ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu

12.2.2008 - (COM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD)) - ***I

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referente: Eluned Morgan

Procedūra : 2007/0195(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0191/2008

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu

(COM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0528),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 47. panta 2. punktu, 55. un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0316/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Ekonomikas un monetārās komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A6-0191/2008),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai aizstāt to ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3.a) Drošas elektroenerģijas piegādes ir ārkārtīgi svarīgas Eiropas sabiedrības attīstībai, ilgtspējīgas klimata pārmaiņu politikas īstenošanai, kā arī konkurences stiprināšanai iekšējā tirgū. Šo mērķu sasniegšanai ir jāturpina attīstīt pārrobežu starpsavienojumi, lai nodrošinātu visu enerģijas avotu piegādi par zemāko iespējamo cenu Eiropas Savienības patērētājiem un rūpniecības nozarei.

Grozījums Nr.  2

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3.b) Funkcionējošam iekšējam elektroenerģijas tirgum ir jāsniedz ražotājiem atbilstīgi stimuli ieguldīt jaunos enerģijas ražošanas veidos un jānodrošina patērētājus ar atbilstīgiem pasākumiem, lai veicinātu efektīvāku enerģijas izmantošanu; drošas enerģijas piegādes ir priekšnoteikums, lai to sasniegtu.

Grozījums Nr.  3

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3.c) Ņemot vērā, ka atjaunīgie avoti ir ilgtspējīgi enerģijas avoti, ir būtiski attīstīt elektroenerģijas starpsavienojumu jaudu Eiropas Savienības mērogā, īpašu uzmanību pievēršot visizolētākajām valstīm un reģioniem ES enerģijas tirgū, lai nodrošinātu dalībvalstīm līdzekļus, kas vajadzīgi 20 % atjaunīgās enerģijas avotu mērķa sasniegšanai līdz 2020. gadam.

Pamatojums

Saikne starp starpsavienojumu procentuālo attiecību un jaudu, kas ieviesta atjaunīgās enerģijas avotu ražošanā, ir būtiska, lai sasniegtu20 % atjaunīgās enerģijas avotu mērķi.

Grozījums Nr.  4

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

3.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3.d) Iekšējam tirgum ir jāpalielina tirdzniecība un elektroenerģijas plūsma uz ārvalstīm, lai nodrošinātu vislabāko pieejamo elektroenerģijas ražošanu un zemākās iespējamās cenas. Vienlaicīgi tas nedrīkst būt par attaisnojumu dalībvalstīm un ražotājiem neinvestēt jaunā un modernā elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijā.

Pamatojums

Ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt stimulus investēt tādā elektroenerģijas ražošanā, kas nerada CO2 emisijas, lai nodrošinātu elektroenerģijas piegādes pieprasījumu.

Grozījums Nr.  5

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4.a) Lai nodrošinātu konkurenci un elektroenerģijas piegādes par zemāko iespējamo cenu, vienlaicīgi izvairoties no lielo dalībnieku dominējoša stāvokļa tirgū, dalībvalstīm un valstu pārvaldes iestādēm ir jāveicina tādu jaunu piegādātāju pārrobežu piekļuve, kuri piedāvā atšķirīgus enerģijas avotus, kā arī jāveicina jauna veida elektroenerģijas ražošana.

Pamatojums

Tas atvērs dalībvalstu tirgus, jo īpaši tos, kuros ir dominējoši tirgus dalībnieki, un nodrošinās taisnīgu piekļuvi citiem tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr.  6

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7.a) Visās turpmākajās nošķiršanas sistēmās jāspēj efektīvi atrisināt jebkādus interešu konfliktus starp enerģijas ražotājiem un pārvades sistēmu operatoriem; tās nedrīkst radīt tādu apgrūtinošu un traucējošu regulējumu valsts pārvaldes iestādēm, kuru būtu sarežģīti un dārgi īstenot.

Pamatojums

Visām ieviestajām sistēmām ir jābūt efektīvām un vienkāršām.

Grozījums Nr.  7

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Izveidojot sistēmas operatorus, kas nav atkarīgi no piegādes un ražošanas interesēm, vertikāli integrēti uzņēmumi var paturēt savā īpašumā tīklu aktīvus, vienlaikus neapdraudot efektīvu interešu nošķiršanu, ja neatkarīgais sistēmas operators veic visas tīkla operatora funkcijas un ja tiek nodrošināta sīks regulējums un aptveroši regulatīvās kontroles mehānismi.

svītrots

Pamatojums

Īpašumtiesību nošķiršana valsts transporta tīklos ir vienīgā iespēja, kā nodrošināt to pārvaldītāju neatkarību un uzlabot pārredzamību. Tas arī mudinātu valsts transporta tīklu pārvaldītājus veicināt tirgus efektivitāti. Attiecībā uz NSO sistēmu valsts transporta tīkli un komercdarbība paliek tajās pašās rokās. Lai gan valstu transporta darbības tiek strikti regulētas, tas rada daudzus noteikumus.

Grozījums Nr.  8

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11.a) Lai attīstītu konkurenci elektroenerģijas iekšējā tirgū, tiem patērētājiem, kuri nav mājsaimniecību patērētāji, jābūt iespējai izvēlēties savu piegādātāju, kā arī noslēgt līgumus par elektroenerģiju ar vairākiem piegādātājiem. Ir jānodrošina patērētāju aizsardzība, lai līgumos netiktu iekļautas ekskluzīvu tiesību klauzulas, ar ko liedz iespēju pieņemt konkurējošu un/vai papildu piedāvājumu.

Pamatojums

Direktīvā jābūt paredzētiem tādiem noteikumiem, kas ļauj patērētājiem iegūt labumu no zemākām enerģijas cenām, un tādējādi tai jānovērš iespēja, ka tagadējie dominējošie piegādātāji līgumos, ko tie slēdz ar saviem klientiem, ietver ekskluzivitātes noteikumus. Ekskluzivitātes noteikumi patērētājiem, kas nav mājsaimniecību patērētāji, aizliedz izmantot vairākus piegādātājus, kas ļautu ievērojami samazināt to rēķinus par elektroenerģiju.

Grozījums Nr.  9

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Pilnīga tīkla un piegādes darbību nodalīšana jānodrošina visā Kopienā, tā lai neviens Kopienas tīklu operators vai ar to saistīts uzņēmums nevarētu nodarboties ar piegādes vai ražošanas darbībām nevienā dalībvalstī. Tas vienādi jāpiemēro gan attiecībā uz ES, gan citu valstu uzņēmumiem. Lai tīkla un piegādes darbības Kopienā tiktu nošķirtas, pārvaldes iestādēm jāpiešķir pilnvarojums atteikt sertifikāciju pārvades sistēmu operatoriem, kas neievēro nošķiršanas noteikumus. Lai panāktu konsekvenci visā Kopienā un ievērotu Kopienas starptautiskās saistības, Komisijai jāpiešķir tiesības pārskatīt pārvaldes iestāžu pieņemtos lēmumus par sertifikāciju.

(13) Pilnīga tīkla un piegādes darbību nodalīšana jānodrošina visā Kopienā, tā lai neviens Kopienas tīklu operators vai ar to saistīts uzņēmums nevarētu nodarboties ar piegādes vai ražošanas darbībām nevienā dalībvalstī. Tas vienādi jāpiemēro gan attiecībā uz ES, gan citu valstu uzņēmumiem. Lai tīkla un piegādes darbības Kopienā tiktu nošķirtas, pārvaldes iestādēm jāpiešķir pilnvarojums atteikt sertifikāciju pārvades sistēmu operatoriem, kas neievēro nošķiršanas noteikumus. Lai panāktu konsekvenci visā Kopienā un ievērotu Kopienas starptautiskās saistības, Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (še turpmāk — „Aģentūrai”) jāpiešķir tiesības pārskatīt pārvaldes iestāžu pieņemtos lēmumus par sertifikāciju.

Pamatojums

Aģentūru var izmantot kā godīgu starpnieku, lai nodrošinātu, ka visas dalībvalstis strādā pēc vienādiem principiem. Aģentūrai būtu daudz vairāk tehnisko iespēju, nekā Komisijai.

Grozījums Nr.  10

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Enerģijas piegādes aizsardzība ir svarīgs sabiedrības drošības aspekts un cieši saistīta ar ES elektroenerģijas tirgus efektīvu darbību. Elektroenerģiju ES iedzīvotājiem var piegādāt tikai pa tīklu. Funkcionējoši elektroenerģijas tirgi un jo īpaši tīkli un citi aktīvi, kas saistīti ar elektroenerģijas piegādi, ir svarīgs priekšnoteikums sabiedrības drošībai, ekonomikas konkurētspējai un iedzīvotāju labklājībai Kopienā. Neskarot Kopienas starptautiskās saistības, Kopiena uzskata, ka elektroenerģijas pārvades sistēma Kopienai ir īpaši svarīga, tāpēc vajadzīga papildu aizsardzība pret trešo valstu ietekmi, kas var apdraudēt Kopienas sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošību, un Kopienas iedzīvotāju labklājību. Šādi pasākumi ir nepieciešami arī tādēļ, lai nodrošinātu atbilstību efektīvas nošķiršanas noteikumiem.

(14) Enerģijas piegādes aizsardzība ir svarīgs sabiedrības drošības aspekts un cieši saistīta ar ES elektroenerģijas tirgus efektīvu darbību un tirgus ģeogrāfiskās izolētības novēršanu. Elektroenerģiju ES iedzīvotājiem var piegādāt tikai pa tīklu. Funkcionējoši elektroenerģijas tirgi un jo īpaši tīkli un citi aktīvi, kas saistīti ar elektroenerģijas piegādi, ir svarīgs priekšnoteikums sabiedrības drošībai, ekonomikas konkurētspējai un iedzīvotāju labklājībai Kopienā. Neskarot Kopienas starptautiskās saistības, Kopiena uzskata, ka elektroenerģijas pārvades sistēma Kopienai ir īpaši svarīga, tāpēc vajadzīga papildu aizsardzība pret trešo valstu ietekmi, kas var apdraudēt Kopienas sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošību, un Kopienas iedzīvotāju labklājību. Šādi pasākumi ir nepieciešami arī tādēļ, lai nodrošinātu atbilstību efektīvas nošķiršanas noteikumiem.

Grozījums Nr.  11

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16.a) Attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu pilnvaru jebkāda veida saskaņošanu ir jāparedz stimuli, ko var piedāvāt, un sankcijas, ko var piemērot pret energouzņēmumiem. Aģentūrai jāpiešķir atbilstīgas pilnvaras, lai tā uzņemtos vadību, nodrošinot stimulu un sankciju līdzību visās dalībvalstīs, un izstrādātu pamatnostādnes par šādiem pasākumiem.

Pamatojums

Attiecībā uz šiem pasākumiem Aģentūrai ir jānodrošina kopēja pieeja.

Grozījums Nr.  12

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Energoregulatoriem vajadzīgas pilnvaras pieņemt elektroenerģijas uzņēmumiem saistošus lēmumus un uzlikt iedarbīgas, pienācīgas un atturošas sankcijas elektroenerģijas uzņēmumiem, kas nepilda saistības. Neatkarīgi no konkurences noteikumu piemērošanas tiem jāpiešķir arī pilnvaras pieņemt lēmumus par visiem vajadzīgajiem pasākumiem, lai sekmētu efektīvu konkurenci, kas nodrošina tirgus pareizu darbību; kā arī panākt augstas prasības universālajam un sabiedriskajam pakalpojumam, vienlaikus veicinot tirgus atvēršanu, neaizsargāto patērētāju drošību un patērētāju tiesību aizsardzības pasākumu efektivitāti. Šiem noteikumiem nevajadzētu skart Kopienas pilnvaras konkurences noteikumu piemērošanā, tostarp apvienošanās gadījumu izskatīšanu Kopienas mērogā, un iekšējā tirgus noteikumus, piemēram, brīvu kapitāla apriti.

(18) Energoregulatoriem vajadzīgas pilnvaras pieņemt elektroenerģijas uzņēmumiem saistošus lēmumus un uzlikt iedarbīgas, pienācīgas un atturošas sankcijas elektroenerģijas uzņēmumiem, kas nepilda saistības. Neatkarīgi no konkurences noteikumu piemērošanas tiem jāpiešķir arī pilnvaras pieņemt lēmumus par visiem vajadzīgajiem pasākumiem, lai nodrošinātu patērētāju ieguvumus, veicinot efektīvu konkurenci, kas nodrošina tirgus pareizu darbību; kā arī panākt augstas prasības universālajam un sabiedriskajam pakalpojumam, vienlaikus veicinot tirgus atvēršanu, neaizsargāto patērētāju drošību un patērētāju tiesību aizsardzības pasākumu efektivitāti. Šiem noteikumiem nevajadzētu skart Kopienas pilnvaras konkurences noteikumu piemērošanā, tostarp apvienošanās gadījumu izskatīšanu Kopienas mērogā, un iekšējā tirgus noteikumus, piemēram, brīvu kapitāla apriti.

Pamatojums

Efektīvas konkurences veicināšanai jābūt nevis pašmērķim, bet tai ir jāatbilst patērētāju interesēm, palielinot izvēles iespējas, samazinot cenas un panākot pakalpojumu augstāku kvalitāti.

Grozījums Nr.  13

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Iekšējam elektroenerģijas tirgum trūkst likviditātes un pārredzamības, un tādējādi tiek traucēta efektīva resursu sadale, nodrošināšanās pret risku un jaunu dalībnieku ienākšana tirgū. Lai palielinātu uzticību tirgum, tā likviditāti un tirgus dalībnieku skaitu, jāveic plašāka elektroenerģijas piegādes uzņēmumu regulatīvā pārraudzība. Šīs prasības nedrīkst būt pretrunā pašreizējiem Kopienas tiesību aktiem, kas regulē finanšu tirgu. Energoregulatoriem un finanšu tirgus regulatoriem jāsadarbojas, lai savstarpēji palīdzētu labāk pārraudzīt attiecīgos tirgus.

(19) Iekšējam elektroenerģijas tirgum trūkst likviditātes un pārredzamības, un tādējādi tiek traucēta efektīva resursu sadale, nodrošināšanās pret risku un jaunu dalībnieku ienākšana tirgū. Ir jāpalielina uzticība tirgum, tā likviditāte un tirgus dalībnieku skaits.

Grozījums Nr.  14

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19.a) Energoregulatoriem un finanšu tirgus regulatoriem jāsadarbojas, lai savstarpēji palīdzētu labāk pārraudzīt attiecīgos tirgus; šiem regulatoriem jāpiešķir tiesības iegūt attiecīgo informāciju no energouzņēmumiem, izmantojot atbilstīgas un pietiekamas pilnvaras izmeklēt, izšķirt strīdus un piemērot efektīvas sankcijas.

Pamatojums

Pašreizējo direktīvu neīstenošana joprojām rada problēmas. Lai nodrošinātu elektroenerģijas iekšējā tirgus efektīvu atvēršanu, valsts pārvaldes iestādēm jāspēj sadarboties ar citām attiecīgajām pārvaldes iestādēm, ļaujot tām efektīvi uzraudzīt elektroenerģijas tirgu, un vajadzības gadījumā tām jāspēj piemērot efektīvas, atbilstošas un atturošas sankcijas tiem elektroenerģijas uzņēmumiem, kas nepilda saistības, kuras izriet no šīs direktīvas.

Grozījums Nr.  15

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20.a) Lai nepieļautu, ka dominējošie vēsturiskie piegādātāji kavē tirgus atvēršanu, ir svarīgi ļaut attīstīties jauniem uzņēmējdarbības modeļiem, piemēram, iespējai vienlaicīgi vienoties ar vairākiem piegādātājiem.

Grozījums Nr.  16

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) Jāpilnveido sabiedriskā pakalpojuma saistības un no tām izrietošās kopīgās obligātās prasības, lai visiem patērētājiem nodrošinātu ieguvumus no konkurences. Galvenais patērētāju apgādes faktors ir piekļuve patēriņa datiem, un patērētājiem jābūt iespējai piekļūt saviem datiem, lai uz šo datu pamata varētu lūgt konkurentiem sagatavot piedāvājumu. Patērētājiem arī jānodrošina tiesības būt pienācīgi informētiem par savu enerģijas patēriņu. Regulāri sniegta informācija par enerģijas izmaksām radīs stimulu enerģiju taupīt, jo patērētāji skaidri redzēs, kā to enerģijas rēķinu ietekmē investīcijas energoefektivitātē un patēriņa paradumu maiņa.

(21) Jāpilnveido universālā un sabiedriskā pakalpojuma saistības un no tām izrietošās kopīgās obligātās prasības, lai visiem patērētājiem, it īpaši neaizsargātiem, nodrošinātu ieguvumus no konkurences un taisnīgākām cenām. Sabiedriskā pakalpojuma prasības ir jāinterpretē valstu līmenī, ņemot vērā situāciju attiecīgajā valstī, tomēr dalībvalstīm ir jāievēro Kopienas tiesību akti un kopīgās obligātās prasības. ES iedzīvotājiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) jābūt iespējai izmantot sabiedriskā pakalpojuma garantijas, jo īpaši attiecībā uz piegādes drošību un saprātīgiem tarifiem. Galvenais patērētāju apgādes faktors ir piekļuve objektīviem un pārredzamiem patēriņa datiem, un patērētājiem jābūt iespējai piekļūt saviem patēriņa datiem, ar to saistītajām cenām un pakalpojumu izmaksām, lai uz šo datu pamata varētu lūgt konkurentiem sagatavot piedāvājumu. Patērētājiem arī jānodrošina tiesības būt pienācīgi informētiem par savu enerģijas patēriņu, un priekšapmaksai jābūt atbilstošai un jāatspoguļo reālais elektroenerģijas patēriņš. Vismaz reizi ceturksnī un pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, patērētājiem sniegta informācija par enerģijas izmaksām radīs stimulu enerģiju taupīt, jo patērētāji skaidri redzēs, kā to enerģijas rēķinu ietekmē investīcijas energoefektivitātē.

Grozījums Nr.  17

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21.a) Šajā direktīvā galvenā nozīme jāpiešķir patērētājiem. Ir jāpastiprina un jānodrošina pašreizējās patērētāju tiesības un jāiekļauj noteikumi par lielāku pārredzamību un pārstāvību. Patērētāju aizsardzībai jānodrošina, ka visi patērētāji gūst labumu no konkurētspējīga tirgus. Patērētāju tiesības ir jāīsteno valstu regulatoriem, nosakot iespējamās priekšrocības un piemērojot sodu uzņēmumiem, kas neievēro patērētāju tiesību aizsardzības un konkurences noteikumus.

Grozījums Nr.  18

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21.b) Energoresursu nepietiekamība ir pieaugoša problēma Eiropas Savienībā. Tādēļ dalībvalstīm ir jāizstrādā valsts rīcības plāni, lai mazinātu energoresursu nepietiekamību un nodrošinātu vajadzīgās enerģijas piegādes mazaizsargātiem patērētājiem. Lai to izdarītu, ir vajadzīga integrēta pieeja, un šādu pasākumu vidū jābūt sociālās politikas virzieniem, tarifu politikas virzieniem un mājokļu energoefektivitātes uzlabojumiem. Visbeidzot, šai direktīvai jāatļauj valstu pozitīvās diskriminācijas politika attiecībā uz cenu veidošanas modeļiem mazaizsargātiem patērētājiem.

Pamatojums

Tā kā energoresursu nepietiekamība ir arvien aktuālāka problēma Eiropas Savienībā, pašreizējā priekšlikumā ir jārisina šis jautājums un jāpadara enerģija pieejama visiem eiropiešiem.

Grozījums Nr.  19

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

21.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21.c) Efektīvi un visiem pieejami tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir patērētāju lielākas aizsardzības garantija. Dalībvalstīm ir jāievieš ātras un efektīvas strīdu izšķiršanas procedūras.

Pamatojums

Lai pareizi aizsargātu patērētājus ir nepieciešami efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Šiem līdzekļiem, kuriem ir jāpiešķir saistošs juridisks spēks, jākļūst arī par galvenajiem elementiem nākotnē paredzamajā Enerģijas patērētāju hartā, kura pašlaik ir sagatavošanas stadijā un kuru Komisijai vajadzētu iesniegt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc šīs direktīvas pieņemšanas.

Grozījums Nr.  20

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

21.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21.d) Tirgus cenām ir pareizi jāstimulē energotīklu attīstība un investīcijas jauna veida elektroenerģijas ražošanā.

Pamatojums

Labāka piekļuve tirgum un uzlabota konkurence, protams, nodrošinās patērētājiem papildu izvēles iespējas un labāku kvalitāti.

Grozījums Nr.  21

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

21.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21.e) Godīgas konkurences veicināšanai un vieglai pieejai dažādiem piegādātājiem, kā arī resursu nodrošināšanai jauna veida elektroenerģijas ražošanai ir jābūt īpaši svarīgiem faktoriem dalībvalstīm, lai ļautu patērētājiem pilnībā izmantot iespējas, ko piedāvā liberalizēts iekšējais elektroenerģijas tirgus. Vienlaicīgi dalībvalstīm ir jābūt atbildīgām par valsts rīcības plānu un sociālās politikas virzienu izstrādi.

Pamatojums

Par sociālo politiku jābūt atbildīgām dalībvalstīm.

Grozījums Nr.  22

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22) Lai izveidotu elektroenerģijas iekšējo tirgu, dalībvalstīm jāveicina savu valstu tīklu integrācija un tīklu operatoru sadarbība Eiropas un reģionālā mērogā.

(22) Lai izveidotu elektroenerģijas iekšējo tirgu, reģionālie enerģijas tirgi var būt pirmais solis. Tādēļ dalībvalstīm jāveicina savu valsts tīklu integrācija Eiropas līmenī un iespēju robežās arī reģionālā līmenī un tīklu operatoru sadarbība Eiropas un valsts mērogā. Reģionālās sadarbības iniciatīvas ir būtisks starpposms, lai panāktu Eiropas enerģijas tirgu integrāciju, kas joprojām ir galamērķis. Reģionālais līmenis veicina integrācijas procesa paātrināšanu, ļaujot attiecīgajiem dalībniekiem, jo īpaši dalībvalstīm, valsts pārvaldes iestādēm un pārvades sistēmas operatoriem, sadarboties īpašos jautājumos.

Pamatojums

Reģionālās iniciatīvas ir būtisks un konstruktīvs starpposms, ļaujot uzlabot veidu, kādā iekšējais tirgus darbojas Eiropas mērogā. Ļaujot PSO un VPI saskaņot piekļuvi un noteikumus par līdzsvarošanu attiecīgajā reģionā vai pat izveidot reģionālo pārvades struktūru, šīs iniciatīvas palīdzēs tīklam darboties lietderīgāk un veicinās pārrobežu tirdzniecību un investīcijas.

Grozījums Nr.  23

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22.a) Par šīs direktīvas mērķi jānosaka patiesa Eiropas tīkla izveide, bet regulēšanas jautājumi attiecībā uz pārrobežu savienojumiem un reģionālajiem tirgiem līdz ar to jānosaka par Aģentūras atbildību.

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka pārrobežu starpsavienojumi un reģionālie tirgi tiek attīstīti un pārvaldīti skaidrā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā, tos ir jāregulē Aģentūrai.

Grozījums Nr.  24

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22.b) Lai nodrošinātu kopējus noteikumus patiesam Eiropas iekšējam tirgum, šīs direktīvas galvenajam mērķim jābūt kopēja tīkla attīstībai un visiem pieejamai plaša mēroga enerģijas piegādei. Šajā nolūkā neizkropļotas tirgus cenas nodrošinātu vislabāko stimulu pārrobežu starpsavienojumiem un investīcijām jauna veida elektroenerģijas ražošanā, ilgtermiņā radot cenu konverģenci. Aģentūrai jābūt atbildīgai par normatīvajiem jautājumiem attiecībā uz pārrobežu starpsavienojumiem un reģionālajiem tirgiem.

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka pārrobežu starpsavienojumi un reģionālie tirgi tiek attīstīti un pārvaldīti skaidrā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā, tie ir jāregulē Aģentūrai.

Grozījums Nr.  25

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

22.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22.c) Uzlabotai reģionālajai sadarbībai jābūt pirmajam solim, attīstot pilnībā integrētu Eiropas elektroapgādes tīklu un pilnībā iekļaujot pašreiz ES esošās „elektroenerģijas salas”.

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķim jābūt patiesa Eiropas elektroapgādes tīkla izveidei, un tādēļ reģionu iekļaušana ir ļoti svarīgs solis.

Grozījums Nr.  26

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23) Pārvaldes iestādēm jāsniedz informācija tirgum arī tādēļ, lai Komisija varētu veikt savas funkcijas — novērot un uzraudzīt Eiropas elektroenerģijas tirgu un tā attīstību īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā, tostarp tādus aspektus kā ražošanas jauda, dažādi elektroenerģijas ražošanas avoti, pārvades un sadales infrastruktūra, pārrobežu tirdzniecība, investīcijas, vairumtirdzniecības un patērētāju cenas, tirgus likviditāte, nekaitīguma videi un efektivitātes uzlabošana.

(23) Pārvaldes iestādēm jāsniedz informācija tirgum arī tādēļ, lai Komisija varētu veikt savas funkcijas — novērot un uzraudzīt Eiropas elektroenerģijas tirgu un tā attīstību īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā, tostarp tādus aspektus kā ražošanas jauda, dažādi elektroenerģijas ražošanas avoti, pārvades un sadales infrastruktūra, pakalpojumu un piegāžu kvalitāte, pārrobežu tirdzniecība, pārslodzes pārvaldība, investīcijas, vairumtirdzniecības un patērētāju cenas, tirgus likviditāte, nekaitīguma videi un efektivitātes uzlabošana.

Pamatojums

Patērētāji iegūs no pārvaldes iestāžu aktīvas iesaistīšanās pakalpojumu un elektroenerģijas piegāžu kvalitātes uzraudzībā. Mums ir jānodrošina efektīva koordinācija starp valsts pārvaldes iestādēm resursu piešķiršanas mehānismos un, vispārīgi runājot, pārslodzes pārvaldībā.

Grozījums Nr.  27

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26) Pasākumi, kas vajadzīgi, lai īstenotu Direktīvu 2003/54/EK, kas grozīta ar šo direktīvu, ir jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību,

svītrots

Grozījums Nr.  28

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27) Komisijai jāpiešķir pilnvaras jo īpaši pieņemt pamatnostādnes, kas vajadzīgas, lai panāktu minimālo saskaņotības pakāpi Direktīvas 2003/54/EK mērķa sasniegšanai. Tā kā minētie pasākumi ir vispārīgi un paredzēti Direktīvas 2003/54/EK papildināšanai ar jauniem nebūtiskiem elementiem, tie jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas ir paredzēta Lēmuma 2003/468/EK 5.a pantā.

svītrots

Grozījums Nr.  29

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – –1. punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

1. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1) Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

 

Šī direktīva līdz ar patērētāju aizsardzības noteikumiem nosaka kopīgus noteikumus elektroenerģijas ražošanai, pārvadei, sadalei un piegādei, lai Eiropas Savienībā uzlabotu un integrētu konkurētspējīgus energoresursu tirgus, ko savieno kopēji tīkli. Ar to nosaka noteikumus, kas attiecas uz elektroenerģijas nozares organizāciju un darbību, atvērtu pieeju tirgum, kritērijiem un procedūrām, kuras piemēro konkursiem un atļauju piešķiršanai, un sistēmu ekspluatāciju. Tā arī nosaka elektroenerģijas patērētāju vispārējās saistības un tiesības un precizē konkurences saistības.”

(Tāds pats formulējums kā Direktīvas 2003/54/EK 1. pantā, pašreizējo tekstu papildinot ar jauniem elementiem).

Pamatojums

Darbības joma ir jāpaplašina, lai nodrošinātu, ka direktīvā galvenā nozīme ir patērētājiem. Tāpat ir jāuzsver saikne ar pienākumu nodrošināt konkurenci.

Grozījums Nr.  30

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 1. punkts – - a apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

2. pants – 12. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(–a) šā panta 12. punktu aizstāj ar šādu punktu:

 

"12. „tiesīgi patērētāji” ir patērētāji, kuri var iegādāties elektroenerģiju, brīvi izvēloties piegādātāju šīs direktīvas 21. pantā lietotajā nozīmē, kā arī slēgt līgumus vienlaicīgi ar vairākiem piegādātājiem;” "

(Tāds pats formulējums kā Direktīvas 2003/54/EK 2. panta 12. punktā, pašreizējo tekstu papildinot ar jauniem elementiem).

Pamatojums

Patērētājiem jābūt iespējai vienlaicīgi slēgt līgumus ar vairākiem piegādātājiem.

Grozījums Nr.  31

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

2. pants – 34.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba) pievieno šādu punktu:

 

„34.a „industriāla teritorija” ir privātā īpašumā esošs ģeogrāfisks apgabals ar energotīklu, kas galvenokārt paredzēts rūpniecisku patērētāju apgādei šajā teritorijā.”

(Direktīvas 2003/54/EK 2. panta papildināšana ar jaunu 34.a punktu).

Pamatojums

Industriālo teritoriju energotīklu operatoriem nav jāievēro pienākumi attiecībā uz energotīkla darbību visās ES dalībvalstīs. Tam nav tiesiska pamata. ES tiesību aktiem jāļauj dalībvalstīm sniegt atvieglojumus industriālām teritorijām, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību. Diferencēta attieksme pret industriāliem tīkliem nodrošina proporcionālus centienus, neapdraudot liberalizācijas mērķus. Šis grozījums neapdraud gala patērētāju tiesības industriālās teritorijās. Parasti nav daudz neatkarīgo gala patērētāju, kas saņem piegādes no industriālām teritorijām.

Grozījums Nr.  32

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

2. pants – 34.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

bb) pievieno šādu punktu:

 

„34.b godīga un netraucēta konkurence nozīmē kopīgas iespējas un vienlīdzīgu piekļuvi visiem piegādātājiem Eiropas Savienībā. Par to ir jāatbild dalībvalstīm, valsts pārvaldes iestādēm un Aģentūrai.”

(Direktīvas 2003/54/EK 2. panta papildināšana ar jaunu 35. punktu).

Grozījums Nr.  33

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 1. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

2. pants – 34.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

bc) pievieno šādu punktu:

 

„34.c „elektroenerģijas uzņēmums” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic vismaz vienu no šādām darbībām: elektroenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali, piegādi vai iegādi; un tas ir atbildīgs par komerciāliem, tehniskiem un/vai apkopes uzdevumiem saistībā ar šīm darbībām; tas neietver gala patērētājus.”

(Direktīvas 2003/54/EK 2. panta papildināšana ar jaunu 36. punktu).

Grozījums Nr.  34

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 1. punkts – bd apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

2. pants – 34.d punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

bd) pievieno šādu punktu:

 

„34.d „enerģijas trūkums” ir tāda mājsaimniecības situācija, kurā nevar atļauties apsildīt mājokli pieņemamā līmenī, pamatojoties uz Pasaules Veselības organizācijas ieteiktiem standartiem;”

(Direktīvas 2003/54/EK 2. pantam pievienots jauns 37. punkts)

Pamatojums

Grozījums Nr.  35

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 1. punkts – be apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

2. pants – 34.e punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

be) pievieno šādu punktu:

 

„34.e „virtuālā spēkstacija” ir programma, kura laiž apgrozībā elektroenerģiju un saskaņā ar kuru elektroenerģiju ražojošam uzņēmumam ir pienākums pārdot vai nodrošināt noteiktu daudzumu elektroenerģijas vai uz noteiktu laiku ieinteresētiem piegādātājiem garantēt piekļuvi daļai tās ražošanas jaudas.”

(Direktīvas 2003/54/EK 2. panta papildināšana ar jaunu 38. punktu).

Grozījums Nr.  36

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a) 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“2. Pilnībā ievērojot attiecīgos Līguma noteikumus, īpaši tā 86. pantu, dalībvalstis uzņēmumiem, kas darbojas elektroenerģijas nozarē, var vispārējās ekonomiskās interesēs piemērot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, kuras attiecas uz drošību, tostarp piegādes drošību, piegādes regularitāti, kvalitāti un cenu, kā arī uz vides aizsardzību, tostarp energoefektivitāti, atjaunīgās enerģijas avotiem un klimata aizsardzību. Šādām saistībām ir jābūt skaidri noteiktām, pārredzamām, nediskriminējošām, pārbaudāmām, un tām jāgarantē, ka visiem ES elektroenerģijas uzņēmumiem ir vienlīdzīga pieeja valstu patērētājiem. Attiecībā uz piegādes drošību, energoefektivitāti/pieprasījuma faktoru pārvaldību un vides un atjaunīgās enerģijas avotu mērķu sasniegšanai, kā minēts šajā punktā, dalībvalstis var uzsākt ilgtermiņa plānošanas īstenošanu, ņemot vērā iespēju, ka trešās puses varētu meklēt pieeju sistēmai.”

(Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 2. punkta papildināšana ar jauniem elementiem).

Pamatojums

Priekšlikums pieņemt saistošus mērķus atjaunīgās enerģijas izmantošanā – 20 % līdz 2020. gadam – elektroenerģijas nozarē prasīs īpašus pasākumus, kas var atšķirties no vides aizsardzības pasākumiem.

Grozījums Nr.  37

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 1.b punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1.b) Direktīvas 3. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

”3. Dalībvalstis nodrošina, ka visi mājsaimniecību patērētāji un [...] mazie uzņēmumi, (t.i., uzņēmumi, kuros strādā mazāk par 50 darbiniekiem un kuru gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus eiro), var saņemt universālo pakalpojumu, kas ietver tiesības saņemt konkrētas kvalitātes elektroenerģijas piegādi savā teritorijā par cenām, kas ir balstītas uz izmaksām, viegli un skaidri salīdzināmas, pārredzamas un nediskriminējošas. Šiem patērētājiem ir tiesības uz izvēli, taisnīgumu, pārstāvniecību un kompensāciju. Pakalpojuma kvalitātei jābūt vienam no elektroenerģijas uzņēmumu galvenajiem atbildības virzieniem. Lai nodrošinātu vispārējā pakalpojuma sniegšanu, dalībvalstis var norādīt pēdējo piegādātāju. Dalībvalstis uzliek sadales uzņēmumiem pienākumu pievienot patērētājus to tīklam saskaņā ar noteikumiem, nosacījumiem un tarifiem, kas noteikti atbilstīgi 23. panta 2. punktā paredzētajai procedūrai. Šīs direktīvas noteikumi neliedz dalībvalstīm stiprināt to vietējo, mazo un vidējo patērētāju tirgus pozīciju, veicinot brīvprātīgas grupēšanās iespējas, lai nodrošinātu šīs patērētāju kategorijas pārstāvniecību."

(Papildināts Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 3. punkts)

Pamatojums

Enerģijai ir izšķirīga nozīme patērētāju ikdienā, turklāt būtiski ir nodrošināt elektroenerģijas pieejamību par pieņemamu cenu. Tā kā pastāv īpaši apstākļi, kas ietekmē elektroenerģijas tirgus atvēršanu, ir jānodrošina patērētāju tiesības. Universālais pakalpojums ir svarīgs, lai nodrošinātu patērētāju aizsardzību. Lai nodrošinātu patiesi universālus pakalpojumus, jāizstrādā skaidri noteiktas pamatnostādnes, uzsvaru liekot uz rūpēm par tiem patērētājiem, kuriem ir zemi ienākumi, un mazāk aizsargātiem patērētājiem.

Grozījums Nr.  38

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 1.c punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1.c) 3. pantā iekļauj šādu punktu:

 

„3.a Dalībvalstīm jānodrošina, ka visiem patērētājiem ir tiesības saņemt elektroenerģiju no piegādātāja saskaņā ar piegādātāja līgumu neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī piegādātājs ir reģistrēts. Šajā sakarībā dalībvalstīm jāīsteno visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi, kuri reģistrēti izcelsmes valstī, var veikt piegādes patērētājiem bez pienākuma ievērot papildu nosacījumus.”

Pamatojums

Visās dalībvalstīs piegādātājiem ir jāievēro dažādi nosacījumi, lai varētu veikt piegādes patērētājiem. Šie atšķirīgie tirgus noteikumi un juridiskās prasības ievērojami ierobežo piekļuvi tirgum. Lai nodrošinātu neierobežotu piekļuvi tirgum, ir jāpiemēro izcelsmes valsts princips, tas ir, piegādātājam, kas kā tāds reģistrēts dalībvalstī, jābūt iespējai veikt piegādes patērētājiem citās dalībvalstīs bez pienākuma ievērot papildu nosacījumus.

Grozījums Nr.  39

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 1.d punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 3.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1.d) 3. pantā iekļauj šādu 3.b punktu:

 

3.b Dalībvalstis nodrošina, ka:

 

a) ja patērētājs vēlas mainīt piegādātāju, maiņu veic attiecīgais (ie) operators (i) divu nedēļu laikā, un

 

b) patērētājiem ir tiesības saņemt jebkādus atbilstīgus patēriņa datus.

 

Dalībvalstis nodrošina, ka a) un b) punktā minētās tiesības piešķir visiem patērētājiem nediskriminējošā veidā attiecībā uz izmaksām, pūlēm vai laiku."

