SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

19.5.2008 - (COM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD)) - ***I

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Eluned Morgan

Procedura : 2007/0195(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0191/2008

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

(COM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0528),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2, art. 55 i art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6‑0316/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6‑0191/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństwa europejskiego, wdrożenia zrównoważonej polityki dotyczącej zmian klimatu oraz wspierania konkurencyjności na rynku wewnętrznym. W tym celu należy dalej rozwijać wzajemne połączenia transgraniczne, aby zapewnić odbiorcom i przemysłowi w Unii Europejskiej dostawy wszystkich źródeł energii po jak najniższych cenach.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b) Funkcjonujący wewnętrzny rynek energii elektrycznej powinien dostarczać producentom właściwe zachęty do inwestowania w nowe technologie wytwarzania energii elektrycznej, a odbiorcom odpowiednie środki do promowania bardziej wydajnego zużycia energii; warunkiem koniecznym jest tu bezpieczeństwo dostaw energii.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3c) Biorąc pod uwagę, że źródła odnawialne są stałymi źródłami energii, niezwykle ważny jest rozwój zdolności przesyłowych dla wzajemnych połączeń sieci energii elektrycznej na szczeblu Unii Europejskiej — ze zwróceniem szczególnej uwagi na kraje i regiony najbardziej oddalone na unijnym rynku energetycznym, aby zapewnić państwom członkowskim środki do osiągnięcia celu w postaci wykorzystywania 20% energii odnawialnej do 2020 r.

Uzasadnienie

Związek między proporcją połączeń wzajemnych i istniejącą zdolnością wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych jest niezwykle ważny dla osiągnięcia celu w postaci wykorzystywania 20% energii odnawialnej.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3d) Istnienie wewnętrznego rynku powinno spowodować zwiększenie transgranicznego handlu i przepływu energii elektrycznej, aby zagwarantować najlepsze wykorzystanie dostępnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i jak najniższe ceny. Jednocześnie nie może to stanowić pretekstu dla państw członkowskich i producentów do nieinwestowania w nowe i nowoczesne technologie wytwarzania energii elektrycznej.

Uzasadnienie

Sprawą najwyższej wagi jest utrzymanie zachęt do inwestowania w technologie wytwarzania energii niepowodujące emisji CO2, aby zagwarantować popyt na dostawy energii.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Aby zagwarantować konkurencję i dostawy energii elektrycznej po jak najniższej cenie, a jednocześnie uniknąć dominacji rynkowej dużych podmiotów, państwa członkowskie i krajowe organy regulacyjne powinny ułatwiać transgraniczny dostęp dla nowych dostawców różnych źródeł energii elektrycznej oraz nowych technologii jej wytwarzania.

Uzasadnienie

Doprowadzi to do otwarcia rynków w państwach członkowskich, a w szczególności w tych, w których obecni są dominujący uczestnicy rynku, oraz zapewnienia uczciwego dostępu dla innych uczestników rynku.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7a) Każdy wdrażany w przyszłości system powinien być skuteczny w zakresie eliminowania wszelkich konfliktów interesów między producentami i operatorami systemów przesyłowych i nie może tworzyć uciążliwego i skomplikowanego systemu prawnego dla krajowych organów regulacyjnych, którego wdrożenie byłoby trudne i kosztowne.

Uzasadnienie

Wszystkie tworzone systemy muszą być efektywne i proste.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Wprowadzenie operatorów systemu, którzy zachowywaliby niezależność od przedsiębiorstw związanych z dostawami i wytwarzaniem, powinno umożliwić pionowo zintegrowanym spółkom utrzymanie własności aktywów sieci przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego oddzielenia interesów pod warunkiem, że niezależny operator systemu pełni wszystkie funkcje operatora sieci, oraz że wdrożona zostanie szczegółowa regulacja oraz szeroko zakrojone regulacyjne mechanizmy kontroli.

skreślony

Uzasadnienie

Rozdział własności krajowych sieci przesyłowych jest jedynym sposobem na zapewnienie niezależności administracji krajowych sieci przesyłowych oraz zwiększenie przejrzystości. Umożliwi on również administratorom krajowych sieci przesyłowych osiągnięcie większej skuteczności w działaniach mających ułatwić rozwój rynku. W systemie opartym na niezależnych operatorach systemu ten sam podmiot posiada prawa własności do krajowych sieci przesyłowych i prowadzi działalność handlową. Chociaż działalność w zakresie krajowego przesyłu jest ściśle regulowana, taka sytuacja prowadzi do powstania szeregu przepisów.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11a) W celu zwiększenia konkurencji na wewnętrznym rynku elektryczności należy umożliwić konsumentom niebędącym gospodarstwami domowymi wybór dostawców, jak również podpisanie umów na dostawę elektryczności z kilkoma dostawcami. Odbiorców należy chronić przed klauzulami o wyłączności w umowach, które mają na celu wyeliminowanie konkurencyjnych i/lub uzupełniających ofert.

Uzasadnienie

Celem dyrektywy musi być umożliwienie odbiorcom korzystania z niższych cen energii, zatem w przypadku podmiotów posiadających pozycję dominującą na rynku należy zapobiegać wprowadzaniu do umów z klientami przepisów o wyłączności. Przepisy takie uniemożliwiają konsumentom niebędącym gospodarstwami domowymi korzystanie z usług kilku dostawców, co pozwala uzyskać znaczące oszczędności na rachunkach za energię elektryczną.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Całkowite oddzielenie działalności związanej z eksploatacją sieci od działalności dostawczej powinno obowiązywać na całym obszarze Wspólnoty tak, aby zapobiec prowadzeniu jakiejkolwiek działalności dostawczej lub wytwórczej w jakimkolwiek państwie członkowskim przez jakiegokolwiek operatora sieci we Wspólnocie lub jego przedsiębiorstwa powiązane. Powinno stosować się to w równym stopniu do przedsiębiorstw z UE i spoza UE. Aby zapewnić, że działalność związana z eksploatacją sieci oraz działalność dostawcza na całym obszarze Wspólnoty będą stale oddzielone, organy regulacyjne powinny zostać upoważnione do odmowy przyznania certyfikacji tym operatorom systemu przesyłowego, którzy nie stosują się do zasad rozdziału. Aby zapewnić konsekwentne stosowanie na całym obszarze Wspólnoty oraz przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty, Komisja powinna mieć prawo do dokonywania przeglądu decyzji w sprawie certyfikacji podjętych przez organy regulacyjne.

(13) Całkowite oddzielenie działalności związanej z eksploatacją sieci od działalności dostawczej powinno obowiązywać na całym obszarze Wspólnoty tak, aby zapobiec prowadzeniu jakiejkolwiek działalności dostawczej lub wytwórczej w jakimkolwiek państwie członkowskim przez jakiegokolwiek operatora sieci we Wspólnocie lub jego przedsiębiorstwa powiązane. Powinno stosować się to w równym stopniu do przedsiębiorstw z UE i spoza UE. Aby zapewnić, że działalność związana z eksploatacją sieci oraz działalność dostawcza na całym obszarze Wspólnoty będą stale oddzielone, organy regulacyjne powinny zostać upoważnione do odmowy przyznania certyfikacji tym operatorom systemu przesyłowego, którzy nie stosują się do zasad rozdziału. Aby zapewnić konsekwentne stosowanie na całym obszarze Wspólnoty oraz przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty, Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki („Agencja”) powinna mieć prawo do dokonywania przeglądu decyzji w sprawie certyfikacji podjętych przez organy regulacyjne.

Uzasadnienie

Agencję można wykorzystać w charakterze uczciwego pośrednika, który zapewnia, że wszystkie państwa członkowskie działają na takich samych warunkach. Agencja posiadałaby większe kompetencje techniczne niż Komisja.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Ochrona dostaw energii jest zasadniczym elementem bezpieczeństwa publicznego, a zatem jest ściśle powiązana z efektywnym funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej w UE. Energia elektryczna może być dostarczana obywatelom UE wyłącznie za pośrednictwem sieci. Funkcjonujące rynki energii elektrycznej, a w szczególności sieci oraz inne aktywa powiązane z dostawami energii elektrycznej, są niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego, konkurencyjności gospodarki oraz dobrobytu obywateli Wspólnoty. Bez uszczerbku dla międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty, Wspólnota jest zdania, że sektor przesyłu energii elektrycznej ma dla niej ogromne znaczenie, w związku z czym niezbędne są dodatkowe zabezpieczenia dotyczące wpływu krajów trzecich w celu uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń dla porządku i bezpieczeństwa publicznego Wspólnoty oraz dla dobrostanu jej obywateli. Środki takie są również niezbędne dla zapewnienia zgodności z zasadami skutecznego rozdziału.

(14) Ochrona dostaw energii jest zasadniczym elementem bezpieczeństwa publicznego, a zatem jest ściśle powiązana z efektywnym funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej w UE i likwidacją jego izolacji pod względem geograficznym. Energia elektryczna może być dostarczana obywatelom UE wyłącznie za pośrednictwem sieci. Funkcjonujące rynki energii elektrycznej, a w szczególności sieci oraz inne aktywa powiązane z dostawami energii elektrycznej, są niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego, konkurencyjności gospodarki oraz dobrobytu obywateli Wspólnoty. Bez uszczerbku dla międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty, Wspólnota jest zdania, że sektor przesyłu energii elektrycznej ma dla niej ogromne znaczenie, w związku z czym niezbędne są dodatkowe zabezpieczenia dotyczące wpływu krajów trzecich w celu uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń dla porządku i bezpieczeństwa publicznego Wspólnoty oraz dla dobrostanu jej obywateli. Środki takie są również niezbędne dla zapewnienia zgodności z zasadami skutecznego rozdziału.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16a) Każda harmonizacja kompetencji krajowych organów regulacyjnych powinna obejmować zachęty i sankcje dla przedsiębiorstw energii elektrycznej. Agencji należy nadać odpowiednie uprawnienia, tak aby stała się ona naczelnym organem zapewniającym równowagę między zachętami i sankcjami w państwach członkowskich i mogła formułować wytyczne dotyczące takich środków.

Uzasadnienie

Agencja musi zapewniać wspólne podejście do kwestii takich środków.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Organy regulacyjne sektora energetycznego powinny posiadać uprawnienia do wydawania wiążących decyzji w odniesieniu do przedsiębiorstw energii elektrycznej oraz do nakładania skutecznych, odpowiednich i odstraszających sankcji na te przedsiębiorstwa energetyczne, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Niezbędne jest również przyznanie im uprawnień do podejmowania decyzji, niezależnie od stosowania reguł konkurencji, w sprawie wszelkich stosownych środków promujących skuteczną konkurencję, niezbędną dla właściwego funkcjonowania rynku, jak również do zapewnienia wysokich standardów usług powszechnych i użyteczności publicznej zgodnie z otwarciem rynku, ochrony słabych odbiorców, a także zapewnienia, że środki na rzecz ochrony odbiorców są w pełni skuteczne. Przepisy te powinny pozostawać bez uszczerbku zarówno dla uprawnień Komisji w zakresie stosowania reguł konkurencji, włącznie z badaniem połączeń przedsiębiorstw o wymiarze wspólnotowym, jak i dla zasad dotyczących rynku wewnętrznego, takich jak swobodny przepływ kapitału.

(18) Organy regulacyjne sektora energetycznego powinny posiadać uprawnienia do wydawania wiążących decyzji w odniesieniu do przedsiębiorstw energii elektrycznej oraz do nakładania skutecznych, odpowiednich i odstraszających sankcji na te przedsiębiorstwa energetyczne, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Niezbędne jest również przyznanie im uprawnień do podejmowania decyzji, niezależnie od stosowania reguł konkurencji, w sprawie wszelkich stosownych środków zapewniających korzyści dla odbiorców poprzez promowanie skutecznej konkurencji, niezbędnej dla właściwego funkcjonowania rynku, jak również do zapewnienia wysokich standardów usług powszechnych i użyteczności publicznej zgodnie z otwarciem rynku, ochrony słabych odbiorców, a także zapewnienia, że środki na rzecz ochrony odbiorców są w pełni skuteczne. Przepisy te powinny pozostawać bez uszczerbku zarówno dla uprawnień Komisji w zakresie stosowania reguł konkurencji, włącznie z badaniem połączeń przedsiębiorstw o wymiarze wspólnotowym, jak i dla zasad dotyczących rynku wewnętrznego, takich jak swobodny przepływ kapitału.

Uzasadnienie

Promowanie skutecznej konkurencji nie może być celem samo w sobie, ale powinno być zorientowane na interesy odbiorców, jeżeli chodzi o większy wybór, niższe ceny i wyższą jakość usług.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Wewnętrzny rynek energii elektrycznej ponosi konsekwencje braku płynności i przejrzystości, który przeszkadza skutecznej alokacji zasobów, zabezpieczeniu przed ryzykiem oraz wejściu nowych podmiotów na rynek. Niezbędne jest zwiększenie zaufania do rynku, jego płynności oraz liczby uczestników rynku, dlatego też należy zwiększyć nadzór regulacyjny nad przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność związaną z dostarczaniem energii elektrycznej. Wymogi takie nie powinny naruszać, lecz być zgodne z obecnie obowiązującym prawodawstwem wspólnotowym w sprawie rynków finansowych. Niezbędna jest współpraca pomiędzy organami regulacji energetyki i organami nadzoru rynków finansowych, tak aby umożliwiły sobie one nawzajem przegląd rynków, których to dotyczy.

(19) Wewnętrzny rynek energii elektrycznej ponosi konsekwencje braku płynności i przejrzystości, który przeszkadza skutecznej alokacji zasobów, zabezpieczeniu przed ryzykiem oraz wejściu nowych podmiotów na rynek. Niezbędne jest zwiększenie zaufania do rynku, jego płynności oraz liczby uczestników rynku.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19a) Organy regulacyjne sektora energetycznego oraz organy regulacyjne rynków finansowych muszą współpracować, aby umożliwić sobie wzajemnie wgląd w odnośne rynki; powinny one też posiadać uprawnienia do pozyskiwania właściwych informacji od przedsiębiorstw energetycznych, odpowiednie i wystarczające kompetencje w zakresie prowadzenia dochodzeń, rozstrzygania sporów i nakładania skutecznych sankcji.

Uzasadnienie

Nadal niepokoją braki w zakresie wprowadzania w życie obecnie obowiązujących dyrektyw. W celu zapewnienia efektywnego otwarcia wewnętrznego rynku energii elektrycznej krajowe organy regulacyjne muszą być w stanie współpracować z innymi odnośnymi organami regulacyjnymi, pozwalając im na efektywne monitorowanie rynku energii elektrycznej, a tam, gdzie jest to właściwe, organy te muszą być w stanie nałożyć skuteczne, stosowne i zniechęcające do dalszych naruszeń sankcje na przedsiębiorstwa energetyczne w przypadkach nieprzestrzegania jakichkolwiek zobowiązań zapisanych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) Aby zapobiec ograniczaniu otwarcia rynku przez podmioty posiadające pozycję dominującą, ważne jest umożliwienie rozwoju nowych modeli biznesowych, na przykład zapewnienie możliwości zawierania umów jednocześnie z kilkoma dostawcami.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Wymogi usługi publicznej oraz związane z nimi wspólne minimalne standardy muszą być w dalszym ciągu umacniane w celu zapewnienia, że wszyscy odbiorcy mogą odnieść korzyści wynikające z konkurencji. Kluczowym aspektem dostaw dla odbiorców jest dostęp do danych na temat zużycia, dlatego też odbiorcy muszą być w posiadaniu dotyczących ich danych, tak by mogli zwracać się do konkurentów o składanie ofert w oparciu o te dane. Odbiorcy powinni również posiadać prawo do odpowiedniej informacji o własnym zużyciu energii. Regularnie przekazywane informacje na temat kosztów energii będą zachęcać do oszczędności energii, gdyż dzięki nim odbiorcy uzyskają bezpośrednie informacje zwrotne dotyczące skutków inwestycji w energooszczędne rozwiązania oraz skutków zmiany ich postępowania.

(21) Wymogi usługi powszechnej i publicznej oraz związane z nimi wspólne minimalne standardy muszą być w dalszym ciągu umacniane w celu zapewnienia, że wszyscy odbiorcy, w szczególności słabi, mogą odnieść korzyści wynikające z konkurencji i bardziej uczciwych cen. Wymogi usługi publicznej należy definiować na szczeblu krajowym, z uwzględnieniem krajowych okoliczności, państwa członkowskie muszą jednak przestrzegać przepisów wspólnotowych i wspólnych minimalnych standardów. Obywatele UE oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) powinni posiadać gwarancje usługi publicznej, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw i uzasadnionych taryf. Kluczowym aspektem dostaw dla odbiorców jest dostęp do obiektywnych i przejrzystych danych na temat zużycia, dlatego też odbiorcy muszą być w posiadaniu dotyczących ich danych na temat zużycia, związanych z nim cen i kosztów usług, tak by mogli zwracać się do konkurentów o składanie ofert w oparciu o te dane. Odbiorcy powinni również posiadać prawo do odpowiedniej informacji o własnym zużyciu energii, a wysokość przedpłat powinna być adekwatna i odzwierciedlać rzeczywiste zużycie energii elektrycznej. Informacje na temat kosztów energii dostarczane odbiorcom przynajmniej raz na kwartał i oparte o wspólne kryteria będą zachęcać do oszczędności energii, gdyż dzięki nim odbiorcy uzyskają bezpośrednie informacje zwrotne dotyczące skutków inwestycji w energooszczędne rozwiązania oraz skutków zmiany ich postępowania.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21a) Interesy odbiorców powinny być najważniejszym elementem niniejszej dyrektywy. Należy poszerzyć i zagwarantować obowiązujące prawa odbiorców, które powinny obejmować większą przejrzystość i przedstawicielstwo. W ramach ochrony odbiorców należy zapewnić, by wszyscy oni odnosili korzyści z konkurencyjnego rynku. Krajowe organy regulacyjne powinny egzekwować prawa odbiorców tworząc zachęty i nakładając sankcje na przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają zasad ochrony konsumentów i konkurencji.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 21 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21b) Ubóstwo energetyczne stanowi coraz większy problem w Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny zatem tworzyć krajowe plany działania, aby zmierzyć się z problemem ubóstwa energetycznego i zapewnić niezbędne dostawy energii słabym odbiorcom. W tym celu potrzebne jest zintegrowane podejście, a środki powinny obejmować polityki socjalne i taryfowe oraz podnoszenie wydajności energetycznej w budynkach. Niniejsza dyrektywa powinna co najmniej dopuszczać krajowe polityki dotyczące pozytywnej dyskryminacji słabych odbiorców w odniesieniu do modeli cenowych.

Uzasadnienie

Ponieważ ubóstwo energetyczne stanowi coraz większy problem w Unii Europejskiej, w przedmiotowym wniosku należy zająć się tą kwestią i zadbać o przystępne ceny energii dla wszystkich Europejczyków.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 21 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21c) Skuteczne i dostępne dla wszystkich środki odwoławcze gwarantują odbiorcom większą ochronę. Państwa członkowskie powinny wprowadzić procedury szybkiego i skutecznego rozstrzygania sporów.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia odbiorcom odpowiedniej ochrony konieczne jest ustanowienie skutecznych środków odwoławczych. Środki te powinny być prawnie wiążące i stanowić jeden z podstawowych elementów przyszłej, opracowywanej właśnie Europejskiej karty praw odbiorców energii, którą Komisja powinna przedstawić najpóźniej sześć miesięcy po przyjęciu przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 21 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21d) Ceny rynkowe powinny stwarzać właściwe zachęty do rozwoju sieci i inwestowania w nowe technologie wytwarzania energii elektrycznej.

Uzasadnienie

Lepszy dostęp do rynku i zwiększona konkurencja w oczywisty sposób doprowadzą do zwiększenia wyboru i zapewnienia odbiorcom lepszej jakości.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 21 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21e) Promowanie uczciwej konkurencji i łatwego dostępu dla różnych dostawców oraz przyznawanie zdolności nowym technologiom wytwarzania energii elektrycznej powinno być dla państw członkowskich kwestią najwyższej wagi, aby odbiorcy mogli w pełni wykorzystać możliwości wynikające z istnienia zliberalizowanego wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Jednocześnie państwa członkowskie powinny być odpowiedzialne za opracowywanie krajowych planów działania i polityki socjalnej.

Uzasadnienie

Polityka socjalna powinna leżeć w gestii państw członkowskich.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Mając na uwadze utworzenie wewnętrznego rynku energii elektrycznej, państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia większej integracji rynków krajowych, a także wspierać współpracę operatorów sieci na szczeblu europejskim i regionalnym.

(22) Regionalne rynki energetyczne mogą przyczynić się do postawienia pierwszego kroku w kierunku utworzenia wewnętrznego rynku energii elektrycznej. W związku z tym państwa członkowskie powinny dążyć na szczeblu europejskim i, tam gdzie to możliwe, na poziomie regionalnym do osiągnięcia większej integracji rynków krajowych, a także wspierać współpracę operatorów sieci na szczeblu europejskim i krajowym. Inicjatywy dotyczące integracji regionalnej są istotnym etapem pośrednim w osiągnięciu europejskiej integracji rynków energii, która pozostaje celem końcowym. Szczebel regionalny pozwala przyspieszyć proces integracji, dając możliwość współpracy przy rozwiązywaniu konkretnych problemów różnym zainteresowanym podmiotom, w szczególności państwom członkowskim, krajowym organom regulacyjnym i operatorom systemów przesyłowych.

Uzasadnienie

Inicjatywy regionalne są istotnym i konstruktywnym etapem pośrednim pozwalającym udoskonalić funkcjonowanie rynku wewnętrznego na szczeblu europejskim. Ponieważ umożliwiają operatorom systemów przesyłowych i krajowym organom regulacyjnym harmonizację dostępu i zasad dotyczących równoważenia w danym regionie, a nawet tworzenie regionalnych struktur przesyłowych, inicjatywy te pozwalają skuteczniej wykorzystywać sieć i ułatwiać transgraniczny handel i inwestycje.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22a) Celem niniejszej dyrektywy powinien być rozwój prawdziwie europejskiej sieci, dlatego też regulacyjne kwestie dotyczące wzajemnych połączeń transgranicznych i rynków regionalnych powinny leżeć w gestii Agencji.

Uzasadnienie

Agencja powinna regulować transgraniczne połączenia wzajemne i rynki regionalne, tak aby zapewnić ich rozwój i zarządzanie nimi w jasny, przejrzysty i niedyskryminujący sposób.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 22 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22b) Aby zapewnić wspólne zasady prawdziwie europejskiego rynku wewnętrznego, głównymi celami niniejszej dyrektywy powinien być rozwój wspólnej sieci i szerokich dostaw energii dostępnej dla każdego. W tym celu niezakłócone ceny rynkowe stanowiłyby najlepsze zachęty do tworzenia wzajemnych połączeń transgranicznych oraz inwestycji w nowe technologie wytwarzania energii, co w perspektywie długoterminowej prowadziłoby do konwergencji cen. Kwestie regulacyjne dotyczące wzajemnych połączeń transgranicznych i rynków regionalnych powinny leżeć w gestii Agencji.

Uzasadnienie

Agencja powinna regulować transgraniczne połączenia wzajemne i rynki regionalne, tak aby zapewnić ich rozwój i zarządzanie nimi w jasny, przejrzysty i niedyskryminujący sposób.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 22 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22c) Zwiększona współpraca regionalna powinna być pierwszym krokiem na drodze do utworzenia w pełni zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej, która ostatecznie połączy wyspy energetyczne istniejące obecnie w Unii.

Uzasadnienie

Celem niniejszej dyrektywy powinno być utworzenie prawdziwie europejskiej sieci energetycznej, dlatego połączenie różnych regionów jest tak znaczącym etapem.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Organy regulacyjne powinny dostarczać rynkowi informacje, również po to, by Komisja mogła wypełniać swoją rolę polegającą na obserwowaniu i monitorowaniu europejskiego rynku energii elektrycznej oraz jego rozwoju w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, włączając w to aspekty, takie jak zdolności wytwórcze, różne źródła wytwarzania energii elektrycznej, elementy infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, obrót transgraniczny, inwestycje, ceny hurtowe i dla odbiorców indywidualnych, płynność rynku, poprawa w zakresie środowiska naturalnego i wydajności.

(23) Organy regulacyjne powinny dostarczać rynkowi informacje, również po to, by Komisja mogła wypełniać swoją rolę polegającą na obserwowaniu i monitorowaniu europejskiego rynku energii elektrycznej oraz jego rozwoju w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, włączając w to aspekty, takie jak zdolności wytwórcze, różne źródła wytwarzania energii elektrycznej, elementy infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, jakość usług i dostaw, obrót transgraniczny, zarządzanie w sytuacjach przeciążenia, inwestycje, ceny hurtowe i dla odbiorców indywidualnych, płynność rynku, poprawa w zakresie środowiska naturalnego i wydajności.

Uzasadnienie

Odbiorcy odniosą korzyści z aktywnego włączenia organów regulacyjnych w monitorowanie jakości usług i dostaw energii elektrycznej. Należy zagwarantować skuteczną koordynację działań krajowych organów regulacyjnych w zakresie mechanizmów alokacji zdolności przesyłowych i bardziej ogólnie zarządzania w sytuacjach przeciążenia.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Środki niezbędne do wykonania dyrektywy 2003/54/WE zmienionej niniejszą dyrektywą powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji.

skreślony

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjęcia wytycznych niezbędnych do zapewnienia minimalnego stopnia harmonizacji, wymaganego dla osiągnięcia celu dyrektywy 2003/54/WE. Z racji, iż środki te są środkami ogólnego zasięgu i mają na celu uzupełnienie dyrektywy 2003/54/WE poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, niezbędne jest przyjęcie ich zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

skreślony

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1) Artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne reguły dotyczące wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i dostaw energii elektrycznej, wraz z postanowieniami dotyczącymi ochrony konsumentów, w celu ulepszenia i zintegrowania konkurencyjnych rynków energii w Unii Europejskiej, połączonych wspólną siecią. Ustala ona reguły odnoszące się do organizacji i funkcjonowania sektora energetycznego, otwartego dostępu do rynku, kryteriów i procedur mających zastosowanie w zaproszeniach do składania ofert i przyznawania zezwoleń, a także działania systemów. Określa ona również zobowiązania świadczenia usługi powszechnej i prawa odbiorców energii elektrycznej oraz wyjaśnia wymogi dotyczące konkurencji.”

(Art. 1 dyrektywy 2003/54/WE w tym samym brzmieniu, do istniejącego tekstu dodano nowe elementy)

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć zakres stosowania dyrektywy, aby zapewnić integrację rynków i aby konsumenci znaleźli się w centrum jej zainteresowania. Należy także podkreślić związek z wymogiem konkurencji.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (- a) (nowa)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 2 – punkt 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-a) Punkt 12 otrzymuje brzmienie:

 

„12. „uprawnieni odbiorcy” oznaczają odbiorców mających swobodę zakupu energii elektrycznej od dostawcy, którego wybrali w rozumieniu art. 21 niniejszej dyrektywy, oraz zawierania jednocześnie umów z kilkoma dostawcami;”

(Art. 2 pkt 12 dyrektywy 2003/54/WE w tym samym brzmieniu, do istniejącego tekstu dodano nowe elementy)

Uzasadnienie

Odbiorcy muszą mieć możliwość zawierania jednocześnie umów z kilkoma dostawcami.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (b a) (nowa)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 2 – punkt 34 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) Dodaje się punkt w następującym brzmieniu:

 

„34a. „tereny przemysłowe” oznaczają będący własnością prywatną obszar geograficzny z siecią energetyczną zaprojektowaną w celu zapewniania dostaw dla odbiorców przemysłowych na danym terenie.

(Dodanie nowego pkt 34a do art. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Operatorzy sieci energetycznej na terenach przemysłowych nie muszą spełniać wymogów dotyczących eksploatacji sieci we wszystkich państwach członkowskich UE. Nie ma to podstawy prawnej. Prawodawstwo UE powinno umożliwiać państwom członkowskim zapewnianie odstępstw dla terenów przemysłowych, aby zagwarantować pewność prawną. Zróżnicowane traktowanie sieci przemysłowych zapewnia proporcjonalne działania, nie zagrażając celom liberalizacji. Niniejsza poprawka nie zagraża prawom odbiorców końcowych na terenach przemysłowych. Na ogół jest niewielu niezależnych konsumentów końcowych, korzystających z dostaw z terenów przemysłowych.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (b b) (nowa)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 2 – punkt 34 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(bb) Dodaje się punkt w następującym brzmieniu:

 

„34b. „uczciwa i niezakłócona konkurencja na otwartym rynku” oznacza wspólne możliwości i równy dostęp dla wszystkich dostawców w Unii. Za zapewnienie jej odpowiadają państwa członkowskie, krajowe organy regulacyjne i Agencja.”

(Dodanie nowego punktu 35 do art. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (b c) (nowa)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 2 – punkt 34 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(bc) Dodaje się punkt w następującym brzmieniu:

 

„34c. „przedsiębiorstwo energii elektrycznej” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która prowadzi przynajmniej jeden z następujących rodzajów działalności: produkcja, przesyłanie, dystrybucja, dostarczanie lub zakup energii elektrycznej; przedsiębiorstwo takie jest także odpowiedzialne za zadania handlowe, techniczne lub konserwacyjne związane z tymi funkcjami; nie obejmuje odbiorców końcowych.”

(Dodanie nowego punktu 36 do art. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 1 – litera (b d) (nowa)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 2 – punkt 34 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(bd) Dodaje się punkt w następującym brzmieniu:

 

„34d. „ubóstwo energetyczne” oznacza sytuację, w której odbiorca będący gospodarstwem domowym nie może pozwolić sobie na ogrzanie gospodarstwa domowego do odpowiedniego poziomu ustalanego w oparciu o poziomy zalecane przez Światową Organizację Zdrowia;”

(Dodanie nowego punktu 37 do art. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (b e) (nowa)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 2 – punkt 34 e (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(be) Dodaje się punkt w następującym brzmieniu:

 

„34e. „wirtualna elektrownia” oznacza program uwalniania energii elektrycznej, w ramach którego przedsiębiorstwo wytwarzające energię elektryczną jest zobowiązane do sprzedaży lub udostępnienia pewnej ilości energii elektrycznej lub udostępnienia części zdolności generacyjnej zainteresowanym dostawcom przez określony okres.”

(Dodanie nowego punktu 38 do art. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) W artykule 3 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2. Uwzględniając w pełni odpowiednie przepisy traktatu, w szczególności jego art. 86, państwa członkowskie mogą w ogólnym interesie gospodarczym nałożyć na przedsiębiorstwa sektora energii elektrycznej obowiązek świadczenia usługi publicznej, który może odnosić się do bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa dostaw, regularności, jakości i ceny dostaw, a także ochrony środowiska, łącznie z wydajnością energetyczną, energią ze źródeł odnawialnych i ochroną klimatu. Zobowiązania te są jasno określone, przejrzyste, niedyskryminacyjne, sprawdzalne i gwarantują spółkom energetycznym UE równy dostęp do odbiorców krajowych. W odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw, wydajności energetycznej/zarządzania popytem i wypełniania celów ochrony środowiska i celów, określonych w niniejszym ustępie, w zakresie energii ze źródeł odnawialnych państwa członkowskie mogą wprowadzić wykonanie planowania długoterminowego, uwzględniając możliwość, iż o dostęp do systemu ubiegać się będą strony trzecie.

(Dodanie nowych elementów do art. 3 ust. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Propozycja przyjęcia wiążących celów dotyczących wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (20% do 2020 r.) będzie wymagała konkretnego działania w sektorze energii elektrycznej, które może różnić się od działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 1 b (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1b) W artykule 3 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

3. Państwa członkowskie zapewniają wszystkim odbiorcom będącym gospodarstwami domowymi, a także [...] małym przedsiębiorstwom (to jest przedsiębiorstwom zatrudniającym mniej niż 50 osób i mającym obrót roczny lub bilans nieprzekraczający 10 milionów EUR), prawo do korzystania z usługi powszechnej, to znaczy z prawa do dostaw energii elektrycznej o określonej jakości na ich terytorium w opartych na kosztach, łatwo i wyraźnie porównywalnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych cenach. Odbiorcy ci mają prawo wyboru, prawo do sprawiedliwego traktowania, reprezentacji i zadośćuczynienia. Jakość usług jest głównym obowiązkiem przedsiębiorstw energii elektrycznej. Dla zapewnienia usługi powszechnej państwa członkowskie mogą wyznaczyć dostawcę awaryjnego. Państwa członkowskie nakładają na spółki dystrybucyjne obowiązek przyłączania odbiorców do ich sieci na warunkach i według taryf ustalonych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 23 ust. 2. Żadne przepisy niniejszej dyrektywy nie stanowią przeszkody w działaniach państw członkowskich zmierzających do wzmocnienia pozycji rynkowej małych i średnich krajowych odbiorców poprzez wspieranie możliwości dobrowolnego łączenia reprezentacji tej klasy odbiorców.”

(Dodanie nowych elementów do art. 3 ust. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Energia ma kluczowe znaczenie dla codziennego życia odbiorców, niezbędne jest zatem zagwarantowanie dostępu do energii elektrycznej po przystępnej cenie. Należy zapewnić przestrzeganie praw konsumentów ze względu na szczególne okoliczności mające wpływ na otwarcie rynku energii elektrycznej. Usługa powszechna jest podstawowym środkiem zapewnienia ochrony konsumenta. W celu zapewnienia prawdziwie powszechnej usługi, która uwzględnia kwestię niskich dochodów oraz problemy odbiorców wrażliwych, konieczne jest sformułowanie jasnych wytycznych.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 c (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1c) W artykule 3 dodaje się ustęp 3a w brzmieniu:

 

„3a. Państwa członkowskie powinny zagwarantować prawo wszystkich odbiorców do zakupu energii elektrycznej od dostawcy, o ile wyrazi on na to zgodę, niezależnie od tego, w jakim państwie członkowskim dostawca jest zarejestrowany. W tym kontekście państwa członkowskie muszą przyjąć wszelkie środki konieczne do zapewnienia, że przedsiębiorstwa zarejestrowane na ich terytorium mogą świadczyć dostawy na rzecz odbiorców bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.”

Uzasadnienie

W każdym państwie członkowskim dostawcy muszą spełnić inne warunki, aby móc świadczyć dostawy dla odbiorców. Takie zróżnicowane zasady rynkowe i wymogi prawne stanowią istotną barierę wejścia na rynek. W celu umożliwienia nieograniczonego dostępu do rynku konieczne jest zastosowanie zasady kraju pochodzenia, tzn. jeżeli dostawca jest zarejestrowany jako dostawca w jednym z państw członkowskich, powinien mieć możliwość zapewniania dostaw dla odbiorców również w innych państwach członkowskich bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 d (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1d) W artykule 3 dodaje się ustęp 3b w brzmieniu:

 

„3b. Państwa członkowskie powinny zadbać o to, by:

 

(a) w przypadku, gdy odbiorca chce zmienić dostawcę, operator(zy) dokonał(li) tej zmiany w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni oraz

 

(b) odbiorcy mieli prawo do otrzymywania wszystkich istotnych danych dotyczących zużycia.

 

Państwa członkowskie powinny zapewnić poszanowanie praw wymienionych w punktach (a) i (b) w odniesieniu do wszystkich odbiorców w sposób niedykryminacyjny pod względem kosztów, wysiłku i czasu.”

Uzasadnienie

Jeżeli zmiana dostawcy jest skomplikowana i czasochłonna dla odbiorcy, może to mieć negatywny wpływ na podejmowanie przez odbiorców decyzji o zmianie. Z tego względu należy zagwarantować odbiorcom niedyskryminujący dostęp do swoich danych i do łatwej procedury zmiany. Ponadto proces zmiany powinien być przeprowadzony możliwie jak najszybciej, w idealnym przypadku nie trwając dłużej niż dwa tygodnie.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 e (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1e) W artykule 3 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„5. Państwa członkowskie podejmują właściwe środki dla ochrony odbiorców końcowych, w szczególności zapewniają wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń chroniących słabych odbiorców, łącznie z odpowiednimi środkami, np. odnoszącymi się do warunków płatności, pomagającymi tym odbiorcom uniknąć odłączenia od sieci. W tym kontekście państwa członkowskie mogą podejmować środki dla ochrony odbiorców końcowych na odległych obszarach. Państwa członkowskie zapewniają wysoki poziom ochrony odbiorców, w szczególności w odniesieniu do przejrzystości warunków umów, informacji ogólnych i mechanizmów rozstrzygania sporów. Państwa członkowskie zapewniają uprawnionym odbiorcom rzeczywistą możliwość przejścia do innego dostawcy. W odniesieniu przynajmniej do odbiorców będących gospodarstwami domowymi, środki te obejmują działania wymienione w załączniku A.”

(Zmiana art. 3 ust. 5 dyrektywy 2003/54/WE, do istniejącego tekstu dodano nowe elementy)

Uzasadnienie

Poprzez przeniesienie odniesienia do ceny dostaw z rozważań dotyczących obowiązków świadczenia usług publicznych do rozważań dotyczących słabych odbiorców poprawka ma na celu zagwarantowanie, że środki odnoszące się do cen dostaw zostaną ukierunkowane na najsłabszych odbiorców. Dzięki bardziej szczegółowemu ukierunkowaniu efekt końcowy powinien przynieść korzyści osobom najbardziej potrzebującym ochrony konsumenta.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 1 f (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1f) W artykule 3 dodaje się ustęp 5a w brzmieniu:

 

„5a. Państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki w celu uwzględnienia kwestii ubóstwa energetycznego w krajowych planach działania w zakresie energii w celu zapewnienia spadku liczby osób dotkniętych ubóstwem energetycznym i informują o takich środkach Komisję. Każde państwo członkowskie odpowiada za definiowanie, zgodnie z zasadą pomocniczości, ubóstwa energetycznego na poziomie krajowym w ramach konsultacji z organami prawodawczymi i zainteresowanymi stronami w odniesieniu do art. 2 (34d). Środki te mogą obejmować korzyści w ramach systemów ubezpieczeń społecznych, wspieranie poprawy wydajności energetycznej i produkcji energii po możliwie jak najniższych cenach. Rzeczone środki nie będą utrudniać otwarcia rynku zapisanego w art. 21. Komisja określa wskaźniki służące do monitorowania wpływu takich środków na ubóstwo energetyczne oraz na funkcjonowanie rynku.”

(Dodanie nowego ustępu 5 a do art. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 1 g (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1g) W pierwszym akapicie art. 3 ust. 6 litera a) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„a) udział każdego źródła energii w całkowitej mieszance paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednim roku w zharmonizowany i zrozumiały sposób w ramach państwa członkowskiego, tak aby umożliwić łatwe porównanie;”

(W tym samym brzmieniu, co w dyrektywie 2003/54/WE, dodano frazę „w zharmonizowany i zrozumiały sposób w ramach państwa członkowskiego, tak aby umożliwić łatwe porównanie”)

Uzasadnienie

Jasne i łatwo zrozumiałe informacje mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia umożliwienia odbiorcom dokonania porównań dostawców.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 h (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit pierwszy - litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1h) W pierwszym akapicie art. 3 ust. 6 litera b) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„b) [...] informacje dotyczące wpływu na środowisko, co najmniej w formie określenia emisji CO2 i powstawania odpadów radioaktywnych, wynikających z produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem całkowitej mieszanki paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednim roku [...].”

(Usunięcie pewnych elementów art. 3 ust. 6 lit. b) dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Informacje na temat oddziaływania produkcji energii elektrycznej na środowisko naturalne powinny być umieszczone w widocznym miejscu na wszystkich materiałach promocyjnych i reklamach, aby odbiorca nie musiał szukać tych informacji w innych miejscach. Podobne wymogi ustanawiane są w innych sektorach, takich jak sprzedaż samochodów lub sprzętu AGD.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 i (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1i) W artykule 3 ustęp 6 akapit pierwszy dodaje się literę w następującym brzmieniu:

 

ba) informacje na temat ich praw i dostępnych metod odwołania się w przypadku sporu.”

Uzasadnienie

Skuteczność ochrony odbiorców zależy od poprawy warunków odwoływania się. Przepisy te muszą znaleźć się w przyszłej Europejskiej karcie praw odbiorców energii, aby odbiorcy dysponowali dokumentem referencyjnym dotyczącym ich praw.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 1 j (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1j) Akapit trzeci w art. 3 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Krajowe organy regulacyjne podejmują niezbędne kroki dla zapewnienia rzetelności informacji dostarczanych przez dostawców ich odbiorcom na mocy niniejszego artykułu. Zasady dotyczące dostarczania tych informacji podlegają harmonizacji w ramach państw członkowskich i odnośnych rynków.”

(Dodanie nowych elementów do art. 3 ust. 6 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Odbiorcy powinni mieć dostęp do właściwych danych, aby korzystać z prawa do rzeczywistego wyboru, co przyczyni się do realizacji zarówno celów społecznych, jak i środowiskowych. Wybór odbiorcy oznacza możliwość dokonywania wiarygodnych porównań. Prezentacja danych przez dostawców energii elektrycznej powinna podlegać harmonizacji. Spójność zapewni przejrzystość, zwiększy też możliwości odbiorcy w zakresie zmiany dostawcy i dokonywania wyboru dostawcy w oparciu o informacje.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 1 k (nowy)

Dyrektywa 2003/54 (WE)

Artykuł 3 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1k) W artykule 3 ustęp 7 otrzymuje następujące brzmienie:

 

7. Państwa członkowskie wprowadzają właściwe środki dla osiągnięcia celów spójności społecznej i ekonomicznej, zmniejszające koszt energii dla gospodarstw domowych o niskich dochodach i gwarantujące jednakowe warunki dla mieszkańców odległych obszarów, także dla ochrony środowiska. Środki te obejmują zarządzanie wydajnością energetyczną/zarządzanie popytem i środki do walki ze zmianami klimatu oraz do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Takie środki mogą obejmować w szczególności gwarantowanie odpowiednich ekonomicznych środków zachęty, używając, gdzie stosowne, wszystkich krajowych i wspólnotowych narzędzi, dla utrzymania i budowy koniecznej infrastruktury sieci, łącznie ze zdolnością połączeń wzajemnych.”

 

(Zmiana art. 3 ust. 7 dyrektywy 2003/54/WE, dodano frazę: „które muszą zapewniać zapobieganie dyskryminacji, w szczególności zaś odbiorców o niskich dochodach”)

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 1 l (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1l) W artykule 3 dodaje się ustęp 7a w brzmieniu:

 

„7a. W celu promowania wydajności energetycznej krajowe organy regulacyjne upoważniają przedsiębiorstwa energii elektrycznej do wprowadzenia cenników, w których taryfy wzrastają wraz z rosnącym poziomem zużycia, a także zapewniają aktywny udział odbiorców i operatorów systemów dystrybucyjnych w działaniach systemowych poprzez wsparcie dla wprowadzania środków służących optymalizacji zużycia energii, w szczególności w godzinach szczytu. Takie cenniki, w połączeniu z wprowadzeniem inteligentnych liczników i sieci, promują zachowania charakteryzujące się wydajnym  wykorzystaniem energii i jak najniższe koszty dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi, w szczególności gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym.”

(Dodanie nowego ustępu 7a do art. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 m (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 7 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1m) W artykule 3 dodaje się ustęp 7b w brzmieniu:

 

„7b. Państwa członkowskie zapewniają otwarcie jednego punktu kontaktowego, aby udostępnić odbiorcom wszystkie niezbędne informacje na temat ich praw, obowiązującego ustawodawstwa oraz dostępnych metod odwołania się w przypadku sporu.”

Uzasadnienie

Właściwe informowanie odbiorców zależy od istnienia łatwo dostępnego centrum informacyjnego, umożliwiającego otrzymanie informacji na temat obowiązującego prawodawstwa i praw konsumentów. Pozwoli ono odbiorcom uzyskać szczegółowe informacje na temat kwestii poruszonych w przyszłej Europejskiej karcie praw odbiorców energii.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 1 n (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 9 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1n) W artykule 3 dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

 

„9a. W sytuacji, w której możliwe jest udowodnienie przedsiębiorstwom energii elektrycznej przeniesienia kosztów certyfikatów systemu handlu emisjami na odbiorców, a certyfikaty te zostały przyznane bezpłatnie, państwo członkowskie może zażądać od przedmiotowych przedsiębiorstw zwrotu kosztów w formie dodatkowego podatku. Wpływy powinny być wykorzystane do promocji wydajności energetycznej w pobierającym podatek państwie członkowskim.”

(Dodanie nowego ustępu 9a do art. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Wiele przedsiębiorstw odniosło nieoczekiwane korzyści z systemu handlu emisjami, jako że uzyskały one certyfikaty systemu handlu emisjami bezpłatnie, a mimo to przeniosły nominalne koszty na odbiorców.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W art. 3 dodaje się ust. 10 w następującym brzmieniu:

skreślony

„10. Komisja może przyjąć wytyczne dla celów wdrażania niniejszego artykułu. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.”

 

Uzasadnienie

Skreślenie zapisu o procedurze komitetowej.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 10 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) W artykule 3 dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

 

„10a. Aby pomóc odbiorcom w zmniejszeniu ich kosztów energii elektrycznej, państwa członkowskie mogą wymagać, by dochody z energii elektrycznej pochodzące od odbiorców będących gospodarstwami domowymi były przeznaczane na finansowanie rozwiązań energooszczędnych i programów pomiaru popytu ze strony tych odbiorców.”

(Dodanie nowego ustępu 10b do art. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej istnieje tendencja do wzrostu popytu na energię elektryczną. Ponieważ koszty transakcji w przypadku wprowadzania wydajnych usług energetycznych są wyższe dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi niż większych odbiorców energii elektrycznej, najbardziej odpowiednim środkiem promowania wydajności energetycznej na tym szczeblu jest utworzenie funduszu. Ten rodzaj instrumentu przyniósł bardzo pozytywne wyniki w Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii i w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych Ameryki pod względem ochrony środowiska naturalnego, ogólnych kosztów i tworzenia nowych miejsc pracy.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 b (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b) Artykuł 4 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Państwa członkowskie zapewniają monitoring zagadnień związanych z bezpieczeństwem dostaw. Jeżeli państwa członkowskie uznają to za właściwe, wówczas mogą powierzyć to zadanie organom regulacyjnym określonym w art. 23 ust. 1. Taki monitoring powinien w szczególności obejmować równowagę dostaw i zapotrzebowania na rynku krajowym, w tym szczegółowe prognozy przyszłego zapotrzebowania i dostępnych dostaw, przewidywane dodatkowe zdolności w fazie planowania lub budowy, a także jakość i poziom utrzymania sieci, dostęp wytwarzania rozproszonego i mikroelektrowni oraz środki podejmowane dla pokrycia zapotrzebowania szczytowego i postępowania w przypadku niedoborów dostaw ze strony jednego lub więcej dostawców. Właściwe organy publikują co roku najpóźniej do dnia 31 lipca, sprawozdanie omawiające wnioski oparte na wynikach monitoringu tych zagadnień, a także wszelkie środki podjęte lub przewidywane dla rozwiązania problemów, oraz niezwłocznie przesyłają to sprawozdanie Komisji.”

(Dodanie elementów dotyczących prognoz i dostępu rozproszonego wytwarzania i mikroelektrowni do art. 4 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Aby spełnić cele dotyczące bezpieczeństwa dostaw, należy zwrócić większą uwagę na wytwarzanie rozproszone i mikroelektrownie. Działania te wymagają niedyskryminacyjnego dostępu do sieci, a monitoring jest niezbędny, aby to zapewnić.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 c (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 5a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2c) Dodaje się artykuł -5a w brzmieniu:

 

„Artykuł -5a

 

„Krajowe organy regulacyjne gwarantują określenie technicznych kryteriów operacyjnych oraz opracowanie i opublikowanie zasad technicznych ustanawiających odpowiednie poziomy niezawodności i bezpieczeństwa oraz wymogi operacyjne dla instalacji wytwarzających energię, systemów dystrybucyjnych, urządzeń należących do odbiorców przyłączonych bezpośrednio, obwodów łączących i linii bezpośrednich. Tego rodzaju zasady techniczne zapewniają współdziałanie systemów oraz są obiektywne i niedyskryminacyjne. Jeżeli Agencja uzna, że wymagana jest harmonizacja tych zasad, wydaje właściwym krajowym organom regulacyjnym odpowiednie zalecenia.”

Uzasadnienie

Art. 5 porusza jedynie kwestie dotyczące przyłączenia, chociaż kwestie operacyjne (tzn. etap po przyłączeniu) są równie ważne i należy je w tym miejscu podnieść.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 3

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 5a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie współpracują dla celów zintegrowania swoich rynków krajowych przynajmniej na szczeblu regionalnym. Państwa członkowskie promują w szczególności współpracę operatorów sieci na szczeblu regionalnym oraz działają na rzecz spójności swoich ram prawnych i regulacyjnych.

1. Krajowe organy regulacyjne współpracują dla celów zharmonizowania struktury rynku i zintegrowania swoich rynków krajowych przynajmniej na jednym lub kilku szczeblach regionalnych, stawiając w ten sposób pierwszy krok na drodze do w pełni zliberalizowanego rynku wewnętrznego. Promują one w szczególności współpracę operatorów sieci na szczeblu regionalnym oraz ułatwiają ich integrację na szczeblu regionalnym w celu utworzenia konkurencyjnego rynku europejskiego, ułatwienia harmonizacji swoich ram prawnych, regulacyjnych i technicznych oraz przede wszystkim połączenia wysp energetycznych, które obecnie istnieją w Unii. Państwa członkowskie promują zatem współpracę krajowych organów regulacyjnych na szczeblu transgranicznym i regionalnym.

Uzasadnienie

Współpraca regionalna mogłaby wspierać integrację rynku i pomóc w stworzeniu konkurencyjnego rynku europejskiego. W celu zapewnienia, że współpraca regionalna doprowadzi do powstania zdolnego pogodzić różne interesy i prawdziwie europejskiego rynku, należy wymagać jej także od operatorów systemu przesyłowego i Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). ACER powinna posiadać uprawnienia w zakresie formułowania odpowiednich zaleceń ułatwiających integrację rynku. Żadne posunięcia dotyczące rynków regionalnych nie mogą być wyłączne i muszą istnieć przejrzyste ramy regulacyjne dla tych rynków, gdyż w przeciwnym przypadku pojawi się problem luki regulacyjnej.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 3

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 5a – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

„Agencja współpracuje z krajowymi organami regulacyjnymi i operatorami systemów przesyłowych zgodnie z rozdziałem IV niniejszej dyrektywy w celu zapewnienia konwergencji ram regulacyjnych między regionami dla utworzenia konkurencyjnego rynku europejskiego. W sytuacjach, w których Agencja uzna, że konieczne są wiążące zasady takiej współpracy, formułuje ona odpowiednie zalecenia. Na rynkach regionalnych Agencja staje się organem właściwym w dziedzinach określonych w art. 22d.”

(Dodanie nowego ustępu 2 do art. 5a dyrektywy 2003/54/WE)

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 6 – ustęp 2 – część wprowadzająca

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) W artykule 6 ustęp 2 początkowa część otrzymuje brzmienie:

 

„2. Państwa członkowskie ustalają kryteria dotyczące przyznawania zezwoleń na budowę zdolności wytwórczych na ich terytorium. Kryteria te odnoszą się do:”

(Dodanie nowych elementów do art. 6 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Kryteria przyznawania zezwoleń muszą mieć charakter wiążący.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 3 b (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 6 – ustęp 2 - litera i a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3b) W art. 6 ust. 2 dodaje się następującą literę:

 

„(ia) wkładu państw członkowskich w realizację docelowego 20% udziału energii odnawialnej do 2020 r.;”

(Dodanie nowej litery do art. 6 ust. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Oceniając nowe zdolności produkcyjne, państwa członkowskie muszą brać pod uwagę zobowiązania w zakresie 20% udziału energii odnawialnej określonego w konkluzjach Rady z 8-9 marca 2007 r. Cel ten może ulec zmianie w toku procesu legislacyjnego.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 3 c (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 6 – ustęp 2 - litera i b) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3c) W art. 6 ust. 2 dodaje się następującą literę:

 

„(ib) konieczności uwzględnienia systemu handlu emisjami przez producentów.”

(Dodanie nowej litery do art. 6 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Oceniając nowe zdolności produkcyjne, państwa członkowskie muszą brać pod uwagę wpływ unijnego systemu handlu emisjami.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3 d (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 6 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3d) W artykule 6 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

3. Państwa członkowskie zapewniają, że mali wytwórcy stosujący wytwarzanie zdecentralizowane lub rozproszone korzystają z uproszczonych procedur przyznawania zezwoleń. Procedury uproszczone powinny mieć zastosowanie do wszystkich zakładów produkujących poniżej 50 MW i do wszystkich wytwórców stosujących wytwarzanie rozproszone.

(Zmiana art. 6 ust. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

W celu zachęcenia do rozwoju zdecentralizowanych źródeł energii i mając świadomość bardziej ograniczonego oddziaływania mniejszych źródeł energii na środowisko naturalne, należy stworzyć zestaw przyspieszonych procedur.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 3 e (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 7 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3e) Artykuł 7 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„5. Państwa członkowskie wyznaczają organ lub jednostkę publiczną, lub prywatną niezależną jednostkę ds. wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub dostarczania energii elektrycznej, którą może być krajowy organ regulacyjny określony w art. 22a ust. 1, które będą odpowiedzialne za organizację, monitorowanie i kontrolę procedur przetargowych określonych w ust. 1-4. [...] Organ ten lub jednostka podejmuje wszystkie konieczne środki dla zapewnienia poufności informacji zawartych w ofertach.”

(Zmiana art. 7 ust. 5 dyrektywy 2003/54/WE poprzez wykreślenie frazy: „Operator systemu przesyłowego może być wyznaczony jako podmiot odpowiedzialny za organizację, monitorowanie i kontrolę procedur przetargowych, jeżeli operator systemu przesyłowego jest całkowicie niezależny, z punktu widzenia stosunków własnościowych, od innych działalności niezwiązanych z systemem przesyłowym.”)

Uzasadnienie

Kwestia ta powinna leżeć w gestii krajowych organów regulacyjnych, nie zaś operatorów systemów przesyłowych.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) - część wprowadzająca

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) ta sama osoba lub te same osoby nie są uprawnione:

b) ta sama osoba lub te same osoby nie są uprawnione, indywidualnie lub łącznie:

Poprawka  62

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) – punkt (i)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kontroli nad przedsiębiorstwem realizującym jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub dostarczania, ani do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kontroli lub posiadania jakichkolwiek interesów lub wykonywania jakichkolwiek praw względem operatora systemu przesyłowego lub względem systemu przesyłowego, lub

(i) do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kontroli nad przedsiębiorstwem realizującym jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub dostarczania, ani do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kontroli lub posiadania jakichkolwiek interesów lub wykonywania jakichkolwiek praw względem operatora systemu przesyłowego, lub

Poprawka  63

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) - punkt (ii)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kontroli nad operatorem systemu przesyłowego lub nad systemem przesyłowym, ani do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kontroli lub posiadania jakichkolwiek interesów lub wykonywania jakichkolwiek praw względem przedsiębiorstwa realizującego jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub dostarczania;

(ii) do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kontroli nad operatorem systemu przesyłowego ani do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kontroli lub posiadania jakichkolwiek interesów lub wykonywania jakichkolwiek praw względem przedsiębiorstwa realizującego jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub dostarczania;

Poprawka  64

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) ta sama osoba lub te same osoby nie są uprawnione do powoływania członków rady nadzorczej, rady administracyjnej lub organów będących prawnymi przedstawicielami przedsiębiorstwa, operatora systemu przesyłowego lub systemu przesyłowego, ani do posiadania jakichkolwiek interesów lub, bezpośrednio lub pośrednio, kontrolowania lub wykonywania jakichkolwiek praw względem przedsiębiorstwa realizującego jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub dostarczania;

c) ta sama osoba lub te same osoby nie są uprawnione do powoływania członków rady nadzorczej, rady administracyjnej lub organów będących prawnymi przedstawicielami przedsiębiorstwa, operatora systemu przesyłowego ani do posiadania jakichkolwiek interesów lub, bezpośrednio lub pośrednio, kontrolowania lub wykonywania jakichkolwiek praw względem przedsiębiorstwa realizującego jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub dostarczania;

Poprawka  65

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„(da) ta sama osoba lub te same osoby nie są uprawnione do eksploatacji systemu przesyłowego w drodze umowy o zarządzanie ani do wywierania wpływu w inny sposób niepodlegający stosunkom własnościowym lub — bezpośrednio lub pośrednio — kontrolowania, posiadania jakichkolwiek interesów lub wykonywania jakichkolwiek praw względem przedsiębiorstwa realizującego jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub dostarczania.”

Poprawka  66

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„3a. Państwa członkowskie monitorują proces rozdziału przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo i przedkładają Komisji sprawozdanie z dokonanych postępów.”

Poprawka  67

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 8 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), uważa się za spełnione w sytuacji, w której kilka przedsiębiorstw będących właścicielami systemu przesyłowego utworzyło spółkę joint venture, pełniącą funkcję operatora systemu przesyłowego w kilku państwach członkowskich w odniesieniu do danych systemów przesyłowych. Żadne inne przedsiębiorstwo nie może być częścią tej spółki joint venture, chyba że zostało zatwierdzone zgodnie z art. 10 jako niezależny operator systemu.

5. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), uważa się za spełnione w sytuacji, w której kilka przedsiębiorstw będących właścicielami systemu przesyłowego utworzyło spółkę joint venture, pełniącą funkcję operatora systemu przesyłowego w kilku państwach członkowskich w odniesieniu do danych systemów przesyłowych.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„5a. Dla celów niniejszego artykułu, w sytuacji gdy osobą, o której mowa w ust. 1 lit. b) do d), jest państwo członkowskie lub organ publiczny, uznaje się, że dwa oddzielne organy publiczne sprawujące kontrolę nad operatorem systemu przesyłowego lub systemem przesyłowym oraz nad przedsiębiorstwem realizującym jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub dostarczania, nie są tą samą osobą lub tymi samymi osobami.”

Poprawka  69

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 8b – ustęp 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13. Komisja przyjmuje wytyczne ustalające szczegółowe zasady procedury, która będzie wykonywana na rzecz stosowania ustępów 6 – 9. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

skreślony

Uzasadnienie

Proponuje się przenieść, ze względów prawnych, przynajmniej ust. 7– 10 i ust. 13 do rozporządzenia 1228/2003; ust. 11 i 12 muszą znaleźć się zarówno w przedmiotowej dyrektywie, jak i w rozporządzeniu.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 9 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zapewnianie długoterminowej zdolności systemu w celu spełnienia uzasadnionych wymogów dotyczących przesyłania energii elektrycznej, działania, konserwacji i rozwoju w akceptowalnych warunkach ekonomicznych bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego systemu przesyłowego energii elektrycznej z należytym uwzględnieniem środowiska, jak również promowanie wydajności energetycznej oraz badań i innowacji, przede wszystkim pod kątem zapewnienia penetracji odnawialnych źródeł energii oraz upowszechniania niskowęglowych technologii energetycznych.

a) zapewnianie długoterminowej zdolności systemu w celu spełnienia uzasadnionych wymogów dotyczących przesyłania energii elektrycznej, działania, konserwacji i rozwoju w akceptowalnych warunkach ekonomicznych bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego systemu przesyłowego energii elektrycznej z należytym uwzględnieniem środowiska, pod kątem włączenia do systemu sieci odnawialnych źródeł energii, rozproszonego wytwarzania oraz niskowęglowych technologii energetycznych, a także propagowania wydajności energetycznej oraz badań i innowacji.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 9 – litera c)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) W artykule 9 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„c) zarządzanie przepływami energii w systemie z uwzględnieniem wymian z innymi wzajemnie połączonymi systemami oraz wspólnych norm koordynowanych na szczeblu europejskim. W tym kontekście operator systemu przesyłowego jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego systemu przesyłowego energii elektrycznej, a także za zapewnienie dostępności wszelkich niezbędnych usług pomocniczych, w tym usług świadczonych w ramach reakcji na popyt w oparciu o wspólne normy, w zakresie, w jakim ta dostępność jest niezależna od jakiegokolwiek innego systemu przesyłowego, z którym jego system jest wzajemnie połączony;”

(Dodanie koncepcji „reakcji na popyt" do art. 9 lit. c) dyrektywy 2003/54/WE)

Poprawka  72

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6 b (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 9 – litera d)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) W artykule 9 lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„d) dostarczanie operatorowi każdego innego systemu, z którym połączony jest jego system, wyczerpujących informacji dla zapewnienia bezpiecznego i wydajnego działania, skoordynowanego rozwoju i współdziałania wzajemnie połączonego systemu, przy wspólnym wykorzystaniu tych informacji;”

(Art. 9 lit. d) dyrektywy 2003/54/WE w tym samym brzmieniu, w istniejącym tekście zmieniono niektóre elementy)

Poprawka  73

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6 c (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 9 – litera f)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6c) W artykule 9 lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„f) dostarczanie użytkownikom systemu informacji koniecznych dla zapewnienia im skutecznego dostępu do systemu, w oparciu o wspólne normy.

(Art. 9 lit. f) dyrektywy 2003/54/WE w tym samym brzmieniu, w istniejącym tekście zmieniono niektóre elementy)

Poprawka  74

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 6 d (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 9 - litera f a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6d) W artykule 9 dodaje się literę w następującym brzmieniu:

 

„fa) pobieranie różnic cen energii elektrycznej i opłat w ramach mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, przyznawanie i zarządzanie dostępem strony trzeciej oraz przedstawianie uzasadnień w przypadku odmowy takiego dostępu, co monitorują krajowe organy regulacyjne; wykonując zadania wynikające z niniejszego artykułu, operatorzy systemów przesyłowych przede wszystkim ułatwiają integrację rynkową i optymalizują wzrost dobrobytu społeczno-gospodarczego.”

(Dodanie nowej litery f a) do art. 9 dyrektywy 2003/54/WE)

Poprawka  75

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 8

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 10

skreślony

Niezależni operatorzy systemu

 

1. W przypadku, gdy system przesyłowy stanowi własność przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w momencie wejścia w życie niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie mogą zezwolić na odstępstwa od art. 8 ust. 1, pod warunkiem, że niezależny operator systemu został wyznaczony przez państwo członkowskie na wniosek właściciela systemu przesyłowego i jest objęty obowiązkiem uzyskania zatwierdzenia takiego wyznaczenia przez Komisję. W żadnym wypadku nie można uniemożliwiać przedsiębiorstwu zintegrowanemu pionowo, będącemu właścicielem systemu przesyłowego, podejmowania kroków w celu spełnienia art. 8 ust. 1.

 

2. Państwo członkowskie może zatwierdzić i wyznaczyć niezależnego operatora systemu jedynie w przypadku, gdy:

 

a) kandydat na operatora wykazał, że zachowuje zgodność z wymogami art. 8 ust. 1 lit. b) - d);

 

b) kandydat na operatora wykazał, że dysponuje niezbędnymi zasobami finansowymi, technicznymi i kadrowymi, aby realizować swoje zadania zgodnie z art. 9;

 

c) kandydat na operatora podjął zobowiązanie do zastosowania się do dziesięcioletniego planu rozwoju sieci, przedstawionego przez organ regulacyjny;

 

d) właściciel systemu przesyłowego wykazał zdolność spełnienia swoich zobowiązań na mocy ust. 6. W tym celu udostępnia on wszelkie projekty postanowień umownych z przedsiębiorstwem kandydującym oraz każdym innym właściwym podmiotem;

 

e) kandydat na operatora wykazał swoją zdolność spełnienia swoich zobowiązań na mocy rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej*, włączając w to współpracę operatorów systemu przesyłowego na szczeblu europejskim i regionalnym.

 

3. Przedsiębiorstwa, które uzyskały certyfikację od organu regulacyjnego jako spełniające wymogi art. 8a i art. 10 ust. 2, są zatwierdzane i wyznaczane jako operatorzy systemu przesyłowego przez państwa członkowskie. Zastosowanie ma procedura certyfikacji określona w art. 8b.

 

4. W przypadku gdy Komisja podjęła decyzję zgodnie z procedurą określoną w art. 8b i stwierdza, że organ regulacyjny nie zastosował się do jej decyzji w terminie dwóch miesięcy, wyznacza, w terminie sześciu miesięcy, na wniosek Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki i po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściciela systemu przesyłowego i operatora systemu przesyłowego, niezależnego operatora systemu na okres 5 lat. W dowolnym terminie właściciel systemu przesyłowego może zaproponować organowi regulacyjnemu wyznaczenie nowego niezależnego operatora systemu zgodnie z procedurą określoną w art. 10 ust. 1.

 

5. Każdy niezależny operator systemu jest odpowiedzialny za przyznawanie i zarządzanie dostępem osób trzecich, włącznie z pobieraniem opłat za dostęp i za ograniczenia przesyłowe, a także płatności w ramach mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, jak również za działanie, konserwację i rozwój systemu przesyłowego, oraz za zapewnienie długoterminowego spełnienia przez system uzasadnionych wymogów za pośrednictwem planowania inwestycyjnego. W przypadku rozbudowy sieci niezależny operator systemu jest odpowiedzialny za planowanie (włącznie z procedurą przyznawania zezwoleń), budowę i oddanie do eksploatacji nowej infrastruktury. W tym celu pełni on funkcję operatora systemu przesyłowego zgodnie z niniejszym rozdziałem. Właściciele systemu przesyłowego nie mogą być odpowiedzialni za przyznawanie i zarządzanie dostępem osób trzecich, ani za planowanie inwestycyjne.

 

6. W przypadku, gdy niezależny operator systemu został wyznaczony, właściciel systemu przesyłowego:

 

a) zapewnia wszelką stosowną współpracę i wsparcie niezależnemu operatorowi systemu dla celów realizacji jego zadań, w tym zwłaszcza wszelkie stosowne informacje;

 

b) finansuje inwestycje ustalone przez niezależnego operatora systemu i zatwierdzone przez organ regulacyjny, lub wyraża zgodę, by były one finansowane przez dowolną zainteresowaną stronę, włącznie z niezależnym operatorem systemu. Stosowne uzgodnienia finansowe są objęte obowiązkiem uzyskania zatwierdzenia ze strony organu regulacyjnego. Przed wydaniem zatwierdzenia, organ regulacyjny porozumie się z właścicielem aktywów oraz innymi zainteresowanymi stronami;

 

c) zapewnia pokrycie zobowiązań powiązanych z aktywami sieciowymi, z wyłączeniem części zobowiązań powiązanych z zadaniami niezależnego operatora systemu;

 

d) dostarcza niezbędnych gwarancji w celu ułatwienia finansowania dowolnej rozbudowy sieci, z wyjątkiem takich inwestycji, dla których, zgodnie z ust. b, wydał zgodę na finansowanie przez jakąkolwiek zainteresowaną stronę, włączając w to niezależnego operatora systemu.

 

7. W ścisłej współpracy z organem regulacyjnym właściwy krajowy organ ochrony konkurencji otrzymuje wszelkie stosowne uprawnienia do skutecznego monitorowania spełnienia przez właściciela systemu przesyłowego jego zobowiązań na mocy ust. 6.

 

Uzasadnienie

Model niezależnego operatora systemu wiąże się z biurokracją i kosztowną kontrolą regulacyjną, nie stanowi zatem rzeczywistej alternatywy dla pełnego podziału własności. Oprócz pełnego wydzielenia własnościowego sprawozdawca rozpatrzy każdy inny model, który da gwarancje podmiotom wchodzącym na rynek, zapewni, iż nie będzie dochodziło do konfliktu interesów i okaże się efektywny jako model podziału własności.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 8

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 10a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 10a

skreślony

Rozdział właściciela systemu przesyłowego

 

1. W przypadku, gdy niezależny operator systemu został wyznaczony, właściciele systemu przesyłowego, którzy są częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, są niezależni od wszelkich innych rodzajów działalności niezwiązanych z przesyłaniem, przynajmniej w zakresie swojej formy prawnej, organizacji i podejmowania decyzji.

 

2. W celu zapewnienia niezależności właściciela systemu przesyłowego, o której mowa w ust. 1, stosuje się następujące kryteria minimalne:

 

a) osoby odpowiedzialne za zarządzanie właścicielem systemu przesyłowego nie mogą uczestniczyć w strukturach przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo odpowiedzialnych, bezpośrednio lub pośrednio, za bieżące prowadzenie operacji wytwarzania, dystrybucji i dostarczania energii elektrycznej;

 

b) muszą zostać podjęte właściwe środki w celu zapewnienia, że interesy zawodowe osób odpowiedzialnych za zarządzanie właścicielem systemu przesyłowego są uwzględnione w sposób pozwalający tym osobom działać niezależnie;

 

c) właściciel systemu przesyłowego opracowuje program zgodności określający środki podjęte dla zapewnienia eliminacji zachowań dyskryminacyjnych, a także zapewnienia odpowiedniego monitoringu przestrzegania tego programu. Program określa szczególne obowiązki pracowników dla osiągnięcia tego celu. Roczne sprawozdanie, określające podjęte środki, jest przedkładane, przez osobę lub jednostkę odpowiedzialną za monitorowanie programu zgodności, organowi regulacyjnemu oraz jest publikowane.

 

3. Komisja może przyjąć wytyczne dla zagwarantowania pełnej i rzeczywistej zgodności właściciela systemu przesyłowego z ust. 2 niniejszego artykułu. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.”

 

Poprawka  77

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 8 a (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 11 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8a) Artykuł 11 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

2. Dysponowanie instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną i używanie połączeń wzajemnych jest ustalane na podstawie kryteriów, które są zatwierdzane przez krajowe organy regulacyjne oraz które muszą być obiektywne, opublikowane i stosowane w sposób niedyskryminujący, zapewniający właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Kryteria te uwzględniają pierwszeństwo gospodarcze energii elektrycznej pochodzącej z instalacji wytwarzających energię elektryczną lub z przesyłania przez połączenia wzajemne, a także ograniczenia techniczne systemu.”

(Art. 11 ust. 2 dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, w istniejącym tekście zmieniono niektóre elementy)

Uzasadnienie

Niezależne krajowe organy regulacyjne będą bardziej obiektywne niż rządy państw członkowskich.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 8 b (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 11 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8b) Artykuł 11 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

3. Krajowe organy regulacyjne zobowiązują operatora systemu, aby, dysponując instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną, przyznawał pierwszeństwo tym instalacjom, które wykorzystują odnawialne źródła energii lub odpady, lub takie, które produkują łącznie ciepło i elektryczność, z pominięciem sytuacji, w których ważniejsze byłyby wymogi zrównoważenia technicznego lub bezpieczeństwa i niezawodności sieci.”

(Art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, w istniejącym tekście zmieniono niektóre elementy)

Poprawka  79

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 8 c (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 11 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8c) Artykuł 11 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„5. Państwa członkowskie za pośrednictwem krajowych organów regulacyjnych żądają od operatorów systemu przesyłowego spełnienia minimalnych standardów w zakresie funkcjonowania, utrzymania i rozwoju systemu przesyłowego, łącznie ze zdolnością połączeń wzajemnych. Krajowym organom regulacyjnym należy przyznać szersze kompetencje w celu zapewnienia, że w swojej pracy uwzględniać będą one odbiorcę europejskiego.”

(Art. 11 ust. 5 dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, w istniejącym tekście zmieniono niektóre elementy)

Poprawka  80

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8 d (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 11 – ustęp 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8d) W artykule 11 dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

 

„7a. Operatorzy systemów przesyłowych powinni ułatwiać udział dużych odbiorców końcowych i grup odbiorców końcowych w rynkach rezerw i rynkach bilansujących. Jeżeli oferty producentów i odbiorców mają tę samą cenę, pierwszeństwo ma popyt.”

(Dodanie nowego ustępu 7a do art. 11 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

W celu zwiększenia wydajności energetycznej ważne jest, aby odbiorcy w sposób aktywny uczestniczyli w rynkach usług pomocniczych, zwłaszcza gdy są w stanie zmniejszyć popyt w pewnych krytycznych momentach (szczyty przesyłu, sytuacje kryzysowe). Możliwy jest pośredni lub bezpośredni udział dużych odbiorców końcowych w takich rynkach. Mali odbiorcy nie mogą w sposób bezpośredni uczestniczyć w takich rynkach, chyba że dany podmiot (np. dostawca) jest w stanie doprowadzić do połączenia wielu takich odbiorców w grupę i skutecznie kontrolować część ich popytu.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8 e (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 11 – ustęp 7 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8e) W artykule 11 dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

 

„7b. Krajowe organy regulacyjne zapewniają odpowiednią harmonizację przepisów dotyczących bilansowania i taryf we wszystkich państwach członkowskich do dnia ...*. W szczególności zapewniają dużym odbiorcom końcowym, grupom odbiorców końcowych i wytwórcom stosującym formy rozproszonego wytwarzania możliwość skutecznego wkładu w usługi równoważenia i inne istotne usługi pomocnicze.

 

* Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.”

(Dodanie nowego ustępu 7b do art. 11 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 23 organy regulacyjne są odpowiedzialne za „ustalanie lub zatwierdzanie (...) przynajmniej metod stosowanych do wyliczania lub ustanawiania warunków dla (...) zapewniania usług równoważenia sieci”. Ponieważ harmonizacja usług bilansowych jest istotnym elementem zapewniającym właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, urzędy regulacyjne, w ścisłej współpracy z operatorami systemu przesyłowego, egzekwują odpowiedni stopień harmonizacji.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Informacje handlowe niezbędne z punktu widzenia konkurencji na rynku, a w szczególności informacje umożliwiające identyfikację punktu dostawy oraz informacje dotyczące zainstalowanej mocy, a także mocy wynikającej z umowy są dostępne wszystkim dostawcom energii elektrycznej na rynku. W razie potrzeby krajowy organ regulacyjny narzuca przedsiębiorstwom zasiedziałym obowiązek dostarczenia tych danych zainteresowanym stronom.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 9 a (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 14 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9a) Artykuł 14 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

1. Operator systemu dystrybucyjnego jest odpowiedzialny za zapewnianie długoterminowej zdolności systemu w celu spełnienia uzasadnionych wymogów dotyczących dystrybucji energii elektrycznej, działania, konserwacji i rozwoju w akceptowalnych warunkach ekonomicznych bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na swoim obszarze z należytym poszanowaniem środowiska, jak również promowanie wydajności energetycznej.”

(Art. 14 ust. 1 dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, w istniejącym tekście zmieniono niektóre elementy)

Uzasadnienie

Operatorzy systemu dystrybucyjnego powinny mieć takie same obowiązki jak operatorzy systemu przesyłowego, aby spełniać wyżej wymienione kryteria.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9 b (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 14 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9b) Artykuł 14 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„3. Operator systemu dystrybucyjnego dostarcza użytkownikom systemu informacje konieczne do tego, by mieli sprawny dostęp do systemu i mogli z niego korzystać”.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9 c (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9c) W artykule 14 dodaje się ustęp 3a w brzmieniu:

 

„3a. W ciągu roku od wejścia w życie dyrektywy .../.../WE [zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej] operator systemu dystrybucyjnego przedkłada właściwemu organowi regulacyjnemu wniosek, w którym opisuje odpowiednie systemy informacji i komunikacji, jakie należy wdrożyć, żeby udzielać informacji, o której mowa w ust. 3. Wniosek ma ułatwić między innymi wykorzystanie dwukierunkowych liczników elektronicznych, które zostaną rozpowszechnione wśród wszystkich odbiorców w ciągu 10 lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy, aktywny udział odbiorców końcowych i producentów wytwarzania rozproszonego w operowaniu systemem, a także przepływ bieżących informacji pomiędzy operatorami systemów dystrybucyjnych oraz operatorami systemów przesyłowych, co ma na celu optymalizację wykorzystania dostępnych zasobów w zakresie produkcji, sieci i popytu”.

(Dodanie nowego ust. 3a do art. 14 dyrektywy 2003/54/WE)

Poprawka  86

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9 d (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 14 – ustęp 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9d) W artykule 14 dodaje się ustęp 3b w brzmieniu:

 

„3b. W ciągu dwóch lat od wejścia w życie dyrektywy .../.../WE [zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej] krajowe organy regulacyjne zatwierdzają lub odrzucają wnioski, o których mowa w ust. 3a. Krajowe organy regulacyjne zapewniają pełne współdziałanie systemów informacji i komunikacji, które mają zostać wdrożone. W tym celu mogą wydawać wytyczne i żądać poprawek do wniosków, o których mowa w ust. 3a”.

(Dodanie nowego ustępu do art. 14 dyrektywy 2003/54/WE)

Poprawka  87

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9 e (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 14 – ustęp 3 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9e) W artykule 14 dodaje się ustęp 3c w brzmieniu:

 

„3c. Przed zawiadomieniem operatora systemu dystrybucyjnego o swojej decyzji w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, krajowy organ regulacyjny zawiadamia Agencję lub Komisję, jeżeli Agencja jeszcze nie podjęła prac. Agencja lub Komisja zapewniają, że systemy informacji i komunikacji, które mają zostać wdrożone, ułatwiają rozwój wewnętrznego rynku energii elektrycznej i nie wprowadzają żadnych przeszkód technicznych”.

(Dodanie nowego ustępu do art. 14 dyrektywy 2003/54/WE)

Poprawka  88

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 9 f (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9f) W artykule 14 dodaje się ustęp 4a w brzmieniu:

 

„4a. Państwa członkowskie wspierają modernizację sieci dystrybucyjnych, które budowane będą w sposób promujący zdecentralizowane wytwarzanie energii i zapewniający wydajność energetyczną.”

(Dodanie nowego ust. 4 lit. b) do art. 14 dyrektywy 2003/54 WE)

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny podejmować większe starania, aby wspierać w szczególności łączną produkcję ciepła i elektryczności.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 10 - litera c)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 15 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku, gdy operator systemu dystrybucyjnego jest częścią pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa członkowskie zapewniają, że działania operatora systemu dystrybucyjnego są monitorowane, tak aby nie mógł on wykorzystywać swojej integracji pionowej w celu zakłócania konkurencji. W szczególności pionowo zintegrowani operatorzy systemu dystrybucyjnego nie doprowadzają, w ramach swojej komunikacji lub kreowania marki, do nieporozumień w zakresie odrębnej tożsamości sektora dostaw przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

3. W przypadku gdy operator systemu dystrybucyjnego jest częścią pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa, krajowe organy regulacyjne zapewniają, że działania operatora systemu dystrybucyjnego są monitorowane, tak aby nie mógł on wykorzystywać swojej integracji pionowej w celu zakłócania konkurencji. W szczególności pionowo zintegrowani operatorzy systemu dystrybucyjnego nie doprowadzają, w ramach swojej komunikacji lub kreowania marki, do nieporozumień w zakresie odrębnej tożsamości sektora dostaw przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne powinny przyjąć odpowiedzialność za nadzór nad przepisami dotyczącymi rozdziału dla operatorów systemu dystrybucyjnego w celu zapewnienia niezależności tych operatorów.

Poprawka  90

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10 - litera c)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 15 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w celu zagwarantowania pełnej i rzeczywistej zgodności operatora systemu dystrybucyjnego z ust. 2 w odniesieniu do pełnej niezależności operatora systemu dystrybucyjnego i braku zachowań dyskryminacyjnych, oraz że przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo nie może w ramach swojej działalności dostarczania energii elektrycznej osiągać nieuczciwych korzyści z racji swojej integracji pionowej. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

skreślony

Uzasadnienie

Zgodnie z tym przepisem Komisja Europejska przyjmie w procedurze komitologii wytyczne w celu zapewnienia (i) niezależności operatora systemu dystrybucyjnego, (ii) braku zachowań dyskryminacyjnych oraz (iii) że przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo nie może w ramach swojej działalności dostarczania energii elektrycznej osiągać nieuczciwych korzyści z racji swojej integracji pionowej. Wszystkie te środki mają być przyjmowane przy udziale Rady i Parlamentu Europejskiego, gdyż nadmierne stosowanie procedury komitologii mogłoby zwiększyć niepewność prawną.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 19 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11a) Artykuł 19 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„3. Przedsiębiorstwa energii elektrycznej przechowują w swej wewnętrznej księgowości oddzielne sprawozdania finansowe dotyczące działalności przesyłowej i dystrybucyjnej, tak jak powinny to robić w przypadku prowadzenia tego rodzaju form działalności przez odrębne przedsiębiorstwa, w celu uniknięcia dyskryminacji, subsydiowania skrośnego i zakłócenia konkurencji. Przedsiębiorstwa prowadzą także rachunkowość, która może być skonsolidowana, odnoszącą się do każdej działalności dotyczącej energii elektrycznej niezwiązanej z przesyłaniem ani dystrybucją. Do dnia 1 lipca 2007 r. przedsiębiorstwa te prowadzą oddzielną rachunkowość dla dostaw odbiorcom uprawnionym oraz dla dostaw odbiorcom nieuprawnionym. W rachunkowości określa się dochód wynikający z posiadania na własność systemu przesyłowego/dystrybucyjnego. W stosownych przypadkach przedsiębiorstwa prowadzą skonsolidowaną rachunkowość dla innych rodzajów działalności poza sektorem energii elektrycznej. Wewnętrzna rachunkowość obejmuje zestawienia bilansowe oraz rachunek zysków i strat dla każdego rodzaju działalności.”

(Zmiana jednego słowa („każdej”) w art. 19 ust. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

W rezultacie rozwoju wielonarodowych spółek energetycznych w Europie trzeba doprecyzować, że indywidualna rachunkowość każdej krajowej spółki energetycznej podlega publikacji, a nie włączeniu do rachunkowości spółki macierzystej.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 11 b (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 20 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11b) Artykuł 20 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2. Operator danego systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego może odmówić dostępu, jeśli nie dysponuje konieczną zdolnością fizyczną. Odmowę należy odpowiednio uzasadnić na podstawie obiektywnych kryteriów opartych na względach technicznych i gospodarczych. Krajowy organ regulacyjny zapewnia, że kryteria te stosuje się spójnie oraz że użytkownik systemu, któremu odmówiono dostępu, ma prawo wniesienia środka odwoławczego. Krajowy organ regulacyjny dopilnowuje, by w stosownych przypadkach i gdy ma miejsce odmowa dostępu, operator systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego przedstawił istotne informacje o środkach, jakie byłyby konieczne dla usprawnienia sieci. Od strony występującej o takie informacje można wymagać uzasadnionej opłaty odzwierciedlającej koszt przygotowania takich informacji.”

(Dodanie nowych elementów do art. 20 ust. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Wszelkiej odmowy dostępu powinien dokonać operator systemu, a odmowa ta powinna opierać się na rozsądnych kryteriach, uzasadnionych technicznie i gospodarczo. Odmowa powinna być uzasadniona tylko wówczas, gdy brakuje wystarczającej zdolności fizycznej. Organ regulacyjny powinien mieć za zadanie zapewnić, że kryteria odmowy dostępu są stosowane spójnie, oraz zalecić inwestycję związaną ze zdolnością lub połączeniem, żeby poprawić połączenie, jeżeli jest to gospodarczo uzasadnione.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 11 c (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11c) W artykule 21 dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

 

„2a. Odbiorcy spełniający warunki mają prawo do zawierania umów z kilkoma dostawcami jednocześnie.

(Dodanie nowego ustępu 2a do art. 21 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Odbiorcy muszą mieć możliwość zawierania umów z kilkoma dostawcami jednocześnie.

Poprawka  94

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 11 d (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 21 – ustęp 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11d) W artykule 21 dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

„2b. Agencja monitoruje na bieżąco wszystkie zorganizowane rynki hurtowe energii elektrycznej powstałe w Unii, w EOG oraz w państwach sąsiadujących, żeby wykrywać nadużywanie pozycji na rynku i braki w strukturze rynku oraz żeby wspierać udoskonalanie wydajności rynku wewnętrznego.”

(Dodanie nowego ust. 2a do art. 21 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Monitorowanie rynku jest skutecznym narzędziem wykrywania sytuacji, w których władza rynku jest nadmierna. Ważne jest zagwarantowanie, że monitorowanie rynków krajowych jest dokonywane przez krajowe organy regulacyjne w oparciu o zharmonizowane kryteria i metody. Często jednakże krajowe organy regulacyjne nie posiadają niezbędnych środków do stałego, bieżącego monitorowania rynków, opierając się wtedy na miesięcznych lub nawet rocznych analizach. Agencja powinna mieć do swojej dyspozycji wszelkie niezbędne środki w celu wykonywania tego kluczowego zadania.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza jeden krajowy organ regulacyjny.

1. Każde państwo członkowskie wyznacza jeden krajowy organ regulacyjny.

2. Państwa członkowskie gwarantują niezależność organu regulacyjnego i zapewniają, że wykonuje on swoje uprawnienia w sposób bezstronny i przejrzysty. W tym celu państwo członkowskie zapewnia, że w czasie wykonywania zadań regulacyjnych, powierzonych mu na mocy niniejszej dyrektywy, organ regulacyjny jest prawnie oddzielony i funkcjonalnie niezależny od jakiegokolwiek innego podmiotu publicznego lub prywatnego, oraz że jego personel i osoby odpowiedzialne za jego zarządzanie działają niezależnie od jakichkolwiek interesów rynkowych i nie zwracają się o udzielenie ani nie przyjmują poleceń ze strony jakichkolwiek władz ani innego podmiotu publicznego lub prywatnego.

2. Państwa członkowskie gwarantują niezależność organu regulacyjnego i zapewniają, że wykonuje on swoje uprawnienia w sposób bezstronny i przejrzysty. W tym celu państwo członkowskie zapewnia, że w czasie wykonywania zadań regulacyjnych, powierzonych mu na mocy niniejszej dyrektywy i aktów powiązanych, organ regulacyjny:

 

a) jest prawnie oddzielony i funkcjonalnie niezależny od jakiegokolwiek innego podmiotu publicznego lub prywatnego, oraz

 

b) jego personel i osoby odpowiedzialne za jego zarządzanie działają niezależnie od jakichkolwiek interesów rynkowych, oraz

 

c) podczas wykonywania zadań regulacyjnych nie występuje o bezpośrednie instrukcje ani nie przyjmuje ich od żadnego rządu ani innych publicznych i prywatnych podmiotów.

3. W celu ochrony niezależności organu regulacyjnego państwa członkowskie zapewniają w szczególności, że:

3. W celu ochrony niezależności organu regulacyjnego państwa członkowskie zapewniają w szczególności, że:

a) organ regulacyjny posiada osobowość prawną, autonomię budżetową oraz stosowne zasoby kadrowe i finansowe do realizacji swoich zadań;

a) organ regulacyjny posiada osobowość prawną, autonomię finansową oraz stosowne zasoby kadrowe i finansowe do realizacji swoich zadań;

b) jego zarząd jest powoływany na nieodnawialny ustalony okres co najmniej pięciu lat i może zostać zwolniony z pełnienia funkcji w trakcie swojej kadencji jedynie w przypadku, gdy nie spełnia już warunków określonych w niniejszym artykule lub dopuścił się poważnego uchybienia.

b) członkowie zarządu organu regulacyjnego powoływani są na nieodnawialny ustalony okres co najmniej pięciu lat, lecz nie więcej niż siedmiu lat. W przypadku pierwszego mandatu kadencja połowy członków wynosi dwa i pół roku. Członkowie zarządu mogą zostać zwolnieni z pełnienia funkcji w trakcie swojej kadencji jedynie w przypadku, gdy nie spełniają już warunków określonych w niniejszym artykule lub dopuścili się poważnego uchybienia w świetle prawa krajowego.

Poprawka  96

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22a – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„ba) zapotrzebowanie budżetowe organu regulacyjnego pokrywane jest z bezpośrednich wpływów z operacji na rynku energii.”

Poprawka  97

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy realizacji zadań regulacyjnych, wyszczególnionych w niniejszej dyrektywie, organ regulacyjny podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, które są ukierunkowane na osiągnięcie następujących celów:

Przy realizacji zadań regulacyjnych, wyszczególnionych w niniejszej dyrektywie, organ regulacyjny podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, które są ukierunkowane na osiągnięcie następujących celów:

a) promowanie, w ścisłej współpracy z Agencją, organami regulacyjnymi innych państw członkowskich oraz Komisją, konkurencyjnego, bezpiecznego i trwałego z punktu widzenia ochrony środowiska rynku energii elektrycznej na terenie Wspólnoty, jak również skutecznego otwarcia rynku dla wszystkich odbiorców i dostawców we Wspólnocie;

a) promowanie, w ścisłej współpracy z Agencją, organami regulacyjnymi innych państw członkowskich oraz Komisją, konkurencyjnego, bezpiecznego i trwałego z punktu widzenia ochrony środowiska rynku energii elektrycznej na terenie Wspólnoty, skutecznego otwarcia rynku dla wszystkich odbiorców i dostawców we Wspólnocie, oraz zagwarantowanie, że sieci dostaw energii będą eksploatowane długoterminowo, wydajnie i niezawodnie;

b) rozwój konkurencyjnych i prawidłowo funkcjonujących rynków regionalnych na terenie Wspólnoty, mając na uwadze osiągnięcie celu określonego w lit. a);

b) rozwój konkurencyjnych i prawidłowo funkcjonujących rynków na terenie Wspólnoty, mając na uwadze osiągnięcie celu określonego w lit. a);

c) zniesienie ograniczeń w handlu energią elektryczną pomiędzy państwami członkowskimi, w tym rozwój odpowiednich transgranicznych zdolności przesyłowych w celu zaspokojenia popytu, pogłębienia integracji rynków krajowych oraz umożliwienia swobodnego przepływu energii elektrycznej na terenie Wspólnoty;

c) zniesienie wszelkich ograniczeń w handlu energią elektryczną pomiędzy państwami członkowskimi, w tym rozwój odpowiednich transgranicznych zdolności przesyłowych w celu zaspokojenia popytu i pogłębienia integracji rynków krajowych w celu ułatwienia swobodnego przepływu energii elektrycznej na terenie Wspólnoty;

d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, niezawodnych i efektywnych systemów wspierających energooszczędność, wspieranie wystarczalności systemu oraz badań i innowacji w celu zaspokojenia popytu, jak również rozwój innowacyjnych niskowęglowych technologii energetycznych w perspektywie krótko- i długoterminowej;

d) zapewnienie, przy najniższych kosztach, rozwoju nakierowanych na odbiorców bezpiecznych, niezawodnych i efektywnych systemów sieciowych, wspieranie wystarczalności systemu przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczędności i integracji małych i dużych jednostek przemysłu energii odnawialnej oraz rozproszonego wytwarzania zarówno w sieci przesyłowej, jak i dystrybucyjnej;

 

da) ułatwianie dostępu do sieci nowych zdolności wytwórczych, w szczególności usuwanie barier, które mogłyby uniemożliwić wchodzenie nowych uczestników rynku i wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych;

e) zapewnienie, że operatorzy sieci otrzymają stosowne bodźce, zarówno krótko-, jak i długoterminowe, do zwiększenia wydajności w zakresie działania sieci oraz wspierania integracji rynkowej;

e) zapewnienie, że operatorzy sieci otrzymają stosowne bodźce, zarówno krótko-, jak i długoterminowe, do zwiększenia wydajności w zakresie działania sieci oraz wspierania integracji rynkowej;

f) zapewnienie efektywnego funkcjonowania własnego rynku krajowego, a także promowanie skutecznej konkurencji we współpracy z organami ochrony konkurencji.

f) zapewnienie korzyści dla klientów poprzez efektywne funkcjonowanie własnego rynku krajowego, promowanie skutecznej konkurencji we współpracy z organami ochrony konkurencji oraz zapewnienie ochrony odbiorców;

 

fa) pomoc w osiąganiu wysokich standardów usługi powszechnej i publicznej w odniesieniu do dostaw energii elektrycznej, wspieranie ochrony odbiorców znajdujących się w trudnej sytuacji oraz pomoc w zagwarantowaniu skuteczności środków ochrony odbiorcy, o których mowa w załączniku A;

 

fb) harmonizacja koniecznych procesów wymiany danych.

Poprawka  98

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 – część wprowadzająca

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do obowiązków organu regulacyjnego należy:

1. Do obowiązków organu regulacyjnego należy wykonywanie w stosownych przypadkach i przy regularnym zasięganiu opinii innych właściwych organów krajowych i europejskich, operatorów systemów przesyłowych oraz innych podmiotów rynkowych bez uszczerbku dla ich szczegółowych kompetencji następujących obowiązków:

Poprawka  99

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 – litera – a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

–a) opracowywanie lub zatwierdzanie, niezależnie i w oparciu o przejrzyste kryteria, regulowanych taryf sieciowych oraz ich składników;

Uzasadnienie

Zadanie opracowywania taryf sieciowych, bez jakiegokolwiek wpływu ze strony organów zewnętrznych, jest jednym z charakterystycznych uprawnień rzeczywiście niezależnego organu. Zasada powinna być wyraźnie zapisana w dyrektywie jako pierwszy rzeczywisty krok w stronę utworzenia prawdziwej harmonizacji krajowych ram regulacyjnych.

Poprawka  100

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) współpraca w zakresie kwestii transgranicznej z organem lub organami regulacyjnymi tych państw członkowskich;

b) współpraca w zakresie kwestii transgranicznej z organem lub organami regulacyjnymi państw członkowskich i Agencją, w tym zagwarantowanie istnienia zdolności połączeń wzajemnych między infrastrukturami przesyłowymi wystarczającej do zapewnienia skutecznej ogólnej oceny rynkowej oraz bezpieczeństwa kryteriów dostaw bez dyskryminowania przedsiębiorstw dostawczych z poszczególnych państw członkowskich;

Poprawka  101

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 – litera c)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) stosowanie się do decyzji Agencji i Komisji oraz ich egzekwowanie;

c) przestrzeganie i wdrażanie wszelkich odnośnych wiążących decyzji Agencji i Komisji;

Poprawka  102

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 - litera e)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) zapewnienie, że nie istnieje subsydiowanie skrośne między działalnością przesyłową, dystrybucyjną a dostawczą;

e) nadzorowanie zgodności z obowiązującymi na mocy niniejszej dyrektywy oraz innego odnośnego prawodawstwa wspólnotowego wymogami dotyczącymi wydzielenia i zagwarantowanie, że nie istnieje subsydiowanie skrośne między działalnością przesyłową, dystrybucyjną a dostawczą, jak również zagwarantowanie, że taryfy dystrybucyjne i przesyłowe będą ustalane z dużym wyprzedzeniem w stosunku do okresów, w których będą stosowane;

Poprawka  103

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 - litera f)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) dokonywanie przeglądu planów inwestycyjnych operatorów systemu przesyłowego, a także zamieszczanie w swoim sprawozdaniu rocznym oceny planu inwestycyjnego operatorów systemu przesyłowego w zakresie jego zgodności z ogólnoeuropejskim dziesięcioletnim planem rozwoju sieci, o którym mowa w art. 2c ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003;

f) dokonywanie przeglądu planów inwestycyjnych operatorów systemu przesyłowego, a także zamieszczanie w swoim sprawozdaniu rocznym oceny planu inwestycyjnego operatorów systemu przesyłowego w zakresie jego zgodności z ogólnoeuropejskim dziesięcioletnim planem inwestycji sieciowych, o którym mowa w art. 2c ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003; dziesięcioletni plan inwestycyjny stworzy zachęty do promowania inwestycji oraz zapewni wystarczającą jakość oraz ilość siły roboczej do wykonania zobowiązań w zakresie świadczenia usług; nieprzestrzeganie dziesięcioletniego planu inwestycyjnego przez odnośnych operatorów skutkuje proporcjonalnymi sankcjami nakładanymi na operatora przez organ regulacyjny zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Agencję;

Poprawka  104

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„fa) zatwierdzanie rocznych planów inwestycyjnych operatorów systemu przesyłowego;”

Poprawka  105

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 - litera g)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) monitorowanie bezpieczeństwa i niezawodności sieci, a także dokonywanie przeglądu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i niezawodności sieci;

g) monitorowanie zgodności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i niezawodności sieci, ustanawianie lub zatwierdzanie norm i wymogów w zakresie jakości usług i dostaw, a także dokonywanie przeglądu dotychczasowych wyników w odniesieniu do jakości usług i dostaw oraz przeglądu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i niezawodności sieci;

Poprawka  106

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 – litera h a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„ha) zachęcanie do rozwijania europejskich umów na dostawy przerywalne;”

Uzasadnienie

Europejska umowa na dostawy przerywalne wymieniona w dyrektywie 2003/54/WE czyni priorytetem zmniejszenie zużycia energii zgodnie z celami dotyczącymi promowania energooszczędności.

Europejska umowa na dostawy przerywalne ustanawia środek, zgodnie z którym odbiorca energii elektrycznej może czasowo przerwać zużycie w następstwie żądania ze strony sterującego podażą i popytem i/lub organu regulacyjnego i zawiesić działalność do momentu, kiedy dostawy energii elektrycznej i popyt na nią staną się bardziej zrównoważone w strefie równowagi i/lub w sieci.

Poprawka  107

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 – litera i)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) monitorowanie, we współpracy z organami ochrony konkurencji, poziomu otwarcia rynku i konkurencji na poziomie hurtowym i detalicznym, w tym w centrach handlu energią elektryczną, cen dla gospodarstw domowych, częstotliwości zmian dostawców, częstotliwości odłączenia od sieci, skarg zgłaszanych przez gospodarstwa domowe w uzgodnionym formacie, jak również wszelkich zakłóceń lub ograniczeń konkurencji, włącznie z dostarczaniem wszelkich stosownych informacji oraz informowaniem właściwych organów ochrony konkurencji o wszelkich stosownych przypadkach;

i) monitorowanie, we współpracy z organami ochrony konkurencji, poziomu rzeczywistego otwarcia rynku i konkurencji na poziomie hurtowym i detalicznym, w tym w centrach handlu energią elektryczną, cen dla gospodarstw domowych, częstotliwości zmian dostawców, adekwatnych warunków przedpłat odzwierciedlających rzeczywiste zużycie, częstotliwości przyłączenia i odłączenia od sieci, opłat za utrzymanie, skarg zgłaszanych przez gospodarstwa domowe w uzgodnionym formacie, jak również wszelkich zakłóceń lub ograniczeń konkurencji, włącznie z dostarczaniem wszelkich stosownych informacji oraz informowaniem właściwych organów ochrony konkurencji o wszelkich stosownych przypadkach;

Uzasadnienie

Nadanie organom uprawnień do monitorowania szerszego zakresu stawek i opłat służy zapewnieniu odbiorcom większych możliwości wyboru.

Poprawka  108

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp - litera i a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„ia) monitorowanie występowania restrykcyjnych praktyk umownych, w tym klauzul wyłączności, które mogą uniemożliwiać odbiorcom innym niż gospodarstwa domowe jednoczesne zawieranie umów z więcej niż jednym dostawcą lub utrudniać im wybór w tym zakresie; tam, gdzie to właściwe, krajowe organy regulacyjne powiadamiają o takich praktykach krajowe organy ochrony konkurencji;”

Uzasadnienie

Umożliwienie odbiorcom innym niż gospodarstwa domowe wyboru dostawców i nieograniczanie ich klauzulami wyłączności pozwoli na rozwój konkurencji na rynku wewnętrznym.

Poprawka  109

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 - litera i b) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„ib) uznawanie swobody umów w odniesieniu do umów długoterminowych oraz możliwości zawierania umów gwarantowanych majątkiem, pod warunkiem że są one zgodne z przepisami prawa wspólnotowego.”

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba budowania nowego potencjału, zwłaszcza przez przedsiębiorstwa nowe na rynku, a długoterminowe umowy z głównymi odbiorcami mogą być potrzebne do sfinansowania części takich inwestycji. Ponadto niektórzy użytkownicy wykorzystujący duże ilości energii muszą mieć dostęp do długoterminowych, przewidywalnych umów na dostawę energii, aby nadal móc konkurować z tymi regionami, w których są one dostępne.

Poprawka  110

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 - litera j)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j) monitorowanie czasu potrzebnego przedsiębiorstwom przesyłowym i  dystrybucyjnym do wykonania połączeń i napraw;

j) monitorowanie czasu potrzebnego przedsiębiorstwom przesyłowym i dystrybucyjnym do wykonania połączeń i napraw oraz nakładanie sankcji zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Agencję, jeżeli czas ten ulega wydłużeniu z nieuzasadnionych przyczyn;

Uzasadnienie

Potrzebne są skuteczne, odpowiednie i odstraszające sankcje wobec tych przedsiębiorstw energii elektrycznej, które nie wypełnią któregokolwiek ze zobowiązań na mocy przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka  111

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 – litera k)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k) zapewnienie, bez uszczerbku dla kompetencji innych krajowych organów regulacyjnych, wysokich standardów usług powszechnych i użyteczności publicznej w odniesieniu do energii elektrycznej, ochrony słabych odbiorców oraz skuteczności środków ochrony odbiorcy, o których mowa w załączniku A;

k) kontrola, bez uszczerbku dla kompetencji innych krajowych organów regulacyjnych, wysokich standardów usług powszechnych i użyteczności publicznej w odniesieniu do energii elektrycznej ochrony słabych odbiorców;

Uzasadnienie

Niektóre obowiązki powinny być wypełniane przede wszystkim przez rządy, które w większym stopniu zajmują się środkami o charakterze społecznym niż regulowaniem rynku detalicznego. Organy regulacyjne nie mają poczucia posiadania uprawnień do określania polityki społecznej. Jednakże powinno się im nadać uprawnienia mające na celu zagwarantowanie, że przepisy załącznika A są rzeczywiście egzekwowane. Na koniec powinno się wyraźnie zaznaczyć, że odpowiedzialność za wdrożenie załącznika A dotyczącego ochrony odbiorców spoczywa na organach regulacyjnych.

Poprawka  112

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 – litera k a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„ka) zagwarantowanie skuteczności środków ochrony odbiorców przedstawionych w załączniku A;”

Uzasadnienie

Środki ochrony odbiorców przedstawione w załączniku A muszą być skutecznie egzekwowane przez krajowe organy regulacyjne.

Poprawka  113

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 – litera l)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l) publikowanie zaleceń, przynajmniej raz w roku, w sprawie zgodności taryf za dostawy z art. 3;

l) publikowanie zaleceń, przynajmniej raz w roku, w sprawie zgodności taryf za dostawy z art. 3 z należytym uwzględnieniem w tych zaleceniach wpływu cen regulowanych (hurtowych i dla końcowych odbiorców) na funkcjonowanie rynku;

Poprawka  114

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 - litera l a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„la) zgłaszanie do krajowych organów ochrony konkurencji i Komisji tych państw członkowskich, w których regulowane taryfy są niższe niż cena rynkowa;”

Uzasadnienie

W celu wspierania rozwoju rynku wewnętrznego regulowane taryfy ustalone poniżej ceny rynkowej powinny zostać zniesione, aby doprowadzić do otwarcia rynku. Potrzebne są skuteczne, odpowiednie i odstraszające sankcje wobec tych przedsiębiorstw energii elektrycznej, które nie przestrzegają tego przepisu.

Poprawka  115

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera m)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m) zapewnienie dostępu do danych dotyczących zużycia przez odbiorców, stosowania jednolitego formatu w odniesieniu do danych dotyczących zużycia oraz dostępu do danych na mocy lit. h) załącznika A;

m) ustanowienie standardowych przepisów w zakresie stosunków między końcowym odbiorcą a dostawcami, dystrybutorami bądź operatorami systemu pomiarowego, obejmujących co najmniej zapewnienie dostępu do danych dotyczących zużycia przez odbiorców, w tym informacji na temat cen i wszelkich powiązanych wydatków, stosowania łatwo zrozumiałego, jednolitego formatu w odniesieniu do tych danych, adekwatnej wysokości przedpłat odzwierciedlającej rzeczywiste zużycie oraz szybkiego dostępu dla wszystkich odbiorców do takich danych na mocy lit. h) załącznika A;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie zakresu obowiązków organu pozytywnie wpływa na funkcjonowanie rynku i ostatecznie przynosi korzyść odbiorcom.

Poprawka  116

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 – litera o a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„oa) posiadanie prawa sprzeciwu wobec decyzji mianowania i odwoływania osób sprawujących funkcje kierownicze u operatora sieci przesyłowej;”

Uzasadnienie

Nadając krajowym organom regulacyjnym prawo sprzeciwu wobec decyzji mianowania i odwoływania osób sprawujących funkcje kierownicze u operatora sieci przesyłowej, przedmiotowa dyrektywa przyczyniłaby się do gwarantowania, że interesy zawodowe osób posiadających władzę kierowniczą w obrębie OSP są właściwie uwzględniane i że mogą one w związku z tym pełnić obowiązki operatorów w pełni niezależnie.

Poprawka  117

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 - litera o b) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„ob) ustalanie lub zatwierdzanie opłat za dostęp do sieci i publikowanie metod stosowanych do ustalenia takich opłat.”

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne muszą mieć możliwość ustalania bądź zatwierdzania opłat, aby zapewnić sprawiedliwy dostęp wszystkich uczestników do rynku energii elektrycznej; metody służące do ustalania tych opłat muszą być przejrzyste i publikowane zgodnie z ust. 4 przedmiotowego artykułu.

Poprawka  118

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 – litera o c) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„oc) ustalanie lub zatwierdzanie norm jakości usług, monitorowanie wdrażania i nakładanie sankcji za niezgodność;”

Uzasadnienie

Jakość usług jest jedną z dwóch (drugą jest cena) głównych kwestii, która musi być regulowana (bez regulacji jakość może się pogorszyć). Organ regulacyjny powinien mieć uprawnienia do opracowywania i zatwierdzania norm jakości, monitorowania ich wdrażania oraz nakładania sankcji za niezgodność.

Poprawka  119

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 – litera o d) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„od) monitorowanie wdrażania środków zabezpieczających, o których mowa w art. 24;”

Uzasadnienie

Poprzednio ust. 3 lit. f), zmieniona.

Poprawka  120

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 – litera o e) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„oe) harmonizacja procesów wymiany danych dla najważniejszych procesów rynkowych na szczeblu regionalnym;”

Uzasadnienie

UE zmierza do ustanowienia transgranicznych rynków regionalnych. Dlatego pilnie potrzeba harmonizacji wszystkich procesów wymiany danych. Na zliberalizowanym rynku istniejące procesy wymiany danych stanowią podstawowy warunek planowania, rozrachunku, rozliczenia, zmiany dostawcy itp. Brak uzgodnionych procesów wymiany danych utrudnia ustanowienie transgranicznych rynków regionalnych.

Poprawka  121

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 - litera o f) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„of) nakładanie limitów cen na niekonkurencyjne rynki na określony, ograniczony okres w celu ochrony odbiorców przed nadużyciami na rynku, limity te ustala się na wystarczająco wysokim poziomie, tak aby nie zniechęcać nowych podmiotów wkraczających na rynek ani nie ograniczać rozwoju istniejących konkurentów;”

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne muszą mieć możliwość nakładania limitów cen w przypadkach, gdy uczestnicy rynku dysponują nadmierną siłą. Limity te muszą być jednak wystarczająco wysokie, aby nie zniechęcać nowych przedsiębiorstw ani nie ograniczać rozwoju istniejących konkurentów oraz rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

Poprawka  122

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 – litera o g) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„og) zapewnienie audytu polityki konserwacyjnej operatorów sieci;”

Uzasadnienie

Polityka konserwacji operatorów sieci przesyłowych energii elektrycznej ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa zaopatrywania. Może ona jednak być wykorzystywana do dyskryminowania podczas planowania programów konserwacji. W celu zagwarantowania neutralności polityki konserwacji w stosunku do wszystkich użytkowników sieci, a także do celów zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia należy rozszerzyć kompetencje krajowych organów regulacyjnych na audyt tej polityki.

Poprawka  123

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 - litera o h) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„oh) opracowanie, we współpracy z właściwymi organami ds. planowania, wytycznych dotyczących procedury przyznawania licencji na ograniczony czas w celu zachęcenia nowych przedsiębiorstw do angażowania się w wytwarzanie i handel;”

Uzasadnienie

Wiele nowych przedsiębiorstw doświadcza obecnie trudności, jeśli chodzi o dostęp do rynku wytwarzania i handlu.

Poprawka  124

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 - litera o i) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„oi) zapewnienie przejrzystości w odniesieniu do wahań cen hurtowych.”

Uzasadnienie

W celu zapewnienia równych warunków dla wszystkich uczestników rynku należy udostępniać wszelkie zmiany cen hurtowych.

Poprawka  125

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„1a. Jeżeli tak zostało przewidziane w państwie członkowskim, obowiązki monitorowania, do których odnosi się ust. 1, mogą być wykonywane przez inne organy niż organ regulacyjny. W takim przypadku informacje będące wynikiem tego monitorowania są jak najszybciej udostępniane organowi regulacyjnemu.

 

Zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa, organ regulacyjny, w stosownych przypadkach, przy wykonywaniu obowiązków wymienionych w ust. 1 zasięga opinii operatorów systemu przesyłowego i ściśle współpracuje z innymi odnośnymi organami krajowymi, zachowując swoją niezależność i bez uszczerbku dla swoich szczegółowych kompetencji.”

Uzasadnienie

Tekst został przeniesiony z formuły wprowadzającej do ust. 1a.

Poprawka  126

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2a. Krajowe organy regulacyjne przyjmują uzgodnione i zatwierdzone przez Agencję zharmonizowane metody monitorowania krajowych rynków energii elektrycznej zgodnie z ust. 1 lit. i), łącznie z monitorowaniem cen hurtowych i detalicznych.”

(Dodanie nowego ustępu 2a do art. 22c dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Monitorowanie rynku jest skutecznym narzędziem wykrywania sytuacji, w których władza rynku jest nadmierna. Ważne jest zagwarantowanie, że monitorowanie rynków krajowych jest dokonywane przez krajowe organy regulacyjne w oparciu o zharmonizowane kryteria i metody. Często jednakże krajowe organy regulacyjne nie posiadają niezbędnych środków do stałego, bieżącego monitorowania rynków, opierając się wtedy na miesięcznych lub nawet rocznych analizach. Agencja powinna mieć do swojej dyspozycji wszelkie niezbędne środki w celu wykonywania tego kluczowego zadania.

Poprawka  127

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 3 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) prowadzenie we współpracy z krajowym organem ochrony konkurencji dochodzeń w sprawie funkcjonowania rynków energii elektrycznej, a także podejmowanie decyzji, w przypadku braku naruszenia reguł konkurencji, w sprawie wszelkich stosownych środków, niezbędnych i współmiernych, na rzecz wspierania skutecznej konkurencji oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku, z uwzględnieniem wirtualnych elektrowni;

b) prowadzenie we współpracy z krajowym organem ochrony konkurencji dochodzeń w sprawie funkcjonowania rynków energii elektrycznej, a także podejmowanie decyzji w sprawie wszelkich stosownych środków, niezbędnych i współmiernych, na rzecz wspierania skutecznej konkurencji oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku;

Uzasadnienie

Zmienione sformułowanie utrzymuje silny i zrównoważony nadzór regulacyjny nad rynkiem, jak proponowano pierwotnie (łącznie ze środkami ex ante), z wykluczeniem ryzyka pomylenia ról organów regulacyjnych i organów właściwych.

Poprawka  128

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 3 - litera c)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) żądanie od przedsiębiorstw energii elektrycznej wszelkich informacji stosownych z punktu widzenia realizacji jego zadań;

c) pozyskiwanie od przedsiębiorstw energii elektrycznej wszelkich informacji stosownych z punktu widzenia realizacji jego zadań, w tym uzasadnień wszelkich przypadków odmowy udzielenia dostępu stronom trzecim, oraz wszelkich informacji w sprawie środków niezbędnych do wzmocnienia sieci, jak również współpraca, tam gdzie to niezbędne, z regulatorami rynku finansowego;

Uzasadnienie

Aby krajowe organy regulacyjne mogły monitorować funkcjonowanie rynku energii elektrycznej, muszą mieć możliwość pozyskiwania od przedsiębiorstw energii elektrycznej wszelkich istotnych informacji.

Poprawka  129

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Organy regulacyjne są odpowiedzialne za ustalanie lub zatwierdzanie, przed ich wejściem w życie, warunków w odniesieniu do:

4. Organy regulacyjne są odpowiedzialne za ustalanie lub zatwierdzanie, przed ich wejściem w życie, warunków w odniesieniu do:

a) przyłączenia i dostępu do krajowych sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i dystrybucję. Te taryfy umożliwiają prowadzenie niezbędnych inwestycji w sieci w sposób zapewniający możliwość działania sieci;

a) przyłączenia i dostępu do krajowych sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i dystrybucję oraz ich metodologiami lub ewentualnie metodologiami ustalania lub zatwierdzania taryf za przesyłanie i dystrybucję oraz ich monitorowaniem. Taryfy te odzwierciedlają faktyczne poniesione koszty, o ile koszty takie odpowiadają kosztom wydajnego operatora, a także są przejrzyste. Taryfy te umożliwiają prowadzenie niezbędnych inwestycji w sieci w sposób zapewniający możliwość działania sieci. Nie dyskryminują one nowych podmiotów wkraczających na rynek;

b) zapewnienia usług równoważenia sieci.

b) zapewnienia usług równoważenia sieci, które w możliwie największym stopniu odzwierciedlają koszty i są neutralne z punktu widzenia dochodów, zapewniając jednocześnie odpowiednie bodźce dla użytkowników sieci w celu zrównoważenia ich wkładu i poboru; usługi te są uczciwe i niedyskryminujące i opierają się na obiektywnych kryteriach;

 

ba) dostępu do infrastruktury transgranicznej, łącznie z procedurami w zakresie alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania w sytuacjach przeciążenia.

 

Organy regulacyjne mają prawo żądać od operatorów systemów przesyłowych zmiany tych warunków.

Poprawka  130

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu taryf organy regulacyjne zapewniają, że operatorzy sieci otrzymają stosowne bodźce, zarówno krótko-, jak i długoterminowe, do zwiększenia wydajności, sprzyjania integracji rynkowej oraz wspierania działalności badawczej.

5. Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu warunków lub metodologii dotyczących taryf, a także usług równoważenia sieci, organy regulacyjne zapewniają, że operatorzy sieci otrzymają stosowne bodźce, zarówno krótko-, jak i długoterminowe, do zwiększenia wydajności, sprzyjania integracji rynkowej, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz wspierania działalności badawczej.

Poprawka  131

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„5a. Organy regulacyjne monitorują zarządzanie w sytuacjach przeciążenia w krajowych systemach energii elektrycznej i połączeniach wzajemnych.

 

Operatorzy systemu przesyłowego przedkładają swoje procedury zarządzania w sytuacjach przeciążenia, łącznie z informacją o alokacji zdolności przesyłowych, do zatwierdzenia przez krajowe organy regulacyjne. Przed zatwierdzeniem procedur krajowe organy regulacyjne mogą zażądać wprowadzenia zmian do tych procedur.”

Poprawka  132

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Organy regulacyjne mają prawo żądać od operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, jeśli jest to konieczne, zmian warunków, włącznie z taryfami określonymi w niniejszym artykule, w celu zapewnienia, że są one współmierne i stosowane w sposób niedyskryminujący.

6. Organy regulacyjne mają prawo żądać od operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, jeśli jest to konieczne, zmian warunków określonych w niniejszym artykule, w celu zapewnienia, że są one współmierne i stosowane w sposób niedyskryminujący. W przypadku wystąpienia opóźnienia w ustaleniu i zatwierdzeniu taryf za przesyłanie i dystrybucję organy regulacyjne mają prawo wstępnie ustalić taryfy za przesyłanie i dystrybucję oraz ustanowić odpowiednie środki wyrównawcze w przypadku, gdy taryfy końcowe odbiegają od taryf tymczasowych.

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne powinny mieć do tego uprawnienia, tak aby zapewnić podjęcie odpowiedniego działania ze strony operatorów systemów przesyłowych i operatorów systemu dystrybucji.

Poprawka  133

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Każda ze stron zgłaszających skargę na operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego może złożyć skargę do organu regulacyjnego, który, działając jako organ rozjemczy, wydaje decyzję w terminie dwóch miesięcy od otrzymania skargi. Okres ten może zostać przedłużony o dwa miesiące, jeżeli organ regulacyjny potrzebuje dodatkowych informacji. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą wnoszącego skargę. Taka decyzja jest wiążąca, jeżeli nie zostanie unieważniona w wyniku odwołania.

7. Każda ze stron zgłaszających skargę na operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w odniesieniu do obowiązków tego operatora określonych w niniejszej dyrektywie może złożyć skargę do organu regulacyjnego, który, działając jako organ rozjemczy, wydaje decyzję w terminie dwóch miesięcy od otrzymania skargi. Okres ten może zostać przedłużony o dwa miesiące, jeżeli organ regulacyjny potrzebuje dodatkowych informacji. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą wnoszącego skargę. Taka decyzja jest wiążąca, jeżeli nie zostanie unieważniona w wyniku odwołania.

Poprawka  134

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Każda ze stron, której to dotyczy i która ma prawo do składania skargi dotyczącej decyzji w sprawie metod podjętych w zastosowaniu niniejszego artykułu, lub gdy organ regulacyjny ma obowiązek zasięgać opinii dotyczących proponowanych metod, może najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od publikacji decyzji lub propozycji decyzji, lub w krótszym terminie określonym przez państwa członkowskie, złożyć skargę do rozpatrzenia. Taka skarga nie ma skutku zawieszającego.

8. Każda ze stron, której to dotyczy i która ma prawo do składania skargi dotyczącej decyzji w sprawie metod podjętych w zastosowaniu niniejszego artykułu, lub gdy organ regulacyjny ma obowiązek zasięgać opinii dotyczących proponowanych taryf lub metod, może najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od publikacji decyzji lub propozycji decyzji, lub w krótszym terminie określonym przez państwa członkowskie, złożyć skargę do rozpatrzenia. Taka skarga nie ma skutku zawieszającego.

Uzasadnienie

Podobnie do tego, jak ma to miejsce w obecnym systemie regulacji, państwa członkowskie nadal mają możliwość wyboru ustanowienia kontroli regulacyjnej samych taryf albo metod ich obliczania.

Poprawka  135

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12. Decyzje podjęte przez organy regulacyjne są umotywowane.

12. Decyzje podjęte przez organy regulacyjne muszą być należycie uzasadnione i powszechnie dostępne, aby możliwa była kontrola sądowa.

Poprawka  136

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13. Państwa członkowskie zapewniają istnienie na poziomie krajowym odpowiednich mechanizmów, wedle których strona, której dotyczy decyzja krajowego organu regulacyjnego ma prawo do odwołania się do organu niezależnego od zainteresowanych stron.

13. Państwa członkowskie zapewniają istnienie na poziomie krajowym odpowiednich mechanizmów, wedle których strona, której dotyczy decyzja krajowego organu regulacyjnego, ma prawo do odwołania się do krajowego organu sądowniczego lub innego niezależnego organu krajowego, niezależnego od zainteresowanych stron i od jakiegokolwiek rządu.

Poprawka  137

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

14. Komisja może przyjąć wytyczne w sprawie wykonywania przez organy regulacyjne uprawnień opisanych w niniejszym artykule. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

skreślony

Poprawka  138

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22d – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W celu zagwarantowania, że stosowne struktury regulacyjne odzwierciedlają integrację regionalnych rynków energii elektrycznej, tam gdzie one występują. Właściwe krajowe organy regulacyjne gwarantują, że w ścisłej współpracy z Agencją i pod jej kierownictwem wykonywane są przynajmniej następujące zadania regulacyjne związane z ich rynkami regionalnymi:

2. Organy regulacyjne współpracują przynajmniej na szczeblu regionalnym, aby wspierać tworzenie ustaleń operacyjnych w celu zapewnienia optymalnego zarządzania siecią, rozwijać wspólne centra handlu energią elektryczną oraz alokację przepustowości transgranicznej, jak również zapewnienie minimalnego poziomu zdolności połączeń wzajemnych w obrębie regionu, tak aby umożliwić rozwój skutecznej konkurencji.

(i) współpraca przynajmniej na szczeblu regionalnym, aby wspierać tworzenie ustaleń operacyjnych w celu umożliwienia optymalnego zarządzania siecią, promowania wspólnych giełd energii elektrycznej oraz alokacji przepustowości transgranicznej, jak również zapewnienia odpowiedniego poziomu zdolności połączeń wzajemnych – w tym nowych połączeń wzajemnych – w obrębie regionu i między regionami, tak aby umożliwić rozwój skutecznej konkurencji i poprawę bezpieczeństwa dostaw;

 

(ii) harmonizacja co najmniej na odpowiednim poziomie regionalnym wszystkich kodów technicznych i rynkowych dotyczących odpowiednich operatorów systemów przesyłowych i innych podmiotów na rynku;

 

(iii) harmonizacja zasad regulujących zarządzanie w sytuacjach przeciążenia oraz uczciwy podział dochodów z zarządzania w sytuacjach przeciążenia i/lub jego kosztów między wszystkie podmioty na rynku;

 

(iv) zasady mające na celu zagwarantowanie, że właściciele i/lub dyrektorzy centrów handlu energią działających na odpowiednim regionalnym rynku zasobów są całkowicie niezależni od właścicieli i/lub dyrektorów przedsiębiorstw wytwórczych;

 

2a. Krajowe urzędy regulacji mają prawo zawierania wzajemnych porozumień w celu pobudzenia współpracy w zakresie regulacji, a działania, o których mowa w ust. 2a, prowadzone są, w stosownych przypadkach, w ścisłym porozumieniu z innymi właściwymi organami krajowymi i bez uszczerbku dla ich szczególnych kompetencji.

Poprawka  139

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22d – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w sprawie zakresu obowiązków organów regulacyjnych w odniesieniu do współpracy z innymi organami regulacyjnymi oraz z Agencją, a także w sprawie sytuacji, w których Agencja staje się właściwa do podejmowania decyzji w sprawie systemu regulacyjnego dotyczącego do infrastruktur łączących co najmniej dwa państwa członkowskie. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

skreślony

Uzasadnienie

Konieczne jest wyjaśnienie, że odstępstwo od art. 8 ust. 1 nie oznacza automatycznie stworzenia zróżnicowanych ISO dla każdego pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa, jeżeli wnioskowano o to w ramach art. 10.

Poprawka  140

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22e – ustep 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Komisja przyjmuje wytyczne ustalające szczegółowe zasady procedury, która będzie wykonywana dla celów stosowania niniejszego artykułu. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

skreślony

Uzasadnienie

Celem niniejszej propozycji jest zagwarantowanie, że Parlament i Rada będą przyjmowały wytyczne w procedurze zwykłej. Przekazanie uprawnień Komisji powinno być ograniczone wyłącznie do ewentualnych niezbędnych dostosowań.

Poprawka  141

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22f – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Organ regulacyjny może podejmować decyzje o udostępnieniu uczestnikom rynku niektórych elementów tych informacji pod warunkiem, że nie zostaną ujawnione wrażliwe informacje handlowe dotyczące poszczególnych uczestników rynku lub poszczególnych transakcji. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do informacji dotyczących instrumentów finansowych, które wchodzą w zakres dyrektywy 2004/39/WE.

3. Organ regulacyjny składa sprawozdania z wyników swoich dochodzeń lub swojego wniosku uczestnikom rynku, gwarantując jednocześnie, że nie zostaną ujawnione wrażliwe informacje handlowe dotyczące poszczególnych uczestników rynku lub poszczególnych transakcji.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania stałej przejrzystości procesu decyzyjnego przy jednoczesnym poszanowaniu poufnych informacji handlowych należy zmienić ust. 3.

Poprawka  142

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22f – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Komisja może przyjąć wytyczne określające metody i uzgodnienia w zakresie prowadzenia rejestrów, jak również formę i treść danych, które należy przechowywać. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

skreślony

Uzasadnienie

Proponowane przez Komisję uprawnienie do przyjmowania wytycznych zgodnie z „procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą” ogranicza znacząco prawa Parlamentu Europejskiego i dlatego należy je odrzucić.

Poprawka  143

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22f – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W odniesieniu do transakcji w ramach derywatów elektroenergetycznych, zawieranych przez przedsiębiorstwa dostarczające energię elektryczną z odbiorcami hurtowymi i operatorami systemu przesyłowego, niniejszy artykuł będzie miał zastosowanie dopiero po przyjęciu przez Komisję wytycznych, o których mowa w ust. 4.

skreślony

Uzasadnienie

Artykuł 22f powinien określać wyłącznie ramy prawne dotyczące obowiązku przechowywania danych, a nie dokładną treść odnośnych informacji, czemu powinny służyć odpowiednie wytyczne.

Poprawka  144

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 13 a (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 26 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13a) Artykuł 26 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2. Państwa członkowskie, które po wejściu dyrektywy w życie, mają, ze względów natury technicznej, istotne problemy w otwarciu swego rynku dla niektórych ograniczonych grup odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi określonymi w art. 21 ust. 1 lit. b), mogą wystąpić o odstępstwo od tego przepisu, które może być im przyznane przez Komisję na okres nieprzekraczający 12 miesięcy od daty określonej w art. 30 ust. 1. W każdym przypadku odstępstwo takie kończy się w dniu określonym w art. 21 ust. 1 lit. c).”

(Art. 26 ust. 2 dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, skrócono termin do 12 miesięcy.)

Uzasadnienie

Okres 12 miesięcy powinien być wystarczający dla państw członkowskich, aby pokonać wszelkie bariery techniczne.

Poprawka  145

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 13 b (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13b) W artykule 26 dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

 

„2a. Państwa członkowskie mogą wyłączyć tereny przemysłowe z przepisów niniejszej dyrektywy (rozdziały III, IV, V, VI i VII). Takie odstępstwa nie mają wpływu na zasadę dostępu stron trzecich. Ponadto odstępstwa nie mogą zakłócać zadań publicznych systemów dystrybucji.”

(Dodanie nowego ust. 2 a do art. 26 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

W odniesieniu do terenów przemysłowych powinna istnieć możliwość stosowania specjalnych uregulowań, ponieważ wiąże się to w pierwszej kolejności z ich wykorzystywaniem przez konsumentów przemysłowych.

Poprawka  146

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 14 a (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Załącznik A – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14a) W załączniku A litera a) otrzymuje następujące brzmienie:

 

a) mają prawo do zawarcia z ich dostawcą energii elektrycznej umowy, która określa:

 

– nazwę i adres dostawcy;

 

zapewniane usługi, poziom jakości oferowanych usług, a także czas do pierwszego podłączenia;

 

–[…] typ oferowanych usług konserwacyjnych;

 

– sposób, w jaki można otrzymać aktualne informacje dotyczące wszystkich obowiązujących taryf i opłat konserwacyjnych;

 

– czas obowiązywania umowy, warunki odnowienia i zakończenia świadczenia usług oraz wygaśnięcia umowy, istnienie jakichkolwiek praw do nieodpłatnego odstąpienia od umowy;

 

– wszelkie ustalenia dotyczące rekompensat i zwrotów opłat obowiązujących w przypadku niedotrzymania poziomu jakości usług włącznie z niepoprawnym i opóźnionym rozliczeniem; []

 

metody uruchamiana procedury rozstrzygania sporów zgodnie z lit. f); oraz

 

informacje dotyczące praw odbiorcy, włącznie z powyższymi, przekazanymi w sposób wyraźny wraz z rozliczeniem oraz na stronach internetowych spółek energetycznych;

 

– dane właściwego organu odwoławczego, jak również informacje o tym, jak powinni postępować odbiorcy w przypadku sporu.”

 

Warunki umów są uczciwe i znane z góry. W każdym przypadku informacje te są dostarczane przed zawarciem lub potwierdzeniem umowy. Jeżeli umowy są zawierane przez pośredników, to powyższa informacja dostarczana jest także przed zawarciem umowy;

(Litera a) załącznika A dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, dodano ostatnie tiret.)

Poprawka  147

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 14 b (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Załącznik A – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14b) W załączniku A litera b) otrzymuje następujące brzmienie:

 

b) otrzymują stosowne powiadomienie o wszelkich zamiarach zmian warunków umownych i są powiadomieni o ich prawie do odstąpienia od umowy w momencie zawiadomienia. Usługodawcy bezpośrednio powiadamiają swych odbiorców, w przejrzysty i zrozumiały sposób, o wszelkich podwyżkach opłat, w odpowiednim terminie, nie później niż jeden normalny okres rozliczeniowy po wejściu podwyżki w życie. Państwa członkowskie zapewniają odbiorcom swobodę odstąpienia od umów, jeżeli nie akceptują oni nowych warunków, o których zawiadomił ich dostawca energii elektrycznej;”

(Litera b) załącznika dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, dodano frazę „w przejrzysty i zrozumiały sposób”.)

Poprawka  148

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 14 c (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Załącznik A – litera d)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14c) W załączniku A litera d) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„d) oferowanie szerokiego wyboru sposobu rozliczania płatności, które nie dyskryminują odbiorców. Każda różnica w warunkach uwzględnia koszty dostawcy w różnych systemach płatności. Ogólne warunki są uczciwe i przejrzyste. Warunki są przedstawione jasnym i zrozumiałym językiem. Odbiorcy są chronieni przed nieuczciwymi lub wprowadzającymi w błąd metodami sprzedaży, włącznie z barierami pozaumownymi narzuconymi przez dostawcę, na przykład wymogiem nadmiernej dokumentacji umów;”

(Litera d) załącznika A dyrektywa 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, dodano frazę „włącznie z barierami pozaumownymi narzuconymi przez dostawcę”.)

Poprawka  149

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 14 d (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Załącznik A – litera f)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14d) W załączniku A litera f) otrzymuje następujące brzmienie:

 

f) korzystanie z przejrzystych, prostych i niedrogich procedur rozpatrywania skarg. W szczególności, wszyscy odbiorcy mają prawo do tego, aby ich dostawca usług energii elektrycznej świadczył usługi i rozpatrywał skargi. Takie procedury zapewniają uczciwe i szybkie (w ciągu trzech miesięcy) rozpatrywanie skarg łącznie z systemem zwrotu opłat i/albo rekompensat, jeśli jest on zagwarantowany. Gdzie to możliwe, procedury te powinny być zgodne z zasadami wymienionymi w zaleceniu Komisji 98/257/WE;”

(Litera f) załącznika A dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, dodano frazę „w ciągu trzech miesięcy”.)

Poprawka  150

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 15

Dyrektywa 2003/54/WE

Załącznik A – litera h)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) mają swobodny dostęp do danych dotyczących ich zużycia, oraz że mają możliwość, w ramach jednoznacznego uzgodnienia i nieodpłatnie, umożliwienia jakiemukolwiek przedsiębiorstwu posiadającemu koncesję na dostawy dostępu do swoich danych dotyczących pomiaru. Strona odpowiedzialna za zarządzanie danymi ma obowiązek przekazania tych danych przedsiębiorstwu. Państwa członkowskie określają format danych oraz procedurę udostępniania danych dostawcom i odbiorcom. Odbiorca nie może zostać obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami tej usługi.

h) mają możliwość łatwej zmiany na nowego dostawcę oraz swobodny dostęp do danych dotyczących ich zużycia, oraz możliwość, w ramach jednoznacznego uzgodnienia i nieodpłatnie, udostępnienia każdemu upoważnionemu przedsiębiorstwu dostawczemu swoich danych dotyczących pomiaru. Strona odpowiedzialna za zarządzanie danymi ma obowiązek przekazania tych danych przedsiębiorstwu. Państwa członkowskie określają format danych oraz procedurę udostępniania danych dostawcom i odbiorcom. Odbiorca nie może zostać obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami tej usługi.

Poprawka  151

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 15

Dyrektywa 2003/54/WE

Załącznik A – litera i)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) są co miesiąc właściwie informowani w sprawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej oraz kosztów. Odbiorca nie może zostać obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami tej usługi.

i) są co najmniej raz na kwartał właściwie informowani w sprawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej oraz kosztów. Odbiorca nie może zostać obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami tej usługi. Państwa członkowskie gwarantują, że rozpowszechnianie inteligentnych liczników zakończy się, powodując jak najmniejsze zakłócenia dla odbiorców, w ciągu 10 lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy, a odpowiedzialne w tej kwestii są przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją lub dostawą energii elektrycznej. Krajowe organy regulacyjne monitorują ten rozwój i ustanawiają na jego rzecz wspólne standardy. Państwa członkowskie zapewniają, by normy ustanawiające minimalne wymagania projektowe i eksploatacyjne dla liczników rozwiązywały kwestie związane ze współdziałaniem, tak aby odbiorcy odnosili największe korzyści przy ponoszeniu jak najmniejszych kosztów.

Poprawka  152

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 15

Dyrektywa 2003/54/WE

Załącznik A – litera j)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j) mają możliwość zmiany dostawcy o każdej porze roku, oraz że konto odbiorcy w ramach umowy z poprzednim dostawcą nie może być rozliczone później, niż w ciągu jednego miesiąca od daty ostatniej dostawy dokonanej przez poprzedniego dostawcę.

skreślona

Poprawka  153

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 15

Dyrektywa 2003/54/WE

Załącznik A – litera j a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„ja) w wyniku wszelkich zmian dostawcy energii otrzymują ostateczny bilans zamknięcia konta nie później niż miesiąc po przekazaniu informacji odnośnemu dostawcy.”

UZASADNIENIE

1.   Bez odpowiednio funkcjonującego rynku energii elektrycznej i gazu Unia Europejska będzie miała coraz większe trudności z zagwarantowaniem bezpieczeństwa dostaw, utrzymaniem zrównoważonego rynku energetycznego, generującego niskie poziomy dwutlenku węgla, oraz z zapewnieniem konkurencyjności tego rynku na świecie.

2.   Zanim przyjrzymy się odpowiedniemu modelowi, według którego powinien funkcjonować nasz rynek, musimy zadać pytanie: „dlaczego zależy nam na tej zmianie”? Potrzebujemy tej zmiany, aby konsumenci otrzymywali uczciwe usługi, aby zaoferować wszystkim uczestnikom rynku, producentom i konsumentom równe warunki oraz aby zapewnić lepsze warunki dla inwestycji gwarantujących bezpieczeństwo dostaw i lepszy dostęp do energii odnawialnych. Musimy również ograniczyć koncentrację ze strony wielkich przedsiębiorstw energetycznych i umożliwić MŚP lepszy dostęp do sieci przesyłowych. Działania te wymagają podejścia dwutorowego: po pierwsze lepszych uregulowań prawnych oraz sprawniejszego zarządzania rynkami energii elektrycznej i gazu w odniesieniu do działalności monopoli sieciowych i struktury rynku, a po drugie asertywnego wdrażania prawa dotyczącego konkurencji w celu ograniczenia koncentracji rynku.

I – Ochrona konsumentów i wpływ na społeczeństwo

3.   Zastosowanie któregokolwiek modelu może skutkować wzrostem cen energii. Wpływ systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS UE), obowiązek zapewnienia dwudziestoprocentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz coraz bardziej ograniczone dostawy ropy naftowej, której ceny kształtują się w granicach 100 USD za baryłkę, oznaczają duże prawdopodobieństwo wzrostu cen.

4.   Mimo że przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu i ochrona wrażliwych odbiorców to obszary kompetencji krajowych, istnieje tu wyraźne powiązanie z polityką europejską. UE musi określić jasną definicję ubóstwa energetycznego i stać na stanowisku, by plany w zakresie przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu, sporządzane przez państwa członkowskie, były przedstawiane Komisji Europejskiej i przez nią monitorowane. Jednak instrumenty stosowane dla ochrony wrażliwych odbiorców muszą współdziałać z wymogami otwartego i konkurencyjnego rynku oraz je wspierać. Musimy zagwarantować, że energia elektryczna nie będzie odcinana odbiorcom, zwłaszcza emerytom, którzy nie są w stanie ponosić opłat, oraz że nie będzie dyskryminacji cenowej w stosunku do ubogich konsumentów. Najlepszą formą zwalczania ubóstwa energetycznego może być propagowanie wydajności energetycznej i oszczędności energii. Powinniśmy zbadać, jak można wzmocnić związek przedmiotowej dyrektywy z wymogami w zakresie wydajności energetycznej.

5.   Większa przejrzystość jest potrzebna w odniesieniu do praw konsumenckich. Załącznik do przedmiotowej dyrektywy wymaga wdrożenia i monitorowania, a jego przestrzeganie musi być nadzorowane przez krajowe organy regulacyjne i kontrolowane przez nowy europejski organ regulacyjny. Jakość usług powinna być priorytetem przedsiębiorstw energetycznych. Należy wcielić w życie jasno określone sankcje za brak wdrożenia, w tym cofnięcie licencji lub jej ekwiwalentu na szczeblu krajowym. Proponowaną Europejską kartę praw odbiorców energii powinno się egzekwować poprzez dyrektywy dotyczące energii elektrycznej i gazu, i tym samym nadać karcie moc prawną. We wszystkich państwach członkowskich należy utworzyć ustawowy organ posiadający kompetencje w zakresie ochrony konsumentów na rynku energetycznym.

II – Jaki model energetyczny?

6.   Całkowite wydzielenie własnościowe jest jedynym modelem, który może dać pewność podmiotom konkurencyjnym, które pragną wejść na rynek, oraz zapewnić, że nie dojdzie do konfliktu interesów.

7.   Możliwość niesprawiedliwej dyskryminacji zawsze będzie istnieć tam, gdzie dane przedsiębiorstwo bierze jednocześnie udział w praktykach konkurencyjnych i monopolistycznych. Takim praktykom powinna więc towarzyszyć zwiększona przejrzystość, koordynacja operatorów sieci, harmonizacja zasad rynkowych i zbieżność krajowych rozporządzeń, w tym dotyczących polityki konkurencji.

8.   Wniosek Komisji nie nakłada obowiązku wymuszonej prywatyzacji państwowych sieci przesyłowych w wyniku wydzielenia własnościowego.

9.   Model zakładający wyznaczenie niezależnych operatorów systemu, w którym przedsiębiorstwo może posiadać na własność, lecz nie może prowadzić eksploatacji sieci energetycznej, wiąże się z dużą biurokracją i kosztowną kontrolą regulacyjną, nie jest więc opłacalną alternatywą dla realizacji całkowitego wydzielenia własnościowego.

a) Inwestycje

10. Doświadczenie państw członkowskich wskazuje, że całkowite wydzielenie własnościowe prowadzi do zwiększenia inwestycji i poprawy przepustowości sieci.

11. Wymagane na mocy rozporządzenia dziesięcioletnie plany inwestycyjne powinny zapewnić wdrażanie strategii długoterminowych, stawiających na pierwszym planie potrzeby konsumentów, a nie udziałowców przedsiębiorstw. Taka strategia inwestycyjna powinna zagwarantować wystarczającą jakość i ilość siły roboczej do wykonania zobowiązań w zakresie świadczenia usług. Powinna być zatwierdzona i monitorowana przez krajowe organy regulacyjne i nadzorowana przez nową europejską agencję regulacyjną. Plany inwestycyjne powinny uwzględniać konieczność współpracy nad stworzeniem sieci europejskiej.

b) Energia ze źródeł odnawialnych i zdecentralizowane wytwarzanie

12. Model całkowitego wydzielenia własnościowego zapewni lepszy dostęp do sieci energii ze źródeł odnawialnych, powinniśmy jednak pójść o krok dalej i dopilnować, by energia ze źródeł odnawialnych i mikroelektrownie miały priorytetowy dostęp do sieci, z wyjątkiem sytuacji, gdy kwestie techniczne związane z utrzymaniem równowagi uniemożliwiają taką sytuację.

13. Musimy dopilnować, by energia elektryczna wracała do ludności, wspierając elektrownie lokalne i mikroelektrownie oraz lokalne elektrociepłownie. Będzie to wymagało skomasowanych inwestycji w inteligentne sieci. Obecnie przedsiębiorstwa energetyczne zintegrowane pionowo nie otrzymują zachęt do dokonywania takich inwestycji, ponieważ nie będą one budować elektrowni ani kontrolować znacznej części energii wytwarzanej lokalnie.

14. Modernizacja sieci przesyłowych jest niezbędna dla rozwoju zdecentralizowanego wytwarzania oraz dla poprawy wydajności energetycznej. Dyrektywa powinna stwarzać zachęty do tworzenia systemów okręgów.

III – Wdrażanie i organy regulacyjne

15. Komisja powinna rygorystycznie ścigać państwa członkowskie, które nie wdrożyły obecnie obowiązujących dyrektyw. Nadzór nad przestrzeganiem zobowiązań i jasno określone sankcje są niezbędne w celu zapewnienia sukcesu kolejnego modelu; odnosi się to zwłaszcza do sieci energetycznych, które są naturalnymi monopolami.

16. Krajowe organy regulacyjne muszą być faktycznie niezależne zarówno od rządu, jak i od przemysłu, a minimalne normy dotyczące harmonizacji ich kompetencji powinny zostać osiągnięte poprzez ustanowienie wspólnych zasad przejrzystości i odpowiedzialności. Powinny one również otrzymać uprawnienia w zakresie czuwania nad uwzględnianiem potrzeb europejskich konsumentów w procesie podejmowania decyzji, w szczególności decyzji dotyczących inwestycji transgranicznych.

17. Krajowe organy regulacyjne powinny mieć możliwość stosowania środków w celu stymulowania konkurencyjności, a także ponosić odpowiedzialność za analizę tego, które przedsiębiorstwa osiągnęły znaczną dominację na rynku. Krajowe organy regulacyjne powinny zostać wyposażone w instrumenty pozwalające na osiągnięcie bardziej konkurencyjnego wyniku poprzez ścisłą współpracę z krajowymi i unijnymi władzami w dziedzinie karteli, powinny też być prawnie upoważnione do zawierania umów z innymi unijnymi i krajowymi organami regulacyjnymi (np. umów dotyczących wymiany danych).

18. Prawodawstwo UE powinno w sposób wyraźny określać cele polityki i precyzować zakres obowiązków oraz uprawnień krajowych organów regulacyjnych, które powinny obejmować kompetencje w zakresie poprawy lub zatwierdzania taryf dotyczących dostępu do sieci oraz metodologii zastosowanej przy tworzeniu takich taryf. Poszczególne krajowe organy regulacyjne muszą posiadać kompetencje w zakresie uzyskiwania istotnych informacji od przedsiębiorstw gazowniczych i energetycznych oraz w zakresie nakładania skutecznych sankcji, a także muszą mieć odpowiednie uprawnienia śledcze i wystarczające kompetencje do rozstrzygania sporów.

19. Krajowe organy regulacyjne powinny otrzymywać zachęty do korzystania ze swoich uprawnień do nakładania limitów cen na niekonkurencyjne rynki na określony i ograniczony okres, w przypadkach gdy państwa członkowskie zbyt wolno wdrażają prawo UE, tak aby konsumenci byli chronieni przed nadużyciami na rynku. Organy Komisji powinny karać przypadki wprowadzania taryf regulowanych niższych niż ceny rynkowe, ponieważ taka praktyka utrudnia i zakłóca konkurencję, zwłaszcza pomiędzy dużymi odbiorcami energii w UE.

20. Komisja proponuje szereg postanowień, które przekazują jej kompetencje do przyjmowania wiążących wytycznych w procedurze komitologii. Jednak w odpowiednich przypadkach uprawnienia legislacyjne powinny być realizowane w drodze współdecyzji, a nie komitologii, tak aby nie podważać kompetencji Parlamentu Europejskiego.

IV – Europejska agencja regulacyjna ds. energii (Agencja)

21. Należy wyraźnie określić obowiązki krajowych i europejskich organów regulacyjnych, tak aby nie dopuścić do nakładania się kompetencji. Agencja regulacyjna powinna monitorować przestrzeganie wszystkich warunków ustanowionych w dyrektywie w odniesieniu do krajowych organów regulacyjnych. Nieprzestrzeganie zasad wskazanych w dyrektywie powinno skutkować wyraźnymi sankcjami. Kompetencje i niezależność europejskiej agencji regulacyjnej, której utworzenie przewidziano w dyrektywie, powinny zostać zapewnione poprzez odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim.

22. W odniesieniu do kwestii transgranicznych istnieje potrzeba uznania luki regulacyjnej oraz ustanowienia lepszych przyłączeń w niektórych częściach rynku europejskiego. A zatem z zadowoleniem przyjmowany jest wniosek o powierzenie agencji uprawnień decyzyjnych w kwestii odstępstw dla określonych połączeń wzajemnych oraz odstępstw w przypadku, gdy infrastruktura jest zlokalizowana na terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego. Jeśli właściwe krajowe organy regulacyjne nie są w stanie osiągnąć porozumienia co do odpowiedniego systemu regulacyjnego, agencja europejska może wystawić istotne połączenia wzajemne do przetargu, po zasięgnięciu opinii właściwych władz. Koszty powinny przechodzić na konsumentów według uregulowanych i przejrzystych zasad. Agencja powinna odgrywać bardziej aktywną rolę w regulowaniu kwestii transgranicznych.

V – Regionalne rynki energii elektrycznej

23. Naszym celem powinna być praca na rzecz jednolitej europejskiej sieci energii elektrycznej, realizowana w drodze właściwych, wyraźnych i stopniowych kroków. Powinno być jasne, że działania takie muszą być podejmowane równolegle z całkowitym wydzieleniem własnościowym i nie można ich uważać za model alternatywny.

24. Operatorzy systemów przesyłowych powinni otrzymać wyraźnie określone wytyczne i harmonogram prac, aby zagwarantować ich realizację. Należy odnaleźć równowagę co do kwestii, które uprawnienia należą do operatorów systemów przesyłowych, a które do organów regulacyjnych. W ujęciu ogólnym, organy regulacyjne są lepiej umocowane do określania kodeksów działalności handlowej – np. zasady równoważenia, zasady dotyczące przeciążenia – a kodeksy techniczne powinny należeć do obowiązków operatorów systemów przesyłowych. Opracowanie kodeksu sieci europejskich mogłoby zagwarantować, że regionalne rynki nie będą się od siebie oddalać.

25. Istotną kwestią jest określenie regionów i stymulowanie współpracy regionalnej w celu osiągnięcia płynnej integracji rynku w szerszym kontekście europejskim. Zadaniem nadrzędnym jest połączenie „wysp energetycznych”, takich jak państwa bałtyckie, które nie zostały przyłączone do sieci UCTE (Unia ds. Koordynacji Przesyłu Energii Elektrycznej). Potrzebujemy odpowiedniej motywacji, aby pokonać przeszkody powodujące opóźnienia w tworzeniu nowej infrastruktury służącej do przywozu i wywozu energii elektrycznej. Agencja powinna zatem prowadzić działania, mając również na względzie wymiar regionalny.

VI – Własność krajów trzecich

26. Energia jest bez wątpienia obszarem, w którym interesy krajowe i europejskie powinny być uważane za pierwszoplanowe, w szczególności w kontekście bezpieczeństwa dostaw. Istnieje dalsza potrzeba wyjaśnienia kwestii wpływu tego zapisu w odniesieniu do obecnych inwestycji krajów trzecich w systemy przesyłowe UE oraz ograniczeń w puli inwestycyjnej dotyczących wykupywania infrastruktury, której wyzbyto się na skutek wymogów wydzielenia własnościowego. Sprawozdawczyni pragnie zauważyć, że preferowaną przez nią opcją dotyczącą problemu własności infrastruktury jest posiadanie większościowego portfela akcji przez sektor publiczny.

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (22.4.2008)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej
(COM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ján Hudacký

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Aktualny kontekst

W pierwszym „pakiecie energetycznym” z 1996 r. prawodawca europejski podjął decyzję o stopniowej liberalizacji europejskiego systemu energetycznego, który opierał się wówczas na monopolach. W 2003 r. w „drugim pakiecie” Parlament i Rada zdecydowały rozszerzyć otwarcie rynku na wszystkich konsumentów do połowy 2007 r., wprowadzając szczegółowe postanowienia dotyczące podejścia regulacyjnego. Europejskie rynki gazu i energii elektrycznej wciąż jednak wykazują nieprawidłowości, jeśli chodzi o sprawiedliwy dostęp do systemów przesyłowych, wzajemne powiązania między krajowymi rynkami energii (połączenia transgraniczne) oraz utrzymanie bezpieczeństwa dostaw.

Dlatego też w obecnym wniosku Komisji, czyli „trzecim pakiecie energetycznym”, proponuje się pewną liczbę środków dotyczących sposobu przezwyciężenia tych nieprawidłowości i poczynienia postępów w tworzeniu w pełni zintegrowanego rynku wewnętrznego.

Przepisy dotyczące rozdziału

Nie trzeba przypominać, że wprowadzone w „drugim pakiecie energetycznym” przepisy dotyczące rozdziału prawnego i funkcjonalnego oraz rozdziału zarządzania mają podstawowe znaczenie i muszą być skutecznie wdrożone we wszystkich państwach członkowskich. Jednak dyskusja dotycząca przyszłego kształtu rynku wewnętrznego wydaje się czasem zbytnio koncentrować na samej tylko kwestii możliwych zalet przepisów dotyczących rozdziału. Jest wątpliwe, czy rozdział własności stosowany w niektórych państwach członkowskich (gdzie powstał on jako element krajowego prawa konkurencji) może być modelem dla całej UE. Sporządzona przez Komisję ocena skutków nie dostarcza w gruncie rzeczy wystarczających argumentów, które pozwoliłyby stwierdzić, że rozdział własności to rzeczywiście najwłaściwszy środek zarówno podnoszenia konkurencji, jak i tworzenia sprawnie działającego rynku wewnętrznego. Ponadto może on powodować w państwach członkowskich problemy związane z ochroną praw własności ustanowioną w ich konstytucjach. Dlatego też proponujemy dać państwom członkowskim możliwość wyboru modelu regulacyjnego, który będzie najwłaściwszy dla ich gospodarki. Poza modelem rozdziału własności i modelem niezależnych operatorów systemu, które znalazły się w pierwotnym wniosku Komisji, proponuje się kompleksową trzecią opcję opracowaną przez niektóre państwa członkowskie.

Powinno to prowadzić do powstania rynku wewnętrznego, na którym mogą współistnieć różne modele. Wszystkie one podlegałyby ścisłej regulacji na szczeblu UE, zapewnianej przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki w ścisłej współpracy z krajowymi urzędami regulacyjnymi i z organami właściwymi ds. konkurencji na szczeblu krajowym i na szczeblu UE. Podejście takie może zapewnić przejrzysty i sprawiedliwy dostęp do systemu i doprowadzić do powstania w UE zliberalizowanego rynku energii.

Przejrzysty dostęp do sieci przesyłowych i możliwości inwestycyjne

Operatorzy systemów przesyłowych powinni być odpowiedzialni za przejrzyste i niedyskryminujące procedury przyłączania do systemu. Procedury te powinny być zatwierdzane przez krajowe urzędy regulacji. Operatorzy systemów przesyłowych powinni być zobowiązani do dostarczania wszelkich niezbędnym informacji wszystkim zainteresowanym spółkom chcącym przyłączyć nowe elektrownie (w tym jądrowe), przesyłać energię elektryczną sieciami operatorów systemów przesyłowych lub inwestować w połączenia między systemami przesyłowymi (a tym samym podnosić bezpieczeństwo dostaw). Można wspierać współpracę regionalną, aby krajowe urzędy regulacji i Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki mogły zapewniać lepszą i płynniejszą koordynację w samych regionach i między nimi.

Wyważone podejście regulacyjne: Europejskie Stowarzyszenie Operatorów Systemów Przesyłowych, krajowe urzędy regulacyjne, Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Komisja

Właściwa równowaga regulacyjna odgrywa najważniejszą rolę w tworzeniu wewnętrznego rynku energii, zwłaszcza jeśli państwa członkowskie wybiorą inne modele niż rozdział własności. Dla ochrony interesów publicznych wydaje się kluczowe, by krajowe urzędy regulacji i Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki cieszyły się jak największą niezależnością i były wolne od wszelkich wpływów ze strony środowisk politycznych czy świata biznesu.

Trzeba ponadto zagwarantować spójność modelu regulacyjnego, wprowadzając jednoznaczny podział kompetencji i zakres odpowiedzialności. Właśnie w tej kwestii wniosek Komisji nie spełnia oczekiwań. Z jednej strony przewiduje przyznanie Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki roli czysto doradczej, pozostawiając jej bardzo ograniczone możliwości podejmowania jednostkowych decyzji prawnie wiążących dla osób trzecich. Z drugiej strony jednak daje bardzo szerokie pole działania Europejskiemu Stowarzyszeniu Operatorów Systemów Przesyłowych, co oznacza, że operatorom systemów przesyłowych pozostawia się zadanie „pseudo-samoregulacji”, którego to zadania (zgodnie z przedstawionymi przez nich licznymi stanowiskami) wypełniać nie chcą. Całe to podejście prowadzi do powstania niejasnych i niewyważonych ram prawnych, dając Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki bardzo słabą pozycję w stosunku do Komisji i Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Systemów Przesyłowych.

Dodajmy na koniec, że z punktu widzenia Parlamentu wątpliwe jest, czy tak dużą liczbę kluczowych kwestii regulacyjnych należy rozstrzygać w procedurze komitologii, co przewiduje Komisja.

Podejście regionalne

Nie wydaje się, by Komisja w swoim wniosku gorąco popierała ideę rynków regionalnych. Rynki regionalne mogą jednak stanowić realny pośredni etap na drodze do utworzenia w pełni zintegrowanego europejskiego rynku energii. Powstanie regionalnych operatorów systemów może być czynnikiem silnie wspierającym inwestycje w systemy przesyłowe, a zwłaszcza w połączenia transgraniczne, co poprawi bezpieczeństwo dostaw. Regionalni operatorzy systemów powinni tworzyć regionalne plany inwestycyjne, monitorowane przez krajowe urzędy regulacji i Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki w celu zagwarantowania autentycznej koordynacji.

Aby wzmocnić rolę rynków regionalnych, Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki może ustanowić „komitety regionalne” (podobne do komitetów poprzednika agencji, czyli Europejskiego Organu Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu), które mogą być odpowiedzialne za „regionalny nadzór regulacyjny”.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Skuteczny rozdział może zagwarantować jedynie zlikwidowanie naturalnych tendencji pionowo zintegrowanych spółek do stosowania dyskryminacji względem konkurentów w zakresie dostępu do sieci oraz inwestycji. Podział własności, który należy rozumieć jako wyznaczenie właściciela sieci na operatora sieci zachowującego niezależność od wszelkich przedsiębiorstw związanych z dostawami i wytwarzaniem, jest bezspornie najskuteczniejszymnajbardziej stabilnym sposobem na rozwiązanie nieuniknionego konfliktu interesów oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw. Z tej przyczyny Parlament Europejski w swojej rezolucji w sprawie perspektyw rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu, przyjętej w dniu 10 lipca 2007 r., nawiązał do podziału własności na poziomie przesyłania i określił go jako najskuteczniejsze narzędzie promowania inwestycji w infrastrukturę w niedyskryminujący sposób, sprawiedliwego dostępu do sieci dla nowych podmiotów oraz przejrzystego rynku. Dlatego też państwa członkowskie powinny być zobowiązane do zagwarantować, że ta sama osoba lub te same osoby nie są uprawnione do sprawowania kontroli, włączając w to posiadanie prawa akcjonariuszy mniejszościowych do blokowania decyzji w kwestiach o znaczeniu strategicznym, takich jak inwestycje, nad przedsiębiorstwem prowadzącym działalność wytwórczą lub dostawczą, ani też do posiadania jakichkolwiek interesów lub wykonywania jakichkolwiek praw względem operatora systemu przesyłowego lub systemu przesyłowego. Przeciwnie, sprawowanie kontroli nad operatorem systemu przesyłowego powinno wykluczać możliwość posiadania jakichkolwiek interesów lub wykonywania jakichkolwiek praw względem przedsiębiorstwa dostarczającego energię elektryczną.

(7) Skuteczny rozdział może zagwarantować jedynie zlikwidowanie naturalnych tendencji pionowo zintegrowanych spółek do stosowania dyskryminacji względem konkurentów w zakresie dostępu do sieci oraz inwestycji. Podział własności, który należy rozumieć jako wyznaczenie właściciela sieci na operatora sieci zachowującego niezależność od wszelkich przedsiębiorstw związanych z dostawami i wytwarzaniem, jest skutecznym i stabilnym sposobem na rozwiązanie nieuniknionego konfliktu interesów oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw. Z tej przyczyny Parlament Europejski w swojej rezolucji w sprawie perspektyw rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu, przyjętej w dniu 10 lipca 2007 r., nawiązał do podziału własności na poziomie przesyłania i określił go jako najskuteczniejsze narzędzie promowania inwestycji w infrastrukturę w niedyskryminujący sposób, sprawiedliwego dostępu do sieci dla nowych podmiotów oraz przejrzystego rynku. Dlatego też państwa członkowskie powinny być zobowiązane do zagwarantować, że ta sama osoba lub te same osoby nie są uprawnione do sprawowania kontroli, włączając w to posiadanie prawa akcjonariuszy mniejszościowych do blokowania decyzji w kwestiach o znaczeniu strategicznym, takich jak inwestycje, nad przedsiębiorstwem prowadzącym działalność wytwórczą lub dostawczą, ani też do posiadania jakichkolwiek interesów lub wykonywania jakichkolwiek praw względem operatora systemu przesyłowego lub systemu przesyłowego. Przeciwnie, sprawowanie kontroli nad operatorem systemu przesyłowego powinno wykluczać możliwość posiadania jakichkolwiek interesów lub wykonywania jakichkolwiek praw względem przedsiębiorstwa dostarczającego energię elektryczną.

Uzasadnienie

Nieprawdą jest, że rozdział własności stanowi najskuteczniejszy i najszybszy sposób zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Bezpieczeństwo dostaw zależy od znacznie bardziej zróżnicowanych warunków, jak choćby właściwy wymiar regulacji. Także po rozdziale własności sieć pozostanie naturalnym monopolem wymagającym regulacji.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Przestrzegając przepisów dotyczących faktycznego i skutecznego rozdziału wynikającego z prawa spółek, pionowo zintegrowane przedsiębiorstwa mogą pozostać właścicielami aktywów sieci, zapewniając jednocześnie skuteczny rozdział interesów, o ile spółka zarządzająca siecią spełnia wszystkie funkcje operatora systemu oraz zapewnione są szczegółowe uregulowania i wyczerpujące mechanizmy ich kontroli.

Uzasadnienie

Konieczne jest zapewnienie państwom członkowskim trzeciej praktycznej opcji, która nie będzie stanowić poważnej ingerencji w struktury własnościowe występujące w państwie członkowskim oraz umożliwi pionowo zintegrowanym przedsiębiorstwom dalsze jednoczesne sprawowanie roli operatora sieci przy zachowaniu restrykcyjnych warunków i zobowiązań.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo będące właścicielem systemu przesyłowego jest częścią pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa członkowskie powinny otrzymać możliwość dokonania wyboru pomiędzy podziałem własności a, na zasadzie odstępstwa, ustanowieniem operatorów systemu, którzy zachowują niezależność od przedsiębiorstw związanych z dostawami i wytwarzaniem. Pełna skuteczność rozwiązania opierającego się na niezależnych operatorach systemu musi być zapewniona za pośrednictwem szczególnych zasad uzupełniających. Aby w pełni zabezpieczyć interesy akcjonariuszy pionowo zintegrowanych spółek, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wprowadzenia podziału własności w drodze bezpośredniego zbycia lub poprzez rozdział akcji zintegrowanej spółki na akcje spółki sieciowej oraz akcje pozostałych przedsiębiorstw związanych z dostawami i wytwarzaniem pod warunkiem, że spełnione zostaną wymogi wynikające z podziału własności.

(11) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo będące właścicielem systemu przesyłowego jest częścią pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa członkowskie powinny otrzymać możliwość wyboru różnych opcji.

Uzasadnienie

Wprowadzenie nowych działań w celu udoskonalenia rynku wewnętrznego energii.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Przed przyjęciem przez Komisję wytycznych określających dalsze wymagania w zakresie prowadzenia rejestrów, Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki i Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) powinny współpracować w celu przeprowadzenia dochodzenia oraz udzielenia Komisji porad w sprawie treści wytycznych. Agencja i Komitet powinny również współpracować w celu przeprowadzenia kolejnego dochodzenia i udzielenia porad co do kwestii, czy transakcje w ramach umów na dostawy energii elektrycznej i derywatów elektroenergetycznych powinny podlegać wymogom w zakresie zachowania przejrzystości przed i/lub po zawarciu transakcji, a jeżeli tak, jaka powinna być treść tych wymogów.

(20) Przed przyjęciem wytycznych określających dalsze wymagania w zakresie prowadzenia rejestrów, Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki i Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) powinny współpracować w celu przeprowadzenia dochodzenia oraz doradztwa w sprawie treści wytycznych. Agencja i Komitet powinny również współpracować w celu przeprowadzenia kolejnego dochodzenia i udzielenia porad co do kwestii, czy transakcje w ramach umów na dostawy energii elektrycznej i derywatów elektroenergetycznych powinny podlegać wymogom w zakresie zachowania przejrzystości przed i/lub po zawarciu transakcji, a jeżeli tak, jaka powinna być treść tych wymogów.

Uzasadnienie

Wniosek ma na celu zagwarantowanie, że wytyczne będą przyjmowane przez Parlament Europejski i Radę w normalnym trybie. Przekazanie uprawnień Komisji powinno być ograniczone wyłącznie do ewentualnych niezbędnych dostosowań.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a) Należy dalej rozwijać współpracę regionalną, aby zrealizować cel w pełni zintegrowanej europejskiej sieci energii elektrycznej umożliwiającej połączenie krajowych rynków energii elektrycznej w Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej dyrektywy powinno być stworzenie prawdziwie europejskiej sieci energii elektrycznej, a połączenia regionalne to ważny krok w tym kierunku.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjęcia wytycznych niezbędnych do zapewnienia minimalnego stopnia harmonizacji, wymaganego dla osiągnięcia celu dyrektywy 2003/54/WE. Z racji, iż środki te są środkami ogólnego zasięgu i mają na celu uzupełnienie dyrektywy 2003/54/WE poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, niezbędne jest przyjęcie ich zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

skreślony

Uzasadnienie

Wniosek ma na celu zagwarantowanie, że wytyczne będą przyjmowane przez Parlament Europejski i Radę w normalnym trybie. Przekazanie uprawnień Komisji powinno być ograniczone wyłącznie do ewentualnych niezbędnych dostosowań.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W art. 3 dodaje się ust. 10 w następującym brzmieniu:

skreślony

„10. Komisja może przyjąć wytyczne dla celów wdrażania niniejszego artykułu. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.”

 

Uzasadnienie

Zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych zostały już uregulowane w obecnie obowiązującej dyrektywie. Wytyczne Komisji nie są w tym kontekście zasadne.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 5a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie współpracują dla celów zintegrowania swoich rynków krajowych przynajmniej na szczeblu regionalnym. Państwa członkowskie promują w szczególności współpracę operatorów sieci na szczeblu regionalnym oraz działają na rzecz spójności swoich ram prawnych i regulacyjnych. Obszar geograficzny objęty współpracą regionalną jest zgodny z przyjętą przez Komisję definicją obszarów geograficznych zgodnie z art. 2h ust. 3 rozporządzenia 1228/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej.

1. Władze i organy regulacyjne państw członkowskich współpracują dla celów zintegrowania swoich rynków krajowych przynajmniej na szczeblu regionalnym. Zapewniają one w szczególności współpracę operatorów sieci na szczeblu regionalnym oraz działają na rzecz konwergencji i spójności swoich ram prawnych i regulacyjnych.

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa powinna wspierać inicjatywy regionalne na rzecz integracji rynku. Jest to nieodzowny etap pośredni na drodze do realizacji jednolitego europejskiego rynku energii.

Inicjatywy takie jak łączenie rynków energii elektrycznej Belgii, Holandii, Luksemburga, Francji i Niemiec działają na rzecz rozwoju konkurencji oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw poprzez optymalizację wykorzystania infrastruktury, większą przejrzystość i płynność rynku. Ostatecznym celem jest stworzenie jednolitego europejskiego rynku energii.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 5a – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Na wspólny wniosek państw członkowskich, których współpraca na szczeblu regionalnym napotyka poważne trudności, Komisja może, w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi państwami członkowskimi, wyznaczyć koordynatora regionalnego.

Uzasadnienie

Regionalni koordynatorzy mogą odegrać ważną rolę w ułatwieniu dialogu pomiędzy państwami członkowskimi, zwłaszcza w przypadku inwestycji transgranicznych.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 5a – ustęp 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Koordynator regionalny wspiera na szczeblu regionalnym współpracę pomiędzy organami regulacyjnymi i innymi właściwymi organami publicznymi, operatorami sieci, giełdami energii, użytkownikami sieci i podmiotami rynkowymi. W szczególności:

 

a) wspiera nowe wydajne inwestycje w połączenia wzajemne; w tym celu pomaga operatorom systemów przesyłowych w opracowaniu regionalnego planu wzajemnych połączeń i przyczynia się do koordynacji ich decyzji inwestycyjnych oraz, w stosownych przypadkach, ich procedur oceny i przyznawania przepustowości (open season procedure);

 

b) wspiera wydajne i bezpieczne korzystanie z sieci; w tym celu przyczynia się do koordynacji działań operatorów systemów przesyłowych, krajowych organów regulacyjnych i innych właściwych krajowych organów publicznych mających na celu opracowanie wspólnej alokacji i wspólnych mechanizmów ochronnych;

 

c) co roku przedkłada Komisji i zainteresowanym państwom członkowskim sprawozdanie dotyczące poczynionych w regionie postępów oraz trudności lub przeszkód mogących wstrzymać postępy.

Uzasadnienie

Jest to dodatkowy sposób realizacji jednolitego rynku. Regionalni koordynatorzy mogą odegrać ważną rolę w ułatwieniu dialogu pomiędzy państwami członkowskimi, zwłaszcza w przypadku inwestycji transgranicznych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Dodaje się artykuł 7a w brzmieniu:

 

„Artykuł 7a

Aby zapewnić niezależność operatorów systemów przesyłowych, państwa członkowskie dopilnują, by od ...* przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo spełniały przepisy art. 8 ust. 1a lit. a) do d) dotyczące rozdziału własności, art. 10 dotyczące niezależnych operatorów systemu lub art. 10b dotyczące faktycznego i skutecznego rozdziału.

 

__________________

* 1 rok po terminie transpozycji”

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) – punkt (i)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kontroli nad przedsiębiorstwem realizującym jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub dostarczania, ani do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kontroli lub posiadania jakichkolwiek interesów lub wykonywania jakichkolwiek praw względem operatora systemu przesyłowego lub względem systemu przesyłowego,

(i) do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kontroli nad przedsiębiorstwem realizującym jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub dostarczania, ani do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kontroli lub wykonywania jakichkolwiek praw względem operatora systemu przesyłowego lub względem systemu przesyłowego,

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że nie należy zapobiegać udziałom mniejszościowym, o ile nie wpływają one na kontrolę działalności. Udziały mniejszościowe nie stanowią zagrożenia dla niezależności operatorów.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) – punkt (ii)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kontroli nad operatorem systemu przesyłowego lub nad systemem przesyłowym, ani do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kontroli lub posiadania jakichkolwiek interesów lub wykonywania jakichkolwiek praw względem przedsiębiorstwa realizującego jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub dostarczania;

(ii) do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kontroli nad operatorem systemu przesyłowego lub nad systemem przesyłowym, ani do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kontroli lub wykonywania jakichkolwiek praw względem przedsiębiorstwa realizującego jakąkolwiek funkcję wytwarzania lub dostarczania;

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że nie należy zapobiegać udziałom mniejszościowym, o ile nie wpływają one na kontrolę działalności. Udziały mniejszościowe nie stanowią zagrożenia dla niezależności operatorów.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 8 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Interesy i prawa, o których mowa w ust. 1 lit. b) obejmują w szczególności:

2. Prawa, o których mowa w ust. 1 lit. b) obejmują w szczególności:

a) własność części kapitału albo aktywów przedsiębiorstwa, lub

 

b) prawo do wykonywania prawa głosu, lub

b) prawo do wykonywania prawa głosu, lub

c) prawo do powoływania członków rady nadzorczej, rady administracyjnej lub organów będących przedstawicielami prawnymi przedsiębiorstwa, lub

c) prawo do powoływania członków rady nadzorczej, rady administracyjnej lub organów będących przedstawicielami prawnymi przedsiębiorstwa.

d) prawo do otrzymywania dywidend lub korzystania z innych świadczeń.

 

Uzasadnienie

Na niezależność operatorów nie wpływa negatywnie własność części kapitału albo aktywów przedsiębiorstwa ani prawo do otrzymywania dywidend lub korzystania z innych świadczeń. Z drugiej strony prawo do wykonywania prawa głosu lub powoływania członków rady nadzorczej, rady administracyjnej lub organów będących przedstawicielami prawnymi przedsiębiorstwa mają decydujące znaczenie z punktu widzenia kontrolowania operatora.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 8 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą zezwolić na odstępstwa od ust. 1 lit. b) i ust. 1 lit. c) do dnia [data transpozycji plus dwa lata] pod warunkiem, że operatorzy systemu przesyłowego nie są częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

skreślony

Uzasadnienie

O ile rozdział własności jest pożądanym celem w perspektywie długoterminowej, to pełny rozdział własności może spowodować znaczące opóźnienia w procesie przyjmowania nowej dyrektywy, ponieważ w wielu państwach członkowskich napotyka on przeszkody konstytucyjne. Poprawka pozwoliłaby uniknąć takich problemów przy jednoczesnym osiągnięciu skutecznego rozdzielenia funkcji i stworzeniu rynku wewnętrznego poprzez zakazanie kontroli nad systemem sieci przesyłowych wszystkim przedsiębiorstwom, które zajmują się wytwarzaniem i dostarczaniem energii.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 8 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), uważa się za spełnione w sytuacji, w której kilka przedsiębiorstw będących właścicielami systemu przesyłowego utworzyło spółkę joint venture, pełniącą funkcję operatora systemu przesyłowego w kilku państwach członkowskich w odniesieniu do danych systemów przesyłowych. Żadne inne przedsiębiorstwo nie może być częścią tej spółki joint venture, chyba że zostało zatwierdzone zgodnie z art. 10 jako niezależny operator systemu.

5. W odniesieniu do realizacji celu współpracy regionalnej określonego w art. 5a państwa członkowskie promują i wspierają wszelkie formy współpracy operatorów systemów przesyłowych i organów regulacyjnych mającej na celu harmonizację dostępu i zrównoważenie zasad (wspierających integrację stref zrównoważonych) w kilku sąsiadujących państwach członkowskich i pomiędzy tymi państwami, zgodnie z art. 2h ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003. Współpraca taka może przyjmować formę wspólnej struktury odnośnych operatorów systemów przesyłowych dla kilku sąsiadujących ze sobą obszarów. W takim przypadku państwa członkowskie dopilnują, by ta wspólna struktura danych operatorów systemów przesyłowych była zgodna z art. 8 i art. 10a.

Uzasadnienie

Wyzwanie w postaci tworzenia większych i bardziej płynnych rynków wymaga dokładnych wytycznych. Chociaż dobrowolna współpraca operatorów systemów na szczeblu regionalnym może w niektórych przypadkach przynosić rezultaty, jesteśmy zdania, że niezbędne są bardziej solidne ramy dla regionalnej współpracy operatorów.

Przedmiotowa dyrektywa powinna wprowadzać możliwość ustanowienia regionalnego /europejskiego operatora systemu. Konieczne jest też zapewnienie współpracy międzyregionalnej, co umożliwi utworzenie prawdziwie europejskiego rynku.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. W sytuacji gdy udziałowcem przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 1 lit. a), jest państwo członkowskie, zobowiązania określone w ust. 1 lit. b) i c) uznaje się za spełnione, pod warunkiem że przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie wytwarzania i dostaw lub operator systemu przesyłowego bądź system przesyłowy są prawnie wydzielonymi podmiotami państwowymi zgodnymi z ust. 1 li. b) i c).

Uzasadnienie

Rozdział sieci niekoniecznie wiąże się z prywatyzacją działalności. Sektor publiczny powinien uzyskać te same możliwości w zakresie zapewnienia wytwarzania, dostarczania lub przesyłu, pod warunkiem że zagwarantowane jest wydzielenie dwóch sieci.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 8a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Porozumienie zawarte z jednym lub większą liczbą krajów trzecich, którego Wspólnota jest stroną, może zezwolić na odstępstwo od ustępu 1.

2. Porozumienie zawarte z jednym lub większą liczbą krajów trzecich, którego Wspólnota jest stroną, może zezwolić na odstępstwo od ustępu 1, zgodnie z postanowieniami Traktatu.

Uzasadnienie

Ponieważ kwestia ta dotyczy polityki gospodarczej i bezpieczeństwa wewnętrznego Wspólnoty, tego rodzaju ustalenia muszą być dozwolone i zatwierdzone przez organy prawodawcze Unii zgodnie z postanowieniami Traktatu.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 8b – ustęp 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13. Komisja przyjmuje wytyczne ustalające szczegółowe zasady procedury, która będzie wykonywana na rzecz stosowania ustępów 6 – 9. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

13. Komisja może zmienić wytyczne ustalające szczegółowe zasady procedury, która będzie wykonywana na rzecz stosowania ustępów 6 – 9. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, zmienia się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

Uzasadnienie

Wniosek ma na celu zagwarantowanie, że wytyczne będą przyjmowane przez Parlament Europejski i Radę w normalnym trybie. Przekazanie uprawnień Komisji powinno być ograniczone wyłącznie do ewentualnych niezbędnych dostosowań.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6a

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) W art. 9 ust. 1 dodaje się następującą literę:

 

„fa) zapewnienie należytego uwzględnienia korzyści dla regionu, w którym działa. Bez uszczerbku dla praw akcjonariuszy, związanych z opłacalnością inwestycji i potrzebami kapitałowymi, decyzje operacyjne i inwestycyjne podejmowane przez operatora systemu przesyłowego są zgodne z ogólnowspólnotowymi i regionalnymi planami inwestycyjnymi w myśl art. 2c i 2d rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz ułatwiają rozwój rynku, integrację rynku i optymalizują wzrost dobrobytu społeczno-gospodarczego co najmniej na szczeblu regionalnym.”

Uzasadnienie

Art. 9 ust. 1 (nowy) gwarantuje, że operatorzy systemów przesyłowych zawsze w pierwszej kolejności uwzględniać będą potrzeby regionu, w którym działają. W szczególności powinni oni zapewnić zwiększenie dobrobytu społeczno-gospodarczego w regionie, a nawet poza jego granicami (w innych regionach)

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6 b (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) W artykule 9 dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

 

„1a. Co najmniej raz na 2 lata operatorzy systemów przesyłowych opracowują dziesięcioletni plan rozwoju sieci. Przewidują w nim skuteczne środki gwarantujące dostateczny stopień rozwoju systemu i bezpieczeństwo dostaw. Taki plan w szczególności:

 

a) wskazuje podmiotom rynkowym, jaką główną infrastrukturę przesyłową należy zbudować w ciągu kolejnych dziesięciu lat;

 

b) wymienia wszystkie inwestycje, co do których już podjęto decyzje, i określa nowe inwestycje, o wdrożeniu których należy zadecydować w ciągu najbliższych trzech lat.

 

W celu opracowania dziesięcioletniego planu rozwoju sieci każdy operator systemu przesyłowego przyjmuje racjonalne założenia co do przyszłości wytwarzania, zużycia i wymiany z innymi krajami oraz uwzględnia istniejące regionalne i ogólnoeuropejskie plany inwestycji sieciowych. W stosownym czasie operator systemu przesyłowego przedkłada projekt krajowemu organowi regulacyjnemu.

 

Z zachowaniem otwartości i przejrzystości krajowy organ regulacyjny zasięga opinii wszystkich odpowiednich użytkowników sieci w sprawie projektu dziesięcioletniego planu rozwoju sieci i może opublikować wyniki procesu konsultacji, zwłaszcza w odniesieniu do potencjalnych potrzeb inwestycyjnych.

 

Krajowy organ regulacyjny bada, czy dziesięcioletni plan rozwoju sieci obejmuje wszystkie potrzeby inwestycyjne, które wykazała konsultacja i może zobowiązać operatora systemu przesyłowego do zmiany planu.

 

Jeżeli operator systemu przesyłowego odmówi wdrożenia danej inwestycji wymienionej w dziesięcioletnim planie rozwoju sieci do zrealizowania w ciągu najbliższych trzech lat, państwa członkowskie dopilnują, by organ regulacyjny był uprawniony do:

 

a) wezwania operatora systemu przesyłowego do wykonania obowiązków inwestycyjnych z wykorzystaniem swoich zdolności finansowych lub

 

b) zaproszenia niezależnych inwestorów do składania ofert na niezbędną inwestycję w system przesyłowy z możliwością zobowiązania operatora systemu przesyłowego do wyrażania zgody na:

 

- finansowanie przez osobę trzecią;

 

- zbudowanie przez osobę trzecią nowych aktywów;

 

- eksploatację przez osobę trzecią nowych aktywów i/lub

 

- zwiększenie kapitału w celu sfinansowania niezbędnych inwestycji i umożliwienia niezależnym inwestorom udziału w tym kapitale.

 

Odpowiednie ustalenia finansowe wymagają zatwierdzenia przez organ regulacyjny.

 

Niezależnie od tego, czy konkretna inwestycja prowadzona jest przez operatora systemu przesyłowego, czy przez osobę trzecią, regulacja taryf dopuszcza wpływy na pokrycie kosztów takich inwestycji.

 

Krajowy organ regulacyjny monitoruje i ocenia realizację planu inwestycji.

 

Operatorzy systemów przesyłowych są zobowiązani do ustanowienia i opublikowania przejrzystych i skutecznych procedur niedyskryminującego przyłączania nowych elektrowni do sieci. Procedury te wymagają zatwierdzenia przez krajowe organy regulacyjne.

 

Operatorzy systemów przesyłowych nie mogą odmówić przyłączenia nowej elektrowni, uzasadniając to potencjalnymi przyszłymi ograniczeniami dostępnej przepustowości sieci, np. przeciążeniami w odległych częściach sieci przesyłowej. Operatorzy systemów przesyłowych są zobowiązani do dostarczania niezbędnych informacji.

 

Operatorzy systemów przesyłowych nie mogą odmówić utworzenia nowego punktu przyłączeniowego tylko dlatego, że spowoduje to dodatkowe koszty związane z niezbędnym wzrostem przepustowości elementów sieci w pobliżu punktu przyłączeniowego.”

Uzasadnienie

Chociaż takie rozwiązanie jak „faktyczny i skuteczny rozdział prawny” zawiera już kilka rygorystycznych przepisów dla tych operatorów systemu przesyłowego, to duża część tych przepisów musi obowiązywać także w przypadku rozdziału własnościowego operatorów systemu przesyłowego oraz operatorów niezależnych. Zawsze należy zagwarantować niedyskryminujący dostęp nowych elektrowni, jak również realizację niezbędnych inwestycji w sieć, niezależnie od tego, kto jest właścicielem sieci.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 10a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja może przyjąć wytyczne dla zagwarantowania pełnej i rzeczywistej zgodności właściciela systemu przesyłowego z ust. 2 niniejszego artykułu. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.”

skreślony

Uzasadnienie

Wniosek ma na celu zagwarantowanie, że wytyczne będą przyjmowane przez Parlament Europejski i Radę w normalnym trybie. Przekazanie uprawnień Komisji powinno być ograniczone wyłącznie do ewentualnych niezbędnych dostosowań.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 10b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10b

Faktyczny i skuteczny rozdział systemów przesyłowych, wynikający z prawa spółek

 

Aktywa, urządzenia, personel i tożsamość

 

1. Operatorzy systemu przesyłowego dysponują wszelkimi zasobami ludzkimi, fizycznymi i finansowymi przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo niezbędnymi do prowadzenia regularnej działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej, w szczególności:

 

a) operator systemu przesyłowego posiada aktywa niezbędne do prowadzenia regularnej działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej;

 

b) operator systemu przesyłowego bezpośrednio zatrudnia personel niezbędny do prowadzenia regularnej działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej;

 

c) we właściwym czasie dostępne są odpowiednie zasoby finansowe na przyszłe projekty inwestycyjne.

 

Działania, o których mowa w lit. a)-c), obejmują co najmniej:

 

(i) reprezentowanie operatora systemu przesyłowego oraz kontakty z osobami trzecimi i z organami regulacyjnymi;

 

(ii) przyznawanie dostępu stronom trzecim i zarządzanie nim, w szczególności nowym podmiotom rynkowym z branży energii odnawialnej;

 

(iii) pobieranie opłat za dostęp, dochodów z zarządzania ograniczeniami oraz płatności w ramach mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003;

 

(iv) eksploatacja, utrzymanie i rozwój systemu przesyłowego;

 

(v) planowanie inwestycyjne zapewniające długofalową zdolność systemu do zaspokojenia rozsądnego zapotrzebowania i gwarantujące bezpieczeństwo dostaw;

 

(vi) usługi prawne;

 

(vii) usługi księgowe i informatyczne.

 

2. Operator systemu przesyłowego nie ma prawa do wykonywania jakiejkolwiek działalności poza przesyłem, która mogłaby kolidować z jego zadaniami, włącznie z posiadaniem akcji lub udziałów przedsiębiorstwa lub części przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo lub jakiejkolwiek innej spółki energii elektrycznej lub spółki gazowej. Odstępstwa od tej zasady wymagają wcześniejszego zezwolenia krajowego organu regulacyjnego i ograniczają się do posiadania akcji i udziałów w innych spółkach energetycznych.

 

3. Operator systemu przesyłowego posiada własną tożsamość, wyraźnie odmienną od przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, z odrębnie kreowaną marką i komunikacją oraz odrębnymi lokalami.

 

4. Operator systemu przesyłowego nie ma prawa przekazywać przedsiębiorstwu zintegrowanemu pionowo żadnych wrażliwych informacji lub informacji korzystnych z punktu widzenia konkurencji, jeżeli nie udziela tych informacji wszystkim uczestnikom rynku w jednakowy i niedyskryminujący sposób. Operator systemu przesyłowego ustala wraz z krajowym organem regulacyjnym, jakich informacji dotyczy niniejszy przepis.

 

5. Audyt księgowości operatora systemu przesyłowego prowadzi inny audytor niż audyt przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo i wszystkich przedsiębiorstw powiązanych.

 

Niezależność kierownictwa, dyrektora generalnego/dyrekcji operatora systemu przesyłowego

 

6. Organ regulacyjny lub inny właściwy krajowy organ publiczny jest powiadamiany o decyzjach dotyczących mianowania i wcześniejszego zakończenia zatrudnienia dyrektora generalnego lub członków dyrekcji operatora systemu przesyłowego oraz odpowiednich umów o pracę i ich rozwiązania. Te decyzje i umowy mogą się stać wiążące dopiero wtedy, gdy w okresie trzech tygodni od powiadomienia organ regulacyjny lub inny właściwy krajowy organ publiczny nie skorzysta z prawa weta. Mianowanie i odpowiednie umowy można zawetować, jeżeli występują poważne wątpliwości co do niezależności zawodowej mianowanego dyrektora generalnego lub członka dyrekcji, a także w przypadku wcześniejszego zakończenia zatrudnienia i odpowiednich umów – jeżeli występują poważne wątpliwości co do uzasadnienia takiego środka.

 

7. Członkom kierownictwa operatora systemu przesyłowego gwarantuje się skuteczne prawo odwołania się od wszelkich decyzji o wcześniejszym zakończeniu zatrudnienia do organu regulacyjnego, innego właściwego krajowego organu publicznego lub sądu.

 

8. Organ regulacyjny musi w ciągu sześciu miesięcy podjąć decyzję w sprawie odwołania. Przekroczenie tego terminu jest dopuszczalne tylko w rzeczowo uzasadnionych przypadkach.

 

9. Po zakończeniu zatrudnienia u operatora systemu przesyłowego dyrektorzy generalni lub członkowie dyrekcji przez okres co najmniej trzech lat nie należą do żadnego oddziału przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo realizującego funkcje wytwarzania lub dostarczania.

 

10. Dyrektor generalny i członkowie dyrekcji nie posiadają udziałów ani nie otrzymują rekompensaty z żadnego przedsiębiorstwa należącego do przedsiębiorstwa pionowo zintegrowanego, oprócz operatora systemu przesyłowego. Ich wynagrodzenie nie zależy w żadnej mierze od działalności przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, poza działalnością operatora systemu przesyłowego.

 

11. Dyrektor generalny lub członkowie dyrekcji operatora systemu przesyłowego nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio odpowiedzialni za bieżącą eksploatację w innym oddziale pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa.

 

12. Bez uszczerbku dla przepisów niniejszego artykułu operator systemu przesyłowego ma skuteczne prawa podejmowania decyzji, niezależnie od zintegrowanego przedsiębiorstwa energetycznego, w zakresie aktywów koniecznych do eksploatacji, utrzymania lub rozwoju sieci. Nie powinno to stanowić przeszkody dla istnienia odpowiednich mechanizmów koordynacyjnych zapewniających przedsiębiorstwu macierzystemu ustalanie całkowitych pułapów poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa zależnego. Nie pozwala to przedsiębiorstwu macierzystemu na wydawanie instrukcji dotyczących bieżącej eksploatacji ani jednostkowych decyzji dotyczących budowy lub modernizacji linii przesyłowych, które wykraczają poza założenia zatwierdzonego planu finansowego lub innego równoważnego narzędzia.

 

Rada nadzorcza/zarząd

 

13. Prezesi rady nadzorczej lub zarządu operatora systemu przesyłowego nie należą do żadnego oddziału pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa realizującego funkcje wytwarzania lub dostarczania.

 

14. W radzie nadzorczej lub zarządzie operatora systemu przesyłowego zasiadają niezależni członkowie, mianowani na okres co najmniej pięciu lat. O ich mianowaniu powiadamiany jest organ regulacyjny lub inny właściwy krajowy organ publiczny, mianowanie staje się wiążące po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 6.

 

15. Do celów ust. 14 członka rady nadzorczej / zarządu operatora systemu przesyłowego uważa się za niezależnego, jeżeli nie pozostaje on w żadnym stosunku zawodowym lub innym z pionowo zintegrowanym przedsiębiorstwem, z udziałowcami posiadającymi w nim pakiet kontrolny lub z kierownictwem jednego z nich, który powodowałby konflikt interesów wpływający na jego oceny. W szczególności spełnione muszą być następujące warunki:

 

a) nie był pracownikiem żadnego oddziału przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo realizującego funkcje wytwarzania lub dostarczania w okresie pięciu lat poprzedzających mianowanie na członka rady nadzorczej / zarządu;

 

b) nie posiada żadnych udziałów i nie otrzymuje żadnej rekompensaty z przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo ani z żadnego z jego przedsiębiorstw powiązanych, z wyjątkiem operatora systemu przesyłowego;

 

c) w okresie sprawowania funkcji członka rady nadzorczej / zarządu nie pozostaje w żadnym innym istotnym stosunku z żadnym oddziałem przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo realizującym funkcje dostarczania energii;

 

d) nie jest członkiem dyrekcji przedsiębiorstwa, w którym przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo mianuje członków rady nadzorczej / zarządu.

 

Urzędnik ds. zgodności

 

16. Państwa członkowskie dopilnują, by operatorzy systemów przesyłowych opracowali program zgodności określający środki podjęte dla zapewnienia eliminacji zachowań dyskryminacyjnych. Program określa szczególne obowiązki pracowników dla osiągnięcia tego celu. Program wymaga zatwierdzenia przez organ regulacyjny. Zgodność z programem monitoruje w niezależny sposób urzędnik ds. zgodności. Organ regulacyjny jest uprawniony do nakładania sankcji w razie niewłaściwego wdrażania programu zgodności.

 

17. Dyrektor generalny lub dyrekcja operatora systemu przesyłowego mianuje osobę lub organ na urzędnika ds. zgodności, odpowiedzialnego za:

 

a) monitorowanie wdrażania programu zgodności;

 

b) opracowanie szczegółowego rocznego sprawozdania, którego kryteria definiuje się w porozumieniu z Europejską Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki; przedstawienie środków podjętych w celu wdrożenia programu zgodności oraz przedłożenie sprawozdania organowi regulacyjnemu;

 

c) przedstawianie zaleceń dotyczących programu zgodności i jego wdrażania.

 

18. Niezależność urzędnika ds. zgodności gwarantują w szczególności warunki jego umowy o pracę.

 

19. Urzędnik ds. zgodności ma możliwość regularnego zwracania się do rady nadzorczej / zarządu operatora systemu przesyłowego i przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo oraz do organów regulacyjnych.

 

20. Urzędnik ds. zgodności bierze udział we wszystkich posiedzeniach rady nadzorczej / zarządu operatora systemu przesyłowego, które dotyczą następujących dziedzin:

 

a) warunki dostępu i przyłączenia do sieci, w tym pobieranie opłat za dostęp i za ograniczenia przesyłowe oraz płatności w ramach mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi, zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003;

 

b) przedsięwzięcia mające na celu eksploatację, utrzymanie i rozwój systemu sieci przesyłowej, w tym inwestycje w połączenia wzajemne i przyłączenia;

 

c) zasady dotyczące bilansowania, w tym zasady dotyczące rezerw mocy;

 

d) zakup energii w celu pokrycia strat energii.

 

21. Na posiedzeniach tych urzędnik ds. zgodności czuwa, by nie dochodziło do dyskryminacyjnego ujawniania radzie nadzorczej / zarządowi informacji o działalności wytwórców lub dostawców, które mogłyby być korzystne z handlowego punktu widzenia.

 

22. Urzędnik ds. zgodności ma dostęp do wszelkich stosownych ksiąg, zapisów i biur operatora systemu przesyłowego oraz do wszelkich informacji niezbędnych do realizacji zadań mających na celu właściwe wypełnianie jego obowiązków.

 

23. Urzędnik ds. zgodności jest mianowany i odwoływany przez dyrektora generalnego / dyrekcję dopiero po wcześniejszym zatwierdzeniu przez organ regulacyjny.

 

24. Urzędnik ds. zgodności nie może utrzymywać żadnych stosunków zawodowych z przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo przez okres przynajmniej pięciu lat po jego odwołaniu.

 

7. Co najmniej raz na 2 lata operatorzy systemów przesyłowych opracowują dziesięcioletni plan rozwoju sieci. Przewidują w nim skuteczne środki gwarantujące dostateczny stopień rozwoju systemu i bezpieczeństwo dostaw.

 

26. Dziesięcioletni plan rozwoju sieci w szczególności:

 

a) wskazuje podmiotom rynkowym, jaką główną infrastrukturę przesyłową należy zbudować w ciągu kolejnych dziesięciu lat;

 

b) wymienia wszystkie inwestycje, co do których już podjęto decyzje, i określa nowe inwestycje, o wdrożeniu których należy zadecydować w ciągu najbliższych trzech lat.

 

27. W celu opracowania tego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci każdy operator systemu przesyłowego przyjmuje racjonalne założenia co do przyszłości wytwarzania, zużycia i wymiany z innymi krajami oraz uwzględnia istniejące regionalne i ogólnoeuropejskie plany inwestycji sieciowych. W stosownym czasie operator systemu przesyłowego przedkłada projekt krajowemu organowi regulacyjnemu.

 

28. Z zachowaniem otwartości i przejrzystości organ regulacyjny zasięga opinii wszystkich odpowiednich użytkowników sieci w sprawie projektu dziesięcioletniego planu rozwoju sieci i może opublikować wyniki procesu konsultacji, zwłaszcza w odniesieniu do potencjalnych potrzeb inwestycyjnych.

 

29. Organ regulacyjny bada, czy dziesięcioletni plan rozwoju sieci obejmuje wszystkie potrzeby inwestycyjne, które wykazała konsultacja. Organ ten może zobowiązać operatora systemu przesyłowego do zmiany planu.

 

30. Jeżeli operator systemu przesyłowego odmówi wdrożenia danej inwestycji wymienionej w dziesięcioletnim planie rozwoju sieci do zrealizowania w ciągu najbliższych trzech lat, państwa członkowskie dopilnują, by organ regulacyjny był uprawniony do zastosowania jednego z poniższych środków:

 

a) wezwanie operatora systemu przesyłowego wszelkimi środkami prawnymi do wykonania obowiązków inwestycyjnych z wykorzystaniem swoich zdolności finansowych

 

b) zaproszenie niezależnych inwestorów do składania ofert na niezbędną inwestycję w system przesyłowy z możliwością zobowiązania operatora systemu przesyłowego do:

 

- wyrażenia zgody na finansowanie przez osobę trzecią;

 

- wyrażenia zgody na zbudowanie przez osobę trzecią lub zbudowania odpowiednich nowych aktywów;

 

- eksploatacji odpowiednich nowych aktywów.

 

Odpowiednie ustalenia finansowe wymagają zatwierdzenia przez organ regulacyjny. W obu przypadkach regulacja taryf dopuszcza wpływy na pokrycie kosztów takich inwestycji.

 

31. Organ regulacyjny monitoruje i ocenia wdrożenie planu inwestycji.

 

32. Operatorzy systemów przesyłowych są zobowiązani do ustanowienia i opublikowania przejrzystych i skutecznych procedur niedyskryminującego przyłączania nowych elektrowni do sieci. Procedury te wymagają zatwierdzenia przez krajowe organy regulacyjne.

 

33. Operatorzy systemów przesyłowych nie mogą odmówić przyłączenia nowej elektrowni, uzasadniając to potencjalnymi przyszłymi ograniczeniami dostępnej przepustowości sieci, np. przeciążeniami w odległych częściach sieci przesyłowej. Operatorzy systemów przesyłowych są zobowiązani do dostarczania niezbędnych informacji.

 

34. Operatorzy systemów przesyłowych nie mogą odmówić utworzenia nowego punktu przyłączeniowego tylko dlatego, że spowoduje to dodatkowe koszty związane z niezbędnym wzrostem przepustowości elementów sieci w pobliżu punktu przyłączeniowego.

 

Współpraca regionalna

 

35. Jeżeli państwa członkowskie wybierają drogę współpracy regionalnej, muszą nałożyć na operatora systemu przesyłowego dokładnie określone zobowiązania, zawierające się w jasno zdefiniowanych ramach czasowych. Ponadto zobowiązania te muszą stopniowo prowadzić do stworzenia wspólnej regionalnej centrali dystrybucyjnej, które przejmie odpowiedzialność za kwestie bezpieczeństwa nie później niż ... +.

 

36. W przypadku współpracy pomiędzy kilkoma państwami członkowskimi na szczeblu regionalnym wyznaczają one w porozumieniu z Komisją koordynatora regionalnego.

 

37. Koordynator regionalny wspiera na szczeblu regionalnym współpracę między organami regulacyjnymi i innymi właściwymi organami publicznymi, operatorami sieci, giełdami energii, użytkownikami systemu i podmiotami rynkowymi. W szczególności:

 

a) wspiera nowe wydajne inwestycje w połączenia wzajemne; w tym celu pomaga operatorom systemów przesyłowych w opracowaniu regionalnego planu wzajemnych połączeń i przyczynia się do koordynacji ich decyzji inwestycyjnych, a w stosownych przypadkach – ich procedur oceny i przyznawania przepustowości (open season procedure);

 

b) wspiera wydajne i bezpieczne korzystanie z sieci; w tym celu przyczynia się do koordynacji działań operatorów systemów przesyłowych, krajowych organów regulacyjnych i innych właściwych krajowych organów publicznych mających na celu opracowanie wspólnej alokacji i wspólnych mechanizmów ochronnych;

 

c) co roku przedkłada Komisji i zainteresowanym państwom członkowskim sprawozdanie dotyczące poczynionych w regionie postępów oraz trudności lub przeszkód mogących wstrzymać postępy.

 

Sankcje

 

38. Krajowy organ regulacyjny otrzymuje następujące prawa, dające mu możliwość wykonania obowiązków nakładanych na niego przez niniejszy artykuł:

 

a) prawo do żądania wszelkich informacji od operatora systemu przesyłowego i bezpośredniego kontaktu z jego całym personelem; w razie wątpliwości prawo to stosuje się także do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo i jego oddziałów;

 

(ii) prawo do wszelkich koniecznych kontroli operatora systemu przesyłowego i w razie wątpliwości przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo oraz jego oddziałów; stosuje się przepisy art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu*.

 

39. Aby móc realizować obowiązki określone w niniejszym artykule, krajowy organ regulacyjny otrzymuje prawo do nakładania skutecznych, odpowiednich i odstraszających sankcji na operatora systemu przesyłowego i/lub przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo w przypadku, gdy nie spełniają one swoich zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu lub nie respektują decyzji organu regulacyjnego. Prawo to obejmuje:

 

(i) prawo do nakładania skutecznych, odpowiednich i odstraszających kar finansowych, których wysokość oblicza się w zależności od obrotu operatora systemu przesyłowego;

 

(ii) prawo do wydawania dyspozycji zaprzestania dyskryminującego zachowania.

 

 

+ Dz.U: sześć lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

* Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1519/2006 (Dz.U. L 269 z 28.9.2006, str. 1).

Uzasadnienie

Konieczne jest zapewnienie państwom członkowskim trzeciej praktycznej opcji, która nie będzie stanowić poważnej ingerencji w struktury własnościowe występujące w państwie członkowskim oraz umożliwi pionowo zintegrowanym przedsiębiorstwom dalsze jednoczesne sprawowanie roli operatora sieci przy zachowaniu restrykcyjnych warunków i zobowiązań.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 14 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Artykuł 14 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

 

4.      Państwo członkowskie wymaga od operatora systemu dystrybucyjnego, aby podczas dysponowania instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną przyznawał pierwszeństwo tym instalacjom, które wykorzystują odnawialne źródła energii lub odpady lub takie, które produkują łącznie ciepło i elektryczność.”

Uzasadnienie

Aby zrealizować cel zakładający 20% udział energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. w całkowitym zużyciu energii w Europie, należy zagwarantować energii ze źródeł odnawialnych priorytetowy dostęp do sieci.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 15 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3. W przypadku, gdy operator systemu dystrybucyjnego jest częścią pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa członkowskie zapewniają, że działania operatora systemu dystrybucyjnego są monitorowane, tak aby nie mógł on wykorzystywać swojej integracji pionowej w celu zakłócania konkurencji. W szczególności pionowo zintegrowani operatorzy systemu dystrybucyjnego nie doprowadzają, w ramach swojej komunikacji lub kreowania marki, do nieporozumień w zakresie odrębnej tożsamości sektora dostaw przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

„3. W przypadku, gdy operator systemu dystrybucyjnego jest częścią pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa członkowskie zapewniają, że działania operatora systemu dystrybucyjnego są monitorowane, tak aby nie mógł on wykorzystywać swojej integracji pionowej w celu zakłócania konkurencji. W szczególności pionowo zintegrowani operatorzy systemu dystrybucyjnego nie doprowadzają, w ramach swojej komunikacji, do nieporozumień w zakresie odrębnej tożsamości sektora dostaw przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

Uzasadnienie

Uproszczenie.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 15 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w celu zagwarantowania pełnej i rzeczywistej zgodności operatora systemu dystrybucyjnego z ust. 2 w odniesieniu do pełnej niezależności operatora systemu dystrybucyjnego i braku zachowań dyskryminacyjnych, oraz że przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo nie może w ramach swojej działalności dostarczania energii elektrycznej osiągać nieuczciwych korzyści z racji swojej integracji pionowej. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.”

skreślony

Uzasadnienie

Wniosek ma na celu zagwarantowanie, że wytyczne będą przyjmowane przez Parlament Europejski i Radę w normalnym trybie. Przekazanie uprawnień Komisji powinno być ograniczone wyłącznie do ewentualnych niezbędnych dostosowań.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22a – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) jego zarząd jest powoływany na nieodnawialny ustalony okres co najmniej pięciu lat i może zostać zwolniony z pełnienia funkcji w trakcie swojej kadencji jedynie w przypadku, gdy nie spełnia już warunków określonych w niniejszym artykule lub dopuścił się poważnego uchybienia.

b) jego zarząd jest powoływany na okres co najmniej pięciu lat z możliwością tylko jednokrotnego odnowienia (lub na nieodnawialny okres do dziesięciu lat) i może zostać zwolniony z pełnienia funkcji w trakcie swojej kadencji jedynie w przypadku, gdy nie spełnia już warunków określonych w niniejszym artykule lub dopuścił się poważnego uchybienia.

Uzasadnienie

Pięcioletni okres działania zarządu regulatora krajowego powinien być jednokrotnie odnawialny, zważywszy długofalowy charakter działalności i potrzebę stabilności na rynku energii; dłuższe mandaty powinny być nieodnawialne.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) monitorowanie bezpieczeństwa i niezawodności sieci, a także dokonywanie przeglądu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i niezawodności sieci;

g) monitorowanie bezpieczeństwa i niezawodności sieci, ustalanie lub zatwierdzanie norm i wymogów jakości usług i dostaw, a także dokonywanie przeglądu przepisów dotyczących wykonania jakości usług i dostaw, bezpieczeństwa i niezawodności sieci;

Uzasadnienie

Już w chwili obecnej do obowiązków niektórych krajowych urzędów regulacji należy monitorowanie funkcjonowania rynku energii elektrycznej również z punktu widzenia jakości dostaw i usług dla konsumentów, którzy mogą dzięki temu czerpać rzeczywiste korzyści z bardziej konsekwentnej i przejrzystej regulacji.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 1 – litera m)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m) zapewnienie dostępu do danych dotyczących zużycia przez odbiorców, stosowania jednolitego formatu w odniesieniu do danych dotyczących zużycia oraz dostępu do danych na mocy lit. h) załącznika A;

m) zapewnienie wszystkim uczestnikom rynku skutecznego i równego dostępu do danych dotyczących zużycia przez odbiorców, stosowania jednolitego formatu w odniesieniu do danych dotyczących zużycia oraz dostępu do danych na mocy lit. h) załącznika A;

Uzasadnienie

Konieczne jest precyzyjne sformułowanie w celu zapewnienia otwarcia rynku energii elektrycznej dla wszystkich uczestników rynku.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 3 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) prowadzenie we współpracy z krajowym organem ochrony konkurencji dochodzeń w sprawie funkcjonowania rynków energii elektrycznej, a także podejmowanie decyzji, w przypadku braku naruszenia reguł konkurencji, w sprawie wszelkich stosownych środków, niezbędnych i współmiernych, na rzecz wspierania skutecznej konkurencji oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku, z uwzględnieniem wirtualnych elektrowni;

b) prowadzenie we współpracy z krajowym organem ochrony konkurencji dochodzeń w sprawie funkcjonowania rynków energii elektrycznej, a także podejmowanie – przy uwzględnieniu odpowiednich uprawnień i kompetencji organów – decyzji, w przypadku braku naruszenia reguł konkurencji, w sprawie wszelkich stosownych środków, niezbędnych i współmiernych, na rzecz wspierania skutecznej konkurencji oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku, z uwzględnieniem wirtualnych elektrowni;

Uzasadnienie

Konieczne jest uwzględnienie różnić między kompetencjami organu regulacji energetyki a organu ochrony konkurencji.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 3 – litera c)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) żądanie od przedsiębiorstw energii elektrycznej wszelkich informacji stosownych z punktu widzenia realizacji jego zadań;

c) żądanie od przedsiębiorstw energii elektrycznej wszelkich uzasadnionych informacji stosownych z punktu widzenia realizacji jego zadań;

Uzasadnienie

Nie należy mylić zadań i obowiązków krajowych organów regulacyjnych z zadaniami i obowiązkami innych właściwych organów oraz należy zwracać należną uwagę na podmioty, na które mogą mieć wpływ decyzje regulacyjne. W związku z tym dalekosiężne środki strukturalne, takie jak wirtualne elektrownie, należy rozważać wyłącznie w kontekście wspólnotowego prawa konkurencji oraz stosować z uwzględnieniem niezbędnego systemu opartego na wzajemnej kontroli i równowadze pomiędzy organami.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 3 – litera d)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) nakładanie skutecznych, odpowiednich i odstraszających sankcji na te przedsiębiorstwa energii elektrycznej, które nie spełniają swoich zobowiązań na mocy niniejszej dyrektywy lub wszelkich decyzji organu regulacyjnego lub Agencji;

d) bezstronne nakładanie w stosownych przypadkach proporcjonalnych i spójnych sankcji na te przedsiębiorstwa energii elektrycznej, które nie spełniają swoich zobowiązań na mocy niniejszej dyrektywy lub wszelkich wiążących decyzji organu regulacyjnego lub Agencji;

Uzasadnienie

Nie należy mylić zadań i obowiązków krajowych organów regulacyjnych z zadaniami i obowiązkami innych właściwych organów oraz należy zwracać należną uwagę na podmioty, na które mogą mieć wpływ decyzje regulacyjne. W związku z tym dalekosiężne środki strukturalne, takie jak wirtualne elektrownie, należy rozważać wyłącznie w kontekście wspólnotowego prawa konkurencji oraz stosować z uwzględnieniem niezbędnego systemu opartego na wzajemnej kontroli i równowadze pomiędzy organami.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 4 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przyłączenia i dostępu do krajowych sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i dystrybucję. Te taryfy umożliwiają prowadzenie niezbędnych inwestycji w sieci w sposób zapewniający możliwość działania sieci;

a) przyłączenia i dostępu do krajowych sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i dystrybucję lub wstępnymi taryfami w sytuacji, gdy metodologia ustalania taryfy podlega ocenie w trakcie okresu regulacyjnego poprzedzającego ustalenie ostatecznej taryfy. Okres regulacyjny nie jest dłuższy niż pięć lat. Te taryfy umożliwiają prowadzenie niezbędnych inwestycji w sieci w sposób zapewniający możliwość działania sieci;

Uzasadnienie

Organy regulacyjne mogą też określać metodologię ustalania taryf. Takie rozwiązanie można jednak przyjąć tylko wówczas, gdy jest to etap wstępny poprzedzający podjęcie decyzji dotyczącej samych taryf i nie trwa on dłużej niż pięć lat.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13. Państwa członkowskie zapewniają istnienie na poziomie krajowym odpowiednich mechanizmów, wedle których strona, której dotyczy decyzja krajowego organu regulacyjnego ma prawo do odwołania się do organu niezależnego od zainteresowanych stron.

13. Państwa członkowskie zapewniają istnienie na poziomie krajowym odpowiednich mechanizmów, wedle których strona, której dotyczy decyzja krajowego organu regulacyjnego, ma prawo do odwołania się do krajowego organu sądowniczego lub innego niezależnego organu krajowego, niezależnego od zainteresowanych stron i od jakiegokolwiek rządu.

Uzasadnienie

Niezależność i bezstronność decyzji krajowych urzędów regulacji powinien gwarantować niezależny i neutralny organ, np. sąd, niepodlegający wpływom prywatnym ani politycznym, zgodnie m.in. z art. 22a ust. 2, ustanawiającym niezależność urzędów regulacji od wszelkich innych podmiotów publicznych lub prywatnych, interesów rynkowych lub rządów. Kierowanie odwołań do sądów pomaga w zapewnieniu niezależności decyzji regulacyjnych od wpływów politycznych. Jest to niezbędne również z tego względu, że w niektórych krajach w decyzje te zaangażowane są władze lokalne.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22c – ustęp 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

14. Komisja może przyjąć wytyczne w sprawie wykonywania przez organy regulacyjne uprawnień opisanych w niniejszym artykule. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

14. Komisja może zmienić wytyczne w sprawie wykonywania przez organy regulacyjne uprawnień opisanych w niniejszym artykule. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, zmienia się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

Uzasadnienie

Wniosek ma na celu zagwarantowanie, że wytyczne będą przyjmowane przez Parlament Europejski i Radę w normalnym trybie. Przekazanie uprawnień Komisji powinno być ograniczone wyłącznie do ewentualnych niezbędnych dostosowań.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22d – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Urzędy regulacji mają prawo zawierać porozumienia z innymi urzędami regulacji z UE w celu rozwijania współpracy w zakresie regulacji.

Uzasadnienie

Prawodawstwo krajowe powinno dawać urzędom regulacji prawo do zawierania porozumień z innymi urzędami regulacji z UE w celu rozwijania ściślejszej współpracy i spójności w zakresie regulacji.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22d – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w sprawie zakresu obowiązków organów regulacyjnych w odniesieniu do współpracy z innymi organami regulacyjnymi oraz z Agencją, a także w sprawie sytuacji, w których Agencja staje się właściwa do podejmowania decyzji w sprawie systemu regulacyjnego dotyczącego do infrastruktur łączących co najmniej dwa państwa członkowskie. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

4. Komisja może zmienić wytyczne w sprawie zakresu obowiązków organów regulacyjnych w odniesieniu do współpracy z innymi organami regulacyjnymi oraz z Agencją, a także w sprawie sytuacji, w których Agencja staje się właściwa do podejmowania decyzji w sprawie systemu regulacyjnego dotyczącego do infrastruktur łączących co najmniej dwa państwa członkowskie. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, zmienia się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

Uzasadnienie

Wniosek ma na celu zagwarantowanie, że wytyczne będą przyjmowane przez Parlament Europejski i Radę w normalnym trybie. Przekazanie uprawnień Komisji powinno być ograniczone wyłącznie do ewentualnych niezbędnych dostosowań.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22e – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Agencja przekazuje swoją opinię odpowiednio organowi regulacyjnemu, który się o nią zwrócił, lub Komisji, a także organowi regulacyjnemu, który podjął przedmiotową decyzję, w terminie czterech miesięcy.

2. Agencja przekazuje swoją opinię odpowiednio organowi regulacyjnemu, który się o nią zwrócił, lub Komisji, a także organowi regulacyjnemu, który podjął przedmiotową decyzję, w terminie dwóch miesięcy.

Uzasadnienie

Skrócenie terminu.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22e – ustęp 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Komisja przyjmuje wytyczne ustalające szczegółowe zasady procedury, która będzie wykonywana dla celów stosowania niniejszego artykułu. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

skreślony

Uzasadnienie

Wniosek ma na celu zagwarantowanie, że wytyczne będą przyjmowane przez Parlament Europejski i Radę w normalnym trybie. Przekazanie uprawnień Komisji powinno być ograniczone wyłącznie do ewentualnych niezbędnych dostosowań.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22f – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Komisja może przyjąć wytyczne określające metody i uzgodnienia w zakresie prowadzenia rejestrów, jak również formę i treść danych, które należy przechowywać. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

4. W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu, Komisja może zmienić wytyczne określające metody i uzgodnienia w zakresie prowadzenia rejestrów, jak również formę i treść danych, które należy przechowywać. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, zmienia się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

Uzasadnienie

Wniosek ma na celu zagwarantowanie, że wytyczne będą przyjmowane przez Parlament Europejski i Radę w normalnym trybie. Przekazanie uprawnień Komisji powinno być ograniczone wyłącznie do ewentualnych niezbędnych dostosowań.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22f – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W odniesieniu do transakcji w ramach derywatów elektroenergetycznych, zawieranych przez przedsiębiorstwa dostarczające energię elektryczną z odbiorcami hurtowymi i operatorami systemu przesyłowego, niniejszy artykuł będzie miał zastosowanie dopiero po przyjęciu przez Komisję wytycznych, o których mowa w ust. 4.

5. W odniesieniu do transakcji w ramach derywatów elektroenergetycznych, zawieranych przez przedsiębiorstwa dostarczające energię elektryczną z odbiorcami hurtowymi i operatorami systemu przesyłowego, niniejszy artykuł będzie miał zastosowanie dopiero po przyjęciu wytycznych, o których mowa w ust. 4.

Uzasadnienie

Wniosek ma na celu zagwarantowanie, że wytyczne będą przyjmowane przez Parlament Europejski i Radę w normalnym trybie. Przekazanie uprawnień Komisji powinno być ograniczone wyłącznie do ewentualnych niezbędnych dostosowań.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie coroczne sprawozdanie w sprawie postępów w praktycznym i formalnym wdrażaniu niniejszej dyrektywy w poszczególnych państwach członkowskich.

PROCEDURA

Tytuł

Rynek wewnętrzny energii elektrycznej

Odsyłacze

COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ITRE

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

11.10.2007

 

 

 

Sprawozdawca(y)

  Data powołania

Ján Hudacký

23.10.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Data przyjęcia

21.4.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

4

10

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Guntars Krasts, John Purvis, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Bilyana Ilieva Raeva, Gilles Savary, Donato Tommaso Veraldi

OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (9.4.2008)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej
(COM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Alexander Lambsdorff

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Omawiany wniosek zmienia dyrektywę 2003/54/WE i dotyczy wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Jest on jednym z pięciu wniosków trzeciego pakietu legislacyjnego dotyczącego unijnego rynku energii elektrycznej i gazu, przedstawionego przez Komisję we wrześniu 2007 r. Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje pięć wniosków pakietu i udziela mu zdecydowanego poparcia, ponieważ jest on niezwykle ważny z punktu widzenia prawdziwego, europejskiego, wewnętrznego rynku energii elektrycznej i energii w ogóle. Pakiet służy zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw oraz utrzymaniu niskich i przejrzystych cen dla wszystkich europejskich konsumentów – innymi słowy, służy on wspieraniu i kontynuacji trwającego w Europie procesu liberalizacji, również zdecydowanie popieranego przez sprawozdawcę. Mimo że sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej, jest zdania, że istnieje wiele możliwości usprawnień. Rozważenia wymaga przede wszystkim kwestia rozdziału własnościowego.

We wniosku zaproponowano działania gwarantujące faktyczny rozdział sieci (systemów przesyłowych lub operatorów systemów przesyłowych) od dostaw i produkcji w celu zagwarantowania dalszej liberalizacji wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego, a przez to zapewnienia korzyści dla konsumentów. Sprawozdawca komisji opiniodawczej przyjmuje rozdział własnościowy jako środek ostatniej szansy na drodze ku pełnej liberalizacji. Zważywszy jednak, iż obecne dane dotyczące stosowania rozdziału własnościowego jako sposobu dążenia do pełnej liberalizacji wewnętrznego rynku energii wydają się niewystarczające, należy uważnie rozważyć i ocenić inne dostępne możliwości, dające szanse na osiągnięcie tych samych celów. W tym kontekście w niniejszej opinii zaproponowano część wniosków ośmiu państw członkowskich dotyczących „skutecznego i wydajnego rozdziału”. Sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje, aby w pierwszej fazie państwa członkowskie mogły dokonać wyboru między rozdziałem własnościowym a faktycznym i skutecznym rozdziałem. Gdyby jednak państwo członkowskie wybrało faktyczny i skuteczny rozdział, a po trzech latach od daty transpozycji okazało się, że jest on niewystarczający do osiągnięcia pełnej liberalizacji, rozdział własnościowy stanie się obowiązkowy w przypadku danego państwa członkowskiego. Komisja informuje o nieskuteczności wspomnianego rozdziału, s decyzja o narzuceniu rozdziału własnościowego zostaje podjęta w ramach procedury legislacyjnej przy pełnym udziale Parlamentu. Opcja niezależnych operatorów systemu (NOS) w formie zaproponowanej przez Komisję nie jest wykonalna, ponieważ wymaga nadmiernych kosztów regulacyjne.

Klauzula wzajemności zawarta w art. 8a wniosku gwarantuje, że przedsiębiorstwa spoza UE nie będą mogły nabyć znacznych udziałów w sieciach przesyłowych w UE ani w spółkach będących ich operatorami, co pomoże uniknąć nadmiernego uzależnienia od wspomnianych przedsiębiorstw. Odstępstwa możliwe są wyłącznie wtedy, gdy Wspólnota postanowi zawrzeć porozumienie ze stroną z kraju trzeciego. Sprawozdawca komisji opiniodawczej jest zdania, że ze względu na spójność europejskiej polityki energetycznej decyzje o zawieraniu porozumień z krajami trzecimi powinny być podejmowane na szczeblu wspólnotowym. Zgadza się zatem z wnioskiem Komisji.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej ma wątpliwości, czy Komisja, odwołując się co prawda do zasady niedyskryminacji sektora publicznego i prywatnego (punkt 12 preambuły), w wystarczającej mierze zwróciła uwagę na zapewnienie stosowania tych samych obowiązków w zakresie rozdziału w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych i do przedsiębiorstw prywatnych, zważywszy, że władz państwowych nie można zmusić do prywatyzowania należących do nich spółek. Rodzi się pytanie, czy konkurenci z sektora prywatnego nie znajdą się w gorszej sytuacji.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej jest przekonany, że ochrona konsumentów wymaga bardziej zdecydowanych środków, dlatego też proponuje poprawki służące usprawnieniu ochrony konsumentów. W odniesieniu do obowiązków i uprawnień krajowych organów regulacyjnych wniosek określa kolejne środki dotyczące ochrony konsumentów. Sprawozdawca komisji opiniodawczej stara się wzmocnić i doprecyzować rolę organów w celu zapewnienia poprawy ochrony konsumentów.

Wniosek dotyczy przede wszystkim liberalizacji hurtowego rynku energii elektrycznej. Sprawozdawca stara się też jednak podkreślić znaczenie zapewnienia dostatecznego poziomu wytwarzania energii w celu zaspokojenia rosnącego popytu. Ponadto, jak przyznała Komisja, jak dotąd nie uzyskano w pełni operacyjnego europejskiego rynku detalicznego. Potrzebne są zatem kolejne szczegółowe propozycje służące budowie prawdziwego rynku wewnętrznego.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) Wszyscy odbiorcy powinni mieć prawo do tego, aby ich dostawca usług energii elektrycznej świadczył usługi i rozpatrywał skargi zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 10001, ISO 10002 i ISO 10003, a zgodność z ustalonymi wytycznymi powinien monitorować krajowy organ regulacyjny. Do wymaganych norm powinny zostać włączone również kolejne normy ISO opracowywane w tej dziedzinie. W niniejszej dyrektywie należy przyjąć normy i praktykę z wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (2004/0251(COD)).

Uzasadnienie

Celem ISO 10001 jest zapewnienie zadowolenia odbiorców poprzez ustanowienie wytycznych dotyczących kodeksów postępowania. ISO 10002 obejmuje wytyczne dotyczące rozpatrywania skarg. ISO 10003 zawiera wytyczne dotyczące rozstrzygania sporów zewnętrznych. Obecnie trwają prace nad nową normą ISO, która otrzyma numer 10004, dotyczącą monitorowania i pomiaru zadowolenia odbiorców. Po opracowaniu tej normy należy ją dołączyć do wymaganych norm w drodze procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 20 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20b) Odbiorcy powinni mieć dostęp do jasnych i zrozumiałych informacji na temat ich praw w odniesieniu do sektora energetycznego. W tym kontekście po przyjęciu niniejszej dyrektywy Komisja powinna opracować Europejską kartę praw odbiorców energii. Powinno być możliwe wysyłanie tej karty wszystkim odbiorcom podpisującym nową umowę.

Uzasadnienie

Opracowywana obecnie Europejska karta praw odbiorców energii musi zajmować ważne miejsce wśród europejskich instrumentów ochrony odbiorców. Dlatego bardzo ważne jest, aby Komisja Europejska szybko zakończyła prace nad ww. kartą, a sama karta stała się dokumentem wysyłanym obowiązkowo odbiorcom, aby w chwili podpisywania każdej nowej umowy otrzymywali oni podstawowe informacje na temat swoich praw.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Wymogi usługi publicznej oraz związane z nimi wspólne minimalne standardy muszą być w dalszym ciągu umacniane w celu zapewnienia, że wszyscy odbiorcy mogą odnieść korzyści wynikające z konkurencji. Kluczowym aspektem dostaw dla odbiorców jest dostęp do danych na temat zużycia, dlatego też odbiorcy muszą być w posiadaniu dotyczących ich danych, tak by mogli zwracać się do konkurentów o składanie ofert w oparciu o te dane. Odbiorcy powinni również posiadać prawo do odpowiedniej informacji o własnym zużyciu energii. Regularnie przekazywane informacje na temat kosztów energii będą zachęcać do oszczędności energii, gdyż dzięki nim odbiorcy uzyskają bezpośrednie informacje zwrotne dotyczące skutków inwestycji w energooszczędne rozwiązania oraz skutków zmiany ich postępowania.

(21) Wymogi powszechnej usługi publicznej oraz związane z nimi wspólne minimalne standardy muszą być w dalszym ciągu umacniane w celu zapewnienia, że wszyscy odbiorcy mogą odnieść korzyści wynikające z konkurencji i uczciwszych cen. Kluczowym aspektem dostaw dla odbiorców jest dostęp do obiektywnych i przejrzystych danych na temat zużycia, dlatego też odbiorcy muszą być w posiadaniu dotyczących ich danych na temat zużycia, związanych z nim cen i kosztów usług, tak by mogli zwracać się do konkurentów o składanie ofert w oparciu o te dane. Odbiorcy powinni również posiadać prawo do odpowiedniej informacji o własnym zużyciu energii, a wysokość przedpłat powinna być adekwatna i odzwierciedlać rzeczywiste zużycie energii elektrycznej. Informacje na temat kosztów energii dostarczane odbiorcom przynajmniej raz na kwartał będą zachęcać do oszczędności energii, gdyż dzięki nim odbiorcy uzyskają bezpośrednie informacje zwrotne dotyczące skutków inwestycji w energooszczędne rozwiązania.

Uzasadnienie

W ramach realizowania celu, jakim jest swoboda i przejrzystość konkurencji, dostęp do szerokiej gamy danych umożliwia konsumentom dokonanie świadomego wyboru dostawcy energii elektrycznej. Ponadto konsumenci powinni płacić tylko za taką ilość energii, jaką rzeczywiście zużywają każdego miesiąca.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) Komisja, w porozumieniu z Parlamentem Europejskim i Radą, powinna opracować Europejską kartę praw odbiorców energii. Karta ta powinna stanowić punkt odniesienia dla środków, które zostaną ustalone przez państwa członkowskie, krajowe organy regulacyjne, Agencję i Komisję. W szczególności prawa ustanowione w karcie w stosownych przypadkach powinny zostać przyjęte przez Komisję jako wymogi dodatkowe zgodnie z załącznikiem A do dyrektywy 2003/54/WE, w drodze procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

Uzasadnienie

Karta praw odbiorców energii, gdy już zostanie opracowana, powinna być traktowana jako kompleksowy wykaz praw odbiorców w sektorze energetycznym i jako taka – stosowana przez wszystkie organy krajowe i europejskie w regulowaniu działalności dostawców usług energetycznych. W szczególności wszystkie prawa ustanowione w karcie, które wykraczają poza prawa wymienione w załączniku A do przedmiotowej dyrektywy, powinny w stosownych przypadkach zostać włączone do dyrektywy i uzyskać pełną moc prawną.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 21 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21b) W centrum zainteresowania niniejszej dyrektywy powinien znaleźć się odbiorca. Obecne prawa odbiorców powinny być wzmocnione i gwarantowane oraz powinny obejmować większą przejrzystość i reprezentację ich interesów. Ochrona odbiorcy oznacza, że wszyscy odbiorcy powinni móc korzystać z konkurencyjnego rynku. Prawa odbiorcy powinny być egzekwowane przez krajowe organy regulacyjne poprzez stworzenie zachęt i nałożenie sankcji na przedsiębiorstwa nieprzestrzegające zasad ochrony odbiorcy oraz zasad konkurencji.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 21 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21c) Skuteczne i dostępne dla wszystkich środki odwoławcze gwarantują odbiorcom większą ochronę. Państwa członkowskie powinny wprowadzić procedury szybkiego i skutecznego rozstrzygania sporów.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia odbiorcom odpowiedniej ochrony konieczne jest ustanowienie skutecznych środków odwoławczych. Środki te powinny być prawnie wiążące i stanowić jeden z podstawowych elementów przyszłej, opracowywanej właśnie Europejskiej karty praw odbiorców energii, którą Komisja powinna przedstawić najpóźniej sześć miesięcy po przyjęciu przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 21 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21d) Państwa członkowskie powinny zapewnić odbiorcom odpowiednie zaopatrzenie w indywidualne liczniki (inteligentny pomiar), co przewiduje dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych1, w celu dostarczenia odbiorcom rzetelnych informacji o zużyciu energii oraz zapewnienia wydajności energetycznej użytkownika końcowego.

__________

1 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 64.

Uzasadnienie

Inteligentne liczniki zapewniają konsumentom lepszy wgląd w rzeczywiste zużycie energii elektrycznej i dlatego przyczyniają się do rozważniejszego korzystania z energii elektrycznej.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjęcia wytycznych niezbędnych do zapewnienia minimalnego stopnia harmonizacji, wymaganego dla osiągnięcia celu dyrektywy 2003/54/WE. Z racji, iż środki te są środkami ogólnego zasięgu i mają na celu uzupełnienie dyrektywy 2003/54/WE poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, niezbędne jest przyjęcie ich zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE..

(27) W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjęcia wytycznych niezbędnych do zapewnienia minimalnego stopnia harmonizacji, wymaganego dla osiągnięcia celu dyrektywy 2003/54/WE, w tym poprzez uzupełnienie w stosownych przypadkach środków ujętych w załączniku A wytycznymi przyjętymi w Europejskiej karcie praw odbiorców energii. Z racji, iż środki te są środkami ogólnego zasięgu i mają na celu uzupełnienie dyrektywy 2003/54/WE poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, niezbędne jest przyjęcie ich zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Uzasadnienie

Karta praw odbiorców energii, gdy już zostanie opracowana, powinna być traktowana jako kompleksowy wykaz praw odbiorców w sektorze energetycznym. W szczególności wszystkie prawa ustanowione w karcie, które wykraczają poza prawa wymienione w załączniku A do przedmiotowej dyrektywy, powinny w stosownych przypadkach zostać włączone do dyrektywy i uzyskać pełną moc prawną.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1) Artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Artykuł 1

Zakres stosowania

 

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne reguły dotyczące wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i dostaw energii elektrycznej, jak również przepisy dotyczące ochrony konsumentów. W tym celu ustala ona reguły odnoszące się do organizacji i funkcjonowania sektora energetycznego, dostępu do rynku, kryteriów i procedur mających zastosowanie w zaproszeniach do składania ofert i w przypadku udzielania zezwoleń, a także do działania systemów. Określa ona również zobowiązania świadczenia usługi powszechnej i prawa odbiorców energii elektrycznej oraz wyjaśnia wymogi dotyczące konkurencji.

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć zakres stosowania dyrektywy, aby konsumenci znaleźli się w centrum jej zainteresowania.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (ba) (nowa)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 2 – punkt 34 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) Dodaje się punkt w następującym brzmieniu:

 

„34a. „ubóstwo energetyczne” oznacza sytuację, w której odbiorca będący gospodarstwem domowym nie może pozwolić sobie na ogrzanie domu do temperatury mieszczącej się w przyjętych standardach; taką temperaturę ocenia się w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia; oceny sytuacji dokonuje się z uwzględnieniem zdolności odbiorcy do zakupu innych usług energetycznych do celów mieszkalnych w rozsądnej cenie.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (bb) (nowa)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 2 – punkt 34 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(bb) Dodaje się punkt w następującym brzmieniu:

 

„34b. „przystępna cena” oznacza cenę określoną przez państwa członkowskie we współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi, partnerami społecznymi i innymi zainteresowanymi stronami, przy uwzględnieniu ubóstwa energetycznego.”

Uzasadnienie

Pojęcie przystępnej ceny, które powinno stanowić element składowy przyszłej Europejskiej karty praw odbiorców energii, musi być jednak określone na szczeblu każdego państwa członkowskiego, zważywszy że jest ono związane z zasadą pomocniczości.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Artykuł 3 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2. Uwzględniając w pełni odpowiednie przepisy traktatu, w szczególności jego art. 86, państwa członkowskie mogą w ogólnym interesie gospodarczym nałożyć na przedsiębiorstwa sektora energii elektrycznej obowiązek świadczenia usługi publicznej, który może odnosić się do bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa dostaw, regularności, jakości i ceny dostaw, a także ochrony środowiska, łącznie z wydajnością energetyczną, celami Wspólnoty dotyczącymi wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i ochroną klimatu. Zobowiązania te są jasno określone, przejrzyste, niedyskryminujące, sprawdzalne i gwarantują spółkom energetycznym UE równy dostęp do odbiorców krajowych. W odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw, wydajności energetycznej/zarządzania popytem i wypełniania celów w zakresie ochrony środowiska i energii ze źródeł odnawialnych, o których mowa w niniejszym ustępie, państwa członkowskie mogą wprowadzić realizację planowania długoterminowego, uwzględniając możliwość, iż o dostęp do systemu ubiegać się będą strony trzecie.

Uzasadnienie

Propozycja przyjęcia wiążących celów dotyczących wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (20% do 2020 r.) będzie wymagała konkretnego działania w sektorze energii elektrycznej, które może różnić się od działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 b (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b) Artykuł 3 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„3. Na swoim terytorium państwa członkowskie zapewniają wszystkim odbiorcom będącym gospodarstwami domowymi, a także [...] małym przedsiębiorstwom (czyli przedsiębiorstwom zatrudniającym mniej niż 50 osób, których roczne obroty lub bilans nie przekracza 10 milionów euro) prawo do korzystania z usługi powszechnej, to znaczy z dostaw energii elektrycznej określonej jakości po przystępnych, łatwo i wyraźnie porównywalnych [...], przejrzystych i niedyskryminacyjnych cenach. Niedyskryminacja obejmuje zakaz pobierania dyskryminacyjnych opłat w niektórych metodach płatności, zwłaszcza od odbiorców, którzy są rozliczani na podstawie liczników przedpłatowych. Odbiorcom tym gwarantuje się możliwość wyboru, sprawiedliwe traktowanie, prawo do reprezentacji i możliwość uzyskiwania odszkodowań. Przedsiębiorstwa energetyczne zapewniają jakość usług. Dla zapewnienia usługi powszechnej państwa członkowskie mogą wyznaczyć dostawcę awaryjnego. Państwa członkowskie nakładają na spółki dystrybucyjne obowiązek przyłączania odbiorców do ich sieci na warunkach i według taryf ustalonych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 22c ust. 4. [...] Państwa członkowskie wzmacniają pozycję rynkową odbiorców będących gospodarstwami domowymi oraz małych i średnich odbiorców poprzez tworzenie i wspieranie możliwości dobrowolnego łączenia reprezentacji tej klasy odbiorców.”

Uzasadnienie

Odbiorcy słabi i osiągający niskie dochody prawdopodobnie będą częściej zmuszani do uiszczania opłat za energię z wykorzystaniem liczników przedpłatowych. W tym przypadku dyskryminacyjne wyższe stawki za takie metody płatności oznaczają, że ubodzy odbiorcy często płacą więcej niż odbiorcy znajdujący się w lepszej sytuacji finansowej, zarówno w kategoriach bezwzględnych, jak i w stosunku dochodu. Formy działań zbiorowych, takie jak system „super skarg” przyjęty dla odbiorców brytyjskich, mogą dostarczyć odbiorcom skutecznych środków działania w celu ochrony ich praw.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 c (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1c) Artykuł 3 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„5. Państwa członkowskie podejmują właściwe środki dla ochrony odbiorców końcowych, w szczególności zapewniają wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń chroniących słabych odbiorców, łącznie ze środkami pomagającymi im uniknąć odłączenia od sieci. W tym kontekście państwa członkowskie mogą podejmować środki dla ochrony odbiorców końcowych na odległych obszarach. Państwa członkowskie zapewniają wysoki poziom ochrony odbiorców, w szczególności w odniesieniu do przejrzystości warunków umów, informacji ogólnych i mechanizmów rozstrzygania sporów. Państwa członkowskie zapewniają uprawnionym odbiorcom rzeczywistą możliwość przejścia do innego dostawcy. Przynajmniej w odniesieniu do odbiorców będących gospodarstwami domowymi środki przewidziane w niniejszym artykule obejmują co najmniej ustanowienie praw wymienionych w załączniku A. Państwa członkowskie gwarantują egzekwowanie tych praw przez krajowy organ regulacyjny i możliwość ich egzekwowania przez odbiorców.”

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że załącznik A posiada pełną moc prawną jako nieodłączna część dyrektywy.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 d (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1d) w artykule 3 ustęp 6 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

 

„6. Państwa członkowskie dbają, by dostawcy energii elektrycznej zamieszczali następujące informacje dla odbiorców na rachunkach lub w załączonych do nich dokumentach, a także we wszystkich materiałach reklamowych i promocyjnych oraz dokumentach regularnie wysyłanych w celach informacyjnych do odbiorców:

 

a) udział poszczególnych źródeł energii w łącznym zużyciu paliw u dostawcy w poprzednim roku; informacje te zamieszczane są w ujednoliconej i zrozumiałej formie we wszystkich państwach członkowskich, aby umożliwić łatwe porównanie;

 

b) […] informacje dotyczące wpływu na środowisko, co najmniej w formie określenia emisji CO2 i odpadów radioaktywnych powstających przy produkcji energii elektrycznej w zestawieniu z łącznym zużyciem paliw u dostawcy w poprzednim roku są dostępne na jego stronie internetowej;

Uzasadnienie

Informacje na temat oddziaływania produkcji energii elektrycznej na środowisko naturalne powinny być umieszczone w widocznym miejscu na wszystkich materiałach promocyjnych i reklamach, aby odbiorca nie musiał szukać tych informacji w innych miejscach. Podobne wymogi ustanawiane są w innych sektorach, takich jak sprzedaż samochodów lub sprzętu AGD.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 e (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera ba) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1e) w artykule 3 ustęp 6 akapit pierwszy dodaje się literę w następującym brzmieniu:

 

ba) informacje na temat ich praw i dostętnych metod odwołania się w przypadku sporu.”

Uzasadnienie

Skuteczna ochrona odbiorców oznacza poprawę warunków odwoływania się. Przepisy te muszą znaleźć się w przyszłej Europejskiej karcie praw odbiorców energii, aby odbiorcy dysponowali dokumentem referencyjnym dotyczącym ich praw.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 f (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1f) artykuł 3 ustęp 6 akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie:

 

Krajowe organy regulacyjne podejmują niezbędne kroki dla zapewnienia rzetelności informacji dostarczanych odbiorcom przez dostawców na mocy niniejszego artykułu. Zasady prezentowania informacji są ujednolicone we wszystkich państwach członkowskich i na odpowiednich rynkach. Stosowanie tych zasad monitoruje Agencja.

Uzasadnienie

Aby odbiorcy mogli rzeczywiście korzystać z prawa wyboru dostawcy, powinni mieć dostęp do danych ważnych dla osiągania celów zarówno społecznych, jak i środowiskowych. Ujednolicenie danych poszczególnych dostawców energii wiąże się z potrzebą dostarczania precyzyjnych informacji i musi to być uwzględnione w przyszłej Europejskiej karcie praw odbiorców energii.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 g (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1g) Artykuł 3 ustęp 7 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„7. Państwa członkowskie wprowadzają właściwe środki dla osiągnięcia celów spójności społecznej i gospodarczej oraz ochrony środowiska, które gwarantują ochronę przed dyskryminacją, w szczególności osób o niskich dochodach, środki obejmujące wydajność energetyczną/zarządzanie popytem i środki zwalczania zmian klimatu, a także bezpieczeństwo dostaw. Środki te mogą obejmować w szczególności odpowiednie zachęty gospodarcze z wykorzystaniem, tam gdzie stosowne, wszystkich istniejących narzędzi krajowych i wspólnotowych do utrzymania i budowy koniecznej infrastruktury sieciowej, łącznie ze zdolnością połączeń wzajemnych.

Uzasadnienie

Obecnie wielu odbiorców jest dyskryminowanych, w szczególności osoby o niskich dochodach lub osoby mieszkające na niektórych obszarach geograficznych. Zaproponowane środki powinny znaleźć się w przyszłej Europejskiej karcie praw odbiorców energii.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 h (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1h) w artykule 3 dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

 

„7b. Państwa członkowskie zapewniają otwarcie jednego punktu kontaktowego, aby udostępnić odbiorcom wszystkie niezbędne informacje na temat ich praw, obowiązującego ustawodawstwa oraz dostępnych metod odwołania się w przypadku sporu.”

Uzasadnienie

Właściwe informowanie odbiorców zależy od istnienia łatwo dostępnego centrum informacyjnego, umożliwiającego otrzymanie informacji na temat obowiązującego prawodawstwa i praw konsumentów. Pozwoli ono odbiorcom uzyskać szczegółowe informacje na temat kwestii poruszonych w przyszłej Europejskiej karcie praw odbiorców energii.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 3 – ustęp 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10. Komisja może przyjąć wytyczne dla celów wdrażania niniejszego artykułu. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

10. Komisja przyjmuje środki dla celów wdrażania niniejszego artykułu do dnia ...*. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

___________

* Rok od wejścia w życie niniejszej dyrektywy zmieniającej.

Uzasadnienie

W interesie ochrony konsumentów ważne jest, aby Komisja jak najszybciej przyjęła takie wytyczne.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 5a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie współpracują dla celów zintegrowania swoich rynków krajowych przynajmniej na szczeblu regionalnym. Państwa członkowskie promują w szczególności współpracę operatorów sieci na szczeblu regionalnym oraz działają na rzecz spójności swoich ram prawnych i regulacyjnych. Obszar geograficzny objęty współpracą regionalną jest zgodny z przyjętą przez Komisję definicją obszarów geograficznych zgodnie z art. 2h ust. 3 rozporządzenia 1228/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej.

1. Władze państw członkowskich i ich organy regulacyjne współpracują dla celów zintegrowania swoich rynków krajowych przynajmniej na szczeblu regionalnym. Zapewniają one w szczególności współpracę operatorów sieci na szczeblu regionalnym oraz działają na rzecz konwergencji i spójności swoich ram prawnych i regulacyjnych.

 

2. Jeżeli współpraca między kilkoma państwami członkowskimi na szczeblu regionalnym napotyka znaczne trudności, to w odpowiedzi na wspólny wniosek tych państw członkowskich Komisja może, w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi państwami członkowskimi, wyznaczyć koordynatora regionalnego.

 

3. Koordynator regionalny wspiera na szczeblu regionalnym współpracę organów regulacyjnych z wszelkimi innymi właściwymi organami publicznymi, operatorami sieci, podmiotami zajmującymi się wymianą energii, użytkownikami sieci i uczestnikami rynku. W szczególności:

 

a) wspiera nowe wydajne inwestycje w połączenia z innymi systemami; w tym celu pomaga on operatorom systemu przesyłowego (OSP) w opracowywaniu regionalnego planu połączeń z innymi systemami i przyczynia się do koordynacji ich decyzji inwestycyjnych oraz, w stosownych przypadkach, ich procedury przyznania przepustowości;

 

b) wspiera skuteczne i bezpieczne wykorzystanie sieci; w tym celu przyczynia się do koordynacji pomiędzy OSP, krajowymi organami regulacyjnymi i innymi właściwymi krajowymi organami publicznymi podczas tworzenia wspólnych mechanizmów przydziału i zabezpieczeń;

 

c) przedkłada Komisji i zainteresowanym państwom członkowskim coroczne sprawozdanie w sprawie postępów poczynionych w regionie, a także wszelkich trudności lub pojawiających się przeszkód.

Uzasadnienie

Regionalni koordynatorzy mogą odegrać ważną rolę w ułatwieniu dialogu pomiędzy państwami członkowskimi, zwłaszcza w przypadku inwestycji transgranicznych.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 8 – ustęp 1 – część wprowadzająca

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że od dnia [data transpozycji plus jeden rok]:

1. W celu zagwarantowania niezależności operatorów systemów przesyłowych państwa członkowskie zapewniają, że od dnia [data transpozycji plus jeden rok] przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo będą miały obowiązek przestrzegać:

 

- przepisów art. 8, 8a i 8b albo

 

- przepisów art. 8a, 8b i 8c.

 

W przypadku przestrzegania przepisów art. 8, 8a i 8b państwa członkowskie dopilnowują, by od dnia [data transpozycji plus jeden rok]:

Uzasadnienie

Powyższa zmiana umożliwia państwom członkowskim dokonanie wyboru między rozdziałem własności a faktycznym i skutecznym rozdziałem. Wiąże się ona z poprawką do art. 28, zgodnie z którą od Komisji wymaga się dokonania przeglądu w celu sprawdzenia, czy faktyczny i skuteczny rozdział jest wystarczającym środkiem dla osiągnięcia rzeczywistej konkurencji. Komisja przedkłada sprawozdanie w tej sprawie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dodaje się art. 8a i art. 8b w następującym brzmieniu:

Dodaje się następujące artykuły w brzmieniu:

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 8 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8c

 

Faktyczny i skuteczny rozdział systemów przesyłowych

 

1. Operatorzy sieci przesyłowych (OSP) posiadają wszelkie zasoby ludzkie, rzeczowe i finansowe przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, które są konieczne do prowadzenia normalnej działalności w zakresie przesyłu energii, w szczególności:

 

a) OSP jest właścicielem aktywów koniecznych do normalnego prowadzenia działalności w zakresie przesyłu energii;

 

b) OSP zatrudnia pracowników niezbędnych do normalnego prowadzenia działalności w zakresie przesyłu energii;

 

c) wynajem pracowników jakiegokolwiek oddziału przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo zajmującego się produkcją lub dostawą oraz świadczenie usług na jego rzecz lub korzystanie z jego usług jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy nie powoduje to dyskryminacji, oraz podlega zatwierdzeniu krajowych organów regulacyjnych, aby wykluczyć możliwość wystąpienia zakłóceń konkurencji i konfliktu interesów;

 

d) OSP udostępnia z stosownym czasie środki finansowe na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych.

 

2. Działalność uznawana za konieczną do normalnego prowadzenia przesyłu energii, o którym mowa w ust. 1, obejmuje co najmniej:

 

a) przedstawicielstwo OSP oraz kontakty z osobami trzecimi i organami regulacyjnymi;

 

b) przyznawanie dostępu stronom trzecim i zarządzanie nim;

 

c) pobieranie opłat dostępowych;

 

d) pobieranie opłat za ograniczenia przesyłowe oraz płatności w ramach mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003;

 

e) eksploatację, utrzymanie i rozbudowę systemu przesyłowego;

 

f) planowanie inwestycyjne zapewniające długoterminowe zaspokajanie przez system rozsądnego popytu oraz bezpieczeństwo dostaw;

 

g) obsługę prawną;

 

h) usługi księgowe i informatyczne.

 

3. OSP posiada odrębną tożsamość korporacyjną, różniącą się w widoczny sposób od tożsamości przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo poprzez odrębną markę, komunikację i siedzibę.

 

4. Księgi rachunkowe OSP są badane przez innego kontrolera niż kontroler, który badał przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo oraz jego spółki zależne.

 

5. Decyzje w sprawie powołania, a także przedterminowego rozwiązania stosunku pracy prezesa oraz pozostałych członków zarządu OSP, a także ustalenia umowne dotyczące zatrudnienia i rozwiązania go są zgłaszane organowi regulacyjnemu lub innemu właściwemu organowi krajowemu. Powyższe decyzje i umowy stają się wiążące, jeżeli organ regulacyjny lub inny właściwy organ krajowy nie skorzysta z prawa sprzeciwu w ciągu trzech tygodni od jego powiadomienia. W stosunku do powołania i ustaleń umownych można wnieść sprzeciw, jeżeli pojawią się poważne wątpliwości co do niezależności zawodowej powołanego prezesa lub członka zarządu, a w stosunku do przedterminowego rozwiązania stosunku pracy i ustaleń umownych – jeżeli pojawią się poważne wątpliwości co do przyczyn rozwiązania stosunku pracy i ustaleń umownych.

 

6. W odniesieniu do wszelkich skarg członków zarządu OSP dotyczących przedterminowego rozwiązania ich umów o pracę gwarantuje się rzeczywiste prawo odwołania się do organu regulacyjnego lub innego właściwego organu krajowego bądź do sądu.

 

7. Po rozwiązaniu stosunku pracy przez OSP były prezes i członkowie zarządu OSP nie mogą zostać zatrudnieni w jakimkolwiek charakterze w przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo zajmującym się produkcją lub dostawą przez okres co najmniej trzech lat.

 

8. Prezes oraz członkowie zarządu OSP nie mogą posiadać udziałów przedsiębiorstwa należącego do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo innych niż OSP ani otrzymywać od nich jakichkolwiek rekompensat. Wynagrodzenie prezesa i członków zarządu nie zależy w żadnym aspekcie od działalności przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo innej niż działalność OSP.

 

9. Prezes lub członkowie zarządu OSP nie mogą ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za codzienne funkcjonowanie jakiegokolwiek innego oddziału przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

 

10. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego artykułu OPS posiada skuteczne uprawnienia decyzyjne, niezależnie od zintegrowanego przedsiębiorstwa energetycznego, w odniesieniu do aktywów koniecznych do eksploatowania, utrzymywania lub rozwijania sieci. Nie powinno to uniemożliwiać istnienia właściwych mechanizmów koordynacyjnych, które zapewniają ochronę praw spółki dominującej do nadzoru nad zarządem i działalnością gospodarczą w odniesieniu do rentowności aktywów spółki zależnej, co pośrednio reguluje art. 22c. W szczególności umożliwia to spółce dominującej zatwierdzanie rocznego planu finansowego lub innego równoważnego instrumentu OSP i ustalanie łącznych limitów poziomu zadłużenia spółki zależnej. Jeżeli roczny plan finansowy lub inny, odpowiadający mu plan finansowy nie zostanie zatwierdzony lub zostanie zmieniony przez spółkę dominującą, sprawa ta zostanie przekazana do rozstrzygnięcia organowi regulacyjnemu. Spółka dominująca nie może udzielać poleceń dotyczących bieżącej działalności ani poszczególnych decyzji w kwestii budowy lub modernizacji linii przesyłowych, które nie wykraczają poza warunki określone w zatwierdzonym planie finansowym lub innym równoważnym instrumencie.

 

11. Prezes rady nadzorczej lub zarządu OSP nie mogą pracować w jakimkolwiek charakterze w jakiejkolwiek części przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo zajmującego się produkcją lub dostawą.

 

12. W skład rady nadzorczej lub zarządu OSP wchodzą niezależni członkowie, powołani na co najmniej pięcioletnią kadencję. Ich powołanie jest zgłaszane organowi regulacyjnemu lub innemu właściwemu organowi krajowemu i staje się wiążące zgodnie z warunkami ustanowionymi w ust. 5.

 

13. Do celów ust. 12 członek rady nadzorczej lub zarządu OSP uważany jest za niezależnego, jeżeli nie ma jakichkolwiek powiązań biznesowych i innych z przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo, kontrolującymi go udziałowcami lub kierownictwem, które byłyby źródłem konfliktu interesów mogącego wpłynąć na jego bezstronność, w szczególności:

 

a) nie był pracownikiem jakiegokolwiek oddziału przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo zajmującego się produkcją i dostawą w ciągu pięciu lat poprzedzających jego powołanie do rady nadzorczej lub zarządu;

 

b) nie posiada udziałów przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo i jego podmiotów zależnych z wyjątkiem OSP ani nie otrzymuje od nich jakichkolwiek rekompensat;

 

c) w momencie mianowania na członka rady nadzorczej lub zarządu nie utrzymuje istotnych kontaktów biznesowych z którymkolwiek z oddziałów przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo zajmującego się dostawą energii elektrycznej;

 

d) nie jest członkiem zarządu spółki, do której przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo powołuje członków rady nadzorczej lub zarządu.

 

14. Państwa członkowskie dbają, by OSP opracował i wdrożył program zgodności określający środki służące wyeliminowaniu zachowań dyskryminacyjnych. W programie należy określić szczegółowo obowiązki pracowników służące osiągnięciu tego celu. Podlega on zatwierdzeniu przez organ regulacyjny lub inny właściwy organ krajowy. Przestrzeganie programu jest nadzorowane przez niezależnego specjalisty ds. zgodności. Organ regulacyjny posiada uprawnienia do nakładania kar w przypadku nieprawidłowego stosowania programu zgodności.

 

15. Prezes lub zarząd OSP powołuje osobę lub organ do pełnienia obowiązków specjalisty ds. zgodności, do których należy:

 

a) monitorowanie wdrożenia programu zgodności;

 

b) sporządzanie rocznego sprawozdania zawierającego opis działań podjętych w celu wdrożenia programu zgodności oraz przedkładanie przedmiotowego sprawozdania organowi regulacyjnemu;

 

c) wydawanie zaleceń dotyczących programu zgodności i jego wdrożenia.

 

16. Niezależność specjalisty ds. zgodności gwarantują między innymi postanowienia jego umowy o pracę.

 

17. Specjalista ds. zgodności ma możliwość regularnego występowania przed radą nadzorczą lub zarządem OSP i przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo oraz przed organami regulacyjnymi.

 

18. Specjalista ds. zgodności jest obecny na wszystkich posiedzeniach rady nadzorczej lub zarządu OSP, podczas których omawiane są następujące kwestie:

 

a) warunki dostępu i przyłączenia do sieci, w tym pobieranie opłat za dostęp i za ograniczenia przesyłowe, a także płatności w ramach mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003;

 

b) przedsięwzięcia służące eksploatacji, utrzymaniu i rozwojowi systemu sieci przesyłowej, w tym połączeń wzajemnych i inwestycji w połączenia;

 

c) zasady dotyczące bilansowania, w tym rezerw mocy;

 

d) zakup energii dokonany w celu pokrycia jej strat.

 

19. Podczas wymienionych posiedzeń specjalista ds. zgodności uniemożliwia ujawnianie radzie nadzorczej lub zarządowi w sposób dyskryminujący informacji na temat działalności producenta lub dostawcy, które mogą być szczególnie ważne ze względów handlowych.

 

20. Specjaliści ds. zgodności mają dostęp do wszelkich istotnych ksiąg, zapisów i pomieszczeń OSP, a także do wszelkich informacji koniecznych dla właściwego wypełniania swoich obowiązków.

 

21. Specjalista ds. zgodności jest powoływany i usuwany ze stanowiska przez prezesa lub zarząd tylko za wcześniejszą zgodą organu regulacyjnego.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie, które nie wdrożyły rozdziału własności, mają możliwość dalszego liberalizowania rynku bez konieczności stosowania tego systemu.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 9 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Artykuł 9 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

(6) Artykuł 9 otrzymuje następujące brzmienie:

 

1. Każdy OSP jest odpowiedzialny za:

a) zapewnianie długoterminowej zdolności systemu w celu spełnienia uzasadnionych wymogów dotyczących przesyłania energii elektrycznej, działania, konserwacji i rozwoju w akceptowalnych warunkach ekonomicznych bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego systemu przesyłowego energii elektrycznej z należytym uwzględnieniem środowiska, jak również promowanie wydajności energetycznej oraz badań i innowacji, przede wszystkim pod kątem zapewnienia penetracji odnawialnych źródeł energii oraz upowszechniania niskowęglowych technologii energetycznych;

a) zapewnianie długoterminowej zdolności systemu w celu spełnienia uzasadnionych wymogów dotyczących przesyłania energii elektrycznej, działania, konserwacji i rozwoju w akceptowalnych warunkach ekonomicznych bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego systemu przesyłowego energii elektrycznej z należytym uwzględnieniem środowiska, jak również promowanie wydajności energetycznej oraz badań i innowacji, przede wszystkim pod kątem zapewnienia penetracji odnawialnych źródeł energii oraz upowszechniania niskowęglowych technologii energetycznych;

 

b) przyczynianie się do bezpieczeństwa dostaw poprzez odpowiednią zdolność przesyłową i niezawodność systemu;

 

c) zarządzanie przepływami energii w systemie z uwzględnieniem wymian z innymi wzajemnie połączonymi systemami; w tym celu operator systemu przesyłowego jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego systemu elektrycznego, a także za zapewnienie dostępności wszelkich niezbędnych usług pomocniczych w zakresie, w jakim ta dostępność jest niezależna od jakiegokolwiek innego systemu przesyłowego, z którym jego system jest wzajemnie połączony;

 

d) dostarczanie operatorowi każdego innego systemu, z którym połączony jest jego system, wyczerpujących informacji dla zapewnienia bezpiecznego i wydajnego działania, skoordynowanego rozwoju i współdziałania wzajemnie połączonego systemu;

 

e) zapewnianie niedyskryminowania użytkowników systemu lub grup użytkowników systemu, w szczególności na korzyść przedsiębiorstw z nim powiązanych;

 

f) dostarczanie użytkownikom systemu informacji koniecznych dla zapewnienia im skutecznego dostępu do systemu;

 

fa) zapewnienie należytego uwzględnienia korzyści dla regionu, w którym działa; bez uszczerbku dla praw akcjonariuszy związanych z opłacalnością inwestycji i potrzebami kapitałowymi decyzje operacyjne i inwestycyjne podejmowane przez OSP są zgodne z ogólnowspólnotowymi i regionalnymi planami inwestycyjnymi w myśl art. 2c i 2d rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, ułatwiają rozwój i integrację rynku oraz optymalizują wzrost dobrobytu społeczno-gospodarczego co najmniej na szczeblu regionalnym.

 

2. Co najmniej raz na dwa lata operatorzy systemów przesyłowych opracowują dziesięcioletnie plany rozwoju sieci. Zapewniają one skuteczne działania służące zagwarantowaniu adekwatności systemu i bezpieczeństwa dostaw.

 

3. W dziesięcioletnim planie rozwoju sieci należy w szczególności:

 

a) wskazać uczestnikom rynku najważniejsze infrastruktury przesyłowe, które powinny zostać wybudowane w ciągu następnych dziesięciu lat;

 

b) uwzględnić wszystkie inwestycje, co do których podjęto już decyzję, oraz określić nowe inwestycje, w odniesieniu do których decyzja w sprawie wdrożenia powinna zostać podjęta w ciągu najbliższych trzech lat.

 

4. W celu opracowania dziesięcioletniego planu rozwoju sieci każdy OSP przyjmuje uzasadnione założenia dotyczące kształtowania się wytwarzania, zużycia i obrotu z innymi krajami oraz uwzględnia plany inwestycyjne dotyczące istniejących sieci regionalnych i ogólnoeuropejskich. Każdy OSP w stosowanym czasie dostarcza projekt dziesięcioletniego planu rozwoju sieci właściwemu organowi krajowemu.

 

5. Na podstawie projektu, o którym mowa w ust. 4, właściwy organ krajowy przeprowadza otwarte i przejrzyste konsultacje ze wszystkimi istotnymi użytkownikami sieci i może opublikować wyniki tych konsultacji, dotyczące przede wszystkim ewentualnych potrzeb inwestycyjnych.

 

6. Właściwy organ krajowy bada, czy dziesięcioletni plan rozwoju sieci obejmuje wszystkie potrzeby inwestycyjne określone w trakcie konsultacji. Organ może zobowiązać OSP do zmiany planu.

 

7. Do celów ust. 4, 5 i 6 właściwym organem krajowym może być krajowy organ regulacyjny, inny właściwy organ krajowe lub przedstawiciel ds. rozwoju sieci powołany przez operatorów systemów przesyłowych. W tym ostatnim przypadku OSP przedstawiają projekty statutu, listę członków oraz regulamin w celu zatwierdzenia przez właściwy organ krajowy.

 

8. Jeżeli OSP odrzuci wdrożenie jednej z inwestycji wymienionych w dziesięcioletnim planie rozwoju, która powinna zostać podjęta w ciągu trzech lat, państwa członkowskie dopilnują, by organ regulacyjny lub inny właściwy organ krajowy miał uprawnienia niezbędne do podjęcia jednego z dwóch poniższych działań:

 

a) zażądania od OSP wykonania, przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych, zobowiązań inwestycyjnych z wykorzystaniem własnych środków finansowych lub

 

b) zaproszenia niezależnych inwestorów do składania ofert na niezbędne inwestycje w system przesyłowy oraz zobowiązania w ten sposób OSP do:

 

- wyrażenia zgody na finansowanie przez stronę trzecią;

 

- wyrażenia zgody na zbudowanie nowych aktywów przez stronę trzecią lub zbudowania nowych aktywów, lub

 

- eksploatowania nowych aktywów.

 

Odpowiednie ustalenia finansowe podlegają zatwierdzeniu przez organ regulacyjny lub inny właściwy organ krajowy.

 

W obu przypadkach regulacja taryf umożliwia uzyskanie dochodów na pokrycie kosztów inwestycji.

 

9. Właściwy organ krajowy monitoruje i ocenia wdrożenie planu inwestycyjnego.

 

10. OSP mają obowiązek ustanowienia i opublikowania przejrzystych i skutecznych procedur dotyczących niedyskryminacyjnego przyłączania nowych elektrowni do sieci. Powyższe procedury podlegają zatwierdzeniu przez organ regulacyjny lub inny właściwy organ krajowy.

 

11. OSP nie mają prawa odmówić przyłączenia nowej elektrowni z powodu możliwych przyszłych ograniczeń zdolności przesyłowej sieci, np. przeciążenia odległych części sieci przesyłowej. OSP mają obowiązek udzielania niezbędnych informacji.

 

OSP nie mają prawa odmówić nowego przyłącza wyłącznie z powodu dodatkowych kosztów wynikających z konieczności zwiększenia zdolności przesyłowej elementów sieci w bliskiej odległości od nowego przyłącza.

Uzasadnienie

W drugim filarze opcji faktycznego i skutecznego rozdziału wprowadza się skuteczne sankcje dla organów regulacyjnych, które gwarantują, że OSP traci możliwość blokowania inwestycji w sieć i niedyskryminacyjnego dostępu nowych przedsięwzięć elektrowni do sieci. Przepisy te mają zastosowanie do wszystkich OSP. W szczególności proponowane poprawki gwarantują, że konieczne inwestycje w sieć będą dokonywane nawet wbrew woli OSP oraz że nie można odmówić przyłączenia do sieci.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 10

skreślony

Niezależni operatorzy systemu

 

 

1. W przypadku, gdy system przesyłowy stanowi własność przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w momencie wejścia w życie niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie mogą zezwolić na odstępstwa od art. 8 ust. 1, pod warunkiem, że niezależny operator systemu został wyznaczony przez państwo członkowskie na wniosek właściciela systemu przesyłowego i jest objęty obowiązkiem uzyskania zatwierdzenia takiego wyznaczenia przez Komisję. W żadnym wypadku nie można uniemożliwiać przedsiębiorstwu zintegrowanemu pionowo, będącemu właścicielem systemu przesyłowego, podejmowania kroków w celu spełnienia art. 8 ust. 1.

 

2. Państwo członkowskie może zatwierdzić i wyznaczyć niezależnego operatora systemu jedynie w przypadku, gdy:

 

a) kandydat na operatora wykazał, że zachowuje zgodność z wymogami art. 8 ust. 1 lit. b) - d);

 

b) kandydat na operatora wykazał, że dysponuje niezbędnymi zasobami finansowymi, technicznymi i kadrowymi, aby realizować swoje zadania zgodnie z art. 9;

 

c) kandydat na operatora podjął zobowiązanie do zastosowania się do dziesięcioletniego planu rozwoju sieci, przedstawionego przez organ regulacyjny;

 

d) właściciel systemu przesyłowego wykazał zdolność spełnienia swoich zobowiązań na mocy ust. 6. W tym celu udostępnia on wszelkie projekty postanowień umownych z przedsiębiorstwem kandydującym oraz każdym innym właściwym podmiotem.

 

3. Przedsiębiorstwa, które uzyskały certyfikację od organu regulacyjnego jako spełniające wymogi art. 8a i art. 10 ust. 2, są zatwierdzane i wyznaczane jako operatorzy systemu przesyłowego przez państwa członkowskie. Zastosowanie ma procedura certyfikacji określona w art. 8b.

 

4. W przypadku gdy Komisja podjęła decyzję zgodnie z procedurą określoną w art. 8b i stwierdza, że organ regulacyjny nie zastosował się do jej decyzji w terminie dwóch miesięcy, wyznacza, w terminie sześciu miesięcy, na wniosek Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki i po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściciela systemu przesyłowego i operatora systemu przesyłowego, niezależnego operatora systemu na okres 5 lat. W dowolnym terminie właściciel systemu przesyłowego może zaproponować organowi regulacyjnemu wyznaczenie nowego niezależnego operatora systemu zgodnie z procedurą określoną w art. 10 ust. 1.

 

5. Każdy niezależny operator systemu jest odpowiedzialny za przyznawanie i zarządzanie dostępem osób trzecich, włącznie z pobieraniem opłat za dostęp i za ograniczenia przesyłowe, a także płatności w ramach mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, jak również za działanie, konserwację i rozwój systemu przesyłowego, oraz za zapewnienie długoterminowego spełnienia przez system uzasadnionych wymogów za pośrednictwem planowania inwestycyjnego. W przypadku rozbudowy sieci niezależny operator systemu jest odpowiedzialny za planowanie (włącznie z procedurą przyznawania zezwoleń), budowę i oddanie do eksploatacji nowej infrastruktury. W tym celu pełni on funkcję operatora systemu przesyłowego zgodnie z niniejszym rozdziałem. Właściciele systemu przesyłowego nie mogą być odpowiedzialni za przyznawanie i zarządzanie dostępem osób trzecich, ani za planowanie inwestycyjne.

 

6. W przypadku, gdy niezależny operator systemu został wyznaczony, właściciel systemu przesyłowego:

 

a) zapewnia wszelką stosowną współpracę i wsparcie niezależnemu operatorowi systemu dla celów realizacji jego zadań, w tym zwłaszcza wszelkie stosowne informacje;

 

b) finansuje inwestycje ustalone przez niezależnego operatora systemu i zatwierdzone przez organ regulacyjny, lub wyraża zgodę, by były one finansowane przez dowolną zainteresowaną stronę, włącznie z niezależnym operatorem systemu. Stosowne uzgodnienia finansowe są objęte obowiązkiem uzyskania zatwierdzenia ze strony organu regulacyjnego. Przed wydaniem zatwierdzenia, organ regulacyjny porozumie się z właścicielem aktywów oraz innymi zainteresowanymi stronami;

 

c) zapewnia pokrycie zobowiązań powiązanych z aktywami sieciowymi, z wyłączeniem części zobowiązań powiązanych z zadaniami niezależnego operatora systemu;

 

d) dostarcza niezbędnych gwarancji w celu ułatwienia finansowania dowolnej rozbudowy sieci, z wyjątkiem takich inwestycji, dla których, zgodnie z ust. b, wydał zgodę na finansowanie przez jakąkolwiek zainteresowaną stronę, włączając w to niezależnego operatora systemu.

 

7. W ścisłej współpracy z organem regulacyjnym właściwy krajowy organ ochrony konkurencji otrzymuje wszelkie stosowne uprawnienia do skutecznego monitorowania spełnienia przez właściciela systemu przesyłowego jego zobowiązań na mocy ust. 6.

 

Uzasadnienie

Opcja niezależnych operatorów systemu (NOS) nie jest realną alternatywą dla rozdziału własności z uwagi na nadmierne koszty regulacji.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 10 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 10a

skreślony

Rozdział właściciela systemu przesyłowego

 

1. W przypadku, gdy niezależny operator systemu został wyznaczony, właściciele systemu przesyłowego, którzy są częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, są niezależni od wszelkich innych rodzajów działalności niezwiązanych z przesyłaniem, przynajmniej w zakresie swojej formy prawnej, organizacji i podejmowania decyzji.

 

2. W celu zapewnienia niezależności właściciela systemu przesyłowego, o której mowa w ust. 1, stosuje się następujące kryteria minimalne:

 

a) osoby odpowiedzialne za zarządzanie właścicielem systemu przesyłowego nie mogą uczestniczyć w strukturach przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo odpowiedzialnych, bezpośrednio lub pośrednio, za bieżące prowadzenie operacji wytwarzania, dystrybucji i dostarczania energii elektrycznej;

 

b) muszą zostać podjęte właściwe środki w celu zapewnienia, że interesy zawodowe osób odpowiedzialnych za zarządzanie właścicielem systemu przesyłowego są uwzględnione w sposób pozwalający tym osobom działać niezależnie;

 

c) właściciel systemu przesyłowego opracowuje program zgodności określający środki podjęte dla zapewnienia eliminacji zachowań dyskryminacyjnych, a także zapewnienia odpowiedniego monitoringu przestrzegania tego programu. Program określa szczególne obowiązki pracowników dla osiągnięcia tego celu. Roczne sprawozdanie, określające podjęte środki, jest przedkładane, przez osobę lub jednostkę odpowiedzialną za monitorowanie programu zgodności, organowi regulacyjnemu oraz jest publikowane.

 

3. Komisja może przyjąć wytyczne dla zagwarantowania pełnej i rzeczywistej zgodności właściciela systemu przesyłowego z ust. 2 niniejszego artykułu. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.”

 

Uzasadnienie

Przepisy te zostały skonstruowane w oparciu o art. 10, a w przypadku skreślenia art. 10 nie mają one sensu.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 11 – ustęp 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) w artykule 11 dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

 

„7a. Przyznaje się priorytet energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, ze skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz innych form zintegrowanego wytwarzania, a koszty przyłączania nowych producentów energii ze źródeł odnawialnych i skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej są obiektywne, przejrzyste i niedyskryminacyjne. Europejski system odniesienia gwarantuje, że nie istnieją żadne przeszkody dla stymulowania rozproszonego wytwarzania energii.”

Uzasadnienie

Koszt podłączenia nowych odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza nadmorskich farm wiatrowych i elektrociepłowni, może obniżyć atrakcyjność inwestycji. Należy stworzyć jasne i uczciwe taryfy, które uwzględniają dodatkowe korzyści wynikające z zastosowania tych technologii.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie gwarantują niezależność organu regulacyjnego i zapewniają, że wykonuje on swoje uprawnienia w sposób bezstronny i przejrzysty. W tym celu państwo członkowskie zapewnia, że w czasie wykonywania zadań regulacyjnych, powierzonych mu na mocy niniejszej dyrektywy, organ regulacyjny jest prawnie oddzielony i funkcjonalnie niezależny od jakiegokolwiek innego podmiotu publicznego lub prywatnego, oraz że jego personel i osoby odpowiedzialne za jego zarządzanie działają niezależnie od jakichkolwiek interesów rynkowych i nie zwracają się o udzielenie ani nie przyjmują poleceń ze strony jakichkolwiek władz ani innego podmiotu publicznego lub prywatnego.

2. Bez uszczerbku dla przepisów art. 22c ust. 4 lit. a) państwa członkowskie gwarantują niezależność organu regulacyjnego i zapewniają, że wykonuje on swoje uprawnienia w sposób bezstronny i przejrzysty. W tym celu państwo członkowskie zapewnia, że w czasie wykonywania zadań regulacyjnych, powierzonych mu na mocy niniejszej dyrektywy, organ regulacyjny jest prawnie oddzielony i funkcjonalnie niezależny od jakiegokolwiek innego podmiotu publicznego lub prywatnego, oraz że jego personel i osoby odpowiedzialne za jego zarządzanie działają niezależnie od jakichkolwiek interesów rynkowych i nie zwracają się o udzielenie ani nie przyjmują poleceń ze strony jakichkolwiek władz ani innego podmiotu publicznego lub prywatnego.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera e)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) zapewnienie, że nie istnieje subsydiowanie skrośne między działalnością przesyłową, dystrybucyjną a dostawczą;

e) zapewnienie, że nie istnieje subsydiowanie skrośne między działalnością przesyłową, dystrybucyjną a dostawczą, bez uszczerbku dla przepisów art. 22c ust. 4 lit. a) dotyczących usługi powszechnej;

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera g)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) monitorowanie bezpieczeństwa i niezawodności sieci, a także dokonywanie przeglądu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i niezawodności sieci;

g) monitorowanie bezpieczeństwa i niezawodności sieci, ustanawianie lub zatwierdzanie norm i wymogów w zakresie jakości usług i dostaw, a także dokonywanie przeglądu wyników w odniesieniu do jakości usług i dostaw oraz przeglądu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i niezawodności sieci;

Uzasadnienie

Niektóre krajowe organy regulacyjne mają już obowiązek monitorowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej również pod względem jakości dostaw i usług dla odbiorców. Należy zagwarantować, że krajowe organy regulacyjne będą odpowiedzialne za ustalanie lub zatwierdzanie taryf przesyłowych i dystrybucyjnych oraz ich metodologii. Decyzje podejmowane przez organy regulacyjne powinny być publicznie uzasadnione. Odwołania powinien rozpatrywać niezależny i neutralny organ.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera i)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) monitorowanie, we współpracy z organami ochrony konkurencji, poziomu otwarcia rynku i konkurencji na poziomie hurtowym i detalicznym, w tym w centrach handlu energią elektryczną, cen dla gospodarstw domowych, częstotliwości zmian dostawców, częstotliwości odłączenia od sieci, skarg zgłaszanych przez gospodarstwa domowe w uzgodnionym formacie, jak również wszelkich zakłóceń lub ograniczeń konkurencji, włącznie z dostarczaniem wszelkich stosownych informacji oraz informowaniem właściwych organów ochrony konkurencji o wszelkich stosownych przypadkach;

i) monitorowanie, we współpracy z organami ochrony konkurencji, poziomu rzeczywistego otwarcia rynku i konkurencji na poziomie hurtowym i detalicznym, w tym w centrach handlu energią elektryczną, cen dla gospodarstw domowych, częstotliwości zmian dostawców, adekwatnych warunków przedpłat odzwierciedlających rzeczywiste zużycie, częstotliwości przyłączenia i odłączenia od sieci, opłat za utrzymanie, skarg zgłaszanych przez gospodarstwa domowe w uzgodnionym formacie, jak również wszelkich zakłóceń lub ograniczeń konkurencji, włącznie z dostarczaniem wszelkich stosownych informacji oraz informowaniem właściwych organów ochrony konkurencji o wszelkich stosownych przypadkach;

Uzasadnienie

Nadanie organom uprawnień do monitorowania szerszego zakresu stawek i opłat służy zapewnieniu odbiorcom większych możliwości wyboru.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera k)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k) zapewnienie, bez uszczerbku dla kompetencji innych krajowych organów regulacyjnych, wysokich standardów usług powszechnych i użyteczności publicznej w odniesieniu do energii elektrycznej, ochrony słabych odbiorców oraz skuteczności środków ochrony odbiorcy, o których mowa w załączniku A;

k) zapewnienie, bez uszczerbku dla kompetencji innych krajowych organów regulacyjnych, w całej UE takich samych, przejrzystych i wysokich standardów powszechnych usług publicznych w odniesieniu do energii elektrycznej świadczonych odbiorcom, w tym obywatelom, oraz zapewnianie ochrony słabych odbiorców oraz skuteczności środków ochrony wszystkich odbiorców, o których mowa w załączniku A;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie zakresu obowiązków organu pozytywnie wpływa na funkcjonowanie rynku i ostatecznie przynosi korzyść odbiorcom.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera m)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m) zapewnienie dostępu do danych dotyczących zużycia przez odbiorców, stosowania jednolitego formatu w odniesieniu do danych dotyczących zużycia oraz dostępu do danych na mocy lit. h) załącznika A

m) zapewnienie dostępu do danych dotyczących zużycia przez odbiorców, w tym cen oraz innych kosztów powiązanych, stosowania łatwego do zrozumienia jednolitego formatu w odniesieniu do tych danych, adekwatnych przedpłat odzwierciedlających rzeczywiste zużycie oraz szybkiego dostępu wszystkich odbiorców do tego rodzaju danych na mocy lit. h) załącznika A;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie zakresu obowiązków organu pozytywnie wpływa na funkcjonowanie rynku i ostatecznie przynosi korzyść odbiorcom.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22 c – ustęp 3 – litery b), c) i d)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) prowadzenie we współpracy z krajowym organem ochrony konkurencji dochodzeń w sprawie funkcjonowania rynków energii elektrycznej, a także podejmowanie decyzji, w przypadku braku naruszenia reguł konkurencji, w sprawie wszelkich stosownych środków, niezbędnych i współmiernych, na rzecz wspierania skutecznej konkurencji oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku, z uwzględnieniem wirtualnych elektrowni;

b) prowadzenie we współpracy z krajowym organem ochrony konkurencji dochodzeń w sprawie funkcjonowania rynków energii elektrycznej, a także podejmowanie decyzji, w przypadku braku naruszenia reguł konkurencji, w sprawie wszelkich środków, niezbędnych i współmiernych, na rzecz wspierania skutecznej konkurencji oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku;

c) żądanie od przedsiębiorstw energii elektrycznej wszelkich informacji stosownych z punktu widzenia realizacji jego zadań;

c) żądanie od przedsiębiorstw energii elektrycznej wszelkich uzasadnionych informacji stosownych z punktu widzenia realizacji jego zadań;

d) nakładanie skutecznych, odpowiednich i odstraszających sankcji na te przedsiębiorstwa energii elektrycznej, które nie spełniają swoich zobowiązań na mocy niniejszej dyrektywy lub wszelkich decyzji organu regulacyjnego lub Agencji;

d) bezstronne nakładanie w stosownych przypadkach współmiernych i spójnych sankcji na te przedsiębiorstwa energii elektrycznej, które nie spełniają swoich zobowiązań na mocy niniejszej dyrektywy lub wszelkich wiążących decyzji organu regulacyjnego lub Agencji;

Uzasadnienie

Nie należy mylić zadań i obowiązków krajowych organów regulacyjnych z zadaniami i obowiązkami innych właściwych organów oraz należy zwracać należną uwagę na podmioty, na które mogą mieć wpływ decyzje regulacyjne. W związku z tym dalekosiężne środki strukturalne, takie jak wirtualne elektrownie, należy rozważać wyłącznie w kontekście wspólnotowego prawa konkurencji oraz stosować z uwzględnieniem niezbędnego systemu opartego na wzajemnej kontroli i równowadze.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22 c – ustęp 4 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przyłączenia i dostępu do krajowych sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i dystrybucję. Te taryfy umożliwiają prowadzenie niezbędnych inwestycji w sieci w sposób zapewniający możliwość działania sieci;

a) przyłączenia i dostępu do krajowych sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i dystrybucję oraz metodologią ich obliczania, lub ewentualnie w odniesieniu do metodologii obliczania związanej z tworzeniem lub zatwierdzaniem taryf za przesyłanie i dystrybucję, a także jej monitorowanie; te taryfy gwarantują możliwość spełnienia wymogów dotyczących usług powszechnych i umożliwiają prowadzenie niezbędnych inwestycji w sieci w sposób zapewniający możliwość działania sieci; może to obejmować specjalne podejście regulacyjne do nowych inwestycji;

Uzasadnienie

Niektóre krajowe organy regulacyjne mają już obowiązek monitorowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej również pod względem jakości dostaw i usług dla odbiorców. Należy zagwarantować, że krajowe organy regulacyjne będą odpowiedzialne za ustalanie lub zatwierdzanie taryf przesyłowych i dystrybucyjnych oraz ich metodologii. Decyzje podejmowane przez organy regulacyjne powinny być publicznie uzasadnione. Odwołania powinien rozpatrywać niezależny i neutralny organ.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22 c – ustęp 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12. Decyzje podjęte przez organy regulacyjne są umotywowane.

12. Decyzje podjęte przez organy regulacyjne są uzasadniane i podawane do publicznej wiadomości, proporcjonalne i niezbędne, w należytym stopniu uwzględniają opinie uczestników rynku i aktualne zobowiązania umowne oraz oczekiwane koszty i korzyści związane z daną decyzją.

Uzasadnienie

Niektóre krajowe organy regulacyjne mają już obowiązek monitorowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej również pod względem jakości dostaw i usług dla odbiorców. Należy zagwarantować, że krajowe organy regulacyjne będą odpowiedzialne za ustalanie lub zatwierdzanie taryf przesyłowych i dystrybucyjnych oraz ich metodologii. Decyzje podejmowane przez organy regulacyjne powinny być publicznie uzasadnione. Odwołania powinien rozpatrywać niezależny i neutralny organ.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22 c – ustęp 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13. Państwa członkowskie zapewniają istnienie na poziomie krajowym odpowiednich mechanizmów, wedle których strona, której dotyczy decyzja krajowego organu regulacyjnego ma prawo do odwołania się do organu niezależnego od zainteresowanych stron.

13. Państwa członkowskie zapewniają istnienie na poziomie krajowym odpowiednich mechanizmów, wedle których strona, której dotyczy decyzja krajowego organu regulacyjnego, ma prawo do odwołania się do krajowego organu sądowniczego lub innego organu krajowego niezależnego od zainteresowanych stron i od wszelkich rządów.

Uzasadnienie

Niektóre krajowe organy regulacyjne mają już obowiązek monitorowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej również pod względem jakości dostaw i usług dla odbiorców. Należy zagwarantować, że krajowe organy regulacyjne będą odpowiedzialne za ustalanie lub zatwierdzanie taryf przesyłowych i dystrybucyjnych oraz ich metodologii. Decyzje podejmowane przez organy regulacyjne powinny być publicznie uzasadnione. Odwołania powinien rozpatrywać niezależny i neutralny organ.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22 f – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Organ, o którym mowa w ust. 1, może zażądać danych od przedsiębiorstwa dostarczającego energię, jeśli organ ten ma należycie uzasadnioną potrzebę wszczęcia dochodzenia.

Uzasadnienie

Organy regulacyjne powinny mieć możliwość dostępu do informacji na temat rynku hurtowego, lecz gdyby korzystały z niej bez należytego uzasadnienia, obarczałyby przedsiębiorstwa niepotrzebnymi kosztami i tworzyłyby nieuzasadnioną barierę dla nowych uczestników rynku. Nie wywierając wpływu na obowiązek przechowywania danych, dyrektywa powinna definiować warunki pozyskiwania tych informacji przez krajowe organy regulacyjne, krajowe organy ochrony konkurencji i Komisję.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 22 f – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Organ regulacyjny może podejmować decyzje o udostępnieniu uczestnikom rynku niektórych elementów tych informacji pod warunkiem, że nie zostaną ujawnione wrażliwe informacje handlowe dotyczące poszczególnych uczestników rynku lub poszczególnych transakcji. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do informacji dotyczących instrumentów finansowych, które wchodzą w zakres dyrektywy 2004/39/WE.

3. Organ regulacyjny przedkłada sprawozdanie z wyniku swoich dochodzeń lub żądań kierowanych do uczestników rynku o udostępnienie elementów tych informacji, zapewniając jednocześnie, że nie zostaną ujawnione wrażliwe informacje handlowe dotyczące poszczególnych uczestników rynku lub poszczególnych transakcji.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania stałej przejrzystości procesu decyzyjnego przy jednoczesnym poszanowaniu poufnych informacji handlowych należy zmienić ust. 3.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) w artykule 28 dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

 

„3a. Do ...* Komisja zwraca się do niezależnej instytucji zawodowo przeprowadzającej oceny o dokonanie przeglądu przepisów dotyczących rozdziału systemów przesyłowych i ich wpływu na funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii elektrycznej, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych stron, w tym organizacji konsumenckich, oraz po określeniu własnych kryteriów oceny. Instytucja ta w szczególności bada, czy wdrożenie rozdziału własności oraz faktycznego i skutecznego rozdziału przyczyniło się do zapewnieniu uczciwej i skutecznej konkurencji na wewnętrznym rynku energii elektrycznej. Komisja przedstawia wyniki tego przeglądu w kontekście sprawozdania, o którym mowa w ust. 1. W sprawozdaniu Komisja rozważa w szczególności potrzebę zgłoszenia poprawek do niniejszej dyrektywy, po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego. Do wniosku dotyczącego konieczności zmiany załącza się szczegółowe uzasadnienie. W razie potrzeby do sprawozdania załącza się wniosek legislacyjny.”

___________

* Sześć lat od daty transpozycji dyrektywy zmieniającej.”

Uzasadnienie

Powyższa zmiana wymaga od Komisji przeprowadzenia szczegółowej procedury przeglądu wpływu przepisów dotyczących rozdziału, a w szczególności powodzenia faktycznego i skutecznego rozdziału. Komisja przedkłada sprawozdanie z tego przeglądu i w stosownych przypadkach o proponuje niezbędne zmiany w dyrektywie, jeśli faktyczny i skuteczny rozdział okaże się niewystarczający.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14 b (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Załącznik A – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14b) w załączniku A litera a) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„a) mają prawo do zawarcia z dostawcą energii elektrycznej umowy, która określa:

 

- nazwę i adres dostawcy,

 

- świadczone usługi, poziom jakości oferowanych usług, a także czas pierwszego przyłączenia,

 

- typ oferowanych usług dotyczących utrzymania […],

 

- sposób, w jaki można otrzymać aktualne informacje o wszystkich obowiązujących taryfach i opłatach za utrzymanie,

 

- czas obowiązywania umowy, warunki odnowienia i zakończenia świadczenia usług oraz wygaśnięcia umowy, istnienie jakichkolwiek praw do nieodpłatnego odstąpienia od umowy,

 

- wszelkie ustalenia dotyczące rekompensat i zwrotów opłat obowiązujących w przypadku niedotrzymania poziomu jakości usług określonego w umowie, łącznie z niepoprawnymi i opóźnionymi bilingami,

 

- metodę uruchamiana procedur rozstrzygania sporów zgodnie z pkt. 8 lit. f),

 

- informacje na temat praw odbiorców, włącznie z informacjami, o których mowa powyżej, dostarczane regularnie w sposób jasny i zrozumiały drogą pocztową lub elektroniczną oraz

 

- dane właściwego organu odwoławczego, jak również informacje o tym, jak powinni postępować odbiorcy w przypadku sporu.”

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zagwarantowanie odbiorcom podstawowego prawa do przejrzystości w odniesieniu do umów. Dostęp do tych informacji stanowi niezbędny element ochrony konsumentów, co należy zawrzeć w przyszłej Europejskiej karcie praw odbiorców energii.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14 c (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Załącznik A – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14c) w załączniku A litera b) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„b) otrzymują stosowne powiadomienie o wszelkich zamiarach zmian warunków umownych i są powiadamiani o prawie do nieodpłatnego odstąpienia od umowy w momencie zawiadomienia; usługodawcy bezpośrednio oraz w sposób przejrzysty i zrozumiały powiadamiają odbiorców o wszelkich podwyżkach opłat, w odpowiednim terminie, nie później niż jeden normalny okres rozliczeniowy po wejściu w życie podwyżki; państwa członkowskie zapewniają odbiorcom swobodę odstąpienia od umów, jeżeli nie akceptują oni nowych warunków, o których zawiadomił ich dostawca energii elektrycznej;”

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zagwarantowanie odbiorcom podstawowego prawa do przejrzystości w odniesieniu do umów. Dostęp do jasnych i zrozumiałych informacji jest niezbędnym elementem ochrony odbiorców, co należy zawrzeć w przyszłej Europejskiej karcie praw odbiorców energii.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14 d (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Załącznik A – litera c)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14d) w załączniku A litera c) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„c) otrzymują przejrzyste, niezależne i porównywalne informacje o obowiązujących cenach i taryfach, standardowych warunkach dostępu i korzystania z usług związanych z energią elektryczną na szczeblu krajowym i wspólnotowym;”

Uzasadnienie

Dostęp do precyzyjnych informacji zawierających porównywalne elementy jest niezbędnym elementem wyboru, a tym samym ochrony odbiorcy, co należy zawrzeć w przyszłej Europejskiej karcie praw odbiorców energii.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14 e (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Załącznik A – litera d)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14e) w załączniku A litera d) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„d) otrzymują szeroką ofertę metod płatności, pozwalającą uniknąć dyskryminacji słabych odbiorców, obejmującą w stosownych przypadkach liczniki przedpłatowe lub nieodpłatne systemy wyliczeń; każda różnica w warunkach uwzględnia koszty dostawcy w różnych systemach płatności; ogólne warunki są uczciwe i przejrzyste; warunki są przedstawione jasnym i zrozumiałym językiem; odbiorcy są chronieni przed nieuczciwymi i wprowadzającymi w błąd metodami sprzedaży zgodnie z dyrektywą 2005/29/WE, co obejmuje bariery pozaumowne narzucone przez operatora;”

Uzasadnienie

Niezbędna jest szczególna ochrona słabych odbiorców, zwłaszcza przed metodami sprzedaży, o których mowa w dyrektywie 2005/29/WE z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym. W tym kontekście przyszła Europejska karta praw odbiorców energii powinna wiele miejsca poświęcić środkom ukierunkowanym na słabych odbiorców.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14 f (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Załącznik A – litera f)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14f) w załączniku A litera f) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„f) korzystają z przejrzystych, prostych i niedrogich procedur rozpatrywania skarg. W szczególności wszyscy odbiorcy mają prawo do tego, aby ich dostawca usług energii elektrycznej świadczył usługi i rozpatrywał skargi zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 10001, ISO 10002 i ISO 10003. Takie procedury zapewniają uczciwe i szybkie (w ciągu trzech miesięcy) rozpatrywanie skarg łącznie z systemem zwrotu opłat i/albo rekompensat, jeśli jest on zagwarantowany; tam, gdzie to możliwe, procedury te powinny być zgodne z zasadami wymienionymi w zaleceniu Komisji 98/257/WE;”

Uzasadnienie

Celem ISO 10001 jest zapewnienie zadowolenia odbiorców poprzez stworzenie wytycznych dotyczących kodeksów postępowania. ISO 10002 dostarcza wytycznych dotyczących rozpatrywania skarg. ISO 10003 dostarcza wytycznych dotyczących rozstrzygania sporów zewnętrznych.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 15

Dyrektywa 2003/54/WE

Załącznik A – litera h)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) mają swobodny dostęp do danych dotyczących ich zużycia, oraz że mają możliwość, w ramach jednoznacznego uzgodnienia i nieodpłatnie, umożliwienia jakiemukolwiek przedsiębiorstwu posiadającemu koncesję na dostawy dostępu do swoich danych dotyczących pomiaru. Strona odpowiedzialna za zarządzanie danymi ma obowiązek przekazania tych danych przedsiębiorstwu. Państwa członkowskie określają format danych oraz procedurę udostępniania danych dostawcom i odbiorcom. Odbiorca nie może zostać obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami tej usługi.

Uzasadnienie

Włączenie tego typu informacji powinno zachęcić do odpowiedzialnych zachowań w odniesieniu do wpływu na środowisko oraz poprawić pozytywny wpływ odbiorców na charakter rynku. Obowiązek przekazywania informacji powinien być podany do wiadomości odbiorców w przyszłej Europejskiej karcie praw odbiorców energii, której egzemplarz powinien być wysyłany w chwili podpisywania każdej nowej umowy.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 15

Dyrektywa 2003/54/WE

Załącznik A – litera i)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) są co miesiąc właściwie informowani w sprawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej oraz kosztów. Odbiorca nie może zostać obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami tej usługi.

i) są co miesiąc właściwie informowani w sprawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej oraz kosztów, co może obejmować dostawę energii dostępną w konkretnym obszarze oraz wszystkie krajowe i wspólnotowe środki wspierające wydajność energetyczną, i mają swobodny dostęp do tych informacji przez cały miesiąc; odbiorca nie może zostać obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami tej usługi; w każdym domu zainstalowane zostaną inteligentne systemy pomiarowe precyzyjnie wskazujące poziom i czas zużycie energii.

Uzasadnienie

Inteligentne systemy pomiarowe informują dostawców o rzeczywistym zużyciu, a odbiorców o rzeczywistych kosztach zużycia. Może to pozwolić na obniżenie zużycia w okresach szczytowych i obniżyć koszty energii. Przyszła Europejska karta praw odbiorców energii powinna zawierać wzmiankę o istnieniu tych systemów i zachęcać do korzystania z nich.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 15 a (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Załącznik A – akapit pierwszy a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) w załączniku A dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

 

„Komisja, konsultując się z Parlamentem Europejskim i Radą, opracowuje Europejską kartę praw odbiorców energii. Karta ta stanowi punkt odniesienia dla wytycznych, które zostaną sformułowane przez państwa członkowskie, krajowe organy regulacyjne, Agencję i Komisję.”

Uzasadnienie

Karta praw odbiorców energii, gdy już zostanie opracowana, powinna być traktowana jako kompleksowy wykaz praw odbiorców w sektorze energetycznym i jako taka stosowana przez wszystkie organy krajowe i europejskie w regulacji działalności dostawców usług energetycznych.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 15 b (nowy)

Dyrektywa 2003/54/WE

Załącznik A – akapit pierwszy b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka