BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el

19.5.2008 - (KOM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD)) - ***I

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Eluned Morgan

Förfarande : 2007/0195(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0191/2008

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el

(KOM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0528),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 47.2, 55 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0316/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6‑0191/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) En trygg elförsörjning är av avgörande betydelse för utvecklingen av ett europeiskt samhälle, för genomförandet av en hållbar klimatförändringspolitik samt för att främja konkurrenskraften på den inre marknaden. I detta syfte bör gränsöverskridande sammanlänkningar utvecklas ytterligare för att trygga försörjningen från alla energikällor till lägsta möjliga pris för konsumenter och näringsliv inom Europeiska unionen.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) En välfungerande inre elmarknad bör förse producenterna med lämpliga incitament att investera i ny energiproduktion och konsumenterna med lämpliga åtgärder för att främja en mer effektiv energianvändning. Trygg energiförsörjning är en förutsättning för detta.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c) Eftersom förnybara energikällor är kontinuerliga källor är det oerhört viktigt att utveckla sammanlänkningskapaciteten för el på europeisk nivå, och särskilt uppmärksamma de mest isolerade länderna och regionerna på EU:s energimarknad, för att ge medlemsstaterna möjlighet att nå målet att 20 procent av energin ska vara förnybar senast 2020.

Motivering

Sambandet mellan graden av sammanlänkning och produktionskapaciteten av förnybar energi är viktigt för att nå målet 20 procent förnybar energi.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 3d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3d) Den inre marknaden bör öka handeln med och flödet av el över gränserna för att säkra den bästa användningen av tillgänglig elproduktion och lägsta möjliga priser. Samtidigt får detta inte användas som en ursäkt av medlemsstaterna och producenterna för att inte investera i ny och modern teknik för elproduktion.

Motivering

Det är av yttersta vikt att behålla incitament för investeringar i elproduktion som inte släpper ut koldioxid för att garantera efterfrågan på energi.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) För att trygga konkurrenskraft och elförsörjning till lägsta möjliga pris och samtidigt undvika att stora aktörer dominerar marknaden bör medlemsstaterna och nationella tillsynsmyndigheterna underlätta gränsöverskridande tillträde för nya leverantörer av olika energikällor och ny elproduktion.

Motivering

Detta kommer att öppna upp marknaderna i medlemsstaterna, i synnerhet i de medlemsstater som har dominerande marknadsaktörer, och säkerställa att övriga marknadsaktörer får lika tillträde.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7a) Alla eventuella framtida system för åtskillnad bör effektivt undanröja eventuella intressekonflikter mellan producenter och systemansvariga för överföringssystem och inte skapa ett betungande och ohanterligt regelverk som skulle vara för de nationella tillsynsmyndigheterna svårt och dyrt att tillämpa.

Motivering

Alla eventuella system som införs måste vara effektiva och enkla.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Införandet av systemansvariga utan leverans- eller produktionsintressen bör göra att vertikalt integrerade företag kan bibehålla sitt ägande av nättillgångar, samtidigt som en effektiv intresseuppdelning säkras, förutsatt att den oberoende systemansvarige utför samtliga nätoperatörens funktioner samt att en detaljerad reglering och omfattande tillsyn införs.

utgår

Motivering

Åtskillnad när det gäller ägandet av nationella transportnät är den enda möjligheten att garantera att förvaltarna av nationella transportnät är oberoende samt att öka öppenheten. Det skulle också göra det möjligt för förvaltare av nationella transportnät att bli mer effektiva marknadsförmedlare. Med ett system med oberoende systemansvariga stannar ägandet av nationella transportnät och kommersiell verksamhet i samma händer. Även om nationell transportverksamhet är strängt reglerad leder detta till en mängd olika regler.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11a) I syfte att utveckla konkurrensen på den inre marknaden för el bör icke hushållskunder ha rätt att välja leverantör och teckna avtal med flera olika leverantörer för att täcka sitt elförsörjningsbehov. Konsumenterna bör skyddas mot exklusivitetsklausuler som ingår i avtal och som utesluter konkurrerande och/eller kompletterande anbud.

Motivering

Direktivet bör ha som mål att låta konsumenterna dra nytta av lägre energipriser och bör därför hindra dominerande etablerade leverantörer från att införa exklusivitetsklausuler i avtal som ingås med kunderna. Genom exklusivitetsbestämmelser hindras icke hushållskunder från att anlita flera olika leverantörer, vilket möjliggör betydande inbesparingar på elkostnaderna.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Fullständig åtskillnad mellan nät- och leveransverksamhet bör gälla i hela gemenskapen, så att nätoperatörer i unionen eller deras dotterbolag hindras från att bedriva leverans- eller produktionsverksamhet i någon medlemsstat. Detta bör gälla både EU‑företag och företag från tredjeland på samma sätt. För att garantera att nät- och leveransverksamheterna i gemenskapen hålls åtskilda bör tillsynsmyndigheterna ges befogenheter att vägra utfärda intyg till sådana systemansvariga för överföringssystem som inte uppfyller bestämmelserna om åtskillnad. För att säkerställa att bestämmelserna tillämpas enhetligt i hela gemenskapen och att gemenskapens internationella åtaganden respekteras bör kommissionen ha rätt att se över de beslut om intyg som fattats av tillsynsmyndigheterna.

(13) Fullständig åtskillnad mellan nät- och leveransverksamhet bör gälla i hela gemenskapen, så att nätoperatörer i unionen eller deras dotterbolag hindras från att bedriva leverans- eller produktionsverksamhet i någon medlemsstat. Detta bör gälla både EU‑företag och företag från tredjeland på samma sätt. För att garantera att nät- och leveransverksamheterna i gemenskapen hålls åtskilda bör tillsynsmyndigheterna ges befogenheter att vägra utfärda intyg till sådana systemansvariga för överföringssystem som inte uppfyller bestämmelserna om åtskillnad. För att säkerställa att bestämmelserna tillämpas enhetligt i hela gemenskapen och att gemenskapens internationella åtaganden respekteras bör byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (”byrån”) ha rätt att se över de beslut om intyg som fattats av tillsynsmyndigheterna.

Motivering

Byrån kan fungera som en ärlig medlare som säkerställer att alla medlemsstater arbetar enligt samma principer. Byrån skulle ha mer teknisk förmåga än kommissionen.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Att trygga energiförsörjningen är absolut nödvändigt för den allmänna säkerheten och är därför till sin natur förknippat med en effektivt fungerande marknad för el i EU. Elförsörjningen till EU:s invånare kan enbart ske genom ett nät. Fungerande elmarknader, och framför allt de nät och andra tillgångar som är förknippade med elförsörjningen, har en avgörande betydelse för den allmänna säkerheten, ekonomins konkurrenskraft och för gemenskapsmedborgarnas välfärd. Utan att det påverkar gemenskapens internationella åtaganden anser gemenskapen att sektorn för överföringssystem för el är mycket viktig för gemenskapen och att ytterligare skyddsåtgärder därför behövs när det gäller tredjeländers inflytande, i syfte att förhindra hot mot den allmänna ordningen och den allmänna säkerheten i gemenskapen och gemenskapsmedborgarnas välfärd. Sådana åtgärder är också nödvändiga för att efterlevnaden av bestämmelserna om effektiv åtskillnad ska kunna säkerställas.

(14) Att trygga energiförsörjningen är absolut nödvändigt för den allmänna säkerheten och är därför till sin natur förknippat med en effektivt fungerande marknad för el i EU och med undanröjandet av marknadens geografiska isolering. Elförsörjningen till EU:s invånare kan enbart ske genom ett nät. Fungerande elmarknader, och framför allt de nät och andra tillgångar som är förknippade med elförsörjningen, har en avgörande betydelse för den allmänna säkerheten, ekonomins konkurrenskraft och för gemenskapsmedborgarnas välfärd. Utan att det påverkar gemenskapens internationella åtaganden anser gemenskapen att sektorn för överföringssystem för el är mycket viktig för gemenskapen och att ytterligare skyddsåtgärder därför behövs när det gäller tredjeländers inflytande, i syfte att förhindra hot mot den allmänna ordningen och den allmänna säkerheten i gemenskapen och gemenskapsmedborgarnas välfärd. Sådana åtgärder är också nödvändiga för att efterlevnaden av bestämmelserna om effektiv åtskillnad ska kunna säkerställas.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16a) Alla eventuella harmoniseringar av de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter bör inbegripa möjligheter att erbjuda elföretagen incitament och att ålägga dem sanktioner. Byrån bör ges lämpliga befogenheter för att kunna inta en ledande roll i arbetet med att garantera att incitamenten och sanktionerna är likvärdiga i alla medlemsstater samt utforma riktlinjer om sådana åtgärder.

Motivering

Byrån måste se till att man skapar en gemensam strategi för dessa åtgärder.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) De bör ha befogenhet att fatta bindande beslut avseende elföretag och kunna införa effektiva, lämpliga och avskräckande sanktioner för elföretag som inte fullgör sina skyldigheter. De måste även få befogenhet att fatta beslut, oavsett tillämpningen av konkurrensbestämmelserna, om lämpliga åtgärder som främjar den effektiva konkurrens som är nödvändig för att marknaden ska fungera korrekt. Vidare måste de kunna garantera en hög standard på samhällsomfattande och allmännyttiga tjänster som står i samklang med kraven på öppnande av marknaden, skydd för utsatta kunder och ett effektivt konsumentskydd. Dessa bestämmelser bör varken påverka kommissionens befogenheter att tillämpa konkurrensreglerna, inbegripet granskningen av företagskoncentrationen som har en gemenskapsdimension, eller reglerna för den inre marknaden, såsom den fria rörligheten för kapital.

(18) De bör ha befogenhet att fatta bindande beslut avseende elföretag och kunna införa effektiva, lämpliga och avskräckande sanktioner för elföretag som inte fullgör sina skyldigheter. De måste även få befogenhet att fatta beslut, oavsett tillämpningen av konkurrensbestämmelserna, om lämpliga åtgärder som garanterar fördelar för konsumenterna genom främjande av den effektiva konkurrens som är nödvändig för att marknaden ska fungera korrekt. Vidare måste de kunna garantera en hög standard på samhällsomfattande och allmännyttiga tjänster som står i samklang med kraven på öppnande av marknaden, skydd för utsatta kunder och ett effektivt konsumentskydd. Dessa bestämmelser bör varken påverka kommissionens befogenheter att tillämpa konkurrensreglerna, inbegripet granskningen av företagskoncentrationen som har en gemenskapsdimension, eller reglerna för den inre marknaden, såsom den fria rörligheten för kapital.

Motivering

Effektiv konkurrens ska inte vara ett mål i sig utan den ska ha konsumenternas intressen för ögonen, i form av ökad valfrihet, lägre priser och högre kvalitet på tjänsterna.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Den inre marknaden för el har vissa brister när det gäller likviditet och insyn, vilket hindrar effektiv resursfördelning, riskgardering och nya företag att komma in på marknaden. Förtroendet för marknaden, dess likviditet och antalet marknadsaktörer måste öka. Därför måste tillsynen av företag verksamma på området för elförsörjning stärkas. Sådana krav bör inte påverka, och bör vara förenliga med, befintlig gemenskapslagstiftning beträffande finansmarknaderna. Tillsynsmyndigheterna för energisektorn och för finansmarknaden måste samarbeta så att de gör det möjligt för varandra att få en överblick över berörda marknader.

(19) Den inre marknaden för el har vissa brister när det gäller likviditet och insyn, vilket hindrar effektiv resursfördelning, riskgardering och nya företag att komma in på marknaden. Förtroendet för marknaden, dess likviditet och antalet marknadsaktörer måste öka.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19a) Tillsynsmyndigheterna för energisektorn respektive finansmarknaden måste samarbeta, så att de ger varandra möjlighet att överblicka de berörda marknaderna, och bör ha rätt att utverka relevant information från energiföretagen med stöd av lämpliga och tillräckliga undersöknings- och tvistlösningsbefogenheter samt rätt att införa effektiva sanktioner.

Motivering

Det bristande genomförandet av gällande direktiv är bekymmersamt. För att ett effektivt öppnande av den inre marknaden för el ska kunna garanteras måste de nationella tillsynsmyndigheterna kunna samarbeta med andra berörda tillsynsmyndigheter och på så sätt få möjlighet att övervaka elmarknaden på ett effektivt sätt. De måste också i tillämpliga fall kunna införa effektiva, lämpliga och avskräckande sanktioner för elföretag som inte fullgör sina skyldigheter enligt direktivet.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a) För att förhindra att dominerande etablerade leverantörer hindrar öppnandet av marknaden är det viktigt att nya företagsmodeller kan utvecklas, till exempel möjligheterna att ingå avtal med flera leverantörer samtidigt.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Kraven på allmännyttiga tjänster och de gemensamma miniminormer som är en följd av dem måste stärkas ytterligare för att alla kunder ska kunna gynnas av konkurrensen. En viktig aspekt när det gäller att leverera till konsumenterna är tillgången till förbrukningsuppgifter – konsumenterna måste ha tillgång till sina uppgifter så att de kan begära in offerter från konkurrenter på grundval av dessa uppgifter. Konsumenterna bör även ha rätt att bli ordentligt informerade om sin energiförbrukning. Regelbunden information om energikostnaderna uppmuntrar till att spara energi eftersom konsumenterna direkt får gensvar om effekterna av investeringar i energieffektivitet och ändrat beteende.

 

(21) Kraven på samhällsomfattande och allmännyttiga tjänster och de gemensamma miniminormer som är en följd av dem måste stärkas ytterligare för att alla kunder, särskilt utsatta kunder, ska kunna gynnas av konkurrensen och rättvisare priser. Kraven på allmännyttiga tjänster bör definieras på nationell nivå och med hänsyn till nationella omständigheter, samtidigt som medlemsstaterna måste följa gemenskapslagstiftningen och de gemensamma miniminormerna. EU‑medborgarna och små och medelstora företag bör garanteras allmännyttiga tjänster, i synnerhet trygg elförsörjning och rimliga tariffer. En viktig aspekt när det gäller att leverera till konsumenterna är tillgången till objektiva och insynsvänliga förbrukningsuppgifter – konsumenterna måste ha tillgång till sina förbrukningsuppgifter, tillhörande priser och servicekostnader så att de kan begära in offerter från konkurrenter på grundval av dessa uppgifter. Konsumenterna bör även ha rätt att bli ordentligt informerade om sin energiförbrukning och förskottsbetalningen bör vara rimlig och återspegla den faktiska elförbrukningen. Information om energikostnaderna som ges till konsumenterna minst en gång i kvartalet och som baseras på gemensamma kriterier uppmuntrar till energibesparingar eftersom konsumenterna direkt får gensvar om effekterna av investeringar i energieffektivitet.

 

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21a) Konsumentintressena bör stå i centrum i detta direktiv. Befintliga konsumenträttigheter måste stärkas och tryggas och vara mer insynsvänliga och medge större representation. Konsumentskyddet måste garantera att alla konsumenter kan dra nytta av en konkurrensutsatt marknad. De nationella tillsynsmyndigheterna bör se till att konsumenternas rättigheter respekteras genom att skapa incitament och införa sanktioner mot företag som inte följer konsumentskydds- och konkurrensreglerna.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21b) Energifattigdom är ett växande problem i EU. Medlemsstaterna bör därför utarbeta nationella handlingsplaner för att åtgärda energifattigdomen och säkra nödvändig energiförsörjning för utsatta kunder. Det behövs en integrerad metod och åtgärderna bör inbegripa socialpolitik, prispolitik och förbättrad energieffektivitet i bostäder. Detta direktiv bör åtminstone tillåta positiv särbehandling av utsatta kunder på nationell nivå när det gäller prissättningsmodeller.

Motivering

Eftersom energifattigdom är ett växande problem i EU bör frågan behandlas i detta förslag och överkomliga priser på energi bör säkras för alla européer.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 21c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21c) Effektiva prövningsmöjligheter som är tillgängliga för alla borgar för ett bättre konsumentskydd. Medlemsstaterna bör införa snabba och effektiva tvistlösningsförfaranden.

Motivering

Effektiva prövningsmöjligheter är absolut nödvändiga för att skydda konsumenterna ordentligt. Sådana regler, som bör vara rättsligt bindande, bör för övrigt återfinnas bland grundpelarna i den framtida europeiska stadgan om energikonsumenters rättigheter, som för närvarande håller på att utarbetas och som kommissionen har ombetts att lägga fram senast sex månader efter det att detta direktiv antagits.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 21d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21d) Marknadspriserna bör ge de rätta incitamenten för utvecklingen av nätet och för investeringar i ny elproduktion.

Motivering

Förbättrad tillgång till marknaden och ökad konkurrens kommer på ett naturligt sätt att leda till större valfrihet och bättre kvalitet för konsumenterna.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 21e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21e) Det bör vara av största vikt för medlemsstaterna att verka för rättvis konkurrens och enkel tillgång för olika leverantörer och att bevilja kapacitet för nya elproducenter för att konsumenterna ska kunna dra full nytta av möjligheterna med en avreglerad inre marknad för el. Samtidigt bör medlemsstaterna ansvara för att ta fram nationella handlingsplaner och utveckla socialpolitiken.

Motivering

Socialpolitiken bör vara medlemsstaternas ansvar.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Medlemsstaterna bör inför upprättandet av en inre marknad för el främja integrationen av sina inhemska marknader och samarbetet mellan nätoperatörer på europeisk och regional nivå.

(22) Vid upprättandet av en inre marknad för el kan regionala energimarknader utgöra ett första steg. Medlemsstaterna bör därför, på europeisk men också om möjligt på regional nivå, främja integrationen av sina inhemska marknader och samarbetet mellan nätoperatörer på europeisk och nationell nivå. Initiativ för regional integration är ett viktigt mellanled på vägen mot den europeiska integration av energimarknaderna som är slutmålet. Den regionala nivån möjliggör en snabbare integrationsprocess genom att berörda aktörer, exempelvis medlemsstaterna, de nationella tillsynsmyndigheterna och de systemansvariga för överföringssystem, kan samarbeta kring konkreta problem.

Motivering

Regionala initiativ är ett viktigt och konstruktivt mellanled som kan bidra till en mer välfungerande inre marknad på europeisk nivå. Med hjälp av sådana initiativ kan de systemansvariga för överföringssystem och nationella tillsynsmyndigheter harmonisera tillträdet och bestämmelserna om balansering i den berörda regionen eller till och med skapa en regional överföringsstruktur. Detta kan bidra till en mer effektiv nätdrift och underlätta gränsöverskridande handel och investeringar.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22a) Målet med detta direktiv bör vara att utveckla ett verkligt europeiskt nät, varför regleringen av gränsöverskridande sammanlänkningar och regionala marknader bör tillhöra byråns ansvarsområde.

Motivering

För att garantera att gränsöverskridande sammanlänkningar och regionala marknader utvecklas och förvaltas på ett tydligt, öppet och icke-diskriminerande sätt bör de regleras av byrån.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22b) För att garantera gemensamma bestämmelser för en verklig europeisk inre marknad bör utvecklingen av ett gemensamt nät och ett brett energiutbud som är tillgängligt för alla vara de viktigaste målen för detta direktiv. Korrekta marknadspriser skulle vara det bästa incitamentet för gränsöverskridande sammanlänkningar och investeringar i ny elproduktion, samtidigt som det på lång sikt skulle leda till priskonvergens. Regleringen av gränsöverskridande sammanlänkningar och regionala marknader bör tillhöra byråns ansvarsområde.

Motivering

För att garantera att gränsöverskridande sammanlänkningar och regionala marknader utvecklas och förvaltas på ett tydligt, öppet och icke-diskriminerande sätt bör de regleras av byrån.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 22c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22c) Ökat regionalt samarbete bör vara det första steget i utvecklingen av ett helt integrerat europeiskt elnät, som till sist också bör omfatta de ”elöar” som för närvarande förekommer i unionen.

Motivering

Målet med detta direktiv bör vara att utveckla ett verkligt europeiskt elnät, varför det är viktigt att sammanlänka dessa regioner.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Tillsynsmyndigheterna bör förse marknaden med information, också för att kommissionen ska kunna utöva sin roll som observatör och övervakare av den europeiska elmarknaden och dess utveckling på kort, medellång och lång sikt. Aspekter som också ingår är produktionskapacitet, olika källor för elproduktion, infrastruktur för distribution och överföring, gränsöverskridande handel, investeringar, grossist- och konsumentpriser, marknadens likviditet samt miljö- och effektivitetsförbättringar.

(23) Tillsynsmyndigheterna bör förse marknaden med information, också för att kommissionen ska kunna utöva sin roll som observatör och övervakare av den europeiska elmarknaden och dess utveckling på kort, medellång och lång sikt. Aspekter som också ingår är produktionskapacitet, olika källor för elproduktion, infrastruktur för distribution och överföring, tjänsternas och leveransernas kvalitet, gränsöverskridande handel, hantering av överbelastning, investeringar, grossist- och konsumentpriser, marknadens likviditet samt miljö- och effektivitetsförbättringar.

Motivering

Konsumenterna kommer att dra nytta av att tillsynsmyndigheterna aktivt deltar i övervakningen av kvaliteten på tjänsterna och elleveranserna. Vi måste se till att det råder god samordning mellan de nationella tillsynsmyndigheternas mekanismer för kapacitetstilldelning och, rent allmänt, i fråga om hur man hanterar överbelastningssituationer.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktiv 2003/54/EG, ändrat genom detta direktiv, bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

utgår

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) I synnerhet bör kommissionen ges befogenheter att anta de riktlinjer som krävs för att den grad av harmonisering ska kunna åstadkommas som behövs för att syftet med direktiv 2003/54/EG ska kunna uppnås. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att komplettera direktiv 2003/54/EG genom tillägg av nya icke-väsentliga delar, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

utgår

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(–1) Artikel 1 ska ersättas med följande:

 

”I detta direktiv fastställs gemensamma regler för produktion, överföring, distribution och leverans av el samt regler för konsumentskydd i syfte att förbättra och integrera konkurrensutsatta energimarknader, sammanlänkade i ett gemensamt nät, i Europeiska unionen. Det innehåller regler för elsektorns organisation och funktion, öppet tillträde till marknaden, kriterier och förfaranden som ska tillämpas för anbud, för beviljande av tillstånd och för driften av system. Här fastställs även krav på samhällsomfattande tjänster och elkonsumenternas rättigheter, och konkurrenskraven klargörs.”

(Samma lydelse som i artikel 1 i direktiv 2003/54/EG. Nya delar läggs till den befintliga texten.)

Motivering

Tillämpningsområdet bör utvidgas för att garantera marknadsintegration och garantera att konsumenterna står i centrum i direktivet. Kopplingen till obligatorisk konkurrens bör också understrykas.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 2 – led 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a) Led 12 ska ersättas med följande:

 

”12. berättigade kunder: kunder som fritt kan välja elleverantör i den mening som avses i artikel 21 i detta direktiv och teckna avtal samtidigt med flera elleverantörer,”

(Samma lydelse som i artikel 2.12 i direktiv 2003/54/EG. Nya delar läggs till den befintliga texten.)

Motivering

Kunderna måste ha möjlighet att teckna avtal samtidigt med flera leverantörer.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 2 – led 34a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Följande led ska läggas till:

 

”34a. industriområde: ett privatägt geografiskt område med ett elnät som i första hand är avsett att försörja industrikonsumenter inom detta område.”

(Ett nytt led 34a läggs till artikel 2 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Energinätsoperatörer på industriområden behöver inte följa skyldigheterna för nätdriften i samtliga EU-medlemsstater. Det finns inte någon rättslig grund för detta. Gemenskapslagstiftningen bör göra det möjligt för medlemsstaterna att göra undantag för industriområden i syfte att garantera rättssäkerheten. Särbehandlingen av industrinät är viktig eftersom den garanterar proportionerliga ansträngningar utan att äventyra avregleringens mål. Detta äventyrar inte slutkonsumenternas rättigheter på industriområden. Normalt sett finns det få oberoende slutkonsumenter som får elleveranser från industriområden.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1 – led bb (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 2 – led 34b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb) Följande led ska läggas till:

 

”34b. rättvis och obehindrad konkurrens på en öppen marknad: gemensamma möjligheter och lika tillträde för alla leverantörer inom unionen; medlemsstaterna, de nationella tillsynsmyndigheterna och byrån ska ansvara för detta.”

(Ett nytt led 35 läggs till artikel 2 i direktiv 2003/54/EG.)

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1 – led bc (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 2 – led 34c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bc) Följande led ska läggas till:

 

”34c. elföretag: varje fysisk eller juridisk person som utför minst en av följande uppgifter: produktion, överföring, distribution och leverans eller köp av el och som ansvarar för de kommersiella, tekniska och/eller underhållsmässiga uppgifter som är kopplade till denna verksamhet; slutförbrukare räknas inte som elföretag.”

(Ett nytt led 36 läggs till artikel 2 i direktiv 2003/54/EG.)

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1 – led bd (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 2 – led 34d (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bd) Följande led ska läggas till:

 

”34d. energifattigdom: en situation då ett hushåll inte har råd att värma upp bostaden till en godtagbar standard enligt WHO:s rekommendationer.”

(Ett nytt led 37 läggs till artikel 2 i direktiv 2003/54/EG.)

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1 – led be (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 2 – led 34e (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(be) Följande led ska läggas till:

 

”34e. virtuellt kraftverk: ett program för frigörande av el, där ett företag som producerar el är skyldigt att antingen sälja eller tillhandahålla en viss elvolym eller att ge intresserade leverantörer tillträde till en del av sin produktionskapacitet under en viss period.”

(Ett nytt led 38 läggs till artikel 2 i direktiv 2003/54/EG.)

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

 

”2. Medlemsstaterna får med beaktande fullt ut av tillämpliga bestämmelser i fördraget, särskilt artikel 86 i detta, för att tillgodose det allmänna ekonomiska intresset ålägga företag som bedriver verksamhet inom elsektorn att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, vilka kan avse tillförlitlighet, inbegripet försörjningstrygghet, regelbundenhet i leveranserna, kvalitet och pris samt miljöskydd, inbegripet klimatskydd, förnybar energi och energieffektivitet. Dessa åligganden ska vara klart definierade, öppna, icke diskriminerande och kontrollerbara samt garantera att elföretag i EU kan nå ut till nationella konsumenter på lika villkor. När det gäller försörjningstrygghet, styrning av energieffektivitet/energiefterfrågan och för att uppfylla de miljömål och mål för förnybar energi som avses i denna punkt får medlemsstaterna införa långtidsplanering, varvid hänsyn ska tas till att tredje part kan komma att ansöka om tillträde till systemet.”

(Nya element läggs till artikel 3.2 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Förslaget om att anta bindande mål för användning av förnybar energi (20 procent senast 2020) kommer att föranleda särskilda åtgärder inom elsektorn som inte nödvändigtvis sammanfaller med miljöskyddsåtgärderna.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1b (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1b) Artikel 3.3 ska ersättas med följande:

 

3. Medlemsstaterna ska inom sitt territorium se till att alla hushållskunder, och […] små företag, det vill säga företag som har färre än 50 anställda […] och en årlig omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro, har rätt till samhällsomfattande tjänster, det vill säga rätt till elleveranser av en bestämd kvalitet till kostnadsbaserade, lätt och tydligt jämförbara och icke-diskriminerande priser av ett slag som medger insyn. Dessa kunder ska ha rätt till valmöjligheter, rättvisa, representation och gottgörelse. Tjänsternas kvalitet ska höra till elföretagens centrala ansvarsområden. För att garantera leveranser av samhällsomfattande tjänster får medlemsstaterna utse en sistahandsleverantör. Medlemsstaterna ska ålägga distributionsföretagen att ansluta kunderna till sina nät enligt villkor och tariffer som fastställts i enlighet med förfarandet i artikel 23.2. Inget i detta direktiv ska hindra medlemsstaterna från att stärka hushållskonsumenternas och de små och medelstora förbrukarnas ställning på marknaden genom att främja möjligheterna till frivillig samgång mellan företrädare för dessa konsumentkategorier.”

(Nya element läggs till artikel 3.3 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Energi spelar en central roll i konsumenternas dagliga liv och det är viktigt att garantera tillgång till el till ett överkomligt pris. På grund av de särskilda omständigheter som omger öppnandet av elmarknaden måste konsumenternas rättigheter garanteras. Samhällsomfattande tjänster är ett viktigt medel när det gäller att trygga konsumentskyddet. Tydliga riktlinjer bör utfärdas i syfte att garantera en verkligt samhällsomfattande tjänst som beaktar de problem som utsatta kunder och kunder med låga inkomster har.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1c (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c) I artikel 3 ska följande punkt 3a läggas till:

 

”3a. Medlemsstaterna ska se till att alla kunder har rätt att få sin elförsörjning tryggad av en leverantör, under förutsättning att denne samtycker, oberoende av vilken medlemsstat leverantören är registrerad i. I detta sammanhang ska medlemsstaterna vidta alla åtgärder som behövs för att företag som är registrerade på deras territorium ska kunna leverera till kunder utan att vara tvungna att uppfylla ytterligare villkor.”

Motivering

I varje medlemsstat måste leverantörerna uppfylla andra villkor för att få leverera till kunderna. Dessa olika marknadsregler och rättsliga skyldigheter utgör avsevärda hinder för marknadsinträdet. För att möjliggöra ett obegränsat tillträde till marknaden bör principen om ursprungsland tillämpas, d.v.s. om en leverantör är godkänd i en medlemsstat som leverantör, bör denne också få leverera till kunder i andra medlemsstater, utan att där uppfylla ytterligare villkor.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1d (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 3b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1d) I artikel 3 ska följande punkt 3b läggas till:

 

”3b. Medlemsstaterna ska se till att

 

a) den berörda operatören i fall då en kund önskar byta leverantör genomför detta byte inom två veckor, och

 

b) kunderna har rätt att erhålla samtliga relevanta förbrukningsuppgifter.

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla kunder garanteras de rättigheter som anges i led a och b på ett icke‑diskriminerande sätt i fråga om kostnader, arbete och tidsåtgång.”

Motivering

Om byte av leverantör är komplicerat och dyrt för kunden kan detta inverka negativt på hur kunden ställer sig till att byta leverantör. Därför måste man se till att kunderna har tillgång till sina uppgifter på ett icke-diskriminerande sätt och lätt kan byta leverantör. Dessutom bör leverantörsbytet ske så snabbt som möjligt och helst inte ta mer än två veckor.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1e (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1e) Artikel 3.5 ska ersättas med följande:

 

”5. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda slutförbrukare, och de ska särskilt se till att utsatta kunder skyddas, bl.a. genom lämpliga åtgärder avseende exempelvis betalningsvillkor för att hjälpa dem att undvika avstängning […]. Medlemsstaterna får härvid vidta åtgärder för att skydda slutförbrukare i avlägsna områden. De ska garantera en hög konsumentskyddsnivå, särskilt i form av klara och begripliga avtalsvillkor, allmän information och mekanismer för tvistlösning. Medlemsstaterna ska se till att berättigade kunder i praktiken kan byta till en ny leverantör. Åtminstone när det gäller hushållskunder ska dessa åtgärder bland annat omfatta dem som anges i bilaga A.”

(Ändring av artikel 3.5 i direktiv 2003/54/EG. Nya element läggs till den befintliga texten.)

Motivering

Hänvisningen till leveranspriset flyttas från skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster till skyldigheten att skydda utsatta kunder. Syftet är att åtgärder avseende leveranspriser ska riktas mot de mest utsatta kunderna. Genom mer riktade åtgärder bör slutresultatet gynna de som är i störst behov av konsumentskydd.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1f (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1f) I artikel 3 ska följande punkt 5a läggas till:

 

”5a. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att genom nationella energihandlingsplaner åtgärda energifattigdomen i syfte att minska antalet människor som lider av energifattigdom samt anmäla dessa åtgärder till kommissionen. Varje medlemsstat ska ansvara för att i enlighet med subsidiaritetsprincipen fastställa en nationell definition av energifattigdom, i samråd med tillsynsmyndigheterna och berörda parter, i enlighet med artikel 2.34d. Sådana åtgärder får inbegripa förmåner inom de sociala trygghetssystemen, stöd till energieffektivitetsförbättringar och energiproduktion till lägsta möjliga pris. De ska inte hindra det marknadsöppnade som föreskrivs i artikel 21. Kommissionen ska tillhandahålla indikatorer för övervakning av dessa åtgärders inverkan på energifattigdomen och på marknadens funktionssätt.”

(En ny punkt 5a läggs till artikel 3 i direktiv 2005/54/EG.)

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1g (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1g) I artikel 3.6 första stycket ska led a ersättas med följande:

 

a) Varje enskild energikällas andel av den sammanlagda bränslesammansättning som leverantören använt under det gångna året; detta ska anges på ett harmoniserat och lättbegripligt sätt i medlemsstaterna, så att uppgifterna lätt kan jämföras.”

(Samma lydelse som i direktiv 2003/54/EG med tillägget ”på ett harmoniserat och lättbegripligt sätt i alla medlemsstater så att uppgifterna lätt kan jämföras”.)

Motivering

För att kunderna ska kunna jämföra leverantörerna på ett korrekt sätt är det viktigt att de får tydlig och lättbegriplig information.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1h (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1h) Artikel 3.6 b första stycket ska ersättas med följande:

 

”b) […] Information […] om den inverkan på miljön som elframställningen från den sammanlagda bränslesammansättning som leverantören använt under det föregående året har åtminstone i form av utsläpp av CO2 och radioaktivt utsläpp.”

(Vissa delar utgår i artikel 3.6 b i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Information om elframställningens inverkan på miljön bör tillhandahållas på ett framträdande sätt i allt material och i all reklam så att konsumenterna inte behöver leta efter den någon annanstans. Liknande krav ställs inom andra sektorer, till exempel i samband med försäljning av bilar eller vitvaror.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 - led 1i (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1i) I artikel 3.6 första stycket ska följande led läggas till:

 

ba) Information om deras rättigheter och om möjligheter till prövning i händelse av en tvist.”

Motivering

Ökade möjligheter till prövning är en förutsättning för ett bra konsumentskydd. Bestämmelsen bör tas med i den kommande europeiska stadgan om energikonsumenters rättigheter, så att konsumenterna har ett referensdokument om sina rättigheter.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1j (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 6 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1j) I artikel 3.6 ska tredje stycket ersättas med följande:

 

”De nationella tillsynsmyndigheterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att den information som leverantörer tillhandahåller sina kunder i enlighet med denna artikel är tillförlitlig. Reglerna om tillhandahållande av information ska harmoniseras inom medlemsstaterna och de berörda marknaderna.”

(Nya element läggs till artikel 3.6 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

För att kunderna ska kunna utöva sin rätt till verkliga valmöjligheter bör de ha tillgång till uppgifter som har relevans för både sociala och miljömässiga mål. Konsumentval bör innebära att konsumenterna har möjlighet att göra korrekta jämförelser. Elleverantörerna bör presentera sina uppgifter på ett harmoniserat sätt. Enhetlighet skapar öppenhet och ökar kundernas möjligheter att byta leverantör och göra ett medvetet val av leverantören.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1k (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1k) I artikel 3 ska punkt 7 ersättas med följande:

 

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att uppnå målen för social och ekonomisk sammanhållning, vilka ska sänka låginkomsthushållens elkostnader, garantera samma villkor för dem som är bosatta i avlägsna områden och säkerställa miljöskydd. Åtgärderna ska inbegripa styrning av energieffektivitet/energiefterfrågan och metoder för att bekämpa klimatförändringar, samt försörjningstrygghet. De kan bl.a. omfatta lämpliga ekonomiska stimulansåtgärder, där så är lämpligt med hjälp av alla tillgängliga nationella verktyg och gemenskapsverktyg, för underhåll och anläggning av nödvändig nätinfrastruktur, inbegripet sammanlänkningskapacitet.

(Ändring av artikel 3.7 (direktiv 2005/54/EG) genom tillägget ”som måste garantera att framför allt låginkomsttagare inte diskrimineras”.)

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1l (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1l) I artikel 3 ska följande punkt 7a läggas till:

 

”7a. I syfte att främja energieffektivitet ska de nationella tillsynsmyndigheterna ålägga elföretagen att införa prisformler där priset stiger vid högre förbrukning samt säkerställa att kunderna och de systemansvariga för distributionsnäten medverkar aktivt till systemverksamhet genom att stödja vidtagandet av åtgärder som syftar till att optimera energiförbrukningen, särskilt under toppbelastningsperioder. Sådana prisformler ska, i kombination med införandet av smarta mätare och nät, främja ett energieffektivt beteende och lägsta möjliga kostnader för hushållskunder, särskilt energifattiga hushåll.

(En ny punkt 7a läggs till artikel 3 i direktiv 2005/54/EG.)

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1m (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 7b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1m) I artikel 3 ska följande punkt 7b läggas till:

 

”7b. Medlemsstaterna ska se till att det inrättas samlade kontaktpunkter där konsumenterna kan få tillgång till all nödvändig information om sina rättigheter, gällande lagstiftning och möjligheter till prövning i händelse av en tvist.”

Motivering

Ett lättillgängligt informationscentrum är en förutsättning för att konsumenterna ska få bra information och ingående information om gällande lagstiftning och om sina rättigheter. Informationscentrumet ska ge konsumenterna detaljerad information om innehållet i den kommande europeiska stadgan om energikonsumenters rättigheter.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1n (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1n) I artikel 3 ska följande punkt läggas till:

 

”9a. Om det går att bevisa att elföretag har överfört kostnaderna för certifikat som de tilldelats gratis inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter på sina kunder får medlemsstaterna begära ersättning av dessa företag genom extra beskattning. Intäkterna ska användas till att främja energieffektivitet i den uppbärande medlemsstaten.”

(En ny punkt 9a läggs till artikel 3 i direktiv 2005/54/EG.)

Motivering

Många företag har gjort oväntade vinster på systemet för handel med utsläppsrätter då de har tilldelats gratis certifikat inom ramen för detta system men trots detta överfört de nominella kostnaderna för certifikaten på konsumenterna.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) I artikel 3 ska följande punkt läggas till som punkt 10:

utgår

”10. Kommissionen får anta riktlinjer för genomförandet av denna artikel. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke‑väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.”

 

Motivering

Strykning av kommittéförfarande.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 10a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) I artikel 3 ska följande punkt införas:

 

”10a. För att hjälpa förbrukarna att minska sina energikostnader får medlemsstaterna kräva att intäkterna från el som sålts till hushåll används till förmån för program för energieffektivitet och efterfrågemätning för hushållskunder.”

(En ny punkt 10b läggs till artikel 3 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Den liberaliserade elmarknaden har en benägenhet att öka efterfrågan på el. Eftersom transaktionskostnaderna för att införa energieffektiva tjänster för hushållen är högre än dem för att göra det för storkonsumenter av el är det bästa sättet att skapa energieffektivitet inom hushållssektorn att inrätta en fond. Denna typ av styrmedel har gett ytterst positiva resultat i Danmark, Storbritannien, Nederländerna och ett antal amerikanska delstater i fråga om miljö, sammanlagda kostnader och arbetstillfällen.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2b (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) Artikel 4 ska ersättas med följande:

 

”Medlemsstaterna skall se till att frågor som rör försörjningstrygghet övervakas. Vid behov får medlemsstaterna överlåta denna uppgift åt de tillsynsmyndigheter som avses i artikel 23.1. Denna övervakning skall i synnerhet omfatta balansen mellan tillgång och efterfrågan på den inhemska marknaden, […] bland annat genom en detaljerad prognos för framtida efterfrågan och tillgång, ytterligare kapacitet som planeras eller håller på att anläggas, samt nätens kvalitet och underhållsnivå, tillträde för distribuerad och småskalig produktion samt åtgärder för att täcka efterfrågetoppar och hantera brister i leverans från en eller flera leverantörers sida. De behöriga myndigheterna skall senast den 31 juli vartannat år offentliggöra en rapport i vilken resultaten av övervakningen av dessa frågor och de åtgärder som vidtagits eller planerats skall anges; rapporten skall därefter genast överlämnas till kommissionen.”

(Vissa uppgifter om prognoser och tillträde för distribuerad och småskalig produktion läggs till i artikel 4 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

För att målen om försörjningstrygghet ska kunna uppfyllas kommer betydelsen av distribuerad och storskalig produktion sannolikt att öka. En sådan utveckling förutsätter att det skapas icke-diskriminerande tillträde till näten, och vid övervakningen måste man kontrollera att så sker.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2c (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 5 -a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2d) Följande artikel -5a ska införas:

 

”Artikel -5a

 

De nationella tillsynsmyndigheterna ska se till att det fastställs tekniska driftskriterier och att det utarbetas och offentliggörs tekniska regler för lämpliga tillförlitlighets- och säkerhetsnivåer och krav på drift av produktionsanläggningar, distributionssystem, direktanslutna konsumenters utrustning, länkutrustning och direktledningar. De tekniska reglerna ska säkerställa att systemen är driftskompatibla och vara objektiva och icke-diskriminerande. Om byrån anser att dessa regler måste harmoniseras ska den lägga fram lämpliga rekommendationer för de olika nationella tillsynsmyndigheterna.”

Motivering

Artikel 5 innehåller endast frågor om anslutning trots att driftsfrågor (dvs. fasen efter anslutningen) är lika viktiga och bör tas upp här.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 5a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att integrera sina inhemska marknader åtminstone på regional nivå. Medlemsstaterna ska i synnerhet främja samarbetet mellan nätoperatörer på regional nivå och verka för att lagar och föreskrifter är konsekventa. Det geografiska område som omfattas av regionalt samarbete ska överensstämma med kommissionens definition av geografiska områden i enlighet med artikel 2h.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel.”

1. De nationella tillsynsmyndigheterna ska samarbeta i syfte att harmonisera marknadens utformning och integrera sina inhemska marknader åtminstone en eller fler regionala nivåer, som ett första steg mot en helt liberaliserad inre marknad. De ska i synnerhet främja samarbetet mellan nätoperatörer på regional nivå och underlätta deras integration på regional nivå med målet att skapa en konkurrensutsatt europeisk marknad, underlätta harmoniseringen av sina lagar, föreskrifter och tekniska ramar och, framför allt, integrera de ”elöar” som för närvarande förekommer i unionen. Medlemsstaterna ska därför främja gränsöverskridande och regionalt samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna.”

Motivering

Regionalt samarbete kan främja marknadsintegration och skapa en konkurrensutsatt europeisk marknad. För att se till att det regionala samarbetet leder till en försonlig atmosfär och till upprättandet av en verklig Europaomfattande marknad, bör interregionalt samarbete krävas också av tillsynsmyndigheterna, systemansvariga för överföringssystem och byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER). ACER bör också bemyndigas att ge lämpliga rekommendationer för att underlätta marknadsintegrationen. Eventuellt framväxande regionala marknader får inte vara exklusiva, och det måste skapas ett klart regelverk för dem. Annars finns det en risk för att det bildas luckor i lagstiftningen.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 5a – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”Byrån ska samarbeta med de nationella tillsynsmyndigheterna och de systemansvariga för överföringssystem i enlighet med kapitel IV i detta direktiv i syfte att uppnå konvergens i regelverkan mellan regioner med målet att skapa en konkurrensutsatt EU-omfattande marknad. Om byrån anser att det krävs bindande regler för ett sådant samarbete ska den ge lämpliga rekommendationer. På regionala marknader ska byrån bli den behöriga myndigheten inom de områden som anges i artikel 22d.”

(Ett nytt stycke 2 läggs till artikel 5a i direktiv 2003/54/EG.)

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) I artikel 6.2 ska första stycket ersättas med följande:

 

”2. Medlemsstaterna ska fastställa kriterier för beviljandet av tillstånd att anlägga produktionskapacitet på deras territorium. Dessa kriterier ska avse”

(Tillägg till artikel 6.2 första stycket i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Kriterierna för beviljande av tillstånd måste vara bindande.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 6 – punkt 2 – led ia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3b) I artikel 6.2 ska följande led läggas till:

 

”ia) medlemsstaternas bidrag till uppfyllandet av målet om 20 procent förnybara energikällor senast 2020.”

(Ett nytt led läggs till artikel 6.2 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Medlemsstaterna måste då de bedömer ny produktionskapacitet beakta sina skyldigheter avseende det mål om 20 procent förnybar energi som ställts upp i rådets slutsatser av den 8 och 9 mars 2007. Dessa mål kan komma att ändras under lagstiftningsprocessen.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3c (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 6 – punkt 2 – led ib (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3b) I artikel 6.2 ska följande led läggas till:

 

”ib) vikten av att producenterna tar hänsyn till systemet för handel med utsläppsrätter.”

(Ett nytt led läggs till artikel 6 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Medlemsstaterna måste beakta effekten av EU:s system för handel med utsläppsrätter då de bedömer ny produktionskapacitet.

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3d (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 6 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3d) Artikel 6.3 ska ersättas med följande:

 

”3. Medlemsstaterna ska se till att småskalig decentraliserad och/eller distribuerad produktion omfattas av förenklade tillståndsförfaranden. Sådana förenklade förfaranden ska gälla för alla anläggningar som genererar mindre än 50 MW samt för alla anslutna producenter.

(Ändring av artikel 6.3 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

För att stimulera utvecklingen av decentraliserade energikällor och samtidigt ta hänsyn till att dessa mindre källor utövar en mer begränsad inverkan på miljön bör en uppsättning påskyndade förfaranden utarbetas.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3e (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 7 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3e) Artikel 7.5 ska ersättas med följande:

 

”5. Medlemsstaterna ska utse en myndighet, ett offentligt organ eller ett enskilt organ vars verksamhet inte omfattar elproduktion, elöverföring, eldistribution eller elleveranser och som kan vara den nationella tillsynsmyndighet som avses i artikel 22a.1, att ansvara för organisation, övervakning och kontroll av anbudsförfarandet i punkterna 1-4. [...] Denna myndighet eller detta organ skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa sekretess för uppgifterna i anbuden.”

(Ändring av artikel 7.5 (direktiv 2005/54/EG) genom att följande text stryks: ”Om den systemansvarige för överföringssystemet är helt oberoende av annan verksamhet utan ägarsamband med överföringssystemet, får den systemansvarige utses till det organ som ansvarar för organisation och kontroll av anbudsförfarandet”.)

Motivering

Den nationella tillsynsmyndigheten bör ansvara för detta i stället för den systemansvarige för överföringssystemet.

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 8 – punkt 1 – led b – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Samma person(er) får inte

b) Samma person(er) får inte vare sig individuellt eller gemensamt:

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 8 – punkt 1 – led b – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) direkt eller indirekt utöva kontroll över ett företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet, och direkt eller indirekt utöva kontroll, ha något intresse i eller utöva någon rättighet över en systemansvarig för överföringssystem eller ett överföringssystem, eller

i) direkt eller indirekt utöva kontroll över ett företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet, och direkt eller indirekt utöva kontroll, ha något intresse i eller utöva någon rättighet över en systemansvarig för överföringssystem, eller

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 8 – punkt 1 – led b – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) direkt eller indirekt utöva kontroll över en systemansvarig för överföringssystem eller över ett överföringssystem, och direkt eller indirekt utöva kontroll, ha något intresse i eller utöva någon rättighet över ett företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet.

ii) direkt eller indirekt utöva kontroll över en systemansvarig för överföringssystem, och direkt eller indirekt utöva kontroll, ha något intresse i eller utöva någon rättighet över ett företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet.

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 8 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Samma person(er) får inte för en systemansvarig för överföringssystem eller ett överföringssystem utse ledamöter till styrelsen, tillsynsorganet eller organ som juridiskt företräder företaget, och direkt eller indirekt utöva kontroll, ha något intresse i eller utöva någon rättighet över ett företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet.

c) Samma person(er) får inte för en systemansvarig för överföringssystem utse ledamöter till styrelsen, tillsynsorganet eller organ som juridiskt företräder företaget, och direkt eller indirekt utöva kontroll, ha något intresse i eller utöva någon rättighet över ett företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 8 – punkt 1 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”da) Samma person(er) får inte driva överföringssystemet enligt ett förvaltningsavtal eller utöva någon annan form av kontroll utan ägande och inte heller direkt eller indirekt utöva kontroll eller ha något intresse i eller utöva någon rättighet över ett företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet.”

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 8 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”3a. Medlemsstaterna ska övervaka processen för åtskillnad av vertikalt integrerade företag och lämna in en framstegsrapport till kommissionen.”

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 8 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Den skyldighet som avses i punkt 1 a ska anses vara fullgjord då flera företag som äger överföringssystem har upprättat ett gemensamt företag som för de berörda överföringssystemen fungerar som systemansvarig för överföringssystem i flera medlemsstater. Inget annat företag får ingå i det gemensamma företaget såvida det inte har godkänts som oberoende systemansvarig i enlighet med artikel 10.

5. Den skyldighet som avses i punkt 1 a ska anses vara fullgjord då flera företag som äger överföringssystem har upprättat ett gemensamt företag som för de berörda överföringssystemen fungerar som systemansvarig för överföringssystem i flera medlemsstater.

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 8 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”5a. I fall då den person som avses i punkt 1 b–d är medlemsstaten eller ett offentligt organ ska två olika offentliga organ som utövar kontroll över en systemansvarig för överföringssystem eller över ett överföringssystem samt över ett företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet inte anses vara samma person(er) i samband med tillämpningen av denna artikel.”

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 8b – punkt 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13. Kommissionen ska anta riktlinjer om förfarandet för tillämpningen av punkterna 6–9. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.”

utgår

Motivering

Av rättsliga skäl föreslås här att åtminstone punkterna 7–10 och 13 flyttas till förordning 1228/2003. Punkterna 11 och 12 bör ingå i både direktivet och förordningen.

Ändringsförslag  70

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 9 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”a) Att säkerställa systemets långsiktiga förmåga att uppfylla rimliga krav på överföring av elenergi, att på affärsmässiga villkor och med vederbörlig hänsyn till miljön driva, underhålla och utveckla säkra, tillförlitliga och effektiva överföringssystem, och att främja energieffektivitet, forskning och innovation, framför allt i syfte att öka användningen av förnybara energikällor och spridningen av teknik med låga koldioxidutsläpp.”

”a) Att säkerställa systemets långsiktiga förmåga att uppfylla rimliga krav på överföring av elenergi, att på affärsmässiga villkor och med vederbörlig hänsyn till miljön driva, underhålla och utveckla säkra, tillförlitliga och effektiva överföringssystem, i syfte att integrera förnybara energikällor, direktansluten elproduktion och teknik med låga koldioxidutsläpp i nätet samt att främja energieffektivitet, forskning och innovation.”

Ändringsförslag  71

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 6a (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 9 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Artikel 9 c ska ersättas med följande:

 

”c) Att styra energiflödena i systemet, med beaktande av utbyten med andra sammanlänkade system och gemensamma standarder som samordnas på europeisk nivå. Den systemansvarige skall därför vara ansvarig för att elnätet är säkert, tillförlitligt och effektivt och därvid säkerställa att alla nödvändiga stödtjänster, inklusive sådana som sådana som föranleds av ändrade efterfrågemönster och som baseras på gemensamma standarder, är tillgängliga i den mån som denna tillgänglighet är oberoende av andra överföringssystem med vilket systemet är sammanlänkat.”

(Artikel 9 c i direktiv 2003/54/EG byggs ut med begreppet ”ändrade efterfrågemönster”.)

Ändringsförslag  72

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 6b (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 9 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b) Artikel 9 d ska ersättas med följande:

 

”d) Att förse den systemansvarige för andra system med vilka systemet är sammanlänkat med tillräcklig information för att säker och effektiv drift, samordnad utveckling och driftskompatibilitet i det sammanlänkade systemet ska kunna garanteras, genom gemensam användning av denna information,”

(Samma grundläggande lydelse som i artikel 9 d i direktiv 2003/54/EG, med vissa ändringar i texten.)

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 6c (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 9 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6c) Artikel 9 f ska ersättas med följande:

 

”f) Att på grundval av gemensamma standarder förse systemanvändarna med den information som behövs för att de ska kunna få effektivt tillträde till systemet.”

(Samma grundläggande lydelse som i artikel 9 c i direktiv 2003/54/EG, med vissa ändringar i texten.)

Ändringsförslag  74

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 6d (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 9 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6d) I artikel 9 ska följande led läggas till:

 

”fa) Att ta ut överbelastningsavgifter och betalningar inom ramen för kompensationsmekanismen mellan systemansvariga för överföringsnäten i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1228/2003, bevilja och administrera tredje parts tillträde och ge motiverade förklaringar då sådant tillträde nekas, vilket ska övervakas av de nationella tillsynsmyndigheterna. Då de systemansvariga för överföringssystem fullgör sina uppgifter enligt denna artikel ska de främst underlätta marknadsintegrationen och optimera den samhällsekonomiska välfärden.”

(Ett nytt led fa läggs till artikel 9 i direktiv 2003/54/EG.)

Ändringsförslag  75

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10

utgår

Oberoende systemansvariga

 

1. Om överföringssystemet tillhör ett vertikalt integrerat företag när detta direktiv träder i kraft får medlemsstaterna bevilja undantag från artikel 8.1, förutsatt att en oberoende systemansvarig utses av medlemsstaten på förslag av överföringssystemets ägare och att kommissionen godkänner utnämningen. Vertikalt integrerade företag som äger ett överföringssystem får inte i något fall hindras från att vidta åtgärder i syfte att uppfylla villkoren i artikel 8.1.

 

2. Medlemsstaten får endast godkänna och utse en oberoende systemansvarig om följande villkor är uppfyllda:

 

a) Den sökande visar att den uppfyller kraven i artikel 8.1 b–d.

 

b) Den sökande visar att den förfogar över nödvändiga ekonomiska, tekniska och personella resurser för att utföra sina uppgifter enligt artikel 9.

 

c) Den sökande förbinder sig att genomföra en tioårig utvecklingsplan för nätet som föreslagits av tillsynsmyndigheten.

 

d) Överföringssystemets ägare visar förmåga att fullgöra sina skyldigheter enligt punkt 6. I det avseendet ska ägaren tillhandahålla samtliga utkast till avtal med det sökande företaget och övriga relevanta enheter.

 

e) Den sökande visar förmåga att fullgöra sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel, inbegripet samarbete mellan systemansvariga för överföringssystem på europeisk och regional nivå.

 

3. Företag som av tillsynsmyndigheten intygas uppfylla villkoren i artiklarna 8a och 10.2 ska av medlemsstaterna godkännas och utnämnas till oberoende systemansvariga. Intygsförfarandet i artikel 8b ska tillämpas.

 

4. Om kommissionen har fattat ett beslut i enlighet med förfarandet i artikel 8b och konstaterar att tillsynsmyndigheten inte har genomfört dess beslut inom två månader ska den, inom sex månader, på förslag av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och efter att ha inhämtat synpunkter från ägaren av och den systemansvarige för överföringssystemet utse en oberoende systemansvarig för en period på fem år. Ägaren av överföringssystemet får när som helst och enligt förfarandet i artikel 10.1 för tillsynsmyndigheten föreslå att en ny oberoende systemansvarig utses.

 

5. De oberoende systemansvariga ska ansvara för att bevilja och förvalta tredje parts tillträde, inbegripet inkasseringen av avgifter för tillträde, överbelastningsavgifter och betalningar inom ramen för kompensationsmekanismen mellan systemansvariga för överföringsnäten i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1228/2003, samt att driva, underhålla och utveckla överföringssystemet och att säkerställa att systemet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav genom investeringsplanering. Vid utvecklingen av nätet ska den oberoende systemansvarige ansvara för planering (inbegripet tillståndsförfarande), uppförande och idriftsättning av den nya infrastrukturen. I detta syfte ska den agera som systemansvarig för överföringssystemet i enlighet med detta kapitel. Överföringssystemets ägare får inte ansvara för att bevilja och förvalta tredje parts tillträde eller för investeringsplanering.

 

6. Om en oberoende systemansvarig har utsetts ska överföringssystemets ägare fullgöra följande skyldigheter:

 

a) Erbjuda den oberoende systemansvarige det samarbete och stöd som krävs för att denne ska kunna utföra sina uppgifter, i synnerhet all relevant information.

 

b) Finansiera de investeringar som den oberoende systemansvarige har beslutat om och som godkänts av tillsynsmyndigheten, eller medge att finansieringen görs av någon berörd part, inklusive den oberoende systemansvarige. Finansieringsmetoden ska godkännas av tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten ska, innan beslut om godkännande fattas, samråda med tillgångarnas ägare och andra berörda parter.

 

c) Stå för skadeståndsansvar i anslutning till nättillgångarna, med undantag av den del av ansvaret som avser den oberoende systemansvariges uppgifter.

 

d) Ge garantier för att underlätta finansieringen av utbyggnad av nätet, med undantag av sådana investeringar där denne, i enlighet med b, har medgivit att finansieringen görs av någon berörd part, inklusive den oberoende systemansvarige.

 

7. Den berörda nationella konkurrensmyndigheten ska i nära samverkan med tillsynsmyndigheten ges alla relevanta befogenheter för att på ett effektivt sätt kunna övervaka att ägaren av överföringssystemet fullgör sina skyldigheter enligt punkt 6.

 

Motivering

Modellen med oberoende systemansvariga medför byråkrati och kostsam tillsyn och är därför inget fungerande alternativ till fullständig åtskillnad när det gäller ägandet. Föredraganden kommer utöver modellen med fullständig åtskillnad när det gäller ägandet att beakta alla andra modeller som kan ge garantier till konkurrenter som kommer in på marknaden och som kan säkerställa att inga intressekonflikter uppstår och som är lika effektiva som modellen med åtskillnad när det gäller ägandet.

Ändringsförslag  76

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 10a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10a

utgår

Åtskillnad av ägare till överföringssystem

 

1. Om en oberoende systemansvarig har utsetts ska ägare till överföringssystem som ingår i vertikalt integrerade företag vara oberoende av annan verksamhet som inte rör överföring, åtminstone när det gäller juridisk form, organisation och beslutsfattande.

 

2. För att säkerställa att den ägare till överföringssystemet som avses i punkt 1 är oberoende ska följande minimikriterier gälla:

 

a) Personer som ingår i ledningen av överföringssystemets ägare får inte ingå i företagsstrukturer i det integrerade elföretag som direkt eller indirekt ansvarar för den dagliga verksamheten avseende produktion, distribution eller leverans av el.

 

b) Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se till att de yrkesmässiga intressena hos de personer som ingår i ledningen av överföringssystemets ägare beaktas på ett sätt som garanterar att dessa personer kan agera självständigt.

 

c) Överföringssystemets ägare ska upprätta en övervakningsplan, där det anges vilka åtgärder som vidtas för att utesluta diskriminerande beteende, och se till att planen följs. I planen ska det anges vilka specifika skyldigheter de anställda har för att detta mål ska uppfyllas. Den person eller det organ som ansvarar för att övervakningsplanen följs ska till tillsynsmyndigheten lämna en årlig rapport, som ska offentliggöras, om de åtgärder som vidtagits.

 

3. Kommissionen får utfärda riktlinjer för att säkerställa att överföringssystemets ägare i alla avseenden uppfyller villkoren i punkt 2. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.”

 

Motivering

Se motiveringen till föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag  77

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8a (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 11 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8a) Artikel 11.2 ska ersättas med följande:

 

”2. Inmatningsordningen mellan produktionsanläggningarna och utnyttjandet av sammanlänkningar ska fastställas på grundval av kriterier som ska godkännas av de nationella tillsynsmyndigheterna och som ska vara objektiva, offentliggjorda och tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt som garanterar att den inre marknaden för el fungerar väl. I kriterierna ska den ekonomiska rangordning som gäller el från tillgängliga installationer för elproduktion, eller från överföring genom sammanlänkningar, samt de tekniska begränsningarna i systemet beaktas.”

(Samma lydelse som i artikel 11.2 i direktiv 2003/54/EG, med ändring av element i den befintliga texten.)

Motivering

Det är lättare för oberoende tillsynsmyndigheter att vara objektiva än för medlemsstaternas regeringar.

Ändringsförslag  78

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8b (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 11 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8b) Artikel 11.3 ska ersättas med följande:

 

”3. En nationell tillsynsmyndighet ska ålägga den systemansvarige att, då denne avgör inmatningsordningen mellan produktionsanläggningar, prioritera anläggningar som använder förnybara energikällor eller avfall, eller kraftvärmeverk, förutom när de tekniska kraven på balansering eller nätets säkerhet och tillförlitlighet skulle äventyras.”

(Samma lydelse som i artikel 11.3 i direktiv 2003/54/EG, med ändring av element i den befintliga texten.)

Ändringsförslag  79

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8c (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 11 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8c) Artikel 11.5 ska ersättas med följande:

 

”5. Medlemsstaterna ska via de nationella tillsynsmyndigheterna kräva att de systemansvariga för överföringssystem uppfyller vissa minimikrav i fråga om drift, underhåll och utveckling av överföringssystemet, inklusive dess sammanlänkningskapacitet. De nationella tillsynsmyndigheterna ska ges ett större ansvarsområde, så att de europeiska konsumenterna garanterat beaktas i deras arbete.”

(Samma lydelse som i artikel 11.5 i direktiv 2003/54/EG, med ändring av element i den befintliga texten.)

Ändringsförslag  80

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8d (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 11 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8d) I artikel 11 ska följande punkt läggas till:

 

”7a. Systemansvariga för överföringssystem ska göra det lättare för stora slutkunder och sammanslutningar av slutkunder att medverka på reserv- och balansmarknader. När produktionen och efterfrågan har samma pris ska efterfrågan prioriteras.”

(En ny punkt 7a läggs till artikel 11 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

För att förbättra energieffektiviteten är det viktigt att konsumenterna medverka aktivt på marknaden för stödtjänster, särskilt när dessa kan minska efterfrågan vid kritiska tidpunkter (toppbelastning, krissituationer). Stora slutkunder kan medverka direkt eller indirekt på sådana marknader. Små kunder kan inte medverka direkt på sådana marknader, såvida inte någon (t.ex. leverantören) kan samla ihop flera kunder och sedan delvis kontrollera deras efterfrågan på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag  81

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8e (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 11 – punkt 7b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8e) I artikel 11 ska följande punkt läggas till:

 

”7b. Nationella tillsynsmyndigheter ska garantera att balanseringsreglerna och tarifferna harmoniseras på lämpligt sätt i alla medlemsstaterna senast den ...*. De ska framför allt se till att stora slutkunder, sammanslutningar av slutkunder och levererande producenter effektivt kan bidra till balansering och andra relevanta stödtjänster.

 

____________

* Två år efter detta direktivs ikraftträdande.”

(En ny punkt 7b läggs till artikel 11 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Enligt artikel 23 ska tillsynsmyndigheterna ansvara för att ”fastställa eller godkänna åtminstone metoder som används för att beräkna eller fastställa villkoren för (...) tillhandahållandet av balanstjänster”. Eftersom en harmonisering av balanstjänster är A och O för att den inre marknaden ska fungera väl ska tillsynsmyndigheterna, i nära samarbete med systemansvariga för överföringssystem, tillse en högre grad av harmonisering.

Ändringsförslag  82

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 9

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommersiella uppgifter som är nödvändiga för konkurrensen på marknaden, i synnerhet information som gör det möjligt att identifiera leveransplatsen, information om installerad kapacitet samt information om beställd kapacitet, ska vara tillgänglig för samtliga elleverantörer på marknaden. Vid behov ska den nationella tillsynsmyndigheten ålägga de etablerade operatörerna att förse intressenterna med denna information.

Ändringsförslag  83

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 9a (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 14 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9a) Artikel 14.1 ska ersättas med följande:

 

”1. Den systemansvarige för distributionssystemet ska säkerställa systemets långsiktiga förmåga att uppfylla rimliga krav på eldistribution och på affärsmässiga villkor driva, upprätthålla och utveckla säker, tillförlitlig och effektiv eldistribution inom sitt område, med vederbörlig hänsyn till miljön och främjandet av energieffektivitet.”

(Samma lydelse som i artikel 14.1 i direktiv 2003/54/EG, med ändring av element i den befintliga texten.)

Motivering

De systemansvariga för distributionssystem bör ha samma skyldigheter som systemansvariga för överföringssystem när det gäller att uppfylla ovannämnda kriterier.

Ändringsförslag  84

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 9b (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 14 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b) Artikel 14.3 ska ersättas med följande:

 

”3. Den systemansvarige för distributionssystemet ska förse systemanvändarna med erforderlig information för att de skall kunna få effektivt tillträde till och användning av systemet.”

Ändringsförslag  85

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 9c (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 14 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9c) I artikel 14 ska följande punkt läggas till:

 

”3a. Den systemansvarige för distributionssystemet ska inom ett år efter ikraftträdandet av direktiv …/…/EG [om ändring av direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el] till den relevanta tillsynsmyndigheten översända ett förslag med en beskrivning av de lämpliga informations- och kommunikationssystem som krävs för att tillhandahålla den information som avses i punkt 3. Förslaget ska bl.a. främja användningen av elektroniska tvåvägsmätare (som ska tillgängliggöras för samtliga konsumenter inom tio år från och med det direktivets ikraftträdande), aktiv medverkan av slutförbrukare och leverantörer av distribuerad produktion i systemdriften samt informationsflöde i realtid mellan systemansvariga för överförings- respektive distributionssystemen i syfte att optimera utnyttjandet av alla tillgängliga resurser i fråga om produktion, nät och efterfrågan.”

(En ny punkt 3a läggs till artikel 14 i direktiv 2003/54/EG.)

Ändringsförslag  86

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 9d (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 14 – punkt 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9d) I artikel 14 ska följande punkt 3b läggas till:

 

”3b. De nationella tillsynsmyndigheterna ska inom två år efter ikraftträdandet av direktiv …/…/EG [om ändring av direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el] godkänna eller förkasta de förslag som avses i punkt 3a. De nationella tillsynsmyndigheterna ska se till att de olika informations- och kommunikationssystem som ska införas är fullt kompatibla med varandra. De får i detta syfte utfärda riktlinjer och begära ändringar i de förslag som avses i punkt 3a.”

(En ny punkt läggs till artikel 14 i direktiv 2003/54/EG.)

Ändringsförslag  87

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 9e (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 14 – punkt 3c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9e) I artikel 14 ska följande punkt 3a läggas till:

 

”3c. Innan den nationella tillsynsmyndigheten meddelar den systemansvarige för distributionssystemet sitt beslut om de förslag som avses i punkt 3 ska den informera byrån eller, om den ännu inte har inlett sitt arbete, kommissionen. Byrån eller kommissionen ska se till att de informations- och kommunikationssystem som ska införas främjar utvecklingen av den inre marknaden för el och att de inte medför nya tekniska hinder.”

(En ny punkt läggs till artikel 14 i direktiv 2003/54/EG.)

Ändringsförslag  88

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 9f (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 14 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9f) I artikel 14 ska följande punkt 4a läggas till:

 

”4a. Medlemsstaterna ska uppmuntra till modernisering av distributionsnät som ska vara byggda på ett sätt som uppmuntrar till decentraliserad produktion och garanterar energieffektivitet.”

(En ny punkt 4a läggs till artikel 14 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Medlemsstaterna bör göra mer för att uppmuntra framför allt kraftvärme.

Ändringsförslag  89

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 10 – led c

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 15 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om den systemansvarige för distributionssystemet ingår i ett vertikalt integrerat företag ska medlemsstaterna se till att dennes verksamhet övervakas så att den inte kan dra fördel av sin vertikala integration för att snedvrida konkurrensen. Vertikalt integrerade systemansvariga för distributionssystem ska i synnerhet inte, i samband med kommunikation och varumärkesprofilering, skapa förvirring vad gäller den separata identitet som leveransavdelningen i det integrerade företaget har.

3. Om den systemansvarige för distributionssystemet ingår i ett vertikalt integrerat företag ska de nationella tillsynsmyndigheterna se till att dennes verksamhet övervakas så att den inte kan dra fördel av sin vertikala integration för att snedvrida konkurrensen. Vertikalt integrerade systemansvariga för distributionssystem ska i synnerhet inte, i samband med kommunikation och varumärkesprofilering, skapa förvirring vad gäller den separata identitet som leveransavdelningen i det integrerade företaget har.

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör ansvara för översyn av bestämmelserna om åtskillnad för systemansvariga för distributionssystemet i syfte att garantera de sistnämndas oberoende.

Ändringsförslag  90

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 10 – led c

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 15 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer för att säkerställa att den systemansvarige för distributionssystemet till fullo uppfyller kraven i punkt 2 med avseende på dennes fullständiga oberoende och frånvaro av diskriminerande beteende, och för att säkerställa att leveransverksamheten i det vertikalt integrerade företaget inte kan dra någon oberättigad fördel av sin vertikala integrering. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.”

utgår

Motivering

Enligt denna bestämmelse ska kommissionen genom ett kommittéförfarande anta riktlinjer för att säkerställa att (i) de systemansvariga för distributionssystemet är oberoende (ii) det råder frånvaro av diskriminerande beteende och (iii) leveransverksamheten i det vertikalt integrerade företaget inte kan dra någon oberättigad fördel av sin vertikala integrering. Införandet av samtliga dessa åtgärder ska ske med rådets och parlamentets medverkan eftersom ett allt för flitigt bruk av kommittéförfarandet riskerar att skapa större osäkerhet beträffande lagstiftningen.

Ändringsförslag  91

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 11a (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 19 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Artikel 19.3 ska ersättas med följande:

 

”3. Elföretag skall i sin interna bokföring särredovisa överförings- och distributionsverksamheten var för sig så som de skulle behöva göra om verksamheterna bedrevs av separata företag, för att undvika diskriminering, korssubventionering och snedvridning av konkurrensen. De skall också redovisa, eventuellt genom en sammanställd redovisning, all annan elverksamhet utan samband med överföring eller distribution. Fram till den 1 juli 2007 skall de särredovisa leveranserna till berättigade kunder och leveranserna till icke-berättigade kunder. Inkomster från äganderätt till överförings-/distributionssystemet skall specificeras i bokföringen. Vid behov skall de upprätta en sammanställd redovisning för annan verksamhet utanför elsektorn. Den interna bokföringen skall omfatta en balansräkning och en resultaträkning för varje verksamhetsgren.”

(En formulering (andra elverksamheter) ändras i artikel 19.3 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Det är nödvändigt att ange, som följd av de multinationella energiföretagens tillväxt i Europa, att redovisningen för varje enskilt nationellt energiföretag ska offentliggöras och inte ingå som del i moderbolagets redovisning.

Ändringsförslag  92

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 11b (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 20 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b) Artikel 20.2 ska ersättas med följande:

 

”2. Den systemansvarige för överförings- eller distributionssystemet får vägra tillträde till systemet om det saknar nödvändig, fysiskt tillgänglig kapacitet. Väl grundade skäl […] måste anföras för en sådan vägran på grundval av objektiva, tekniskt och ekonomiskt motiverade kriterier. Den nationella tillsynsmyndigheten ska se till att dessa kriterier tillämpas på ett konsekvent sätt och att användare av systemet som vägrats tillträde har rätt att överklaga. Vid behov, och om tillträde till systemet har vägrats, skall den nationella tillsynsmyndigheten se till att den systemansvarige tillhandahåller relevant information om vilka åtgärder som skulle erfordras för att förstärka systemet. Den part som begär sådan information får åläggas en rimlig avgift för att täcka kostnaderna för tillhandahållande av informationen.”

(Nya element läggs till artikel 20.2 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Varje vägran av tillträde bör göras av den systemansvarige och vara grundad på vederbörligen styrkta, tekniskt och ekonomiskt motiverade kriterier. Tillträde får endast vägras om det saknas fysiskt tillgänglig kapacitet. Tillsynsmyndigheten bör ha skyldighet att se till att kriterierna för vägran tillämpas på ett konsekvent sätt och att föreslå investeringar i kapacitet eller kopplingar för att förbättra tillgängligheten till nätet när detta är ekonomiskt motiverat.

Ändringsförslag  93

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 11c (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 21 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11c) I artikel 21 ska följande punkt läggas till:

 

”2a. Berättigade kunder ska ha rätt att ingå avtal med flera leverantörer samtidigt.

(En ny punkt 2a läggs till artikel 21 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Kunderna måste kunna ingå avtal med flera leverantörer samtidigt.

Ändringsförslag  94

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 11d (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 21 – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11d) I artikel 21 ska följande punkt läggas till:

 

”2b. Byrån ska i realtid bevaka alla organiserade grossistmarknader för el som upprättats inom EU och EES och i grannländerna, i syfte att upptäcka missbruk av marknadsinflytande eller brister i marknadens utformning, och för att främja förbättringar när det gäller den inre marknadens effektivitet.”

(En ny punkt 2a läggs till artikel 21 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Övervakning av marknaden är ett kraftfullt verktyg för att upptäcka missbruk av marknadsinflytande. Det är viktigt att se till att de nationella tillsynsmyndigheterna övervakar de nationella marknaderna enligt harmoniserade kriterier och metoder. Ofta saknar dock de nationella tillsynsmyndigheterna de resurser som krävs för att bevaka marknaderna kontinuerligt och i realtid, och förlitar sig därför ofta på månatliga eller t.o.m. årliga granskningar. Byrån bör förfoga över alla de resurser som krävs för att utföra denna viktiga uppgift.

Ändringsförslag  95

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en nationell tillsynsmyndighet.

1. Varje medlemsstat ska utse en nationell tillsynsmyndighet.

2. Medlemsstaterna ska garantera tillsynsmyndighetens oberoende och säkerställa att den utövar sina befogenheter på ett opartiskt och öppet sätt. I detta syfte ska medlemsstaterna se till att tillsynsmyndigheten, när den utför de uppgifter som den tilldelas i enlighet med detta direktiv, är juridiskt åtskild från och funktionellt oberoende av alla andra offentliga och privata organ samt att dess personal och de personer som ingår i dess ledning agerar oberoende av marknadsintressen och inte söker eller inhämtar anvisningar från någon regering eller annat offentligt eller privat organ.

2. Medlemsstaten ska garantera tillsynsmyndighetens oberoende och säkerställa att den utövar sina befogenheter opartiskt och öppet. I detta syfte ska medlemsstaten se till att tillsynsmyndigheten, när den utför de tillsynsuppgifter som den har tilldelats enligt detta direktiv och annan hithörande lagstiftning,

 

a) är juridiskt åtskild och funktionellt oberoende från övriga offentliga eller privata organ,

 

b) att dess personal och de personer som ingår i dess ledning agerar oberoende av marknadsintressen och

 

c) inte söker eller inhämtar direkta anvisningar från någon regering eller annat offentligt eller privat organ när den utför sina tillsynsuppgifter.

3. För att bevara tillsynsmyndighetens oberoende ställning ska medlemsstaterna i synnerhet se till

3. För att skydda tillsynsmyndighetens oberoende ska medlemsstaten särskilt se till

a) att tillsynsmyndigheten är en juridisk person, budgetmässigt oberoende och har tillräckliga personella och ekonomiska resurser för att kunna utföra sina uppgifter, och

a) att tillsynsmyndigheten är en juridisk person, ekonomiskt oberoende och har tillräckliga personella och ekonomiska resurser för att kunna utföra sina uppgifter, och

b) att tillsynsmyndighetens ledning utses för en fast mandatperiod på minst fem år, som inte kan förlängas, och att ledningen under denna period endast kan avsättas om den inte längre uppfyller villkoren i denna artikel eller har gjort sig skyldig till allvarlig försummelse.

b) att tillsynsmyndighetens styrelsemedlemmar utses för en fast mandatperiod på minst fem år men högst sju år, som inte kan förlängas. När det gäller den första mandatperioden ska denna period vara två och ett halvt år för hälften av medlemmarna. Medlemmarna kan under denna period endast avsättas om de inte längre uppfyller villkoren i denna artikel eller har gjort sig skyldiga till allvarlig försummelse enligt den nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag  96

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22a – punkt 3 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”ba) Tillsynsmyndighetens budgetbehov ska täckas genom direkta inkomster från verksamheten på energimarknaden.”

Ändringsförslag  97

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När tillsynsmyndigheten utför de uppgifter som anges i detta direktiv ska den vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå följande mål:

När tillsynsmyndigheten utför de uppgifter som anges i detta direktiv ska den vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå följande mål:

a) Främja, i nära samarbete med byrån, andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter och kommissionen, en konkurrenskraftig, säker och miljömässigt hållbar inre marknad för el i gemenskapen och ett verkligt öppnande av marknaden för samtliga konsumenter och leverantörer i gemenskapen.

a) Främja, i nära samarbete med byrån, andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter och kommissionen, en konkurrenskraftig, säker och miljömässigt hållbar inre marknad för el i gemenskapen och ett verkligt öppnande av marknaden för samtliga konsumenter och leverantörer i gemenskapen, och se till att energiförsörjningsnäten fungerar effektivt och tillförlitligt med beaktande av de långsiktiga målen.

b) Utveckla konkurrenskraftiga och väl fungerande regionala marknader inom gemenskapen för att de mål som avses i a ska kunna uppnås.

b) Utveckla konkurrenskraftiga och väl fungerande marknader inom gemenskapen för att de mål som avses i a ska kunna uppnås.

c) Upphäva restriktioner för elhandeln mellan medlemsstater, utveckla den kapacitet för gränsöverskridande överföring som krävs för att tillgodose efterfrågan, förbättra integreringen av nationella marknader och möjliggöra ett fritt elflöde inom hela gemenskapen.

c) Upphäva eventuella restriktioner för elhandeln mellan medlemsstater, utveckla den kapacitet för gränsöverskridande överföring som krävs för att tillgodose efterfrågan och förbättra integreringen av nationella marknader för att underlätta ett fritt elflöde inom hela gemenskapen.

d) Säkerställa utvecklingen av säkra, pålitliga och effektiva system, förbättra energieffektiviteten, se till att systemen är lämpliga samt främja forskning och innovation i syfte att tillgodose efterfrågan och utvecklingen av innovativ förnybar teknik med låga koldioxidutsläpp, på både kort och lång sikt.

d) Säkerställa utvecklingen av konsumentinriktade, säkra, pålitliga och effektiva nätsystem på det mest kostnadseffektiva sättet, se till att systemen är lämpliga och samtidigt säkerställa energieffektiviteten och integreringen av stor- och småskaliga förnybara energikällor och distribuerad produktion i både överförings- och distributionsnäten.

 

da) Främja tillgång till nätet för ny produktion, inte minst genom att undanröja hinder som kan försvåra nya aktörers och förnybara energikällors tillgång till marknaden.

e) Säkerställa att nätoperatörer får de incitament som krävs, både på kort och lång sikt, för att öka näteffektiviteten och främja marknadsintegreringen.

e) Säkerställa att nätoperatörer får de incitament som krävs, både på kort och lång sikt, för att öka näteffektiviteten och främja marknadsintegreringen.

f) Säkerställa att den inhemska marknaden fungerar effektivt och främja effektiv konkurrens i samarbete med konkurrensmyndigheterna.

f) Säkerställa att kunderna drar nytta av att den inhemska marknaden fungerar effektivt, främja effektiv konkurrens i samarbete med konkurrensmyndigheterna och trygga konsumentskyddet.

 

fa) Bidra till uppnåendet av en hög standard på de samhällsomfattande och allmännyttiga tjänsterna på elförsörjningsområdet och till skyddet för utsatta kunder, samt se till att de åtgärder för konsumentskydd som avses i bilaga A är effektiva.

 

”fb) Harmonisera det nödvändiga utbytet av uppgifter.”

Ändringsförslag  98

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tillsynsmyndigheten ska ha följande skyldigheter:

1. Tillsynsmyndigheten ska ha följande skyldigheter som den vid behov ska utföra i nära samråd med andra relevanta nationella och europeiska myndigheter, systemansvariga för överföringssystem och andra intressenter på marknaden, och utan att inkräkta på de sistnämndas specifika behörighet:

Ändringsförslag  99

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led -a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a) Fastställa eller godkänna reglerade nättariffer och delar av nättarifferna, vilket ska ske på ett oberoende sätt och enligt tydliga kriterier.

Motivering

Fastställandet av reglerade nättariffer utan någon inblandning utifrån är en uppgift som är kvalificerande för en verkligt oberoende myndighet. Denna princip bör uttryckligen anges i direktivet, som ett första steg mot en fullständig harmonisering av de nationella regelverken.

Ändringsförslag  100

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Samarbeta om gränsöverskridande frågor med tillsynsmyndigheten eller tillsynsmyndigheterna i de medlemsstaterna.

b) Samarbeta om gränsöverskridande frågor med tillsynsmyndigheten eller tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna, och med byrån, och bland annat se till att det finns tillräckligt med sammanlänkningskapacitet mellan överföringsinfrastrukturerna för att det ska vara tillräckligt för en effektiv generell marknadsbedömning och för kriteriet för försörjningssäkerheten utan diskriminering mellan leveransföretagen i de olika medlemsstaterna.

Ändringsförslag  101

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Följa och genomföra de beslut som fattats av byrån och av kommissionen.

c) Följa och genomföra alla relevanta och bindande beslut som fattas av byrån och kommissionen.

Ändringsförslag  102

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Förhindra korssubventionering inom verksamhetsgrenarna överföring, distribution och leverans.

e) Övervaka uppfyllandet av åtskillnadskraven enligt detta direktiv och övrig relevant gemenskapslagstiftning och förhindra korssubventionering inom verksamhetsgrenarna överföring, distribution och leverans samt säkerställa att distributions- och överföringstariffer fastställs i god tid före de perioder som de avser.

Ändringsförslag  103

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 - led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Granska de investeringsplaner som de systemansvariga för överföringssystem utarbetar och i sin årsrapport presentera en bedömning av i vilken mån dessa investeringsplaner är förenliga med den Europatäckande tioåriga utvecklingsplan för nätet som avses i artikel 2c.1 i förordning (EG) nr 1228/2003.

f) Granska de investeringsplaner som de systemansvariga för överföringssystem utarbetar och i sin årsrapport presentera en bedömning av i vilken mån dessa investeringsplaner är förenliga med den Europatäckande tioåriga investeringsplan för nätet som avses i artikel 2c.1 i förordning (EG) nr 1228/2003. Den tioåriga investeringsplanen ska skapa incitament för främjande av investering och fungera som en garant för att personalens kompetens och storlek räcker till för att fullgöra skyldigheten att tillhandahålla tjänster. Underlåtenhet från den relevanta operatörens sida att tillämpa den tioåriga investeringsplanen ska leda till att tillsynsmyndigheten ålägger operatören proportionerliga sanktioner i enlighet med byråns rekommendationer.

Ändringsförslag  104

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 - led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”fa) Godkänna de årliga investeringsplaner som utarbetas av de systemansvariga för överföringssystem.”

Ändringsförslag  105

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Övervaka nätens säkerhet och tillförlitlighet samt granska reglerna för nätens säkerhet och tillförlitlighet.

g) Övervaka överensstämmelsen med krav på nätens säkerhet och tillförlitlighet, fastställa eller godkänna standarder och krav på tjänsternas och leveransernas kvalitet samt granska tidigare prestanda i fråga om tjänsternas och leveransernas kvalitet och reglerna för nätens säkerhet och tillförlitlighet.

Ändringsförslag  106

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led ha (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”ha) Uppmuntra utvecklandet av europeiska leveransavtal som kan avbrytas.”

Motivering

Genom det europeiska leveransavtalet som kan avbrytas, som nämns i direktiv 2003/54/EG, prioriteras en minskning av energikonsumtionen i enlighet med målen om att förbättra energieffektiviteten.

Genom det europeiska leveransavtalet som kan avbrytas får elkonsumenterna möjlighet att efter en begäran från en balansövervakare och/eller från tillsynsmyndigheten tillfälligt avbryta sin konsumtion, och kan därmed avbryta verksamheten fram till dess att det återigen råder balans mellan tillgången och efterfrågan på el i det aktuella området där balans eftersträvas och/eller på nätet.

Ändringsförslag  107

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Övervaka graden av marknadsöppnande och konkurrens på grossist- och slutkundsnivå, samt även elhandel, priser för hushållen, andel kunder som byter leverantör, andel kunder som får sina leveranser avstängda och hushållens klagomål i ett överenskommet format, samt tillsammans med konkurrensmyndigheterna övervaka eventuell snedvridning eller inskränkning av konkurrensen, och tillhandahålla relevant information, och göra de berörda konkurrensmyndigheterna uppmärksamma på relevanta fall.

i) Övervaka graden av verkligt marknadsöppnande och verklig konkurrens på grossist- och slutkundsnivå, samt även elhandel, priser för hushållen, andel kunder som byter leverantör, rimliga villkor för förskottsbetalning som återspeglar den faktiska förbrukningen, andel kunder som får sina leveranser anslutna och avstängda, underhållskostnader och hushållens klagomål i ett överenskommet format, samt tillsammans med konkurrensmyndigheterna övervaka eventuell snedvridning eller inskränkning av konkurrensen, och tillhandahålla relevant information, och göra de berörda konkurrensmyndigheterna uppmärksamma på relevanta fall.

Motivering

Att ge myndigheten behörighet att övervaka ett större urval av kostnader och avgifter ökar konsumenternas valfrihet.

Ändringsförslag  108

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt – led ia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”ia) Övervaka förekomsten av begränsande avtalsvillkor, inbegripet exklusivitetsklausuler, som kan hindra icke hushållskunder från att teckna samtidiga avtal med mer än en leverantör eller begränsa deras möjligheter att göra detta. De nationella tillsynsmyndigheterna ska i förekommande fall underrätta de nationella konkurrensmyndigheterna om sådana villkor.”

Motivering

Om icke hushållskunder ges möjlighet att välja sina leverantörer och inte hindras av exklusivitetsklausuler kommer detta att bidra till att utveckla konkurrensen på den inre marknaden.

Ändringsförslag  109

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led ib (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”ib) Medge avtalsfrihet i fråga om långtidsavtal och möjligheten att sluta tillgångsbaserade avtal, förutsatt att de är förenliga med gemenskapslagstiftningen.”

Motivering

Det måste utvecklas ny kapacitet, särskilt av nya aktörer, och det kan behövas långtidsavtal med baslastkunder för att trygga en del av finansieringen av sådana investeringar. Dessutom behöver vissa högenergikonsumenter ha möjlighet att teckna långsiktiga och förutsägbara energiavtal där sådana finns för att kunna bibehålla sin konkurrenskraft i förhållande till andra regioner.

Ändringsförslag  110

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led j

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

j) Kontrollera den tid som överförings- och distributionsföretagen behöver för att genomföra sammanlänkningar och reparationer.

j) Kontrollera den tid som överförings- och distributionsföretagen behöver för att genomföra sammanlänkningar och reparationer samt besluta om sanktioner i enlighet med byråns riktlinjer om dessa åtgärder förlängs utan rimlig anledning.

Motivering

Det måste finnas effektiva, lämpliga och avskräckande sanktioner som kan åläggas elföretag som inte fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Ändringsförslag  111

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led k

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

k) Utan att det påverkar andra nationella tillsynsmyndigheters behörighet, säkerställa en hög standard på de samhällsomfattande och allmännyttiga tjänsterna på elområdet, skydd för utsatta kunder, samt se till att de åtgärder för konsumentskydd som avses i bilaga A är effektiva.

k) Utan att det påverkar andra nationella tillsynsmyndigheters behörighet, övervaka att det råder en hög standard på de samhällsomfattande och allmännyttiga tjänsterna på elområdet och skydd för utsatta kunder.

Motivering

Vissa uppgifter måste i första hand fullgöras av regeringarna eftersom de arbetar mer med sociala åtgärder än regleringar av slutkundsmarknaden. Tillsynsmyndigheterna anser inte att de har behörighet att fastställa en socialpolitik. Tillsynsmyndigheterna bör emellertid ges befogenhet att se till att bestämmelserna i bilaga A verkligen verkställs. Det bör åtminstone stå klart att tillsynsmyndigheterna har ansvar för att genomföra bestämmelserna om konsumentskydd i bilaga A.

Ändringsförslag  112

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led ka (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”ka) Se till att de åtgärder för konsumentskydd som avses i bilaga A är effektiva och verkställs.”

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna måste se till att de åtgärder för konsumentskydd som avses i bilaga A verkställs.

Ändringsförslag  113

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led l

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

l) Minst en gång per år offentliggöra rekommendationer om leveranstariffernas överensstämmelse med artikel 3.

l) Minst en gång per år offentliggöra rekommendationer om leveranstariffernas överensstämmelse med artikel 3; dessa rekommendationer ska ta tillbörlig hänsyn till hur reglerade priser (grossistpriser och slutkundspriser) inverkar på marknaden.

Ändringsförslag  114

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led la (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”la) Underrätta de nationella konkurrensmyndigheterna och kommissionen om medlemsstater där de reglerade tarifferna ligger under marknadspriset.”

Motivering

För att bidra till utvecklingen av den inre marknaden måste reglerade tariffer som ligger under marknadsvärdet undanröjas. Dessutom måste det finnas effektiva, lämpliga och avskräckande sanktioner som kan åläggas elföretag som inte respekterar denna bestämmelse.

Ändringsförslag  115

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led m

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

m) Säkerställa tillgången till förbrukningsuppgifter, tillämpningen av ett harmoniserat format för förbrukningsuppgifter och tillgången till uppgifter enligt punkt h i bilaga A.

m) Fastställa standardiserade regler för förhållandet mellan slutkonsumenter och leverantörer, distributörer och mätsystemoperatörer, åtminstone avseende tillgången till förbrukningsuppgifter, inklusive uppgifter om priser och alla tillhörande kostnader, tillämpningen av ett lättbegripligt harmoniserat format för sådana uppgifter, rimlig förskottsbetalning som återspeglar den faktiska förbrukningen och snabb tillgång för alla kunder till sådana uppgifter enligt punkt h i bilaga A.

Motivering

Ytterligare förtydliganden av myndighetens skyldigheter bidrar till en effektivare marknad och kommer i slutändan konsumenterna till godo.

Ändringsförslag  116

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led oa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”oa) Ha vetorätt rörande beslut om utnämning och uppsägning av personer i den högsta ledningen inom företag som är systemansvariga för överföringssystem.”

Motivering

Genom att ge tillsynsmyndigheterna vetorätt i fråga om utnämning och uppsägning av personer i den högsta ledningen inom företag som är systemansvariga för överföringssystem skulle direktivet bidra till att de yrkesmässiga intressena hos personerna i den högsta ledningen inom de företag som är systemansvariga för överföringssystem beaktas, så att dessa personer kan agera självständigt då de tar ansvar för företag som är systemansvariga för överföringssystem.

Ändringsförslag  117

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led ob (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”ob) Fastställa eller godkänna tariffer för nättillträde och offentliggöra metoden för att fastställa dessa tariffer.”

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna måste kunna fastställa eller godkänna tariffer för att trygga rättvist tillträde för alla aktörer på elmarknaden. Vidare måste det råda insyn i metoden för att fastställa dessa tariffer, vilken bör offentliggöras i enlighet med punkt 4 i denna artikel.

Ändringsförslag  118

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led oc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”oc) Fastställa eller godkänna standarder för tjänsternas kvalitet, övervaka genomförandet av dem och införa sanktioner då de inte uppfylls.”

Motivering

Tjänsternas kvalitet är en av de huvudsakliga aspekter (den andra är priserna) som måste regleras (i annat fall kan kvaliteten komma att försämras). Tillsynsmyndigheten bör ha befogenhet att fastställa och godkänna kvalitetsstandarder, övervaka genomförandet av dessa standarder och införa sanktioner då de inte uppfylls.

Ändringsförslag  119

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led od (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”od) Övervaka genomförandet av skyddsåtgärder enligt artikel 24.”

Motivering

Tidigare punkt 3 f med ändring.

Ändringsförslag  120

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led oe (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”oe) Harmonisera utbytet av uppgifter om de viktigaste marknadsprocesserna på regional nivå.”

Motivering

EU strävar efter att inrätta gränsöverskridande marknadsregioner. Därför måste allt utbyte av uppgifter ovillkorligen harmoniseras. På en liberaliserad marknad är ett fungerande utbyte av uppgifter den grundläggande förutsättningen för hantering av färdplaner, clearing, avräkning, leverantörsbyten och så vidare. Om inte arbetet med att utbyta uppgifter förenhetligats hindras införandet av gränsöverskridande marknadsregioner.

Ändringsförslag  121

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led of (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”of) Införa pristak för en given, begränsad tidsperiod på marknader med låg konkurrens i syfte att skydda konsumenterna mot marknadsmissbruk, varvid pristaken ska sättas på en tillräckligt hög nivå för att inte avskräcka nya aktörer eller avskräcka befintliga konkurrenter från att utöka sin verksamhet.”

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna måste kunna införa pristak då något företag har alltför stark ställning på marknaden, men dessa måste vara tillräckligt höga för att inte avskräcka nya aktörer från att ta sig in på marknaden eller befintliga marknadsaktörer från att öka sin verksamhet. Pristaken får inte heller utgöra ett hinder mot utvecklingen av den inre elmarknaden.

Ändringsförslag  122

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led og (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”og) Se till att den underhållsstrategi som tillämpas av de systemansvariga ses över.”

Motivering

Den underhållsstrategi som tillämpas av de systemansvariga för överföringssystem är av avgörande vikt för nätens försörjningstrygghet. Men strategin kan också användas i diskriminerande syfte i samband med att underhållsplanerna fastställs. För att garantera att underhållsstrategin är opartisk gentemot samtliga nätanvändare och för att främja försörjningstryggheten bör de nationella tillsynsmyndigheterna även se över strategin.

Ändringsförslag  123

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led oh (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”oh) Tillsammans med relevanta planeringsmyndigheter utarbeta riktlinjer för ett tidsbegränsat tillståndsförfarande i syfte att ge incitament till nya marknadsaktörer att ägna sig åt produktion och handel.”

Motivering

Många nya marknadsaktörer tycker i dagsläget att det är svårt att få tillträde till marknaden för produktion och handel.

Ändringsförslag  124

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led oi (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”oi) Se till att det råder insyn i grossistprisfluktuationer.”

Motivering

För att alla marknadsaktörer ska ha samma villkor måste det råda insyn i alla eventuella förändringar av grossistpriserna.

Ändringsförslag  125

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”1a. De övervakningsskyldigheter som avses i punkt 1 kan fullgöras av en annan myndighet än tillsynsmyndigheten om så föreskrivs av den berörda medlemsstaten. I sådana fall ska tillsynsmyndigheten så snart som möjligt få tillgång till den information som framkommer vid övervakningen.

 

Tillsynsmyndigheterna ska vid behov samråda med systemansvariga för överföringssystem och föra ett nära samarbete med andra relevanta nationella myndigheter i samband med att de fullgör sina skyldigheter enligt punkt 1, dock med bibehållet oberoende, utan att det påverkar tillsynsmyndigheternas egna särskilda befogenheter och i överensstämmelse med principerna om bättre lagstiftning.

Motivering

Texten har flyttats från inledningen till punkt 1a.

Ändringsförslag  126

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”2a. I samband med övervakningen av de nationella elmarknaderna i enlighet med punkt 1 i, inbegripet övervakning av grossistpriser och slutkundspriser, ska de nationella tillsynsmyndigheterna tillämpa harmoniserade metoder som byrån kommit överens om och godkänt.”

(En ny punkt 2a läggs till artikel 22c i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Marknadsövervakning är ett effektivt sätt att upptäcka missbruk av marknadsställning. Det är viktigt att de nationella tillsynsmyndigheterna övervakar de nationella marknaderna i överensstämmelse med harmoniserade kriterier och metoder. Det är dock väldigt ofta så att de nationella tillsynsmyndigheterna inte har de resurser som krävs för att övervaka marknaderna ständigt och i realtid, utan istället genomför övervakningen genom månatliga eller till och med årliga analyser. Byrån bör ha tillgång till de resurser som krävs för att utöva denna viktiga uppgift.

Ändringsförslag  127

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) i samarbete med den nationella konkurrensmyndigheten göra undersökningar av hur elmarknaderna fungerar och, om inga överträdelser av konkurrensreglerna har begåtts, besluta om lämpliga proportionella åtgärder som krävs för att främja en effektiv konkurrens och för att marknaden ska fungera på ett riktigt sätt, inbegripet virtuella kraftverk,

b) i samarbete med den nationella konkurrensmyndigheten göra undersökningar av hur elmarknaderna fungerar och besluta om lämpliga proportionella åtgärder som krävs för att främja en effektiv konkurrens och för att marknaden ska fungera på ett riktigt sätt,

Motivering

Genom den ändrade formuleringen upprätthålls en kraftfull och balanserad tillsyn av marknaden i enlighet med vad som ursprungligen föreslogs (inbegripet förhandsåtgärder) utan någon risk för sammanblandning av tillsynsmyndigheternas respektive konkurrensmyndigheternas uppgifter.

Ändringsförslag  128

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 3 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) begära information från elföretagen som är relevant för att den ska kunna utföra sina uppgifter,

c) erhålla information från elföretagen som är relevant för att den ska kunna utföra sina uppgifter, bland annat motiveringar till en eventuell nekan att ge tredje part tillträde och uppgifter om åtgärder som krävs för att stärka nätet, samt vid behov samarbeta med finansmarknadernas tillsynsmyndigheter,

Motivering

För att de nationella tillsynsmyndigheterna ska kunna övervaka hur elmarknaden fungerar bör de kunna få alla relevanta uppgifter från elföretagen.

Ändringsförslag  129

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Tillsynsmyndigheterna ska ansvara för att, innan dessa träder i kraft, fastställa eller godkänna villkoren för

4. Tillsynsmyndigheterna ska ansvara för att, innan dessa träder i kraft, fastställa eller godkänna villkoren för

a) anslutning och tillträde till nationella nät, inklusive överförings- och distributionstariffer; dessa tariffer ska utformas så att nödvändiga investeringar i näten kan göras som gör det möjligt att säkra nätens funktion,

a) anslutning och tillträde till nationella nät, inklusive överförings- och distributionstariffer och metoderna för dem eller, alternativt, metoderna för fastställande eller godkännande av överförings- och distributionstariffer och övervakningen av dem; dessa tariffer ska spegla de faktiska kostnaderna i den mån de motsvarar kostnaderna för en effektiv operatör och vara insynsvänliga; de ska utformas så att nödvändiga investeringar i näten kan göras som gör det möjligt att säkra nätens funktion; dessa tariffer får inte vara diskriminerande för nya aktörer,

b) tillhandahållande av balanstjänster.

b) tillhandahållande av balanstjänster, vilka i möjligaste mån ska spegla kostnaden och vara intäktsneutrala, samtidigt som de ska ge goda incitament för nätanvändarna att balansera sin tillförsel och användning; de ska vara rättvisa och icke-diskriminerande och grundas på objektiva kriterier,

 

ba) tillträde till gränsöverskridande infrastruktur, inbegripet förfaranden för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning.

 

Tillsynsmyndigheterna ska ha rätt att begära att de systemansvariga för överföringssystem ändrar dessa villkor.

Ändringsförslag  130

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. När det gäller fastställande eller godkännande av tariffer ska tillsynsmyndigheterna säkerställa att nätoperatörer får de incitament som krävs, på både kort och lång sikt, för att öka effektiviteten, främja integrationen av marknaden och stödja forskningsverksamhet på området.

5. När det gäller fastställande eller godkännande av villkoren eller metoderna för tarifferna, och balanstjänsterna, ska tillsynsmyndigheterna säkerställa att nätoperatörer får de incitament som krävs, på både kort och lång sikt, för att öka effektiviteten, främja integrationen av marknaden, trygga försörjningssäkerheten och stödja forskningsverksamhet på området.

Ändringsförslag  131

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”5a. Tillsynsmyndigheterna ska övervaka hur överbelastningssituationer hanteras inom nationella elnät och sammanlänkningar.

 

De systemansvariga för överföringssystem ska underrätta de nationella tillsyns­myndigheterna om sina förfaranden för hantering av överbelastning, inbegripet kapacitets­tilldelning, för godkännande. De nationella tillsynsmyndigheterna får begära att dessa förfaranden ändras innan de godkänner dem.”

Ändringsförslag  132

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheterna ska ha befogenhet att vid behov begära att de systemansvariga för överförings- och distributionssystemen ändrar villkoren, inbegripet de tariffer som avses i denna artikel, för att säkerställa att de är proportionella och tillämpas på ett icke‑diskriminerande sätt.

6. Tillsynsmyndigheterna ska ha befogenhet att vid behov begära att de systemansvariga för överförings- och distributionssystemen ändrar villkoren i denna artikel, för att säkerställa att de är proportionella och tillämpas på ett icke‑diskriminerande sätt. I händelse att fastställandet av överförings- och distributionstariffer försenas ska tillsynsmyndigheterna ha befogenhet att fastställa preliminära överförings- och distributionstariffer och att fatta beslut om lämpliga kompensationsåtgärder om de slutliga tarifferna skiljer sig från dessa preliminära tariffer.

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha denna befogenhet att se till att de systemansvariga för överförings- respektive distributionsnäten vidtar lämpliga åtgärder.

Ändringsförslag  133

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Varje part som har ett klagomål mot en systemansvarig för överförings- eller distributionssystemet får inge klagomålet till tillsynsmyndigheten, som i egenskap av tvistlösande myndighet ska fatta ett beslut inom två månader från det att klagomålet mottagits. Denna period får förlängas med två månader om tillsynsmyndigheterna begär ytterligare upplysningar. Perioden får förlängas ytterligare om den klagande samtycker till detta. Ett sådant beslut ska vara bindande såvida inte det upphävs vid ett överklagande.

7. Varje part som har ett klagomål mot en systemansvarig för överförings- eller distributionssystemet rörande den systemansvariges skyldigheter i enlighet med detta direktiv får inge klagomålet till tillsynsmyndigheten, som i egenskap av tvistlösande myndighet ska fatta ett beslut inom två månader från det att klagomålet mottagits. Denna period får förlängas med två månader om tillsynsmyndigheterna begär ytterligare upplysningar. Perioden får förlängas ytterligare om den klagande samtycker till detta. Ett sådant beslut ska vara bindande såvida inte det upphävs vid ett överklagande.

Ändringsförslag  134

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Varje berörd part som har rätt till klagomål mot ett beslut om metoder som fattats i enlighet med denna artikel eller om tillsynsmyndigheten är skyldig att samråda om de föreslagna metoderna får inom två månader efter offentliggörandet av beslutet eller förslaget till beslut, eller inom en kortare tidsperiod om medlemsstaterna föreskriver detta, inge ett klagomål för behandling. Ett sådant klagomål ska inte utgöra hinder för verkställighet.

8. Varje berörd part som har rätt till klagomål mot ett beslut om metoder som fattats i enlighet med denna artikel eller om tillsynsmyndigheten är skyldig att samråda om de föreslagna tarifferna eller metoderna får inom två månader efter offentliggörandet av beslutet eller förslaget till beslut, eller inom en kortare tidsperiod om medlemsstaterna föreskriver detta, inge ett klagomål för behandling. Ett sådant klagomål ska inte utgöra hinder för verkställighet.

Motivering

Medlemsstaterna bör, precis som inom det rådande regelverket, kunna välja mellan att kontrollera själva tarifferna och att kontrollera tariffmetoderna.

Ändringsförslag  135

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12. Tillsynsmyndigheternas beslut ska motiveras.

12. Tillsynsmyndigheternas beslut ska motiveras på vederbörligt sätt och offentliggöras så att rättslig kontroll blir möjlig.

Ändringsförslag  136

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13. Medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga system på nationell nivå som ger den part som berörs av ett beslut fattat av den nationella tillsynsmyndigheten rätt att överklaga till ett organ som är oberoende av de berörda parterna.

13. Medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga system på nationell nivå som ger den part som berörs av ett beslut fattat av den nationella tillsynsmyndigheten rätt att överklaga till ett nationellt rättsligt organ eller en annan oberoende nationell myndighet som är oberoende av de berörda parterna och av varje förvaltning.

Ändringsförslag  137

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14. Kommissionen får anta riktlinjer för tillsynsmyndigheternas utövande av de befogenheter som beskrivs i denna artikel. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.

utgår

Ändringsförslag  138

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22d – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2. Integrationen av regionala elmarknader, där sådana uppstår, ska motsvaras av ändamålsenliga regleringsstrukturer. De berörda nationella tillsynsmyndigheterna ska i nära samarbete med och under ledning av byrån se till att åtminstone följande reglering sker av deras regionala marknader:

2. Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta åtminstone på regional nivå för att främja skapandet av fungerande arrangemang för att garantera en optimal näthantering, utveckla gemensamma elbörser och fördela gränsöverskridande kapacitet, liksom för att säkerställa en miniminivå på sammanlänkningskapaciteten inom regionen, så att en effektiv konkurrens kan utvecklas.

i) Samarbete åtminstone på regional nivå för att främja skapandet av fungerande arrangemang för att garantera en optimal näthantering, utveckla gemensamma elbörser och fördela gränsöverskridande kapacitet, liksom för att säkerställa en lämplig nivå på sammanlänkningskapaciteten, inbegripet genom nya sammanlänkningar, inom regionen och mellan regioner, så att en effektiv konkurrens kan utvecklas och försörjningstryggheten kan stärkas.

 

ii) Harmonisering på åtminstone relevant regional nivå av alla tekniska föreskrifter och marknadsföreskrifter för de berörda systemansvariga för överföringssystem och andra marknadsaktörer.

 

iii) Harmonisering av reglerna för hantering av överbelastning och rättvis omfördelning mellan samtliga marknadsaktörer av intäkter från och/eller kostnader för hantering av överbelastning.

 

iv) Regler för att säkerställa att ägarna av elbörserna och/eller de elbörsförvaltare som sköter administrationen av den berörda regionala marknaden med elpooler är helt oberoende av dem som äger och/eller förvaltar produktions­tillgångarna.

 

2a. De nationella tillsynsmyndigheterna ska ha rätt att ingå avtal med varandra i syfte att främja tillsynssamarbete, och de åtgärder som avses i punkt 2a ska genomföras på lämpligt sätt i nära samråd med andra behöriga nationella myndigheter utan att det påverkar deras specifika befogenheter.

Ändringsförslag  139

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22d – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer om i vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna måste samarbeta med varandra och med byrån, och om i vilka situationer byrån är behörig att besluta om regelverket för infrastruktur som förbinder minst två medlemsstater. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.

utgår

Motivering

Det måste klargöras att undantaget till artikel 8.1 inte innebär att det automatiskt kommer att skapas en specifik oberoende elsystemoperatör för varje vertikalt integrerat företag om det krävs inom ramen för artikel 10.

Ändringsförslag  140

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22e – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Kommissionen ska anta riktlinjer för förfarandet vid tillämpningen av denna artikel. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.

utgår

Motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att riktlinjerna fastställs genom ordinarie beslutsgång i Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.

Ändringsförslag  141

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22f – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Tillsynsmyndigheten får besluta att göra delar av denna information tillgänglig för marknadsaktörer, förutsatt att kommersiellt känslig information om enskilda marknadsaktörer eller individuella transaktioner inte lämnas ut. Denna punkt får inte tillämpas på information om finansiella instrument som omfattas av direktiv 2004/39/EG.

3. Tillsynsmyndigheten ska rapportera om resultatet av sina undersökningar eller förfrågningar till marknadsaktörerna, samtidigt som den ska tillse att kommersiellt känslig information om enskilda marknadsaktörer eller enskilda transaktioner inte lämnas ut.

Motivering

För att garantera att det alltid råder insyn i beslutsfattandet samtidigt som respekten för affärshemligheter upprätthålls, behöver punkt 3 ändras.

Ändringsförslag  142

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22f – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. För att garantera en enhetlig tillämpning av denna artikel får kommissionen anta riktlinjer som fastställer metoder och villkor för bevarande av information liksom form och innehåll när det gäller de uppgifter som ska bevaras. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.

utgår

Motivering

Den av kommissionen här föreslagna behörigheten att anta riktlinjer genom det ”föreskrivande förfarandet med kontroll” begränsar Europaparlamentets rättigheter avsevärt och bör avvisas.

Ändringsförslag  143

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22f – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. När det gäller transaktioner avseende elderivat mellan leveransföretag å ena sidan och grossister och systemansvariga för överföringssystemet å andra sidan ska denna artikel tillämpas först när kommissionen har antagit de riktlinjer som avses i punkt 4.

utgår

Motivering

Artikel 22f bör endast innehålla ramvillkoren för skyldigheten att hålla uppgifter och inte beskriva det exakta innehållet i dessa uppgifter. Detta bör istället göras i riktlinjerna i fråga.

Ändringsförslag  144

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 13a (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 26 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13a) Artikel 26.2 ska ersättas med följande:

 

”2. En medlemsstat som efter det att direktivet har trätt i kraft av tekniska skäl har avsevärda problem med att öppna sin marknad för vissa begränsade grupper av sådana icke hushållskunder som avses i artikel 21.1 b får ansöka om undantag från denna bestämmelse, vilket kommissionen kan bevilja för en tidsperiod på högst 12 månader efter det datum som anges i artikel 30.1. Ett sådant undantag ska under alla omständigheter upphöra det datum som anges i artikel 21.1 c.”

(Samma text som i artikel 26.2 i direktiv 2003/54/EG, förutom att tidsfristen kortas ned till 12 månader.)

Motivering

Det bör räcka med 12 månader för att medlemsstaterna ska hinna komma till rätta med eventuella tekniska hinder.

Ändringsförslag  145

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 13b (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 26 – punkt 2a(ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b) I artikel 26 ska följande punkt läggas till:

 

”2a. Medlemsstaterna får undanta industriområden från bestämmelserna i kapitlen III, IV, V, VI och VII. Principen om tredjepartstillträde får inte påverkas av sådana undantag. Undantagen får heller inte påverka uppdraget för offentliga distributionssystem.”

(Tillägg av ny punkt 2a till artikel 26 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

När det gäller industriområden bör det vara möjligt med särskilda bestämmelser eftersom det i första hand är industriella förbrukare som ska utnyttja dessa.

Ändringsförslag  146

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 14a (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Bilaga A – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14a) Bilaga A led a ska ersättas med följande:

 

”a) Rätt till ett avtal med sin eltjänsteleverantör, i vilket följande anges:

 

– Leverantörens namn och adress.

 

– De tjänster som tillhandahålls, tjänstekvalitet och tidpunkt för den ursprungliga inkopplingen.

 

– De underhållstjänster som tillhandahålls.

 

– På vilket sätt aktuell information om tariffer och underhållskostnader kan erhållas.

 

– Avtalets löptid och hur avtalet och tjänsterna förlängs eller sägs upp samt eventuell rätt till kostnadsfritt frånträde.

 

– Villkoren för ersättning och återbetalning om tjänsterna inte håller angiven kvalitet, inbegripet i händelse av inkorrekt eller försenad fakturering.

 

– Hur det tvistlösningsförfarande som avses i led f inleds.

 

– Information om konsumentens rättigheter, inbegripet allt det ovannämnda, tydligt angiven på räkningen och elföretagens webbplatser.

 

– Kontaktuppgifter till behörig prövningsmyndighet samt hur konsumenter ska gå till väga vid tvist.

 

Villkoren skall vara skäliga och kända på förhand. Information om dem bör under alla omständigheter ges innan avtalet ingås eller bekräftas. Om avtal ingås genom en mellanhand skall ovannämnda upplysningar också tillhandahållas innan avtalet ingås.”

(Samma text som i bilaga A led a i direktiv 2003/54/EG, med tillägg av den sista strecksatsen.)

Ändringsförslag  147

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 14b (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Bilaga A – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14b) Bilaga A led b ska ersättas med följande:

 

”b) Underrättelse i god tid om varje avsikt att ändra avtalsvillkoren och i samband med denna information underrättelse om att de har rätt att frånträda avtalet. Tjänsteleverantörerna ska på ett insynsvänligt och lättbegripligt sätt underrätta sina kunder direkt om varje avgiftshöjning vid en lämplig tidpunkt som inte infaller senare än en normal faktureringsperiod efter det att höjningen trätt i kraft. Medlemsstaterna ska se till att kunder har möjlighet att frånträda avtal om de inte godtar de nya villkor som eltjänsteleverantören meddelat.”

(Samma text som i bilaga A led b i direktiv 2003/54/EG, med tillägg av ”på ett insynsvänligt och lättbegripligt sätt”.)

Ändringsförslag  148

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 14c (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Bilaga A – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14c) Bilaga A led d ska ersättas med följande:

 

”d) Brett val av betalningssätt, som inte får vara diskriminerande för kunderna. Alla skillnader i villkor och bestämmelser skall motsvara leverantörens kostnader för de olika betalningssystemen. De allmänna villkoren skall vara skäliga, klara och begripliga. De skall meddelas på ett klart och lättbegripligt språk. Kunderna skall skyddas mot oskäliga eller vilseledande försäljningsmetoder, inbegripet hinder som inte följer av avtalet och som näringsidkaren ställer upp, exempelvis alltför omfattande avtalsdokumentation.”

(Samma text som i bilaga A led d i direktiv 2003/54/EG, med tillägg av ”så att utsatta konsumenter inte diskrimineras, vilket ska inbegripa förbetalda mätare och tariffräknare, i tillämpliga fall utan extra kostnad” och ”inbegripet hinder som inte följer av avtalet och som näringsidkaren ställer upp”.)

Ändringsförslag  149

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 14d (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Bilaga A – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14d) Bilaga A led f ska ersättas med följande:

 

”f) Tillgång till klara och lättförståeliga, okomplicerade och billiga förfaranden för behandling av kundernas klagomål. Alla kunder ska framför allt ha rätt att få tjänster levererade och klagomål behandlade av sin eltjänsteleverantör. Sådana förfaranden ska göra det möjligt att lösa tvister snabbt och rättvist inom tre månader. När det är befogat ska de innefatta ett system för ersättning och/eller återbetalning. Förfarandena bör i möjligaste mån följa de principer som anges i kommissionens rekommendation 98/257/EG.”

(Samma text som i bilaga A led f i direktiv 2003/54/EG, med tillägg av ”inom en tremånadersperiod”.)

Ändringsförslag  150

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 15

Direktiv 2003/54/EG

Bilaga A – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”h) Tillgång till sina förbrukningsuppgifter och möjlighet att genom uttryckligt avtal och utan kostnad ge företag med ett leveranstillstånd tillgång till sina mätaruppgifter. Den part som ansvarar för hanteringen av uppgifterna är skyldig att lämna ut dessa uppgifter till företaget. Medlemsstaterna ska fastställa uppgifternas format och ett förfarande för leverantörer och konsumenter för att få tillgång till uppgifterna. Inga ytterligare kostnader ska åläggas konsumenten för denna tjänst.

h) Lätt att byta till ny leverantör och tillgång till sina förbrukningsuppgifter och möjlighet att genom uttryckligt avtal och utan kostnad ge ett godkänt leveransföretag tillgång till sina mätaruppgifter. Den part som ansvarar för hanteringen av uppgifterna är skyldig att lämna ut dessa uppgifter till företaget. Medlemsstaterna ska fastställa uppgifternas format och ett förfarande för leverantörer och konsumenter för att få tillgång till uppgifterna. Inga ytterligare kostnader ska åläggas konsumenten för denna tjänst.

Ändringsförslag  151

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 15

Direktiv 2003/54/EG

Bilaga A – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Klar och tydlig information varje månad om den faktiska elförbrukningen och faktiska elkostnader. Inga ytterligare kostnader ska åläggas konsumenten för denna tjänst.

i) Klar och tydlig information åtminstone varje kvartal om den faktiska elförbrukningen och faktiska elkostnader. Inga ytterligare kostnader ska åläggas konsumenten för denna tjänst. Medlemsstaterna ska tillse att uppsättningen av smarta mätare slutförs med minsta möjliga störningar för konsumenterna inom 10 år efter direktivets ikraftträdande; eldistributions- eller elleveransföretagen ska ansvara för detta arbete. De nationella tillsynsmyndigheterna ska ansvara för övervakningen av hur denna process framskrider och fastställa gemensamma standarder för ändamålet. Medlemsstaterna ska se till att man i standarder som fastställer minimikrav för teknisk utformning och drift av mätare tar hänsyn till frågor som rör driftskompatibilitet så att konsumenterna kan erbjudas största möjliga fördelar till lägsta möjliga kostnad.

Ändringsförslag  152

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 15

Direktiv 2003/54/EG

Bilaga A – led j

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

j) Möjlighet att byta leverantör när som helst under året, och kundens konto hos den tidigare leverantören ska ha reglerats senast en månad efter den sista leveransen från denna tidigare leverantör.”

utgår

Ändringsförslag  153

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 15

Direktiv 2003/54/EG

Bilaga A – led ja (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”ja) Slutavräkning efter varje byte av elleverantör senast en månad efter det att den berörda leverantören har upplysts om bytet.”

MOTIVERING

1.      Utan en välfungerande marknad för el och gas kommer det att bli allt svårare för EU att garantera en trygg försörjning och en hållbar och koldioxidsnål energimarknad samt att säkra unionens globala konkurrenskraft.

2.      Innan vi försöker hitta en lämplig modell för marknaden måste vi fråga oss varför denna förändring behövs. Svaret är att förändringen är nödvändig för att ge konsumenterna en rättvis behandling, skapa lika villkor för alla aktörer på marknaden (både producenter och konsumenter) och skapa bättre villkor för investeringar som säkrar en trygg energiförsörjning och bättre nättillträde för förnybara energikällor. Vi måste också minska de stora energibolagens dominans för att förbättra små och medelstora företags nättillträde. För detta krävs åtgärder på två områden: dels bättre reglering och förvaltning av el- och gasmarknaderna med avseende på nätmonopol och marknadsstruktur, dels en strikt tillämpning av konkurrenslagstiftningen för att minska marknadskoncentrationen.

I – Konsumentskydd och samhällseffekter

3.      Energipriserna lär stiga oavsett vilken modell man väljer. EU:s system för handel med utsläppsrätter, kravet på 20 procent förnybara energislag och det sinande utbudet av olja med priser på omkring 100 dollar per fat kommer troligen att leda till prisökningar.

4.      Även om energifattigdom och skyddet av utsatta kunder är ett område som medlemsstaterna själva ansvarar för, finns en tydlig koppling till EU-politiken. EU måste tydligt definiera begreppet energifattigdom och kräva att medlemsstaterna översänder sina planer för energifattigdom till kommissionen för uppföljning. De verktyg som används för att skydda utsatta kunder måste dock vara förenliga med och bidra till förutsättningarna för öppna och konkurrensutsatta marknader. Vi måste se till så att kunder som inte kan betala – i synnerhet pensionärer – inte stängs av, och att inte avgiftsstrukturen innebär att fattiga kunder diskrimineras. Bästa sättet att motverka bränslebrist är att verka för energieffektivitet och åtgärder för energibesparing, och vi bör undersöka möjligheterna att stärka kopplingen mellan detta direktiv och kraven på energieffektivitet.

5.      Det behövs större öppenhet på området för konsumenträttigheter. Bilagan till detta direktiv måste genomföras, följas upp och övervakas av nationella tillsynsmyndigheter under överinsyn av det nya tillsynsorganet på gemenskapsnivå. En av elbolagens viktigaste skyldigheter bör vara att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet. Tydliga påföljder, till exempel indragning av tillstånd eller liknande på nationell nivå, bör tillämpas vid bristande genomförande. Den föreslagna europeiska energikonsumentstadgan bör genomföras genom el- och gasdirektiven och därigenom ges juridisk tyngd. Ett lagstadgat konsumentorgan på energiområdet bör inrättas i varje medlemsstat.

II – Vilken energimodell?

6.      Fullständig åtskillnad av ägandet är den enda modell som kan skapa trygghet för konkurrenter som vill etablera sig på marknaden och förhindra intressekonflikter.

7.      Det finns alltid en risk för orättvis diskriminering om ett företag bedriver både konkurrensutsatt och monopolskyddad verksamhet. Åtskillnaden av ägandet måste dock gå hand i hand med ökad insyn, samordning mellan nätoperatörer, harmonisering av marknadsbestämmelserna och tillnärmning mellan de nationella regelverken, även på konkurrensområdet.

8.      Kommissionens förslag innebär inte att statligt ägda överföringsnät måste tvångsprivatiseras efter ägandeåtskillnaden.

9.      Modellen med en oberoende systemansvarig, där ett företag kan äga men inte driva ett elnät, skulle leda till byråkrati och dyr tillsyn och är därför inget fungerande alternativ till fullständig åtskillnad av ägandet.

         a) Investeringar

10.    Erfarenheten i medlemsstaterna visar att fullständig åtskillnad av ägandet leder till ökade investeringar och effektivare nät.

11.    De tioåriga investeringsplaner som krävs enligt bestämmelserna bör garantera att långsiktiga strategier utarbetas, där hänsyn i första hand tas till konsumenternas behov och inte till aktieägarnas. Denna investeringsstrategi bör garantera att personalens kompetens och antal räcker till för att uppfylla kraven på tjänsterna. Strategin bör godkännas och övervakas av de nationella tillsynsmyndigheterna under överinseende av det nya europeiska tillsynsorganet. Investeringsplanerna bör ta hänsyn till behovet av att verka för ett europeiskt nät som slutmål.

         b) Förnybara energikällor och decentraliserad produktion

12.    Modellen med fullständig åtskillnad av ägandet kommer att leda till bättre nättillträde för förnybara energikällor. Vi bör dock gå ett steg längre och se till så att förnybar energi och mikrokraftverk får prioriterat nättillträde, utom när tekniska avvägningar gör detta omöjligt.

13.    Vi måste öka befolkningens kontroll över energin genom stöd till lokalkraftverk, mikrokraftverk och lokala kraftvärmeverk. Detta förutsätter enorma investeringar i intelligenta nät. I dag har vertikalt integrerade elbolag inga incitament för att göra dessa investeringar, eftersom de inte kommer att bygga eller kontrollera någon större del av dessa lokala kraftverk.

14.    Distributionsnäten måste moderniseras om en decentraliserad kraftproduktion och ökad energieffektivitet ska kunna komma till stånd. Direktivet bör garantera att fjärrvärmesystem kan uppmuntras.

III – Genomförande och tillsynsmyndigheter

15.    Kommissionen bör konsekvent vidta åtgärder mot medlemsstater som inte har genomfört befintliga direktiv. Kontroll och tydliga påföljder krävs för att den nya modellen ska fungera. Det gäller i synnerhet för energinäten, som är naturliga monopol.

16.    De nationella tillsynsmyndigheterna måste vara fullständigt oberoende i förhållande till både stat och näringsliv, och miniminivåer för harmoniseringen av deras befogenheter bör uppnås genom gemensamma regler för insyn och ansvar. Tillsynsmyndigheterna bör också ansvara för att de beslut som fattas tar hänsyn till de europeiska konsumenterna, särskilt beslut som gäller gränsöverskridande investeringar.

17.    De nationella tillsynsmyndigheterna bör kunna ålägga medlemsstaterna att vidta åtgärder för att stimulera konkurrensen. De bör också ha ansvaret för att undersöka vilka företag som har en starkt dominerande ställning på marknaden. Vidare bör de nationella tillsynsmyndigheterna förses med verktyg för att åstadkomma bättre konkurrens i nära samarbete med kartellmyndigheter på gemenskapsnivå och nationell nivå. De bör också ha laglig rätt att ingå avtal med andra tillsynsmyndigheter på gemenskapsnivå och nationell nivå (t.ex. avtal om att utbyta uppgifter).

18.    Gemenskapslagstiftningen bör tydligt ange de politiska målen och den exakta omfattningen för de nationella myndigheternas uppgifter och befogenheter, däribland befogenheten att fastställa eller godkänna tariffer för nättillträde och den metod som används för att ta fram tarifferna. Alla nationella tillsynsmyndigheter måste ha rätt att begära in relevant information från gas- och elbolag och tillämpa kännbara påföljder samt ha rätt att göra erforderliga undersökningar och ha tillräckliga befogenheter för tvistlösning.

19.    De nationella tillsynsmyndigheterna bör uppmuntras att utnyttja sin rätt att för en angiven och begränsad tidsperiod införa pristak på marknader utan konkurrens om en medlemsstat dröjer med att genomföra EU-lagstiftningen. På så sätt kan kunderna skyddas från marknadsmissbruk. Kommissionen bör inleda rättsliga förfaranden när reglerade tariffer som ligger under marknadspriset tillämpas eftersom detta hindrar och snedvrider konkurrensen, särskilt bland stora energikonsumenter i EU.

20.    Kommissionen föreslår en rad bestämmelser som skulle ge den befogenhet att anta bindande riktlinjer genom kommittéförfaranden. Lagstiftande befogenheter bör dock hanteras genom medbeslutandeförfarandet där så är lämpligt, inte genom kommittéförfaranden som undergräver parlamentets ställning.

IV – Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (byrån)

21.    En tydlig beskrivning bör göras av tillsynsorganens uppgifter för att undvika att de nationella organens uppgifter överlappar med det europeiskas. Tillsynsmyndigheten bör kontrollera alla villkor som anges i direktivet för nationella tillsynsmyndigheter. Om reglerna i direktivet inte följs bör tydliga påföljder vidtas. Den föreslagna europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter bör göras ansvarig inför Europaparlamentet för att trygga byråns befogenheter och oberoende.

22.    När det gäller gränsöverskridande frågor bör man notera lagstiftningsluckan på området och behovet av bättre sammanlänkning på delar av den europeiska marknaden. Förslaget att byrån ska ges befogenhet att fatta beslut om undantag för sammanlänkningar och undantag när infrastrukturen sträcker sig över mer än en medlemsstats territorium är därför välkommet. Om inte de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna kan nå en överenskommelse om det lämpliga regelverket kan den europeiska byrån lägga ut viktiga sammanlänkningar på anbud i samråd med lämpliga myndigheter. Kostnaderna bör överföras på konsumenterna på ett reglerat och överskådligt sätt. Byrån bör ges en mer aktiv roll i regleringen av gränsöverskridande frågor.

V – Regionala elmarknader

23.    Vårt slutliga mål bör vara att åstadkomma ett gemensamt europeiskt elnät. Utvecklingen bör ske successivt i form av lämpliga och tydliga steg. Påpekas bör också att denna utveckling ska gå hand i hand med fullständig åtskillnad beträffande ägandet och inte är någon alternativ modell.

24.    TSO:erna bör få en tydlig färdplan och tidtabell för att kunna se till att arbetet går i den riktningen. Det gäller att hitta en balans mellan TSO:ernas befogenheter och tillsynsmyndigheternas. Normalt har tillsynsmyndigheterna bättre förutsättningar att ange regler för kommersiell verksamhet (t.ex. balanseringsregler och överbelastningsregler) medan TSO:erna bör ansvara för tekniska regler. En nätkodex för gemenskapen skulle kunna hindra de regionala marknaderna från att glida isär.

25.    En välintegrerad marknad på europeisk nivå förutsätter att regioner avgränsas och regionalt samarbete uppmuntras. ”Energiöar” såsom de baltiska länderna som inte anslutits till UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) måste kopplas till nätet. Incitament måste skapas för att undanröja hinder som försenar ny infrastruktur för import och export av energi. Byråns verksamhet bör därför omfatta även den regionala dimensionen.

VI – Ägare från tredjeländer

26.    Energiområdet är helt klart ett område där nationella och europeiska intressen bör anses vara av största vikt, i synnerhet intresset av en trygg försörjning. Vi måste få en tydligare bild av hur denna bestämmelse skulle påverka tredjeländers investeringar i EU:s överföringssystem och i synnerhet en eventuell begränsning av antalet tänkbara investerare som kan köpa upp infrastruktur som säljs till följd av kraven på åtskilt ägande. Föredraganden skulle föredra att majoriteten av infrastrukturen ägs av den offentliga sektorn.

YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (22.4.2008)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el
(KOM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD))

Föredragande: Ján Hudacký

KORTFATTAD MOTIVERING

Läget i dag

I gemenskapslagstiftningens ”första energipaket” beslutades det 1996 att det europeiska energisystemet, som då byggde på monopol, gradvis skulle liberaliseras. I det ”andra paketet” 2003 beslutade Europaparlamentet och rådet att marknaden för alla konsumenter skulle öppnas vid mitten av 2007 och i det sammanhanget gavs det ingående föreskrifter om hur det skulle göras med tillsynen. Ändå fungerar de europeiska marknaderna för gas och el fortfarande inte helt klanderfritt. Det handlar då om brister i tillträdet till överföringsnäten på rättvisa villkor, sammanlänkningen mellan nationella energimarknader och bevarandet av försörjningstryggheten.

I kommissionens nuvarande förslag, det ”tredje energipaketet”, har det därför föreslagits olika åtgärder för hur dessa brister kan avhjälpas och hur det går att göra framsteg i riktning mot en fullständigt integrerad inre marknad.

Bestämmelser om åtskillnad

Det säger sig självt att de bestämmelser om åtskillnad i juridiskt hänseende och i drifts- och förvaltningshänseende, som ingår i ”det andra energipaketet”, är av grundläggande betydelse och effektivt måste genomföras i alla medlemsstater. Men ibland ser det ut som om diskussionen om hur den inre marknaden i framtiden ska se ut koncentrerat sig onödigt mycket på vilken eventuell nytta åtskillnaden kan föra med sig. Man kan fråga sig om åtskillnad av ägandet, i den form den tillämpats i somliga medlemsstater där denna åtskillnad utvecklats som en del av den nationella konkurrenslagstiftningen, kan användas som modell för hela EU. Kommissionens konsekvensbedömning ger i själva verket inte tillräckligt med fog för slutsatsen om att sådan åtskillnad verkligen vore den lämpligaste lösningsmodellen för att skapa ökad konkurrens och en fungerande inre marknad. Dessutom kunde en sådan åtskillnad i somliga medlemsstater leda till problem med skyddet för äganderättigheterna, i den form detta inskrivits i dessa medlemsstaters respektive statsförfattningar. Därför föreslår vi att medlemsstaterna ska få välja just den form som lämpar sig bäst för deras egen ekonomi. Förutom åtskillnad av ägandet och oberoende systemansvariga för överföringssystem, alltså de två modeller som ingick i kommissionens ursprungliga förslag, föreslås det en omfattande tredje modell, som utarbetats av ett flertal medlemsstater.

På det här sättet borde vi få en inre marknad där flera olika modeller kunde existera sida vid sida. Alla modeller skulle omfattas av strikta bestämmelser på EU-nivå genom byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, i nära samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna samt nationella konkurrensmyndigheter och konkurrensmyndigheter på EU-nivå. På det sättet skulle nättillträdet komma att präglas av insyn och rättvisa tillträdesvillkor, så att vi fick en liberaliserad marknad för energi inom EU.

Insyn i tillträdet till överföringsnäten samt möjligheter till investeringar

De systemansvariga för överföringssystemen bör ha ansvaret för att anslutning till näten kan förvärvas på villkor som medger insyn och inte innebär diskriminering. Förfarandena bör ha godkänts av de nationella tillsynsmyndigheterna. De systemansvariga för överföringssystemen bör åläggas tillhandahålla alla intresserade företag som vill ansluta nya kraftverk till näten (bland dem också kärnkraftverk), överföra el genom deras nät eller investera i sammanlänkningar mellan överföringssystemen (och på det sättet öka försörjningstryggheten) all den information som behövs för ändamålet. Stöd till regionalt samarbete kunde ges av de nationella tillsynsmyndigheterna och av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, för att samordningen inom och mellan regionerna ska bli bättre och smidigare.

En väl avvägd regleringsmodell: det europeiska nätverket för systemansvariga för överföringssystem, nationella tillsynsmyndigheter, byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, kommissionen

Då en inre marknad för energi ska förverkligas är det allra viktigast att man har en väl avvägd regleringsmodell, framför allt om medlemsstaterna väljer andra modeller än åtskillnad av ägandet. Av omsorg om det allmänna bästa framstår det som avgörande att såväl de nationella tillsynsmyndigheterna som byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter är så oberoende som möjligt och inte utsätts för någon form av påverkan från politiskt håll eller från näringslivet.

Dessutom behövs det garantier för att regleringsmodellen är konsekvent med en klar fördelning av befogenheter och ansvar. På den här punkten erbjuder kommissionens förslag inte någon tillfredsställande lösning. Å ena sidan föreskrivs där en nästan enbart rådgivande roll för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, så att den endast i ytterst ringa grad kan fatta enskilda beslut som är juridiskt bindande för tredje parter. Å andra sidan ges dock det europeiska nätverket för systemansvariga för överföringssystem mycket fria händer att agera. Följden av detta blir att de systemansvariga för överföringssystem halvt om halvt blir organ för självreglering, och, enligt vad som framgått av en rad sammanfattande dokument med ställningstaganden från dessa systemansvariga, är detta en roll som de inte vill ta på sig. Hela tillvägagångssättet leder till en regleringsram som är oklar och brister i balans, så att byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter får en synnerligen svag ställning både gentemot kommissionen och gentemot det europeiska nätverket för systemansvariga för överföringssystem.

Till sist kan man ur parlamentets synvinkel betraktat fråga sig om det verkligen är på sin plats att, såsom kommissionen föreslagit, ett så stort antal viktiga regleringsfrågor ska handläggas i kommittéförfarande.

Den regionala modellen

Det verkar som om kommissionen i sitt förslag inte helhjärtat ställer upp bakom tanken på regionala marknader. Ändå kunde regionala marknader fungera bra som en tillfällig etapp på väg mot en fullständigt integrerad europeisk energimarknad. Om det inrättades regionala systemansvariga kunde dessa bli en viktig kanal för investeringar i överföringssystemen och framför allt i gränsöverskridande sammanlänkningar så att vi fick en tryggare försörjning. De regionala systemansvariga bör stå till tjänst med regionala investeringsplaner och av omsorg om en effektiv samordning bör dessa planer övervakas av de nationella tillsynsmyndigheterna och byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter.

För att ge de regionala marknaderna en utökad roll kunde byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter inrätta ”regionala kommittéer” (av liknande slag som de som fanns hos byråns föregångare Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas (ERGEG)) och dessa kunde ha ansvaret för ”regional övervakning av bestämmelserna”.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) En effektiv åtskillnad kan bara säkras genom att undanröja det inbyggda incitamentet för vertikalt integrerade företag att diskriminera konkurrenterna i samband med nättillträde och investeringar. Åtskillnad beträffande ägandet, vilket innebär att nätägaren utses till nätansvarig och inte har några leverans- eller produktionsintressen, är den klart mest effektiva och stabila metoden för att lösa inbyggda intressekonflikter och säkra försörjningstryggheten. Europaparlamentet hänvisar därför i sin resolution om utsikterna för den inre gas- och elmarknaden av den 10 juli 2007 till en åtskillnad beträffande ägandet på överföringsnivå som det effektivaste verktyget för att främja investeringar i infrastruktur på ett icke-diskriminerande sätt och trygga ett rättvist nättillträde för nya aktörer och öppenhet på marknaden. Det bör därför ställas krav på medlemsstaterna om att säkerställa att samma person(er) inte har rätt att kontrollera produktions- eller leveransföretag, t.ex. genom att med en minoritetsandel blockera beslut av strategisk betydelse såsom investeringar, och samtidigt ha något intresse i eller utöva någon rättighet över en systemansvarig för överföringssystemet eller ett överföringssystem. Omvänt bör kontroll över en systemansvarig för överföringssystemet inte gå att kombinera med intressen eller rättigheter avseende ett leveransföretag.

(7) En effektiv åtskillnad kan bara säkras genom att undanröja det inbyggda incitamentet för vertikalt integrerade företag att diskriminera konkurrenterna i samband med nättillträde och investeringar. Åtskillnad beträffande ägandet, vilket innebär att nätägaren utses till nätansvarig och inte har några leverans- eller produktionsintressen, är en effektiv och stabil metod för att lösa inbyggda intressekonflikter och säkra försörjningstryggheten. Europaparlamentet hänvisar därför i sin resolution om utsikterna för den inre gas- och elmarknaden av den 10 juli 2007 till en åtskillnad beträffande ägandet på överföringsnivå som det effektivaste verktyget för att främja investeringar i infrastruktur på ett icke-diskriminerande sätt och trygga ett rättvist nättillträde för nya aktörer och öppenhet på marknaden. Det bör därför ställas krav på medlemsstaterna om att säkerställa att samma person(er) inte har rätt att kontrollera produktions- eller leveransföretag, t.ex. genom att med en minoritetsandel blockera beslut av strategisk betydelse såsom investeringar, och samtidigt ha något intresse i eller utöva någon rättighet över en systemansvarig för överföringssystemet eller ett överföringssystem. Omvänt bör kontroll över en systemansvarig för överföringssystemet inte gå att kombinera med intressen eller rättigheter avseende ett leveransföretag.

Motivering

Det är inte riktigt att en åtskillnad beträffande ägandet är den mest effektiva och snabba metoden för att trygga elförsörjningen. Försörjningstrygghet hänger samman med betydligt mer komplicerade faktorer än så, exempelvis reglering i rimlig omfattning. Även efter en åtskillnad beträffande ägandet kvarstår nätet som ett naturligt monopol som behöver regleras.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Vertikalt integrerade företag som iakttar föreskrifterna för verksam och effektiv företagsrättslig åtskillnad kan bibehålla sitt ägande av nättillgångar samtidigt som en effektiv intresseuppdelning säkerställs, under förutsättning att nätbolaget utför samtliga uppgifter som åligger en systemansvarig och är föremål för en detaljerad reglering och omfattande kontrollmekanismer på tillsynssidan.

Motivering

Medlemsstaterna måste kunna välja ett tredje funktionellt alternativ som inte utgör ett allvarligt äganderättsligt ingrepp hos medlemsstaterna och som gör det möjligt för vertikalt integrerade företag att även i fortsättningen driva nät inom koncernen, förutsatt att de uppfyller strikta villkor och åtaganden.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) När ett företag som äger ett överföringssystem ingår i ett vertikalt integrerat företag bör medlemsstaterna därför kunna välja mellan åtskillnad beträffande ägandet och, undantagsvis, införande av systemansvariga utan leverans- eller produktionsintressen. För att lösningen med en oberoende systemansvarig ska vara effektiv krävs särskilda kompletterande regler. För att till fullo tillvarata intressen hos ägarna av aktier i vertikalt integrerade företag bör medlemsstaterna kunna välja mellan att införa en åtskillnad av ägandet antingen genom direkt avyttring eller genom att dela upp det integrerade företagets aktier i aktier i nätföretaget och aktier i den återstående leverans- och produktionsverksamheten, förutsatt att kraven i samband med att ägandet åtskiljs faktiskt uppfylls.

(11) När ett företag som äger ett överföringssystem ingår i ett vertikalt integrerat företag bör medlemsstaterna därför kunna välja mellan olika alternativ.

Motivering

Införande av nya åtgärder för att fullborda den inre elmarknaden.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Innan kommissionen antar riktlinjer för kraven på dokumentering bör byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och Europeiska värdepapperstillsynskommittén (EVTK) samverka för att utreda och råda

kommissionen om innehållet i dessa riktlinjer. Byrån och kommittén bör också samarbeta för att ytterligare utreda och rådgöra i frågan om huruvida transaktioner

med avtal om leverans av el och elderivat bör omfattas av informationskrav före och/eller efter handel och, om så är fallet, hur dessa krav bör utformas.

 

(20) Innan riktlinjer för kraven på dokumentering antas bör byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och Europeiska värdepapperstillsynskommittén (EVTK) samverka för att utreda och fungera som rådgivare om innehållet i dessa riktlinjer. Byrån och kommittén bör också samarbeta för att ytterligare utreda och rådgöra i frågan om huruvida transaktioner med avtal om leverans av el och elderivat bör omfattas av informationskrav före och/eller efter handel och, om så är fallet, hur dessa krav bör utformas.

Motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att riktlinjerna fastställs genom ordinarie beslutsgång i Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a) Det regionala samarbetet bör vidareutvecklas för att åstadkomma ett fullständigt integrerat europeiskt elnät, så att de nationella elmarknaderna i Europeiska unionen kan slås samman.

Motivering

Ett genuint europeiskt elnät bör vara målet för detta direktiv, och i det sammanhanget är sammankopplingen av dessa regioner ett avgörande steg.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) I synnerhet bör kommissionen ges befogenheter att anta de riktlinjer som krävs för att den grad av harmonisering ska kunna åstadkommas som behövs för att syftet med direktiv 2003/54/EG ska kunna uppnås. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att komplettera direktiv 2003/54/EG genom tillägg av nya ickeväsentlig delar, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

utgår

Motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att riktlinjerna fastställs genom ordinarie beslutsgång i Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) I artikel 3 ska följande punkt läggas till som punkt 10:

utgår

”10. Kommissionen får anta riktlinjer för genomförandet av denna artikel. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.”

 

Motivering

Skyldigheten att tillhandahålla vissa offentliga tjänster regleras redan i det nu gällande direktivet. Riktlinjer från kommissionens sida är i det här sammanhanget inte meningsfulla.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 5a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att integrera sina inhemska marknader åtminstone på regional nivå. Medlemsstaterna ska i synnerhet främja samarbetet mellan nätoperatörer på regional nivå och verka för att lagar och föreskrifter är konsekventa. Det geografiska område som omfattas av regionalt samarbete ska överensstämma med kommissionens definition av geografiska områden i enlighet med artikel 2h.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel.”

1. Medlemsstaternas myndigheter och tillsynsmyndigheter ska samarbeta i syfte att integrera sina inhemska marknader åtminstone på regional nivå. De ska i synnerhet säkra samarbetet mellan nätoperatörer på regional nivå och verka för att lagar och föreskrifter är förenliga och konsekventa.

Motivering

Direktivet ska främja regionala initiativ för marknadsintegration som ett nödvändigt mellansteg på vägen mot en inre europeisk energimarknad.

Initiativ såsom sammankopplingen av elmarknaderna i Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike och Tyskland främjar konkurrenskraft och försörjningstrygghet genom att infrastrukturen används på ett optimalt sätt, öppenheten ökar och marknadens likviditet förbättras. Slutmålet är att upprätta en inre europeisk energimarknad.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 5a – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. På gemensam begäran av medlemsstater mellan vilka betydande svårigheter har uppstått i samband med samarbete på regional nivå kan kommissionen i samtycke med alla berörda medlemsstater utse en regional samordnare.

Motivering

Regionala samordnare skulle kunna spela en viktig roll för att underlätta dialogen mellan medlemsstaterna, särskilt när det gäller gränsöverskridande investeringar.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 5a – punkt 1b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Den regionala samordnaren ska på regional nivå främja samarbete mellan tillsynsmyndigheter och andra behöriga offentliga myndigheter, systemansvariga, elbörser, nätanvändare och marknadsaktörer. Han eller hon ska framför allt ha följande uppgifter:

 

a) Främja nya, effektiva investeringar i sammanlänkning. I detta sammanhang ska han eller hon bistå systemansvariga för överföringssystem vid utarbetandet av deras regionala sammanlänkningsplaner och bidra till samordningen av deras investeringsbeslut samt, i tillämpliga fall, av deras ”open season”‑förfarande.

 

b) Främja en effektiv och säker nätanvändning. I detta sammanhang ska han eller hon bidra till samordningen mellan systemansvariga för överföringssystem, nationella tillsynsmyndigheter och andra behöriga offentliga myndigheter vid utarbetandet av gemensamma fördelnings‑ och skyddsmekanismer.

 

c) Lägga fram en årlig rapport till kommissionen och de berörda medlemsstaterna om de framsteg som gjorts i regionen och eventuella svårigheter eller hinder som kan stå i vägen för utvecklingen.

Motivering

Detta är ytterligare ett sätt att nå målet med en inre marknad. Regionala samordnare skulle kunna spela en viktig roll för att underlätta dialogen mellan medlemsstaterna, särskilt när det gäller gränsöverskridande investeringar.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Följande artikel 7a ska införas:

 

”Artikel 7a

 

För att trygga oberoendet hos de systemansvariga för överföringssystemen ska medlemsstaterna se till att vertikalt integrerade företag från och med …*, är skyldiga att följa antingen bestämmelserna i artikel 8.1 a–d om åtskillnad av ägandet och artikel 10 om oberoende systemansvariga eller artikel 10b om effektiv åtskillnad.

 

___________________

* Ett år efter datum för genomförandet”

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 8 – punkt 1 – led b – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) direkt eller indirekt utöva kontroll över ett företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet, och direkt eller indirekt utöva kontroll, ha något intresse i eller utöva någon rättighet över en systemansvarig för överföringssystem eller ett överföringssystem,

i) direkt eller indirekt utöva kontroll över ett företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet, och direkt eller indirekt utöva kontroll eller utöva någon rättighet över en systemansvarig för överföringssystem eller ett överföringssystem,

Motivering

Det är inte nödvändigt att förbjuda minoritetsandelar, så länge de inte påverkar kontrollen över verksamheten. Förekomsten av minoritetsandelar äventyrar inte den systemansvariges oberoende.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 8 – punkt 1 – led b – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) direkt eller indirekt utöva kontroll över en systemansvarig för överföringssystem eller över ett överföringssystem, och direkt eller indirekt utöva kontroll, ha något intresse i eller utöva någon rättighet över ett företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet.

ii) direkt eller indirekt utöva kontroll över en systemansvarig för överföringssystem eller över ett överföringssystem, och direkt eller indirekt utöva kontroll eller utöva någon rättighet över ett företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet.

Motivering

Det är inte nödvändigt att förbjuda minoritetsandelar, så länge de inte påverkar kontrollen över verksamheten. Förekomsten av minoritetsandelar äventyrar inte den systemansvariges oberoende.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 8 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De intressen och rättigheter som avses i punkt 1 b ska i synnerhet omfatta

2. De rättigheter som avses i punkt 1 b ska i synnerhet omfatta

(a) äganderätten till en del av kapitalet eller företagets tillgångar, eller

 

(b) rätten att rösta, eller

(b) rätten att rösta, eller

(c) befogenheten att utse ledamöter till styrelsen, tillsynsorganet eller organ som juridiskt företräder företaget, eller

(c) befogenheten att utse ledamöter till styrelsen, tillsynsorganet eller organ som juridiskt företräder företaget.

(d) rätten till utdelning eller annan del av vinsten.

 

Motivering

Den systemansvariges oberoende äventyras inte genom äganderätten till en del av kapitalet eller företagets tillgångar eller rätten till utdelning eller annan del av vinsten. Däremot är rätten att rösta eller befogenheten att utse ledamöter till styrelsen, tillsynsorganet eller organ som juridiskt företräder företaget avgörande för kontrollen av den systemansvarige.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 8 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får bevilja undantag från punkt 1 b och c till och med den [datum för införlivande plus två år], under förutsättning att den systemansvarige för överföringssystemet inte ingår i ett vertikalt integrerat företag.

utgår

Motivering

Åtskillnad av ägandet är visserligen en önskvärd långsiktig målsättning, men om det genomförs till fullo kan antagandet av det nya direktivet försenas avsevärt, eftersom det är förknippat med författningsmässiga hinder i många medlemsstater. Genom ändringen skulle dessa problem kunna undvikas, samtidigt som man skulle åstadkomma en fungerande åtskillnad mellan funktionerna och den inre marknaden genom att förbjuda företag som bedriver produktions‑ eller leveransverksamhet att utöva kontroll över överföringssystemet.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 8 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Den skyldighet som avses i punkt 1 a ska anses vara fullgjord då flera företag som äger överföringssystem har upprättat ett gemensamt företag som för de berörda överföringssystemen fungerar som systemansvarig för överföringssystem i flera medlemsstater. Inget annat företag får ingå i det gemensamma företaget såvida det inte har godkänts som oberoende systemansvarig i enlighet med artikel 10.

5. Med avseende på målet att få till stånd regionalt samarbete enligt artikel 5a ska medlemsstaterna främja och stödja samverkan och samarbete mellan systemansvariga för överföringssystem och tillsynsmyndigheter, i syfte att harmonisera tillträdet och balanseringsreglerna (som främjar integrering av utjämningszoner) inom och mellan flera angränsande medlemsstater, i enlighet med artikel 2h.3 i förordning (EG) nr 1228/2003. Sådant samarbete kan ha formen av en gemensam struktur mellan berörda systemansvariga för överföringssystem, som omfattar flera angränsande territorier. I sådana fall ska medlemsstaterna se till att den gemensamma strukturen för de berörda systemansvariga för överföringssystem är förenlig med artiklarna 8 och 10a.

Motivering

Upprättandet av större och mer likvida marknader kräver stark vägledning. Frivilligt samarbete mellan systemansvariga för överföringssystem på regional nivå kan visserligen ge resultat i vissa fall, men vi anser att en stabilare ram för drift av regionala system behövs.

Direktivet bör ge möjlighet att till slut inrätta en regional/europeisk systemansvarig. Det är också nödvändigt att säkra ett interregionalt samarbete så att en verkligt alleuropeisk marknad kan växa fram.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 8 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Om aktieägaren i ett företag enligt punkt 1 a är en medlemsstat ska de skyldigheter som anges i punkterna 1 b och c anses vara fullgjorda om det företag som bedriver produktions‑ eller leveransverksamhet och den systemansvarige för överföringssystemet eller överföringssystemet är juridiskt åtskilda statliga enheter och uppfyller kraven i punkterna 1 b och c.

Motivering

Nätåtskillnad innebär inte privatisering av verksamheten. Den offentliga sektorn bör ges samma möjlighet att stå för produktion eller leverans och överföring, så länge de två näten hålls åtskilda.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 8a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Undantag från punkt 1 får medges till följd av gemenskapens avtal med ett eller flera tredjeländer.

2. Undantag från punkt 1 får, i enlighet med bestämmelserna i fördraget, medges till följd av gemenskapens avtal med ett eller flera tredjeländer.

Motivering

Här handlar det om gemenskapens ekonomiska politik och inre säkerhet och därför måste dessa överenskommelser i enlighet med bestämmelserna i fördraget godkännas av unionens lagstiftande organ.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 8b – punkt 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13. Kommissionen ska anta riktlinjer om förfarandet för tillämpningen av punkterna 6–9. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.

13. Kommissionen kan ändra riktlinjer om förfarandet för tillämpningen av punkterna 6–9. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska ändras i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.

Motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att riktlinjerna fastställs genom ordinarie beslutsgång i Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 6a (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 9 – punkt 1 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) I artikel 9.1 ska följande led läggas till:

 

”fa) Systemansvariga ska vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hänsyn till nyttan för den region där de är verksamma. Utan att föregripa aktieägarnas rättigheter med anknytning till investeringslönsamhet och kapitalbehov ska drifts‑ och investeringsbeslut som fattas av en systemansvarig vara förenliga med de gemenskapstäckande och regionala investeringsplanerna enligt artiklarna 2c och 2d i förordning (EG) nr 1228/2003 och underlätta marknadsutveckling och marknadsintegration samt optimera de socioekonomiska vinsterna åtminstone på regional nivå.”

Motivering

Artikel 9.1 fa (ny) syftar till att säkerställa att systemansvariga för överföringssystem alltid prioriterar behoven i den region där de är verksamma. De bör framför allt se till att det socioekonomiska välståndet ökar i deras region och utanför den (mellan regioner).

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 6b (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 9 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b) I artikel 9 ska följande punkt läggas till:

 

”1a. Systemansvariga för överföringssystem ska minst vartannat år utarbeta en tioårsplan för utvecklingen av nätet. De ska vidta effektiva åtgärder för att garantera att systemet är adekvat och försörjningen tryggad. Tioårsplanen ska framför allt

 

a) visa marknadens aktörer vilken huvudsaklig infrastruktur för överföring som behöver anläggas under de kommande tio åren,

 

b) innefatta uppgifter om alla redan beslutade investeringar och identifiera nya investeringar, om vilkas genomförande beslut måste fattas under de kommande tre åren.

 

Vid utarbetandet av denna tioårsplan för utvecklingen av nätet ska varje systemansvarig göra rimliga skattningar av den kommande utvecklingen inom produktion, konsumtion och utbyte med andra länder och ta hänsyn till befintliga planer för investering i nätverken på regional och Europaomfattande nivå. De systemansvariga ska inom skälig tid överlämna sina skattningar till den nationella tillsynsmyndigheten.

 

Den nationella tillsynsmyndigheten ska öppet och med insyn samråda med alla relevanta nätanvändare med utgångspunkt i utkastet till tioårsplan för utvecklingen av nätet och får offentliggöra resultaten av detta samråd, framför allt eventuella investeringsbehov.

 

Den nationella tillsynsmyndigheten ska undersöka om tioårsplanen för utvecklingen av nätet täcker alla investeringsbehov som framkommit vid samrådet och får kräva att den systemansvarige gör ändringar i planen.

 

Om den systemansvarige inte genomför någon viss investering som finns med i tioårsplanen för utvecklingen av nätet för att förverkligas under de påföljande tre åren ska medlemsstaterna se till att tillsynsmyndigheten har befogenhet att

 

a) anmoda den systemansvarige att fullgöra sina investeringsskyldigheter och därvid ta sin ekonomiska kapacitet i anspråk,

 

b) uppmana oberoende investerare att inkomma med anbud på en nödvändig investering i ett överföringssystem, varvid den systemansvarige får åläggas att samtycka till

 

tredjepartsfinansiering,

 

– att tredje part anlägger nya nättillgångar,

 

– att tredje part driver de nya nättillgångarna och/eller

 

– en kapitalökning för att finansiera de nödvändiga investeringarna och göra det möjligt för oberoende investerare att skjuta till kapital.

 

De ekonomiska arrangemang som behövs ska godkännas av tillsynsmyndigheten.

 

Oavsett om den systemansvarige eller tredje part gör en viss investering ska det vid avgiftsregleringen tas hänsyn till vilka intäkter som behövs för att täcka kostnaderna för dessa investeringar.

 

Den nationella tillsynsmyndigheten ska övervaka och utvärdera genomförandet av investeringsplanen.

 

De systemansvariga ska åläggas att utarbeta och offentliggöra öppna och effektiva förfaranden för icke‑diskriminerande anslutning av nya kraftverk till distributionsnätet. Dessa förfaranden ska godkännas av de nationella tillsynsmyndigheterna.

 

Systemansvariga får inte vägra anslutning av ett nytt kraftverk genom att hänvisa till att nätverkskapaciteten i framtiden kan komma att bli begränsad, till exempel att det kan uppstå överbelastning i avlägsna delar av distributionsnätet. Systemansvariga ska vara skyldiga att tillhandahålla den information som behövs.

 

Systemansvariga får inte vägra en ny anslutningspunkt bara därför att detta kommer att medföra nya kostnader genom att kapaciteten i olika delar av nätet måste byggas ut i närheten av denna anslutningspunkt.”

Motivering

Även om alternativet med effektiv juridisk åtskillnad redan innehåller ett flertal strikta bestämmelser för dessa systemansvariga måste en stor del av bestämmelserna även gälla systemansvariga med åtskillnad av ägandet och alternativet med oberoende systemansvariga. Icke‑diskriminerande tillträde för nya kraftverk och nödvändiga investeringar i nätet måste alltid garanteras, oavsett vem som äger nätet.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 10a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen får utfärda riktlinjer för att säkerställa att överföringssystemets ägare i alla avseenden uppfyller villkoren i punkt 2. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.

utgår

Motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att riktlinjerna fastställs genom ordinarie beslutsgång i Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 10b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10b

 

Effektiv företagsrättslig åtskillnad av överföringssystem

 

Tillgångar, anläggningar, anställda och identitet

 

1. De systemansvariga ska ges alla de personella, fysiska och ekonomiska resurser hos det vertikalt integrerade företaget som de behöver för sitt dagliga arbete med överföring av el, varvid framför allt ska gälla att

 

a) alla tillgångar som behövs för det dagliga arbetet med överföring av el ska ägas av den systemansvarige,

 

b) all personal som behövs för det dagliga arbetet med överföring av el ska vara anställd av den systemansvarige,

 

c) tillräckliga ekonomiska resurser för framtida investeringsprojekt ska hållas tillgängliga enligt den årliga driftsbudgeten.

 

De verksamhetsområden som avses i leden a–c ska omfatta minst följande:

 

i) Att företräda systemansvariga utåt och hålla kontakter med tredje part och tillsynsmyndigheter.

 

ii) Att säkerställa och reglera tillträde för tredje part, framför allt nya marknadsaktörer från området förnybara energikällor.

 

iii) Att uppbära avgifter för nättillträdet, överbelastningsavgifter samt betalningar med stöd av kompensationsmekanismen mellan systemansvariga för distributionsnäten i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1228/2003.

 

iv) Att driva, underhålla och utveckla överföringsnätet.

 

v) Att planera investeringar för att nätet på lång sikt ska kunna bemöta en rimlig efterfrågan på el och garantera försörjningstryggheten.

 

vi) Att handha juridiska tjänster och juridisk representation.

 

vii) Att handha redovisning och IT‑tjänster.

 

2. Den systemansvariga får inte driva någon rörelse eller verksamhet vid sidan av denna överföring som skulle kunna stå i konflikt med dennes uppgifter. Detta inkluderar innehav av aktier eller andelar i ett företag eller en del av det vertikalt integrerade företaget eller i något annat gas‑ eller elbolag. För undantag från denna bestämmelse krävs ett förhandsgodkännande från den nationella tillsynsmyndigheten, och sådant undantag är begränsat till aktieinnehav och andelar i andra nätföretag.

 

3. De systemansvariga ska ha egen företagsidentitet som klart avgränsar dem från det vertikalt integrerade företaget, med särskilt varumärke, särskild kommunikation och särskilda lokaler.

 

4. Den systemansvariga får inte delge det vertikalt integrerade företaget någon känslig information eller information som utgör en konkurrensmässig fördel, om den systemansvariga inte delger alla marknadsaktörer denna information på samma sätt och utan att diskriminera någon. Vilket slags information som denna bestämmelse gäller för fastställs av den systemansvariga tillsammans med den nationella tillsynsmyndigheten.

 

5. De systemansvarigas räkenskaper ska granskas av annan revisor än den som granskar räkenskaperna hos det vertikalt integrerade företaget och alla dess dotterbolag.

 

Oberoende förvaltning, verkställande direktör och styrelse hos den systemansvarige

 

6. Beslut om utnämnande samt eventuellt förtida entledigande av verkställande direktör eller ledamot av styrelse för en systemansvarig ska, liksom vederbörandes anställningsavtal och upphörandet av dem, delges den nationella tillsynsmyndigheten. Dessa beslut och avtal får bli bindande endast om tillsynsmyndigheten eller en annan behörig nationell offentlig myndighet inte inom tre veckor efter delgivandet gjort bruk av sin vetorätt. Tillsynsmyndigheten får inlägga veto mot utnämningar och motsvarande avtalsrelaterade överenskommelser om det råder allvarliga tvivel beträffande det fackmässiga oberoendet i fråga om den verkställande direktör eller styrelseledamot som utnämnts, eller i fall av förtida entlediganden och motsvarande avtalsrelaterade överenskommelser, om det råder allvarliga tvivel om huruvida dessa åtgärder är välgrundade.

 

7. Om den verkställande direktören eller en styrelseledamot hos en systemansvarig vill anföra klagomål mot förtida entledigande ska vederbörande tillförsäkras rätten att få sin sak prövad av tillsynsmyndigheten eller en domstol.

 

8. Tillsynsmyndigheten måste fatta ett beslut om klagomålet inom sex månader Ett överskridande av denna tidsfrist är bara tillåtet om det föreligger sakliga skäl.

 

9. Efter avslutad anställning hos en systemansvarig får verkställande direktör eller ledamot av styrelsen under minst tre år inte delta i någon del av det vertikalt integrerade företaget som bedriver produktions‑ eller leveransverksamhet.

 

10. Verkställande direktör eller ledamot av styrelsen får inte ha intressen i eller ta emot ersättning från något företag inom det vertikalt integrerade företaget annat än den systemansvarige. Vederbörandes avlöning får till ingen del vara beroende av annan verksamhet som bedrivs av det vertikalt integrerade bolaget än den systemansvariges.

 

11. Verkställande direktör eller ledamot av styrelsen för en systemansvarig får inte bära direkt eller indirekt ansvar för det dagliga arbete som bedrivs av någon annan del av det vertikalt integrerade företaget.

 

12. Utan hinder av ovannämnda föreskrifter ska den systemansvarige ha faktisk beslutanderätt, oberoende av det integrerade elföretaget, när det gäller de tillgångar som behövs för att trygga drift, underhåll och utbyggnad av nätet. Detta ska inte hindra förekomsten av lämpliga samordningsmekanismer för att garantera att moderbolaget kan fastställa övergripande gränser för sina dotterbolags skuldsättningsnivåer. Moderbolaget får inte ge instruktioner för den löpande verksamheten eller om enskilda beslut beträffande anläggning eller renovering av överföringsledningar, så länge dessa beslut inte överskrider villkoren i den godkända finansieringsplanen eller motsvarande instrument.

 

Förvaltningsråd och styrelse

 

13. Ordföranden för förvaltningsrådet och styrelsen för en systemansvarig får inte delta i någon del av det vertikalt integrerade företaget som bedriver produktions- eller leveransverksamhet.

 

14. Förvaltningsrådet och styrelsen för en systemansvarig ska vara sammansatt av oberoende ledamöter som utnämns för minst fem år. Utnämningarna av dem ska delges tillsynsmyndigheten och bli bindande endast på de villkor som anges i punkt 6.

 

15. För tillämpningen av punkt 14 ska ledamöter av förvaltningsrådet och styrelsen anses som oberoende om de inte står i något sådant affärsförhållande eller annat förhållande till det vertikalt integrerade företaget, dess majoritetsaktieägare eller någonderas förvaltning att det ger upphov till en intressekonflikt som kan inkräkta på vederbörandes omdöme, varvid i synnerhet ska gälla att vederbörande

 

a) inte under de fem år som föregått utnämningen till ledamot av förvaltningsrådet och styrelsen varit anställd av någon del av det vertikalt integrerade företaget som bedriver produktions‑ eller leveransverksamhet,

 

b) inte har intressen i eller tar emot ersättning från det vertikalt integrerade företaget eller något annat av dess dotterbolag än den systemansvarige,

 

c) inte under sin tid som ledamot av förvaltningsrådet eller styrelsen står i något för saken relevant affärsförhållande till någon del av det vertikalt integrerade företaget som arbetar med energiförsörjning,

 

d) inte är ledamot av styrelsen för något bolag där det vertikalt integrerade företaget utnämner ledamöter av förvaltningsrådet eller styrelsen.

 

Övervakningsansvarig

 

16. Medlemsstaterna ska se till att de systemansvariga upprättar och genomför en övervakningsplan, där det anges vilka åtgärder som vidtas för att utesluta diskriminerande beteende. I planen ska anges vilka specifika skyldigheter de anställda har för att detta mål ska uppfyllas. Planen ska godkännas av tillsynsmyndigheten. Planens efterlevnad ska övervakas självständigt av den övervakningsansvarige. Tillsynsmyndigheten ska ha befogenhet att påföra sanktioner om övervakningsplanen inte genomförs korrekt.

 

17. Verkställande direktören eller styrelsen för den systemansvarige ska utnämna en person eller ett organ till övervakningsansvarig med uppgift att

 

a) övervaka genomförandet av övervakningsplanen,

 

b) sammanställa en detaljerad årlig rapport, vars kriterier definieras av tillsynsmyndigheterna i samråd med Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, fastställa åtgärder för genomförande av övervakningsplanen samt överlämna rapporten till tillsynsmyndigheten,

 

c) utfärda rekommendationer om övervakningsplanen och genomförandet av den.

 

18. Den övervakningsansvariges oberoende ska garanteras, framför allt med hjälp av villkoren i vederbörandes anställningsavtal.

 

19. Den övervakningsansvarige ska ha möjlighet att regelbundet hänvända sig till förvaltningsrådet och styrelsen för den systemansvarige och för det vertikalt integrerade företaget samt till tillsynsmyndigheterna.

 

20. Den övervakningsansvarige ska närvara vid alla de sammanträden som hålls av förvaltningsrådet och styrelsen för den systemansvarige och där följande ärenden tas upp:

 

a) Villkoren för nättillträde och nätanslutning, inklusive avgifter för nättillträdet, överbelastningsavgifter samt betalningar med stöd av kompensationsmekanismen mellan systemansvariga för distributionsnäten i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1228/2003.

 

b) Projekt avseende drift, underhåll och utveckling av överföringssystemet, inklusive investeringar i infrastruktur för sammanlänkningar och anslutningar.

 

c) Balanseringsregler, inklusive regler för reservkraft.

 

d) Köp av energi för att uppväga energiförluster.

 

21. Vid dessa sammanträden ska den övervakningsansvarige hindra att sådana upplysningar om producenternas och leverantörernas verksamhet som kan vara till kommersiell nytta på ett diskriminerande sätt, kommer till förvaltningsrådets eller styrelsens kännedom.

 

22. Den övervakningsansvarige ska ha tillgång till all relevant bokföring och alla relevanta räkenskaper hos den systemansvarige samt ges tillträde till alla relevanta kontor hos denne samt få all information som behövs för att kunna sköta övervakningen korrekt.

 

23. Den övervakningsansvarige ska utnämnas och entledigas av verkställande direktören eller styrelsen endast efter förhandsgodkännande från tillsynsmyndighetens sida.

 

24. Efter att den övervakningsansvarige har entledigats får denne inte ha några affärsförbindelser med det vertikalt integrerade företaget under en tidsperiod på minst fem år.

 

25. Systemansvariga ska minst vartannat år utarbeta en tioårsplan för utvecklingen av nätet. De ska vidta effektiva åtgärder för att garantera att nätet är adekvat och försörjningen tryggad.

 

26. Tioårsplanen för utveckling av nätet ska framför allt

 

a) visa marknadens aktörer vilken huvudsaklig infrastruktur för överföring som behöver anläggas under de kommande tio åren,

 

b) innefatta uppgifter om alla redan beslutade investeringar och identifiera nya investeringar, om vilkas genomförande beslut måste fattas under de kommande tre åren.

 

27. Vid utarbetandet av denna tioårsplan för utveckling av nätet ska varje systemansvarig göra rimliga skattningar av den kommande utvecklingen inom produktion, konsumtion och utbyte med andra länder och ta hänsyn till befintliga planer för investering i nätverken på regional och Europaomfattande nivå. De systemansvariga ska inom skälig tid överlämna sina skattningar till den nationella tillsynsmyndigheten.

 

28. Tillsynsmyndigheten ska öppet och med insyn samråda med alla relevanta nätanvändare med utgångspunkt i utkastet till tioårsplan för utveckling av nätet och får offentliggöra resultaten av detta samråd, framför allt eventuella investeringsbehov.

 

29. Tillsynsmyndigheten ska undersöka om tioårsplanen för utveckling av nätet täcker alla investeringsbehov som framkommit vid samrådet och får kräva att den systemansvarige gör ändringar i planen.

 

30. Om den systemansvarige inte genomför en investering som enligt tioårsplanen för utveckling av nätet ska förverkligas under de påföljande tre åren ska den berörda medlemsstaten se till att tillsynsmyndigheten har befogenhet att

 

a) anmoda den systemansvarige med alla tillbudsstående rättsmedel att fullgöra sina investeringsskyldigheter och därvid ta sina egna ekonomiska resurser i anspråk,

 

b) uppmana oberoende investerare att inkomma med anbud på en nödvändig investering i ett överföringssystem, varvid den systemansvarige får åläggas att samtycka till

 

tredjepartsfinansiering,

 

att anläggandet av de nya nättillgångarna sköts av tredje part eller att motsvarande tillgångar anskaffas,

 

att driva de nya nättillgångarna,

 

De ekonomiska arrangemang som behövs ska godkännas av tillsynsmyndigheten. I alla händelser ska det vid avgiftsregleringen tas hänsyn till vilka intäkter som behövs för att täcka kostnaderna för dessa investeringar.

 

31. Tillsynsmyndigheten ska övervaka och utvärdera genomförandet av investeringsplanen.

 

32. De systemansvariga ska åläggas att utarbeta och offentliggöra insynsmedgivande och effektiva förfaranden för icke-diskriminerande anslutning av nya kraftverk till överföringsnätet. Dessa förfaranden ska godkännas av de nationella tillsynsmyndigheterna.

 

33. De systemansvariga får inte vägra anslutning av ett nytt kraftverk genom att hänvisa till att den disponibla nätkapaciteten kan komma att bli begränsad i framtiden, t.ex. att det kan uppstå överbelastning på avlägsna delar av nätet. De systemansvariga ska vara skyldiga att tillhandahålla den information som behövs.

 

34. De systemansvariga får inte vägra en ny anslutningspunkt bara därför att detta skulle medföra nya kostnader genom att kapaciteten på olika delar av nätet måste byggas ut i omedelbar närhet till denna anslutningspunkt.

 

Regionalt samarbete

 

35. Om en medlemsstat väljer att ha regionalt samarbete måste den ålägga den systemansvariga exakt fastställda skyldigheter, som anges i en tydligt definierad tidsplan. Dessutom måste dessa skyldigheter gradvis leda till att en gemensam regional distributionscentral (common regional dispatching centre) upprättas, som ska ta ansvar för säkerhetsfrågor senast…*.

 

36. Vid samarbete mellan flera medlemsstater på regional nivå utser dessa en regional samordnare i samråd med kommissionen.

 

37. Den regionala samordnaren ska på regional nivå verka till förmån för samarbete mellan tillsynsmyndigheter och eventuella andra berörda myndigheter, nätoperatörer, elbörser, nätanvändare och marknadsaktörer. Samordnaren ska framför allt göra följande:

 

a) Verka till förmån för nya, effektiva investeringar i infrastruktur för sammanlänkningar. I detta syfte ska samordnaren hjälpa de systemansvariga att utarbeta en regional plan för sammanlänkningar och bistå de systemansvariga i samordningen av deras investeringsbeslut och, vid behov, av deras open season‑förfaranden.

 

b) Verka till förmån för att näten används tryggt och effektivt. Samordnaren ska bidra till att uppnå detta syfte genom att utarbeta ett gemensamt fördelningssystem och gemensamma skyddsmekanismer för samordning mellan systemansvariga, nationella tillsynsmyndigheter och andra behöriga nationella myndigheter.

 

c) Varje år ska en rapport översändas till kommissionen och de berörda medlemsstaterna om vilka framsteg som gjorts i regionen och om eventuella svårigheter eller hinder som står i vägen för framstegen.

 

Sanktioner

 

38. För att de nationella tillsynsmyndigheterna ska kunna fullgöra de skyldigheter som de åläggs enligt denna artikel beviljas de följande befogenheter:

 

a) Befogenhet att kräva att delges all information från den systemansvariga och att få kontakta samtliga anställda hos den systemansvariga direkt. Om det föreligger tveksamheter kan denna befogenhet också tillämpas på det vertikalt integrerade företaget och dess olika delar.

 

b) Befogenhet att genomföra alla nödvändiga undersökningar av den systemansvarige och, om det föreligger tveksamheter, det vertikalt integrerade företaget och dess olika delar. Detta gäller föreskrifterna i artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget**.

 

39. För att kunna fullgöra sina skyldigheter i enlighet med denna artikel har de nationella tillsynsmyndigheterna befogenhet att utfärda effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner mot den systemansvarige och/eller det vertikalt integrerade företaget, om de inte fullgör sina skyldigheter enligt denna artikel eller de nationella tillsynsmyndigheternas beslut. Denna befogenhet omfattar följande:

 

i) Rätten att utdöma effektiva, proportionerliga och avskräckande böter, vars storlek beräknas utifrån den systemansvariges omsättning.

 

ii) Rätten att utfärda förelägganden att upphöra med diskriminerande åtgärder.

 

__________

* EUT: Sex år efter ikraftträdandet av detta Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el

 

** EGT L 1, 4.1.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1419/2006 (EUT L 269, 28.9.2006 s. 1).

Motivering

Medlemsstaterna måste få ett tredje praktiskt genomförbart alternativ, som inte utgör något betydande intrång på egendomsstrukturerna i medlemsstaterna och som möjliggör för vertikalt integrerade företag att i fortsättningen driva systemet tillsammans, under iakttagande av strikta villkor och skyldigheter.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 9a (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 13 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Artikel 14.4 ska ersättas med följande:

 

”4. En medlemsstat ska ålägga den systemansvarige för distributionssystemet att, då denne avgör inmatningsordningen mellan produktionsanläggningar, prioritera anläggningar som använder förnybara energikällor eller avfall, eller kraftvärmeverk.”

Motivering

För att målet att 20 procent av EU:s energi ska komma från förnybara källor 2020 ska kunna nås, måste förnybar energi garanteras prioriterat tillträde till näten.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 10

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 15 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om den systemansvarige för distributionssystemet ingår i ett vertikalt integrerat företag ska medlemsstaterna se till att dennes verksamhet övervakas så att den inte kan dra fördel av sin vertikala integration för att snedvrida konkurrensen. Vertikalt integrerade systemansvariga för distributionssystem ska i synnerhet inte, i samband med kommunikation och varumärkesprofilering, skapa förvirring vad gäller den separata identitet som leveransavdelningen i det integrerade företaget har.

3. Om den systemansvarige för distributionssystemet ingår i ett vertikalt integrerat företag ska medlemsstaterna se till att dennes verksamhet övervakas så att den inte kan dra fördel av sin vertikala integration för att snedvrida konkurrensen. Vertikalt integrerade systemansvariga för distributionssystem ska i synnerhet inte, i samband med kommunikation, skapa förvirring vad gäller den separata identitet som leveransavdelningen i det integrerade företaget har.

Motivering

Förenkling.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 10

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 15 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer för att säkerställa att den systemansvarige för distributionssystemet till fullo uppfyller kraven i punkt 2 med avseende på dennes fullständiga oberoende och frånvaro av diskriminerande beteende, och för att säkerställa att leveransverksamheten i det vertikalt integrerade företaget inte kan dra någon oberättigad fördel av sin vertikala integrering. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.

utgår

Motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att riktlinjerna fastställs genom ordinarie beslutsgång i Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22a – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) att tillsynsmyndighetens ledning utses för en fast mandatperiod på minst fem år, som inte kan förlängas, och att ledningen under denna period endast kan avsättas om den inte längre uppfyller villkoren i denna artikel eller har gjort sig skyldig till allvarlig försummelse.

b) att tillsynsmyndighetens ledning utses för en mandatperiod på minst fem år, som kan förlängas endast en gång (eller upp till tio år, utan möjlighet till förlängning), och att ledningen under denna period endast kan avsättas om den inte längre uppfyller villkoren i denna artikel eller har gjort sig skyldig till allvarlig försummelse.

Motivering

Den femåriga mandatperioden för den nationella tillsynsmyndighetens ledning bör kunna förnyas en gång, med tanke på uppgiftens långsiktiga natur och behovet av stabilitet på energimarknaden. Om mandatperioden är längre än fem år bör mandatet inte kunna förnyas.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 2 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Övervaka nätens säkerhet och tillförlitlighet samt granska reglerna för nätens säkerhet och tillförlitlighet.

g) Övervaka nätens säkerhet och tillförlitlighet, fastställa eller godkänna standarder för och krav på tjänstens och leveransernas kvalitet samt granska prestandan i fråga om tjänstens och leveransernas kvalitet samt reglerna för nätens säkerhet och tillförlitlighet.

Motivering

Somliga nationella tillsynsmyndigheter har redan i uppgift att övervaka hur elmarknaden fungerar också med hänsyn till kvaliteten på de leveranser och tjänster som erbjuds konsumenterna, som då kommer att dra verklig nytta av konsekventare bestämmelser med ökad insyn.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – punkt m

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

m) Säkerställa tillgången till förbrukningsuppgifter, tillämpningen av ett harmoniserat format för förbrukningsuppgifter och tillgången till uppgifter enligt punkt h i bilaga A.

m) Säkerställa att samtliga marknadsaktörer erhåller effektiv tillgång på lika villkor till förbrukningsuppgifter, tillämpningen av ett harmoniserat format för förbrukningsuppgifter och tillgången till uppgifter enligt punkt h i bilaga A.

Motivering

En mer exakt lydelse krävs för att garantera att naturgasmarknaden öppnas för samtliga marknadsaktörer.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) i samarbete med den nationella konkurrensmyndigheten göra undersökningar av hur elmarknaderna fungerar och, om inga överträdelser av konkurrensreglerna har begåtts, besluta om lämpliga proportionella åtgärder som krävs för att främja en effektiv konkurrens och för att marknaden ska fungera på ett riktigt sätt, inbegripet virtuella kraftverk,

b) i samarbete med den nationella konkurrensmyndigheten och med hänsyn till myndigheternas respektive ansvarsområden göra undersökningar av hur elmarknaderna fungerar samt, om inga överträdelser av konkurrensreglerna har begåtts, besluta om lämpliga proportionella åtgärder som krävs för att främja en effektiv konkurrens och för att marknaden ska fungera på ett riktigt sätt, inbegripet virtuella kraftverk,

Motivering

Hänsyn måste tas till att energimyndigheten och konkurrensmyndigheten har olika ansvarsområden.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 3 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) begära information från elföretagen som är relevant för att den ska kunna utföra sina uppgifter,

c) begära rimlig information från elföretagen som är relevant för att den ska kunna utföra sina uppgifter,

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheternas uppgifter och ansvar bör inte förväxlas med andra behöriga myndigheters, och vederbörlig uppmärksamhet bör ägnas parter som kan komma att påverkas av tillsynsbeslut. I detta avseende bör långtgående strukturåtgärder som virtuella kraftverk endast övervägas inom ramen för EU:s konkurrenslagstiftning och tillämpas när nödvändiga kontrollsystem är på plats.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 3 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) införa effektiva, lämpliga och avskräckande sanktioner för elföretag som inte fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv eller enligt beslut som fattats av tillsynsmyndigheten eller byrån,

d) vid behov införa opartiska, proportionerliga och konsekventa sanktioner för elföretag som inte fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv eller enligt bindande beslut som fattats av tillsynsmyndigheten eller byrån,

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheternas uppgifter och ansvar bör inte förväxlas med andra behöriga myndigheters, och vederbörlig uppmärksamhet bör ägnas parter som kan komma att påverkas av tillsynsbeslut. I detta avseende bör långtgående strukturåtgärder som virtuella kraftverk endast övervägas inom ramen för EU:s konkurrenslagstiftning och tillämpas när nödvändiga kontrollsystem är på plats.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 4 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) anslutning och tillträde till nationella nät, inklusive överförings- och distributionstariffer; dessa tariffer ska utformas så att nödvändiga investeringar i näten kan göras som gör det möjligt att säkra nätens funktion,

a) anslutning och tillträde till nationella nät, inklusive överförings- och distributionstariffer, eller preliminära tariffer om metoden för att fastställa tariffen utvärderas under en tillsynsperiod innan den slutliga tariffen fastställs; tillsynsperioden ska vara högst fem år; dessa tariffer ska utformas så att nödvändiga investeringar i näten kan göras som gör det möjligt att säkra nätens funktion,

Motivering

Tillsynsmyndigheterna kan även bestämma metoden för fastställande av tarifferna. Detta kan dock bara godtas som ett preliminärt steg under högst fem år innan beslut fattas om själva tarifferna.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13. Medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga system på nationell nivå som ger den part som berörs av ett beslut fattat av den nationella tillsynsmyndigheten rätt att överklaga till ett organ som är oberoende av de berörda parterna.

13. Medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga system på nationell nivå som ger den part som berörs av ett beslut fattat av den nationella tillsynsmyndigheten rätt att överklaga till ett nationellt juridiskt organ eller en annan nationell oberoende myndighet som är oberoende av de berörda parterna och av varje regering.

Motivering

Det bör komma an på oberoende och neutrala organ, såsom domstolarna, att garantera oberoendet och integriteten i de nationella tillsynsmyndigheternas beslut, eftersom sådana organ är fria från inflytande från privata eller politiska intressen och detta står också i överensstämmelse med artikel 22a.2 där det fastställs att tillsynsmyndigheterna ska vara oberoende av alla andra offentliga och privata organ, marknadsintressen och regeringar. Om överklagandena går via domstolarna bidrar detta till att tillsynsmyndigheternas beslut blir fria från politisk inblandning. Detta är också nödvändigt mot bakgrund av att kommunerna i vissa länder medverkar vid besluten.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14. Kommissionen får anta riktlinjer för tillsynsmyndigheternas utövande av de befogenheter som beskrivs i denna artikel. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke‑väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.

14. Kommissionen får ändra riktlinjer för tillsynsmyndigheternas utövande av de befogenheter som beskrivs i denna artikel. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke‑väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska ändras i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.

Motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att riktlinjerna fastställs genom ordinarie beslutsgång i Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22d – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Tillsynsmyndigheterna ska ha rätt att ingå avtal med Europeiska unionens övriga tillsynsmyndigheter för att gynna samarbetet på tillsynens område.

Motivering

Tillsynsmyndigheterna måste med stöd av nationell lagstiftning få ingå avtal med Europeiska unionens övriga tillsynsmyndigheter, för att samarbetet och konsekvens i tillsynsfrågor ska bli bättre.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22d – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer om i vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna måste samarbeta med varandra och med byrån, och om i vilka situationer byrån är behörig att besluta om regelverket för infrastruktur som förbinder minst två medlemsstater. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.

4. Kommissionen får ändra riktlinjer om i vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna måste samarbeta med varandra och med byrån, och om i vilka situationer byrån är behörig att besluta om regelverket för infrastruktur som förbinder minst två medlemsstater. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska ändras i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.

Motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att riktlinjerna fastställs genom ordinarie beslutsgång i Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22e – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Byrån ska inom fyra månader avge sitt yttrande till den tillsynsmyndighet som har begärt det eller till kommissionen och till den tillsynsmyndighet som har fattat det aktuella beslutet.

2. Byrån ska inom två månader avge sitt yttrande till den tillsynsmyndighet som har begärt det eller till kommissionen och till den tillsynsmyndighet som har fattat det aktuella beslutet.

Motivering

Snabbare handläggning.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22e – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Kommissionen ska anta riktlinjer för förfarandet vid tillämpningen av denna artikel. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.

utgår

Motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att riktlinjerna fastställs genom ordinarie beslutsgång i Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22f – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. För att garantera en enhetlig tillämpning av denna artikel får kommissionen anta riktlinjer som fastställer metoder och villkor för bevarande av information liksom form och innehåll när det gäller de uppgifter som ska bevaras. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.

4. För att garantera en enhetlig tillämpning av denna artikel får kommissionen ändra de riktlinjer som har fastställt metoder och villkor för bevarande av information liksom form och innehåll när det gäller de uppgifter som bör bevaras. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska ändras i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.

Motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att riktlinjerna fastställs genom ordinarie beslutsgång i Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22f – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. När det gäller transaktioner avseende elderivat mellan leveransföretag å ena sidan och grossister och systemansvariga för överföringssystemet å andra sidan ska denna artikel tillämpas först när kommissionen har antagit de riktlinjer som avses i punkt 4.

5. När det gäller transaktioner avseende elderivat mellan leveransföretag å ena sidan och grossister och systemansvariga för överföringssystemet å andra sidan ska denna artikel tillämpas först när de riktlinjer som avses i punkt 4 antagits.

Motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att riktlinjerna fastställs genom ordinarie beslutsgång i Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om hur det praktiska och det formella genomförandet av detta direktiv fortskrider i de enskilda medlemsstaterna.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Den inre marknaden för el

Referensnummer

KOM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD)

Ansvarigt utskott

ITRE

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

ECON

11.10.2007

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Ján Hudacký

23.10.2007

 

 

Behandling i utskott

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Antagande

21.4.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

4

10

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Guntars Krasts, John Purvis, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Bilyana Ilieva Raeva, Gilles Savary, Donato Tommaso Veraldi

YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (9.4.2008)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el
(KOM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD))

Föredragande: Alexander Lambsdorff

KORTFATTAD MOTIVERING

Detta förslag ändrar direktiv 2003/54/EG och gäller gemensamma regler för den inre marknaden för el. Det utgör ett av fem förslag i EU:s tredje lagstiftningspaket om el- och gasmarknaderna som kommissionen föreslog i september 2007. Föredraganden stöder starkt de fem förslagen i paketet, eftersom paketet är mycket viktigt för att skapa en äkta europeisk inre marknad för el och därmed på energiområdet. Syftet med paketet är att garantera leveranstryggheten och att hålla priserna låga och tillgängliga för alla europeiska konsumenter, med andra ord att stödja och ytterligare utveckla den pågående liberaliseringsprocessen i Europa, som föredraganden också stöder kraftigt. Även om föredraganden välkomnar förslaget om gemensamma regler för den inre marknaden för el, anser han att det finns utrymme för förbättringar. Framför allt behöver frågan om åtskillnad av ägandet behandlas grundligare.

Förslagen omfattar åtgärder för att garantera åtskillnad av näten (överföringssystem eller operatörer av överföringssystem) från leverans- och produktionssystemen för att säkra ytterligare avreglering av den inre marknaden för el och naturgas till förmån för konsumenterna. Föredraganden stöder åtskillnad av ägandet som en sista utväg för att uppnå fullständig liberalisering. Eftersom nuvarande uppgifter om åtskilt ägande som ett sätt att uppnå fullständig liberalisering av energimarknaden verkar otillräckliga, borde andra lämpliga alternativ, som har en chans att uppnå samma mål, noggrant övervägas och utvärderas. I det sammanhanget presenteras delar av förslaget från åtta medlemsstater om åtskild förvaltning (”effective and efficient unbundling”, EEU) i detta yttrande. Föredraganden föreslår att medlemsstaterna inledningsvis ska kunna välja mellan åtskilt ägande och åtskild förvaltning. Om en medlemsstat emellertid väljer åtskild förvaltning, EEU, och tre år efter införlivandet upptäcker att åtskild förvaltning är otillräcklig för att uppnå fullständig liberalisering, bör åtskillnad av ägandet bli obligatoriskt för de berörda medlemsstaterna. Kommissionen bör göra gemenskapen uppmärksam på denna otillräcklighet och ett beslut beträffande införandet av åtskilt ägande bör tas genom ett lagstiftningsförfarande där parlamentet deltar fullt ut. Alternativet med oberoende systemoperatörer i den form som detta föreslås av kommissionen, är inte en framkomlig väg, eftersom det medför alltför höga tillsynskostnader.

”Ömsesidighetsklausulen” i artikel 8a i förslaget garanterar att företag utanför EU inte kan förvärva betydande andelar i EU:s överföringsnät eller deras operatörer för att undvika ett alltför stort beroende av dessa företag. Undantag är endast möjliga om gemenskapen beslutar ingå avtal med någon part från tredjeland. Föredraganden anser att beslut om avtal med tredjeland bör behandlas på gemenskapsnivå för att bevara en konsekvent europeisk energipolitik. Han instämmer med andra ord i kommissionens förslag.

Även om kommissionen hänvisar till principen om icke‑diskriminering mellan den offentliga och privata sektorn (punkt 12) ifrågasätter föredraganden emellertid om tillräcklig uppmärksamhet har ägnats frågan om att tillse att offentliga företag underkastas samma krav på åtskillnad av ägandet som privata företag, eftersom statliga myndigheter inte kan tvingas privatisera sina företag. Frågan uppkommer därmed om privata konkurrenter eventuellt missgynnas.

Föredraganden är övertygad om att skyddet av konsumenterna kräver förstärkta åtgärder och föreslår därför ändringar som innebär förbättringar på dessa konsumentskyddsområden. När det gäller de nationella tillsynsmyndigheternas skyldigheter och befogenheter innehåller förslaget ytterligare åtgärder till skydd för konsumenterna. Föredraganden försöker stärka och förtydliga myndigheternas roll för att förbättra vissa aspekter av konsumentskyddet.

Förslaget avser i huvudsak liberaliseringen av grossistmarknaden för el. Föredraganden försöker emellertid också lyfta fram betydelsen av att garantera en energiproduktion som kan möta den ökande efterfrågan. Dessutom har en fullt fungerande europeisk detaljhandel ännu inte uppnåtts, vilket kommissionen också påpekar. Därför krävs det fler konkreta förslag för att skapa en äkta inre marknad.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a) Alla konsumenter bör ha rätt att få tjänster levererade och klagomål behandlade av sin eltjänsteleverantör i enlighet med de internationella standarderna ISO 10001, ISO 10002 och ISO 10003. Nationella tillsynsmyndigheter bör övervaka att de fastställda riktlinjerna efterlevs. Ytterligare ISO-standarder som utvecklas på detta område bör också komplettera de standarder som krävs. Detta direktiv bör anta standarder och praxis från förslaget till direktiv om vissa aspekter på medling i privaträttsliga tvister (2004/0251(COD)).

Motivering

I ISO 10001 föreskrivs kundtillfredsställelse genom att riktlinjer fastställs för uppförandekoder. I ISO 10002 anges riktlinjer för klagomålshantering. I ISO 10003 anges riktlinjer för tvistlösning utanför organisationer. En ny ISO-standard, som ska betecknas 10004, om att övervaka och mäta kundtillfredsställelse håller för närvarande på att utvecklas, och denna ska, när den är klar, läggas till de standarder som krävs, genom ett föreskrivande förfarande med kontroll.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20b) Konsumenterna bör få tydlig och begriplig information om sina rättigheter gentemot energibolagen. Mot denna bakgrund bör kommissionen lägga fram en europeisk stadga om energikonsumenters rättigheter efter det att detta direktiv har antagits. Stadgan bör kunna skickas ut till konsumenterna när ett nytt avtal ingås.

Motivering

Den europeiska stadgan om energikonsumenters rättigheter som utarbetas för närvarande kommer att bli ett viktigt instrument för att försvara de europeiska konsumenterna. Det är därför absolut nödvändigt att kommissionen snabbt blir klar med detta arbete. Stadgan blir ett viktigt dokument som kan skickas ut till konsumenterna så att de får viktig information om sina rättigheter när nya avtal ska ingås.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Kraven på allmännyttiga tjänster och de gemensamma miniminormer som är en följd av dem måste stärkas ytterligare för att alla kunder ska kunna gynnas av konkurrensen. En viktig aspekt när det gäller att leverera till konsumenterna är tillgången till förbrukningsuppgifter – konsumenterna måste ha tillgång till sina uppgifter så att de kan begära in offerter från konkurrenter på grundval av dessa uppgifter. Konsumenterna bör även ha rätt att bli ordentligt informerade om sin energiförbrukning. Regelbunden information om energikostnaderna uppmuntrar till att spara energi eftersom konsumenterna direkt får gensvar om effekterna av investeringar i energieffektivitet och ändrat beteende.

(21) Kraven på samhällsomfattande och allmännyttiga tjänster och de gemensamma miniminormer som är en följd av dem måste stärkas ytterligare för att alla kunder ska kunna gynnas av konkurrensen och rättvisare priser. En viktig aspekt när det gäller att leverera till konsumenterna är tillgången till objektiva och insynsvänliga förbrukningsuppgifter – konsumenterna måste ha tillgång till sina förbrukningsuppgifter, tillhörande priser och servicekostnader så att de kan begära in offerter från konkurrenter på grundval av dessa uppgifter. Konsumenterna bör även ha rätt att bli ordentligt informerade om sin energiförbrukning och förskottsbetalningen bör vara rimlig och återspegla den faktiska förbrukningen av el. Information till konsumenterna om energikostnaderna minst en gång i kvartalet uppmuntrar till att spara energi eftersom konsumenterna direkt får gensvar om effekterna av investeringar i energieffektivitet.

Motivering

I strävan att nå målet om fri och öppen konkurrens bidrar den goda tillgången på uppgifter till att konsumenterna kan göra ett medvetet val av elleverantör. Dessutom bör konsumenterna bara faktureras för den mängd energi som de faktiskt förbrukar varje månad.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a) Kommissionen bör, i samråd med Europaparlamentet och rådet, fastställa en europeisk stadga om energikonsumenters rättigheter. Denna stadga bör utgöra en hänvisning för de åtgärder som ska fastställas av medlemsstaterna, de nationella tillsynsmyndigheterna, byrån och kommissionen. I synnerhet bör, i förekommande fall, de rättigheter som fastställs i stadgan antas av kommissionen som kompletterande krav enligt bilaga A till direktiv 2003/54/EG, genom det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Motivering

När den väl inrättats bör stadgan om energikonsumenters rättigheter ses som en uttömmande lista över konsumenters rättigheter inom energisektorn, och användas på det sättet av samtliga nationella och europeiska myndigheter vid tillsynen över energitjänsteleverantörer. Framför allt bör, i tillämpliga fall, alla de rättigheter som fastställts i stadgan och som går utöver dem som redan uttalas i bilaga A i detta direktiv, läggas till i direktivet och ges full rättslig kraft.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21b) Konsumenterna bör stå i centrum i detta direktiv. Konsumenternas nuvarande rättigheter bör stärkas och garanteras och bör ge dem ökad insyn och i större utsträckning representera deras intressen. Konsumentskyddet innebär att alla kunder ska ha en konkurrenskraftig marknad. De nationella tillsynsmyndigheterna bör stärka konsumenternas rättigheter genom att införa stimulansåtgärder och påföra sanktioner mot företag som inte respekterar konsumentskydds- och konkurrensbestämmelserna.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 21c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21c) Effektiva prövningsmöjligheter som är tillgängliga för alla borgar för ett mer omfattande konsumentskydd. Medlemsstaterna bör införa snabba och effektiva tvistlösningsförfaranden.

Motivering

Effektiva prövningsmöjligheter är absolut nödvändiga för att skydda konsumenterna ordentligt. Sådana regler, som bör vara rättsligt bindande, bör för övrigt återfinnas bland grundpelarna i den framtida europeiska stadgan om energikonsumenters rättigheter, som för närvarande håller på att utarbetas och som kommissionen har ombetts att lägga fram senast sex månader efter det att detta direktiv antagits.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 21d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21d) Medlemsstaterna bör se till att det finns individuella mätare (smart mätning), i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster1, för att ge konsumenterna korrekt information om energiförbrukningen och för att se till att slutanvändningen blir effektiv.

 

__________

1 EUT L 114, 27.4.2006, s. 64.

Motivering

Smarta mätare ger konsumenterna bättre insyn i sin faktiska elförbrukning och bidrar därför till ett mer genomtänkt användande av el.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) I synnerhet bör kommissionen ges befogenheter att anta de riktlinjer som krävs för att den grad av harmonisering ska kunna åstadkommas som behövs för att syftet med direktiv 2003/54/EG ska kunna uppnås. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att komplettera direktiv 2003/54/EG genom tillägg av nya icke-väsentliga delar, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(27) I synnerhet bör kommissionen ges befogenheter att anta de riktlinjer som krävs för att den grad av harmonisering ska kunna åstadkommas som behövs för att syftet med direktiv 2003/54/EG ska kunna uppnås, bland annat genom att komplettera åtgärderna i bilaga A med riktlinjer som, i förekommande fall, har tagits från Europeiska stadgan om energikonsumenters rättigheter. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att komplettera direktiv 2003/54/EG genom tillägg av nya icke-väsentliga delar, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Motivering

När den väl har inrättats bör stadgan om energikonsumenters rättigheter ses som en uttömmande lista över konsumenters rättigheter inom energisektorn. Framför allt bör, i tillämpliga fall, alla de rättigheter som fastställts i stadgan och som går utöver dem som redan uttalas i bilaga A i detta direktiv, läggas till i direktivet och ges full rättslig kraft.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1, led –1 (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(–1) Artikel 1 ska ersättas med följande:

 

”Artikel 1

 

Tillämpningsområde

 

I detta direktiv fastställs gemensamma regler för produktion, överföring, distribution och leverans av el, samt regler för konsumentskydd. Det innehåller med tanke på detta regler för elsektorns organisation och funktion, tillträde till marknaden, kriterier och förfaranden som skall tillämpas för anbud, för beviljande av tillstånd och för driften av system. Här fastställs även kraven på samhällsomfattande tjänster och elkonsumenternas rättigheter samt konkurrenskraven.”

Motivering

Tillämpningsområdet bör utvidgas för att garantera att konsumenterna står i centrum i direktivet.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 2 – led 34a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Följande led ska läggas till:

 

”34a. energifattigdom: när en hushållskund inte har råd att värma upp sin bostad till en rimlig temperatur som ska bedömas enligt WHO:s rekommendationer om minst 18°C i alla använda bostäder och upp till 22°C beroende på rummets funktion; denna bedömning ska också göras med hänsyn till kundens möjligheter att köpa andra energitjänster för bostaden till rimligt pris,”

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1 – led bb (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 2 – led 34b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb) Följande led ska läggas till:

 

”34b. rimligt pris: ett pris som fastställts av medlemsstaterna på nationell nivå efter samråd med nationella tillsynsmyndigheter, arbetsmarknadens parter och alla andra berörda parter med beaktande av energifattigdom,”

Motivering

Rimligt pris bör vara ett grundläggande begrepp i den kommande europeiska stadgan om energikonsumenters rättigheter. Det bör dock fastställas i varje medlemsstat eftersom subsidiaritetsprincipen bör tillämpas.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

 

”2. Medlemsstaterna får med beaktande fullt ut av tillämpliga bestämmelser i fördraget, särskilt artikel 86 i detta, för att tillgodose det allmänna ekonomiska intresset ålägga företag som bedriver verksamhet inom elsektorn att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, vilka kan avse tillförlitlighet, inbegripet försörjningstrygghet, regelbundenhet i leveranserna, kvalitet och pris samt miljöskydd, inbegripet klimatskydd, gemenskapsmål för användning av förnybar energi och energieffektivitet. Dessa åligganden skall vara klart definierade, öppna, icke diskriminerande och kontrollerbara samt garantera att elföretag i EU kan nå ut till nationella konsumenter på lika villkor. När det gäller försörjningstrygghet, styrning av energieffektivitet/energiefterfrågan och för att uppfylla de miljömål och mål för förnybar energi som avses i denna punkt får medlemsstaterna införa långtidsplanering, varvid hänsyn skall tas till att tredje part kan komma att ansöka om tillträde till systemet.”

Motivering

Förslaget om att anta bindande mål för användning av förnybar energi (20 procent senast 2020) kommer att föranleda särskilda åtgärder inom elsektorn som inte nödvändigtvis sammanfaller med miljöskyddsåtgärderna.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1b (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) Artikel 3.3 ska ersättas med följande:

 

”3. Medlemsstaterna skall inom sitt territorium se till att alla hushållskunder, och [...] små företag, det vill säga företag som har färre än 50 anställda, och en årlig omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro, har rätt till samhällsomfattande tjänster, det vill säga rätt till elleveranser av en bestämd kvalitet till lätt och tydligt jämförbara och överkomliga, icke-diskriminerande priser av ett slag som medger insyn. Icke-diskriminering ska inbegripa ett förbud mot diskriminerande avgifter på vissa betalningsmetoder, särskilt för konsumenter som faktureras i förskott på basis av en mätare. Dessa kunder ska ha rätt till valmöjligheter, rättvisa, representation och gottgörelse. Elföretagen ska garantera tjänsternas kvalitet. För att garantera leveranser av samhällsomfattande tjänster får medlemsstaterna utse en sistahandsleverantör. Medlemsstaterna skall ålägga distributionsföretagen att ansluta kunderna till sina nät enligt villkor och tariffer som fastställts i enlighet med förfarandet i artikel 22c. [...] Medlemsstaterna ska stärka hushållskonsumenternas och de små och medelstora förbrukarnas ställning på marknaden genom att skapa och främja möjligheten till frivillig samgång mellan företrädare för dessa konsumentkategorier”

Motivering

Det är större sannolikhet att utsatta kunder och låginkomsttagare tvingas betala energikostnaderna i förskott på basis av en mätare. På så sätt innebär diskriminerande högre avgifter för sådana betalningsmetoder att fattiga konsumenter betalar mer än ekonomiskt starkare konsumenter, både i absoluta termer och i förhållande till inkomst. Olika former av kollektiva åtgärder, såsom ”superklagomål-systemet” som antagits för konsumenter i Förenade kungariket kan vara ett effektivt sätt för konsumenterna att hävda sina rättigheter.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1c (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c) Artikel 3.5 ska ersättas med följande:

 

”5. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att skydda slutförbrukare, och de skall särskilt se till att utsatta kunder skyddas, bl.a. genom åtgärder för att hjälpa dem undvika avstängning från leverans. Medlemsstaterna får härvid vidta åtgärder för att skydda slutförbrukare i avlägsna områden. De skall garantera en hög konsumentskyddsnivå, särskilt i form av klara och begripliga avtalsvillkor, allmän information och mekanismer för tvistlösning. Medlemsstaterna skall se till att berättigade kunder i praktiken kan byta till en ny leverantör. Åtminstone när det gäller hushållskunder skall de åtgärder som fastställs i denna artikel åtminstone omfatta upprättande av de rättigheter som anges i bilaga A. Medlemsstaterna ska se till att den nationella tillsynsmyndigheten upprätthåller dessa rättigheter och att konsumenten har möjlighet att hävda dem.

Motivering

Härmed klargörs att bilaga A har full rättslig kraft som en integrerad del av direktivet.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1d (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1d) Artikel 3.6 första stycket ska ersättas med följande:

 

”6. Medlemsstaterna ska se till att elleverantörerna på eller i samband med fakturorna och i reklam och informationsmaterial som regelbundet skickas ut anger följande:”

 

a) Varje enskild energikällas andel av den genomsnittliga bränslemix som företaget använt under det gångna året. Andelen ska anges på ett sätt som är enhetligt och lättbegripligt inom medlemsstaterna för att underlätta jämförelser.

 

b) Åtminstone hänvisning till befintliga referenskällor, t.ex. webbsidor, så att allmänheten på elleverantörernas webbplats kan hitta information om miljöpåverkan, åtminstone i fråga om koldioxidutsläpp och radioaktivt avfall som orsakats av elproduktionen från den sammanlagda bränslemix som leverantören använt under det föregående året.

Motivering

Information om elproduktionens inverkan på miljön bör tillhandahållas på ett synligt sätt i allt material och i all reklam så att konsumenten inte behöver leta efter den annanstans. Liknande krav ställs inom andra sektorer, till exempel i samband med försäljning av bilar eller vitvaror.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1e (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 6 – första stycket – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1e) I artikel 3.6 första stycket ska följande led läggas till:

 

ba) Information om deras rättigheter och om möjligheter till prövning vid tvist.”

Motivering

Ökade möjligheter till prövning är en förutsättning för ett bra konsumentskydd. Bestämmelsen bör tas med i den kommande europeiska stadgan om energikonsumenters rättigheter så att konsumenterna har ett referensdokument om sina rättigheter.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1f (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 6 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1f) I artikel 3.6 ska tredje stycket ersättas med följande:

 

”De nationella tillsynsmyndigheterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att den information som leverantörer ger sina kunder i enlighet med denna artikel är tillförlitlig. Reglerna för hur informationen presenteras ska samordnas inom medlemsstaterna och på berörda marknader. Byrån ska övervaka genomförandet.”

Motivering

För att kunderna ska kunna utöva sin rätt att göra ett verkligt val bör de ha tillgång till uppgifter som har relevans för både sociala och miljömässiga mål. Att informationen från olika elleverantörer samordnas är nödvändigt för att informationen ska vara tydlig, vilket bör fastställas i den kommande europeiska stadgan om energikonsumenters rättigheter.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1g (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1g) Artikel 3.7 ska ersättas med följande:

 

”7. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att uppnå målen för social och ekonomisk sammanhållning och miljöskydd, som ska förebygga diskriminering, särskilt av låginkomsttagare, däribland även åtgärder för styrning av energieffektivitet/energiefterfrågan och åtgärder för att bekämpa klimatförändringar, samt försörjningstrygghet. Åtgärderna kan bland annat omfatta lämpliga ekonomiska stimulansåtgärder, där så är lämpligt med hjälp av alla tillgängliga nationella verktyg och gemenskapsverktyg, för underhåll och anläggning av nödvändig nätinfrastruktur, inklusive sammanlänkningskapacitet.

Motivering

I dagens läge diskrimineras många konsumenter, framför allt de som har låga inkomster eller de som bor i vissa geografiska områden. De föreslagna åtgärderna bör tas med i den kommande europeiska stadgan om energikonsumenters rättigheter.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1h (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1h) I artikel 3 ska följande punkt läggas till:

 

”7a. Medlemsstaterna ska se till att det inrättas samlade kontaktpunkter där konsumenterna kan få tillgång till nödvändig information om sina rättigheter, gällande lagstiftning och möjligheter till prövning vid tvister.”

Motivering

Ett lättillgängligt informationscentrum är en förutsättning för att konsumenterna ska få bra information och ingående information om gällande lagstiftning och om sina rättigheter. Konsumenterna ska vid informationscentrumet få ingående information om innehållet i den kommande europeiska stadgan om energikonsumenters rättigheter.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 3 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”10. Kommissionen får anta riktlinjer för genomförandet av denna artikel. Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke‑väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.”

”10. Kommissionen ska senast den ...* anta åtgärder för genomförandet av denna artikel. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke‑väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.”

 

_________

* Ett år efter ikraftträdandet av ändringsdirektivet.

Motivering

Av hänsyn till konsumentskyddet är det viktigt att kommissionen antar sådana riktlinjer så snart som möjligt.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 5a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att integrera sina inhemska marknader åtminstone på regional nivå. Medlemsstaterna ska i synnerhet främja samarbetet mellan nätoperatörer på regional nivå och verka för att lagar och föreskrifter är konsekventa. Det geografiska område som omfattas av regionalt samarbete ska överensstämma med kommissionens definition av geografiska områden i enlighet med artikel 2h.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel.”

1. Medlemsstaternas myndigheter och tillsynsmyndigheter ska samarbeta i syfte att integrera sina inhemska marknader åtminstone på regional nivå. De ska i synnerhet säkra samarbetet mellan nätoperatörer på regional nivå och verka för att lagar och föreskrifter tillnärmas efter varandra och är konsekventa.

 

2. När samarbetet mellan olika medlemsstater på regional nivå stöter på kännbara svårigheter får kommissionen på samfälld begäran av dessa medlemsstater och i överenskommelse med alla berörda medlemsstater utse en regional samordnare.

 

3. Den regionala samordnaren ska verka till förmån för samarbete på regional nivå mellan tillsynsmyndigheter och eventuella övriga berörda offentliga myndigheter, driftsansvariga för näten, elbörser, nätanvändare och marknadsaktörer. Framför allt ska den regionala samordnaren

 

a) verka till förmån för nya effektiva investeringar i sammanlänkningar och med tanke på detta bistå de systemansvariga vid utarbetandet av regionala sammanlänkningsplaner samt bidra till samordning av deras investeringsbeslut och, vid behov, av deras förfaranden för öppna säsonger,

 

b) verka till förmån för att näten används tryggt och effektivt och med tanke på detta bidra till samordningen mellan de systemansvariga, de nationella tillsynsmyndigheterna och andra behöriga nationella myndigheter vid utarbetandet av gemensamma fördelnings- och skyddsmekanismer,

 

c) varje år översända en rapport till kommissionen och de berörda medlemsstaterna om vilka framsteg som gjorts i regionen och om eventuella svårigheter eller hinder som står i vägen för framstegen.

Motivering

De regionala samordnarna kan spela en viktig roll när det gäller att underlätta dialogen mellan medlemsstaterna, framför allt angående gränsöverskridande investeringar.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att följande gäller från och med den [datum för införlivande plus ett år]:

1. För att kunna garantera oberoendet för de systemansvariga för överföringssystemet ska medlemsstaterna från och med den [datum för införlivande plus ett år] se till att vertikalt integrerade företag uppfyller

 

– antingen bestämmelserna i artiklarna 8, 8a och 8b, eller

 

– bestämmelserna i 8a, 8b och 8c.

 

Om bestämmelserna i artiklarna 8, 8a och 8b är uppfyllda ska medlemsstaterna se till att följande gäller från och med den [datum för införlivande plus ett år]:

Motivering

Detta gör det möjligt för medlemsstaterna att välja mellan åtskilt ägande och åtskild förvaltning. Det är kopplat till ändringsförslaget till artikel 28 där kommissionen ombeds ompröva om åtskild förvaltning är tillräckligt för att skapa verklig konkurrens och sedan rapportera till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Följande artiklar 8a och 8b ska införas:

Följande artiklar ska införas:

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – punkt 5

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 8c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8c

 

Åtskild förvaltning av överföringssystem

 

1. TSO:erna ska förfoga över de mänskliga, fysiska och finansiella resurser i det vertikalt integrerade företaget som krävs för regelbunden överföring av el, och framför allt ska

 

a) tillgångar som krävs för en regelbunden överföring av el ägas av TSO:erna,

 

b) personal som krävs för regelbunden överföring av el vara anställd av TSO:erna,

 

c) inhyrning av personal och tillhandahållande av tjänster till och från någon del av det vertikalt integrerade företaget som ägnar sig åt leverans eller produktion begränsas till fall utan möjlighet till diskriminering och ska vara föremål för godkännande av nationella tillsynsmyndigheter för att utesluta konkurrensproblem och intressekonflikter,

 

d) lämpliga finansiella resurser för framtida investeringsprojekt ställas till förfogande i god tid.

 

2. De aktiviteter som anses nödvändiga för regelbunden överföring av el enligt punkt 1 ska minst omfatta

 

a) TSO-representation och kontakter med tredje part och tillsynsmyndigheterna,

 

b) beviljande och hantering av tredje parts tillträde,

 

c) indrivning av tillträdesavgifter,

 

d) indrivning av överbelastningsavgifter och betalningar inom ramen för kompensationsmekanismen mellan systemansvariga för överföringsnäten enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1228/2003,

 

e) drift, underhåll och utveckling av överföringssystemet,

 

f) investeringsplanering som garanterar systemets förmåga att på sikt möta rimlig efterfrågan och garantera försörjningstryggheten,

 

g) juridiska tjänster,

 

h) redovisning och IT‑tjänster.

 

3. TSO:erna ska ha egen bolagsidentitet som klart skiljer sig från det vertikalt integrerade företagets, med separat varumärke, marknadsföring och kontor.

 

4. TSO:ernas bokföring ska granskas av en annan revisor än den som granskar bokföringen för det vertikalt integrerade företaget och alla dess närstående bolag.

 

5. Beslut om utnämning och eventuell förtida uppsägning av vd eller andra medlemmar av TSO:ns styrelse och avtal om anställningen och dess upphörande ska meddelas tillsynsmyndigheten eller annan behörig nationell offentlig myndighet. Sådana beslut och överenskommelser ska bli bindande om inte tillsynsmyndigheten eller annan behörig nationell myndighet utnyttjar sin vetorätt inom tre veckor efter meddelandet. Ett veto kan utfärdas mot utnämning och avtal om allvarliga tvivel uppkommer om den utnämnde vd:ns eller styrelsemedlemmens yrkesmässiga oberoende, eller vid förtida upphörande av anställning och avtal om allvarliga tvivel föreligger om grunden för denna åtgärd.

 

6. En faktisk rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten eller annan behörig nationell myndighet eller domstol ska garanteras för alla klagomål från TSO:ns ledning rörande förtida upphörande av deras egna anställningskontrakt.

 

7. När anställningen avslutats får TSO:ns före detta verkställande direktörer och styrelsemedlemmar inte arbeta i någon befattning i någon del av det vertikalt integrerade företaget som levererar eller producerar el under en period av minst tre år.

 

8. Verkställande direktören och styrelsemedlemmarna i TSO:n får inte äga några intressen i, eller motta någon ersättning från, något företag inom det vertikalt integrerade företaget förutom TSO:n. Vederbörandes ersättning får till ingen del vara beroende av aktiviteter som utförs i det vertikalt integrerade företaget, förutom i TSO:n.

 

9. TSO:ns verkställande direktör eller styrelsemedlemmar får varken vara direkt eller indirekt ansvariga för den dagliga driften av någon annan del av det vertikalt integrerade företaget.

 

10. Trots det som sägs i bestämmelserna i denna artikel ska TSO:n, oberoende av de integrerade elbolaget, ha faktiskt beslutsrätt över de tillgångar som är nödvändiga för att driva, underhålla eller utveckla nätet. Detta får inte förhindra förekomsten av lämpliga samordningsmekanismer för att se till att moderbolagets ekonomiska rättigheter och rätt att kontrollera ledningen skyddas vad gäller avkastningen på tillgångar i ett dotterbolag, på det sätt som regleras indirekt i enlighet med artikel 22c. Detta ska framför allt göra det möjligt för moderbolaget att godkänna den årliga finansieringsplanen eller annat motsvarande instrument för TSO:n och att ange generella skuldsättningsnivåer för sitt dotterbolag. Om den årliga finansieringsplanen, eller en motsvarande finansieringsplan, inte godkänns eller ändras av moderbolaget, ska ärendet hänskjutas till tillsynsmyndigheten för beslut. Moderbolaget får inte tillåtas ge instruktioner om den dagliga verksamheten eller om enskilda beslut rörande konstruktion eller uppgradering av överföringslinjer som inte överskrider villkoren i den godkända finansieringsplanen eller ett motsvarande instrument.

 

11. Ordföranden för TSO:ns tillsynsorgan eller styrelse får inte ha någon funktion i någon del av det vertikalt integrerade företaget som utför produktion eller leverans av el.

 

12. Tillsynsorganen eller styrelserna i TSO:er ska bestå av oberoende ledamöter som utses för en period av minst fem år. Deras utnämning ska meddelas tillsynsmyndigheten eller annan behörig nationell myndighet och blir bindande enligt de villkor som fastställs i punkt 5.

 

13. För det syfte som anges i punkt 12 ska en ledamot av tillsynsorganet eller styrelsen i en TSO betraktas som oberoende om han eller hon är fri från affärsrelationer eller andra relationer inom det vertikalt integrerade företaget, dess majoritetsaktieägare eller ledningen för någotdera som skapar en intressekonflikt som kan påverka deras objektivitet, och som framför allt

 

a) inte har varit anställd vid någon del av det vertikalt integrerade företaget som producerar eller levererar el under minst fem år innan vederbörande utses till tillsynsorganet eller styrelsen,

 

b) inte äger några intressen i och inte mottar någon ersättning från det vertikalt integrerade företaget eller något av dess närstående bolag, förutom TSO:n,

 

c) inte har några betydande affärsrelationer med någon del av det vertikalt integrerade företaget som sköter leveranser under sin tid som ledamot av tillsynsrådet eller styrelsen,

 

d) inte är styrelsemedlem i ett företag i vilket det vertikalt integrerade företaget utser ledamöter i tillsynsorgan eller styrelse.

 

14. Medlemsstaterna ska se till att TSO:n inrättar och genomför program för att kontrollera vilka åtgärder som vidtagits för att garantera att diskriminering inte förekommer. Programmet ska ange de anställdas specifika skyldigheter för att nå detta mål. Programmet ska godkännas av tillsynsmyndigheten eller annan behörig nationell myndighet. Programmets efterlevnad ska övervakas självständigt av den övervakningsansvarige. Tillsynsmyndigheten ska ha behörighet att införa sanktioner vid ett eventuellt bristfälligt genomförande av kontrollprogrammet.

 

15. TSO:ns verkställande direktör eller styrelse ska utse en person eller ett organ till övervakningsansvarig med uppgift att

 

a) övervaka att kontrollprogrammet genomförs,

 

b) utarbeta en årsrapport som beskriver de åtgärder som vidtagits för att genomföra kontrollprogrammet och skicka in den till tillsynsmyndigheten,

 

c) utfärda rekommendationer om kontrollprogrammet och dess genomförande.

 

16. Den övervakningsansvariges självständighet ska garanteras, framför allt genom villkoren i hans eller hennes anställningskontrakt.

 

17. Den övervakningsansvarige ska regelbundet kunna kontakta tillsynsorganet eller styrelsen för TSO:n och för det vertikalt integrerade företaget och tillsynsmyndigheterna.

 

18. Den övervakningsansvarige ska vara närvarande vid alla sammanträden med TSO:ns tillsynsorgan eller styrelse där följande frågor behandlas:

 

a) Villkoren för tillgång och anslutning till nätet, inklusive indrivning av avgifter för tillträde, överbelastningsavgifter och betalningar inom ramen för kompensationsmekanismen mellan systemansvariga för överföringsnäten enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1228/2003.

 

b) Projekt som genomförs för att driva, underhålla och utveckla överföringsnäten, inklusive investeringar för sammankoppling och anslutning.

 

c) Balanseringsregler, inklusive regler om reservkraft.

 

d) Energiköp för att täcka energiförluster.

 

19. Under dessa sammanträden ska den övervakningsansvarige förhindra att information om produktions- eller leveransaktiviteter som kan vara kommersiellt känsliga vidarebefordras på ett diskriminerande sätt till tillsynsorganet eller styrelsen.

 

20. Övervakningsansvariga ska ha tillgång till alla TSO:ns relevanta böcker, register och fastigheter, samt till all information som krävs för att kunna utföra sina uppgifter korrekt.

 

21. Den övervakningsansvarige ska utses och befrias från sitt uppdrag av vd eller styrelsen först efter godkännande av tillsynsmyndigheten.

Motivering

Medlemsstater som inte har genomfört åtskillnad av ägandet ges en möjlighet att ytterligare liberalisera sina marknader utan att behöva tillgripa åtskillnad av ägandet.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 9 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Artikel 9 a ska ersättas med följande:

(6) Artikel 9 ska ersättas med följande:

”a) Att säkerställa systemets långsiktiga förmåga att uppfylla rimliga krav på överföring av elenergi, att på affärsmässiga villkor och med vederbörlig hänsyn till miljön driva, underhålla och utveckla säkra, tillförlitliga och effektiva överföringssystem, och att främja energieffektivitet, forskning och innovation, framför allt i syfte att öka användningen av förnybara energikällor och spridningen av teknik med låga koldioxidutsläpp.”

a) Att säkerställa systemets långsiktiga förmåga att uppfylla rimliga krav på överföring av elenergi, att på affärsmässiga villkor och med vederbörlig hänsyn till miljön driva, underhålla och utveckla säkra, tillförlitliga och effektiva överföringssystem, och att främja energieffektivitet, forskning och innovation, framför allt i syfte att öka användningen av förnybara energikällor och spridningen av teknik med låga koldioxidutsläpp.

 

b) Att bidra till försörjningstryggheten genom lämplig överföringskapacitet och systemtillförlitlighet.

 

c) Att styra energiflödena i systemet, med beaktande av utbyten med andra sammanlänkade system. Den systemansvarige skall därför vara ansvarig för att elnätet är säkert, tillförlitligt och effektivt och därvid säkerställa att alla nödvändiga stödtjänster är tillgängliga i den mån som denna tillgänglighet är oberoende av andra överföringssystem med vilket systemet är sammanlänkat.

 

d) Att förse den systemansvarige för andra system med vilka systemet är sammanlänkat med tillräcklig information för att säker och effektiv drift, samordnad utveckling och driftskompatibilitet i det sammanlänkade systemet skall kunna garanteras.

 

e) Att ingen diskriminerande åtskillnad görs mellan systemanvändare eller kategorier av systemanvändare, i synnerhet inte till förmån för anknutna företag.

 

f) Att förse systemanvändarna med den information som behövs för att de skall kunna få effektivt tillträde till systemet.

 

fa) Att se till att fördelarna för den region som de är verksamma i beaktas. Utan att det påverkar aktieägarnas rättigheter när det gäller investeringsvinster och kapitalbehov ska drifts- och investeringsbeslut som fattas av en systemansvarig för överföringssystemet vara förenliga med gemenskapsomfattande och regionala investeringsplaner i enlighet med artiklarna 2c och 2d i förordning (EG) nr 1228/2003 och underlätta marknadsutveckling och marknadsintegrering och optimera de socioekonomiska vinsterna, åtminstone på regional nivå.

 

2. TSO:er ska utarbeta en tioårig plan för nätutvecklingen minst vartannat år. Planen ska innehålla effektiva åtgärder för att garantera adekvata system och säker leverans.

 

3. Den tioåriga planen för nätutveckling ska framför allt

 

a) beskriva för marknadsaktörerna den viktigaste överföringsinfrastruktur som helst bör byggas under de följande tio åren,

 

b) innehålla alla investeringar som redan beslutats och ange nya investeringar för vilka ett genomförandebeslut måste fattas under de kommande tre åren.

 

4. När TSO:n utarbetar denna tioåriga plan för nätutvecklingen ska den ställa upp en rimlig hypotes om utvecklingen för produktion, förbrukning och handel med andra länder, och ta hänsyn till regionala och europeiska befintliga planer för nätutveckling. TSO:n ska i god tid skicka in ett utkast till tioårig plan för nätutveckling till det behöriga nationella organet.

 

5. Det behöriga nationella organet ska, på grundval av det utkast som avses i punkt 4, på ett öppet och insynsvänligt sätt samråda med alla relevanta nätanvändare och får offentliggöra resultaten av samrådsförfarandet, framför allt de eventuella investeringsbehoven.

 

6. Det behöriga nationella organet ska undersöka om den tioåriga planen för nätutveckling omfattar alla investeringsbehov som angetts under samrådet. Myndigheten får kräva att TSO:n ändrar sin plan.

 

7. Ett behörigt nationellt organ av det slag som avses i punkterna 4, 5 och 6 kan utföras av den nationella tillsynsmyndigheten, annan behörig nationell offentlig myndighet eller en förvaltare för nätutveckling som inrättats av TSO:n. I det senare fallet ska TSO:n skicka in utkasten till stadgar, listan över medlemmar och arbetsordningen för godkännande av den behöriga nationella myndigheten.

 

8. Om TSO:n avvisar genomförandet av en viss investering som anges i den tioåriga planen för nätutveckling och som ska ske inom de följande tre åren ska medlemsstaten se till att tillsynsmyndigheten eller annan behörig nationell myndighet har nödvändig behörighet att genomföra en av följande åtgärder:

 

a) Kräva med hjälp av alla i lag föreskrivna medel att TSO:n utför sina investeringsskyldigheter med sina egna finansiella resurser.

 

b) Uppmana oberoende investerare att lämna in anbud för den nödvändiga investeringen i ett överföringssystem och, när den gör det, får den ålägga TSO:n

 

– att acceptera finansiering från tredje part,

 

– att acceptera att konstruktionsarbete utförs av tredje part eller att bygga de nya tillgångarna,

 

– att gå med på att använda de nya tillgångarna.

 

De aktuella finansiella arrangemangen ska godkännas av tillsynsmyndigheten eller annan behörig nationell myndighet.

 

I båda fallen ska avgiftsbestämmelserna medge intäkter som täcker kostnaderna för sådana investeringar.

 

9. De behöriga nationella myndigheterna ska övervaka och utvärdera genomförandet av investeringsplanen.

 

10. TSO:er ska vara skyldiga att utarbeta och offentliggöra öppna och effektiva förfaranden för en icke-diskriminerande anslutning av nya kraftverk till nätet. Dessa förfaranden ska godkännas av de nationella tillsynsmyndigheterna eller annan behörig nationell myndighet.

 

11. TSO:er ska inte ha rätt att vägra anslutning för ett nytt kraftverk på grund av tänkbara framtida begränsningar av tillgänglig nätverkskapacitet, t.ex. överbelastning i avlägsna delar av överföringsnätet. TSO:er ska vara skyldiga att tillhandahålla den nödvändiga informationen.

 

TSO:er ska inte ha rätt att vägra en ny anslutningspunkt enbart på grund av att denna nya anslutning skulle leda till ytterligare kostnader på grund av behovet att öka kapaciteten för nätelementen som ligger nära denna nya anslutningspunkt.

Motivering

Som en andra pelare i alternativet med åtskild förvaltning införs effektiva sanktioner för tillsynsmyndigheter som garanterar att en TSO inte längre har möjlighet att förhindra investeringar i nätet eller icke-diskriminerande anslutning av nya kraftverk till nätet. Dessa bestämmelser ska tillämpas på alla TSO:er. De föreslagna ändringarna garanterar särskilt att nödvändiga investeringar görs i nätet, även mot TSO:ernas vilja, och att anslutningar till nätet inte kan vägras.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10

utgår

Oberoende systemansvariga

 

1. Om överföringssystemet tillhör ett vertikalt integrerat företag när detta direktiv träder i kraft får medlemsstaterna bevilja undantag från artikel 8.1, förutsatt att en oberoende systemansvarig utses av medlemsstaten på förslag av överföringssystemets ägare och att kommissionen godkänner utnämningen. Vertikalt integrerade företag som äger ett överföringssystem får inte i något fall hindras från att vidta åtgärder i syfte att uppfylla villkoren i artikel 8.1.

 

2. Medlemsstaten får endast godkänna och utse en oberoende systemansvarig om följande villkor är uppfyllda:

 

a) Den sökande visar att den uppfyller kraven i artikel 8.1 b–d.

 

b) Den sökande visar att den förfogar över nödvändiga ekonomiska, tekniska och personella resurser för att utföra sina uppgifter enligt artikel 9.

 

c) Den sökande förbinder sig att genomföra en tioårig utvecklingsplan för nätet som föreslagits av tillsynsmyndigheten.

 

d) Överföringssystemets ägare visar att man kan fullgöra sina skyldigheter enligt punkt 6. I det avseendet ska ägaren tillhandahålla samtliga utkast till avtal med det sökande företaget och övriga relevanta enheter.

 

e) Den sökande visar att man kan fullgöra sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel, inbegripet samarbete mellan systemansvariga för överföringssystem på EU- och regional nivå.

 

3. Företag som av tillsynsmyndigheten intygas uppfylla villkoren i artiklarna 8a och 10.2 ska av medlemsstaterna godkännas och utnämnas till oberoende systemansvariga. Intygsförfarandet i artikel 8b ska tillämpas.

 

4. Om kommissionen har fattat ett beslut i enlighet med förfarandet i artikel 8b och konstaterar att tillsynsmyndigheten inte har genomfört dess beslut inom två månader ska den, inom sex månader, på förslag av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och efter att ha inhämtat synpunkter från ägaren av och den systemansvarige för överföringssystemet utse en oberoende systemansvarig för en period på fem år. Ägaren av överföringssystemet får när som helst och enligt förfarandet i artikel 10.1 för tillsynsmyndigheten föreslå att en ny oberoende systemansvarig utses.

 

5. De oberoende systemansvariga ska ansvara för att bevilja och förvalta tredje parts tillträde, inbegripet inkasseringen av avgifter för tillträde, överbelastningsavgifter och betalningar inom ramen för kompensationsmekanismen mellan systemansvariga för överföringsnäten i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1228/2003, samt att driva, underhålla och utveckla överföringssystemet och att säkerställa att systemet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav genom investeringsplanering. Vid utvecklingen av nätet ska den oberoende systemansvarige ansvara för planering (inbegripet tillståndsförfarande), uppförande och start av den nya infrastrukturen. I detta syfte ska den agera som systemansvarig för överföringssystemet i enlighet med detta kapitel. Överföringssystemets ägare får inte ansvara för att bevilja och förvalta tredje parts tillträde eller för investeringsplanering.

 

6. Om en oberoende systemansvarig har utsetts ska överföringssystemets ägare fullgöra följande skyldigheter:

 

a) Att erbjuda den oberoende systemansvarige det samarbete och stöd som krävs för att denne ska kunna utföra sina uppgifter, i synnerhet all relevant information.

 

b) Att finansiera de investeringar som den oberoende systemansvarige har beslutat om och som godkänts av tillsynsmyndigheten, eller medge att finansieringen görs av någon berörd part, inklusive den oberoende systemansvarige. Finansieringsmetoden ska godkännas av tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten ska, innan beslut om godkännande fattas, samråda med tillgångarnas ägare och andra berörda parter.

 

c) Att stå för skadeståndsansvar i anslutning till nättillgångarna, med undantag av den del av ansvaret som avser den oberoende systemansvariges uppgifter.

 

d) Att ge garantier för att underlätta finansieringen av utbyggnad av nätet, med undantag av sådana investeringar där denne, i enlighet med b, har medgett att finansieringen görs av någon berörd part, inklusive den oberoende systemansvarige.

 

7. Den berörda nationella konkurrensmyndigheten ska i nära samverkan med tillsynsmyndigheten ges alla relevanta befogenheter för att på ett effektivt sätt kunna övervaka att ägaren av överföringssystemet fullgör sina skyldigheter enligt punkt 6.

 

Motivering

Alternativet med oberoende systemoperatörer erbjuder inget realistiskt alternativ till åtskillnad av ägandet på grund av de mycket höga tillsynskostnaderna.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 10a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10a

utgår

Åtskillnad av ägare till överföringssystem

 

1. Om en oberoende systemansvarig har utsetts ska ägare till överföringssystem som ingår i vertikalt integrerade företag vara oberoende av annan verksamhet som inte rör överföring, åtminstone när det gäller juridisk form, organisation och beslutsfattande.

 

2. För att säkerställa att den ägare till överföringssystemet som avses i punkt 1 är oberoende ska följande minimikriterier gälla:

 

a) Personer som ingår i ledningen av överföringssystemets ägare får inte ingå i företagsstrukturer i det integrerade elföretag som direkt eller indirekt ansvarar för den dagliga verksamheten avseende produktion, distribution eller leverans av el.

 

b) Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se till att de yrkesmässiga intressena hos de personer som ingår i ledningen av överföringssystemets ägare beaktas på ett sätt som garanterar att dessa personer kan agera självständigt.

 

c) Överföringssystemets ägare ska upprätta en övervakningsplan, där det anges vilka åtgärder som vidtas för att utesluta diskriminerande beteende, och se till att planen följs. I planen ska det anges vilka specifika skyldigheter de anställda har för att detta mål ska uppfyllas. Den person eller det organ som ansvarar för att övervakningsplanen följs ska till tillsynsmyndigheten lämna en årlig rapport, som ska offentliggöras, om de åtgärder som vidtagits.

 

3. Kommissionen får utfärda riktlinjer för att säkerställa att överföringssystemets ägare i alla avseenden uppfyller villkoren i punkt 2. Dessa riktlinjer, som avser att ändra oväsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27b.3.

 

Motivering

Dessa bestämmelser bygger på artikel 10 och är inte längre relevanta om artikel 10 utgår.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8a (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 11 –punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a) I artikel 11 ska följande punkt införas:

 

”7a. Prioritet ska ges åt el från förnybara energikällor, kraftvärme och annan ansluten produktion, och kostnaderna för nätanslutning av nya producenter av el från förnybara energikällor och av kraftvärme ska vara objektiva, öppna och icke-diskriminerande. Ett europeiskt riktmärkningssystem ska garantera att det inte finns några hinder för främjande av elproduktion från olika källor.”

Motivering

Kostnaden för anslutning av nya förnybara energikällor, särskilt vindparker till havs och kraftvärmeverk, kan minska investeringarnas attraktivitet. Man bör fastställa klara och rättvisa tariffer som tar hänsyn till de ytterligare fördelar som denna teknik för med sig.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska garantera tillsynsmyndighetens oberoende och säkerställa att den utövar sina befogenheter på ett opartiskt och öppet sätt. I detta syfte ska medlemsstaterna se till att tillsynsmyndigheten, när den utför de uppgifter som den tilldelas i enlighet med detta direktiv, är juridiskt åtskild från och funktionellt oberoende av alla andra offentliga och privata organ samt att dess personal och de personer som ingår i dess ledning agerar oberoende av marknadsintressen och inte söker eller inhämtar anvisningar från någon regering eller annat offentligt eller privat organ.

2. Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 22c ska medlemsstaterna garantera tillsynsmyndighetens oberoende och säkerställa att den utövar sina befogenheter på ett opartiskt och öppet sätt. I detta syfte ska medlemsstaterna se till att tillsynsmyndigheten, när den utför de uppgifter som den tilldelas i enlighet med detta direktiv, är juridiskt åtskild från och funktionellt oberoende av alla andra offentliga och privata organ samt att dess personal och de personer som ingår i dess ledning agerar oberoende av marknadsintressen och inte söker eller inhämtar anvisningar från någon regering eller annat offentligt eller privat organ.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Förhindra korssubventionering inom verksamhetsgrenarna överföring, distribution och leverans.

e) Förhindra korssubventionering inom verksamhetsgrenarna överföring, distribution och leverans, utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 22c om samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Övervaka nätens säkerhet och tillförlitlighet samt granska reglerna för nätens säkerhet och tillförlitlighet.

g) Övervaka nätens säkerhet och tillförlitlighet, fastställa eller godkänna standarder och krav på tjänsternas och leveransernas kvalitet samt granska prestandan i fråga om tjänsternas och leveransernas kvalitet och reglerna för nätens säkerhet och tillförlitlighet.

Motivering

Somliga nationella tillsynsmyndigheter har redan i uppgift att övervaka hur elmarknaden fungerar också med hänsyn till kvaliteten på de leveranser och tjänster som erbjuds konsumenterna. Det är på sin plats att de nationella tillsynsmyndigheterna faktiskt ges ansvaret för att fastställa och godkänna överförings- och distributionstarifferna och metoderna för dem. Tillsynsmyndighetens beslut bör motiveras offentligt. Överklaganden bör hanteras av ett oberoende och neutralt organ.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Övervaka graden av marknadsöppnande och konkurrens på grossist- och slutkundsnivå, samt även elhandel, priser för hushållen, andel kunder som byter leverantör, andel kunder som får sina leveranser avstängda och hushållens klagomål i ett överenskommet format, samt tillsammans med konkurrensmyndigheterna övervaka eventuell snedvridning eller inskränkning av konkurrensen, och tillhandahålla relevant information, och göra de berörda konkurrensmyndigheterna uppmärksamma på relevanta fall.

i) Övervaka graden av verkligt marknadsöppnande och verklig konkurrens på grossist- och slutkundsnivå, samt även elhandel, priser för hushållen, andel kunder som byter leverantör, rimliga villkor för förskottsbetalning som återspeglar den faktiska förbrukningen, andel kunder som får sina leveranser anslutna och avstängda, underhållskostnader och hushållens klagomål i ett överenskommet format, samt tillsammans med konkurrensmyndigheterna övervaka eventuell snedvridning eller inskränkning av konkurrensen, och tillhandahålla relevant information, och göra de berörda konkurrensmyndigheterna uppmärksamma på relevanta fall.

Motivering

Att ge myndigheten behörighet att övervaka ett större urval av kostnader och avgifter ökar konsumenternas valfrihet.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led k

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

k) Utan att det påverkar andra nationella tillsynsmyndigheters behörighet, säkerställa en hög standard på de samhällsomfattande och allmännyttiga tjänsterna på elområdet, skydd för utsatta kunder, samt se till att de åtgärder för konsumentskydd som avses i bilaga A är effektiva.

k) Utan att det påverkar andra nationella tillsynsmyndigheters behörighet, säkerställa en jämn, öppen och hög standard inom EU på de samhällsomfattande och allmännyttiga tjänsterna för elkonsumenter, även privatpersoner, och garantera skydd för utsatta kunder, samt se till att samtliga de åtgärder för konsumentskydd som avses i bilaga A är effektiva.

Motivering

Ytterligare förtydliganden av myndighetens skyldigheter bidrar till en effektivare marknad och kommer i slutändan konsumenterna till godo.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 1 – led m

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

m) Säkerställa tillgången till förbrukningsuppgifter, tillämpningen av ett harmoniserat format för förbrukningsuppgifter och tillgången till uppgifter enligt punkt h i bilaga A.

m) Säkerställa tillgången till förbrukningsuppgifter, inklusive uppgifter om priser och alla tillhörande kostnader, tillämpningen av ett lättbegripligt harmoniserat format för sådana uppgifter, rimlig förskottsbetalning som återspeglar den faktiska förbrukningen och snabb tillgång för alla kunder till sådana uppgifter enligt punkt h i bilaga A.

Motivering

Ytterligare förtydliganden av myndighetens skyldigheter bidrar till en effektivare marknad och kommer i slutändan konsumenterna till godo.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 3 – leden b–d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) i samarbete med den nationella konkurrensmyndigheten göra undersökningar av hur elmarknaderna fungerar och, om inga överträdelser av konkurrensreglerna har begåtts, besluta om lämpliga proportionella åtgärder som krävs för att främja en effektiv konkurrens och för att marknaden ska fungera på ett riktigt sätt, inbegripet virtuella kraftverk,

b) i samarbete med den nationella konkurrensmyndigheten göra undersökningar av hur elmarknaderna fungerar och, om inga överträdelser av konkurrensreglerna har begåtts, besluta om lämpliga proportionella åtgärder som krävs för att främja en effektiv konkurrens och främja en effektiv konkurrens på ett riktigt sätt och för att marknaden ska fungera på ett riktigt sätt,

c) begära information från elföretagen som är relevant för att den ska kunna utföra sina uppgifter,

c) begära rimlig information från elföretagen som är relevant för att den ska kunna utföra sina uppgifter,

d) införa effektiva, lämpliga och avskräckande sanktioner för elföretag som inte fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv eller enligt beslut som fattats av tillsynsmyndigheten eller byrån,

d) vid behov opartiskt införa proportionella och enhetliga sanktioner för elföretag som inte fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv eller enligt bindande beslut som fattats av tillsynsmyndigheten eller byrån,

Motivering

Man bör inte blanda ihop de nationella tillsynsmyndigheternas uppgifter och ansvarsområden med dem som hör till andra berörda myndigheter, och tillbörlig hänsyn bör tas till parter som kan komma att påverkas av tillsynsmyndigheternas beslut. Omfattande strukturella åtgärder såsom virtuella kraftverk bör bara beaktas i samband med gemenskapens konkurrenslagstiftning och nödvändiga kontrollsystem bör tillämpas på dem.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 4 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) anslutning och tillträde till nationella nät, inklusive överförings- och distributionstariffer; dessa tariffer ska utformas så att nödvändiga investeringar i näten kan göras som gör det möjligt att säkra nätens funktion,

a) anslutning och tillträde till nationella nät, inklusive överförings- och distributionstariffer och metoderna för dem eller alternativt, metoder för fastställande eller godkännande av överförings- och distributionstariffer och övervakningen av dessa metoder; dessa tariffer ska utformas så att de motsvarar kraven på samhällsomfattande tjänster och så att nödvändiga investeringar i näten kan göras som gör det möjligt att säkra nätens funktion; detta kan omfatta särskilda bestämmelser för nya investeringar,

Motivering

Somliga nationella tillsynsmyndigheter har redan i uppgift att övervaka hur elmarknaden fungerar också med hänsyn till kvaliteten på de leveranser och tjänster som erbjuds konsumenterna. Det är på sin plats att de nationella tillsynsmyndigheterna faktiskt ges ansvaret för att fastställa och godkänna överförings- och distributionstarifferna och metoderna för dem. Tillsynsmyndighetens beslut bör motiveras offentligt. Överklaganden bör hanteras av ett oberoende och neutralt organ.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12. Tillsynsmyndigheternas beslut ska motiveras.

12. Tillsynsmyndigheternas beslut ska motiveras och offentliggöras samt vara proportionella och nödvändiga, och ta vederbörlig hänsyn till marknadsaktörernas åsikter och gällande avtalsskyldigheter, liksom till de förväntade kostnaderna och fördelarna med beslutet.

Motivering

Somliga nationella tillsynsmyndigheter har redan i uppgift att övervaka hur elmarknaden fungerar också med hänsyn till kvaliteten på de leveranser och tjänster som erbjuds konsumenterna. Det är på sin plats att de nationella tillsynsmyndigheterna faktiskt ges ansvaret för att fastställa och godkänna överförings- och distributionstarifferna och metoderna för dem. Tillsynsmyndighetens beslut bör motiveras offentligt. Överklaganden bör hanteras av ett oberoende och neutralt organ.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22c – punkt 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13. Medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga system på nationell nivå som ger den part som berörs av ett beslut fattat av den nationella tillsynsmyndigheten rätt att överklaga till ett organ som är oberoende av de berörda parterna.

13. Medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga system på nationell nivå som ger den part som berörs av ett beslut fattat av den nationella tillsynsmyndigheten rätt att överklaga till ett nationellt rättsligt organ eller en annan nationell myndighet som är oberoende av de berörda parterna och av varje förvaltning.

Motivering

Somliga nationella tillsynsmyndigheter har redan i uppgift att övervaka hur elmarknaden fungerar också med hänsyn till kvaliteten på de leveranser och tjänster som erbjuds konsumenterna. Det är på sin plats att de nationella tillsynsmyndigheterna faktiskt ges ansvaret för att fastställa och godkänna överförings- och distributionstarifferna och metoderna för dem. Tillsynsmyndighetens beslut bör motiveras offentligt. Överklaganden bör hanteras av ett oberoende och neutralt organ.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22f – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. En myndighet enligt punkt 1 får begära att få uppgifterna från ett leveransföretag om denna myndighet har befogade skäl att genomföra en utredning.

Motivering

Tillsynsmyndigheterna bör ha möjlighet att tillgå uppgifter om grossistmarknaderna, men om tillgången är obefogad utgör detta en onödig kostnad för företagen och ett omotiverat hinder för nya marknadsaktörer. Utan att det påverkar skyldigheten att bevara uppgifter bör man i direktivet fastställa hur de nationella tillsynsmyndigheterna, de nationella konkurrensmyndigheterna och kommissionen får tillgång till denna information.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22f – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Tillsynsmyndigheten får besluta att göra delar av denna information tillgänglig för marknadsaktörer, förutsatt att kommersiellt känslig information om enskilda marknadsaktörer eller individuella transaktioner inte lämnas ut. Denna punkt får inte tillämpas på information om finansiella instrument som omfattas av direktiv 2004/39/EG.

3. Tillsynsmyndigheten ska rapportera om resultatet av sina undersökningar eller sina krav till marknadsaktörerna om delar av denna information, samtidigt som den ser till att kommersiellt känslig information om enskilda marknadsaktörer eller individuella transaktioner inte lämnas ut.

Motivering

För att garantera att det alltid råder öppenhet i beslutsfattandet samtidigt som respekten för affärshemligheter upprätthålls måste punkt 3 ändras.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 14a (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Artikel 28 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) I artikel 28 ska följande punkt införas:

 

”3a. Kommissionen ska begära att ett oberoende professionellt bedömningsorgan, efter samråd med parterna, bland dem också konsumentorganisationerna, och efter att ha fastställt sina egna kriterier, ser över föreskrifterna om åtskillnad av ägandet till överföringssystemen samt hur dessa bestämmelser påverkar den inre elmarknadens funktion. Organet ska särskilt undersöka i vilken utsträckning genomförandet av åtskilt ägande och åtskild förvaltning skapat rättvis och effektiv konkurrens på den inre marknaden för el. Kommissionen ska redogöra för resultaten av denna översyn i samband med den rapport som avses i punkt 1. I rapporten ska man särskilt bedöma kommissionens behov av att föreslå ändringar av detta direktiv efter samråd med Europaparlamentet. Slutsatsen om huruvida ändringar behövs eller inte ska åtföljas av en detaljerad motivering. Ett lagförslag ska vid behov bifogas rapporten.”

 

__________

* Sex år efter dagen för införlivandet av detta direktiv.

Motivering

Genom detta ändringsförslag uppmanas kommissionen att ingående granska effekterna av bestämmelserna om åtskild förvaltning och att särskilt bedöma hur framgångsrik den åtskilda förvaltningen har varit. Kommissionen uppmanas att lämna in en rapport om översynen och att vid behov föreslå nödvändiga ändringar av direktivet, om åtskild förvaltning har visat sig vara en otillräcklig metod.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 14b (nytt)

Direktiv 2003/54/EG

Bilaga A – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b) Led a i bilaga A ska ersättas med följande:

 

”a) Rätt till ett avtal med sin eltjänstleverantör, i vilket följande anges:

 

– Leverantörens namn och adress.

 

– De tjänster som tillhandahålls, tjänstekvalitet och tidpunkt för den ursprungliga inkopplingen.

 

[] Underhållstjänster som tillhandahålls.

 

– På vilket sätt aktuell information om tariffer och underhållskostnader kan erhållas.