui neid kohaldatakse.

(20) Enne kui võetakse vastu suunised, milles määratletakse täpsemalt arvepidamisnõuded, peaksid energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet ja Euroopa väärtpaberituru reguleerijate komitee (CESR) tegema koostööd, et uurida kõnealuste suuniste sisu ja tegeleda nõustamisega selles küsimuses. Samuti peaksid amet ja komitee tegema koostööd seoses täpsema uurimise ja nõustamisega küsimuses, kas elektrivarustuslepingute ja elektrienergia tuletisinstrumentide aluselt tehtud tehingute suhtes tuleks kohaldada kauplemiseelseid ja/või -järgseid läbipaistvusnõudeid ning missugused peaksid need nõuded olema, kui neid kohaldatakse.

Selgitus

Ettepanekuga soovitakse tagada, et suunised võtavad tavapärase menetluse kohaselt vastu parlament ja nõukogu. Volitused tuleb komisjonile üle anda ainult selleks, et vajaduse korral kohandusi teha.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a) Piirkondlikku koostööd tuleks edasi arendada, et saavutada täielikult integreeritud Euroopa elektrivõrk, mis võimaldab ühendada Euroopa Liidu riiklikud elektriturud.

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärk peaks olema tõeline Euroopa elektrivõrk ja seega on nende piirkondade ühendamine väga oluline samm.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27) Komisjonile tuleks anda eelkõige õigus vastu võtta vajalikud suunised, et tagada direktiivi 2003/54/EÜ eesmärgi saavutamiseks vajalik minimaalne ühtlustamistase. Kuna need on üldist laadi meetmed, mille eesmärk on täiendada direktiivi 2003/54/EÜ uute väheoluliste sätete lisamisega, tuleks need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivkomitee menetluse kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

Ettepanekuga tagatakse suuniste vastuvõtmine korralises menetluses parlamendi ja nõukogu poolt. Volitused tuleb komisjonile üle anda ainult selleks, et teha võimalikke vajalikuks osutuvaid kohandusi.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artiklile 3 lisatakse lõige 10:

välja jäetud

"10. Komisjon võib vastu võtta käesoleva artikli rakendussuunised. See meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.“

 

Selgitus

Üldise heaoluga seotud kohustused on praegu kehtivas direktiivis juba reguleeritud. Komisjoni suunised ei ole selles kontekstis otstarbekad.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 5a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, et integreerida oma siseriiklikud turud vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige edendavad liikmesriigid võrguettevõtjate piirkondliku tasandi koostööd ning tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva raamistiku järjepidevust. Piirkondliku koostööga hõlmatud geograafiline piirkond vastab geograafilise piirkonna määratlusele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1228/2003 (milles käsitletakse võrkudele juurdepääsu tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses) artikli 2h lõikele 3.

1. Liikmesriikide asutused ja seadusandjad teevad omavahel koostööd, et integreerida oma siseriiklikud turud vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige tagavad nad võrguettevõtjate piirkondliku tasandi koostööd ning tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva raamistiku lähenemist ja järjepidevust.

Selgitus

Direktiiviga tuleks edendada turu integreerimise piirkondlikke algatusi vältimatu vahesammuna Euroopa elektrienergia siseturu saavutamise suunas.

Sellised algatused nagu Belgia, Hollandi, Luksemburgi, Prantsusmaa ja Saksamaa elektriturgude ühendamine edendavad konkurentsi ja tarnekindlust, optimeerides infrastruktuuri kasutamist, suuremat läbipaistvust ja turu likviidsust. Lõppeesmärgiks on Euroopa elektrienergia siseturu rajamine.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 5a – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Kui mitme liikmesriigi piirkondliku tasandi koostöös tekib olulisi raskusi, siis võib komisjon nende riikide ühise taotluse alusel ja kõigi asjaomaste liikmesriikide nõusolekul määrata piirkondliku koordinaatori.

Selgitus

Piirkondlikud koordinaatorid võivad mängida olulist rolli liikmesriikide dialoogi lihtsustamises, eelkõige piiriüleste investeeringute osas.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 5a – lõige 1 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b) Piirkondlik koordinaator edendab piirkondlikul tasandil reguleerivate asutuste ning muude pädevate riiklike asutuste, võrguoperaatorite, elektribörside, võrgukasutajate ja turuosaliste vahelist koostööd. Eelkõige teeb ta järgmist:

 

a) edendab uusi tõhusaid investeeringuid vastastikustesse ühendustesse. Selleks aitab ta edastusvõrkude operaatoreid nende piirkondliku vastastikuste ühenduste plaani koostamisel, osaleb nende investeerimisotsuste ja vajaduse korral avatud menetluse kooskõlastamisel.

 

b) edendab võrkude tõhusat ja turvalist kasutamist. Selleks toetab ta põhivõrguettevõtjate, riiklike reguleerivate asutuste ja muude pädevate riiklike asutuste koostööd ühiste paigutuste ja ühiste kaitsemehhanismide koostamisel.

 

c) esitab igal aastal komisjonile ja asjaomastele liikmesriikidele aruande piirkonnas saavutatud edu ning mis tahes raskuste või takistuste kohta, mis võivad edusamme häirida.

Selgitus

Eeltoodu kujutab endast täiendavat teed siseturu eesmärgi saavutamiseks. Piirkondlikud koordinaatorid võivad mängida olulist rolli liikmesriikide dialoogi lihtsustamises, eelkõige piiriüleste investeeringute osas.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 7a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Lisatakse järgmine artikkel 7a:

 

"Artikkel 7a

Et tagada põhivõrguettevõtjate sõltumatus, tagavad liikmesriigid, et alates ...* peavad vertikaalselt integreeritud ettevõtjad täitma kas artikli 8 lõike 1a punktide a–d sätteid omandisuhete eraldamise ning artikli 10 sätteid sõltumatute süsteemihaldurite kohta või artikli 10b sätteid tõhusa ja tulemusliku eraldamise kohta.

 

__________________

* Üks aasta pärast ülevõtmise kuupäeva.“

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) otseselt ega kaudselt kontrollida tootmise ja tarnimisega seotud ülesandeid täitvat ettevõtjat ning otseselt ega kaudset kontrollida põhivõrguettevõtjat või põhivõrku, omada nendes mis tahes huve ja teostada nende üle mis tahes õigusi,

i) otseselt ega kaudselt kontrollida tootmise ja tarnimisega seotud ülesandeid täitvat ettevõtjat ning otseselt ega kaudset kontrollida põhivõrguettevõtjat või põhivõrku ja teostada nende üle mis tahes õigusi,

Selgitus

Muudatusettepaneku tegemisel lähtuti seisukohast, et vähemusosaluse ärahoidmiseks puudub vajadus seni, kuni see ei mõjuta tegevuse juhtimist. Vähemusosaluse olemasolu ei ohusta võrguettevõtja sõltumatust.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii) otseselt ega kaudselt kontrollida põhivõrguettevõtjat või põhivõrku ning otseselt ega kaudset kontrollida tootmise ja tarnimisega seotud ülesandeid täitvat ettevõtjat, omada selles mis tahes huve või teostada selle üle mis tahes õigusi;

ii) otseselt ega kaudselt kontrollida põhivõrguettevõtjat või põhivõrku ning otseselt ega kaudset kontrollida tootmise ja tarnimisega seotud ülesandeid täitvat ettevõtjat või teostada selle üle mis tahes õigusi;

Selgitus

Muudatusettepaneku tegemisel lähtuti seisukohast, et vähemusosaluse ärahoidmiseks puudub vajadus seni, kuni see ei mõjuta tegevuse juhtimist. Vähemusosaluste olemasolu ei sega võrguettevõtjate sõltumatust.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 8 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis b osutatud huvid ja õigused on eelkõige järgmised:

2. Lõike 1 punktis b osutatud õigused on eelkõige järgmised:

a) teatava osa kapitali või põhivahendite omandiõigus või

 

b) hääleõigus või

b) hääleõigus või

c) õigus nimetada ametisse nõukogu, juhatuse või ettevõtjat seadusejärgselt esindava organi liikmeid, või

c) õigus nimetada ametisse nõukogu, juhatuse või ettevõtjat seadusejärgselt esindava organi liikmeid.

d) õigus saada dividende või muid hüvesid.

 

Selgitus

Teatava osa kapitali või põhivahendite omandiõigus või õigus saada dividende või muid hüvesid ei kahjusta võrguettevõtja sõltumatust. See-eest on hääleõigus või õigus nimetada ametisse nõukogu, juhatuse või ettevõtjat seadusjärgselt esindava organi liikmeid võrguettevõtja kontrollimisel otsustava tähtsusega.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 8 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Liikmesriikidel on lubatud teha lõike 1 punktidest b ja c erandeid kuni [ülevõtmise kuupäev pluss kaks aastat], tingimusel, et põhivõrguettevõtjad ei moodusta osa vertikaalselt integreeritud ettevõtjast.

välja jäetud

Selgitus

Samal ajal kui omandisuhete eraldamine on pikaajaline soovitav eesmärk, võib täielik omandisuhete eraldamine põhjustada uue direktiivi vastuvõtmisel märkimisväärseid viivitusi, sest sellega on mitmetes liikmesriikides seotud põhiseaduslikud takistused. Muudatusettepanek võimaldaks need probleemid ära hoida, saavutades siiski ülesannete ja siseturu toimiva eraldamise, keelustades edastusvõrkude süsteemi kontrollimise tootmise või tarnimisega seotud ülesandeid täitvate ettevõtjate poolt.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 8 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punktis a sätestatud kohustus loetakse täidetuks, kui mitu põhivõrku omavat ettevõtjat on loonud ühisettevõtte, mis tegutseb asjaomaste põhivõrkude põhivõrguettevõtjana mitmes liikmesriigis. Ühisettevõttes ei tohi osaleda üksi teine ettevõtja, välja arvatud juhul, kui osalejaks on artikli 10a alusel tunnustatud sõltumatu süsteemihaldur.

5. Silmas pidades artiklis 5a sätestatud piirkondliku koostöö saavutamise eesmärki, edendavad ja toetavad liikmesriigid põhivõrguettevõtjate ja seadusandjate vahelisi kokkuleppeid või koostööd, mille eesmärgiks on juurdepääsu ja tasakaalustuseeskirjade ühtlustamine (edendades tasakaalustuspiirkondade integreerimist) liikmesriikides ja mitme naaberliikmesriigi vahel kooskõlas määruse (EÜ) nr 1228/2003 artikli 2h lõikega 3. Kõnealust koostööd võib teha asjaomaste põhivõrguettevõtjate ühise struktuuri vormis, et katta mitu naaberterritooriumi. Sellisel juhul tagavad liikmesriigid, et asjaomaste põhivõrguettevõtjate ühine struktuur on kooskõlas artiklitega 8 ja 10a.

Selgitus

Suuremate ja likviidsemate turgude ülesehitamise väljakutse vajab kindlakäelist juhtimist. Arvestades, et võrguettevõtjate vabatahtlik koostöö piirkondlikul tasandil võib mõnel juhul tulemusi anda, leiame siiski, et piirkondlikus võrguettevõtluses on seega vaja tugevamat raamistikku.

Direktiivis tuleks jätta võimalus rajada lõpuks piirkondlik/Euroopa süsteemihaldur. Samuti on tõeliselt üleeuroopalise turu tekke võimaldamiseks väga tähtis tagada piirkondadevaheline koostöö.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Kui lõike 1 punktis a osutatud ettevõtja osanik on liikmesriik, loetakse lõike 1 punktides b ja c sätestatud kohustused täidetuks, tingimusel et tootmise või tarnimisega seotud ülesandeid täitev ettevõtja ja põhivõrguettevõtja või põhivõrk on juriidiliselt eraldiseisvad riiklikud üksused ja vastavad lõike 1 punktide b ja c nõuetele.

Selgitus

Võrkude eraldamine ei tähenda tegevuste erastamist. Avalik-õiguslikule sektorile tuleks anda samad võimalused tootmise ja tarnimise ning edastamise kindlustamiseks, tingimusel et tagatakse kahe võrgu eraldamine.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 5

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 8a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Ühe või mitme kolmanda riigiga sõlmitud leping, mille üks lepinguosaline on ühendus, võib olla alus lõikest 1 erandi tegemiseks.

2. Ühe või mitme kolmanda riigiga sõlmitud leping, mille üks lepinguosaline on ühendus, võib vastavalt aluslepingu sätetele olla alus lõikest 1 erandi tegemiseks.

Selgitus

Kuna käesolev juhtum puudutab ühenduse majanduspoliitikat ja sisejulgeolekut, peavad need kokkulepped vastavalt asutamislepingu sätetele heaks kiitma ja kinnitama ELi seadusandlikud asutused.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 5

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 8b – lõige 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13. Komisjon võtab vastu suunised, milles sätestatakse lõigete 6–9 rakendusmenetluse üksikasjad. See meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.“

13. Komisjon võib muuta suuniseid, milles sätestatakse lõigete 6–9 rakendusmenetluse üksikasjad. Seda meedet, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, muudetakse artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.“

Selgitus

Ettepanekuga tagatakse suuniste vastuvõtmine korralises menetluses parlamendi ja nõukogu poolt. Volitused tuleb komisjonile üle anda ainult selleks, et teha võimalikke vajalikuks osutuvaid kohandusi.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 6 a

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt f a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Artikli 9 lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:

 

(f a) tagada, et tema tegutsemispiirkonna tulu võetakse nõuetekohaselt arvesse. Ilma et see piiraks osanike investeeringute kasumlikkuse ja omakapitali vajadusega seotud õigusi, on põhivõrguettevõtja tegevuse ja investeeringutega seotud otsused kooskõlas ühenduse ja piirkondade investeeringukavadega vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 artiklitele 2c ja 2d ning edendavad turu arengut, turu integreerimist ja optimeerivad sotsiaal-majandusliku heaolu saavutusi vähemalt piirkondlikul tasandil.

Selgitus

Artikli 9 lõike 1 uue punkti f a eesmärgiks on tagada, et põhivõrguettevõtjad võtaksid alati esmalt arvesse selle piirkonna vajadusi, kus nad tegutsevad. Eelkõige peaksid nad tagama oma piirkonna ja isegi kaugemate piirkondade (piirkondadeülese) sotsiaalmajandusliku heaolu suurenemise.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 6 b (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b) Artiklile 9 lisatakse järgmine lõige:

 

1 a. Iga põhivõrguettevõtja koostab vähemalt iga kahe aasta järel kümneaastase võrkude arendusplaani. Nad näevad ette tõhusad meetmed süsteemi piisavuse ja tarnekindluse tagamiseks. Eelkõige kümneaastane võrkude arendusplaan:

 

a) näitab turul osalejaile kätte peamised edastusinfrastruktuurid, mis tuleks järgmise kümne aasta jooksul ehitada;

 

b) sisaldab kõiki investeeringuid, mille kohta on juba otsus tehtud, ja nimetab uued investeeringud, mille puhul rakendamisotsus tuleks langetada järgmise kolme aasta jooksul.

 

Kümneaastase arendusplaani koostamiseks püstitab iga põhivõrguettevõtja mõistlikud hüpoteesid tootmise, tarbimise ja teiste riikidega toimuva kaubanduse kohta ning võtab arvesse olemasolevaid piirkondlikke ja üleeuroopalisi võrkude investeerimisplaane. Põhivõrguettevõtja esitab arendusplaani kavandi õigeaegselt pädevale riiklikule organile.

 

Riiklik reguleeriv asutus konsulteerib kümneaastase arendusplaani kavandi alusel avatud ja läbipaistval viisil kõigi asjaomaste võrgukasutajatega ning võib avaldada konsulteerimisprotsessi tulemused, eelkõige võimalikud investeerimisvajadused.

 

Riiklik reguleeriv asutus uurib, kas võrkude kümneaastane arendusplaan hõlmab kõiki konsultatsioonide käigus kindlakstehtud investeerimisvajadusi. Nimetatud asutus võib kohustada põhivõrguettevõtjat oma plaani täiendama.

