VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit

19.5.2008 - (COM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD)) - ***I

Commissie industrie, onderzoek en energie
Rapporteur: Eluned Morgan

Procedure : 2007/0195(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0191/2008

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit

(COM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0528),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 47, lid 2, 55 en 95 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6‑0316/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A6‑0191/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) De continuïteit van de energievoorziening is van vitaal belang voor de ontwikkeling van een Europese maatschappij, voor de uitvoering van een duurzaam beleid inzake klimaatverandering en voor de bevordering van het concurrentievermogen op de interne markt. Daarom moeten de grensoverschrijdende verbindingen verder worden uitgebouwd om te verzekeren dat de levering/voorziening van alle energiebronnen tegen de laagst mogelijke prijzen geschiedt voor zowel de consumenten als het bedrijfsleven in de Europese Unie.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 ter) Een functionerende interne markt voor elektriciteit moet producenten ertoe aanzetten te investeren in nieuwe vormen van stroomopwekking en consumenten aanzetten maatregelen te nemen om efficiënter gebruik te maken van energie; dit kan alleen als de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening verzekerd is.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quater) Aangezien hernieuwbare energiebronnen variabel zijn, dient de koppeling van de elektriciteitsnetten in de Europese Unie versterkt te worden, waarbij speciale aandacht moet uitgaan naar de meest geïsoleerde landen en regio's van de elektriciteitsmarkt van de Unie, zodat de lidstaten de middelen krijgen om het streefcijfer van 20% hernieuwbare energie in 2020 te halen.

Motivering

De koppeling van netten en het geïnstalleerd vermogen aan geproduceerde hernieuwbare energie moeten samengaan om het streefcijfer van 20% hernieuwbare energie te halen.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quinquies) De interne markt moet de handel in en de stroom van elektriciteit over de grenzen vergroten om te zorgen dat optimaal gebruik wordt gemaakt van het beschikbare productievermogen tegen de laagst mogelijk tarieven. Dit mag de lidstaten en de producenten er echter niet van weerhouden te investeren in nieuwe en moderne technologie voor stroomopwekking.

Motivering

Het is van het grootste belang dat er prikkels blijven bestaan om te investeren in de productie van elektriciteit zonder CO2-uitstoot, zodat de voorziening in de vraag naar energie gegarandeerd is.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) Om de mededinging en de levering van elektriciteit tegen de laagst mogelijk prijs te verzekeren en tegelijk marktdominantie door grote actoren te voorkomen, moeten de lidstaten en de nationale regelgevende instanties grensoverschrijdende toegang van nieuwe leveranciers van diverse energiebronnen en nieuwe stroomopwekking makkelijker maken.

Motivering

Dit zal zorgen voor openstelling van de markt in de lidstaten, vooral in lidstaten met dominante marktspelers, en eerlijke toegang voor andere marktspelers mogelijk maken.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7 bis) Ongeacht welk toekomstig systeem voor ontvlechting moet eventuele belangenconflicten tussen bedrijven die energie produceren en transportnetbeheerders ongedaan maken, en mag voor nationale regelgevende instanties niet leiden tot belastende en omslachtige regelgevingsvereisten, waarvan de uitvoering moeilijk en kostbaar zou zijn.

Motivering

Elk systeem dat wordt ingevoerd moet doeltreffend en eenvoudig zijn.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) De aanwijzing van systeembeheerders die onafhankelijk zijn van productie- en leveringsbelangen, maakt het voor verticaal geïntegreerde bedrijven mogelijk om hun eigendom van netwerkactiva te handhaven en tegelijkertijd een effectieve scheiding van de belangen te bewerkstelligen op voorwaarde dat de onafhankelijke systeembeheerder alle functies van een netwerkbeheerder vervult en er is voorzien in gedetailleerde regelgevings- en toezichtsmechanismen.

Schrappen

Motivering

Ontvlechting van de eigendom van de nationale transmissienetten is de enige mogelijkheid om de onafhankelijkheid van de nationale transmissiesysteembeheerders te waarborgen en de transparantie te vergroten. Ook zouden nationale transmissiesysteembeheerders hierdoor in staat worden gesteld om effectievere marktfacilitators te worden. In een stelsel met onafhankelijke systeembeheerders blijft de eigendom van de nationale transmissienetten en van commerciële activiteiten in dezelfde hand. Hoewel nationale transmissieactiviteiten strikt geregeld zijn, leidt dit tot een veelheid van regels.

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11 bis) Om de mededinging op de interne markt voor elektriciteit verder uit te breiden, moeten niet-huishoudelijke consumenten hun leveranciers kunnen uitkiezen, alsmede voor hun elektriciteitsbehoeften contracten kunnen sluiten met verschillende leveranciers. Consumenten moeten worden beschermd tegen exclusiviteitsbepalingen in overeenkomsten die tot gevolg hebben dat concurrerende en/of aanvullende aanbiedingen worden uitgesloten.

Motivering

De richtlijn moet consumenten de mogelijkheid bieden om te profiteren van lagere energieprijzen en daarom moet met de richtlijn worden voorkomen dat gevestigde leveranciers met een overheersende marktpositie exclusiviteitsbepalingen opleggen in overeenkomsten met afnemers. Exclusiviteitsbepalingen hebben tot gevolg dat niet-huishoudelijke afnemers geen gebruik kunnen maken van de diensten van verschillende leveranciers, iets wat aanzienlijke besparingen op hun elektriciteitsrekening zou opleveren.

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Een volledige scheiding van netwerk- en leveringsactiviteiten moet gelden in het geheel van de Gemeenschap, zodat wordt voorkomen dat ongeacht welke netwerkbeheerder in de Gemeenschap of daarmee gelieerde ondernemingen productie- of leveringsactiviteiten heeft in een lidstaat. Dit moet gelden voor zowel EU- als niet-EU-ondernemingen. Om te waarborgen dat netwerk- en leveringsactiviteiten in het geheel van de Europese Unie gescheiden worden gehouden, moeten de regelgevende instanties de bevoegdheid krijgen de certificatie te weigeren van transportnetbeheerders die niet in overeenstemming zijn met de ontvlechtingsregels. Om een samenhangende toepassing in het geheel van de Gemeenschap en de naleving van de internationale verplichtingen van de Gemeenschap te waarborgen, moet de Commissie het recht krijgen de door de regelgevende instanties genomen certificeringsbesluiten te herzien.

(13) Een volledige scheiding van netwerk- en leveringsactiviteiten moet gelden in het geheel van de Gemeenschap, zodat wordt voorkomen dat ongeacht welke netwerkbeheerder in de Gemeenschap of daarmee gelieerde ondernemingen productie- of leveringsactiviteiten heeft in een lidstaat. Dit moet gelden voor zowel EU- als niet-EU-ondernemingen. Om te waarborgen dat netwerk- en leveringsactiviteiten in het geheel van de Europese Unie gescheiden worden gehouden, moeten de regelgevende instanties de bevoegdheid krijgen de certificatie te weigeren van transportnetbeheerders die niet in overeenstemming zijn met de ontvlechtingsregels. Om een samenhangende toepassing in het geheel van de Gemeenschap en de naleving van de internationale verplichtingen van de Gemeenschap te waarborgen, moet het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers ("het Agentschap") het recht krijgen de door de regelgevende instanties genomen certificeringsbesluiten te herzien.

Motivering

Het Agentschap kan worden ingezet als een eerlijke bemiddelaar die ervoor zorgt dat alle lidstaten op dezelfde basis werken. Het Agentschap zou moeten worden uitgerust met meer technische knowhow dan de Commissie.

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Het veilig stellen van de energievoorziening is een essentieel element voor de openbare veiligheid en is daarom inherent verbonden met de efficiënte functionering van de elektriciteitsmarkt in de EU. Elektriciteit kan de EU-burgers slechts bereiken via netwerken. Functionerende elektriciteitsmarkten en met name de netwerken en andere activa die met de levering van elektriciteit verbonden zijn, zijn essentieel voor de openbare veiligheid, het concurrentievermogen van de economie en het welzijn van de burgers van de Gemeenschap. Onverlet haar internationale verplichtingen is de Gemeenschap van oordeel dat de sector van het elektriciteitstransport van groot belang is voor de Gemeenschap en dat dus extra vrijwaringsmaatregelen vereist zijn met betrekking tot de invloed van derde landen teneinde alle bedreigingen voor de openbare orde in de Gemeenschap en het welzijn van haar burgers te voorkomen. Dergelijke maatregelen zijn ook noodzakelijk, met name om de naleving van de regels met het oog op effectieve ontvlechting te waarborgen.

(14) Het veilig stellen van de energievoorziening is een essentieel element voor de openbare veiligheid en is daarom inherent verbonden met de efficiënte functionering van de elektriciteitsmarkt in de EU en de opheffing van het geografische isolement van de markt. Elektriciteit kan de EU-burgers slechts bereiken via netwerken. Functionerende elektriciteitsmarkten en met name de netwerken en andere activa die met de levering van elektriciteit verbonden zijn, zijn essentieel voor de openbare veiligheid, het concurrentievermogen van de economie en het welzijn van de burgers van de Gemeenschap. Onverlet haar internationale verplichtingen is de Gemeenschap van oordeel dat de sector van het elektriciteitstransport van groot belang is voor de Gemeenschap en dat dus extra vrijwaringsmaatregelen vereist zijn met betrekking tot de invloed van derde landen teneinde alle bedreigingen voor de openbare orde in de Gemeenschap en het welzijn van haar burgers te voorkomen. Dergelijke maatregelen zijn ook noodzakelijk, met name om de naleving van de regels met het oog op effectieve ontvlechting te waarborgen.

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16 bis) Elke harmonisatie van de bevoegdheden van nationale regelgevende autoriteiten dient ook prikkels voor en sancties tegen energiebedrijven te omvatten. Het Agentschap dient de nodige bevoegdheden te krijgen om het voortouw te nemen bij het streven te zorgen voor gelijke prikkels en gelijke sancties in alle lidstaten, en dient richtsnoeren met betrekking tot dergelijke maatregelen aan te reiken.

Motivering

Het Agentschap moet zorgen voor een gemeenschappelijke aanpak met betrekking tot deze maatregelen.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) De regelgevende instanties op energiegebied moeten de bevoegdheid krijgen om bindende besluiten vast te stellen voor elektriciteitsmaatschappijen en effectieve, passende en afschrikwekkende sancties op te leggen aan elektriciteitsmaatschappijen die hun verplichtingen niet nakomen. Zij moeten ook de bevoegdheid krijgen om besluiten te nemen, ongeacht de toepassing van de mededingingsregels, over passende maatregelen ter bevordering van een daadwerkelijke mededinging die noodzakelijk is voor een goede werking van de interne markt, alsmede over maatregelen om een hoog niveau van universele en openbare dienstverlening te waarborgen, met inachtneming van marktopenstelling en bescherming van de kwetsbare consument, alsook om te waarborgen dat de maatregelen ter bescherming van de consument volledig ten uitvoer worden gelegd. Deze bepalingen laten de bevoegdheden van de Commissie op het gebied van de toepassing van de mededingingsregels, inclusief het onderzoek naar fusies met een communautaire dimensie, en de regels betreffende de interne markt, zoals het vrije verkeer van kapitaal, onverlet.

(18) De regelgevende instanties op energiegebied moeten de bevoegdheid krijgen om bindende besluiten vast te stellen voor elektriciteitsmaatschappijen en effectieve, passende en afschrikwekkende sancties op te leggen aan elektriciteitsmaatschappijen die hun verplichtingen niet nakomen. Zij moeten ook de bevoegdheid krijgen om besluiten te nemen, ongeacht de toepassing van de mededingingsregels, over passende maatregelen die de consument voordeel opleveren doordat zij een daadwerkelijke mededinging bevorderen die noodzakelijk is voor een goede werking van de interne markt, alsmede over maatregelen om een hoog niveau van universele en openbare dienstverlening te waarborgen, met inachtneming van marktopenstelling en bescherming van de kwetsbare consument, alsook om te waarborgen dat de maatregelen ter bescherming van de consument volledig ten uitvoer worden gelegd. Deze bepalingen laten de bevoegdheden van de Commissie op het gebied van de toepassing van de mededingingsregels, inclusief het onderzoek naar fusies met een communautaire dimensie, en de regels betreffende de interne markt, zoals het vrije verkeer van kapitaal, onverlet.

Motivering

Bevordering van daadwerkelijke mededinging mag geen doel op zichzelf zijn, maar moet zijn gericht op de belangen van de consument in termen van grotere keuze, lagere prijzen en diensten van betere kwaliteit.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) De interne elektriciteitsmarkt lijdt onder een gebrek aan liquiditeit en transparantie, wat de efficiënte toewijzing van middelen, indekking van risico's en toetreding van nieuwkomers belemmert. Het marktvertrouwen, de liquiditeit van de markt en het aantal marktdeelnemers moeten worden opgetrokken en daarvoor moet het toezicht van de regelgevers op bedrijven die actief zijn in de elektriciteitslevering worden versterkt. Dergelijke eisen moeten verenigbaar zijn met de bestaande communautaire wetgeving betreffende de financiële markten en laten bedoelde wetgeving onverlet. De energieregelgevers en de regelgevers op het gebied van de financiële markten moeten samenwerken teneinde het voor elkaar mogelijk te maken een overzicht over de relevante markten te krijgen.

(19) De interne elektriciteitsmarkt lijdt onder een gebrek aan liquiditeit en transparantie, wat de efficiënte toewijzing van middelen, indekking van risico's en toetreding van nieuwkomers belemmert. Het marktvertrouwen, de liquiditeit van de markt en het aantal marktdeelnemers moeten worden opgetrokken.

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19 bis) Energieregelgevers en toezichthouders voor de financiële markten moeten samenwerken ten einde elkaar in staat te stellen toezicht te houden op de betrokken markten, en dienen de bevoegdheid te krijgen om bij energieondernemingen relevante informatie in te winnen door middel van adequate en toereikende bevoegdheden voor onderzoek en de bevoegdheid om geschillen te regelen en doeltreffende sancties op te leggen.

Motivering

Een tekortschietende uitvoering van de bestaande richtlijnen blijft een punt van zorg. Om te zorgen voor een doeltreffende opening van de interne markt voor elektriciteit moeten nationale regelgevende instanties kunnen samenwerken met andere relevante regelgevende instanties om elkaar in staat te stellen een doeltreffend toezicht op de elektriciteitsmarkt te houden, en in voorkomende gevallen moeten zij in geval van niet-naleving van enige van de verplichtingen van deze richtlijn doeltreffende, passende en ontmoedigende sancties aan elektriciteitsbedrijven kunnen opleggen.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis) Om te voorkomen dat gevestigde leveranciers met een machtspositie de opening van de markt tegenwerken is het zaak de ontwikkeling van nieuwe marktmodellen te ontwikkelen, bijvoorbeeld de mogelijkheid om tegelijkertijd met verschillende leveranciers te contracteren.

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) De openbaredienstverplichtingen en de gemeenschappelijke minimumnormen die daaruit voortvloeien, moeten verder worden versterkt om te waarborgen dat alle consumenten hun voordeel doen bij de vrije mededinging. Toegang tot verbruiksgegevens is bij de levering aan klanten een belangrijk aspect en de consumenten moeten over hun gegevens kunnen beschikken zodat zij concurrenten kunnen uitnodigen een op deze gegevens gebaseerd aanbod te doen. De consument moet ook het recht hebben om naar behoren te worden geïnformeerd over zijn energieverbruik. Op gezette tijden verstrekte informatie over de energiekosten zullen een stimulans zijn voor energiebesparing aangezien de consument hierdoor feedback krijgt over het effect van investeringen in energie-efficiëntie en het effect van gedragswijziging.

(21) De universele en openbaredienstverplichtingen en de gemeenschappelijke minimumnormen die daaruit voortvloeien, moeten verder worden versterkt om te waarborgen dat alle consumenten, met name de kwetsbaren onder hen, hun voordeel doen bij de vrije mededinging en bij billijkere prijzen. De openbaredienstverplichtingen worden op nationaal niveau gedefinieerd, uitgaande van nationale omstandigheden, waarbij de lidstaten het gemeenschapsrecht en de gemeenschappelijke minimumnormen in acht dienen te nemen. EU-burgers en kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) dienen aanspraak te hebben op openbaredienstgaranties, vooral waar het gaat om voorzieningszekerheid en redelijke tarieven. Toegang tot objectieve en transparante verbruiksgegevens is bij de levering aan klanten een belangrijk aspect en de consumenten moeten over hun verbruiksgegevens kunnen beschikken en de bijbehorende prijzen en servicekosten, zodat zij concurrenten kunnen uitnodigen een op deze gegevens gebaseerd aanbod te doen. De consument moet ook het recht hebben om naar behoren te worden geïnformeerd over zijn energieverbruik en de vooruitbetalingen moeten passend zijn en een weerspiegeling vormen van het werkelijke elektriciteitsverbruik. Ten minste per kwartaal aan de consumenten verstrekte informatie over de energiekosten aan de hand van gemeenschappelijke criteria zullen een stimulans zijn voor energiebesparing aangezien de consument hierdoor feedback krijgt over het effect van investeringen in energie-efficiëntie en het effect van gedragswijziging.

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21 bis) De consumentenbelangen moeten in deze richtlijn centraal staan. Bestaande rechten van consumenten moeten worden versterkt en gewaarborgd, en dienen meer transparantie en behartiging van belangen te omvatten. Consumentenbescherming moet waarborgen dat alle consumenten profiteren van een concurrerende markt. De rechten van consumenten dienen door nationale regelgevende instanties te worden gehandhaafd door het creëren van prikkels voor en het opleggen van sancties tegen ondernemingen die niet voldoen aan de regelgeving op het gebied van consumentenbescherming en mededinging.

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 ter) Energiearmoede wordt in de Gemeenschap een steeds groter probleem. De lidstaten moeten nationale actieplannen ontwikkelen om het probleem van energiearmoede aan te pakken en moeten zorgen voor betaalbare prijzen voor kwetsbare afnemers. Daarbij is een geïntegreerde aanpak nodig en moeten maatregelen worden genomen zoals sociaal beleid, tariefbeleid en verbetering van de energie-efficiëntie voor huizen. Op zijn minst moet op grond van deze richtlijn nationale positieve discriminatie in de zin van prijsdifferentiatie voor kwetsbare afnemers mogelijk zijn.

Motivering

Omdat energiearmoede in de Gemeenschap een steeds groter probleem wordt, moet dit voorstel aandacht schenken aan dit probleem en zorgen dat energie voor alle Europeanen betaalbaar blijft.

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 21 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 quater) Efficiënte en voor iedereen toegankelijke verhaalmiddelen zijn een garantie voor een grotere bescherming van de consumenten. De lidstaten moeten voorzien in procedures voor snelle en efficiënte beslechting van geschillen.

Motivering

Efficiënte verhaalmiddelen zijn onontbeerlijk voor een goede bescherming van de consumenten. Deze middelen, die juridisch bindend moeten zijn, moeten overigens worden opgenomen in het toekomstige Europees Handvest betreffende de rechten van de energieconsument, waaraan momenteel wordt gewerkt en waarvan wij wensen dat het door de Commissie uiterlijk zes maanden na de aanneming van de onderhavige richtlijn wordt ingediend.

Amendement  20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 21 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 quinquies) De marktprijzen moeten de juiste prikkel geven voor de ontwikkeling van het net en voor investering in nieuwe energieopwekking.

Motivering

Betere markttoegang en meer concurrentie leiden automatisch tot meer keuze en betere kwaliteit voor de consument.

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 21 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 sexies) De bevordering van eerlijke concurrentie en gemakkelijke toegang voor verschillende leveranciers alsmede schepping van capaciteit voor nieuwe energieopwekking zijn voor de lidstaten zaken van het grootste belang, willen de consumenten ten volle kunnen profiteren van de voordelen van een geliberaliseerde interne energiemarkt. Tegelijkertijd zijn de lidstaten verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nationale actieplannen en van sociaal beleid.

Motivering

Sociaal beleid is de verantwoordelijkheid van de lidstaten.

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22) Met het oog op de totstandbrenging van een interne markt voor elektriciteit moeten de lidstaten de integratie van hun nationale markten en de samenwerking van de netwerkbeheerders op Europees en regionaal niveau bevorderen.

(22) Bij de totstandbrenging van een interne markt voor elektriciteit kunnen regionale energiemarkten als eerste stap dienen. De lidstaten moeten daarom op Europees niveau, en waar mogelijk ook op regionaal niveau, de integratie van hun nationale markten en de samenwerking van de netwerkbeheerders op Europees en nationaal niveau bevorderen. Initiatieven tot regionale integratie vormen een onmisbare opstap naar de Europese integratie van energiemarkten, wat het uiteindelijke doel uitmaakt. Het regionaal niveau draagt bij aan versnelling van het integratieproces doordat de betrokken actoren, met name de lidstaten, de nationale regelgevende instanties en de transmissiesysteembeheerders, hier de mogelijkheid hebben op specifieke gebieden samen te werken.

Motivering

Regionale initiatieven vormen een belangrijke en constructieve opstap waardoor de werking van de interne markt op Europees niveau kan worden verbeterd. Wanneer de nationale regelgevende instanties en de transmissiesysteembeheerders de toegang en de regels voor balancering in de betrokken regio kunnen harmoniseren of zelfs een regionale transmissiestructuur kunnen opzetten, zullen dergelijke initiatieven bijdragen aan een efficiëntere werking van het net en grensoverschrijdende handel en investeringen vergemakkelijken.

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22 bis) De ontwikkeling van een echt Europees netwerk dient de doelstelling van deze richtlijn te zijn en regelgevingsvraagstukken met betrekking tot grensoverschrijdende koppelingen en regionale markten moeten bijgevolg onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap vallen.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende koppelingen en regionale markten op een duidelijke, transparante en niet-discriminerende manier worden ontwikkeld en beheerd, dienen zij door het Agentschap te worden gereguleerd.

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(22 ter) Om tot gemeenschappelijke regels te komen voor een werkelijk Europese interne markt, moeten de ontwikkeling van een gemeenschappelijk net en een ruime en voor iedereen toegankelijke energievoorziening de belangrijkste doelstellingen van deze richtlijn uitmaken. Te dien einde vormen onvervalste marktprijzen de beste prikkel voor grensoverschrijdende interconnecties en voor investeringen in nieuwe energieopwekking, terwijl ze op langere termijn tot prijsconvergentie leiden. Aangelegenheden rond de regulering van grensoverschrijdende interconnecties en regionale markt behoren tot de verantwoordelijkheid van het Agentschap.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende koppelingen en regionale markten op een duidelijke, transparante en niet-discriminerende manier worden ontwikkeld en beheerd, dienen zij door het Agentschap te worden gereguleerd.

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 22 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22 quater) Meer regionale samenwerking dient de eerste stap te zijn in de ontwikkeling van een volledig geïntegreerd Europees elektriciteitsnetwerk, waarin uiteindelijk ook de elektriciteitseilanden opgaan die thans in de Unie nog bestaan.

Motivering

Een echt Europees elektriciteitsnetwerk dient de doelstelling van deze richtlijn te zijn en als zodanig is de onderlinge koppeling van deze regio's een wezenlijke stap.

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23) De regelgevende instanties moeten informatie aan de markt verstrekken ook om het voor de Commissie mogelijk te maken haar taak op zich te nemen van observatie en monitoring van de Europese elektriciteitsmarkt en de ontwikkeling daarvan op korte, middellange en lange termijn, met inbegrip van aspecten zoals opwekkingscapaciteit, verschillende bronnen van elektriciteitsproductie, transport- en distributie-infrastructuur, grensoverschrijdende handel, investeringen, groothandels- en consumententarieven, marktliquiditeit, milieueffecten en efficiëntieverbeteringen.

(23) De regelgevende instanties moeten informatie aan de markt verstrekken ook om het voor de Commissie mogelijk te maken haar taak op zich te nemen van observatie en monitoring van de Europese elektriciteitsmarkt en de ontwikkeling daarvan op korte, middellange en lange termijn, met inbegrip van aspecten zoals opwekkingscapaciteit, verschillende bronnen van elektriciteitsproductie, transport- en distributie-infrastructuur, kwaliteit van de dienst en voorziening, grensoverschrijdende handel, congestiebeheer, investeringen, groothandels- en consumententarieven, marktliquiditeit, milieueffecten en efficiëntieverbeteringen.

Motivering

De consumenten zullen baat hebben bij toezicht door de regelgevende instanties op de kwaliteit van de dienstverlening en de elektriciteitsvoorziening. Er moet worden gezorgd voor een doelmatige coördinatie tussen de nationale regelgevende instanties bij de toewijzing van capaciteit en meer in het algemeen het congestiebeheer.

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26) De maatregelen die noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2003/54/EG, als gewijzigd bij deze richtlijn, moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden.

Schrappen

Amendement  28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27) Wat Richtlijn 2003/54/EG betreft, moet met name aan de Commissie bevoegdheid worden verleend om de richtsnoeren vast te stellen die vereist zijn voor het bewerkstelligen van de minimale harmonisatie om de doelstelling van Richtlijn 2003/54/EG te kunnen bereiken. Aangezien dergelijke maatregelen van algemene aard zijn en ontworpen zijn om niet-essentiële elementen van Richtlijn 2003/54/EG aan te vullen met nieuwe niet-essentiële elementen, moeten zij worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

Schrappen

Amendement  29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt –1 (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1) Artikel 1 wordt vervangen door:

 

"Bij deze richtlijn worden met het oog op het verbeteren en integreren van concurrerende en door een gemeenschappelijk net aaneengesloten energiemarkten in de Europese Unie gemeenschappelijke regels vastgesteld voor de productie, de transmissie, de distributie en de levering van elektriciteit, alsook regels voor de bescherming van de consumenten. De richtlijn stelt de regels vast met betrekking tot de organisatie en de werking van de elektriciteitssector, de open toegang tot de markt, de criteria en procedures voor aanbestedingen, de verlening van vergunningen en het beheer van netten. Ook worden verplichtingen op het gebied van universele diensten en de rechten voor elektriciteitsconsumenten vastgesteld, en worden de verplichtingen op het gebied van mededinging verduidelijkt."

(Zelfde tekst als die van artikel 1 van Richtlijn 2003/54/EG met toevoeging van nieuwe elementen)

Motivering

De werkingssfeer moet worden uitgebreid tot integratie van de markten en om ervoor te zorgen dat de consumenten centraal staan in de richtlijn. Ook de samenhang met verplichtingen op het gebied van mededinging moet worden benadrukt.

Amendement  30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 – letter -a (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 2 – punt 12

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-a) Punt 12 wordt vervangen door:

 

"12. "in aanmerking komende afnemer": afnemer die vrij is om elektriciteit te kopen bij de leverancier van zijn keuze, in de zin van artikel 21 van deze richtlijn en om met meerdere leveranciers tegelijk te contracteren;"

(Zelfde tekst als die van artikel 2, lid 12, van Richtlijn 2003/54/EG met toevoeging van nieuwe elementen)

Motivering

De consument moet de mogelijkheid krijgen om tegelijkertijd met meerdere leveranciers te contacteren.

Amendement  31

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 2 – punt 34 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) Het volgende punt wordt toegevoegd:

 

"34 bis. "bedrijventerrein": een particulier terrein met een energienet dat primair is bestemd om de industriële verbruikers in dit gebied van energie te voorzien."

(Toevoeging van nieuw punt 34 bis aan artikel 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Beheerders van energienetwerken voor bedrijventerreinen hoeven niet te voldoen aan alle verplichtingen voor het beheer van het netwerk in alle EU-lidstaten. Daarvoor bestaat geen rechtsgrondslag. De EU-wetgeving moet de lidstaten vrijlaten om uitzonderingen toe te staan voor bedrijventerreinen, met het oog op de rechtszekerheid. Met een afwijkende behandeling voor industriële netten blijven de inspanningen binnen proporties zonder dat de doelen van de liberalisering in het gedrang komen. Dit amendement doet geen afbreuk aan de rechten van eindverbruikers op bedrijventerreinen. Er zijn maar weinig onafhankelijke eindverbruikers die vanaf bedrijventerreinen worden voorzien.

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 – letter b ter (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 2 – punt 34 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b ter) Het volgende punt wordt toegevoegd:

 

"34 ter. "eerlijke en onvervalste mededinging in een open markt": gelijke kansen en gelijke toegang voor alle aanbieders in de Unie. De lidstaten, nationale regelgevende instanties en het Agentschap zijn hiervoor verantwoordelijk."

(Toevoeging van nieuw punt 35 aan artikel 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement  33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 – letter b quater (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 2 – punt 34 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b quater) Het volgende punt wordt toegevoegd:

 

"34 quater. "elektriciteitsbedrijf": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten minste een van de volgende functies vervult: productie, transmissie, distributie, levering of inkoop van elektriciteit; het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de commerciële, technische, en/of onderhoudstaken die aan die functies zijn verbonden; hieronder vallen niet de eindverbruikers."

(Toevoeging van nieuw punt 36 aan artikel 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement  34

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 – letter b quinquies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 2 – punt 34 quinquies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b quinquies) Het volgende punt wordt toegevoegd:

 

"34 quinquies. "energiearmoede": hiervan is sprake wanneer een huishouden zich geen huisverwarming kan veroorloven tot een aanvaardbare temperatuur op het door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen niveau;"

(Toevoeging van nieuw punt 37 aan artikel 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement  35

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 – letter b sexies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 2 – punt 34 sexies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b sexies) Het volgende punt wordt toegevoegd:

 

"34 sexies. "virtuele elektriciteitscentrale": een programma voor het vrijgeven van elektriciteit, waarbij een onderneming die elektriciteit produceert wordt verplicht om gedurende een bepaalde periode aan geïnteresseerde leveranciers een bepaald volume elektriciteit te verkopen of ter beschikking te stellen, dan wel hen toegang te verlenen tot een deel van haar productiecapaciteit."

(Toevoeging van nieuw punt 38 aan artikel 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement  36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 3 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) Artikel 3, lid 2, komt als volgt te luiden:

 

"2. Met volledige inachtneming van de toepasselijke bepalingen van het Verdrag, met name artikel 86, mogen de lidstaten in het algemeen economisch belang aan elektriciteitsbedrijven openbaredienstverplichtingen opleggen, die betrekking kunnen hebben op de zekerheid, waaronder de leverings- en voorzieningszekerheid, de regelmaat, de kwaliteit en de prijs van de leveringen zijn begrepen, alsmede op de bescherming van het milieu, met inbegrip van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en bescherming van het klimaat. Deze verplichtingen moeten duidelijk gedefinieerd, transparant, niet-discriminerend en controleerbaar zijn en voor EU-elektriciteitsbedrijven een gelijke toegang tot nationale consumenten waarborgen. Met betrekking tot voorzieningszekerheid en energie-efficiëntie/vraagzijdebeheer, alsmede ter verwezenlijking van milieudoelstellingen en doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie in de zin van dit lid, kunnen de lidstaten gebruik maken van planning op lange termijn, daarbij rekening houdend met de mogelijkheid dat derden toegang tot het net wensen."

(Toevoeging van nieuwe elementen aan artikel 3, lid 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Het voorstel om bindende doelstellingen aan te nemen voor het gebruik van hernieuwbare energie (20% in 2020) vereist dat de elektriciteitssector specifieke actie onderneemt, die af kan wijken van de handelwijze met betrekking tot milieubescherming.

Amendement  37

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 ter (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 3 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1 ter) Artikel 3, lid 3, wordt vervangen door:

 

"3. De lidstaten waarborgen dat alle huishoudelijke afnemers en [...] kleine ondernemingen, namelijk ondernemingen die minder dan 50 personen in dienst hebben en een jaaromzet of een financiële balans van ten hoogste 10 miljoen EUR, aanspraak kunnen maken op universele dienstverlening, dat wil zeggen het recht op levering van elektriciteit van een bepaalde kwaliteit tegen kostengebaseerde, eenvoudig en duidelijk vergelijkbare, doorzichtige niet-discriminerende prijzen op hun grondgebied. Deze afnemers hebben toegang tot vrije keuze, eerlijke behandeling, belangenbehartiging en recht van beroep. Kwaliteit van de dienstverlening moet een centrale verantwoordelijkheid zijn van de elektriciteitsondernemingen. Om de universele dienstverlening te waarborgen, kunnen de lidstaten een noodleverancier aanwijzen. De lidstaten verplichten distributiebedrijven om afnemers op hun netwerk aan te sluiten overeenkomstig de voorwaarden en tarieven die zijn vastgesteld volgens de procedure van artikel 23, lid 2. Deze wetgeving mag de lidstaten er geenszins van weerhouden om de marktpositie van de binnenlandse kleine en middelgrote verbruikers te versterken door de mogelijkheden van vrijwillige gezamenlijke vertegenwoordiging voor deze groep consumenten te verbeteren."

(Toevoeging van nieuwe elementen aan artikel 3, lid 3 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Energie is van cruciaal belang voor het dagelijks leven van consumenten en het is van wezenlijk belang dat toegang tot elektriciteit tegen een betaalbare prijs gewaarborgd wordt. In verband met de bijzondere omstandigheden betreffende de opening van de elektriciteitsmarkt moeten de rechten van consumenten worden gewaarborgd. Universele dienstverlening is een belangrijk middel om consumentenbescherming te waarborgen. Er moeten duidelijke richtsnoeren komen om te zorgen voor een echte universele dienstverlening waarin de belangen van afnemers met een laag inkomen en kwetsbare afnemers voorop een prominente plaats innemen.

Amendement  38

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 quater (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1 quater) In artikel 3 wordt het volgende lid 3 bis ingevoegd:

 

"3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat alle afnemers aanspraak hebben op elektriciteitsvoorziening door een leverancier, behoudens de toestemming van de leverancier, ongeacht de lidstaat waar de leverancier is gevestigd. De lidstaten dienen in dit verband alle maatregelen te nemen om te bewerkstelligen dat de op hun grondgebied gevestigde ondernemingen zonder enige nadere voorwaarden aan hun klanten kunnen leveren."

Motivering

In elke lidstaat moeten de leveranciers aan andere voorwaarden voldoen om hun klanten te kunnen leveren. Deze uiteenlopende regels en voorschriften vormen een forse beperking van de toegang tot de markt. Voor een onbeperkte markttoegang moet het land van oorsprongbeginsel worden gehanteerd, d.w.z. dat een in een lidstaat gevestigde leverancier aan klanten in andere lidstaten moet kunnen leveren zonder aan nadere voorwaarden te hoeven voldoen.

Amendement  39

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 3 – lid 3 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1 quinquies ) In artikel 3 wordt het volgende lid 3 ter ingevoegd:

 

"3 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat:

 

(a) wanneer een afnemer van leverancier wenst te veranderen, dit binnen een termijn van twee weken wordt geregeld door de betrokken beheerder(s), en dat

 

(b) de afnemers gerechtigd zijn alle relevante gegevens omtrent het verbruik te ontvangen.

 

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de rechten vermeld onder letters (a) en (b) gelden voor alle afnemers, zonder discriminatie op vlak van kosten, moeite of tijd."

Motivering

Wanneer het voor de klanten omslachtig en tijdrovend is om van leverancier te veranderen kan hun bereidheid te veranderen ongunstig beïnvloeden. Er moet daarom voor worden gezorgd dat de klanten een niet-discriminerende toegang hebben tot hun gegevens en van een eenvoudige overstapprocedure gebruik kunnen maken. De overstap dient ook zo snel mogelijk te geschieden, idealiter binnen niet meer dan twee weken.

Amendement  40

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 sexies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 3 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 sexies) Artikel 3, lid 5, komt als volgt te luiden:

 

"5. De lidstaten nemen passende maatregelen om eindafnemers te beschermen en voorzien met name in adequate waarborgen voor de bescherming van kwetsbare afnemers, met inbegrip van passende maatregelen zoals met betrekking tot betalingstermijnen om hen te helpen voorkomen dat de voorziening wordt onderbroken. In dit verband kunnen de lidstaten maatregelen nemen om eindafnemers in afgelegen gebieden te beschermen. Zij waarborgen een hoog niveau van consumentenbescherming, met name met betrekking tot de transparantie van contractvoorwaarden, De lidstaten zorgen ervoor dat een in aanmerking komende afnemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft op een nieuwe leverancier over te stappen. Wat ten minste de huishoudelijke afnemers betreft, omvatten deze maatregelen de in bijlage A beschreven maatregelen."

(Wijziging van artikel 3, lid 5, van Richtlijn 2003/54/EG met toevoeging van nieuwe elementen)

Motivering

Door de prijs van de leveringen uit de gronden voor openbaredienstverplichtingen te halen en naar de bepalingen voor kwetsbare consumenten over te brengen, wordt hiermee beoogd de maatregelen met betrekking tot de prijs van de leveringen op de meest kwetsbare consumenten te richten. Door deze meer specifiek gerichte benadering moet het eindresultaat ten goede komen aan degenen die het meest behoefte hebben aan consumentenbescherming.

Amendement  41

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 septies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1 septies) In artikel 3 wordt het volgende lid 5 bis ingevoegd:

 

"5 bis. De lidstaten nemen passende maatregelen om energiearmoede in het kader van nationale energieactieplannen aan te pakken om te waarborgen dat het aantal mensen dat te maken heeft met energiearmoede daalt, en delen dergelijke maatregelen mee aan de Commissie. Alle lidstaten zijn er, in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel, verantwoordelijk voor op nationaal niveau een definitie van energiearmoede op te stellen, in overleg met regelgevers en belanghebbenden, onder verwijzing naar artikel 2, punt 34 quinquies. Dergelijke maatregelen kunnen voordelen op het vlak van sociale zekerheid, steun voor verbeteringen op het vlak van energie-efficiëntie en energieproductie aan de laagst mogelijke prijzen omvatten. Deze maatregelen vormen geen belemmering voor de opening van de markt als uiteengezet in artikel 21. De Commissie zorgt voor indicatoren om toezicht te houden op de gevolgen van dergelijke maatregelen voor energiearmoede en voor de werking van de markt."

(Toevoeging van een nieuw lid 5 bis aan artikel 3 van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement  42

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 octies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 3 – lid 6 – alinea 1 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1 octies) In de eerste alinea van artikel 3, lid 6, wordt letter a) vervangen door:

 

"(a) het aandeel van elke energiebron in de totale brandstofmix die de leverancier in het voorgaande jaar heeft gebruikt en wel op een op het niveau van de lidstaten geharmoniseerde en begrijpelijke manier zodat deze gegevens gemakkelijk kunnen worden vergeleken;"

(Zelfde tekst als die van Richtlijn 2003/54/EG met toevoeging van "en wel op een op het niveau van de lidstaten geharmoniseerde en begrijpelijke manier zodat deze gegevens gemakkelijk kunnen worden vergeleken"

Motivering

Duidelijke en gemakkelijk te begrijpen informatie is voor afnemers van essentieel belang om leveranciers met elkaar te kunnen vergelijken.

Amendement  43

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 nonies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 3 – lid 6 – alinea 1 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1 nonies) In de eerste alinea van artikel 3, lid 6, wordt punt b) vervangen door:

 

"(b) [...] Informatie over de gevolgen voor het milieu ten minste wat betreft CO2-emissies en radioactief afval van elektriciteitsproductie met verschillende energiebronnen geproduceerd door de totale brandstofmix van de leverancier gedurende het voorafgaande jaar [...]."

(Schrapping van enkele elementen in artikel 3, lid 6, punt b), van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Informatie over de milieugevolgen van de elektriciteitsproductie dient prominent te worden vermeld op alle rekeningen en reclamemateriaal zodat de consument niet elders daarnaar hoeft te zoeken. In andere sectoren gelden soortgelijke voorschriften, bijvoorbeeld voor de verkoop van auto's of witgoed.

Amendement  44

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 decies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 3 – lid 6 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 decies) aan artikel 3, lid 6, alinea 1, wordt de volgende letter toegevoegd:

 

"(b bis) informatie betreffende hun rechten en de verhaalmiddelen waarover zij in geval van een geschil beschikken."

Motivering

Een goede consumentenbescherming impliceert een verbetering van de verhaalmogelijkheden. Deze bepalingen moeten worden opgenomen in het toekomstige Handvest van de rechten van de energieconsumenten als referentiedocument voor hun rechten.

Amendement  45

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 undecies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 3 – lid 6 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1 undecies) In artikel 3, lid 6, wordt alinea 3 wordt vervangen door:

 

"De nationale regelgevende instanties nemen de noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig dit artikel door leveranciers aan klanten verstrekte informatie, betrouwbaar is. De regels met betrekking tot de verstrekking van informatie worden tussen de lidstaten en de relevante markten geharmoniseerd."

(Toevoeging van nieuwe elementen aan artikel 3, lid 6 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Om hun keuzevrijheid te kunnen uitoefenen moeten consumenten toegang hebben tot gegevens, wat bijdraagt aan de verwezenlijking van zowel sociale als milieudoelstellingen. De keuze van de consument moet inhouden dat men de zaken kan vergelijken. De presentatie van de gegevens moet voor alle leveranciers van elektriciteit worden geharmoniseerd. Consequente informatie zorgt voor transparantie en voor verbetering van de mogelijkheden van de afnemer om van leverancier te veranderen en ten aanzien van de keuze van de leverancier een geïnformeerd besluit te nemen.

Amendement  46

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 duodecies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 3 – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1 duodecies) Artikel 3, lid 7, wordt vervangen door:

 

"7. De lidstaten nemen passende maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen inzake sociale en economische samenhang die de kosten voor energie voor huishoudens met lage inkomens verminderen en zorgen voor dezelfde voorwaarden voor degenen die in afgelegen gebieden wonen en voor milieubescherming. Dergelijke maatregelen omvatten maatregelen betreffende energie-efficiëntie en vraagbeheersing en ter bestrijding van klimaatverandering, alsmede inzake voorzieningszekerheid. Bij deze maatregelen kan het met name gaan om het verstrekken van toereikende economische stimulansen, in voorkomend geval met gebruikmaking van alle bestaande nationale en communautaire instrumenten, voor onderhoud en aanleg van de noodzakelijke netinfrastructuur, inclusief koppelingscapaciteit."

(Wijziging van artikel 3, lid 7 van Richtlijn 2003/54/EG met toevoeging van "die de kosten voor energie voor huishoudens met lage inkomens verminderen en zorgen voor dezelfde voorwaarden voor degenen die in afgelegen gebieden wonen")

Amendement  47

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 terdecies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 3 – lid 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1 terdecies) In artikel 3 wordt het volgende lid 7 bis ingevoegd:

 

"7 bis. Ter bevordering van energie-efficiëntie moeten de nationale regelgevende instanties de elektriciteitsbedrijven opdracht geven tot de invoering van prijsstellingsformules die stijgen naarmate de consumptie toeneemt. De nationale regelgevende instanties moeten waarborgen dat de consumenten en de distributiesysteembeheerders actief deelnemen aan het systeembeheer door de invoering van maatregelen te steunen om het energiegebruik te optimaliseren, met name tijdens piekuren. Dergelijke prijsstellingsformules bevorderen, in combinatie met de invoering van slimme meters en netwerken, energie-efficiënt gedrag en de laagst mogelijke kosten voor huishoudelijke afnemers, met name voor huishoudens die onder energiearmoede te lijden hebben."

(Toevoeging van een nieuw lid 7 bis aan artikel 3 van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement  48

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 quaterdecies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 3 – lid 7 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quaterdecies) In artikel 3 wordt het volgende lid 7 ter ingevoegd:

 

"7 ter. Elke lidstaat voorziet in één enkel contactpunt waar de consumenten alle nodige informatie kunnen krijgen over hun rechten, de vigerende wetgeving en de verhaalmogelijkheden in geval van een geschil."

Motivering

Goede informatie van de consumenten veronderstelt de instelling van een gemakkelijk toegankelijk informatiecentrum waar de consument alle gegevens kan krijgen over de vigerende wetgeving en zijn rechten. Hij zal er ook alle details te weten kunnen komen over alles wat in het toekomstige Handvest van de rechten van de energieconsumenten zal worden bepaald.

Amendement  49

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 quindecies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 3 – lid 9 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1 quindecies) Aan artikel 3 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"9 bis. Wanneer kan worden aangetoond dat elektriciteitsbedrijven de kosten van de certificaten in het kader van de regeling voor de handel in emissierechten hebben doorberekend aan afnemers, en deze certificaten kosteloos zijn verstrekt, kunnen de lidstaten deze bedrijven vragen om terugbetaling in de vorm van extra belastingen. De opbrengst dient te worden gebruikt ter bevordering van energie-efficiëntie in de innende lidstaat."

(Toevoeging van een nieuw lid 9 bis aan artikel 3 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Veel bedrijven hebben enorme winsten gemaakt in verband met de regeling voor de handel in emissierechten, in het kader waarvan zij kosteloos certificaten hebben gekregen, maar toch de nominale kosten van die certificaten hebben doorberekend aan consumenten.

Amendement  50

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 3 – lid 10

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) In artikel 3 wordt het volgende lid 10 toegevoegd:

Schrappen

"10. De Commissie kan richtsnoeren vaststellen voor de tenuitvoerlegging van dit artikel. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3."

 

Motivering

Schrapping van de comitologieprocedure.

Amendement  51

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 3 – lid 10 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis ) In artikel 3 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"10 bis. Om de consument te helpen zijn energiekosten terug te dringen, mogen de lidstaten vereisen dat energie-inkomens afkomstig van binnenlandse gebruikers worden uitgegeven aan de financiering van energie-efficiëntie/vraagzijdebeheer-programma's ten bate van binnenlandse consumenten."

(Toevoeging van een nieuw lid 10 bis aan artikel 3 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Op de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt heeft de vraag naar elektriciteit de neiging toe te nemen. Aangezien de transactiekosten voor het introduceren van efficiënte energiediensten voor huishoudens hoger zijn dan die voor grootverbruikers van elektriciteit, is het meest gepaste middel voor het bevorderen van efficiënt energiegebruik op dit niveau het creëren van een fonds. Dit soort instrument heeft in Denemarken, het VK, Nederland en een aantal staten van de VS bijzonder positieve resultaten opgeleverd op het gebied van milieubescherming, algemene kostenverlaging en schepping van werkgelegenheid.

Amendement  52

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 ter) Artikel 4 wordt vervangen door:

 

De lidstaten zorgen voor toezicht op aangelegenheden betreffende de leverings- en voorzieningszekerheid. Wanneer de lidstaten het nodig achten, kunnen zij deze taak toevertrouwen aan de in artikel 23, lid 1, bedoelde regelgevende instanties. Het toezicht betreft met name het evenwicht tussen vraag en aanbod op de nationale markt, waaronder gedetailleerde ramingen van de toekomstige vraag en beschikbare voorraden, de extra capaciteit aan geplande of in aanbouw zijnde infrastructuur en de kwaliteit en staat van onderhoud van de netwerken, de toegang voor gedecentraliseerde en kleinschalige stroomopwekking, alsmede maatregelen in geval van piekbelasting of in gebreke blijven van een of meer leveranciers. De bevoegde autoriteiten publiceren jaarlijks uiterlijk op 31 juli een rapport over de bevindingen die voortvloeien uit het toezicht op deze kwesties alsmede de getroffen of overwogen maatregelen om deze kwesties op te lossen en zenden dit verslag onverwijld naar de Commissie.

(Toevoeging van elementen als ramingen van de toekomstige vraag en toegang voor gedecentraliseerde en kleinschalige stroomopwekking aan artikel 4 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Met het oog op de voorzieningszekerheid zal naar verwachting meer worden vertrouwd op gedecentraliseerde en kleinschalige stroomopwekking. Hiervoor is niet-discriminerende toegang tot de netwerken nodig en er moet op worden toegezien dat dit ook gebeurt.

Amendement  53

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2 quater (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel -5 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 quater) Het volgende artikel -5 wordt ingevoegd:

 

Artikel -5

 

"De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat er technische en operationele criteria worden opgesteld en dat er technische voorschriften worden opgesteld met de minimumeisen inzake het technische ontwerp en de exploitatie, waaraan moet worden voldaan voor de aansluiting op het systeem van productie-installaties, distributiesystemen, apparatuur van direct aangesloten afnemers, interconnectorcircuits en directe lijnen, en dat deze openbaar worden gemaakt. Die technische voorschriften moeten de interoperabiliteit van de systemen garanderen en objectief en niet-discriminerend zijn. Wanneer het Agentschap van oordeel is dat harmonisering van deze voorschriften nodig is doet het daartoe strekkende aanbevelingen aan de nationale regelgevende instanties."

Motivering

Artikel 5 handelt alleen over aansluitingskwesties, ofschoon operationele kwesties (d.w.z. de fase na de aansluiting) evenzeer belangrijk zijn en hier aan bod moeten komen.

Amendement  54

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 5 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten werken onderling samen met het doel hun nationale markten, ten minste op regionaal niveau, te integreren. Met name moedigen de lidstaten de samenwerking van netwerkbeheerders op regionaal niveau aan en bevorderen zij de samenhang van hun wettelijk en regelgevingskader. Het geografische gebied waarop de regionale samenwerking betrekking heeft, moet overeenstemmen met de Commissiedefinitie van geografische gebieden overeenkomstig artikel 2 nonies, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1228/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit.

De nationale regelgevende instanties werken onderling samen met het doel de structuur van de markten te harmoniseren en hun nationale markten, ten minste op één of meer regionale niveaus, te integreren, als eerste stap op weg naar een volledig geliberaliseerde interne markt. Met name moedigen ze de samenwerking van netwerkbeheerders op regionaal niveau aan en vergemakkelijken ze hun integratie op regionaal niveau met het doel een concurrerende Europese markt tot stand te brengen, de harmonisatie van hun wettelijk, regelgevings- en technisch kader te vergemakkelijken en, bovenal, bestaande elektriciteitseilanden in de Unie te integreren. De lidstaten bevorderen daarom de grensoverschrijdende en regionale samenwerking van nationale regelgevende instanties.

Motivering

De regionale samenwerking kan de marktintegratie bevorderen en leiden tot een concurrerende Europese markt. Om te waarborgen dat regionale samenwerking leidt tot positieve ontwikkelingen en een echte pan-Europese markt, moet interregionale samenwerking ook worden geëist van de regelgevers, transportnetbeheerders en het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers. Laatstgenoemde dient tevens de bevoegdheid krijgen om passende aanbevelingen te doen ter bevordering van marktintegratie. Elke stap in de richting van regionale markten moet niet op exclusiviteit zijn gebaseerd, en er moet voor deze markten een duidelijke regelgevingskader zijn, omdat anders het gevaar bestaat dat een regelgevingskloof ontstaat.

Amendement  55

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 5 bis – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

"Het Agentschap werkt overeenkomstig Hoofdstuk IV van deze richtlijn samen met de nationale regelgevende instanties en transportnetbeheerders ter waarborging van de convergentie van de regelgevingskaders tussen de regio's met het oog op de totstandbrenging van een concurrerende Europese markt. Wanneer het bindende voorschriften voor een dergelijke samenwerking nodig acht, doet het aanbevelingen ter zake. Op regionale markten wordt het Agentschap de bevoegde autoriteit, voor wat de domeinen vastgelegd in artikel 22 quinquies betreft."

(Toevoeging van een nieuwe alinea 2 aan artikel 5 bis van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement  56

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) De inleiding van artikel 6, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. De lidstaten stellen de criteria voor de verlening van bouwvergunningen voor productiecapaciteit op hun grondgebied vast. Deze criteria hebben betrekking op:"

(Toevoeging van nieuwe elementen aan lid 2, eerste alinea van artikel 6 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

De criteria voor vergunningverlening moeten een bindend karakter hebben.

Amendement  57

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 6 – lid 2 – letter i bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3 ter) Aan artikel 6, lid 2, wordt de volgende letter i bis) toegevoegd:

 

"(i bis) de bijdrage van de lidstaten aan het bereiken van het streefcijfer van 20% voor hernieuwbare energiebronnen vóór 2020;"

(Toevoeging van een nieuwe letter i bis) aan artikel 6, lid 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

De lidstaten moeten bij de beoordeling van nieuwe opwekkingscapaciteit rekening houden met hun verplichtingen met betrekking tot het streefcijfer van 20% hernieuwbare energie als uiteengezet in de conclusies van de Raad van 8 en 9 maart 2007. Deze streefcijfers kunnen in de loop van het wetgevingsproces worden gewijzigd.

Amendement  58

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3 quater (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 6 – lid 2 – letter i ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3 quater) Aan artikel 6, lid 2, wordt de volgende letter i ter) toegevoegd:

 

"(i ter) de noodzaak dat producenten rekening houden met de regeling voor de handel in emissierechten."

(Toevoeging van een nieuwe letter aan artikel 6, lid 2, van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

De lidstaten moeten bij de beoordeling van nieuwe opwekkingscapaciteit rekening houden met de gevolgen van de EU-regeling voor de handel in emissierechten.

Amendement  59

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 6 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quinquies) Artikel 6, lid 3, wordt vervangen door:

 

"3. De lidstaten zorgen ervoor dat kleine gedecentraliseerde en/of plaatselijke opwekkers van vereenvoudigde vergunningsprocedures gebruik kunnen maken. Deze vereenvoudigde procedures gelden voor alle installaties die minder dan 50 MW opwekken en alle geïncorporeerde opwekkers."

(Wijziging van artikel 6, lid 3, van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Er moet een versnelde procedure komen om de ontwikkeling van gedecentraliseerde energiebronnen te bevorderen, met inachtneming van het beperkte milieueffect van kleine energieopwekkers.

Amendement  60

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3 sexies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 7 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3 sexies) Artikel 7, lid 5 wordt vervangen door:

 

"5. De lidstaten wijzen een autoriteit of een openbare instantie, dan wel een van de elektriciteitsproductie-, -transmissie-, -distributie- en -leveringsactiviteiten onafhankelijke privaatrechtelijke instantie aan, die de in artikel 22 bis, lid 1 bedoelde nationale regelgevende instantie kan zijn, die verantwoordelijk is voor de organisatie van en het toezicht en de controle op de aanbestedingsprocedure, bedoeld in de leden 1 tot en met 4. [...] Die autoriteit of instantie treft de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de gegevens in de inschrijvingen gewaarborgd is."

(Wijziging van artikel 7, lid 5, van Richtlijn 2003/54/EG door schrapping van "Wanneer een transmissienetbeheerder, wat de eigendom betreft, volledig onafhankelijk is van andere, niet met het transmissienet samenhangende activiteiten, kan de transmissienetbeheerder worden aangewezen als de verantwoordelijke instantie voor de organisatie van en het toezicht en de controle op de aanbestedingsprocedure".

Motivering

Dit moet de verantwoordelijkheid van de nationale regelgevende instanties zijn en niet van de transmissienetbeheerders.

Amendement  61

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 8 – lid 1 – letter b – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) dezelfde persoon niet het recht heeft om

(b) dezelfde persoon niet het recht heeft om individueel of gezamenlijk:

Amendement  62

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 8 – lid 1 – letter b – punt i

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i) direct of indirect zeggenschap uit te oefenen over een bedrijf dat een van de taken in de vorm van productie of levering uitvoert en direct of indirect zeggenschap uit te oefenen of een belang te hebben in of rechten uit te oefenen over een transportnetbeheerder of over een transportnet,

(i) direct of indirect zeggenschap uit te oefenen over een bedrijf dat een van de taken in de vorm van productie of levering uitvoert en direct of indirect zeggenschap uit te oefenen of een belang te hebben in of rechten uit te oefenen over een transportnetbeheerder, of

Amendement  63

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 8 – lid 1 – letter b – punt ii

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(ii) direct of indirect zeggenschap uit te oefenen over een transportnetbeheerder of over een transportnet en direct of indirect zeggenschap uit te oefenen of een belang te hebben in of rechten uit te oefenen over een bedrijf dat een van de taken in de vorm van productie of levering uitvoert;

(ii) direct of indirect zeggenschap uit te oefenen over een transportnetbeheerder en direct of indirect zeggenschap uit te oefenen of een belang te hebben in of rechten uit te oefenen over een bedrijf dat een van de taken in de vorm van productie of levering uitvoert;

Amendement  64

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 8 – lid 1 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) dezelfde persoon niet het recht heeft om leden aan te wijzen van de raad van toezicht, van de raad van bestuur of van organen die het bedrijf juridisch vertegenwoordigen, van een transportnetbeheerder of een transportnet, en op directe of indirecte wijze zeggenschap uit te oefenen over of een belang te hebben in of rechten uit te oefenen over een bedrijf dat een van de taken in de vorm van productie of levering uitvoert;

(c) dezelfde persoon niet het recht heeft om leden aan te wijzen van de raad van toezicht, van de raad van bestuur of van organen die het bedrijf juridisch vertegenwoordigen, van een transportnetbeheerder, en op directe of indirecte wijze zeggenschap uit te oefenen over of een belang te hebben in of rechten uit te oefenen over een bedrijf dat een van de taken in de vorm van productie of levering uitvoert;

Amendement  65

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 8 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

"(d bis) dezelfde persoon niet het recht heeft om het transportnet door middel van een beheerscontract te beheren of op om het even welke andere manier als niet-eigenaar te beïnvloeden, noch op directe of indirecte wijze zeggenschap uit te oefenen over of een belang te hebben in of rechten uit te oefenen over een bedrijf dat een taak van productie of levering uitvoert."

Amendement  66

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

"3 bis. De lidstaten houden toezicht op het proces van de ontvlechting van verticaal geïntegreerde bedrijven en doen de Commissie een verslag toekomen over de geboekte vooruitgang."

Amendement  67

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 8 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De in lid 1, onder a), vervatte verplichting wordt geacht te zijn vervuld in een situatie waarin verschillende bedrijven die transportnetten bezitten, een joint venture hebben opgericht die in verscheidene lidstaten optreedt als beheerder van de betrokken transportnetten. Geen andere onderneming mag deel uitmaken van de joint venture, tenzij zij overeenkomstig artikel 10 is erkend als onafhankelijke systeembeheerder.

5. De in lid 1, onder a), vervatte verplichting wordt geacht te zijn vervuld in een situatie waarin verschillende bedrijven die transportnetten bezitten, een joint venture hebben opgericht die in verscheidene lidstaten optreedt als beheerder van de betrokken transportnetten.

Amendement  68

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

"5 bis. Wanneer de in lid 1, onder b), c) en d), bedoelde persoon de lidstaat of een overheidsorgaan is, worden voor de toepassing van dit artikel twee afzonderlijke overheidsorganen die zeggenschap uitoefenen over een transmissiesysteembeheerder of een transmissiesysteem en over een onderneming die de functie van productie of levering uitvoert, niet als dezelfde persoon of dezelfde personen beschouwd."

Amendement  69

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 8 ter – lid 13

13. De Commissie stelt richtsnoeren vast met een nadere omschrijving van de procedure die moet worden gevolgd voor de toepassing van de leden 6 tot en met 9. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig de regelgevingprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3."

Schrappen

Motivering

Om juridische redenen wordt voorgesteld om ten minste de leden 7 tot en met 10 en lid 13 over te hevelen naar Verordening (EG) nr. 1228/2003; de leden 11 en 12 moeten zowel in de richtlijn als in de verordening worden opgenomen.

Amendement  70

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 9 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) ervoor te zorgen dat het net op lange termijn kan voldoen aan een redelijke vraag naar transmissie van elektriciteit; veilige, betrouwbare en efficiënte transmissienetten te exploiteren, onderhouden en ontwikkelen met inachtneming van het milieu; en energie-efficiëntie en onderzoek en ontwikkeling te bevorderen, met name met het oog op de marktpenetratie van hernieuwbare energiebronnen en de verspreiding van technologieën met lage koolstofinhoud.

(a) ervoor te zorgen dat het net op lange termijn kan voldoen aan een redelijke vraag naar transmissie van elektriciteit; veilige, betrouwbare en efficiënte transmissienetten te exploiteren, onderhouden en ontwikkelen met inachtneming van het milieu, met het oog op de integratie van hernieuwbare energiebronnen, ingebedde opwekking en technologieën met lage koolstofinhoud in het netwerksysteem; energie-efficiëntie en onderzoek en ontwikkeling te bevorderen.

Amendement  71

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 9 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) In artikel 9 wordt letter c) vervangen door:

 

"(c) de energiestromen op het net te beheren, waarbij hij rekening moet houden met het elektriciteitsverkeer van en naar andere koppelnetten en gemeenschappelijke normen die worden gecoördineerd op Europees niveau. Daartoe moet de transportnetbeheerder zorgen voor een veilig, betrouwbaar en efficiënt elektriciteitsnet en er in dit verband op toezien dat de nodige ondersteunende diensten beschikbaar zijn, inclusief de diensten die worden verleend om te voldoen aan de vraag gebaseerd op gemeenschappelijke normen, voor zover die beschikbaarheid onafhankelijk is van ieder ander transportnet waaraan zijn net gekoppeld is;"

(Toevoeging van het concept "voldoen aan de vraag" aan artikel 9, punt c) van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement  72

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6 ter (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 9 – letter d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 ter) In artikel 9 wordt letter d) vervangen door:

 

"(d) de beheerder van een ander systeem waaraan zijn systeem is gekoppeld, voldoende informatie te verschaffen om een zekere en efficiënte exploitatie en de interoperabiliteit van het stelsel van systemen te waarborgen, waarbij gemeenschappelijk gebruik moet worden gemaakt van deze informatie;"

(Zelfde formulering als die van artikel 9, letter d) van Richtlijn 2003/54/EG, met wijziging van onderdelen)

Amendement  73

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6 quater (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 9 – letter f

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 quater) In artikel 9 wordt letter f) vervangen door:

 

"(f) de systeemgebruikers de informatie te verstrekken die zij voor een efficiënte toegang tot het systeem nodig hebben, op basis van gemeenschappelijke standaarden."

(Zelfde formulering als die van artikel 9, letter f) van Richtlijn 2003/54/EG, met wijziging van onderdelen)

Amendement  74

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 9 – letter f bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 quinquies) Aan artikel 9 wordt de volgende letter toegevoegd:

 

"(f bis) het innen van congestielasten en betalingen in het kader van het vergoedingsmechanisme voor elektriciteitsstromen tussen transmissiesysteembeheerders overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1228/2003, het verlenen en beheren van toegang van derden en het motiveren van besluiten tot een weigering van dergelijke toegang, onder toezicht van de nationale regelgevende instanties; bij de uitvoering van hun werkzaamheden uit hoofde van dit artikel vergemakkelijken transportnetbeheerders in de eerste plaats de integratie van de markt en optimaliseren ze sociaal-economische welvaartsvoordelen."

(Toevoeging van een nieuwe letter f bis) aan artikel 9 van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement  75

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1, punt 8

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 10

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Wanneer het transportnet op het tijdstip van inwerkingtreding van deze richtlijn behoort tot een verticaal geïntegreerd bedrijf, kunnen de lidstaten een afwijking van artikel 8, lid 1, toestaan, mits een onafhankelijke systeembeheerder wordt aangewezen door de regelgevende instantie op voorstel van de eigenaar van het transportnet en na goedkeuring door de Commissie. Een verticaal geïntegreerd bedrijf dat een transportnet bezit mag in geen geval worden belet maatregelen te treffen om te voldoen aan het bepaalde in artikel 8, lid 1.

Schrappen

2. De regelgevende instantie mag uitsluitend een onafhankelijke systeembeheerder aanwijzen en goedkeuren wanneer:

 

(a) de kandidaat-systeembeheerder heeft aangetoond te voldoen aan de eisen van artikel 8, lid , onder b) tot en met d);

 

(b) de kandidaat-systeembeheerder heeft aangetoond over de vereiste financiële, technische en personele middelen te beschikken om de in artikel 9 omschreven taken uit te voeren;

 

(c) de kandidaat-systeembeheerder zich ertoe heeft verbonden een door de regelgevende instantie voorgesteld, over tien jaar lopend netwerkontwikkelingsplan uit te voeren;

 

(d) de eigenaar van het transportnet zich in staat heeft getoond zijn verbintenissen overeenkomstig lid 6 na te komen. In dat verband stelt de eigenaar alle ontwerpen van contractuele regelingen ter beschikking van de kandidaat-systeembeheerder en van alle andere relevante entiteiten;

 

(e) de kandidaat-systeembeheerder zich in staat heeft getoond zijn verbintenissen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1228/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit na te komen, inclusief de samenwerking van transportnetbeheerders op Europees en regionaal niveau.

 

3. Ondernemingen die door de regelgevende instantie zijn gecertificeerd omdat zij voldoen aan de eisen van artikel 8 bis en artikel 10, lid 2, worden door de lidstaten goedgekeurd en aangewezen als onafhankelijke systeembeheerders. De certificatieprocedure van artikel 8 ter is van toepassing.

 

4. Wanneer de Commissie een besluit heeft genomen overeenkomstig de procedure van artikel 8 ter en tot de conclusie komt dat de regelgevende instantie haar besluit niet binnen twee maanden naleeft, wijst zij binnen een periode van zes maanden, op voorstel van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers en na de opinie van de eigenaar van het transportnet en de transportnetbeheerder te hebben ingewonnen, een onafhankelijke systeembeheerder aan voor een periode van 5 jaar. Op ieder tijdstip kan de eigenaar van het transportnet de regelgevende instantie verzoeken een nieuwe onafhankelijke systeembeheerder aan te wijzen overeenkomstig de procedure van artikel 10, lid 1.

 

5. Iedere onafhankelijke systeembeheerder is verantwoordelijk voor het verlenen en beheren van toegang van derden tot het net, inclusief het innen van een toegangsheffing, congestielasten en betalingen in het kader van het compensatiemechanisme tussen transportnetbeheerders overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1228/2003, alsmede voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het transportnet, en moet ervoor zorgen dat door een afdoende investeringsplanning wordt gewaarborgd dat het systeem op langere termijn in staat is aan een redelijke vraag te voldoen. Wat de ontwikkeling van het netwerk betreft, is de onafhankelijke systeembeheerder verantwoordelijk voor de planning (met inbegrip van de vergunningsprocedure), de bouw en de bestelling van nieuwe infrastructuur. In die zin treedt de onafhankelijke systeembeheerder op als transportnetbeheerder overeenkomstig dit hoofdstuk. De eigenaars van transportnetten mogen niet bevoegd zijn voor het verlenen en beheren van toegang voor derden en mogen niet verantwoordelijk zijn voor de planning van investeringen.

 

6. De transportneteigenaar, ingeval een onafhankelijke systeembeheerder is aangewezen,

 

(a) zorgt voor alle relevante samenwerking met en ondersteuning van de onafhankelijke systeembeheerder voor de uitvoering van zijn taken, inclusief meer bepaald alle relevante informatie;

 

(b) financiert de door de onafhankelijke systeembeheerder geplande en door de regelgevende instantie goedgekeurde investeringen of stemt ermee in dat die investeringen door een betrokken partij, inclusief de onafhankelijke systeembeheerder, worden gefinancierd. De relevante financiële regelingen moeten worden goedgekeurd door de regelgevende instantie. Alvorens deze goedkeuring te geven, raadpleegt de regelgevende instantie de eigenaar van de activa samen met andere betrokken partijen;

 

(c) zorgt voor het dekken van de aansprakelijkheid met betrekking tot de netwerkactiva, met uitzondering van de aansprakelijkheid die verband houdt met de taken van de onafhankelijke systeembeheerder;

 

(d) levert waarborgen teneinde de financiering van netwerkuitbreidingen te vergemakkelijken, met uitzondering van die investeringen waarvoor hij er overeenkomstig punt b) mee heeft ingestemd dat zij door een betrokken partij, inclusief de onafhankelijke systeembeheerder, worden gefinancierd.

 

7. In nauwe samenwerking met de regelgevende instantie, wordt aan de relevante nationale mededingingsautoriteit alle relevante bevoegdheden verleend om naleving door de transportneteigenaar van zijn verplichtingen overeenkomstig lid 6 te monitoren.

 

Motivering

Het model van de onafhankelijke systeembeheerder leidt tot bureaucratie en kostbare regelgevingscontrole en is daarom geen bruikbaar alternatief voor volledige ontvlechting van de eigendom. De rapporteur zal naast de volledige ontvlechting van de eigendom elk ander model in overweging nemen waarmee waarborgen kunnen worden geboden aan concurrenten die de markt willen betreden, wordt verzekerd dat geen belangenconflicten ontstaan, en dat even doeltreffend is als het model van de ontvlechting van de eigendom.

Amendement  76

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1, punt 8

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 10 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Wanneer een onafhankelijke systeembeheerder is aangewezen, zijn transportneteigenaars die deel uitmaken van een verticaal geïntegreerd bedrijf onafhankelijk, althans wat hun rechtsvorm, organisatie en besluitvorming betreft, van andere, niet met transport samenhangende activiteiten.