Pamatojums

Ja patērētājiem ir sarežģīti un laikietilpīgi nomainīt piegādātāju, tas var negatīvi ietekmēt viņu vēlmi to darīt. Tādēļ ir jānodrošina, ka patērētāji var nediskriminējošā veidā piekļūt saviem datiem un gūt labumu no vienkāršas maiņas procedūras. Tāpat maiņas procesam ir jābūt pēc iespējas ātrākam, ideālā gadījumā aizņemot ne vairāk par divām nedēļām.

Grozījums Nr.  40

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 1.e punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1e) 3. panta 5. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"5. Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, lai aizsargātu gala patērētājus, un īpaši nodrošina pietiekamu aizsardzību mazaizsargātiem patērētājiem, tostarp piemērotus pasākumus, piemēram, tādus, kas attiecas uz maksājumu nosacījumiem, lai palīdzētu viņiem izvairīties no energoapgādes pārtraukšanas. Šajā sakarībā dalībvalstis var veikt pasākumus, lai aizsargātu gala patērētājus attālos rajonos. Tās nodrošina patērētāju aizsardzību augstā līmenī, jo īpaši attiecībā uz pārredzamību, kas saistīta ar līguma noteikumiem un nosacījumiem, vispārīgu informāciju un strīdu izšķiršanas kārtību. Dalībvalstis nodrošina to, ka tiesīgie patērētāji var efektīvi pāriet pie jauna piegādātāja. Vismaz attiecībā uz mājsaimniecību patērētājiem šie pasākumi ietver A pielikumā minētos pasākumus.”

(Groza Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 5. punktu, pašreizējo tekstu papildinot ar jauniem elementiem).

Pamatojums

Pārnesot atsauci par piegāžu cenu no apsvērumiem par sabiedriskā pakalpojuma pienākumu uz apsvērumiem attiecībā uz mazaizsargātiem patērētājiem, grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka pasākumi, kas attiecas uz piegāžu cenu, ir vērsti uz vismazāk aizsargātajiem patērētājiem. Nosakot mērķi konkrētāk, gala rezultātam ir jādod labums tiem, kam visvairāk vajadzīga patērētāju aizsardzība.

Grozījums Nr.  41

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 1.f punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1.f) 3. pantā iekļauj šādu 5.a punktu:

 

„5.a Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, energoresursu nepietiekamību ietverot valsts enerģētikas rīcības plānos, lai nodrošinātu, ka samazinās to cilvēku skaits, kurus skar energoresursu nepietiekamība, un paziņo par šādiem pasākumiem Komisijai. Katra dalībvalsts saskaņā ar subsidiaritātes principu atbild par energoresursu nepietiekamības noteikšanu valsts līmenī, apspriežoties ar regulatoriem un iesaistītajām pusēm, kas minētas 2. panta 34.d punktā. Šādi pasākumi var ietvert ieguvumus sociālās nodrošināšanas sistēmām, atbalstu energoefektivitātes uzlabojumiem un enerģijas ražošanu par viszemāko iespējamo cenu. Šādi pasākumi nedrīkst kavēt tirgus atvēršanu, kā tas noteikts 21. pantā. Komisija nodrošina rādītājus, lai uzraudzītu šādu pasākumu ietekmi uz energoresursu nepietiekamību un tirgus darbību.”

(Direktīvas 2003/54/EK 3. pantam pievienots jauns 5.a punkts).

Grozījums Nr.  42

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 1.g punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 6. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1.g) Direktīvas 3. panta 6. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„a) katra enerģijas avota daļu kopējā enerģijas avotu apjomā, ko attiecīgais piegādātājs izmantojis iepriekšējā gadā; šo informāciju dalībvalstīs precizē saskaņoti un saprotami, lai to varētu viegli salīdzināt;”

(Direktīvas 2003/54/EK formulējums, kas papildināts ar „šo informāciju dalībvalstīs precizē saskaņoti un saprotami, lai to varētu viegli salīdzināt”).

Pamatojums

Šis formulējums nodrošina skaidru un viegli saprotamu informāciju, kas ir būtiski, lai patērētājs varētu viegli salīdzināt piegādātājus.

Grozījums Nr.  43

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 1.h punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 6. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1.h) Direktīvas 3. panta 6. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„b) [...]Informāciju par ietekmi uz vidi, vismaz attiecībā uz CO2 emisiju un radioaktīvajiem atkritumiem, ko radījusi attiecīgā piegādātāja elektroenerģijas ražošana no tam pieejamā kopējā enerģijas avotu apjoma iepriekšējā gadā [...].”

(Dažu Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 6. punkta b apakšpunkta elementu svītrošana).

Pamatojums

Informācijai par elektroenerģijas ražošanas ietekmi uz vidi jābūt uzskatāmā veidā norādītai visos materiālos un reklāmā, un nedrīkst būt tā, ka patērētājam pašam tā jāmeklē. Līdzīgas prasības ir noteiktas citās nozarēs, piemēram, automašīnu vai sadzīves piederumu tirdzniecībai.

Grozījums Nr.  44

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 1.i punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 6. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.i) Direktīvas 3. panta 6. punkta 1. daļai pievieno šādu apakšpunktu:

 

„ba) informāciju par viņu tiesībām un par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas viņu rīcībā ir strīda gadījumā.”

Pamatojums

Efektīva patērētāju aizsardzība ir atkarīga no tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas iespēju uzlabošanas. Šie noteikumi ir jāiekļauj nākotnē paredzamajā Enerģijas patērētāju hartā, lai viņu rīcībā būtu atsauces dokuments par viņu tiesībām.

Grozījums Nr.  45

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 1.j punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 6. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1.j) 3. panta 6. punkta 3. apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„Valsts pārvaldes iestādes veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka informācija, ko piegādātāji sniedz saviem patērētājiem saskaņā ar šo pantu, ir uzticama. Noteikumi par informācijas sniegšanu ir jāsaskaņo dalībvalstīs un attiecīgajos tirgos.”

(Papildināts Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 6. punkts).

Pamatojums

Lai patērētāji varētu izmantot savas tiesības, kas paredz izvēles iespējas, viņiem jābūt pieejamai tai informācijai, kas sekmēs gan sociālo, gan vides mērķu sasniegšanu. Patērētāju izvēle nozīmē, ka patērētāji var veikt pakalpojumu sniedzēju salīdzināšanu. Visiem elektroenerģijas piegādātājiem informācija jāsniedz saskaņoti. Saskaņotība nodrošinās pārredzamību un uzlabos patērētāju iespēju nomainīt piegādātāju un izdarīt uz informāciju pamatotu izvēli par savu piegādātāju.

Grozījums Nr.  46

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 1.k punkts (jauns)

Direktīva 2003/54 (EK)

3. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1.k) 3. panta 7. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"7. Dalībvalstis īsteno atbilstīgus pasākumus, lai sasniegtu sociālās un ekonomiskās kohēzijas mērķus, kas samazinās enerģijas izmaksas mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem un garantēs vienlīdzīgus nosacījumus tiem, kuri dzīvo attālos reģionos, un vides aizsardzību. Tie ietver energoefektivitātes/pieprasījuma pārvaldības pasākumus un paredz apkarot klimata pārmaiņas, un garantēt nodrošinātību ar pārtiku. Šādi pasākumi jo īpaši var ietver atbilstošu ekonomisku stimulu nodrošināšanu, attiecīgā gadījumā izmantojot visus esošos valstu un Kopienas instrumentus, lai uzturētu un ierīkotu vajadzīgo tīkla infrastruktūru, tostarp starpsavienojumu jaudu.”

(Grozīts Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 7. punkts, papildinot to ar „kuriem jānodrošina aizsardzība pret diskrimināciju, jo īpaši attiecībā uz patērētājiem ar zemiem ienākumiem, kā arī”).

Grozījums Nr.  47

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 1.l punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 7.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1.l) 3. pantā iekļauj šādu 7.a punktu:

 

„7.a Lai veicinātu energoefektivitāti, valsts pārvaldes iestādes pilnvaro elektroenerģijas uzņēmumus ieviest cenu veidošanas formulas, kas lielāka patēriņa gadījumā palielinās cenu, un nodrošina patērētāju un sadales sistēmas operatoru aktīvu līdzdalību sistēmas darbībā, atbalstot pasākumu ieviešanu, lai optimizētu enerģijas izmantošanu, it īpaši liela noslogojuma laikā. Šādas cenu veidošanas formulas līdz ar „viedo” mēraparātu un tīklu ieviešanu veicina par energoefektivitāti atbildīgu rīcību un viszemākās iespējamās izmaksas mājsaimniecību patērētājiem, it īpaši mājsaimniecībām, kuras saskaras ar energoresursu nepietiekamību.”

(Direktīvas 2003/54/EK 3. pantam pievienots jauns 7.a punkts).

Grozījums Nr.  48

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 1.m punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 7.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.m) Direktīvas 3. pantā iekļauj šādu 7.b punktu:

 

„7.b Dalībvalstis nodrošina vienotu kontaktpunktu ieviešanu, lai padarītu patērētājiem pieejamu visu informāciju par viņu tiesībām, spēkā esošajiem tiesību aktiem un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas viņu rīcībā ir strīda gadījumā.”

Pamatojums

Patērētājus var atbilstīgi informēt, izmantojot viegli pieejamu informācijas centru, kas ļauj iegūt sīkas ziņas par spēkā esošajiem tiesību aktiem un patērētāju tiesībām. Tas ļaus patērētājiem iegūt sīkas ziņas par jautājumiem, kas būs minēti arī nākotnē paredzamajā Enerģijas patērētāju hartā.

Grozījums Nr.  49

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 1.n punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 9.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1.n) 3. pantu papildina ar šādu punktu:

 

„9.a Ja elektroenerģijas uzņēmumi izmaksas par emisiju tirdzniecības sistēmas sertifikātiem, kas tiek piešķirti par brīvu, ir likuši segt patērētājiem, dalībvalstis var pieprasīt šiem uzņēmumiem atlīdzināt šos izdevumus, nosakot papildu nodokļus. Izdevumu atlīdzināšana jāizmanto, lai veicinātu energoefektivitāti dalībvalstī, kurā tiek veikti šie maksājumi.”

(Direktīvas 2003/54/EK 3. pantam pievienots jauns 9.a punkts).

Pamatojums

Daudzi uzņēmumi ir ieguvuši nepamatotu peļņu no emisiju tirdzniecības sistēmas, lai gan šīs sistēmas sertifikāti viņiem ir piešķirti par brīvu, bet nominālās izmaksas šie uzņēmumi liek segt patērētājiem.

Grozījums Nr.  50

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 10. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Šādu 10. punktu pievieno 3. pantam.

svītrots

"10. Komisija var pieņemt pamatnostādnes šā panta īstenošanai. Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

 

Pamatojums

Deletion of comitology procedure.

Grozījums Nr.  51

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 10.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2.a) Regulas 3. pantā iekļauj šādu punktu:

 

„10.a Lai palīdzētu patērētājiem samazināt savas enerģijas izmaksas, dalībvalstis var prasīt, lai elektroenerģijas ieņēmumi, kas gūti no vietējiem patērētājiem, tiktu tērēti, lai finansētu energoefektivitāti un pieprasījuma pārvaldības mērīšanas programmas vietējiem patērētājiem.”

(Direktīvas 2003/54/EK 3. panta papildināšana ar jaunu 10.b punktu).

Pamatojums

Elektroenerģijas patēriņam liberalizētā elektroenerģijas tirgū ir tendence palielināties. Tā kā darījumu izmaksas par efektīvu elektroenerģijas pakalpojumu ieviešanu mājsaimniecību patērētājiem ir augstākas nekā lielākiem elektroenerģijas patērētājiem, tad vispiemērotākais energoefektivitātes atbalsta veids šajā posmā ir fonda izveide. Šāda veida instruments ir devis ārkārtīgi pozitīvus rezultātus Dānijā, Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē un vairākos ASV štatos attiecībā uz vidi, kopējām izmaksām un jaunu darbavietu radīšanu.

Grozījums Nr.  52

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 2.b punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

4. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2.b) Direktīvas 4. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„Dalībvalstis nodrošina piegādes drošības jautājumu uzraudzību. Ja dalībvalstis to uzskata par piemērotu, tās var deleģēt šo uzdevumu pārvaldes iestādēm, kas minētas 23. panta 1. punktā. Šī uzraudzība īpaši attiecas uz piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvaru valsts tirgū, tostarp detalizētām nākotnes pieprasījuma un pieejamo piegāžu prognozēm, paredzēto papildu vai veidojamo jaudu plānošanu un tīklu uzturēšanas kvalitāti un līmeni, sadalītās un mikroražošanas piekļuvi, kā arī pasākumiem maksimālā pieprasījuma apmierināšanai un viena vai vairāku piegādātāju deficīta situāciju risināšanai. Kompetentās iestādes vēlākais līdz katra gada 31. jūlijam publicē ziņojumu, izklāstot šo jautājumu uzraudzības rezultātā gūtos atklājumus, kā arī jebkurus pasākumus, kas veikti vai plānoti, lai risinātu šos jautājums, un nekavējoties nosūta šo ziņojumu Komisijai.”

(Direktīvas 2003/54/EK 4. panta papildināšana ar dažiem elementiem par prognozēm un sadalītās ražošanas un mikroražošanas piekļuvi).

Pamatojums

Lai realizētu piegāžu drošības mērķus, ir vajadzīga lielāka paļaušanās uz sadalīto ražošanu un mikroražošanu. Šiem pasākumiem ir vajadzīga nediskriminējoša piekļuve tīkliem, un uzraudzībai ir jānodrošina, ka tas tiek īstenots.

Grozījums Nr.  53

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 2.c punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

5.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2.c) Iekļauj šādu -5.a pantu:

 

„-5.a pants

 

"Valsts pārvaldes iestādes nodrošina, ka tiek noteikti tehniskās darbības kritēriji, un nodrošina to tehnisko noteikumu izstrādi un publicēšanu, ar ko nosaka atbilstīgu uzticamību un drošības līmeņus, kā arī darbības prasības ražošanas iekārtu ekspluatācijai, sadales sistēmām, tieši savienotu patērētāju aprīkojumam, starpsavienojumu ķēdēm un tiešajām līnijām. Šie tehniskie noteikumi nodrošina sistēmu sadarbspēju, un tie ir objektīvi un nediskriminējoši. Ja Aģentūra uzskata, ka ir vajadzīga šo noteikumu saskaņošana, tā iesniedz piemērotus ieteikumus attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm.”

Pamatojums

5. pantā tiek risināti tikai savienojuma jautājumi, lai gan darbības jautājumi (tas ir, pēcpieslēguma posms) ir vienlīdz svarīgi, un tie jāizskata šajā direktīvā.

Grozījums Nr.  54

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 3. punkts

Direktīva 2003/54/EK

5.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši dalībvalstis veicina tīklu operatoru sadarbību reģionālā mērogā un sekmē tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci.

1. Valsts pārvaldes iestādes sadarbojas, lai saskaņotu tirgus uzbūvi un integrētu valstu tirgus vismaz vienā vai vairākos reģionālos līmeņos, kas ir pirmais solis uz pilnībā liberalizētu iekšējo tirgu. Jo īpaši tās veicina tīklu operatoru sadarbību reģionālā mērogā un sekmē to integrāciju reģionālā mērogā, lai izveidotu konkurētspējīgu Eiropas tirgu, veicinot tiesisko, regulatīvo un tehnisko sistēmu saskaņošanu un galvenokārt integrējot pašreizējās ES „elektroenerģijas salas”. Tādēļ dalībvalstis veicina valstu pārvaldes iestāžu pārrobežu un reģionālu sadarbību.

Pamatojums

Reģionālā sadarbība var veicināt tirgus integrāciju un izveidot konkurētspējīgu Eiropas tirgu. Lai nodrošinātu, ka reģionālās sadarbības rezultātā tiek izveidots savienojams un patiess Eiropas mēroga tirgus, reģionālā sadarbība jāīsteno arī regulatoriem, pārvades sistēmu operatoriem (PSO) un Energoregulatoru sadarbības aģentūrai. Energoregulatoru sadarbības aģentūrai jābūt arī tādām pilnvarām, kas ļauj sniegt atbilstīgu ieteikumu, lai veicinātu tirgus integrāciju. Neviens no pasākumiem, kuru mērķis ir reģionālo tirgu izveide, nedrīkst kļūt ekskluzīvs, un attiecībā uz šiem tirgiem ir jāizveido skaidrs regulējums; pretējā gadījumā var attīstīties nepietiekams regulējums.

Grozījums Nr.  55

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 3. punkts

Direktīva 2003/54/EK

5.a pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 

"Aģentūra sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm un pārvades sistēmas operatoriem saskaņā ar šīs direktīvas IV nodaļu, lai nodrošinātu regulatīvo sistēmu konverģenci starp reģioniem ar mērķi izveidot konkurētspējīgu Eiropas tirgu. Ja Aģentūra uzskata, ka ir vajadzīgi saistoši noteikumi attiecībā uz šādu sadarbību, tā izdara atbilstīgus ierosinājumus. Reģionālos tirgos aģentūra kļūst par kompetentu iestādi jomās, kas norādītas 22.d pantā.”

(Direktīvas 2003/54/EK 5.a pantam pievienots jauns 2. punkts).

Grozījums Nr.  56

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 3.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3.a) 6. panta 2. punkta ievada daļu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"2. Dalībvalstis nosaka atļauju izsniegšanas kritērijus ražošanas jaudas veidošanai to teritorijā. Šie kritēriji attiecas uz: ”

(Direktīvas 2003/54/EK 6. panta 2. punkta 1. apakšpunkta papildināšana ar jauniem elementiem).

Pamatojums

Atļauju izsniegšanas kritērijiem jābūt saistošiem.

Grozījums Nr.  57

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 3.b punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

6. pants – 2. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3.b) Direktīvas 6. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

„ia) dalībvalstu ieguldījumu attiecībā uz mērķi līdz 2020. gadam sasniegt 20 % atjaunīgās enerģijas īpatsvaru;”

(Direktīvas 2003/54/EK 6. panta 2. punktam pievienots jauns apakšpunkts).

Pamatojums

Novērtējot jaunas elektroenerģijas ražošanas jaudas, dalībvalstīm jāņem vērā savas saistības attiecībā uz Padomes 2007. gada 8. un 9. marta secinājumos noteikto mērķi līdz 2020. gadam sasniegt atjaunīgās enerģijas 20 % īpatsvaru. Šos mērķus var mainīt likumdošanas procesā.

Grozījums Nr.  58

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 3.c punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

6. pants – 2. punkts – ib apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3.c) Direktīvas 6. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

„ib) vajadzību ražotājiem ņemt vērā emisiju tirdzniecības sistēmu.”

(Direktīvas 2003/54/EK 6. pantam pievienots jauns punkts (2.k)).

Pamatojums

Novērtējot jaunas elektroenerģijas ražošanas jaudas, dalībvalstīm jāņem vērā ES emisiju tirdzniecības sistēmu ietekme.

Grozījums Nr.  59

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 3.d punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

6. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3.d) 6. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“3. Dalībvalstis nodrošina, ka mazi decentralizēti un/vai sadalīti ražotāji gūst labumu no vienkāršotām atļauju piešķiršanas procedūrām. Šīs vienkāršotās procedūras piemēro visām iekārtām, kuru ražošanas jauda ir mazāka par 50 MW, un visiem tīklā iekļautajiem ražotājiem.”

(Direktīvas 2003/54/EK 6. panta 3. punkta grozīšana).

Pamatojums

Lai veicinātu decentralizēto enerģijas avotu attīstību, vienlaicīgi apzinoties, ka mazākiem enerģijas avotiem ir ierobežotāka ietekme uz vidi, ir jāizstrādā uzlabots procedūru kopums.

Grozījums Nr.  60

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 3.e punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

7. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3e) Direktīvas 7. panta 5. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"5. Dalībvalstis izraugās iestādi vai publisku vai privātu struktūru, kas ir neatkarīga no elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un piegādes darbībām un kas var būt 22.a panta 1. punktā minētā valsts pārvaldes iestāde, lai tā atbildētu par 1. līdz 4. punktā minētās konkursa procedūras organizēšanu, uzraudzību un kontroli. [...] Šī iestāde vai struktūra veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu konkursa pieteikumos iekļautās informācijas konfidencialitāti.

(Grozīts Direktīvas 2003/54/EK 7. panta 5. punkts, svītrojot „Ja pārvades sistēmas operators ir pilnībā neatkarīgs no citām darbībām, kas nav saistītas ar pārvades sistēmu īpašumtiesību ziņā, pārvades sistēmas operatoru var izraudzīties par iestādi, kas atbildīga par konkursa procedūras organizēšanu, uzraudzību un kontroli”).

Pamatojums

Tai jābūt valsts pārvaldes iestādes (VPI), nevis pārvades sistēmu operatoru (PSO), atbildībai.

Grozījums Nr.  61

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 4. punkts

Direktīva 2003/54/EK

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) viena un tā pati persona vai personas nevarētu

b) viena un tā pati persona vai personas nevarētu individuāli vai kopīgi:

Grozījums Nr.  62

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 4. punkts

Direktīva 2003/54/EK

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i) tieši vai netieši kontrolēt uzņēmumu, kas veic kādu no ražošanas vai piegādes funkcijām, un tieši vai netieši kontrolēt pārvades sistēmas operatoru vai pārvades sistēmu vai būt ieinteresēta vai izmantot tiesības šajos uzņēmumos

i) tieši vai netieši kontrolēt uzņēmumu, kas veic kādu no ražošanas vai piegādes funkcijām, un tieši vai netieši kontrolēt pārvades sistēmas operatoru vai būt ieinteresēta vai izmantot tiesības šajos uzņēmumos,

Grozījums Nr.  63

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 4. punkts

Direktīva 2003/54/EK

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii) tieši vai netieši kontrolēt pārvades sistēmas operatoru vai pārvades sistēmu un tieši vai netieši kontrolēt uzņēmumu, kas veic kādu no ražošanas vai piegādes funkcijām, vai būt ieinteresēta vai izmantot tiesības šādā uzņēmumā;

ii) tieši vai netieši kontrolēt pārvades sistēmas operatoru un tieši vai netieši kontrolēt uzņēmumu, kas veic kādu no ražošanas vai piegādes funkcijām, vai būt ieinteresēta vai izmantot tiesības šādā uzņēmumā,

Grozījums Nr.  64

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 4. punkts

Direktīva 2003/54/EK

8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) viena un tā pati persona nebūtu tiesīga iecelt uzraudzības padomes, administratīvās valdes vai to struktūru locekļus, kas juridiski pārstāv uzņēmumu, gan uzņēmumā, kas veic kādu no ražošanas vai piegādes funkcijām, gan pārvades sistēmas operatorā vai pārvades sistēmā;

c) viena un tā pati persona nebūtu tiesīga iecelt uzraudzības padomes, administratīvās valdes vai to struktūru locekļus, kas juridiski pārstāv uzņēmumu, gan uzņēmumā, kas veic kādu no ražošanas vai piegādes funkcijām, gan pārvades sistēmas operatorā;

Grozījums Nr.  65

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 4. punkts

Direktīva 2003/54/EK

8. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

„da) vienai un tai pašai personai vai personām nav tiesību vadīt pārvades sistēmu ar pārvaldes līgumu vai citādi kā bez īpašumtiesībām ietekmēt vai tieši vai netieši kontrolēt vai būt ieinteresētai, vai izmantot tiesības uzņēmumā, kas veic jebkādas ražošanas vai piegādes funkcijas.”

Grozījums Nr.  66

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 4. punkts

Direktīva 2003/54/EK

8. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

"3a. Dalībvalstis uzrauga vertikāli integrētu uzņēmumu nošķiršanas procesu un iesniedz Komisijai ziņojumu par paveikto.”

Grozījums Nr.  67

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 4. punkts

Direktīva 2003/54/EK

8. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā prasība uzskatāma par ievērotu situācijā, kad vairāki uzņēmumi, kam pieder pārvades sistēmas, ir nodibinājuši kopuzņēmumu, kas attiecīgajām pārvades sistēmām kalpo kā pārvades sistēmas operators vairākās dalībvalstīs. Citi uzņēmumi kopuzņēmumā iesaistīties drīkst tikai tad, ja atbilstoši 10. pantam ir apstiprināti kā neatkarīgi sistēmas operatori.

5. 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā prasība uzskatāma par ievērotu situācijā, kad vairāki uzņēmumi, kam pieder pārvades sistēmas, ir nodibinājuši kopuzņēmumu, kas attiecīgajām pārvades sistēmām kalpo kā pārvades sistēmas operators vairākās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.  68

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 4. punkts

Direktīva 2003/54/EK

8. pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

"5a. Šā panta nolūkā, ja 1. punkta b) līdz d) apakšpunktā minētā persona ir dalībvalsts vai valsts struktūra, divas atsevišķas valsts struktūras, kas kontrolē pārvades sistēmas operatoru vai pārvades sistēmu un uzņēmumu, kas veic ražošanas vai piegādes funkcijas, netiek uzskatītas par vienu un to pašu personu vai personām.”

Grozījums Nr.  69

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 5. punkts

Direktīva 2003/54/EK

8.b pants – 13. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13. Komisija pieņem pamatnostādnes, ar ko paredz 6. līdz 9. punkta izpildei piemērojamo procedūru. Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Pamatojums

Ir pausts ierosinājums juridisku apsvērumu dēļ uz Regulu 1228/2003 pārvietot vismaz 7.-10. punktu un 13. punktu; 11. un 12. punktam ir jābūt gan direktīvā, gan regulā.

Grozījums Nr.  70

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 6. punkts

Direktīva 2003/54/EK

9. pants – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) sistēmas ilgtermiņa jaudas nodrošināšanu, tā lai elektroenerģijas pārvades apjoms atbilstu saprātīgam elektroenerģijas pārvades pieprasījumam, drošas, uzticamas un efektīvas pārvades sistēmas ekspluatēšanu, uzturēšanu un attīstību ar ekonomiski izevīgiem nosacījumiem, pienācīgi ņemot vērā vides apsvērumus, energoefektivitātes, pētniecības un inovācijas veicināšanu, jo īpaši attiecībā uz neizsīkstošo enerģijas resursu un zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju popularitātes paaugstināšanu.

a) sistēmas ilgtermiņa jaudas nodrošināšanu, tā lai elektroenerģijas pārvades apjoms atbilstu saprātīgam elektroenerģijas pārvades pieprasījumam, drošas, uzticamas un efektīvas pārvades sistēmas ekspluatēšanu, uzturēšanu un attīstību ar ekonomiski izdevīgiem nosacījumiem, pienācīgi ņemot vērā vides apsvērumus attiecībā uz atjaunīgās enerģijas resursu integrēšanu un zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju iekļaušanu tīklu sistēmā, kā arī energoefektivitātes, pētniecības un inovācijas veicināšanu.

Grozījums Nr.  71

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 6.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

9. pants – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a) Regulas 9. panta c) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"c) enerģijas plūsmu pārvaldību sistēmā, ņemot vērā apmaiņu ar citām savstarpēji savienotām sistēmām un Eiropas līmenī saskaņotus kopējus standartus. Lai to panāktu, pārvades sistēmas operators ir atbildīgs par drošas, uzticamas un efektīvas elektroenerģijas sistēmas nodrošināšanu un šajā sakarā visu vajadzīgo papildpakalpojumu, tostarp to, kuri sniegti atbilstīgi pieprasījumam, pieejamības nodrošināšanu, pamatojoties uz kopējiem standartiem, ja vien šī pieejamība nav atkarīga no kādas citas pārvades sistēmas, ar ko attiecīgā sistēma ir savienota;”

(Jēdziena „atbilstīgi piedāvājumam” iekļaušana Direktīvas 2003/54/EK 9. panta c) apakšpunktā)

Grozījums Nr.  72

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 6.b punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

9.pants – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6.b) 9. panta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"d) pietiekamas informācijas sniegšanu citu tādu sistēmu operatoriem, kuras ir savienotas ar attiecīgo sistēmu, lai nodrošinātu sistēmas drošu un efektīvu darbību un savstarpēju izmantojamību, ļaujot kopīgi izmantot šo informāciju;"

(Direktīvas 2003/54/EK 9. panta d) apakšpunkta formulējums ar izmaiņām esošajā tekstā).

Grozījums Nr.  73

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 6.c punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

9. pants – f apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6.c) 9. panta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„f) tādas informācijas sniegšanu sistēmas lietotājiem, kura vajadzīga, lai efektīvi piekļūtu sistēmai, pamatojoties uz kopējiem standartiem.”

(Direktīvas 2003/54/EK 9. panta f) apakšpunkta formulējums ar izmaiņām esošajā tekstā).

Grozījums Nr.  74

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 6.d punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

9. pants – fa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6.d) Direktīvas 9. pantu papildina ar šādu apakšpunktu:

 

„fa) pārslodzes maksas un tādu maksājumu iekasēšanu, kas tiek veikti saistībā ar kompensācijas mehānismu starp pārvades sistēmu operatoriem atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1228/2003 3. pantam, trešās personas pieejas piešķiršanu un pārvaldīšanu un pamatotu paskaidrojumu sniegšanu atteikuma gadījumā, kas jāuzrauga valsts pārvaldes iestādēm; veicot savus šajā pantā noteiktos uzdevumus, pārvades sistēmas operatori, pirmkārt, atvieglo tirgus integrāciju un uzlabo sociāli ekonomiskos labklājību.”

(Direktīvas 2003/54/EK 9. pantam pievienots jauns fa) apakšpunkts).

Grozījums Nr.  75

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 8. punkts

Direktīva 2003/54/EK

10. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. pants

svītrots

Neatkarīgi sistēmas operatori

 

1. Ja pārvades sistēma brīdī, kad stājas spējā šī direktīva, pieder vertikāli integrētam uzņēmumam, dalībvalstis var paredzēt atkāpi no 8. panta 1. punkta ar nosacījumu, ka dalībvalsts pēc pārvades sistēmas īpašnieka priekšlikuma ieceļ neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru un iecelšanu apstiprina Komisija. Jebkurā gadījumā nevar radīt kavēkļus vertikāli integrētam uzņēmumam, kam pieder pārvades sistēma, veikt pasākumus, lai panāktu atbilstību 8. panta 1. punktam.

 

2. Dalībvalsts var apstiprināt un iecelt neatkarīgu sistēmas operatoru tikai tad, ja

 

a) potenciālais operators ir apliecinājis savu atbilstību 8. panta 1. punkta b) līdz d) apakšpunkta prasībām;

 

b) potenciālais operators ir apliecinājis, ka tā rīcībā ir finanšu, tehniskie un cilvēkresursi, kas vajadzīgi 9. pantā paredzēto uzdevumu veikšanai;

 

c) potenciālais operators ir apņēmies ievērot pārvaldes iestādes ierosināto desmit gadu tīkla attīstības plānu;

 

d) pārvades sistēmas īpašnieks ir apliecinājis spēju ievērot saistības, kas izriet no 6. punkta. To apliecina, iesniedzot projektus visiem līgumiem, ko šis potenciālais operators slēgs ar citām attiecīgajām struktūrām;

 

e) potenciālais operators ir apliecinājis spēju ievērot saistības, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija Regulas (EK) Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā*, tostarp par pārvades sistēmu operatoru sadarbību Eiropas un reģionālā mērogā.

 

3. Uzņēmumus, ko pārvaldes iestāde sertificējusi kā atbilstošus 8.a panta un 10. panta 2. punkta prasībām, dalībvalstis apstiprina un ieceļ par pārvades sistēmu operatoriem. Piemēro 8.b pantā izklāstīto sertifikācijas procedūru.

 

4. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 8.b pantā izklāstīto procedūru un konstatē, ka pārvaldes iestāde divu mēnešu laikā nav izpildījusi Komisijas lēmumu, tā sešu mēnešu laikā pēc Energoregulatoru sadarbības aģentūras priekšlikuma un pēc pārvades sistēmas īpašnieka un pārvades sistēmas operatora viedokļu uzklausīšanas ieceļ neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru uz 5 gadiem. Pārvades sistēmas īpašnieks jebkurā laikā var ierosināt pārvaldes iestādei iecelt jaunu neatkarīgu sistēmas operatoru saskaņā ar 10. panta 1. punktā paredzēto procedūru.

 

5. Neatkarīgo sistēmas operatoru uzdevums ir piešķirt un pārvaldīt trešās personas pieeju, tostarp iekasēt piekļuves maksu un pārslodzes maksu, un maksājumus saistībā ar kompensācijas mehānismu starp pārvades sistēmu operatoriem atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1228/2003 3. pantam, kā arī ekspluatēt, uzturēt un attīstīt pārvades sistēmu un ar investīciju plānošanu panākt, lai sistēma ilgtermiņā atbilstu pamatotam pieprasījumam. Tīkla attīstībā neatkarīgais sistēmas operators atbild par jaunu infrastruktūras objektu plānošanu (tostarp apstiprināšanu), būvniecību un nodošanu ekspluatācijā. Šajā nolūkā tas darbojas kā neatkarīgs sistēmas operators atbilstoši šai nodaļai. Trešās puses pieejas piešķiršana un pārvaldība un investīciju plānošana nedrīkst būt pārvades sistēmas īpašnieku pienākums.

 

6. Ja ir iecelts neatkarīgs sistēmas operators, pārvades sistēmas īpašnieks

 

a) pienācīgi sadarbojas ar neatkarīgo sistēmas operatoru un palīdz tam veikt pienākumus, tostarp sniedzot visu attiecīgo informāciju;

 

b) finansē investīcijas, par kurām nolemj neatkarīgais sistēmas operators un kuras apstiprina pārvaldes iestāde, vai piekrīt, ka tās finansē cita ieinteresētā puse, arī neatkarīgais sistēmas operators. Attiecīgos finanšu līgumus apstiprina pārvaldes iestāde. Pirms apstiprināšanas pārvaldes iestāde apspriežas ar aktīvu īpašnieku un citiem interesentiem;

 

c) nodrošina segumu saistībām, kas attiecas uz tīkla aktīviem, izņemot to saistību daļu, kas saistīta ar neatkarīgā sistēmas operatora uzdevumiem;

 

d) nodrošina garantijas, kas vajadzīgas finansējuma piesaistei tīkla paplašināšanai, izņemot tās investīcijas, attiecībā uz kurām saskaņā ar b) apakšpunktu pārvades sistēmas īpašnieks piekritis, ka finansējumu nodrošina cita ieinteresētā persona, arī neatkarīgais sistēmas operators.

 

7. Attiecīgajai valsts konkurences iestādei piešķir visas vajadzīgās pilnvaras, lai ciešā sadarbībā ar pārvaldes iestādi varētu efektīvi uzraudzīt, kā pārvades sistēmas īpašnieks pilda 6. punktā paredzētās saistības.

 

Pamatojums

Neatkarīga sistēmas operatora modelis ir saistīts ar birokrātiju un dārgu pārvaldes kontroli, un tādēļ tas nav dzīvotspējīga alternatīva pilnīgai īpašumtiesību nošķiršanai. Papildus pilnīgas īpašumtiesību nošķiršanas modelim referents izskatīs jebkuru citu modeli, kas var sniegt pārliecību konkurentiem, kuri vēlas iekļūt tirgū, nodrošinot, ka neradīsies interešu konflikts un ka tas ir efektīvs īpašumtiesību nošķiršanas modelis.

Grozījums Nr.  76

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 8. punkts

Direktīva 2003/54/EK

10.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.a pants

svītrots

Pārvades sistēmu īpašnieku nošķiršana

 

1. Ja ir iecelts neatkarīgs sistēmas operators, pārvades sistēmas īpašniekiem, kas ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā, jābūt neatkarīgiem no citām darbībām, kas nav saistītas ar pārvadi, vismaz šādos aspektos: to juridiskā forma, organizācija un lēmumu pieņemšana.

 

2. Lai nodrošinātu 1. punktā minēto pārvades sistēmas īpašnieka neatkarību, piemēro vismaz šādus obligātos kritērijus:

 

a) personas, kas atbild par pārvades sistēmas īpašnieka vadību, nedrīkst iesaistīties integrētā elektroenerģijas uzņēmuma struktūrās, kas tieši vai netieši ir pastāvīgi atbildīgas par elektroenerģijas ražošanu, sadali un piegādi;

 

b) jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā to personu profesionālās intereses, kas atbild par pārvades sistēmas īpašniekuzņēmuma vadību, un vienlaikus tās varētu rīkoties neatkarīgi;

 

c) pārvades sistēmas īpašnieks izstrādā atbilstības programmu, kurā izklāsta pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu diskriminējošas rīcības nepieļaušanu, un nodrošina atbilstīgu kontroli pār tās ievērošanu. Programmā paredz konkrētus darbinieku pienākumus, kas jāveic, lai sasniegtu šo mērķi. Persona vai struktūra, kas atbild par atbilstības programmas kontroli, iesniedz pārvaldes iestādei gada ziņojumu par veiktajiem pasākumiem, un šo ziņojumu publicē.

 

3. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas īpašnieks pilnībā ievēro šā panta 2. punktu. Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

 

Grozījums Nr.  77

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 8.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

11. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8.a) Direktīvas 11. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"2. Ražošanas objektu dispečervadību un starpsavienojumu izmantošanu nosaka, ņemot vērā kritērijus, kurus jāapstiprina valsts pārvaldes iestādēm un kuriem jābūt objektīviem, publicētiem un nediskriminējoši piemērojamiem, lai nodrošinātu pareizu iekšējā elektroenerģijas tirgus darbību. Jāņem vērā ekonomiskās priekšrocības, kāda ir elektroenerģijai, ko iegūst no pieejamiem ražošanas objektiem vai caur starpsavienojumiem, un sistēmas tehniskos ierobežojumus.

(Direktīvas 2003/54/EK 11. panta 2. punkta formulējums ar izmaiņām esošajā tekstā).

Pamatojums

Salīdzinājumā ar dalībvalstu valdībām neatkarīgas valsts pārvaldes iestādes ir objektīvākas.

Grozījums Nr.  78

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 8.b punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

11. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8.b) 11. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"3. Valsts pārvaldes iestādes prasa, lai sistēmas operators, veicot ražošanas objektu dispečervadību, dotu priekšroku ražošanas objektiem, kas izmanto atjaunīgās enerģijas avotus vai atkritumus, kā arī koģenerācijai, izņemot, ja ir apdraudētas tīkla tehniskā līdzsvara vai drošības un uzticamības prasības.”

(Direktīvas 2003/54/EK 11. panta 3. punkta formulējums ar izmaiņām esošajā tekstā).

Grozījums Nr.  79

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 8.c punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

11. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8.c) Direktīvas 11. panta 5. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"5. Dalībvalstis ar valsts pārvaldes iestāžu starpniecību pieprasa, lai pārvades sistēmas operatori ievērotu minimālos standartus attiecībā uz pārvades sistēmu uzturēšanu un attīstību, tostarp starpsavienojumu jaudu. Valsts pārvaldes iestādēm jānosaka plašāka darbības joma, lai nodrošinātu, ka tās savā darbā ņem vērā Eiropas patērētāju intereses.”

(Direktīvas 2003/54/EK 11. panta 5. punkta formulējums ar izmaiņām esošajā tekstā).

Grozījums Nr.  80

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1.pants – 8.d punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

11. pants – 7.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8.d) 11. pantu papildina ar šādu punktu:

 

„7.a Pārvades sistēmu operatori veicina lielu gala patērētāju un gala patērētāju apvienību piedalīšanos rezervju un līdzsvarošanas tirgos. Ja ražošanas un pieprasījuma piedāvājumiem ir vienāda cena, priekšroka dodama pieprasījumam."

(Direktīvas 2003/54/EK 11. pantam pievienots jauns 7.a punkts).

Pamatojums

Lai uzlabotu energoefektivitāti, ir svarīgi, lai patērētāji aktīvi piedalītos papildu pakalpojumu tirgū, īpaši tad, ja viņi var samazināt pieprasījumu noteiktos kritiskos brīžos (maksimālā slodze, avārijas situācijas). Lieli gala patērētāji tieši vai netieši var iesaistīties šādos tirgos. Mazie patērētāji šādos tirgos tieši piedalīties nevar, ja vien kāds (piemēram, piegādātājs) nevar apvienot lielāku skaitu šādu patērētāju un efektīvi kontrolēt viņu pieprasījuma daļu.

Grozījums Nr.  81

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 8.e punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

11. pants – 7.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8.e) 11. pantu papildina ar šādu punktu:

 

„7.b Valsts pārvaldes iestādes nodrošina, ka līdzsvarošanas noteikumi un tarifi ir atbilstoši saskaņoti visās dalībvalstīs līdz ..*. Jo īpaši tām jānodrošina, ka lieli gala patērētāji un gala patērētāju apvienības var efektīvi iesaistīties līdzsvarošanas un citos attiecīgos papildu pakalpojumos.

 

*Divi gadi no šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.”

(Direktīvas 2003/54/EK 11. pantam pievienots jauns 7.b punkts)

Pamatojums

Saskaņā ar 23. pantu, pārvaldes iestādes ir atbildīgas „vismaz par tās metodikas noteikšanu vai apstiprināšanu (..), ko izmanto, lai aprēķinātu vai paredzētu noteikumus un nosacījumus (..) attiecībā uz izlīdzinošo pakalpojumu nodrošināšanu”. Tā kā līdzsvarošanas pakalpojumu saskaņošana ir svarīgs elements iekšējā tirgus veiksmīgai darbībai, pārvaldes iestādēm ciešā sadarbībā ar pārvades sistēmu operatoriem jāpanāk atbilstošs saskaņošanas līmenis.

Grozījums Nr.  82

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 9. punkts

Direktīva 2003/54/EK

12. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2.a) Komercinformācija, kas ir būtiska konkurencei tirgū, it īpaši informācija, kas ļauj identificēt piegādes vietu, informācija par uzstādīto jaudu un informācija par pieteikto jaudu, ir pieejama visiem elektroapgādes operatoriem tirgū. Nepieciešamības gadījumā valsts pārvaldes iestāde prasa vēsturiskajiem operatoriem sniegt šādu informāciju ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr.  83

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 9.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

14. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9.a) Direktīvas 14. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"1. Sadales sistēmas operators ir atbildīgs par sistēmas ilgtermiņa jaudas nodrošināšanu, tā lai elektroenerģijas pārvades apjoms atbilstu pamatotām prasībām attiecībā uz elektroenerģijas sadali, uzturēšanu un attīstību ar ekonomiski izdevīgiem nosacījumiem, pienācīgi ņemot vērā vides aizsardzības apsvērumus, savā apgabalā uztur drošu, stabilu un efektīvu elektroenerģijas sadales sistēmu, kā arī energoefektivitātes veicināšanu.

(Direktīvas 2003/54/EK 14. panta 1. punkta formulējums ar izmaiņām esošajā tekstā).

Pamatojums

Sadales sistēmu operatoriem (SSO) ir jābūt tādai pašai atbildībai, kāda noteikta pārvades sistēmu operatoriem (PSO), lai panāktu atbilstību iepriekšminētajiem kritērijiem.

Grozījums Nr.  84

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 9.b punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

14. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9.b) Šī lēmuma 14. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

 

"3. Sadales sistēmas operators sniedz sistēmas lietotājiem informāciju, kas vajadzīga, lai efektīvi piekļūtu sistēmai un izmantotu to.”

Grozījums Nr.  85

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 9.c punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

14. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9.c) 14. pantā iekļauj šādu 3.a punktu:

 

„3.a) Sadales sistēmas operators attiecīgajai pārvaldes iestādei viena gada laikā pēc Direktīvas …/…/EK [ar ko groza Direktīvu 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu] stāšanās spēkā iesniedz priekšlikumu, kurā aprakstītas atbilstīgas informācijas un saziņas sistēmas, kas jāizmanto, lai sniegtu 3. punktā minēto informāciju. Šis priekšlikums citstarp veicina divvirzienu elektronisko skaitītāju. kas ir jāizgatavo visu patērētāju vajadzībām 10 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, izmantošanu, galapatērētāju un decentralizēto ražotāju aktīvu līdzdalību sistēmas darbībā un informācijas plūsmu reālā laikā starp sadali un pārvades sistēmu operatoriem, lai optimizētu visu pieejamo ražotāju, tīkla un pieprasījuma resursu izmantošanu.”

(Direktīvas 2003/54/EK 14. pantam pievienots jauns 3.a punkts)

Grozījums Nr.  86

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 9.d punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

14. pants – 3.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9.d) Regulas 14. pantā iekļauj šādu 3.b punktu:

 

„3.b Divu gadu laikā pēc Direktīvas …/…/EK [ar ko groza Direktīvu 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu] stāšanās spēkā valsts pārvaldes iestādes apstiprina vai noraida 3.a punktā minētos priekšlikumus. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina ieviešamo informācijas un saziņas sistēmu pilnīgu savietojamību. Šajā nolūkā tās var pieņemt vadlīnijas un aicināt grozīt 3.a punktā minētos priekšlikumus.”

(Direktīvas 2003/54/EK 14. pantam pievienots jauns punkts).

Grozījums Nr.  87

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 9.e punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

14. pants – 3.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9e) Regulas 14. pantā iekļauj šādu 3.c punktu:

 

„3.c Pirms sadales sistēmas operatora informēšanas par lēmumu attiecībā uz 3. punktā minēto priekšlikumu valsts pārvaldes iestāde informē aģentūru vai, ja tā vēl nav uzsākusi darbību, Komisiju. Aģentūra vai Komisija nodrošina, ka ieviešamās informācijas un saziņas sistēmas veicina elektrības iekšējā tirgus attīstību un neievieš jaunus tehniskus šķēršļus.”

(Direktīvas 2003/54/EK 14. pantam pievienots jauns punkts).

Grozījums Nr.  88

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 9.f punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

14. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9.f) 14. pantā iekļauj šādu 4.a punktu:

 

„4.a Dalībvalstis veicina sadales tīklu modernizāciju, kuriem jābūt veidotiem tā, lai sekmētu decentralizētu ražošanu un nodrošinātu energoefektivitāti.”

(Direktīvas 2003/54/EK 14. pantam pievienots jauns 4. punkta b) apakšpunkts).

Pamatojums

Dalībvalstīm jāveic vairāk pasākumu, lai it īpaši atbalstītu koģenerāciju.

Grozījums Nr.  89

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 10. punkts – c apakšpunkts

Direktīva 2003/54/EK

15. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja sadales sistēmas operators ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā, dalībvalstis nodrošina sadales sistēmas operatora darbības uzraudzību, lai tas nevarētu ļaunprātīgi izmantot vertikālo integrāciju, kropļojot konkurenci. Jo īpaši vertikāli integrēti sadales sistēmas operatori nedrīkst saziņā un zīmola veidošanā maldināt par vertikāli integrētā uzņēmuma piegādes struktūras atsevišķo identitāti.

3. Ja sadales sistēmas operators ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā, valsts pārvaldes iestādes nodrošina sadales sistēmas operatora darbības uzraudzību, lai tas nevarētu ļaunprātīgi izmantot vertikālo integrāciju, kropļojot konkurenci. Jo īpaši vertikāli integrēti sadales sistēmas operatori nedrīkst saziņā un zīmola veidošanā maldināt par vertikāli integrētā uzņēmuma piegādes struktūras atsevišķo identitāti.

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādēm jāuzņemas atbildība par nošķiršanas noteikumu uzraudzību saistībā ar sadales sistēmu operatoriem, lai nodrošinātu SSO neatkarību.

Grozījums Nr.  90

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 10. punkts – c apakšpunkts

Direktīva 2003/54/EK

15. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, lai nodrošinātu to, ka sadales sistēmas operators pilnībā ievēro 2. punktu attiecībā uz sadales sistēmas operatora pilnīgu neatkarību, nediskriminējošu rīcību un aizliegumu vertikāli integrētu uzņēmumu piegādes struktūrai negodīgi izmantot vertikālās integrācijas priekšrocības. Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Pamatojums

Saskaņā ar šo noteikumu Eiropas Komisija, izmantojot komitoloģiju, pieņems vadlīnijas, lai nodrošinātu (i) sadales sistēmas operatoru neatkarību, (ii) nediskriminējošu rīcību un (iii) aizliegumu vertikāli integrētu uzņēmumu piegādes darbībā negodīgi izmantot vertikālās integrācijas priekšrocības. Visi šie pasākumi jāpieņem, piedaloties Padomei un Eiropas Parlamentam, jo pārmērīga komitoloģijas izmantošana var palielināt regulatīvo nenoteiktību.

Grozījums Nr.  91

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 11.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

19. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11a) Direktīvas 19. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“3. Elektroapgādes uzņēmumi savā iekšējā grāmatvedībā atsevišķi uzskaita pārvades un sadales darbības, kā tas būtu jādara, ja attiecīgās darbības veiktu atsevišķi uzņēmumi, lai izvairītos no diskriminācijas, šķērssubsidēšanas un konkurences izkropļošanas. Tie arī veic uzskaiti, kuru drīkst konsolidēt, par katru ar elektroenerģiju saistītu darbību, kas neattiecas uz pārvadi vai sadali. Līdz 2007. gada 1. jūlijam tie veic atsevišķu uzskaiti par piegādēm tiesīgiem klientiem un piegādēm klientiem, kas nav tiesīgi. Uzskaitē norāda ieņēmumus no īpašumā esošas pārvades/sadales sistēmas. Attiecīgā gadījumā tie veic konsolidētu uzskaiti par citām darbībām, kas nav saistītas ar elektroenerģiju. Iekšējā grāmatvedībā ietilpst bilance un peļņas un zaudējumu pārskats par katru darbības veidu.”

(Grozīts viens vārds („katrs”)Direktīvas 2003/54/EK 19. panta 3. punktā)

Pamatojums

Tā kā Eiropā pieaug daudznacionāli energouzņēmumi, ir nepieciešams norādīt, ka katras valsts energouzņēmuma atskaites jāpublicē, nevis jāiekļauj mātesuzņēmuma atskaitē.

Grozījums Nr.  92

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 11.b punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

20. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11.b) Direktīvas 20. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"2. Attiecīgais pārvades vai sadales sistēmas operators var atteikt pieeju, ja tam fiziski nav pieejama vajadzīgā jauda. Šāds atteikums attiecīgi jāpamato, izmantojot objektīvus, tehniski un ekonomiski pamatotus kritērijus. Valsts pārvaldes iestāde nodrošina, ka šie kritēriji tiek konsekventi piemēroti un ka sistēmas izmantotājam, kuram pieeja atteikta, ir apelācijas tiesības. Valsts pārvaldes iestāde attiecīgā gadījumā un tad, ja pieeju atsaka, nodrošina to, ka pārvades vai sadales sistēmas operators sniedz attiecīgu informāciju par pasākumiem, kas būtu vajadzīgi tīkla pastiprināšanai. Pusei, kas šādu informāciju pieprasa, var likt maksāt saprātīgu samaksu, kas atspoguļo šādas informācijas sniegšanas izmaksas.”

(Direktīvas 2003/54/EK 20. panta 2. punkts papildināts ar jauniem elementiem).

Pamatojums

Piekļuvi atteikt var tikai sistēmas operators, un atteikumam jābūt pienācīgi pamatotam ar tehniskiem un ekonomiskiem kritērijiem. Atteikuma pamatā var būt vienīgi jaudas fiziska nepietiekamība. Pārvaldes iestādei jābūt pienākumam nodrošināt piekļuves atteikuma kritēriju konsekventu piemērošanu un ieteikt ar jaudu vai savienojumu saistītas investīcijas, lai uzlabotu savienojumu nodrošināšanu, kur tas ir ekonomiski pamatoti.

Grozījums Nr.  93

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 11.c punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

21. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11.c) 21. pantu papildina ar šādu punktu:

 

„2.a Tiesīgiem patērētājiem ir tiesības vienlaicīgi slēgt līgumus ar vairākiem piegādātājiem.”

(Direktīvas 2003/54/EK 21. pantam pievienots jauns 2.a punkts)

Pamatojums

Patērētājiem jābūt iespējai vienlaicīgi slēgt līgumus ar vairākiem piegādātājiem.

Grozījums Nr.  94

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 11.d punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

21. pants – 2.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11.d) 21. pantu papildina ar šādu punktu:

„2.b Aģentūra reālā laikā uzrauga visus organizētos elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus, kas izveidoti ES, EEZ un kaimiņvalstīs, lai konstatētu tirgus stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu vai tirgus uzbūves nepilnības un veicinātu iekšējā tirgus efektivitātes uzlabošanu.”

(Direktīvas 2003/54/EK 21. pantam pievienots jauns 2.a punkts)

Pamatojums

Tirgus uzraudzība ir spēcīgs instruments, lai konstatētu tirgus stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus. Ir svarīgi nodrošināt, ka valsts tirgu uzraudzību valsts pārvaldes iestādes veic, ievērojot saskaņotus kritērijus un metodiku. Tomēr ļoti bieži valsts pārvaldes iestādēm nav vajadzīgo resursu, lai tirgus uzraudzītu pastāvīgi un reālā laikā, tādēļ tās paļaujas uz mēneša vai pat gada analīzi. Aģentūras rīcībā jābūt šī būtiskā uzdevuma veikšanai nepieciešamajiem resursiem.

Grozījums Nr.  95

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Katra dalībvalsts ieceļ vienu valsts pārvaldes iestādi.

1. Katra dalībvalsts ieceļ vienu valsts pārvaldes iestādi.

2. Dalībvalstis garantē pārvaldes iestādes neatkarību un nodrošina, ka tā izmanto savas pilnvaras taisnīgi un pārredzami. Tāpēc dalībvalsts nodrošina, ka pārvaldes iestāde, veicot šajā direktīvā paredzētos pārvaldes uzdevumus, ir tiesiski un funkcionāli neatkarīga no citām publiskām vai privātām struktūrām un ka tās darbinieki un vadītāji darbojas neatkarīgi no tirgus interesēm un neprasa un nepieņem norādījumus no valdības vai citām publiskām vai privātām struktūrām.

2. Dalībvalstis garantē pārvaldes iestādes neatkarību un nodrošina, ka tā izmanto savas pilnvaras taisnīgi un pārredzami. Tāpēc dalībvalsts nodrošina, ka pārvaldes iestāde, veicot šajā direktīvā un saistītos tiesību aktos paredzētos pārvaldes uzdevumus:

 

a) ir tiesiski un funkcionāli neatkarīga no citām publiskām vai privātām struktūrām,

 

b) tās darbinieki un vadītāji darbojas neatkarīgi no tirgus interesēm un

 

c) veicot pārvaldes uzdevumus, neprasa un nepieņem tiešus norādījumus no valdības vai citām publiskām vai privātām struktūrām.

3. Lai aizsargātu pārvaldes iestādes neatkarību, dalībvalstis jo īpaši nodrošina, ka

3. Lai aizsargātu pārvaldes iestādes neatkarību, dalībvalstis jo īpaši nodrošina, ka

a) pārvaldes iestādei ir juridiskas personas statuss, neatkarīgs budžets un pienākumu veikšanai atbilstoši cilvēkresursi un finansējums;

a) pārvaldes iestādei ir juridiskas personas statuss, finansiāla neatkarība un pienākumu veikšanai atbilstoši cilvēkresursi un finansējums;

b) pārvaldes iestādes vadību ieceļ uz noteiktu termiņu, kas nav pagarināms un ilgst vismaz piecus gadus, un atbrīvo no amata pirms termiņa tikai tad, ja netiek pildīti šajā pantā minētie nosacījumi vai ja tiek atklāts nopietns pārkāpums.

(b) pārvaldes iestādes valdes locekļus ieceļ uz noteiktu termiņu, kas nav pagarināms un ilgst vismaz piecus gadus, bet ne vairāk par septiņiem gadiem. Attiecībā uz pirmo pilnvaru termiņu pusei valdes locekļu tas ir divarpus gadi. Locekļus atbrīvo no amata pirms termiņa tikai tad, ja viņi nepilda šajā pantā minētos nosacījumus vai ja atbilstīgi valsts tiesūbu aktiem tiek atklāts nopietns pārkāpums.

Grozījums Nr.  96

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.a pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

„ba) pārvaldes iestādes budžeta vajadzības sedz tieši ienākumi no enerģijas tirgus darbībām.”

Grozījums Nr.  97

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.b pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pārvaldes iestāde, veicot šajā direktīvā noteiktos pārvaldes uzdevumus, veic visus pasākumus, kas pamatoti nepieciešami, lai sasniegtu šādus mērķus:

Pārvaldes iestāde, veicot šajā direktīvā noteiktos pārvaldes uzdevumus, veic visus pasākumus, kas pamatoti nepieciešami, lai sasniegtu šādus mērķus:

a) ciešā sadarbībā ar Aģentūru, citu dalībvalstu pārvaldes iestādēm un Komisiju sekmēt konkurētspējīgu, drošu un ekoloģiski ilgtspējīgu iekšējo elektroenerģijas tirgu Kopienā un efektīvu tirgus atvēršanu visiem Kopienas patērētājiem un piegādātājiem;

a) ciešā sadarbībā ar Aģentūru, citu dalībvalstu pārvaldes iestādēm un Komisiju sekmēt konkurētspējīgu, drošu un ekoloģiski ilgtspējīgu iekšējo elektroenerģijas tirgu Kopienā, efektīvu tirgus atvēršanu visiem Kopienas patērētājiem un piegādātājiem, kā arī nodrošināt energoapgādes tīklu efektīvu un uzticamu darbību, ņemot vērā ilgtermiņa mērķus;

b) attīstīt konkurējošus un pienācīgi funkcionējošus reģionālos tirgus Kopienā, lai sasniegtu a) apakšpunktā minēto mērķi;

b) attīstīt konkurējošus un pienācīgi funkcionējošus tirgus Kopienā, lai sasniegtu a) apakšpunktā minēto mērķi;

c) likvidēt ierobežojumus elektroenerģijas tirdzniecībai starp dalībvalstīm, tostarp attīstīt pieprasījumam atbilstošas pārrobežu pārvades jaudas, palielināt valstu tirgu integrāciju un panākt neierobežotu elektroenerģijas plūsmu visā Kopienā;

c) likvidēt jebkādus ierobežojumus elektroenerģijas tirdzniecībai starp dalībvalstīm, tostarp attīstīt pieprasījumam atbilstošas pārrobežu pārvades jaudas un palielināt valstu tirgu integrāciju, lai veicinātu neierobežotu elektroenerģijas plūsmu visā Kopienā;

d) īstermiņā un ilgtermiņā panākt drošu, uzticamu un efektīvu sistēmu attīstību, veicināt energoefektivitāti, pētniecību un inovācijas, lai nodrošinātu sistēmas atbilstību pieprasījumam un atjaunīgās enerģijas resursu un zemu oglekļa emisiju inovatīvu tehnoloģiju attīstību;

d) nodrošināt maksimāli rentablu uz patērētājiem orientētu drošu, uzticamu un efektīvu tīklu sistēmu attīstību, veicināt sistēmas atbilstību, vienlaikus nodrošinot energoefektivitāti un liela un maza apjoma atjaunīgās enerģijas resursu un decentralizētās ražošanas energoefektivitāti un integrāciju gan pārvades, gan sadales tīklos;

 

da) sekmējot jaunu ražošanas jaudu pieeju tīklam, jo īpaši atceļot barjeras, kas varētu kavēt jaunu dalībnieku un atjaunīgās enerģijas resursu ienākšanu tirgū;

e) nodrošināt īstermiņā un ilgtermiņā atbilstošu stimulu tīkla operatoriem palielināt tīkla efektivitāti un sekmēt tirgus integrāciju;

e) nodrošināt īstermiņā un ilgtermiņā atbilstošu stimulu tīkla operatoriem palielināt tīkla efektivitāti un sekmēt tirgus integrāciju;

f) nodrošināt valsts tirgus efektīvu darbību un sadarbībā ar konkurences iestādēm sekmēt konkurenci.

f) nodrošināt, ka patērētāji gūst labumu no valsts tirgus efektīvas darbības, veicinot efektīvu konkurenci sadarbībā ar konkurences iestādēm un nodrošinot patērētāju aizsardzību;

 

fa) palīdzēt sasniegt augstvērtīgu elektroenerģijas piegādes universālo un sabiedrisko pakalpojumu, sniedzot ieguldījumu mazaizsargātu patērētāju aizsardzībā, un palīdzēt nodrošināt, ka A pielikumā paredzētie patērētāju tiesību aizsardzības pasākumi ir efektīvi.

 

fb) saskaņot vajadzīgo datu apmaiņas procesu.

Grozījums Nr.  98

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pārvaldes iestādei ir šādi pienākumi:

1. Pārvaldes iestādei ir šādi pienākumi, kas attiecīgā gadījumā jāveic ciešā sadarbībā ar citām attiecīgām valsts un Eiropas iestādēm, pārvades sistēmu operatoriem un citiem tirgus dalībniekiem, neierobežojot to konkrētās kompetences.

Grozījums Nr.  99

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-a) neatkarīgi un saskaņā ar pārredzamiem kritērijiem noteikt vai apstiprināt regulētos tīkla tarifus un tīkla tarifa sastāvdaļas;

Pamatojums

Uzdevums noteikt regulētos tīkla tarifus, nevienam neiejaucoties no ārpuses, ir viens no neatkarīgas iestādes patiesiem kritērijiem. Šāds princips ir skaidri jānosaka direktīvā kā pirmais reālais solis uz patiesu valsts pārvaldes sistēmu saskaņošanu.

Grozījums Nr.  100

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) saistībā ar pārrobežu jautājumiem sadarboties ar attiecīgo dalībvalstu pārvaldes iestādēm (regulatoriem) vai citām iestādēm;

b) saistībā ar pārrobežu jautājumiem sadarboties ar dalībvalstu pārvaldes iestādēm (regulatoriem) vai citām iestādēm un Aģentūru, tostarp nodrošināt pietiekamu starpsavienojumu jaudu starp pārvades infrastruktūrām, lai izpildītu vispārējā tirgus novērtējuma un apgādes drošības kritēriju, nediskriminējot apgādes uzņēmumus dažādās dalībvalstīs;

Grozījums Nr.  101

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) ievērot un izpildīt Aģentūras un Komisijas lēmumus;

c) ievērot un izpildīt Aģentūras un Komisijas jebkurus attiecīgus un saistošus lēmumus;

Grozījums Nr.  102

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – e apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) nodrošināt to, ka netiek veikta pārvades, sadales un piegādes darbību šķērssubsidēšana;

e) uzraudzīt atbilsmi nošķiršanas prasībām, ko paredz šī direktīva un citi attiecīgi Kopienas tiesību akti, un nodrošināt to, ka netiek veikta pārvades, sadales un piegādes darbību šķērssubsidēšana, kā arī nodrošināt, ka pārvades un sadales tarifi tiek noteikti laikus pirms attiecīgajiem periodiem, kuros piemēro šos tarifus;

Grozījums Nr.  103

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. punkts – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – f apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f) pārskatīt pārvades sistēmu operatoru investīciju plānus un gada ziņojumā ietvert pārvades sistēmas operatoru investīciju plānu vērtējumu attiecībā uz to atbilstību Eiropas mēroga 10 gadu tīkla attīstības plānam, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.c panta 1. punktā;

f) uzraudzīt pārvades sistēmu operatoru investīciju plānus un gada ziņojumā ietvert pārvades sistēmas operatoru investīciju plānu vērtējumu attiecībā uz to atbilstību Eiropas mēroga 10 gadu tīkla investīciju plānam, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.c panta 1. punktā; 10 gadu ieguldījumu plāns rada stimulus investīcijām un nodrošina, ka darbinieku kvalitāte un skaits ir pietiekams, lai izpildītu pakalpojumu sniegšanas saistības; ja attiecīgais operators neizpilda 10 gadu ieguldījumu plānu, pārvaldes iestāde piemēro šim operatoram samērīgas sankcijas, ko nosaka atbilstīgi Aģentūras izstrādātajām pamatnostādnēm;

Grozījums Nr.  104

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

"fa) apstiprināt pārvades sistēmu operatoru gada investīciju plānus;"

Grozījums Nr.  105

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – g apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g) uzraudzīt tīkla drošību un uzticamību, pārskatīt tīkla drošības un uzticamības noteikumus;

g) uzraudzīt atbilsmi tīkla drošības un uzticamības prasībām, izstrādāt vai apstiprināt standartus un prasības saistībā ar pakalpojumu un piegādes kvalitāti, kā arī pārskatīt darbības rezultātu atbilstību paredzētajai pakalpojumu un piegādes kvalitātei un tīkla drošības un uzticamības noteikumiem;

Grozījums Nr.  106

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

"(ha) veicināt pārtraucamu Eiropas piegādes līgumu attīstību;”

Pamatojums

Eiropas pārtraucamas piegādes līgums, kas noteikts Direktīvā 2003/54/EK, prioritāti piešķir enerģijas patēriņa samazināšanai saskaņā ar energoefektivitātes veicināšanas mērķiem.

Eiropas pārtraucamas piegādes līgums nosaka līdzekļus, kā elektroenerģijas patērētājs var uz laiku pārtraukt patēriņu pēc līdzsvara pārvaldītāja un/vai pārvaldes iestādes pieprasījuma, un tādējādi uz laiku pārtraukt darbību, kamēr elektroenerģijas piedāvājums un pieprasījums atgriežas līdzsvarā līdzsvarošanas zonā un/vai tīklā.

Grozījums Nr.  107

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – i apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i) uzraudzīt tirgus atvērtību un konkurenci vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, tostarp saistībā ar elektroenerģijas biržām, cenām, ko maksā mājsaimniecības, operatoru maiņu, atteikumiem no pieslēguma un mājsaimniecību sūdzībām saskaņotā formā, kā arī konkurences kropļojumus vai ierobežojumus, sadarbojoties ar konkurences iestādēm, tostarp sniedzot konkurences iestādēm informāciju par atbilstīgiem gadījumiem;

i) uzraudzīt efektīvu tirgus atvērtību un konkurenci vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, tostarp saistībā ar elektroenerģijas biržām, cenām, ko maksā mājsaimniecības, operatoru maiņu, atbilstošiem priekšapmaksas nosacījumiem, kas atspoguļo faktisko patēriņu, pieteikumiem uz pieslēgumu un atteikumiem no pieslēguma, uzturēšanas izmaksām un mājsaimniecību sūdzībām saskaņotā formā, kā arī konkurences kropļojumus vai ierobežojumus, sadarbojoties ar konkurences iestādēm, tostarp sniedzot konkurences iestādēm informāciju par atbilstīgiem gadījumiem;

Pamatojums

Lai nodrošinātu patērētājiem labāku izvēli, valsts iestādei jāpiešķir pilnvaras pārraudzīt dažādākas likmes un maksājumus.

Grozījums Nr.  108

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„ia) uzraudzīt konkurences ierobežošanas praksi, tostarp ekskluzivitātes klauzulas, kas var neļaut patērētājiem, kas nav mājsaimniecību patērētāji, vai atturēt viņus no izvēles noslēgt līgumus ar vairākiem piegādātājiem; vajadzības gadījumā valsts pārvaldes iestādes par šādu praksi informē valsts konkurences iestādes;”

Pamatojums

Ļaujot patērētājiem, kas nav mājsaimniecību patērētāji, izvēlēties savus piegādātājus un neierobežojot viņu izvēli ar ekskluzivitātes klauzulām, tiks veicināta konkurences attīstība iekšējā tirgū.

Grozījums Nr.  109

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – ib apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„ib) atzīt izvēles brīvību attiecībā uz iespēju noslēgt ilgtermiņa līgumus un aktīvu pārvaldes līgumus, ja tie ir saderīgi ar Kopienas tiesību aktiem.”

Pamatojums

Nav vajadzības attīstīt jaunas iespējas, jo īpaši jaunajiem dalībniekiem, turklāt varētu būt nepieciešami ilgtermiņa līgumi ar plašu klientu bāzi, lai nodrošinātu šādu ieguldījumu daļēju finansēšanu. Turklāt dažiem lieliem enerģijas lietotājiem ir vajadzīga iespēja noslēgt prognozējamus ilgtermiņa līgumus par enerģiju, lai saglabātu konkurētspēju attiecībā uz citiem reģioniem, kur ir pieejami šādi līgumi.

Grozījums Nr.  110

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – j apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

j) reģistrēt laiku, ko pārvades un sadales uzņēmumi tērē, lai izveidotu pieslēgumus un veiktu remontdarbus;

j) reģistrēt laiku, ko pārvades un sadales uzņēmumi tērē, lai izveidotu pieslēgumus un veiktu remontdarbus, un noteikt sankcijas saskaņā ar Aģentūras pamatnostādnēm, ja šis laiks ir pārsniegts bez pietiekama iemesla;

Pamatojums

Jāparedz efektīvas, atbilstošas un atturošas sankcijām, ko piemēro tiem elektroenerģijas uzņēmumiem, kas nepilda saistības, kuras izriet no šīs direktīvas.

Grozījums Nr.  111

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – k apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

k) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu pilnvaras, nodrošināt augstas prasības elektroenerģijas universālajam un sabiedriskajam pakalpojumam, mazaizsargātu patērētāju aizsardzību un A pielikumā paredzēto patērētāju tiesību aizsardzības pasākumu efektivitāti;

k) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu pilnvaras, uzraudzīt, kā tiek nodrošināta elektroenerģijas universālā un sabiedriskā pakalpojuma augsta kvalitāte un mazaizsargātu patērētāju aizsardzība;

Pamatojums

Daži pienākumi jāpilda galvenokārt valdībām, jo tās vairāk nodarbojas ar sociāliem pasākumiem, nevis ar tirgus regulēšanu. Regulatori neuzskata, ka viņu pilnvarās ietilpst sociālās politikas noteikšana. Taču regulatoriem jābūt pilnvarotiem nodrošināt A pielikuma noteikumu efektīvu izpildi. Vismaz jābūt skaidram, ka regulatori ir atbildīgi par A pielikuma īstenošanu attiecībā uz patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr.  112

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

"ka) nodrošināt A pielikumā noteikto patērētāju aizsardzības pasākumu efektīvu izpildi;"

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādēm jānodrošina A pielikumā noteikto „patērētāju aizsardzības pasākumu” efektīva izpilde.

Grozījums Nr.  113

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – l apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

l) vismaz reizi gadā publicēt ieteikumus par piegādes tarifu atbilstību 3. pantam;

l) vismaz reizi gadā publicēt ieteikumus par piegādes tarifu atbilstību 3. pantam, šajos ieteikumos pievēršot pienācīgu uzmanību regulēto cenu (vairumtirdzniecības un galalietotāju cenu) tirgus darbības ietekmei;

Grozījums Nr.  114

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„la) ziņot valsts pārvaldes iestādēm un Komisijai par tām dalībvalstīm, kurās regulētie tarifi ir zemāki par tirgus cenām;”

Pamatojums

Lai veicinātu iekšējā tirgus attīstību, ir jāatceļ tarifi, kas noteikti zemāki par tirgus cenu, lai tādējādi varētu nodrošināt tirgus atvērtību. Jābūt paredzētām efektīvām, atbilstošām un atturošām sankcijām, ko piemēro tiem elektroenerģijas uzņēmumiem, kas nepilda saistības, kuras izriet no šīs direktīvas.

Grozījums Nr.  115

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – m apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

m) nodrošināt piekļuvi patēriņa datiem, vienota patēriņa datu formāta izmantošanu un piekļuvi datiem saskaņā ar A pielikuma h) punktu;

m) ieviest standartizētus noteikumus, kas reglamentē attiecības starp gala lietotājiem un piegādātājiem, izplatītājiem un uzskaites sistēmas operatoriem un kas attiecas vismaz uz piekļuvi patēriņa datiem, tostarp cenām un jebkuriem citiem saistītajiem izdevumiem, šādu vienota patēriņa viegli saprotama datu formāta izmantošanu, atbilstošu priekšapmaksu, kas atspoguļo faktisko patēriņu, un visiem patērētājiem tūlītēju piekļuvi šādiem datiem saskaņā ar A pielikuma h) punktu;

Pamatojums

Valsts iestādes pilnvaru pilnīgāks skaidrojums palīdz tirgus darbībai un gara rezultātā dod labumu patērētājiem.

Grozījums Nr.  116

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – oa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

"oa) izmantot veto tiesības attiecībā uz lēmumiem iecelt vai atcelt no amata personas, kas atbildīgas par pārvades sistēmas operatora vispārējo pārvaldību;"

Pamatojums

Piešķirot valsts pārvaldes iestādēm veto tiesības attiecībā uz PSO vadītāju iecelšanu un atlaišanu, direktīva palīdz nodrošināt, ka tiek pienācīgi ņemtas vērā to personu profesionālās intereses, kas atbild par PSO darbu, un līdz ar to palīdz viņiem veikt savus pienākumus pilnīgi neatkarīgi.

Grozījums Nr.  117

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – ob apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„oa) noteikt vai apstiprināt tarifus par piekļuvi tīklam un šādu tarifu noteikšanā izmantoto metodoloģiju.”

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādēm jāspēj noteikt vai apstiprināt tarifus, lai nodrošinātu visu dalībnieku taisnīgu piekļuvi elektroenerģijas tirgum, turklāt tarifu noteikšanā izmantotajai metodoloģijai jābūt pārredzamai un tā jāpublicē saskaņā ar šī panta 4. punktu.

Grozījums Nr.  118

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – oc apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

"oc) noteikt vai apstiprināt pakalpojumu kvalitātes standartus, uzraudzīt īstenošanu un noteikt sankcijas par saistību nepildīšanu;"

Pamatojums

Pakalpojuma kvalitāte ir viens no diviem (otrs ir cena) elementiem, kas jāregulē (bez regulācijas kvalitāte var pasliktināties). Pārvaldes iestādei jābūt tiesīgai noteikt un apstiprināt kvalitātes standartus, uzraudzīt šo standartu ieviešanu un noteikt sankcijas saistību nepildīšanas gadījumā.

Grozījums Nr.  119

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – od apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

"od) uzraudzīt 24. pantā minēto drošības pasākumu īstenošanu;"

Pamatojums

Grozīts agrākais šā panta 3. punkta f) apakšpunkts.

Grozījums Nr.  120

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – oe apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

„oe) saskaņot datu apmaiņas procesus, lai veicinātu vissvarīgākās tirgus norises reģionu līmenī;”

Pamatojums

ES mēģina izveidot pārrobežu tirgus reģionus. Tādēļ jebkādu datu apmaiņas procesu saskaņošana ir būtiska. Liberalizētā tirgū efektīva datu apmaiņa ir pamata priekšnoteikums programmu izpildei, tīrvērtei, norēķiniem, piegādātāja nomaiņai un daudziem citiem nolūkiem. Ja nav koordinētas datu apmaiņas, pārrobežu tirgus reģionu izveide kavējas.

Grozījums Nr.  121

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – of apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„(of) piemērot cenu griestu nekonkurētspējīgos tirgos uz noteiktu, ierobežotu periodu, lai aizsargātu parērētājus pret tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, noteikt šādus griestus pietiekami augstā līmenī, lai neatturētu jaunpienācēju ienākšanu un esošo konkurentu paplašināšanos;”

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādēm jāspēj noteikt cenu griestus, ja pastāv pārāk liela tirgus kompetence, bet šiem griestiem jābūt pietiekami augstiem, lai netiktu bremzēta jaunu dalībnieku ienākšana tirgū, esošo konkurentu darbības paplašināšana un elektroenerģijas iekšējā tirgus attīstība.

Grozījums Nr.  122

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – og apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

"og) veikt pārvades sistēmu operatoru ekspluatācijas plānu revīziju;"

Pamatojums

PSO ekspluatācijas darbības plāni ir ļoti nozīmīgi piegādes drošībai. Tomēr tos var izstrādāt tādus, ka ir iespējama diskriminācija. Lai nodrošinātu ekspluatācijas plānu neitralitāti attiecībā uz tīkla lietotājiem, kā arī piegādes drošību, valsts pārvaldes iestādēm jābūt tiesībām veikt šo plānu revīziju.

Grozījums Nr.  123

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – oh apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„oh) kopā ar attiecīgajām plānošanas iestādēm izstrādāt pamatnostādnes attiecībā uz laika ziņā ierobežotām licencēšanas procedūrām, lai veicinātu jaunu dalībnieku iesaistīšanos ražošanā un tirdzniecībā;"

Pamatojums

Patlaban daudziem jauniem dalībniekiem ir sarežģīti ienākt ražošanā un tirdzniecībā.

Grozījums Nr.  124

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – oi apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„oi) nodrošināt vairumtirdzniecības cenu svārstību pārredzamību.”

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem tirgus dalībniekiem, jābūt pieejamai informācijai par jebkurām vairumtirdzniecības cenu izmaiņām.

Grozījums Nr.  125

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

"1.a Dalībvalsts var noteikt, ka šā panta 1. punktā minētos uzraudzības pienākumus var veikt iestāde, kas nav pārvaldes iestāde. Šādā gadījumā uzraudzības gaitā iegūtā informācija jāpaziņo pārvaldes iestādei pēc iespējas drīzāk.

 

Pārvaldes iestāde saskaņā ar labāka regulējuma principiem, veicot 1. punktā minētos pienākumus, vajadzības gadījumā konsultējas ar pārvades sistēmu operatoriem un cieši sadarbojas ar citām attiecīgām valsts iestādēm, saglabājot to neatkarību un neierobežojot to konkrētās kompetences."

Pamatojums

Teksts pārcelts no ievaddaļas uz 1.a punktu.

Grozījums Nr.  126

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"2.a Uzraugot valsts elektrības tirgus atbilstoši šā panta 1. punkta i) apakšpunktam, tostarp uzraugot vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenas, valsts pārvaldes iestādes pieņem saskaņotu metodiku, kam piekritusi un ko apstiprinājusi Aģentūra.”

(Direktīvas 2003/54/EK 22.c pantam pievieno jaunu 2.a punktu)

Pamatojums

Tirgus uzraudzība ir spēcīgs instruments, lai konstatētu tirgus stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus. Ir svarīgi nodrošināt, ka valsts tirgu uzraudzību valsts pārvaldes iestādes veic, ievērojot saskaņotus kritērijus un metodiku. Tomēr ļoti bieži valsts pārvaldes iestādēm nav vajadzīgo resursu, lai tirgus uzraudzītu pastāvīgi un reālā laikā, tādēļ tās paļaujas uz mēneša vai pat gada analīzi. Aģentūras rīcībā jābūt šī būtiskā uzdevuma veikšanai nepieciešamajiem resursiem.

Grozījums Nr.  127

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 3. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) sadarbībā ar valsts konkurences iestādēm pētīt elektroenerģijas tirgu darbību un, ja konkurences noteikumi nav pārkāpti, lemt par pasākumiem, kas ir samērīgi un vajadzīgi efektīvas konkurences veicināšanai un tirgus pareizas darbības nodrošināšanai, tostarp virtuālām elektrostacijām;

b) sadarbībā ar valsts konkurences iestādēm pētīt elektroenerģijas tirgu darbību un lemt par pasākumiem, kas ir samērīgi un vajadzīgi efektīvas konkurences veicināšanai un tirgus pareizas darbības nodrošināšanai;

Pamatojums

Grozītais formulējums saglabā spēcīgu un līdzsvarotu regulatīvo tirgus pārraudzību, kā sākotnēji ieteikts (tostarp ex ante pasākumus), bez riska sajaukt pārvaldes un konkurences iestāžu lomas.

Grozījums Nr.  128

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 3. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) pieprasīt no elektroenerģijas uzņēmumiem informāciju, kas vajadzīga paredzēto uzdevumu veikšanai;

c) c) saņemt no elektroenerģijas uzņēmumiem informāciju, kas vajadzīga paredzēto uzdevumu veikšanai, tostarp skaidrojumus atteikumam piešķirt trešās puses piekļuvi, kā arī jebkuru informāciju par pasākumiem, kas vajadzīgi tīkla stiprināšanai; turklāt vajadzības gadījumā šīm iestādēm ir jāsadarbojas ar finanšu tirgus regulatoriem;

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka valsts pārvaldes iestādes spēj uzraudzīt elektroenerģijas tirgus darbību, tām jābūt iespējai saņemt visu attiecīgo informāciju no elektroenerģijas uzņēmumiem.

Grozījums Nr.  129

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Pārvaldes iestādes atbild par noteikumu paredzēšanu un apstiprināšanu pirms to stāšanās spēkā attiecībā uz šādiem aspektiem:

4. Pārvaldes iestādes atbild par noteikumu paredzēšanu un apstiprināšanu pirms to stāšanās spēkā attiecībā uz šādiem aspektiem:

a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, tostarp pārvades un sadales tarifi. Šiem tarifiem jābūt tādiem, lai varētu veikt visas vajadzīgās investīcijas tīklos, nodrošinot tīklu dzīvotspēju;

a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, tostarp pārvades un sadales tarifi un to metodoloģijas, vai kā alternatīva – metodoloģijas un to uzraudzīšana, lai noteiktu vai apstiprinātu pārvades un sadales tarifus. Šie tarifi atbilst faktiskajām izmaksām, ja vien šādas izmaksas ir tādas pašas kā efektīvam un strukturāli līdzīgam operatoram un ir pārredzamas. Tiem jābūt tādiem, lai varētu veikt visas vajadzīgās investīcijas tīklos, nodrošinot tīklu dzīvotspēju; Šie tarifi nediskriminē jaunpienācējus.

b) balansēšanas (līdzsvarošanas) pakalpojumu nodrošināšana.

b) līdzsvarošanas pakalpojumu nodrošināšana, kas iespēju robežās atbilst izmaksām un neietekmē ieņēmumus, vienlaikus nodrošinot pienācīgus stimulus tīkla lietotājiem, lai līdzsvarotu to jaudu un patēriņu; šie pakalpojumi jāsniedz godīgi un bez diskriminācijas.

 

ba) piekļuve pārrobežu infrastruktūrai, tostarp jaudas sadalījuma un pārslodzes pārvaldības procedūras.

 

Pārvaldes iestādes ir pilnvarotas pieprasīt pārvades sistēmu operatoriem grozīt šos noteikumus.

Grozījums Nr.  130

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Nosakot vai apstiprinot tarifus, pārvaldes iestādes nodrošina tīkla operatoriem atbilstošu stimulu īstermiņā un ilgtermiņā palielināt efektivitāti, sekmēt tirgus integrāciju un atbalstīt attiecīgus pētniecības pasākumus.

5. Nosakot vai apstiprinot tarifus un tarifu un līdzsvarošanas pakalpojumu noteikumus un metodiku, pārvaldes iestādes nodrošina tīkla operatoriem atbilstošu stimulu īstermiņā un ilgtermiņā palielināt efektivitāti, sekmēt tirgus integrāciju, nodrošināt piegādes drošību un atbalstīt attiecīgus pētniecības pasākumus.

Grozījums Nr.  131

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"5.a Pārvaldes iestādes uzrauga pārslodzes pārvaldību valstu elektroenerģijas sistēmās un starpsavienojumos.

 

Pārvades sistēmu operatori iesniedz pārslodzes pārvaldības procedūru aprakstu, norādot jaudas sadalījumu, attiecīgās valsts pārvaldes iestādei apstiprināšanai. Valstu pārvaldes iestādes var pieprasīt izdarīt grozījumus šajās procedūrās, pirms tās apstiprināt.”

Grozījums Nr.  132

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Pārvaldes iestādes ir pilnvarotas vajadzības gadījumā pieprasīt pārvades un sadales sistēmas operatoriem grozīt noteikumus, tostarp šajā pantā minētos tarifus un metodiku, lai nodrošinātu to samērīgumu un nediskriminējošu piemērošanu.

6. Pārvaldes iestādes ir pilnvarotas vajadzības gadījumā pieprasīt pārvades un sadales sistēmas operatoriem grozīt šajā pantā minētos noteikumus un nosacījumus, lai nodrošinātu to samērīgumu un nediskriminējošu piemērošanu. Kavēšanās gadījumā attiecībā uz pārvades un sadales tarifu noteikšanu pārvaldes iestādēm ir pilnvaras iepriekš noteikt pārvades un sadales tarifus un pieņemt lēmumu par atbilstīgiem kompensācijas pasākumiem tad, ja gala tarifi atšķiras no šiem pagaidu tarifiem.

Pamatojums

Valsts regulatoriem jābūt piešķirtām pilnvarām nodrošināt, ka pārvades sistēmu operatori (PSO) un sadales sistēmu operatori (SSO) veic atbilstīgus pasākumus.

Grozījums Nr.  133

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Visas personas, kam ir sūdzības par pārvades vai sadales sistēmas operatoru, var iesniegt sūdzību pārvaldes iestādei, kas, rīkojoties kā strīdu izšķiršanas iestāde, pasludina lēmumu divos mēnešos pēc sūdzības saņemšanas. Ja pārvaldes iestādēm vajadzīga papildu informācija, šo termiņu var pagarināt par diviem mēnešiem. Šo termiņu var pagarināt, ja tam piekrīt sūdzības iesniedzējs. Lēmums ir saistošs, izņemot, ja tas ir atcelts apelācijas kārtībā.

7. Visas personas, kam ir sūdzības par pārvades vai sadales sistēmas operatoru saistībā ar šajā direktīvā noteiktajiem operatora pienākumiem, var iesniegt sūdzību pārvaldes iestādei, kas, rīkojoties kā strīdu izšķiršanas iestāde, pasludina lēmumu divos mēnešos pēc sūdzības saņemšanas. Ja pārvaldes iestādēm vajadzīga papildu informācija, šo termiņu var pagarināt par diviem mēnešiem. Šo termiņu var pagarināt, ja tam piekrīt sūdzības iesniedzējs. Lēmums ir saistošs, izņemot, ja tas ir atcelts apelācijas kārtībā.

Grozījums Nr.  134

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Visas personas, ko attiecīgais lēmums skar un kam ir tiesības iesniegt sūdzību par lēmumu, kurš attiecas uz metodiku un pieņemts saskaņā ar šo pantu, vai gadījumā, ja pārvaldes iestādei ir pienākums apspriesties par ierosināto metodiku, var vēlākais divos mēnešos vai īsākā laikā, ko paredz dalībvalstis, pēc lēmuma vai lēmuma priekšlikuma publicēšanas iesniegt sūdzību tā pārskatīšanas nolūkā. Šāda sūdzība neatliek lēmuma piemērošanu.

8. Visas personas, ko attiecīgais lēmums skar un kam ir tiesības iesniegt sūdzību par lēmumu, kurš attiecas uz aprēķināšanas metodēm un pieņemts saskaņā ar šo pantu, vai gadījumā, ja pārvaldes iestādei ir pienākums apspriesties par ierosinātajiem tarifiem vai ierosināto metodiku, var vēlākais divos mēnešos vai īsākā laikā, ko paredz dalībvalstis, pēc lēmuma vai lēmuma priekšlikuma publicēšanas iesniegt sūdzību tā pārskatīšanas nolūkā. Šāda sūdzība neatliek lēmuma piemērošanu.

Pamatojums

Tāpat kā pašreizējā regulējuma apstākļos, dalībvalstis, ja tās vēlas, var pašas ieviest tarifu vai to aprēķināšanas metožu regulatīvo kontroli.

Grozījums Nr.  135

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 12. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12. Pārvaldes iestādes savus lēmumus pamato.

12. Pārvaldes iestādes savus lēmumus pienācīgi pamato un publisko, lai ļautu tiesu iestādēm tos izvērtēt.

Grozījums Nr.  136

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 13. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13. Dalībvalstis nodrošina piemērotus valsts līmeņa mehānismus, lai persona, kuru skar valsts pārvaldes iestādes lēmums, varētu šo lēmumu pārsūdzēt no iesaistītajām pusēm neatkarīgā struktūrā.

13. Dalībvalstis nodrošina piemērotus valsts līmeņa mehānismus, lai persona, kuru skar valsts pārvaldes iestādes lēmums, varētu šo lēmumu pārsūdzēt valsts tiesu iestādē vai citā no iesaistītajām pusēm un valdības neatkarīgā valsts struktūrā.

Grozījums Nr.  137

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 14. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

14. Komisija var pieņemt un grozīt pamatnostādnes par to, kā pārvaldes iestādes īsteno šajā pantā izklāstītās pilnvaras. Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Grozījums Nr.  138

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.d pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Lai to nodrošinātu, līdztekus reģionālai elektroenerģijas tirgu integrācijai izveido vajadzīgas pārvaldes struktūras. Attiecīgās valsts pārvaldes iestādes ciešā sadarbībā ar Aģentūru un tās vadībā nodrošina vismaz šādu regulatīvo uzdevumu izpildi saistībā ar saviem reģionālajiem tirgiem:

2. Pārvaldes iestādes sadarbojas vismaz reģionālā līmenī, sekmējot operatīvās vienošanās, lai panāktu optimālu tīkla pārvaldību, izveidotu kopīgas elektroenerģijas biržas un piešķirtu pārrobežu jaudu, un nodrošinātu minimālo starpsavienojumu jaudu reģionā, kas ļauj attīstīties efektīvai konkurencei.

i) sadarbojas vismaz reģionālā līmenī, sekmējot operatīvās vienošanās, lai panāktu optimālu tīkla pārvaldību, veicinātu kopīgu elektroenerģijas biržu izveidi un piešķirtu pārrobežu jaudu, kā arī nodrošinātu pietiekamu starpsavienojumu jaudu, tostarp izmantojot jaunus starpsavienojumus, reģionā un starp reģioniem, kas ļauj attīstīties efektīvai konkurencei un uzlabot piegādes drošību.

 

ii) vismaz attiecīgajā reģionālajā līmenī saskaņo visus tehniskos un tirgus kodeksus attiecīgajiem pārvades sistēmu operatoriem un citiem tirgus dalībniekiem;

 

iii) saskaņo normatīvus, kas reglamentē pārslodzes pārvaldību un ieņēmumu taisnīgu pārdali, kā arī/ vai pārslodzes pārvaldības izmaksas starp tirgus dalībniekiem;

 

iv) izstrādā noteikumus, kas nodrošina, ka enerģijas biržas (biržu) īpašnieki un/vai pārvaldnieki, kas darbojas attiecīgajā reģionālajā kopējā tirgū, ir pilnībā neatkarīgi no enerģijas ražošanas uzņēmumu īpašniekiem un/vai pārvaldniekiem;

 

2.a Valsts pārvaldes iestādēm ir tiesības slēgt savstarpējas vienošanās, lai veicinātu sadarbību pārvaldes jomā, un darbības, kas minētas 2.a punktā, attiecīgā gadījumā veic ciešā sadarbībā ar citām attiecīgām valsts iestādēm, neskarot to īpašās pilnvaras.

Grozījums Nr.  139

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.d pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, paplašinot pārvaldes iestāžu pienākumu sadarboties savā starpā un ar Aģentūru, un nosakot situācijas, kurās Aģentūra lemj par regulējumu infrstruktūrai, kas savieno vismaz divas dalībvalstis. Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka atkāpšanās no 8. panta 1. punkta nenozīmē, ka katram vertikāli integrētam uzņēmumam automātiski izveidos atšķirīgu ISO standartu, ja tas izriet no 10. panta.

Grozījums Nr.  140

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.e pants – 9. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. Komisija pieņem pamatnostādnes, ar ko paredz šā panta izpildei piemērojamo procedūru. Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Pamatojums

Šā ierosinājuma mērķis ir nodrošināt, ka pamatnostādnes pieņem atbilstīgi parastajai procedūrai Parlaments un Padome. Komisija jāpilnvaro vienīgi veikt nepieciešamos pielāgojumus.

Grozījums Nr.  141

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.f pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Pārvaldes iestāde var nolemt sniegt daļu informācijas citiem tirgus dalībniekiem ar nosacījumu, ka netiek atklāta komerciāli svarīga informācija par konkrētiem tirgus dalībniekiem vai atsevišķiem darījumiem. Šo punktu nepiemēro informācijai par finanšu instrumentiem, uz ko attiecas Direktīva 2004/39/EK.

3. Pārvaldes iestāde ziņo par apsekojuma vai pieprasījuma rezultātiem citiem tirgus dalībniekiem, vienlaikus nodrošinot, ka netiek atklāta komerciāli svarīga informācija par konkrētiem tirgus dalībniekiem vai atsevišķiem darījumiem.

 

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka lēmumu pieņemšana vienmēr notiek pārredzami, vienlaikus ievērojot komerciālo konfidencialitāti, 3. punkts ir jāgroza.

Grozījums Nr.  142

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.f pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Lai panāktu šā panta saskaņotu piemērošanu, Komisija var pieņemt pamatnostādnes, ar kurām nosaka lietvedības metodes, kā arī saglabājamo datu formātu un saturu. Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Pamatojums

Komisijas ierosinātās pilnvaras izdot pamatnostādnes ar regulatīvo kontroles procedūru būtiski samazina Eiropas Parlamenta tiesības un ir jānoraida.

Grozījums Nr.  143

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.f pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Attiecībā uz elektroenerģijas atvasināto instrumentu darījumiem starp piegādes uzņēmumiem un vairumtigotājiem un pārvades sistēmu operatoriem šo pantu piemēro tikai tad, kad Komisija ir pieņēmusi 4. punktā minētās pamatnostādnes.

svītrots

Pamatojums

Dokumenta 22.f pantam ir vienkārši jāapraksta sistēmas nosacījumi, kas saglabājas attiecībā uz obligāto datu saglabāšanu, un tam nav jāprecizē konkrēts attiecīgo datu saturs. Tas būtu jāveic ar attiecīgu pamatnostādņu palīdzību.

Grozījums Nr.  144

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 13.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

26. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13.a) Direktīvas 26. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"2. Dalībvalsts, kurā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā tehnisku iemeslu dēļ ir ievērojamas grūtības attiecībā uz tirgus atvēršanu konkrētām ierobežotām tādu patērētāju grupām, kas nav mājsaimniecību patērētāji un kas minēti 21. panta 1. punkta b) apakšpunktā, var lūgt piešķirt atkāpi no šā noteikuma, ko Komisija tai var piešķirt uz laiku, kurš nepārsniedz 12 mēnešus pēc 30. panta 1. punktā minētās dienas. Šāda atkāpe katrā ziņā beidzas 21. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajā dienā.”

(Direktīvas 2003/54/EK 26. panta 2. punkta formulējums, saīsinot termiņu līdz 12 mēnešiem).

Pamatojums

12 mēnešiem jābūt pietiekami ilgam laikam, lai dalībvalstis pārvarētu tehniskos šķēršļus.

Grozījums Nr.  145

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 13.b punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

26. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13.b) 26. pantu papildina ar šādu punktu:

 

„2.a Dalībvalstis var atbrīvot rūpnieciskus objektus no III, IV, V, VI un VII nodaļas noteikumiem. Šādas atkāpes neskar principu par trešās puses piekļuvi. Turklāt atkāpes nedrīkst traucēt publiskās sadales sistēmas uzdevumam.”

(Direktīvas 2003/54/EK 26 pantam pievienots jauns 2.a punkts.)

Pamatojums

Jābūt iespējai pieņemt īpašus noteikumus rūpnieciskiem objektiem, jo tas pirmkārt attiecas uz rūpniecisko patērētāju patēriņu šajā nozarē.

Grozījums Nr.  146

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 14.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

A pielikums – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14.a) Direktīvas A pielikuma a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„ a) ir tiesīgi slēgt līgumu ar elektroenerģijas piegādātāju, kurā norādīta:

 

- piegādātāja identitāte un adrese,

 

- nodrošinātie pakalpojumi, piedāvāto pakalpojumu kvalitātes līmenis, kā arī pirmās pieslēgšanas laiks,

 

- [] piedāvāto uzturēšanas pakalpojumu veidi,

 

- līdzekļi, ar kādiem var iegūt jaunāko informāciju par visiem piemērojamajiem tarifiem un maksu par uzturēšanas pakalpojumiem,

 

- līguma darbības ilgums, pakalpojumu un līguma atjaunošanas un pārtraukšanas noteikumi, tiesības bez maksas atteikties no līguma,

 

- kompensācijas un atlīdzības noteikumi, ko piemēro, ja līgumā paredzēto pakalpojumu kvalitātes līmenis nav ievērots, tostarp ja rēķins ir neprecīzs vai ar termiņa kavējumu, []

 

- strīdu izšķiršanas procedūru uzsākšanas metodes saskaņā ar f) apakšpunktu un

 

- informācija par patērētāja tiesībām, tostarp visa iepriekšminētā informācija, kas skaidrā veidā tiek norādīta rēķinos un elektroniskā veidā uzņēmumu tīmekļa vietnēs,

 

- kompetentās pārsūdzēšanas iestādes kontaktinformācija, kā arī sīkas ziņas par procedūru, kas patērētājiem jāizmanto strīda gadījumā.”

 

Nosacījumiem jābūt taisnīgiem un zināmiem iepriekš. Jebkurā gadījumā šī informācija ir jāsniedz pirms līguma noslēgšanas vai apstiprināšanas. Ja līgumus slēdz, izmantojot starpniekus, iepriekšminēto informāciju sniedz arī pirms līguma noslēgšanas;

(Direktīvas 2003/54/EK A pielikuma a) apakšpunkta formulējums, pievienojot pēdējo ievilkumu).

Grozījums Nr.  147

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 14.b punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

A pielikums – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14.b) Direktīvas A pielikuma b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„b) saņem atbilstīgu paziņojumu par jebkuru nodomu grozīt līguma nosacījumus un ir informēti par savām tiesībām lauzt līgumu pēc paziņojuma saņemšanas. Pakalpojumu sniedzēji tieši informē savus abonentus par maksas palielināšanu un dara to savlaicīgi, pārredzami un saprotami – ne vēlāk kā viena parastā rēķina apmaksas termiņa laikā pēc palielinājuma stāšanās spēkā. Dalībvalstis nodrošina to, ka patērētāji var brīvi atsaukt līgumu, ja viņi nepieņem jaunos nosacījumus, kurus tiem ir paziņojis elektroenerģijas pakalpojumu sniedzējs.”

(Direktīvas 2003/54/EK A pielikuma b) apakšpunkta formulējums, pievienojot „pārredzami un saprotami”).

Grozījums Nr.  148

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 14.c punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

A pielikums – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14.c) Direktīvas A pielikuma d) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„d) piedāvā plašu norēķinu metožu izvēli, kas nediskriminē patērētājus. Visām noteikumu un nosacījumu atšķirībām ir jāatspoguļo dažādo norēķinu sistēmu izmaksas piegādātājam. Vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir taisnīgi un pārredzami. Tos sniedz skaidrā un saprotamā valodā. Patērētājus aizsargā no negodīgām vai maldinošām pārdošanas metodēm, tostarp elektroenerģijas pārdevēju noteiktiem ārpuslīgumiskiem šķēršļiem, piemēram, pārmērīgi sarežģītu līguma dokumentāciju;”

Direktīvas 2003/54/EK A pielikuma d) apakšpunkta formulējums, pievienojot „lai nepieļautu diskrimināciju pret mazāk aizsargātiem patērētājiem, kam jāietver iepriekšapmaksātus mēraparātus un tarifu aprēķinātājus, kas vajadzības gadījumā izmantojami bez maksas” un „tostarp pārdevēju noteiktiem ārpuslīgumiskiem šķēršļiem”).

Grozījums Nr.  149

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 14.d punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

A pielikums – f apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14.d) A pielikuma f) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„f) tie gūst labumu no pārskatāmām, vienkāršām un lētām procedūrām, ko izmanto sūdzību izskatīšanā. Visiem patērētājiem it īpaši ir tiesības uz pakalpojumu saņemšanu un to, ka viņu elektroenerģijas pakalpojumu sniedzējs izskata sūdzību. Šādas procedūras ļauj trīs mēnešu laikā godīgi un ātri izšķirt strīdus, nodrošinot atmaksāšanas un/vai kompensācijas sistēmu, ja tāda ir pamatota. Ja iespējams, jāievēro Komisijas Ieteikumā 98/257/EK izklāstītie principi;”

(Direktīvas 2003/54/EK A pielikuma f) apakšpunkta formulējums, pievienojot „trīs mēnešu laikā”).

Grozījums Nr.  150

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 15. punkts

Direktīva 2003/54/EK

A pielikums – h apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h) var piekļūt saviem patēriņa datiem un ar skaidru vienošanos un bez maksas var nodrošināt jebkuram uzņēmumam ar piegādes licenci piekļuvi saviem uzskaites datiem. Par datu pārvaldību atbildīgās personas pienākums ir sniegt šos datus uzņēmumam. Dalībvalstis nosaka datu formātu un kārtību, kādā piegādātāji un patērētāji var piekļūt datiem. Par šo pakalpojumu nedrīkst no patērētāja iekasēt atsevišķu samaksu;

„h) var viegli pāriet pie jauna piegādātāja un piekļūt saviem patēriņa datiem, un ar skaidru vienošanos un bez maksas var nodrošināt jebkuram atļautam piegādes uzņēmumam piekļuvi saviem uzskaites datiem. Par datu pārvaldību atbildīgās personas pienākums ir sniegt šos datus uzņēmumam. Dalībvalstis nosaka datu formātu un kārtību, kādā piegādātāji un patērētāji var piekļūt datiem. Par šo pakalpojumu nedrīkst no patērētāja iekasēt atsevišķu samaksu;

Grozījums Nr.  151

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 15. punkts

Direktīva 2003/54/EK

A pielikums – i apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i) katru mēnesi saņem pienācīgu informāciju par faktisko elektroenerģijas patēriņu un izmaksām. Par šo pakalpojumu nedrīkst no patērētāja iekasēt atsevišķu samaksu;

i) vismaz reizi ceturksnī saņem pienācīgu informāciju par faktisko elektroenerģijas patēriņu un izmaksām. Par šo pakalpojumu nedrīkst no patērētāja iekasēt atsevišķu maksu, Dalībvalstis nodrošina, lai 10 gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā tiktu sākta „viedo” skaitītāju izlaide patērētājiem, un tā būtu elektroenerģijas pārvades vai piegādes uzņēmumu kompetencē. Valsts pārvaldes iestādes atbild par šī izstrādes procesa uzraudzību un kopīgu standartu noteikšanu šim nolūkam. Dalībvalstis nodrošina, ka standarti, kas nosaka skaitītāju tehnisko projektu un ekspluatācijas obligātās prasības, risinātu savietojamības jautājumus tā, lai sniegtu patērētājiem pēc iespējas lielākus ieguvumus par viszemākajām izmaksām.

Grozījums Nr.  152

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 15. punkts

Direktīva 2003/54/EK

A pielikums – j apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

j) var mainīt piegādātāju jebkurā gada brīdī, un patērētāja norēķinus ar iepriekšējo piegādātāju nokārto ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pēdējās piegādes, ko veicis iepriekšējais piegādātājs.

svītrots

Grozījums Nr.  153

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts

1. pants – 15. punkts

Direktīva 2003/54/EK

A pielikums – ja apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

"ja) saņem galīgo slēgšanas kontu pēc jebkuras elektroenerģijas piegādātaja maiņas ne vēlāk kā mēnesi pēc tam, kad ir informēts attiecīgais piegādātājs."

PASKAIDROJUMS

1.  Ja pienācīgi nedarbosies elektroenerģijas un gāzes tirgus, Eiropas Savienībai būs aizvien grūtāk nodrošināt piegādes drošību, zema oglekļa līmeņa energoresursu tirgu un nodrošināt globālo konkurētspēju.

2.  Pirms aplūkojam piemērotu tirgus modeli, mums jāpavaicā: „Kāpēc mēs uzstājam veikt šīs izmaiņas?” Mums vajadzīgas šīs izmaiņas, lai patērētāji saņemtu taisnīgas iespējas, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem tirgus dalībniekiem, ražotājiem un patērētājiem, kā arī labākus apstākļus ieguldījumiem, nodrošinot piegādes drošību un labāku piekļuvi atjaunīgajiem resursiem, un mums jāsamazina lielo energouzņēmumu varas koncentrācija, atļaujot maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) labāku piekļuvi tīklam. Tam nepieciešama divkārša pieeja: labāks elektrības un gāzes tirgus regulējums un vadība attiecībā uz tīkla monopolu un tirgus dizaina darbību; un uzstājīga konkurences tiesību piemērošana, lai samazinātu tirgus koncentrāciju.

I – Patērētāju aizsardzība un sociālā ietekme

3.  Ļoti iespējams, ka ikviens modelis novedīs pie energoresursu cenu pieauguma. Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmas (ES ETS) ietekme, uzliekot pienākumu izmantot 20 % atjaunīgos resursus, un aizvien nepietiekamāka naftas piegāde par cenu apmēram $100 par barelu, nozīmē, ka cena, ļoti iespējams, pieaugs.

4.  Lai gan energoresursu nepietiekamība un mazāk aizsargāto patērētāju aizsardzība atrodas valsts kompetencē, tomēr pastāv skaidra saikne ar ES politiku. ES jānosaka skaidra definīcija energoresursu nepietiekamībai, un jāuzstāj, lai tiktu iesniegti dalībvalstu energoresursu nepietiekamības plāni un lai Komisija tos uzraudzītu. Tomēr mazāk aizsargāto patērētāju aizsardzībā izmantotajiem līdzekļiem ir jāsadarbojas ar atvērtu, konkurētspējīgu tirgu priekšnoteikumiem un jāatbalsta tie. Mums jānodrošina, lai patērētāji, it īpaši pensionāri, kas nav spējīgi maksāt, netiktu atdalīti, un lai cenu modelī nebūtu diskriminācijas attiecībā pret nabadzīgajiem patērētājiem. Degvielas nepietiekamību vislabāk var apkarot, veicinot energoefektivitāti, kā arī sekmējot energotaupības pasākumus, un mums jānoskaidro, kā stiprināt saikni starp šo direktīvu un energoefektivitātes prasībām.

5.  Vajadzīga uzlabota pārredzamība patērētāju tiesību ziņā. Direktīvas pielikums jāīsteno, jāuzrauga un jānodrošina valsts pārvaldes iestādēm (VPI) un jāpārrauga jaunajai Eiropas regulējošajai iestādei. Pakalpojuma kvalitātei jākļūst par energouzņēmumu atbildības centrālo elementu. Jāievieš skaidras sankcijas par nepienācīgu īstenošanu, tostarp licences atņemšana vai līdzīga sankcija valsts līmenī. Ierosinātā Eiropas Enerģijas patērētāju harta jāīsteno ar elektroenerģijas un gāzes direktīvu palīdzību, tādējādi tai piešķirot juridisku nozīmi. Katrā dalībvalstī jāizveido atbildīgā energoresursu patērētāju iestāde.

II- Kāds energoresursu modelis?

6.  Pilnīga īpašumtiesību nošķiršana ir vienīgais modelis, kas var sniegt konkurentiem, kuri vēlas iekļūt tirgū, pārliecību, un nodrošināt, ka neradīsies interešu konflikts.

7.  Vienmēr pastāvēs negodīgas diskriminācijas iespējamība, kamēr vien uzņēmums darbosies gan kā konkurents, gan kā monopoldarbības veicējs. Tomēr tam jāiet roku rokā ar uzlabotu pārredzamību, tīkla operatoru koordinēšanu, tirgus noteikumu saskaņošanu un dalībvalstu noteikumu, tostarp konkurences politikas, tuvināšanu.

8.  Komisijas priekšlikumā nav pieprasīta valstij piederošo pārvades tīklu piespiedu privatizācija pēc īpašumtiesību nošķiršanas.

9.  Neatkarīgā sistēmu operatora modelis, ar kuru saskaņā uzņēmumam var piederēt elektroenerģijas tīkls, bet tas to nedrīkst vadīt, norāda uz birokrātiju un dārgu reglamentējošo kontroli, tāpēc tā nav dzīvotspējīga alternatīva pilnīgai īpašumtiesību nošķiršanai.

a) Ieguldījumi

10.  Dalībvalstu pieredze liecina, ka pilnīgas īpašumtiesību nošķiršanas rezultātā pieaug ieguldījumi un uzlabojas tīkla efektivitāte.

11.  Regulā noteiktajam ieguldījumu plānam desmit gadiem jānodrošina, ka tiek ieviestas ilgtermiņa stratēģijas, kas priekšplānā izvirzītu patērētāju, nevis akcionāru intereses. Ieguldījumu stratēģijai jānodrošina pietiekama darbaspēka kvalitāte un darbinieku skaits, lai izpildītu pakalpojumu saistības. Stratēģija jāapstiprina un jāuzrauga VPI, bet Eiropas Regulējošajai iestādei tā jāpārrauga. Ieguldījumu plānos jāņem vērā nepieciešamība tiekties pēc galīgā mērķa - Eiropas tīkla izveidošanas.

b) Atjaunojamie resursi un decentralizētā ražošana

12.  Pilnīgs īpašumtiesību nošķiršanas modelis nodrošinās labāku piekļuvi atjaunīgo energoresursu tīkliem, tomēr mums jāiet tālāk un jānodrošina, lai atjaunīgajiem energoresursiem un mikroražošanai būtu prioritāra piekļuve tīkliem, izņemot gadījumus, kad tehniskā līdzsvara jautājumu dēļ tas nav iespējams.

13.  Mums jānodrošina, lai energoresursi nonāk pie cilvēkiem, izmantojot vietējo uzņēmumu un mikroražotņu, kā arī vietējo koģenerācijas elektrostaciju atbalstu. Tādēļ būs vajadzīgi plaši ieguldījumi „viedajos” tīklos. Šodien vertikāli integrētajiem elektroenerģijas uzņēmumiem nav motivācijas veikt šos ieguldījumus, jo tie necels, kā arī nekontrolēs lielu daļu no šīm vietējām ražotnēm.

14.  Lai veicinātu decentralizēto ražošanu un uzlabotu energoefektivitāti, būtiska ir sadales tīklu modernizācija. Direktīvai jānodrošina, lai varētu atbalstīt rajonu sistēmas.

III – Īstenošana un pārvaldes iestādes

15.  Komisijai stingri jāseko to dalībvalstu darbam, kas nav īstenojušas šīs direktīvas. Lai nodrošinātu, ka nākamais modelis ir veiksmīgs, vajadzīga nodrošināšana un skaidras sankcijas; jo sevišķi tas vajadzīgs energoresursu tīkliem, kas ir dabiski monopoli.

16.  Valsts pārvaldes iestādēm jābūt patiesi neatkarīgām gan no valdības, gan ražotājiem, un jāpanāk obligātie standarti, saskaņojot viņu pilnvaras, nosakot kopīgos pārredzamības un pārskatatbildības noteikumus. Tām arī jāuzņemas atbildība par to, ka, pieņemot lēmumus, it īpaši par pārrobežu ieguldījumiem, tiek ņemtas vērā Eiropas patērētāju vajadzības.

17.  VPI jāspēj piemērot pasākumus, lai veicinātu konkurenci, un tām jāuzņemas atbildība pārbaudīt, kuriem uzņēmumiem ir būtisks dominējošais stāvoklis tirgū. VPI rīcībā jānodod instrumenti konkurētspējīgāka rezultāta sasniegšanai, cieši sadarbojoties ar valsts un ES karteļa iestādēm, kā arī tām jābūt tiesiski pilnvarotām noslēgt līgumus ar citām ES un valsts pārvaldes iestādēm (piemēram, par datu apmaiņu).

18.  ES tiesību aktos skaidri jānosaka politikas mērķi un precīzs VPI pienākumu un tiesību apjoms, ietverot tiesības noteikt vai apstiprināt tarifus par piekļuvi tīklam un tarifu noteikšanā izmantoto metodoloģiju. Katrai VPU jābūt tiesībām iegūt attiecīgo informāciju no gāzes un elektroenerģijas ražotājiem un piemērot efektīvas sankcijas kopā ar pienācīgām izmeklēšanas tiesībām un pietiekamām strīdu risināšanas pilnvarām.

19.  Ja dalībvalstis lēni īsteno ES tiesību aktus, jāveicina valsts pārvaldes iestādes izmantot tiesības konkurētnespējīgos tirgos uz noteiktu un ierobežotu laiku noteikt cenu griestus, lai patērētāji turpinātu būt aizsargāti pret ļaunprātīgu tirgus izmantošanu. Komisijas iestādēm jāprasa, lai tarifi tiktu noteikti zemāki par tirgus likmi, jo tie traucē konkurencei un izkropļo to, it īpaši starp lielajiem energoresursu lietotājiem ES.

20.  Komisija iesaka vairākus noteikumus, kas piešķirtu Komisijai pilnvaras pieņemt saistošas pamatnostādnes, izmantojot komitoloģiju. Tomēr likumdošanas tiesības nepieciešamības gadījumā jāaplūko koplēmuma procedūrā, nevis izmantojot komitoloģiju, lai nevājinātu Eiropas Parlamenta pilnvaras.

IV – Eiropas Regulējošā energoresursu aģentūra (Aģentūra)

21.  Lai nepieļautu dublēšanu, jānosaka skaidri valsts un Eiropas pārvaldes iestāžu pienākumi. Pārvaldes iestādei jāuzrauga visi nosacījumi, kas direktīvā noteikti attiecībā uz valsts pārvaldes iestādēm. Par direktīvā noteikto noteikumu neievērošanu jāpiemēro skaidras sankcijas. Ierosinātās Eiropas Regulējošās aģentūras pilnvaras un neatkarība jānodrošina, izmantojot pārskatatbildību Eiropas Parlamentam.

22.  Pārrobežu jautājumos nepieciešams atzīt plaisas noregulējumā un vajadzību pēc labākas sasaistes starp Eiropas tirgus daļām. Tāpēc atzinīgi jāvērtē priekšlikums piešķirt Aģentūrai pilnvaras lemt par starpsavienotāju atbrīvojumiem un par atbrīvojumiem, ja infrastruktūra atrodas vairāk nekā vienas dalībvalsts teritorijā. Ja kompetentās VPI nespēj panākt vienošanos par piemērotu tiesisko regulējumu, Eiropas Aģentūra var, apspriežoties ar attiecīgajām iestādēm, sarīkot par būtiskajiem starpsavienotājiem konkursu. Izmaksas būtu jāsedz patērētājiem noregulētā un pārskatāmā kārtībā. Pārrobežu jautājumu regulējumā Aģentūrai būtu jāspēlē aktīvāku lomu.

V – Reģionālie elektroenerģijas tirgi

23.  Visbeidzot mūsu mērķim jābūt darboties virzienā uz vienotu Eiropas elektroenerģijas tīklu, sperot piemērotus, skaidrus un platus soļus. Jāpaskaidro, ka tas jāveic kopā ar pilnīgu īpašumtiesību nošķiršanu un nav jāuzskata par alternatīvu modeli.

24.  Pārvades sistēmas operatoriem (PSO) rīcībā jānodod skaidrs plāns un laika grafiks, lai nodrošinātu progresu. Jāatrod līdzsvars, kad pilnvaras ir PSO, un kad - valsts pārvaldes iestādēm. Vispārīgi valsts pārvaldes iestādes ir labāk situētas, lai noteiktu komercdarbības kodeksus – piemēram, līdzsvara noteikumus, sablīvējuma noteikumus, savukārt PSO jābūt atbildīgiem par tehniskajiem kodeksiem. ES tīkla kodeksu attīstība nodrošinātu reģionālo tirgu neatsvešināšanos.

25.  Būtiski ir noteikt reģionus un veicināt reģionālo sadarbību, lai nodrošinātu, ka tirgus tiek vienmērīgi integrēts plašākā Eiropas kontekstā. Būtiski ir saistīt tādas „energoresursu salas” kā Baltijas valstis, kas nav saistītas ar UCTE (Elektroenerģijas pārvades koordinācijas apvienības) tīklu. Mums jārada motivācija, lai novērstu šķēršļus, kas kavē jaunu energoresursu un eksporta infrastruktūras radīšanu. Tāpēc Aģentūrai arī jādarbojas, ņemot vērā reģionālo dimensiju.

VI – Trešo valstu īpašumtiesības

26.  Energoresursi, neapšaubāmi, ir nozare, kurā valsts un Eiropas intereses jāuzskata par pašām svarīgākajām, it īpaši piegādes drošības kontekstā. Pastāv tālāka nepieciešamība pēc izskaidrojuma par to, kāda būtu šī panta ietekme saistībā ar trešo valstu ieguldījumiem ES transmisijas sistēmās, un par investīciju apjoma ierobežojumiem, nošķiršanas prasību rezultātā iepērkot nodalīto infrastruktūru. Referentei jāatzīmē, ka infrastruktūras īpašumtiesību izvēle, kurai viņa dod priekšroku, būtu publiskā sektora vairākuma īpašums.

Ekonomikas un monetārā komitejaS ATZINUMS (22.4.2008)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu
(COM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD))

Atzinumu sagatavoja: Ján Hudacký

ĪSS PAMATOJUMS

Pašreizējā situācija

Eiropas likumdevējs 1996. gadā pirmajā „enerģētikas paketē” nolēma pakāpeniski liberalizēt toreiz monopolistisko Eiropas enerģētikas sistēmu. “Otrajā paketē” 2003. gadā Parlaments un Padome nolēma līdz 2007. gada vidum tirgus atvēršanu attiecināt uz visiem patērētājiem, sniedzot sīki izstrādātus noteikumus. Taču Eiropas gāzes un elektrības tirgum joprojām ir trūkumi attiecībā uz godīgu pieeju pārvades tīkliem, savienojumu starp valstu enerģijas tirgiem (pārrobežu savienojumiem) un piegādes drošību.

Līdz ar to tagadējais Komisijas priekšlikums — “trešā enerģētikas pakete” — iesaka vairākus pasākumus, kā risināt šos trūkumus un turpināt veidot pilnībā integrētu iekšējo tirgu.

Noteikumi par nošķiršanu

Pats par sevi saprotams, ka noteikumi par darbības un pārvaldības nošķiršanu, kas noteikta “otrajā enerģētikas paketē”, ir ļoti būtiski, un tie efektīvi jāīsteno visās dalībvalstīs. Tomēr dažkārt liekas, ka diskusija par turpmāko iekšējā tirgus uzbūvi ir pārāk orientēta uz iespējamiem ieguvumiem no nošķiršanas noteikumiem. Ir apšaubāmi, vai īpašumtiesību nošķiršanu, ko veic dažās dalībvalstīs konkurences tiesību kontekstā, var izmantot par paraugu visā ES. Faktiski Komisijas ietekmes novērtējums nesniedz pietiekamus pierādījumus, ka īpašumtiesību nošķiršana patiešām ir vispiemērotākais pasākums gan konkurences pastiprināšanai, gan funkcionējoša iekšējā tirgus izveidei. Turklāt tas varētu radīt problēmas dalībvalstīm īpašumtiesību aizsardzības jomā, kā noteikts to konstitūcijās. Tādēļ mēs iesakām dot dalībvalstīm iespēju izvēlēties tādu reglamentējošo modeli, kas ir vispiemērotākais to ekonomikai. Bez īpašumtiesību nošķiršanas un sistēmu neatkarīgo operatoru modeļa, kas abi minēti Komisijas priekšlikumā, ir piedāvāta arī līdzvērtīga trešā iespēja, ko izstrādājušas dažas dalībvalstis.

Tam jānoved pie iekšējā tirgus ar vairākiem modeļiem, kas darbojas vienlaicīgi. Visiem modeļiem jāatbilst stingram ES regulējumam, ko noteiktu Energoregulatoru sadarbības aģentūra, cieši sadarbojoties ar valsts pārvaldes iestādēm, kā arī valstu un ES konkurences iestādēm. Šāda pieeja varētu nodrošināt pārredzamu un godīgu piekļuvi tīklam un liberalizētu ES enerģijas tirgu.

Pārredzama piekļuve pārvades tīkliem un investīciju iespējas

Pārvades sistēmu operatoriem jābūt atbildīgiem par pārredzamām un nediskriminējošām procedūrām tīklu savienošanai. Šādas procedūras jāapstiprina valsts pārvaldes iestādēm. Pārvades sistēmu operatoriem jāsniedz visa vajadzīgā informācija visām ieinteresētajām pusēm, kas vēlas pieslēgt jaunas spēkstacijas (tostarp kodolspēkstacijas), pārvadīt elektrību, izmantojot pārvades sistēmu operatoru tīklus vai investēt pārvades sistēmu starpsavienojumos (tādējādi palielinot piegādes drošību). Varētu veicināt reģionālo sadarbību, lai notiktu labāka un raitāka valsts pārvaldes iestāžu un Energoregulatoru sadarbības aģentūras koordinācija reģionos un starp tiem.

Līdzsvarota pārvalde — pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls, valsts pārvaldes iestādes, Energoregulatoru sadarbības aģentūra, Komisija

Līdzsvarota pārvalde, it īpaši, ja dalībvalstis neizvēlas īpašumtiesību nošķiršanas modeli, ir visnozīmīgākais iekšējā enerģijas tirgus izveidē. Lai aizsargātu sabiedriskās intereses, šķiet, ir būtiski, lai valsts pārvaldes iestādēm un Energoregulatoru sadarbības aģentūrai būtu lielākā iespējamā neatkarība bez politiskās vai uzņēmumu iejaukšanās.

Turklāt jāgarantē, lai pārvaldes modelis būtu saskanīgs, ar skaidru kompetenču un atbildības sadalījumu. Šajā sakarā Komisijas priekšlikums nesniedz apmierinošu atbildi. No vienas puses, tas paredz piešķirt Energoregulatoru sadarbības aģentūrai gandrīz vienīgi padomdevēja lomu, ar ļoti ierobežotām individuālas tādu lēmumu piešķiršanas iespējām, kas būtu juridiski saistoši trešām pusēm. Taču, no otras puses, plaša kompetence ir piešķirta pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kas nozīmē, ka pārvades sistēmu operatori var regulēt sevi paši, ko saskaņā ar šo operatoru vairākos dokumentos pausto nostāju, viņi nevēlas pieņemt. Šāda pieeja kopumā noved pie reglamentējošas sistēmas, kas ir neskaidra un nelīdzsvarota, atstājot Energoregulatoru sadarbības aģentūru ļoti vājās pozīcijās attiecībā pret Komisiju un pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklu.

Visbeidzot, no Parlamenta pozīcijām, ir apšaubāmi, vai atbilstoši Komisijas redzējumam, tik liels skaits galveno pārvaldes jautājumu jārisina, izmantojot komitoloģijas procedūru.

Reģionālā pieeja

Izskatās, ka Komisija savā priekšlikumā neiestājas pilnībā par reģionālo tirgu ideju. Taču reģionālie tirgi varētu būt dzīvotspējīgs starpposms, lai izveidotu pilnībā integrētu Eiropas enerģijas tirgu. Reģionālo sistēmu operatoru izveide būtu spēcīgs impulss investīciju piesaistei pārvades sistēmām un it īpaši pārrobežu savienojumiem, tādējādi nodrošinot piegādes drošību. Reģionālo sistēmu operatoriem jānodrošina investīciju plāni, kurus jāuzrauga valsts pārvaldes iestādēm un Energoregulatoru sadarbības aģentūrai, lai garantētu efektīvu koordināciju.

Lai pastiprinātu reģionālo tirgu lomu, Energoregulatoru sadarbības aģentūra varētu izveidot “reģionālās komitejas” (līdzīgas tām, ko veidoja aģentūras priekštecis Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa), kas atbildētu par “reģionālo regulatīvo uzraudzību”.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts[1]Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr.   1

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Efektīvi nošķirt var tikai vienā veidā — likvidējot vertikāli integrētu uzņēmumu dabisko motivāciju diskriminēt konkurentus attiecībā uz pieeju tīkliem un investīcijām. Vienkāršākais un stabilākais risinājums dabiskā interešu konflikta novēršanai un piegādes drošības panākšanai ir īpašumtiesību nošķiršana — tīkla īpašnieks, kas nav atkarīgs no piegādes un ražošanas interesēm, tiek iecelts par tīkla operatoru. Tāpēc Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlijā pieņemtajā rezolūcijā par gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus perspektīvām minēts, ka īpašumtiesību nošķiršana pārvades līmenī uzskatāma par visefektīvāko līdzekli, lai nediskriminējoši veicinātu investīcijas infrastruktūrā, jaunu dalībnieku taisnīgu piekļuvi tīklam un pārredzamību tirgū. Minēto iemeslu dēļ dalībvalstīm jānodrošina, ka tai pašai personai vai personām nav iespēju kontrolēt (tostarp izmantojot mazākuma veto tiesības stratēģiski svarīgos lēmumos, piemēram, par investīcijām) ražošanas vai piegādes uzņēmumu un tajā pašā laikā būt ieinteresētai pārvades sistēmas operatorā vai pārvades sistēmā vai izmantot savas tiesības šajos uzņēmumos. Un otrādi — ja persona kontrolē pārvades sistēmas operatoru, jāizslēdz iespēja šai pašai personai būt ieinteresētai piegādes uzņēmumā vai izmantot savas tiesības šajā uzņēmumā.

(7) Efektīvi nošķirt var tikai vienā veidā — likvidējot vertikāli integrētu uzņēmumu dabisko motivāciju diskriminēt konkurentus attiecībā uz pieeju tīkliem un investīcijām. Efektīvs un stabils risinājums dabiskā interešu konflikta novēršanai un piegādes drošības panākšanai ir īpašumtiesību nošķiršana — tīkla īpašnieks, kas nav atkarīgs no piegādes un ražošanas interesēm, tiek iecelts par tīkla operatoru. Tāpēc Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlijā pieņemtajā rezolūcijā par gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus perspektīvām minēts, ka īpašumtiesību nošķiršana pārvades līmenī uzskatāma par visefektīvāko līdzekli, lai nediskriminējoši veicinātu investīcijas infrastruktūrā, jaunu dalībnieku taisnīgu piekļuvi tīklam un pārredzamību tirgū. Minēto iemeslu dēļ dalībvalstīm jānodrošina, ka tai pašai personai vai personām nav iespēju kontrolēt (tostarp izmantojot mazākuma veto tiesības stratēģiski svarīgos lēmumos, piemēram, par investīcijām) ražošanas vai piegādes uzņēmumu un tajā pašā laikā būt ieinteresētai pārvades sistēmas operatorā vai pārvades sistēmā vai izmantot savas tiesības šajos uzņēmumos. Un otrādi — ja persona kontrolē pārvades sistēmas operatoru, jāizslēdz iespēja šai pašai personai būt ieinteresētai piegādes uzņēmumā vai izmantot savas tiesības šajā uzņēmumā.

Pamatojums

Nav pareizi teikt, ka īpašumtiesību nošķiršana ir vienkāršākais un ātrākais veids piegādes drošības garantēšanai. Piegādes drošība ir saistīta ar ievērojami daudzveidīgākiem nosacījumiem, piemēram, ar pareizu regulējumu apmēru. Arī pēc īpašumtiesību nošķiršanas tīkls joprojām ir dabisks monopols, kuru nepieciešams regulēt.

Grozījums Nr.  2

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) Ievērojot noteikumus par efektīvu uzņēmumu tiesību nošķiršanu, vertikāli integrēti uzņēmumi joprojām var būt tīkla materiālo vērtību īpašnieki un vienlaikus faktiski nošķirt intereses, ja tīkla uzņēmums uzņemas visas sistēmas operatora funkcijas un ja ir garantēts detalizēts regulējums un aptveroša regulējuma kontroles sistēma.

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai izmantot trešo praktisko variantu, kas neizraisa nopietnu iejaukšanos dalībvalstu īpašuma struktūrās un vertikāli integrētiem uzņēmumiem dod iespēju arī turpmāk ekspluatēt tīklu, ievērojot stingrus noteikumus un saistības.

Grozījums Nr. 3

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Ja uzņēmums, kam pieder pārvades sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu un, atkāpjoties no šīs prasības, neatkarīgu sistēmas operatoru izveidi, kas nav atkarīgi no piegādes un ražošanas interesēm. Lai ar neatkarīgu sistēmas operatoru risinājumu panāktu vajadzīgo rezultātu, jāpieņem īpaši papildu noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu vertikāli integrētu uzņēmumu īpašnieku intereses, dalībvalstīm jādod izvēles iespējas īpašumtiesību nošķiršanas īstenošanā — izmantot tiešu nodalīšanu vai sadalīt integrētā uzņēmuma īpašumdaļas tīkla uzņēmuma īpašumdaļās un piegādes un ražošanas daļās, ievērojot īpašumtiesību nošķiršanas prasības.

(11) Ja uzņēmums, kam pieder pārvades sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles iespējas starp dažādiem variantiem.

Pamatojums

Jaunu pasākumu ieviešana, lai pabeigtu elektroenerģijas iekšējā tirgus izveidi.

Grozījums Nr.  4

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Pirms Komisija pieņem pamatnostādnes, ar ko sīkāk nosaka lietvedības prasības, Energoregulatoru sadarbības aģentūrai un Eiropas vērtspapīru regulatoru komitejai (CESR) jāsadarbojas, izpētot šos jautājumus un konsultējot Komisiju par minēto pamatnostādņu saturu. Aģentūrai un Komitejai kopīgi jāizpēta un jākonsultē Komisija par jautājumu, vai uz darījumiem ar elektroenerģijas piegādes līgumiem un atvasinātajiem elektroenerģijas instrumentiem jāattiecina pārredzamības prasības pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības posmā, un, ja tā ir, kādām šīm prasībām jābūt.

(20) Pirms tiek pieņemtas pamatnostādnes, ar ko sīkāk nosaka lietvedības prasības, Energoregulatoru sadarbības aģentūrai un Eiropas vērtspapīru regulatoru komitejai (CESR) jāsadarbojas, izpētot šos jautājumus un veicot konsultantu pienākumus. Aģentūrai un Komitejai kopīgi jāizpēta un jākonsultē Komisija par jautājumu, vai uz darījumiem ar elektroenerģijas piegādes līgumiem un atvasinātajiem elektroenerģijas instrumentiem jāattiecina pārredzamības prasības pirmstirdzniecības un/vai pēctirdzniecības posmā, un, ja tā ir, kādām šīm prasībām jābūt.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka Parlaments un Padome pamatnostādnes pieņem saskaņā ar parasto procedūru. Komisija jāpilnvaro vienīgi veikt nepieciešamos pielāgojumus.

Grozījums Nr. 5

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22a) Jāturpina attīstīt reģionālā sadarbība, lai izveidotu pilnīgi integrētu Eiropas elektroapgādes tīklu, kas dod iespēju apvienot Eiropas Savienības dalībvalstu elektroenerģijas tirgus.

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķim jābūt īsta Eiropas elektroapgādes tīkla izveidei, un tādēļ reģionu iekļaušana ir ļoti svarīgs solis.

Grozījums Nr. 6

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27) Komisijai jāpiešķir pilnvaras jo īpaši pieņemt pamatnostādnes, kas vajadzīgas, lai panāktu minimālo saskaņotības pakāpi Direktīvas 2003/54/EK mērķa sasniegšanai. Tā kā minētie pasākumi ir vispārīgi un paredzēti Direktīvas 2003/54/EK papildināšanai ar jauniem nebūtiskiem elementiem, tie jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas ir paredzēta Lēmuma 2003/468/EK 5.a pantā.

svītrots

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka Parlaments un Padome pamatnostādnes pieņem saskaņā ar parasto procedūru. Komisija jāpilnvaro vienīgi veikt nepieciešamos pielāgojumus.

Grozījums Nr. 7

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 10. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šādu 10. punktu pievieno 3. pantam.

svītrots

“10. Komisija var pieņemt pamatnostādnes šā panta īstenošanai. Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

 

Pamatojums

Sabiedriskos pakalpojumus sniegšanas pienākumi jau noteikti pašlaik spēkā esošajā direktīvā. Tādējādi Komisijas pamatnostādnes nav nepieciešamas.

Grozījums Nr. 8

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 3. punkts

Direktīva 2003/54/EK

5.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši dalībvalstis veicina tīklu operatoru sadarbību reģionālā mērogā un sekmē tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci. Reģionālās sadarbības aptvertā ģeogrāfiskā teritorija atbilst ģeogrāfiskajām teritorijām, ko noteikusi Komisija saskaņā ar 2.h panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija Regulā (EK) Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā.

1. Dalībvalstu varas iestādes un regulatori sadarbojas, lai integrētu valstu tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši tie nodrošina tīklu operatoru sadarbību reģionālā mērogā un sekmē tiesisko un regulatīvo sistēmu konverģenci un konsekvenci.

Pamatojums

Direktīvai ir jāvecina reģionālās iniciatīvas tirgus integrācijai, kas ir nepieciešams starpposma pasākums, lai panāktu vienotu Eiropas enerģijas tirgu.

Tādas ierosmes kā Beļģijas, Nīderlandes, Luksemburgas, Francijas un Vācijas elektroenerģijas tirgu savienošana sekmē konkurenci un piegādes drošību, uzlabojot infrastruktūras izmantošanu, lielāku pārredzamību un tirgus likviditāti. Mērķis ir beigās izveidot vienotu Eiropas enerģijas tirgu.

Grozījums Nr. 9

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 3. punkts

Direktīva 2003/54/EK

5.a pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Ja reģionālās sadarbības laikā starp dalībvalstīm radušās ievērojamas problēmas un tās ir izteikušas kopīgu lūgumu palīdzēt, Komisija, vienojoties ar iesaistītajām dalībvalstīm, var iecelt reģionālo koordinatoru.

Pamatojums

Reģionālajiem koordinatoriem varētu būt ievērojama nozīme dialoga veicināšanā starp dalībvalstīm, it īpaši attiecībā uz pārrobežu investīcijām.

Grozījums Nr. 10

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 3. punkts

Direktīva 2003/54/EK

5.a pants – 1.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Reģionālais koordinators reģiona līmenī veicina pārvaldes iestāžu un jebkuru citu kompetentu valsts iestāžu, tīkla operatoru, elektroenerģijas biržu, tīkla lietotāju un tirgus dalībnieku sadarbību. Koordinators it īpaši:

 

a) veicina jaunas efektīvas investīcijas starpsavienojumos; lai to paveiktu, viņš palīdz pārvades sistēmas operatoriem izstrādāt reģionālo starpsavienojumu plānus un koordinē viņu investīciju lēmumus, kā arī attiecīgā gadījumā atvērto pieteikšanās (open season) procedūru;

 

b) veicina tīklu efektīvu un drošu izmantošanu; lai to paveiktu, viņš koordinē pārvades sistēmas operatoru, valsts pārvaldes iestāžu un citu kompetento valsts iestāžu sadarbību, izstrādājot kopīgus piešķiršanas un drošības mehānismus;

 

c) iesniedz Komisijai un attiecīgajām dalībvalstīm gada ziņojumu par reģiona sasniegumiem un visiem sarežģījumiem vai šķēršļiem, kas var traucēt attīstībai.

Pamatojums

Tas ir vēl viens veids vienotā tirgus mērķa sasniegšanai. Reģionālajiem koordinatoriem varētu būt ievērojama nozīme dialoga veicināšanā starp dalībvalstīm, it īpaši attiecībā uz pārrobežu ieguldījumiem.

Grozījums Nr. 11

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 3.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Iekļauj šādu 7.a pantu:

 

„7.a pants

Lai pārvades sistēmas operatori būtu neatkarīgi, dalībvalstis nodrošina, ka no ...* vertikāli integrētiem uzņēmumiem jārīkojas vai nu saskaņā ar šīs direktīvas 8. panta 1. punkta a)–d) apakšpunktu par īpašumtiesību nošķiršanu un 10. pantu par neatkarīgiem sistēmas operatoriem, vai saskaņā ar 10.b panta noteikumiem par efektīvu nošķiršanu.

 

__________________

* transponēšanas datums plus viens gads.”

Grozījums Nr. 12

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 4. punkts

Direktīva 2003/54/EK

8. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts – i) daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i) tieši vai netieši kontrolēt uzņēmumu, kas veic kādu no ražošanas vai piegādes funkcijām, un tieši vai netieši kontrolēt pārvades sistēmas operatoru vai pārvades sistēmu vai būt ieinteresēta vai izmantot tiesības šajos uzņēmumos

i) tieši vai netieši kontrolēt uzņēmumu, kas veic kādu no ražošanas vai piegādes funkcijām, un tieši vai netieši kontrolēt pārvades sistēmas operatoru vai pārvades sistēmu vai izmantot tiesības šajos uzņēmumos,

Pamatojums

Pats par sevi saprotams, ka nevajag aizliegt mazākuma daļas, kamēr tās netraucē darbības kontroli. Mazākuma daļas nekaitē operatora neatkarībai.

Grozījums Nr. 13

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 4. punkts

Direktīva 2003/54/EK

8. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts – ii) daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii) tieši vai netieši kontrolēt pārvades sistēmas operatoru vai pārvades sistēmu un tieši vai netieši kontrolēt uzņēmumu, kas veic kādu no ražošanas vai piegādes funkcijām, vai būt ieinteresēta vai izmantot tiesības šādā uzņēmumā;

ii) tieši vai netieši kontrolēt pārvades sistēmas operatoru vai pārvades sistēmu un tieši vai netieši kontrolēt uzņēmumu, kas veic kādu no ražošanas vai piegādes funkcijām, vai izmantot tiesības šādā uzņēmumā;

Pamatojums

Pats par sevi saprotams, ka nevajag aizliegt mazākuma daļas, kamēr tās netraucē darbības kontroli. Mazākuma daļas nekaitē operatora neatkarībai.

Grozījums Nr. 14

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 4. punkts

Direktīva 2003/54/EK

8. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā ieinteresētība un tiesības attiecas jo īpaši uz

2. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās tiesības attiecas jo īpaši uz:

a) kapitāla daļas vai uzņēmējdarbības aktīvu īpašumtiesībām,

 

b) iespējām izmantot balsstiesības,

a) iespējām izmantot balsstiesības vai

c) tiesībām iecelt uzraudzības padomes, administratīvās valdes vai to struktūru locekļus, kas juridiski pārstāv uzņēmumu, vai

b) tiesībām iecelt uzraudzības padomes, administratīvās valdes vai to struktūru locekļus, kas juridiski pārstāv uzņēmumu.

d) tiesībām saņemt dividendes vai citas peļņas daļas.

 

Pamatojums

Īpašumtiesības uz kapitāla daļu un uzņēmējdarbības aktīviem vai tiesības saņemt dividendes nemazina operatoru neatkarību. Savukārt, iespēja izmantot balsstiesības un iecelt uzraudzības padomes, administratīvās valdes vai to struktūru locekļus, kuri juridiski pārstāv uzņēmumu, ir ļoti svarīgas operatora kontrolei.

Grozījums Nr. 15

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 4. punkts

Direktīva 2003/54/EK

8. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Dalībvalstis var paredzēt atkāpes no 1. punkta b) un c) apakšpunkta līdz [transponēšanas datums plus divi gadi] ar noteikumu, ka pārvades sistēmu operatori neietilpst vertikāli integrēta uzņēmuma sastāvā.

svītrots

Pamatojums

Kaut gan īpašumtiesību nošķiršana ir vēlams mērķis ilgākā laikposmā, īpašumtiesību pilnīga nošķiršana var ievērojami aizkavēt jaunās direktīvas pieņemšanu, sastopoties ar konstitucionāliem šķēršļiem daudzās dalībvalstīs. Šis grozījums dotu iespēju izvairīties no šīm problēmām un vienlaikus tomēr panākt efektīvu funkciju atdalīšanu un iekšējā tirgus izveidi, aizliedzot visiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar ražošanu vai piegādi, kontrolēt pārvades tīkla sistēmu.

Grozījums Nr. 16

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 4. punkts

Direktīva 2003/54/EK

8. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā prasība uzskatāma par ievērotu situācijā, kad vairāki uzņēmumi, kam pieder pārvades sistēmas, ir nodibinājuši kopuzņēmumu, kas attiecīgajām pārvades sistēmām kalpo kā pārvades sistēmas operators vairākās dalībvalstīs. Citi uzņēmumi kopuzņēmumā iesaistīties drīkst tikai tad, ja atbilstoši 10. pantam ir apstiprināti kā neatkarīgi sistēmas operatori.

5. Ņemot vērā 5.a pantā noteikto mērķi panākt reģionālo sadarbību, dalībvalstis veicina un atbalsta katru sadarbību starp pārvades sistēmas operatoriem un regulatoriem, kuras mērķis ir saskaņot piekļuves un līdzsvarošanas noteikumus (veicinot līdzsvarošanas zonu integrāciju) vairākās kaimiņos esošās dalībvalstīs un starp tām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.h panta 3. punktu. Šāda sadarbība var izpausties kā kopēja struktūra starp attiecīgajiem pārvades sistēmu operatoriem, lai pārklātu vairākas līdzās esošas teritorijas. Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina attiecīgo pārvades sistēmas operatoru kopējās struktūras atbilstību 8. un 10.a pantam.

Pamatojums

Izaicinājums veidot lielākus un likvīdākus tirgus rada nepieciešamību pēc stingras vadības. Tā kā sistēmas operatoru brīvprātīga sadarbība reģionālā līmenī atsevišķos gadījumos var būt rezultatīva, mēs uzskatām, ka tādēļ ir vajadzīga vienkāršāka reģionālo sistēmu darbības struktūra.

Direktīvai jādod iespēja galīgi izveidot reģionālo/Eiropas sistēmas operatoru. Ir svarīgi nodrošināt arī sadarbību starp reģioniem, lai dotu iespēju izveidoties īstam visas Eiropas tirgum.

Grozījums Nr. 17

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 4. punkts

Direktīva 2003/54/EK

8. pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Ja šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā uzņēmuma akcionārs ir dalībvalsts, 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētās prasības uzskata par izpildītām, ja uzņēmums, kurš veic kādu no ražošanas vai piegādes funkcijām, un pārvades sistēmas operators vai pārvades sistēma ir juridiski neatkarīgi valsts subjekti un atbilst 1. punkta b) un c) apakšpunkta noteikumiem.

Pamatojums

Tīklu atdalīšana nenozīmē darbības privatizāciju. Valsts sektoram jādod vienāda iespēja nodrošināt ražošanu vai piegādi un pārvadi, kamēr ir nodrošināta divu tīklu atdalīšana.

Grozījums Nr. 18

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 5. punkts

Direktīva 2003/54/EK

8.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Kopienas nolīgumos ar vienu vai vairākām trešām valstīm var paredzēt atkāpi no 1. punkta.

2. Kopienas nolīgumos ar vienu vai vairākām trešām valstīm var paredzēt atkāpi no 1. punkta saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Pamatojums

Tā kā šajā gadījumā ir skarta Kopienas ekonomikas politika un iekšējā drošība, par šiem nolīgumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem jāinformē Eiropas Savienības likumdevējas iestādes, kuras tos apstiprina.

Grozījums Nr. 19

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 5. punkts

Direktīva 2003/54/EK

8.b pants – 13. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13. Komisija pieņem pamatnostādnes, ar ko paredz 6. līdz 9. punkta izpildei piemērojamo procedūru. Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

13. Komisija var grozīt pamatnostādnes, ar ko paredz 6. līdz 9. punkta izpildei piemērojamo procedūru. Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, groza saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka Parlaments un Padome pamatnostādnes pieņem saskaņā ar parasto procedūru. Komisija jāpilnvaro vienīgi veikt nepieciešamos pielāgojumus.

Grozījums Nr. 20

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 6.a punkts

Direktīva 2003/54/EK

9. pants – 1. punkts – fa) apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a Direktīvas 9. panta 1. punktu papildina ar šādu apakšpunktu:

 

„fa) to, lai pienācīgi tiek ņemtas vērā tā reģiona intereses, kurā viņš strādā. Neskarot akcionāru tiesības attiecībā uz investīciju ienesīgumu un kapitāla vajadzībām, sistēmas pārvades operatora pieņemtajiem darbības un investīciju lēmumiem jāatbilst Kopienas un reģionālajiem investīciju plāniem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.c un 2.d pantu, un tiem ir jāveicina tirgus attīstība un integrācija un jāuzlabo sociāli ekonomiskā labklājība vismaz reģiona līmenī.”

Pamatojums

Direktīvas 9. panta 1. punkta jaunā fa) apakšpunkta mērķis ir nodrošināt, lai pārvades sistēmu operatori vienmēr uzskatītu par prioritāti tā reģiona vajadzības, kurā tie darbojas. It īpaši tiem ir jārūpējas par sociāli ekonomiskās labklājības uzlabošanu viņu reģionā un ārpus tā (starpreģionāli).

Grozījums Nr. 21

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 6.b punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

9. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.b Direktīvas 9. pantu papildina ar šādu punktu:

 

„1.a Katrs pārvades sistēmas operators vismaz ik pēc diviem gadiem izstrādā 10 gadu tīkla attīstības plānu. Tajā iekļauj efektīvus pasākumus, lai garantētu sistēmas atbilstību un piegādes drošību. Šis attīstības plāns:

 

a) norāda tirgus dalībniekiem galvenās pārvades infrastruktūras, kas jāuzbūvē turpmākajos desmit gados;

 

b) min visas investīcijas, par kurām jau ir pieņemts lēmums, un nosaka jaunas investīcijas, par kurām jāpieņem īstenošanas lēmums turpmāko trīs gadu laikā.

 

Lai izstrādātu šo desmit gadu tīkla attīstības plānu, katrs pārvades sistēmas operators izstrādā pamatotu hipotēzi par ražošanas, patēriņa un tirdzniecības ar citām valstīm attīstību un ņem vērā jau esošos reģionālos un Eiropas tīklu investīciju plānus. rvades sistēmu operators pienācīgā laikā iesniedz projektu valsts pārvaldes iestādei.

 

Valsts pārvaldes iestāde atklātā un pārredzamā veidā konsultējas ar visiem attiecīgā tīkla lietotājiem, pamatojoties uz 10 gadu tīkla attīstības plāna projektu, un konsultāciju rezultātu var publiskot, it īpaši informāciju par iespējamām vajadzīgajām investīcijām.

 

Kompetentā valsts iestāde pārbauda, vai 10 gadu tīkla attīstības plāns aptver visas nepieciešamās investīcijas, kas konstatētas konsultāciju laikā. Šī iestāde var likt pārvades sistēmas operatoram plānu grozīt.

 

Ja pārvades sistēmas operators atsakās veikt kādas investīcijas, kas minētas 10 gadu tīkla attīstības plānā un kas jāveic turpmākajos trijos gados, dalībvalstis nodrošina, ka pārvaldes iestāde ir pilnvarota:

 

a) prasīt pārvades sistēmas operatoram pildīt investīciju saistības, izmantojot savas finansiālās iespējas, vai

 

b) aicināt neatkarīgus investorus piedalīties konkursā par iespēju veikt vajadzīgās investīcijas pārvades sistēmā un var noteikt par pienākumu pārvades sistēmas operatoram piekrist, ka:

 

- finansējumu sniedz trešā puse,

 

- jaunu objektu būvniecību veic trešā puse,

 

- trešā puse ekspluatē jauno objektu un/vai

 

- tiek palielināts kapitāls, lai finansētu vajadzīgās investīcijas, un tiek atļauts jauniem investoriem ņemt dalību kapitālā.

 

Attiecīgos finanšu noteikumus apstiprina pārvaldes iestāde.

 

Neatkarīgi no tā, vai attiecīgo investīciju veic pārvades sistēmas operators vai trešā puse, tarifu noteikumos paredz ieņēmumus, kas sedz investēšanas izmaksas.

 

Valsts pārvaldes iestāde uzrauga un vērtē investīciju plāna īstenošanu.

 

Pārvades sistēmu operatoriem pieprasa izstrādāt un publiskot pārredzamas un efektīvas procedūras jaunu spēkstaciju nediskriminējošai pieslēgšanai tīklam. Šīs procedūras apstiprina valsts pārvaldes iestādes.

 

Pārvades sistēmas operatori nav tiesīgi atteikties pieslēgt jaunas spēkstacijas, to pamatojot ar to, ka nākotnē varētu veidoties pieejamās tīkla jaudas ierobežojumi, piemēram, pārslodze pārvades tīkla attālās vietās. Pārvades sistēmas operatoriem jāsniedz vajadzīgā informācija.

 

Pārvades sistēmas operatori nav tiesīgi atteikties pieslēgt jaunu savienojuma punktu, to pamatojot tikai ar to, ka tas radīs papildu izmaksas saistībā ar tīkla elementu nepieciešamās jaudas palielinājumu netālu no savienojuma punkta.”

Pamatojums

Kaut gan efektīvas tiesiskās nošķiršanas variantā jau ir iekļauti vairāki stingri noteikumi attiecībā uz šiem pārvades sistēmas operatoriem, liela daļa šo noteikumu jāattiecina arī uz pārvades sistēmas operatoriem ar nošķirtām īpašumtiesībām un arī uz neatkarīgajiem pārvades sistēmas operatoriem. Neatkarīgi no tā, kam pieder tīkls, vienmēr jāgarantē nediskriminējoša piekļuve tīklam jaunām spēkstacijām un vajadzīgās investīcijas tīklā.

Grozījums Nr. 22

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 8. punkts

Direktīva 2003/54/EK

10.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas īpašnieks pilnībā ievēro šā panta 2. punktu. Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka Parlaments un Padome pamatnostādnes pieņem saskaņā ar parasto procedūru. Komisija jāpilnvaro vienīgi veikt nepieciešamos pielāgojumus.

Grozījums Nr. 23

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 8. punkts

Direktīva 2003/54/EK

10.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.b pants

Pārvades sistēmu efektīva nošķiršana

 

Aktīvi, aprīkojums, personāls un identitāte

 

1. Pārvades sistēmu operatoriem ir pieejami vajadzīgie vertikāli integrētā uzņēmuma cilvēku, materiālie un finanšu resursi, lai pienācīgi veiktu elektroenerģijas pārvadi. Tiek nodrošināti it īpaši šādi elementi:

 

a) aktīvi, kas nepieciešami pienācīgai elektroenerģijas pārvadei, ir pārvades sistēmas operatora īpašumā;

 

b) personālu, kas nepieciešams pienācīgai elektroenerģijas pārvadei, nodarbina pārvades sistēmas operators;

 

c) atbilstoši finanšu resursi turpmākiem investīciju projektiem ir pieejami saskaņā ar atbilstīgā gada finanšu plānu.

 

Darbības, uz kurām attiecas a) – c) apakšpunkts, ir vismaz šādas:

 

i) pārvades sistēmas operatoru pārstāvēšana un saziņa ar trešām pusēm un pārvaldes iestādēm;

 

ii) piekļuves piešķiršana un pārvalde trešām pusēm, it īpaši jauniem tirgus dalībniekiem no atjaunīgās enerģijas avotu nozares;

 

iii) piekļuves maksas, pārslodzes pārvaldības maksas un starpsavienojuma sistēmas operatora kompensācijas mehānismā noteiktās maksas iekasēšana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 3. pantu;

 

iv) pārvades sistēmas ekspluatācija, uzturēšana un attīstība;

 

v) investīciju plānošana, lai nodrošinātu sistēmas ilgtermiņa spēju apmierināt saprātīgu pieprasījumu un garantēt piegādes drošību;

 

vi) juridiskie pakalpojumi un pārstāvniecība;

 

vii) grāmatvedība un informācijas tehnoloģiju pakalpojumi.

 

 

 

2. Pārvades sistēmas operators līdztekus pārvadei nedrīkst veikt nekādus citus darījumus un darbības, kas varētu būt pretrunā ar viņa uzdevumiem, tostarp viņam nedrīkst būt akcijas vai intereses kādā uzņēmumā, kas pieder vertikāli integrētajam uzņēmumam vai ir tā daļa, vai kādā citā elektroenerģijas vai gāzes uzņēmumā. Izņēmumi ir pieļaujami ar valsts pārvaldes iestādes iepriekšēju atļauju, un tie ir ierobežoti ar akciju turēšanu un interesēm citos tīkla uzņēmumos.

 

3. Pārvades sistēmas operatoram ir sava uzņēmējdarbības identitāte, kas ir būtiski atšķirīga no vertikāli integrētā uzņēmuma ar atsevišķu zīmolu, komunikācijas sistēmu un telpām.

 

4. Pārvades sistēmas operators nedrīkst atklāt vertikāli integrētajam uzņēmumam jutīgu informāciju, kas sniedz konkurences priekšrocības, ja viņš šo informāciju līdztiesīgi un bez diskriminācijas nepaziņo visiem tirgus dalībniekiem. Pārvades sistēmas operators kopā ar valsts pārvaldes iestādi nosaka to, uz kāda veida informāciju attiecas šis noteikums.

 

5. Pārvades sistēmas operatoru grāmatvedību pārbauda revidents, kas nav vertikāli integrētā uzņēmuma un ar to saistīto uzņēmumu revidents.

 

Pārvades sistēmas operatora vadības, galvenās izpildpersonas vai valdes neatkarība

 

6. Par lēmumiem saistībā ar pārvades sistēmas operatora galvenās izpildpersonas vai valdes locekļu iecelšanu amatā, pirmstermiņa atbrīvošanu no amata un attiecīgiem darba līgumiem un to pārtraukšanu ziņo pārvaldes iestādei vai attiecīgi citai kompetentai valsts iestādei. Šie lēmumi un līgumi var kļūt saistoši tikai, ja trīs nedēļu laikā pēc paziņošanas pārvaldes iestāde vai attiecīgi cita kompetentā valsts iestāde nav izmantojusi savas veto tiesības. Pārvaldes iestāde var iebilst pret iecelšanu amatā vai attiecīgu līgumisku vienošanos šajā sakarā, ja ir nopietnas bažas par ieceļamās galvenās izpildpersonas vai valdes locekļa profesionālo neatkarību, vai pirmstermiņa darba attiecību un līgumisku vienošanos pārtraukšanas gadījumos, ja ir nopietnas bažas par šāda lēmuma pamatojumu.

 

7. Ja pārvades sistēmas operatora galvenajai izpildpersonai vai uzņēmuma valdes locekļiem ir sūdzības par darba līgumu pirmstermiņa pārtraukšanu, viņiem nodrošina apelācijas tiesības pārvaldes iestādē vai tiesā.

 

8. Pārvaldes iestādei sešu mēnešu laikā jāpieņem lēmums apelācijas lietā. Šo termiņu atļauts pārsniegt tikai ar faktiem attaisnotā gadījumā.

 

9. Pārtraucot darba attiecības ar pārvades sistēmas operatoru, pārvaldes galvenās izpildpersonas vai valdes locekļi vismaz trīs gadus neieņem amatu nevienā vertikāli integrētā uzņēmuma struktūrā, kas veic ražošanas vai piegādes funkciju.

 

10. Galvenajai izpildpersonai vai valdes locekļiem nav akciju un tie nesaņem samaksu no neviena cita uzņēmuma, kas ietilpst vertikāli integrētajā uzņēmumā, kā tikai no pārvades sistēmas operatora. Galvenās izpildpersonas vai valdes locekļu atalgojumu nedrīkst ietekmēt vertikāli integrētā uzņēmuma veikums, izņemot pārvades sistēmas operatora veikumu.

 

11. Pārvades sistēmas operatora galvenā izpildpersona vai valdes locekļi nav tieši vai netieši atbildīgi par vertikāli integrētā uzņēmuma citu struktūru ikdienas darbu.

 

12. Neierobežojot iepriekšminētos noteikumus, pārvades sistēmas operatoram ir efektīvas lēmējtiesības neatkarīgi no integrētā elektroenerģijas uzņēmuma attiecībā uz tīkla ekspluatācijai, uzturēšanai un attīstībai vajadzīgajiem aktīviem. Iepriekšminētais neizslēdz pienācīgas koordinācijas procedūras, kas ļauj mātesuzņēmumam noteikt vispārīgas robežas meitasuzņēmuma parādsaistībām. Mātesuzņēmums nedrīkst dot norādījumus pārsniegt robežas, kas noteiktas apstiprinātajā budžetā vai kādos citos līdzvērtīgos noteikumos par ikdienas ekspluatāciju vai atsevišķiem lēmumiem saistībā ar pārvades līniju būvniecību vai modernizēšanu.

 

Uzraudzības padome/ administratīvā valde

 

13. Pārvades sistēmas operatora uzraudzības padomes vai administratīvās valdes priekšsēdētājs neieņem amatu nevienā vertikāli integrētā uzņēmuma struktūrā, kas veic ražošanas vai piegādes funkciju.

 

14. Pārvades sistēmas operatora uzraudzības padomi vai valdi veido neatkarīgi locekļi, kas iecelti vismaz uz pieciem gadiem. Par viņu iecelšanu ziņo pārvaldes iestādei vai citai kompetentai valsts iestādei, un tā ir saistoša saskaņā ar šā panta 6. punkta noteikumiem.

 

15. Šā panta 14. punkta vajadzībām uzraudzības padomes/ administratīvās valdes loceklis ir uzskatāms par neatkarīgu, ja viņš nav iesaistīts vertikāli integrētā uzņēmuma darbībās vai kā citādi saistīts ar vertikāli integrēto uzņēmumu vai to kontrolējošiem akcionāriem tādā mērā, lai radītu interešu konfliktu un ietekmētu lēmumu pieņemšanu. It īpaši jāizpilda šādi nosacījumi:

 

a) pēdējos piecus gadus pirms iecelšanas uzraudzības padomē/ administratīvajā valdē viņš nav bijis darba ņēmējs nevienā no vertikāli integrētā uzņēmuma struktūrām, kas veic ražošanas vai piegādes funkciju;

 

b) viņam nepieder akcijas un viņš nesaņem nekādu atlīdzību no vertikāli integrētā uzņēmuma vai kāda saistītā uzņēmuma, izņemot pārvades sistēmas operatoru;

 

c) kamēr viņš ir uzraudzības padomē/ administratīvajā valdē, viņam nav darījuma attiecību ar vertikāli integrētā uzņēmuma struktūrām, kas veic enerģijas piegādes funkciju;

 

d) viņš nedrīkst būt valdes loceklis uzņēmumā, kurā vertikāli integrētais uzņēmums ieceļ uzraudzības padomes/ administratīvās valdes locekļus.

 

Atbilstības uzraudzības amatpersona

 

16. Dalībvalstis nodrošina, ka pārvades sistēmas operatori izstrādā atbilstības programmu, kurā izklāsta pasākumus, kas kalpo, lai nepieļautu diskriminējošu rīcību. Programmā paredz konkrētus darbinieku pienākumus, lai sasniegtu šo mērķi. To apstiprina pārvaldes iestāde. Izpildes atbilstību programmai uzrauga neatkarīga atbilstības uzraudzības amatpersona. Pārvaldes iestāde ir pilnvarota noteikt sankcijas, ja atbilstības programma netiek pienācīgi īstenota.

 

17. Pārvades sistēmas operatora galvenā izpildpersona /valde ieceļ personu vai struktūru par atbilstības uzraudzības amatpersonu, kas atbild par:

 

a) atbilstības programmas īstenošanas uzraudzību;

 

b) detalizēta gada ziņojuma izstrādi, kura kritērijus nosaka pārvaldes iestāde saskaņā ar Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūru; pasākumiem, lai īstenotu atbilstības programmu un iesniegtu ziņojumu pārvaldes iestādei;

 

c) ieteikumu sniegšanu saistībā ar atbilstības programmu un tās īstenošanu.

 

18. Atbilstības uzraudzības amatpersonas neatkarību jo īpaši garantē darba līguma noteikumi.

 

19. Atbilstības uzraudzības amatpersonai ir iespēja regulāri vērsties pie pārvades sistēmas operatora vai vertikāli integrētā uzņēmuma uzraudzības padomes/ administratīvās valdes un pie pārvaldes iestādēm.

 

20. Atbilstības uzraudzības amatpersona piedalās visās pārvades sistēmas operatora uzraudzības padomes/ administratīvās valdes sanāksmēs, kurās tiek izskatīti šādi jautājumi:

 

a) nosacījumi attiecībā uz piekļuvi un pieslēgumu tīklam, tostarp piekļuves un pārslodzes pārvaldības maksas iekasēšana un maksājumi saskaņā ar kompensācijas mehānismu starp pārvades sistēmu operatoriem atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1228/2003 3. pantam;

 

b) projekti pārvades tīklu sistēmas ekspluatācijai, uzturēšanai un attīstībai, tostarp investīcijas starpsavienojumu infrastruktūrā un pieslēgumos;

 

c) līdzsvarošanas noteikumi, tostarp rezerves jaudas noteikumi;

 

d) elektroenerģijas iegāde, lai segtu zudumus.

 

21. Šajās sanāksmēs atbilstības uzraudzības amatpersona novērš komerciāli izdevīgas informācijas par ražotāju vai piegādātāju darbībām izpaušanu diskriminējošā veidā uzraudzības padomei/ administratīvajai valdei.

 

22. Atbilstības uzraudzības amatpersonai ir piekļuve visai pārvades sistēmas operatora dokumentācijai, ierakstiem un birojiem un visai informācijai, kas vajadzīga atbilstības uzraudzības amatpersonas pienākumu pienācīgai veikšanai.

 

23. Atbilstības uzraudzības amatpersonu ieceļ amatā un atlaiž galvenā izpildpersona /valde tikai pēc pārvaldes iestādes apstiprinājuma.

 

24. Pēc atcelšanas atbilstības uzraudzības amatpersonai nedrīkst būt nekādu lietišķu attiecību ar vertikāli integrēto uzņēmumu vismaz piecus gadus.

 

25. Pārvades sistēmas operatori vismaz ik pēc diviem gadiem izstrādā tīkla attīstības 10 gadu plānu. Viņi veic efektīvus pasākumus, lai garantētu sistēmas atbilstību un piegādes drošību.

 

26. Sagatavotajā 10 gadu tīkla attīstības plānā

 

a) norāda tirgus dalībniekiem galvenās pārvades infrastruktūras, kas jāuzbūvē turpmākajos desmit gados;

 

b) min visas investīcijas, par kurām jau ir pieņemts lēmums, un nosaka jaunas investīcijas, par kurām jāpieņem lēmums turpmāko trīs gadu laikā.

 

27. Lai izstrādātu šo desmit gadu tīkla attīstības plānu, katrs pārvades sistēmas operators izstrādā pamatotu prognozi par ražošanas, patēriņa un tirdzniecības ar citām valstīm tendenci un ņem vērā jau reģionālos un Eiropas mēroga tīklu attīstības plānus. Pārvades sistēmu operators pienācīgā laikā iesniedz projektu valsts pārvaldes iestādei.

 

28. Pārvaldes iestāde atklātā un pārredzamā veidā konsultējas ar visiem attiecīgā tīkla lietotājiem, pamatojoties uz 10 gadu tīkla attīstības plāna projektu, un konsultāciju rezultātu var publiskot, it īpaši informāciju par iespējamām vajadzīgajām investīcijām.

 

29. Pārvaldes iestāde pārbauda, vai 10 gadu tīkla attīstības plāns pilnībā aptver visas nepieciešamās investīcijas, kas konstatētas konsultāciju laikā. Pārvaldes iestāde var likt pārvades sistēmas operatoram plānu grozīt.

 

30. Ja pārvades sistēmas operators atsakās īstenot kādas investīcijas, kas minētas 10 gadu tīkla attīstības plānā un kas jāīsteno turpmākajos trijos gados, attiecīgā dalībvalsts nodrošina, ka pārvaldes iestāde ir pilnvarota veikt vienu no šādiem pasākumiem:

 

a) izmantojot visus tiesiskos līdzekļus, pieprasīt pārvades sistēmas operatoram pildīt investīciju saistības, izmantojot savas finansiālās iespējas,

 

b) aicināt neatkarīgus investorus piedalīties konkursā par iespēju veikt vajadzīgās investīcijas pārvades sistēmā un, tā rīkojoties, noteikt pārvades sistēmas operatoram par pienākumu:

 

- piekrist, ka finansējumu sniedz trešā puse;

 

- piekrist, ka būvniecību veic trešā puse, vai būvēt vajadzīgos jaunos objektus,

 

- piekrist ekspluatēt attiecīgos jaunos objektus.

 

 

 

Attiecīgos finanšu noteikumus apstiprina pārvaldes iestāde. Abos gadījumos tarifu noteikumos paredz ieņēmumus, kas sedz investēšanas izmaksas.

 

31. Valsts pārvaldes iestāde uzrauga un vērtē investīciju plāna īstenošanu.

 

32. Pārvades sistēmu operatori ir atbildīgi par to, lai izstrādātu un publiskotu pārredzamas un efektīvas procedūras jaunu spēkstaciju nediskriminējošai pieslēgšanai tīklam. Šīs procedūras apstiprina valsts pārvaldes iestādes.

 

33. Pārvades sistēmas operatori nav tiesīgi atteikties pieslēgt jaunu spēkstaciju, to pamatojot ar to, ka nākotnē varētu veidoties pieejamās tīkla jaudas ierobežojumi, piemēram, pārslodzes pārvades tīkla attālās vietās. Pārvades sistēmas operatoram jāsniedz vajadzīgā informācija.

 

34. Pārvades sistēmas operatori nav tiesīgi atteikties pieslēgt jaunu savienojuma punktu, to pamatojot tikai ar to, ka tas radīs papildu izmaksas saistībā ar vajadzību palielināt tīkla elementu jaudu netālu no jaunā pieslēguma punkta.

 

Reģionālā sadarbība

 

35. Ja dalībvalstis izvēlas reģionālo sadarbību, tām jānosaka precīzi pienākumi pārvaldes tīkla operatoram, kuri jāizpilda skaidri noteiktā laikposmā. Turklāt šo pienākumu mērķim ir jābūt pakāpeniskai kopējas reģionālās sadales centrāles izveidei, kura būs atbildīga par drošības jautājumiem ne vēlāk kā ...+.

 

36. Ja vairākas dalībvalstis veic reģionālo sadarbību, tās, vienojoties ar Komisiju, ieceļ reģionālo koordinatoru.

 

37. Reģionālais koordinators reģiona līmenī veicina pārvaldes iestāžu sadarbību ar jebkādām citām kompetentām valsts iestādēm, tīkla operatoriem, elektroenerģijas biržām, tīkla lietotājiem un tirgus dalībniekiem. Viņš jo īpaši:

 

a) veicina jaunas efektīvas investīcijas starpsavienojumos; šajā sakarā viņš palīdz pārvades sistēmas operatoriem izstrādāt reģionālā starpsavienojuma infrastruktūras plānus un koordinē viņu investīciju lēmumus, kā arī attiecīgā gadījumā atvērto pieteikšanās procedūru;

 

b) veicina tīklu efektīvu un drošu izmantošanu; šajā sakarā viņš palīdz koordinēt pārvades sistēmas operatoru, valsts pārvaldes iestāžu un citu iesaistīto valsts iestāžu sadarbību, izstrādājot kopējas piešķiršanas procedūras un drošības mehānismus;

 

c) katru gadu iesniedz Komisijai un attiecīgajām dalībvalstīm ziņojumu par sasniegto reģionā un par grūtībām vai šķēršļiem, kas varētu kavēt attīstību.

 

Sankcijas

 

38. Lai valsts pārvaldes iestādes varētu pildīt šajā pantā noteiktos pienākumus, tām tiek piešķirtas šādas tiesības:

 

a) pieprasīt no pārvades tīkla operatora jebkādu informāciju un tieši sazināties ar pārvades tīkla operatora personālu; šaubu gadījumā šīs tiesības izmanto arī attiecībā uz vertikāli integrēto uzņēmumu un tā struktūrām;

 

b) veikt visu vajadzīgo pārvades sistēmas operatora izpēti un šaubu gadījumā veikt izpēti vertikāli integrētajā uzņēmumā un tā struktūrās; piemēro 20. panta noteikumus Padomes 2002. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā**.

 

39. Lai valsts pārvaldes iestāde spētu izpildīt šajā pantā notiektos pienākumus, tā ir tiesīga noteikt iedarbīgas, atbilstošas un preventīvas sankcijas pret pārvades tīkla operatoru un/vai vertikāli integrēto uzņēmumu, ja tas nepilda šajā pantā noteiktos pienākumus vai valsts pārvaldes iestādes lēmumus. Šīs tiesības ir:

 

i) uzlikt iedarbīgus, samērīgus un preventīvus naudassodus, kuru lielumu nosaka atbilstīgi pārvades tīkla operatora apgrozījumam;

 

ii) izdot rīkojumus par diskriminējošas rīcības pārtraukšanu;

 

 

+ OV: Sešus gadus pēc tam, kad stājas spēkā šī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu.

* OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1419/2006 (OV L 269, 28.9.2006., 1. lpp.).

Pamatojums

Dalībvalstīm jādod iespēja izmantot trešo praktisko variantu, kas, nopietni neiejaucoties dalībvalstu īpašuma struktūrās, ļautu vertikāli integrētiem uzņēmumiem turpināt ekspluatēt tīklu integrētā veidā, pieņemot, ka viņi ievēro stingros noteikumus un prasības.

Grozījums Nr. 24

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 9.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

14. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a 14. panta 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„4. Dalībvalsts prasa, lai sadales sistēmas operators, veicot ražošanas objektu sadali, dod priekšroku ražošanas iekārtām, kas izmanto atjaunīgās enerģijas avotus vai atkritumus, vai koģenerāciju.”

Pamatojums

Lai sasniegtu mērķi — līdz 2020. gadam 20 % no ES enerģijas iegūt no atjaunīgās enerģijas avotiem, atjaunīgajai enerģijai jāgarantē prioritāra piekļuve tīkliem.

Grozījums Nr. 25

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 10. punkts

Direktīva 2003/54/EK

15. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja sadales sistēmas operators ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā, dalībvalstis nodrošina sadales sistēmas operatora darbības uzraudzību, lai tas nevarētu ļaunprātīgi izmantot vertikālo integrāciju, kropļojot konkurenci. Jo īpaši vertikāli integrēti sadales sistēmas operatori nedrīkst saziņā un zīmola veidošanā maldināt par vertikāli integrētā uzņēmuma piegādes struktūras atsevišķo identitāti.

3. Ja sadales sistēmas operators ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā, dalībvalstis nodrošina sadales sistēmas operatora darbības uzraudzību, lai tas nevarētu ļaunprātīgi izmantot vertikālo integrāciju, kropļojot konkurenci. Jo īpaši vertikāli integrēti sadales sistēmas operatori nedrīkst saziņā maldināt par vertikāli integrētā uzņēmuma piegādes struktūras atsevišķo identitāti.

Pamatojums

Vienkāršojums.

Grozījums Nr. 26

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 10. punkts

Direktīva 2003/54/EK

15. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, lai nodrošinātu to, ka sadales sistēmas operators pilnībā ievēro 2. punktu attiecībā uz sadales sistēmas operatora pilnīgu neatkarību, nediskriminējošu rīcību un aizliegumu vertikāli integrētu uzņēmumu piegādes struktūrai negodīgi izmantot vertikālās integrācijas priekšrocības. Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka Parlaments un Padome pamatnostādnes pieņem saskaņā ar parasto procedūru. Komisija jāpilnvaro vienīgi veikt nepieciešamos pielāgojumus.

Grozījums Nr. 27

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.a pants – 3. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) pārvaldes iestādes vadību ieceļ uz noteiktu termiņu, kas nav pagarināms un ilgst vismaz piecus gadus, un atbrīvo no amata pirms termiņa tikai tad, ja netiek pildīti šajā pantā minētie nosacījumi vai ja tiek atklāts nopietns pārkāpums.

b) pārvaldes iestādes vadību ieceļ uz vismaz pieciem gadiem ar iespēju pagarināt tikai uz vēl vienu termiņu (vai uz laiku līdz desmit gadiem bez iespējas pagarināt), un atbrīvo no amata pirms termiņa tikai tad, ja netiek pildīti šajā pantā minētie nosacījumi vai ja tiek atklāts nopietns pārkāpums.

Pamatojums

Ņemot vērā enerģijas tirgus ilgtermiņa raksturu un vajadzību pēc stabilitātes, jābūt iespējai valsts pārvaldes iestādes piecu gadu pilnvaru termiņu vienu reizi pagarināt; garākiem pilnvaru termiņiem jābūt neatjaunojamiem.

Grozījums Nr. 28

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g) uzraudzīt tīkla drošību un uzticamību, pārskatīt tīkla drošības un uzticamības noteikumus;

g) uzraudzīt tīkla drošību un uzticamību, noteikt vai apstiprināt standartus un prasības pakalpojumu un piegādes kvalitātei un pārskatīt pakalpojumu un piegādes kvalitāti, tīkla drošības un uzticamības noteikumus;

Pamatojums

Dažām valsts pārvaldes iestādēm jau ir pienākums uzraudzīt elektroenerģijas tirgus darbību arī attiecībā uz piegādes un pakalpojumu kvalitāti patērētājiem, kuriem līdz ar to ir reāls ieguvums no konsekventāka un pārredzamāka regulējuma.

Grozījums Nr. 29

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – m) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

m) nodrošināt piekļuvi patēriņa datiem, vienota patēriņa datu formāta izmantošanu un piekļuvi datiem saskaņā ar A pielikuma h) punktu;

m) nodrošināt visiem tirgus dalībniekiem efektīvu un līdztiesīgu piekļuvi patēriņa datiem, vienota patēriņa datu formāta izmantošanu un piekļuvi datiem saskaņā ar A pielikuma h) punktu;

Pamatojums

Vajadzīgs precīzāks formulējums, lai garantētu elektrības tirgus atvēršanu visiem tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 30

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 3. punkts – b) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) sadarbībā ar valsts konkurences iestādēm pētīt elektroenerģijas tirgu darbību un, ja konkurences noteikumi nav pārkāpti, lemt par pasākumiem, kas ir samērīgi un vajadzīgi efektīvas konkurences veicināšanai un tirgus pareizas darbības nodrošināšanai, tostarp virtuālām elektrostacijām;

b) sadarbībā ar valsts konkurences iestādēm pētīt elektroenerģijas tirgu darbību un, ņemot vērā pārvaldes iestāžu pilnvaras un pienākumus, ja konkurences noteikumi nav pārkāpti, lemt par nepieciešamiem, pienācīgiem un samērīgiem pasākumiem, lai veicinātu efektīvu konkurenci un nodrošinātu tirgus pareizu darbību, tostarp virtuālās elektrostacijas;

Pamatojums

Jāņem vērā atšķirība starp enerģētikas iestādes un konkurences iestādes kompetences jomām.

Grozījums Nr. 31

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 3. punkts – c) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) pieprasīt no elektroenerģijas uzņēmumiem informāciju, kas vajadzīga paredzēto uzdevumu veikšanai;

c) pieprasīt no elektroenerģijas uzņēmumiem atbilstošu informāciju, kas vajadzīga paredzēto uzdevumu veikšanai;

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestāžu uzdevumus un pienākumus nedrīkst jaukt ar citu atbildīgo iestāžu uzdevumiem un pienākumiem, un ir jāpievērš pienācīga uzmanība tām pusēm, kuras var skart regulējoši lēmumi. Sakarā ar to tādi tālejoši strukturāli pasākumi kā virtuālas elektrostacijas ir jāizskata tikai saistībā ar ES konkurences tiesību aktiem, piemērojot vajadzīgo līdzsvara mehānismu.

Grozījums Nr. 32

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 3. punkts – d) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) uzlikt iedarbīgas, atbilstošas un atturošas sankcijas elektroenerģijas uzņēmumiem, kas nepilda saistības, kuras izriet no šīs direktīvas vai no pārvaldes iestādes vai Aģentūras lēmumiem;

d) ja vajadzīgs, uzlikt taisnīgas, proporcionālas un konsekventas sankcijas elektroenerģijas uzņēmumiem, kas nepilda saistības, kuras izriet no šīs direktīvas vai no pārvaldes iestādes vai Aģentūras saistošiem lēmumiem;

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestāžu uzdevumus un pienākumus nedrīkst jaukt ar citu atbildīgo iestāžu uzdevumiem un pienākumiem, un ir jāpievērš pienācīga uzmanība tām pusēm, kuras var skart regulējoši lēmumi. Sakarā ar to tādi tālejoši strukturāli pasākumi kā virtuālas elektrostacijas ir jāizskata tikai saistībā ar ES konkurences tiesību aktiem, piemērojot vajadzīgo līdzsvara mehānismu.

Grozījums Nr. 33

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, tostarp pārvades un sadales tarifi. Šiem tarifiem jābūt tādiem, lai varētu veikt visas vajadzīgās investīcijas tīklos, nodrošinot tīklu dzīvotspēju;

a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, tostarp pārvades un sadales tarifi vai pagaidu tarifi gadījumā, ja tarifu noteikšanas metode tiek novērtēta regulācijas laikā pirms galīgā tarifa noteikšanas. Regulācijas periods nedrīkst pārsniegt piedus gadus. Šiem tarifiem jābūt tādiem, lai varētu veikt visas vajadzīgās investīcijas tīklos, nodrošinot tīklu dzīvotspēju;

Pamatojums

Pārvaldes iestādes var noteikt arī tarifu aprēķina metodi. Taču tas ir pieņemami tikai tad, ja tas ir pagaidu pasākums, kas ilgst ne vairāk kā piecus gadus pirms tarifu noteikšanas pašu spēkiem.

Grozījums Nr. 34

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13. Dalībvalstis nodrošina piemērotus valsts līmeņa mehānismus, lai persona, kuru skar valsts pārvaldes iestādes lēmums, varētu šo lēmumu pārsūdzēt no iesaistītajām pusēm neatkarīgā struktūrā.

13. Dalībvalstis nodrošina piemērotus valsts līmeņa mehānismus, lai persona, kuru skar valsts pārvaldes iestādes lēmums, varētu šo lēmumu pārsūdzēt valsts tiesu iestādē vai citā no iesaistītajām pusēm un valdības neatkarīgā valsts struktūrā.

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādes lēmumu neatkarību un integritāti jāpārbauda neatkarīgai struktūrai, kāda ir tiesa, kuru neietekmē privātas vai politiskas intereses saskaņā arī ar šīs direktīvas 22.a panta 2. punktu, kas nosaka pārvaldes iestāžu neatkarību no citām publiskām vai privātām struktūrām, tirgus interesēm vai valdībām. Tas, ka pārsūdzības nonāk tiesā, palīdz nodrošināt pārvaldes iestādes neatkarību no politiskas iejaukšanās. Tas, ka dažās valstīs pašvaldības ir iesaistītas šādu lēmumu pieņemšanā, arī liek izvēlēties šādu pieeju.

Grozījums Nr. 35

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 14. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

14. Komisija var pieņemt un grozīt pamatnostādnes par to, kā pārvaldes iestādes īsteno šajā pantā izklāstītās pilnvaras. Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

14. Komisija var grozīt pamatnostādnes par to, kā pārvaldes iestādes īsteno šajā pantā izklāstītās pilnvaras. Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, groza saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka Parlaments un Padome pamatnostādnes pieņem saskaņā ar parasto procedūru. Komisija jāpilnvaro vienīgi veikt nepieciešamos pielāgojumus.

Grozījums Nr.  36

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.d pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Pārvaldes iestādes ir tiesīgas slēgt vienošanās ar citām ES pārvaldes iestādēm, lai veicinātu sadarbību pārvaldes jomā.

Pamatojums

Pārvaldes iestādēm saskaņā ar valsts tiesību aktiem jābūt tiesīgām slēgt vienošanās ar citām ES pārvaldes iestādēm, lai veicinātu sadarbību un konsekvenci pārvaldes jomā.

Grozījums Nr. 37

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.d pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, paplašinot pārvaldes iestāžu pienākumu sadarboties savā starpā un ar Aģentūru, un nosakot situācijas, kurās Aģentūra lemj par regulējumu infrstruktūrai, kas savieno vismaz divas dalībvalstis. Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

4. Komisija var grozīt pamatnostādnes, paplašinot pārvaldes iestāžu pienākumu sadarboties savā starpā un ar Aģentūru, un nosakot situācijas, kurās Aģentūra lemj par regulējumu infrastruktūrai, kas savieno vismaz divas dalībvalstis. Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, groza saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka Parlaments un Padome pamatnostādnes pieņem saskaņā ar parasto procedūru. Komisija jāpilnvaro vienīgi veikt nepieciešamos pielāgojumus.

Grozījums Nr. 38

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.e pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Aģentūra četru mēnešu laikā sniedz atzinumu pārvaldes iestādei, kas to pieprasījusi, vai attiecīgi Komisijai un pārvaldes iestādei, kas pieņēmusi lēmumu.

2. Aģentūra divu mēnešu laikā sniedz atzinumu pārvaldes iestādei, kas to pieprasījusi, vai attiecīgi Komisijai un pārvaldes iestādei, kas pieņēmusi lēmumu.

Pamatojums

Saīsināts termiņš.

Grozījums Nr. 39

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.e pants – 9. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. Komisija pieņem pamatnostādnes, ar ko paredz šā panta izpildei piemērojamo procedūru. Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka Parlaments un Padome pamatnostādnes pieņem saskaņā ar parasto procedūru. Komisija jāpilnvaro vienīgi veikt nepieciešamos pielāgojumus.

Grozījums Nr. 40

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.f pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Lai panāktu šā panta saskaņotu piemērošanu, Komisija var pieņemt pamatnostādnes, ar kurām nosaka lietvedības metodes, kā arī saglabājamo datu formātu un saturu. Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

4. Lai panāktu šā panta saskaņotu piemērošanu, Komisija var grozīt pamatnostādnes, ar kurām tika noteiktas lietvedības metodes, kā arī saglabājamo datu formāts un saturs. Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, groza saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka Parlaments un Padome pamatnostādnes pieņem saskaņā ar parasto procedūru. Komisija jāpilnvaro vienīgi veikt nepieciešamos pielāgojumus.

Grozījums Nr. 41

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.f pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Attiecībā uz elektroenerģijas atvasināto instrumentu darījumiem starp piegādes uzņēmumiem un vairumtigotājiem un pārvades sistēmu operatoriem šo pantu piemēro tikai tad, kad Komisija ir pieņēmusi 4. punktā minētās pamatnostādnes. .

5. Attiecībā uz elektroenerģijas atvasināto instrumentu darījumiem starp piegādes uzņēmumiem un vairumtirgotājiem un pārvades sistēmu operatoriem šo pantu piemēro tikai tad, kad tika ir pieņemtas 4. punktā minētās pamatnostādnes.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka Parlaments un Padome pamatnostādnes pieņem saskaņā ar parasto procedūru. Komisija jāpilnvaro vienīgi veikt nepieciešamos pielāgojumus.

Grozījums Nr. 42

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts

2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Komisija sagatavo gada ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas praktiskās un oficiālās transponēšanas norisi atsevišķās dalībvalstīs.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Elektroenerģijas iekšējais tirgus

Atsauces

COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

ITRE

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

11.10.2007

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Ján Hudacký

23.10.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Pieņemšanas datums

21.4.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

18

4

10

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Guntars Krasts, John Purvis, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Bilyana Ilieva Raeva, Gilles Savary, Donato Tommaso Veraldi

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejaS ATZINUMS (9.4.2008)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu
(COM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD))

Atzinumu sagatavoja: Alexander Lambsdorff

ĪSS PAMATOJUMS

Ar šo priekšlikumu groza Direktīvu 2003/54/EK un tas ir veltīts kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu. Tas ir viens no pieciem priekšlikumiem ES elektrības un gāzes tirgus trešā tiesību aktu kopumā, ko Komisija ierosināja 2007. gada septembrī. Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē un kopumā ļoti atbalsta šos piecus priekšlikumus, jo šis tiesību aktu kopums ir ļoti svarīgs, lai Eiropā izveidotu patiesu elektrības un tādēļ ar enerģijas iekšējo tirgu. Ar šo tiesību aktu kopumu ir paredzēts nodrošināt piegāžu drošību un saglabāt zemas un pārredzamas cenas visiem Eiropas patērētājiem, lai, citiem vārdiem sakot, atbalstītu un attīstītu Eiropā notiekošo liberalizācijas procesu, kuram arī atzinuma sagatavotājs pauž stingru atbalstu. Lai gan atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē šo priekšlikumu par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu, tomēr viņš uzskata, ka ir iespēja tos vēl uzlabot. Jo īpaši būtu jāapsver īpašumtiesību nošķiršana (ĪN).

Priekšlikumos ir ierosināti pasākumi, lai garantētu tīklu (pārvades sistēmu vai pārvades sistēmas operatoru) reālu nošķiršanu no piegādes un ražošanas ar mērķi nodrošināt turpmāku elektrības un dabasgāzes iekšējā tirgus liberalizāciju, tādējādi nesot labumu patērētājiem. Atzinuma sagatavotājs atzīst īpašumtiesību nošķiršanu par pēdējo no iespējām, kā panākt pilnīgu liberalizāciju. Tomēr, ņemot vērā to, ka pašreizējie dati par īpašumtiesību nošķiršanas izmantošanu, lai panāktu pilnīgu elektrības un dabasgāzes iekšējā tirgus liberalizāciju, šķiet nepilnīgi, ir jāizskata un jāizvērtē citas stabilas alternatīvas šo pašu mērķu sasniegšanai. Tādēļ šajā atzinumā tiek ierosinātas atsevišķas daļas no astoņu dalībvalstu priekšlikuma par „produktīvu un efektīvu nošķiršanu”. Atzinuma sagatavotājs ierosina sākumā dot dalībvalstīm iespēju izvēlēties vai nu īpašumtiesību nošķiršanu var arī produktīvu un efektīvu nošķiršanu. Tomēr, ja kāda dalībvalsts izvēlas produktīvu un efektīvu nošķiršanu un trīs gadus pēc transponēšanas izrādās, ka ar to nepietiek, lai sasniegtu pilnu liberalizāciju, tad šai dalībvalstij obligāti jāizvēlas īpašumtiesību nošķiršana. Komisija laicīgi informēs Kopienu par šādu nepietiekamību, un tiks pieņemts lēmums par īpašumtiesību nošķiršanas noteikšanu, izmantojot likumdošanas procesu, kurā pilnībā būs iesaistīts Parlaments. Neatkarīgu sistēmas operatoru (NSO) variants tādā formā, kā to ir ierosinājusi Komisija, nav izmantojams, jo tas ir saistīts ar pārmērīgi augstām reglamentējošām izmaksām.

Šī priekšlikuma 8.a pantā minētais savstarpīguma noteikums nodrošina, kā ārpus ES reģistrēti uzņēmumi nevar iegādāties ievērojamas ES pārvades tīklu daļas vai to operatorus, lai nepieļautu pārlieku lielu atkarību no šiem uzņēmumiem. Atkāpes ir iespējams vienīgi gadījumos, kad Kopiena pieņem lēmumu noslēgt nolīgumu ar kādu trešās valsts pusi. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka, lai nodrošinātu saskanīgu Eiropas enerģijas politiku, par nolīgumiem ar trešajām valstīm jālemj Kopienas līmenī. Tādējādi viņš piekrīt Komisijas priekšlikumam.

Lai gan Komisija atsaucas uz nediskriminācijas principu starp valsts un privāto sektoru (12. apsvērums), atzinuma sagatavotāja šaubās par to, vai pietiekama uzmanība ir pievērsta tam, lai nodrošinātu, ka uz valsts uzņēmumiem attiecas tās pašas nošķiršanas saistības, kā uz privātuzņēmumiem, ņemot vērā, ka valsts iestādēm nevar piespiest privatizēt to uzņēmumus. Te rodas jautājums, vai tādējādi privātie konkurenti varētu būt nostādīti neizdevīgākā stāvoklī.

Atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts, ka patērētāju aizsardzībai ir nepieciešami stingrāki pasākumi, un tādēļ iesaka grozījumus, kas radīs uzlabojumus patērētāju aizsardzības jomā. Attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu pienākumiem un tiesībām, šajā priekšlikumā norādīti turpmākie pasākumi patērētāju aizsardzības jomā. Atzinuma sagatavotājs mēģina stiprināt un padarīt skaidrāku valsts iestāžu nozīmi, lai panāktu uzlabojumus šajos patērētāju aizsardzības jautājumos.

Šajā priekšlikumā galvenā uzmanība pievērsta elektroenerġijas vairumtirdzniecības tirgus liberalizācijai. Tomēr atzinuma sagatavotājs mēģina arī uzsvērt, cik būtiski ir nodrošināt enerģijas ražošanas atbilstību pieaugošajam pieprasījumam. Turklāt, kā to atzinusi Komisija, vēl nav izveidots pilnīgi funkcionējošs mazumtirdzniecības tirgus. Tādēļ ir nepieciešami turpmāki konkrēti priekšlikumi patiesa iekšējā tirgus izveidei.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.   1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20.a) Visiem patērētājiem jābūt tiesībām uz piegādi un to, ka viņu elektroenerģijas pakalpojumu piegādātājs izskata sūdzības saskaņā ar starptautiskajiem standartiem ISO 10001, ISO 10002 un ISO 10003, un noteikto pamatnostādņu ievērošana jāuzrauga valsts regulatoram. Arī turpmāki ISO standarti, kas izstrādāti šajā jomā, ir jāpievieno noteiktajiem standartiem. Šajā direktīvā jāpieņem standarti un prakse, kas paredzēti priekšlikumā direktīvai par noteiktiem starpniecības aspektiem civilajos un komerciālajos jautājumos (2004/0251(COD)).

Pamatojums

ISO 10001 nodrošina patērētāju apmierinātību, nosakot rīcības kodeksa pamatnostādnes. ISO 10002 nosaka pamatnostādnes sūdzību izskatīšanai. ISO 10003 nosaka pamatnostādnes strīdu izskatīšanai ārpus organizācijām. Pašlaik tiek izstrādāts jauns ISO standarts, kura apzīmējums būs ISO 10004, par patērētāju apmierinātības novērošanu un novērtēšanu, un, kad tas būs pabeigts, tas ir jāpievieno noteiktajiem standartiem, izmantojot regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr.   2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

20.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20.b) Patērētājiem jābūt iespējai iegūt savā rīcībā skaidru un saprotamu informācijai par viņu tiesībām saistībā ar enerģētikas nozari. Šajā ziņā Komisijai pēc šīs direktīvas pieņemšanas jāizstrādā Eiropas Enerģijas patērētāju harta. Jābūt iespējai šīs hartas kopiju nosūtīt patērētājiem ikreiz, kad tiek parakstīts jauns līgums.

Pamatojums

Enerģijas patērētāju hartai, kas pašlaik ir sagatavošanas stadijā, būs jāpiešķir svarīga vieta starp Eiropas patērētāju aizsardzības instrumentiem. Tāpēc ir nepieciešams, lai Komisija šo darbu pabeidz un lai harta kļūst par obligātu dokumentu, ko patērētājiem nosūta ikreiz, kad tiek parakstīts jauns līgums, lai viņu rīcībā būtu būtiska informācija par viņu tiesībām.

Grozījums Nr.   3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) Jāpilnveido sabiedriskā pakalpojuma saistības un no tām izrietošās kopīgās obligātās prasības, lai visiem patērētājiem nodrošinātu ieguvumus no konkurences. Galvenais patērētāju apgādes faktors ir piekļuve patēriņa datiem, un patērētājiem jābūt iespējai piekļūt saviem datiem, lai uz šo datu pamata varētu lūgt konkurentiem sagatavot piedāvājumu. Patērētājiem arī jānodrošina tiesības būt pienācīgi informētiem par savu enerģijas patēriņu. Regulāri sniegta informācija par enerģijas izmaksām radīs stimulu enerģiju taupīt, jo patērētāji skaidri redzēs, kā to enerģijas rēķinu ietekmē investīcijas energoefektivitātē un patēriņa paradumu maiņa.

(21) Jāpilnveido universālā un sabiedriskā pakalpojuma saistības un no tām izrietošās kopīgās obligātās prasības, lai visiem patērētājiem nodrošinātu ieguvumus no konkurences un taisnīgākām cenām. Galvenais patērētāju apgādes faktors ir piekļuve objektīviem un pārredzamiem patēriņa datiem, un patērētājiem jābūt iespējai piekļūt saviem patēriņa datiem, ar to saistītajām cenām un pakalpojumu izmaksām, lai uz šo datu pamata varētu lūgt konkurentiem sagatavot piedāvājumu. Patērētājiem arī jānodrošina tiesības būt pienācīgi informētiem par savu enerģijas patēriņu, un priekšapmaksai jābūt atbilstošai un jāatspoguļo reālais elektroenerģijas patēriņš. Vismaz ceturksnī reizi patērētājiem sniegta informācija par enerģijas izmaksām radīs stimulu enerģiju taupīt, jo patērētāji skaidri redzēs, kā to enerģijas rēķinu ietekmē investīcijas energoefektivitātē.

Pamatojums

Lai nodrošinātu brīvu un pārredzamu konkurenci, piekļuve noteiktām datu kategorijām ļauj patērētājiem izdarīt uz informāciju balstītu izvēli par savu elektroenerģijas piegādātāju. Turklāt patērētājiem jāizraksta rēķins tikai par to enerģijas daudzumu, ko viņi reāli izmanto katru mēnesi.

Grozījums Nr.   4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21.a) Komisijai, apspriežoties ar Eiropas Parlamentu un Padomi, jāizstrādā Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību harta. Šai hartai jāsniedz norādes pasākumiem, kas jāizstrādā dalībvalstīm, valstu regulatoriem, Aģentūrai un Komisijai. Konkrētāk, hartā paredzētās tiesības, ja vajadzīgs, Komisijai jāpieņem kā papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2003/54/EK A pielikumu, izmantojot regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Pēc tās izstrādes Enerģijas patērētāju tiesību harta jāuzskata par patērētāju tiesību aptverošu sarakstu enerģētikas nozarē, un visām valstu un Eiropas iestādēm tā ir attiecīgi jāizmanto, regulējot enerģijas pakalpojumu sniedzējus. Konkrētāk, visas hartā noteiktās tiesības, kas ir papildus tām, kuras jau noteiktas šīs direktīvas A pielikumā, ir jāpievieno direktīvai un tām jānodrošina pilns juridiskais spēks.

Grozījums Nr.   5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21.b) Šīs direktīvas centrā ir jābūt patērētājiem. Patērētāju pastāvošās tiesības ir jānostiprina un jānodrošina un attiecībā uz tām ir jānodrošina lielāka pārredzamība un labāka patērētāju interešu pārstāvība. Patērētāju aizsardzība nozīmē, ka visi patērētāji var izmantot tirgu, kurā valda konkurence. Patērētāju tiesības ir jāīsteno valstu regulatoriem, radot stimulus un uzliekot sodu uzņēmumiem, kuri neievēro patērētāju tiesību aizsardzības un konkurences noteikumus.

Grozījums Nr.   6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

21.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21.c) Efektīvi un visiem pieejami tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir patērētāju lielākas aizsardzības garantija. Dalībvalstīm ir jāievieš ātras un efektīvas strīdu izšķiršanas procedūras.

Pamatojums

Lai pareizi aizsargātu patērētājus ir nepieciešami efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Šiem līdzekļiem, kuriem ir jāpiešķir saistošs juridisks spēks, jākļūst arī par galvenajiem elementiem nākotnē paredzamajā Enerģijas patērētāju hartā, kura pašlaik ir sagatavošanas stadijā un kuru Komisijai vajadzētu iesniegt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc šīs direktīvas pieņemšanas.

Grozījums Nr.   7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

21.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21.d) Dalībvalstīm jānodrošina pienācīga apgāde ar individuālajiem skaitītājiem (viedā mērīšana), kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīvā 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem1, lai patērētājiem sniegtu precīzu informāciju par enerģijas patēriņu un nodrošinātu efektivitāti galapatērētājiem.

__________

1 OV L 114, 27.4.2006., 64. lpp

Pamatojums

Viedie skaitītāji patērētājiem sniedz labāku priekšstatu par faktisko elektroenerģijas patēriņu un tādējādi veicina apdomīgāku elektroenerģijas patēriņu.

Grozījums Nr.   8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27) Komisijai jāpiešķir pilnvaras jo īpaši pieņemt pamatnostādnes, kas vajadzīgas, lai panāktu minimālo saskaņotības pakāpi Direktīvas 2003/54/EK mērķa sasniegšanai. Tā kā minētie pasākumi ir vispārīgi un paredzēti Direktīvas 2003/54/EK papildināšanai ar jauniem nebūtiskiem elementiem, tie jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas ir paredzēta Lēmuma 2003/468/EK 5.a pantā.

(27) (27) Komisijai jāpiešķir tiesības jo īpaši pieņemt pamatnostādnes, kas vajadzīgas, lai panāktu minimālo saskaņotības pakāpi Direktīvas 2003/54/EK mērķa sasniegšanai, tostarp papildinot A pielikumā minētos pasākumus ar pieņemtajām pamatnostādnēm no Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartas, ciktāl tas ir atbilstoši. Tā kā minētie pasākumi ir vispārīgi un paredzēti Direktīvas 2003/54/EK papildināšanai ar jauniem nebūtiskiem elementiem, tie jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas ir paredzēta Lēmuma 2003/468/EK 5.a pantā.

Pamatojums

Pēc tās izstrādes Enerģijas patērētāju tiesību harta jāuzskata par patērētāju tiesību aptverošu sarakstu enerģētikas nozarē. Konkrētāk, visas hartā noteiktās tiesības, kas ir papildus tām, kuras jau noteiktas šīs direktīvas A pielikumā, ir jāpievieno direktīvai un tām jānodrošina pilns juridiskais spēks.

Grozījums Nr.   9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 1. punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

1. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1) Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„1. pants

Darbības joma

 

Ar šo direktīvu nosaka kopīgus noteikumus elektroenerģijas ražošanai, pārvadei, sadalei un piegādei, kā arī noteikumus par patērētāju aizsardzību. Tālab ar to nosaka normas, kas attiecas uz elektroenerģijas nozares organizēšanu un darbību, pieeju tirgum, kritērijiem un procedūrām, kuras piemēro konkursiem un atļauju piešķiršanai, kā arī uz sistēmu ekspluatāciju. Tā arī nosaka elektroenerģijas patērētāju vispārējās saistības un tiesības un precizē konkurences saistības.”

Pamatojums

Darbības joma ir jāpaplašina, lai nodrošinātu, ka direktīvas galvenais aspekts ir patērētāji.

Grozījums Nr.   10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

2. pants – 34.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) pievieno šādu punktu:

 

„(34.a) „enerģētiskā nabadzība” ir situācija, kurā privātpersona nevar atļauties apsildīt mājokli pieņemamā līmenī. Dalībvalstis šo līmeni novērtē atbilstīgi Pasaules Veselības organizācijas ieteikumiem. Šo situāciju arī vērtē, ņemot vērā patērētāja iespējas mājoklim iegādāties citus enerģijas pakalpojumus par pieņemamu cenu.

Grozījums Nr.   11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

2. pants – 34.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb) pievieno šādu punktu:

 

(34.b) „pieņemama cena” ir cena, ko noteikušas dalībvalstis, apspriežoties ar valsts regulatoriem, sociālajiem partneriem un citām ieinteresētajām personām, ņemot vērā enerģijas nabadzību.”

Pamatojums

Pieņemamas cenas jēdziens, kam jābūt vienam no nākotnē paredzamās Enerģijas patērētāju hartas galvenajām sastāvdaļām, tomēr ir jānosaka katrai dalībvalstij atsevišķi, jo šajā gadījumā runa ir par subsidiaritātes principu.

Grozījums Nr.   12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.a) Direktīvas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„2. Pilnībā ievērojot attiecīgos Līguma noteikumus, īpaši tā 86. pantu, dalībvalstis uzņēmumiem, kas darbojas elektroenerģijas nozarē, var vispārējās ekonomiskās interesēs uzlikt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, kuras attiecas uz drošību, tostarp piegādes drošību, piegādes regularitāti, kvalitāti un cenu, kā arī uz vides aizsardzību, tostarp energoefektivitāti, Kopienas mērķiem attiecībā uz atjaunīgās enerģijas izmantošanu un klimata aizsardzību. Šādām saistībām ir jābūt skaidri definētām, pārredzamām, nediskriminējošām, pārbaudāmām, un tām jāgarantē, ka visiem ES elektroenerģijas uzņēmumiem ir vienlīdzīga pieeja valstu patērētājiem. Attiecībā uz piegāžu drošību, energoefektivitātes un pieprasījuma attiecības pārvaldību un vides aizsardzības un atjaunīgās enerģijas mērķu izpildi, kā minēts šajā punktā, dalībvalstis var ieviest ilgtermiņa plānošanu, ņemot vērā iespēju, ka sistēmai vēlēsies piekļūt trešās personas.”

Pamatojums

Priekšlikums noteikt saistošus mērķus atjaunīgās enerģijas izmantošanai — 20 % līdz 2020. gadam — prasīs elektroenerģijas jomā īstenot konkrētu rīcību, kas var atšķirties no rīcības, kura attiecas uz vides aizsardzību.

Grozījums Nr.   13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 1.b punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.b) Direktīvas 3. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„3. Dalībvalstis nodrošina, ka visi mājsaimniecību patērētāji un [...] mazie uzņēmumi, (t.i., uzņēmumi, kuros strādā mazāk par 50 darbiniekiem un kuru gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus eiro), var saņemt vispārējo pakalpojumu, kas ietver tiesības saņemt konkrētas kvalitātes elektroenerģijas piegādi savā teritorijā par pieņemamām, viegli un skaidri salīdzināmām, pārredzamām un nediskriminējošām cenām. Nediskriminēšana ietver arī aizliegumu piemērot diskriminējošas maksas noteiktiem maksāšanas veidiem, jo īpaši patērētājiem, kam jāmaksā pēc priekšapmaksas skaitītājiem. Šiem patērētājiem jābūt pieejamām izvēles iespējām, taisnīgai attieksmei, pārstāvībai un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Elektroapgādes uzņēmumi nodrošina pakalpojuma kvalitāti. Lai nodrošinātu vispārējā pakalpojuma sniegšanu, dalībvalstis var norādīt galējo piegādātāju. Dalībvalstis uzliek sadales uzņēmumiem pienākumu pievienot patērētājus to tīklam saskaņā ar noteikumiem, nosacījumiem un tarifiem, kas noteikti atbilstīgi 22.c panta 4. punktā paredzētajai procedūrai. [...] Dalībvalstis stiprina vietējo, mazo un vidējo patērētāju tirgus pozīciju, nodrošinot un veicinot brīvprātīgas grupēšanās iespējas šīs patērētāju kategorijas pārstāvniecībai.”

Pamatojums

Attiecībā uz mazāk aizsargātiem patērētājiem, kā arī patērētājiem ar zemiem ienākumiem pastāv lielāka iespēja, ka viņi var būt spiesti maksāt par enerģiju pēc priekšapmaksas skaitītāja. Tādējādi diskriminējošas lielākas maksas par šādām maksāšanas metodēm nozīmē, ka nabadzīgiem patērētājiem bieži vien ir jāmaksā vairāk nekā finansiāli drošākiem patērētājiem gan absolūtā izteiksmē, gan ienākumu proporcijas izteiksmē. Kolektīvas rīcības formas, piemēram, „super complaint” sistēma, kas ieviesta Apvienotās Karalistes patērētājiem, var nodrošināt efektīvus līdzekļus, ar ko patērētāji var aizstāvēt savas tiesības.

Grozījums Nr.   14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 1.c punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.c) Direktīvas 3. panta 5. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„5. Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, lai aizsargātu gala patērētājus, un īpaši nodrošina pietiekamu aizsardzību mazāk aizsargātiem patērētājiem, tostarp pasākumus, lai palīdzētu viņiem nepieļaut energoapgādes pārtraukšanu. Šajā kontekstā dalībvalstis var veikt pasākumus, lai aizsargātu gala patērētājus attālos rajonos. Tās nodrošina patērētāju aizsardzību augstā līmenī, jo īpaši attiecībā uz pārredzamību, kas saistīta ar līguma noteikumiem un nosacījumiem, vispārīgu informāciju un strīdu izšķiršanas kārtību. Dalībvalstis nodrošina to, ka tiesīgie patērētāji var efektīvi pāriet pie jauna piegādātāja. Vismaz attiecībā uz mājsaimniecību patērētājiem šajā pantā paredzētie pasākumi ietver vismaz to tiesību noteikšanu, kas minētas A pielikumā. Dalībvalstis nodrošina, lai šīs tiesības īstenotu valsts pārvaldes iestāde un lai tās varētu īstenot patērētājs.”

Pamatojums

Precizē, ka A pielikumam ir pilns juridiskais spēks kā direktīvas neatņemamai sastāvdaļai.

Grozījums Nr.   15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 1.d punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 6. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.d) Direktīvas 3. panta 6. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"6. Dalībvalstis nodrošina to, ka elektroenerģijas piegādātāji patērētājiem regulāri nosūtāmajos rēķinos vai kopā ar tiem, visos reklāmas materiālos un informācijas dokumentos precizē šādu informāciju:

 

a) katra enerģijas avota daļa kopējā enerģijas avotu apjomā, ko attiecīgais piegādātājs izmantojis iepriekšējā gadā; to veic saskaņotā un saprotamā veidā visās dalībvalstīs, lai būtu iespējams viegli salīdzināt.

 

b) […] informāciju par ietekmi uz vidi, vismaz attiecībā uz CO2 emisiju un radioaktīvajiem atkritumiem, ko radījusi attiecīgā piegādātāja elektroenerģijas ražošana no tam pieejamā kopējā enerģijas avotu apjoma iepriekšējā gadā, dara publiski pieejamu to tīmekļa vietnē;

Pamatojums

Informācijai par elektroenerģijas ražošanas ietekmi uz vidi jābūt uzskatāmā veidā norādītai visos materiālos un reklāmā, un nedrīkst būt tā, ka patērētājam pašam tā jāmeklē. Līdzīgas prasības ir noteiktas citās nozarēs, piemēram, automašīnu vai sadzīves piederumu tirdzniecībai.

Grozījums Nr.   16

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 1.e punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 6. punkts – 1. daļa – ba) apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.e) Direktīvas 3. panta 6. punkta 1. daļai pievieno šādu apakšpunktu:

 

„ba) informāciju par viņu tiesībām un par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas viņu rīcībā ir strīda gadījumā.”

Pamatojums

Labu patērētāju aizsardzību var nodrošināt ar tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas iespēju uzlabošanu. Šie noteikumi būs jāiekļauj nākotnē paredzamajā Enerģijas patērētāju hartā, lai viņu rīcībā būtu atsauces dokuments par viņu tiesībām.

Grozījums Nr.   17

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 1.f punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 6. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.f) Direktīvas 3. panta 6. punkta 3. daļu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„Valstu pārvaldes iestādes veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka informācija, ko piegādātāji sniedz saviem patērētājiem saskaņā ar šo pantu, ir uzticama. Noteikumus par informācijas sniegšanu saskaņo starp dalībvalstīm un attiecīgajos tirgos. To piemērošanu pārrauga Aģentūra.”

Pamatojums

Lai patērētāji varētu īstenot izvēles brīvību, viņiem jābūt pieejamiem datiem, kas dod ieguldījumu gan sociālo gan vides mērķu īstenošanā. Datu saskaņošana attiecībā uz dažādajiem elektroenerģijas piegādātājiem atbilst nepieciešamībai nodrošināt skaidru informāciju, kā tas būs jānosaka nākotnē paredzamajā Enerģijas patērētāju hartā.

Grozījums Nr.   18

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 1.g punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.g) Direktīvas 3. panta 7. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„7. Dalībvalstis īsteno atbilstīgus pasākumus, lai sasniegtu sociālās un ekonomiskās kohēzijas un vides aizsardzības mērķus, kas nodrošina diskriminācijas nepieļaušanu, jo īpaši pret personām ar zemiem ienākumiem, energoefektivitātes/pieprasījuma pārvaldības pasākumus un pasākumus cīņai pret klimata izmaiņām, kā arī pasākumus piegāžu drošības nodrošināšanai. Šādi pasākumi jo īpaši var ietver atbilstošu ekonomisku stimulu nodrošināšanu, attiecīgā gadījumā izmantojot visus esošos valstu un Kopienas instrumentus, lai uzturētu un ierīkotu vajadzīgo tīkla infrastruktūru, tostarp starpsavienojumu jaudu.”

Pamatojums

Pašlaik daudzi patērētāji tiek diskriminēti, jo īpaši personas ar zemiem ienākumiem vai arī personas, kas dzīvo noteiktos ģeogrāfiskos apgabalos. Ierosinātie pasākumi būs jāiekļauj nākotnē paredzamajā Enerģijas patērētāju hartā.

Grozījums Nr.   19

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 1.h punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 7.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.h) Direktīvas 3. pantā iekļauj šādu punktu:

 

„7.a Dalībvalstis nodrošina vienotu kontaktpunktu ieviešanu, lai padarītu patērētājiem pieejamu visu informāciju par viņu tiesībām, spēkā esošajiem tiesību aktiem un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas viņu rīcībā ir strīda gadījumā.”

Pamatojums

Patērētāju labu informēšanu var nodrošināt ar viegli pieejamu informācijas centru, kas ļauj iegūt sīkas ziņas par spēkā esošajiem tiesību aktiem un patērētāju tiesībām. Tas ļaus patērētājiem iegūt sīkas ziņas, kas būs minētas arī nākotnē paredzamajā Enerģijas patērētāju hartā.

Grozījums Nr.   20

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva 2003/54/EK

3. pants – 10. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. Komisija var pieņemt pamatnostādnes šā panta īstenošanai. Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

10. Komisija līdz ...* pieņem pasākumus šā panta īstenošanai. Šos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

___________

*Viens gads no grozījumu izdarīšanai pieņemtās direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Pamatojums

Lai nodrošinātu patērētāju aizsardzību, ir svarīgi, lai Komisija šādas pamatnostādnes pieņemtu pēc iespējas ātrāk.

Grozījums Nr.   21

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 3. punkts

Direktīva 2003/54/EK

5.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši dalībvalstis veicina tīklu operatoru sadarbību reģionālā mērogā un sekmē tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci. Reģionālās sadarbības aptvertā ģeogrāfiskā teritorija atbilst ģeogrāfiskajām teritorijām, ko noteikusi Komisija saskaņā ar 2.h panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija Regulā (EK) Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā.”

1. 1. Dalībvalstu iestādes un regulatori sadarbojas, lai integrētu valstu tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši tie nodrošina tīklu operatoru sadarbību reģionālā mērogā un sekmē tiesisko un regulatīvo sistēmu tuvināšanos un konsekvenci.

 

2. 2. Ja sadarbībā starp vairākām dalībvalstīm reģionālā līmenī rodas nopietnas grūtības, tad pēc šo dalībvalstu kopīga pieprasījuma Komisija ar visu attiecīgo dalībvalstu piekrišanu var izraudzīt reģionālo koordinatoru.

 

3. Reģionālais koordinators reģionālā līmenī veicina pārvaldes iestāžu un jebkādu citu kompetento valsts iestāžu, tīklu operatoru, elektroenerģijas biržu, tīklu izmantotāju un tirgus dalībnieku sadarbību. Jo īpaši tas:

 

a) veicina jaunas efektīvas investīcijas starpsavienojumos. Šim nolūkam tas sniedz atbalstu pārvaldes sistēmas operatoriem, izstrādājot to reģionālo starpsavienojumu plānu, un sniedz ieguldījumu to ieguldījumu lēmumu koordinēšanā un attiecīgos gadījumos to atklātās sezonas procedūras koordinēšanā;

 

b) veicina tīklu efektīvu un drošu izmantošanu. Šim nolūkam tas sniedz ieguldījumu koordinācijā starp pārvaldes sistēmas operatoriem, valstu pārvaldes iestādēm un citām kompetentām valsts iestādēm, izstrādājot kopējus piešķiršanas un drošības mehānismus;

 

c) katru gadu sniedz ziņojumu Komisijai un attiecīgajām dalībvalstīm par reģionā panākto progresu un arī par jebkādām grūtībām vai šķēršļiem.

Pamatojums

Reģionāliem koordinatoriem var būs svarīga nozīme dialoga veicināšanā starp dalībvalstīm, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu ieguldījumiem.

Grozījums Nr.   22

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 4. punkts

Direktīva 2003/54/EK

8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai no [transponēšanas datums plus viens gads]:

1. Lai nodrošinātu pārvades sistēmas operatoru neatkarību, dalībvalstis nodrošina, lai no [transponēšanas datums plus viens gads] vertikāli integrētiem uzņēmumiem būtu jāievēro:

 

- vai nu 8., 8.a un 8.b panta noteikumi; vai arī

 

- 8.a, 8.b un 8.c panta noteikumi.

 

Ja 8., 8.a un 8.b panta noteikumi tiek ievēroti, dalībvalstis nodrošina, lai no [transponēšanas datums plus viens gads]:

Pamatojums

Šīs izmaiņas mudina dalībvalstis izvēlēties starp īpašumtiesību nošķiršanu un produktīvu un efektīvu nošķiršanu. Tas ir saistīts ar 28. panta grozījumu, kurā Komisijai tiek uzdots pārbaudīt, vai ar produktīvu un efektīvu nošķiršanu pietiek, lai panāktu efektīvu konkurenci, un ziņot par to Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.   23

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iekļauj šādu 8.a pantu un 8.b pantu.

Iekļauj šādus pantus:

Grozījums Nr.   24

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 5. punkts

Direktīva 2003/54/EK

8.c pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.c pants

 

Produktīva un efektīva pārvades sistēmu nošķiršana

 

1. Pārvades sistēmu operatora rīcībā ir visi vertikāli integrēto uzņēmumu cilvēkresursi, fiziskie un finanšu resursi, kas nepieciešami regulārai uzņēmējdarbībai elektroenerģijas pārvades jomā, proti:

 

a) pārvades sistēmas operatora īpašumā ir regulārai uzņēmējdarbībai elektroenerģijas pārvades jomā nepieciešamie līdzekļi;

 

b) pārvades sistēmas operators algo regulārai uzņēmējdarbībai elektroenerģijas pārvades jomā nepieciešamo personālu;

 

c) personāla iznomāšana un pakalpojumu sniegšana kādai no vertikāli integrētu uzņēmumu filiālēm, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu vai piegādi, vai arī pakalpojumu saņemšana no tās aprobežojas vienīgi ar gadījumiem, kuros nepastāv diskriminācijas iespējas, un tie jāapstiprina pārvaldes iestādei, lai nepieļautu konkurences ierobežojumus un interešu konfliktu;

 

d) savlaicīgi ir pieejami pietiekami finanšu resursi turpmākiem ieguldījumu projektiem.

 

2. Pie 1. punktā minētajām pienācīgai uzņēmējdarbībai elektroenerģijas pārvades jomā nepieciešamām darbībām pieder vismaz šādas:

 

a) pārvades sistēmas operatora pārstāvēšana un saziņa ar trešām pusēm un pārvaldes iestādēm;

 

b) trešo pušu piekļuves piešķiršana un pārvalde;

 

c) piekļuves maksu iekasēšana;

 

d) sastrēguma pārvaldības maksas un starpsavienojuma sistēmas operatora kompensācijas mehānismā noteiktās maksas iekasēšana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 3. pantu;

 

e) pārvades sistēmu ekspluatēšana, uzturēšana un attīstīšana;

 

f) investīciju plānošana, nodrošinot, ka sistēma ilgtermiņā atbilst pamatotam pieprasījumam un garantē piegāžu drošību;

 

g) juridiskie pakalpojumi;

 

h) grāmatvedība un informācijas tehnoloģiju pakalpojumi.

 

3. Pārvades sistēmas operatoram ir sava uzņēmējdarbības identitāte, kas ir būtiski atšķirīga no vertikāli integrētā uzņēmuma ar atsevišķu zīmolu, komunikācijas sistēmu un telpām.

 

4. Pārvades sistēmas operatoru grāmatvedību pārbauda revidents, kurš nav vertikāli integrētā uzņēmuma un ar to saistīto uzņēmumu revidents.

 

5. Par lēmumiem saistībā ar pārvades sistēmas operatora galvenās izpildpersonas un citu valdes locekļu iecelšanu amatā un ikvienu pirmstermiņa atbrīvošanu no amata un attiecīgiem darba līgumiem un to pārtraukšanu ziņo pārvaldes iestādei vai attiecīgi citai kompetentai valsts iestādei. Šādi lēmumi un līgumi kļūst saistoši tikai, ja triju nedēļu laikā pēc paziņošanas pārvaldes iestāde vai cita kompetentā valsts iestāde nav izmantojusi savas veto tiesības. Veto tiesības var izmantot amatā iecelšanas vai līgumisku vienošanos gadījumos, ja ir nopietnas bažas par ieceļamās galvenās izpildpersonas vai valdes locekļa profesionālo neatkarību, vai pirmstermiņa darba attiecību vai līgumisku vienošanos pārtraukšanas gadījumos, ja ir nopietnas bažas par šādu pirmstermiņa darba attiecību vai līgumisku vienošanos pārtraukšanas pamatojumu.

 

6. Ja pārvades sistēmas operatora vadībai ir sūdzības par darba līgumu pirmstermiņa pārtraukšanu, tai nodrošina apelācijas tiesības pārvaldes iestādē vai citā kompetentā valsts iestādē, vai tiesā.

 

7. Pārtraucot darba attiecības ar pārvades sistēmas operatoru, pārvaldes galvenās izpildpersonas vai valdes locekļi vismaz trīs gadus neieņem amatu nevienā vertikāli integrētā uzņēmuma struktūrā, kas veic ražošanas vai piegādes funkciju.

 

8. Galvenajai izpildpersonai vai valdes locekļiem nav interešu vai tie nesaņem kompensācijas no neviena cita uzņēmuma, kas ir daļa no vertikāli integrētā uzņēmuma, kā tikai no pārvades sistēmas operatora. Viņu atalgojumu nedrīkst ietekmēt vertikāli integrētā uzņēmuma veikums, bet tikai pārvades sistēmas operatora veikums.

 

9. Pārvades sistēmas operatora galvenā izpildpersona vai valdes locekļi nedrīkst būt tieši vai netieši atbildīgi par vertikāli integrētā uzņēmuma citu filiāļu ikdienas darbu.

 

10. Neierobežojot šā panta noteikumus, pārvades sistēmas operatoram neatkarīgi no integrētā elektroenerģijas uzņēmuma ir visas efektīvās lēmējpilnvaras attiecībā uz tīkla ekspluatācijai, uzturēšanai un attīstībai vajadzīgajiem aktīviem. Tas nedrīkst izslēgt pienācīgus koordinācijas mehānismus, ar ko aizsargā mātesuzņēmuma uzņēmējdarbības un pārvaldes uzraudzības tiesības attiecībā uz peļņu no aktīviem, ko meitasuzņēmumā netieši regulē saskaņā ar 22.c pantu. It īpaši tas ļauj mātesuzņēmumam apstiprināt gada finanšu plānu vai kādu līdzvērtīgu pārvades sistēmas operatora instrumentu un noteikt vispārējas robežas meitasuzņēmuma parādsaistībām. Ja mātesuzņēmums nav apstiprinājis vai grozījis gada finanšu plānu vai jebkādu līdzvērtīgu finanšu plānu, par šo lietu lemj pārvaldes iestāde. Mātesuzņēmums nedrīkst dot norādījumus par ikdienas darbību ne par atsevišķiem lēmumiem attiecībā uz pārvades līniju būvniecību vai modernizēšanu, ja netiek pārkāpti apstiprinātā finanšu plāna noteikumi, ne par kādu līdzvērtīgu instrumentu.

 

11. Pārvades sistēmas operatora uzraudzības padomes vai direktoru padomes priekšsēdētāji neieņem amatu nevienā vertikāli integrētā uzņēmuma struktūrā, kas veic ražošanas vai piegādes funkciju.

 

12. Pārvades sistēmas operatora uzraudzības padomes vai direktoru padomes veido neatkarīgi locekļi, kas iecelti vismaz uz pieciem gadiem. Par viņu iecelšanu ziņo pārvaldes iestādei vai citai kompetentai valsts iestādei, un tā ir saistoša saskaņā ar šā panta 5. punkta noteikumiem.

 

13. Šā panta 12.a punkta vajadzībām pārvades sistēmas operatora uzraudzības padomes vai direktoru padomes loceklis ir uzskatāms par neatkarīgu, ja viņš nav iesaistīts vertikāli integrētā uzņēmuma darbībās vai kā citādi saistīts ar vertikāli integrēto uzņēmumu, to kontrolējošiem akcionāriem vai ar abu pārvaldi, kas radītu interešu konfliktu un ietekmētu lēmumu pieņemšanu, it īpaši:

 

a) pēdējos piecus gadus pirms iecelšanas uzraudzības padomē vai direktoru padomē viņš nav bijis darba ņēmējs nevienā no vertikāli integrētā uzņēmuma filiālēm, kas veic ražošanas vai piegādes funkciju;

 

b) viņš nav ieinteresēts vai nesaņem nekādu atlīdzību no vertikāli integrētā uzņēmuma vai kāda saistītā uzņēmuma, izņemot pārvades sistēmas operatoru;

 

c) viņam nav darījumu attiecību ar vertikāli integrētā uzņēmuma filiālēm, kas veic piegādes funkciju laikā, kamēr viņš ir iecelts uzraudzības padomē vai direktoru padomē;

 

d) viņš nav valdes loceklis uzņēmumā, kurā vertikāli integrētais uzņēmums ieceļ uzraudzības padomes vai direktoru padomes locekļus.

 

14. Dalībvalstis nodrošina, ka pārvades sistēmas operators izstrādā atbilstības programmu, kurā izklāsta pasākumus, kas veikti, lai nepieļautu diskriminējošu rīcību. Programmā paredz konkrētus darbinieku pienākumus, lai sasniegtu šo mērķi. To apstiprina pārvaldes iestāde vai jebkura cita kompetenta valsts iestāde. Atbilstību programmai uzrauga neatkarīga atbilstības amatpersona. Pārvaldes iestāde ir pilnvarota noteikt sankcijas, ja atbilstības programma netiek pienācīgi īstenota.

 

15. Pārvades sistēmas operatora galvenā izpildpersona vai valde ieceļ personu vai struktūru par atbilstības amatpersonu, kas atbild par:

 

a) atbilstības programmas uzraudzību un īstenošanu;

 

b) gada ziņojuma izstrādi, par pasākumiem, lai īstenotu atbilstības programmu un iesniegtu šo ziņojumu pārvaldes iestādei;

 

c) ieteikumiem saistībā ar atbilstības programmu un tās īstenošanu.

 

16. Atbilstības amatpersonas neatkarību jo īpaši garantē darba līguma noteikumi.

 

17. Atbilstības amatpersonai ir iespēja regulāri vērsties pie pārvades sistēmas operatora vai vertikāli integrētā uzņēmuma uzraudzības padomes vai direktoru padomes un pie pārvaldes iestādēm.

 

18. Atbilstības amatpersona piedalās visās pārvades sistēmas operatora uzraudzības padomes vai direktoru padomes sanāksmēs, kurās tiek izskatīti šādi jautājumi:

 

a) nosacījumi attiecībā uz piekļuvi un pieslēgumu tīklam, tostarp piekļuves un sastrēgumu pārvaldības maksas iekasēšana un maksājumi saskaņā ar kompensācijas mehānismu starp pārvades sistēmu operatoriem atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1228/2003 3. pantam;

 

b) projekti pārvades tīklu sistēmas ekspluatācijai, uzturēšanai un attīstībai, tostarp investīcijas starpsavienojumos un pieslēgumos;

 

c) līdzsvarošanas noteikumi, tostarp rezerves jaudas noteikumi;

 

d) veiktā elektroenerģijas iegāde, lai segtu zudumus.

 

19. Šo sanāksmju laikā viņš neļauj diskriminējošā veidā izpaust uzraudzības padomei vai direktoru padomei tādu informāciju par ražotāju vai piegādātāju darbībām, kas var būt komerciāli izdevīga.

 

20. Atbilstības amatpersonai ir pieeja visai pārvades sistēmas operatora dokumentācijai, ierakstiem un telpām, kā arī visai informācijai, kas vajadzīga savu pienākumu pienācīgai veikšanai.

 

21. Atbilstības amatpersonu ieceļ amatā un atlaiž galvenā izpildpersona vai valde tikai pēc pārvaldes iestādes apstiprinājuma.

Pamatojums

Dalībvalstīm, kas nav īstenojušas īpašumtiesību nošķiršanu, tiek dota iespēja vēl vairāk liberalizēt tirgus, neķeroties pie īpašumtiesību nošķiršanas.

Grozījums Nr.   25

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 6. punkts

Direktīva 2003/54/EK

9. pants a) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Šādi aizstāj 9. panta a) punktu.

(6) Direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

 

1. Katrs pārvaldes sistēmas operators ir atbildīgs par:

(a) sistēmas ilgtermiņa jaudas nodrošināšanu, tā lai elektroenerģijas pārvades apjoms atbilstu saprātīgam elektroenerģijas pārvades pieprasījumam, drošas, uzticamas un efektīvas pārvades sistēmas ekspluatēšanu, uzturēšanu un attīstību ar ekonomiski izevīgiem nosacījumiem, pienācīgi ņemot vērā vides apsvērumus, energoefektivitātes, pētniecības un inovācijas veicināšanu, jo īpaši attiecībā uz atjaunīgās enerģijas resursu un zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju popularitātes paaugstināšanu;

a) sistēmas ilgtermiņa jaudas nodrošināšanu, tā lai elektroenerģijas pārvades apjoms atbilstu saprātīgam elektroenerģijas pārvades pieprasījumam, drošas, uzticamas un efektīvas pārvades sistēmas ekspluatēšanu, uzturēšanu un attīstību ar ekonomiski izdevīgiem nosacījumiem, pienācīgi ņemot vērā vides apsvērumus, energoefektivitātes, pētniecības un inovācijas veicināšanu, jo īpaši attiecībā uz atjaunīgās enerģijas resursu un zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju popularitātes paaugstināšanu;

 

b) piegāžu drošības veicināšanu ar piemērotu pārvades jaudu un sistēmas uzticamību;

 

c) enerģijas plūsmu pārvaldību sistēmā, ņemot vērā apmaiņu ar citām savstarpēji savienotām sistēmām. Lai to panāktu, pārvades sistēmas operators ir atbildīgs par drošas, uzticamas un efektīvas elektroenerģijas sistēmas nodrošināšanu un šajā sakarā visu vajadzīgo papildpakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, ja vien šī pieejamība nav atkarīga no kādas citas pārvades sistēmas, ar ko attiecīgā sistēma ir savienota;

 

d) pietiekamas informācijas sniegšanu citu tādu sistēmu operatoriem, kas ir savienotas ar attiecīgo sistēmu, lai nodrošinātu sistēmas drošu un efektīvu darbību, saskaņotu pilnveidošanu un savstarpēju izmantojamību;

 

e) sistēmas lietotāju vai lietotāju kategoriju nediskriminēšanu, jo īpaši par labu saviem saistītajiem uzņēmumiem;

 

f) tādas informācijas sniegšanu sistēmas lietotājiem, kas vajadzīga, lai efektīvi piekļūtu sistēmai;

 

fa) nodrošinot, lai pienācīgi tiek ņemtas vērā tā reģiona vajadzības, kurā viņš strādā. Neskarot akcionāru tiesības attiecībā uz ieguldījumu rentabilitāti un kapitāla vajadzībām, lēmumiem, ko par darbību un ieguldījumiem pieņem pārvades sistēmas operators, jāatbilst Kopienas mēroga un reģionāliem investīciju plāniem, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.c un 2.d pantu, un jāveicina tirgus attīstība un tirgus integrācija, un jāuzlabo sociālekonomiskās labklājības guvumi vismaz reģionālā līmenī.

 

2. Pārvades sistēmas operatori vismaz ik pēc diviem gadiem izstrādā 10 gadu tīkla attīstības plānu. Šajos plānos paredzēti efektīvi pasākumi sistēmas atbilstības un piegāžu drošības garantēšanai.

 

3. Sagatavotajā tīkla attīstības desmit gadu plānā:

 

a) norāda tirgus dalībniekiem galvenās pārvades infrastruktūras, ko paredzēts uzbūvēt nākamajos desmit gados;

 

b) min visas investīcijas, par kurām jau ir pieņemts lēmums, un nosaka jaunas investīcijas, par kurām jāpieņem īstenošanas lēmums turpmāko trīs gadu laikā.

 

4. Lai izstrādātu šo tīkla attīstības desmit gadu plānu, katrs pārvades sistēmas operators izstrādā pamatotu hipotēzi par ražošanas, patēriņa un tirdzniecības ar citām valstīm attīstību un ņem vērā jau esošos reģionālos un Eiropas tīklu investīciju plānus. Katrs pārvaldes sistēmas operators savlaicīgi iesniedz kompetentajai valsts iestādei tīkla attīstības 10 gadu plāna projektu.

 

5. Kompetentā valsts pārvaldes iestāde, pamatojoties uz 4. punktā minēto projektu, atklātā un pārredzamā veidā konsultējas ar visiem attiecīgā tīkla lietotājiem un konsultāciju rezultātu var publiskot, it īpaši informāciju par iespējamām investīciju vajadzībām.

 

6. Kompetentā valsts iestāde pārbauda, vai 10 gadu tīkla attīstības plāns aptver visas nepieciešamās investīcijas, kas konstatētas konsultāciju laikā. Šī iestāde var likt pārvades sistēmas operatoram grozīt šo plānu.

 

7. Kompetentā valsts iestāde, kas minēta šā panta 4., 5. un 6. punktā var būt valsts pārvaldes iestāde, jebkura cita kompetenta valsts iestāde vai pārvades sistēmu operatoru izveidots tīkla attīstības pārvaldītājs. Tādā gadījumā pārvades sistēmu operatori iesniedz statūtu, dalībnieku saraksta un reglamenta projektus, ko apstiprina kompetentā valsts iestāde.

 

8. Ja pārvades sistēmas operators atsakās īstenot kādas īpašas investīcijas, kas minētas tīkla attīstības 10 gadu plānā un kas jāīsteno turpmākajos trijos gados, dalībvalstis nodrošina, ka pārvaldes iestāde vai jebkura cita kompetenta valsts iestāde ir pilnvarota veikt vienu no šādiem pasākumiem:

 

a) izmantojot visus tiesiskos līdzekļus, prasīt pārvades sistēmas operatoram pildīt investīciju saistības, izmantojot savas finansiālās iespējas; vai arī

 

b) aicināt neatkarīgus investorus piedalīties konkursā par iespēju veikt vajadzīgās investīcijas pārvades sistēmā un var noteikt par pienākumu pārvades sistēmas operatoram:

 

– piekrist, ka finansējumu sniedz trešā puse;

 

- piekrist, ka jaunu objektu būvniecību veic trešā puse vai būvēt jaunos objektus; vai arī

 

- ekspluatēt attiecīgos jaunos objektus.

 

Attiecīgos finanšu noteikumus apstiprina pārvaldes iestāde vai jebkura cita kompetenta valsts pārvaldes iestāde.

 

Abos gadījumos tarifu noteikumos paredz ieņēmumus, kas sedz investēšanas izmaksas.

 

9. Kompetentā valsts iestāde uzrauga un vērtē investīciju plāna īstenošanu.

 

10. Pārvades sistēmu operatori ir atbildīgi par to, lai izstrādātu un publiskotu pārredzamas un efektīvas procedūras jaunu spēkstaciju nediskriminējošai pieslēgšanai tīklam. Šīs procedūras apstiprina valsts pārvaldes iestāde vai jebkura cita kompetenta valsts iestāde.

 

11. 11. Pārvades sistēmas operators nav tiesīgs atteikties pieslēgt jaunu spēkstaciju, to pamatojot ar to, ka nākotnē varētu veidoties pieejamās tīkla jaudas ierobežojumi, piemēram, sastrēgumi pārvades tīkla attālās vietās. Pārvades sistēmas operatoram jāsniedz vajadzīgā informācija.

 

Pārvades sistēmas operators nav tiesīgs atteikties pieslēgt jaunu savienojuma punktu, to pamatojot tikai ar to, ka tas radīs papildu izmaksas saistībā ar tīkla elementu nepieciešamās jaudas palielinājumu netālu no šī jaunā savienojuma punkta.

Pamatojums

Kā otrs ES izvēles iespējas pīlārs tiek ieviestas efektīvas sankcijas regulatoriem, kas nodrošina to, ka PSO vairs nevar būt tādā situācijā, kas tam ļautu kavēt investīcijas tīklā, vai jaunu spēkstaciju projektu nediskriminējošu piekļuvi tīklam. Šos noteikumus piemēros visiem PSO. Ierosinātie grozījumi jo īpaši nodrošina to, ka tīklā pat pret PSO gribu tiek veiktas nepieciešamās investīcijas un ka nevar atteikt pieslēgumus tīklam.

Grozījums Nr.   26

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 8. punkts

Direktīva 2003/54/EK

10.

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. pants

svītrots

Neatkarīgi sistēmas operatori

 

1. Ja pārvades sistēma brīdī, kad stājas spējā šī direktīva, pieder vertikāli integrētam uzņēmumam, dalībvalstis var paredzēt atkāpi no 8. panta 1. punkta ar nosacījumu, ka dalībvalsts pēc pārvades sistēmas īpašnieka priekšlikuma ieceļ neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru un iecelšanu apstiprina Komisija. Jebkurā gadījumā nevar radīt kavēkļus vertikāli integrētam uzņēmumam, kam pieder pārvades sistēma, veikt pasākumus, lai panāktu atbilstību 8. panta 1. punktam.

 

2. Dalībvalsts var apstiprināt un iecelt neatkarīgu sistēmas operatoru tikai tad, ja

 

(a) potenciālais operators ir apliecinājis savu atbilstību 8. panta 1. punkta b) līdz d) apakšpunkta prasībām;

 

(b) potenciālais operators ir apliecinājis, ka tā rīcībā ir finanšu, tehniskie un cilvēkresursi, kas vajadzīgi 9. pantā paredzēto uzdevumu veikšanai;

 

(c) potenciālais operators ir apņēmies ievērot pārvaldes iestādes ierosināto desmit gadu tīkla attīstības plānu;

 

(d) pārvades sistēmas īpašnieks ir apliecinājis spēju ievērot saistības, kas izriet no 6. punkta. To apliecina, iesniedzot projektus visiem līgumiem, ko šis potenciālais operators slēgs ar citām attiecīgajām struktūrām;

 

(e) potenciālais operators ir apliecinājis spēju ievērot saistības, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija Regulas (EK) Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā*, tostarp par pārvades sistēmu operatoru sadarbību Eiropas un reģionālā mērogā.

 

3. Uzņēmumus, ko pārvaldes iestāde sertificējusi kā atbilstošus 7.a panta un 10. panta 2. punkta prasībām, dalībvalstis apstiprina un ieceļ par pārvades sistēmu operatoriem. Piemēro 8.b pantā izklāstīto sertifikācijas procedūru.

 

4. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 8.b pantā izklāstīto procedūru un konstatē, ka pārvaldes iestāde divu mēnešu laikā nav izpildījusi Komisijas lēmumu, tā sešu mēnešu laikā pēc Energoregulatoru sadarbības aģentūras priekšlikuma un pēc pārvades sistēmas īpašnieka un pārvades sistēmas operatora viedokļu uzklausīšanas ieceļ neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru uz 5 gadiem. Pārvades sistēmas īpašnieks jebkurā laikā var ierosināt pārvaldes iestādei iecelt jaunu neatkarīgu sistēmas operatoru saskaņā ar 10. panta 1. punktā paredzēto procedūru.

 

5. Neatkarīgo sistēmas operatoru uzdevums ir piešķirt un pārvaldīt trešās personas pieeju, tostarp iekasēt piekļuves maksu un pārslodzes maksu, un maksājumus saistībā ar kompensācijas mehānismu starp pārvades sistēmu operatoriem atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1228/2003 3. pantam, kā arī ekspluatēt, uzturēt un attīstīt pārvades sistēmu un ar investīciju plānošanu panākt, lai sistēma ilgtermiņā atbilstu pamatotam pieprasījumam. Tīkla attīstībā neatkarīgais sistēmas operators atbild par jaunu infrastruktūras objektu plānošanu (tostarp apstiprināšanu), būvniecību un nodošanu ekspluatācijā. Šajā nolūkā tas darbojas kā neatkarīgs sistēmas operators atbilstoši šai nodaļai. Trešās puses pieejas piešķiršana un pārvaldība un investīciju plānošana nedrīkst būt pārvades sistēmas īpašnieku pienākums.

 

6. Ja ir iecelts neatkarīgs sistēmas operators, pārvades sistēmas īpašnieks

 

(a) pienācīgi sadarbojas ar neatkarīgo sistēmas operatoru un palīdz tam veikt pienākumus, tostarp sniedzot visu attiecīgo informāciju;

 

(b) finansē investīcijas, par kurām nolemj neatkarīgais sistēmas operators un kuras apstiprina pārvaldes iestāde, vai piekrīt, ka tās finansē cita ieinteresētā puse, arī neatkarīgais sistēmas operators. Attiecīgos finanšu līgumus apstiprina pārvaldes iestāde. Pirms apstiprināšanas pārvaldes iestāde apspriežas ar aktīvu īpašnieku un citiem interesentiem;

 

(c) nodrošina segumu saistībām, kas attiecas uz tīkla aktīviem, izņemot to saistību daļu, kas saistīta ar neatkarīgā sistēmas operatora uzdevumiem;

 

(d) nodrošina garantijas, kas vajadzīgas finansējuma piesaistei tīkla paplašināšanai, izņemot tās investīcijas, attiecībā uz kurām saskaņā ar b) apakšpunktu pārvades sistēmas īpašnieks piekritis, ka finansējumu nodrošina cita ieinteresētā persona, arī neatkarīgais sistēmas operators.

 

7. Attiecīgajai valsts konkurences iestādei piešķir visas vajadzīgās pilnvaras, lai ciešā sadarbībā ar pārvaldes iestādi varētu efektīvi uzraudzīt, kā pārvades sistēmas īpašnieks pilda 6. punktā paredzētās saistības.

 

Pamatojums

Neatkarīgu sistēmas operatoru variants, ņemot vērā tā augstās reglamentējošās izmaksas, neparedz citu stabilu alternatīvu kā vienīgi īpašumtiesību nošķiršanu.

Grozījums Nr.   27

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 8. punkts

Direktīva 2003/54/EK

10.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.a pants

svītrots

Pārvades sistēmu īpašnieku nošķiršana

 

1. Ja ir iecelts neatkarīgs sistēmas operators, pārvades sistēmas īpašnieki, kas ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā, ir neatkarīgi no citām darbībām, kas nav saistītas ar pārvadi, vismaz šādos aspektos: to juridiskā forma, organizācija un lēmumu pieņemšana.

 

2. Lai nodrošinātu 1. punktā minēto pārvades sistēmas īpašnieka neatkarību, piemēro vismaz šādus obligātos kritērijus:

 

(a) personas, kas atbild par pārvades sistēmas īpašnieka vadību, nedrīkst iesaistīties integrētā elektroenerģijas uzņēmuma struktūrās, kas tieši vai netieši ir atbildīgas par elektroenerģijas ražošanu, sadali un piegādi ikdienā;

 

(b) jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā to personu profesionālās intereses, kas atbild par pārvades sistēmas īpašnieka vadību, vienlaikus tām ļaujot rīkoties neatkarīgi;

 

(c) pārvades sistēmas īpašnieks izstrādā atbilstības programmu, kurā izklāsta pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu diskriminējošas rīcības nepieļaušanu, un nodrošina atbilstīgu kontroli pār tās ievērošanu. Programmā paredz konkrētus darbinieku pienākumus, lai sasniegtu šo mērķi. Persona vai struktūra, kas atbild par atbilstības programmas kontroli, iesniedz pārvaldes iestādei gada ziņojumu par veiktajiem pasākumiem, un šo ziņojumu publicē.

 

3. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas īpašnieks pilnībā ievēro šā panta 2. punktu. Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

 

Pamatojums

Šie noteikumi pamatojas uz 10. pantu un 10. panta svītrošanas gadījumā tie ir lieki.

Grozījums Nr.   28

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 8.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

11. pants – 7.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8.a) Direktīvas 11. pantā iekļauj šādu punktu:

 

„7.a Prioritāti piešķir elektrībai, ko iegūst no atjaunīgās enerģijas avotiem, koģenerācijas un citiem tīklā ietvertiem ražotājiem, un jaunu elektrības ražotāju, kuri izmanto atjaunīgās enerģijas avotus un koģenerāciju, pieslēgšanas izmaksas ir objektīvas, pārredzamas un nediskriminējošas. Eiropas kritēriju sistēmai jānodrošina, lai nebūtu šķēršļu izkliedētas ražošanas veicināšanai.”

Pamatojums

Izmaksas, kas saistītas ar atjaunīgo enerģijas avotu, sevišķi jūras vēja spēkstaciju un koģenerācijas ražotņu, pievienošanu, var samazināt ieguldījumu pievilcīgumu. Ir jānosaka skaidri un taisnīgi tarifi, kuros ir ņemtas vērā šo tehnoloģiju sniegtās papildu priekšrocības.

Grozījums Nr.   29

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis garantē pārvaldes iestādes neatkarību un nodrošina, ka tā izmanto savas pilnvaras taisnīgi un pārredzami. Tāpēc dalībvalsts nodrošina, ka pārvaldes iestāde, veicot šajā direktīvā paredzētos pārvaldes uzdevumus, ir tiesiski un funkcionāli neatkarīga no citām publiskām vai privātām struktūrām un ka tās darbinieki un vadītāji darbojas neatkarīgi no tirgus interesēm un neprasa un nepieņem norādījumus no valdības vai citām publiskām vai privātām struktūrām.

2. Neskarot 22.c panta 4. punkta a) apakšpunktu, dalībvalstis garantē pārvaldes iestādes neatkarību un nodrošina, ka tā izmanto savas pilnvaras taisnīgi un pārredzami. Tāpēc dalībvalsts nodrošina, ka pārvaldes iestāde, veicot šajā direktīvā paredzētos pārvaldes uzdevumus, ir tiesiski un funkcionāli neatkarīga no citām publiskām vai privātām struktūrām un ka tās darbinieki un vadītāji darbojas neatkarīgi no tirgus interesēm un neprasa un nepieņem norādījumus no valdības vai citām publiskām vai privātām struktūrām.

Grozījums Nr.   30

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – e) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) nodrošināt to, ka netiek veikta pārvades, sadales un piegādes darbību šķērssubsidēšana;

e) nodrošināt to, ka netiek veikta pārvades, sadales un piegādes darbību šķērssubsidēšana, neskarot 22.c panta 4. punkta a) apakšpunkta noteikumus par universālo pakalpojumu;

Grozījums Nr.   31

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – g) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g) uzraudzīt tīkla drošību un uzticamību, pārskatīt tīkla drošības un uzticamības noteikumus;

g) uzraudzīt tīkla drošību un uzticamību, izstrādāt vai apstiprināt standartus un prasības saistībā ar pakalpojumu un piegādes kvalitāti, kā arī pārskatīt darbības rezultātu atbilstību paredzētajai pakalpojumu un piegādes kvalitātei un tīkla drošības un uzticamības noteikumiem;

Pamatojums

Dažām valsts pārvaldes iestādēm jau ir šis pienākums uzraudzīt elektroenerģijas tirgus darbību arī tādā ziņā kā patērētājiem sniegto pakalpojumu kvalitāte. Ir vietā nodrošināt, lai valstu pārvaldes iestādes būtu atbildīgas par pārvades un sadales tarifu un to metodoloģiju noteikšanu vai apstiprināšanu. Pārvaldes iestāžu pieņemtajiem lēmumiem jābūt pamatotiem un publiski pieejamiem. Apelācijas jāizskata kādai neatkarīgai un neitrālai struktūrai.

Grozījums Nr.   32

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – i) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i) uzraudzīt tirgus atvērtību un konkurenci vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, tostarp saistībā ar elektroenerģijas biržām, cenām, ko maksā mājsaimniecības, operatoru maiņu, atteikumiem no pieslēguma un mājsaimniecību sūdzībām saskaņotā formā, kā arī konkurences kropļojumus vai ierobežojumus, sadarbojoties ar konkurences iestādēm, tostarp sniedzot konkurences iestādēm informāciju par atbilstīgiem gadījumiem;

i) uzraudzīt reālu tirgus atvērtību un konkurenci vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, tostarp saistībā ar elektroenerģijas biržām, cenām, ko maksā mājsaimniecības, operatoru maiņu, atbilstošiem priekšapmaksas nosacījumiem, kas atspoguļo faktisko patēriņu, pieteikumiem uz pieslēgumu un atteikumiem no pieslēguma, uzturēšanas izmaksām un mājsaimniecību sūdzībām saskaņotā formā, kā arī konkurences kropļojumus vai ierobežojumus, sadarbojoties ar konkurences iestādēm, tostarp sniedzot konkurences iestādēm informāciju par atbilstīgiem gadījumiem;

Pamatojums

Lai nodrošinātu patērētājiem labāku izvēli, valsts iestādei jāpiešķir pilnvaras pārraudzīt visdažādākās likmes un maksājumus.

Grozījums Nr.   33

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – k) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu pilnvaras, nodrošināt augstas prasības elektroenerģijas universālajam un sabiedriskajam pakalpojumam, mazaizsargātu patērētāju aizsardzību un A pielikumā paredzēto patērētāju tiesību aizsardzības pasākumu efektivitāti;

k) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu pilnvaras, visā ES teritorijā nodrošināt vienādas, pārskatāmas un augstas prasības elektroenerģijas patērētājiem, tostarp pilsoņiem, sniegtajam universālajam un sabiedriskajam pakalpojumam un nodrošināt mazaizsargātu patērētāju aizsardzību un visu A pielikumā paredzēto patērētāju tiesību aizsardzības pasākumu efektivitāti;

Pamatojums

Valsts iestādes pilnvaru pilnīgāks skaidrojums palīdz tirgus darbībai un gara rezultātā dod labumu patērētājiem.

Grozījums Nr.   34

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 1. punkts – m) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(m) nodrošināt piekļuvi patēriņa datiem, vienota patēriņa datu formāta izmantošanu un piekļuvi datiem saskaņā ar A pielikuma h) punktu;

m) nodrošināt piekļuvi patēriņa datiem, tostarp cenām un jebkuriem citiem saistītajiem izdevumiem, šādu vienota patēriņa viegli saprotama datu formāta izmantošanu, atbilstošu priekšapmaksu, kas atspoguļo faktisko patēriņu, un visiem patērētājiem tūlītēju piekļuvi šādiem datiem saskaņā ar A pielikuma h) punktu;

Pamatojums

Valsts iestādes pilnvaru pilnīgāks skaidrojums palīdz tirgus darbībai un gara rezultātā dod labumu patērētājiem.

Grozījums Nr.   35

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 3. punkts – b), c) un d) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) sadarbībā ar valsts konkurences iestādēm pētīt elektroenerģijas tirgu darbību un, ja konkurences noteikumi nav pārkāpti, lemt par pasākumiem, kas ir samērīgi un vajadzīgi efektīvas konkurences veicināšanai un tirgus pareizas darbības nodrošināšanai, tostarp virtuālām elektrostacijām;

b) sadarbībā ar valsts konkurences iestādēm pētīt elektroenerģijas tirgu darbību un, ja konkurences noteikumi nav pārkāpti, lemt par pasākumiem, kas ir nepieciešami un samērīgi efektīvas konkurences veicināšanai un tirgus pareizas darbības nodrošināšanai;

(c) pieprasīt no elektroenerģijas uzņēmumiem informāciju, kas vajadzīga paredzēto uzdevumu veikšanai;

c) pieprasīt no elektroenerģijas uzņēmumiem informāciju, kas vajadzīga paredzēto uzdevumu veikšanai;

(d) uzlikt iedarbīgas, atbilstošas un atturošas sankcijas elektroenerģijas uzņēmumiem, kas nepilda saistības, kuras izriet no šīs direktīvas vai no pārvaldes iestādes vai Aģentūras lēmumiem;

d) d) ja vajadzīgs, objektīvi uzlikt proporcionālas un konsekventas sankcijas elektroenerģijas uzņēmumiem, kas nepilda saistības, kuras izriet no šīs direktīvas vai no jebkura pārvaldes iestādes vai Aģentūras saistoša lēmuma;

Pamatojums

Valstu regulatoru uzdevumus un pienākumus nedrīkst sajaukt ar citu attiecīgo iestāžu uzdevumiem un pienākumiem, un pienācīga uzmanība ir jāvelta arī pusēm, ko var ietekmēt regulējoši lēmumi. Šajā sakarībā tādi tālejoši strukturāli pasākumi kā virtuālas elektrostacijas ir jāizskata tikai EK konkurences tiesību aktu kontekstā, un tie jāpiemēro, kad ir ieviesti vajadzīgie kontroles un līdzsvara mehānismi.

Grozījums Nr.   36

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, tostarp pārvades un sadales tarifi. Šiem tarifiem jābūt tādiem, lai varētu veikt visas vajadzīgās investīcijas tīklos, nodrošinot tīklu dzīvotspēju;

a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, tostarp pārvades un sadales tarifi un to metodoloģijas vai, alternatīvi, metodoloģijas un to uzraudzīšana pārvades un sadales tarifu noteikšanai vai apstiprināšanai. Šie tarifi nodrošina, ka var tikt ievērotas universālā pakalpojuma prasības, un tie ļauj veikt visas vajadzīgās investīcijas tīklos, nodrošinot tīklu dzīvotspēju. Tas var ietvert īpašu regulējošo režīmu jaunām investīcijām;

Pamatojums

Dažām valsts pārvaldes iestādēm jau ir šis pienākums uzraudzīt elektroenerģijas tirgus darbību arī tādā ziņā kā patērētājiem sniegto pakalpojumu kvalitāte. Ir vietā nodrošināt, lai valstu pārvaldes iestādes būtu atbildīgas par pārvades un sadales tarifu un to metodoloģiju noteikšanu vai apstiprināšanu. Pārvaldes iestāžu pieņemtajiem lēmumiem jābūt pamatotiem un publiski pieejamiem. Apelācijas jāizskata kādai neatkarīgai un neitrālai struktūrai.

Grozījums Nr.   37

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 12. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12. Pārvaldes iestādes savus lēmumus pamato.

12. Pārvaldes iestāžu pieņemtajiem lēmumiem jābūt pamatotiem un publiski pieejamiem, proporcionāliem un nepieciešamiem, pienācīgi ņemot vērā tirgus dalībnieku viedokļus un pastāvošās līgumsaistības, kā arī lēmuma paredzamās izmaksas un priekšrocības.

Pamatojums

Dažām valsts pārvaldes iestādēm jau ir šis pienākums uzraudzīt elektroenerģijas tirgus darbību arī tādā ziņā kā patērētājiem sniegto pakalpojumu kvalitāte. Ir vietā nodrošināt, lai valstu pārvaldes iestādes būtu atbildīgas par pārvades un sadales tarifu un to metodoloģiju noteikšanu vai apstiprināšanu. Pārvaldes iestāžu pieņemtajiem lēmumiem jābūt pamatotiem un publiski pieejamiem. Apelācijas jāizskata kādai neatkarīgai un neitrālai struktūrai.

Grozījums Nr.   38

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.c pants – 13. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13. Dalībvalstis nodrošina piemērotus valsts līmeņa mehānismus, lai persona, kuru skar valsts pārvaldes iestādes lēmums, varētu šo lēmumu pārsūdzēt no iesaistītajām pusēm neatkarīgā struktūrā.

13. Dalībvalstis nodrošina piemērotus valsts līmeņa mehānismus, lai persona, kuru skar valsts pārvaldes iestādes lēmums, varētu šo lēmumu pārsūdzēt valsts tiesu varas iestādē vai citā valsts iestādē, kas ir neatkarīga no iesaistītajām pusēm un jebkuras valdības.

Pamatojums

Dažām valsts pārvaldes iestādēm jau ir šis pienākums uzraudzīt elektroenerģijas tirgus darbību arī tādā ziņā kā patērētājiem sniegto pakalpojumu kvalitāte. Ir vietā nodrošināt, lai valstu pārvaldes iestādes būtu atbildīgas par pārvades un sadales tarifu un to metodoloģiju noteikšanu vai apstiprināšanu. Pārvaldes iestāžu pieņemtajiem lēmumiem jābūt pamatotiem un publiski pieejamiem. Apelācijas jāizskata kādai neatkarīgai un neitrālai struktūrai.

Grozījums Nr.   39

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.f pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1a. Šī panta 1. punktā minētā iestāde var pieprasīt piegādes uzņēmumam datus, ja minētajai iestādei ir pienācīgi pamatota nepieciešamība veikt izmeklēšanu.

Pamatojums

Regulatoriem jābūt iespējai piekļūt vairumtirdzniecības tirgus informācijai, bet ja tie to darītu nepamatoti, tad tas radītu liekas izmaksas uzņēmumiem un nevajadzīgu barjeru jaunienācējiem. Neietekmējot pienākumu glabāt datus, direktīvai vajadzētu noteikt to, kādā veidā valsts regulators un kompetentās iestādes un Komisija var piekļūt šai informācijai.

Grozījums Nr.   40

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK

22.f pants 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Pārvaldes iestāde var nolemt sniegt daļu informācijas citiem tirgus dalībniekiem ar nosacījumu, ka netiek atklāta komerciāli svarīga informācija par konkrētiem tirgus dalībniekiem vai atsevišķiem darījumiem. Šo punktu nepiemēro informācijai par finanšu instrumentiem, uz ko attiecas Direktīva 2004/39/EK.

3. Pārvaldes iestāde ziņo par savas izmeklēšanas rezultātu vai par prasību tirgus dalībniekiem sniegt daļu šīs informācijas, vienlaikus nodrošinot, ka netiek atklāta komerciāli svarīga informācija par konkrētiem tirgus dalībniekiem vai atsevišķiem darījumiem.

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka lēmumu pieņemšana vienmēr notiek pārredzami, vienlaikus ievērojot komerciālo konfidencialitāti, 3. punkts ir jāgroza.

Grozījums Nr.   41

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 14.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

28. pants 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14.a) Direktīvas 28. pantā iekļauj šādu punktu:

 

„3.a) Pēc apspriešanās ar ieinteresētajām personām, tostarp patērētāju organizācijām un savu kritēriju izstrādāšanas Komisija līdz ...* lūdz neatkarīgai profesionālai novērtēšanas organizācijai pārskatīt noteikumus, kas reglamentē pārvades sistēmu nošķiršanu un to ietekmi uz elektroenerģijas iekšējā tirgus darbību. Šī organizācija pārbauda, jo īpaši to, vai īpašumtiesību nošķiršanas un efektīvas un lietderīgas nodalīšanas īstenošanas rezultātā ir nodrošināta godīga un efektīva konkurence elektroenerģijas iekšējā tirgū. Komisija šīs pārskatīšanas rezultātus iesniedz saistībā ar 1. punktā minēto ziņojumu. Ziņojumā jo īpaši tiek apsvērts, vai ir nepieciešams, lai Komisija pēc apspriešanās ar Parlamentu ierosinātu grozījumus šajā direktīvā, Secinājumam par to, vai grozījumi ir vai nav vajadzīgi, pievieno detalizētu pamatojumu. Ja nepieciešams, ziņojumam pievieno normatīvo priekšlikumu.”

___________

* Seši gadi pēc šīs grozījumu izdarīšanai paredzētās direktīvas transponēšanas.”

Pamatojums

Šīs izmaiņas liek Komisijai īstenot vispusīgu procedūru, lai pārskatītu īpašumtiesību nošķiršanas noteikumu ietekmi un jo īpaši to, vai produktīva un efektīva nošķiršana ir bijusi sekmīga. Komisijai tiek noteikta prasība iesniegt ziņojumu par pārskatīšanu un attiecīgā gadījumā ierosināt nepieciešamās izmaiņas direktīvā, ja produktīva un efektīva nošķiršana izrādās nepietiekama.

Grozījums Nr.   42

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 14.b punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

A pielikums – a) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14.b) Direktīvas A pielikuma a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„ a) ir tiesīgi slēgt līgumu ar elektroenerģijas piegādātāju, kurā norādīta:

 

- piegādātāja identitāte un adrese,

 

- nodrošinātie pakalpojumi, piedāvāto pakalpojumu kvalitātes līmenis, kā arī pirmās pieslēgšanas laiks,

 

- [] piedāvāto uzturēšanas pakalpojumu veidi,

 

- līdzekļi, ar kādiem var iegūt jaunāko informāciju par visiem piemērojamajiem tarifiem un maksu par uzturēšanas pakalpojumiem,

 

- līguma darbības ilgums, pakalpojumu un līguma atjaunošanas un pārtraukšanas noteikumi, tiesības atteikties no līguma bez maksas,

 

- kompensācijas un atlīdzības noteikumi, ko piemēro, ja līgumā paredzēto pakalpojumu kvalitātes līmenis nav ievērots, tostarp ja izrakstīti neprecīzi rēķini un ja tie izrakstīti ar kavēšanos,

 

- strīdu izšķiršanas procedūru uzsākšanas metodes saskaņā ar8. punkta f) apakšpunktu,

 

- informācija par patērētāju tiesībām, tostarp par visām tām, kas minētas iepriekš, ko skaidrā un viegli saprotamā veidā regulāri dara zināmu pa pastu vai elektronisko pastu, un,

 

- kompetentās pārsūdzēšanas iestādes kontaktinformācija, kā arī sīkas ziņas par procedūru, kas patērētājiem jāizmanto strīda gadījumā.”

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt patērētājiem viņu būtiskās tiesības uz pārredzamību attiecībā uz līgumiem. Šīs informācijas pieejamība ir svarīga patērētāju aizsardzības sastāvdaļa, un par to būs jāatgādina arī nākotnē paredzamajā Enerģijas patērētāju hartā.

Grozījums Nr.   43

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 14.c punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

A pielikums – b) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14.c) Direktīvas A pielikuma b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„b) saņem atbilstīgu paziņojumu par jebkuru nodomu grozīt līguma nosacījumus un ir informēti par savām tiesībām bez maksas atkāpties no līguma pēc paziņojuma saņemšanas. Pakalpojumu sniedzēji pārredzamā un saprotamā veidā tieši informē savus abonentus par maksas palielināšanu un dara to savlaicīgi – ne vēlāk kā viena parastā rēķina apmaksas termiņa laikā pēc palielinājuma stāšanās spēkā. Dalībvalstis nodrošina to, ka patērētāji var brīvi atsaukt līgumu, ja viņi nepieņem jaunos nosacījumus, kurus tiem ir paziņojis elektroenerģijas pakalpojumu sniedzējs.”

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt patērētājiem viņu būtiskās tiesības uz pārredzamību attiecībā uz līgumiem. Skaidras un saprotamas informācijas pieejamība ir svarīga patērētāju aizsardzības sastāvdaļa, un par to būs jāatgādina arī nākotnē paredzamajā Enerģijas patērētāju hartā.

Grozījums Nr.   44

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 14.d punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

A pielikums – c) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14.d) Direktīvas A pielikuma c) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„c) saņem pārredzamu, neatkarīgu un salīdzināmu informāciju par piemērojamajām cenām un tarifiem un par standarta noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz pieeju elektroenerģijas pakalpojumiem un to izmantošanu valsts un Kopienas līmenī;”

Pamatojums

Skaidras un salīdzināmas informācijas pieejamība ir svarīga izvēles un tādējādi arī patērētāju aizsardzības sastāvdaļa. Par to būs jāatgādina nākotnē paredzamajā Enerģijas patērētāju hartā.

Grozījums Nr.   45

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 14.e punkts (jauns)

Direktīva 2003/54/EK

A pielikums – d) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14.e) Direktīvas A pielikuma d) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„d) tiem piedāvā plašu norēķinu metožu izvēli, lai nediskriminētu mazāk aizsargātus patērētājus, ietverot priekšapmaksas skaitītājus un vajadzības gadījumā tarifu aprēķināšanas sistēmas bez maksas. Visām noteikumu un nosacījumu atšķirībām ir jāatspoguļo tas, kādas ir dažādo norēķinu sistēmu izmaksas piegādātājam. Vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir taisnīgi un pārredzami. Tos sniedz skaidrā un saprotamā valodā. Patērētājus aizsargā no negodīg