 

Kui põhivõrguettevõtja keeldub mõnda kümneaastases võrkude arendusplaanis järgmiseks kolmeks aastaks ettenähtud investeeringut sooritamast, tagavad liikmesriigid, et reguleeriv asutus on võimeline võtma ühe järgmistest meetmetest:

 

a) nõuda, et põhivõrguettevõtja oma rahalisi vahendeid kasutades oma investeerimiskohustuse täidaks või

 

b) kutsuda sõltumatud investorid põhivõrgule vajaliku investeeringu jaoks pakkumisi esitama, ja võib kohustada põhivõrguettevõtjat

 

– nõustuma mis tahes kolmanda isiku rahastamisega,

 

– nõustuma uue vara ehitamisega mis tahes kolmanda isiku poolt;

 

– nõustuma uue vara haldamisega mis tahes kolmanda isiku poolt ja/või

 

– nõustuma kapitali suurendamisega vajalike investeeringute rahastamiseks ja võimaldama sõltumatutel investoritel kapitalis osaleda.

 

Asjakohane rahastamiskord peab saama reguleeriva asutuse heakskiidu.

 

Ükskõik kas investeeringu teeb põhivõrguettevõtja või kolmas isik, mõlemal juhul tuleb tariife reguleerida nii, et see võimaldaks saada tulu, mis katab niisuguste investeeringute kulud.

 

Riiklik reguleeriv asutus jälgib ja hindab investeerimisplaani täitmist.

 

Põhivõrguettevõtjad on kohustatud koostama ja avaldama läbipaistvad ning tõhusad menetlused uute elektrijaamade diskrimineerimisvabaks võrku ühendamiseks Nimetatud menetlused peavad saama riikliku reguleeriva asutuse heakskiidu.

 

Põhivõrguettevõtjal ei ole õigust keelduda uue elektrijaama ühendamisest, põhjendades seda võrkude võimaliku tulevase võimsuspiiranguga, st ülekoormusega ülekandevõrgu kaugetes osades. Põhivõrguettevõtja on kohustatud vajalikku teavet andma.

 

Põhivõrguettevõtjatel ei ole õigust keelduda uuest ühenduspunktist ainsal põhjendusel, et see toob kaasa täiendavaid kulutusi seoses võrguelementide võimsuse vajaliku suurendamisega ühenduspunkti läheduses.

 

Selgitus

Kuigi tõhusa ja tulemusliku õigusliku eraldamise võimalus sisaldab juba mitmeid rangeid sätteid põhivõrguettevõtjate kohta, peavad need sätted kehtima suures osas ka eraldatud omandisuhetega põhivõrguettevõtjate ja sõltumatu süsteemihalduri võimalusega põhivõrguettevõtjate kohta. Olenemata sellest, kes on võrgu omanik, tuleb alati tagada uute elektrijaamade diskrimineerimisvaba juurdepääs ja vajalikud investeeringud võrku.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 10a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon võib vastu võtta suuniseid, et tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja tõhus täitmine põhivõrgu omaniku poolt. See meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.“

välja jäetud

Selgitus

Ettepanekuga tagatakse suuniste vastuvõtmine korralises menetluses parlamendi ja nõukogu poolt. Volitused tuleb komisjonile üle anda ainult selleks, et teha võimalikke vajalikuks osutuvaid kohandusi.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 10b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 10b

Põhivõrkude tõhus ja tulemuslik ühinguõiguslik eraldamine

 

Varad, sisseseade, personal ja identiteet

 

1. Põhivõrguettevõtjate käsutuses on kõik vertikaalselt integreeritud ettevõtte inim-, füüsilised ja finantsressursid, mis on vajalikud korrapäraseks elektri edastustegevuseks. Eelkõige tagatakse järgnev:

 

a) Korrapäraseks elektri edastustegevuseks vajalikud varad kuuluvad põhivõrguettevõtjale.

 

b) Põhivõrguettevõtja palkab korrapäraseks elektri edastustegevuseks vajaliku personali.

 

c) Aasta rahastamiskava alusel tehakse kättesaadavaks asjakohased rahalised vahendid edaspidisteks investeerimisprojektideks.

 

Punktides a kuni c nimetatud tegevuste hulka kuulub vähemalt:

 

i) põhivõrguettevõtja esindamine ning kontaktid kolmandate isikute ja reguleerivate asutustega;

 

ii) kolmandatele isikutele, eelkõige taastuvenergia valdkonnas uutele turuletulijatele juurdepääsu andmine ja haldamine;

 

iii) juurdepääsutasude, ülekoormustasude ja põhivõrguettevõtjate vahelise hüvitamiskorra kohaste maksete kogumine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1228/2003;

 

iv) edastussüsteemi haldamine, hooldus ja arendamine;

 

v) investeeringute kavandamine, mis kindlustab süsteemi pikaajalise võime mõistlikule nõudlusele vastata ja tagab tarnekindluse;

 

vi) õigusnõustamine ja õiguslik esindamine;

 

vii) raamatupidamis- ja infotehnoloogiateenused.

 

 

 

2. Põhivõrguettevõtja ei tohi lisaks edastamisele sooritada tehinguid või tegutseda valdkondades, mis võivad sattuda vastuollu tema ülesannetega, kaasa arvatud aktsiate või osaluste omamine ettevõttes või vertikaalselt integreeritud ettevõtte osas või teises elektri- või gaasiettevõttes. Erandid eeldavad riikliku reguleeriva asutuse eelnevat luba ja on piiratud aktsiate omamise ja osalustega teistes võrguettevõtjates.

 

3. Põhivõrguettevõtjal on oma organisatsiooni identiteet, mis erineb oluliselt vertikaalselt integreeritud ettevõttest ja millel on eraldi kaubamärgid, teabevahetus ning tööruumid.

 

4. Põhivõrguettevõtja ei tohi edastada vertikaalselt integreeritud ettevõttele tundlikku teavet või teavet, mis kujutab endast konkurentsieelist, kui ta ei jaga kõnealust teavet kõikide turul osalejatega võrdselt ja mittediskrimineerivalt. Põhivõrguettevõtja määrab koos riikliku reguleeriva asutusega kindlaks, millist liiki teavet kõnealune säte hõlmab.

 

5. Põhivõrguettevõtja raamatupidamist auditeerib muu kui vertikaalselt integreeritud ettevõtet ja kõiki selle sidusettevõtteid auditeeriv audiitor.

 

Põhivõrguettevõtja juhtkonna, tegevjuhi ja juhatuse sõltumatus

 

6. Otsustest põhivõrguettevõtja tegevjuhi / juhatuse liikmete ametissemääramise ja töösuhte võimaliku ennetähtaegse lõpetamise kohta ning vastavatest lepingutest töölevõtmise ja töösuhte lõpetamise kohta teavitatakse riiklikku reguleerivat asutust. Need otsused ja lepingud muutuvad siduvaks ainult siis, kui kolme nädala jooksul pärast nendest teatamist ei ole reguleeriv asutus oma kaebuse esitamise õigust kasutanud. Ametissenimetamise ja vastava lepingu suhtes võib reguleeriv asutus esitada kaebuse juhul, kui tekib tõsine kahtlus nimetatud tegevjuhi /juhatuse liikme ametialase sõltumatuse suhtes, töösuhte ennetähtaegse lõpetamise ja vastava lepingu puhul võidakse esitada kaebus, kui on tõsine kahtlus selle meetme põhjenduste suhtes.

 

7. Kui põhivõrguettevõtja tegevjuhi või juhatuse liikmete töösuhe on ennetähtaegselt lõpetatud, tagatakse neile tegelik kaebuste esitamise õigus reguleerivale asutusele või kohtule.

 

8. Reguleeriv asutus peab otsuse kaebuse kohta vastu võtma kuue kuu jooksul. Nimetatud tähtaja ületamine on lubatud ainult juhul, kui see on sisuliselt põhjendatud.

 

9. Pärast töösuhte lõpetamist põhivõrguettevõtja juures ei osale tegevjuht / juhatuse liikmed vähemalt kolme aasta jooksul ühegi vertikaalselt integreeritud ettevõtte filiaali töös, mis täidab tootmis- või tarneülesandeid.

 

10. Tegevjuht / juhatuse liikmed ei või omada huve ega saada hüvitist üheski vertikaalselt integreeritud ettevõtja ettevõttes peale põhivõrguettevõtja. Tegevjuhi / juhatuse liikmete töötasu ei sõltu mingil moel muust vertikaalselt integreeritud ettevõtte tegevusest peale põhivõrguettevõtja tegevuse.

 

11. Põhivõrguettevõtja tegevjuht ega juhatuse liikmed ei või otseselt ega kaudselt vastutada vertikaalselt integreeritud ettevõtte ühegi muu filiaali igapäevase tegevuse eest.

 

12. Ilma et see piiraks ülaltoodud sätete kohaldamist, on põhivõrguettevõtjal tõhusad otsuste tegemise õigused, mis on integreeritud elektriettevõtjast sõltumatud võrkude toimimiseks, hooldamiseks ja arendamiseks vajalike varade osas. See ei tohiks välistada vajalike kooskõlastusmehhanismide olemasolu, mis tagavad emaettevõtjale õiguse üldiste piiride kehtestamiseks tütarettevõtja võlgnevustele. Emaettevõtja ei tohi sekkuda igapäevategevusse ega konkreetsetesse edastusjuhtmete ehitamise ja uuendamisega seotud otsustesse, mis ületavad heakskiidetud rahastamiskava või muude samaväärsete dokumentide tingimusi.

 

Nõukogu / direktorite nõukogu

 

13. Põhivõrguettevõtja nõukogu / direktorite nõukogu esimehed ei osale vertikaalselt integreeritud ettevõtte ühegi tütarettevõtte töös, mis täidab tootmis- või tarneülesandeid.

 

14. Põhivõrguettevõtja nõukogu / direktorite nõukogu koosseisu kuuluvad vähemalt viieks aastaks ametisse nimetatud sõltumatud liikmed. Nende nimetamisest teatatakse reguleerivale asutusele või muule pädevale riiklikule asutusele ja ametissenimetamine muutub siduvaks lõikes 6 kirjeldatud tingimustel.

 

15. Lõike 14 tähenduses loetakse põhivõrguettevõtja nõukogu / direktorite nõukogu liige sõltumatuks siis, kui tal ei ole vertikaalselt integreeritud ettevõtte, selle kontrollivate aktsionäride ega nende juhtkonnaga mingit äri- ega muud suhet, mis tekitaks tema otsustusvõimet kahjustava huvide konflikti. Eelkõige peavad täidetud olema järgmised tingimused:

 

a) ta ei ole viie aasta jooksul enne nõukogu / direktorite nõukogu liikmeks nimetamist olnud vertikaalselt integreeritud ettevõtte ühegi tootmis- ja tarneülesandeid täitva filiaali töötaja;

 

b) tal ei ole aktsiaid vertikaalselt integreeritud ettevõttes ega üheski selle sidusettevõttes peale põhivõrguettevõtja ja ta ei saa neilt hüvitist;

 

c) tal ei ole nõukogu / direktorite nõukogu liikmeks nimetamise ajal olulist ärisuhet vertikaalselt integreeritud ettevõtte ühegi filiaaliga, mis täidab energiatarneülesandeid;

 

d) ta ei kuulu niisuguse ettevõtte juhatusse, mille nõukogu / direktorite nõukogu liikmeid nimetab vertikaalselt integreeritud ettevõte.

 

Järelevalve (eraldamise) ametnik

 

16. Liikmesriigid tagavad, et põhivõrguettevõtjad koostavad ja rakendavad nõuetele vastavuse programmi, mis sätestab diskrimineeriva tegevuse välistamist tagavad meetmed. Programmis sätestatakse töötajate konkreetsed kohustused selle eesmärgi saavutamiseks. Programm peab saama reguleeriva asutuse heakskiidu. Programmi täitmist jälgib sõltumatu järelevalveametnik. Reguleerival asutusel on õigus rakendada sanktsioone, kui nõuetele vastavuse programmi asjakohaselt ei täideta.

 

17. Põhivõrguettevõtja tegevjuht / juhatus nimetab järelevalveametnikuks isiku või organi, kelle kohustuseks on:

 

a) jälgida nõuetele vastavuse programmi täitmist;

 

b) koostada põhjalik aastaaruanne, mille kriteeriumid kehtestab reguleeriv asutus kokkuleppel Euroopa energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööametiga; nõuetele vastavuse programmi rakendamiseks võetud meetmete kindlaksmääramine ja aruande esitamine reguleerivale asutusele;

 

c) anda soovitusi nõuetele vastavuse programmi ja selle rakendamise kohta.

 

18. Järelevalveametniku sõltumatus tagatakse eelkõige tema töölepingu tingimuste abil.

 

19. Järelevalveametnikul on korrapäraselt võimalus pöörduda põhivõrguettevõtja, vertikaalselt integreeritud ettevõtte ja reguleerivate asutuste nõukogu / direktorite nõukogu poole.

 

20. Järelevalveametnik osaleb kõigil põhivõrguettevõtja nõukogu / direktorite nõukogu koosolekutel, kus käsitletakse järgmisi valdkondi:

 

a) võrgule juurdepääsu tingimused, sealhulgas juurdepääsutasude, ülekoormustasude ja põhivõrguettevõtjate vahelise hüvitamiskorra kohaste maksete kogumine vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 artiklile 3;

 

b) võrgusüsteemi haldamiseks, hooldamiseks ja arendamiseks ettenähtud projektid, sealhulgas investeeringud vastastikusesse sidumisse ja ühendustesse;

 

c) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas reservvõimsust käsitlevad eeskirjad;

 

d) energia ostmine energiakadude katmiseks.

 

21. Nende koosolekute käigus takistab järelevalveametnik nõukogule / direktorite nõukogule niisuguse tootjaid või tarnijaid puudutava teabe diskrimineerival viisil teatavaks saamist, mis võib olla äriliselt kasulik.

 

22. Järelevalveametnikul on juurdepääs kõigile asjakohastele põhivõrguettevõtja registritele, dokumentidele ja kontoritele ja kogu teabele, mis on talle vajalik oma ametikohustuste nõuetekohaseks täitmiseks.

 

23. Tegevjuht/juhatus nimetab järelevalveametniku ametisse ja vabastab ta ametist ainult reguleeriva asutuse eelneval heakskiidul.

 

24. Pärast ametist vabastamist ei tohi järelevalveametnikul olla vähemalt viie aasta jooksul ärisuhteid vertikaalselt integreeritud ettevõttega.

 

25. Põhivõrguettevõtjad koostavad vähemalt iga kahe aasta järel kümneaastase võrkude arengukava. Nad näevad ette tõhusad meetmed süsteemi piisavuse ja tarnekindluse tagamiseks.

 

26. Eelkõige kümneaastane võrkude arendusplaan:

 

a) juhib turul osalejate tähelepanu peamistele edastusinfrastruktuuridele, mis tuleks järgmise kümne aasta jooksul ehitada;

 

b) sisaldab kõiki investeeringuid, mille kohta on juba otsus tehtud, ja nimetab uued investeeringud, mille puhul rakendamisotsus tuleks langetada järgmise kolme aasta jooksul.

 

27. Kõnealuse kümneaastase arendusplaani koostamiseks püstitab iga põhivõrguettevõtja mõistlikud hüpoteesid arenduse, tootmise, tarbimise ja teiste riikidega toimuva kaubanduse kohta ning võtab arvesse olemasolevaid piirkondlikke ja üleeuroopalisi võrkude investeerimisplaane. Põhivõrguettevõtja esitab arendusplaani kavandi õigeaegselt riiklikule reguleerivale asutusele.

 

28. Reguleeriv asutus konsulteerib kümneaastase arendusplaani kavandi alusel avatud ja läbipaistval viisil kõigi asjaomaste võrgukasutajatega ning võib avaldada konsulteerimisprotsessi tulemused, eelkõige võimalikud investeerimisvajadused.

 

29. Reguleeriv asutus uurib, kas võrkude kümneaastane arendusplaan hõlmab kõiki konsultatsioonide käigus kindlakstehtud investeerimisvajadusi. Reguleeriv asutus võib kohustada põhivõrguettevõtjat oma plaani muutma.

 

30. Kui põhivõrguettevõtja keeldub mõnda kümneaastases võrkude arendusplaanis järgmiseks kolmeks aastaks ettenähtud investeeringut sooritamast, tagab asjaomane liikmesriik, et reguleeriv asutus on võimeline võtma ühe järgmistest meetmetest:

 

a) kohustada kõigi õiguslike vahendite abil põhivõrguettevõtjat oma rahalisi vahendeid kasutades oma investeerimiskohustust täitma,

 

b) kutsuda sõltumatud investorid edastussüsteemile vajaliku investeeringu jaoks pakkumisi esitama, ja võib kohustada põhivõrguettevõtjat

 

– nõustuma mis tahes kolmanda isiku rahastamisega;

 

– nõustuma mis tahes kolmanda isiku ehitustöödega või ehitama vajalikud uued varad;

 

– vastavat uut vara haldama.

 

 

 

Asjakohane rahastamiskord peab saama reguleeriva asutuse heakskiidu. Mõlemal juhul võimaldab tariifide reguleerimine saada tulu, mis katab niisuguste investeeringute kulud.

 

31. Reguleeriv asutus jälgib ja hindab investeerimisplaani täitmist.

 

32. Põhivõrguettevõtjad on kohustatud koostama ja avaldama läbipaistvad ning tõhusad menetlused uute elektrijaamade diskrimineerimisvabaks võrku ühendamiseks. Nimetatud menetlused peavad saama riikliku reguleeriva asutuse heakskiidu.

 

33. Põhivõrguettevõtjal ei ole õigust keelduda uue elektrijaama ühendamisest, põhjendades seda võrkude võimaliku tulevase võimsuspiiranguga, st ülekoormusega ülekandevõrgu kaugetes osades. Põhivõrguettevõtja on kohustatud vajalikku teavet andma.

 

34. Põhivõrguettevõtjatel ei ole õigust keelduda uuest ühenduspunktist ainsal põhjendusel, et see toob kaasa täiendavaid kulutusi seoses võrguelementide võimsuse vajaliku suurendamisega ühenduspunkti läheduses.

 

Piirkondlik koostöö

 

35. Kui liikmesriigid valivad piirkondliku koostöö tee, peavad nad kehtestama põhivõrguettevõtjale täpselt määratletud ja selgete ajaliste raamidega kohustused. Lisaks peavad kõnealused kohustused viima järk-järgult ühise piirkondliku jaotuskeskuse loomiseni, mis vastutab hiljemalt …* pärast käesoleva direktiivi jõustumist turvalisusega seotud küsimuste eest.

 

36. Kui mitu liikmesriiki teevad piirkondlikul tasandil koostööd, nimetavad nad kokkuleppel komisjoniga ametisse piirkondliku koordinaatori.

 

37. Piirkondlik koordinaator edendab piirkondlikul tasandil koostööd reguleerivate asutuste ning muude pädevate asutuste, võrguoperaatorite, elektribörside, võrgukasutajate ja turuosaliste vahel. Eelkõige teeb ta järgmist:

 

a) edendab uusi tõhusaid investeeringuid vastastikustesse ühendustesse. Selleks aitab ta edastusvõrkude operaatoreid nende piirkondliku vastastikuste ühenduste plaani koostamisel, osaleb nende investeerimisotsuste ja vajaduse korral avatud menetluse kooskõlastamisel;

 

b) ergutab võrkude tõhusat ja turvalist kasutamist. Selleks toetab ta põhivõrguettevõtjate, riiklike reguleerivate asutuste ja muude pädevate riiklike asutuste koostööd ühiste paigutuste ja ühiste kaitsemehhanismide koostamisel.

 

c) esitab igal aastal komisjonile ja asjaomastele liikmesriikidele aruande piirkonnas saavutatud edu ning mis tahes raskuste või takistuste kohta, mis võivad edusamme häirida.

 

Sanktsioonid

 

38. Et riiklikul reguleerival asutusel oleks võimalik talle käesolevas artiklis kehtestatud kohustusi täita, antakse talle järgmised õigused:

 

a) õigus nõuda põhivõrguettevõtjalt igasugust teavet ja võtta otse ühendust põhivõrguettevõtja kõikide töötajatega; kahtluste korral võib käesolevat õigust kohaldada ka vertikaalselt integreeritud ettevõttele ja selle filiaalidele;

 

b) õigus teostada põhivõrguettevõtja juures ning kahtluste korral vertikaalselt integreeritud ettevõttes ja selle filiaalides kõiki vajalikke uuringuid; kehtivad nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 20 sätted asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta*.

 

39. Et riiklikul reguleerival asutusel oleks võimalik talle käesolevas artiklis kehtestatud kohustusi täita, antakse talle õigus määrata põhivõrguettevõtjale ja/või vertikaalselt integreeritud ettevõttele tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone, kui eelnimetatud ei täida oma käesolevast artiklist või riikliku reguleeriva asutuse otsustest tulenevaid kohustusi. Nimetatud õigus hõlmab:

 

i) õigust määrata tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid rahatrahve, mille summa arvutatakse põhivõrguettevõtja käibe alusel;

 

(ii) õigust anda korraldusi diskrimineeriva käitumise lõpetamiseks.

 

 

* ELT: Kuus aastat pärast seda, kui on jõustunud käesolev Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju.

* EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1419/2006 (ELT L 269, 28.9.2006, lk 1).

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb anda kolmas teostatav valikuvõimalus, mis ei kujuta endast rasket sekkumist liikmesriikide omandistruktuuridesse ja võimaldab vertikaalselt integreeritud ettevõtetel rangeid tingimusi ja kohustusi järgides võrku ka edaspidi koos hallata.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9 a (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 14 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a) Artikli 14 lõige 4 asendatakse järgmisega:

 

„4. Liikmesriik nõuab põhivõrguettevõtjalt, et elektrijaamade võrgujärjekorra koostamisel eelistataks elektrijaamu, kus kasutatakse taastuvenergia allikaid või jäätmeid või kus toimub elektrienergia ja soojuse koostootmine.

Selgitus

Selleks, et EL saavutaks seatud eesmärgi, mille kohaselt peaks aastaks 2020 tulema 20 % ELi energiast taastuvatest energiaallikatest, tuleb taastuvenergiale tagada eelistatud juurdepääs elektrivõrgule.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 10

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 15 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

“3.Kui jaotusvõrguettevõtja moodustab osa vertikaalselt integreeritud ettevõtjast, peavad liikmesriigid tagama järelevalve jaotusvõrguettevõtja tegevuste üle, et ta ei kasutaks oma vertikaalset integreeritust konkurentsi moonutamiseks. Eelkõige ei tohi vertikaalselt integreeritud jaotusvõrguettevõtjad suhtlemisel ja kaubamärkidega seotult tekitada segadust seoses vertikaalselt integreeritud ettevõtja tarneharu eraldiseisvusega.

“3. Kui jaotusvõrguettevõtja moodustab osa vertikaalselt integreeritud ettevõtjast, peavad liikmesriigid tagama järelevalve jaotusvõrguettevõtja tegevuste üle, et ta ei kasutaks oma vertikaalset integreeritust konkurentsi moonutamiseks. Eelkõige ei tohi vertikaalselt integreeritud jaotusvõrguettevõtjad suhtlemisel tekitada segadust seoses vertikaalselt integreeritud ettevõtja tarneharu eraldiseisvusega.

Selgitus

Lihtsustamine.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 10

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 15 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vastu võtta suuniseid selle tagamiseks, et jaotusvõrguettevõtja järgib täielikult ja tõhusalt käesoleva artikli lõiget 2, mis käsitleb jaotusvõrguettevõtja täielikku sõltumatust, diskrimineerivast käitumisest hoidumist ning seda, et vertikaalselt integreeritud ettevõtja ei tohi tarnetegevuses ebaausalt ära kasutada oma vertikaalset integreeritust. See meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.“

välja jäetud

Selgitus

Ettepanekuga tagatakse suuniste vastuvõtmine korralises menetluses parlamendi ja nõukogu poolt. Volitused tuleb komisjonile üle anda ainult selleks, et teha võimalikke vajalikuks osutuvaid kohandusi.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22a – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse vähemalt viieaastaseks ametiajaks, mida ei pikendata, ning teda tohib selle aja jooksul ametist vabastada ainult juhul, kui ta enam ei vasta käesolevas artiklis sätestatud tingimustele või on süüdi tõsises üleastumises.”

b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse vähemalt viieaastaseks ametiajaks, mida võib ainult üks kord pikendada (või kuni kümneaastaseks ametiajaks, mida ei pikendata) ning teda tohib selle aja jooksul ametist vabastada ainult juhul, kui ta enam ei vasta käesolevas artiklis sätestatud tingimustele või on süüdi tõsises üleastumises.

Selgitus

Riikliku reguleeriva asutuse viieaastane ametiaeg peaks olema üks kord pikendatav, arvestades energiaturu pikaajalist iseloomu ja stabiilsusevajadust; pikem ametiaeg ei peaks olema pikendatav.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g) jälgida võrgu turvalisust ja usaldusväärsust ning vaadata läbi võrgu turvalisuse ja usaldusväärsusega seotud eeskirjad;

g) jälgida võrgu turvalisust ja usaldusväärsust, määrata või heaks kiita standardid ning teenuse ja tarne kvaliteedinõuded ning vaadata läbi teenuse ja tarne kvaliteet, võrgu turvalisuse ja usaldusväärsusega seotud eeskirjad;

Selgitus

Mõnedel riiklikel reguleerivatel asutustel juba on niisugune kohustus jälgida elektrituru toimimist ka tarne ja tarbijatele osutatavate teenuste kvaliteedi seisukohast, mille tulemusel tarbijad saavad ühtsemast ning läbipaistvamast regulatsioonist tegelikku kasu.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt m

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

m) tagada juurdepääs tarbijate tarbimisandmetele, tarbimisandmete ühtlustatud vormi kasutuselevõtt ning juurdepääs andmetele A lisa punkti h kohaselt;

m) tagada kõikidele turuosalistele tõhus ja võrdne juurdepääs tarbijate tarbimisandmetele, tarbimisandmete ühtlustatud vormi kasutuselevõtt ning juurdepääs andmetele A lisa punkti h kohaselt;

Selgitus

Maagaasituru kõikide turuosaliste jaoks avamise tagamiseks on vaja sõnastust täpsustada.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 3 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) uurida koostöös riikliku konkurentsiasutusega elektrienergiaturu toimimist ja konkurentsieeskirjade rikkumiste puudumisel otsustada, kas ja milliseid meetmeid on vaja võtta tõhusa konkurentsi toetamiseks ja turu, sealhulgas virtuaalsete elektrijaamade nõuetekohase toimimise tagamiseks;

(b) b) uurida koostöös riikliku konkurentsiasutusega elektrienergiaturu toimimist ja asutuste pädevusi ning kohustusi arvesse võttes ning konkurentsieeskirjade rikkumiste puudumisel otsustada, kas ja milliseid meetmeid on vaja võtta tõhusa konkurentsi toetamiseks ja turu, sealhulgas virtuaalsete elektrijaamade nõuetekohase toimimise tagamiseks;

Selgitus

Energiaasutuse ja konkurentsiasutuse pädevuste vahelisi erinevusi tuleb arvesse võtta.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 3 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) nõuda elektriettevõtjatelt mis tahes andmeid, mis on talle oma ülesannete täitmiseks vajalikud;

c) nõuda elektriettevõtjatelt mis tahes mõistlikke andmeid, mis on talle oma ülesannete täitmiseks vajalikud;

Selgitus

Riikide reguleerivate asutuste ülesandeid ja vastutust ei tohiks ajada segamini muude asjaomaste ametite omadega ja kohast tähelepanu tuleks pöörata huvitatud isikutele, keda reguleerivad otsused võivad mõjutada. Sellega seoses tuleks selliste kaugeleulatuvate struktuurimeetmete nagu virtuaalsed elektrijaamad kasutamist kaaluda ainult EÜ konkurentsialase õigusloome kontekstis ja neid tuleks kohaldada nii, et sisse on seatud ka vajalikud kontrolli- ja tasakaalustusmehhanismid.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 3 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) määrata tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone elektriettevõtjatele, kes ei täida käesolevast direktiivist ega reguleeriva asutuse või ameti otsustest tulenevaid kohustusi;

d) määrata vajadusel erapooletuid, proportsionaalseid ja ühtseid sanktsioone elektriettevõtjatele, kes ei täida käesolevast direktiivist ega reguleeriva asutuse või ameti siduvatest otsustest tulenevaid kohustusi;

Selgitus

Riikide reguleerivate asutuste ülesandeid ja vastutust ei tohiks ajada segamini muude asjaomaste ametite omadega ja kohast tähelepanu tuleks pöörata huvitatud isikutele, keda reguleerivad otsused võivad mõjutada. Sellega seoses tuleks selliste kaugeleulatuvate struktuurimeetmete nagu virtuaalsed elektrijaamad kasutamist kaaluda ainult EÜ konkurentsialase õigusloome kontekstis ja neid tuleks kohaldada nii, et sisse on seatud ka vajalikud kontrolli- ja tasakaalustusmehhanismid.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 4 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile juurdepääsemise tingimused, sealhulgas edastus- ja jaotustariifid. Need tariifid peavad võimaldama teha võrkudesse vajalikke investeeringuid viisil, mis võimaldab tagada võrkude elujõulisuse.

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile juurdepääsemise tingimused, sealhulgas edastus- ja jaotustariifid või esialgsed tariifid, kui tariifi kehtestamise metodoloogiat hinnatakse katsetamisperioodi jooksul enne lõpliku tariifi kehtestamist. Katsetamisperiood ei ületa viit aastat. Need tariifid peavad võimaldama teha võrkudesse vajalikke investeeringuid viisil, mis võimaldab tagada võrkude elujõulisuse.

Selgitus

Reguleerivatel asutustel on võimalik kehtestada ka tariifide määramise meetodid. See on vastuvõetav siiski ainult juhul, kui see on esialgne, maksimaalselt viie aasta pikkune samm enne lõplike tariifide otsustamist.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13. Liikmesriigid tagavad sellised sobivad mehhanismid riigi tasandil, mille kohaselt riikliku reguleeriva asutuse otsusest mõjutatud osalisel on õigus otsus edasi kaevata asjaomastest osalistest sõltumatule isikule.

13. Liikmesriigid tagavad sellised sobivad mehhanismid riigi tasandil, mille kohaselt riikliku reguleeriva asutuse otsusest mõjutatud osalisel on õigus otsus edasi kaevata riiklikule kohtuorganile või muule sõltumatule riiklikule organile, mis ei sõltu asjaomastest osalistest ega ühestki valitsusest.

Selgitus

Riiklike reguleerivate asutuste otsuste sõltumatus ja ausust peab kontrollima sõltumatu ja erapooletu organ, nagu kohtud, mis ei allu eraviisilisele ega poliitilisele mõjutamisele; see on ühtlasi kooskõlas ka artikli 22a lõikega 2, mis sätestab reguleerivate asutuste sõltumatuse mis tahes muust avalik-õiguslikust asutusest või eraettevõtjast, turuhuvidest või valitsustest. Kaebuste suunamine kohtute kaudu aitab tagada reguleerimisotsuste sõltumatust poliitilisest sekkumisest. See on vajalik ka seetõttu, et mõnedes riikides on kohalikud omavalitsused taoliste otsustega seotud.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 14

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

14. Komisjon võib vastu võtta reguleerivate asutuste käesolevas artiklis kirjeldatud volituste rakendussuunised ja neid muuta. See meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

14. Komisjon võib reguleerivate asutuste käesolevas artiklis kirjeldatud volituste rakendussuuniseid muuta. Seda meedet, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, muudetakse artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Ettepanekuga tagatakse suuniste vastuvõtmine korralises menetluses parlamendi ja nõukogu poolt. Volitused tuleb komisjonile üle anda ainult selleks, et teha võimalikke vajalikuks osutuvaid kohandusi.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22d – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Reguleerivatel asutustel on õigus sõlmida lepinguid teiste ELi reguleerivate asutustega, et edendada reguleerimisalast koostööd.

Selgitus

Reguleerivad asutused peavad saama vastavate siseriiklike õigusaktide kohaselt õiguse sõlmida kokkuleppeid teiste ELi reguleerivate asutustega, et edendada paremat koostööd ja suuremat sidusust.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22d – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon võib võtta vastu suuniseid reguleerivate asutuste omavahelise ja ametiga tehtava koostöö ülesannete osas ja olukordadeks, kus vähemalt kahte liikmesriiki ühendava infrastruktuuri reguleerimise korra osas otsuste tegemine kuulub ameti pädevusse. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

4. Komisjon võib muuta suuniseid reguleerivate asutuste omavahelise ja ametiga tehtava koostöö ülesannete osas ja olukordadeks, kus vähemalt kahte liikmesriiki ühendava infrastruktuuri reguleerimise korra osas otsuste tegemine kuulub ameti pädevusse. Neid meetmeid, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, muudetakse artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Ettepanekuga tagatakse suuniste vastuvõtmine korralises menetluses parlamendi ja nõukogu poolt. Volitused tuleb komisjonile üle anda ainult selleks, et teha võimalikke vajalikuks osutuvaid kohandusi.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22e – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Amet esitab oma arvamuse vastavalt arvamust küsinud reguleerivale asutusele või komisjonile ja kõnealuse otsuse vastu võtnud reguleerivale asutusele nelja kuu jooksul.

2. Amet esitab oma arvamuse vastavalt arvamust küsinud reguleerivale asutusele või komisjonile ja kõnealuse otsuse vastu võtnud reguleerivale asutusele kahe kuu jooksul.

Selgitus

Tähtaja lühendamine

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22e – lõige 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9. Komisjon võtab vastu suunised, milles sätestatakse käesoleva artikli rakendusmenetluse üksikasjad. See meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.“

välja jäetud

Selgitus

Ettepanekuga tagatakse suuniste vastuvõtmine korralises menetluses parlamendi ja nõukogu poolt. Volitused tuleb komisjonile üle anda ainult selleks, et teha võimalikke vajalikuks osutuvaid kohandusi.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22f – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, võib komisjon vastu võtta suuniseid, milles määratletakse tehingute aruandluse metoodika ja kord ning säilitatavate andmete vorm ja sisu. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

4. Et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, võib komisjon muuta suuniseid, milles määratleti tehingute aruandluse metoodika ja kord ning säilitatavate andmete vorm ja sisu. Neid meetmeid, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, muudetakse artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Ettepanekuga tagatakse suuniste vastuvõtmine korralises menetluses parlamendi ja nõukogu poolt. Volitused tuleb komisjonile üle anda ainult selleks, et teha võimalikke vajalikuks osutuvaid kohandusi.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22f – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tarneettevõtja ning hulgitarbijate ja põhivõrguettevõtjate vaheliste tehingute puhul elektrienergia tuletisinstrumentidega kohaldatakse käesolevat artiklit ainult pärast seda, kui komisjon on vastu võtnud lõikes 4 osutatud suunised.

5. Tarneettevõtja ning hulgitarbijate ja põhivõrguettevõtjate vaheliste tehingute puhul elektrienergia tuletisinstrumentidega kohaldatakse käesolevat artiklit ainult pärast seda, kui on vastu võetud lõikes 4 osutatud suunised.

Selgitus

Ettepanekuga tagatakse suuniste vastuvõtmine korralises menetluses parlamendi ja nõukogu poolt. Volitused tuleb komisjonile üle anda ainult selleks, et teha võimalikke vajalikuks osutuvaid kohandusi.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal aru, kuidas edeneb käesoleva direktiivi praktiline ja vormiline rakendamine eri liikmesriikides.

MENETLUS

Pealkiri

Elektrienergia siseturg

Viited

KOM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD)

Vastutav komisjon

ITRE

Arvamuse esitaja(d)

               istungil teada andmise kuupäev

ECON

11.10.2007

 

 

 

Arvamuse koostaja

               nimetamise kuupäev

Ján Hudacký

23.10.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.4.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

18

4

10

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Guntars Krasts, John Purvis, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Bilyana Ilieva Raeva, Gilles Savary, Donato Tommaso Veraldi

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonI ARVAMUS  (9.4.2008)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju
(KOM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

Arvamuse koostaja: Alexander Lambsdorff

LÜHISELGITUS

Käesoleva ettepanekuga muudetakse direktiivi 2003/54/EÜ ning see käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju. Ettepanek on üks viiest ettepanekust, mis kuuluvad ELi elektri- ja gaasiturgude kolmandasse õigusaktide paketti, mille ettepaneku esitas komisjon 2007. aasta septembris. Arvamuse koostaja toetab tugevalt paketi viit ettepanekut, kuna pakett on väga oluline Euroopa tõelise siseturu saavutamisel elektrienergia valdkonnas ja seega energia valdkonnas üldiselt. Paketi eesmärk on tagada varustuskindlus ning säilitada madalad ja läbipaistvad hinnad kõigi Euroopa tarbijate jaoks, st toetada ja arendada Euroopas käimasolevat liberaliseerimisprotsessi, mida arvamuse koostaja samuti tugevalt toetab. Kuigi arvamuse koostaja tervitab elektrienergia siseturu ühiseeskirjade ettepanekut, leiab ta, et arenguruumi jätkub. Eriti vajab kaalumist omandisuhte eraldamise küsimus.

Ettepanek sisaldab meetmeid, mille eesmärk on tagada praegune võrgustike (põhivõrkude või põhivõrguettevõtjate) eraldamine tarne- ja tootmistegevusest, et tagada elektri ja maagaasi siseturgude edasine liberaliseerimine ja tuua seeläbi kasu tarbijatele. Arvamuse koostaja nõustub omandisuhte eraldamise kui viimase abinõuga täieliku liberaliseerimise saavutamiseks. Võttes siiski arvesse, et kuna praegused andmed omandisuhte eraldamise kasutamise kohta energia siseturu täieliku liberaliseerimise lõpuleviimise vahendina on ebapiisavad, tuleb hoolikalt kaaluda ja hinnata muid elujõulisi alternatiive, mis annavad võimaluse samade eesmärkide saavutamiseks. Seetõttu tehakse käesolevas arvamuses ettepanek seoses kaheksa liikmesriigi ettepanekuga, mis käsitleb tõhusat ja tulemuslikku eraldamist. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku, et kõigepealt võivad liikmesriigid valida omandisuhte eraldamise ning tõhusa ja tulemusliku eraldamise vahel. Kui liikmesriik valib siiski tõhusa ja tulemusliku eraldamise ning kolm aastat pärast ülevõtmist selgub, et tõhus ja tulemuslik eraldamine ei ole piisav täieliku liberaliseerimise saavutamiseks, muutub omandisuhte eraldamine asjaomaste liikmesriikide jaoks kohustuslikuks. Komisjon teavitab ühendust niisugusest ebapiisavusest ning omandisuhte eraldamise kohustuse kehtestamist käsitlev otsus tehakse menetluse käigus, millesse on täielikult kaasatud ka Euroopa Parlament. Sõltumatu süsteemihalduri valik komisjoni väljapakutud kujul ei ole teostatav, kuna sellega kaasnevad üleliigsed reguleerimiskulud.

Ettepaneku artiklis 8 a sisalduv mõlemapoolsusklausel tagab, et kolmandate riikide ettevõtted ei saa omandada suurel hulgal ELi võrgusüsteemide või nende operaatorite aktsiaid, et vältida liigset sõltumist kõnealustest ettevõtetest. Erandid on võimalikud üksnes juhul, kui ühendus otsustab sõlmida kokkuleppe kolmanda riigi osalejaga. Arvamuse koostaja on veendunud, et Euroopa kooskõlastatud energiapoliitika nimel tuleks kolmandate riikidega sõlmitavaid kokkuleppeid käsitlevad otsused teha ühenduse tasandil. Seega nõustub ta komisjoni ettepanekuga.

Arvamuse koostaja tõstatab küsimuse, kas hoolimata komisjoni viitest mittediskrimineerimise põhimõttele avaliku ja erasektori vahel (põhjendus 12) on pööratud sellele piisavalt tähelepanu, et tagada avaliku sektori ettevõtjate suhtes samade omandisuhete eraldamise nõuete kehtestamine, mis on kehtestatud eraettevõtjate suhtes, võttes arvesse, et riigiasutusi ei saa kohustada oma ettevõtteid erastama. Sellega seoses tekib küsimus, kas eraettevõtjad asetatakse ebasoodsasse olukorda.

Arvamuse koostaja on veendunud, et tarbijate kaitsmiseks on vaja tugevdatud meetmeid, ning teeb seega muudatusettepanekuid, millega parandatakse kõnealuseid tarbijakaitsega seotud küsimusi. Seoses riiklike reguleerivate asutuste kohustuste ja volitustega sätestatakse ettepanekus tarbijakaitset käsitlevad edasised meetmed. Arvamuse koostaja püüab tugevdada ja selgitada asutuste rolli, et parandada tarbijakaitsega seotud küsimusi.

Ettepanek puudutab peamiselt elektrienergia hulgimüügituru liberaliseerimisest. Arvamuse koostaja püüab siiski rõhutada ka energia tootmise piisavuse tagamise olulisust, et vastata kasvavale nõudlusele. Lisaks, nagu tunnistas ka komisjon, ei ole veel täielikult toimivat Euroopa hulgimüügiturgu saavutatud. Seetõttu on tõelise siseturu saavutamiseks vaja täiendavaid konkreetseid ettepanekuid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a) Kõikidel tarbijatel peaks olema õigus saada teenust energiaettevõttest ja õigus sellele, et energiaettevõte käsitleb nende kaebusi kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ISO 10001, ISO 10002 ja ISO 10003, kusjuures kehtestatud eeskirjade täitmist peaksid jälgima riiklikud reguleerivad asutused. Nõutavatele standarditele tuleks lisada ka edaspidi valdkonnas välja arendatavad ISO standardid. Käesoleva direktiiviga tuleks vastu võtta standardid ja praktika ettepanekust võtta vastu direktiiv vahenduse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (2004/0251(COD)).

Selgitus

Standardiga ISO 10001 soovitakse tagada tarbijate rahulolu käitumiskoodeksi juhiste kehtestamise teel. ISO 10002 sisaldab juhiseid kaebuste käsitlemiseks. ISO 10003 sisaldab juhiseid organisatsiooniväliste vaidluste lahendamiseks. Praegu on käimas tarbija rahulolu jälgimise ja mõõtmise kohta uue ISO standardi – ISO 10004 väljaarendamine, ja kui see on lõpule viidud, tuleks see lisada nõutavatele standarditele kontrolliga regulatiivmenetluse teel.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 b) Tarbijad peaksid saama selget ja arusaadavat teavet oma õiguste kohta energiasektoris. Selleks peaks komisjon pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist kehtestama Euroopa energiatarbijate õiguste harta. Peaks olema võimalik saata harta koopia kõigile tarbijatele, kes uusi lepinguid sõlmivad.

Selgitus

Praegu loomisel olev energiatarbijate harta peab olema Euroopa tarbijakaitsevahendite hulgas tähtsal kohal. Järelikult on hädavajalik, et komisjon lõpetaks selle töö kiiresti ja et harta saadetaks kohustuslikus korras tarbijatele, et neil oleks uue lepingu sõlmimise korral põhiteave oma õiguste kohta.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Avaliku teenusega seotud nõudeid ja neist tulenevaid ühiseid miinimumstandardeid tuleb veelgi tugevdada, et tagada kõikidele tarbijatele võimalus konkurentsist kasu saada. Tarbijate varustamise üheks võtmeteguriks on juurdepääs tarbimisandmetele ja tarbijatel peab olema juurdepääs oma andmetele, et nad saaksid kutsuda konkurente nende andmete alusel pakkumisi tegema. Tarbijatel peab olema ka õigus saada nõuetekohast teavet oma energiatarbimise kohta. Korrapäraselt esitatavad andmed energiakulude kohta motiveerivad energiat kokku hoidma, kuna need annavad tarbijatele vahetut tagasisidet energiatõhususse tehtud investeeringute ja käitumismuudatuste mõju kohta.

(21) Universaalse ja avaliku teenusega seotud nõudeid ja neist tulenevaid ühiseid miinimumstandardeid tuleb veelgi tugevdada, et tagada kõikidele tarbijatele võimalus konkurentsist ja õiglasematest hindadest kasu saada. Tarbijate varustamise üheks võtmeteguriks on juurdepääs objektiivsetele ja läbipaistvatele tarbimisandmetele, ja tarbijatel peab olema juurdepääs oma tarbimisandmetele, vastavatele hindadele ja teenuse maksumusele, et nad saaksid kutsuda konkurente nende andmete alusel pakkumisi tegema. Tarbijatel peab olema ka õigus saada nõuetekohast teavet oma energiatarbimise kohta ning ettemakse peaks olema kohane ja kajastama tegelikku elektritarbimist. Tarbijatele vähemalt kvartalipõhiselt esitatavad andmed energiakulude kohta motiveerivad energiat kokku hoidma, kuna need annavad tarbijatele vahetut tagasisidet energiatõhususse tehtud investeeringute mõju kohta.

Selgitus

Vaba ja läbipaistva konkurentsi eesmärgil võimaldab juurdepääs reale andmetele tarbijatel valida oma elektrivarustaja teadlikult. Ühtlasi tuleks tarbijatelt tasu nõuda vaid niisuguse energiahulga eest, mida nad igal kuul tegelikult kasutavad.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a) Komisjon peaks Euroopa Parlamendi ja nõukoguga konsulteerides kehtestama Euroopa energiatarbijate õiguste harta. Harta peaks andma aluse meetmete jaoks, mille liikmesriigid, riikide õigusandjad, amet ja komisjon peavad kehtestama. Eelkõige peaks komisjon hartas kehtestatud õigused vajaduse korral kontrolliga regulatiivmenetluse teel vastu võtma direktiivi 2003/54/EÜ A-lisas sätestatud lisanõuetena.

Selgitus

Pärast energiatarbijate õiguste harta kehtestamist tuleks seda vaadelda kõikehõlmava energiasektori tarbijaõiguste loeteluna, mida kõikide liikmesriikide ja Euroopa Liidu ametiasutused peaksid sellisena kasutama, kui nad kehtestavad energiateenuse pakkujaid käsitlevaid eeskirju. Eelkõige tuleks kõik hartas kehtestatud õigused, mis täiendavad käesoleva direktiivi A lisas juba sätestatud õigusi, vajaduse korral direktiivile lisada ja anda neile täielik õigusjõud.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 b) Tarbijad peaksid olema käesolevas direktiivis kesksel kohal. Olemasolevaid tarbijaõigusi tuleb tugevdada ja kindlustada ning need peaksid olema läbipaistvamad ja kajastama paremini tarbijate huve. Tarbijakaitse tähendab, et kõik kliendid peaksid saama kasu konkurentsivõimelisest turust. Liikmesriikide reguleerivad asutused peaksid tugevdama tarbijaõigusi stiimulite loomisega ning tarbijakaitse- ja konkurentsieeskirju rikkuvatele ettevõtjatele sanktsioonide määramisega.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 21 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 c) Parema tarbijakaitse tagavad kõikidele kättesaadavad tõhusad hüvituse taotlemise võimalused. Liikmesriigid peaksid kehtestama kiired ja tõhusad vaidluste lahendamise menetlused.

Selgitus

Tõhusad hüvituse taotlemise võimalused on nõuetekohase tarbijakaitse tagamiseks hädavajalikud. Need meetmed, mis peaksid olema õiguslikult siduvad, peavad ühtlasi kuuluma koostatavasse energiatarbijate hartasse, mille komisjon peaks soovitavalt esitama hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 21 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 d) Et anda tarbijatele energiatarbimise kohta täpset teavet ja kindlustada lõpptarbimise tõhusus, peaksid liikmesriigid tagama nõuetekohase individuaalsete arvestitega (arukas arvestamine) varustamise, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivis 2006/32/EÜ, mis käsitleb energia lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid1.

__________

1 ELT L 114, 27.4.2006, lk 64.

Selgitus

Arukad arvestid annavad tarbijatele parema ülevaate nende tegeliku elektritarbimise kohta ja aitavad seega kaasa paremini läbimõeldud elektrikasutusele.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27) Komisjonile tuleks anda eelkõige õigus vastu võtta vajalikud suunised, et tagada direktiivi 2003/54/EÜ eesmärgi saavutamiseks vajalik minimaalne ühtlustamistase. Kuna need on üldist laadi meetmed, mille eesmärk on täiendada direktiivi 2003/54/EÜ uute väheoluliste sätete lisamisega, tuleks need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivkomitee menetluse kohaselt.

(27) Komisjonile tuleks anda eelkõige õigus vastu võtta vajalikud suunised, et tagada direktiivi 2003/54/EÜ eesmärgi saavutamiseks vajalik minimaalne ühtlustamistase, sealhulgas vajaduse korral A lisas sätestatud meetmete täiendamise teel Euroopa energiatarbijate õiguste hartast üle võetud suunistega. Kuna need on üldist laadi meetmed, mille eesmärk on täiendada direktiivi 2003/54/EÜ uute väheoluliste sätete lisamisega, tuleks need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivkomitee menetluse kohaselt.

Selgitus

Pärast energiatarbijate õiguste harta valmimist tuleks seda vaadelda kõikehõlmava tarbijaõiguste loeteluna energiasektoris. Eelkõige tuleks kõik hartas kehtestatud õigused, mis täiendavad käesoleva direktiivi A lisas juba sätestatud õigusi, direktiivile vajaduse korral lisada ja anda neile täielik õigusjõud.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikke1 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1) Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

 

„Artikkel 1

Kohaldamisala

 

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse elektrienergia tootmise, edastamise, jaotamise ja tarnimise ühiseeskirjad ning tarbijakaitse eeskirjad. Selleks sätestatakse elektrisektori korraldamise ja toimimise, turulepääsu, pakkumismenetluste kriteeriumide ja protseduuride ning võrkude haldamiseks lubade andmisega seotud eeskirjad. Direktiivis määratletakse ka üldised kohustused ja elektritarbijate õigused ning selgitatakse konkurentsinõudeid.”

Selgitus

Kohaldamisala tuleks laiendada, tagamaks, et direktiivi keskmes on tarbijad.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 2 – punkt 34 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a) lisatakse järgmine punkt:

 

(34 a) energiapuudus – olukord, kus kodutarbija ei saa endale lubada kodu kütmist vastuvõetaval tasemel. Liikmesriigid hindavad seda taset Maailma Terviseorganisatsiooni soovitatud tasemete järgi. Olukorda hinnatakse ka kliendi võimaluste järgi osta oma eluaseme jaoks mõistliku hinnaga muid energiateenuseid.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b c (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 2 - punkt 34 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b b) lisatakse järgmine punkt:

 

„(34 b) taskukohane hind – hind, mille määravad liikmesriigid, konsulteerides seejuures riiklike reguleerivate asutuste, sotsiaalpartnerite ja muude sidusrühmadega, võttes arvesse energiapuudust.“

Selgitus

Taskukohase hinna mõiste, mis peab kuuluma tulevasse energiatarbijate hartasse, tuleb siiski kindlaks määrata iga liikmesriigi tasandil, arvestades, et see on praegu subsidiaarsuse küsimus.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1a) Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

„2. Liikmesriigid võivad asutamislepingu asjakohaseid sätteid, eelkõige artiklit 86 täielikult arvesse võttes ja üldist majandushuvi silmas pidades kehtestada elektrisektori ettevõtjatele avalike teenuste osutamise kohustused, mis on seotud turvalisusega, sealhulgas varustuskindlusega, tarnete korrapärasuse, kvaliteedi ja hinnaga ning keskkonnakaitsega, sealhulgas energiatõhususe, ühenduse taastuvenergia kasutuseesmärkide ja kliimakaitsega. Need kohustused peavad olema selgelt määratletud, läbipaistvad, mittediskrimineerivad ja kontrollitavad ning tagama EL elektriettevõtjatele võrdse juurepääsu liikmesriikide tarbijaskonnale. Seoses käesolevas lõikes nimetatud varustuskindluse, energiatõhusust edendava nõudluse juhtimise ja keskkonnakaitse ning taastuvenergia eesmärkide täitmisega võivad liikmesriigid rakendada pikaajalist planeerimist, võttes arvesse kolmandate isikute võimalusi võrgule juurde pääseda.”

Selgitus

Ettepanek seada taastuvenergia kasutamiseks kohustuslikke eesmärke, nagu 2020. aastaks 20%, eeldab elektrisektoris erilisi meetmeid, mis võivad erineda keskkonnakaitsemeetmetest.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b) Artikli 3 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

„3. Liikmesriigid tagavad, et kõikidele kodutarbijatele ja [...] väikestele ettevõtetele, (st ettevõtted, millel on kuni 50 töötajat ja mille aastakäive või bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot) osutataks universaalteenust, mis tähendab, et neil on õigus saada oma territooriumil kindlaksmääratud mahus elektritarneid taskukohase, hõlpsasti ja selgelt võrreldava […], läbipaistva ja mittediskrimineeriva hinnaga. Mittediskrimineerimine hõlmab teatavate makseviiside diskrimineeriva lisamaksu keelustamist, eriti ettemakse arvestuse alusel tasuvate tarbijate puhul. Nendel tarbijatel on võimalus valikule, õiglusele, esindatusele ja hüvitusele. Elektriettevõtjad tagavad teenuse kvaliteedi. Universaalteenuse osutamise tagamiseks võivad liikmesriigid kindlaks määrata viimasena vastutava tarnija. Liikmesriigid kehtestavad jaotusettevõtetele kohustuse ühendada tarbijad võrku sellistel tingimustel ja selliste tariifidega, mis on kehtestatud artikli 22c lõikes 4 sätestatud korras. […] Liikmesriigid tugevdavad kodutarbijate, väikeste ja keskmise suurusega tarbijate turupositsiooni, lubades ja edendades kõnealuse tarbijaliigi esindajate vabatahtliku koondumise võimalust.

Selgitus

Tundlikud ja väikese sissetulekuga tarbijad võidakse tõenäolisemalt sundida tasuma oma energiaarveid ettemakse arvestuse teel. Seega tähendavad diskrimineerivalt kõrgemad tasud selliste makseviiside puhul, et vaesed tarbijad maksavad sageli rohkem kui rahaliselt kindlustatumad tarbijad – nii absoluutväärtuselt kui ka sissetuleku suhtest. Ühishagi vormid nagu Ühendkuningriigi tarbijate jaoks vastu võetud „superkaebuse” süsteem, võivad anda tarbijatele tõhusa vahendi oma õiguste eest seismiseks.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 c (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 c) Artikli 3 lõige 5 asendatakse järgmisega:

 

„5. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et kaitsta lõpptarbijaid ja tagada tarbijakaitse kõrge tase ning tagavad eelkõige kaitsetumate tarbijate piisava kaitse, sealhulgas kohased meetmed nende võrgust väljajäämise vältimiseks. Selleks võivad liikmesriigid võtta meetmeid kaugetes piirkondades asuvate lõpptarbijate kaitsmiseks. Neil tuleb tagada tarbijakaitse kõrge tase, eriti seoses lepingutingimuste läbipaistvuse, üldise teabe ning vaidluste lahendamise mehhanismidega. Liikmesriigid tagavad vabatarbijatele reaalse võimaluse tarnijat vahetada. Vähemalt kodutarbijate osas peaksid käesolevas artiklis sätestatud meetmed hõlmama vähemalt A lisas sätestatud õiguste tagamist. Liikmesriigid tagavad nimetatud õiguste jõustamise liikmesriigi reguleeriva asutuse poolt ja nende kasutatavuse tarbija jaoks.”

Selgitus

Selgitab, et A lisal on direktiivi lahutamatu osana täielik juriidiline jõud.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 d (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 6 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 d) Artikli 3 lõike 6 esimene lõik asendatakse järgmisega:

 

„6. Liikmesriigid tagavad, et elektritarbijad esitaksid arvetel või koos arvetega ning kõigis […] tarbijatele pakutavates reklaammaterjalides ja korrapäraselt saadetavates teabedokumentides järgmised andmed:”

 

a) iga energiaallika osakaal tarnija eelmise aasta kogu kütusetarbes; seda tehakse ühtsel ja arusaadaval viisil kõigis liikmesriikides, et võimaldada hõlpsat võrreldavust;

 

b) „b) [...] elektritarnija veebilehel on avalikkusele kättesaadavad andmed vähemalt elektritarnija eelmise aasta kütusetarbest elektrienergia tootmisel tekkinud CO2 heite ja radioaktiivsete jäätmete kohta.”

Selgitus

Teave elektritootmise keskkonnamõju kohta peaks olema kõikidel materjalidel ja reklaamis esile tõstetud, et tarbija ei peaks seda mujalt otsima. Sarnased nõuded on kehtestatud teistes sektorites, näiteks autode ja kodumasinate müügi puhul.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 e (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 6 – esimene lõik – punkt (b a) (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 e) Artikli 3 lõike 6 esimesele lõigule lisatakse järgmine punkt:

 

„b a) teave nende õiguste kohta ja vaidluse korral nende käsutuses olevate kaebevõimaluste kohta.”

Selgitus

Tõhus tarbijakaitse sõltub kaebetingimuste parandamisest. Need sätted peavad sisalduma tulevases energiatarbijate hartas, et tarbijatel oleks oma õiguste kohta alusdokument.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 f (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 6 – kolmas lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 f) Artikli 3 lõike 6 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

 

Riikide reguleerivad asutused võtavad vajalikke meetmeid, et tagada tarnijate poolt käesoleva artikli alusel tarbijatele esitatava teabe usaldusväärsus. Teabe esitamise eeskirjad ühtlustatakse kõigis liikmesriikides ja asjaomastel turgudel. Nende kohaldamist jälgib amet.”

Selgitus

Et tarbijad saaksid kasutada tegeliku valiku õigust, peab neil olema juurdepääs teabele, mis aitab üheaegselt saavutada nii sotsiaalseid kui ka keskkonnaeesmärke. Eri elektritarnijate andmete ühtlustamine vastab selge teabe vajadusele, mis tuleb sätestada tulevases energiatarbijate hartas.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 g (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3– lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 g) Artikli 3 lõige 7 asendatakse järgmisega:

 

„7. Liikmesriigid rakendavad sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse ja keskkonnakaitse eesmärkide saavutamiseks vajalikke meetmeid, mis […] tagavad diskrimineerimise vältimise, eriti väikese sissetulekuga inimeste suhtes, energiatõhusust edendava nõudluse juhtimise meetmeid ning kliimamuutustega võitlemise vahendeid ja varustuskindlust. Need meetmed võivad eelkõige ja vajadusel kõiki olemasolevaid siseriiklikke ja ühenduse vahendeid kasutades anda majanduslikke stiimuleid vajaliku võrgu-infrastruktuuri hooldamiseks ja ehitamiseks, sealhulgas võrkude vastastikuse ühendamise võimsus.”

Selgitus

Praegu diskrimineeritakse paljusid tarbijaid, eriti väikese sissetulekuga või teatavates geograafilistes piirkondades elavaid inimesi. Kavandatud meetmed tuleks lisada tulevasse energiatarbijate hartasse.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 h (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 h) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige:

 

„7 a. Liikmesriigid tagavad, et igas riigis loodaks ühtne kontaktpunkt, kust tarbijad saavad kogu vajaliku teabe oma õiguste, kehtivate õigusaktide ja vaidluse korral nende käsutuses olevate kaebevõimaluste kohta.”

Selgitus

Nõuetekohane tarbijakaitse eeldab hõlpsasti ligipääsetavat teabekeskust, mis võimaldab saada üksikasjalikku teavet kehtivate õigusaktide ja tarbijaõiguste kohta. See võimaldab tarbijatel saada üksikasjalikku teavet tulevases energiatarbijate hartas sisalduvate teemade kohta.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt2

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 3 – lõige 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10. Komisjon võib vastu võtta käesoleva artikli rakendussuunised. See meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

10. Komisjon võtab …* vastu käesoleva artikli rakendusmeetmed. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

___________

*aasta jooksul pärast direktiivi vastuvõtmist, millega muudetakse käesolevat direktiivi.

Selgitus

Tarbijakaitse huvides on oluline, et komisjon võtab sellised suunised vastu võimalikult varakult.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 - punkt 3

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 5a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, et integreerida oma siseriiklikud turud vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige edendavad liikmesriigid võrguettevõtjate piirkondliku tasandi koostööd ning tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva raamistiku järjepidevust. Piirkondliku koostööga hõlmatud geograafiline piirkond vastab geograafilise piirkonna määratlusele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1228/2003 (milles käsitletakse võrkudele juurdepääsu tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses) artikli 2h lõikele 3.“

1. Liikmesriikide ametiasutused ja reguleerivad asutused teevad omavahel koostööd, et integreerida oma siseriiklikud turud vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige tagavad nad võrguettevõtjate piirkondliku tasandi koostöö ning tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva raamistiku lähendamist ja järjepidevust.

 

2. Kui mitme liikmesriigi piirkondlikus koostöös esineb märkimisväärseid raskusi, võib komisjon nende liikmesriikide ühisel taotlusel ja kõikide asjaomaste liikmesriikide nõusolekul nimetada piirkondliku koordinaatori.

 

3. Piirkondlik koordinaator edendab reguleerivate asutuste ja teiste pädevate riigiasutuste, võrguettevõtjate, elektribörside, võrgukasutajate ja turuosaliste koostööd piirkondlikul tasandil. Eelkõige ta:

 

a) edendab uusi tõhusaid investeeringuid võrkude vastastikustesse ühendustesse. Selleks aitab ta põhivõrguettevõtjaid nende piirkondliku vastastikuste ühenduste plaani koostamisel ja osaleb nende investeerimisotsuste ja vajaduse korral avatud menetluse kooskõlastamisel;

 

b) edendab võrkude tõhusat ja ohutut kasutamist. Selleks aitab ta ühiste jaotus- ja kaitsemehhanismide väljatöötamisega kaasa põhivõrguettevõtjate, riiklike reguleerivate asutuste ja teiste pädevate riiklike asutuste vahelisele koordineerimisele;

 

c) esitab igal aastal komisjonile ja asjaomastele liikmesriikidele aruande piirkonnas tehtud edusammude ning võimalike raskuste või takistuste kohta.

 

 

Selgitus

Piirkondlikud koordinaatorid võiksid mängida olulist rolli liikmesriikide dialoogi lihtsustamises, eelkõige piiriüleste investeeringute osas.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et alates [ülevõtmise kuupäev pluss üks aasta]:

1. Liikmesriigid tagavad põhivõrguettevõtjate sõltumatuse kindlustamiseks, et vertikaalselt integreeritud ettevõtjad peavad alates [ülevõtmise kuupäev pluss üks aasta] täitma:

 

– artiklite 8, 8a ja 8b sätteid või

 

– artiklite 8a, 8b ja 8c sätteid.

 

Liikmesriigid tagavad artiklite 8, 8a ja 8b sätete täitmise korral, et alates [ülevõtmise kuupäev pluss üks aasta]:

Selgitus

See muudatus võimaldab liikmesriikidel valida omandisuhete eraldamise ning tegeliku ja tõhusa eraldamise vahel. See on seotud artikli 28 muudatusettepanekuga, milles komisjonil palutakse läbi vaadata, kas tegelikust ja tõhusast eraldamisest piisab tõhusa konkurentsi saavutamiseks ning anda selle kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lisatakse artiklid 8a ja 8b:

Lisatakse järgmised artiklid:

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 5

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 8 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 8 c

 

Põhivõrkude tõhus ja tulemuslik eraldamine

 

 

 

1. Põhivõrguettevõtjad varustatakse kõigi vertikaalselt integreeritud ettevõtja inimressursside ning füüsiliste ja rahaliste vahenditega, mida on vaja korrapäraseks elektrienergia edastamiseks, eelkõige:

 

a) korrapäraseks elektrienergia edastamiseks vajalikud varad kuuluvad põhivõrguettevõtjale;

 

b) põhivõrguettevõtja palkab korrapäraseks elektrienergia edastamiseks vajaliku personali;

 

c) töötajate rentimine ja teenuste osutamine elektri tootmise või tarnimisega tegeleva vertikaalselt integreeritud ettevõtja mis tahes filiaalile või filiaali poolt võib toimuda üksnes juhul, kui see ei ole diskrimineeriv ja selle on heaks kiitnud riiklikud reguleerivad asutused, et välistada konkurentsiga seotud probleemid ja huvide konfliktid;

 

d) tulevaste investeerimisprojektide jaoks vajalikud rahalised vahendid tehakse õigeaegselt kättesaadavaks.

 

2. Lõikes 1 osutatud korrapäraseks elektrienergia edastamiseks vajalike tegevuste hulka kuulub vähemalt:

 

a) põhivõrguettevõtja esindamine ja suhtlemine kolmandate isikute ning reguleerivate asutustega;

 

b) kolmandatele isikutele juurdepääsu võimaldamine ja selle haldamine;

 

c) juurdepääsutasude kogumine;

 

(d) ülekoormustasude ja põhivõrguettevõtjate vahelise hüvitamiskorra kohaste maksete kogumine vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 artiklile 3;

 

e) põhivõrgu haldamine, hooldus ja arendamine;

 

f) investeerimiskavad, mis tagavad süsteemi pikaajalise võime rahuldada mõistlikku nõudlust ja tagada varustuskindlus;

 

g) õigusteenused;

 

h) raamatupidamine ja IT-teenused.

 

3. Põhivõrguettevõtjal peavad olema oma ettevõtte tunnused, mis erinevad märkimisväärselt vertikaalselt integreeritud ettevõtja omadest, st eraldi tootemark, teabevahetussüsteem ja tööruumid.

 

4. Põhivõrguettevõtja raamatupidamist kontrollib muu audiitor kui see, kes kontrollib vertikaalselt integreeritud ettevõtjat ja selle sidusettevõtjaid.

 

5. Riiklikku reguleerivat asutust või mis tahes muud pädevat riiklikku asutust teavitatakse otsustest põhivõrguettevõtja tegevjuhi või juhatuse liikmete ametisse nimetamise või töösuhete ennetähtaegse lõpetamise kohta ning kokkulepetest töösuhete ja nende lõpetamise kohta. Niisugused otsused ja kokkulepped muutuvad siduvaks, kui reguleeriv asutus või muu pädev riiklik ametiasutus ei kasuta kolme nädala jooksul pärast teatamist oma vetoõigust. Ametissenimetamisele või lepingu sõlmimisele võib panna veto, kui tekib tõsine kahtlus nimetatud tegevjuhi või juhatuse liikmete ametialase sõltumatuse suhtes, samuti võib panna veto töösuhte või lepingu ennetähtaegsele lõpetamisele, kui on tõsine kahtlus selle meetme põhjenduste suhtes.

 

6. Tõhus kaebuse esitamise õigus reguleerivale asutusele, muule pädevale riiklikule ametiasutusele või kohtule tagatakse iga kaebuse puhul, mille põhivõrguettevõtja juhatus esitab seoses oma töölepingute ennetähtaegse lõpetamisega.

 

7. Pärast töölepingu lõpetamist põhivõrguettevõtja poolt ei tohi kõnealuse põhivõrguettevõtja endised tegevjuhid ega juhatuse liikmed vähemalt kolme aasta jooksul töötada ühelgi ametikohal elektrienergia tootmise või tarnimisega tegeleva vertikaalselt integreeritud ettevõtja üheski filiaalis.

 

8. Põhivõrguettevõtja tegevjuht ega juhatuse liikmed ei tohi omada osalust üheski teises vertikaalselt integreeritud ettevõtja osas peale põhivõrguettevõtja ega saa sellelt hüvitist. Nende töötasu ei sõltu mingil moel muust vertikaalselt integreeritud ettevõtte tegevusest peale põhivõrguettevõtja tegevuse.

 

9. Põhivõrguettevõtja tegevjuht või juhatuse liikmed ei tohi otseselt ega kaudselt vastutada ühegi teise vertikaalselt integreeritud ettevõtja filiaali igapäevase juhtimise eest.

 

10. Ilma et see piiraks käesoleva artikli sätteid, on põhivõrguettevõtjal, sõltumata integreeritud elektriettevõtjast, tegelik otsustusõigus varade suhtes, mis on vajalikud võrgu haldamiseks, hooldamiseks ja arendamiseks. See ei tohiks takistada vajalike kooskõlastusmehhanismide toimimist, mis tagavad emaettevõtja õiguste kaitse seoses majandusliku ja juhtimisalase järelevalvega tütarettevõtja varalise tasuvuse üle, mida teostatakse kaudselt vastavalt artiklile 22c. Eelkõige võimaldab see emaettevõtjal kiita heaks põhivõrguettevõtja iga-aastase rahastamiskava või mis tahes samaväärse dokumendi ning määrata kindlaks oma tütarettevõtja võlgade ülempiiri. Kui emaettevõtja ei kiida iga-aastast rahastamiskava või mis tahes samaväärset rahastamiskava heaks või ei muuda seda, pöördutakse otsuse tegemiseks reguleeriva asutuse poole. Emaettevõtjal ei lubata anda korraldusi tütarettevõtja igapäevategevuse ega konkreetsete edastusliinide ehitamise ja uuendamisega seotud otsuste kohta, mis ei ületa heakskiidetud rahastamiskava ega muude samaväärsete dokumentide tingimusi.

 

11. Põhivõrguettevõtja nõukogu või direktorite nõukogu esimees ei tohi töötada ühelgi ametikohal elektrienergia tootmise või tarnimisega tegeleva vertikaalselt integreeritud ettevõtja üheski filiaalis.

 

12. Põhivõrguettevõtjate nõukogudesse või direktorite nõukogudesse kuuluvad sõltumatud liikmed, kes määratakse vähemalt viieks aastaks. Nende ametisse nimetamisest teavitatakse reguleerivat asutust või mis tahes muud pädevat riiklikku asutust ja see jõustub lõikes 5 sätestatud tingimustel.

 

13. Lõike 12 tähenduses peetakse põhivõrguettevõtja nõukogu või direktorite nõukogu liiget sõltumatuks, kui ta ei ole mingites äri- ega muudes suhetes vertikaalselt integreeritud ettevõtjaga, selle üle kontrolli omava aktsionäriga või nende kummagi juhatusega, mis looks tema otsustusvõimet kahjustava huvide konflikti, ning eelkõige, kui:

 

a) ta ei ole töötanud üheski elektrienergia tootmise ja tarnimisega tegelevas vertikaalselt integreeritud ettevõtja filiaalis viie aasta jooksul enne tema nõukogusse või direktorite nõukogusse nimetamist;

 

b) tal ei ole osalust vertikaalselt integreeritud ettevõtjas peale põhivõrguettevõtja ning ta ei saa nendelt hüvitist;

 

(c) tal ei ole nõukogu või juhatuse liikmeks nimetamise ajal mis tahes ärisuhteid vertikaalselt integreeritud ettevõtja energiaga varustamise ülesannet täitva haruga;

 

d) ta ei ole sellise äriühingu juhatuse liige, mille nõukogu või direktorite nõukogu liikmed määrab vertikaalselt integreeritud ettevõtja.

 

14. Liikmesriigid tagavad, et põhivõrguettevõtjad kehtestavad ja rakendavad nõuetele vastavuse programmi, milles sätestatakse meetmed diskrimineeriva käitumise vältimiseks. Programmis sätestatakse töötajate konkreetsed kohustused kõnealuse eesmärgi saavutamiseks. Programmi kiidab heaks reguleeriv asutus või mõni muu pädev riiklik asutus. Programmile vastavust kontrollib sõltumatu järelevalveametnik. Reguleerival asutusel on volitused nõuetele vastavuse programmi ebasobiva rakendamise korral sanktsioone kehtestada.

 

15. Põhivõrguettevõtja tegevjuht või juhatus nimetab järelevalveametnikuks isiku või organi, kellel on järgnevad ülesanded:

 

a) kontrollida nõuetele vastavuse programmi rakendamist;

 

(b) koostada aastaaruanne, kus on esitatud programmi rakendamiseks võetud meetmed, ja esitada see reguleerivale asutusele;

 

(c) anda soovitusi nõuetele vastavuse programmi ja selle rakendamise kohta.

 

16. Järelevalveametniku sõltumatus tagatakse eelkõige tema töölepingu tingimustega.

 

17. Järelevalveametnikul on võimalus pöörduda korrapäraselt põhivõrguettevõtja ja vertikaalselt integreeritud ettevõtja nõukogu või direktorite nõukogu ja reguleerivate asutuste poole.

 

18. Järelevalveametnik osaleb kõigil põhivõrguettevõtja nõukogu või direktorite nõukogu istungitel, kus käsitletakse järgmisi küsimusi:

 

a) võrgule juurdepääsu ja sellega ühendamise tingimused, sealhulgas juurdepääsutasude, ülekoormustasude ja põhivõrguettevõtjate vahelise hüvitamiskorra kohaste maksete kogumine kooskõlas määruse (EÜ) nr 1228/2003 artikliga 3;

 

b) võrgusüsteemi haldamiseks, hooldamiseks ja arendamiseks ettenähtud projektid, sealhulgas investeeringud vastastikusesse sidumisse ja ühendustesse;

 

c) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas reservvõimsust käsitlevad eeskirjad;

 

(d) energia ostmine energiakadude katmiseks.

 

19. Nende koosolekute käigus takistab järelevalveametnik nõukogule või direktorite nõukogule niisuguse tootjat või tarnijat puudutava teabe diskrimineerival viisil teatavakssaamist, mis võib olla äriliselt tundlik.

 

20. Järelevalveametnikel on juurdepääs kõigile asjakohastele põhivõrguettevõtja registritele, dokumentidele ja kontoritele ning kogu teabele, mis on neile vajalik oma kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks.

 

21. Tegevjuht või juhatus nimetab järelevalveametniku ametisse ja vabastab ta ametist ainult riikliku reguleeriva asutuse eelneval heakskiidul.

Selgitus

Liikmesriikidele, kes ei ole rakendanud omandisuhete eraldamist, antakse võimalus liberaliseerida oma turge ilma omandisuhete eraldamise võimalust kasutamata.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 6

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 9 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Artikli 9 punkt a asendatakse järgmisega:

6) Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

 

„1. Põhivõrguettevõtja kohustuseks on:

„a) tagada süsteemi pikaajaline võime rahuldada mõistlikke nõudmisi elektrienergia edastamise järele ning antud majanduslikes tingimustes ja keskkonnanõuetele vastavate turvaliste, töökindlate ja tõhusate põhivõrkude toimimine, hooldus ja arendamine ning edendada energiasäästlikkust, teadusuuringuid ja innovatsiooni eelkõige taastuvate energiaallikate kasutuselvõtmise ja väiksemate süsinikdioksiidi heitkogustega tehnoloogiate levitamise tagamiseks;”

a) tagada süsteemi pikaajaline võime rahuldada mõistlikke nõudmisi elektrienergia edastamise järele ning antud majanduslikes tingimustes ja keskkonnanõuetele vastavate turvaliste, töökindlate ja tõhusate põhivõrkude toimimine, hooldus ja arendamine ning edendada energiasäästlikkust, teadusuuringuid ja innovatsiooni eelkõige taastuvate energiaallikate kasutuselevõtmise ja väiksemate süsinikdioksiidi heitkogustega tehnoloogiate levitamise tagamiseks;

 

b) toetada tarnekindlust nõuetekohase edastusvõimsuse ja võrgu töökindluse kaudu;

 

c) korraldada energiavooge võrgus, võttes arvesse vahetust teiste ühendatud võrkudega. Seepärast on põhivõrguettevõtjal kohustus tagada elektrisüsteemi turvalisus, usaldusväärsus ja tõhusus, ning sellega seoses tuleb tagada kõigi vajalike abiteenuste kättesaadavus, kuivõrd see kättesaadavus ei sõltu teistest põhivõrkudest, millega võrk on ühendatud;

 

d) anda kõigi teiste võrkude halduritele, millega võrk on ühendatud, piisavat teavet, et tagada ohutu ja tõhus toimimine, kooskõlastatud areng ning ühendatud süsteemi koostalitlusvõime;

 

e) vältida vahetegemist võrgukasutajate või kasutajarühmade vahel ja eriti oma sidusettevõtjate eelistamist;

 

f) anda võrgukasutajatele võrgule tõhusaks juurepääsuks vajalikku teavet;

 

f a) tagada, et tema tegutsemispiirkonna tulu võetakse nõuetekohaselt arvesse. Ilma et see piiraks aktsionäride õigusi seoses investeeringu kulutasuvuse ja omakapitali vajadustega, on põhivõrguettevõtja tegevus- ja investeerimisotsused järjepidevad ühenduse ja piirkondlike investeeringukavade suhtes vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 artiklitele 2c ja 2d ning hõlbustavad turu arengut ja integratsiooni ja optimeerivad sotsiaal-majandusliku heaolu kasvu vähemalt piirkondlikul tasandil.

 

2. Põhivõrguettevõtjad töötavad vähemalt iga kahe aasta tagant välja 10-aastase võrguarenduskava. Nad võtavad tõhusad meetmed süsteemi nõuetekohasuse ja varustuskindluse tagamiseks.

 

3. Eelkõige peab 10-aastane võrguarenduskava:

 

a) näitama turul osalejatele ära peamised energia edastamise infrastruktuurid, mis tuleks rajada järgmise 10 aasta jooksul;

 

b) sisaldama kõiki juba otsustatud investeeringuid ja tegema kindlaks uued investeeringud, mille kohta tuleb järgmise kolme aasta jooksul langetada teostamisotsus.

 

4. Kõnealuse 10-aastase arenduskava väljatöötamiseks peab iga põhivõrguettevõtja püstitama mõistliku hüpoteesi elektrienergia tootmise, tarbimise ja teiste riikidega toimuva elektrikaubanduse arengute osas ning võtma arvesse olemasolevaid piirkondlikke ja üleeuroopalisi võrkudesse investeerimise kavasid. Iga põhivõrguettevõtja esitab ettenähtud ajaks pädevale riigiasutusele 10-aastase arenduskava projekti.

 

5. Pädev riigiasutus konsulteerib lõikes 4 osutatud projekti alusel avatud ja läbipaistval viisil kõigi asjaomaste võrgukasutajatega ning võib avaldada konsulteerimisprotsessi tulemused, eelkõige võimalikud investeerimisvajadused.

 

6. Pädev riigiasutus uurib, kas 10-aastane arenduskava katab kõik konsultatsioonide käigus selgunud investeerimisvajadused. Pädev asutus võib kohustada põhivõrguettevõtjat kava muutma.

 

7. Lõigete 4, 5 ja 6 kohaldamisel võib pädevaks riigiasutuseks olla reguleeriv riigiasutus või mõni muu pädev riigi ametiasutus või põhivõrguettevõtjate määratud võrguarenduse usaldusisik. Viimasel juhul esitavad põhivõrguettevõtjad pädevale riigi ametiasutusele kinnitamiseks tema põhikirja, liikmete nimekirja ja töökorra projektid.

 

8. Kui põhivõrguettevõtja ei nõustu 10-aastases võrguarenduskavas nimetatud konkreetse investeeringu teostamisega, mis on ette nähtud viia ellu järgmise kolme aasta jooksul, tagab liikmesriik, et reguleeriv asutus või mis tahes teine pädev riigiasutus on pädev võtma mõne järgmistest meetmetest:

 

a) nõuab põhivõrguettevõtjalt kõigi õiguslike vahenditega tema investeerimiskohustuste täitmist põhivõrguettevõtja enda rahaliste vahendite arvel;

 

b) kutsub sõltumatuid investoreid tegema pakkumisi vajalikeks investeeringuteks põhivõrku ning võib seoses sellega kohustada põhivõrguettevõtjat:

 

– nõustuma mis tahes kolmanda isiku poolse rahastamisega;

 

– nõustuma mis tahes kolmanda isiku ehitustöödega või ise ehitama uued varad; või

 

– uusi varasid käigus hoidma.

 

Asjaomase rahastamiskorra kiidab heaks reguleeriv asutus või mis tahes muu pädev riigiasutus.

 

Mõlemal juhul näevad tariifieeskirjad ette kõnealuseid investeeringuid katvad tulud.

 

9. Pädev riigiasutus kontrollib ja hindab investeerimisprogrammi täitmist.

 

10. Põhivõrguettevõtjad on kohustatud looma ja avaldama läbipaistvad ja tõhusad menetlused uute elektrijaamade mittediskrimineerivaks liitmiseks võrguga. Kõnealused meetmed kiidavad heaks riiklikud reguleerivad asutused või mõni muu pädev riigiasutus.

 

11. Põhivõrguettevõtjatel ei ole õigust keelduda uue elektrijaama võrku ühendamisest võrkude läbilaskevõime võimalike tulevaste piirangute tõttu (mida võib põhjustada nt võrgusüsteemi kaugemate osade ülekoormus). Põhivõrguettevõtja on kohustatud esitama vajaliku teabe.

 

Põhivõrguettevõtjatel ei ole õigust keelduda uuest ühenduspunktist üksnes põhjusel, et see põhjustab lisakulusid ühenduspunktile lähemate võrgu osade läbilaskevõime suurendamiseks.”

Selgitus

Tegeliku ja tõhusa eraldamise võimaluse teise sambana võtavad reguleerivad asutused kasutusele mõjuvad karistused, mis tagavad, et põhivõrguettevõtjal ei ole enam võimalik takistada investeeringuid võrku või uute elektrijaamaprojektide mittediskrimineerivat juurdepääsu võrgule. Neid sätteid kohaldatakse kõigi põhivõrguettevõtjate suhtes. Muudatusettepanekud kindlustavad eelkõige, et vajalikud investeeringud tehakse isegi vastu põhivõrguettevõtjate tahtmist ja et võrku ühendamisest ei saa keelduda.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 10

välja jäetud

Sõltumatud süsteemihaldurid

 

1. Kui põhivõrk kuulub käesoleva direktiivi jõustumise ajal vertikaalselt integreeritud ettevõtjale, võivad liikmesriigid lubada artikli 8 lõikest 1 kõrvale kalduda, kui liikmesriik määrab põhivõrgu omaniku ettepaneku alusel sõltumatu süsteemihalduri ning kui komisjon kõnealuse määramise kinnitab. Igal juhul ei tohi takistata vertikaalselt integreeritud ettevõtjaid, kes omavad põhivõrku, võtmast artikli 8 lõike 1 punktis 2 sätestatud nõuete täitmiseks vajalikke meetmeid.

 

2. Liikmesriik võib sõltumatu süsteemihalduri heaks kiita ja määrata ainult järgmistel juhtudel:

 

a) haldurikandidaat on tõendanud, et ta vastab artikli 8 lõike 1 punktide b–d nõuetele;

 

b) haldurikandidaat on tõendanud, et tema käsutuses on artiklis 9 sätestatud ülesannete täitmiseks piisavad rahalised, tehnilised ja inimressursid;

 

c) haldurikandidaat kohustub järgima reguleeriva asutuse väljatöötatud kümneaastast võrkude arengukava;

 

d) põhivõrgu omanik on tõendanud, et ta suudab täita lõikes 6 sätestatud kohustusi. Selleks esitab ta kõik kandideeriva ettevõtja ning teiste asjassepuutuvate isikutega sõlmitavate kokkulepete projektid;

 

e) haldurikandidaat on tõendanud, et ta suudab täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. aasta määrusest (EÜ) nr 1228/2003, milles käsitletakse võrkudele juurdepääsu tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses, tulenevaid kohustusi, sealhulgas kohustusi seoses põhivõrguettevõtjate koostööga Euroopas ja piirkondlikul tasandil.

 

3. Liikmesriigid kiidavad heaks ja määravad sõltumatuteks süsteemihalduriteks ettevõtjad, kelle reguleeriv asutus on sertifitseerinud artikli 8a lõike 2 nõuetele vastavana. Kohaldatakse artiklis 8b sätestatud sertifitseerimismenetlust.

 

4. Kui komisjon on teinud otsuse artiklis 8b sätestatud menetluse kohaselt ja leiab, et reguleeriv asutus ei ole tema otsust kahe kuu jooksul täitnud, määrab ta kuue kuu jooksul energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööameti ettepanekul ja pärast põhivõrgu omaniku ja põhivõrguettevõtja seisukohtade ärakuulamist sõltumatu süsteemihalduri viieks aastaks. Põhivõrgu omanik võib igal ajal teha reguleerivale asutusele ettepaneku uue sõltumatu süsteemihalduri määramiseks vastavalt artikli 10 lõikes 1 sätestatud menetlusele.

 

5. Iga sõltumatu süsteemihaldur vastutab vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 artiklile 3 kolmandatele isikutele juurdepääsu võimaldamise ja haldamise eest, sealhulgas juurdepääsutasude ja ülekoormustasude kogumise ning põhivõrguettevõtjate vahelise hüvitamiskorra kohaste maksete eest, põhivõrgu haldamise, hoolduse ja arendamise eest ning selle eest, et investeerimiskavade abil tagatakse pikas perspektiivis süsteemi võime rahuldada mõistlikku nõudlust. Sõltumatu süsteemihaldur vastutab võrgu arendamisel uute infrastruktuuride kavandamise (sh vastavate lubade väljastamise korra väljatöötamise), väljaehitamise ja kasutuselevõtmise eest. Selleks tegutseb ta käesoleva peatüki kohaselt põhivõrguettevõtjana. Põhivõrgu omanikele ei tohi panna vastutust kolmandatele isikutele juurdepääsu võimaldamise ja haldamise ega investeeringute kavandamise eest.

 

6. Kui sõltumatu süsteemihaldur on määratud, peab põhivõrgu omanik täitma järgmisi ülesandeid:

 

a) pakkuma sõltumatule süsteemihaldurile tema ülesannete täitmiseks vajalikku koostööd ja tuge, sealhulgas eelkõige kogu vajalikku teavet;

 

b) rahastama investeeringuid, mille tegemise on otsustanud sõltumatu süsteemihaldur ja heaks kiitnud reguleeriv asutus, või andma nõusoleku nende rahastamiseks mõne huvitatud isiku poolt, kelleks võib olla ka sõltumatu süsteemihaldur. Asjakohase rahastamiskorra kiidab heaks reguleeriv asutus. reguleeriv asutus konsulteerib enne heakskiitmist varade omaniku ja teiste huvitatud isikutega;

 

c) tagama katte võrgu varadega seotud kohustustele, välja arvatud sellele osale kohustustest, mis on seotud sõltumatu süsteemihalduri ülesannetega;

 

d) tagama, et lihtsustatakse võrgu laiendamise rahastamist, v.a need investeeringud, mille puhul ta on vastavalt punktile b andnud nõusoleku rahastamise kohta huvitatud isiku, sealhulgas sõltumatu süsteemihalduri poolt.

 

7. Asjakohase liikmesriigi konkurentsiasutusele antakse tihedas koostöös reguleeriva asutusega kõik vajalikud volitused, et ta saaks tõhusalt jälgida lõikes 6 sätestatud kohustuste täitmist põhivõrgu omaniku poolt.

 

Selgitus

Sõltumatu süsteemihalduri variant ei paku omandisuhte eraldamisele elujõulist alternatiivi liigsete reguleerimiskulude tõttu.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 10a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 10a

välja jäetud

Põhivõrgu omaniku eraldamine

 

1. Kui sõltumatu süsteemihaldur on määratud, peab põhivõrgu omanik, kes moodustab osa vertikaalselt integreeritud ettevõtjast, olema vähemalt juriidiliselt staatuselt, organisatsiooniliselt ja otsuste tegemises sõltumatu muust edastusega mitteseotud tegevusest.

 

2. Lõike 1 kohane põhivõrgu omaniku sõltumatus peab vastama järgmistele miinimumkriteeriumidele:

 

a) põhivõrgu omaniku juhtimise eest vastutavad isikud ei tohi olla tegevad otseselt ega kaudselt elektri toomise, jaotamise ja tarnimise igapäevase juhtimise eest vastutava vertikaalselt integreeritud elektriettevõtja äriühingustruktuuris;

 

b) tuleb võtta vajalikud meetmed põhivõrgu omaniku juhtimise eest vastutavate inimeste kutsehuvidega arvestamiseks nii, et neil oleks võimalik tegutseda iseseisvalt;

 

c) põhivõrgu omanik kehtestab nõuetele vastavuse programmi, milles sätestatakse meetmed diskrimineeriva käitumise vältimiseks, ning tagab, et järelevalve selle täitmise üle oleks piisavalt range. Programmis sätestatakse töötajate konkreetsed kohustused selle eesmärgi saavutamiseks. Nõuetele vastavuse programmi eest vastutav isik või asutus esitab võetud meetmete aastaaruande reguleerivale asutusele ning see avaldatakse.

 

3. Komisjon võib vastu võtta suuniseid, et tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja tõhus täitmine põhivõrgu omaniku poolt. See meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

 

Selgitus

Käesolevad sätted tuginevad artiklile 10 ja ei ole asjakohased, kuna artikkel 10 jäetakse välja.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 11 – lõige 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a) Artiklisse 11 lisatakse järgmine lõige:

 

„7 a. Eelistada tuleks elektri tootmist taastuvatest energiaallikatest, soojuse ja elektri koostootmist ja muud jaotusvõrguga seotud tootmist, ning taastuvaid energiaallikaid ja soojuse ja elektri koostootmist kasutavate uute tootjate võrku ühendamise kulud peavad olema objektiivsed, läbipaistvad ja mittediskrimineerivad. Euroopa võrdlusuuringute süsteem tagab, et ei ole takistusi hajustootmise stimuleerimisele.”

Selgitus

Uute taastuvate energiaallikate, eriti avamere tuuleparkide ja koostootmisjaamade võrku ühendamise kulud võivad vähendada investeeringute atraktiivsust. Tuleb kehtestada selged ja õiglased tariifid, milles võetakse arvesse nende tehnoloogiate lisandväärtust.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad reguleeriva asutuse sõltumatuse ning kannavad hoolt, et ta teostab oma volitusi erapooletult ja läbipaistvalt. Selleks peavad liikmesriigid tagama, et reguleeriv asutus on käesoleva direktiiviga talle määratud reguleerimisülesandeid täites õiguslikult eraldiseisev ja funktsionaalselt sõltumatu kõikidest teistest avalik-õiguslikest ja eraõiguslikest isikutest ning et selle töötajad ja juhtimise eest vastutavad isikud tegutsevad turuhuvidest sõltumatult ja ei küsi ega võta vastu juhiseid üheltki riigiasutuselt ega muult avalik-õiguslikult või eraõiguslikult isikult.

2. Ilma et see piiraks artikli 22c lõike 4 punkti a kohaldamist, tagavad liikmesriigid reguleeriva asutuse sõltumatuse ning kannavad hoolt, et ta teostab oma volitusi erapooletult ja läbipaistvalt. Selleks peavad liikmesriigid tagama, et reguleeriv asutus on käesoleva direktiiviga talle määratud reguleerimisülesandeid täites õiguslikult eraldiseisev ja funktsionaalselt sõltumatu kõikidest teistest avalik-õiguslikest ja eraõiguslikest isikutest ning et selle töötajad ja juhtimise eest vastutavad isikud tegutsevad turuhuvidest sõltumatult ja ei küsi ega võta vastu juhiseid üheltki riigiasutuselt ega muult avalik-õiguslikult või eraõiguslikult isikult.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e) tagada, et ei toimuks ristsubsideerimist edastus-, jaotus- ja tarnetegevuse vahel;

e) tagada, et ei toimuks ristsubsideerimist edastus-, jaotus- ja tarnetegevuse vahel, ilma et see piiraks artikli 22c lõike 4 punkti a (universaalteenuse kohta) kohaldamist;

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt g

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g) jälgida võrgu turvalisust ja usaldusväärsust ning vaadata läbi võrgu turvalisuse ja usaldusväärsusega seotud eeskirjad;

g) jälgida võrgu turvalisust ja usaldusväärsust, kehtestades või kinnitades teenuse- ja tarnekvaliteedi standardid ja nõuded, ning vaadata läbi teenuse ja tarne kvaliteedi alase suutlikkuse, võrgu turvalisuse ja usaldusväärsusega seotud eeskirjad;

Selgitus

Mõne riigi reguleerivatel asutustel on juba kohustus jälgida elektrituru toimimist ka seoses tarbijatele pakutava tarne- ja teenusekvaliteediga. On asjakohane tagada, et riikide reguleerivad asutused vastutavad edastus- ja jaotustariifide kehtestamise või kinnitamise ning vastavate meetodite eest. Reguleerivate asutuste otsuseid tuleks avalikult põhjendada. Kaebused peab läbi vaatama sõltumatu ja neutraalne organ.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) kokkulepitud vormis jälgida turu avamise ja konkurentsi taset hulgi- ja jaemüügitasandil, sealhulgas elektribörse, hindu kodutarbijatele, liitumis- ja eraldustasusid ning kodutarbijate kaebusi, ning koostöös konkurentsiasutustega mis tahes konkurentsimoonutusi või -piiranguid, andes muu hulgas kogu vajaliku teabe ja edastades asjassepuutuvad juhtumid asjakohastele konkurentsiasutustele;

i) kokkulepitud vormis jälgida turu avamise ja konkurentsi tegelikku taset hulgi- ja jaemüügitasandil, sealhulgas elektribörse, hindu kodutarbijatele, liitumistasusid, tegelikku tarbimist kajastavaid kohaseid ettemaksetingimusi, ühendus- ja eraldustasusid, hooldustasusid ning kokkulepitud vormis esitatavaid kodutarbijate kaebusi, ning koostöös konkurentsiasutustega mis tahes konkurentsimoonutusi või -piiranguid, andes muu hulgas kogu vajaliku teabe ja edastades asjassepuutuvad juhtumid asjakohastele konkurentsiasutustele;

Selgitus

Reguleerivale asutusele volituste andmine hindade ja tasude ulatuslikumaks jälgimiseks on tarbija valikuvõimaluste suurendamise huvides.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt k

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

k) ilma et see piiraks teiste riiklike reguleerivate asutuste pädevust, tagada universaalsete ja avalike elektrienergiateenuste kõrge tase, kaitsetumate tarbijate kaitse ja käesoleva direktiivi A lisas sätestatud tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

k) ilma et see piiraks teiste riiklike reguleerivate asutuste pädevust, tagada kogu ELis tarbijatele, sealhulgas kodanikele, universaalsete ja avalike elektrienergiateenuste ühtlane, läbipaistev ja kõrge tase ning tagada kaitsetumate tarbijate kaitse ja käesoleva direktiivi A lisas sätestatud kõigi tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

Selgitus

Ameti kohustuste täiendav selgitamine aitab kaasa turu toimimisele ning on lõpptulemusena kasulik tarbijatele.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 1 – punkt m

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

m) tagada juurdepääs tarbijate tarbimisandmetele, tarbimisandmete ühtlustatud vormi kasutuselevõtt ning juurdepääs andmetele A lisa punkti h kohaselt;

m) tagada juurdepääs tarbijate tarbimisandmetele, sealhulgas hindadele ja kõigile nendega seotud kuludele, tarbimisandmete kergesti arusaadava ühtlustatud vormi kasutuselevõtt, tegelikku tarbimist kajastav kohane ettemakse ning kõigi tarbijate vahetu juurdepääs nendele andmetele A lisa punkti h kohaselt;

Selgitus

Täiendavad selgitused asutuse kohustuste kohta on vajalikud turu toimimise seisukohast ja on lõppkokkuvõttes tarbijale kasuks.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 3 – punktid b, c ja d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) uurida koostöös riikliku konkurentsiasutusega elektrienergiaturu toimimist ja konkurentsieeskirjade rikkumiste puudumisel otsustada, kas ja milliseid meetmeid on vaja võtta tõhusa konkurentsi toetamiseks ja turu, sealhulgas virtuaalsete elektrijaamade nõuetekohase toimimise tagamiseks;

b) uurida koostöös riikliku konkurentsiasutusega elektrienergiaturu toimimist ja konkurentsieeskirjade rikkumiste puudumisel otsustada, milliseid vajalikke ja proportsionaalseid meetmeid võtta tõhusa konkurentsi toetamiseks ja turu nõuetekohase toimimise tagamiseks;

c) nõuda elektriettevõtjatelt mis tahes andmeid, mis on talle oma ülesannete täitmiseks vajalikud;

c) nõuda elektriettevõtjatelt mis tahes mõistlikke andmeid, mis on talle oma ülesannete täitmiseks vajalikud;

d) määrata tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone elektriettevõtjatele, kes ei täida käesolevast direktiivist ega reguleeriva asutuse või ameti otsustest tulenevaid kohustusi;

d) vajaduse korral erapooletult määrata proportsionaalseid ja järjepidevaid sanktsioone elektriettevõtjatele, kes ei täida käesolevast direktiivist ega reguleeriva asutuse või ameti siduvatest otsustest tulenevaid kohustusi;

Selgitus

Riikide reguleerivate asutuste ülesandeid ja vastutust ei tohiks ajada segamini muude asjaomaste asutuste omadega ja kohast tähelepanu tuleks pöörata huvitatud isikutele, keda reguleerijate otsused võivad mõjutada. Sellega seoses tuleks selliste kaugeleulatuvate struktuurimeetmete nagu virtuaalsed elektrijaamad kasutamist kaaluda ainult EÜ konkurentsiõiguse kontekstis ja neid tuleks kohaldada nii, et sisse on seatud ka vajalikud kontrolli- ja tasakaalustusmehhanismid.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 4 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile juurdepääsemise tingimused, sealhulgas edastus- ja jaotustariifid. Need tariifid peavad võimaldama teha võrkudesse vajalikke investeeringuid viisil, mis võimaldab tagada võrkude elujõulisuse;

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile juurdepääsemise tingimused, sealhulgas edastus- ja jaotustariifid ja nende arvutamise meetodid, või siis edastus- ja jaotustariifide kehtestamise või kinnitamise meetodid ja nende jälgimine. Need tariifid peavad võimaldama täita universaalteenusele esitatavaid nõudeid ja teha võrkudesse vajalikke investeeringuid viisil, mis võimaldab tagada võrkude elujõulisuse. See võib hõlmata uute investeeringute eraldi reguleerimist;

Selgitus

Mõnedel riigi reguleerivatel asutustel on juba kohustus jälgida elektrituru toimimist ka seoses tarbijatele pakutava tarne- ja teenusekvaliteediga. On asjakohane tagada, et riikide reguleerivad asutused vastutavad edastus- ja jaotustariifide kehtestamise või kinnitamise ning vastavate meetodite eest. Reguleerivate asutuste otsuseid tuleks avalikult põhjendada. Kaebused peab läbi vaatama sõltumatu ja neutraalne organ.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 12

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad olema põhjendatud.

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad olema õigustatud, proportsionaalsed ja vajalikud ning need tuleb avalikustada, võttes nõuetekohaselt arvesse turuosaliste seisukohti ja kehtivaid lepingulisi kohustusi, samuti otsusega eeldatavasti kaasnevaid kulusid ja kasu.

Selgitus

Mõnedel riigi reguleerivatel asutustel on juba kohustus jälgida elektrituru toimimist ka seoses tarbijatele pakutava tarne- ja teenusekvaliteediga. On asjakohane tagada, et riikide reguleerivad asutused vastutavad edastus- ja jaotustariifide kehtestamise või kinnitamise ning vastavate meetodite eest. Reguleerivate asutuste otsuseid tuleks avalikult põhjendada. Kaebused peab läbi vaatama sõltumatu ja neutraalne organ.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22c – lõige 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13. Liikmesriigid tagavad sellised sobivad mehhanismid riigi tasandil, mille kohaselt riikliku reguleeriva asutuse otsusest mõjutatud osalisel on õigus otsus edasi kaevata asjaomastest osalistest sõltumatule isikule.

13. Liikmesriigid tagavad sellised sobivad mehhanismid riigi tasandil, mille kohaselt riikliku reguleeriva asutuse otsusest mõjutatud osalisel on õigus otsus edasi kaevata asjaomastest osalistest või mis tahes valitsusasutusest sõltumatule riigi kohtu- või muule pädevale ametiasutusele.

Selgitus

Mõnedel riigi reguleerivatel asutustel on juba kohustus jälgida elektrituru toimimist ka seoses tarbijatele pakutava tarne- ja teenusekvaliteediga. On asjakohane tagada, et riikide reguleerivad asutused vastutavad edastus- ja jaotustariifide kehtestamise või kinnitamise ning vastavate meetodite eest. Reguleerivate asutuste otsuseid tuleks avalikult põhjendada. Kaebused peab läbi vaatama sõltumatu ja neutraalne organ.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22f – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Lõikes 1 osutatud amet võib nõuda varustusettevõtjalt andmeid, kui see amet on uurimise algatamise vajadust nõuetekohaselt põhjendanud.

Selgitus

Reguleerijatel peaks olema võimalik tutvuda hulgimüügituru teabega, aga kui nad ei tee seda nõuetekohaselt, tekivad asjatud kulud ettevõtetele ja põhjendamatud takistused uutele turule tulijatele. Kuigi direktiivis ei käsitleta andmete säilitamise kohustust, tuleks selles kindlaks määrata, kuidas riikide reguleerivad ja konkurentsiasutused ja komisjon asjaomasele teabele juurde pääsevad.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 22f – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Reguleeriv asutus võib otsustada need andmed osaliselt turuosalistele kättesaadavaks teha, kui ei avaldata konkreetsete turuosaliste või konkreetsete tehingutega seotud tundlikku äriteavet. Käesolevat lõiget ei kohaldata direktiivi 2004/39/EÜ rakendusalasse kuuluvaid finantsinstrumente käsitleva teabe suhtes.

3. Reguleeriv asutus annab oma uurimuste tulemustest või teabetaotlusest turuosalistele aru, tagades samas, et ei avaldata konkreetsete turuosaliste või konkreetsete tehingutega seotud tundlikku äriteavet.

Selgitus

Tagamaks alati otsustamisprotsessi läbipaistvuse ning ühtlasi ärisaladuse kaitsmise, tuleb lõiget 3 muuta.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

Artikkel 28 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

14 a) Artiklisse 28 lisatakse järgmine lõige:

 

"3 a. …* taotleb komisjon, et sõltumatu professionaalne hindamisasutus pärast sidusrühmade, sealhulgas tarbijaühendustega konsulteerimist ja ise vajalike kriteeriumide määramist vaataks läbi ülekandevõrkude eraldamist reguleerivad õigusnormid ja nende mõju elektrienergia siseturu toimimisele. Nimetatud asutus uurib eelkõige seda, kas erinevate omanike võrkude eraldamise ning tõhusa ja tegeliku eraldamise tulemusena on elektrienergia siseturul tekkinud tegelik ja õiglane konkurents. Komisjon esitab nimetatud läbivaatamise tulemused koos lõikes 1 osutatud aruandega. Aruandes käsitletakse eelkõige küsimust, kas komisjonil tuleks pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist teha ettepanekuid käesoleva direktiivi muutmiseks. Järeldusele muudatusettepanekute vajalikkuse või mittevajalikkuse kohta lisatakse üksikasjalikud põhjendused. Vajaduse korral lisatakse aruandele õigusakti ettepanek.

___________

* Kuus aastat pärast parandusdirektiivi ülevõtmist.”

Selgitus

Selle muudatusega palutakse komisjonil vaadata põhjalikult läbi võrkude eraldamist reguleerivate õigusnormide mõju ning eelkõige tegeliku ja tõhusa eraldamise edukus. Komisjonil palutakse esitada läbivaatamise kohta aruanne ja teha vajaduse korral ettepanek direktiivi vajalike muudatuste tegemiseks juhul, kui tegelik ja tõhus eraldamine osutub ebapiisavaks.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14 b (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

A lisa – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

14 b) A lisa punkt a asendatakse järgmisega:

 

a) õigus sõlmida elektriteenuse osutajaga leping, milles tuuakse välja:

 

– tarnija nimi ja aadress,

 

– osutatavad teenused, pakutava teenuse kvaliteedi tase ja ühenduse esmakordse sisseseadmise aeg,

 

[] pakutavate hooldusteenuste liigid,

 

– ajakohase teabe saamise viisid kõigi kohaldatavate tariifide ja hooldustasude kohta,

 

– lepingu kestus, teenuste ja lepingu pikendamise ja lõpetamise tingimused, lepingust tasuta taganemise õiguse olemasolu,

 

– kõik kompensatsioonid ja tagasimaksete kord, mida kohaldatakse juhul, kui teenuse kvaliteet ei ole kokkulepitud tasemel, ka juhul, kui arved esitatakse ebatäpsetelt ja hilinemisega,

 

– punkti f kohase vaidlusküsimuste lahendamise menetluse algatamise kord,

 

– teave tarbijaõiguste kohta, sealhulgas kõikide eespool nimetatud õiguste kohta, mis edastatakse tarbijatele ilma eelneva taotluseta korrapäraselt, selges ja kergesti mõistetavas vormis kirja või elektronposti teel, ja

 

– kaebusi lahendava pädeva asutuse kontaktandmed ning üksikasjalik kord, mida tarbijad peavad vaidluse korral järgima.”

Selgitus

Muudatusettepanek on mõeldud lepingute läbipaistvuse kui tarbijate põhiõiguse tagamiseks. Sellise teabe kättesaadavus on tarbijakaitse keskne küsimus ja see tuleb ka tulevases energiatarbijate õiguste hartas välja tuua.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14 c (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

A lisa – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

14 c) A lisa punkt b asendatakse järgmisega:

 

b) õigeaegne teatis lepingutingimuste igasuguse muutmise kavatsuste kohta ning sellega kaasneva lepingust tasuta taganemise õiguse teatavakstegemine teatise saamisel. Teenuseosutajad teavitavad ise läbipaistval ja arusaadaval moel nendega liitunud tarbijaid igasugusest teenustasude tõstmisest hiljemalt ühe arve esitamise normaaltähtaja jooksul pärast teenustasu tõstmist. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel oleks vabadus lepingust taganeda, kui nad ei nõustu neile elektriteenuse osutaja poolt teatatud uute tingimustega;

Selgitus

Muudatusettepanek on mõeldud lepingute läbipaistvuse kui tarbijate põhiõiguse tagamiseks. Sellise teabe kättesaadavus on tarbijakaitse keskne küsimus ja see tuleb ka tulevases energiatarbijate õiguste hartas välja tuua.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14 d (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

A lisa – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

14 d) A lisa punkt c asendatakse järgmisega:

 

„c) läbipaistva, sõltumatu ja võrreldava teabe saamine kohaldatavate hindade ja tariifide kohta ning elektriteenuste kättesaadavuse ja kasutamise standardtingimuste kohta riigi ja ühenduse tasandil;

Selgitus

Selge ja võrreldava teabe saamine on tarbijale valikuvõimaluse tagamise ja seega tarbijakaitse oluline osa. See tuleb välja tuua ka tulevases energiatarbijate õiguste hartas.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14 e (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

A lisa – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

14 e) A lisa punkt d asendatakse järgmisega:

 

„d) kaitsetumate kliendirühmade diskrimineerimise vältimiseks pakutakse laias valikus tasumisviise, sealhulgas vajaduse korral tasuta ettemaksuarvesteid ja tariifiarvestuse süsteeme. Igasugune tingimuste muutmine peab kajastama erinevatest maksesüsteemidest tarnijale tulenevaid kulusid. Üldtingimused peavad olema õiglased ja läbipaistvad. Nende sõnastus peab olema selge ja arusaadav. Vastavalt direktiivile 2005/29/EÜ tuleb tarbijaid kaitsta ebaõiglaste või eksitavate müügiviiside, sealhulgas igasuguste ettevõtja seatud lepinguväliste takistuste eest;

Selgitus

Eriti on vaja kaitsta kaitsetumaid tarbijarühmi, eelkõige 11. mai 2005. aasta direktiivis 2005/29/EÜ (mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul) nimetatud müügimeetodite eest. Seda silmas pidades peab kaitsetumate tarbijate kaitsmine olema tulevases energiatarbijate õiguste hartas kesksel kohal.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14 f (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

A lisa – punkt f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

14 f) A lisa punkt f asendatakse järgmisega:

 

„f) läbipaistev, lihtne ja odav kaebuste lahendamise kord. Kõigil tarbijatel peab eelkõige olema õigus saada teenust energiaettevõttest ja õigus sellele, et energiaettevõte käsitleb nende kaebusi kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ISO 10001, ISO 10002 ja ISO 10003. Kõnealune kord võimaldab lahendada vaidlused õiglaselt ja kiiresti (kolme kuu jooksul), ning näeb vajaduse korral ette hüvitamis- ja/või kompensatsioonisüsteemi. Vähemagi võimaluse korral peab see kajastama komisjoni soovituses 98/257/EÜ esitatud põhimõtteid;”

Selgitus

Standardis ISO 10001 kehtestatakse tarbijate rahulolu tagamiseks tegevusjuhend. Standard ISO 10002 sisaldab suuniseid kaebuste käsitlemiseks. ISO 10003 sisaldab organisatsiooniväliste vaidluste lahendamise suuniseid.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 15

Direktiiv 2003/54/EÜ

A lisa – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h) nende tarbimisandmete kättesaadavus ning võimalus anda igale varustamislitsentsiga ettevõtjale konkreetse kokkuleppe alusel tasuta juurdepääs oma mõõteandmetele. Andmehalduse eest vastutav isik on kohustatud need andmed kõnealusele ettevõtjale andma. Liikmesriigid määravad kindlaks andmete vormingu ning korra, mille alusel tarnijad ja tarbijad andmete juurde pääsevad; Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu võtta;

h) nende tarbimisandmete kättesaadavus ning võimalus anda igale varustamislitsentsiga ettevõtjale konkreetse kokkuleppe alusel tasuta juurdepääs oma mõõteandmetele, mis võivad kajastada elektrienergia pakkumist mingis konkreetses piirkonnas ning kõiki siseriiklikke ja ühenduse energiatõhususe edendamise mehhanisme. Andmehalduse eest vastutav isik on kohustatud need andmed kõnealusele ettevõtjale andma. Liikmesriigid määravad kindlaks andmete vormingu ning korra, mille alusel tarnijad ja tarbijad andmete juurde pääsevad. Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu võtta;

Selgitus

Taolise teabe lisamine peaks julgustama keskkonnamõju suhtes vastutustundlikku käitumist ja tugevdama tarbijate positiivset mõju turu arengutrendidele. Asjaomasest teabe esitamise kohustusest tuleks tarbijat teavitada tulevase energiatarbijate õiguste harta kaudu, mis tuleks ideaaljuhul klientidele saata iga uue lepingu sõlmimisel.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 15

Direktiiv 2003/54/EÜ

A lisa – punkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) igakuine nõuetekohane teavitamine tegelikust elektritarbimisest ja kuludest. Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu võtta;

i) igakuine nõuetekohane teavitamine tegelikust elektritarbimisest ja kuludest, mis võib kajastada mingis konkreetse piirkonna elektrienergia pakkujat ning kõiki siseriiklikke ja ühenduse energiatõhususe edendamise mehhanisme, kusjuures nimetatud teave on kogu kuu kestel kergesti kättesaadav. Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu võtta. Kõikidesse kodudesse paigaldatakse arukad arvestid, mis kajastavad täpselt tarbitud koguseid ja tarbimisaegu.

Selgitus

Arukad arvestid näitavad tarnijale tegelikku tarbimist ja teavitavad tarbijat tegelikest tarbimiskuludest. See võimaldab tarbijatel vähendada nõudlust tarbimise tipptundidel ja sellega vähendada oma energiakulusid. Tulevases hartas tuleks nimetada, et sellised arvestid on olemas ja julgustada tarbijat neid kasutama.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 15 a (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

A lisa – esimene a lõik (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

15 a) A lisasse lisatakse järgmine lõik:

 

„Komisjon kehtestab Euroopa Parlamendi ja nõukoguga konsulteerides energiatarbijate õiguste Euroopa harta. Hartas antakse viited suuniste kohta, mille liikmesriigid, riiklikud reguleerijad, amet ja komisjon peavad kehtestama.”

Selgitus

Pärast energiatarbijate õiguste harta valmimist tuleks seda vaadelda kõikehõlmava tarbijaõiguste loeteluna energiasektoris, mida peaksid kõikide liikmesriikide ja Euroopa Liidu ametiasutused sellisena kasutama, kui nad kehtestavad energiateenuste pakkujaid käsitlevaid eeskirju.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 15 b (uus)

Direktiiv 2003/54/EÜ

A lisa – esimene b lõik (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

15 b) A lisasse lisatakse järgmine lõik:

 

„Komisjon võib vastu võtta meetmed käesoleva lisa rakendamiseks, muuhulgas saadud kogemuste valgusel või kui punkti f kohta töötatakse välja täiendavad standardid, et integreerida sellesse energiatarbijate õiguste Euroopa hartas sätestatud õigused. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

Selgitus

Kõik energiatarbijate õiguste Euroopa hartas nimetatud õigused, mis täiendavad käesoleva direktiivi A lisas juba sätestatud õigusi lisaks sama direktiivi artikli 3 nõuetele, tuleks direktiivile lisada ja anda neile täielik juriidiline jõud. A lisa võib vajada täiendavalt ajakohastamist seoses uute standardite väljaarendamise, käesoleva direktiivi kohaldamisel omandatud kogemuste ja mis tahes tekkivate tarbijaprobleemidega, kui see on vajalik artikli 3 nõuete täitmiseks.

MENETLUS

Pealkiri

Elektrienergia siseturg

Viited

KOM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD)

Vastutav komisjon

ITRE

Arvamuse esitaja(d)

               istungil teada andmise kuupäev

IMCO

11.10.2007

 

 

 

Arvamuse koostaja

               nimetamise kuupäev

Alexander Lambsdorff

3.10.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

27.11.2007

22.1.2008

28.2.2008

2.4.2008

Vastuvõtmise kuupäev

8.4.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

35

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Benoît Hamon, Joel Hasse Ferreira, Olle Schmidt, Gary Titley

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Niels Busk, Bilyana Ilieva Raeva

MENETLUS

Pealkiri

Elektrienergia siseturg

Viited

KOM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD)

EP-le esitamise kuupäev

19.9.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

11.10.2007

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

11.10.2007

ENVI

11.10.2007

IMCO

11.10.2007

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ENVI

9.10.2007

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Eluned Morgan

9.10.2007