Schrappen

2. Teneinde de in lid 1 bedoelde onafhankelijkheid van de transportneteigenaar te waarborgen, gelden de volgende minimumcriteria:

 

(a) de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de transportneteigenaar mogen niet deelnemen in bedrijfsstructuren van het geïntegreerde elektriciteitsbedrijf die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse beheer van de productie, distributie en levering van elektriciteit;

 

(b) er moeten passende maatregelen worden genomen teneinde ervoor te zorgen dat op zodanige wijze rekening wordt gehouden met de professionele belangen van de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de transportneteigenaar dat gewaarborgd is dat zij onafhankelijk kunnen functioneren;

 

(c) de transportneteigenaar moet een conformiteitsprogramma vaststellen met maatregelen om te waarborgen dat discriminerend gedrag is uitgesloten en moet waarborgen dat de naleving daarvan op adequate wijze wordt gemonitord. In dit programma moeten de specifieke verplichtingen van de werknemers ter verwezenlijking van die doelstelling worden omschreven. De persoon of de instantie die belast is met de monitoring van het conformiteitsprogramma moet bij de regelgevende instantie jaarlijks een verslag indienen waarin de genomen maatregelen worden uiteengezet. Dit verslag moet worden gepubliceerd.

 

3. De Commissie kan richtsnoeren uitwerken om een volledige en effectieve naleving door de transportneteigenaar van lid 2 van dit artikel te waarborgen. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3."

 

Motivering

Zie motivering bij vorige amendement.

Amendement  77

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 11 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8 bis) Artikel 11, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. De inschakeling van de stroomproductie-eenheden en het gebruik van koppellijnen geschieden op basis van criteria waaraan de nationale regelgevende instanties hun goedkeuring [...] hechten en die objectief moeten zijn, bekendgemaakt moeten worden en op een niet-discriminerende wijze moeten worden toegepast om een goede werking van de interne markt voor elektriciteit te waarborgen. De criteria houden rekening met de economische rangorde van de elektriciteit uit beschikbare productie-eenheden of uit koppellijnoverbrengingen en met de voor het net geldende technische beperkingen."

(Zelfde tekst als die van artikel 11, lid 2 van Richtlijn 2003/54/EG met wijziging van onderdelen)

Motivering

Het is voor onafhankelijke nationale regelgevende instanties gemakkelijker om objectief op te treden dan voor regeringen van lidstaten.

Amendement  78

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8 ter (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 11 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8 ter) Artikel 11, lid 3 wordt vervangen door:

 

"3. Een nationale regelgevende instantie kan de transportnetbeheerder ertoe verplichten om bij het inschakelen van stroomproductie-eenheden prioriteit te geven aan productie-installaties die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, afvalstoffen of warmtekrachtkoppeling, behalve wanneer technische balanceringsvereisten of de veiligheid en betrouwbaarheid van het netwerk in het geding zouden zijn."

(Zelfde tekst als die van artikel 11, lid 3 van Richtlijn 2003/54/EG met wijziging van onderdelen)

Amendement  79

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8 quater (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 11 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8 quater) Artikel 11, lid 5, wordt vervangen door:

 

"5. De lidstaten verlangen via de nationale regelgevende instanties dat transportnetbeheerders voldoen aan minimumnormen voor het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van het transportnet, inclusief koppelingscapaciteit. Nationale regelgevende instanties moeten ruimere bevoegdheden krijgen in het kader waarvan wordt verzekerd dat bij hun werkzaamheden rekening wordt gehouden met de Europese consument."

(Zelfde tekst als die van artikel 11, lid 5, van Richtlijn 2003/54/EG met wijziging van onderdelen)

Amendement  80

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 11 – lid 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 quinquies) In artikel 11 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"7 bis. Transmissiesysteembeheerders vergemakkelijken de deelname van grote eindafnemers en groepen eindafnemers op reserve- en balanceringsmarkten. Indien de offertes voor de productie en de vraag dezelfde prijs hebben, wordt voorrang gegeven aan de vraag."

(Toevoeging van een nieuw lid 7 bis aan artikel 11 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Om de energie-efficiëntie te verbeteren is het van belang dat de consumenten actief deelnemen aan markten voor ondersteunende diensten, met name wanneer deze kunnen bijdragen aan het beperken van de vraag op bepaalde kritische momenten (piekbelasting, noodgevallen). Grote eindafnemers kunnen direct of indirect op dergelijke markten deelnemen. Kleine afnemers kunnen niet rechtstreeks op dergelijke markten deelnemen, tenzij iemand (bijv. de leverancier)een groot aantal van hen kan groeperen en daadwerkelijk een gedeelte van hun vraag kan controleren.

Amendement  81

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8 sexies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 11 – lid 7 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 sexies) In artikel 11 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"7 ter. De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat de balanceringsvoorschriften en de tarieven tegen ...* in alle lidstaten naar behoren zijn geharmoniseerd. Zij zorgen er met name voor dat grote eindafnemers, groepen eindafnemers en plaatselijke elektriciteitsproducenten effectief kunnen bijdragen aan balancerings- en andere relevante ondersteunende diensten.

 

_______

* Twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn".

(Toevoeging van een nieuw lid 7ter aan artikel 11 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Volgens artikel 23 zijn de regelgevende instanties verantwoordelijk voor " de vaststelling of de (...) goedkeuring van ten minste de methoden voor het berekenen of vastleggen van de voorwaarden inzake (...) de verstrekking van balanceringsdiensten". Aangezien de harmonisatie van de balanceringsdiensten van cruciaal belang is voor de goede werking van de interne markt, dienen de regelgevende instanties er in nauwe samenwerking met de transmissiesysteembeheerders op toe te zien dat een passende mate van harmonisatie wordt bereikt.

Amendement  82

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Bedrijfsinformatie die van essentieel belang is voor de mededinging op de markt, met name gegevens aan de hand waarvan de plaats van levering kan worden geïdentificeerd, gegevens met betrekking tot de geïnstalleerde capaciteit en gegevens over de geboekte capaciteit, wordt toegankelijk gemaakt voor alle leveranciers van elektriciteit op de markt. Waar nodig verplicht de nationale regelgevende instantie de gevestigde exploitanten ertoe dergelijke informatie aan de betrokkenen te verstrekken.

Amendement  83

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 14 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9 bis) Artikel 14, lid 1, wordt vervangen door:

 

"1. De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor het waarborgen van het vermogen van het systeem op langere termijn om te voorzien in een redelijke vraag naar de distributie van elektriciteit, waarbij onder economische voorwaarden wordt gezorgd voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van een veilig, betrouwbaar en efficiënt elektriciteitsdistributienet in zijn gebied, met inachtneming van het milieu en bevordering van energie-efficiëntie."

(Zelfde tekst als die van artikel 14, lid 1, van Richtlijn 2003/54/EG met wijziging van onderdelen)

Motivering

Om te voldoen aan de hierboven uiteengezette criteria moeten de distributienetbeheerders dezelfde verantwoordelijkheden hebben als de transportnetbeheerders.

Amendement  84

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9 ter (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 14 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9 ter) Artikel 14, lid 3, wordt vervangen door:

 

"3. De transportnetbeheerder verstrekt de netgebruikers de informatie die zij nodig hebben voor een efficiënte toegang tot en een efficiënt gebruik van het netwerk."

Amendement  85

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9 quater (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9 quater) Aan artikel 14 wordt het volgende lid 3 bis ingevoegd:

 

"3 bis. De distributienetbeheerder dient bij de bevoegde regelgevende instantie binnen één jaar na de inwerkingtreding van Richtlijn .../.../EG [tot wijziging van Richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit] een voorstel in waarin geëigende informatie- en communicatiesystemen worden beschreven die worden toegepast om de informatie zoals bedoeld in lid 3 te verstrekken. Dit voorstel bevordert onder meer het gebruik van bidirectionele elektronische meters, die binnen 10 jaar na de inwerkingtreding van die richtlijn onder alle consumenten worden verspreid, de actieve participatie van de eindafnemers en gedecentraliseerde producenten in de exploitatie van het netwerk en real time-informatiestromen tussen distributienet- en transmissienetbeheerders, met het doel om het gebruik van alle beschikbare middelen voor de opwekking van elektriciteit, netwerk- en vraagzijdebeheer te optimaliseren."

(Toevoeging van een nieuw lid 3 bis aan artikel 14 van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement  86

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 14 – lid 3 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9 quinquies) Bij artikel 14 wordt het volgende lid 3 ter ingevoegd:

 

"3 ter. Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van Richtlijn .../.../EG [tot wijziging van Richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit] keuren de nationale regelgevende instanties de in lid 3 bis bedoelde voorstellen goed of verwerpen ze deze. De nationale regelgevende instanties dragen zorg voor de volledige interoperabiliteit van de toe te passen informatie- en communicatiesystemen. Daartoe kunnen zij richtsnoeren bekend maken en verzoeken om wijzigingen van de in lid 3 bis bedoelde voorstellen."

(Toevoeging van een nieuw lid aan artikel 14 van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement  87

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9 sexies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 14 – lid 3 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9 sexies) Bij artikel 14 wordt het volgende lid 3 quater ingevoegd:

 

"3 quater. Voordat de distributienetbeheerder in kennis wordt gesteld van de beslissing van de nationale regelgevende instantie over het in lid 3 bis bedoelde voorstel, verwittigt deze het Agentschap of, indien dit zijn werkzaamheden nog niet heeft aangevangen, de Commissie van haar beslissing. Het Agentschap of de Commissie ziet erop toe dat de toe te passen informatie- en communicatiesystemen de ontwikkeling van de interne elektriciteitsmarkt bevorderen en geen nieuwe technische barrières opwerpen."

(Toevoeging van een nieuw lid aan artikel 14 van Richtlijn 2003/54/EG)

Amendement  88

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9 septies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9 septies) Bij artikel 14 wordt het volgende lid 4 bis ingevoegd:

 

"4 bis. De lidstaten bevorderen de modernisering van distributienetwerken, die op een zodanige wijze worden aangelegd dat gedecentraliseerde stroomopwekking wordt gestimuleerd en energie-efficiëntie wordt gewaarborgd.

(Toevoeging van een nieuw lid 4 ter aan artikel 14 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

De lidstaten moeten meer doen om met name warmtekrachtkoppeling te bevorderen.

Amendement  89

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 10 – letter c

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 15 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wanneer de distributienetbeheerder deel uitmaakt van een verticaal geïntegreerd bedrijf zien de lidstaten erop toe dat de activiteit van de distributienetbeheerder wordt gemonitord om erover te waken dat hij die verticale integratie niet benut om de mededinging te vervalsen. Met name vermijden verticaal geïntegreerde distributienetbeheerders om via communicatie en merknamen verwarring te scheppen wat de afzonderlijke identiteit betreft van de leveringstak van het verticaal geïntegreerde bedrijf.

3. Wanneer de distributienetbeheerder deel uitmaakt van een verticaal geïntegreerd bedrijf zien de nationale regelgevende instanties erop toe dat de activiteit van de distributienetbeheerder wordt gemonitord om erover te waken dat hij die verticale integratie niet benut om de mededinging te vervalsen. Met name vermijden verticaal geïntegreerde distributienetbeheerders om via communicatie en merknamen verwarring te scheppen wat de afzonderlijke identiteit betreft van de leveringstak van het verticaal geïntegreerde bedrijf.

Motivering

De nationale regelgevende instanties dienen verantwoordelijk te zijn voor het toezicht op de ontvlechtingsbepalingen voor distributienetbeheerders ten einde hun onafhankelijkheid te waarborgen.

Amendement  90

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 10 - letter c

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 15 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren vaststellen om volledige en effectieve naleving door de distributienetbeheerder van lid 2 van dit artikel te waarborgen, meer bepaald op het gebied van volledige onafhankelijkheid van de distributienetbeheerder, de afwezigheid van discriminerend gedrag en het voorkomen dat bij de leveringsactiviteit van het verticaal geïntegreerde bedrijf op oneerlijke wijze voordeel wordt gehaald uit die verticale integratie. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3.

Schrappen

Motivering

Volgens deze bepaling stelt de Commissie overeenkomstig de comitologieprocedure richtsnoeren vast om ervoor te zorgen dat i) de dsb's onafhankelijk zijn, ii) geen discriminatie plaatsvindt en iii) bij de leveringsactiviteit van het verticaal geïntegreerde bedrijf niet op oneerlijke wijze voordeel wordt gehaald uit die verticale integratie. Evenwel dienen de Raad en het Europees Parlement bij de goedkeuring van dergelijke maatregelen te worden betrokken, aangezien een buitensporig gebruik van de comitologieprocedure tot een versterking van de onzekerheid op het vlak van de regelgeving zou kunnen leiden.

Amendement  91

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 11 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 19 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11 bis) Artikel 19, lid 3, wordt vervangen door:

 

"3. Om discriminatie, kruissubsidiëring en concurrentievervalsing te voorkomen voeren elektriciteitsbedrijven intern een afzonderlijke boekhouding voor al hun transport- en distributieactiviteiten, zoals zij zouden moeten doen indien die activiteiten door verschillende ondernemingen werden uitgevoerd. Zij stellen ook al dan niet geconsolideerde jaarrekeningen op voor elke andere activiteit op het gebied van elektriciteit, die geen verband houden met transport en distributie. Wat de leveringsactiviteiten betreft, worden voor in aanmerking komende en niet in aanmerking komende afnemers, tot 1 juli 2007 afzonderlijke boekhoudingen gevoerd. Inkomsten die voortvloeien uit de eigendom van het transport/distributienet worden in de boekhouding gespecificeerd. In voorkomend geval voeren zij een boekhouding op geconsolideerde basis voor hun andere, niet op elektriciteitsgebied liggende activiteiten. Deze interne boekhoudingen bevatten per activiteit een balans en een winst- en verliesrekening."

(Wijziging in artikel 19, lid 3, van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Vanwege de groei van multinationale energiebedrijven in Europa is het noodzakelijk om te specificeren dat elk nationaal energiebedrijf individuele jaarrekeningen moet opstellen die niet dienen te worden opgenomen in de jaarrekeningen van de moedermaatschappij.

Amendement  92

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 11 ter (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 20 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11 ter) Artikel 20, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. De beheerder van een transport- of distributienet kan de toegang weigeren wanneer hij niet over de nodige fysiek beschikbare capaciteit beschikt. De weigering moet naar behoren met redenen worden omkleed, op basis van objectieve, technisch en economisch onderbouwde criteria. De nationale regelgevende instantie zorgt ervoor dat deze criteria op coherente wijze worden toegepast en dat de netwerkgebruiker aan wie toegang is geweigerd, recht heeft op beroep. Wanneer de toegang wordt geweigerd, zorgt de nationale regelgevende instantie er zo nodig voor dat de transport- of distributienetbeheerder relevante informatie verstrekt over de voor de versterking van het net vereiste maatregelen. Aan degene die om dergelijke informatie verzoekt kan een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht voor de aan de verstrekking van die informatie verbonden kosten."

(Toevoeging van nieuwe elementen aan artikel 20, lid 2, van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Toegangsweigering door de netbeheerder moet naar behoren met redenen worden omkleed op basis van objectieve, technisch en economisch onderbouwde criteria. Toegangsweigering is alleen mogelijk indien er niet voldoende fysieke capaciteit beschikbaar is. De regelgevende instantie dient ervoor te zorgen dat de criteria voor toegangsweigering op coherente wijze worden toegepast, en dient, ter verbetering van de dienstverlening, aanbevelingen te doen voor investeringen op het gebied van capaciteit en de ontwikkeling van het netwerk, waar deze economisch gerechtvaardigd zijn.

Amendement  93

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 11 quater (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11 quater) Aan artikel 21 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"2 bis. In aanmerking komende afnemers hebben het recht om met meerdere leveranciers gelijktijdig contracten af te sluiten."

(Toevoeging van een nieuw lid 2 bis aan artikel 21 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Consumenten moeten het recht hebben om met meerdere leveranciers gelijktijdig contracten af te sluiten.

Amendement  94

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 11 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 21 – lid 2 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 quinquies) Aan artikel 21 wordt het volgende lid toegevoegd:

"2 ter. Het Agentschap voert een real time-monitoring uit van alle georganiseerde groothandelsmarkten voor elektriciteit in de Unie, de EER en de buurlanden, teneinde misbruik van marktmacht of tekortkomingen in de marktstructuur op te sporen en een grotere efficiëntie van de interne markt te bevorderen."

(Toevoeging van een nieuw lid 2 bis aan artikel 21 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Monitoring van de markt is een krachtig instrument om misbruik van marktmacht op te sporen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de controle op de nationale markten door de nationale regelgevende instanties wordt uitgevoerd aan de hand van geharmoniseerde criteria en methoden. Veelal beschikken de nationale regelgevende instanties niet over de nodige middelen voor de monitoring van de markten op real time-basis. Het Agentschap dient over alle nodige middelen te beschikken om deze cruciale taak te vervullen.

Amendement  95

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Iedere lidstaat wijst één enkele nationale regelgevende instantie aan.

1. Iedere lidstaat wijst één enkele nationale regelgevende instantie aan.

2. De lidstaten waarborgen de onafhankelijkheid van de regelgevende instantie en zorgen ervoor dat zij haar bevoegdheid op onpartijdige en transparante wijze uitoefent. Te dien einde waken de lidstaten erover dat de regelgevende instantie, bij de uitvoering van de regelgevingstaken die haar bij deze richtsnoeren zijn opgelegd, juridisch gescheiden is en onafhankelijk functioneert van alle andere publieke of particuliere entiteiten en dat haar personeel en de personen die belast zijn met het beheer onafhankelijk zijn van marktbelangen en geen instructies verlangen of ontvangen van regeringen of andere openbare of particuliere entiteiten.

2. De lidstaten waarborgen de onafhankelijkheid van de regelgevende instantie en zorgen ervoor dat zij haar bevoegdheid op onpartijdige en transparante wijze uitoefent. Te dien einde waken de lidstaten erover dat de regelgevende instantie, bij de uitvoering van de regelgevingstaken die haar bij deze richtsnoeren en aanverwante wetgeving zijn opgelegd:

 

(a) juridisch gescheiden is en onafhankelijk functioneert van alle andere publieke of particuliere entiteiten, en

 

(b) dat haar personeel en de personen die belast zijn met het beheer onafhankelijk zijn van marktbelangen en

 

(c) bij de uitvoering van haar regelgevingstaken geen rechtstreekse instructies verlangen of ontvangen van regeringen of andere openbare of particuliere entiteiten.

3. Om de onafhankelijkheid van de regelgevende instantie te beschermen, waken de lidstaten er met name over dat:

3. Om de onafhankelijkheid van de regelgevende instantie te beschermen, waken de lidstaten er met name over dat:

(a) de regelgevende instantie over rechtspersoonlijkheid en budgettaire autonomie beschikt en de adequate personele en financiële middelen heeft om haar taken uit te voeren;

(a) de regelgevende instantie over rechtspersoonlijkheid en financiële autonomie beschikt en de adequate personele en financiële middelen heeft om haar taken uit te voeren;

(b) het management van de regelgevende instantie is aangewezen voor een niet-hernieuwbare vaste termijn van minimaal vijf jaar, en in die termijn uitsluitend van zijn ambt mag worden ontheven als het niet langer voldoet aan de in dit artikel omschreven voorwaarden of schuldig is geweest aan ernstig wangedrag.

(b) de leden van de raad van bestuur van de regelgevende instantie worden aangewezen voor een niet-hernieuwbare vaste termijn van minimaal vijf en maximaal zeven jaar. De eerste ambtstermijn bedraagt voor de helft van de leden evenwel tweeënhalf jaar. De leden mogen in die termijn uitsluitend van hun ambt worden ontheven als ze niet langer voldoen aan de in dit artikel omschreven voorwaarden of volgens de nationale wetgeving schuldig zijn geweest aan ernstig wangedrag.

Amendement  96

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 bis – lid 3 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

"(b bis) de begroting van de regelgevende instantie wordt gedekt door rechtstreekse inkomsten uit de werking van de energiemarkten."

Amendement  97

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 ter

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij de uitvoering van haar in deze richtlijn omschreven regelgevingstaken neemt de regelgevende instantie alle redelijke maatregelen om de volgende doelstellingen te verwezenlijken:

Bij de uitvoering van haar in deze richtlijn omschreven regelgevingstaken neemt de regelgevende instantie alle redelijke maatregelen om de volgende doelstellingen te verwezenlijken:

(a) de bevordering, in nauwe samenwerking met het Agentschap, de regelgevende instanties van andere lidstaten en de Commissie, van een concurrerende, veiliggestelde en milieuvriendelijke interne elektriciteitsmarkt binnen de Gemeenschap en van een daadwerkelijke openstelling van de markt voor alle consumenten en leveranciers in de Gemeenschap;

(a) de bevordering, in nauwe samenwerking met het Agentschap, de regelgevende instanties van andere lidstaten en de Commissie, van een concurrerende, veiliggestelde en milieuvriendelijke interne elektriciteitsmarkt binnen de Gemeenschap en van een daadwerkelijke openstelling van de markt voor alle consumenten en leveranciers in de Gemeenschap, en de waarborging dat energievoorzieningsnetten op een doeltreffende en betrouwbare manier werken, rekening houdend met doelstellingen op lange termijn;

(b) de ontwikkeling van concurrerende en goed functionerende regionale markten binnen de Gemeenschap met het oog op het bereiken van de onder a) genoemde doelstelling;

(b) de ontwikkeling van concurrerende en goed functionerende markten binnen de Gemeenschap met het oog op het bereiken van de onder a) genoemde doelstelling;

(c) het opheffen van alle beperkingen voor handel in elektriciteit tussen de lidstaten, inclusief de ontwikkeling van afdoende grensoverschrijdende transportcapaciteit om aan de vraag te voldoen, de integratie van nationale markten te versterken en een ongeremde stroom van elektriciteit in de Gemeenschap mogelijk te maken;

(c) het opheffen van alle beperkingen voor handel in elektriciteit tussen de lidstaten, inclusief de ontwikkeling van afdoende grensoverschrijdende transportcapaciteit om aan de vraag te voldoen en de integratie van nationale markten te versterken om zo een ongeremde stroom van elektriciteit in de Gemeenschap te vergemakkelijken;

(d) het waarborgen van de ontwikkeling van veilige, betrouwbare en efficiënte systemen, de bevordering van energie-efficiëntie, de aangepastheid van het systeem en onderzoek en ontwikkeling zodat het beter voldoet aan de vraag en de ontwikkeling van innoverende duurzame technologieën met lage koolstofinhoud;

(d) het op een zo kosteneffectief mogelijke manier waarborgen van de ontwikkeling van consumentgerichte veilige, betrouwbare en efficiënte elektriciteitsnetten, de bevordering van de aangepastheid van het systeem onder waarborging van energie-efficiëntie en van de integratie van groot- en kleinschalige hernieuwbare energiebronnen en gedecentraliseerde productie in de transmissie- en de distributienetten;

 

(d bis) het vergemakkelijken van de toegang van nieuwe opwekkingscapaciteiten tot het net en met name het wegnemen van belemmeringen voor de toegang van nieuwe marktdeelnemers en hernieuwbare energiebronnen;

(e) het waarborgen dat de netwerkbeheerders adequate stimulansen krijgen, zowel op korte als op lange termijn, om de efficiëntie van netwerkprestaties te verbeteren en de marktintegratie te versterken;

(e) het waarborgen dat de netwerkbeheerders adequate stimulansen krijgen, zowel op korte als op lange termijn, om de efficiëntie van netwerkprestaties te verbeteren en de marktintegratie te versterken;

(f) het waarborgen van een efficiënte functionering van hun nationale markt en het bevorderen van daadwerkelijke mededinging in samenwerking met de mededingingsautoriteiten.

(f) het waarborgen dat afnemers baat hebben bij een efficiënte functionering van hun nationale markt, het bevorderen van daadwerkelijke mededinging in samenwerking met de mededingingsautoriteiten, en het waarborgen van consumentenbescherming.

 

(f bis) het helpen bereiken van een hoog niveau van universele en openbare dienstverlening voor elektriciteitslevering, het bijdragen aan de bescherming van kwetsbare klanten, en het helpen waarborgen van de effectiviteit van de in bijlage A genoemde maatregelen ter bescherming van de consument.

 

(f ter) het harmoniseren van de nodige gegevensuitwisselingsprocessen."

Amendement  98

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 - inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De regelgevende instantie heeft de volgende taken:

1. De regelgevende instantie heeft de volgende taken, die zij, waar nodig, uitvoert in nauwe samenwerking met andere relevante nationale en Europese autoriteiten, transmissienetbeheerders en andere marktdeelnemers, onverlet de specifieke bevoegdheden van deze laatste:

Amendement  99

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter – a (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(–a) het op onpartijdige wijze en op basis van transparante criteria vaststellen of goedkeuren van gereguleerde netwerktarieven en netwerktariefcomponenten;

Motivering

Het vaststellen van gereguleerde netwerktarieven, zonder beïnvloeding van buitenaf, is een taak die kenmerkend is voor een werkelijk onafhankelijke instantie. Dit beginsel dient in de richtlijn uitdrukkelijk te worden genoemd. als eerste stap in de richting van een daadwerkelijke harmonisatie van de nationale regelgevingskaders.

Amendement  100

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) samenwerken in verband met grensoverschrijdende kwesties met de regelgevende instantie of instanties van de desbetreffende lidstaten;

(b) samenwerken in verband met grensoverschrijdende kwesties met de regelgevende instantie of instanties van de lidstaten en met het Agentschap, evenals waarborgen dat voldoende capaciteit beschikbaar is voor de interconnectie van transmissie-infrastructuren om te kunnen voldoen aan het criterium met betrekking tot een over het geheel gezien doeltreffende markt en de zekerheid van de gasvoorziening, zonder daarbij te discrimineren tussen leveranciers uit verschillende lidstaten;

Amendement  101

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) naleven van de besluiten van het Agentschap en de Commissie en toezien op de uitvoering ervan;

(c) naleven van alle toepasselijke bindende besluiten van het Agentschap en de Commissie en toezien op de uitvoering ervan;

Amendement  102

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter e

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) erover waken dat er geen kruissubsidies zijn tussen activiteiten met betrekking tot transport, distributie en levering;

(e) controle op de naleving van de ontvlechtingsverplichtingen krachtens deze richtlijn en andere toepasselijke communautaire wetgeving en erover waken dat er geen kruissubsidies zijn tussen activiteiten met betrekking tot transport, distributie en levering, en dat de distributie- en de transmissietarieven ruim voor het begin van de perioden gedurende welke zij van toepassing zullen zijn, worden vastgesteld;

Amendement  103

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter f

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f) evalueren van de investeringsplannen van de transportnetbeheerders en in haar jaarverslag een beoordeling geven van het investeringsplan van de transportnetbeheerders wat de samenhang daarvan betreft met het over 10 jaar lopende netwerkontwikkelingsplan op Europese schaal als bedoeld in artikel 2 quater, punt 1, van Verordening (EG) nr. 1228/2003;

(f) evalueren van de investeringsplannen van de transportnetbeheerders en in haar jaarverslag een beoordeling geven van het investeringsplan van de transportnetbeheerders wat de samenhang daarvan betreft met het over 10 jaar lopende netwerkinvesteringsplan op Europese schaal als bedoeld in artikel 2 quater, punt 1, van Verordening (EG) nr. 1228/2003; dit over 10 jaar lopende investeringsplan moet zorgen voor stimulansen voor de bevordering van investeringen, en ervoor zorgen dat de kwaliteit en de omvang van het personeelsbestand voldoende zijn om te zorgen voor de verplichte dienstverlening; niet-uitvoering van het tienjarige investeringsplan door de betrokken beheerder leidt tot de oplegging, overeenkomstig de door het Agentschap vastgestelde aanbevelingen, van evenredige sancties aan de beheerder door de regelgevende instantie;

Amendement  104

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter f bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

"(f bis) goedkeuring van de jaarlijkse investeringsplannen van de transmissienetbeheerders;"

Amendement  105

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter g

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) monitoring van de netwerkveiligheid en ‑betrouwbaarheid en evaluatie van de netwerkveiligheids- en ‑betrouwbaarheidsregels;

g) monitoring van de naleving van de vereisten op het vlak van netwerkveiligheid en –betrouwbaarheid, vaststelling en goedkeuring van normen en vereisten voor de kwaliteit van de dienstverlening en de voorziening en evaluatie van de in het verleden geleverde kwaliteit van de dienstverlening en de voorziening, alsmede netwerkveiligheids- en -betrouwbaarheidsregels;

Amendement  106

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter h bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

"(h bis) stimuleren van de ontwikkeling van Europese onderbreekbare leveringscontracten;"

Motivering

Het in Richtlijn 2003/54/EG gespecificeerde Europese onderbreekbare leveringscontract geeft prioriteit aan de vermindering van het energieverbruik, in overeenstemming met de doelstellingen inzake de bevordering van energie-efficiëntie.

Het Europese onderbreekbare leveringscontract is een middel waarmee de afnemer zich er toe kan verplichten het elektriciteitsverbruik tijdelijk te onderbreken op verzoek van zijn balanceringsbeheerder en/of de regelgevende autoriteit. De consument onderbreekt dan zijn activiteiten totdat de vraag naar en het aanbod van energie weer in evenwicht zijn in de balanceringszone of in het netwerk.

Amendement  107

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 22 quater – lid 1 – letter i

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i) monitoring van het niveau van marktopening en mededinging op groot en kleinhandelsniveau, inclusief op elektriciteitsbeurzen, tarieven voor huishoudens, overstappercentages, afsluitingspercentages en klachten van particulieren in een overeengekomen formaat, alsook toezicht op vervalsing of beperking van de mededinging in samenwerking met de mededingingsautoriteiten, waarbij relevante gevallen worden voorgelegd aan de relevante mededingingsautoriteiten;

(i) monitoring van het niveau van de daadwerkelijke marktopening en mededinging op groot en kleinhandelsniveau, inclusief op elektriciteitsbeurzen, tarieven voor huishoudens, overstappercentages, adequate vooruitbetalingsvoorwaarden die het werkelijke verbruik weerspiegelen, aansluitings- en afsluitingspercentages, onderhoudskosten en klachten van particulieren in een overeengekomen formaat, alsook toezicht op vervalsing of beperking van de mededinging in samenwerking met de mededingingsautoriteiten, waarbij relevante gevallen worden voorgelegd aan de relevante mededingingsautoriteiten;

Motivering

Als de autoriteiten bevoegdheid krijgen toe te zien op een breder gebied aan percentages en kosten, is dit in het belang van een grotere consumentenkeuze.

Amendement  108

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1, punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter i bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"(i bis) toezicht houden op het vóórkomen van restrictieve contractuele praktijken, met inbegrip van exclusiviteitsbepalingen, die niet-huishoudelijke afnemers kunnen weerhouden van of hen beperkingen kunnen opleggen met betrekking tot een keuze voor het gelijktijdig sluiten van overeenkomsten met meer dan een leverancier; in voorkomende gevallen stellen de nationale regelgevende instanties de nationale mededingingsautoriteiten van dergelijke praktijken in kennis;"

Motivering

Hierdoor moeten niet-huishoudelijke afnemers in staat worden gesteld om hun leveranciers vrij te kiezen zonder dat hen beperkingen worden opgelegd door exclusiviteitsbepalingen; dit zal een bijdrage leveren aan de verdere uitbreiding van de concurrentie op de interne markt.

Amendement  109

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1, punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter i ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"(i ter) erkenning van de contractuele vrijheid met betrekking tot contracten voor de lange termijn en de mogelijkheid om op activa gebaseerde overeenkomsten te sluiten, mits deze verenigbaar zijn met de communautaire regelgeving."

Motivering

Er bestaat behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe capaciteit, met name door nieuwe marktdeelnemers, en overeenkomsten voor de lange termijn met grondlastafnemers kunnen noodzakelijk zijn om een deel van de financiering van dergelijke investeringen te waarborgen. Bovendien moet een aantal grote energieafnemers de mogelijkheid hebben om voorspelbare overeenkomsten voor de levering van energie op lange termijn te sluiten om te kunnen blijven concurreren met andere regio's waar deze beschikbaar zijn.

Amendement  110

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1, punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter j

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(j) monitoring van de tijd die transport- en distributiebedrijven nodig hebben om aansluitingen te maken en herstellingen uit te voeren;

(j) monitoring van de tijd die transport- en distributiebedrijven nodig hebben om aansluitingen te maken en herstellingen uit te voeren en de oplegging van sancties overeenkomstige de richtsnoeren van het Agentschap, wanneer deze zonder aanwijsbare oorzaak vertraging oplopen;

Motivering

Er moeten doeltreffende, passende en ontmoedigende sancties aan elektriciteitsbedrijven kunnen worden opgelegd in gevallen van niet-naleving van ongeacht welke van de verplichtingen van deze richtlijn.

Amendement  111

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter k

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(k) waarborgen, onverlet de bevoegdheden van andere nationale regelgevende instanties, van een hoog niveau van universele en openbare dienstverlening voor elektriciteit, van de bescherming van kwetsbare klanten en van de effectiviteit van de in bijlage A genoemde maatregelen ter bescherming van de consument;

(k) monitoring, onverlet de bevoegdheden van andere nationale regelgevende instanties, van een hoog niveau van universele en openbare dienstverlening voor elektriciteit en van de bescherming van kwetsbare klanten;

Motivering

Sommige taken dienen in de eerste plaats door de regering te worden uitgevoerd, aangezien zij meer met sociale maatregelen dan met de regulering van de consumentenmarkt te maken hebben. Regelgevers zijn niet van mening dat zij de bevoegdheid hebben om het sociaal beleid te bepalen. De regelgevende instanties moeten echter de nodige bevoegdheden krijgen om te waarborgen dat de in bijlage A genoemde maatregelen doeltreffend ten uitvoer worden gelegd. Op zijn minst moet duidelijk worden gemaakt dat de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van bijlage A inzake consumentenbescherming binnen de takenpakket van de regelgevende instanties valt.

Amendement  112

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter k bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

"(k bis) waarborgen dat de in bijlage A genoemde maatregelen ter bescherming van de consument doeltreffend zijn en gehandhaafd worden;"

Motivering

De in bijlage A genoemde "Maatregelen inzake consumentenbescherming" moeten op doeltreffende wijze worden gehandhaafd door de nationale regelgevingsinstanties.

Amendement  113

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter l

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(l) publiceren van aanbevelingen, ten minste op jaarbasis, betreffende de overeenstemming van de leveringstarieven met artikel 3;

(l) publiceren van aanbevelingen, ten minste op jaarbasis, betreffende de overeenstemming van de leveringstarieven met artikel 3, naar behoren rekening houdend in deze aanbevelingen met het effect van gereguleerde prijzen (groothandels- en eindgebruikersprijzen) op het functioneren van de markt;

Amendement  114

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1, punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter l bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"(l bis) de nationale mededingsautoriteiten en de Commissie rapporteren in welke lidstaten de gereguleerde tarieven onder de marktprijs liggen;"

Motivering

Om bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van de interne markt dienen gereguleerde tarieven die onder de marktprijs liggen te worden afgeschaft om de markt te openen. Er moeten doeltreffende, passende en ontmoedigende sancties aan elektriciteitsbedrijven kunnen worden opgelegd in gevallen van niet-naleving hiervan.

Amendement  115

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter m

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(m) waarborgen van de toegang van de consument tot verbruiksgegevens, het gebruik van een geharmoniseerd formaat voor verbruiksgegevens en de toegang tot de gegevens overeenkomstig punt h), van bijlage A;

(m) vaststellen van gestandaardiseerde regels voor de betrekkingen tussen de eindgebruikers en de leveranciers, distributeurs en meetsysteembeheerders, die ten minste betrekking hebben op de toegang van de consument tot verbruiksgegevens, inclusief inzake prijzen en daaraan verbonden uitgaven, het gebruik van een gemakkelijk te begrijpen geharmoniseerd formaat voor dergelijke gegevens, een adequate vooruitbetaling die een weerspiegeling is van het werkelijke gebruik en een prompte toegang tot dergelijke gegevens overeenkomstig punt h), van bijlage A;

Motivering

Een verdere verduidelijking van de taken van de autoriteit is in het belang van een goed functionerende markt, waarvan uiteindelijk de consument profijt heeft.

Amendement  116

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter o bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

"(o bis) het genieten van een vetorecht bij beslissingen over de benoeming of het ontslag van personen die verantwoordelijk zijn voor het algemeen bestuur van een transmissienetbeheerder;"

Motivering

Door de regelgevende instantie een vetorecht toe te kennen bij de benoeming of het ontslag van het management van tsb's, zou de richtlijn ervoor zorgen dat naar behoren rekening wordt gehouden met de professionele belangen van de personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van tsb's en dat zij hun taken volledig onafhankelijk kunnen vervullen.

Amendement  117

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1, punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter o ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"(o ter) vaststelling of goedkeuring van tarieven voor netwerktoegang en publiceren van de voor de vaststelling van deze tarieven toegepaste methodologie."

Motivering

De nationale regelgevende instanties moeten tarieven kunnen vaststellen of goedkeuren om een eerlijke toegang voor alle deelnemers op de elektriciteitsmarkt te waarborgen, en de methodologie die aan de vaststelling van deze tarieven ten grondslag ligt moet transparant zijn en overeenkomstig lid 4 van dit artikel worden gepubliceerd.

Amendement  118

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter o quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

"(o quater) vaststelling of goedkeuring van normen voor de kwaliteit van de dienstverlening, monitoring van de tenuitvoerlegging en het opleggen van sancties in het geval van niet-naleving."

Motivering

De kwaliteit van de dienstverlening is (naast de prijs) een van de twee hoofdelementen die moeten worden gereguleerd (indien regulering achterwege blijft kan de kwaliteit achteruitgaan). De regelgevende instantie dient de bevoegdheid te krijgen om kwaliteitsnormen vast te stellen of goed te keuren, de tenuitvoerlegging van deze normen te controleren en sancties op te leggen in het geval van niet-naleving.

Amendement  119

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter o quinquies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

"(o quinquies) monitoring van de tenuitvoerlegging van de vrijwaringsmaatregelen als bedoeld in artikel 24."

Motivering

Voormalig lid 3, letter f), in gewijzigde vorm.

Amendement  120

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter o sexies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

"(o sexies) harmoniseren van gegevensuitwisselingsprocessen voor de belangrijkste marktprocessen op regionaal niveau;"

Motivering

De EU streeft naar grensoverschrijdende regionale markten. Om dit te bereiken is de harmonisatie van alle gegevensuitwisselingsprocessen van essentieel belang. Op de geliberaliseerde markt zijn doeltreffende gegevensuitwisselingsprocessen een fundamentele voorwaarde voor distributieplanning, afwikkeling, afrekening, verandering van leverancier enz. Bij gebrek aan gecoördineerde gegevensuitwisselingsprocessen wordt de totstandbrenging van grensoverschrijdende regionale markten belemmerd.

Amendement  121

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter o septies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"(o septies) oplegging van maximumprijzen op niet-concurrerende markten gedurende een bepaalde en beperkte periode ten einde afnemers te beschermen tegen marktmisbruik, en vaststelling van deze maximumprijzen zodat zij hoog genoeg zijn om nieuwe marktdeelnemers en de expansie van bestaande concurrenten niet te ontmoedigen;"

Motivering

De nationale regelgevende instanties moeten maximumprijzen kunnen vaststellen, wanneer er sprake is van al te sterke marktposities, maar deze maximumprijzen moeten wel hoog genoeg zijn om nieuwe marktdeelnemers en de uitbreiding van bestaande concurrenten, alsmede de verdere ontwikkeling van de interne elektriciteitsmarkt niet te ontmoedigen.

Amendement  122

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter o octies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

"(o octies) controle op het onderhoudsbeleid van transmissienetbeheerders;"

Motivering

Het onderhoudsbeleid van tsb's is van essentieel belang voor de voorzieningszekerheid. De indeling van onderhoudsprogramma's kan echter ook worden gebruikt om te discrimineren. Teneinde de neutraliteit van het onderhoudsbeleid ten opzichte van alle netwerkgebruikers alsmede de voorzieningszekerheid te waarborgen, dient de controle op het onderhoudsbeleid ook binnen het takenpakket van de regelgevende instanties te vallen.

Amendement  123

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter o nonies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"(o nonies) ontwikkeling, in samenwerking met de relevante planningsinstanties, van richtsnoeren met betrekking tot een aan termijnen gebonden vergunningsprocedure ten einde stimulansen te bieden voor nieuwe marktdeelnemers op het gebied van de opwekking van en handel in elektriciteit;"

Motivering

Veel nieuwe marktdeelnemers ondervinden momenteel problemen bij het verkrijgen van toegang tot de markt voor opwekking en handel.

Amendement  124

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter o decies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"(o decies) verzekeren dat de schommelingen van de prijzen op het niveau van de groothandel transparant zijn;"

Motivering

Om te zorgen voor eerlijke concurrentieomstandigheden voor alle marktdeelnemers moeten alle wijzigingen van de prijzen op het niveau van de groothandel toegankelijk zijn.

Amendement  125

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

"1 bis. Indien een lidstaat daartoe besluit kunnen de in lid 1 genoemde monitoringtaken door een andere instantie dan de regelgevende instantie worden uitgevoerd. In dit geval wordt de uit de monitoring verkregen informatie op zo kort mogelijke termijn ter beschikking gesteld aan de regelgevende instantie.

 

Bij de uitvoering van de in lid 1 genoemde taken voert de regelgevende instantie, overeenkomstig de beginselen van betere regelgeving, waar nodig overleg met de transmissienetbeheerders en werkt zij nauw samen met andere relevante nationale autoriteiten, onder behoud van hun onafhankelijkheid en onverlet hun eigen specifieke bevoegdheden."

Motivering

De formulering is verplaatst van de inleidende zin naar lid 1 bis.

Amendement  126

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2 bis. Bij haar monitoring van de nationale elektriciteitsmarkten overeenkomstig lid 1, onder i), met inbegrip van de monitoring van groothandels- en consumentenprijzen, passen de nationale regelgevende instanties geharmoniseerde methodologieën toe die met het Agentschap zijn overeengekomen en waaraan het zijn goedkeuring heeft gehecht."

(Toevoeging van een nieuw lid 2 bis aan artikel 22 quater van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Monitoring van de markt is een krachtig instrument om misbruik van marktmacht op te sporen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de controle op de nationale markten door de nationale regelgevende instanties wordt uitgevoerd aan de hand van geharmoniseerde criteria en methoden. Veelal beschikken de nationale regelgevende instanties niet over de nodige middelen voor de monitoring van de markten op real time-basis. Het Agentschap dient over alle nodige middelen te beschikken om deze cruciale taak te vervullen.

Amendement  127

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 3 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) in samenwerking met de nationale mededingingsautoriteit onderzoeken opzetten over de functionering van de elektriciteitsmarkten en, wanneer er geen inbreuken op de mededingingsregels zijn, beslissen over passende, noodzakelijke en evenredige maatregelen om een daadwerkelijke mededinging te bevorderen en de goede functionering van de markt te waarborgen, inclusief virtuele elektriciteitscentrales;

(b) in samenwerking met de nationale mededingingsautoriteit onderzoeken opzetten over de functionering van de elektriciteitsmarkten en beslissen over passende, noodzakelijke en evenredige maatregelen om een daadwerkelijke mededinging te bevorderen en de goede functionering van de markt te waarborgen;

Motivering

Door de gewijzigde formulering wordt het sterke en evenwichtige toezicht van de regelgevende instanties op de markt, zoals oorspronkelijk voorgesteld (met inbegrip van maatregelen ex ante) gehandhaafd, zonder dat het gevaar bestaat dat de rol van de regelgevers met die van de mededingingsautoriteiten wordt verwisseld.

Amendement  128

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 3 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) opvragen bij elektriciteitsbedrijven van informatie die relevant is voor de uitvoering van haar taken;

(c) verkrijgen bij elektriciteitsbedrijven van informatie die relevant is voor de uitvoering van haar taken, met inbegrip van motiveringen voor elke weigering om derden toegang te verlenen, en informatie over maatregelen die nodig zijn om het netwerk te versterken, en zo nodig samenwerken met regelgevers op het gebied van financiële markten;

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de nationale regelgevende instanties toezicht kunnen houden op de werking van de elektriciteitsmarkt moeten zij van de elektriciteitsbedrijven eventueel relevante informatie kunnen verkrijgen.

Amendement  129

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De regelgevende instanties zijn verantwoordelijk voor de vaststelling of goedkeuring, alvorens zij in werking treden, van de voorwaarden voor:

4. De regelgevende instanties zijn verantwoordelijk voor de vaststelling of goedkeuring, alvorens zij in werking treden, van de voorwaarden voor:

(a) de verbinding met en toegang tot nationale netwerken, inclusief de transmissie- en distributietarieven. Deze tarieven maken de vereiste investeringen in de netwerken mogelijk waardoor hun levensvatbaarheid kan worden gewaarborgd;

(a) de verbinding met en toegang tot nationale netwerken, inclusief de transmissie- en distributietarieven alsmede hun methodologieën of eventueel de methodologieën voor en monitoring van de vaststelling of goedkeuring van de transmissie- en distributietarieven. Deze tarieven weerspiegelen de feitelijk gemaakte kosten, voor zover deze kosten overeenkomen met die van een efficiënte beheerder, en ze zijn transparant. Ze maken de vereiste investeringen in de netwerken mogelijk waardoor hun levensvatbaarheid kan worden gewaarborgd. Deze tarieven zijn niet discriminerend voor nieuwkomers;

(b) de levering van balanceringsdiensten;

(b) de levering van balanceringsdiensten, die zoveel mogelijk de kosten weerspiegelen en inkomstenneutraal zijn, terwijl ze passende stimuleringsmaatregelen bieden voor netwerkgebruikers om hun input en output op elkaar af te stemmen; ze zijn eerlijk en niet-discriminerend, en ze berusten op objectieve criteria.

 

(b bis) de toegang tot grensoverschrijdende infrastructuren, inclusief de procedures voor de toewijzing van capaciteit en het congestiebeheer. De regelgevende instanties hebben de bevoegdheid om transmissiesysteembeheerders te verplichten deze voorwaarden te wijzigen.

Amendement  130

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de tarieven waken de regelgevende instanties erover dat de netwerkbeheerders afdoende stimulansen krijgen, zowel op korte als op lange termijn, om de efficiëntie te verbeteren, de marktintegratie te versterken en verwante onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de voorwaarden en methodologieën van de tarieven en de balanceringsvereisten waken de regelgevende instanties erover dat de netwerkbeheerders afdoende stimulansen krijgen, zowel op korte als op lange termijn, om de efficiëntie te verbeteren, de marktintegratie te versterken, de voorzieningszekerheid te waarborgen en verwante onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.

Amendement  131

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5 bis. De regelgevende instanties controleren het congestiebeheer binnen de nationale elektriciteitssystemen en ‑interconnectoren.

 

De transmissiesysteembeheerders overleggen hun congestiebeheersprocedures, inclusief de toewijzing van capaciteit, ter goedkeuring aan de nationale regelgevende instanties. De nationale regelgevende instanties mogen voorafgaand aan hun goedkeuring verzoeken om wijzigingen in deze procedures."

Amendement  132

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd om zo nodig van de beheerders van transport- en distributienetten te verlangen dat zij hun in dit artikel bedoelde voorwaarden, inclusief tarieven, wijzigen om te waarborgen dat zij evenredig zijn en op niet-discriminerende wijze worden toegepast.

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd om zo nodig van de beheerders van transport- en distributienetten te verlangen dat zij hun in dit artikel bedoelde voorwaarden wijzigen om te waarborgen dat zij evenredig zijn en op niet-discriminerende wijze worden toegepast. In geval van vertraging bij de vaststelling van transmissie- en distributietarieven hebben de regelgevende instanties de bevoegdheid om transmissie- en distributietarieven voorlopig vast te stellen en een besluit te nemen over passende compensatiemaatregelen indien de definitieve tarieven afwijken van deze voorlopige tarieven.

Motivering

De nationale regelgevende instanties moeten deze bevoegdheid krijgen om ervoor te zorgen dat door de transportnetbeheerders en de distributienetbeheerders passende maatregelen worden genomen.

Amendement  133

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. Een partij die een klacht heeft tegen een transport- of distributienetbeheerder kan deze klacht voorleggen aan de nationale regelgevende instantie die fungeert als geschillenbeslechtingsinstantie en een besluit neemt binnen twee maanden na ontvangst van de klacht. Deze periode kan met twee maanden worden verlengd wanneer de regelgevende instantie aanvullende informatie opvraagt. Deze periode kan met instemming van de klager worden verlengd. Het uiteindelijke besluit van de regelgevende instantie is bindend tenzij en totdat het in beroep nietig wordt verklaard.

7. Een partij die een klacht heeft tegen een transport- of distributienetbeheerder met betrekking tot diens verplichtingen overeenkomstig deze Richtlijn, kan deze klacht voorleggen aan de nationale regelgevende instantie die fungeert als geschillenbeslechtingsinstantie en een besluit neemt binnen twee maanden na ontvangst van de klacht. Deze periode kan met twee maanden worden verlengd wanneer de regelgevende instantie aanvullende informatie opvraagt. Deze periode kan met instemming van de klager worden verlengd. Het uiteindelijke besluit van de regelgevende instantie is bindend tenzij en totdat het in beroep nietig wordt verklaard.

Amendement  134

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8. Een partij die getroffen wordt door en het recht heeft klacht in te dienen tegen een besluit betreffende methodologieën overeenkomstig dit artikel of, wanneer de regelgevende instantie verplicht is tot raadpleging over de voorgestelde methodologieën, kan binnen een periode van maximaal twee maanden - of korter als dit zo door de lidstaten is beslist - na publicatie van dit besluit of voorstel voor een besluit, een klacht indienen en om herziening verzoeken. Een dergelijke klacht heeft geen opschortend effect.

8. Een partij die getroffen wordt door en het recht heeft klacht in te dienen tegen een besluit betreffende methodologieën overeenkomstig dit artikel of, wanneer de regelgevende instantie verplicht is tot raadpleging over de voorgestelde tarieven of methodologieën, kan binnen een periode van maximaal twee maanden - of korter als dit zo door de lidstaten is beslist - na publicatie van dit besluit of voorstel voor een besluit, een klacht indienen en om herziening verzoeken. Een dergelijke klacht heeft geen opschortend effect.

Motivering

Net zoals onder de huidige wetgeving, kunnen de lidstaten kiezen voor het instellen van wettelijk toezicht over de tarieven zelf of over de tariefmethodologieën

Amendement  135

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 12

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12. De door de regelgevende instantie genomen besluiten worden met redenen omkleed.

12. De door de regelgevende instantie genomen besluiten zijn voldoende onderbouwd en publiekelijk toegankelijk om juridische toetsing mogelijk te maken.

Amendement  136

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 13

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

13. De lidstaten waken erover dat er geschikte mechanismen op nationaal niveau bestaan krachtens welke een partij die getroffen wordt door een besluit van de nationale regelgevende instantie beroep kan aantekenen bij een instantie die onafhankelijk is van de betrokken partijen.

13. De lidstaten waken erover dat er geschikte mechanismen op nationaal niveau bestaan krachtens welke een partij die getroffen wordt door een besluit van de nationale regelgevende instantie beroep kan aantekenen bij een rechtbank of andere autonome nationale instantie die onafhankelijk is van de betrokken partijen en niet onder invloed staat van de regering.

Amendement  137

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 14

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

14. De Commissie kan richtsnoeren vaststellen betreffende de toepassing door de regelgevende instanties van de in dit artikel omschreven bevoegdheden. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3.

Schrappen

Amendement  138

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quinquies - lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Teneinde te waarborgen dat, wanneer er sprake is van regionale elektriciteitsmarkten, hun integratie wordt weerspiegeld door afdoende wettelijke structuren, verzekeren de nationale regelgevende instanties, in nauwe samenwerking met en onder begeleiding van het Agentschap, dat in elk geval de volgende regelgevende taken worden uitgevoerd met betrekking tot hun regionale markten:

2. De regelgevende instanties werken ten minste samen op regionaal niveau om de invoering van operationele regelingen te bevorderen teneinde een optimaal beheer van het netwerk te waarborgen, gemeenschappelijke elektriciteitsbeurzen uit te bouwen, grensoverschrijdende capaciteit toe te wijzen en een minimumniveau van interconnectiecapaciteit binnen de regio te waarborgen om de ontwikkeling van een effectieve mededinging mogelijk te maken.

(i) samenwerking, ten minste op regionaal niveau, om de invoering van operationele regelingen te bevorderen teneinde een optimaal beheer van het netwerk te waarborgen, gemeenschappelijke elektriciteitsbeurzen uit te bouwen, grensoverschrijdende capaciteit toe te wijzen en een adequaat niveau van interconnectiecapaciteit mede door nieuwe interconnectie binnen de regio en tussen regio’s te waarborgen om de ontwikkeling van een effectieve mededinging en de verbetering van de voorzieningszekerheid mogelijk te maken;

 

(ii) harmonisatie op ten minste relevant regionaal niveau van alle markt- en technische codes voor de betrokken transmissiesysteembeheerders en andere marktdeelnemers;

 

(iii) harmonisatie van de regels inzake het congestiebeheer en eerlijke herverdeling van inkomsten en/of kosten van het congestiebeheer over alle marktdeelnemers;

 

(iv) regels ter verzekering dat de eigenaars en/of managers van de elektriciteitsbeurzen die op de desbetreffende gezamenlijke regionale markt opereren volledig onafhankelijk zijn van de eigenaars en/of managers van de activa voor elektriciteitsproductie;

 

2 bis. De nationale regelgevende instanties hebben het recht onderlinge overeenkomsten te sluiten ter bevordering van de samenwerking op wetgevend gebied, en de in lid 2 bis genoemde maatregelen worden waar nodig uitgevoerd in nauw overleg met andere relevante nationale instanties, onverminderd hun specifieke bevoegdheden.

Amendement  139

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quinquies - lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren vaststellen over de omvang van de opdracht van de regelgevende instanties tot onderlinge samenwerking en tot samenwerking met het Agentschap en over de situaties waarin het Agentschap bevoegd wordt om te beslissen over het regelgevingsstelsel voor infrastructuur die ten minste twee lidstaten verbindt. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3.

Schrappen

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de uitzondering op artikel 8.1 niet automatisch de oprichting inhoudt van een gedifferentieerde ISO voor elk verticaal geïntegreerd bedrijf, indien vereist in het kader van artikel 10.

Amendement  140

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 sexies - lid 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9. De Commissie stelt richtsnoeren vast waarin de voor de toepassing van dit artikel te volgen procedure nader wordt omschreven. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3.

Schrappen

Motivering

Dit voorstel heeft tot doel te waarborgen dat de richtsnoeren volgens de normale procedure door het Parlement en de Raad worden aangenomen. De toekenning van bevoegdheden aan de Commissie moet beperkt blijven tot eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Amendement  141

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 septies – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De regelgevende instantie kan besluiten om elementen van deze informatie ter beschikking te stellen van marktdeelnemers op voorwaarde dat commercieel gevoelige informatie inzake afzonderlijke marktspelers of afzonderlijke transacties niet wordt vrijgegeven. Dit lid is niet van toepassing op informatie over financiële instrumenten die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2004/39/EG vallen.

3. De regelgevende instantie brengt verslag uit over de resultaten van haar onderzoeken of haar verzoek aan marktdeelnemers zonder dat commercieel gevoelige informatie inzake afzonderlijke marktspelers of afzonderlijke transacties wordt vrijgegeven.

Motivering

De aanpassingen aan lid 3 zijn nodig om ervoor te zorgen dat de besluitvorming altijd transparant is, zonder dat de commerciële vertrouwelijkheid wordt geschaad.

Amendement  142

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 septies – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Teneinde een eenvormige toepassing van dit artikel te waarborgen, kan de Commissie richtsnoeren vaststellen waarin de methoden en regelingen voor de rapportering van transacties en de vorm en inhoud van bedoelde verslagen worden omschreven. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3.

Schrappen

Motivering

De bevoegdheden die de Commissie hier voorstelt om richtsnoeren vast te stellen op basis van de regelgevingsprocedure met toetsing, legt de rechten van het Europees Parlement aan banden en dient te worden verworpen.

Amendement  143

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 septies – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Wat transacties in elektriciteitsderivaten van leveringsbedrijven met grootafnemers en transportnetbeheerders betreft, wordt dit artikel pas van kracht nadat de Commissie de in lid 4 bedoelde richtsnoeren heeft vastgesteld.

Schrappen

Motivering

Artikel 22 septies dient gewoon de voorwaarden te omschrijven voor verplichte rapportering, en niet de exacte inhoud van de betreffende gegevens. Dit dient in de relevante richtsnoeren te worden gedaan.

Amendement  144

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 26 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13 bis) Artikel 26, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. Een lidstaat die na de inwerkingtreding van deze richtlijn kan aantonen dat zich om redenen van technische aard wezenlijke problemen voordoen met het openstellen van zijn markt voor bepaalde beperkte groepen van de in artikel 21, lid 1, onder b), bedoelde niet-huishoudelijke afnemers, kan om een afwijking van deze bepaling vragen, die de Commissie hem kan verlenen voor een periode van ten hoogste 12 maanden na de in artikel 30, lid 1, bedoelde datum. De afwijking eindigt in elk geval op de in artikel 21, lid 1, onder c), genoemde datum."

(Zelfde tekst als die van artikel 26, lid 2 van Richtlijn 2003/54/EG met verkorting van de termijn tot 12 maanden)

Motivering

12 maanden zou genoeg tijd voor de lidstaten moeten zijn om eventuele technische belemmeringen op te lossen.

Amendement  145

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 13 ter (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13 ter) Het volgende lid wordt aan artikel 26 toegevoegd:

 

"2 bis. De lidstaten mogen industriegebieden vrijstellen van de bepalingen in hoofdstukken III, IV, V, VI en VII. Van het beginsel van de toegang van derden wordt niet afgeweken. De afwijkingen mogen bovendien de openbare distributienetten bij de uitvoering van hun taak niet hinderen."

(Toevoeging van een nieuw lid 2 bis aan artikel 26 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Voor industriegebieden dienen speciale regels te worden opgesteld aangezien in deze sector de gebruikers hoofdzakelijk industriële afnemers zijn.

Amendement  146

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 14 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Bijlage A – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14 bis) Letter a) van Bijlage A wordt vervangen door:

 

"(a) recht hebben op een contract met hun elektriciteitsleverancier waarin zijn opgenomen:

 

-de identiteit en het adres van de leverancier;

 

- de verstrekte diensten, de kwaliteitsniveaus van de geboden diensten en de wachttijd bij eerste aansluiting;

 

- [] de soorten onderhoudsservice;

 

-de wijze waarop de meest recente informatie over alle geldende tarieven en onderhoudskosten kan worden verkregen;

 

- de duur van het contract, de voorwaarden voor verlenging en beëindiging van de diensten en van het contract, het bestaan van een recht op gratis opzegging;

 

- alle vergoedingen en terugbetalingsregelingen die gelden indien de contractuele kwaliteitsniveaus van de diensten niet worden gehaald met inbegrip van onnauwkeurige en te late facturering; []

 

- de methode voor het inleiden van procedures voor de beslechting van geschillen overeenkomstig punt f). en tevens

 

- informatie over consumentenrechten, met inbegrip van alle bovenstaande informatie, welke duidelijk wordt meegedeeld door middel van de facturen en via de websites van de elektriciteitsbedrijven;

 

- de gegevens van de bevoegde beroepsinstantie alsook de details van de procedure die de consumenten kunnen volgen in geval van geschil."

 

De contractuele voorwaarden zijn eerlijk en vooraf bekend. In ieder geval wordt deze informatie voorafgaand aan de ondertekening of bevestiging van het contract verstrekt. Indien contracten door middel van tussenpersonen worden gesloten, wordt bovengenoemde informatie eveneens voorafgaand aan de ondertekening van het contract verstrekt;

(Zelfde tekst als die van Bijlage A, letter a) van Richtlijn 2003/54/EG, met toevoeging van laatste streepje)

Amendement  147

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 14 ter (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Bijlage A – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14 ter) In Bijlage A wordt letter b) vervangen door:

 

"(b) op toereikende wijze in kennis worden gesteld van ieder voornemen de contractvoorwaarden te wijzigen en op de hoogte worden gesteld van hun recht op opzegging wanneer zij van een dergelijk voornemen in kennis worden gesteld. Dienstverleners stellen hun abonnees op een transparante en begrijpelijke manier rechtstreeks in kennis van tariefstijgingen en doen dit binnen een redelijke termijn die een normale factureringsperiode na het invoeren van de stijging niet overschrijdt. De lidstaten zorgen ervoor dat afnemers de mogelijkheid krijgen contracten op te zeggen indien zij de hun door de elektriciteitsleverancier aangemelde nieuwe voorwaarden niet aanvaarden;"

(Zelfde tekst als die van Bijlage A, letter b) van Richtlijn 2003/54/EG, met toevoeging van "op een transparante en begrijpelijke manier")

Amendement  148

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 14 quater (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Bijlage A – letter d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14 quater) In Bijlage A wordt letter d) vervangen door:

 

"(d) een ruime keuze van betalingswijzen wordt geboden die afnemers niet discrimineren. Ieder verschil in voorwaarden komt overeen met de kosten die de verschillende betalingswijzen voor de leverancier meebrengen. De algemene voorwaarden van de contracten dienen eerlijk en transparant te zijn. Zij zijn gesteld in duidelijke en begrijpelijke taal. Afnemers worden beschermd tegen oneerlijke of misleidende verkoopmethoden met inbegrip van door de handelaar opgelegde niet-contractuele belemmeringen, zoals een buitensporige hoeveelheid contractuele documentatie;"

(Zelfde tekst als die van Bijlage A, letter d) van Richtlijn 2003/54/EG, met toevoeging van "ten einde kwetsbare afnemers niet te discrimineren, inclusief vooruit betaalde meters en indien van toepassing gratis verstrekte tariefcalculators" en "met inbegrip van door de handelaar opgelegde niet-contractuele belemmeringen")

Amendement  149

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 14 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Bijlage A – letter f

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 quinquies) In Bijlage A wordt letter f) vervangen door:

 

"(f) transparante, eenvoudige en goedkope procedures ter beschikking krijgen voor het afhandelen van hun klachten. Met name hebben alle consumenten het recht op dienstverlening en klachtenbehandeling door hun elektriciteitsleverancier. Door middel van dergelijke procedures moeten geschillen billijk en snel kunnen worden beslecht, binnen drie maanden, zo nodig via een systeem van terugbetaling en/of vergoeding. Hierbij dienen zoveel mogelijk de beginselen van Aanbeveling 98/257/EG van de Commissie te worden gevolgd;"

(Zelfde tekst als die van Bijlage A, letter f) van Richtlijn 2003/54/EG, met toevoeging van "binnen een periode van drie maanden")

Amendement  150

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 15

Richtlijn 2003/54/EG

Bijlage A – letter h

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h) de beschikking krijgen over hun verbruiksgegevens en in staat zijn om, met uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, bedrijven met een leveringsvergunning toegang te geven tot hun geregistreerde verbruiksgegevens. De partij die verantwoordelijk is voor het gegevensbeheer is verplicht deze gegevens aan het bedrijf te verstrekken. De lidstaten leggen een gegevensformaat vast, alsook een procedure voor leveranciers en consumenten om toegang te krijgen tot die gegevens. Voor deze dienst mogen de afnemers geen extra kosten worden aangerekend;

(h) makkelijk kunnen overschakelen op een nieuwe leverancier en de beschikking krijgen over hun verbruiksgegevens en in staat zijn om, met uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, erkende leveringsbedrijven toegang te geven tot hun geregistreerde verbruiksgegevens. De partij die verantwoordelijk is voor het gegevensbeheer is verplicht deze gegevens aan het bedrijf te verstrekken. De lidstaten leggen een gegevensformaat vast, alsook een procedure voor leveranciers en consumenten om toegang te krijgen tot die gegevens. Voor deze dienst mogen de afnemers geen extra kosten worden aangerekend;

Amendement  151

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 15

Richtlijn 2003/54/EG

Bijlage A – letter i

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i) maandelijks naar behoren worden geïnformeerd over hun effectief elektriciteitsverbruik en de desbetreffende kosten. Voor deze dienst mogen de afnemers geen extra kosten worden aangerekend;

(i) ten minste per kwartaal naar behoren worden geïnformeerd over hun effectief elektriciteitsverbruik en de desbetreffende kosten. Voor deze dienst mogen de afnemers geen extra kosten worden aangerekend. De lidstaten zorgen ervoor dat de intelligente meters met een minimum aan hinder voor de consumenten binnen 10 jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn worden verspreid. Hiervoor zijn de elektriciteitsdistributiebedrijven en leveringsbedrijven verantwoordelijk. De nationale regelgevende instanties zijn verantwoordelijk voor het monitoren van de vooruitgang van dergelijke ontwikkeling en voor het voor dit doel vastleggen van gemeenschappelijke normen. De lidstaten zorgen ervoor dat de normen voor de minimumeisen voor het technisch ontwerp en de werking van elektriciteitsmeters rekening houden met de interoperabiliteit, zodat de consumenten maximaal voordeel kunnen halen aan een zo laag mogelijke prijs.

Amendement  152

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 15

Richtlijn 2003/54/EG

Bijlage A – letter j

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(j) op om het even welk moment van het jaar van leverancier kunnen veranderen, waarbij de rekening van de klant bij zijn vorige leverancier wordt vereffend niet later dan één maand volgend op de laatste levering door de vorige leverancier.

Schrappen

Amendement  153

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 15

Richtlijn 2003/54/EG

Bijlage A – letter j bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"(j bis) nadat ze van elektriciteitsleverancier zijn veranderd ten laatste een maand na het op de hoogte brengen van de relevante leverancier een definitieve sluitingsrekening ontvangen."

TOELICHTING

1.  Zonder een goed werkende elektriciteits- en aardgasmarkt zal het voor de Europese Unie steeds moeilijker worden om waarborgen te bieden voor de continuïteit van de energievoorziening, een duurzame energiemarkt op basis van een lage koolstofinhoud en mondiaal concurrentievermogen.

2.  Alvorens ons over een adequaat marktmodel te buigen moeten we de vraag beantwoorden waarom wij deze verandering willen. Deze verandering moet er komen om ervoor te zorgen dat consumenten waar voor hun geld krijgen, de concurrentieomstandigheden voor alle marktdeelnemers, zowel producenten als consumenten, gelijk worden getrokken en er betere investeringsvoorwaarden komen om waarborgen te bieden voor de continuïteit van de voorziening en een betere toegang voor hernieuwbare energiebronnen; de machtsconcentratie bij grote energiebedrijven moet worden verminderd door KMO's een betere toegang tot het netwerk te verlenen. Hiervoor is een tweeledige aanpak vereist: betere regelgeving en governance van de elektriciteits- en aardgasmarkt met betrekking tot de werking van netwerkmonopolies en de structuur van de markt; en een assertieve toepassing van de mededingingswetgeving ten einde marktconcentratie te verminderen.

I - Consumentenbescherming en sociale gevolgen

3.  Elk model zal waarschijnlijk leiden tot een stijging van de energieprijzen. De gevolgen van de EU-regeling voor de emissiehandel, de verplichting om 20 % hernieuwbare energiebronnen te gebruiken, en de steeds krappere aardolievoorziening met prijzen van ongeveer $100 per vat, zullen naar verwachting leiden tot een stijging van de prijzen.

4.  Hoewel energiearmoede en de bescherming van kwetsbare consumenten onder de nationale bevoegdheden valt, is er duidelijk sprake van een verband met EU-beleid. De Europese Unie moet een duidelijke definitie van energiearmoede geven, en plannen van de lidstaten betreffende de aanpak van energiearmoede moeten aan de Commissie worden voorgelegd en door haar worden gecontroleerd. De instrumenten die worden ingezet om kwetsbare consumenten te beschermen moeten echter in overeenstemming zijn met en een ondersteuning betekenen van de voorwaarden voor open, concurrerende markten. We moeten ervoor zorgen dat consumenten, en met name gepensioneerden, die de financiële lasten niet kunnen dragen, niet worden afgesloten, en dat er in de prijsstellingsmodellen geen sprake is van discriminatie ten nadele van arme consumenten. De bestrijding van energiearmoede loopt idealiter via de bevordering van energie-efficiëntie en energiebesparingsmaatregelen, en we moeten nagaan hoe de koppeling tussen deze richtlijn en energie-efficiëntievereisten kan worden versterkt.

5.  Wat de consumentenrechten betreft is meer transparantie nodig. De bijlage bij de richtlijn moet uitgevoerd, gemonitord en gehandhaafd worden door nationale regelgevende instanties (NRI's), terwijl het toezicht moet berusten bij de nieuwe Europese regelgevende autoriteit. Kwaliteit van de dienstverlening moet een centraal kenmerk zijn van de verantwoordelijkheden van elektriciteitsondernemingen. Duidelijke sancties voor een tekortschietende tenuitvoerlegging moeten worden ingevoerd, met inbegrip van intrekking van een vergunning of het equivalent op nationaal niveau. Het voorgestelde Europese Handvest voor de Energieconsument moet worden gehandhaafd door middel van de richtlijnen op het gebied van elektriciteit en aardgas, en daarmee juridisch gewicht krijgen. In elke lidstaat moet een wettelijk energieconsumentenorgaan worden opgericht.

II- Welk energiemodel?

6.  Volledige ontvlechting van de eigendom is het enige model waarmee concurrenten die de markt op willen garanties kunnen worden geboden, en waarmee kan worden verzekerd dat geen belangenconflicten ontstaan.

7.  De mogelijkheden voor oneerlijke discriminatie zullen altijd bestaan, wanneer een bedrijf zowel bij concurrerende als bij monopolistische praktijken is betrokken. Maar dit moet hand in hand gaan met een grotere transparantie, coördinatie van de netwerkbeheerders, harmonisatie van de marktregels en convergentie van nationale regelgeving, met inbegrip van die op het gebied van het mededingingsbeleid.

8.  Op grond van het voorstel van de Commissie is gedwongen privatisering van transmissienetwerken die in bezit van de overheid zijn na de ontvlechting van de eigendom niet vereist.

9.  Het model van de onafhankelijke systeembeheerder, waarbij een onderneming een elektriciteitsnetwerk wel in eigendom mag hebben maar niet mag beheren, impliceert bureaucratie en kostbare regelgevingscontrole, en is daarom geen levensvatbaar alternatief voor volledige ontvlechting van de eigendom.

a) Investeringen

10.  De ervaringen van de lidstaten leren dat volledige ontvlechting van de eigendom leidt tot meer investeringen en betere prestaties van het netwerk.

11.  De in het kader van de verordening vereiste tienjarige investeringsplannen moeten waarborgen dat strategieën voor de lange termijn worden ingevoerd in het kader waarvan de behoeften van consumenten voorop komen te staan en niet die van de aandeelhouders. Deze investeringsstrategie moet ervoor zorgen dat de kwaliteit en de omvang van het personeelsbestand voldoende is om te zorgen voor de verplichte dienstverlening. Zij moet worden goedgekeurd en gemonitord door de NRI's, en het nieuwe Europese regelgevende agentschap moet zorgen voor het toezicht. In de investeringsplannen moet rekening worden gehouden met de noodzaak om uiteindelijk te streven naar een Europees netwerk.

b) Hernieuwbare energiebronnen en gedecentraliseerde opwekking

12.  Het model van de volledige ontvlechting van de eigendom zal waarborgen bieden voor een betere toegang tot netwerken voor hernieuwbare energie; we moeten echter verdergaan en ervoor zorgen dat hernieuwbare energie en micro-opwekking prioritaire toegang tot de netwerken hebben, behalve wanneer dat vanuit het oogpunt van technische balancering onmogelijk is.

13.  We moeten ervoor zorgen dat de mensen energie terugkrijgen door steun voor plaatselijke en micro-opwekking en plaatselijke gecombineerde water-krachtinstallaties. Hiervoor zijn enorme investeringen nodig in intelligente netwerken. Verticaal geïntegreerde elektriciteitsondernemingen krijgen nu geen stimulansen om dergelijke investeringen te doen, omdat zij een groot deel van die plaatselijke opwekking niet aanleggen of controleren.

14.  Modernisering van de distributienetwerken is van essentieel belang voor de ontwikkeling van gedecentraliseerde opwekking en voor verbetering van de energie-efficiëntie. Met de richtlijn moet worden verzekerd dat de totstandkoming van districtsystemen kan worden bevorderd.

III - Tenuitvoerlegging en de regelgevers

15.  De Commissie moet krachtig optreden tegen lidstaten die de bestaande richtlijnen niet ten uitvoer hebben gelegd. Handhaving en duidelijke sancties zijn nodig om ervoor te zorgen dat het volgende model slaagt; dit geldt met name voor energienetwerken, waarbij het van nature om monopolies gaat.

16.  De nationale regelgevers moeten echt onafhankelijk zijn van zowel overheid als industrie, en minimumnormen met betrekking tot de harmonisatie van hun bevoegdheden moeten tot stand worden gebracht door middel van de invoering van gemeenschappelijke bepalingen betreffende transparantie en controleerbaarheid. Ook moeten zij tot taak hebben ervoor te zorgen dat bij het nemen van besluiten, met name over grensoverschrijdende investeringen, rekening wordt gehouden met de behoeften van de Europese consument.

17.  De NRI's moeten maatregelen kunnen opleggen om mededinging te bevorderen, en hebben tot taak na te gaan welke ondernemingen een in verregaande mate marktoverheersende positie hebben. NRI's moeten de instrumenten krijgen om te komen tot een meer concurrerend resultaat, door middel van nauwe samenwerking met nationale en EU-kartelautoriteiten, en moeten de wettelijke bevoegdheid krijgen om overeenkomsten aan te gaan met andere EU- en nationale regelgevende instanties (bijvoorbeeld over uitwisseling van gegevens).

18.  In de EU-wetgeving moeten de beleidsdoelstellingen en de exacte reikwijdte van taken en bevoegdheden van NRI's duidelijk worden vastgelegd, waaronder de bevoegdheid om tarieven voor de toegang tot netwerken en de methodologie voor de prijsstelling vast te stellen of goed te keuren. De NRI's moeten allemaal de bevoegdheid hebben om relevante informatie in te winnen bij gas- en elektriciteitsondernemingen en doeltreffende sancties op te leggen, en moeten beschikken over adequate onderzoekbevoegdheden en bevoegdheden voor de regeling van geschillen.

19.  De nationale regelgevers moeten worden gestimuleerd om gebruik te maken van het recht om op niet-concurrerende markten voor een bepaalde in de tijd beperkte periode maximumprijzen vaststellen, wanneer lidstaten traag zijn met de uitvoering van EU-wetgeving, opdat de klanten worden beschermd tegen misbruik van een marktpositie. De autoriteiten van de Commissie moeten optreden tegen de regulering van tarieven op een niveau dat lager is dan het markttarief, omdat daardoor de mededinging wordt belemmerd en verstoord en dan vooral tussen de grote energieverbruikers in de Europese Unie.

20.  De Commissie stelt een aantal bepalingen voor op grond waarvan aan de Commissie bevoegdheden worden gedelegeerd om in het kader van de comitologie bindende richtsnoeren vast te stellen. In voorkomende gevallen moeten over wetgevingsbevoegdheden besluiten worden genomen in het kader van de medebeslissing en niet in het kader van de comitologie, om te voorkomen dat de bevoegdheden van het Europees Parlement worden aangetast.

IV - Het Europese Regelgevende Energieagentschap (Agentschap)

21.  De taken van nationale en Europese regelgevende instanties moeten duidelijk worden afgebakend om dubbel werk te voorkomen. De Europese regelgevende instantie moet toezicht houden op de naleving van eventuele voorwaarden die in de richtlijn voor nationale regelgevers worden vastgesteld. Niet-naleving van de bepalingen van de richtlijn moet leiden tot duidelijke sancties. De bevoegdheden en de onafhankelijkheid van het voorgestelde Europese Regelgevende Agentschap moeten worden gewaarborgd door middel van een verplichting tot het afleggen van verantwoording aan het Europees Parlement.

22.  Ten aanzien van grensoverschrijdende vraagstukken moet worden onderkend dat er sprake is van een regelgevingskloof en dat er op delen van de Europese markt behoefte bestaat aan betere interconnecties. Daarom moet worden ingestemd met het voorstel om het Agentschap de bevoegdheid te geven om besluiten te nemen over vrijstellingen voor interconnectoren en voor infrastructuur die zich bevindt op het grondgebied van meer dan één lidstaat. Wanneer de bevoegde NRI's geen overeenstemming kunnen bereiken over een passend regelgevingsstelsel, kan het Europees Agentschap essentiële interconnectoren in overleg met de desbetreffende autoriteiten aanbesteden. De kosten moeten op een gereguleerde en transparante manier worden doorberekend aan de consument. Het Agentschap moet een actievere rol spelen bij de regulering van grensoverschrijdende vraagstukken.

V - Regionale electriciteitsmarkten

23.  Ons uiteindelijke doel moet zijn dat toegewerkt wordt naar één Europees elektriciteitsnetwerk en wel door middel van adequate, duidelijke en steeds verdergaande maatregelen. Daarbij moet duidelijk worden gemaakt dat een en ander gepaard gaat met een volledige ontvlechting van de eigendom en niet wordt gezien als een alternatief model.

24.  De transmissiesysteembeheerders moeten een duidelijke routekaart en een duidelijk tijdschema krijgen om ervoor te zorgen dat vooruitgang wordt geboekt. Er moet een evenwicht worden gevonden ten aanzien van de vraag welke bevoegdheden bij de transmissiesysteembeheerders liggen en welke bij de regelgevende instanties. In het algemeen zijn regelgevers beter in staat om codes voor commerciële activiteiten vast te leggen – bijvoorbeeld balanceringsvoorschriften en congestieregels - terwijl technische codes onder de verantwoordelijkheid van transmissiesysteembeheerders moeten vallen. Door de ontwikkeling van een EU-netwerkcode kan ervoor worden gezorgd dat regionale markten niet uiteenvallen.

25.  Het afbakenen van regio's en bevordering van regionale samenwerking om te zorgen voor een soepel geïntegreerde markt in de bredere Europese context, is van cruciaal belang. Groot belang moet ook worden toegekend aan de koppeling aan "energie-eilanden" zoals de Baltische staten, die niet zijn aangesloten op het UCTE-netwerk (Unie voor de coördinatie van de transmissie van elektriciteit). Er moeten prikkels komen om de belemmeringen aan te pakken die leiden tot vertragingen bij de totstandkoming van nieuwe infrastructuur voor de import en export van energie. Het Agentschap moet derhalve de regionale dimensie ook niet uit het oog verliezen.

VI - Derdelandeneigendom

26.  De energiemarkt is ongetwijfeld een terrein waar nationale en Europese belangen met name in de context van continuïteit van de energievoorziening moeten worden gezien als zijnde van het grootste belang. Er moet meer duidelijkheid komen over de vraag wat de gevolgen van een dergelijke bepaling zouden zijn met betrekking tot huidige investeringen van derde landen in EU-transmissiesystemen, alsmede de beperkingen die als gevolg van de ontvlechtingsvereisten aan een investeringspool worden opgelegd met betrekking tot het opkopen van infrastructuur die van de hand wordt gedaan. De rapporteur zou erop willen wijzen dat wat de eigendom van infrastructuur betreft haar voorkeur uitgaat naar een meerderheidsbelang van de publieke sector.

ADVIES van de Commissie economische en monetaire zaken (22.4.2008)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit
(COM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD))

Rapporteur voor advies: Ján Hudacký

BEKNOPTE MOTIVERING

Actuele situatie

In 1996 besloot de Europese wetgever, in het eerste "energiepakket", om het toen op monopoliebasis opererende Europese energiestelsel geleidelijk te liberaliseren. In het "tweede pakket" van 2003 besloten het Parlement en de Raad de markt tegen medio 2007 verder open te stellen voor alle consumenten, en stelden daarbij gedetailleerde bepalingen voor het regelgevingskader vast. De Europese markten voor gas en elektriciteit vertonen echter nog altijd storingen met betrekking tot een eerlijke toegang tot transmissienetwerken, interconnectie van nationale energiemarkten (grensoverschrijdende interconnectie) en de handhaving van de voorzieningszekerheid.

Het voorliggende voorstel van de Commissie, het "derde energiepakket", bevat daarom verschillende maatregelen om deze storingen te verhelpen en de invoering van een volledig geïntegreerde interne markt dichterbij te brengen.

Ontvlechtingsbepalingen

Het spreekt voor zich dat juridische, functionele en beheersmatige ontvlechtingsbepalingen, zoals voorzien in het "tweede energiepakket", van wezenlijk belang zijn en op doeltreffende wijze in alle lidstaten moeten worden geïmplementeerd. De discussie over de toekomstige structuur van de interne markt lijkt soms echter teveel gericht op de mogelijke voordelen van de ontvlechtingsbepalingen. Het valt te betwijfelen of ontvlechting van eigendom (OE), zoals toegepast in bepaalde lidstaten waar het is ontwikkeld als onderdeel van het nationale mededingingsrecht, gebruikt kan worden als model voor de gehele EU. In feite biedt de effectbeoordeling van de Commissie onvoldoende bewijs om te kunnen vaststellen dat OE werkelijk de meest geschikte methode is om zowel de concurrentie te vergroten als een goed werkende interne markt te creëren. Bovendien kan het problemen opleveren in lidstaten in verband met de bescherming van eigendomsrechten, zoals vastgelegd in hun respectievelijke grondwetten. Daarom stellen we voor de lidstaten de mogelijkheid te bieden om een regelgevingsmodel te kiezen dat het meest geschikt is voor de eigen economie. Naast de OE en onafhankelijke systeembeheerders, de in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie omschreven modellen, wordt een uitgebreide derde optie voorgesteld, uitgewerkt door een aantal lidstaten.

Dit moet leiden tot een interne markt waar verschillende modellen naast elkaar kunnen bestaan. Alle modellen vallen onder strenge regelgeving op EU-niveau, door middel van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers (ACER), in nauwe samenwerking met de nationale regelgevende instanties (NRI's) en met de nationale en communautaire mededingingsautoriteiten. Deze benadering kan een transparante en rechtvaardige toegang tot het netwerk waarborgen en een geliberaliseerde energiemarkt in de EU bewerkstelligen.

Transparante toegang tot de transmissienetwerken en investeringsmogelijkheden

Transmissiesysteembeheerders (TSB's) moeten zorgen voor transparante niet-discriminerende procedures voor aansluiting op de netwerken. Deze procedures moeten worden goedgekeurd door de NRI's. TSB's moeten verplicht zijn de nodige informatie te leveren aan alle belangstellende ondernemingen die nieuwe energiecentrales (waaronder kerncentrales) willen aankoppelen, hun elektriciteit via de netwerken van de TSB's willen vervoeren of willen investeren in onderlinge koppeling van transmissiesystemen (daarbij de voorzieningszekerheid verhogend). Regionale samenwerking kan worden aangemoedigd met het oog op een betere en soepeler coördinatie binnen en tussen de regio's door NRI's en ACER.

Een evenwichtige regelgevende benadering: ENTSO, NRI's, ACER, Commissie

Het juiste regelgevende evenwicht, met name indien lidstaten kiezen voor modellen anders dan de OE, speelt de belangrijkste rol bij het creëren van een interne energiemarkt. Ter bescherming van het openbaar belang lijkt het van cruciaal belang dat de NRI's en ACER beschikken over de hoogst mogelijke mate van onafhankelijkheid, vrij van enige politieke of zakelijke inmenging.

Bovendien moet worden gegarandeerd dat het regelgevende model coherent is, en dat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden daarbij duidelijk zijn verdeeld. Op dit punt is het voorstel van de Commissie ontoereikend: Enerzijds wordt voorgesteld ACER een welhaast puur adviserende rol toe te bedelen, met slechts zeer beperkte mogelijkheden om individuele besluiten te nemen die juridisch bindend zijn voor derde partijen. Anderzijds wordt voorgesteld het Europees Netwerk van transmissiesysteembeheerders (ENTSO) zeer brede bevoegdheden te verlenen, hetgeen betekent dat TSB's de rol van "para-zelfregulering" wordt toebedeeld, een rol die de TSB's, afgaand op de door hen gepubliceerde stellingnamen, niet genegen zijn op zich te nemen. De gehele benadering leidt tot een regelgevend kader dat onduidelijk en onevenwichtig is, waardoor ACER in een zeer zwakke positie belandt tegenover zowel de Commissie als ENTSO.

Tenslotte valt het vanuit het oogpunt van het Parlement te betwijfelen of, zoals voorzien door de Commissie, een zo groot aantal regelgevingskwesties afgehandeld zou moeten worden via de comitologieprocedure.

De regionale benadering

In het voorstel lijkt de Commissie het idee van regionale markten niet van harte te steunen. Regionale markten kunnen echter een levensvatbare tussenliggende stap zijn op weg naar de invoering van een volledig geïntegreerde Europese energiemarkt. De invoering van regionale systeembeheerders (RSB's) zou een sterke drijfveer zijn om investeringen voor transmissiesystemen te leveren en met name grensoverschrijdende koppelingen, hetgeen tevens de voorzieningszekerheid zou verhogen. RSB's moeten regionale investeringsplannen indienen die gecontroleerd moeten worden door NRI's en door ACER, ter verzekering van een doeltreffende coördinatie.

Teneinde de rol van regionale markten te versterken kan ACER "regionale comités" oprichten (lijkend op die van de voorloper van het agentschap, ERGEG), die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor "regionaal regelgevend toezicht".

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Uitsluitend het wegwerken van inherente stimulansen voor verticaal geïntegreerde bedrijven om hun concurrenten qua netwerktoegang en -investeringen te discrimineren, kan een effectieve ontvlechting waarborgen. Ontvlechting van de eigendom, wat inhoudt dat de netwerkeigenaar is aangewezen als de netwerkbeheerder en onafhankelijk is van belangen in de productie- en leveringssector, is duidelijk de meest effectieve en stabiele manier om het inherente belangenconflict op te lossen en de continuïteit van de voorziening te waarborgen. Om deze reden heeft het Europees Parlement in zijn resolutie van 10 juli 2007 inzake de vooruitzichten voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt gesteld dat het ontvlechting van de eigendom op het niveau van het elektriciteitstransport ziet als het efficiëntste middel om investeringen in infrastructuur op niet-discriminerende wijze te bevorderen en te zorgen voor eerlijke toegang tot het netwerk voor nieuwkomers en transparantie op de markt. Van de lidstaten moet derhalve worden geëist dat wordt gewaarborgd dat eenzelfde persoon geen zeggenschap kan uitoefenen, inclusief via blokkeringsrechten van minderheidsaandeelhouders over beslissingen van strategisch belang, over een productie- of leveringsbedrijf en tezelfdertijd belangen heeft in of rechten uitoefent over een transportnetbeheerder of een transportnet. Omgekeerd moet zeggenschap over een transportnetbeheerder de mogelijkheid uitsluiten een belang te hebben in of rechten uit te oefenen over een leveringsbedrijf.

(7) Uitsluitend het wegwerken van inherente stimulansen voor verticaal geïntegreerde bedrijven om hun concurrenten qua netwerktoegang en -investeringen te discrimineren, kan een effectieve ontvlechting waarborgen. Ontvlechting van de eigendom, wat inhoudt dat de netwerkeigenaar is aangewezen als de netwerkbeheerder en onafhankelijk is van belangen in de productie- en leveringssector, is een effectievere en stabielere manier om het inherente belangenconflict op te lossen en de continuïteit van de voorziening te waarborgen. Om deze reden heeft het Europees Parlement in zijn resolutie van 10 juli 2007 inzake de vooruitzichten voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt gesteld dat het ontvlechting van de eigendom op het niveau van het elektriciteitstransport ziet als het efficiëntste middel om investeringen in infrastructuur op niet-discriminerende wijze te bevorderen en te zorgen voor eerlijke toegang tot het netwerk voor nieuwkomers en transparantie op de markt. Van de lidstaten moet derhalve worden geëist dat wordt gewaarborgd dat eenzelfde persoon geen zeggenschap kan uitoefenen, inclusief via blokkeringsrechten van minderheidsaandeelhouders over beslissingen van strategisch belang, over een productie- of leveringsbedrijf en tezelfdertijd belangen heeft in of rechten uitoefent over een transportnetbeheerder of een transportnet. Omgekeerd moet zeggenschap over een transportnetbeheerder de mogelijkheid uitsluiten een belang te hebben in of rechten uit te oefenen over een leveringsbedrijf.

Motivering

Het klopt niet dat ontvlechting van de eigendom de meest effectieve en snelste manier is om continuïteit van de voorziening te bewerkstelligen. De continuïteit van de voorziening is van veel meer voorwaarden afhankelijk, bijvoorbeeld van een juiste mate van regulering. Ook na ontvlechting van de eigendom blijft het netwerk een natuurlijk monopolie, dat regulering behoeft.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis) Wanneer de bepalingen inzake een effectieve en efficiënte vennootschapsrechtelijke ontvlechting worden nageleefd, kunnen verticaal geïntegreerde bedrijven hun eigendom van netwerkactiva handhaven en tegelijkertijd zorgen voor een effectieve scheiding van de belangen op voorwaarde dat het netwerkbedrijf alle functies van een netwerkbeheerder vervult en er is voorzien in gedetailleerde regelgevings- en toezichtsmechanismen.

Motivering

De lidstaten moeten over een derde bruikbare optie kunnen beschikken, die geen ernstige inbreuk vormt op de eigendomsstructuren van de lidstaten en waardoor verticaal geïntegreerde bedrijven het netwerk - met inachtneming van strikte voorwaarden en verplichtingen - als joint venture kunnen blijven exploiteren.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Wanneer een onderneming die eigenaar is van een elektriciteitstransportnet deel uitmaakt van een verticaal geïntegreerd bedrijf, moeten de lidstaten daarom de keuze krijgen tussen, hetzij ontvlechting van de eigendom, hetzij, als afwijking, het aanwijzen van systeembeheerders die onafhankelijk zijn van productie- en leveringsbelangen. De volledige doeltreffendheid van de oplossing van een onafhankelijke systeembeheerder moet worden gewaarborgd met behulp van specifieke aanvullende regels. Teneinde de belangen van de aandeelhouders van verticaal geïntegreerde bedrijven te vrijwaren, moeten de lidstaten de keuze hebben ontvlechting van de eigendom in te voeren, hetzij via directe desinvestering, hetzij via splitsing van de aandelen van het geïntegreerde bedrijf in aandelen in het netwerkbedrijf en aandelen in de resterende productie- en leveringsactiviteiten, mits wordt voldaan aan de eisen ten gevolge van ontvlechting van de eigendom.

(11) Wanneer een onderneming die eigenaar is van een elektriciteitstransportnet deel uitmaakt van een verticaal geïntegreerd bedrijf, moeten de lidstaten daarom tussen verschillende opties kunnen kiezen.

Motivering

Invoering van nieuwe maatregelen om de interne energiemarkt te voltooien.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20) Voordat de Commissie richtsnoeren aanneemt waarin voorts de eisen met betrekking tot het bijhouden van gegevens worden omschreven, moeten het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers en het Comité van Europese effectenregelgevers (CESR) gezamenlijk de kwestie bestuderen en de Commissie van advies dienen over de inhoud van die richtsnoeren. Het Agentschap en het Comité moeten ook samenwerken om verder onderzoek te verrichten en advies te verlenen over de vraag of transacties in elektriciteitsleveringscontracten en elektriciteitsderivaten vóór en/of na de transactie moeten worden onderworpen aan transparantie-eisen en, wanneer dat het geval is, wat dan de inhoud van die eisen moet zijn.

(20) Voordat richtsnoeren worden aangenomen waarin voorts de eisen met betrekking tot het bijhouden van gegevens worden omschreven, moeten het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers en het Comité van Europese effectenregelgevers (CESR) gezamenlijk de kwestie bestuderen en advies verlenen over de inhoud van die richtsnoeren. Het Agentschap en het Comité moeten ook samenwerken om verder onderzoek te verrichten en advies te verlenen over de vraag of transacties in elektriciteitsleveringscontracten en elektriciteitsderivaten vóór en/of na de transactie moeten worden onderworpen aan transparantie-eisen en, wanneer dat het geval is, wat dan de inhoud van die eisen moet zijn.

Motivering

Met het voorstel moet worden gegarandeerd dat de richtsnoeren volgens de normale procedure door Parlement en Raad worden aangenomen. Het overdragen van bevoegdheden aan de Commissie moet beperkt blijven tot eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(22 bis) Regionale samenwerking moet verder worden ontwikkeld om een volledig geïntegreerd Europees elektriciteitsnetwerk tot stand te brengen, dat de nationale elektriciteitsmarkten de mogelijkheid biedt zich binnen de Europese Unie te verenigen.

Motivering

Het doel van deze richtlijn moet zijn een werkelijk Europees elektriciteitsnetwerk, en in die context is de aaneenschakeling van deze regio’s een uiterst belangrijke stap.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27) Wat Richtlijn 2003/54/EG betreft , moet met name aan de Commissie bevoegdheid worden verleend om de richtsnoeren vast te stellen die vereist zijn voor het bewerkstelligen van de minimale harmonisatie om de doelstelling van Richtlijn 2003/54/EG te kunnen bereiken. Aangezien dergelijke maatregelen van algemene aard zijn en ontworpen zijn om niet-essentiële elementen van Richtlijn 2003/54/EG aan te vullen met nieuwe niet-essentiële elementen, moeten zij worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

Schrappen

Motivering

Met het voorstel moet worden gegarandeerd dat de richtsnoeren volgens de normale procedure door Parlement en Raad worden aangenomen. Het overdragen van bevoegdheden aan de Commissie moet beperkt blijven tot eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 3 – lid 10

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. In artikel 3 wordt het volgende lid 10 toegevoegd:

Schrappen

"10. De Commissie kan richtsnoeren vaststellen voor de tenuitvoerlegging van dit artikel. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3"

 

Motivering

De openbaredienstverplichtingen zijn al geregeld in de thans geldende richtlijn. Richtsnoeren van de Commissie zijn in dit verband niet zinvol.

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 5 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten werken onderling samen met het doel hun nationale markten, ten minste op regionaal niveau, te integreren. Met name moedigen de lidstaten de samenwerking van netwerkbeheerders op regionaal niveau aan en bevorderen zij de samenhang van hun wettelijk en regelgevingskader. Het geografische gebied waarop de regionale samenwerking betrekking heeft, moet overeenstemmen met de Commissiedefinitie van geografische gebieden overeenkomstig artikel 2 nonies, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1228/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit."

1. De autoriteiten en regelgevende instanties van de lidstaten werken onderling samen met het doel hun nationale markten, ten minste op regionaal niveau, te integreren. De lidstaten dragen met name zorg voor de samenwerking van netwerkbeheerders op regionaal niveau en bevorderen de convergentie en samenhang van hun wettelijk en regelgevingskader."

Motivering

Regionale initiatieven op het gebied van marktintegratie moeten door deze richtlijn worden gestimuleerd als een onmisbare stap in het tot stand brengen van één enkele Europese energiemarkt.

Initiatieven zoals de koppeling van elektriciteitsmarkten in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland bevorderen de concurrentie en de energievoorzieningszekerheid door optimaal gebruik te maken van de infrastructuur, te zorgen voor een betere transparantie en door marktliquiditeit. Het uiteindelijke doel is het bewerkstelligen van één enkele Europese energiemarkt.

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 5 bis – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Op gezamenlijk verzoek van de lidstaten die tijdens de samenwerking op regionaal niveau te kampen hebben gehad met aanzienlijke problemen, kan de Commissie, in overleg met alle betrokken lidstaten, een regionale coördinator aanstellen.

Motivering

Regionale coördinatoren kunnen een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de dialoog tussen lidstaten, met name wat betreft grensoverschrijdende investeringen.

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 5 bis – lid 1 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter. De regionale coördinator bevordert op regionaal niveau de samenwerking tussen regelgevende instanties en overige bevoegde nationale autoriteiten, netwerkbeheerders, uitwisseling van elektriciteit, netwerkgebruikers en marktpartijen. Hij of zij zal met name:

 

(a) nieuwe doelmatige investeringen in verbindingen met buurlanden stimuleren. Hiertoe zal hij of zij transportnetbeheerders begeleiden bij de ontwikkeling van hun plannen voor regionale verbindingen met buurlanden en bijdragen aan de coördinatie van hun investeringsbesluiten en, waar nodig, van hun open inschrijvingsprocedure.

 

(b) een efficiënt en veilig gebruik van netwerken bevorderen. Hiertoe zal hij of zij de samenwerking tussen transportnetbeheerders, nationale regelgevende instanties en overige bevoegde autoriteiten bevorderen inzake het instellen van gemeenschappelijke toewijzings- en vrijwaringsmechanismen.

 

(c) een jaarverslag voorleggen aan de Commissie en de lidstaten dat betrekking heeft op de voortgang die bereikt is in de regio en op mogelijke problemen of obstakels die de voortgang kunnen belemmeren.

Motivering

Dit vormt een aanvullende wijze om de doelstelling van een interne markt te bereiken. Regionale coördinatoren kunnen een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de dialoog tussen lidstaten, met name wat betreft grensoverschrijdende investeringen.

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Het volgende artikel 7 bis wordt ingevoegd:

 

"Artikel 7 bis

Om de onafhankelijkheid van de transmissiesysteembeheerders te waarborgen zien de lidstaten erop toe dat met ingang van ...* verticaal geïntegreerde bedrijven moeten voldoen aan ofwel de bepalingen van artikel 8, lid 1, onder (a) tot en met (d) over eigendomsontvlechting (EO) en artikel 10 over onafhankelijke systeembeheerders (OSB's), ofwel artikel 10 ter over doeltreffende en efficiënte ontvlechting (DEO)."

 

__________

* Eén jaar na de datum van omzetting.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 8 – lid 1 – letter b – punt i

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i) direct of indirect zeggenschap uit te oefenen over een bedrijf dat een van de taken in de vorm van productie of levering uitvoert en direct of indirect zeggenschap uit te oefenen of een belang te hebben in of rechten uit te oefenen over een transportnetbeheerder of over een transportnet,

(i) direct of indirect zeggenschap uit te oefenen over een bedrijf dat een van de taken in de vorm van productie of levering uitvoert en direct of indirect zeggenschap uit te oefenen of rechten uit te oefenen over een transportnetbeheerder of over een transportnet,

Motivering

Het is uiteraard niet noodzakelijk om minderheidsaandelen te voorkomen zolang deze de controle van de activiteiten niet belemmeren. Het bestaan van minderheidsaandelen brengt de onafhankelijkheid van de beheerder niet in het gedrang.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 8 – lid 1 – letter b – punt ii

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(ii) direct of indirect zeggenschap uit te oefenen over een transportnetbeheerder of over een transportnet en direct of indirect zeggenschap uit te oefenen of een belang te hebben in of rechten uit te oefenen over een bedrijf dat een van de taken in de vorm van productie of levering uitvoert;

(ii) direct of indirect zeggenschap uit te oefenen over een transportnetbeheerder of over een transportnet en direct of indirect zeggenschap uit te oefenen of rechten uit te oefenen over een bedrijf dat een van de taken in de vorm van productie of levering uitvoert;

Motivering

Het is uiteraard niet noodzakelijk om minderheidsaandelen te voorkomen zolang deze de controle van de activiteiten niet belemmeren. Het bestaan van minderheidsaandelen brengt de onafhankelijkheid van de beheerder niet in het gedrang.

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 8 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in lid 1, onder b), bedoelde belangen en rechten omvatten met name:

2. De in lid 1, onder b), bedoelde rechten omvatten met name:

(a) de eigendom van een deel van het kapitaal of van de activa, of

 

(b) het recht om stemrechten uit te oefenen, of

(b) het recht om stemrechten uit te oefenen, of

(c) de bevoegdheid om leden aan te wijzen van de raad van toezicht, van de raad van bestuur of van organen die het bedrijf juridisch vertegenwoordigen, of

(c) de bevoegdheid om leden aan te wijzen van de raad van toezicht, van de raad van bestuur of van organen die het bedrijf juridisch vertegenwoordigen,

(d) het recht om dividenden of andere participaties in de winst uitgekeerd te krijgen.

 

Motivering

De onafhankelijkheid van de beheerder komt niet in het gedrang door het bezit van een deel van het kapitaal, van de bedrijfsmiddelen, of door het recht om winstuitkeringen of andere winstaandelen te verkrijgen. Daar staat tegenover dat de bevoegdheid om het stemrecht te gebruiken of de bevoegdheid tot benoeming van de leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur of de instanties die de ondernemingen wettelijk vertegenwoordigen, doorslaggevend is voor het toezicht op de beheerder.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 8 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De lidstaten mogen afwijkingen van lid 1, onder b) en c), toestaan tot uiterlijk [datum van omzetting plus twee jaar], op voorwaarde dat de transportnetbeheerders geen onderdeel vormen van een verticaal geïntegreerd bedrijf.

Schrappen

Motivering

Hoewel eigendomsontvlechting een wenselijk doel is voor de langere termijn, kan volledige eigendomsontvlechting leiden tot aanzienlijke vertragingen in het aannemen van de nieuwe richtlijn, aangezien hiervoor in veel lidstaten constitutionele belemmeringen bestaan. Het amendement biedt de mogelijkheid deze problemen te vermijden, terwijl er wel een onderscheid wordt aangebracht tussen de te vervullen taken en de interne markt, door ondernemingen die tegelijkertijd taken op het gebied van productie en levering vervullen te verbieden transmissienetwerksystemen te beheren.

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 8 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De in lid 1, onder a), vervatte verplichting wordt geacht te zijn vervuld in een situatie waarin verschillende bedrijven die transportnetten bezitten, een joint venture hebben opgericht die in verscheidene lidstaten optreedt als beheerder van de betrokken transportnetten. Geen andere onderneming mag deel uitmaken van de joint venture, tenzij zij overeenkomstig artikel 10 is erkend als onafhankelijke systeembeheerder

5. Met het oog op het tot stand brengen van regionale samenwerking als bepaald in artikel 5 bis, bevorderen en ondersteunen de lidstaten de samenwerking tussen transportnetbeheerders en regelgevers wanneer deze gericht is op het harmoniseren van de toegangs- en balanceringsregels (die de integratie van balanceringszones bevorderen) binnen en tussen aangrenzende lidstaten, in overeenstemming met artikel 2 nonies, lid 3 van Verordening (EG) nr. 1228/2003. Een dergelijke samenwerking kan de vorm aannemen van een gemeenschappelijke structuur tussen transportnetbeheerders die belang hebben bij het samenvoegen van verschillende aangrenzende gebieden. In dergelijke gevallen zullen de lidstaten ervoor zorgen dat de gemeenschappelijke structuur van de betrokken transportnetbeheerders in overeenstemming is met de artikelen 8 en 10 bis.

Motivering

De uitdaging om grotere en meer transparante markten te creëren gebiedt een sterke leiding. Hoewel vrijwillige samenwerking van netbeheerders op regionaal niveau in bepaalde gevallen resultaat kan opleveren, zijn wij van mening dat een robuuster kader voor regionaal netbeheer in dit geval noodzakelijk is.

De richtlijn moet de mogelijkheid bieden om uiteindelijk een regionale/Europese netbeheerder in te stellen. Het is daarnaast van wezenlijk belang ervoor te zorgen dat regionale samenwerking het mogelijk maakt dat een werkelijke pan-Europese markt verrijst.

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis. Wanneer de aandeelhouder van een onderneming als bedoeld in lid 1 bis een lidstaat is, zullen de verplichtingen zoals uiteengezet in lid 1 ter en lid 1 quater geacht worden te zijn voldaan, mits de onderneming één van de taken in de vorm van productie of levering verricht en de transportnetbeheerder of het transportnet wettelijk gescheiden rijkseenheden zijn en voldoen aan leden 1 ter en quater.

Motivering

Het scheiden van netwerken houdt niet automatisch in dat de activiteiten ook geprivatiseerd worden. De publieke sector moet net zo goed de mogelijkheid krijgen om zorg te dragen voor de levering of de productie en het transport, zolang de scheiding van de twee netwerken is gewaarborgd.

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 8 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Van lid 1 kan worden afgeweken wanneer met één of verscheidene derde landen een overeenkomst is gesloten waarbij de Gemeenschap partij is.

2. Van lid 1 kan in overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag worden afgeweken wanneer met één of verscheidene derde landen een overeenkomst is gesloten waarbij de Gemeenschap partij is.

Motivering

Aangezien het gaat om een aangelegenheid die betrekking heeft op het economische beleid en de interne veiligheid van de Gemeenschap, dienen deze overeenkomsten te worden voorgelegd aan en goedgekeurd door de wetgevingsinstanties van de Unie, conform de bepalingen van het Verdrag.

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 8 ter – lid 13

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

13. De Commissie stelt richtsnoeren vast met een nadere omschrijving van de procedure die moet worden gevolgd voor de toepassing van de leden 6 tot en met 9. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3.

13. De Commissie kan de richtsnoeren met een nadere omschrijving van de procedure die moet worden gevolgd voor de toepassing van de leden 6 tot en met 9, wijzigen. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt gewijzigd overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3.

Motivering

Met het voorstel moet worden gegarandeerd dat de richtsnoeren volgens de normale procedure door Parlement en Raad worden aangenomen. Het overdragen van bevoegdheden aan de Commissie moet beperkt blijven tot eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Amendement  20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6 bis

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 9 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) In artikel 9, lid 1, wordt de volgende letter f bis) toegevoegd:

 

"(f bis) Bij de uitoefening van zijn taken moet elke transportnetbeheerder zorgen dat hij serieus rekening houdt met de mogelijke voordelen voor de regio waarin hij opereert. Zonder vooruit te willen lopen op de rechten van aandeelhouders inzake de investeringsrentabiliteit en de behoeften aan eigen vermogen, moeten beslissingen van de transportnetbeheerder inzake beheer en investeringen overeenkomen met de investeringsplannen op regionaal en communautair niveau zoals bedoeld in artikel 2 quater en 2 quinquies van Verordening (EG) nr. 1228/2003, en moeten zij ten minste op regionaal niveau de ontwikkeling en integratie van de markt bevorderen en sociaal-economische welvaartsvoordelen optimaliseren.

Motivering

Artikel 9, lid 1, letter f bis) (nieuw) zorgt dat transportnetbeheerders de behoeften van de regio waarin zij opereren altijd als eerste prioriteit beschouwen. Zij moeten met name zorgen dat de sociaal-economische welvaart in hun regio, en zelfs daarbuiten, wordt verbeterd.

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6 ter (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 ter) Aan artikel 9 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"1 bis. Elke transportnetbeheerder ontwikkelt ten minste iedere twee jaar een tienjarig netwerkontwikkelingsplan dat voorziet in doeltreffende maatregelen om de voorzienings- en leveringszekerheid te garanderen. Het ontwikkelingsplan zal met name:

 

(a) marktdeelnemers op de hoogte stellen van de belangrijkste transmissie-infrastructuren die de komende tien jaar gebouwd worden.

 

(b) alle investeringen omvatten waarover al een besluit is genomen en nieuwe investeringen vaststellen waarover gedurende de volgende drie jaar wat betreft de uitvoering een besluit moet worden genomen.

 

Teneinde het tienjarig netwerkontwikkelingsplan te ontwikkelen, dient elke transportnetbeheerder redelijke ramingen te maken van de ontwikkeling van het transport, het verbruik en de uitwisseling met andere landen, waarbij rekening wordt gehouden met bestaande netwerkinvesteringsplannen op regionaal en Europees niveau. Een transportnetbeheerder dient deze ramingen binnen een redelijke termijn over te dragen aan de nationale regelgevende autoriteit.

 

De nationale regelgevende autoriteit dient alle relevante netwerkgebruikers op een open en transparante wijze om advies te vragen op basis van een voorlopig tienjarig netwerkontwikkelingsplan en kan de resultaten van dit adviesproces publiceren, met name wat betreft de mogelijke investeringsbehoeften.

 

De nationale regelgevende autoriteit dient te onderzoeken of het tienjarig netwerkontwikkelingsplan alle investeringsbehoeften dekt die tijdens het adviesproces naar voren kwamen, en kan eisen dat de transportnetbeheerder zijn plan wijzigt.

 

Indien een transportnetbeheerder weigert een bepaalde investering uit te voeren die opgenomen is in het tienjarig ontwikkelingsplan, dat binnen drie jaar uitgevoerd moet worden, dan zullen de lidstaten zorgen dat de regelgevende autoriteit bevoegd is om:

 

(a) de transportnetbeheerder te verzoeken aan zijn/haar investeringsverplichtingen te voldoen door een beroep te doen op de eigen financiële draagkracht; of

 

(b) onafhankelijke investeerders uit te nodigen in te schrijven op een noodzakelijke investering in een transmissiesysteem, waarbij mogelijk van de transportnetbeheerder verlangd wordt dat deze instemt met:

 

- financiering door derden;

 

- het bouwen van nieuwe activa door derden;

 

- het beheren van nieuwe activa door derden; en/of

 

- een kapitaalverhoging om de vereiste investeringen te financieren en onafhankelijke investeerders de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan het kapitaal.

 

De betreffende financiële maatregelen moeten worden goedgekeurd door de regelgevende autoriteit.

 

Of een bepaalde investering nu gedaan wordt door de transportnetbeheerder of door derden, tariefregulering zorgt voor opbrengsten die de kosten van dergelijke investeringen dekken.

 

De nationale regelgevende autoriteit geeft leiding aan en evalueert de uitvoering van het investeringsplan.

 

Transportnetbeheerders dienen transparante en doeltreffende procedures op te stellen en te publiceren voor een niet-discriminerende aansluiting van nieuwe energiecentrales op het netwerk. Deze procedures moeten worden goedgekeurd door de nationale regelgevende autoriteit.

 

Transportnetbeheerders zijn niet bevoegd om de aansluiting van nieuwe energiecentrales te weigeren op grond van mogelijke toekomstige beperkingen wat betreft de beschikbare netwerkcapaciteit, zoals stagnatie in afgelegen delen van het transmissienetwerk. Transportnetbeheerders worden geacht de benodigde informatie te verschaffen.

 

Transportnetbeheerders zijn niet bevoegd om een nieuw overdrachtspunt te weigeren enkel en alleen omdat het tot extra kosten zal leiden in verband met de noodzakelijke toename van de capaciteit van netwerkelementen in de directe omgeving van het overdrachtspunt."

Motivering

Hoewel de optie van effectieve en doelmatige wettelijke ontvlechting reeds verschillende strenge voorwaarden stelt voor deze transportnetbeheerders, moet een groot deel van die voorwaarden ook van toepassing zijn op transportnetbeheerders die ontvlochten zijn en transportnetbeheerders die vallen onder de onafhankelijke netbeheerders. Er moet altijd zorg worden gedragen voor niet-discriminerende toegang van nieuwe krachtcentrales en noodzakelijke investeringen in het netwerk, ongeacht wie de eigenaar van het netwerk is.

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 10 bis – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie kan richtsnoeren uitwerken om een volledige en effectieve naleving door de transportneteigenaar van lid 2 van dit artikel te waarborgen. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3.

Schrappen

Motivering

Met het voorstel moet worden gegarandeerd dat de richtsnoeren volgens de normale procedure door Parlement en Raad worden aangenomen. Het overdragen van bevoegdheden aan de Commissie moet beperkt blijven tot eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 10 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 10 ter

Effectieve en efficiënte vennootschapsrechtelijke ontvlechting van transportnetten

 

Activa, apparatuur, personeel en identiteit

 

1. Transportnetbeheerders worden voorzien van alle personele, fysieke en financiële middelen van het verticaal geïntegreerde bedrijf die voor de reguliere activiteiten in het kader van elektriciteitstransmissie nodig zijn, waarbij met name het volgende wordt gegarandeerd:

 

(a) alle activa die nodig zijn voor de reguliere activiteiten in het kader van elektriciteitstransmissie zijn eigendom van de transportnetbeheerder;

 

(b) al het personeel dat nodig is voor de reguliere activiteiten in het kader van elektriciteitstransmissie is rechtstreeks in dienst van de transportnetbeheerder;

 

(c) voor toekomstige investeringsprojecten worden conform het jaarlijkse financiële plan adequate financiële middelen beschikbaar gehouden.

 

De activiteiten volgens letters a) tot en met c) omvatten ten minste:

 

(i) vertegenwoordiging van de transportnetbeheerders en contacten met derden en met de regelgevende instanties;

 

(ii) het verlenen en beheren van toegang van derden, met name van nieuwe marktdeelnemers uit het segment van hernieuwbare energiebronnen;

 

(iii) het innen van een toegangsheffing, congestielasten en betalingen in het kader van het compensatiemechanisme tussen transportnetbeheerders overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1228/2003;

 

(iv) exploitatie, onderhoud en ontwikkeling van het transportnet;

 

(v) investeringsplanning om ervoor te zorgen dat het systeem op langere termijn in staat is aan een redelijke vraag te voldoen en de continuïteit van de voorziening te waarborgen;

 

(vi) juridische advisering en vertegenwoordiging;

 

(vii) boekhouding en IT-functies.

 

2. De transportnetbeheerder mag naast de transmissie geen transacties of werkzaamheden uitvoeren die met zijn taken zouden kunnen conflicteren, waaronder het bezit van aandelen of deelnemingen in een bedrijf of een onderdeel van het verticaal geïntegreerde bedrijf dan wel in enig ander elektriciteits- of gasbedrijf. Uitzonderingen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de nationale regelgevende instantie en beperken zich tot het bezit van aandelen en deelnemingen in andere netwerkbedrijven.

 

3. De transportnetbeheerder heeft een eigen bedrijfsidentiteit, die duidelijk afwijkt van die van het verticaal geïntegreerde bedrijf, met een eigen merknaam, eigen communicatieactiviteiten en eigen bedrijfsruimten.

 

4. De transportnetbeheerder mag aan het verticaal geïntegreerde bedrijf geen gevoelige informatie of informatie die commercieel voordelig kan zijn, doen toekomen indien hij deze informatie niet ook op niet-discriminerende wijze ter beschikking stelt van alle marktdeelnemers. Welke soorten informatie onder deze bepaling vallen, wordt door de transportnetbeheerder in overleg met de nationale regelgevingsinstantie vastgesteld.

 

5. De boeken van transportnetbeheerders worden gecontroleerd door een andere controleur dan degene die het verticaal geïntegreerde bedrijf en alle gelieerde ondernemingen controleert.

 

Onafhankelijkheid van het management, de directeur respectievelijk de directie van de transportnetbeheerder

 

6. Besluiten over de benoeming en over een eventuele voortijdige beëindiging van de aanstelling van de directeur of van leden van de directie van de transportnetbeheerder en de daarop betrekking hebbende overeenkomsten worden aangemeld bij de nationale regelgevende instantie. Deze besluiten en overeenkomsten worden alleen bindend wanneer de regelgevende instantie daarover binnen een termijn van drie weken na de aanmelding geen veto heeft uitgesproken. De regelgevende instantie kan een veto uitspreken over benoemingen en daarop betrekking hebbende overeenkomsten indien ernstige twijfel bestaat over de professionele onafhankelijkheid van de benoemde directeur of het benoemde directielid, en over vroegtijdige beëindigingen van aanstellingen en daarop betrekking hebbende overeenkomsten indien ernstige twijfel bestaat over de beweegredenen voor die maatregel.

 

7. Een effectief rechtsmiddel om beroep in te stellen bij de regelgevende instantie of bij een rechtbank is gegarandeerd voor ieder beroep dat de directeur of een lid van de directie van de transportnetbeheerder aantekent tegen voortijdige beëindiging van een aanstelling.

 

8. De regelgevende instantie moet binnen zes maanden een beslissing nemen over het beroep. Overschrijding van deze termijn is slechts toegestaan indien daarvoor inhoudelijke gronden bestaan.

 

9. Na beëindiging van de aanstelling bij de transportnetbeheerder mag/mogen de betrokken directeur/betrokken leden van de directie gedurende ten minste drie jaar geen functie uitoefenen in enige vestiging van het verticaal geïntegreerde bedrijf die taken in de vorm van productie of levering uitvoert.

 

10. De directeur/de leden van de directie heeft/hebben geen belangen in of ontvangt/ontvangen geen vergoeding van enige onderneming van het verticaal geïntegreerde bedrijf, anders dan de transportnetbeheerder. Het salaris van de directeur of van de leden van de directie hangt op geen enkele wijze samen met de activiteiten van het verticaal geïntegreerde bedrijf, anders dan die van de transportnetbeheerder.

 

11. De directeur of de leden van de directie van de transportnetbeheerder mag/mogen geen directe of indirecte verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse bedrijfsvoering van enige andere vestiging van het verticaal geïntegreerde bedrijf.

 

12. Onverminderd bovenstaande bepalingen heeft de transportnetbeheerder daadwerkelijk het recht om onafhankelijk van het geïntegreerde elektriciteitsbedrijf besluiten te nemen met betrekking tot de activa die nodig zijn voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het netwerk. Dit vormt geen beletsel voor passende coördinatieregelingen die ervoor moeten zorgen dat de moedermaatschappij algemene grenzen voor de hoogte van de schulden van de dochtermaatschappij kan vaststellen. De moedermaatschappij mag geen instructies geven met betrekking tot de dagelijkse bedrijfsvoering of individuele besluiten over de aanleg of de verbetering van transmissielijnen die verdergaan dan de voorwaarden van het goedgekeurde financiële plan of enig vergelijkbaar instrument;

 

Raad van toezicht / Raad van bestuur

 

13. Een voorzitter van de raad van toezicht of de raad van bestuur van de transportnetbeheerder zal geen deel uitmaken van een tak van de verticaal geïntegreerde onderneming die taken in de vorm van transport of levering verricht.

 

14. De raad van toezicht of de raad van bestuur van de transportnetbeheerder zal onder andere bestaan uit onafhankelijke leden die benoemd worden voor een periode van ten minste vijf jaar. Hun benoeming zal worden gerapporteerd aan de regelgevende autoriteit of een andere bevoegde autoriteit, en zal bindend worden onder de voorwaarden die vastgesteld zijn in lid 6.

 

15. Met het oog op de toepassing van lid 14 wordt een lid van de raad van toezicht/raad van bestuur van een transportnetbeheerder geacht onafhankelijk te zijn, indien hij niet zakelijk of anderszins betrokken is bij het verticaal geïntegreerde bedrijf, bij de meerderheidsaandeelhouders daarvan of bij de directie van het verticaal geïntegreerde bedrijf of zijn meerderheidsaandeelhouders, waardoor een belangenconflict ontstaat dat zijn oordeelsvermogen zou kunnen belemmeren. Er moet met name aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 

(a) hij is gedurende de vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming als lid van de raad van toezicht/raad van bestuur geen werknemer geweest van enige vestiging van het verticaal geïntegreerde bedrijf die taken in de vorm van productie of levering uitvoert;

 

(b) hij heeft geen belangen in en ontvangt geen vergoeding van het verticaal geïntegreerde bedrijf of enige gelieerde onderneming, uitgezonderd de transportnetbeheerder;

 

(c) hij onderhoudt tijdens zijn mandaat als lid van de raad van toezicht/raad van bestuur geen relevante zakelijke betrekkingen met enige vestiging van het verticaal geïntegreerde bedrijf die taken in de vorm van levering van energie uitvoert;

 

(d) hij is geen lid van de directie van een onderneming waarin het verticaal geïntegreerde bedrijf leden van de raad van toezicht/raad van bestuur benoemt.

 

Toezichthouder

 

16. De lidstaten zien erop toe dat transportnetbeheerders een nalevingsprogramma vaststellen met maatregelen om te waarborgen dat discriminerend gedrag is uitgesloten. In dit programma moeten de specifieke verplichtingen van de werknemers ter verwezenlijking van die doelstelling worden omschreven. Het is onderworpen aan goedkeuring door de regelgevende instantie. De naleving van het programma wordt op onafhankelijke wijze gemonitord door de toezichthouder. De regelgevende instantie heeft de bevoegdheid sancties op te leggen indien het nalevingsprogramma inadequaat wordt uitgevoerd.

 

17. De directeur/de directie van de transportnetbeheerder benoemt een persoon of orgaan tot toezichthouder, met de volgende taken:

 

(a) het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van het nalevingsprogramma;

 

(b) het opstellen van een gedetailleerd jaarverslag, waarvoor de criteria worden vastgesteld door de regelgevende instantie in overleg met het Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers; het vaststellen van maatregelen tot uitvoering van het nalevingsprogramma en het indienen van het verslag bij de regelgevende instantie;

 

(c) het doen van aanbevelingen met betrekking tot het nalevingsprogramma en de uitvoering daarvan.

 

18. De onafhankelijkheid van de toezichthouder is met name gewaarborgd door de voorwaarden in zijn arbeidsovereenkomst.

 

19. De toezichthouder kan geregeld overleg voeren met de raad van toezicht/raad van bestuur van de transportnetbeheerder, het verticaal geïntegreerde bedrijf en de regelgevende instanties.

 

20. De toezichthouder neemt deel aan alle vergaderingen van de raad van toezicht/raad van bestuur van de transportnetbeheerder die betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

 

(a) voorwaarden voor toegang tot en aansluiting op het net, waaronder het innen van een toegangsheffing, congestielasten en betalingen in het kader van het compensatiemechanisme tussen transportnetbeheerders overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1228/2003;

 

(b) projecten voor het beheren, onderhouden en ontwikkelen van het transportnet, met inbegrip van investeringen in de koppelingsinfrastructuur en de aansluitingen;

 

(c) voorschriften inzake balancering, met inbegrip van voorschriften inzake energiereserves;

 

(d) aankoop van energie om energieverliezen te compenseren.

 

21. Tijdens deze vergaderingen ziet de toezichthouder erop toe dat informatie over activiteiten van producenten of leveranciers die commercieel voordeel kan bieden niet op een discriminerende wijze wordt vrijgegeven aan de raad van toezicht/raad van bestuur.

 

22. De toezichthouder heeft toegang tot alle relevante boeken, documenten en kantoren van de transportnetbeheerder en tot alle informatie die nodig is om zijn ambtelijke verplichtingen naar behoren te kunnen vervullen.

 

23. De toezichthouder wordt benoemd en van zijn functie ontheven door de directeur/directie, doch slechts na voorafgaande goedkeuring van de regelgevende instantie.

 

24. Na zijn ontslag mag de toezichthouder voor een periode van ten minste vijf jaar geen zakelijke betrekkingen met het verticaal geïntegreerde bedrijf onderhouden.

 

25. Transportnetbeheerders stellen uiterlijk om de twee jaar een over tien jaar lopend netwerkontwikkelingsplan op. Zij dragen zorg voor doeltreffende maatregelen om de adequaatheid van het netwerk en de continuïteit van de voorziening te waarborgen.

 

26. Het over tien jaar lopende netwerkontwikkelingsplan moet met name:

 

(a) marktdeelnemers wijzen op de belangrijkste transportinfrastructuren die de komende tien jaar moeten worden aangelegd;

 

(b) een uiteenzetting bevatten van alle investeringen waartoe reeds is besloten, alsmede nieuwe investeringen aanwijzen waarover in de komende drie jaar een uitvoeringsbesluit moet worden genomen.

 

27. Ten behoeve van dit tienjarenplan formuleert iedere transportnetbeheerder gefundeerde hypothesen over de ontwikkeling van de productie, het verbruik en de uitwisseling met andere landen. Daarbij houdt hij rekening met regionale en Europese plannen voor investeringen in het bestaande netwerk. De transportnetbeheerder legt het desbetreffende ontwerp tijdig voor aan de nationale regelgevende instantie.

 

28. De regelgevende instantie consulteert op basis van een ontwerp voor het tienjarenplan alle relevante netwerkgebruikers op een open en transparante wijze en kan het resultaat van de consultatieronde, met name eventuele benodigde investeringen, openbaar maken.

 

29. De regelgevende instantie controleert of in het tienjarenplan voor de ontwikkeling van het netwerk alle investeringsbehoeften zijn opgenomen die tijdens de consultatieronde zijn vastgesteld. De regelgevende instantie kan de transportnetbeheerder opdragen het plan te wijzigen.

 

30. Indien de transportnetbeheerder weigert een specifieke investering te implementeren die in het tienjarenplan wordt genoemd en in de komende drie jaar moet worden verwezenlijkt, zorgt de betrokken lidstaat ervoor dat de regelgevende instantie de bevoegdheid heeft tot het nemen van een van de volgende maatregelen:

 

(a) de transportnetbeheerder met alle wettelijke middelen dwingen om met gebruikmaking van zijn financiële capaciteit zijn investeringsverplichtingen na te komen,

 

(b) onafhankelijke investeerders uitnodigen een offerte in te dienen voor een noodzakelijke investering in een transportnet en de transportbeheerder ertoe verplichten:

 

- in te stemmen met financiering door een derde;

 

- in te stemmen met de aanleg door een derde of de desbetreffende nieuwe activa te creëren;

 

- het desbetreffende nieuwe vermogensbestanddeel te exploiteren.

 

De wijze van financiering behoeft de goedkeuring van de regelgevende instantie. In beide gevallen maakt de regulering van tarieven inkomsten mogelijk die de kosten van dergelijke investeringen dekken.

 

31. De regelgevende instantie houdt toezicht op en evalueert de tenuitvoerlegging van het investeringsplan.

 

32. Transportnetbeheerders zijn verplicht transparante en doeltreffende procedures te ontwikkelen en te publiceren voor de niet-discriminerende aansluiting van nieuwe energiecentrales op het netwerk. Deze procedures zijn onderworpen aan goedkeuring door de nationale regelgevende instanties.

 

33. Transportnetbeheerders zijn niet gemachtigd de aansluiting van een nieuwe energiecentrale te weigeren op grond van eventuele toekomstige beperkingen van de beschikbare netwerkcapaciteit, zoals congestie in afgelegen delen van het transportnet. De transportnetbeheerder is verplicht de nodige informatie te verstrekken.

 

34. Transportnetbeheerders zijn niet gemachtigd een nieuw aansluitpunt alleen te weigeren op grond van de extra kosten die dit met zich mee zal brengen in verband met de noodzakelijke capaciteitsverhoging van onderdelen van het netwerk in de nabijheid van het aansluitpunt.

 

Regionale samenwerking

 

35. Wanneer lidstaten kiezen voor regionale samenwerking, moeten zij de transportnetbeheerder een aantal nauwkeurig omschreven verplichtingen opleggen, die binnen een duidelijk afgebakende periode moeten worden vervuld. Bovendien moeten deze verplichtingen stapsgewijs leiden tot de oprichting van een gezamenlijke regionale distributiecentrale (common regional dispatching centre), die uiterlijk ...+ verantwoordelijk is voor veiligheidsvraagstukken.

 

36. Wanneer verschillende lidstaten op regionaal niveau samenwerken, wijzen zij in samenspraak met de Commissie een regionaal coördinator aan.

 

37. De regionaal coördinator bevordert op regionaal niveau de samenwerking tussen regelgevende instanties en eventuele andere bevoegde instanties, netwerkbeheerders, elektriciteitsbeurzen (power exchanges), netwerkgebruikers en marktpartijen. Hij moet met name:

 

(a) nieuwe doelmatige investeringen in de koppelingsinfrastructuur bevorderen. Daar toe assisteert hij transportnetbeheerders bij het opstellen van hun regionale interconnectieplan en draagt hij bij aan de coördinatie van hun investeringsbesluiten en eventueel van hun open season-procedure;

 

(b) een efficiënt en veilig gebruik van het netwerk bevorderen. Daartoe levert hij door middel van de totstandbrenging van gezamenlijke toewijzing en gezamenlijke veiligheidsmechanismen een bijdrage aan de coördinatie tussen transportnetbeheerders, nationale regelgevende instanties en andere bevoegde nationale instanties;

 

(c) aan de Commissie en de betrokken lidstaten jaarlijks verslag uitbrengen over de in de regio geboekte vooruitgang, alsmede over enig probleem of obstakel dat de vooruitgang kan belemmeren.

 

Sancties

 

38. Om de taken die haar in dit artikel worden opgelegd te kunnen vervullen, krijgt de nationale regelgevende instantie de volgende bevoegdheden:

 

(a) de bevoegdheid om van de transportnetbeheerder informatie van welke aard ook te verlangen en met ieder personeelslid van de transportnetbeheerder rechtstreeks contact op te nemen; in geval van twijfel is dit recht ook van toepassing op het verticaal geïntegreerde bedrijf en zijn vestigingen;

 

(b) de bevoegdheid om de transportnetbeheerder en in het geval van twijfel het verticaal geïntegreerde bedrijf en zijn vestigingen aan elk noodzakelijk onderzoek te onderwerpen; hiervoor gelden de bepalingen van artikel 20 van de Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag*.

 

39. Om de taken zoals bedoeld in dit artikel te kunnen uitvoeren krijgt de nationale regelgevende instantie de bevoegdheid om effectieve, passende en afschrikwekkende sancties op te leggen aan transportnetbeheerders en/of verticaal geïntegreerde bedrijven die hun verplichtingen overeenkomstig dit artikel of de besluiten van de nationale regelgevende instantie niet naleven. Deze bevoegdheid omvat:

 

(i) het recht effectieve, passende en afschrikwekkende boetes op te leggen, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op basis van de omzet van de transportnetbeheerder;

 

(ii) het recht verordeningen uit te vaardigen om een einde te maken aan discriminerend gedrag.

 

__________

+ PB: Zes jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.

 

* PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1419/2006 (PB L 269 van 28.9.2006, blz. 1).

Motivering

De lidstaten moeten over een derde bruikbare optie kunnen beschikken, die geen ernstige inbreuk vormt op de eigendomsstructuren van de lidstaten en waardoor verticaal geïntegreerde bedrijven het netwerk - met inachtneming van strikte voorwaarden en verplichtingen - als joint venture kunnen blijven exploiteren.

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 14 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis) In artikel 14 wordt lid 4 vervangen door:

 

"4. Een lidstaat moet de transportnetbeheerder ertoe verplichten om bij het inschakelen van stroomproductie-eenheden prioriteit te geven aan productie-installaties die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, afvalstoffen of warmtekrachtkoppeling."

Motivering

Teneinde de doelstelling te behalen dat in 2020 twintig procent van de energie binnen de EU afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen, moet ervoor worden gezorgd dat hernieuwbare energiebronnen voorrang krijgen bij de toegang tot het netwerk.

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 10

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 15 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wanneer de distributienetbeheerder deel uitmaakt van een verticaal geïntegreerd bedrijf zien de lidstaten erop toe dat de activiteit van de distributienetbeheerder wordt gemonitord om erover te waken dat hij die verticale integratie niet benut om de mededinging te vervalsen. Met name vermijden verticaal geïntegreerde distributienetbeheerders om via communicatie en merknamen verwarring te scheppen wat de afzonderlijke identiteit betreft van de leveringstak van het verticaal geïntegreerde bedrijf.

3. Wanneer de distributienetbeheerder deel uitmaakt van een verticaal geïntegreerd bedrijf zien de lidstaten erop toe dat de activiteit van de distributienetbeheerder wordt gemonitord om erover te waken dat hij die verticale integratie niet benut om de mededinging te vervalsen. Met name vermijden verticaal geïntegreerde distributienetbeheerders om via communicatie verwarring te scheppen wat de afzonderlijke identiteit betreft van de leveringstak van het verticaal geïntegreerde bedrijf.

Motivering

Vereenvoudiging.

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 10

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 15 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren vaststellen om volledige en effectieve naleving door de distributienetbeheerder van lid 2 van dit artikel te waarborgen, meer bepaald op het gebied van volledige onafhankelijkheid van de distributienetbeheerder, de afwezigheid van discriminerend gedrag en het voorkomen dat bij de leveringsactiviteit van het verticaal geïntegreerde bedrijf op oneerlijke wijze voordeel wordt gehaald uit die verticale integratie. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3.

Schrappen

Motivering

Met het voorstel moet worden gegarandeerd dat de richtsnoeren volgens de normale procedure door Parlement en Raad worden aangenomen. Het overdragen van bevoegdheden aan de Commissie moet beperkt blijven tot eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 bis – lid 3 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) het management van de regelgevende instantie is aangewezen voor een niet-hernieuwbare vaste termijn van minimaal vijf jaar, en in die termijn uitsluitend van zijn ambt mag worden ontheven als het niet langer voldoet aan de in dit artikel omschreven voorwaarden of schuldig is geweest aan ernstig wangedrag.

(b) het management van de regelgevende instantie is aangewezen voor een slechts éénmaal hernieuwbare termijn van minimaal vijf jaar (ofwel een niet-hernieuwbaar maximum van tien jaar), en in die termijn uitsluitend van zijn ambt mag worden ontheven als het niet langer voldoet aan de in dit artikel omschreven voorwaarden of schuldig is geweest aan ernstig wangedrag.

Motivering

Een termijn van vijf jaar voor de nationale regelgevende instantie moet éénmaal hernieuwbaar zijn, gezien de langdurige aard en de behoefte aan stabiliteit van de energiemarkt; langere benoemingen moeten niet-hernieuwbaar zijn.

Amendement  28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter g

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) monitoring van de netwerkveiligheid en -betrouwbaarheid en evaluatie van de netwerkveiligheids- en -betrouwbaarheidsregels;

(g) monitoring van de netwerkveiligheid en -betrouwbaarheid, vaststelling en goedkeuring van normen en vereisten voor de kwaliteit van de dienstverlening en de voorziening en evaluatie van de geleverde kwaliteit van de dienstverlening en de voorziening, alsmede netwerkveiligheids- en -betrouwbaarheidsregels;

Motivering

Sommige nationale regelgevende instanties hebben reeds tot taak de werking van de elektriciteitsmarkt te controleren, ook wat betreft de kwaliteit van de leveringen en de dienstverlening aan consumenten, die dan werkelijk kunnen profiteren van een consistentere en transparantere regelgeving.

Amendement  29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter m

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(m) waarborgen van de toegang van de consument tot verbruiksgegevens, het gebruik van een geharmoniseerd formaat voor verbruiksgegevens en de toegang tot de gegevens overeenkomstig punt h), van bijlage A;

(m) aan alle marktdeelnemers waarborgen van een efficiënte en gelijke toegang tot verbruiksgegevens van de consument, het gebruik van een geharmoniseerd formaat voor verbruiksgegevens en de toegang tot de gegevens overeenkomstig punt h), van bijlage A;

Motivering

Een preciezere formulering is nodig om te garanderen dat de aardgasmarkt voor alle marktdeelnemers wordt opengesteld.

Amendement  30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 3 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) in samenwerking met de nationale mededingingsautoriteit onderzoeken opzetten over de functionering van de elektriciteitsmarkten en, wanneer er geen inbreuken op de mededingingsregels zijn, beslissen over passende, noodzakelijke en evenredige maatregelen om een daadwerkelijke mededinging te bevorderen en de goede functionering van de markt te waarborgen, inclusief virtuele elektriciteitscentrales;

(b) in samenwerking met de nationale mededingingsautoriteit en met inachtneming van de bevoegdheden van de autoriteiten onderzoeken opzetten over de functionering van de elektriciteitsmarkten en, wanneer er geen inbreuken op de mededingingsregels zijn, beslissen over passende, noodzakelijke en evenredige maatregelen om een daadwerkelijke mededinging te bevorderen en de goede functionering van de markt te waarborgen, inclusief virtuele elektriciteitscentrales;

Motivering

De verschillen tussen de bevoegdheden van de energieregelgever en de mededingingsautoriteit moeten in aanmerking worden genomen.

Amendement  31

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 3 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) opvragen bij elektriciteitsbedrijven van informatie die relevant is voor de uitvoering van haar taken;

(c) opvragen bij elektriciteitsbedrijven van gegronde informatie die relevant is voor de uitvoering van haar taken;

Motivering

De taken en verantwoordelijkheden van nationale regelgevende autoriteiten moeten niet worden verward met die van andere betrokken autoriteiten, en er moet gepaste aandacht worden geschonken aan deelnemers die mogelijk worden getroffen door regelgevende besluiten. In dit opzicht moeten vergaande structurele maatregelen zoals virtuele elektriciteitscentrales in de context van het communautair mededingingsrecht te worden gezien en dienen bij de daadwerkelijke toepassing van deze centrales de nodige controlemechanismen te worden uitgevoerd.

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 3 – letter d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) opleggen van effectieve, passende en afschrikwekkende sancties aan elektriciteitsbedrijven die hun verplichtingen overeenkomstig deze richtlijn of de besluiten van de regelgevende instantie of het Agentschap niet naleven;

(d) waar nodig, opleggen van onpartijdige, evenredige en consequente sancties aan elektriciteitsbedrijven die hun verplichtingen overeenkomstig deze richtlijn of de bindende besluiten van de regelgevende instantie of het Agentschap niet naleven;

Motivering

De taken en verantwoordelijkheden van nationale regelgevende autoriteiten moeten niet worden verward met die van andere betrokken autoriteiten, en er moet gepaste aandacht worden geschonken aan deelnemers die mogelijk worden getroffen door regelgevende besluiten. In dit opzicht moeten vergaande structurele maatregelen zoals virtuele elektriciteitscentrales in de context van het communautair mededingingsrecht te worden gezien en dienen bij de daadwerkelijke toepassing van deze centrales de nodige controlemechanismen te worden uitgevoerd.

Amendement  33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 4 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de verbinding met en toegang tot nationale netwerken, inclusief de transmissie- en distributietarieven. Deze tarieven maken de vereiste investeringen in de netwerken mogelijk waardoor hun levensvatbaarheid kan worden gewaarborgd;

(a) de verbinding met en toegang tot nationale netwerken, inclusief de transmissie- en distributietarieven, of, indien de te gebruiken methode voor het vaststellen van de tarieven tijdens een reglementaire periode wordt onderzocht voordat het uiteindelijke tarief wordt vastgesteld, de voorlopige tarieven. De reglementaire periode moet niet langer dan vijf jaar duren. Deze tarieven maken de vereiste investeringen in de netwerken mogelijk waardoor hun levensvatbaarheid kan worden gewaarborgd;

Motivering

De regelgevende autoriteiten kunnen tevens de methodiek vaststellen om de tarieven te bepalen. Dit is echter alleen acceptabel indien het gaat om een voorlopige beslissing, van maximaal vijf jaar, voordat een definitief besluit wordt genomen over de tarieven zelf.

Amendement  34

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 13

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

13. De lidstaten waken erover dat er geschikte mechanismen op nationaal niveau bestaan krachtens welke een partij die getroffen wordt door een besluit van de nationale regelgevende instantie beroep kan aantekenen bij een instantie die onafhankelijk is van de betrokken partijen.

13. De lidstaten waken erover dat er geschikte mechanismen op nationaal niveau bestaan krachtens welke een partij die getroffen wordt door een besluit van de nationale regelgevende instantie beroep kan aantekenen bij een nationale rechtsprekende instantie of bij een andere nationale onafhankelijke instantie die onafhankelijk is van de betrokken partijen of van overheden.

Motivering

De onafhankelijkheid en integriteit van besluiten van nationale regelgevende instanties moet worden gewaarborgd door een onafhankelijke en neutrale instantie, zoals een rechtbank, die niet onderworpen is aan particuliere of politieke invloed, onder meer overeenkomstig artikel 22 bis, lid 2, waarin de onafhankelijkheid van regelgevende instanties van enige andere openbare of particuliere entiteit, marktbelangen of regeringen is vastgelegd. De mogelijkheid van het aantekenen van beroep bij een rechtbank draagt bij aan de verwezenlijking van de onafhankelijkheid van regelgevende besluiten van politieke inmenging. Dit is tevens noodzakelijk gezien het feit dat in sommige landen lokale gemeentes betrokken zijn bij deze besluiten.

Amendement  35

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 14

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

14. De Commissie kan richtsnoeren vaststellen betreffende de toepassing door de regelgevende instanties van de dit in artikel omschreven bevoegdheden. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3.

14. De Commissie kan richtsnoeren betreffende de toepassing door de regelgevende instanties van de dit in artikel omschreven bevoegdheden wijzigen. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt gewijzigd overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3.

Motivering

Met het voorstel moet worden gegarandeerd dat de richtsnoeren volgens de normale procedure door Parlement en Raad worden aangenomen. Het overdragen van bevoegdheden aan de Commissie moet beperkt blijven tot eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Amendement  36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quinquies – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Regelgevende autoriteiten moeten het recht hebben overeenkomsten met andere regelgevende instanties van de EU aan te gaan ter bevordering van samenwerking op het gebied van regelgeving.

Motivering

Regelgevende instanties moeten uit hoofde van hun nationale wetgeving de mogelijkheid hebben overeenkomsten te sluiten met andere regelgevende instanties in de EU om te zorgen voor uitgebreidere samenwerking en consistentie op het gebied van regelgeving.

Amendement  37

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quinquies – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren vaststellen betreffende de toepassing door de regelgevende instanties van de dit in artikel omschreven bevoegdheden. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3.

4. De Commissie kan richtsnoeren betreffende de toepassing door de regelgevende instanties van de dit in artikel omschreven bevoegdheden wijzigen. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt gewijzigd overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3.

Motivering

Met het voorstel moet worden gegarandeerd dat de richtsnoeren volgens de normale procedure door Parlement en Raad worden aangenomen. Het overdragen van bevoegdheden aan de Commissie moet beperkt blijven tot eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Amendement  38

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 sexies – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Het Agentschap geeft binnen een termijn van vier maanden zijn advies aan de regelgevende instantie die hierom heeft verzocht of aan de Commissie, alsook aan de regelgevende instantie die het besluit in kwestie heeft genomen.

2. Het Agentschap geeft binnen een termijn van twee maanden zijn advies aan de regelgevende instantie die hierom heeft verzocht of aan de Commissie, alsook aan de regelgevende instantie die het besluit in kwestie heeft genomen.

Motivering

Verkorting van de termijn.

Amendement  39

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 sexies – lid 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9. De Commissie stelt richtsnoeren vast waarin de voor de toepassing van dit artikel te volgen procedure nader wordt omschreven. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3.

Schrappen

Motivering

Met het voorstel moet worden gegarandeerd dat de richtsnoeren volgens de normale procedure door Parlement en Raad worden aangenomen. Het overdragen van bevoegdheden aan de Commissie moet beperkt blijven tot eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Amendement  40

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 septies – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Teneinde een eenvormige toepassing van dit artikel te waarborgen, kan de Commissie richtsnoeren vaststellen waarin de methoden en regelingen voor de rapportering van transacties en de vorm en inhoud van bedoelde verslagen worden omschreven. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3.

4. Teneinde een eenvormige toepassing van dit artikel te waarborgen, kan de Commissie de richtsnoeren wijzigen waarin de methoden en regelingen voor de rapportering van transacties en de vorm en inhoud van bedoelde verslagen zijn omschreven. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt gewijzigd overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3.

Motivering

Met het voorstel moet worden gegarandeerd dat de richtsnoeren volgens de normale procedure door Parlement en Raad worden aangenomen. Het overdragen van bevoegdheden aan de Commissie moet beperkt blijven tot eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Amendement  41

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 septies – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Wat transacties in elektriciteitsderivaten van leveringsbedrijven met grootafnemers en transportnetbeheerders betreft, wordt dit artikel pas van kracht nadat de Commissie de in lid 4 bedoelde richtsnoeren heeft vastgesteld.

5, Wat transacties in elektriciteitsderivaten van leveringsbedrijven met grootafnemers en transportnetbeheerders betreft, wordt dit artikel pas van kracht nadat de in lid 4 bedoelde richtsnoeren zijn vastgesteld.

Motivering

Met het voorstel moet worden gegarandeerd dat de richtsnoeren volgens de normale procedure door Parlement en Raad worden aangenomen. Het overdragen van bevoegdheden aan de Commissie moet beperkt blijven tot eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Amendement  42

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De Commissie dient bij het Europees Parlement en de Raad jaarlijks een voortgangsverslag in over de praktische en formele tenuitvoerlegging van deze richtlijn in de verschillende lidstaten.

PROCEDURE

Titel

Binnenmarkt voor elektriciteit

Document- en procedurenummers

COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD)

Commissie ten principale

ITRE

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ECON

11.10.2007

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Ján Hudacký

23.10.2007

 

 

Behandeling in de commissie

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Datum goedkeuring

21.4.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

18

4

10

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Guntars Krasts, John Purvis, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Bilyana Ilieva Raeva, Gilles Savary, Donato Tommaso Veraldi

ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (9.4.2008)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit
(COM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD))

Rapporteur voor advies: Alexander Lambsdorff

BEKNOPTE MOTIVERING

Dit voorstel heeft tot doel richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit te amenderen. Het is een van de vijf voorstellen van het derde wetgevingspakket voor de elektriciteits- en gasmarkten van de EU dat de Commissie in september 2007 gepresenteerd heeft. Uw rapporteur verwelkomt de vijf voorstellen van het pakket, dat hij in het algemeen ten volle steunt, omdat het van groot belang is voor de totstandbrenging van een echte Europese interne markt op het gebied van elektriciteit en dus ook energie. Het pakket heeft tot doel de voorziening te garanderen en ervoor te zorgen dat de prijzen laag en transparant blijven voor alle Europese verbruikers, met andere woorden het aan de gang zijnde liberaliseringsproces in Europa, waar uw rapporteur eveneens een groot voorstander van is, te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Ofschoon uw rapporteur het voorstel inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit verwelkomt, is hij van oordeel dat er nog ruimte is voor verbetering. Dit geldt met name voor de kwestie van de ontvlechting van de eigendom.

Er worden maatregelen voorgesteld om te komen tot een ware ontvlechting van netwerken (transportneteigenaars of transportnetbeheerders) van levering en productie, met als doel te zorgen voor een verdere liberalisering van de interne markten voor elektriciteit en aardgas, wat de consument ten goede moet komen. Uw rapporteur accepteert ontvlechting van de eigendom als een ultieme optie om te komen tot volledige liberalisering. Aangezien de huidige gegevens over ontvlechting van de eigendom als een middel om te komen tot volledige liberalisering van de interne energiemarkt evenwel ontoereikend zijn, dienen andere levensvatbare alternatieven, waarmee mogelijk dezelfde doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt, zorgvuldig te worden overwogen en geëvalueerd. In die context wordt het voorstel van acht lidstaten voor een "effectieve en doeltreffende ontvlechting" gedeeltelijk in dit advies geïntegreerd. Uw rapporteur stelt voor dat lidstaten aanvankelijk kunnen kiezen tussen ontvlechting van de eigendom en effectieve en doeltreffende ontvlechting. Indien een lidstaat evenwel opteert voor effectieve en doeltreffende ontvlechting, maar drie jaar na de datum van omzetting blijkt dat effectieve en doeltreffende ontvlechting onvoldoende is om te komen tot volledige liberalisering, dan zal ontvlechting van de eigendom verplicht worden gesteld voor alle betrokken lidstaten. De Commissie zal er in dat geval de Gemeenschap op wijzen dat effectieve en doeltreffende ontvlechting niet volstaat, en er zal een besluit worden genomen over het verplicht stellen van ontvlechting van de eigendom in het kader van een wetgevingsprocedure waarbij het Parlement ten volle zal worden betrokken. De optie van onafhankelijke systeembeheerders is in de door de Commissie voorgestelde vorm niet doenlijk, omdat zij te hoge toezichtskosten met zich meebrengt.

De in artikel 8 bis van het voorstel opgenomen "wederkerigheidsclausule" garandeert dat ondernemingen van buiten de EU geen significant belang kunnen verwerven in transportnetten of transportnetbeheerders van de EU, teneinde te grote afhankelijkheid van deze ondernemingen te voorkomen. Afwijkingen zijn slechts mogelijk indien de Gemeenschap ertoe besluit een overeenkomst te sluiten met een partij uit een derde land. Uw rapporteur is van oordeel dat ter wille van een coherent Europees energiebeleid besluiten over overeenkomsten met derde landen op communautair niveau dienen te worden genomen. Hij is het op dit punt eens met het voorstel van de Commissie.

Ofschoon de Commissie refereert aan het beginsel van niet-discriminatie tussen de openbare en de particuliere sector (overweging 12), vraagt uw rapporteur zich af of voldoende aandacht is besteed aan het feit dat moet worden gegarandeerd dat overheidsbedrijven onderworpen worden aan dezelfde ontvlechtingsverplichtingen als privé-bedrijven, aangezien overheidsinstanties er niet toe kunnen worden verplicht hun ondernemingen te privatiseren. Daarbij rijst de vraag of concurrenten van de particuliere sector niet kunnen worden benadeeld.

Uw rapporteur is ervan overtuigd dat de bescherming van de consument versterkte maatregelen vergt en stelt dan ook amendementen voor die verbeteringen inhouden wat bepaalde aspecten van deze bescherming van de consument betreft. Wat de plichten en bevoegdheden van de nationale regelgevende instanties betreft voorziet het voorstel in nog andere op de bescherming van de consument gerichte maatregelen. Uw rapporteur wenst de rol van de autoriteiten nog te versterken en te verduidelijken, teneinde de consument nog beter te beschermen.

Het voorstel houdt zich vooral bezig met de liberalisering van de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Uw rapporteur wenst te onderstrepen dat het ook van belang is dat de energieopwekking wordt afgestemd op de groeiende vraag. De Commissie geeft voorts zelf toe dat nog niet kan worden gesproken van een volledig functionerende Europese kleinhandelsmarkt. Er dienen dan ook nog verdere concrete voorstellen te worden gedaan om te komen tot een ware interne markt.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis) Alle consumenten moeten het recht hebben op dienstverlening en klachtenbehandeling door hun elektriciteitsdienstverlener overeenkomstig de internationale normen ISO 10001, ISO 10002 en ISO 10003 en op het voldoen aan de vastgestelde richtsnoeren moet worden toegezien door de nationale regelgever. Verdere ISO-normen die op dit gebied worden ontwikkeld, moeten ook aan de vereiste normen worden toegevoegd. In onderhavige richtlijn moeten worden opgenomen de normen en praktijken uit het voorstel voor een richtlijn inzake bepaalde aspecten van bemiddeling in civiele en commerciële zaken (2004/0251(COD)).

Motivering

Met de norm ISO 10001 wordt gestreefd naar tevredenheid van de klant door het opstellen van richtsnoeren voor gedragscodes. ISO 10002 geeft richtsnoeren voor de behandeling van klachten. ISO 10003 geeft richtsnoeren voor het oplossen van geschillen buiten organisaties. De ontwikkeling van een met ISO 10004 aan te duiden norm over het toezien op en het meten van de tevredenheid van de klanten is momenteel in behandeling en deze norm moet worden toegevoegd aan de vereiste normen wanneer deze klaar is, en wel door middel van de regelgevingsprocedure met toetsing.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 ter) De afnemers van elektriciteit moeten kunnen beschikken over duidelijke en begrijpelijke informatie over hun rechten ten aanzien van de energiesector. Met het oog daarop zou de Commissie, zodra de onderhavige richtlijn is aangenomen, een Europees Handvest betreffende de rechten van de energieconsument moeten opstellen, waarvan een kopie aan alle verbruikers zou moet kunnen worden opgestuurd bij ondertekening van iedere nieuwe overeenkomst.

Motivering

Het Europees Handvest van de energieconsument, waaraan momenteel wordt gesleuteld, moet een belangrijke plaats innemen bij de middelen die gericht zijn op de bescherming van de Europese consument. Daarom is het onontbeerlijk dat de Commissie snel werk maakt van het Handvest, zodat het een document wordt waar men niet omheen kan en dat bij ondertekening van een nieuwe overeenkomst aan de consument wordt opgestuurd opdat hij over alle nodige informatie kan beschikken over zijn rechten.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) De openbaredienstverplichtingen en de gemeenschappelijke minimumnormen die daaruit voortvloeien, moeten verder worden versterkt om te waarborgen dat alle consumenten hun voordeel doen bij de vrije mededinging. Toegang tot verbruiksgegevens is bij de levering aan klanten een belangrijk aspect en de consumenten moeten over hun gegevens kunnen beschikken zodat zij concurrenten kunnen uitnodigen een op deze gegevens gebaseerd aanbod te doen. De consument moet ook het recht hebben om naar behoren te worden geïnformeerd over zijn energieverbruik. Op gezette tijden verstrekte informatie over de energiekosten zullen een stimulans zijn voor energiebesparing aangezien de consument hierdoor feedback krijgt over het effect van investeringen in energie-efficiëntie en het effect van gedragswijziging.

(21) De universele en openbaredienstverplichtingen en de gemeenschappelijke minimumnormen die daaruit voortvloeien, moeten verder worden versterkt om te waarborgen dat alle consumenten hun voordeel doen bij de vrije mededinging en bij billijkere prijzen. Toegang tot objectieve en transparante verbruiksgegevens is bij de levering aan klanten een belangrijk aspect en de consumenten moeten over hun verbruiksgegevens kunnen beschikken en de bijbehorende prijzen en servicekosten, zodat zij concurrenten kunnen uitnodigen een op deze gegevens gebaseerd aanbod te doen. De consument moet ook het recht hebben om naar behoren te worden geïnformeerd over zijn energieverbruik en de vooruitbetalingen moeten passend zijn en een weerspiegeling vormen van het werkelijke elektriciteitsverbruik. Ten minste per kwartaal aan de consumenten verstrekte informatie over de energiekosten zullen een stimulans zijn voor energiebesparing aangezien de consument hierdoor feedback krijgt over het effect van investeringen in energie-efficiëntie.

Motivering

Teneinde de doelstelling van een vrije en doorzichtige concurrentie te bereiken, zal de toegang tot een aantal gegevens de consument in staat stellen een gemotiveerde keuze te maken bij de selectie van een elektriciteitsleverancier. Verder mogen de consumenten alleen worden aangeslagen voor de hoeveelheid energie die zij werkelijk iedere maand verbruiken.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis) De Commissie dient in overleg met het Europees Parlement en de Raad een Europees Handvest inzake de rechten van energieverbruikers op te stellen. Dit handvest moet wenken bevatten voor maatregelen die door de lidstaten, nationale regelgevers, het Agentschap en de Commissie moeten worden vastgesteld. Met name dienen rechten die door het handvest worden vastgesteld, waar dit van toepassing is, door de Commissie worden aangenomen als aanvullende vereisten overeenkomstig bijlage A van Richtlijn 2003/54/EG, en wel door middel van de regelgevingsprocedure met toetsing.

Motivering

Nadat het is vastgesteld, dient het Handvest inzake de rechten van energieverbruikers te worden beschouwd als een uitgebreide lijst van rechten van consumenten in de energiesector en deze lijst moet aldus worden gebruikt door alle nationale en Europese autoriteiten bij de regelgeving voor de leveranciers van energiediensten. Met name moeten alle rechten, waar dat van toepassing is, die bij het handvest worden vastgesteld en die een aanvulling vormen op de rechten die reeds in bijlage A van deze richtlijn zijn vermeld, aan de richtlijn worden toegevoegd en volledige kracht van wet krijgen.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 ter) De consumenten moeten in deze richtlijn centraal staan. Bestaande rechten van consumenten moeten worden versterkt en gewaarborgd, en dienen meer transparantie en behartiging van belangen te omvatten. Consumentenbescherming moet waarborgen dat alle afnemers profiteren van een concurrerende markt. De rechten van consumenten dienen door nationale regelgevende instanties te worden gehandhaafd door het creëren van prikkels en het opleggen van sancties aan ondernemingen die niet voldoen aan de regelgeving op het gebied van consumentenbescherming en mededinging.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 21 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 quater) Efficiënte en voor iedereen toegankelijke verhaalmiddelen zijn een garantie voor een grotere bescherming van de consumenten. De lidstaten moeten voorzien in procedures voor snelle en efficiënte beslechting van de geschillen.

Motivering

Efficiënte verhaalmiddelen zijn onontbeerlijk voor een goede bescherming van de consumenten. Deze middelen, die juridisch bindend moeten zijn, moeten overigens worden opgenomen in het toekomstige Europees Handvest betreffende de rechten van de energieconsument, waaraan momenteel wordt gewerkt en waarvan wij wensen dat het door de Commissie uiterlijk zes maanden na de aanneming van de onderhavige richtlijn wordt ingediend.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 21 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 quinquies) De lidstaten moeten zorgen voor een goede voorziening van individuele meters (smart metering), zoals voorgeschreven door Richtlijn 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten1,teneinde de consumenten nauwkeurige informatie te geven over het energieverbruik en om te zorgen voor energie-efficiëntie bij het eindgebruik.

__________

1 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 64.

Motivering

Smart meters geven de consument een beter inzicht in zijn werkelijke elektriciteitsverbruik en leveren daarom een bijdrage aan een meer weloverwogen gebruik van elektriciteit.

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27) Wat Richtlijn 2003/54/EG betreft, moet met name aan de Commissie bevoegdheid worden verleend om de richtsnoeren vast te stellen die vereist zijn voor het bewerkstelligen van de minimale harmonisatie om de doelstelling van Richtlijn 2003/54/EG te kunnen bereiken. Aangezien dergelijke maatregelen van algemene aard zijn en ontworpen zijn om niet-essentiële elementen van Richtlijn 2003/54/EG aan te vullen met nieuwe niet-essentiële elementen, moeten zij worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

(27) Wat Richtlijn 2003/54/EG betreft, moet met name aan de Commissie bevoegdheid worden verleend om de richtsnoeren vast te stellen die vereist zijn voor het bewerkstelligen van de minimale harmonisatie om de doelstelling van Richtlijn 2003/54/EG te kunnen bereiken, met inbegrip door het aanvullen van maatregelen in bijlage A met richtsnoeren die, al naar gelang van toepassing is, worden overgenomen uit het Europees Handvest inzake de rechten van energieverbruikers. Aangezien dergelijke maatregelen van algemene aard zijn en ontworpen zijn om niet-essentiële elementen van Richtlijn 2003/54/EG aan te vullen met nieuwe niet-essentiële elementen, moeten zij worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

Motivering

Nadat het is vastgesteld, dient het Handvest inzake de rechten van energieverbruikers te worden beschouwd als een uitgebreide lijst van rechten van consumenten in de energiesector en deze lijst moet aldus worden gebruikt door alle nationale en Europese autoriteiten bij de regelgeving voor de leveranciers van energiediensten. Met name moeten alle rechten, waar dat van toepassing is, die bij het handvest worden vastgesteld en die een aanvulling vormen op de rechten die reeds in bijlage A van deze richtlijn zijn vermeld, aan de richtlijn worden toegevoegd en volledige kracht van wet krijgen.

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt -1 (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1) artikel 1 wordt vervangen door: :

 

"Artikel 1

Werkingssfeer

 

Bij deze richtlijn worden gemeenschappelijke regels vastgesteld voor de productie, de transmissie, de distributie en de levering van elektriciteit, alsook regels voor de bescherming van de consumenten. De richtlijn regelt de organisatie en de werking van de elektriciteitssector, de toegang tot de markt, de criteria en procedures voor aanbestedingen, de verlening van vergunningen en het beheer van netten. Ook worden verplichtingen op het gebied van universele diensten en de rechten voor elektriciteitsconsumenten vastgesteld, en worden de verplichtingen op het gebied van mededinging verduidelijkt."

Motivering

De werkingssfeer moet worden uitgebreid om ervoor te zorgen dat de consumenten centraal staan in de richtlijn.

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 2 – punt 34 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) het volgende punt wordt toegevoegd:

 

"34 bis. "Energiearmoede": de situatie van een huishoudelijke afnemer die het zich niet kan veroorloven zijn woning op een aanvaardbare temperatuur te verwarmen. De lidstaten beoordelen dit temperatuursniveau conform de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal tevens worden beoordeeld op basis van de mogelijkheid van de afnemer om andere energiediensten voor zijn woning tegen redelijke prijzen aan te kopen."

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 – letter b ter (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 2 – punt 34 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b ter) het volgende punt wordt toegevoegd:

 

"34 ter. "betaalbare prijs"betekent: een prijs die in overleg met de nationale regelgevende instanties, de sociale partners en de relevante belanghebbenden door de lidstaten wordt vastgesteld rekening houdend met energiearmoede."

Motivering

Het begrip "betaalbare prijs", dat moet voorkomen in het toekomstige Handvest van de rechten van energieconsumenten, moet echter, volgens het subsidiariteitsbeginsel, op nationaal niveau door iedere lidstaat worden vastgesteld.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 3 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) artikel 3, lid 2 wordt vervangen door:

 

"2. Met volledige inachtneming van de toepasselijke bepalingen van het Verdrag, met name artikel 86, mogen de lidstaten in het algemeen economisch belang aan elektriciteitsbedrijven openbaredienstverplichtingen opleggen, die betrekking kunnen hebben op de veiligheid, waaronder zowel de voorzieningszekerheid als de regelmaat, de kwaliteit en de prijs van de leveringen zijn begrepen, alsmede op de bescherming van het milieu, met inbegrip van energie-efficiëntie, communautaire doelstellingen voor het gebruik van hernieuwbare energie en bescherming van het klimaat. Deze verplichtingen moeten duidelijk gedefinieerd, transparant, niet-discriminerend en controleerbaar zijn en voor EU-elektriciteitsbedrijven een gelijke toegang tot nationale consumenten waarborgen. Met betrekking tot voorzieningszekerheid en energie-efficiëntie/vraagzijdebeheer, alsmede ter verwezenlijking van milieudoelstellingen en doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie in de zin van dit lid, kunnen de lidstaten gebruik maken van planning op lange termijn, daarbij rekening houdend met de mogelijkheid dat derden toegang tot het net wensen.

Motivering

Het voorstel voor het vaststellen van bindende doelstellingen voor het gebruik van hernieuwbare energie, 20% voor 2020, zal specifieke actie in de elektriciteitssector vereisen, die soms niet dezelfde zal zijn als de actie in verband met de bescherming van het milieu.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 ter (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 3 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter) artikel 3, lid 3 wordt vervangen door:

 

"3. De lidstaten waarborgen dat alle huishoudelijke afnemers en [...] kleine ondernemingen, namelijk ondernemingen die minder dan 50 personen in dienst hebben en een jaaromzet of een financiële balans van ten hoogste 10 miljoen EUR, aanspraak kunnen maken op universele dienstverlening, dat wil zeggen het recht op levering van elektriciteit van een bepaalde kwaliteit tegen betaalbare, eenvoudig en duidelijk vergelijkbare [...], doorzichtige en niet-discriminerende prijzen op hun grondgebied. Tot niet-discriminatie behoort ook een verbod op discriminerende kosten voor bepaalde manieren van betalen, met name voor consumenten die worden aangeslagen door middel van een vooruitbetalingsmeter. Deze afnemers hebben toegang tot vrije keuze, eerlijke behandeling, belangenbehartiging en recht van beroep. De elektriciteitsondernemingen garanderen de kwaliteit van de dienstverlening. Om de universele dienstverlening te waarborgen, kunnen de lidstaten een noodleverancier aanwijzen. De lidstaten verplichten distributiebedrijven om afnemers op hun netwerk aan te sluiten overeenkomstig de voorwaarden en tarieven die zijn vastgesteld volgens de procedure van artikel 22 quater, lid 4. Deze wetgeving mag de lidstaten er geenszins van weerhouden om de marktpositie van de binnenlandse kleine en middelgrote verbruikers te versterken door schepping en bevordering van de mogelijkheid van vrijwillige gezamenlijke vertegenwoordiging voor deze groep consumenten."

Motivering

Kwetsbare consumenten en consumenten met een laag inkomen lopen een grotere kans te worden gedwongen om hun energieverbruik te betalen door middel van een vooruitbetalingsmeter. In een dergelijke situatie betekenen discriminerende hoge kosten voor dergelijke betalingsmethoden dat arme consumenten vaak meer betalen dan financieel beter gestelde consumenten, absoluut gezien en ook naar evenredigheid van het inkomen. Vormen van collectieve stappen, zoals het "super complaint system", dat voor consumenten in het VK geldt, kunnen voor consumenten een doeltreffend middel zijn om hun rechten te verdedigen.

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 quater (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 3 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quater) artikel 3, lid 5 wordt vervangen door:

 

"5. De lidstaten nemen passende maatregelen om eindafnemers te beschermen en voorzien met name in adequate waarborgen voor de bescherming van kwetsbare afnemers, met inbegrip van maatregelen om hen te helpen voorkomen dat de voorziening wordt onderbroken. In dit verband kunnen de lidstaten maatregelen nemen om eindafnemers in afgelegen gebieden te beschermen. Zij waarborgen een hoog niveau van consumentenbescherming, met name met betrekking tot de transparantie van contractvoorwaarden, De lidstaten zorgen ervoor dat een in aanmerking komende afnemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft op een nieuwe leverancier over te stappen. Wat ten minste de huishoudelijke afnemers betreft, omvatten de maatregelen waarin dit artikel voorziet ten minste de vaststelling van de rechten die in bijlage A zijn vermeld. De lidstaten moet ervoor zorgen dat deze rechten worden gehandhaafd door de nationale regelgevende autoriteit en dat ze door de consument kunnen worden afgedwongen."

Motivering

Maakt duidelijk dat bijlage A volledige rechtskracht heeft als integraal deel van de richtlijn.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 3 – lid 6 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quinquies) artikel 3, lid 6, alinea 1 wordt vervangen door:

 

"6. De lidstaten zien erop toe dat elektriciteitsleveranciers op of bij de rekeningen en in alle reclame- en promotiemateriaal en documenten die regelmatig ter informatie aan de eindafnemers worden toegestuurd, de volgende informatie verstrekken:

 

(a) het aandeel van elke energiebron in de totale brandstofmix die de leverancier in het voorgaande jaar heeft gebruikt. Dit dient te geschieden in een tussen alle lidstaten geharmoniseerde en begrijpelijke vorm, zodat gemakkelijk een vergelijking kan worden gemaakt;

 

(b) [...] verwijzingen naar de bestaande referentiebronnen, zoals webpagina's, waar op hun internetsite voor het publiek toegankelijke informatie beschikbaar is over de gevolgen voor het milieu ten minste wat betreft CO2-emissies en radioactief afval van elektriciteitsproductie met verschillende energiebronnen geproduceerd door de totale brandstofmix van de leverancier gedurende het voorafgaande jaar.

Motivering

Om hun keuzevrijheid te kunnen uitoefenen moeten consumenten toegang hebben tot gegevens, wat bijdraagt aan de verwezenlijking van sociale zowel als milieudoelstellingen. De keuze van de consument zal een positief effect hebben op de markt.

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 sexies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 3 – lid 6 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 sexies) aan artikel 3, lid 6, alinea 1 wordt de volgende letter toegevoegd:

 

"(b bis) informatie betreffende hun rechten en de verhaalmiddelen waarover zij in geval van een geschil beschikken."

Motivering

Een goede consumentenbescherming impliceert een verbetering van de verhaalmogelijkheden. Deze bepalingen moeten worden opgenomen in het toekomstige Handvest van de rechten van de energieconsumenten als referentiedocument voor hun rechten.

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 septies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 3 – lid 6 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 septies) artikel 3, lid 6, alinea 3 wordt vervangen door:

 

"De nationale regelgevende instanties nemen de noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig dit artikel door leveranciers aan klanten verstrekte informatie, betrouwbaar is. De regels met betrekking tot de presentatie van informatie worden tussen de lidstaten en de relevante markten geharmoniseerd. Het Agentschap houdt toezicht op de tenuitvoerlegging daarvan."

Motivering

De consumenten krijgen pas een reële keuzemogelijkheid als zij toegang krijgen tot de gegevens die tegelijk bijdragen aan het realiseren van de sociale en de milieudoelstellingen. De gegevens betreffende de elektriciteitsleveranciers moeten worden geharmoniseerd omwille van een duidelijke informatie, zoals in het Handvest van de rechten van de energieconsumenten moet worden gestipuleerd.

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 octies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 3 – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 octies) artikel 3, lid 7 wordt vervangen door:

 

"7. De lidstaten nemen passende maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen inzake sociale en economische samenhang en milieubescherming, waarbij waarborgen moeten worden geboden betreffende het voorkomen van discriminatie van met name degenen met een gering inkomen, en waarbij onder meer maatregelen betreffende energie-efficiëntie en vraagbeheersing en ter bestrijding van klimaatverandering kunnen worden genomen, alsmede inzake voorzieningszekerheid. Bij deze maatregelen kan het met name gaan om het verstrekken van toereikende economische stimulansen, in voorkomend geval met gebruikmaking van alle bestaande nationale en communautaire instrumenten, voor onderhoud en aanleg van de noodzakelijke netinfrastructuur, inclusief koppelingscapaciteit."

Motivering

Tegenwoordig hebben veel consumenten te maken met discriminatie, met name consumenten met een gering inkomen of in bepaalde geografische gebieden. Deze maatregelen moeten worden opgenomen in het toekomstige Handvest van de rechten van de energieconsumenten.

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 nonies (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 3 – lid 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 nonies) in artikel 3 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"7 bis. Elke lidstaat voorziet in één enkel contactpunt waar de consumenten alle nodige informatie kunnen krijgen over hun rechten, de vigerende wetgeving en de verhaalmogelijkheden in geval van geschil.

Motivering

Goede informatie van de consumenten veronderstelt de instelling van een gemakkelijk toegankelijk informatiecentrum waar de consument alle gegevens kan krijgen over de vigerende wetgeving en zijn rechten. Hij zal er ook alle details te weten kunnen komen over alles wat in het toekomstige Handvest van de rechten van de energieconsumenten zal worden bepaald.

Amendement  20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 3 – lid 10

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10. De Commissie kan richtsnoeren vaststellen voor de tenuitvoerlegging van dit artikel. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3.

10. De Commissie stelt tegen ...* maatregelen vast voor de tenuitvoerlegging van dit artikel. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3.

 

___________

* Een jaar na de inwerkingtreding van de wijzigingsrichtlijn.

Motivering

Ter bescherming van de consument is het belangrijk dat de Commissie dergelijke maatregelen zo snel mogelijk neemt.

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 5 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten werken onderling samen met het doel hun nationale markten, ten minste op regionaal niveau, te integreren. Met name moedigen de lidstaten de samenwerking van netwerkbeheerders op regionaal niveau aan en bevorderen zij de samenhang van hun wettelijk en regelgevingskader. Het geografische gebied waarop de regionale samenwerking betrekking heeft, moet overeenstemmen met de Commissiedefinitie van geografische gebieden overeenkomstig artikel 2 nonies, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1228/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit.

1. De autoriteiten en regelgevers van de lidstaten werken onderling samen met het doel hun nationale markten, ten minste op regionaal niveau, te integreren. Met name zorgen zij voor de samenwerking van netwerkbeheerders op regionaal niveau aan en bevorderen zij de convergentie en samenhang van hun wettelijk en regelgevingskader.

 

2. Wanneer de samenwerking tussen verscheidene lidstaten op regionaal niveau op aanzienlijke moeilijkheden stuit naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek van die lidstaten, kan de Commissie, in overleg met alle betrokken lidstaten, een regionale coördinator aanstellen.

 

3. De regionale coördinator bevordert op regionaal niveau de samenwerking van regelgevende autoriteiten en alle andere bevoegde overheidsautoriteiten, netwerkexploitanten, vermogensuitwisselaars, netwerkgebruikers en marktpartijen. Met name dient hij:

 

(a) nieuwe efficiënte investeringen in onderlinge aansluitingen te bevorderen. Hiertoe steunt hij tsb's bij de uitwerking van hun regionale interconnectieplan en draagt hij bij aan de coördinatie van hun investeringsbeslissingen en, indien van toepassing, van hun openseizoensprocedure;

 

(b) het doelmatige en veilige gebruik van netwerken te bevorderen. Daartoe draagt hij bij aan de coördinatie tussen tsb's, nationale regelgevende autoriteiten en andere bevoegde nationale overheidsautoriteiten bij het uitwerken van gemeenschappelijke toewijzings- en beveiligingsmechanismen;

 

(c) ieder jaar een verslag voor te leggen aan de Commissie en de betrokken lidstaten over de vooruitgang die in de regio is bereikt en over eventuele moeilijkheden of belemmeringen.

Motivering

Regionale coördinatoren zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij de vergemakkelijking van de dialoog tussen de lidstaten, vooral bij grensoverschrijdende investeringen.

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat per [datum van omzetting plus één jaar]:

1. Teneinde de onafhankelijkheid van transmissiesysteembeheerders te waarborgen, zorgen de lidstaten ervoor dat per [datum van omzetting plus één jaar] verticaal geïntegreerde ondernemingen ofwel moeten voldoen::

 

- aan de bepalingen van de artikelen 8, 8 bis en 8 ter, dan wel

 

- van de artikelen 8 bis, 8 ter en 8 quater.

 

In het geval dat aan de bepalingen van de artikelen 8, 8 bis en 8 ter wordt voldaan, zorgen de lidstaten ervoor dat per [datum van omzetting plus een jaar]:

Motivering

Met deze veranderingen kunnen de lidstaten kiezen tussen het ontvlechten van de eigendom en een daadwerkelijke en efficiënte ontvlechting. De wijziging houdt verband met het amendement op artikel 28, waarin de Commissie gevraagd wordt te bezien of een effectieve en efficiënte ontvlechting voldoende is om een doeltreffende concurrentie te bereiken en hierover verslag uit te brengen aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De volgende artikelen 8 bis en 8 ter worden ingevoegd:

De volgende artikelen worden ingevoegd:

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 8 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 8 quater

 

Effectieve en doeltreffende ontvlechting van transmissiesystemen

 

1. Tsb's zijn voorzien van alle menselijke, fysieke en financiële hulpbronnen van het verticaal geïntegreerde bedrijf die nodig zijn voor de reguliere werkzaamheden van transmissie van elektriciteit, met name:

 

(a) activa die nodig zijn voor de reguliere werkzaamheden van transmissie van elektriciteit zijn eigendom van de tsb;

 

(b) personeel dat nodig is voor de reguliere werkzaamheden van transmissie van elektriciteit wordt aangesteld door de tsb;

 

(c) het leasen van personeel en de verlening van diensten aan en van elke tak van het verticaal geïntegreerde bedrijf die werkzaamheden van opwekking of levering verricht, blijft beperkt tot gevallen zonder discriminatoir potentieel en is onderworpen aan goedkeuring door de nationale regelgevende instanties, teneinde bezorgdheid over de mededinging en belangenconflicten uit te sluiten;

 

(d) passende financiële hulpbronnen voor toekomstige investeringsprojecten worden tijdig beschikbaar gesteld.

 

2. De activiteiten die noodzakelijk worden geacht voor de reguliere werkzaamheden van transmissie van elektriciteit, genoemd in lid 1, omvatten ten minste:

 

(a) vertegenwoordiging van de tsb en contacten met derden en de regelgevende instanties;

 

(b) de verlening en het beheer van toegang van derden;

 

(c) het innen van een toegangsheffing;

 

(d) het innen van congestieheffingen en uit het vergoedingsmechanisme tussen transmissiesysteembeheerders voortvloeiende betalingen, overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1228/2003;

 

(e) exploitatie, onderhoud en ontwikkeling van het transmissiesysteem;

 

(f) investeringsplanning ter waarborging van de capaciteit op lange termijn van het systeem om een redelijke vraag aan te kunnen en de voorzieningszekerheid te waarborgen;

 

(g) juridische dienstverlening;

 

(h) accountancy en IT-diensten.

 

3. De tsb heeft zijn eigen bedrijfsidentiteit die wezenlijk afwijkt van die van het verticaal geïntegreerde bedrijf met een afzonderlijke merknaam, communicatie en gebouwen.

 

4. De rekeningen van de tsb worden gecontroleerd door een andere controleur dan degene die het verticaal geïntegreerde bedrijf en de daaraan gelieerde ondernemingen controleert.

 

5. Besluiten over de benoeming en een eventuele voortijdige beëindiging van de aanstelling van de president-directeur en andere leden van de uitvoerende raad van de tsb en de contractuele overeenkomsten inzake de aanstelling en de beëindiging ervan worden aangemeld bij de regelgevende instantie of bij enige andere bevoegde nationale instantie. Dergelijke besluiten en overeenkomsten worden alleen bindend indien binnen een termijn van drie weken na de aanmelding de regelgevende instantie of enige andere bevoegde nationale overheidsinstantie hierover geen veto heeft uitgesproken. Een veto kan worden uitgesproken indien met betrekking tot aanstellingen en contractuele overeenkomsten ernstige twijfel bestaat over de professionele onafhankelijkheid van de benoemde president-directeur/het benoemde lid van de uitvoerende raad, of indien er in geval van vroegtijdige beëindiging van aanstellingen en contractuele overeenkomsten ernstige twijfel bestaat over de redenen voor een dergelijke beëindiging van aanstelling of contractuele overeenkomst.

 

6. Een effectief rechtsmiddel om beroep in te stellen bij de regelgevende instantie, een andere bevoegde nationale instantie of een rechtbank wordt gegarandeerd voor alle door leden van het tsb-bestuur ingediende klachten betreffende de voortijdige beëindiging van hun eigen aanstellingscontracten.

 

7. Na beëindiging van hun aanstelling door de tsb oefenen voormalige president-directeurs/leden van de uitvoerende raad van die tsb gedurende ten minste drie jaar geen enkele functie uit in enige tak van het verticaal geïntegreerde bedrijf die werkzaamheden van opwekking of levering verricht.

 

8. De president-directeur/leden van de uitvoerende raad van de tsb hebben geen belangen in of ontvangen geen enkele vergoeding van enig ander bedrijf dat deel uitmaakt van het verticaal geïntegreerde bedrijf dan de tsb. Hun vergoeding hangt op geen enkele wijze samen met andere activiteiten van het verticaal geïntegreerde bedrijf dan die van de tsb.

 

9. De president-directeur of de leden van de uitvoerende raad van de tsb mogen geen directe of indirecte verantwoordelijkheid dragen bij de dagelijkse exploitatie van enige andere tak van het verticaal geïntegreerde bedrijf.

 

10. Onverminderd bovenstaande bepalingen van dit artikel heeft de tsb effectief het recht om onafhankelijk van het geïntegreerde elektriciteitsbedrijf besluiten te nemen met betrekking tot de activa die nodig zijn voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het netwerk. Dit sluit het bestaan niet uit van geschikte coördinatiemechanismen om te waarborgen dat de economische en managementstoezichtsrechten van het moederbedrijf ten aanzien van een dochteronderneming, wat betreft het rendement van activa, zoals indirect geregeld overeenkomstig artikel 22 quater, beschermd worden. Dit moet het met name voor het moederbedrijf mogelijk maken het jaarlijkse financieringsplan of een gelijkwaardig instrument van de tsb goed te keuren en algemene maximumgrenzen vast te stellen voor het niveau van de schuldenlast van de dochteronderneming. Indien het jaarlijkse financieringsplan, of een gelijkwaardig instrument, niet wordt goedgekeurd of gewijzigd door het moederbedrijf, dan wordt de kwestie voorgelegd aan de regelgevende instantie, die ter zake een besluit neemt. Het moederbedrijf mag evenwel niet de toestemming krijgen instructies te geven betreffende de dagelijkse exploitatie, noch inzake individuele besluiten over de aanleg of modernisering van transmissielijnen die niet verder gaan dan de bepalingen van het goedgekeurde financieringsplan, of een gelijkwaardig instrument.

 

11. Voorzitters van de raad van toezicht of de raad van bestuur van de tsb nemen niet deel aan enige tak van het verticaal geïntegreerde bedrijf die werkzaamheden van opwekking of levering verricht, in welke hoedanigheid ook.

 

12. In de raden van toezicht of de raden van bestuur van een tsb hebben onafhankelijke leden zitting, die zijn benoemd voor een termijn van ten minste vijf jaar. Hun benoeming wordt aangemeld bij de regelgevende instantie of enige andere bevoegde nationale instantie en wordt bindend onder de in lid 5 vastgestelde voorwaarden.

 

13. Voor de toepassing van lid 12 wordt een lid van de raad van toezicht of de raad van bestuur van een tsb geacht onafhankelijk te zijn indien hij niet zakelijk of anderszins is betrokken bij het verticaal geïntegreerde bedrijf, de toezichthoudende aandeelhouders of het management van een van beide entiteiten, waardoor een belangenconflict ontstaat dat zijn oordeel kan beïnvloeden, en met name:

 

(a) hij is in de periode van vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming als lid van de raad van toezicht of de raad van bestuur geen werknemer geweest van enige tak van het verticaal geïntegreerde bedrijf die werkzaamheden van opwekking of levering verricht;

 

(b) hij heeft geen belangen in en ontvangt geen enkele vergoeding van het verticaal geïntegreerde bedrijf of daaraan gelieerde ondernemingen, met uitzondering van de tsb;

 

(c) hij onderhoudt op het ogenblik van zijn benoeming als lid van de raad van toezicht of de raad van bestuur geen relevante zakelijke betrekkingen met enige tak van het verticaal geïntegreerde bedrijf die werkzaamheden van levering verricht;

 

(d) hij is geen lid van de uitvoerende raad van een onderneming waarin het verticaal geïntegreerde bedrijf leden van de raad van toezicht of de raad van bestuur benoemt.

 

14. De lidstaten zien erop toe dat tsb's een conformiteitsprogramma opstellen en uitvoeren waarin wordt voorzien in maatregelen om te waarborgen dat discriminatoir gedrag uitgesloten is. In dit programma moeten de specifieke verplichtingen van de werknemers ter verwezenlijking van die doelstelling worden omschreven. Het programma dient te worden onderworpen aan goedkeuring door de regelgevende instantie of enige andere bevoegde nationale instantie. De naleving van het programma wordt onafhankelijk gecontroleerd door de toezichthouder. De regelgevende instantie heeft de bevoegdheid sancties op te leggen in geval van onjuiste uitvoering van het conformiteitsprogramma.

 

15. De president-directeur of de uitvoerende raad van de tsb benoemt een persoon of orgaan tot toezichthouder, met de volgende taken:

 

(a) controle op de uitvoering van het conformiteitsprogramma;

 

(b) opstelling van een jaarverslag waarin de maatregelen worden vermeld die zijn getroffen ter uitvoering van het conformiteitsprogramma, en indiening van dit verslag bij de regelgevende instantie;

 

(c) formulering van aanbevelingen over het conformiteitssprogramma en de uitvoering daarvan.

 

16. De onafhankelijkheid van de toezichthouder wordt met name gewaarborgd door de in zijn arbeidsovereenkomst bepaalde voorwaarden.

 

17. De toezichthouder moet in staat worden gesteld geregeld overleg te voeren met de raad van toezicht of de raad van bestuur van de tsb en van het verticaal geïntegreerde bedrijf, en met de regelgevende instanties.

 

18. De toezichthouder is aanwezig bij alle vergaderingen van de raad van toezicht of de raad van bestuur van de tsb waar de volgende onderwerpen worden behandeld:

 

(a) de voorwaarden voor toegang tot en aansluiting op het net, inclusief het innen van een toegangsheffing, congestielasten en betalingen in het kader van het compensatiemechanisme tussen transportnetbeheerders overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1228/2003;

 

(b) projecten voor het exploiteren, onderhouden en ontwikkelen van het transmissienetwerksysteem, met inbegrip van investeringen in interconnectie en aansluiting;

 

(c) voorschriften inzake balancering, inclusief voorschriften inzake reservevermogen;

 

(d) aankoop van energie om energieverliezen te dekken.

 

19. Tijdens die vergaderingen ziet de toezichthouder erop toe dat informatie over activiteiten van producenten of leveranciers die commercieel gevoelig kan zijn niet op discriminatoire wijze wordt bekendgemaakt aan de raad van toezicht of de raad van bestuur.

 

20. Toezichthouders hebben toegang tot alle relevante boeken, gegevens en gebouwen van de tsb en tot alle informatie die nodig is voor de correcte uitvoering van hun taken.

 

21. De toezichthouder wordt benoemd en van zijn functie ontheven door de president-directeur of de uitvoerende raad, doch slechts met voorafgaande goedkeuring van de regelgevende instantie.

Motivering

Lidstaten waar de eigendom nog niet is ontvlecht wordt de mogelijkheid geboden hun markten verder te liberaliseren zonder dat zij hun toevlucht moeten nemen tot ontvlechting van de eigendom.

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 9 - letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) artikel 9, letter a wordt vervangen door:

(6) artikel 9 wordt vervangen door:

 

1. Elke tsb heeft de volgende verantwoordelijkheden:

(a) ervoor te zorgen dat het net op lange termijn kan voldoen aan een redelijke vraag naar transmissie van elektriciteit; veilige, betrouwbare en efficiënte transmissienetten te exploiteren, onderhouden en ontwikkelen met inachtneming van het milieu; en energie-efficiëntie en onderzoek en ontwikkeling te bevorderen, met name met het oog op de marktpenetratie van hernieuwbare energiebronnen en de verspreiding van technologieën met lage koolstofinhoud.

(a) ervoor te zorgen dat het net op lange termijn kan voldoen aan een redelijke vraag naar transmissie van elektriciteit; veilige, betrouwbare en efficiënte transmissienetten te exploiteren, onderhouden en ontwikkelen met inachtneming van het milieu; en energie-efficiëntie en onderzoek en ontwikkeling te bevorderen, met name met het oog op de marktpenetratie van hernieuwbare energiebronnen en de verspreiding van technologieën met lage koolstofinhoud.

 

(b) het bijdragen tot de leverings- en voorzieningszekerheid door te zorgen voor een toereikende transmissiecapaciteit en betrouwbaarheid van het systeem;

 

(c) het beheer van de energiestromen op het systeem, waarbij hij rekening moet houden met het elektriciteitsverkeer van en naar andere stelsels van systemen. Daartoe moet de transmissiesysteembeheerder zorgen voor een veilig, betrouwbaar en efficiënt elektriciteitssysteem en er in dit verband op toezien dat de nodige ondersteunende diensten beschikbaar zijn, voorzover die beschikbaarheid onafhankelijk is van ieder ander transmissiesysteem waaraan zijn systeem gekoppeld is;

 

(d) het aan de beheerder van een ander systeem waaraan zijn systeem is gekoppeld, voldoende gegevens verschaffen om een zekere en efficiënte exploitatie, een gecoördineerde ontwikkeling en de interoperabiliteit van het stelsel van systemen te waarborgen;

 

(e) het zich onthouden van discriminatie tussen gebruikers of categorieën gebruikers van het systeem, met name ten gunste van verwante bedrijven;

 

(f) het aan de systeemgebruikers verstrekken van de informatie die zij voor een efficiënte toegang tot het systeem nodig hebben.

 

(f bis) ervoor te zorgen dat terdege rekening wordt gehouden met de belangen van de regio waarin hij opereert. Zonder afbreuk te doen aan de rechten van de aandeelhouders in verband met de winstgevendheid van investeringen en overwegingen in verband met billijkheid moeten de operationele en investeringsbeslissingen van een tsb in overeenstemming zijn met de voor de gehele Gemeenschap geldende en regionale investeringsplannen, zoals bedoeld in de artikelen 2 c en 2 d van Verordening (EG) nr. 1228/2003, en moeten zij de marktontwikkeling en marktintegratie vergemakkelijken en de sociaal-economische vergroting van het welzijn ten minste op regionaal niveau optimaliseren.

 

2. Tsb's dienen ten minste om de twee jaar een tienjarig netwerkontwikkelingsplan op te stellen. Zij moeten zorgen voor efficiënte maatregelen om de adequaatheid van het systeem en een ononderbroken voorziening veilig te stellen.

 

3. Het tienjarig netwerkontwikkelingsplan dient in het bijzonder:

 

(a) de marktdeelnemers de voornaamste transmissie-infrastructuren aan te geven die in de komende tien jaar moeten worden gebouwd;

 

(b) alle investeringen te bevatten in verband waarmee een uitvoeringsbesluit al is genomen en nieuwe investeringen aan te geventen aanzien waarvan in de komende drie jaar een uitvoeringsbeslissing moet worden genomen.

 

4. Teneinde het tienjarig netwerkontwikkelingsplan op te stellen, maakt elke tsb een redelijke raming van de ontwikkeling van de elektriciteitsopwekking, het verbruik en de uitwisseling met andere landen en houdt hij rekening met bestaande netwerkinvesteringsplannen op regionaal en Europees niveau. Iedere tsb legt te zijner tijd het ontwerp van tienjarig netwerkontwikkelingsplan voor aan de bevoegde nationale instantie.

 

5. De bevoegde nationale instantie raadpleegt alle relevante netwerkgebruikers op basis van het in lid 4 bedoelde ontwerp op een open en doorzichtige wijze en kan het resultaat van het raadplegingsproces openbaar maken, met name ten aanzien van eventuele investeringsbehoeften.

 

6. De bevoegde nationale instantie onderzoekt of het tienjarig netwerkontwikkelingsplan alle investeringsbehoeften dekt die bij de raadpleging zijn aangegeven. De autoriteit kan de tsb verplichten zijn plan te wijzigen.

 

7. Een bevoegde nationale instantie voor de toepassing van de paragrafen 24, 25 en 26 kan de nationale regelgevingsautoriteit zijn, elk andere bevoegde nationale overheidsautoriteit of een netwerkontwikkelingsvertrouwensorgaan dat door tsb's is ingesteld. In het laatste geval moeten de tsb's de ontwerpen van de statuten, van de ledenlijst en van het Reglement ter goedkeuring voorleggen aan de bevoegde nationale overheidsautoriteit.

 

8. Als de tsb afziet van de uitvoering van specifieke investeringen die volgens het tienjarig netwerkontwikkelingsplan in de volgende drie jaar zou worden verwezenlijkt, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de regelgevingsautoriteit of een andere bevoegde nationale overheidsautoriteit de bevoegdheid heeft een van de volgende maatregelen te nemen:

 

(a) van de tsb met alle wettelijke middelen eisen dat hij onder gebruikmaking van zijn financiële capaciteit aan zijn investeringsverplichtingen voldoet; of

 

(b) onafhankelijke investeerders verzoeken in te schrijven op de noodzakelijke investering in het netwerksysteem, waarbij zij de tsb tot het volgende kunnen verplichten:

 

- in te stemmen met financiering door een willekeurige derde partij;

 

- in te stemmen met het laten bouwen door een derde partij van de nieuwe installaties of de nieuwe installaties te bouwen; of

 

- de nieuwe installaties te exploiteren.

 

De financiële regelingen terzake moeten worden goedgekeurd door de regelgevende autoriteit of elke andere bevoegde nationale autoriteit.

 

In beide gevallen moeten de tariefvoorschriften de mogelijkheid openlaten dat inkomsten worden gegenereerd die de kosten van dergelijke investeringen dekken.

 

9. De bevoegde nationale autoriteit ziet toe op en beoordeelt de uitvoering van het investeringsplan.

 

10. Tsb's zijn verplicht tot vaststelling en publicatie van transparente en doeltreffende procedures voor een niet-discriminatoire aansluiting van nieuwe energiecentrales op het netwerk. Dergelijke procedures zijn onderworpen aan de goedkeuring van nationale regelgevende autoriteiten of elke andere bevoegde nationale autoriteit.

 

11. Tsb's hebben niet het recht de aansluiting van een nieuwe energiecentrale te weigeren wegens eventuele toekomstige beperkingen van de beschikbare netwerkcapaciteiten, zoals congestie in afgelegen delen van het netwerk. De tsb is verplicht de noodzakelijke informatie te verstrekken.

 

Tsb's hebben niet het recht een nieuw aansluitingspunt te weigeren om de enige reden dat dit zal leiden tot bijkomende kosten in verband met de noodzakelijke capaciteitsvergroting van netwerkelementen in de onmiddellijke nabijheid van het aansluitingspunt.

Motivering

Als tweede pijler van de EEU-optie worden doeltreffende sancties voor regelgevers ingevoerd die ervoor zorgen dat de tsb niet langer investeringen in het netwerk of een niet-discriminatoire toegang van nieuwe energiecentraleprojecten tot het netwerk kan dwarsbomen. Deze bepalingen moeten op alle tsb's worden toegepast. Het voorgestelde amendement zorgt er met name dat noodzakelijke investeringen in het netwerk zullen plaatsvinden, zelfs tegen de wil van de tsb, en dat aansluitingen op het netwerk niet geweigerd kunnen worden.

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 10

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 10

Schrappen

Onafhankelijke systeembeheerders

 

1. Wanneer het transportnet op het tijdstip van inwerkingtreding van deze richtlijn behoort tot een verticaal geïntegreerd bedrijf, kunnen de lidstaten een afwijking van artikel 8, lid 1, toestaan, mits een onafhankelijke systeembeheerder wordt aangewezen door de regelgevende instantie op voorstel van de eigenaar van het transportnet en na goedkeuring door de Commissie. Een verticaal geïntegreerd bedrijf dat een transportnet bezit mag in geen geval worden belet maatregelen te treffen om te voldoen aan het bepaalde in artikel 8, lid 1.

 

2. De regelgevende instantie mag uitsluitend een onafhankelijke systeembeheerder aanwijzen en goedkeuren wanneer:

 

a) de kandidaat-systeembeheerder heeft aangetoond te voldoen aan de eisen van artikel 8, lid , onder b) tot en met d);

 

b) de kandidaat-systeembeheerder heeft aangetoond over de vereiste financiële, technische en personele middelen te beschikken om de in artikel 9 omschreven taken uit te voeren;

 

c) de kandidaat-systeembeheerder zich ertoe heeft verbonden een door de regelgevende instantie voorgesteld, over tien jaar lopend netwerkontwikkelingsplan uit te voeren;

 

d) de eigenaar van het transportnet zich in staat heeft getoond zijn verbintenissen overeenkomstig lid 6 na te komen. In dat verband stelt de eigenaar alle ontwerpen van contractuele regelingen ter beschikking van de kandidaat-systeembeheerder en van alle andere relevante entiteiten;

 

e) de kandidaat-systeembeheerder zich in staat heeft getoond zijn verbintenissen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1228/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit na te komen, inclusief de samenwerking van transportnetbeheerders op Europees en regionaal niveau.

 

3. Ondernemingen die door de regelgevende instantie zijn gecertificeerd omdat zij voldoen aan de eisen van artikel 8 bis en artikel 10, lid 2, worden door de lidstaten goedgekeurd en aangewezen als onafhankelijke systeembeheerders. De certificatieprocedure van artikel 8 ter is van toepassing.

 

4. Wanneer de Commissie een besluit heeft genomen overeenkomstig de procedure van artikel 8 ter en tot de conclusie komt dat de regelgevende instantie haar besluit niet binnen twee maanden naleeft, wijst zij binnen een periode van zes maanden, op voorstel van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers en na de opinie van de eigenaar van het transportnet en de transportnetbeheerder te hebben ingewonnen, een onafhankelijke systeembeheerder aan voor een periode van 5 jaar. Op ieder tijdstip kan de eigenaar van het transportnet de regelgevende instantie verzoeken een nieuwe onafhankelijke systeembeheerder aan te wijzen overeenkomstig de procedure van artikel 10, lid 1.

 

5. Iedere onafhankelijke systeembeheerder is verantwoordelijk voor het verlenen en beheren van toegang van derden tot het net, inclusief het innen van een toegangsheffing, congestielasten en betalingen in het kader van het compensatiemechanisme tussen transportnetbeheerders overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1228/2003, alsmede voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het transportnet, en moet ervoor zorgen dat door een afdoende investeringsplanning wordt gewaarborgd dat het systeem op langere termijn in staat is aan een redelijke vraag te voldoen. Wat de ontwikkeling van het netwerk betreft, is de onafhankelijke systeembeheerder verantwoordelijk voor de planning (met inbegrip van de vergunningsprocedure), de bouw en de bestelling van nieuwe infrastructuur. In die zin treedt de onafhankelijke systeembeheerder op als transportnetbeheerder overeenkomstig dit hoofdstuk. De eigenaars van transportnetten mogen niet bevoegd zijn voor het verlenen en beheren van toegang voor derden en mogen niet verantwoordelijk zijn voor de planning van investeringen.

 

6. De transportneteigenaar, ingeval een onafhankelijke systeembeheerder is aangewezen,

 

a) zorgt voor alle relevante samenwerking met en ondersteuning van de onafhankelijke systeembeheerder voor de uitvoering van zijn taken, inclusief meer bepaald alle relevante informatie;

 

b) financiert de door de onafhankelijke systeembeheerder geplande en door de regelgevende instantie goedgekeurde investeringen of stemt ermee in dat die investeringen door een betrokken partij, inclusief de onafhankelijke systeembeheerder, worden gefinancierd. De relevante financiële regelingen moeten worden goedgekeurd door de regelgevende instantie. Alvorens deze goedkeuring te geven, raadpleegt de regelgevende instantie de eigenaar van de activa samen met andere betrokken partijen;

 

c) zorgt voor het dekken van de aansprakelijkheid met betrekking tot de netwerkactiva, met uitzondering van de aansprakelijkheid die verband houdt met de taken van de onafhankelijke systeembeheerder;

 

d) levert waarborgen teneinde de financiering van netwerkuitbreidingen te vergemakkelijken, met uitzondering van die investeringen waarvoor hij er overeenkomstig punt b) mee heeft ingestemd dat zij door een betrokken partij, inclusief de onafhankelijke systeembeheerder, worden gefinancierd.

 

7. In nauwe samenwerking met de regelgevende instantie, wordt aan de relevante nationale mededingingsautoriteit alle relevante bevoegdheden verleend om naleving door de transportneteigenaar van zijn verplichtingen overeenkomstig lid 6 te monitoren.

 

Motivering

De optie van onafhankelijke systeembeheerders vormt geen levensvatbaar alternatief voor ontvlechting van de eigendom, gezien de overdreven toezichtskosten ervan.

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 10 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 10 bis

Schrappen

Ontvlechting van transportneteigenaars

 

1. Wanneer een onafhankelijke systeembeheerder is aangewezen, zijn transportneteigenaars die deel uitmaken van een verticaal geïntegreerd bedrijf onafhankelijk, althans wat hun rechtsvorm, organisatie en besluitvorming betreft, van andere, niet met transport samenhangende activiteiten.

 

2. Teneinde de in lid 1 bedoelde onafhankelijkheid van de transportneteigenaar te waarborgen, gelden de volgende minimumcriteria:

 

a) de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de transportneteigenaar mogen niet deelnemen in bedrijfsstructuren van het geïntegreerde elektriciteitsbedrijf die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse beheer van de productie, distributie en levering van elektriciteit;

 

b) er moeten passende maatregelen worden genomen teneinde ervoor te zorgen dat op zodanige wijze rekening wordt gehouden met de professionele belangen van de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de transportneteigenaar dat gewaarborgd is dat zij onafhankelijk kunnen functioneren;

 

c) de transportneteigenaar moet een conformiteitsprogramma vaststellen met maatregelen om te waarborgen dat discriminerend gedrag is uitgesloten en moet waarborgen dat de naleving daarvan op adequate wijze wordt gemonitord. In dit programma moeten de specifieke verplichtingen van de werknemers ter verwezenlijking van die doelstelling worden omschreven. De persoon of de instantie die belast is met de monitoring van het conformiteitsprogramma moet bij de regelgevende instantie jaarlijks een verslag indienen waarin de genomen maatregelen worden uiteengezet. Dit verslag moet worden gepubliceerd.

 

3. De Commissie kan richtsnoeren uitwerken om een volledige en effectieve naleving door de transportneteigenaar van lid 2 van dit artikel te waarborgen. Deze maatregel, die bedoeld is om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, lid 3."

 

Motivering

Deze op artikel 10 steunende bepalingen zijn niet meer relevant indien artikel 10 wordt geschrapt.

Amendement  28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 11 – lid 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) in artikel 11 wordt het volgende lid ingelast:

 

"7 bis. Er wordt prioriteit gegeven aan elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, warmtekrachtkoppeling en andere in het netwerk opgenomen elektriciteitsopwekking, en de kosten van de aansluiting van nieuwe producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling zijn objectief, doorzichtig en niet-discriminatoir. Met een Europees benchmarkingsysteem wordt ervoor gezorgd dat er geen belemmeringen zijn voor het stimuleren van decentrale elektriciteitsopwekking."

Motivering

De kosten van de aansluiting van nieuwe hernieuwbare energiebronnen, vooral offshore windboerderijen en cogeneratie-installaties kunnen de aantrekkingskracht van investeringen beperken. Heldere en duidelijke tarieven moeten worden vastgesteld die rekening houden met de extra voordelen die deze technologieën opleveren.

Amendement  29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 22 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten waarborgen de onafhankelijkheid van de regelgevende instantie en zorgen ervoor dat zij haar bevoegdheid op onpartijdige en transparante wijze uitoefent. Te dien einde waken de lidstaten erover dat de regelgevende instantie, bij de uitvoering van de regelgevingstaken die haar bij deze richtsnoeren zijn opgelegd, juridisch gescheiden is en onafhankelijk functioneert van alle andere publieke of particuliere entiteiten en dat haar personeel en de personen die belast zijn met het beheer onafhankelijk zijn van marktbelangen en geen instructies verlangen of ontvangen van regeringen of andere openbare of particuliere entiteiten.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 22 quater, lid 4, letter a) waarborgen de lidstaten de onafhankelijkheid van de regelgevende instantie en zorgen zij ervoor dat zij haar bevoegdheid op onpartijdige en transparante wijze uitoefent. Te dien einde waken de lidstaten erover dat de regelgevende instantie, bij de uitvoering van de regelgevingstaken die haar bij deze richtsnoeren zijn opgelegd, juridisch gescheiden is en onafhankelijk functioneert van alle andere publieke of particuliere entiteiten en dat haar personeel en de personen die belast zijn met het beheer onafhankelijk zijn van marktbelangen en geen instructies verlangen of ontvangen van regeringen of andere openbare of particuliere entiteiten.

Amendement  30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 22 quater – lid 1 – letter e

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) erover waken dat er geen kruissubsidies zijn tussen activiteiten met betrekking tot transport, distributie en levering;

(e) erover waken dat er geen kruissubsidies zijn tussen activiteiten met betrekking tot transport, distributie en levering, onverminderd het bepaalde in artikel 22 quater, lid 4, letter a) betreffende de universele dienstverlening;

Amendement  31

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 22 quater – lid 1 – letter g

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) monitoring van de netwerkveiligheid en betrouwbaarheid en evaluatie van de netwerkveiligheids- en betrouwbaarheidsregels;

(g) monitoring van de netwerkveiligheid en -betrouwbaarheid, vaststelling en goedkeuring van normen en vereisten voor de kwaliteit van de dienstverlening en de voorziening en evaluatie van de prestaties in termen van kwaliteit van de dienstverlening en de voorziening, alsmede netwerkveiligheids- en -betrouwbaarheidsregels

Motivering

Sommige nationale regelgevingsautoriteiten kennen reeds deze plicht om ook in termen van kwaliteit van de voorziening en de diensten aan de consumenten toe te zien op het functioneren van de elektriciteitsmarkt. Het is passend het zo in te richten dat de nationale regelgevende autoriteiten verantwoordelijk zijn voor het vaststellen of voor het goedkeuren van transmissie- en distributietarieven en hun methodologieën. Besluiten die door de regelgevende autoriteiten worden genomen, moeten publiekelijk gerechtvaardigd worden. Er moet een beroepsmogelijkheid zijn bij een onafhankelijk en neutraal orgaan.

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EC

Artikel 22 quater – lid 1 – letter i

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i) monitoring van het niveau van marktopening en mededinging op groot en kleinhandelsniveau, inclusief op elektriciteitsbeurzen, tarieven voor huishoudens, overstappercentages, afsluitingspercentages en klachten van particulieren in een overeengekomen formaat, alsook toezicht op vervalsing of beperking van de mededinging in samenwerking met de mededingingsautoriteiten, waarbij relevante gevallen worden voorgelegd aan de relevante mededingingsautoriteiten;

(i) monitoring van het niveau van de daadwerkelijke marktopening en mededinging op groot en kleinhandelsniveau, inclusief op elektriciteitsbeurzen, tarieven voor huishoudens, overstappercentages, adequate vooruitbetalingsvoorwaarden die het werkelijke verbruik weerspiegelen, aansluitings- en afsluitingspercentages, onderhoudskosten en klachten van particulieren in een overeengekomen formaat, alsook toezicht op vervalsing of beperking van de mededinging in samenwerking met de mededingingsautoriteiten, waarbij relevante gevallen worden voorgelegd aan de relevante mededingingsautoriteiten;

Motivering

Als de autoriteiten bevoegdheid krijgen toe te zien op een breder gebied aan percentages en kosten, is dit in het belang van een grotere consumentenkeuze.

Amendement  33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2003/54/EG

Artikel 22 quater – lid 1 – letter k

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(k) waarborgen, onverlet de bevoegdheden van andere nationale regelgevende instanties, van een hoog niveau van universele en openbare dienstverlening voor elektriciteit, van de bescherming van kwetsbare klanten en van de effectiviteit van de in bijlage A genoemde maatregelen ter bescherming van de consument;

(k) waarborgen, onverlet de bevoegdheden van andere nationale regelgevende instanties, over de hele Europese Unie, van een hoog niveau van gelijke en transparante universele en openbare dienstverlening voor elektriciteitsverbruikers, inclusief burgers, en van de bescherming van kwetsbare klanten en van de effectiviteit van de in bijlage A genoemde maatregelen ter bescherming van alle consumenten;