SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou

19.5.2008 - (KOM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD)) - ***I

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajkyňa: Eluned Morgan

Postup : 2007/0195(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0191/2008

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou

(KOM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0528),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 47 ods. 2, 55 a 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0316/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6‑0191/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Bezpečné dodávky elektrickej energie sú veľmi dôležité pre vývoj európskej spoločnosti, implementáciu trvalo udržateľnej politiky v oblasti klimatických zmien a tiež podporu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Mali by sa preto ďalej rozvíjať cezhraničné prepojenia, aby sa zabezpečili dodávky všetkých zdrojov energií za najnižšie možné ceny pre spotrebiteľov a priemysel Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3b) Fungujúci vnútorný trh s elektrickou energiou by mal vytvárať vhodné stimuly pre výrobcov na investície do nových spôsobov výroby a primerané opatrenia na podporu účinnejšieho využívania energie spotrebiteľmi. Podmienkou sú bezpečné dodávky energií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3c) Keďže obnoviteľné zdroje energie sú trvalými zdrojmi, je dôležité vytvoriť kapacitu elektrických prepojení na úrovni Európskej únie a venovať pritom osobitnú pozornosť najizolovanejším krajinám a regiónom v rámci trhu Únie s energiou, aby sa členským štátom poskytli prostriedky na dosiahnutie cieľa získavať do roku 2020 20 % energie z obnoviteľných zdrojov.

Odôvodnenie

Väzba medzi podielom prepojenia a inštalovanou kapacitou na výrobu obnoviteľnej energie je zásadná na splnenie cieľa získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3d) Vnútorný trh by mal zvyšovať obchod s elektrickou energiou a jej tok cez hranice, aby sa zabezpečilo čo najlepšie využívanie dostupných spôsobov výroby elektrickej energie a čo najnižšie ceny. Zároveň sa to však nesmie stať dôvodom pre členské štáty a výrobcov na to, aby neinvestovali do nových a moderných technológií výroby elektrickej energie.

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité, aby sa zachovali stimuly na investovanie do výroby elektrickej energie bez emisií CO2, aby sa tým zaručil dopyt po dodávkach energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Členské štáty a národné regulačné orgány by mali s cieľom zabezpečiť hospodársku súťaž a dodávky elektrickej energie za čo najnižšie ceny a súčasne zabrániť dominantnému postaveniu veľkých účastníkov trhu uľahčovať cezhraničný prístup nových poskytovateľov rôznych zdrojov energie, ako aj nové spôsoby výroby energie.

Odôvodnenie

Tento krok otvorí trhy v členských štátoch, najmä tie s dominantnými spoločnosťami, a zabezpečí spravodlivý prístup ostatným trhovým subjektom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Akýkoľvek budúci systém na oddelenie by mal účinne odstraňovať každý konflikt záujmov medzi výrobcami a prevádzkovateľmi prepravnej sústavy a nemal by vytvárať zložitý a ťažkopádny regulačný režim, ktorý by bol pre vnútroštátne regulačné orgány náročný a nákladný na vykonávanie.

Odôvodnenie

Akýkoľvek systém, ktorý sa zavedie, musí byť účinný a jednoduchý.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Zriadenie prevádzkovateľov sústavy bez záujmov týkajúcich sa dodávky a výroby by malo umožniť vertikálne integrovaným spoločnostiam zachovať si vlastníctvo aktív siete a súčasne zabezpečiť efektívne oddelenie záujmov za predpokladu, že nezávislý prevádzkovateľ sústavy vykonáva všetky funkcie prevádzkovateľa siete a že je zavedená podrobná regulácia a rozsiahly regulačný kontrolný mechanizmus.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Oddelenie vlastníctva národných prenosových sietí je jedinou možnosťou, ako zaručiť nezávislosť správcov národných prenosových sietí a zvýšiť transparentnosť. Umožnilo by to, aby sa správcovia národných prenosových sietí stali efektívnejšími činiteľmi podporujúcimi rozvoj trhu. V rámci systému nezávislých prevádzkovateľov sústavy zostáva vlastníctvo národných prenosových sietí a obchodné činnosti v rovnakých rukách. I keď sú národné prenosové činnosti prísne regulované, vedie to k vzniku množstva pravidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) V záujme vytvorenia konkurencie na vnútornom trhu s elektrickou energiou by iní odberatelia ako domácnosti mali mať možnosť vybrať si dodávateľov a uzatvárať zmluvy na dodávky elektrickej energie s viacerými dodávateľmi. Odberatelia by mali byť chránení pred zmluvami obsahujúcimi doložky o výlučnosti, ktorých cieľom je vylúčiť konkurenčné a/alebo doplnkové ponuky.

Odôvodnenie

Smernica si musí klásť za cieľ umožniť odberateľom, aby využívali nižšie ceny energie, a preto by mala brániť etablovaným dominantným dodávateľom v začleňovaní doložiek o výlučnosti do zmlúv so zákazníkmi. Takéto doložky znemožňujú iným zákazníkom ako domácnostiam využívať kombináciu viacerých dodávateľov, ktorá umožňuje výrazné úspory na účtoch za elektrickú energiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Úplné oddelenie sieťových a dodávateľských činností by sa malo uplatňovať v celom Spoločenstve tak, aby sa akémukoľvek prevádzkovateľovi siete v Spoločenstve alebo jeho prepojeným spoločnostiam zabránilo vo vykonávaní dodávateľských alebo výrobných činností v akomkoľvek členskom štáte. To by sa malo uplatňovať rovnako na spoločnosti z EÚ i mimo nej. Regulačné orgány by mali mať na zabezpečenie sieťových a výrobných činností v celom Spoločenstve právomoc odmietnuť certifikáciu prevádzkovateľom prenosovej sústavy, ktorí nedodržiavajú pravidlá oddelenia. Na zabezpečenie rovnakého uplatňovania v celom Spoločenstve a dodržiavania medzinárodných záväzkov Spoločenstva by mala mať Komisia právo skúmať rozhodnutia o certifikácii prijaté regulačnými orgánmi.

(13) Úplné oddelenie sieťových a dodávateľských činností by sa malo uplatňovať v celom Spoločenstve tak, aby sa akémukoľvek prevádzkovateľovi siete v Spoločenstve alebo jeho prepojeným spoločnostiam zabránilo vo vykonávaní dodávateľských alebo výrobných činností v akomkoľvek členskom štáte. To by sa malo uplatňovať rovnako na spoločnosti z EÚ i mimo nej. Regulačné orgány by mali mať na zabezpečenie sieťových a výrobných činností v celom Spoločenstve právomoc odmietnuť certifikáciu prevádzkovateľom prenosovej sústavy, ktorí nedodržiavajú pravidlá oddelenia. Na zabezpečenie rovnakého uplatňovania v celom Spoločenstve a dodržiavania medzinárodných záväzkov Spoločenstva by mala mať Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov („agentúra“) právo skúmať rozhodnutia o certifikácii prijaté regulačnými orgánmi.

Odôvodnenie

Agentúra sa môže využiť ako čestný sprostredkovateľ, ktorý zaistí, že všetky členské štáty budú pracovať na rovnakom základe. Agentúra by disponovala väčšími technickými zručnosťami ako Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Zabezpečenie dodávky energie je zásadným prvkom verejnej bezpečnosti a je preto neodmysliteľne spojené s účinným fungovaním európskeho trhu s elektrickou energiou. Na to, aby sa plyn dostal k občanov EÚ, je nevyhnutné využívanie siete. Fungujúce trhy s elektrickou energiou a predovšetkým siete a iné aktíva súvisiace s dodávkou elektrickej energie sú nevyhnutné pre verejnú bezpečnosť, konkurencieschopnosť hospodárstva a blahobyt občanov Spoločenstva. Spoločenstvo sa domnieva, že odvetvie energetických prenosových sústav má pre Spoločenstvo mimoriadny význam, a sú preto potrebné, bez toho, aby boli dotknuté medzinárodné záväzky Spoločenstva, dodatočné ochranné opatrenia vzhľadom na vplyv tretích krajín, aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a blahobytu občanov Spoločenstva. Takéto opatrenia sú takisto potrebné na zabezpečenie dodržiavania pravidiel o efektívnom oddelení.

(14) Zabezpečenie dodávky energie je zásadným prvkom verejnej bezpečnosti a je preto neodmysliteľne spojené s účinným fungovaním európskeho trhu s elektrickou energiou a odstránením geografickej izolácie tohto trhu. Na to, aby sa plyn dostal k občanov EÚ, je nevyhnutné využívanie siete. Fungujúce trhy s elektrickou energiou a predovšetkým siete a iné aktíva súvisiace s dodávkou elektrickej energie sú nevyhnutné pre verejnú bezpečnosť, konkurencieschopnosť hospodárstva a blahobyt občanov Spoločenstva. Spoločenstvo sa domnieva, že odvetvie energetických prenosových sústav má pre Spoločenstvo mimoriadny význam, a sú preto potrebné, bez toho, aby boli dotknuté medzinárodné záväzky Spoločenstva, dodatočné ochranné opatrenia vzhľadom na vplyv tretích krajín, aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a blahobytu občanov Spoločenstva. Takéto opatrenia sú takisto potrebné na zabezpečenie dodržiavania pravidiel o efektívnom oddelení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Akákoľvek harmonizácia právomocí vnútroštátnych regulačných orgánov by mala zahŕňať podnety, ktoré možno ponúknuť, a sankcie, ktoré možno uplatniť voči energetickým spoločnostiam. Agentúre by mali byť pridelené náležité právomoci, aby mohla prevziať vedenie pri zabezpečovaní rovnováhy medzi podnetmi a sankciami vo všetkých členských štátoch a poskytovať pokyny k takýmto opatreniam.

Odôvodnenie

Agentúra musí zabezpečiť jednotný prístup k týmto opatreniam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Energetickí regulátori by mali mať predovšetkým právomoc vydávať záväzné rozhodnutia pre energetické podniky a ukladať efektívne, primerané a odrádzajúce sankcie energetickým podnikom, ktoré si neplnia svoje povinnosti. Treba im udeliť aj právomoc rozhodovať nezávisle od uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže o všetkých vhodných opatreniach na podporu efektívnej hospodárskej súťaže potrebnej na správne fungovanie trhu, ako aj zabezpečovať vysoký štandard univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme v súlade s otvorením trhu, ochranu zraniteľných zákazníkov a úplnú účinnosť opatrení na ochranu zákazníkov. Tieto ustanovenia by nemali mať vplyv na právomoci Komisie týkajúce sa uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže vrátane preskúmania koncentrácií s dimenziou Spoločenstva a pravidiel vnútorného trhu, akým je napr. voľný pohyb kapitálu.

(18) Energetickí regulátori by mali mať predovšetkým právomoc vydávať záväzné rozhodnutia pre energetické podniky a ukladať efektívne, primerané a odrádzajúce sankcie energetickým podnikom, ktoré si neplnia svoje povinnosti. Treba im udeliť aj právomoc rozhodovať nezávisle od uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže o všetkých vhodných opatreniach zabezpečujúcich prospech pre zákazníkov prostredníctvom podpory efektívnej hospodárskej súťaže potrebnej na správne fungovanie trhu, ako aj zabezpečovať vysoký štandard univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme v súlade s otvorením trhu, ochranu zraniteľných zákazníkov a úplnú účinnosť opatrení na ochranu zákazníkov. Tieto ustanovenia by nemali mať vplyv na právomoci Komisie týkajúce sa uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže vrátane preskúmania koncentrácií s dimenziou Spoločenstva a pravidiel vnútorného trhu, akým je napr. voľný pohyb kapitálu.

Odôvodnenie

Podpora účinnej hospodárskej súťaže nesmie byť cieľom samým o sebe, ale mala by sa orientovať na záujmy zákazníkov v zmysle širšieho výberu, nižších cien a lepšej kvality služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Vnútorný trh s elektrickou energiou trpí nedostatkom likvidity a transparentnosti, čo bráni účinnému prideľovaniu zdrojov, zabezpečeniu proti riziku a novým vstupom. Dôvera v trh, jeho likvidita a počet účastníkov trhu musia narastať, a preto sa musí zintenzívniť regulačný dohľad nad podnikmi aktívnymi v oblasti dodávok elektrickej energie. Tieto požiadavky by nemali mať vplyv na existujúce právne predpisy Spoločenstva o finančných trhoch a mali by byť s nimi v zhode. Energetickí regulátori a regulátori finančného trhu musia spolupracovať, aby si navzájom umožnili získať prehľad o príslušných trhoch.

(19) Vnútorný trh s elektrickou energiou trpí nedostatkom likvidity a transparentnosti, čo bráni účinnému prideľovaniu zdrojov, zabezpečeniu proti riziku a novým vstupom. Dôvera v trh, jeho likvidita a počet účastníkov trhu musia narastať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) Energetickí regulátori a regulátori finančného trhu musia spolupracovať, aby si vzájomne umožnili dohľad nad príslušnými trhmi, a mali by mať právomoc získavať relevantné informácie od energetických spoločností, primerané a dostatočné vyšetrovacie právomoci a právomoc urovnávať spory a ukladať účinné sankcie.

Odôvodnenie

Nedostatočné vykonávanie súčasných smerníc naďalej vyvoláva znepokojenie. Aby sa zabezpečilo účinné otvorenie vnútorného trhu s elektrickou energiou, vnútroštátne regulačné orgány musia byť schopné spolupracovať s ostatnými príslušnými regulačnými orgánmi, čo im umožní účinne monitorovať trh s elektrickou energiou, a v prípade potreby musia mať možnosť ukladať účinné, úmerné a odrádzajúce sankcie, ak elektroenergetické spoločnosti neplnia ktorékoľvek povinnosti stanovené v tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(20a) Je dôležité, aby sa umožnilo vytváranie nových podnikateľských modelov, napríklad možnosť uzatvárať zmluvy s viacerými dodávateľmi súčasne, a tým sa zabránilo dominantným dodávateľom ovládajúcim trh znemožňovať otváranie trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Požiadavky služby vo verejnom záujme a spoločné minimálne štandardy, ktoré z nich vyplývajú, sa musia ďalej posilniť s cieľom zabezpečiť, aby všetci zákazníci mali prospech z hospodárskej súťaže. Kľúčovým aspektom pri dodávke zákazníkom je prístup k údajom o spotrebe a zákazníci musia mať prístup k ich údajom, aby mohli vyzvať konkurentov na predloženie ponuky na základe týchto údajov. Zákazníci by takisto mali mať právo na náležité informácie o svojej spotrebe energie. Pravidelne predkladané informácie o nákladoch na energiu podnietia úsporu energie, pretože zákazníkom poskytnú priamu spätnú väzbu o vplyve investícií do energetickej účinnosti a zmeny správania.

(21) Požiadavky univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme a spoločné minimálne štandardy, ktoré z nich vyplývajú, sa musia ďalej posilniť s cieľom zabezpečiť, aby všetci zákazníci, najmä tí zraniteľní, mali prospech z hospodárskej súťaže a zo spravodlivejších cien. Požiadavky služby vo verejnom záujme by sa mali vymedziť na vnútroštátnej úrovni prihliadajúc na vnútroštátne okolnosti, pričom však členské štáty musia dodržiavať právne predpisy Spoločenstva a spoločné minimálne štandardy. Občania EÚ a malé a stredné podniky by mali mať možnosť využívať záruky služieb vo verejnom záujme, predovšetkým pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok a primerané tarify. Kľúčovým aspektom pri dodávke zákazníkom je prístup k objektívnym a transparentným údajom o spotrebe a zákazníci musia mať prístup k ich údajom o spotrebe, k s tým súvisiacim cenám a nákladom na služby, aby mohli vyzvať konkurentov na predloženie ponuky na základe týchto údajov. Zákazníci by takisto mali mať právo na náležité informácie o svojej spotrebe energie a zálohové platby by mali byť primerané a zodpovedať ich skutočnej spotrebe elektriny. Informácie o nákladoch na energiu poskytované odberateľom najmenej na štvrťročnom základe a založené na spoločných kritériách podnietia úsporu energie, pretože zákazníkom poskytnú priamu spätnú väzbu o vplyve investícií do energetickej účinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Záujmy odberateľov by mali byť stredobodom tejto smernice. Existujúce práva spotrebiteľov sa musia posilniť a zaručiť a mali by byť transparentnejšie a viac zastupovať ich záujmy. Ochrana spotrebiteľa musí zabezpečiť, že všetci odberatelia majú úžitok z konkurenčného trhu. Národné regulačné orgány by mali presadzovať práva odberateľov vytváraním stimulov a ukladaním sankcií voči spoločnostiam, ktoré nedodržiavajú pravidlá týkajúce sa ochrany spotrebiteľa a hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 21b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(21b) Energetická chudoba je v Európskej únii čoraz väčším problémom. Členské štáty by preto mali vypracovať národné akčné plány na riešenie problému energetickej chudoby a zabezpečiť nutné dodávky energií pre zraniteľných zákazníkov. V tejto súvislosti je nevyhnutný integrovaný prístup a opatrenia by mali zahŕňať sociálne politiky, tarifné politiky a zlepšovanie energetickej účinnosti v domácnostiach. Táto smernica by prinajmenšom mala umožniť vnútroštátne postupy pozitívnej diskriminácie zraniteľných zákazníkov, pokiaľ ide o modely tvorby cien.

Odôvodnenie

Keďže energetická chudoba je čoraz väčším problémom v rámci Európskej únie, musí sa ňou tento návrh zaoberať a cenovo sprístupniť energiu všetkým Európanom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 21c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(21c) Väčšiu ochranu spotrebiteľa zaručuje všeobecná dostupnosť účinných opatrení v oblasti opravných prostriedkov. Členské štáty by mali zaviesť rýchle a účinné arbitrážne postupy.

Odôvodnenie

Účinné opatrenia v oblasti opravných prostriedkov sú veľmi dôležité na zabezpečenie ochrany spotrebiteľa. Tieto opatrenia, ktoré by mali byť právne záväzné, musia patriť medzi základné prvky budúcej charty práv spotrebiteľov energie, ktorá je v súčasnosti vo fáze prípravy, a bolo by vhodné, keby ju Komisia predložila najneskôr do 6 mesiacov od prijatia tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 21d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(21d) Trhové ceny by mali poskytovať vhodné stimuly na rozvoj siete a investície do nových spôsobov výroby energie.

Odôvodnenie

Lepší prístup k trhu a intenzívnejšia hospodárska súťaž prirodzene povedú k väčšiemu výberu a lepšej kvalite pre spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 21e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(21e) Za najdôležitejšie by členské štáty mali považovať podporovanie spravodlivej hospodárskej súťaže a ľahkého prístupu k rozličným dodávateľom, ako aj udeľovanie kapacít pre nové spôsoby výroby energie, aby tým umožnili spotrebiteľom plne využiť príležitosti liberalizovaného vnútorného trhu s elektrickou energiou. Členské štáty by súčasne mali byť zodpovedné za vypracúvanie národných akčných plánov a sociálnych politík.

Odôvodnenie

Za sociálnu politiku by mali byť zodpovedné členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Členské štáty by mali s cieľom vytvoriť vnútorný trh s elektrickou energiou posilňovať integráciu svojich národných trhov a spoluprácu prevádzkovateľov sietí na európskej a regionálnej úrovni.

(22) Pri vytváraní vnútorného trhu s elektrickou energiou môžu regionálne energetické trhy slúžiť ako prvý krok. Členské štáty by preto mali na európskej a v prípade potreby aj na regionálnej úrovni posilňovať integráciu svojich národných trhov a spoluprácu prevádzkovateľov sietí na európskej a národnej úrovni. Iniciatívy na regionálnu integráciu sú nevyhnutnou prechodnou etapou pri uskutočňovaní európskej integrácie trhov s elektrickou energiou, ktorá zostáva konečným cieľom. Prístup na regionálnej úrovni prispieva k urýchľovaniu procesu integrácie tým, že umožňuje príslušným aktérom, predovšetkým členským štátom, národným regulačným orgánom a prevádzkovateľom prepravnej sústavy, spolupracovať v konkrétnych otázkach.

Odôvodnenie

Regionálne iniciatívy sú významnou a konštruktívnou prechodnou etapou, ktorá umožňuje zlepšiť fungovanie vnútorného trhu na európskej úrovni. Tieto iniciatívy tým, že umožňujú prevádzkovateľom prepravných sústav a národným regulačným orgánom zosúladiť prístup a pravidlá týkajúce sa zabezpečovania rovnováhy v príslušnom regióne, či dokonca vytvoriť regionálnu prenosovú štruktúru, prispejú k účinnejšiemu fungovaniu tejto siete a uľahčia cezhraničný obchod a investície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22a) Cieľom tejto smernice by malo byť vytvorenie skutočnej európskej siete, a preto by zodpovednosť za regulačné otázky týkajúce sa cezhraničných prepojení a regionálnych trhov mala niesť agentúra.

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečilo, že sa cezhraničné prepojenia a regionálne trhy budú rozvíjať a riadiť jasným, transparentným a nediskriminačným spôsobom, mala by ich regulovať agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 22b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22b) Hlavným cieľom tejto smernice by malo byť zabezpečenie všeobecných pravidiel pre skutočný európsky vnútorný trh, vytvorenie spoločnej siete a široká ponuka energií dostupná každému. Najlepší stimul pre cezhraničné prepojenia a investície do nových spôsobov výroby energie poskytnú nedeformované trhové ceny, ktoré v dlhodobom horizonte povedú k cenovej konvergencii. Za otázky regulácie cezhraničných prepojení a regionálnych trhov by mala byť zodpovedná agentúra.

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečilo, že sa cezhraničné prepojenia a regionálne trhy budú rozvíjať a riadiť jasným, transparentným a nediskriminačným spôsobom, mala by ich regulovať agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 22c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22c) Posilnená regionálna spolupráca by mala byť prvým krokom v rozvoji plne integrovanej európskej elektrickej siete, ktorá napokon zahrnie aj energetické ostrovy existujúce v Únii.

Odôvodnenie

Cieľom tejto smernice by mala byť skutočne európska elektrická sieť a z tohto dôvodu je mimoriadne dôležité prepojiť jednotlivé regióny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Regulačné orgány by mali trhu poskytovať informácie aj preto, aby mohla Komisia pozorovať a monitorovať európsky trh s elektrickou energiou a jeho vývoj z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého hľadiska, pričom sa zameria aj na aspekty, ako sú napr. výrobná kapacita, rozličné zdroje výroby elektrickej energie, prenosová a distribučná infraštruktúra, cezhraničné obchodovanie, investície, veľkoobchodné a spotrebiteľské ceny, likvidita trhu, zlepšenia v oblasti životného prostredia a účinnosti.

(23) Regulačné orgány by mali trhu poskytovať informácie aj preto, aby mohla Komisia pozorovať a monitorovať európsky trh s elektrickou energiou a jeho vývoj z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého hľadiska, pričom sa zameria aj na aspekty, ako sú napr. výrobná kapacita, rozličné zdroje výroby elektrickej energie, prenosová a distribučná infraštruktúra, kvalita služieb a dodávok, cezhraničné obchodovanie, riadenie preťaženia siete, investície, veľkoobchodné a spotrebiteľské ceny, likvidita trhu, zlepšenia v oblasti životného prostredia a účinnosti.

Odôvodnenie

Spotrebitelia budú mať prospech z aktívneho zapojenia regulačných orgánov do monitorovania kvality služieb a dodávok elektrickej energie. Musíme zabezpečiť účinnú koordináciu medzi národnými regulačnými orgánmi, pokiaľ ide o mechanizmy prideľovania kapacity a vo všeobecnejšej rovine o riadenie v prípade preťaženia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Opatrenia potrebné na implementáciu smernice 2003/54/ES zmenenej a doplnenej touto smernicou by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Na Komisiu by sa mala preniesť najmä právomoc prijímať usmernenia potrebné na zabezpečenie minimálneho stupňa harmonizácie požadovanej na dosiahnutie cieľa smernice 2003/54/ES. Vzhľadom na to, že tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a sú určené na doplnenie smernice 2003/54/ES doplnením nových nepodstatných prvkov, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolu ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod –1 (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-1) Článok 1 sa nahrádza takto:

 

„Táto smernica stanovuje spoločné pravidlá výroby, prenosu, distribúcie a dodávky elektrickej energie spolu s ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany spotrebiteľa s cieľom zlepšiť a integrovať konkurenčné energetické trhy v Európskej únii spojené spoločnou sieťou. Ustanovuje pravidlá týkajúce sa organizácie a fungovania elektroenergetického odvetvia, otvoreného prístupu na trh, kritériá a postupy platné na vyhlasovanie výberových konaní a udeľovanie povolení a na prevádzku sústav. Stanovuje tiež povinnosti univerzálnej služby a práva spotrebiteľov elektrickej energie a objasňuje požiadavky, pokiaľ ide o hospodársku súťaž.“

(Rovnaké znenie ako v prípade článku 1 smernice 2003/54/ES, pričom sa k existujúcemu textu pridávajú nové časti)

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti by sa mal rozšíriť, aby sa zabezpečila integrácia trhu a aby sa zaručilo, že spotrebitelia sú v smernici na prvom mieste. Mala by sa tiež zdôrazniť spojitosť s povinnosťami, pokiaľ ide o hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1 – písmeno -a (nové)

Smernica 2003/54/ES

Článok 2 – bod 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(–a) Bod 12 sa nahrádza takto:

 

„12. „oprávnení zákazníci“ sú zákazníci, ktorí môžu slobodne nakupovať elektrinu od dodávateľa, ktorého si vyberú v zmysle článku 21 tejto smernice, ako aj uzatvoriť zmluvu s viacerými dodávateľmi súčasne; “

(Rovnaké znenie ako v prípade článku 2 odsek 12 smernice 2003/54/ES, pričom sa k existujúcemu textu pridávajú nové časti)

Odôvodnenie

Spotrebitelia musia mať možnosť uzatvoriť zmluvu s viacerými dodávateľmi súčasne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1 – písmeno ba (nové)

Smernica 2003/54/ES

Článok 2 – bod 34a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) Pridáva sa tento bod:

 

„34a. „priemyselná oblasť“ je zemepisná oblasť v súkromnom vlastníctve s napájacou sieťou, ktorej primárnym účelom sú dodávky priemyselným zákazníkom nachádzajúcim sa v tejto oblasti.“

(Doplnenie nového bodu 34a do článku 2 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Prevádzkovatelia energetických sietí v priemyselných oblastiach nemusia dodržiavať povinnosti týkajúce sa prevádzky siete vo všetkých členských štátoch EÚ. To nemá žiadny právny základ. Právne predpisy EÚ by mali umožniť členským štátom, aby poskytli priemyselným oblastiam výnimky s cieľom zabezpečiť právnu istotu. Diferencované zaobchádzanie s priemyselnými sieťami zabezpečuje vynaloženie primeraného úsilia, pričom nenarušuje ciele liberalizácie. Tento PDN neporušuje práva konečných spotrebiteľov v priemyselných oblastiach. Obvykle sa v priemyselnej oblasti nachádza len niekoľko nezávislých konečných spotrebiteľov, ktorí z nej čerpajú dodávky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1 – písmeno bb (nové)

Smernica 2003/54/ES

Článok 2 – bod 34b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bb) Pridáva sa tento bod:

 

„34b. „spravodlivá a nerušená hospodárska súťaž na otvorenom trhu“ znamená rovnaké príležitosti a prístup pre všetkých prevádzkovateľov v rámci Únie. Za to by mali byť zodpovedné členské štáty, národné regulačné orgány a agentúra.“

(Doplnenie nového bodu 35 do článku 2 smernice 2003/54/ES)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1 – písmeno bc (nové)

Smernica 2003/54/ES

Článok 2 – bod 34c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bc) Pridáva sa tento bod:

 

„34c. „elektroenergetický podnikateľský subjekt“ je každá fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca najmenej jednu z týchto činností: výroba, prenos, distribúcia, dodávky alebo nákup elektrickej energie. Je zodpovedná za obchodné, technické a/alebo údržbárske činnosti súvisiace s uvedenými funkciami. Nezahŕňa konečných zákazníkov.“

(Doplnenie nového bodu 36 do článku 2 smernice 2003/54/ES)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1 – písmeno bd (nové)

Smernica 2003/54/ES

Článok 2 – bod 34d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

bd) Pridáva sa tento bod:

 

„34d. „energetická chudoba“ je situácia, keď si domácnosť nemôže dovoliť vykurovať svoj obytný priestor na prijateľný štandard vychádzajúci z úrovní odporúčaných Svetovou zdravotníckou organizáciou;“

(Doplnenie nového bodu 37 do článku 2 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1 – písmeno be (nové)

Smernica 2003/54/ES

Článok 2 – bod 34e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

be) Pridáva sa tento bod:

 

„34e. „virtuálna elektráreň“ je program uvoľnovania elektrickej energie, v rámci ktorého je podnikateľský subjekt, ktorý produkuje elektrickú energiu, povinný predať alebo dať k dispozícii určitý objem elektrickej energie alebo udeliť na isté obdobie prístup k časti svojej výrobnej kapacity dodávateľom, ktorí prejavia záujem.“

(Doplnenie nového bodu 38 do článku 2 smernice 2003/54/ES)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1a (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) V článku 3 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

„2. So zreteľom na príslušné ustanovenia zmluvy, najmä na jej článok 86, členské štáty môžu podnikom fungujúcim v odvetví elektroenergetiky z hľadiska všeobecného hospodárskeho záujmu uložiť povinnosti vzhľadom na službu vo verejnom záujme, ktoré sa môžu vzťahovať na bezpečnosť vrátane bezpečnosti dodávky, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok a ochrany životného prostredia vrátane energetickej účinnosti, obnoviteľných energií a ochrany životného prostredia. Takéto povinnosti sú jasne definované, transparentné, nediskriminačné, overiteľné a zaručujú rovnosť prístupu pre elektroenergetické spoločnosti EÚ k národným zákazníkom. Vo vzťahu k bezpečnosti dodávky, riadeniu energetickej účinnosti/riadeniu na strane dopytu a v záujme plnenia cieľov v oblasti životného prostredia a obnoviteľných energií, ako je uvedené v tomto odseku, môžu členské štáty zavádzať dlhodobé plánovanie, berúc pritom do úvahy možnosť, že o prístup do sústavy sa budú usilovať tretie strany.“

(Doplnenie nových prvkov do článku 3 ods. 2 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Návrh na prijatie záväzných cieľov využívať obnoviteľnú energiu vo výške 20 % do roku 2020  si vyžiada osobitné opatrenia v elektroenergetickom odvetví, ktoré sa môžu odlišovať od opatrení vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1b (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1b) V článku 3 sa odsek 3 nahrádza takto:

 

„3. Členské štáty zabezpečia, aby všetci zákazníci v domácnostiach a [...] malé podniky (predovšetkým podniky s menej ako 50 zamestnancami a s ročným obratom alebo súvahou nepresahujúcou 10 miliónov EUR) využívali univerzálnu službu, t. j. aby mali na svojom území právo na dodávku elektrickej energie v stanovenej kvalite za nákladovo orientované a jednoducho a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny. Títo zákazníci majú právo na voľbu, spravodlivosť, zastupovanie ich záujmov a nápravu. Hlavnou povinnosťou elektroenergetických podnikov je kvalita služieb. Na to, aby členské štáty zabezpečili poskytovanie univerzálnej služby, môžu určiť dodávateľa poslednej inštancie. Členské štáty uložia distribučným spoločnostiam povinnosť pripojiť zákazníkov do svojej siete za podmienok a pri dodržaní taríf stanovených v súlade s postupom ustanoveným v článku 23 ods. 2. Žiadne ustanovenie tejto smernice nebráni členským štátom, aby posilňovali trhovú pozíciu domácich malých a stredných zákazníkov podporovaním možností dobrovoľného združovania sa pre zastupovanie tejto kategórie zákazníkov.“

(Doplnenie nových prvkov do článku 3 ods. 3 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Energia má rozhodujúci význam pre každodenný život spotrebiteľov a zaručenie prístupu k elektrickej energii za dostupnú cenu je mimoriadne dôležité. Vzhľadom na špecifické okolnosti, ktoré ovplyvňujú otvorenie trhu s elektrickou energiou, je nutné zaručiť práva spotrebiteľov. Univerzálna služba je zásadným prostriedkom na zabezpečenie ochrany spotrebiteľov. V záujme zabezpečenia skutočne univerzálnej služby, ktorá bude zameraná na problémy zákazníkov s nízkymi príjmami a slabších zákazníkov, by sa mali stanoviť jasné pokyny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1c (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1c) Do článku 3 sa vkladá tento odsek 3a:

 

„3a. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby všetci zákazníci mali právo na to, aby ich zásoboval dodávateľ, ak s tým tento súhlasí, nezávisle od toho, v akom členskom štáte bol tento dodávateľ zaregistrovaný. V tejto súvislosti musia členské štáty prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že podniky, ktoré sú zaregistrované na svojom území, budú môcť zásobovať zákazníkov bez toho, aby museli splniť akékoľvek ďalšie podmienky.“

Odôvodnenie

V každom členskom štáte musia dodávatelia splniť iné podmienky, aby mohli poskytovať dodávky zákazníkom. Tieto rozličné trhové pravidlá a právne požiadavky predstavujú značné prekážky prístupu na trhy. Aby sa umožnil neobmedzený prístup na trh, mala by sa uplatňovať zásada krajiny pôvodu, t. j. dodávateľ registrovaný ako taký v jednom členskom štáte by mal mať možnosť zásobovať zákazníkov aj v iných členských štátoch bez toho, aby musel splniť akékoľvek ďalšie podmienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1d (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 3b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1d) Do článku 3 sa vkladá tento odsek 3b:

 

„3b. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby:

 

a) v prípade, že si zákazník želá zmeniť dodávateľa, zmenu do dvoch týždňov vykonal príslušný prevádzkovateľ a

 

b) zákazníci boli oprávnení získavať všetky relevantné údaje o spotrebe.

 

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby práva uvedené v písmenách a) a b) boli priznané všetkým zákazníkom nediskriminačným spôsobom, pokiaľ ide o náklady, úsilie alebo čas.“

Odôvodnenie

Ak je zmena dodávateľa pre zákazníka zložitá a časovo náročná, môže to mať negatívny vplyv na ich ochotu uskutočniť túto zmenu. Malo by sa preto zabezpečiť, aby zákazníci neboli diskriminovaní, pokiaľ ide o prístup k ich údajom, a mohli využívať jednoduchý postup zmeny. Okrem toho by mal postup zmeny prebehnúť čo najrýchlejšie, v ideálnom prípade by nemal trvať dlhšie ako dva týždne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1e (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1e) V článku 3 sa odsek 5 nahrádza takto:

 

„5. Členské štáty prijímajú náležité opatrenia na ochranu koncových zákazníkov a zabezpečujú najmä, aby existovali dostatočné záruky na ochranu zraniteľných zákazníkov vrátane primeraných opatrení, napríklad opatrení súvisiacich s platobnými podmienkami, na zabránenie ich odpojeniu. V tejto súvislosti môžu členské štáty prijímať opatrenia na ochranu konečných zákazníkov z odľahlých oblastí. Zabezpečia vysoké stupne ochrany zákazníka, najmä vzhľadom na transparentnosť týkajúcu sa zmluvných podmienok, všeobecných informácií a mechanizmov na riešenie sporov. Členské štáty zabezpečujú, aby oprávnený zákazník bol naozaj schopný prejsť k inému dodávateľovi. Tieto opatrenia musia zahŕňať opatrenia uvedené v prílohe A, aspoň pokiaľ ide o zákazníkov z radov domácností.“

(Mení a dopĺňa článok 3 ods. 5 smernice 2003/54/ES, pričom sa k existujúcemu textu pridávajú nové časti)

Odôvodnenie

Presunutím zmienky o cene dodávok z kontextu služby vo verejnom záujme do kontextu zraniteľných zákazníkov sa PDN zameriava na to, aby opatrenia súvisiace s cenou dodávok boli cielené na najzraniteľnejších spotrebiteľov. Pri lepšom cielení opatrení by mal konečný výsledok prospievať tým zákazníkom, ktorí potrebujú najväčšiu ochranu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1f (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 5a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1f) Do článku 3 sa vkladá tento odsek 5a:

 

„5a. Členské štáty prijmú v rámci národných akčných plánov v oblasti energetiky náležité opatrenia na riešenie energetickej chudoby s cieľom zabezpečiť zníženie počtu ľudí trpiacich energetickou chudobou a oznámia tieto opatrenia Komisii. Každý členský štát zodpovedá za to, že v súlade so zásadou subsidiarity poskytne na národnej úrovni po konzultácii s regulačnými orgánmi a zainteresovanými stranami s odkazom na článok 2 (34d) vymedzenie pojmu energetická chudoba. Uvedené opatrenia môžu zahŕňať výhody v systémoch sociálneho zabezpečenia, podporu zlepšení v oblasti energetickej účinnosti a podporu výroby energie za najnižšie možné ceny. Tieto opatrenia nesmú brániť otvoreniu trhu stanovenému v článku 21. Komisia poskytne ukazovatele, na základe ktorých sa bude monitorovať vplyv týchto opatrení na energetickú chudobu a na fungovanie trhu.“

(Doplnenie nového odseku 5a do článku 3 smernice 2003/54/ES)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1g (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1g) V prvom pododseku článku 3 ods. 6 sa písmeno a) nahrádza takto:

 

„a) podiel každého energetického zdroja na celkovej skladbe paliva dodávateľa za predchádzajúci rok jednotným a zrozumiteľným spôsobom v rámci členských štátov s cieľom umožniť jednoduché porovnanie;“

(Rovnaké znenie ako v prípade smernice 2003/54 (ES), pričom sa pridáva „jednotným a zrozumiteľným spôsobom v rámci členských štátov s cieľom umožniť jednoduché porovnanie“)

Odôvodnenie

Je nevyhnutné poskytovať zákazníkom jasné a zrozumiteľné informácie, aby mohli porovnať jednotlivých dodávateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1h (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1h) V prvom pododseku článku 3 ods. 6 sa písmeno b) nahrádza takto:

 

„b) […] informácie o dopadoch na životné prostredie, minimálne o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade pochádzajúcom z vyrobenej elektrickej energie vztiahnutej k celkovej skladbe paliva dodávateľa za predchádzajúci rok.“

(Vypustenie niektorých prvkov v článku 3 ods. 6 písm. b) smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Informácie o vplyve produkcie elektrickej energie na životné prostredie by mali byť výrazne uvedené na všetkých materiáloch a reklamách, aby ich spotrebiteľ nemusel vyhľadávať inde. Podobné požiadavky sa uplatňujú v iných odvetviach, napríklad pri predaji áut alebo bielej techniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1i (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno ba (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1i) V prvom pododseku článku 3 ods. 6 sa dopĺňa tento bod:

 

ba) informácie týkajúce sa ich práv a možných postupov na odvolávanie v prípade sporu.“

Odôvodnenie

Účinná ochrana spotrebiteľa závisí od zlepšených postupov na odvolávanie. Tieto ustanovenia musia byť zahrnuté do budúcej charty práv spotrebiteľov energie, aby zákazníci mali k dispozícii referenčný dokument týkajúci sa ich práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1j (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 6 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1j) V článku 3 ods. 6 sa pododsek 3 nahrádza takto:

 

Národné regulačné orgány prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby informácie, ktoré dodávatelia poskytnú svojim zákazníkom podľa tohto článku, boli spoľahlivé. Pravidlá týkajúce sa poskytovania informácií musia byť v rámci členských štátov a príslušných trhov zosúladené.“

(Doplnenie nových prvkov do článku 3 ods. 6 smernice 2003/54 ES)

Odôvodnenie

Aby spotrebitelia mohli uplatňovať svoje právo na skutočný výber, mali by mať prístup k údajom, ktoré prispejú k plneniu tak spoločenských, ako aj ekologických cieľov. Spotrebiteľov výber by mal znamenať možnosť porovnávať. Dodávatelia elektriny by mali harmonizovať uvádzanie údajov. Vďaka konzistentnosti sa zabezpečí transparentnosť a zlepší sa možnosť spotrebiteľa meniť dodávateľov a rozhodovať o svojom dodávateľovi na základe kvalitných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1k (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1k) V článku 3 sa odsek 7 nahrádza takto:

 

„7. Členské štáty vykonajú príslušné opatrenia na dosiahnutie cieľov sociálnej a hospodárskej súdržnosti, čo zníži cenu energie pre domácnosti s nízkymi príjmami a zaručí rovnaké podmienky pre tých, ktorí žijú v odľahlých oblastiach, a cieľov ochrany životného prostredia. Tieto opatrenia budú zahŕňať opatrenia na riadenie energetickej účinnosti/riadenie na strane dopytu a prostriedky na boj proti klimatickým zmenám a na bezpečnosť dodávky. K takýmto opatreniam môže patriť najmä poskytovanie primeraných hospodárskych stimulov a prípadne aj využívanie všetkých existujúcich vnútroštátnych nástrojov a nástrojov Spoločenstva na údržbu a výstavbu potrebnej infraštruktúry sietí vrátane kapacít prepojenia.“

(Mení a dopĺňa článok 3 ods. 7 (smernica 2003/54/ES), pričom sa pridáva „musia zabrániť diskriminácii, najmä voči osobám s nízkym príjmom“)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1l (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 7a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1l) Do článku 3 sa vkladá tento odsek 7a:

 

„7a. Národné regulačné orgány poverujú elektroenergetické podniky, aby s cieľom podporovať energetickú účinnosť zavádzali cenové vzorce, ktoré sa budú zvyšovať v prípadoch väčšej spotreby a zabezpečia aktívnu účasť zákazníkov a prevádzkovateľov distribučných sústav na operáciách systému prostredníctvom podpory zavádzania opatrení na optimalizáciu využívania energie, najmä počas hodín s najväčším zaťažením. Tieto cenové vzorce spolu so zavádzaním inteligentných meracích prístrojov a sietí podporia energeticky účinné konanie a najnižšie možné ceny pre odberateľov z radov domácností, najmä domácností trpiacich energetickou chudobou.“

(Doplnenie nového odseku 7a do článku 3 smernice 2003/54 ES)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1m (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 7b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1m) Do článku 3 sa vkladá tento odsek 7b:

 

„7b. Členské štáty zabezpečia ustanovenie jedného kontaktného miesta, ktoré bude zákazníkom poskytovať všetky potrebné informácie o ich právach, platnej legislatíve a spôsoboch odvolania sa dostupných v prípade sporu.“

Odôvodnenie

Správne informovanie spotrebiteľa závisí od ľahko dostupného informačného centra, ktoré umožní získať podrobné informácie o platnej legislatíve a o právach spotrebiteľov. Umožní spotrebiteľovi získať podrobné informácie, ktoré sa týkajú otázok uvedených už v súvislosti s budúcou chartou práv spotrebiteľov energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1n (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 9a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1n) Do článku 3 sa dopĺňa tento odsek:

 

„9a. Keď sa dá dokázať, že elektroenergetické podniky preniesli náklady na certifikáty systému obchodovania s emisiami, ktoré im boli pridelené bezplatne, na svojich zákazníkov, členské štáty môžu požadovať od týchto podnikov odškodnenie prostredníctvom dodatočného zdanenia. Takýto postup by sa mal využívať na podporu energetickej účinnosti v členskom štáte, v ktorom sa dane vyberú.“

(Doplnenie nového odseku 9a do článku 3 smernice 2003/54 ES)

Odôvodnenie

Mnohé spoločnosti zarobili neočakávané zisky zo systému obchodovania s emisiami, keď im boli certifikáty systému obchodovania s emisiami pridelené bezplatne, no napriek tomu preniesli nominálne náklady na tieto certifikáty na spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Do článku 3 sa dopĺňa tento odsek 10:

vypúšťa sa

„10. Komisia môže prijať usmernenia na implementáciu tohto článku. Toto opatrenie určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.“

 

Odôvodnenie

Vypustenie komitologického postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2a (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 10a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) Do článku 3 sa vkladá tento odsek:

 

„10a. S cieľom pomôcť spotrebiteľom znížiť náklady na energie môžu členské štáty vyžadovať, aby sa príjmy za elektrinu od domácich odberateľov použili na financovanie programov energetickej účinnosti a merania dopytu pre domácich odberateľov.“

(Doplnenie nového odseku 10b do článku 3 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Na liberalizovanom trhu s elektrinou existuje tendencia zvyšovania dopytu po elektrine. Keďže transakčné náklady na zavedenie služieb energetickej účinnosti pre domácich spotrebiteľov sú vyššie než pre väčších odberateľov elektriny, najvhodnejším spôsobom podpory energetickej účinnosti na tejto úrovni je vytvorenie fondu. Tento typ nástroja má mimoriadne pozitívne výsledky v Dánsku, Spojenom kráľovstve, Holandsku a v niekoľkých štátoch USA v oblasti životného prostredia, celkových nákladov a tvorby pracovných miest.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2b (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2b) Článok 4 sa nahrádza takto:

 

„Členské štáty zabezpečia záležitosti monitorovania bezpečnosti dodávky. Pokiaľ to členské štáty považujú za vhodné, môžu touto úlohou poveriť regulačné orgány uvedené v článku 23 ods. 1. Toto monitorovanie zahŕňa najmä rovnováhu medzi ponukou a dopytom na národnom trhu vrátane podrobnej predpovede budúceho dopytu a dostupných dodávok, predpokladané dodatočné kapacity, ktoré sa plánujú alebo sú vo výstavbe, a kvalitu a úroveň údržby sietí, prístup k distribuovanej výrobe a mikrovýrobe, ako aj opatrenia na pokrývanie dopytu počas špičky a na riešenie výpadkov jedného alebo viacerých dodávateľov. Príslušné úrady každé dva roky, najneskôr do 31. júla, uverejňujú správu podávajúcu prehľad zistení vyplývajúcich z monitorovania týchto záležitostí, rovnako ako aj všetky prijaté alebo plánované opatrenia na ich riešenie a bezodkladne túto správu zašlú Komisii.“

(Doplnenie prvkov o predpovediach a prístupe k distribuovanej výrobe a mikrovýrobe do článku 4 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Aby sa splnili ciele bezpečnosti dodávok, očakáva sa väčší ohľad na distribuovanú výrobu a mikrovýrobu. Pre takýto vývoj je potrebný nediskriminačný prístup k sieťam a monitorovanie potrieb, aby sa zabezpečilo, že sa tak stane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2c (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 5a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2c) Vkladá sa tento článok -5a:

 

„Článok -5a

 

„Národné regulačné orgány zabezpečia zadefinovanie kritérií technickej prevádzky a vypracovanie a uverejnenie technických pravidiel stanovujúcich primeranú úroveň spoľahlivosti a bezpečnosti a prevádzkové požiadavky na prevádzku výrobných zariadení, distribučných sústav, priamo pripojených zariadení zákazníkov, okruhov prepojení a priamych vedení. Tieto technické pravidlá zabezpečia vzájomnú prevádzkyschopnosť sústav a budú objektívne a nediskriminačné. Ak sa agentúra domnieva, že je potrebné harmonizovať tieto pravidlá, predloží vhodné odporúčania príslušným národným regulačným orgánom.“

Odôvodnenie

Článok 5 sa zaoberá len otázkami pripojenia, pričom prevádzkové otázky (napr. fáza po pripojení) sú rovnako dôležité a je treba sa im v tejto súvislosti venovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Smernica 2003/54/ES

Článok 5a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty navzájom spolupracujú s cieľom integrácie svojich národných trhov aspoň na regionálnej úrovni. Členské štáty najmä podnecujú spoluprácu prevádzkovateľov sietí na regionálnej úrovni a podporujú zosúladenie ich právneho a regulačného rámca.

1. Národné regulačné orgány navzájom spolupracujú s cieľom harmonizácie štruktúry trhu a integrácie svojich národných trhov aspoň na jednej alebo viacerých regionálnych úrovniach, čo je prvý krok k plnej liberalizácii vnútorného trhu. Podnecujú najmä spoluprácu prevádzkovateľov sietí na regionálnej úrovni a uľahčujú ich integráciu na tejto úrovni s cieľom vytvoriť konkurencieschopný európsky trh, uľahčiť harmonizáciu ich právnehoregulačného a technického rámca a predovšetkým, integrovať ostrovy elektrickej energie, ktoré v súčasnosti existujú v rámci Únie. Členské štáty preto podporujú cezhraničnú a regionálnu spoluprácu národných regulačných orgánov.

Odôvodnenie

Regionálna spolupráca by mohla napomôcť integráciu trhu a vytvoriť konkurenčný európsky trh. Aby sa zabezpečilo, že regionálna spolupráca povedie k zladenému a skutočne celoeurópskemu trhu, mala by sa medziregionálna spolupráca vyžadovať aj od regulátorov, prevádzkovateľov prenosových sústav (PPS) a Agentúry pre spoluprácu regulátorov energií (ASRE). ASRE by mala mať právomoci na predkladanie vhodných odporúčaní na uľahčenie integrácie trhu. Nijaký krok v prospech regionálnych trhov sa nesmie vykonávať samostatne a pre tieto trhy musí existovať jasný regulačný rámec, inak hrozí nebezpečenstvo vzniku medzery v právnej úprave.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Smernica 2003/54/ES

Článok 5a – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

 

„Agentúra spolupracuje s národnými regulačnými orgánmi a prevádzkovateľmi prenosových sústav v súlade s kapitolou IV tejto smernice s cieľom zabezpečiť konvergenciu regulačných rámcov medzi regiónmi zameranú na vytvorenie konkurencieschopného európskeho trhu. Ak sa agentúra domnieva, že je potrebné vypracovať záväzné pravidlá tejto spolupráce, predloží vhodné odporúčania. Agentúra sa na regionálnych trhoch stáva príslušným orgánom v oblastiach uvedených v článku 22d.“

(Doplnenie nového odseku 2 do článku 5a smernice 2003/54 ES)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3a (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) V článku 6 ods. 2 sa úvodná časť nahrádza takto:

 

„2. Členské štáty ustanovia kritériá udeľovania povolení na výstavbu výrobnej kapacity na svojom území. Tieto kritériá sa týkajú:“

(Doplnenie nových prvkov do článku 6 odseku 2 pododseku 1 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Kritériá udeľovania povolení musia mať záväzný charakter.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3b (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 6 – odsek 2 – písmeno ia (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3b) V článku 6 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„ia) príspevku členských štátov k splneniu cieľa získavať do roku 2020 20 % energie z obnoviteľných zdrojov;“

(Doplnenie nového odseku do článku 6 ods. 2 smernice 2003/54 ES)

Odôvodnenie

Členské štáty musia brať do úvahy svoje záväzky týkajúce sa cieľa získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov stanoveného v záveroch zasadnutia Rady z 8. a 9. marca 2007 pri hodnotení nových výrobných kapacít. Tieto ciele by mohli podliehať zmene prostredníctvom legislatívneho procesu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3c (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 6 – odsek 2 – písmeno ib (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3c) V článku 6 ods. 2 sa pridáva toto písmeno:

 

„ib) nutnosti, aby výrobcovia zohľadňovali systém obchodovania s emisiami.“

(Doplnenie nového odseku (2k) do článku 6 smernice 2003/54 ES)

Odôvodnenie

Členské štáty musia brať do úvahy vplyv európskeho systému obchodovania s emisiami pri hodnotení nových výrobných kapacít.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3d (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 6 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3d) V článku 6 sa odsek 3 sa nahrádza takto:

 

„3. Členské štáty zabezpečia, aby malí decentralizovaní a/alebo distribuovaní výrobcovia elektriny mali výhodu zjednodušeného povoľovacieho konania. Toto zjednodušené konanie by sa malo uplatňovať na všetky zariadenia s kapacitou menšou než 50MW a na všetky začlenené výrobné zariadenia.“

(Zmena a doplnenie článku 6 ods. 3 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Na podporu rozvoja decentralizovaných energetických zdrojov by sa mal vytvoriť súbor zrýchlených postupov, čím sa zároveň uzná, že menšie energetické zdroje majú obmedzenejší vplyv na životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3e (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 7 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3e) Článok 7 ods. 5 sa nahrádza takto:

 

„5. Členské štáty určia orgán, verejnú alebo súkromnú organizáciu nezávislú od výroby, prenosu, distribúcie a dodávky elektrickej energie, ktorou môže byť aj národný regulačný orgán uvedený v článku 22a ods. 1, zodpovedný za organizáciu, monitorovanie a kontrolu výberového konania uvedeného v odsekoch 1 až 4. [...] Tento úrad alebo orgán prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti informácií obsiahnutých v predložených ponukách.“

(Mení a dopĺňa článok 7 ods. 5 (smernica 2003/54 ES) vypustením „pokiaľ je prevádzkovateľ prenosovej sústavy plne nezávislý od iných činností, ktoré sa netýkajú prenosovej sústavy v zmysle vlastníctva, prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže byť vymenovaný za orgán zodpovedný za organizáciu, monitorovanie a kontrolu výberového konania“)

Odôvodnenie

Toto by malo byť zodpovednosťou narodného regulačného orgánu, a nie prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Smernica 2003/54/ES

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) tá istá osoba alebo osoby neboli oprávnené:

(b) tá istá osoba alebo osoby neboli oprávnené, a to buď jednotlivo alebo spoločne:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Smernica 2003/54/ES

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – písmeno i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad podnikom, ktorý vykonáva akúkoľvek z funkcií spojených s výrobou alebo dodávkou, a priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prenosovou sústavou, alebo mať akýkoľvek záujem týkajúci sa prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prenosovej sústavy, alebo si na ne uplatňovať akékoľvek právo, alebo

(i) priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad podnikom, ktorý vykonáva akúkoľvek z funkcií spojených s výrobou alebo dodávkou, a priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy, alebo mať akýkoľvek záujem týkajúci sa prevádzkovateľa prenosovej sústavy, alebo si naňho uplatňovať akékoľvek právo, alebo

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Smernica 2003/54/ES

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – písmeno ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ii) priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo nad prenosovou sústavou a priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad podnikom, ktorý vykonáva akúkoľvek z funkcií spojených s výrobou alebo dodávkou, alebo mať akýkoľvek záujem týkajúci sa takéhoto podniku, alebo si naň uplatňovať akékoľvek právo;

(ii) priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy a priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad podnikom, ktorý vykonáva akúkoľvek z funkcií spojených s výrobou alebo dodávkou, alebo mať akýkoľvek záujem týkajúci sa takéhoto podniku, alebo si naň uplatňovať akékoľvek právo;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Smernica 2003/54/ES

Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) tá istá osoba alebo osoby neboli oprávnené vymenúvať členov dozornej rady, správnej rady alebo orgánov právne reprezentujúcich podnik prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prenosovej sústavy a priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad podnikom, ktorý vykonáva akúkoľvek z funkcií spojených s výrobou alebo dodávkou, alebo mať akýkoľvek záujem týkajúci sa takéhoto podniku, alebo si naň uplatňovať akékoľvek právo;

(c) tá istá osoba alebo osoby neboli oprávnené vymenúvať členov dozornej rady, správnej rady alebo orgánov právne reprezentujúcich podnik prevádzkovateľa prenosovej sústavy a priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad podnikom, ktorý vykonáva akúkoľvek z funkcií spojených s výrobou alebo dodávkou, alebo mať akýkoľvek záujem týkajúci sa takéhoto podniku, alebo si naň uplatňovať akékoľvek právo;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Smernica 2003/54/ES

Článok 8 – odsek 1 – písmeno da (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„da) tá istá osoba alebo osoby neboli oprávnené prevádzkovať prenosovú sústavu na základe zmluvy o riadení ani uplatňovať vplyv iným nepodielovým spôsobom, či priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad podnikom, ktorý vykonáva akúkoľvek z funkcií spojených s výrobou alebo dodávkou, alebo mať akýkoľvek záujem týkajúci sa takéhoto podniku, alebo si naň uplatňovať akékoľvek právo.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Smernica 2003/54/ES

Článok 8 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„3a. Členské štáty monitorujú postup oddeľovania vertikálne integrovaných spoločností a predkladajú Komisii správu o dosiahnutom pokroku.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Smernica 2003/54/ES

Článok 8 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Povinnosť stanovená v odseku 1 písm. a) sa považuje za splnenú v situácii, keď viaceré podniky vlastniace prenosové sústavy vytvoria spoločný podnik, ktorý koná ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy vo viacerých členských štátoch pre príslušné prenosové sústavy. Žiadny iný podnik nemôže byť súčasťou spoločného podniku, pokiaľ nebol schválený na základe článku 10 ako nezávislý prevádzkovateľ sústavy.

5. Povinnosť stanovená v odseku 1 písm. a) sa považuje za splnenú v situácii, keď viaceré podniky vlastniace prenosové sústavy vytvoria spoločný podnik, ktorý koná ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy vo viacerých členských štátoch pre príslušné prenosové sústavy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Smernica 2003/54/ES

Článok 8 – odsek 5a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„5a. Ak osoba uvedená v odseku 1 písm. b) až d) je členský štát alebo verejný orgán, dva samostatné verejné orgány, ktoré vykonávajú kontrolu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prenosovou sústavou a nad podnikom, ktorý vykonáva akúkoľvek z funkcií spojených s výrobou alebo dodávkou, sa na účely tohto článku nepovažujú za tú istú osobu alebo osoby.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Smernica 2003/54/ES

Článok 8b – odsek 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. Komisia prijme usmernenia, prostredníctvom ktorých sa stanovia podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 6 až 9. Toto opatrenie určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Z právnych dôvodov sa navrhuje, aby sa aspoň odseky 7 až 10 a 13 presunuli do nariadenia č. 1228/2003. Odseky 11 a 12 musia byť v smernici aj v nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6

Smernica 2003/54/ES

Článok 9 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zabezpečenie dlhodobej schopnosti sústavy uspokojovať primeraný dopyt na prenos elektrickej energie, za prevádzku, udržiavanie a rozvoj bezpečných, spoľahlivých a účinných prenosových sústav za hospodárnych podmienok s náležitým ohľadom na životné prostredie, ako aj za podporu energetickej účinnosti a výskumu a inovácií, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie prieniku obnoviteľných energií a šírenia nízkouhlíkových technológií;

a) zabezpečenie dlhodobej schopnosti sústavy uspokojovať primeraný dopyt na prenos elektrickej energie, za prevádzku, udržiavanie a rozvoj bezpečných, spoľahlivých a účinných prenosových sústav za hospodárnych podmienok s náležitým ohľadom na životné prostredie, pokiaľ ide o integráciu obnoviteľných energií, začlenenej výroby a nízkouhlíkových technológií do sieťovej sústavy, a podporovanie energetickej účinnosti a výskumu a inovácií;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6a (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 9 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) V článku 9 sa písmeno c) nahrádza takto:

 

„c) riadenie tokov elektrickej energie v sústave, berúc do úvahy výmeny s inými prepojenými sústavami a spoločné normy koordinované na európskej úrovni. Na tento účel je prevádzkovateľ prenosovej sústavy zodpovedný za zabezpečenie bezpečnej, spoľahlivej a účinnej elektrizačnej sústavy a v tejto súvislosti za zabezpečenie dostupnosti všetkých podporných služieb vrátane služieb poskytovaných ako reakcia na dopyt založená na spoločných normách do takej miery, pokiaľ je táto dostupnosť nezávislá od akejkoľvek ďalšej prenosovej sústavy, s ktorou je jeho sústava prepojená;“

(Doplnenie koncepcie „reakcie na dopyt“ do článku 9 písm. c) smernice 2003/54/ES)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6b (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 9 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6b) V článku 9 sa písmeno d) nahrádza takto:

 

„ d) poskytnutie prevádzkovateľovi akejkoľvek ďalšej sústavy, s ktorým je jeho sústava prepojená, dostatočné informácie na zabezpečenie bezpečnej a účinnej prevádzky a vzájomnej prevádzkyschopnosti prepojenej sústavy, pričom sa zabezpečí spoločné využívanie týchto informácií;

(Rovnaké znenie ako znenie článku 9 písm. d) smernice 2003/54/ES, pričom sa menia niektoré časti tohto textu)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6c (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 9 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6c) V článku 9 sa písmeno f) nahrádza takto:

 

„f) poskytovanie informácií užívateľom sústavy, ktoré potrebujú pre účinný prístup do sústavy, na základe spoločných noriem.“

(Rovnaké znenie ako znenie článku 9 písm. f) smernice 2003/54/ES, pričom sa menia niektoré časti tohto textu)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6d (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 9 – písmeno fa (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6d) V článku 9 sa pridáva toto písmeno:

 

„fa) vyberanie poplatkov za preťaženie a poplatkov v rámci kompenzačných mechanizmov medzi prevádzkovateľmi prenosovej sústavy v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1228/2003, ktorý povoľuje a riadi prístup tretej strany a poskytuje riadne dôvody v prípade zamietnutia tohto prístupu, čo monitorujú národné regulačné orgány; prevádzkovatelia prenosových sústav pri plnení svojich úloh podľa tohto článku v prvom rade napomáhajú trhovú integráciu a optimalizujú prínosy sociálno-hospodárskeho blahobytu.“

(Doplnenie nového písmena fa) do článku 9 smernice 2003/54 ES)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Smernica 2003/54/ES

Článok 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10

vypúšťa sa

Nezávislí prevádzkovatelia sústavy

 

1. Ak v deň nadobudnutia účinnosti tejto smernice patrí prenosová sústava vertikálne integrovanému podnikateľskému subjektu, členské štáty môžu povoliť výnimky z ustanovení článku 8 ods. 1 za predpokladu, že členský štát určí nezávislého prevádzkovateľa sústavy na návrh vlastníka prenosovej sústavy a pod podmienkou, že Komisia takéto určenie potvrdí. Vertikálne integrovanému podnikateľskému subjektu, ktorý vlastní prenosovú sústavu, sa v žiadnom prípade nemôže zabrániť, aby prijal kroky na zabezpečenie súladu s ustanoveniami článku 8 ods. 1.

 

2. Členský štát môže schváliť a určiť nezávislého prevádzkovateľa sústavy iba za týchto podmienok:

 

(a) kandidujúci prevádzkovateľ preukázal, že spĺňa požiadavky uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b) až d);

 

(b) kandidujúci prevádzkovateľ preukázal, že disponuje finančnými, technickými a ľudskými zdrojmi požadovanými na vykonanie svojich úloh vyplývajúcich z ustanovení článku 9;

 

(c) kandidujúci prevádzkovateľ sa zaviazal, že bude plniť desaťročný plán rozvoja siete, ktorý navrhol regulačný orgán;

 

(d) vlastník prenosovej sústavy preukázal svoju schopnosť dodržiavať povinnosti vyplývajúce z ustanovení odseku 6. Na tento účel poskytne všetky návrhy zmluvných dojednaní s kandidujúcim podnikom alebo akýmkoľvek iným príslušným subjektom;

 

(e) kandidujúci prevádzkovateľ preukázal svoju schopnosť plniť si povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie* vrátane spolupráce prevádzkovateľov prenosovej sústavy na európskej a regionálnej úrovni.

 

3. Podniky, ktoré regulačný orgán certifikoval ako dodržiavajúce požiadavky článku 8a a článku 10 ods. 2, schvaľujú a za nezávislých prevádzkovateľov sústavy určujú členské štáty. Uplatňuje sa certifikačný postup uvedený v článku 8b.

 

4. V prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 8b a zistí, že regulačný orgán nesplnil jej rozhodnutie do dvoch mesiacov, v lehote šiestich mesiacov určí na základe návrhu Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov a po vypočutí stanovísk vlastníka prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prenosovej sústavy nezávislého prevádzkovateľa sústavy na obdobie 5 rokov. Vlastník prenosovej sústavy môže kedykoľvek navrhnúť regulačnému orgánu určenie nového nezávislého prevádzkovateľa sústavy v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 1.

 

5. Každý nezávislý prevádzkovateľ sústavy je zodpovedný za udeľovanie a riadenie prístupu tretích strán, vrátane výberu poplatkov za prístup, poplatkov za preťaženie a poplatkov v rámci kompenzačných mechanizmov medzi prevádzkovateľmi prenosovej sústavy v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1228/2003, ako aj poplatkov na prevádzku, udržiavanie a rozvoj prenosovej sústavy a poplatkov na zabezpečenie dlhodobej schopnosti sústavy uspokojovať primeraný dopyt prostredníctvom investičného plánovania. Pri rozvoji siete je nezávislý prevádzkovateľ sústavy zodpovedný za plánovanie (vrátane schvaľovacieho postupu) a výstavbu novej infraštruktúry a jej uvedenie do prevádzky. Na tieto účely koná ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v súlade s touto kapitolou. Vlastníci prenosovej sústavy nesmú byť zodpovední za udeľovanie a riadenie prístupu tretích strán, ani za investičné plánovanie.

 

6. V prípade, ak bol určený nezávislý prevádzkovateľ sústavy, vlastník prenosovej sústavy:

 

(a) poskytuje nezávislému prevádzkovateľovi sústavy na splnenie jeho úloh v plnej miere patričnú spoluprácu a podporu vrátane všetkých príslušných informácií;

 

(b) financuje investície, o ktorých rozhodol nezávislý prevádzkovateľ sústavy a ktoré schválil regulačný orgán, alebo dáva súhlas s ich financovaním akoukoľvek zainteresovanou stranou vrátane nezávislého prevádzkovateľa sústavy. Príslušné dojednania o financovaní podliehajú schváleniu regulačným orgánom. Pred schválením sa regulačný orgán ešte poradí s vlastníkom aktív aj inými zainteresovanými stranami;

 

(c) zabezpečuje krytie záväzkov spojených s aktívami siete s výnimkou časti záväzkov týkajúcich sa úloh nezávislého prevádzkovateľa sústavy;

 

(d) poskytuje potrebné záruky na uľahčenie financovania akýchkoľvek rozšírení siete s výnimkou tých investícií, v prípade ktorých dal podľa písmena b) svoj súhlas s financovaním ktoroukoľvek zainteresovanou stranou vrátane nezávislého prevádzkovateľa sústavy.

 

7. Príslušnému národnému orgánu hospodárskej súťaže sa v úzkej spolupráci s regulačným orgánom udelia všetky príslušné právomoci na účinné monitorovanie dodržiavania povinností vyplývajúcich z ustanovení odseku 6 zo strany vlastníka prenosovej sústavy.

 

Odôvodnenie

Model nezávislého prevádzkovateľa sústavy so sebou prináša byrokraciu a finančne nákladnú regulačnú kontrolu, a preto nie je vhodnou alternatívou modelu úplného oddelenia vlastníctva. Spravodajca chce okrem úplného oddelenia vlastníctva posúdiť aj všetky ďalšie modely, ktoré môžu konkurentom vstupujúcim na trh poskytovať záruky, že nedochádza ku konfliktu záujmov a sú rovnako účinné ako model oddelenia vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Smernica 2003/54/ES

Článok 10a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10a

vypúšťa sa

Oddelenie vlastníkov prenosovej sústavy

 

1. V prípade, ak bol vymenovaný nezávislý prevádzkovateľ sústavy, sú vlastníci prenosovej sústavy, ktorí sú súčasťou vertikálne integrovaného podnikateľského subjektu, aspoň z hľadiska svojej právnej formy, organizácie a rozhodovania nezávislí od iných činností, ktoré nesúvisia s prenosom.

 

2. S cieľom zabezpečiť nezávislosť vlastníka prenosovej sústavy podľa odseku 1 sa uplatňujú tieto minimálne kritériá:

 

(a) osoby zodpovedné za riadenie vlastníka prenosovej sústavy nemôžu byť prítomné v podnikových štruktúrach integrovaného elektroenergetického podnikateľského subjektu zodpovedných, či už priamo, alebo nepriamo, za každodenné fungovanie výroby, distribúcie a dodávky elektrickej energie;

 

(b) musia byť prijaté vhodné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby profesionálne záujmy osôb zodpovedných za riadenie vlastníka prenosovej sústavy boli brané do úvahy spôsobom zaručujúcim, že budú schopné konať nezávisle;

 

(c) vlastník prenosovej sústavy vytvorí program súladu, v ktorom sa stanovia opatrenia prijaté na zabezpečenie vylúčenia diskriminačného správania a primeraného monitorovania dodržiavania tohto programu. V programe sa stanovia osobitné povinnosti zamestnancov na splnenie tohto cieľa. Ročnú správu, v ktorej sa uvádzajú prijaté opatrenia, predkladá osoba alebo orgán zodpovedný za monitorovanie programu súladu regulačnému orgánu a táto správa sa uverejňuje.

 

3. Komisia môže prijať usmernenia na zabezpečenie úplného a efektívneho dodržiavania odseku 2 tohto článku zo strany vlastníka prenosovej sústavy. Toto opatrenie určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.“

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8a (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 11 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Článok 11 ods. 2 sa nahrádza takto:

 

"2. Dispečing výrobných zariadení a používanie prepojovacích vedení sa určuje na základe kritérií, ktoré schvaľujú národné regulačné orgány a ktoré musia byť objektívne, uverejnené a uplatňované nediskriminačným spôsobom, čím sa zabezpečuje náležité fungovanie vnútorného trhu s elektrickou energiou. Do úvahy sa berie hospodárska priorita elektrickej energie z dostupných výrobných zariadení alebo prenosov prepojovacími vedeniami a technické obmedzenia sústavy.“

(Rovnaké znenie ako znenie článku 11 ods. 2 smernice 2003/54 ES, pričom sa menia niektoré časti tohto textu)

Odôvodnenie

Nezávislé národné regulačné orgány majú väčšiu možnosť byť objektívne než vlády členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8b (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 11 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8b) Článok 11 ods. 3 nahrádza takto:

 

„3. Národný regulačný orgán pri dispečingu výrobných zariadení požaduje od prevádzkovateľa sústavy, aby dával prednosť výrobným zariadeniam využívajúcim obnoviteľné zdroje energie alebo odpad alebo vyrábajúcim kombinované teplo a elektrinu okrem prípadov, keď by sa neplnili požiadavky technickej rovnováhy či bezpečnosti a spoľahlivosti siete.“

(Rovnaké znenie ako znenie článku 11 ods. 3 smernice 2003/54 ES, pričom sa menia niektoré časti tohto textu)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8c (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 11 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8c) Článok 11 ods. 5 nahrádza takto:

 

„5. Členské štáty požadujú prostredníctvom národných regulačných orgánov, aby prevádzkovatelia prenosovej sústavy dodržiavali minimálne normy pre prevádzku, údržbu a rozvoj prenosovej sústavy vrátane kapacity prepojenia. Národné regulačné orgány by mali dostať väčšie právomoci, aby sa zabezpečilo, že európski spotrebitelia budú pri ich činnosti zohľadnení.“

(Rovnaké znenie ako znenie článku 11 ods. 5 smernice 2003/54 ES, pričom sa menia niektoré časti tohto textu)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8d (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 11 – odsek 7a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8d) V článku 11 sa pridáva tento odsek:

 

„7a. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy podporujú zapojenie veľkých koncových spotrebiteľov a zoskupení koncových spotrebiteľov do rezervných a vyrovnávacích trhov. Ak budú mať ponuky výroby a dopytu rovnakú cenu, uprednostní sa dopyt.“

(Doplnenie nového odseku 7a do článku 11 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Pre zvýšenie energetickej účinnosti je dôležité, aby sa spotrebitelia aktívne zúčastňovali na trhoch vedľajších služieb, najmä ak sú schopní znížiť dopyt v určitých kritických momentoch (odberová špička, núdzový stav). Veľkí koncoví spotrebitelia sa na týchto trhoch môžu zúčastňovať priamo alebo nepriamo. Malí spotrebitelia sa na takýchto trhoch nemôžu zúčastňovať priamo, pokiaľ niekto (napr. dodávateľ) nebude schopný zoskupiť veľký počet malých spotrebiteľov a účinne kontrolovať časť ich dopytu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8e (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 11 – odsek 7b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8e) V článku 11 sa pridáva tento odsek:

 

„7b. Národné regulačné orgány zabezpečia, aby vyrovnávacie pravidlá a tarify boli primerane harmonizované vo všetkých členských štátoch do ...*. Zabezpečia najmä, aby veľkí koncoví spotrebitelia, zoskupenia koncových spotrebiteľov a distribuovaní výrobcovia boli schopní účinne prispievať k vyrovnávaniu a ďalším relevantným vedľajším službám.

 

* Do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.“

(Doplnenie nového odseku 7b do článku 11 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Podľa článku 23 sú regulačné orgány zodpovedné za „stanovovanie alebo schvaľovanie minimálne metodík používaných na výpočet alebo stanovenie podmienok (...) pre (...) poskytovanie vyrovnávacích služieb“. Keďže harmonizácia vyrovnávacích služieb je kľúčovým prvkom riadneho fungovania vnútorného trhu, regulačné orgány musia v úzkej spolupráci s prevádzkovateľmi prenosovej sústavy zabezpečiť príslušnú úroveň harmonizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Smernica 2003/54/ES

Článok 12 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Obchodné informácie, ktoré majú rozhodujúci význam pre hospodársku súťaž na trhu, a najmä informácie umožňujúce určiť miesto plnenia dodávky, informácie o inštalovanej kapacite a informácie o predplatenej kapacite, sú dostupné všetkým prevádzkovateľom dodávok elektrickej energie na trhu. Národný regulačný orgán v prípade potreby požiada spoločnosti prítomné na trhu, aby tieto informácie poskytli príslušným osobám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9a (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 14 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) Článok 14 ods. 1 sa nahrádza takto:

 

"1. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zodpovedá za zabezpečovanie toho, že systém dlhodobo vyhovuje odôvodneným požiadavkám na rozvod elektriny, prevádzku, údržbu a podľa ekonomických podmienok za rozvoj bezpečnej, spoľahlivej a účinnej distribučnej sústavy na svojom území s náležitým zreteľom na životné prostredie, a za podporovanie energetickej účinnosti.“

(Rovnaké znenie ako znenie článku 14 ods. 1 smernice 2003/54 ES, pričom sa menia niektoré časti tohto textu)

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o plnenie uvedených kritérií, prevádzkovatelia distribučnej sústavy by mali mať rovnaké povinnosti ako prevádzkovatelia prenosovej sústavy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9b (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 14 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9b) Článok 14 ods. 3 sa nahrádza takto:

 

„3. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytuje užívateľom sústavy informácie, ktoré potrebujú na účinný prístup do sústavy a na jej účinné využívanie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9c (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 14 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9c) Do článku 14 sa vkladá tento odsek 3a:

 

„3a. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy predkladá príslušnému regulačnému orgánu do jedného roka od nadobudnutia účinnosti smernice .../.../ES [ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou] návrh s popisom vhodných informačných a komunikačných systémov, ktoré by sa mali zaviesť s cieľom poskytovať informácie uvedené v odseku 3. Tento návrh uľahčí okrem iného používanie obojsmerných elektromerov, ktoré sa u všetkých spotrebiteľov zavedú do 10 rokov od nadobudnutia účinnosti spomínanej smernice, aktívnu účasť koncových odberateľov a distribuovaných výrobcov na prevádzke sústavy a tok informácií medzi prevádzkovateľmi distribučnej a prenosovej sústavy v reálnom čase s cieľom optimalizovať využívanie všetkých dostupných výrobných a sieťových zdrojov a zdrojov dopytu.“

(Dopĺňa nový odsek 3a do článku 14 smernice 2003/54/ES)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9d (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 14 – odsek 3b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9d) Do článku 14 sa vkladá tento odsek 3b:

 

„3b. Do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti smernice .../.../ES [ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou] národné regulačné orgány schvália alebo zamietnu návrhy uvedené v odseku 3a. Národné regulačné orgány zabezpečia plnú vzájomnú prevádzkyschopnosť plánovaných informačných a komunikačných systémov. Na tento účel môžu vydať usmernenia a vyzvať na zmeny a doplnenia návrhov uvedených v odseku 3a.“

(Dopĺňa nový odsek do článku 14 smernice 2003/54/ES)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9e (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 14 – odsek 3c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9e) Do článku 14 sa vkladá tento odsek 3c:

 

„3c. Národný regulačný orgán informuje o svojom rozhodnutí týkajúcom sa návrhu uvedeného v odseku 3 agentúru alebo Komisiu (v prípade, že agentúra ešte nezačala svoju činnosť), a to ešte pred tým, ako ho oznámi prevádzkovateľovi distribučnej súpravy. Agentúra alebo Komisia zabezpečí, aby plánované informačné a komunikačné systémy uľahčili vývoj vnútorného trhu s elektrickou energiou a nepriniesli žiadne nové technické prekážky.“

(Dopĺňa nový odsek do článku 14 smernice 2003/54/ES)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9f (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 14 – odsek 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9f) Do článku 14 sa vkladá tento odsek 4a:

 

„4a. Členské štáty podporujú modernizáciu distribučných sietí, ktoré sa budujú tak, aby podporovali decentralizovanú výrobu elektrickej energie a zabezpečovali energetickú účinnosť.“

(Doplnenie nového odseku 4a do článku 14 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Členské štáty by mali vyvinúť väčšie úsilie najmä na podporu kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10 – písmeno c

Smernica 2003/54/ES

Článok 15 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak je prevádzkovateľ distribučnej sústavy súčasťou vertikálne integrovaného podnikateľského subjektu, členské štáty zabezpečia, aby sa činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy monitorovali tak, aby nemohol tento stav využiť na narušenie hospodárskej súťaže. Vertikálne integrovaní prevádzkovatelia distribučnej sústavy musia pri svojej komunikácii a označovaní dbať najmä na to, aby nedošlo k zámene vzhľadom na samostatnú identitu dodávateľskej pobočky vertikálne integrovaného podnikateľského subjektu.

3. Ak je prevádzkovateľ distribučnej sústavy súčasťou vertikálne integrovaného podnikateľského subjektu, národné regulačné orgány zabezpečia, aby sa činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy monitorovali tak, aby nemohol tento stav využiť na narušenie hospodárskej súťaže. Vertikálne integrovaní prevádzkovatelia distribučnej sústavy musia pri svojej komunikácii a označovaní dbať najmä na to, aby nedošlo k zámene vzhľadom na samostatnú identitu dodávateľskej pobočky vertikálne integrovaného podnikateľského subjektu.

Odôvodnenie

Národné regulačné orgány by mali prevziať zodpovednosť za kontrolu ustanovení o oddelení pre prevádzkovateľov distribučných sústav, aby zabezpečili ich nezávislosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10 – písmeno c

Smernica 2003/54/ES

Článok 15 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia môže prijať usmernenia na zabezpečenie toho, aby prevádzkovateľ distribučnej sústavy úplne a efektívne dodržiaval odsek 2, pokiaľ ide o úplnú nezávislosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy, aby nedošlo k diskriminácii a aby sa pri dodávateľskej činnosti vertikálne integrovaného podnikateľského subjektu nemohli získať nespravodlivé výhody z jeho vertikálnej integrácie. Toto opatrenie určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s týmto ustanovením Európska Komisia prijme v rámci komitologického postupu usmernenia, ktoré zabezpečia: i) nezávislosť prevádzkovateľov distribučnej sústavy, ii) zamedzenie diskriminácie a iii) zamedzenie získavania nespravodlivých výhod z vertikálnej integrácie pri dodávateľskej činnosti vertikálne integrovaného podniku. Všetky tieto opatrenia sa prijmú so zapojením Rady a Európskeho parlamentu, pretože nadmerné využívanie komitológie by mohlo prehĺbiť regulačnú neistotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11a (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 19 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Článok 19 ods. 3 sa nahrádza takto:

 

„3. Elektroenergetické podnikateľské subjekty vedú vo svojom internom účtovníctve oddelené účtovníctvo pre každú zo svojich prenosových a distribučných činností tak, ako by to museli robiť v prípade, že by predmetné činnosti vykonávali oddelené spoločnosti, s cieľom zabrániť diskriminácii, krížovým dotáciám a deformácii hospodárskej súťaže. Taktiež vedú účtovníctvo pre každú činnosť v oblasti elektroenergetiky netýkajúcu sa prenosu a distribúcie, ktoré môže byť konsolidované. Až do 1. júla 2007 vedú oddelené účtovníctvo pre oblasť dodávok pre oprávnených zákazníkov a pre dodávky pre neoprávnených zákazníkov. V účtovníctve sa uvádza príjem z vlastníctva prenosovej/distribučnej sústavy. Pokiaľ je to vhodné, vedú konsolidované účtovníctvo pre iné činnosti mimo oblasti elektroenergetiky. Interné účtovníctvo zahŕňa súvahu a výkaz ziskov a strát pre každú činnosť.“

(Doplnenie jedného slova (každú) do článku 19 ods. 3 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

V dôsledku rastu mnohonárodných energetických podnikov v Európe je nevyhnutné uviesť, že sa zverejňuje samostatné účtovníctvo každého vnútroštátneho energetického podniku a nezahŕňa sa do účtovníctva materskej spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11b (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 20 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11b) Článok 20 ods. 2 sa nahrádza takto:

 

„2. Prevádzkovateľ prenosovej alebo distribučnej sústavy môže odmietnuť prístup tam, kde mu chýba potrebná fyzicky dostupná kapacita. Pre takéto odmietnutia musia byť uvedené náležite opodstatnené dôvody založené na objektívnych, technicky a ekonomicky odôvodnených kritériách. Národný regulačný orgán zabezpečí, aby sa tieto kritériá dôsledne uplatňovali a aby užívateľ sústavy, ktorému bol odmietnutý prístup, mal právo na odvolanie. V prípade odmietnutia prístupu národný regulačný orgán zabezpečí, pokiaľ je to vhodné, aby prevádzkovateľ prenosovej alebo distribučnej sústavy poskytol príslušné informácie o opatreniach, ktoré budú potrebné pre posilnenie siete. Strane, ktorá takéto informácie žiada, môže byť vyúčtovaný primeraný poplatok odrážajúci náklady na poskytnutie takýchto informácií.“

(Dopĺňa nové prvky do článku 20 ods. 2 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Každé odmietnutie prístupu by mal vykonať prevádzkovateľ sústavy, a to na základe náležite odôvodnených technicky a ekonomicky podložených kritérií. Odmietnutie by malo byť podložené len vtedy, ak neexistuje dostatočná fyzicky dostupná kapacita. Regulačný orgán by mal mať povinnosť zabezpečiť, že kritériá odmietnutia prístupu sa dôkladne uplatňujú, a odporučiť investície do kapacít alebo pripojení, aby sa zlepšilo poskytovanie pripojení v prípade, že sú na to ekonomické dôvody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11c (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 21 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11c) V článku 21 sa pridáva tento odsek:

 

„2a. Oprávnení spotrebitelia majú právo uzatvárať zmluvy s viacerými dodávateľmi súčasne.“

(Dopĺňa nový odsek 2a do článku 21 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Spotrebitelia musia mať možnosť uzatvárať zmluvy s viacerými dodávateľmi súčasne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11d (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 21 – odsek 2b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11d) V článku 21 sa pridáva tento odsek:

„2b. Agentúra v reálnom čase monitoruje všetky organizované veľkoobchodné trhy s elektrickou energiou v Únii, EHP a susedných krajinách s cieľom odhaliť zneužívanie trhovej sily alebo nedostatky vo formovaní trhu a podporiť zvýšenie účinnosti vnútorného trhu.“

(Dopĺňa nový odsek 2b do článku 21 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Monitorovanie trhu je účinným nástrojom na odhalenie zneužívania trhovej sily. Je dôležité zabezpečiť, aby monitorovanie národných trhov vykonávali národné regulačné orgány podľa harmonizovaných kritérií a metodík. Národné regulačné orgány však veľmi často nemajú nevyhnutné zdroje na nepretržité sledovanie trhov v reálnom čase, a preto sa opierajú o mesačné či dokonca ročné analýzy. Agentúra by mala mať k dispozícii všetky zdroje potrebné na vykonávanie tejto kľúčovej úlohy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát určí iba jeden národný regulačný orgán.

1. Každý členský štát určí iba jeden národný regulačný orgán.

2. Členské štáty zaručia nezávislosť regulačného orgánu a zabezpečia, aby vykonával svoje právomoci nestranným a transparentným spôsobom. Na tento účel členský štát zabezpečí, aby bol regulačný orgán pri vykonávaní regulačných úloh, ktoré mu boli uložené na základe tejto smernice, z hľadiska právnej formy oddelený a funkčne nezávislý od akéhokoľvek iného verejného alebo súkromného subjektu, a aby jeho zamestnanci a osoby zodpovedné za jeho riadenie konali nezávisle od akýchkoľvek trhových záujmov a nepožadovali alebo neprijímali pokyny od žiadneho vládneho alebo iného verejného alebo súkromného subjektu.

2. Členské štáty zaručia nezávislosť regulačného orgánu a zabezpečia, aby vykonával svoje právomoci nestranným a transparentným spôsobom. Na tento účel členský štát zabezpečí, aby bol regulačný úrad pri vykonávaní regulačných úloh, ktoré mu boli uložené na základe tejto smernice a súvisiacich právnych predpisov:

 

a) z hľadiska právnej formy oddelený a funkčne nezávislý od akéhokoľvek iného verejného alebo súkromného subjektu, a

 

b) aby jeho zamestnanci a osoby zodpovedné za jeho riadenie konali nezávisle od akýchkoľvek trhových záujmov a

 

c) nepožadovali alebo neprijímali pri plnení regulačných úloh priame pokyny od žiadneho vládneho alebo iného verejného alebo súkromného subjektu.

3. S cieľom chrániť nezávislosť regulačného orgánu členské štáty zabezpečia najmä, aby:

3. S cieľom chrániť nezávislosť regulačného orgánu členské štáty zabezpečia najmä, aby:

a) regulačný orgán mal právnu subjektivitu, rozpočtovú nezávislosť a primerané ľudské a finančné zdroje na plnenie svojich povinností;

a) regulačný orgán mal právnu subjektivitu, finančnú nezávislosť a primerané ľudské a finančné zdroje na plnenie svojich povinností;

b) členovia jeho vedenia boli vymenúvaní na určitú dobu najmenej päť rokov bez možnosti znovuzvolenia a boli zbavení funkcie počas ich funkčného obdobia len v tom prípade, ak už nespĺňajú podmienky stanovené v tomto článku alebo ak boli obvinení z vážneho porušenia povinností.

b) členovia vedenia regulačného orgánu boli vymenúvaní na určitú dobu najmenej päť rokov, ale maximálne sedem rokov, bez možnosti znovuzvolenia. Pre polovicu členov bude toto obdobie pri prvom mandáte trvať dva a pol roka. Členovia môžu byť zbavení funkcie počas ich funkčného obdobia len v tom prípade, ak už nespĺňajú podmienky stanovené v tomto článku alebo ak sa dopustili vážneho porušenia povinností podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22a – odsek 3 – písmeno ba (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„ba) rozpočtové potreby regulačného orgánu sú kryté z priamych výnosov z operácií na energetickom trhu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Regulačný orgán pri vykonávaní svojich regulačných úloh uvedených v tejto smernici prijme všetky primerané opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov:

Regulačný orgán pri vykonávaní svojich regulačných úloh uvedených v tejto smernici prijme všetky primerané opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov:

a) podpora, v úzkej spolupráci s agentúrou, regulačnými orgánmi ostatných členských štátov a Komisiou, konkurencieschopného, bezpečného a environmentálne udržateľného vnútorného trhu s elektrickou energiou v rámci Spoločenstva a efektívne otvorenie trhu pre všetkých zákazníkov a dodávateľov v Spoločenstve;

a) podpora, v úzkej spolupráci s agentúrou, regulačnými orgánmi ostatných členských štátov a Komisiou, konkurencieschopného, bezpečného a environmentálne udržateľného vnútorného trhu s elektrickou energiou v rámci Spoločenstva, efektívne otvorenie trhu pre všetkých zákazníkov a dodávateľov v Spoločenstve a zabezpečenie toho, aby dodávateľské energetické siete fungovali účinne, spoľahlivo a s ohľadom na dlhodobé ciele;

b) rozvoj konkurencieschopných a správne fungujúcich regionálnych trhov v rámci Spoločenstva v súvislosti s dosiahnutím cieľa uvedeného v písmene a);

b) rozvoj konkurencieschopných a správne fungujúcich trhov v rámci Spoločenstva v súvislosti s dosiahnutím cieľa uvedeného v písmene a);

c) odstránenie obmedzení týkajúcich sa obchodovania s elektrickou energiou medzi členskými štátmi, vrátane rozvoja vhodných cezhraničných prenosových kapacít na uspokojenie dopytu, posilnenie integrácie národných trhov a umožnenie neobmedzeného toku elektrickej energie v celom Spoločenstve;

 

c) odstránenie všetkých obmedzení týkajúcich sa obchodovania s elektrickou energiou medzi členskými štátmi, vrátane rozvoja vhodných cezhraničných prenosových kapacít na uspokojenie dopytu a posilnenie integrácie národných trhov, aby sa uľahčil neobmedzený tok elektrickej energie v celom Spoločenstve;

d) zabezpečenie rozvoja bezpečných, spoľahlivých a účinných sústav, ktoré podporujú energetickú účinnosť, vhodnosť sústavy a výskum a inováciu na uspokojenie dopytu a rozvoj inovačných obnoviteľných a nízkouhlíkových technológií v krátkodobom i dlhodobom horizonte;

d) zabezpečenie rozvoja na zákazníka orientovaných, bezpečných, spoľahlivých a účinných sieťových sústav nákladovo najhospodárnejším spôsobom, podpora adekvátnosti sústavy pri zabezpečení energetickej účinnosti a integrácie výroby energie z obnoviteľných zdrojov a distribuovanej výroby veľkého a malého rozsahu do prenosových a distribučných sietí;

 

da) uľahčenie prístupu do siete novým výrobným kapacitám, najmä odstraňovanie prekážok, ktoré by mohli brániť prístupu nových účastníkov trhu a energiám z obnoviteľných zdrojov;

e) zabezpečenie toho, aby sa prevádzkovateľom siete poskytol vhodný stimul, krátkodobý i dlhodobý, na zvýšenie účinnosti výkonu siete a podporu integrácie trhu;

e) zabezpečenie toho, aby sa prevádzkovateľom siete poskytol vhodný stimul, krátkodobý i dlhodobý, na zvýšenie účinnosti výkonu siete a podporu integrácie trhu;

f) zabezpečenie účinného fungovania ich národných trhov a podpora efektívnej hospodárskej súťaže v spolupráci s orgánmi hospodárskej súťaže.

f) zabezpečenie toho, aby zákazníci mali prospech z účinného fungovania ich národných trhov, podporovanie efektívnej hospodárskej súťaže v spolupráci s orgánmi hospodárskej súťaže a zaistenie ochrany spotrebiteľa;

 

fa) pomoc v snahe o dosiahnutie vysokej úrovne univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme pri dodávkach elektriny, prispievanie k ochrane zraniteľných odberateľov a pomoc pri zabezpečovaní účinnosti opatrení na ochranu spotrebiteľa uvedených v prílohe A;

 

fb) harmonizovanie nevyhnutných postupov pri výmene údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Regulačný orgán má tieto povinnosti:

1. Regulačný orgán má tieto povinnosti, ktoré v prípade potreby vykonáva v úzkej spolupráci s inými príslušnými vnútroštátnymi a európskymi orgánmi, prevádzkovateľmi prenosovej sústavy a ďalšími zúčastnenými stranami na trhu a bez toho, aby boli dotknuté ich špecifické právomoci:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno –a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

–a) stanovenie alebo schválenie regulovaných sieťových taríf a zložiek sieťových taríf, a to nezávisle a v súlade s transparentnými kritériami;

Odôvodnenie

Úloha stanovovať regulované sieťové tarify bez akéhokoľvek zásahu vonkajších činiteľov je jednou z kvalifikačných právomocí skutočne nezávislého orgánu. Táto zásada by sa mala výslovne uviesť v smernici ako prvý reálny krok k vytvoreniu skutočnej harmonizácie národných regulačných rámcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) spolupracovať v oblasti cezhraničných záležitostí s regulačným orgánom alebo regulačnými orgánmi týchto členských štátov;

b) spolupracovať v oblasti cezhraničných záležitostí s regulačným orgánom alebo regulačnými orgánmi členských štátov a s agentúrou vrátane zabezpečenia toho, aby medzi prenosovými infraštruktúrami existovala dostatočná prepojovacia kapacita, ktorá by vyhovovala účinnému hodnoteniu trhu a kritériu bezpečnosti dodávok, bez rozlišovania medzi dodávateľskými podnikmi v jednotlivých členských štátoch;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) dodržiavať a vykonávať rozhodnutia agentúry a Komisie;

c) dodržiavať a vykonávať všetky relevantné záväzné rozhodnutia agentúry a Komisie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) zabezpečovať, aby medzi činnosťami spojenými s prenosom, distribúciou a dodávkou neexistovali krížové dotácie;

e) monitorovať dodržiavanie požiadaviek na oddelenie podľa tejto smernice a ďalších relevantných právnych predpisov Spoločenstva a zabezpečovať, aby medzi činnosťami spojenými s prenosom, distribúciou a dodávkou neexistovali krížové dotácie a aby distribučné a prenosové tarify boli stanovené v dostatočnom predstihu pred obdobím, počas ktorého budú platiť;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) skúmať investičné plány prevádzkovateľov prenosovej sústavy a vo svojej ročnej správe poskytovať hodnotenie investičného plánu prevádzkovateľov prenosovej sústavy, pokiaľ ide o jeho súlad s celoeurópskym 10-ročným plánom rozvoja siete podľa článku 2c ods. 1 nariadenia (ES) č. 1228/2003;

f) skúmať investičné plány prevádzkovateľov prenosovej sústavy a vo svojej ročnej správe poskytovať hodnotenie investičného plánu prevádzkovateľov prenosovej sústavy, pokiaľ ide o jeho súlad s celoeurópskym 10-ročným plánom investícií do siete podľa článku 2c ods. 1 nariadenia (ES) č. 1228/2003; 10-ročný investičný plán vytvorí podnety na podporu investícií a zabezpečí, aby kvalita a počet pracovných síl zodpovedali záväzkom poskytovania služieb; ak príslušný poskytovateľ nesplní 10-ročný investičný plán, regulačný orgán mu uloží primerané sankcie v súlade s odporúčaniami vydanými agentúrou;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno fa (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„fa) schvaľovať ročné investičné plány prevádzkovateľov prenosovej sústavy;“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) monitorovať bezpečnosť a spoľahlivosť siete a skúmať pravidlá bezpečnosti a spoľahlivosti siete;

g) monitorovať dodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a spoľahlivosť siete, zavádzať alebo schvaľovať normy a požiadavky na kvalitu služieb a dodávok a skúmať predchádzajúce výsledky, pokiaľ ide o kvalitu služieb a dodávok, a pravidlá bezpečnosti a spoľahlivosti siete;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno ha (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„ha) podporovať vypracovávanie európskych zmlúv o prerušiteľnej dodávke;“

Odôvodnenie

Prioritou európskej zmluvy o prerušiteľnej dodávke vymedzenej v smernici 2003/54/ES je znižovanie spotreby energie v súlade s cieľmi podpory energetickej účinnosti.

Takáto zmluva stanovuje prostriedky, pomocou ktorých môže spotrebiteľ elektriny dočasne prerušiť spotrebu na žiadosť manažéra pre rovnováhu a/alebo regulačného orgánu, a teda pozastaviť činnosť, kým nebudú dodávky elektriny a dopyt po nej opäť v rovnováhe v rovnovážnej zóne alebo v sieti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22 c – odsek 1 – písmeno i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) monitorovať úroveň otvorenia trhu a hospodárskej súťaže na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni vrátane výmen elektrickej energie, cien pre domácnosti, miery zmien dodávateľa, miery odpájania a sťažností domácností v dohodnutom formáte, ako aj narušenia alebo obmedzenia hospodárskej súťaže v spolupráci s orgánmi hospodárskej súťaže, vrátane poskytovania príslušných informácií a predkladania náležitých prípadov do pozornosti príslušným orgánom hospodárskej súťaže;

i) monitorovať úroveň účinného otvorenia trhu a hospodárskej súťaže na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni vrátane výmen elektrickej energie, cien pre domácnosti, miery zmien dodávateľa, primeraných podmienok zálohových platieb, ktoré zodpovedajú skutočnej spotrebe, miery pripájania a odpájania, poplatkov za údržbu a sťažností domácností v dohodnutom formáte, ako aj narušenia alebo obmedzenia hospodárskej súťaže v spolupráci s orgánmi hospodárskej súťaže vrátane poskytovania príslušných informácií a predkladania náležitých prípadov do pozornosti príslušným orgánom hospodárskej súťaže;

Odôvodnenie

Je v záujme väčšieho výberu pre zákazníkov, aby mal orgán právomoc monitorovať širšiu škálu parametrov a poplatkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek – písmeno ia (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„ia) monitorovať výskyt reštriktívnych zmluvných praktík vrátane doložiek o výlučnosti, ktoré môžu brániť zákazníkom mimo domácností uzatvoriť zmluvu s viacerými dodávateľmi súčasne alebo obmedziť ich možnosť zvoliť si takýto postup; národné regulačné orgány v prípade potreby informujú o takýchto praktikách národné orgány hospodárskej súťaže;“

Odôvodnenie

Ak budú mať zákazníci mimo domácností možnosť vybrať si svojich dodávateľov a nebudú obmedzovaní doložkami o výlučnosti, prispeje to k rozvíjaniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno ib (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„ib) uznať zmluvnú slobodu, pokiaľ ide o dlhodobé zmluvy, a možnosť uzatvárať zmluvy založené na aktívach pod podmienkou, že sú v súlade s právnymi predpismi EÚ.“

Odôvodnenie

Treba rozvíjať nové kapacity, najmä prostredníctvom nových účastníkov trhu. Na zabezpečenie časti prostriedkov na financovanie takýchto investícií by mohli byť nevyhnutné dlhodobé zmluvy so základnými zákazníkmi. Okrem toho užívatelia s vysokou spotrebou energie potrebujú prístup k dlhodobým predvídateľným zmluvám o odbere elektrickej energie, aby zostali konkurencieschopní v porovnaní s inými regiónmi, kde sú tieto zmluvy možné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno j

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

j) monitorovať čas, ktorý prenosové a distribučné podniky vynaložili na vykonanie prepojení a opráv;

j) monitorovať čas, ktorý prenosové a distribučné podniky vynaložili na vykonanie prepojení a opráv, a ukladať sankcie v súlade s pokynmi agentúry, ak sa tieto zásahy predĺžili bez riadneho dôvodu;

Odôvodnenie

Musia sa zaviesť účinné, úmerné a odrádzajúce sankcie, ktoré budú použiteľné voči elektroenergetickým spoločnostiam v prípade neplnenia akýchkoľvek povinností stanovených v tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno k

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

k) bez toho, aby bola dotknutá právomoc iných národných regulačných orgánov, zabezpečovať vysoký štandard univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme v prípade elektrickej energie, ochranu zraniteľných zákazníkov a účinnosť opatrení na ochranu zákazníkov uvedených v prílohe A;

k) bez toho, aby bola dotknutá právomoc iných národných regulačných orgánov, monitorovať vysoký štandard univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme v prípade elektrickej energie a ochranu zraniteľných zákazníkov;

Odôvodnenie

Niektoré povinnosti musia ako prvé plniť vlády, pretože sa týkajú skôr sociálnych opatrení než regulácie maloobchodného trhu. Regulačné orgány sa necítia byť kompetentné určovať sociálnu politiku. Mali by im však byť zverené právomoci na zabezpečenie efektívneho presadzovania ustanovení prílohy A. Prinajmenšom by sa malo objasniť, že zodpovednosť za vykonávanie prílohy A o ochrane spotrebiteľa spadá do pôsobnosti regulačných orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     112

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno ka (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„ka) zabezpečiť účinnosť a presadzovanie opatrení na ochranu spotrebiteľa stanovených v prílohe A;“

Odôvodnenie

Národné regulačné orgány musia účinne presadzovať „opatrenia na ochranu spotrebiteľa“ stanovené v prílohe A.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno l

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

l) aspoň raz ročne uverejňovať odporúčania o súlade dodávateľských taríf s ustanoveniami článku 3;

l) aspoň raz ročne uverejňovať odporúčania o súlade dodávateľských taríf s ustanoveniami článku 3, pričom sa v týchto odporúčaniach musí venovať náležitá pozornosť vplyvu na fungovanie trhu s regulovanými cenami (veľkoobchodnými cenami a cenami pre koncových užívateľov);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     114

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno la (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„la) informovať národné orgány hospodárskej súťaže a Komisiu o členských štátoch, v ktorých sú regulované tarify nižšie ako trhová cena;“

Odôvodnenie

Aby sa podporil rozvoj vnútorného trhu, je potrebné zrušiť regulované tarify nižšie ako trhová cena a otvoriť tak trh. Musia sa zaviesť účinné, úmerné a odrádzajúce sankcie, ktoré budú použiteľné voči elektroenergetickým spoločnostiam v prípade neplnenia tejto požiadavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     115

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno m

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

m) zabezpečovať prístup k údajom o spotrebe zákazníkov, uplatňovanie jednotného formátu údajov o spotrebeprístup k údajom podľa písmena h) prílohy A;

m) stanovovať štandardizované pravidlá upravujúce vzťahy medzi konečnými zákazníkmi a dodávateľmi, distribútormi a prevádzkovateľmi meracej sústavy, ktoré by sa týkali prinajmenšom prístupu k údajom o spotrebe zákazníkov vrátane údajov o cenách a všetkých súvisiacich výdavkoch, uplatňovania ľahko zrozumiteľného jednotného formátu takýchto údajov, primeraných zálohových platieb, ktoré zodpovedajú skutočnej spotrebe, rýchleho prístupu všetkých zákazníkov takýmto údajom podľa písmena h) prílohy A;

Odôvodnenie

Ďalšie objasnenie povinností orgánu prispeje k fungovaniu trhu a v konečnom dôsledku prospeje odberateľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     116

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno oa (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„oa) požívať právo veta v prípade rozhodnutí o menovaní alebo odvolaní osôb zodpovedných za všeobecné riadenie prevádzkovateľa prenosovej sústavy;“

Odôvodnenie

Ak by smernica poskytla národným regulačným orgánom právo vetovať menovanie alebo odvolanie členov manažmentu prevádzkovateľa prenosovej sústavy, pomohla by zabezpečiť, aby sa riadne zohľadnili profesijné záujmy osôb zodpovedných za riadenie PPS, a teda aby tieto osoby mohli svoje povinnosti plniť úplne nezávisle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     117

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno ob (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„ob) stanovovať alebo schvaľovať tarify za prístup do siete a zverejňovať metodiku používanú na určovanie týchto taríf.“

Odôvodnenie

Národné regulačné orgány musia mať možnosť stanovovať alebo schvaľovať tarify, aby sa zabezpečil spravodlivý prístup pre všetkých účastníkov trhu s elektrickou energiou. Metodika určovania týchto taríf musí byť transparentná a musí sa zverejňovať v súlade s odsekom 4 tohto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     118

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno oc (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„oc) stanovovať alebo schvaľovať normy pre kvalitu služieb, monitorovať dodržiavanie a ukladať sankcie za nedodržiavanie;“

Odôvodnenie

Kvalita služieb je jedným z dvoch hlavných faktorov (druhým je cena), ktoré sa musia regulovať (ak sa kvalita nebude regulovať, môže sa zhoršiť). Regulačný orgán by mal mať právo stanovovať a schvaľovať kvalitatívne normy, monitorovať dodržiavanie týchto noriem a ukladať sankcie za ich nedodržiavanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     119

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno od (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„od) monitorovať uplatňovanie ochranných opatrení uvedených v článku 24;“

Odôvodnenie

Zmenený a doplnený bývalý odsek 3f.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     120

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno oe (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„(oe) harmonizovať postupy výmeny údajov pre najdôležitejšie trhové postupy na regionálnej úrovni;“

Odôvodnenie

EÚ sa usiluje o vytvorenie cezhraničných regiónov jedného trhu. Na tento účel je veľmi dôležitá harmonizácia všetkých postupov výmeny údajov. Účinné postupy výmeny údajov na liberalizovanom trhu sú základným predpokladom na riadenie plánovania, zúčtovanie, vyrovnanie účtov, výmenu dodávateľa a na mnohé iné účely. Nedostatok koordinovaných postupov na výmenu údajov bráni vytváraniu cezhraničných trhových regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     121

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno of (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„(of) určovať cenové limity na nekonkurenčných trhoch na určité, obmedzené obdobie, aby zákazníci boli chránení pred zneužívaním trhu, stanovovať pevné cenové limity na dostatočne vysokej úrovni, aby neodrádzali nových účastníkov trhu alebo nebránili rastu existujúcich konkurentov;“

Odôvodnenie

Národné regulačné orgány musia byť schopné určiť cenové limity tam, kde je nadmerný vplyv trhu, ale tieto limity musia byť dostatočné vysoké, aby neodradili vstup nových spoločností a rozširovanie existujúcich konkurentov a rozvoj vnútorného trhu s elektrickou energiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     122

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno og (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„(og) zabezpečovať audit politík údržby prevádzkovateľov prenosovej sústavy;“

Odôvodnenie

Politiky údržby prevádzkovateľov sústavy majú kľúčový význam pre bezpečnosť dodávok. Môžu sa však použiť na diskriminačné účely pri vypracúvaní programov údržby. Na zabezpečenie neutrality politík údržby voči všetkým užívateľom siete a bezpečnosti dodávok by sa mali právomoci národných regulačných orgánov rozšíriť aj o túto kompetenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     123

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno oh (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„(oh) vypracovať spolu s príslušnými plánovacími orgánmi pokyny týkajúce sa časovo obmedzeného licenčného konania s cieľom povzbudiť nových účastníkov trhu, aby začali vyrábať a obchodovať;“

Odôvodnenie

Mnoho nových účastníkov trhu má v súčasnosti problémy so začatím výroby a obchodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     124

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno oi (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„(oi) zabezpečovať transparentnosť kolísania veľkoobchodných cien.“

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov trhu, všetky zmeny veľkoobchodných cien musia byť dostupné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     125

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„1a. Ak to členský štát ustanoví, monitorovacie povinnosti uvedené v odseku 1 môže vykonávať iný orgány ako regulačný orgán. Zistenia tohto monitorovania sa v takom prípade regulačnému orgánu poskytnú čo najskôr.

 

Regulačný orgán v súlade so zásadou lepšieho regulovania podľa možnosti konzultuje s prevádzkovateľmi prenosovej sústavy a úzko spolupracuje s inými relevantnými národnými orgánmi pri výkone povinností uvedených v odseku 1, pričom si zachovávajú nezávislosť bez toho, aby boli dotknuté ich osobitné právomoci.“

Odôvodnenie

Znenie sa presunulo z uvádzacej vety do odseku 1a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     126

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„2a. Národný regulačný orgán pri monitorovaní národných trhov s elektrinou v súlade s písmenom i) odseku 1 vrátane monitorovania veľkoobchodných a maloobchodných cien preberá harmonizované metódy odsúhlasené a schválené agentúrou.“

(Dopĺňa nový odsek 2a do článku 22c smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Monitorovanie trhu je účinným nástrojom na odhalenie zneužívania trhovej sily. Je dôležité zabezpečiť, aby monitorovanie národných trhov vykonávali národné regulačné orgány podľa harmonizovaných kritérií a metodík. Národné regulačné orgány však veľmi často nemajú potrebné zdroje na nepretržité monitorovanie trhov v reálnom čase, a preto sa spoliehajú na mesačné či dokonca ročné analýzy. Agentúra by mala mať k dispozícii všetky zdroje potrebné na vykonávanie tejto kľúčovej úlohy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     127

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) spolupracovať s národným orgánom hospodárskej súťaže pri skúmaní fungovania trhov s elektrickou energiou a v prípade neporušovania pravidiel hospodárskej súťaže rozhodovať o primeraných opatreniach potrebných a vhodných na podporu efektívnej hospodárskej súťaže a zabezpečenie správneho fungovania trhu vrátane virtuálnych elektrární;

(b) spolupracovať s národným orgánom hospodárskej súťaže pri skúmaní fungovania trhov s elektrickou energiou a rozhodovať o primeraných opatreniach potrebných a vhodných na podporu efektívnej hospodárskej súťaže a zabezpečenie správneho fungovania trhu;

 

Odôvodnenie

Pozmenené znenie zachováva pevný a vyvážený regulačný prehľad o trhoch, ako sa pôvodne navrhovalo (vrátane opatrení ex ante), pričom nevzniká nebezpečenstvo, že by sa zamieňali úlohy regulačných orgánov a orgánov pre hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     128

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 3 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) požadovať informácie dôležité pre plnenie jeho úloh od energetických podnikov;

(c) získavať informácie dôležité na plnenie jeho úloh od energetických podnikov, vrátane odôvodnení každého zamietnutia prístupu tretích strán a všetkých informácií o opatreniach potrebných na posilnenie siete, a v prípade potreby spolupracovať s regulátormi finančného trhu;

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečilo, že národné regulačné orgány sú schopné monitorovať fungovanie trhu s elektrickou energiou, mali by byť schopné získať všetky príslušné informácie od energetických podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     129

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Regulačné orgány sú zodpovedné za stanovovanie podmienok a ich schvaľovanie pred ich nadobudnutím účinnosti; ide o podmienky:

4. Regulačné orgány sú zodpovedné za stanovovanie podmienok a ich schvaľovanie pred ich nadobudnutím účinnosti; ide o podmienky:

(a) pripojenia a prístupu do národných sietí vrátane prenosových a distribučných taríf. Tieto tarify umožnia realizáciu potrebných investícií do sietí spôsobom, ktorý zabezpečí životaschopnosť sietí;

(a) pripojenia a prístupu do národných sietí vrátane prenosových a distribučných taríf a ich metodík alebo metodík a ich monitorovania stanovovania alebo schvaľovania prenosových a distribučných taríf. Tieto tarify zohľadňujú skutočne vzniknuté náklady, pričom tieto náklady zodpovedajú nákladom účinného prevádzkovateľa a sú transparentné. Umožňujú realizáciu potrebných investícií do sietí spôsobom, ktorý zabezpečí životaschopnosť sietí. Tieto tarify nie sú diskriminačné voči nových účastníkom trhu;

(b) poskytovania služieb vyrovnávania siete.

(b) poskytovania služieb vyrovnávania siete, pri ktorom sa čo najviac odrážajú náklady a ktoré je neutrálne z hľadiska príjmov, pričom vytvára vhodné stimuly pre užívateľov sietí, aby udržiavali v rovnováhe svoj odber a zásobovanie; sú spravodlivé a nediskriminačné a sú založené na objektívnych kritériách;

 

(ba) prístupu do cezhraničných infraštruktúr vrátane postupov na prideľovanie kapacity a riadenia v prípade preťaženia.

 

Regulačné orgány majú právomoc požadovať od prevádzkovateľov prenosovej sústavy, aby upravili tieto podmienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     130

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Regulačné orgány pri stanovovaní alebo schvaľovaní taríf zabezpečujú, aby sa prevádzkovateľom siete poskytol vhodný krátkodobý i dlhodobý stimul pre zvyšovanie účinnosti, posilňovanie integrácie trhu a podporu súvisiacich výskumných činností.

5. Regulačné orgány pri stanovovaní alebo schvaľovaní podmienok či metodík taríf a služieb vyrovnávania siete zabezpečujú, aby sa prevádzkovateľom siete poskytol vhodný krátkodobý i dlhodobý stimul na zvyšovanie účinnosti, posilňovanie integrácie trhu, zaistenie bezpečnosti dodávok a podporu súvisiacich výskumných činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     131

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 5a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„5a. Regulačné orgány monitorujú riadenie v prípade preťaženia v rámci národných elektrických sietí a prepojovacích vedení.

 

Prevádzkovatelia prenosovej sústavy predložia národným regulačným orgánom na schválenie svoje postupy riadenia v prípade preťaženia vrátane prideľovania kapacity. Národné regulačné orgány môžu požiadať o zmenu týchto postupov pred ich schválením.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     132

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Regulačné orgány majú právomoc žiadať v nevyhnutnom prípade od prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy, aby zmenili podmienky vrátane taríf uvedených v tomto článku v snahe zabezpečiť ich primeranosť a uplatňovanie nediskriminačným spôsobom.

6. Regulačné orgány majú právomoc žiadať v nevyhnutnom prípade od prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy, aby zmenili podmienky uvedené v tomto článku v snahe zabezpečiť ich primeranosť a uplatňovanie nediskriminačným spôsobom. Regulačné orgány v prípade oneskorenia stanovenia prenosových a distribučných taríf oneskorí majú právomoc stanoviť predbežné prenosové a distribučné tarify a rozhodnúť o vhodných kompenzačných opatreniach, ak sa konečné tarify líšia od týchto dočasných taríf.

Odôvodnenie

Národné regulačné orgány by mali mať túto právomoc, aby zabezpečili, že prevádzkovatelia prenosových sústav a prevádzkovatelia distribučných sústav prijmú vhodné opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     133

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Každá strana, ktorá vznesie sťažnosť voči prevádzkovateľovi prenosovej alebo distribučnej sústavy, sa môže so sťažnosťou obrátiť na regulačný orgán, ktorý vo funkcii orgánu urovnávajúceho spory vydá rozhodnutie do dvoch mesiacov od prijatia sťažnosti. Táto lehota sa môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ak regulačné orgány požadujú dodatočné informácie. Táto lehota môže byť predĺžená so súhlasom sťažovateľa. Takéto rozhodnutie má záväznú platnosť, pokiaľ nie je zrušené v odvolacom konaní.

7. Každá strana, ktorá vznesie sťažnosť voči prevádzkovateľovi prenosovej alebo distribučnej sústavy v súvislosti s povinnosťami tohto prevádzkovateľa vyplývajúcimi z tejto smernice, sa môže so sťažnosťou obrátiť na regulačný orgán, ktorý vo funkcii orgánu urovnávajúceho spory vydá rozhodnutie do dvoch mesiacov od prijatia sťažnosti. Táto lehota sa môže predĺžiť o dva mesiace, ak regulačný orgán požiadal dodatočné informácie. Táto lehota sa môže byť predĺžená so súhlasom sťažovateľa. Takéto rozhodnutie má záväznú platnosť, pokiaľ nie je zrušené v odvolacom konaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     134

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Ktorákoľvek strana, ktorá je dotknutá a má právo sťažovať sa vzhľadom na rozhodnutie o metodikách prijaté podľa tohto článku, alebo pokiaľ má regulačný orgán povinnosť radiť sa o navrhnutých metodikách, môže najneskôr do dvoch mesiacov, alebo v kratšej lehote stanovenej členskými štátmi, od uverejnenia rozhodnutia alebo návrhu na rozhodnutie podať sťažnosť na preskúmanie. Takáto sťažnosť nemá odkladný účinok.

8. Každá strana, ktorá je dotknutá a má právo sťažovať sa vzhľadom na rozhodnutie o metodikách prijaté podľa tohto článku, alebo ak má regulačný orgán povinnosť radiť sa o navrhnutých tarifách alebo metodikách, môže najneskôr do dvoch mesiacov, alebo v kratšej lehote stanovenej členskými štátmi, od uverejnenia rozhodnutia alebo návrhu na rozhodnutie podať sťažnosť na preskúmanie. Takáto sťažnosť nemá odkladný účinok.

Odôvodnenie

Členské štáty podobne ako v súčasnom regulačnom režime budú mať možnosť zvoliť si zavedenie regulačnej kontroly buď nad samotnými tarifami, alebo nad metodikami, na základe ktorých sa vypočítavajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     135

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12. Rozhodnutia, ktoré prijali regulačné orgány, sa zdôvodnia.

12. Rozhodnutia, ktoré prijali regulačné orgány, sú riadne odôvodnené a dostupné verejnosti na umožnenie legálnej kontroly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     136

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. Členské štáty zabezpečia, aby boli na národnej úrovni zavedené vhodné mechanizmy, v rámci ktorých môže strana dotknutá rozhodnutím národného regulačného orgánu podať odvolanie na orgán nezávislý od zúčastnených strán.

13. Členské štáty zabezpečia, aby boli na národnej úrovni zavedené vhodné mechanizmy, v rámci ktorých môže strana dotknutá rozhodnutím národného regulačného orgánu podať odvolanie na vnútroštátny súdny orgán alebo iný nezávislý vnútroštátny orgán, nezávislý od zúčastnených strán a ktorejkoľvek vlády.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     137

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

14. Komisia môže prijať usmernenia týkajúce sa implementácie právomocí uvedených v tomto článku regulačným orgánom. Toto opatrenie určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     138

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22d – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Aby sa v prípadoch vytvárania regionálnych trhov s elektrinou zabezpečilo, že ich integráciu budú monitorovať vhodné regulačné štruktúry. Príslušné národné regulačné orgány zabezpečujú v úzkej spolupráci s agentúrou a pod jej vedením, že v súvislosti s ich regionálnymi trhmi sa splnia aspoň tieto regulačné úlohy:

2. Regulačné orgány spolupracujú aspoň na regionálnej úrovni s cieľom podporiť prijatie prevádzkových dojednaní na zabezpečenie optimálneho riadenia siete, rozvoj spoločných výmen elektrickej energie a prideľovanie cezhraničnej kapacity a zabezpečiť minimálnu úroveň prepojovacej kapacity v rámci regiónu na umožnenie rozvoja efektívnej hospodárskej súťaže.

(i) spolupráca aspoň na regionálnej úrovni s cieľom podporiť prijatie prevádzkových opatrení na zabezpečenie optimálneho riadenia siete, rozvoj vzájomnej výmeny elektrickej energie a prideľovanie cezhraničných kapacít a zabezpečiť primeranú úroveň prepojovacej kapacity aj prostredníctvom nových prepojení v rámci regiónu a medzi regiónmi na umožnenie rozvoja efektívnej hospodárskej súťaže a zvýšenia bezpečnosti dodávok;

 

(ii) harmonizácia všetkých technických a trhových predpisov pre príslušných prevádzkovateľov prenosovej sústavy a iných účastníkov trhu, a to aspoň na príslušnej regionálnej úrovni;

 

(iii) harmonizácia predpisov upravujúcich riadenie v prípade preťaženia a spravodlivé rozdelenie ziskov a/alebo nákladov na riadenie v prípade preťaženia medzi všetkých účastníkov trhu;

 

(iv) pravidlá na zabezpečenie toho, aby vlastníci a/alebo manažéri výmen(y) energie, ktorí pôsobia na príslušnom spoločnom regionálnom trhu, boli plne nezávislí od majiteľov alebo manažérov výrobných aktív;

 

2a. Národné regulačné orgány majú oprávnenie na uzatváranie dohôd medzi sebou na podporu regulačnej spolupráce a opatrenia uvedené v odseku 2a sa podľa potreby realizujú po dôkladných konzultáciách s inými príslušnými národnými orgánmi a bez toho, aby boli dotknuté ich konkrétne právomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     139

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22d – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia môže prijať usmernenia o rozšírení povinností regulačných orgánov spolupracovať navzájom a s agentúrou a o situáciách, keď sa agentúra stáva kompetentnou rozhodovať o regulačnom režime pre infraštruktúry spájajúce aspoň dva členské štáty. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Treba objasniť, že výnimka k článku 8 ods.1 nebude znamenať automatické vytvorenie diferencovaného ISO v prípade každého vertikálne integrovaného podniku, ak sa o to požiada v rámci článku 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     140

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22e – odsek 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Komisia prijme usmernenia, prostredníctvom ktorých sa stanovia podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní tohto článku. Toto opatrenie určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pomocou tohto návrhu sa má zabezpečiť, že pokyny bude v rámci riadneho postupu schvaľovať Parlament a Rada. Komisia by mala dostať splnomocnenie len na nutné úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     141

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22f – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Regulačný orgán môže rozhodnúť o sprístupnení časti týchto informácií účastníkom trhu pod podmienkou, že sa neuverejnia obchodne citlivé informácie o jednotlivých trhových subjektoch alebo transakciách. Tento odsek sa nevzťahuje na informácie o finančných nástrojoch, ktoré patria do pôsobnosti smernice 2004/39/ES.

3. Regulačný orgán predkladá účastníkom trhu správu o výsledku vyšetrovania alebo o žiadosti o toto vyšetrovanie, pričom zabezpečí, že sa neuverejnia obchodne citlivé informácie o jednotlivých trhových subjektoch alebo transakciách.

Odôvodnenie

Odsek 3 treba pozmeniť, aby sa zabezpečilo, že prijímanie rozhodnutí je vždy transparentné a zároveň sa rešpektuje dôvernosť obchodných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     142

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22f – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V snahe zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku môže Komisia prijať usmernenia, prostredníctvom ktorých sa definujú metódy a opatrenia na vedenie záznamov, ako aj forma a obsah údajov, ktoré sa majú uchovávať. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Právomoc Komisie vydávať pokyny v rámci regulačného postupu s kontrolou, ktoré sa tu navrhujú, výrazne obmedzujú práva Európskeho parlamentu, preto by sa mala zamietnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     143

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22f – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pokiaľ ide o transakcie dodávateľských podnikov s derivátmi elektrickej energie s veľkoobchodnými zákazníkmi a s prevádzkovateľmi prenosovej sústavy, tento článok sa uplatňuje až po tom, ako Komisia prijme usmernenia uvedené v odseku 4.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V článku 22f by mali byť stanovené len rámcové podmienky týkajúce sa povinnosti uchovávať údaje, nie však presný obsah príslušných informácií. Toto by sa malo robiť pomocou príslušných pokynov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     144

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 13a (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 26 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) Článok 26 ods. 2 sa nahrádza takto:

 

2. Členský štát, ktorý po nadobudnutí účinnosti smernice z dôvodov technickej povahy má podstatné problémy pri otváraní svojho trhu pre určité obmedzené skupiny zákazníkov, okrem domácností podľa článku 21 ods. 1 písm. b), môže požiadať o výnimku z tohto ustanovenia, ktorú mu môže poskytnúť Komisia na obdobie nepresahujúce 12 mesiacov odo dňa uvedeného v článku 30 ods. 1. V každom prípade sa takáto výnimka končí v deň uvedený v článku 21 ods. 1 písm. c).“

(Rovnaké znenie ako znenie článku 26 ods. 2 smernice 2003/54 ES, iba sa skrátila lehota na 12 mesiacov.)

Odôvodnenie

Členským štátom by malo stačiť 12 mesiacov na prekonanie technických prekážok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     145

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 13b (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 26 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13b) V článku 26 sa dopĺňa tento odsek:

 

„2a. Členské štáty môžu oslobodiť priemyselné oblasti od uplatňovania ustanovení kapitol III, IV, V, VI a VII. Tieto výnimky sa netýkajú zásady prístupu tretej strany na trh. Výnimky nesmú narúšať ani plnenie úloh verejných distribučných sústav.

(Dopĺňa nový odsek 2a do článku 26 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Osobitné pravidlá by sa mali stanoviť pre priemyselné zóny, pretože toto sa vzťahuje v prvom rade na využívanie priemyselnými spotrebiteľmi v tomto odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     146

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14a (nový)

Smernica 2003/54/ES

Príloha A – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14b) V prílohe A sa písmeno a) nahrádza takto:

 

„a) mali právo uzavrieť so svojím poskytovateľom služieb v oblasti elektroenergetiky zmluvu, ktorá obsahuje:

 

- totožnosť a adresu dodávateľa,

 

- poskytované služby, ponúkané úrovne kvality služieb, ako aj lehotu na prvé pripojenie,

 

- [] ponúkané druhy služieb údržby;

 

- prostriedky, ktorými možno získať aktuálne informácie o všetkých uplatňovaných tarifách a poplatkoch za údržbu,

 

- trvanie zmluvy, podmienky, za akých možno služby alebo zmluvu obnoviť alebo zrušiť, existenciu práva na odstúpenie od zmluvy bez poplatkov,

 

- všetky kompenzačné a refundačné úpravy, ktoré sa uplatňujú na zmluvnú službu v prípade, že nie sú dodržané úrovne kvality vrátane chybného alebo oneskoreného účtovania, []

 

- spôsob začatia postupov na urovnávanie sporov v súlade s písmenom f), ako aj

 

- informácie o právach spotrebiteľa, vrátane všetkých vyššie uvedených informácií, jasne oznamované prostredníctvom webových stránok účtovacích a energetických spoločností,

 

- podrobnosti o príslušných odvolacích orgánoch a postupoch odvolávania, ktoré treba dodržať v prípade sporu.“

 

Podmienky sú spravodlivé a vopred dobre známe. V každom prípade by sa tieto informácie mali poskytovať pred uzatvorením alebo potvrdením zmluvy. Ak sa zmluvy uzatvárajú cez sprostredkovateľov, uvedené informácie sa tak isto poskytujú pred uzatvorením zmluvy;

(Rovnaké znenie ako znenie prílohy A písm. a) smernice 2003/54/ES, pričom sa pridala posledná zarážka.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     147

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14b (nový)

Smernica 2003/54/ES

Príloha A – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14b) V prílohe A sa písmeno b) nahrádza takto:

 

„dostávali primerané informácie o akomkoľvek úmysle zmeniť zmluvné podmienky, ako aj informácie o svojom práve na odstúpenie v prípade jej vypovedania. Poskytovatelia služieb svojim zákazníkom transparentným a zrozumiteľným spôsobom priamo oznamujú akékoľvek zvýšenie poplatkov v náležitom čase, nie neskôr než je jedno bežné zúčtovacie obdobie po tom, čo zvýšenie nadobudne účinnosť. Členské štáty zabezpečia, aby zákazníci mohli slobodne odstupovať od zmlúv, ak nesúhlasia s novými podmienkami, ktoré im oznámil ich poskytovateľ služieb v oblasti elektroenergetiky;“

(Rovnaké znenie ako znenie prílohy A písm. b) smernice 2003/54/ES, pričom sa pridalo „transparentným a zrozumiteľným spôsobom“.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     148

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14c (nový)

Smernica 2003/54/ES

Príloha A – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14c) V prílohe A sa písmeno d) nahrádza takto:

 

„d) majú na výber širokú ponuku spôsobov platby, ktorá nediskriminuje zraniteľných odberateľov. Každý rozdiel v podmienkach odráža náklady dodávateľa týkajúce sa rôznych platobných režimov. Všeobecné podmienky sú spravodlivé a transparentné. Poskytujú sa v jasnom a zrozumiteľnom jazyku. Odberatelia majú byť chránení proti nečestným alebo zavádzajúcim spôsobom predaja vrátane mimozmluvných prekážok uložených obchodníkom, napríklad nadmernej zmluvnej dokumentácie;“

(Rovnaké znenie ako znenie prílohy A písm. d) smernice 2003/54/ES, pričom sa pridalo „s cieľom nediskriminovať zraniteľných zákazníkov, ktorá zahŕňa podľa možností predplatené meracie prístroje a tabuľky na výpočet taríf bez poplatkov“ a „vrátane mimozmluvných prekážok uložených obchodníkom“.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     149

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14d (nový)

Smernica 2003/54/ES

Príloha A – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14d) V prílohe A sa písmeno f) nahrádza takto:

 

„f) mal prospech z transparentných, jednoduchých a lacných postupov pre riešenie sťažností. Konkrétne všetci spotrebitelia majú právo na to, aby ich poskytovateľ energetických služieb poskytoval služby a riešil sťažnosti. Takéto postupy umožňujú, aby sa spory urovnávali spravodlivo a pohotovo do troch mesiacov so zabezpečením systému odškodnenia a/alebo kompenzácie tam, kde je to garantované. Mali by sa podľa možností riadiť zásadami stanovenými v odporúčaní Komisie 98/257/ES;“

(Rovnaké znenie ako znenie prílohy A písm. f) smernice 2003/54/ES, pričom sa pridalo „do troch mesiacov“.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     150

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 15

Smernica 2003/54/ES

Príloha A – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) mali k dispozícii ich údaje o spotrebe a na základe výslovnej dohody a bezplatne mohli akémukoľvek podniku s licenciou na dodávku poskytnúť prístup k jeho údajom o meraní. Strana zodpovedná za správu údajov je povinná tieto údaje podniku poskytnúť. Členské štáty určia formát údajov a postup pre dodávateľov a zákazníkov na získanie prístupu k údajom. Za túto službu sa zákazníkovi neúčtujú dodatočné náklady.

(h) mohli ľahko prejsť k novému dodávateľov a mali k dispozícii ich údaje o spotrebe a na základe výslovnej dohody a bezplatne mohli akémukoľvek podniku oprávnenému na dodávku poskytnúť prístup k jeho údajom o meraní. Strana zodpovedná za správu údajov je povinná tieto údaje podniku poskytnúť. Členské štáty určia formát údajov a postup pre dodávateľov a zákazníkov na získanie prístupu k údajom. Za túto službu sa zákazníkovi neúčtujú dodatočné náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     151

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 15

Smernica 2003/54/ES

Príloha A – písmeno i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) boli každý mesiac náležite informovaní o skutočnej spotrebe elektrickej energie a nákladoch. Za túto službu sa zákazníkovi neúčtujú dodatočné náklady.

(i) aspoň štvrťročne dostávali presné informácie o skutočnej spotrebe elektrickej energie a nákladoch. Za túto službu sa zákazníkovi neúčtujú dodatočné náklady. Členské štáty zabezpečujú, že inštalácia inteligentných meracích zariadení sa skončí s minimálnymi zásahmi pre spotrebiteľov do 10 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice a že za inštaláciu zodpovedajú podniky zabezpečujúce distribúciu a dodávky elektrickej energie. Národné regulačné orgány zodpovedajú za monitorovanie procesu tohto vývoja a za stanovenie spoločných noriem na tento účel. Členské štáty zabezpečujú, že normy stanovujúce minimálne technické konštrukčné a prevádzkové požiadavky na meracie prístroje sa zaoberajú otázkami interoperability tak, aby spotrebiteľom prinášali maximálne výhody pri minimálnych nákladoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     152

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 15

Smernica 2003/54/ES

Príloha A – písmeno j

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(j) mohli zmeniť dodávateľa kedykoľvek počas roka a zákaznícky účet u predchádzajúceho dodávateľa nesmie byť vyrovnaný neskôr ako jeden mesiac od poslednej dodávky tohto predchádzajúceho dodávateľa.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     153

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 15

Smernica 2003/54/ES

Príloha A – písmeno ja (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„(ja) dostávali konečné zúčtovanie po každej zmene dodávateľa elektrickej energie najneskôr do mesiaca po informovaní príslušného dodávateľa.“

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.  Bez fungujúceho trhu s elektrickou energiou a plynom bude pre Európsku úniu čoraz zložitejšie zabezpečiť bezpečnosť dodávok, trvalo udržateľný trh s nízkouhlíkovou energetikou, ako aj celkovú konkurencieschopnosť.

2.  Predtým, ako sa budeme zaoberať vhodným modelom pre daný trh, musíme si ozrejmiť prečo vlastne na tejto zmene trváme. Táto zmena je potrebná v záujme zamedzenia znevýhodňovaniu spotrebiteľov, vytvorenia rovnakých podmienok pre všetkých účastníkov trhu, výrobcov a spotrebiteľov a zabezpečenia lepších investičných podmienok, ktoré by zaručili bezpečnosť dodávok a lepší prístup k obnoviteľným zdrojom energie. Zároveň musíme znížiť koncentráciu moci veľkých energetických spoločností, aby malé a stredné podniky získali lepší prístup k sieti. Vyžaduje si to dvojaký prístup: lepšiu reguláciu a riadenie trhov s elektrickou energiou a plynom z hľadiska správy monopolov v oblasti elektrických sietí a formovania trhu; a dôrazné uplatňovanie práva hospodárskej súťaže s cieľom znížiť koncentráciu trhu.

I - Ochrana spotrebiteľa a sociálne dôsledky

3.  Každý z modelov sa môže prejaviť nárastom cien energie. Vplyv EÚ ETS, povinnosť vyrobiť 20% energie z obnoviteľných zdrojov a postupný úbytok zásob ropy s cenami okolo 100$ za barel sú možnou predzvesťou nárastu cien.

4.  Napriek tomu, že energetická chudoba a ochrana ohrozených zákazníkov spadajú do právomoci členských štátov, existuje jasné prepojenie s politikou EÚ. EÚ musí jasne definovať pojem energetickej chudoby a trvať na tom, aby sa plány členských štátov na odstránenie energetickej chudoby predložili Komisii na kontrolu. Nástroje na ochranu slabších zákazníkov však musia rešpektovať a podporovať podmienky otvorených a konkurencieschopných trhov. Musíme zabezpečiť, aby nesolventní zákazníci, najmä dôchodcovia, neboli odpojení od dodávky elektrickej energie a aby chudobní zákazníci neboli znevýhodňovaní z hľadiska cenových modelov. Najlepším prostriedkom ako bojovať proti nedostatku palív je presadzovanie energetickej účinnosti a úsporných energetických opatrení, zároveň by sme mali hľadať možnosti ako posilniť vzťah medzi touto smernicou a požiadavkami energetickej účinnosti.

5.  V oblasti práv spotrebiteľov je potrebná väčšia transparentnosť. Prílohu k smernici budú uplatňovať, sledovať a kontrolovať národné regulačné orgány (ďalej len „NRO“), pod dohľadom nového európskeho regulačného orgánu. Základnou povinnosťou energetických spoločností by mala byť kvalita služieb. Nedostatočná kvalita služieb by sa mala trestať jasnými sankciami vrátane stiahnutia licencie alebo jeho ekvivalentu na vnútroštátnej úrovni. Súčasťou navrhovanej Európskej charty spotrebiteľov energie by mali byť smernice o elektrickej energii a plyne, čím by táto charta nadobudla právnu váhu. V každom členskom štáte by sa mal zriadiť štatutárny orgán spotrebiteľov energie.

II- Aký energetický model?

6.  Úplné oddelenie vlastníctva je jediným modelom, ktorý môže konkurentom, ktorí plánujú vstúpiť na trh, poskytnúť záruku, že nedôjde ku konfliktu záujmov.

7.  V situáciách, keď sa spoločnosť zapája do konkurenčných a zároveň monopolistických praktík, bude vždy existovať potenciálne riziko neúmernej diskriminácie. Musí však ísť ruka v ruke s vyššou transparentnosťou, koordináciou prevádzkovateľov sietí, harmonizáciou trhových pravidiel a konvergenciou vnútroštátnych právnych predpisov vrátane politiky hospodárskej súťaže.

8.  Návrh Komisie nevyžaduje, aby oddelenie vlastníctva vyústilo do nútenej privatizácie štátnych prenosových sietí.

9.  Model nezávislého prevádzkovateľa sústavy, v ktorom spoločnosť môže vlastniť, ale nie prevádzkovať elektrickú sieť, je spojený s byrokraciou a nákladnou regulačnou kontrolou a nie je preto reálnou alternatívou k modelu úplného oddelenia vlastníctva.

a) Investície

10.  Skúsenosti členských štátov ukazujú, že úplné oddelenie vlastníctva vedie k zvýšeniu investícií a výkonu sietí.

11.  Desaťročné investičné plány, stanovené v nariadení, by mali zaručiť uplatnenie dlhodobých stratégií, ktoré uprednostnia potreby spotrebiteľov pred potrebami akcionárov. Táto investičná stratégia by mala zabezpečiť dostatočnú kvalitu a množstvo pracovných síl z hľadiska plnenia záväzkov v oblasti poskytovania služieb. Mali by ju schváliť a sledovať NRO, pod dohľadom novej Európskej regulačnej agentúry. Investičné plány by mali zohľadňovať potrebu finálneho smerovania k európskej sieti.

b) Obnoviteľné zdroje energie a decentralizovaná výroba elektrickej energie

12.  Model úplného oddelenia vlastníctva zabezpečí lepší prístup obnoviteľných zdrojov energie k sieťam. My by sme však mali zájsť ďalej a zaručiť, aby obnoviteľné zdroje energie a mikrogenerácia získali prioritný prístup k sieťam, okrem prípadov, keď to znemožnia problémy s technickým vyvážením.

13.  Musíme ľuďom zabezpečiť návrat ich právomocí prostredníctvom podpory lokálnej výroby energie a mikrogenerácie, ako aj podpory miestnych zariadení na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie. To bude vyžadovať značné investície do inteligentných sietí. Vertikálne integrované energetické spoločnosti v súčasnosti nemajú motiváciu takto investovať, keďže väčšinu tejto lokálnej výroby nebudú ani vytvárať ani kontrolovať.

14.  Základom pre rozvoj decentralizovanej výroby elektrickej energie a zlepšenie energetickej účinnosti je modernizácia distribučných sietí. Smernica by tiež mala zabezpečiť podporu diaľkovým vykurovacím systémom.

III - Vykonávanie práva a regulačné orgány

15.  Komisia by mala prísne stíhať členské štáty, ktoré nedodržiavajú súčasné smernice. Na zabezpečenie funkčnosti ďalšieho modelu je nevyhnutná kontrola a jasné sankcie, čo platí predovšetkým pre energetické siete, ktoré sú prirodzenými monopolmi.

16.  Národné regulačné orgány musia byť úplne nezávislé od vlády a priemyslu a minimálna úroveň harmonizácie ich právomocí by sa mala dosiahnuť prostredníctvom zavedenia spoločných pravidiel transparentnosti a zodpovednosti. Mali by tiež prebrať zodpovednosť za to, že rozhodnutia najmä v oblasti cezhraničných investícií budú vždy prijímané s ohľadom na potreby európskych spotrebiteľov.

17.  NRO by mali byť schopné prijať opatrenia na podporu hospodárskej súťaže a mali by mať prehľad o tom, ktoré spoločnosti majú výrazne dominantné postavenie na trhu. NRO by mali získať prostriedky na dosiahnutie väčšej konkurencieschopnosti prostredníctvom spolupráce s národnými, ako aj európskymi protimonopolnými úradmi a mali by byť oprávnené uzatvárať dohody s ďalšími európskymi a národnými regulačnými orgánmi (napr. o vzájomnej výmene údajov).

18.  Právne predpisy EÚ by mali jasne vymedziť politické ciele a presný rozsah právomocí a povinností NRO vrátane práva na stanovovanie a schvaľovanie poplatkov za prístup do siete, ako aj metodiky určovania poplatkov. Každý NRO musí mať právo na získavanie relevantných informácií od plynárenských a energetických spoločností a ukladanie efektívnych sankcií, ako aj primerané práva na vedenie vyšetrovania a dostatočné právomoci na urovnávanie sporov.

19.  V situáciách, keď členské štáty vykonávajú právne predpisy EÚ len pomaly, by národné regulačné orgány mali byť motivované k využívaniu práva na určovanie cenových limitov v nekonkurenčných trhoch na určité a obmedzené obdobie, aby zákazníci boli naďalej chránení voči zneužívaniu trhu. Orgány Komisie by mali uplatniť postihy za regulované sadzby, ktoré sú nižšie ako je trhová cena, keďže maria a skresľujú hospodársku súťaž najmä medzi užívateľmi s vysokou spotrebou energie v rámci EÚ.

20.  Komisia navrhuje niekoľko opatrení, na základe ktorých by nadobudla právomoc prijímať záväzné pokyny prostredníctvom postupu komitológie. Legislatívne právomoci by sa však podľa potreby mali prideľovať prostredníctvom postupu spolurozhodovania a nie komitológie, aby neboli oslabené právomoci Európskeho parlamentu.

IV - Európska energetická regulačná agentúra (ďalej len „agentúra“)

21.  Treba jasne určiť povinnosti národných a európskych regulačných orgánov, aby sa predišlo duplicite. Regulačný orgán by mal sledovať všetky podmienky stanovené v smernici pre národné regulačné orgány. Nedodržanie pravidiel stanovených v smernici by malo byť potrestané jasnými sankciami. Zabezpečenie právomocí a nezávislosti navrhovanej Európskej regulačnej agentúry by malo byť úlohou Európskeho parlamentu.

22.  Pri cezhraničnej problematike treba mať na zreteli regulačné nedostatky a potreby lepšieho prepojenia jednotlivých častí európskeho trhu. Preto je vítaný návrh, podľa ktorého má agentúra získať právo na rozhodovanie o udeľovaní výnimiek v oblasti prepojovacích zariadení, ako aj výnimiek v prípadoch, keď sa infraštruktúra nachádza na území viac viacerých členských štátov. Ak sa zodpovedné NRO nevedia dohodnúť na vhodnom regulačnom režime, môže agentúra po dohovore s príslušnými orgánmi vypísať na základné prepojovacie zariadenia verejnú súťaž. Náklady by sa mali regulovanou a transparentnou formou preniesť na spotrebiteľa. Agentúra by mala zohrávať aktívnejšiu úlohu pri riešení cezhraničnej problematiky.

V - Regionálne trhy s elektrickou energiou

23.  Našim cieľom by v podstate malo byť úsilie o vytvorenie jednotnej európskej elektrickej siete prostredníctvom primeraných, jasných a postupných krokov. Treba zdôrazniť, že tento proces má prebiehať súčasne s úplným oddelením vlastníctva, a teda nemá byť jeho alternatívou.

24.  Prevádzkovatelia prenosovej sústavy (ďalej len „PPS“) by mali mať jasný plán postupu a časový rozvrh, aby proces mohol ďalej napredovať. Postavenie regulačných orgánov je vo všeobecnosti vhodnejšie na určovanie kódexu komerčných aktivít, ako sú napr. pravidlá vyváženia a preťaženia, zatiaľ čo za technické kódovanie by mali byť zodpovední PPS. Vytvorenie kódexu rozvodnej siete EÚ by mohlo zabrániť rozpadu regionálnych trhov.

25.  Kľúčovým krokom je vymedzenie regiónov a podpora regionálnej spolupráce v záujme bezproblémového zabezpečenia integrovaného trhu v širšom európskom kontexte. Treba nevyhnutne zapojiť „ostrovy energetiky“ ako sú Baltské štáty, ktoré doposiaľ neboli pripojené k sieti Únie pre koordináciu prenosu elektrickej energie (UCTE). Potrebujeme stimuly na prekonanie prekážok, ktoré spôsobujú oneskorenie pri tvorbe novej infraštruktúry dovozu a vývozu elektrickej energie. Agentúra by preto mala vždy konať aj s ohľadom na regionálny rozmer.

VI - Vlastníctvo tretích krajín

26. V oblasti elektrickej energie by záujmy členských štátov a európske záujmy mali nepochybne zohrávať kľúčovú úlohu najmä v súvislosti s otázkou bezpečnosti dodávok. Treba však objasniť jednak to, ako by tento bod ovplyvnil súčasné investície tretích krajín do prenosových sústav EÚ, a jednak obmedzenie spoločného investičného fondu na skupovanie nevyužívanej infraštruktúry ako výsledok požiadaviek oddelenia vlastníctva. Spravodajkyňa by chcela zdôrazniť, že v oblasti vlastníctva infraštruktúry uprednostňuje väčšinový podiel verejného sektora.

STANOVISKO VÝBORU PRE HOSPODÁRSKE A MENOVÉ VECI (22.4.2008)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou
(KOM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ján Hudacký

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súčasná situácia

Európsky zákonodarca sa v roku 1996 vo svojom prvom tzv. energetickom balíku rozhodol postupne liberalizovať energetický systém v Európe, ktorý bol v tom čase založený na monopoloch. Vo svojom druhom balíku v roku 2003 sa Parlament a Rada rozhodli rozšíriť otvorenie trhov na všetkých spotrebiteľov do polovice roka 2007, čím poskytli podrobné ustanovenia pre regulačný postup. Európske trhy s plynom a elektrinou však naďalej vykazujú dysfunkcie týkajúce sa spravodlivého prístupu k prenosovým sústavám, prepojenia medzi vnútroštátnymi trhmi s energiou (cezhraničné prepojenia) a zachovania bezpečnosti dodávok.

Súčasný návrh Komisie, tretí energetický balík, preto navrhuje viacero opatrení s cieľom prekonať tieto dysfunkcie a posunúť sa bližšie k vytvoreniu plne integrovaného vnútorného trhu.

Ustanovenia o oddelení

Je samozrejmé, že ustanovenia pre oddelenie v právnej, funkčnej a riadiacej oblasti, ako ich uvádza druhý energetický balík, majú zásadný význam a musia byť účinne vykonávané vo všetkých členských štátoch. Diskusia o budúcej podobe vnútorného trhu sa však niekedy zdá byť príliš sústredená na výhody ustanovení o oddelení vlastníctva. Existujú pochybnosti, či oddelenie vlastníctva (OU) v podobe, v akej sa uplatňuje v určitých členských štátoch, kde bolo vyvinuté ako súčasť vnútroštátnych právnych predpisov o hospodárskej súťaži, sa bude môcť použiť ako model pre celú EÚ. V skutočnosti hodnotenie vplyvu realizované Komisiou neposkytuje dostatočné dôkazy, že OU je naozaj najvhodnejším opatrením na zvýšenie hospodárskej súťaže, ako aj pre vytvorenie fungujúceho vnútorného trhu. Navyše by to mohlo v členských štátoch spôsobiť problémy týkajúce sa ochrany vlastníckych práv, ustanovených v ich ústavách. Z toho dôvodu navrhujeme, aby členské štáty mali možnosť výberu regulačného modelu, ktorý je najvhodnejší pre ich hospodárstvo. Okrem dvoch modelov z pôvodného návrhu Komisie, ktorými sú OU a model nezávislých prevádzkovateľov sústav (ISO), navrhujeme komplexnú tretiu možnosť, vypracovanú viacerými členskými štátmi.

To by malo viesť k vnútornému trhu, na ktorom by mohlo existovať súčasne viacero modelov. Všetky modely by podliehali prísnej regulácii na úrovni EÚ prostredníctvom Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) v úzkej spolupráci s národnými regulačnými orgánmi (NRO), ako aj s vnútroštátnymi a európskymi orgánmi pre hospodársku súťaž. Tento postup by mohol zabezpečiť transparentný a spravodlivý prístup k rozvodnej sieti a zabezpečiť liberalizovaný energetický trh EÚ.

Transparentný prístup k prenosovým sieťam a investičné možnosti

Prevádzkovatelia prenosových sústav (TSO) by mali byť zodpovední za transparentné nediskriminačné postupy pripájania k rozvodným sieťam. Tieto postupy by mali schvaľovať NRO. TSO by mali byť povinní poskytnúť všetky potrebné informácie všetkým spoločnostiam, ktoré majú záujem o pripojenie nových elektrární (vrátane jadrových), prenos elektriny cez rozvodné siete TSO alebo investície do prepojení prenosových systémov (čím by sa zlepšila bezpečnosť dodávok). V prospech lepšej a hladkej koordinácie v rámci regiónov a medzi regiónmi by mali NRO a ACER podporovať regionálnu spoluprácu.

Vyvážený regulačný postup: Európska sieť prevádzkovateľov prenosovej sústavy (ENTSO), NRO, ACER, Komisia

Správna regulačná rovnováha, najmä ak sa členské štáty rozhodnú pre iné modely ako OU, hrá dôležitú úlohu pri vytváraní integrovaného trhu s energiou. V prospech ochrany verejného záujmu sa zdá byť nevyhnutné, aby NRO, ako aj ACER boli čo najnezávislejšie, bez akéhokoľvek politického alebo obchodného zasahovania.

Okrem toho musí byť zabezpečené, aby bol regulačný model konzistentný, s jasne rozdelenými kompetenciami a zodpovednosťou. V tejto súvislosti nedáva návrh Komisie uspokojivú odpoveď: na jednej strane predpokladá takmer výlučne poradnú úlohu pre agentúru ACER, čím jej ponecháva veľmi obmedzený priestor pre individuálne rozhodnutia, ktoré sú pre tretie strany právne záväzné. Na druhej strane je však veľmi široký priestor poskytnutý Európskej sieti prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO), čo znamená, že TSO je pridelená úloha kvázi samoregulácie, pričom podľa viacerých ich stanovísk túto úlohu nehodlajú prijať. Celkový prístup smeruje k regulačnému rámcu, ktorý je nejasný a nevyvážený a ponecháva agentúru ACER v slabej pozícii voči Komisii aj ENTSO.

Napokon, z pohľadu Parlamentu je otázne, či by sa postup komitológie mal uplatňovať na toľko kľúčových regulačných otázok, ako to predpokladá Komisia.

Regionálny prístup

Komisia vo svojom návrhu zdanlivo nie je presvedčená o myšlienke regionálnych trhov. Regionálne trhy by však mohli byť vhodným prechodným krokom na ceste k vytvoreniu plne integrovaného európskeho trhu s energiou. Vytvorenie prevádzkovateľov regionálnych sústav (RSO) by bolo silným impulzom pre poskytovanie investícií do prenosového systému a najmä do cezhraničných prepojení, čím by sa zlepšila bezpečnosť dodávok. RSO by mali predkladať regionálne investičné plány, na ktoré by dohliadali orgány NRO a agentúra ACER s cieľom zaručiť účinnú koordináciu.

S cieľom posilniť úlohu regionálnych trhov by mohla agentúra ACER zaviesť regionálne výbory (podobné tým, ktoré zaviedol predchodca agentúry, ERGEG), ktoré by boli zodpovedné za regionálny regulačný dohľad.

pozmeŇujúce a doplňujúce návrhy

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Iba odstránenie inherentného stimulu pre vertikálne integrované spoločnosti týkajúceho sa diskriminácie konkurentov, pokiaľ ide o prístup k sieti a investície, môže zabezpečiť efektívne oddelenie. Oddelenie vlastníctva, čo znamená, že vlastník siete je vymenovaný za prevádzkovateľa siete a je nezávislý od akýchkoľvek záujmov týkajúcich sa dodávky alebo výroby, je jednoznačne najefektívnejší a najstabilnejší spôsob ako vyriešiť vnútorný konflikt záujmov a zaistiť bezpečnosť dodávok. Z tohto dôvodu Európsky parlament vo svojej rezolúcii o vyhliadkach vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou prijatej 10. júla 2007 označil oddelenie vlastníctva na úrovni prenosu za najefektívnejší nástroj na podporu investícií do infraštruktúry nediskriminačným spôsobom, spravodlivého prístupu k sieti pre nové spoločnosti na trhu a transparentnosti na trhu. Od členských štátov by sa preto malo požadovať zabezpečenie toho, aby žiadna osoba alebo osoby nemali právo vykonávať kontrolu nad výrobným alebo dodávateľským podnikom, vrátane kontroly prostredníctvom práva minoritných akcionárov blokovať rozhodnutia strategického významu, ako sú investície, a zároveň mali akýkoľvek záujem týkajúci sa prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prenosovej sústavy alebo si na ne uplatňovali akékoľvek právo. A naopak, kontrola nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy by mala vylučovať možnosť mať akýkoľvek záujem týkajúci sa dodávateľského podniku alebo si naň uplatňovať akékoľvek právo.

7. Iba odstránenie vnútorných pohnútok, ktorými disponujú vertikálne integrované spoločnosti, pokiaľ ide o diskrimináciu konkurentov a prístup k sieti a investície, môže zabezpečiť efektívne oddelenie. Oddelenie vlastníctva, čo znamená, že vlastník siete je vymenovaný za prevádzkovateľa siete a je nezávislý od akýchkoľvek záujmov týkajúcich sa dodávky alebo výroby, je efektívny a stabilný spôsob, ako vyriešiť vnútorný konflikt záujmov a zaistiť bezpečnosť dodávok. Z tohto dôvodu Európsky parlament vo svojej rezolúcii o vyhliadkach vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou prijatej 10. júla 2007 označil oddelenie vlastníctva na úrovni prenosu za najefektívnejší nástroj na podporu investícií do infraštruktúry nediskriminačným spôsobom, spravodlivého prístupu k sieti pre nové spoločnosti na trhu a transparentnosti na trhu. Od členských štátov by sa preto malo požadovať zabezpečenie toho, aby žiadna osoba alebo osoby nemali právo vykonávať kontrolu nad výrobným alebo dodávateľským podnikom, vrátane kontroly prostredníctvom práva minoritných akcionárov blokovať rozhodnutia strategického významu, ako sú investície, a zároveň mali akýkoľvek záujem týkajúci sa prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prenosovej sústavy alebo si na ne uplatňovali akékoľvek právo. A naopak, kontrola nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy by mala vylučovať možnosť mať akýkoľvek záujem týkajúci sa dodávateľského podniku alebo si naň uplatňovať akékoľvek právo.

Odôvodnenie

Nie je správne tvrdiť, že oddelenie vlastníctva je najjednoduchší a najrýchlejší spôsob dosiahnutia bezpečnosti dodávok, čo závisí od oveľa väčšej rozmanitosti podmienok vrátane napríklad správneho stupňa regulácie. Aj po oddelení vlastníctva zostáva sústava prirodzeným monopolom, ktorý sa musí regulovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10a. Pri dodržaní ustanovení o účinnom a efektívnom obchodnoprávnom oddelení môžu vertikálne integrované podniky zostať vlastníkmi aktív siete a súčasne zabezpečiť efektívne oddelenie záujmov za predpokladu, že prevádzkovateľ sústavy zabezpečuje všetky funkcie prevádzkovateľa siete a že je zaručená podrobná regulácia a komplexné mechanizmy regulačného dohľadu.

Odôvodnenie

Členským štátom sa musí umožniť tretia praktická možnosť, ktorá by dovolila vertikálne integrovaným spoločnostiam bez toho, aby významne zasahovala do ich vlastníckej štruktúry, a za predpokladu spĺňania prísnych podmienok a požiadaviek, aby mohli ďalej prevádzkovať svoje siete v rámci svojej integrovanej štruktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. Ak je podnik, ktorý vlastní prenosovú sústavu, súčasťou vertikálne integrovaného podnikateľského subjektu, členské štáty by mali mať možnosť vybrať si medzi oddelením vlastníctva a, formou výnimky, zriadením prevádzkovateľov sústavy, ktorí sú nezávislí od záujmov dodávky a výroby.

Je potrebné zabezpečiť úplnú efektívnosť riešenia spojeného s nezávislým prevádzkovateľom sústavy prostredníctvom dodatočných osobitných pravidiel. S cieľom v plnej miere ochrániť záujem akcionárov vertikálne integrovaných spoločností by mali mať členské štáty takisto možnosť vybrať si, či implementovať oddelenie vlastníctva priamo zbavením majetku alebo rozdelením akcií integrovanej spoločnosti do akcií sieťovej spoločnosti a akcií zostávajúcich dodávateľských a výrobných podnikov za predpokladu, že sa dodržia požiadavky vyplývajúce z oddelenia vlastníctva.

11. Ak je podnik, ktorý vlastní prenosovú sústavu, súčasťou vertikálne integrovaného podnikateľského subjektu, členské štáty by mali mať možnosť vybrať si z rôznych možností.

Odôvodnenie

Zavedenie nových opatrení na dobudovanie vnútorného trhu s energiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

20. Pred tým, ako Komisia prijme usmernenia, prostredníctvom ktorých sa upresňuje vymedzenie požiadaviek na vedenie záznamov, by Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov a Výbor európskych regulátorov cenných papierov (CESR) mali obsah týchto usmernení spoločne skúmať a v súvisiacich otázkach radiť Komisii. Agentúra a výbor by mali ďalej spoločne skúmať otázky, či by sa na transakcie so zmluvami o dodávke elektrickej energie a s derivátmi elektrickej energie mali vzťahovať požiadavky na transparentnosť pred obchodovaním a/alebo po obchodovaní a ak áno, aký by mal byť obsah týchto požiadaviek, a mali by poskytnúť príslušné odporúčanie.

20. Pred tým, ako sa prijmú usmernenia, prostredníctvom ktorých sa definujú požiadavky na vedenie záznamov, by Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov a Výbor európskych regulátorov cenných papierov (CESR) mali obsah týchto usmernení spoločne preskúmať a pôsobiť ako poradcovia. Agentúra a výbor by mali ďalej spoločne skúmať otázky, či by sa na transakcie so zmluvami o dodávke elektrickej energie a s derivátmi elektrickej energie mali vzťahovať požiadavky na transparentnosť pred obchodovaním a/alebo po obchodovaní a ak áno, aký by mal byť obsah týchto požiadaviek, a mali by poskytnúť príslušné odporúčanie.

Odôvodnenie

Návrh by mal zabezpečiť, aby usmernenia prijímali obvyklým postupom Parlament a Rada. Komisia by mala dostať splnomocnenie len na prípadné nutné úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

22a. Regionálna spolupráca by sa mala viac rozvinúť s cieľom dosiahnuť plne integrovanú európsku elektrickú sieť umožňujúcu vzájomné prepojenie vnútroštátnych trhov s elektrickou energiou v Európskej únii.

Odôvodnenie

Cieľom tejto smernice by mala byť skutočne európska elektrická sieť a z tohto dôvodu je mimoriadne dôležité prepojiť jednotlivé regióny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Na Komisiu by sa mala preniesť najmä právomoc prijímať usmernenia potrebné na zabezpečenie minimálneho stupňa harmonizácie požadovanej na dosiahnutie cieľa smernice 2003/54/ES. Vzhľadom na to, že tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a sú určené na doplnenie smernice 2003/54/ES doplnením nových nepodstatných prvkov, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolu ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Návrh by mal zabezpečiť, aby usmernenia prijímali obvyklým postupom Parlament a Rada. Komisia by mala dostať splnomocnenie len na prípadné nutné úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Do článku 3 sa dopĺňa tento odsek 10:

vypúšťa sa

„10. Komisia môže prijať usmernenia na implementáciu tohto článku. Toto opatrenie, určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.“

 

Odôvodnenie

Povinnosti verejného záujmu už upravuje v súčasnosti platná smernica. Usmernenia Komisie v tomto smere nie sú potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Smernica 2003/54/ES

Článok 5a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty navzájom spolupracujú s cieľom integrácie svojich národných trhov aspoň na regionálnej úrovni. Členské štáty najmä podnecujú spoluprácu prevádzkovateľov sietí na regionálnej úrovni a podporujú zosúladenie ich právneho a regulačného rámca. Zemepisná oblasť, ktorej sa týka regionálna spolupráca, spĺňa definíciu zemepisných oblastí zo strany Komisie v súlade s článkom 2h ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie.

1. Orgány a regulátori členských štátov navzájom spolupracujú s cieľom integrácie svojich národných trhov aspoň na regionálnej úrovni. Zabezpečujú najmä spoluprácu prevádzkovateľov sietí na regionálnej úrovni a podporujú zbližovanie a zosúladenie ich právneho a regulačného rámca.

Odôvodnenie

Smernica by mala podporovať regionálne iniciatívy integrácie trhu ako nevyhnutného prechodného kroku k dosiahnutiu jednotného európskeho energetického trhu.

Iniciatívy ako napríklad prepojenie trhov s elektrickou energiou medzi Belgickom, Holandskom, Luxemburskom, Francúzskom a Nemeckom podporujú hospodársku súťaž a bezpečnosť dodávok tým, že optimalizujú využívanie infraštruktúry, zvyšujú transparentnosť a likviditu trhu. Cieľom je dospieť k vytvoreniu jednotného európskeho energetického trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Smernica 2003/54/ES

Článok 5a – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Komisia môže na základe spoločnej požiadavky členských štátov, medzi ktorými sa pri spolupráci na regionálnej úrovni vyskytli podstatné ťažkosti, určiť regionálneho koordinátora so súhlasom všetkých členských štátov, ktorých sa to týka.

Odôvodnenie

Regionálni koordinátori by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri uľahčovaní dialógu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o cezhraničné investície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Smernica 2003/54/ES

Článok 5a – odsek 1b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Regionálny koordinátor podporuje na regionálnej úrovni spoluprácu regulačných orgánov s akýmikoľvek inými príslušnými verejnými orgánmi, prevádzkovateľmi sietí, energetickými burzami, používateľmi siete a účastníkmi trhu. Najmä:

 

a) podporuje nové účinné investície do prepojení. Na tento účel pomáha prevádzkovateľom prenosovej sústavy pri vypracovávaní ich regionálnych plánov prepojenia a prispieva ku koordinácii ich investičných rozhodnutí a v prípade potreby ku koordinácii tzv. postupu otvorenej sezóny (open season procedure).

 

b) podporuje účinné a bezpečné vyžívanie sietí. Na tento účel prispieva ku koordinácii medzi prevádzkovateľmi prenosovej sústavy, vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a inými príslušnými vnútroštátnymi verejnými orgánmi, prostredníctvom vypracovania spoločných alokačných a bezpečnostných mechanizmov;

 

c) predkladá Komisii výročnú správu a príslušným členským štátom správu o pokroku dosiahnutom v regióne a o všetkých ťažkostiach alebo prekážkach, ktoré môžu brániť pokroku.

Odôvodnenie

Toto predstavuje doplnkový spôsob dosiahnutia cieľa jednotného trhu. Regionálni koordinátori by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri uľahčovaní dialógu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o cezhraničné investície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3a (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. vkladá sa tento článok 7a:

 

„Článok 7a

S cieľom zabezpečiť nezávislosť prevádzkovateľov prenosových sústav členské štáty zabezpečia, aby od ...* vertikálne integrované podniky dodržiavali buď opatrenia v písmenách a) až d) článku 8 ods. 1 o oddelení vlastníctva a článku 10 o nezávislých prevádzkovateľoch sústav (ISO), alebo o efektívnom a účinnom oddelení (EEU).

 

__________________

*Jeden rok odo dňa transpozície.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Smernica 2003/54/ES

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad podnikom, ktorý vykonáva akúkoľvek z funkcií spojených s výrobou alebo dodávkou, a priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prenosovou sústavou, alebo mať akýkoľvek záujem týkajúci sa prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prenosovej sústavy, alebo si na ne uplatňovať akékoľvek právo,

i) priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad podnikom, ktorý vykonáva akúkoľvek z funkcií spojených s výrobou alebo dodávkou, a priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prenosovou sústavou, alebo si na ne uplatňovať akékoľvek právo,

Odôvodnenie

Je zrejmé, že nie je potrebné brániť menšinovým podielom, pokiaľ nemajú vplyv na kontrolu činnosti. Minoritné vlastníctvo nemá vplyv na nezávislosť operátora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Smernica 2003/54/ES

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo nad prenosovou sústavou a priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad podnikom, ktorý vykonáva akúkoľvek z funkcií spojených s výrobou alebo dodávkou, alebo mať akýkoľvek záujem týkajúci sa takéhoto podniku, alebo si naň uplatňovať akékoľvek právo;

ii) priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo nad prenosovou sústavou a priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad podnikom, ktorý vykonáva akúkoľvek z funkcií spojených s výrobou alebo dodávkou alebo si naň uplatňovať akékoľvek právo;

Odôvodnenie

Je zrejmé, že nie je potrebné brániť menšinovým podielom, pokiaľ nemajú vplyv na kontrolu činnosti. Minoritné vlastníctvo nemá vplyv na nezávislosť operátora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Smernica 2003/54/ES

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Medzi záujmy a práva uvedené v odseku 1 písm. b) patria najmä:

2. Medzi práva uvedené v odseku 1 písm. b) patria najmä:

a) vlastníctvo časti kapitálu alebo podnikových aktív alebo

 

b) právomoc vykonávať hlasovacie práva, alebo

b) právomoc vykonávať hlasovacie práva, alebo

c) právomoc vymenúvať členov dozornej rady, správnej rady alebo orgánov právne reprezentujúcich podnik, alebo

c) právomoc vymenúvať členov dozornej rady, správnej rady alebo orgánov, ktorý podnik právne zastupujú.

d) právo dostávať dividendy alebo iné podiely na zisku.

 

Odôvodnenie

Vlastníctvo časti kapitálu alebo podnikových aktív ani právo dostávať dividendy a iné podiely na zisku neohrozuje nezávislosť prevádzkovateľa. Naopak, na kontrolu prevádzkovateľa je rozhodujúca právomoc vykonávať hlasovacie práva alebo právomoc vymenúvať členov dozornej rady, správnej rady alebo orgánov, ktoré podnik právne zastupujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Smernica 2003/54/ES

Článok 8 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty môžu povoliť výnimky z ustanovení odseku 1 písm. b) a c) do [dva roky po dátume transpozície] pod podmienkou, že prevádzkovatelia prenosovej sústavy nie sú súčasťou vertikálne integrovaného podnikateľského subjektu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zatiaľ čo je oddelenie želateľným dlhodobým cieľom, plné oddelenie vlastníctva môže spôsobiť značný sklz pri prijímaní novej smernice vzhľadom na to, že v mnohých štátoch naráža na ústavné prekážky. Pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zabráni týmto problémom, zatiaľ čo sa aj napriek tomu dosiahne pracovné oddelenie funkcií od vnútorného trhu prostredníctvom zákazu kontroly nad prenosovými sieťami pre všetky podniky, ktoré sa zaoberajú výrobou alebo dodávkou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Smernica 2003/54/ES

Článok 8 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Povinnosť stanovená v odseku 1 písm. a) sa považuje za splnenú v situácii, keď viaceré podniky vlastniace prenosové sústavy vytvoria spoločný podnik, ktorý koná ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy vo viacerých členských štátoch pre príslušné prenosové sústavy. Žiadny iný podnik nemôže byť súčasťou spoločného podniku, pokiaľ nebol schválený na základe článku 10 ako nezávislý prevádzkovateľ sústavy.

5. Členské štáty s ohľadom na cieľ dosiahnutia regionálnej spolupráce, ako je uvedené v článku 5a, zastávajú a podporujú spoluprácu medzi prevádzkovateľmi a regulátormi prenosových sústav s cieľom harmonizácie pravidiel prístupu a vyvažovania (podpora integrácie vyrovnávacích oblastí) vo vnútri a medzi niekoľkými susediacimi členskými štátmi v súlade s článkom 2h ods. 3) nariadenia (ES) č. 1228/2003. Táto spolupráca môže nadobudnúť formu spoločnej štruktúry medzi príslušnými prevádzkovateľmi prenosovej sústavy, aby sa pokrylo niekoľko susediacich území. V takomto prípade členské štáty zabezpečia, aby bola spoločná štruktúra prevádzkovateľov prenosovej sústavy v súlade s článkami 8 a 10a.

Odôvodnenie

Otázka budovania väčších a likvidnejších trhov si vyžaduje silné usmernenie. Aj keď dobrovoľná spolupráca prevádzkovateľov sústavy na regionálnej úrovni môže v niektorých prípadoch prinášať výsledky, napriek tomu sa domnievame, že je potrebný robustnejší rámec týkajúci sa prevádzky regionálnej sústavy.

Smernica by mala poskytovať možnosť konečného vytvorenia regionálneho/európskeho prevádzkovateľa sústavy. Je nevyhnutné zabezpečiť aj medziregionálnu spoluprácu, ktorá by umožnila vytvorenie skutočného celoeurópskeho trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Smernica 2003/54/ES

Článok 8 – odsek 5a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. V prípade, že akcionárom podniku uvedeného v odseku 1 písm. a) je členský štát, sa povinnosti stanovené v odseku 1 písm. b) a c) považujú za splnené, ak podnik vykonáva akékoľvek činnosti spojené s výrobou alebo dodávkou a prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prenosová sústava sú právne oddelené štátne subjekty a sú v súlade s odsekom 1 písm. b) a c).

Odôvodnenie

Z oddelenia sietí nevyplýva privatizácia činností. Verejný sektor by mal mať rovnakú možnosť zabezpečovať výrobu alebo dodávku a prenos, pokiaľ je zaručené oddelenie týchto dvoch sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Smernica 2003/54/ES

Článok 8a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Dohodou uzavretou s jednou alebo viacerými tretími krajinami, ktorej je Spoločenstvo zmluvnou stranou, sa môže ustanoviť výnimka z odseku 1.

2. Dohodou uzavretou s jednou alebo viacerými tretími krajinami, ktorej je Spoločenstvo zmluvnou stranou, sa môže v súlade s ustanoveniami zmluvy ustanoviť výnimka z odseku 1.

Odôvodnenie

Keďže tento prípad sa týka hospodárskej politiky a vnútornej bezpečnosti Spoločenstva, tieto dohody musia prijať a schváliť zákonodarné orgány Únie v súlade s ustanoveniami zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Smernica 2003/54/ES

Článok 8b – odsek 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. Komisia prijme usmernenia, prostredníctvom ktorých sa stanovia podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 6 až 9. Toto opatrenie určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.

13. Komisia môže pozmeniť usmernenia, prostredníctvom ktorých sa stanovia podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 6 až 9. Toto opatrenie určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa zmení a doplní v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.

Odôvodnenie

Návrh by mal zabezpečiť, aby usmernenia prijímali obvyklým postupom Parlament a Rada. Komisia by mala dostať splnomocnenie len na prípadné nutné úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6a

Smernica 2003/54/ES

Článok 9 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Do článku 9 ods. 1 sa dopĺňa tento bod:

 

„fa) zabezpečenie, aby sa plne zohľadňoval prospech regiónu, v ktorom prevádzka pôsobí. Bez toho, aby sa prejudikovali akcionárske práva, pokiaľ ide o ziskovosť investícií a kapitálové potreby, prevádzkové a investičné rozhodnutia prevádzkovateľov prenosovej sústavy musia byť v súlade s celkovými a regionálnymi investičnými plánmi Spoločenstva podľa článkov 2c a 2d nariadenia (ES) č. 1228/2003 a napomáhať rozvoju trhu a trhovej integrácii a optimalizovať rast sociálno-hospodárskeho blahobytu aspoň na regionálnej úrovni.“

Odôvodnenie

Článok 9 ods. 1. bod fa) (nový) zabezpečí, že prevádzkovatelia prenosových sietí budú vždy prioritne zohľadňovať potreby regiónov, v ktorých vykonávajú prevádzku. Mali by zabezpečiť, aby sa zlepšil najmä sociálno–hospodársky blahobyt v regiónoch, v ktorých pôsobia, ako aj mimo nich (medzi regiónmi).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6b (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 9 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6b. Do článku 9 sa dopĺňa tento odsek:

 

„1a. Každý prevádzkovateľ prepravnej sústavy pripraví aspoň každé 2 roky desaťročný plán rozvoja siete. Zabezpečí účinné opatrenia na zabezpečenie primeranosti systému a bezpečnosti dodávok energie. Tento plán rozvoja siete najmä:

 

a) informuje účastníkov trhu o hlavných prenosových infraštruktúrach, ktoré by sa mali v priebehu najbližších desiatich rokov vybudovať;

 

b) zahŕňa všetky schválené investície a uvádza nové investície, o vykonaní ktorých sa rozhodne v najbližších troch rokoch.

 

S cieľom vypracovať tento desaťročný plán rozvoja siete každý prevádzkovateľ prenosovej sústavy vypracuje rozumný odhad vývoja v oblasti výroby, spotreby a výmeny s ostatnými krajinami a zohľadní existujúce regionálne a celoeurópske plány investícií do sietí. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy v primeranej lehote predloží návrh príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

 

Národný regulačný orgán na základe návrhu desaťročného plánu rozvoja siete otvoreným a transparentným spôsobom vykoná konzultácie so všetkými relevantnými používateľmi siete a môže zverejniť výsledky svojej konzultácie, najmä v súvislosti s možnými investičnými potrebami.

 

Vnútroštátny regulačný orgán preskúma, či desaťročný plán rozvoja siete pokrýva všetky potreby investícií zistené počas konzultácie a môže uložiť povinnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, aby pozmenil a doplnil svoj plán.

 

Ak prevádzkovateľ prepravnej sústavy odmietne vykonať konkrétnu investíciu uvedenú v desaťročnom pláne rozvoja siete, ktorá sa má uskutočniť v najbližších troch rokoch, členské štáty zabezpečia, aby mal regulačný orgán právomoc:

 

a) požiadať, aby prevádzkovateľ prenosovej sústavy vykonal svoj investičný záväzok s využitím svojich vlastných finančných prostriedkov; alebo

 

b) vyhlásiť verejnú súťaž pre nezávislých investorov na potrebné investície do prenosovej sústavy, pričom môže požiadať prevádzkovateľa prenosovej sústavy, aby súhlasil s:

 

– financovaním treťou stranou;

 

– výstavbou nových aktív, ktorú uskutoční tretia strana;

 

– prevádzkou nových aktív treťou stranou; a/alebo

 

– navýšením kapitálu na financovanie nevyhnutných investícií a s tým, že sa  nezávislým investorom umožní podieľať sa na kapitále.

 

Príslušné dohody o financovaní podliehajú schváleniu regulačným orgánom.

 

Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo tretia strana uskutoční osobitnú investíciu, tarifná regulácia umožní taký príjem, ktorý pokryje náklady na takúto investíciu.

 

Národný regulačný orgán monitoruje a hodnotí vykonávanie investičného plánu.

 

Od prevádzkovateľov prenosovej sústavy sa môže vyžadovať, aby vytvorili a zverejnili transparentné a účinné postupy na nediskriminačné pripojenie nových elektrární na rozvodovú sieť. Tieto postupy podliehajú schváleniu národnými regulačnými orgánmi.

 

Prevádzkovatelia prenosovej sústavy nesmú odmietnuť pripojenie novej elektrárne z dôvodu možných budúcich obmedzení voľných sieťových kapacít, napr. preťaženia vo vzdialených častiach prenosovej siete. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy sú povinní poskytovať potrebné informácie.

 

Prevádzkovatelia prenosovej sústavy nesmú odmietnuť vytvoriť nový bod pripojenia, ak jediným dôvodom tohto odmietnutia je, že dôjde k zvýšeniu nákladov v súvislosti s potrebným zvýšením kapacity prvkov siete v okolí nového bodu pripojenia.“

Odôvodnenie

Napriek tomu, že možnosť efektívneho a účinného právneho oddelenia obsahuje niektoré striktné ustanovenia pre prevádzkovateľov prenosovej siete, veľká časť týchto ustanovení musí byť uplatniteľná pre oddelenie vlastníctva prevádzkovateľov prenosovej sústavy aj v prípade existencie nezávislých prevádzkovateľov sústav (ISO). Nediskriminačný prístup k novým elektrárňam a potrebné investície do siete je potrebné zabezpečiť vždy bez ohľadu na to, kto je vlastníkom siete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Smernica 2003/54/ES

Článok 10a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže prijať usmernenia na zabezpečenie úplného a efektívneho dodržiavania odseku 2 tohto článku zo strany vlastníka prenosovej sústavy. Toto opatrenie určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.“

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Návrh by mal zabezpečiť, aby usmernenia prijímali obvyklým postupom Parlament a Rada. Komisia by mala dostať splnomocnenie len na prípadné nutné úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Smernica 2003/54/ES

Článok 10b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 10b

Účinné a efektívne obchodnoprávne oddelenie prenosových sústav

 

Aktíva, zariadenia, personál a identita

 

1. Prevádzkovatelia prenosových sústav disponujú všetkými ľudskými, fyzickými a finančnými zdrojmi vertikálne integrovaného podniku potrebnými pre pravidelnú činnosť prenosu elektrickej energie. Zabezpečí sa najmä nasledovné:

 

a) všetky aktíva, ktoré sú potrebné pre pravidelnú činnosť prenosu elektrickej energie, sú vlastníctvom prevádzkovateľa prenosovej sústavy;

 

b) všetok personál, ktorý je potrebný pre pravidelnú činnosť prenosu elektrickej energie, je zamestnaný priamo prevádzkovateľom prenosovej sústavy;

 

c) aj naďalej sú k dispozícii primerané finančné prostriedky pre budúce investičné projekty v súlade s ročným finančným plánom.

 

Oblasti činnosti uvedené v bodoch a) až c) zahŕňajú aspoň:

 

i) zastúpenie prevádzkovateľov prenosovej sústavy a kontakty s tretími stranami a regulačnými orgánmi;

 

ii) zabezpečenie a reguláciu prístupu tretích strán, najmä nových účastníkov trhu z oblasti obnoviteľných energií;

 

iii) vyberanie poplatkov za prístup, poplatkov za riadenie v prípade preťaženia a poplatkov v rámci kompenzačných mechanizmov medzi prevádzkovateľmi prepravnej sústavy v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1228/2003;

 

iv) prevádzku, údržbu a rozvoj prenosovej siete;

 

v) investičné plánovanie, ktoré zabezpečí dlhodobú schopnosť siete uspokojovať primeraný dopyt a zaručí bezpečnosť dodávok;

 

vi) právne poradenstvo a zastupovanie;

 

vii) účtovné služby a služby informačných technológií.

 

 

 

2. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy nesmie okrem prenosu uskutočňovať žiadnu obchodnú ani inú činnosť, ktorá by mohla byť v rozpore s jeho úlohami, vrátane vlastníctva akcií podniku alebo podielov v podniku alebo v časti vertikálne integrovaného podniku alebo v inom energetickom alebo plynárenskom podniku. Výnimky z tohto ustanovenia si vyžadujú predchádzajúce schválenie národného regulačného orgánu a sú obmedzené na vlastníctvo akcií a podielov v iných sieťových spoločnostiach.

 

3. Prevádzkovateľ prepravnej sústavy má vlastnú firemnú identitu, ktorá sa výrazne líši od vertikálne integrovaného podniku, ako aj samostatnú obchodnú značku, komunikáciu a priestory.

 

4. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy nesmie sprístupniť vertikálne integrovanému podniku žiadne citlivé informácie ani žiadne informácie, ktoré predstavujú konkurenčnú výhodu, ak sa o tieto informácie nepodelí v rovnakej miere a bez diskriminácie so všetkými účastníkmi trhu. Druhy informácií dotknutých týmto ustanovením stanoví prevádzkovateľ prenosovej sústavy spoločne s národným regulačným orgánom.

 

5. Obchodné knihy prevádzkovateľa prenosovej sústavy kontroluje iná osoba ako osoba, ktorá kontroluje vertikálne integrovaný podnik a všetky jeho pridružené spoločnosti.

 

Nezávislosť manažmentu, generálneho riaditeľa alebo predstavenstva prevádzkovateľa prenosovej sústavy

 

6. Rozhodnutia o vymenovaní a o každom predčasnom ukončení pracovného pomeru generálneho riaditeľa alebo členov predstavenstva prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ako aj príslušné zmluvné dohody v rámci pracovného pomeru a o jeho ukončení sa oznámia národnému regulačnému orgánu. Tieto rozhodnutia a dohody sa stávajú záväznými až vtedy, keď regulačný orgán nevyužil svoje právo námietky do troch týždňov od oznámenia. Regulačný orgán môže vzniesť námietku proti vymenovaniu a zmluvným dohodám uzavretým na tento účel, ak vzniknú vážne pochybnosti o profesionálnej nezávislosti vymenovaného generálneho riaditeľa alebo člena predstavenstva, alebo ak v prípade ukončenia pracovného pomeru alebo zmluvných dohôd uzavretých na tento účel pred stanoveným termínom vzniknú vážne pochybnosti o dôvodoch tohto kroku.

 

7. Účinné práva podať sťažnosť regulačnému orgánu alebo súdu sú zaručené pre všetky sťažnosti generálneho riaditeľa alebo členov predstavenstva prevádzkovateľa prenosovej sústavy proti predčasnému ukončeniu pracovného pomeru.

 

8. Regulačný orgán musí prijať rozhodnutie o sťažnosti v lehote šiestich mesiacov. Predĺženie tejto lehoty je prípustné len na základe vecného dôvodu.

 

9. Po ukončení pracovného pomeru u prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa dotknutý generálny riaditeľ alebo člen predstavenstva nesmie podieľať na činnosti žiadnej pobočky vertikálne integrovaného podniku, ktorý zabezpečuje funkcie výroby alebo dodávky, najmenej počas troch rokov.

 

10. Generálny riaditeľ alebo členovia predstavenstva nesmú vlastniť žiaden podiel v žiadnom podniku vertikálne integrovanej spoločnosti, ani od neho dostávať akúkoľvek odmenu, s výnimkou prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Žiadna časť platu generálneho riaditeľa alebo člena predstavenstva nesmie závisieť od oblasti činností, v ktorej pôsobí vertikálne integrovaná spoločnosť, s výnimkou prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

 

11. Generálny riaditeľ alebo členovia predstavenstva prevádzkovateľa prenosovej sústavy nie sú oprávnení niesť priamu alebo nepriamu zodpovednosť za bežnú prevádzku akejkoľvek inej pobočky vertikálne integrovaného podniku.

 

12. Bez ohľadu na uvedené ustanovenia má prevádzkovateľ prenosovej sústavy, nezávisle od integrovaného energetického podniku, plnú rozhodovaciu právomoc, pokiaľ ide o aktíva, ktoré sú potrebné na prevádzku, údržbu alebo rozvoj siete. Uvedené platí bez toho, aby boli dotknuté príslušné postupy koordinácie umožňujúce materskej spoločnosti stanoviť všeobecné hranice pre výšku dlhu, ktorý môže vzniknúť jej dcérskej spoločnosti. Materská spoločnosť nesmie vydať pokyny, ktoré presahujú rámec schváleného rozpočtu alebo iné rovnocenné dohody týkajúce sa bežnej prevádzky alebo individuálnych rozhodnutí o výstavbe alebo modernizácii prenosových vedení.

 

Dozorná rada / správna rada

 

13. Predseda dozornej rady alebo predstavenstva prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa nesmie podieľať na činnosti žiadnej pobočky vertikálne integrovaného podniku, ktorý sa zaoberá výrobou alebo dodávaním.

 

14. Členovia dozornej rady alebo správnej rady prevádzkovateľa prenosovej sústavy sú nezávislí a sú menovaní na obdobie minimálne päť rokov. Ich menovanie sa oznámi regulačnému orgánu alebo akémukoľvek inému príslušnému vnútroštátnemu verejnému orgánu a stane sa záväzné za podmienok uvedených v odseku 6.

 

15. Na účely odseku 14 sa člen dozornej rady/správnej rady prevádzkovateľa prenosovej sústavy považuje za nezávislého, ak nie je s vertikálne integrovaným podnikom, jeho väčšinovými akcionármi alebo predstavenstvom vertikálne integrovaného podniku v žiadnom obchodnom alebo inom vzťahu, ktorý by svojou povahou mohol ovplyvniť jeho úsudok. Musí spĺňať najmä tieto podmienky:

 

a) nebol zamestnancom žiadnej pobočky vertikálne integrovaného podniku, ktorá zabezpečuje funkcie výroby alebo dodávky, počas piatich rokov pred svojím menovaním za člena dozornej rady/správnej rady;

 

b) nevlastní žiaden podiel vo vertikálne integrovanom podniku alebo v niektorom z jeho pridružených podnikoch, ani od nich nedostáva žiadnu odmenu, s výnimkou prevádzkovateľa prenosovej sústavy;

 

c) počas výkonu funkcie člena dozornej rady/správnej rady nemá žiadne relevantné obchodné vzťahy so žiadnou pobočkou vertikálne integrovaného podniku, ktorá zabezpečuje funkcie výroby alebo dodávky;

 

d) nie je členom predstavenstva podniku, do ktorého vertikálne integrovaný podnik menuje členov dozornej rady/správnej rady.

 

Subjekt zodpovedný za zabezpečenie súladu (oddelenia)

 

16. Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia prenosovej sústavy zaviedli program súladu, v ktorom sa stanovia opatrenia na vylúčenie diskriminačného správania. V programe sa stanovia osobitné povinnosti zamestnancov na dosiahnutie tohto cieľa. Program podlieha schváleniu regulačného orgánu. Plnenie programu monitoruje subjekt zodpovedný za zabezpečenie súladu. Regulačný orgán má právo uložiť postihy, ak sa program súladu náležite neplní.

 

17. Generálny riaditeľ alebo predstavenstvo prevádzkovateľa prenosovej sústavy menuje osobu alebo orgán, ktorý bude mať ako subjekt zodpovedný za zabezpečenie súladu tieto úlohy:

 

a) monitorovanie vykonávania programu súladu;

 

b) vypracovanie podrobnej výročnej správy, ktorej kritériá definuje regulačný orgán po dohode s Európskou agentúrou pre spoluprácu energetických regulátorov; stanovenie opatrení na vykonávanie programu súladu a predloženie správy regulačnému orgánu;

 

c) vydávanie odporúčaní týkajúcich sa programu súladu a jeho vykonávania.

 

18. Nezávislosť subjektu zodpovedného za súlad je zaručená najmä ustanoveniami jeho pracovnej zmluvy.

 

19. Subjekt zodpovedný za súlad má možnosť pravidelne oslovovať dozornú radu/správnu radu prevádzkovateľa prenosovej sústavy a vertikálne integrovaného podniku, ako aj regulačné orgány.

 

20. Subjekt zodpovedný za súlad sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach dozornej rady/správnej rady prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ktoré sa zaoberajú týmito oblasťami:

 

a) podmienky prístupu a pripojenia k sieti vrátane vyberania poplatkov za prístup, poplatkov za riadenie preťaženia a platieb v rámci kompenzačného mechanizmu medzi prevádzkovateľmi prenosovej sústavy v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1228/2003;

 

b) projekty uskutočnené s cieľom prevádzkovať, udržiavať a rozvíjať systém prenosovej sústavy vrátane investícií do infraštruktúry prepojenia a do pripojenia;

 

c) pravidlá vyrovnávania vrátane pravidiel rezervy elektrickej energie;

 

d) obstarávanie energie s cieľom pokryť straty energie.

 

21. Počas týchto zasadnutí subjekt zodpovedný za zabezpečenie súladu dbá na to, aby dozornej/správnej rade neboli diskriminačným spôsobom poskytnuté také informácie o výrobných alebo dodávateľských činnostiach, ktoré by mohli byť hospodársky zvýhodňujúce.

 

22. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie súladu má prístup ku všetkým relevantným knihám, záznamom a do kancelárií prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ako aj ku všetkým informáciám potrebným na riadny výkon jeho povinností.

 

23. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie súladu menuje a odvoláva výkonný riaditeľ / výkonná rada len po predchádzajúcom schválení regulačným orgánom.

 

24. Subjekt zodpovedný za súlad nesmie udržiavať žiadne obchodné styky s vertikálne integrovaným podnikom najmenej päť rokov potom, ako bol odvolaný.

 

25. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy vypracujú aspoň každé dva roky desaťročný plán rozvoja siete. Prijímajú účinné opatrenia na zabezpečenie dostatočnosti prenosovej siete a bezpečnosti dodávok.

 

26. Desaťročný plán rozvoja siete najmä:

 

a) upozorňovať účastníkov trhu na hlavné prenosové infraštruktúry, ktoré by sa mali vybudovať v priebehu najbližších desiatich rokov;

 

b) obsahovať všetky už schválené investície a uviesť nové investície, o uskutočnení ktorých sa musí rozhodnúť v najbližších troch rokoch.

 

27. S cieľom zostaviť tento desaťročný plán rozvoja siete vypracuje každý prevádzkovateľ prenosovej sústavy triezvy predpoklad trendov v oblasti výroby, spotreby a výmeny s ostatnými štátmi a zohľadní regionálne a celoeurópske investičné plány pre existujúce siete. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy včas predloží príslušný návrh národnému regulačnému orgánu.

 

28. Regulačný orgán na základe návrhu desaťročného plánu rozvoja siete otvoreným a transparentným spôsobom vykoná konzultácie so všetkými relevantnými používateľmi siete a môže zverejniť výsledky týchto konzultácií, najmä v súvislosti s možnými investičnými potrebami.

 

29. Regulačný orgán preskúma, či návrh desaťročného plánu rozvoja siete plne pokrýva potreby investícií zistené počas konzultácií. Regulačný orgán môže prevádzkovateľovi prenosovej sústavy nariadiť, aby pozmenil a doplnil svoj plán.

 

30. Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy odmietne vykonať konkrétnu investíciu uvedenú v desaťročnom pláne rozvoja siete, ktorá sa má uskutočniť v najbližších troch rokoch, dotknutý členský štát zabezpečí, aby mal regulačný orgán náležitú právomoc uskutočniť jedno z nasledujúcich opatrení:

 

a) všetkými právnymi prostriedkami uložiť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, aby použil svoje finančné kapacity na splnenie svojich investičných záväzkov,

 

b) vyzvať nezávislých investorov k účasti na verejnej súťaži na potrebné investície do prenosovej sústavy, pričom môže zaviazať prevádzkovateľa prenosovej sústavy, aby:

 

– súhlasil s financovaním akoukoľvek treťou stranou;

 

– súhlasil s výstavbou vykonanou akoukoľvek treťou stranou alebo sám vybudoval potrebné nové aktíva;

 

– súhlasil s prevádzkou nových zariadení.

 

 

 

Príslušné dohody o financovaní podliehajú schváleniu regulačným orgánom. V oboch prípadoch regulácia taríf umožní pokrytie nákladov na takéto investície prostredníctvom tržieb.

 

31. Regulačný orgán monitoruje a hodnotí vykonávanie investičného plánu.

 

32. Prevádzkovateľom prenosovej sústavy sa môže nariadiť, aby navrhli a zverejnili transparentné a účinné postupy na nediskriminačné pripojenie nových elektrární na rozvodovú sieť. Tieto postupy podliehajú schváleniu národnými regulačnými orgánmi.

 

33. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy nesmú odmietnuť pripojenie novej elektrárne z dôvodov možných budúcich obmedzení voľných sieťových kapacít, napríklad preťaženia vo vzdialených častiach prenosovej siete. Prevádzkovateľ prepravnej sústavy je povinný poskytovať potrebné informácie.

 

34. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy nesmú odmietnuť vytvoriť nový bod pripojenia, ak jediným dôvodom tohto odmietnutia je, že týmto novým pripojením by vznikli dodatočné náklady v súvislosti s potrebným zvýšením kapacity prvkov siete v okolí nového bodu pripojenia.

 

Regionálna spolupráca

 

35. Ak si členské štáty zvolia cestu regionálnej spolupráce, musia prevádzkovateľovi prenosovej sústavy uložiť presne stanovené povinnosti, ktoré sa musia splniť v jasne stanovenej lehote. Tieto povinnosti musia okrem toho postupne umožniť aj zriadenie spoločného regionálneho dispečingového strediska, ktorá bude najneskôr od ...+ zodpovedná za otázky bezpečnosti.

 

36. Pri spolupráci viacerých členských štátov na regionálnej úrovni určia tieto štáty po dohode s Komisiou regionálneho koordinátora.

 

37. Regionálny koordinátor podporuje na regionálnej úrovni spoluprácu medzi regulačnými orgánmi a akýmikoľvek inými príslušnými orgánmi, prevádzkovateľmi sietí, energetickými burzami, užívateľmi siete a účastníkmi trhu. Tento koordinátor plní najmä tieto funkcie:

 

a) podporuje účinné nové investície do infraštruktúry prepojení. Na tento účel pomáha prevádzkovateľom prenosovej sústavy pri vypracovávaní ich regionálnych plánov investícií do infraštruktúry prepojenia a pomáha im v koordinácii ich investičných rozhodnutí a v prípade potreby ich postupu zisťovania potreby a prideľovania kapacít (open season procedure);

 

b) podporuje účinné a bezpečné používanie siete. Na tento účel pomáha prevádzkovateľom prenosovej sústavy, národným regulačným orgánom a iným príslušným národným orgánom v koordinácii ich aktivít tým, že navrhuje spoločné postupy rozdeľovania a ochranné opatrenia;

 

c) každý rok predkladá Komisii a dotknutým členským štátom správu o pokroku dosiahnutom v regióne a o akýchkoľvek ťažkostiach alebo prekážkach, ktoré by mohli brániť pokroku.

 

Sankcie

 

38. Na plnenie povinností stanovených v tomto článku má národný regulačný orgán tieto práva:

 

a) právo požadovať od prevádzkovateľa prenosovej sústavy akékoľvek informácie a kontaktovať všetok jeho personál; ak vzniknú pochybnosti, toto právo sa môže uplatniť aj na vertikálne integrovaný podnik a jeho pobočky;

 

ii) právo uskutočňovať všetky potrebné previerky prevádzkovateľa prenosovej sústavy, a ak vzniknú pochybnosti, aj vertikálne integrovaného podniku a jeho pobočiek; uplatňujú sa ustanovenia stanovené v článku 20 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy*.

 

39. Na účely plnenia svojich povinností v zmysle tohto článku má národný regulačný orgán právo uložiť efektívne, primerané a odrádzajúce sankcie prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a/alebo vertikálne integrovanému podniku, ak by porušil svoje záväzky stanovené týmto článkom alebo rozhodnutím národného regulačného orgánu. K tomuto právu patrí:

 

i) právo uložiť efektívne, primerané a odstrašujúce pokuty, ktorých výška sa vypočíta podľa obratu prevádzkovateľa prenosovej sústavy;

 

ii) právo prijímať príkazy zdržať sa diskriminujúceho konania.

 

 

+ Ú.v.: Šesť rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou.

*Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1419/2006 (Ú. v. EÚ L 269, 28.9.2006, s. 1).

Odôvodnenie

Členským štátom sa musí poskytnúť tretia možnosť, ktorá by nijako závažne nenarúšala ich vlastnícke štruktúry a vďaka ktorej by vertikálne integrované podniky mohli aj naďalej prevádzkovať svoje siete v rámci integrovaného združenia bez porušenia podmienok a povinností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9a (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 14 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

9a) Článok 14 ods. 4 sa nahrádza takto:

 

4.      Členský štát požaduje pri dispečingu výrobných zariadení od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, aby dával prednosť výrobným zariadeniam využívajúcim obnoviteľné zdroje energie alebo odpad alebo vyrábajúcim kombinované teplo a elektrinu.“

Odôvodnenie

Na dosiahnutie cieľa, podľa ktorého má do roku 2020 pochádzať 20 % energie EÚ z obnoviteľných zdrojov, sa musí zabezpečiť prioritný prístup obnoviteľnej energie do sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10

Smernica 2003/54/ES

Článok 15 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„3. Ak je prevádzkovateľ distribučnej sústavy súčasťou vertikálne integrovaného podnikateľského subjektu, členské štáty zabezpečia, aby sa činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy monitorovali tak, aby nemohol tento stav využiť na narušenie hospodárskej súťaže. Vertikálne integrovaní prevádzkovatelia distribučnej sústavy musia pri svojej komunikácii a označovaní dbať najmä na to, aby nedošlo k zámene vzhľadom na samostatnú identitu dodávateľskej pobočky vertikálne integrovaného podnikateľského subjektu.

“3. Ak je prevádzkovateľ distribučnej sústavy súčasťou vertikálne integrovaného podnikateľského subjektu, členské štáty zabezpečia, aby sa činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy monitorovali tak, aby nemohol tento stav využiť na narušenie hospodárskej súťaže. Vertikálne integrovaní prevádzkovatelia distribučnej sústavy musia pri svojej komunikácii dbať najmä na to, aby nedošlo k zámene vzhľadom na samostatnú identitu dodávateľskej pobočky vertikálne integrovaného podnikateľského subjektu.

Odôvodnenie

Zjednodušenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10

Smernica 2003/54/ES

Článok 15 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia môže prijať usmernenia na zabezpečenie toho, aby prevádzkovateľ distribučnej sústavy úplne a efektívne dodržiaval odsek 2, pokiaľ ide o úplnú nezávislosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy, aby nedošlo k diskriminácii a aby sa pri dodávateľskej činnosti vertikálne integrovaného podnikateľského subjektu nemohli získať nespravodlivé výhody z jeho vertikálnej integrácie. Toto opatrenie určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.“

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Návrh by mal zabezpečiť, aby usmernenia prijímali obvyklým postupom Parlament a Rada. Komisia by mala dostať splnomocnenie len na prípadné nutné úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22a – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) členovia jeho vedenia boli vymenúvaní na určitú dobu najmenej päť rokov bez možnosti znovuzvolenia a boli zbavení funkcie počas ich funkčného obdobia len v tom prípade, ak už nespĺňajú podmienky stanovené v tomto článku alebo ak boli obvinení z vážneho porušenia povinností.

b) členovia jeho vedenia boli vymenúvaní na dobu najmenej päť rokov s možnosťou jedného znovuzvolenia (alebo najviac na desať rokov bez možnosti znovuzvolenia) a boli zbavení funkcie počas svojho funkčného obdobia len v tom prípade, ak už nespĺňajú podmienky stanovené v tomto článku alebo ak boli obvinení z vážneho porušenia povinností.

Odôvodnenie

Päťročné funkčné obdobie národného regulátora by sa malo dať obnoviť jedenkrát z dôvodu dlhodobej povahy a potreby stability energetického trhu; menovanie na dlhšie obdobie by sa nemalo dať obnoviť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) monitorovať bezpečnosť a spoľahlivosť siete a skúmať pravidlá bezpečnosti a spoľahlivosti siete;

g) monitorovať bezpečnosť a spoľahlivosť siete, zavádzať alebo schvaľovať normy a požiadavky na kvalitu služieb a dodávok a skúmať výkonnosť z hľadiska kvality služieb a dodávok, pravidlá bezpečnosti a spoľahlivosti siete;

Odôvodnenie

Niektoré národné regulačné orgány už majú túto povinnosť monitorovať fungovanie trhu s elektrickou energiou aj z hľadiska kvality dodávok a služieb pre odberateľov, ktorí budú mať potom skutočný osoh z jednotnejšej a transparentnejšej regulácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 1 – písmeno m

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

m) zabezpečovať prístup k údajom o spotrebe zákazníkov, uplatňovanie jednotného formátu údajov o spotrebe a prístup k údajom podľa písmena h) prílohy A;

m) zabezpečovať všetkým účastníkom trhu efektívny a rovnoprávny prístup k údajom o spotrebe zákazníkov, uplatňovanie jednotného formátu údajov o spotrebe a prístup k údajom podľa písmena h) prílohy A;

Odôvodnenie

Znenie musí byť presnejšie, aby sa mohol trh so zemným plynom otvoriť všetkým trhovým subjektom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) spolupracovať s národným orgánom hospodárskej súťaže pri skúmaní fungovania trhov s elektrickou energiou a v prípade neporušovania pravidiel hospodárskej súťaže rozhodovať o primeraných opatreniach potrebných a vhodných na podporu efektívnej hospodárskej súťaže a zabezpečenie správneho fungovania trhu vrátane virtuálnych elektrární;

b) spolupracovať s národným orgánom hospodárskej súťaže pri skúmaní fungovania trhov s elektrickou energiou, pričom sa zohľadnia príslušné právomoci, a v prípade neporušovania pravidiel hospodárskej súťaže rozhodovať o primeraných opatreniach potrebných a vhodných na podporu efektívnej hospodárskej súťaže a zabezpečenie správneho fungovania trhu vrátane virtuálnych elektrární;

Odôvodnenie

Musia sa zohľadniť rozdiely medzi kompetenciami orgánu pre reguláciu trhu s elektrickou energiou a orgánu pre hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 3 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) požadovať informácie dôležité pre plnenie jeho úloh od energetických podnikov;

c) požadovať akékoľvek primerané informácie dôležité pre plnenie jeho úloh od energetických podnikov;

Odôvodnenie

Úlohy a zodpovednosti vnútroštátnych regulátorov by sa nemali zamieňať s úlohami a zodpovednosťou iných príslušných orgánov a patričnú pozornosť treba venovať stranám, ktoré môže regulačné rozhodnutie postihnúť. V tejto súvislosti by sa mali ďalekosiahle štrukturálne opatrenia, ako sú virtuálne elektrárne, posudzovať len v kontexte práva ES o hospodárskej súťaži, pričom by sa mali uplatňovať potrebné kontroly a vyváženosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 3 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) ukladať efektívne, primerané a odrádzajúce sankcie energetickým podnikom, ktoré si neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z tejto smernice alebo rozhodnutí regulačného orgánu alebo agentúry;

d) v prípade potreby ukladať nestranné, primerané a dôsledné sankcie energetickým podnikom, ktoré si neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z tejto smernice alebo zo záväzných rozhodnutí regulačného orgánu alebo agentúry;

Odôvodnenie

Úlohy a zodpovednosti vnútroštátnych regulátorov by sa nemali zamieňať s úlohami a zodpovednosťou iných príslušných orgánov a patričnú pozornosť treba venovať stranám, ktoré môže regulačné rozhodnutie postihnúť. V tejto súvislosti by sa mali ďalekosiahle štrukturálne opatrenia, ako sú virtuálne elektrárne, posudzovať len v kontexte práva ES o hospodárskej súťaži, pričom by sa mali uplatňovať potrebné kontroly a vyváženosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 4 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) pripojenia a prístupu do národných sietí vrátane prenosových a distribučných taríf. Tieto tarify umožnia realizáciu potrebných investícií do sietí spôsobom, ktorý zabezpečí životaschopnosť sietí;

a) pripojenia a prístupu do národných sietí vrátane prenosových a distribučných taríf alebo predbežných taríf v prípade, že sa metodológia určovania taríf vyhodnocuje počas regulačného obdobia pred stanovením konečnej tarify. Regulačné obdobie nesmie presiahnuť päť rokov. Tieto tarify umožnia realizáciu potrebných investícií do sietí spôsobom, ktorý zabezpečí životaschopnosť sietí;

Odôvodnenie

Regulačný orgán môže tiež stanoviť tarifnú metodológiu. Je to ale možné akceptovať iba vtedy, ak ide o predbežný krok na maximálne päť rokov pred tým, ako sa rozhodne o samotných tarifách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. Členské štáty zabezpečia, aby boli na národnej úrovni zavedené vhodné mechanizmy, v rámci ktorých môže strana dotknutá rozhodnutím národného regulačného orgánu podať odvolanie na orgán nezávislý od zúčastnených strán.

13. Členské štáty zabezpečia, aby boli na národnej úrovni zavedené vhodné mechanizmy, v rámci ktorých môže strana dotknutá rozhodnutím národného regulačného orgánu podať odvolanie na vnútroštátny súdny orgán alebo iný nezávislý vnútroštátny orgán, nezávislý od zúčastnených strán a akejkoľvek vlády.

Odôvodnenie

Nezávislosť a integrita rozhodnutí NRO by mali byť posudzované nezávislým a neutrálnym orgánom, akým sú súdy, ktoré nie sú predmetom súkromného alebo politického vplyvu v súlade s článkom 22a ods. 2, ktorý stanovuje nezávislosť regulačných orgánov od akéhokoľvek iného verejného alebo súkromného subjektu, záujmov trhu alebo vlád. Zahrnutie súdov do procesu odvolania napomáha vytvorenie regulačných rozhodnutí nezávislých od politického zásahu. Je to tiež potrebné z dôvodu, že v niektorých krajinách sú miestne úrady zapojené do týchto rozhodnutí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22c – odsek 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

14. Komisia môže prijať usmernenia týkajúce sa implementácie právomocí uvedených v tomto článku regulačným orgánom. Toto opatrenie určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.

14. Komisia môže zmeniť a doplniť usmernenia týkajúce sa implementácie právomocí uvedených v tomto článku regulačným orgánom. Toto opatrenie určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa zmení a doplní v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.

Odôvodnenie

Návrh by mal zabezpečiť, aby usmernenia prijímali obvyklým postupom Parlament a Rada. Komisia by mala dostať splnomocnenie len na prípadné nutné úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22d – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Regulačné orgány majú právo uzavrieť dohody s inými regulačnými orgánmi EÚ s cieľom posilniť regulačnú spoluprácu.

Odôvodnenie

Regulačné orgány musia mať v rámci svojich vnútroštátnych právnych predpisov právomoc uzatvárať dohody s inými regulačnými orgánmi EÚ, aby sa podporila intenzívnejšia regulačná spolupráca a jednotnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22d – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia môže prijať usmernenia o rozšírení povinností regulačných orgánov spolupracovať navzájom a s agentúrou a o situáciách, keď sa agentúra stáva kompetentnou rozhodovať o regulačnom režime pre infraštruktúry spájajúce aspoň dva členské štáty. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.

4. Komisia môže meniť a dopĺňať usmernenia týkajúce sa rozšírenia povinností regulačných orgánov spolupracovať navzájom a s agentúrou, ako aj situácií, keď sa agentúra stáva kompetentnou rozhodovať o regulačnom režime pre infraštruktúry spájajúce aspoň dva členské štáty. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa menia a dopĺňajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.

Odôvodnenie

Návrh by mal zabezpečiť, aby usmernenia prijímali obvyklým postupom Parlament a Rada. Komisia by mala dostať splnomocnenie len na prípadné nutné úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22e – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Agentúra poskytne svoje stanovisko regulačnému orgánu, ktorý o to požiadal, alebo Komisii a regulačnému orgánu, ktorý prijal príslušné rozhodnutie, v priebehu štyroch mesiacov.

2. Agentúra poskytne svoje stanovisko regulačnému orgánu, ktorý o to požiadal, alebo Komisii a regulačnému orgánu, ktorý prijal príslušné rozhodnutie, v priebehu dvoch mesiacov.

Odôvodnenie

Skrátenie lehoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22e – odsek 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Komisia prijme usmernenia, prostredníctvom ktorých sa stanovia podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní tohto článku. Toto opatrenie určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Návrh by mal zabezpečiť, aby usmernenia prijímali obvyklým postupom Parlament a Rada. Komisia by mala dostať splnomocnenie len na prípadné nutné úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22f – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V snahe zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku môže Komisia prijať usmernenia, prostredníctvom ktorých sa definujú metódy a opatrenia na vedenie záznamov, ako aj forma a obsah údajov, ktoré sa majú uchovávať. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.

4. V snahe zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku môže Komisia pozmeniť usmernenia, prostredníctvom ktorých sa definovali metódy a opatrenia na vedenie záznamov, ako aj forma a obsah údajov, ktoré by sa mali uchovávať. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa menia a dopĺňajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.

Odôvodnenie

Návrh by mal zabezpečiť, aby usmernenia prijímali obvyklým postupom Parlament a Rada. Komisia by mala dostať splnomocnenie len na prípadné nutné úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22f – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pokiaľ ide o transakcie dodávateľských podnikov s derivátmi elektrickej energie s veľkoobchodnými zákazníkmi a s prevádzkovateľmi prenosovej sústavy, tento článok sa uplatňuje až po tom, ako Komisia prijme usmernenia uvedené v odseku 4.

5. Pokiaľ ide o transakcie dodávateľských podnikov s derivátmi elektrickej energie s veľkoobchodnými zákazníkmi a s prevádzkovateľmi prenosovej sústavy, tento článok sa uplatňuje až po tom, ako boli prijaté usmernenia uvedené v odseku 4.

Odôvodnenie

Návrh by mal zabezpečiť, aby usmernenia prijímali obvyklým postupom Parlament a Rada. Komisia by mala dostať splnomocnenie len na prípadné nutné úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Komisia každoročne predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku praktickej a formálnej transpozície tejto smernice v jednotlivých členských štátoch.

POSTUP

Názov

Vnútorný trh s elektrickou energiou

Referenčné čísla

KOM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD)

Gestorský výbor

ITRE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

11.10.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Ján Hudacký

23.10.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Dátum prijatia

21.4.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

4

10

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Guntars Krasts, John Purvis, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Bilyana Ilieva Raeva, Gilles Savary, Donato Tommaso Veraldi

STANOVISKO VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA (9.4.2008)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou
(KOM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Alexander Lambsdorff

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Tento návrh mení a dopĺňa smernicu 2003/54/ES a vzťahuje sa na spoločné pravidlá vnútorného trhu s elektrickou energiou. Tvorí jeden z piatich návrhov v rámci tretieho legislatívneho balíka EÚ týkajúceho sa trhov s elektrickou energiou a plynom, ktorý Komisia navrhla v septembri 2007. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta a plne podporuje päť návrhov uvedených v balíku opatrení, pretože tento balík opatrení má pri vytváraní skutočného európskeho vnútorného trhu v oblasti elektriny, a teda energie, veľký význam. Cieľom balíka opatrení je zaistiť bezpečnosť dodávok a zachovať nízke a transparentné ceny pre všetkých európskych zákazníkov, čiže podporovať a ďalej rozvíjať prebiehajúci proces liberalizácie v Európe, čo výrazne podporuje aj spravodajca výboru požiadaného o stanovisko. Hoci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta návrh spoločných pravidiel pre vnútorný trh s elektrickou energiou, domnieva sa, že existuje priestor na zlepšenie. Za úvahu stojí predovšetkým otázka oddeleného vlastníctva.

Návrhy obsahujú opatrenia na zabezpečenie skutočného oddelenia sietí (prenosových/prepravných sústav alebo prevádzkovateľov prenosových/prepravných sústav) od dodávok a výroby energie s cieľom zabezpečiť ďalšiu liberalizáciu vnútorného trhu s elektrickou energiou a zemným plynom, a tak priniesť úžitok zákazníkom. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko vníma oddelené vlastníctvo ako poslednú možnosť na dosiahnutie úplnej liberalizácie. Keďže sa však zdá, že nie je k dispozícii dostatok súčasných údajov o využívaní oddeleného vlastníctva ako spôsobu dosiahnutia úplnej liberalizácie vnútorného trhu s energiou, mali by sa zvážiť a posúdiť ďalšie realizovateľné alternatívy, pomocou ktorých možno dosiahnuť rovnaké ciele. V tejto súvislosti boli časti návrhu, ktorý sformulovalo osem členských štátov a ktorý sa týka „efektívneho a účinného oddelenia“, zapracované do tohto stanoviska. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko navrhuje, aby si členské štáty mohli najprv zvoliť medzi oddeleným vlastníctvom a efektívnym a účinným oddelením. Ak si však členský štát zvolí efektívne a účinné vlastníctvo a tri roky po dátume transpozície sa ukáže, že efektívne a účinné vlastníctvo nepostačuje na dosiahnutie úplnej liberalizácie, príslušný členský štát bude mať povinnosť uskutočniť oddelené vlastníctvo. Komisia na takúto nedostatočnosť upozorní Spoločenstvo a potom by sa v rámci legislatívneho procesu s plnou účasťou Parlamentu malo prijať rozhodnutie o zavedení oddeleného vlastníctva. Možnosť, ktorú predstavujú nezávislí prevádzkovatelia sústavy, vo forme, akú predkladá Komisia, nie je uskutočniteľným riešením, pretože prináša nadmerné regulačné náklady.

Ustanovenie o reciprocite uvedené v článku 8a návrhu zabezpečí, že spoločnosti mimo EÚ nemôžu získať významný podiel v prenosových/prepravných sieťach EÚ alebo u ich prevádzkovateľov, čím sa zabráni nadmernej závislosti od týchto spoločností. Výnimky sú možné iba v prípade, že Spoločenstvo rozhodne o uzavretí dohody so stranou z tretej krajiny. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že v záujme súdržnosti európskej energetickej politiky by sa o dohodách s tretími krajinami malo rokovať na úrovni Spoločenstva. Súhlasí teda s návrhom Komisie.

Hoci sa Komisia zmieňuje o nediskriminácii medzi verejným a súkromným sektorom (odôvodnenie 12), spravodajca výboru požiadaného o stanovisko má pochybnosti, či sa venovala dostatočná pozornosť zabezpečeniu toho, aby verejné spoločnosti podliehali v súvislosti s oddelením rovnakým povinnostiam ako súkromné spoločnosti, keďže štátne orgány nemožno nútiť, aby sprivatizovali svoje spoločnosti. Vzniká otázka, či by sa konkurenti zo súkromného sektora nemohli dostať do nevýhodného postavenia.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko je presvedčený, že ochrana zákazníkov si vyžaduje posilnenie opatrení, a požaduje preto zmeny a doplnenia, ktoré prinesú zlepšenia v otázkach ochrany zákazníkov. So zreteľom na povinnosti a právomoci národných regulačných orgánov návrh stanovuje ďalšie opatrenia, ktoré sa týkajú ochrany zákazníkov. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa usiluje o posilnenie a objasnenie úlohy orgánov, aby bolo možné dosiahnuť zlepšenia v otázkach ochrany zákazníkov.

Tento návrh sa v prevažnej miere zaoberá liberalizáciou veľkoobchodného trhu s elektrickou energiou. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa však usiluje zdôrazniť aj význam zabezpečenia primeranej výroby energie, ktorá uspokojí rastúci dopyt. Okrem toho, ako uznala Komisia, ešte sa nepodarilo dosiahnuť európsky maloobchodný trh, ktorý by bol plne funkčný. Na dosiahnutie skutočného vnútorného trhu preto treba prijať ďalšie konkrétne opatrenia.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(20a) Všetci spotrebitelia by mali mať právo na dodávateľské služby a riešenie sťažností zo strany poskytovateľa služieb v oblasti elektroenergetiky v súlade s medzinárodnými normami ISO 10001, ISO 10002 a ISO 10003 a súlad s platnými usmerneniami by mal kontrolovať národný regulátor. Ďalšie normy ISO vypracované v tejto oblasti by sa mali pridať k požadovaným normám. Táto smernica by mala prijať normy a postupy z návrhu smernice o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach (2004/0251(COD)).

Odôvodnenie

ISO 10001 zabezpečuje spokojnosť zákazníka tým, že stanovuje usmernenia pre kódex správania. ISO 10002 poskytuje pokyny na riešenie sťažností. ISO 10003 poskytuje návod na externé riešenie sporov. V súčasnosti sa vypracúva nová norma ISO, ktorá by mala mať označenie ISO 10004 a týka sa monitorovania a merania spokojnosti zákazníkov, pričom po dokončení by sa mala pridať k požadovaným normám prostredníctvom regulačného postupu s kontrolou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 20b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(20b) Spotrebitelia by mali dostať jasné a zrozumiteľné informácie, ktoré sa týkajú ich práv, pokiaľ ide o energetický sektor. V tejto súvislosti po prijatí tejto smernice by Komisia mala ustanoviť Európsku chartu práv spotrebiteľov energie. Malo by byť možné zaslať kópiu charty všetkým spotrebiteľom, ktorí podpisujú nové zmluvy.

Odôvodnenie

Európska charta práv spotrebiteľov energie, ktorá sa v súčasnosti navrhuje, musí mať medzi mechanizmami na ochranu európskych spotrebiteľov prvoradé postavenie. Má preto zásadný význam, aby Komisia bezodkladne dokončila prácu na charte, a aby sa charta stala nevyhnutným dokumentom zasielaným spotrebiteľom, aby tak mali k dispozícii zásadné informácie o svojich právach pri podpisovaní každej novej zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Požiadavky služby vo verejnom záujme a spoločné minimálne štandardy, ktoré z nich vyplývajú, sa musia ďalej posilniť s cieľom zabezpečiť, aby všetci zákazníci mali prospech z hospodárskej súťaže. Kľúčovým aspektom pri dodávke zákazníkom je prístup k údajom o spotrebe a zákazníci musia mať prístup k ich údajom, aby mohli vyzvať konkurentov na predloženie ponuky na základe týchto údajov. Zákazníci by takisto mali mať právo na náležité informácie o svojej spotrebe energie. Pravidelne predkladané informácie o nákladoch na energiu podnietia úsporu energie, pretože zákazníkom poskytnú priamu spätnú väzbu o vplyve investícií do energetickej účinnosti a zmeny správania.

(21) Požiadavky univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme a spoločné minimálne štandardy, ktoré z nich vyplývajú, sa musia ďalej posilniť s cieľom zabezpečiť, aby všetci zákazníci mali prospech z hospodárskej súťaže a zo spravodlivejších cien. Kľúčovým aspektom pri dodávke odberateľom je prístup k objektívnym a transparentným údajom o spotrebe a odberatelia musia mať prístup k svojim údajom o spotrebe, súvisiacim cenám a nákladom na služby, aby mohli vyzvať konkurentov na predloženie ponuky na základe týchto údajov. Zákazníci by takisto mali mať právo na náležité informácie o svojej spotrebe energie a zálohové platby by mali byť primerané a zodpovedať ich skutočnej spotrebe elektriny. Informácie poskytované zákazníkom najmenej na štvrťročnom základe o nákladoch na energiu podnietia úsporu energie, pretože zákazníkom poskytnú priamu spätnú väzbu o vplyve investícií do energetickej účinnosti.

Odôvodnenie

V úsilí o dosiahnutie cieľa slobodnej a transparentnej súťaže prístup k rozsiahlej škále údajov umožňuje odberateľom kvalifikovane sa rozhodnúť pre svojho dodávateľa elektrickej energie. Okrem toho spotrebitelia by mali platiť len za množstvo energie, ktoré skutočne mesačne spotrebujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(21a) Komisia by mala po konzultáciách s Európskym parlamentom a Radou zostaviť Európsku chartu práv spotrebiteľov energie. Charta by mala obsahovať informácie o opatreniach, ktoré by mali stanoviť členské štáty, vnútroštátne regulačné orgány, agentúra a Komisia. Najmä práva ustanovené v charte by v uplatniteľných prípadoch mala prijať Komisia ako doplňujúce požiadavky v prílohe A smernice 2003/54/ES, a to regulačným postupom s kontrolou.

Odôvodnenie

Keď bude charta práv užívateľov energie zavedená, mala by sa považovať za komplexný zoznam práv odberateľov v energetickom sektore a takto by ju mali uplatňovať aj všetky vnútroštátne a európske orgány pri regulácii poskytovateľov energetických služieb. Najmä všetky práva ustanovené v charte, ktoré sú doplňujúce k právam už uvedeným v prílohe A tejto smernice, by sa mali v uplatniteľných prípadoch doplniť do smernice a mali by mať plnú právnu platnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 21b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(21b) Odberatelia by mali stáť v centre pozornosti tejto smernice.

Existujúce práva odberateľov sa musia posilniť a zaručiť a mali by transparentnejšie a vo väčšej miere zastupovať záujmy odberateľov. Ochrana spotrebiteľov znamená, že všetci zákazníci by mali mať úžitok z konkurenčného trhu. Vnútroštátne regulačné orgány by mali presadzovať práva spotrebiteľov prostredníctvom vytvárania podnetov a ukladania sankcií spoločnostiam, ktoré nedodržiavajú pravidlá týkajúce sa ochrany spotrebiteľov a hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 21c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(21) Väčšiu ochranu spotrebiteľov zaručuje všeobecná dostupnosť účinných spôsobov opravných prostriedkov. Členské štáty by mali zaviesť rýchle a účinné postupy urovnávania sporov.

Odôvodnenie

Účinné spôsoby opravných prostriedkov sú na zabezpečenie ochrany spotrebiteľov veľmi dôležité. Tieto opatrenia, ktoré by mali byť právne záväzné, budú patriť medzi základné prvky budúcej charty práv spotrebiteľov energie, ktorá je v súčasnosti vo fáze prípravy, a bolo by vhodné, keby ju Komisia predložila najneskôr do 6 mesiacov od prijatia tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 21d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(21d) Členské štáty by mali zabezpečiť náležité zavedenie individuálnych meracích zariadení (inteligentné meranie) v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách1, aby poskytli odberateľom presné informácie o spotrebe energie a zabezpečili energetickú účinnosť konečného využitia energie.

__________

1 Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 64.

Odôvodnenie

Inteligentné meracie zariadenia poskytujú odberateľom lepší prehľad o ich skutočnej spotrebe elektriny, a prispievajú preto k uvážlivejšiemu využívaniu elektriny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Na Komisiu by sa mala preniesť najmä právomoc prijímať usmernenia potrebné na zabezpečenie minimálneho stupňa harmonizácie požadovanej na dosiahnutie cieľa smernice 2003/54/ES. Vzhľadom na to, že tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a sú určené na doplnenie smernice 2003/54/ES doplnením nových nepodstatných prvkov, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolu ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(27) Komisia by sa mala mať najmä právomoc prijímať usmernenia potrebné na zabezpečenie minimálneho stupňa harmonizácie požadovanej na dosiahnutie cieľa smernice 2003/54/ES vrátane prostredníctvom doplnenia opatrení v prílohe A o prijaté uplatniteľné usmernenia z Európskej charty práv spotrebiteľov energie. Vzhľadom na to, že tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a sú určené na doplnenie smernice 2003/54/ES doplnením nových nepodstatných prvkov, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolu ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

Po ustanovení charty práv užívateľov energie by sa charta mala považovať za komplexný zoznam práv odberateľov v energetickom sektore. Najmä všetky práva ustanovené v charte, ktoré sú doplňujúce k právam už uvedeným v prílohe A tejto smernice, by sa mali v uplatniteľných prípadoch doplniť do smernice a mali by mať plnú právnu platnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1 (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1) Článok 1 sa nahrádza takto:

 

„Článok 1

Rozsah pôsobnosti

 

Táto smernica stanovuje spoločné pravidlá výroby, prenosu, distribúcie a dodávky elektrickej energie. Na tento účel ustanovuje pravidlá týkajúce sa organizácie a fungovania elektroenergetického odvetvia, prístupu na trh, kritériá a postupy platné na vyhlasovanie výberových konaní a udeľovanie povolení a na prevádzku sústav. Stanovuje tiež všeobecné povinnosti a práva spotrebiteľov elektrickej energie a objasňuje požiadavky, pokiaľ ide o hospodársku súťaž.

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti sa musí rozšíriť, aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia sú v smernici na prvom mieste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1 – písmeno ba (nové)

Smernica 2003/54/ES

Článok 2 – bod 34a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) Dopĺňa sa tento bod:

 

„(34a)„energetická chudoba“ znamená situáciu, keď si obyvateľ domácnosti nemôže dovoliť vykurovať obytný priestor na prijateľnú úroveň. Členské štáty vyhodnocujú túto úroveň v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Táto situácia sa vyhodnocuje aj na základe možností odberateľov nakupovať pre svoje domácnosti iné energetické služby za prijateľné ceny.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1 – písmeno bb (nové)

Smernica 2003/54/ES

Článok 2 – bod 34b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bb) Dopĺňa sa tento bod:

 

„(34b) „dostupná cena“ znamená cenu stanovenú členskými štátmi na po konzultácii s národnými regulátormi, sociálnymi partnermi a príslušnými zainteresovanými stranami pri zohľadnení vymedzenia pojmu energetická chudoba .“

Odôvodnenie

Pojem dostupná cena, ktorý musí byť základným prvkom budúcej charty práv spotrebiteľov energie, sa však musí určiť na úrovni každého členského štátu, pretože v tomto prípade ide o otázku subsidiarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1a (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Článok 3 ods. 2 sa nahrádza takto:

 

"2. So zreteľom na príslušné ustanovenia zmluvy, najmä na jej článok 86, členské štáty môžu podnikom fungujúcim v odvetví elektroenergetiky z hľadiska všeobecného hospodárskeho záujmu uložiť povinnosti vzhľadom na službu vo verejnom záujme, ktoré sa môžu vzťahovať na bezpečnosť vrátane bezpečnosti dodávky, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok a na ochranu životného prostredia vrátane energetickej účinnosti, cieľov Spoločenstva na využívanie obnoviteľnej energie a ochrany životného prostredia. Takéto povinnosti sú jasne definované, transparentné, nediskriminačné, overiteľné a zaručujú rovnosť prístupu pre elektroenergetické spoločnosti EÚ k národným zákazníkom. Vo vzťahu k bezpečnosti dodávky, riadeniu energetickej účinnosti/riadeniu na strane dopytu a v záujme plnenia cieľov v oblasti životného prostredia a obnoviteľnej energie uvedeného v tomto odseku môžu členské štáty zavádzať dlhodobé plánovanie, berúc pritom do úvahy možnosť tretích strán usilovať sa o prístup do sústavy.“

Odôvodnenie

Návrh o prijatí záväzných cieľov zvýšiť do r. 2020 využívanie obnoviteľnej energie o 20 % si v elektroenergetickom odvetví vyžiada osobitné opatrenia, a tie sa môžu odlišovať od opatrení, ktoré sa vzťahujú na ochranu životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1b (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1b) Článok 3 ods. 3 sa nahrádza takto:

 

„3. Členské štáty zabezpečia, aby všetci zákazníci v domácnostiach a [...] malé podniky (predovšetkým podniky s menej ako 50 zamestnancami a s ročným obratom alebo súvahou nepresahujúcou 10 miliónov EUR) využívali univerzálnu službu, t. j. aby mali na svojom území právo na dodávku elektrickej energie v stanovenej kvalite za dostupné, jednoducho a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny. Nediskriminácia zahŕňa zákaz diskriminačných poplatkov na určité spôsoby platenia, najmä aby spotrebitelia platili formou predplatného elektromeru. Títo zákazníci majú právo na voľbu, spravodlivosť, zastupovanie ich záujmov a nápravu. Elektroenergetické podnikateľské subjekty zabezpečia kvalitu služieb. Na to, aby členské štáty zabezpečili poskytovanie univerzálnej služby, môžu určiť dodávateľa poslednej inštancie. Členské štáty uložia distribučným spoločnostiam povinnosť pripojiť zákazníkov do svojej siete za podmienok a pri dodržaní taríf stanovených v súlade s postupom ustanoveným v článku 22c ods. 4. [...] Členské štáty posilnia trhovú pozíciu domácich malých a stredných zákazníkov podporovaním možností dobrovoľného združovania sa na zastupovanie tejto kategórie zákazníkov.“

Odôvodnenie

V prípade zraniteľných odberateľov s a odberateľov s nízkymi príjmami je pravdepodobnejšie, že budú nútení platiť energetické poplatky prostredníctvom predplatného meracieho zariadenia. Diskriminačné vyššie poplatky za takéto platobné metódy znamenajú, že chudobní odberatelia často platia viac než finančne lepšie zabezpečení odberatelia, a to v absolútnom zmysle, ako aj v pomere k príjmu. Spôsoby kolektívneho postupu, napríklad systém sťažností (super complaint system) prijatý pre odberateľov v Spojenom kráľovstve, môže odberateľom poskytnúť efektívne prostriedky konať v záujme presadzovania svojich vlastných práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1c (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1c) Článok 3 ods. 5 sa nahrádza takto:

 

„5. Členské štáty prijímajú náležité opatrenia na ochranu koncových zákazníkov a zabezpečujú najmä, aby existovali dostatočné záruky na ochranu zraniteľných zákazníkov vrátane opatrení na zabránenie ich odpojeniu. V tejto súvislosti môžu členské štáty prijímať opatrenia na ochranu konečných zákazníkov z odľahlých oblastí. Zabezpečia vysoké stupne ochrany zákazníka, najmä vzhľadom na transparentnosť týkajúcu sa zmluvných podmienok, všeobecných informácií a mechanizmov na riešenie sporov. Členské štáty zabezpečujú, aby oprávnený zákazník bol naozaj schopný prejsť k inému dodávateľovi. Opatrenia stanovené v tomto článku musia zahŕňať minimálne stanovenie práv uvedených v prílohe A. Členské štáty zabezpečia, aby tieto práva uplatňoval národný regulačný orgán a aby boli vynútiteľné zo strany spotrebiteľa, aspoň pokiaľ ide o zákazníkov z radov domácností.“

Odôvodnenie

PDN objasňuje, že príloha A má ako neoddeliteľná časť smernice plnú právnu účinnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1d (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1d) V článku 3 ods. 6 sa prvý pododsek nahrádza takto:

 

„6. Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia elektrickej energie uvádzali na účtoch a na všetkých reklamných a propagačných materiáloch a v informačných dokumentoch pravidelne zasielaných zákazníkom:

 

a) podiel každého energetického zdroja na celkovej skladbe paliva dodávateľa za predchádzajúci rok, a to harmonizovaným a súhrnným spôsobom v rámci členských štátov, ktorý umožní jednoduché porovnávanie;

 

b) […] na ich internetovej stránke verejne dostupné informácie o vplyve na životné prostredie, minimálne o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade pochádzajúcom z vyrobenej elektrickej energie vztiahnutej k celkovej skladbe paliva dodávateľa za predchádzajúci rok sú .“

Odôvodnenie

Informácie o vplyve produkcie elektrickej energie na životné prostredie by mali byť výrazne uvedené na všetkých materiáloch a reklamách, aby ich spotrebiteľ nemusel vyhľadávať inde. Podobné požiadavky sa uplatňujú v iných odvetviach, napríklad pri predaji áut alebo bielej techniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1e (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno ba (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1e) V prvom pododseku článku 3 ods. 6 sa vkladá tento bod:

 

ba) informácie týkajúce sa ich práv a možných postupov na odvolávanie v prípade sporu.“

Odôvodnenie

Účinná ochrana spotrebiteľa závisí od zlepšených postupov na odvolávanie. Tieto informácie musia byť zahrnuté do budúcej charty práv spotrebiteľov energie, aby zákazníci mali k dispozícii referenčný dokument týkajúci sa ich práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1f (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 6 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1f) Tretí pododsek článku 3 ods. 6 sa nahrádza takto:

 

„ Národné regulačné orgány prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby informácie, ktoré dodávatelia poskytnú svojim zákazníkom podľa tohto článku, boli spoľahlivé. Pravidlá týkajúce sa poskytovania informácií musia byť vo všetkých členských štátoch a na príslušných trhoch zosúladené. Ich uplatňovanie kontroluje agentúra.“

Odôvodnenie

Možnosť zákazníkov skutočne sa slobodne rozhodovať závisí od prístupu k informáciám, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov v sociálnej a environmentálnej oblasti. Zosúladenie údajov, ktoré zohľadní rôznych dodávateľov elektriny, zodpovedá potrebe jasných informácií, a to musí byť uvedené v budúcej charte práv spotrebiteľov energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1g (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1g) Článok 3 ods. 7 sa nahrádza takto:

 

„7. Členské štáty vykonajú príslušné opatrenia na dosiahnutie cieľov sociálnej a hospodárskej súdržnosti a ochrany životného prostredia, ktoré zaručia predchádzanie diskriminácii, najmä voči občanom s nízkymi príjmami, energetickej účinnosti/riadenie na strane dopytu a prostriedky na boj proti klimatickým zmenám a na bezpečnosť dodávky. K takýmto opatreniam môže patriť najmä poskytovanie primeraných hospodárskych stimulov a prípadne aj využívanie všetkých existujúcich vnútroštátnych nástrojov a nástrojov Spoločenstva na údržbu a výstavbu potrebnej infraštruktúry sietí vrátane kapacít prepojenia.“

Odôvodnenie

Mnohí spotrebitelia sa v súčasnosti stretávajú s diskrimináciu, najmä tí s nízkymi príjmami alebo tí, ktorí žijú v určitých zemepisných oblastiach. Navrhnuté opatrenia by sa mali zahrnúť do budúcej charty práv spotrebiteľov energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1h (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 7a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1h) Do článku 3 sa vkladá tento odsek:

 

„7a. Členské štáty zabezpečia ustanovenie jedného kontaktného miesta, ktoré bude zákazníkom poskytovať všetky potrebné informácie o ich právach, platnej legislatíve a spôsoboch odvolania sa dostupných v prípade sporu.“

Odôvodnenie

Správne informovanie spotrebiteľa závisí od ľahko dostupného informačného centra, ktoré umožní získať podrobné informácie o platnej legislatíve a o právach spotrebiteľov. Umožní spotrebiteľovi získať podrobné informácie, ktoré sa týkajú otázok uvedených už v súvislosti s budúcou chartou práv spotrebiteľov energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2

Smernica 2003/54/ES

Článok 3 – odsek 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. Komisia môže prijať usmernenia na implementáciu tohto článku. Toto opatrenie určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijíma v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.

10. Komisia prijme do ...*opatrenia na implementáciu tohto článku. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.

___________

*Jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice

Odôvodnenie

V záujme ochrany spotrebiteľa je potrebné, aby Komisia prijala takéto usmernenia čím skôr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Smernica 2003/54/ES

Článok 5a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty navzájom spolupracujú s cieľom integrácie svojich národných trhov aspoň na regionálnej úrovni. Členské štáty najmä podnecujú spoluprácu prevádzkovateľov sietí na regionálnej úrovni a podporujú zosúladenie ich právneho a regulačného rámca. Zemepisná oblasť, ktorej sa týka regionálna spolupráca, spĺňa definíciu zemepisných oblastí zo strany Komisie v súlade s článkom 2h ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie.

1. Orgány a regulátori členských štátov navzájom spolupracujú s cieľom integrácie svojich národných trhov aspoň na regionálnej úrovni. Zabezpečujú najmä spoluprácu prevádzkovateľov sietí na regionálnej úrovni a podporujú zblíženie a zosúladenie ich právneho a regulačného rámca.

 

2. V prípade, že spolupráca medzi niekoľkými členskými čtátmi na regionálnej úrovni narazí na výrazné problémy, na spoločnú žiadosť týchto členských štátov a po dohode so všetkými dotknutými členskými štátmi môže Komisia vymenovať regionálneho koordinátora.

 

3. Regionálny koordinátor podporuje na regionálnej úrovni spoluprácu regulačných orgánov a všetkých ostatných príslušných verejných orgánov, prevádzkovateľov sietí, energetických búrz, používateľov siete a účastníkov trhu. Najmä:

 

a) podporuje nové účinné investície do prepojení; na tento účel pomáha prevádzkovateľom prenosovej sústavy pri vypracovávaní ich regionálnych plánov prepojenia a prispieva ku koordinácii ich investičných rozhodnutí a prípadne ich postupu zisťovania potreby a prideľovania kapacít („open season“);

 

b) podporuje účinné a bezpečné použitie sietí; na tento účel prispieva ku koordinácii medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy, národnými regulačnými orgánmi a inými príslušnými vnútroštátnymi verejnými orgánmi prostredníctvom vypracovania spoločných alokačných a spoločných bezpečnostných mechanizmov;

 

c) každý rok predkladá správu Komisii a dotknutým členským štátom o pokroku dosiahnutom v regióne a o všetkých ťažkostiach alebo prekážkach, ktoré môžu brániť pokroku.

Odôvodnenie

Regionálni koordinátori by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri uľahčovaní dialógu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o cezhraničné investície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Smernica 2003/54/ES

Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby od [jeden rok od dátumu transpozície]:

1. S cieľom zabezpečiť nezávislosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy členské štáty zabezpečia, aby od [jeden rok od dátumu transpozície] vertikálne integrované podniky spĺňali:

 

— buď ustanovenia článkov 8, 8a a 8b alebo

 

— ustanovenia článkov 8a, 8b a 8c.

 

V prípade súladu s ustanoveniami článkov 8, 8a a 8b členské štáty zabezpečia, aby od [jeden rok od dátumu transpozície]:

Odôvodnenie

Táto zmena umožňuje členským štátom vybrať si medzi oddeleným vlastníctvom a účinným a efektívnym oddelením. Viaže sa na PDN k článku 28, v ktorom sa od Komisie žiada, aby prehodnotila, či je efektívne a účinné oddelenie dostatočné na dosiahnutie efektívnej hospodárskej súťaže, a aby podala správu Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vkladajú sa tieto články 8a a 8b:

Vkladajú sa tieto články:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Smernica 2003/54/ES

Článok 8c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 8c

 

Účinné a efektívne oddelenie prepravných sústav

 

1. TSO sú vybavení všetkými ľudskými, fyzickými a finančnými zdrojmi vertikálne integrovaného podnikateľského subjektu, ktoré sú potrebné na pravidelnú činnosť prenosu elektrickej energie;sú to najmä:

 

a) aktíva, ktoré sú potrebné na pravidelnú činnosť prenosu elektrickej energie, vlastní TSO;

 

b) personál, ktorý je potrebný na pravidelnú činnosť prenosu elektrickej energie, zamestnáva TSO;

 

c) prideľovanie pracovníkov a poskytovanie služieb zo strany akejkoľvek pobočky vertikálne integrovaného podniku, ktorý sa zaoberá výrobou alebo dodávkou energie, a prideľovanie pracovníkov a poskytovanie služieb tejto pobočke sa obmedzuje na prípady, v ktorých sa vylučuje akákoľvek diskriminácia, a podlieha schváleniu národných regulačných orgánov, aby sa predišlo obavám z narušenia hospodárskej súťaže a konfliktu záujmov;

 

d) pre budúce investičné projekty sa včas uvoľnia primerané finančné zdroje.

 

2. Činnosti považované za potrebné na pravidelnú činnosť prenosu elektrickej energie, ktoré sú uvedené v odseku 1, zahŕňajú aspoň:

 

a) zastúpenie TSO a kontakty na tretie strany a regulačné orgány;

 

b) udeľovanie a riadenie prístupu tretích strán;

 

c) výber poplatkov za prístup;

 

d) výber poplatkov za preťaženie a poplatkov v rámci kompenzačných mechanizmov medzi prevádzkovateľmi prenosovej sústavy v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1228/2003;

 

e) prevádzku, údržbu a rozvoj prenosovej sústavy;

 

f) investičné plánovanie, ktoré zabezpečí dlhodobú schopnosť sústavy uspokojovať primeraný dopyt a zaručí bezpečnosť dodávok energie;

 

g) právne služby;

 

h) účtovnícke služby a služby informačných technológií.

 

3. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy majú vlastnú firemnú identitu, výrazne odlišnú od vertikálne integrovaného podniku a majú samostatnú značku, komunikáciu a priestory.

 

4. Účtovníctvo TSO kontroluje iný audítor než audítor, ktorý kontroluje vertikálne integrovaný podnik a všetky jeho pridružené spoločnosti.

 

5. Rozhodnutia o vymenovaní a každom predčasnom ukončení pracovného pomeru generálneho riaditeľa a členov výkonnej rady TSO a o zmluvných dohodách, ktoré sa týkajú zamestnania a jeho ukončenia, sa oznamujú regulačnému orgánu alebo inému príslušnému národnému orgánu verejnej moci. Tieto rozhodnutia a dohody sa stávajú záväznými, pokiaľ regulačný orgán alebo iný príslušný orgán verejnej moci v lehote do troch týždňov od oznámenia nevyužije svoje právo veta. Právo veta sa môže uplatniť v prípadoch menovania a vzájomných zmluvných dohôd, ak vzniknú vážne pochybnosti o profesionálnej nezávislosti menovaného generálneho riaditeľa alebo člena výkonnej rady, alebo v prípade predčasného ukončenia pracovného pomeru a vzájomných zmluvných dohôd, ak vzniknú vážne pochybnosti o dôvodoch tohto ukončenia pracovného pomeru alebo zmluvných dohôd.

 

6. Ak vedúci pracovníci TSO nesúhlasia s predčasným ukončením svojho pracovného pomeru, majú zaručené účinné právo odvolať sa na regulačný orgán, iný príslušný národný orgán alebo súd.

 

7. Po ukončení pracovného pomeru u prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa bývalí generálni riaditelia a členovia výkonnej rady nesmú podieľať na činnosti žiadnej pobočky vertikálne integrovaného podniku, ktorý sa zaoberá výrobou alebo dodávkou, po bodu najmenej troch rokov.

 

8. Generálny riaditeľ a členovia výkonnej rady TSO nesmú vlastniť žiaden podiel v inej pobočke podniku tvoriacej súčasť vertikálne integrovaného podniku, než je prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ani od nej dostávať akúkoľvek odmenu. Žiadna časť ich platu nebude závisieť od činností vertikálne integrovaného podniku okrem činnosti TSO.

 

9. Výkonný riaditeľ alebo členovia výkonnej rady prevádzkovateľa prenosovej sústavy nesmú byť priamo ani nepriamo zodpovední za každodennú prevádzku ktorejkoľvek inej pobočky vertikálne integrovaného podniku.

 

10. Bez toho, aby boli dotknuté vyššie uvedené ustanovenia, TSO má účinné rozhodovacie práva nezávislé od integrovaného elektroenergetického podnikateľského subjektu, pokiaľ ide o aktíva, ktoré sú potrebné na prevádzku, údržbu alebo rozvoj siete. Táto skutočnosť by nemala brániť existencii vhodných koordinačných mechanizmov zabezpečujúcich ochranu práv materskej spoločnosti na dohľad nad hospodárením a riadením, pokiaľ ide o návratnosť aktív v dcérskej spoločnosti, ktoré sú nepriamo regulované v súlade s článkom 22c. Konkrétne to materskej spoločnosti umožňuje, aby mohla schvaľovať ročný finančný plán alebo iný rovnocenný nástroj TSO a stanovovať celkové limity na úrovni zadlženia svojej dcérskej spoločnosti. Ak materská spoločnosť neschváli alebo nezmení ročný finančný plán alebo iný rovnocenný finančný plán, vec sa postúpi na rozhodnutie regulačnému orgánu. Materskej spoločnosti to neumožňuje vydávať pokyny týkajúce sa každodennej prevádzky ani jednotlivých rozhodnutí o výstavbe alebo modernizácii prenosových vedení, ktoré nepresahujú podmienky schváleného finančného plánu alebo iného rovnocenného nástroja.

 

11. Predsedovia dozornej rady alebo správnej rady TSO sa nesmú podieľať na činnosti žiadnej pobočky vertikálne integrovaného podniku, ktorý sa zaoberá výrobou alebo dodávkou energie.

 

12. Členovia dozorných rád alebo správnych rád TSO sú nezávislé osoby menované na obdobie minimálne päť rokov. Ich menovanie sa oznámi regulačnému orgánu alebo akémukoľvek inému príslušnému vnútroštátnemu orgánu a stane sa záväzným za podmienok uvedených v odseku 5.

 

13. Na účely odseku 12 sa člen dozornej rady alebo správnej rady TSO považuje za nezávislého, ak nie je s vertikálne integrovaným podnikom, jeho väčšinovými akcionármi alebo manažmentom v žiadnom obchodnom alebo inom vzťahu, ktorý by vytváral konflikt záujmov ovplyvňujúci jeho úsudok, a to najmä že:

 

a) nebol v priebehu piatich rokov pred svojím menovaním za člena dozornej rady alebo správnej rady zamestnancom žiadnej pobočky vertikálne integrovaného podniku, ktorý sa zaoberá výrobou alebo dodávkou energie;

 

b) nevlastní žiaden podiel vo vertikálne integrovanom podniku, ani od neho alebo jeho pridružených podnikov okrem TSO nedostáva žiadnu odmenu;

 

c) počas výkonu funkcie člena dozornej rady alebo predstavenstva nemá žiaden relevantný obchodný vzťah s akoukoľvek pobočkou vertikálne integrovaného podniku, ktorý sa zaoberá dodávkou energie;

 

d) nie je členom výkonnej rady spoločnosti, do ktorej vertikálne integrovaný podnik menuje členov dozornej rady alebo správnej rady.

 

14. Členské štáty zabezpečia, aby TSO vytvorili a uplatnili program súladu, v ktorom sa stanovia opatrenia prijaté na zabezpečenie vylúčenia diskriminačného správania. V programe sa stanovia osobitné povinnosti zamestnancov na splnenie tohto cieľa. Podlieha schváleniu regulačným orgánom alebo iným príslušným národným orgánom. Súlad programu s predpismi monitoruje nezávislý subjekt zodpovedný za zabezpečenie súladu. Regulačný orgán má právo uvaliť sankcie v prípade nevhodného plnenia programu súladu.

 

15. Generálny riaditeľ alebo výkonná rada TSO poveria výkonom funkcie kontrolóra súladu osobu alebo orgán, ktorý bude zodpovedný za:

 

a) monitorovanie plnenia programu súladu;

 

b) zhotovenie ročnej správy, v ktorej sa uvádzajú opatrenia prijaté na plnenie program súladu, a jej predloženie regulačnému orgánu;

 

c) vydávanie odporúčaní týkajúcich sa programu súladu a jeho plnenia.

 

16. Nezávislosť subjektu zodpovedného za zabezpečenie súladu je zaručená najmä ustanoveniami v jeho pracovnej zmluve.

 

17. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie súladu má možnosť pravidelne oslovovať dozornú radu alebo správnu radu TSO a vertikálne integrovaného podniku a regulačné orgány.

 

18. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie súladu sa podieľa na všetkých zasadnutiach dozornej rady alebo správnej rady TSO, ktoré sa zaoberajú týmito otázkami:

 

a) podmienkami prístupu a pripojenia k rozvodnej sieti vrátane výberu poplatkov za prístup, poplatkov za preťaženie a poplatkov v rámci kompenzačných mechanizmov medzi prevádzkovateľmi prenosovej sústavy v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1228/2003;

 

b) projektmi zrealizovanými s cieľom prevádzkovať, udržiavať a rozvíjať systém prepravnej siete vrátane investícií do prepojenia a pripojenia;

 

c) pravidlami vyrovnávania nerovnováhy vrátane pravidiel rezervy elektrickej energie;

 

d) nákupy energie na pokrytie strát energie.

 

19. Počas týchto zasadnutí subjekt zodpovedný za zabezpečenie súladu dbá o to, aby dozornej rade alebo predstavenstvu neboli diskriminačným spôsobom poskytnuté obchodne citlivé informácie o činnostiach výrobcu alebo dodávateľa.

 

20. Subjekty zodpovedné za zabezpečenie súladu majú prístup ku všetkým relevantným knihám, záznamom a do priestorov TSO, ako aj ku všetkým informáciám potrebným na riadny výkon ich povinností.

 

21. Generálny riaditeľ alebo výkonná rada menuje a odvoláva subjekt zodpovedný za zabezpečenie súladu len po predchádzajúcom súhlase regulačného orgánu.

Odôvodnenie

Členské štáty, ktoré nezrealizovali oddelené vlastníctvo, majú možnosť ďalej liberalizovať svoje trhy bez toho, aby museli uskutočniť oddelenie vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6

Smernica 2003/54/ES

Článok 9– písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Písmeno a) článku 9 sa nahrádza takto:

6) Článok 9 sa nahrádza takto:

 

1. Každý TSO je zodpovedný za:

a) zabezpečenie dlhodobej schopnosti sústavy uspokojovať primeraný dopyt na prenos elektrickej energie, za prevádzku, udržiavanie a rozvoj bezpečných, spoľahlivých a účinných prenosových sústav za hospodárnych podmienok s náležitým ohľadom na životné prostredie, ako aj za podporu energetickej účinnosti a výskumu a inovácií, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie prieniku obnoviteľných energií a šírenia nízkouhlíkových technológií;

a) zabezpečenie dlhodobej schopnosti sústavy uspokojovať primeraný dopyt na prenos elektrickej energie, za prevádzku, udržiavanie a rozvoj bezpečných, spoľahlivých a účinných prenosových sústav za hospodárnych podmienok s náležitým ohľadom na životné prostredie, ako aj za podporu energetickej účinnosti a výskumu a inovácií, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie prieniku obnoviteľných energií a šírenia nízkouhlíkových technológií;

 

b) prispievanie k bezpečnosti dodávky prostredníctvom primeranej prenosovej kapacity a spoľahlivosti sústavy;

 

c) riadenie tokov elektrickej energie v sústave, pričom zohľadňuje výmeny s inými prepojenými sústavami; na tento účel je prevádzkovateľ prenosovej sústavy zodpovedný za zabezpečenie bezpečnej, spoľahlivej a výkonnej elektrizačnej sústavy a v tejto súvislosti za zabezpečenie dostupnosti všetkých podporných služieb do takej miery, pokiaľ je táto dostupnosť nezávislá od akejkoľvek ďalšej prenosovej sústavy, s ktorou je jeho sústava prepojená;

 

d) poskytnutie dostatočných informácií na zabezpečenie bezpečnej a efektívnej prevádzky, koordinovaného rozvoja a interoperability prepojenej sústavy prevádzkovateľovi každej ďalšej sústavy, s ktorou je jeho sústava prepojená;

 

e) zabezpečenie nediskriminácie tak niektorých užívateľov sústavy, ako aj skupín užívateľov sústavy, najmä v prospech spríbuznených podnikov;

 

f) poskytovanie informácií užívateľom sústavy, ktoré potrebujú na účinný prístup do sústavy;

 

fa) zabezpečenie, že sa plne zohľadňuje prospech regiónu, v ktorom prevádzka pôsobí. Bez toho, aby boli dotknuté práva akcionárov, ktoré súvisia s výnosnosťou investícií a potrebami kapitálu, operačné a investičné rozhodnutia, ktoré prijíma TSO, zodpovedajú investičným plánom Spoločenstva a regiónov v súlade s článkami 2c a 2d nariadenia (ES) č. 1228/2003, podporujú rozvoj trhu, integráciu trhu a optimalizujú zvyšovanie sociálnej a hospodárskej prosperity, prinajmenšom na regionálnej úrovni.

 

2. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy vypracujú aspoň každé 2 roky desaťročný plán rozvoja siete. Prijímajú účinné opatrenia na zabezpečenie primeranosti sústavy a bezpečnosti dodávok.

 

3. Desaťročný plán rozvoja siete najmä:

 

a) uvedie pre účastníkov trhu hlavné prenosové infraštruktúry, ktoré by sa mali v priebehu najbližších desiatich rokov vybudovať;

 

b) obsahuje všetky investície, v súvislosti s ktorými už bolo prijaté vykonávacie rozhodnutie, a uvádza nové investície, o vykonaní ktorých sa má rozhodnúť v najbližších troch rokoch.

 

4. Pri vypracovaní tohto desaťročného plánu rozvoja siete každý TSO urobí racionálny odhad vývoja v oblasti výroby, spotreby a výmeny s inými krajinami a zohľadní existujúce investičné plány do sietí na regionálnej a európskej úrovni. Každý TSO včas predloží návrh desaťročného plánu rozvoja siete príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

 

5. Príslušný vnútroštátny orgán na základe návrhu uvedeného v odseku 4 otvoreným a transparentným spôsobom uskutoční konzultácie so všetkými relevantnými používateľmi siete a môže zverejniť výsledky svojej konzultácie, najmä pravdepodobné investičné potreby.

 

6. Príslušný vnútroštátny orgán preskúma, či desaťročný plán rozvoja siete pokrýva všetky investičné potreby zistené počas konzultácie. Tento orgán môže uložiť povinnosť TSO, aby pozmenil a doplnil svoj plán.

 

7. Príslušný vnútroštátny orgán na účely odsekov 4, 5 a 6 môže byť národný regulačný orgán, akýkoľvek iný príslušný vnútroštátny orgán verejnej moci alebo subjekt pre rozvoj siete, ktorý vytvorili prevádzkovatelia prepravnej sústavy. V poslednom prípade prevádzkovatelia prepravnej sústavy predložia návrh stanov, zoznam členov a procesné pravidlá na schválenie príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

 

8. Ak TSO odmietne vykonať konkrétnu investíciu uvedenú v desaťročnom pláne rozvoja siete, ktorá sa má uskutočniť v najbližších troch rokoch, členské štáty zabezpečia, aby regulačný orgán alebo akýkoľvek iný príslušný národný orgán mal právomoc prijať jedno z týchto opatrení:

 

a) požiadať všetkými právnymi prostriedkami TSO, aby vykonal svoj investičný záväzok s použitím svojich finančných kapacít; alebo

 

b) vyhlásiť verejnú súťaž pre nezávislých investorov na potrebné investície do prenosovej sústavy, pričom môže zaviazať TSO, aby:

 

— súhlasil s financovaním akoukoľvek treťou stranou;

 

— súhlasil, že on sám alebo tretia strana vybuduje nové aktíva; alebo

 

— prevádzkoval nové aktívum.

 

Príslušné dohody o financovaní podliehajú schváleniu regulačným orgánom alebo iným príslušným vnútroštátnym orgánom.

 

V oboch prípadoch regulácia sadzieb musí umožniť, aby príjmy pokryli náklady na takéto investície.

 

9. Príslušný vnútroštátny orgán monitoruje a hodnotí vykonávanie investičného plánu.

 

10. TSO sú povinné stanoviť a zverejniť transparentné a účinné postupy na nediskriminačné pripojenie nových elektrární na rozvodovú sieť. Tieto postupy podliehajú schváleniu vnútroštátnym regulačným orgánom alebo iným príslušným vnútroštátnym orgánom.

 

11. TSO nie sú oprávnené odmietnuť pripojenie novej elektrárne z dôvodu možných budúcich obmedzení dostupných sieťových kapacít, napr. preťaženia vo vzdialených častiach prenosovej siete. TSO je povinný poskytovať potrebné informácie.

 

TSO nie sú oprávnené odmietnuť nový bod pripojenia výlučne z toho dôvodu, že bude viesť k zvýšeným nákladom v súvislosti s potrebným kapacitným zvýšením prvkov siete v malej vzdialenosti od bodu pripojenia.

Odôvodnenie

V rámci druhého piliera efektívneho a účinného oddelenia sa zavádzajú efektívne sankcie pre regulátorov, ktorí zaručujú, že prevádzkovateľ prepravnej sústavy už nemôže zabrániť investíciám do siete alebo nediskriminačnému prístupu nových elektrárenských projektov k sieti. Tieto ustanovenia sa uplatňujú na všetkých prevádzkovateľov prepravnej sústavy. Navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predovšetkým zabezpečujú, že sa uskutočnia potrebné investície do siete, a to aj proti vôli prevádzkovateľa prepravnej sústavy, a že pripojenie na sieť nemožno odmietnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Smernica 2003/54/ES

Článok 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10

vypúšťa sa

Nezávislí prevádzkovatelia sústavy

 

1. Ak v deň nadobudnutia účinnosti tejto smernice patrí prenosová sústava vertikálne integrovanému podnikateľskému subjektu, členské štáty môžu povoliť výnimky z ustanovení článku 8 ods. 1 za predpokladu, že členský štát určí nezávislého prevádzkovateľa sústavy na návrh vlastníka prenosovej sústavy a pod podmienkou, že Komisia takéto určenie potvrdí. Vertikálne integrovanému podnikateľskému subjektu, ktorý vlastní prenosovú sústavu, sa v žiadnom prípade nemôže zabrániť, aby prijal kroky na zabezpečenie súladu s ustanoveniami článku 8 ods. 1.

 

2. Členský štát môže schváliť a určiť nezávislého prevádzkovateľa sústavy iba za týchto podmienok:

 

a) kandidujúci prevádzkovateľ preukázal, že spĺňa požiadavky uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b) až d);

 

b) kandidujúci prevádzkovateľ preukázal, že disponuje finančnými, technickými a ľudskými zdrojmi požadovanými na vykonanie svojich úloh vyplývajúcich z ustanovení článku 9;

 

c) kandidujúci prevádzkovateľ sa zaviazal, že bude plniť desaťročný plán rozvoja siete, ktorý navrhol regulačný orgán ;

 

d) vlastník prenosovej sústavy preukázal svoju schopnosť dodržiavať povinnosti vyplývajúce z ustanovení odseku 6; Na tento účel poskytne všetky návrhy zmluvných dojednaní s kandidujúcim podnikom alebo akýmkoľvek iným príslušným subjektom;

 

e) kandidujúci prevádzkovateľ preukázal svoju schopnosť plniť si povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie* vrátane spolupráce prevádzkovateľov prenosovej sústavy na európskej a regionálnej úrovni.

 

3. Podniky, ktoré regulačný orgán certifikoval ako dodržiavajúce požiadavky článku 8a a článku 10 ods. 2, schvaľujú a za nezávislých prevádzkovateľov sústavy určujú členské štáty. Uplatňuje sa certifikačný postup uvedený v článku 8b.

 

4. V prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 8b a zistí, že regulačný orgán nesplnil jej rozhodnutie do dvoch mesiacov, v lehote šiestich mesiacov určí na základe návrhu Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov a po vypočutí stanovísk vlastníka prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prenosovej sústavy nezávislého prevádzkovateľa sústavy na obdobie 5 rokov. Vlastník prenosovej sústavy môže kedykoľvek navrhnúť regulačnému orgánu určenie nového nezávislého prevádzkovateľa sústavy v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 1.

 

5. Každý nezávislý prevádzkovateľ sústavy je zodpovedný za udeľovanie a riadenie prístupu tretích strán, vrátane výberu poplatkov za prístup, poplatkov za preťaženie a poplatkov v rámci kompenzačných mechanizmov medzi prevádzkovateľmi prenosovej sústavy v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1228/2003, ako aj poplatkov na prevádzku, udržiavanie a rozvoj prenosovej sústavy a poplatkov na zabezpečenie dlhodobej schopnosti sústavy uspokojovať primeraný dopyt prostredníctvom investičného plánovania. Pri rozvoji siete je nezávislý prevádzkovateľ sústavy zodpovedný za plánovanie (vrátane schvaľovacieho postupu) a výstavbu novej infraštruktúry a jej uvedenie do prevádzky. Na tieto účely koná ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v súlade s touto kapitolou. Vlastníci prenosovej sústavy nesmú byť zodpovední za udeľovanie a riadenie prístupu tretích strán, ani za investičné plánovanie.

 

6. V prípade, ak bol určený nezávislý prevádzkovateľ sústavy, vlastník prenosovej sústavy:

 

a) poskytuje nezávislému prevádzkovateľovi sústavy na splnenie jeho úloh v plnej miere patričnú spoluprácu a podporu vrátane všetkých príslušných informácií;

 

b) financuje investície, o ktorých rozhodol nezávislý prevádzkovateľ sústavy a ktoré schválil regulačný orgán, alebo dáva súhlas s ich financovaním akoukoľvek zainteresovanou stranou vrátane nezávislého prevádzkovateľa sústavy. Príslušné dojednania o financovaní podliehajú schváleniu regulačným orgánom. Pred schválením sa regulačný orgán ešte poradí s vlastníkom aktív aj inými zainteresovanými stranami;

 

c) zabezpečuje krytie záväzkov spojených s aktívami siete s výnimkou časti záväzkov týkajúcich sa úloh nezávislého prevádzkovateľa sústavy;

 

d) poskytuje potrebné záruky na uľahčenie financovania akýchkoľvek rozšírení siete s výnimkou tých investícií, v prípade ktorých dal podľa písmena b) svoj súhlas s financovaním ktoroukoľvek zainteresovanou stranou vrátane nezávislého prevádzkovateľa sústavy.

 

7. Príslušnému národnému orgánu hospodárskej súťaže sa v úzkej spolupráci s regulačným orgánom udelia všetky príslušné právomoci na účinné monitorovanie dodržiavania povinností vyplývajúcich z ustanovení odseku 6 zo strany vlastníka prenosovej sústavy.

 

Odôvodnenie

Možnosť, ktorú predstavujú nezávislí prevádzkovatelia sústavy, nie je vzhľadom na nadmerné regulačné náklady uskutočniteľnou alternatívou k oddelenému vlastníctvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Smernica 2003/54/ES

Článok 10 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10a

vypúšťa sa

Oddelenie vlastníkov prenosovej sústavy

 

1. V prípade, ak bol vymenovaný nezávislý prevádzkovateľ sústavy, sú vlastníci prenosovej sústavy, ktorí sú súčasťou vertikálne integrovaného podnikateľského subjektu, aspoň z hľadiska svojej právnej formy, organizácie a rozhodovania nezávislí od iných činností, ktoré nesúvisia s prenosom.

 

2. S cieľom zabezpečiť nezávislosť vlastníka prenosovej sústavy podľa odseku 1 sa uplatňujú tieto minimálne kritériá:

 

a) osoby zodpovedné za riadenie vlastníka prenosovej sústavy nemôžu byť prítomné v podnikových štruktúrach integrovaného elektroenergetického podnikateľského subjektu zodpovedných, či už priamo, alebo nepriamo, za každodenné fungovanie výroby, distribúcie a dodávky elektrickej energie;

 

b) musia byť prijaté vhodné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby profesionálne záujmy osôb zodpovedných za riadenie vlastníka prenosovej sústavy boli brané do úvahy spôsobom zaručujúcim, že budú schopné konať nezávisle;

 

c) vlastník prenosovej sústavy vytvorí program súladu, v ktorom sa stanovia opatrenia prijaté na zabezpečenie vylúčenia diskriminačného správania a primeraného monitorovania dodržiavania tohto programu. V programe sa stanovia osobitné povinnosti zamestnancov na splnenie tohto cieľa. Ročnú správu, v ktorej sa uvádzajú prijaté opatrenia, predkladá osoba alebo orgán zodpovedný za monitorovanie programu súladu regulačnému orgánu a táto správa sa uverejňuje.

 

3. Komisia môže prijať usmernenia na zabezpečenie úplného a efektívneho dodržiavania odseku 2 tohto článku zo strany vlastníka prenosovej sústavy. Toto opatrenie určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.“

 

Odôvodnenie

Tieto ustanovenia vychádzajú z článku 10 a v prípade vypustenia článku 10 sú bezpredmetné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8a (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 11 – odsek 7a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8a) Do článku 11 sa vkladá tento odsek:

 

„7a. Priorita sa musí stanoviť pre elektrickú energiu z obnoviteľných energetických zdrojov, kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie a inú začlenenú výrobu a náklady na pripojenie nových výrobcov elektrickej energie z obnoviteľných energetických zdrojov a kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie by mali byť objektívne, transparentné a nediskriminačné. Európsky benchmarkingový systém zabezpečí, aby stimulácii rozptýlenej výroby nebránili žiadne prekážky.

Odôvodnenie

Náklady na pripojenie nových obnoviteľných energetických zdrojov, najmä z príbrežných veterných zariadení a zariadení na kombinovanú výrobu, môžu znížiť príťažlivosť investícií. Je potrebné stanoviť jasné a spravodlivé tarify, ktoré zohľadnia dodatočné výhody týchto technológií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zaručia nezávislosť regulačného orgánu a zabezpečia, aby vykonával svoje právomoci nestranným a transparentným spôsobom. Na tento účel členský štát zabezpečí, aby bol regulačný orgán pri vykonávaní regulačných úloh, ktoré mu boli uložené na základe tejto smernice, z hľadiska právnej formy oddelený a funkčne nezávislý od akéhokoľvek iného verejného alebo súkromného subjektu, a aby jeho zamestnanci a osoby zodpovedné za jeho riadenie konali nezávisle od akýchkoľvek trhových záujmov a nepožadovali alebo neprijímali pokyny od žiadneho vládneho alebo iného verejného alebo súkromného subjektu.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 22c odsek 4 písm. a), členské štáty zaručia nezávislosť regulačného úradu a zabezpečia, aby vykonával svoje právomoci nestranným a transparentným spôsobom. Na tento účel členský štát zabezpečí, aby bol regulačný orgán pri vykonávaní regulačných úloh, ktoré mu boli uložené na základe tejto smernice, z hľadiska právnej formy oddelený a funkčne nezávislý od akéhokoľvek iného verejného alebo súkromného subjektu, a aby jeho zamestnanci a osoby zodpovedné za jeho riadenie konali nezávisle od akýchkoľvek trhových záujmov a nepožadovali alebo neprijímali pokyny od žiadneho vládneho alebo iného verejného alebo súkromného subjektu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22 c – odsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) zabezpečovať, aby medzi činnosťami spojenými s prenosom, distribúciou a dodávkou neexistovali krížové dotácie;

e) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 22c odsek 4 písm. a), zabezpečovať, aby medzi činnosťami spojenými s prenosom, distribúciou a dodávkou neexistovali krížové dotácie ;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22 c – odsek 1 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) monitorovať bezpečnosť a spoľahlivosť siete a skúmať pravidlá bezpečnosti a spoľahlivosti siete;

g) monitorovať bezpečnosť a spoľahlivosť siete, zavádzať alebo schvaľovať normy a požiadavky na kvalitu služieb a dodávok a skúmať výkonnosť z hľadiska kvality služieb a dodávok, pravidlá bezpečnosti a spoľahlivosti siete;

Odôvodnenie

Niektoré národné regulačné orgány už majú povinnosť monitorovať fungovanie trhu s elektrickou energiou aj z hľadiska kvality dodávok a služieb spotrebiteľom. Je vhodné zabezpečiť, aby národné regulačné orgány boli zodpovedné za stanovovanie a schvaľovanie taríf za prenos a distribúciu a ich metodík. Rozhodnutia, ktoré prijali regulačné orgány, by sa mali verejne zdôvodniť. Odvolania by sa mali podávať cez nezávislý a neutrálny orgán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22 c – odsek 1 – písmeno i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) monitorovať úroveň otvorenia trhu a hospodárskej súťaže na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni vrátane výmen elektrickej energie, cien pre domácnosti, miery zmien dodávateľa, miery odpájania a sťažností domácností v dohodnutom formáte, ako aj narušenia alebo obmedzenia hospodárskej súťaže v spolupráci s orgánmi hospodárskej súťaže, vrátane poskytovania príslušných informácií a predkladania náležitých prípadov do pozornosti príslušným orgánom hospodárskej súťaže;

i) monitorovať úroveň účinného otvorenia trhu a hospodárskej súťaže na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni vrátane výmen elektrickej energie, cien pre domácnosti, miery zmien dodávateľa, primeraných podmienok zálohových platieb, ktoré zodpovedajú skutočnej spotrebe, a sadzieb za pripojenie a odpojenie, poplatkov za údržbu a sťažností domácností v dohodnutom formáte, ako aj narušenia alebo obmedzenia hospodárskej súťaže v spolupráci s orgánmi hospodárskej súťaže vrátane poskytovania príslušných informácií a predkladania náležitých prípadov do pozornosti príslušným orgánom hospodárskej súťaže;

Odôvodnenie

Je v záujme väčšej možnosti voľby pre zákazníkov, aby mal orgán právomoc monitorovať širšiu škálu sadzieb a poplatkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22 c – odsek 1 – písmeno k

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

k) bez toho, aby bola dotknutá právomoc iných národných regulačných orgánov, zabezpečovať vysoký štandard univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme v prípade elektrickej energie, ochranu zraniteľných zákazníkov a účinnosť opatrení na ochranu zákazníkov uvedených v prílohe A;

k) bez toho, aby bola dotknutá právomoc iných národných regulačných orgánov, zabezpečovať v celej EÚ jednotný a transparentný vysoký štandard univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme pre spotrebiteľov elektrickej energie vrátane súkromných osôb a zaručiť ochranu zraniteľných zákazníkov a účinnosť všetkých opatrení na ochranu zákazníkov uvedených v prílohe A;

Odôvodnenie

Ďalšie objasnenie týkajúce sa povinností orgánu prispeje k fungovaniu trhu a v konečnom dôsledku budú mať z toho úžitok odberatelia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22 c – odsek 1 – písmeno m

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

m) zabezpečovať prístup k údajom o spotrebe odberateľov, uplatňovanie jednotného formátu údajov spotrebe a prístup k údajom podľa písm. h) prílohy A;

m) zabezpečovať prístup k údajom o spotrebe zákazníkov vrátane údajov o cenách a všetkých súvisiacich výdavkoch, uplatňovania ľahko zrozumiteľného jednotného formátu takýchto údajov, primeraných zálohových platieb, ktoré zodpovedajú skutočnej spotrebe, a rýchleho prístuputakýmto údajom pre všetkých zákazníkov podľa písmena h) prílohy A;

Odôvodnenie

Ďalšie objasnenie týkajúce sa povinností orgánu prispeje k fungovaniu trhu a v konečnom dôsledku budú mať z toho úžitok odberatelia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22 c – odsek 3 – písmená b, c a d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) spolupracovať s národným orgánom hospodárskej súťaže pri skúmaní fungovania trhov s elektrickou energiou a v prípade neporušovania pravidiel hospodárskej súťaže rozhodovať o primeraných opatreniach potrebných a vhodných na podporu efektívnej hospodárskej súťaže a zabezpečenie správneho fungovania trhu vrátane virtuálnych elektrární;

b) spolupracovať s národným orgánom hospodárskej súťaže pri skúmaní fungovania trhov s elektrickou energiou a v prípade neporušovania pravidiel hospodárskej súťaže rozhodovať o opatreniach potrebných a vhodných na podporu efektívnej hospodárskej súťaže a zabezpečenie správneho fungovania trhu;

c) požadovať informácie dôležité pre plnenie jeho úloh od energetických podnikov;

c) požadovať od energetických podnikov primerané informácie dôležité na plnenie jeho úloh;

d) ukladať efektívne, primeranéodrádzajúce sankcie energetickým podnikom, ktoré si neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z tejto smernice alebo rozhodnutí regulačného orgánu alebo agentúry;

d) kde je to potrebné, nestranne ukladať potrebné, úmerné a dôsledné sankcie energetickým podnikom, ktoré si neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z tejto smernice alebo záväzných rozhodnutí regulačného orgánu, alebo agentúry;

Odôvodnenie

Úlohy a zodpovednosti vnútroštátnych regulátorov by sa nemali zamieňať s úlohami a zodpovednosťami iných príslušných orgánov a patričnú pozornosť treba venovať stranám, ktoré môže regulačné rozhodnutie postihnúť. V tejto súvislosti by sa malo uvažovať o ďalekosiahlych štrukturálnych opatreniach, ako sú virtuálne elektrárne, len v kontexte zákona ES o hospodárskej súťaži, pričom by sa mali uplatňovať potrebné kontroly a vyváženosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22 c – odsek 4 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) pripojenia a prístupu do národných sietí vrátane prenosových a distribučných taríf. Tieto tarify umožnia realizáciu potrebných investícií do sietí spôsobom, ktorý zabezpečí životaschopnosť sietí;

a) pripojenia a prístupu do národných sietí vrátane prenosových a distribučných taríf a ich metodík alebo alternatívne metodík stanovovania a schvaľovania taríf za prenos a distribúciu a monitorovanie týchto metodík. Tieto tarify zabezpečia splnenie požiadaviek univerzálnej služby a umožnia realizáciu potrebných investícií do sietí spôsobom, ktorý zabezpečí životaschopnosť sietí; Toto môže riešiť osobitná regulačná úprava pre nové investície;

Odôvodnenie

Niektoré národné regulačné orgány už majú povinnosť monitorovať fungovanie trhu s elektrickou energiou aj z hľadiska kvality dodávok a služieb spotrebiteľom. Je vhodné zabezpečiť, aby vnútroštátne regulačné orgány boli zodpovedné za stanovovanie a schvaľovanie taríf za prenos a distribúciu a ich metodík. Rozhodnutia, ktoré prijali regulačné orgány, by sa mali verejne zdôvodniť. Odvolania by sa mali podávať cez nezávislý a neutrálny orgán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22 c – odsek 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12. Rozhodnutia, ktoré prijali regulačné orgány, sa zdôvodnia.

12. Rozhodnutia, ktoré prijali regulačné orgány, sa odôvodnia a zverejnia, sú úmerné a nevyhnutné, primerane sa pri nich zohľadnia názory účastníkov trhu a existujúce zmluvné záväzky, ako aj predpokladané náklady a výhody rozhodnutia.

Odôvodnenie

Niektoré národné regulačné orgány už majú povinnosť monitorovať fungovanie trhu s elektrickou energiou aj z hľadiska kvality dodávok a služieb spotrebiteľom. Je vhodné zabezpečiť, aby vnútroštátne regulačné orgány boli zodpovedné za stanovovanie a schvaľovanie taríf za prenos a distribúciu a ich metodík. Rozhodnutia, ktoré prijali regulačné orgány, by sa mali verejne zdôvodniť. Odvolania by sa mali podávať cez nezávislý a neutrálny orgán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22 c – odsek 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. Členské štáty zabezpečia, aby boli na národnej úrovni zavedené vhodné mechanizmy, v rámci ktorých môže strana dotknutá rozhodnutím národného regulačného orgánu podať odvolanie na orgán nezávislý od zúčastnených strán.

13. Členské štáty zabezpečia, aby boli na národnej úrovni zavedené vhodné mechanizmy, v rámci ktorých môže strana dotknutá rozhodnutím národného regulačného orgánu podať odvolanie na vnútroštátny súdny orgán alebo iný vnútroštátny orgán nezávislý od zúčastnených strán a od každej vlády.

Odôvodnenie

Niektoré národné regulačné orgány už majú povinnosť monitorovať fungovanie trhu s elektrickou energiou aj z hľadiska kvality dodávok a služieb spotrebiteľom. Je vhodné zabezpečiť, aby vnútroštátne regulačné orgány boli zodpovedné za stanovovanie a schvaľovanie taríf za prenos a distribúciu a ich metodík. Rozhodnutia, ktoré prijali regulačné orgány, by sa mali verejne zdôvodniť. Odvolania by sa mali podávať cez nezávislý a neutrálny orgán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22 f – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Ak má orgán uvedený v odseku 1 náležite opodstatnenú potrebu vykonať prieskum, môže požadovať údaje od dodávateľského podniku.

Odôvodnenie

Regulačné orgány by mali mať možný prístup k informáciám o veľkoobchodnom trhu, ale keby tak robili bezdôvodne, vznikli by odvetviu zbytočné náklady a novým účastníkom neoprávnené prekážky. Smernica by mala vymedziť spôsob, akým majú vnútroštátne regulačné orgány, vnútroštátne orgány hospodárskej súťaže a Komisia prístup k týmto informáciám, bez toho, aby bola dotknutá povinnosť uchovávať údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/54/ES

Článok 22 f – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Regulačný orgán môže rozhodnúť o sprístupnení časti týchto informácií účastníkom trhu pod podmienkou, že sa neuverejnia obchodne citlivé informácie o jednotlivých trhových subjektoch alebo transakciách. Tento odsek sa nevzťahuje na informácie o finančných nástrojoch, ktoré patria do pôsobnosti smernice 2004/39/ES.

3. Regulačný úrad predkladá správu o výsledku vyšetrovania alebo o požiadavke na časť týchto informácií od účastníkov trhu, pričom zabezpečí, že sa neuverejnia obchodne citlivé informácie o jednotlivých trhových subjektoch alebo transakciách.

Odôvodnenie

Odsek 3 je potrebné pozmeniť, aby sa zabezpečilo, že prijímanie rozhodnutí je vždy transparentné a zároveň sa rešpektuje dôvernosť obchodných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14a (nový)

Smernica 2003/54/ES

Článok 28 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

14a) Do článku 28 sa vkladá tento odsek:

 

„3a. Do ...* Komisia požiada nezávislý odborný vyhodnocovací orgán – po konzultácii so zúčastnenými stranami vrátane spotrebiteľských organizácií a určení vlastných kritérií – o prieskum ustanovení, ktoré sa týkajú oddelenia prenosových sústav, a ich vplyve na fungovanie vnútorného trhu s elektrickou energiou. Tento orgán preskúma najmä to, či výsledkom oddelenia vlastníctva a účinného a efektívneho oddelenia je spravodlivá a účinná hospodárska súťaž na vnútornom trhu s elektrickou energiou. Komisia predloží výsledky tohto prieskumu v rámci správy uvedenej v odseku 1. V správe sa najmä zváži, či je potrebné, aby Komisia navrhla po konzultácii s Európskym parlamentom pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k tejto smernici. Záver o tom, či treba vykonať zmeny a doplnenia, doplní podrobné odôvodnenie. V prípade potreby sa so správou predloží aj legislatívny návrh.

___________

*Šesť rokov od dátumu transpozície pozmeňujúcej a doplňujúcej smernice.“

Odôvodnenie

Táto zmena vyžaduje od Komisie, aby vykonala dôkladný prieskum vplyvu ustanovení o oddelení vlastníctva, a najmä úspešnosti účinného a efektívneho oddelenia. Od Komisie sa žiada, aby predložila o prieskume správu, a v prípade potreby navrhla nevyhnutné zmeny smernice, ak sa ukáže, že účinné a efektívne oddelenie nie je postačujúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14b (nový)

Smernica 2003/54/ES

Príloha A – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

14b) V prílohe A sa bod a) nahrádza takto:

 

„a) mali právo uzavrieť so svojím poskytovateľom služieb v oblasti elektroenergetiky zmluvu, ktorá obsahuje:

 

— totožnosť a adresu dodávateľa;

 

— poskytované služby, ponúkanú úroveň kvality služieb, ako aj čas prvého pripojenia;

 

[] druh ponúkaných údržbárskych služieb;

 

— prostriedky, ktorými možno získať aktuálne informácie o všetkých uplatniteľných tarifách a poplatkoch za údržbu;

 

— trvanie zmluvy, podmienky, za akých možno služby alebo zmluvu obnoviť alebo zrušiť, existenciu každého práva na odstúpenie od zmluvy bez poplatkov;

 

— všetky kompenzačné a refundačné úpravy, ktoré sa uplatňujú na zmluvnú službu v prípade, že nie je dodržaná úroveň kvality, vrátane chybného alebo oneskoreného účtovania;

 

— spôsob začatia postupov na urovnávanie sporov v súlade s bodom 8f).

 

— informácie o právach odberateľov vrátane tých, ktoré sú uvedené vyššie, pričom sa poskytujú pravidelne jasnou a ľahko pochopiteľnou formou poštou alebo e-mailom a

 

— presné informácie o príslušných odvolacích orgánov a postupoch odvolávania, ktoré treba dodržať v prípade sporu.“

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zaručiť spotrebiteľom ich základné práva na transparentnosť v súvislosti so zmluvami. Prístup k týmto informáciám má v ochrane spotrebiteľov prvoradý význam; bod, ktorý sa musí zaradiť do budúcej charty práv spotrebiteľov energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14c (nový)

Smernica 2003/54/ES

Príloha A – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

14c) V prílohe A sa bod b) nahrádza takto:

 

„b) dostávali primerané informácie o akomkoľvek úmysle zmeniť zmluvné podmienky, ako aj informácie o svojom práve na odstúpenie bez poplatku v prípade jej vypovedania. Poskytovatelia služieb svojich zákazníkov transparentným a zrozumiteľným spôsobom priamo upozornia na každé zvýšenie poplatkov v náležitom čase, nie neskôr než je jedno bežné zúčtovacie obdobie po tom, ako zvýšenie nadobudne účinnosť. Členské štáty zabezpečia, aby zákazníci mohli slobodne odstupovať od zmlúv, ak nesúhlasia s novými podmienkami, ktoré im oznámil ich poskytovateľ služieb v oblasti elektroenergetiky;“

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zaručiť spotrebiteľom ich základné práva na transparentnosť v súvislosti so zmluvami. Prístup k týmto informáciám má v ochrane spotrebiteľov základný význam; bod, ktorý sa musí zaradiť do budúcej charty práv spotrebiteľov energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14d (nový)

Smernica 2003/54/ES

Príloha A – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

14d) V prílohe A sa bod c) nahrádza takto:

 

„c) dostávali transparentné, nezávislé a porovnateľné informácie o uplatňovaných cenách a tarifách a o štandardných podmienkach týkajúcich sa prístupu a používania služieb v oblasti elektroenergetiky na národnej úrovni a na úrovni Spoločenstva;“

Odôvodnenie

Prístup k porovnateľným informáciám má základný význam na zabezpečenie možnosti výberu, a teda i ochrany spotrebiteľa; bod, ktorý sa musí zaradiť do budúcej charty práv spotrebiteľov energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14e (nový)

Smernica 2003/54/ES

Príloha A – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

14e) V prílohe A sa bod d) nahrádza takto:

 

„d) bola im poskytovaná široká ponuka spôsobov platby s cieľom nediskriminovať slabších zákazníkov, ktorá vo vhodných prípadoch zahŕňa predplatené meracie prístroje a systémy výpočtu bez poplatkov. Každý rozdiel v podmienkach odráža náklady dodávateľa týkajúce sa rôznych platobných režimov. Všeobecné podmienky sú spravodlivé a transparentné. Poskytujú sa v jasnom a zrozumiteľnom jazyku. Zákazníci sú chránení pred nečestnými a zavádzajúcimi spôsobmi predaja podľa smernice 2005/29/ES vrátane všetkých mimozmluvných prekážok, ktoré spôsobil prevádzkovateľ;“

Odôvodnenie

Je dôležité poskytnúť zraniteľným spotrebiteľom osobitnú ochranu, najmä proti predajným metódam uvedeným v smernici 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu. V tejto súvislosti by mala byť ochrana zraniteľných spotrebiteľov dôležitým bodom budúcej charty práv spotrebiteľov energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14f (nový)

Smernica 2003/54/ES

Príloha A – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

14f) V prílohe A sa bod f) nahrádza takto:

 

„f) mal prospech z transparentných, jednoduchých a lacných postupov na riešenie sťažností. predovšetkým všetci spotrebitelia majú právo na dodávateľské služby a riešenie sťažností zo strany poskytovateľa elektroenergetických služieb v súlade s medzinárodnými normami ISO 10001, ISO 10002 a ISO 10003. Takéto postupy umožňujú, aby sa spory urovnávali spravodlivo a pohotovo do troch mesiacov so zabezpečením systému odškodnenia a/alebo kompenzácie tam, kde je to garantované. Mali by sa podľa možností riadiť zásadami stanovenými v odporúčaní Komisie 98/257/ES;“

Odôvodnenie

ISO 10001 zabezpečuje spokojnosť zákazníka tým, že stanovuje usmernenia pre kódex správania. ISO 10002 poskytuje pokyny na riešenie sťažností. ISO 10003 poskytuje návod na externé riešenie sporov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 15

Smernica 2003/54/ES

Príloha A – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) mali k dispozícii ich údaje o spotrebe a na základe výslovnej dohody a bezplatne mohli akémukoľvek podniku s licenciou na dodávku poskytnúť prístup k jeho údajom o meraní. Strana zodpovedná za správu údajov je povinná tieto údaje podniku poskytnúť. Členské štáty určia formát údajov a postup pre dodávateľov a zákazníkov na získanie prístupu k údajom. Za túto službu sa zákazníkovi neúčtujú dodatočné náklady;

h) mali k dispozícii ich údaje o spotrebe a na základe výslovnej dohody a bezplatne mohli akémukoľvek podniku s licenciou na dodávku poskytnúť prístup k jeho údajom o meraní, ktoré môžu zahrnúť dodávky energie v konkrétnej oblasti a všetky vnútroštátne mechanizmy a mechanizmy Spoločenstva, ktoré podporujú energetickú účinnosť. Strana zodpovedná za správu údajov je povinná tieto údaje podniku poskytnúť. Členské štáty určia formát údajov a postup pre dodávateľov a zákazníkov na získanie prístupu k údajom. Za túto službu sa zákazníkovi neúčtujú dodatočné náklady;

Odôvodnenie

Zahrnutie tohto typu informácií by malo podporiť zodpovedné správanie v súvislosti s vplyvom na životné prostredie a posilniť kladný vplyv spotrebiteľov na smerovanie trhu. Spotrebitelia by mali byť informovaní o povinnosti dodávať tieto informácie prostredníctvom budúcej charty práv spotrebiteľov energie, ktorej kópia by sa v ideálnom prípade mala posielať zákazníkom pri podpisovaní akejkoľvek novej zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 15

Smernica 2003/54/ES

Príloha A – písmeno i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) boli každý mesiac náležite informovaní o skutočnej spotrebe elektrickej energie a nákladoch. Za túto službu sa zákazníkovi neúčtujú dodatočné náklady;

i) boli každý mesiac náležite informovaní o skutočnej spotrebe elektrickej energie a nákladoch, ktoré môžu zahrnúť dodávateľa energie dostupnej v konkrétnej oblasti a všetky vnútroštátne opatrenia a opatrenia Spoločenstva na podporu energetickej účinnosti, a aby tieto informácie boli ľahko dostupné po celý mesiac. Za túto službu sa odberateľovi nesmú účtovať dodatočné náklady; Do všetkých domácností sa nainštalujú inteligentné meracie zariadenia, ktoré presne zaznamenávajú výšku a čas spotreby energie.

Odôvodnenie

Inteligentné meracie prístroje poskytujú dodávateľom reálne údaje o spotrebe a informujú spotrebiteľa o nákladoch na skutočnú spotrebu. To by odberateľom umožnilo znížiť spotrebu v energetickej špičke, a znížiť tak náklady na energiu. Budúca charta práv spotrebiteľov energie by mala obsahovať informácie o týchto prístrojoch a nabádať na ich používanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 15a (nový)

Smernica 2003/54/ES

Príloha A – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

15a) Do prílohy A sa vkladá tento odsek:

 

Komisia po konzultácii s Európskym parlamentom a Radou ustanoví európsku chartu práv spotrebiteľov energie. Táto charta slúži ako referenčný dokument pre pokyny, ktoré majú vypracovať členské štáty, vnútroštátne regulačné orgány, agentúra a Európska komisia.“

Odôvodnenie

Keď bude charta práv odberateľov energie ustanovená, mala by sa považovať za komplexný zoznam práv odberateľov v energetickom sektore, a mali by ju teda uplatňovať všetky vnútroštátne a európske orgány pri regulácii poskytovateľov energetických služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 15b (nový)

Smernica 2003/54/ES

Príloha A – odsek 1b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

15b) Do prílohy A sa vkladá tento odsek:

 

„Komisia môže na vykonávanie ustanovení tejto prílohy prijať opatrenia, okrem iného vrátane toho, kde sú v súvislosti s bodom f) vytvorené ďalšie normy, aby sa začlenili práva vyjadrené v európskej charte práv spotrebiteľov energie, kde je to vzhľadom na skúsenosť potrebné. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27b ods. 3.

Odôvodnenie

Všetky práva stanovené európskou chartou práv odberateľov energie, ktoré dopĺňajú práva už obsiahnuté v prílohe A tejto smernice popri požiadavkách zakotvených v článku 3 tejto smernice, by sa mali pridať do smernice a mali by mať plnú právnu účinnosť. Príloha A si môže vzhľadom na vytváranie nových noriem, na skúsenosti s fungovaním tejto smernice a na všetky vznikajúce problémy vyžiadať ďalšiu aktualizáciu, ak to bude treba pri plnení požiadaviek článku 3.

POSTUP

Názov

Vnútorný trh s elektrickou energiou

Referenčné čísla

KOM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD)

Gestorský výbor

ITRE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

11.10.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

  dátum menovania

Alexander Lambsdorff

3.10.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore