Procedure : 2006/0129(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0192/2008

Indgivne tekster :

A6-0192/2008

Forhandlinger :

PV 16/06/2008 - 20
CRE 16/06/2008 - 20

Afstemninger :

PV 17/06/2008 - 7.21
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0283

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 233kWORD 450k
20.5.2008
PE 402.794v02-00 A6-0192/2008

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken og om ændring af direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF, 86/280/EØF og 2000/60/EF

(11486/3/2007 – C6‑0055/2008 – 2006/0129(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Anne Laperrouze

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken og om ændring af direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF, 86/280/EØF og 2000/60/EF

(11486/3/2007 – C6‑0055/2008 – 2006/0129(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets fælles holdning (11486/3/2007 – C6‑0055/2008),

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0397),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6‑0192/2008),

1.  godkender den fælles holdning som ændret;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Betragtning 1 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(1a) I henhold til traktatens artikel 174 bygger Fællesskabets miljøpolitik på forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats, princippet om indgreb over for miljøskader fortrinsvis ved kilden og princippet om, at forureneren betaler.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 2, som blev vedtaget under Europa-Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag  2

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Betragtning 5

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(5) Der er siden 2000 vedtaget en lang række fællesskabsretsakter, som udgør emissionskontrolforanstaltninger for de enkelte prioriterede stoffer som omhandlet i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF. Dertil kommer mange miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold til anden gældende fællesskabslovgivning. Derfor bør gennemførelse og revision af de gældende instrumenter prioriteres frem for indførelse af nye kontrolforanstaltninger.

(5) Der er siden 2000 vedtaget en lang række fællesskabsretsakter, som udgør forureningsbegrænsende foranstaltninger for de enkelte prioriterede stoffer som omhandlet i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF. Dertil kommer mange miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold til anden gældende fællesskabslovgivning. Derfor bør gennemførelse og revision af de gældende instrumenter på kort sigt prioriteres frem for indførelse af nye kontrolforanstaltninger, der måske lapper ind over eksisterende instrumenter. Efter medlemsstaternes indsendelse af vandområdeplaner i henhold til artikel 13 i direktiv 2000/60/EF, herunder indsatsprogrammer i henhold til samme direktivs artikel 11, bør Kommissionen vurdere, hvorvidt gennemførelsen og revisionen af eksisterende instrumenter fuldt ud har opfyldt målsætningerne i direktiv 2000/60/EF, eller om der er behov for specifikke foranstaltninger i henhold til nævnte direktiv. Hvis miljøkvalitetsnormerne kun kan overholdes gennem begrænsninger af anvendelsen af eller forbud mod de enkelte stoffer, bør disse begrænsninger eller forbud gennemføres ved hjælp af gældende fællesskabslovgivning eller vedtagelse af nye fællesskabsretsakter, navnlig inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (Reach), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur1.

 

1 EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1, berigtiget i EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 5, som blev vedtaget under Europa-Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag  3

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Betragtning 5 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(5a) Direktiv 2000/60/EF indeholder i artikel 11, stk. 4, og bilag VI, del B, om indsatsprogrammerne en ikke-udtømmende liste over supplerende foranstaltninger, som medlemsstaterne kan vælge at vedtage som led i indsatsprogrammerne, herunder retsakter, administrative ordninger og forhandlede miljøaftaler.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 6, som blev vedtaget under Europa-Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag  4

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Betragtning 6

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(6) Hvad angår den emissionskontrol af prioriterede stoffer fra punktkilder og diffuse kilder, der er omhandlet i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF, synes det mest omkostningseffektivt og rimeligt, hvis medlemsstaterne foruden at gennemføre anden gældende fællesskabslovgivning også om nødvendigt medtager passende kontrolforanstaltninger, jf. artikel 10 i direktiv 2000/60/EF, i det indsatsprogram, de skal udarbejde for hvert vandområdedistrikt i overensstemmelse med artikel 11 i nævnte direktiv.

(6) Hvad angår den emissionskontrol af prioriterede stoffer fra punktkilder og diffuse kilder, der er omhandlet i artikel 16, stk. 6 og 8, i direktiv 2000/60/EF, bør medlemsstaterne foruden at gennemføre anden gældende fællesskabslovgivning også om nødvendigt medtage passende kontrolforanstaltninger, jf. artikel 10 i direktiv 2000/60/EF, i det indsatsprogram, de skal udarbejde for hvert vandområdedistrikt i overensstemmelse med artikel 11 i nævnte direktiv, i givet fald under anvendelse af artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 1. For at sikre ensartede konkurrencevilkår i det indre marked bør strategien med den bedste tilgængelige teknik, der er fastsat i artikel 2, stk. 12, i direktiv 2008/1/EF, altid lægges til grund ved fastlæggelsen af emissionskontrol af prioriterede stoffer fra punktkilder.

 

1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 7, som blev vedtaget under Europa-Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag  5

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Betragtning 6 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(6a) Eftersom andre relevante fællesskabsbestemmelser, der bidrager til at opnå en god vandkvalitet, endnu ikke er vedtaget eller gennemført i fuldt omfang, er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at afgøre, om målene i direktiv 2000/60/EF vil kunne nås ved gennemførelsen af disse politikker, eller om yderligere fællesskabsinitiativer er nødvendige. Derfor er det nyttigt i tide at foretage en formel evaluering af sammenhængen og effektiviteten i alle de fællesskabsretsakter, der direkte eller indirekte bidrager til at opnå en god vandkvalitet.

(Genindsættelse af ændringsforslag 9 fra førstebehandlingen i ændret form)

Begrundelse

Kommissionen har valgt at tilsidesætte sine forpligtelser i henhold til vandrammedirektivet, ifølge hvilket der skulle fremsættes forslag til emissionsbegrænsende foranstaltninger inden udgangen af 2003. Andre fællesskabsinstrumenter kan muligvis opfylde samme målsætning, men der er behov for en formel vurdering af, hvorvidt tiltag i henhold til andre lovgivningsmæssige instrumenter er tilstrækkelige til at opfylde målsætningerne i vandrammedirektivet.

Ændringsforslag  6

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Betragtning 7

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(7) Ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2455/2001/EF af 20. november 2001 om vedtagelse af en liste over prioriterede stoffer inden for vandpolitik og om ændring af direktiv 2000/60/EF er der opstillet en første liste over 33 stoffer og stofgrupper, som er prioriterede med hensyn til en indsats på fællesskabsplan. Blandt disse stoffer er nogle identificeret som prioriterede farlige stoffer, for hvilke medlemsstaterne bør gennemføre de nødvendige foranstaltninger med henblik på at standse eller udfase emissioner, udledninger og tab. Nogle af stofferne var under fornyet gennemgang og bør klassificeres. Kommissionen bør fortsætte gennemgangen af listen over prioriterede stoffer, idet den prioriterer stoffer med henblik på indsats på grundlag af vedtagne kriterier, der påviser risikoen for eller via vandmiljøet, i overensstemmelse med den tidsplan, der er fastsat i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF, og fremsætte forslag, hvor dette er hensigtsmæssigt.

(7) Ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2455/2001/EF af 20. november 2001 om vedtagelse af en liste over prioriterede stoffer inden for vandpolitik og om ændring af direktiv 2000/60/EF er der opstillet en første liste over 33 stoffer og stofgrupper, som er prioriterede med hensyn til en indsats på fællesskabsplan. Blandt disse stoffer er nogle identificeret som prioriterede farlige stoffer, hvoraf udledninger, emissioner og tab skal standses eller udfases. For naturligt forekommende stoffer eller stoffer, der dannes via naturlige processer, er det imidlertid ikke muligt fuldstændigt at udfase emissioner, udledninger og tab fra alle potentielle kilder. Nogle af stofferne var under fornyet gennemgang og bør klassificeres. Yderligere stoffer bør tilføjes listen over prioriterede stoffer med henblik på at opfylde målsætningerne i direktiv 2000/60/EF.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes delvist ændringsforslag 10, som blev vedtaget under Europa-Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag  7

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Betragtning 7 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(7a) Kommissionen bør gennemgå listen over prioriterede stoffer mindst hvert fjerde år, idet den prioriterer stoffer til indsats på grundlag af risikoen for eller via vandmiljøet, i overensstemmelse med artikel 16, stk. 4, i direktiv 2000/60/EF, og fremsætte forslag, hvor dette er hensigtsmæssigt.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes delvist ændringsforslag 71, som blev vedtaget under Europa-Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag  8

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Betragtning 7 b (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(7b) Ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006 skal der foretages en revision for at vurdere, hvorvidt kriterierne for identificering af stoffer, der er persistente, bioakkumulerende og toksiske, er tilstrækkelige. Kommissionen bør ændre bilag X til direktiv 2000/60/EF i overensstemmelse hermed, så snart kriterierne i forordning (EF) nr. 1907/2006 er blevet ændret.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 18, som blev vedtaget under Europa-Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag  9

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Betragtning 13

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(13) Endvidere bør medlemsstaterne kunne fastlægge miljøkvalitetskrav for sedimenter og/eller biota på nationalt plan og anvende disse miljøkvalitetskrav i stedet for de miljøkvalitetskrav for vand, der er fastsat i nærværende direktiv. Sådanne miljøkvalitetskrav bør fastsættes efter en gennemsigtig procedure, der omfatter underretninger til Kommissionen og andre medlemsstater for at sikre et beskyttelsesniveau, der svarer til de miljøkvalitetskrav for vand, der er fastlagt på fællesskabsplan. Kommissionen bør sammenfatte disse underretninger i sine rapporter om gennemførelsen af direktiv 2000/60/EF. Endvidere bør medlemsstater, med forbehold af artikel 4 i direktiv 2000/60/EF, træffe foranstaltninger med henblik på at sikre, at de aktuelle forureningsniveauer i biota og sedimenter ikke i væsentlig grad stiger, eftersom sedimenter og biota fortsat er vigtige matricer i medlemsstaternes overvågning af visse stoffer med henblik på vurdering af langtidsvirkningerne af menneskeskabte aktiviteter og tendenser.

(13) Endvidere bør medlemsstaterne kunne fastlægge miljøkvalitetskrav for sedimenter og/eller biota på nationalt plan og anvende disse miljøkvalitetskrav i stedet for de miljøkvalitetskrav for vand, der er fastsat i nærværende direktiv. Sådanne miljøkvalitetskrav bør fastsættes efter en gennemsigtig procedure, der omfatter underretninger til Kommissionen og andre medlemsstater for at sikre et beskyttelsesniveau, der svarer til de miljøkvalitetskrav for vand, der er fastlagt på fællesskabsplan. Kommissionen bør sammenfatte disse underretninger i sine rapporter om gennemførelsen af direktiv 2000/60/EF. Endvidere er sedimenter og biota fortsat vigtige matricer til overvågningen af visse stoffer med væsentligt akkumuleringspotentiale, og mod hvis indirekte virkninger miljøkvalitetskrav til overfladevand på nuværende tidspunkt ikke yder nogen beskyttelse. Medlemsstaterne bør, med forbehold af artikel 4 i direktiv 2000/60/EF, træffe foranstaltninger for at sikre, at de aktuelle forureningsniveauer i biota og sedimenter ikke stiger, med henblik på vurdering af langtidsvirkningerne af menneskeskabte aktiviteter og tendenser,

(Delvis genindsættelse af ændringsforslag 72 fra førstebehandlingen samt delvis genindsættelse af teksten i Kommissionens forslag)

Begrundelse

Formålet med direktivet er at begrænse forurening, ikke at acceptere øget forurening. Blot at træffe foranstaltninger "med henblik på", at niveauet ikke stiger "i væsentlig grad" kunne faktisk medføre, at man tolererer øget forurening, hvilket ikke er acceptabelt. Medlemsstaterne bør i det mindste sikre, at forureningen i biota og sedimenter ikke øges.

Ændringsforslag  10

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Betragtning 27 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(27a) Ifølge traktatens artikel 174 og som bekræftet i direktiv 2000/60/EF skal Fællesskabet ved udarbejdelsen af sin miljøpolitik tage hensyn til eksisterende videnskabelige og tekniske data, miljøforholdene i de forskellige områder i Fællesskabet, den økonomiske og sociale udvikling i Fællesskabet som helhed og den afbalancerede udvikling af dets områder samt til mulige fordele og ulemper ved handling eller manglende handling.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 19, som blev vedtaget under Europa-Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag  11

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Artikel 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Med henblik på at opnå en god kemisk tilstand for overfladevand og i overensstemmelse med bestemmelserne og målene i artikel 4 i direktiv 2000/60/EF fastlægger dette direktiv miljøkvalitetskrav for prioriterede stoffer og visse andre forurenende stoffer, jf. artikel 16 i direktiv 2000/60/EF

Med henblik på at opnå en god kemisk tilstand for overfladevand og i overensstemmelse med bestemmelserne og målene i artikel 4 i direktiv 2000/60/EF fastlægger dette direktiv foranstaltninger til begrænsning af vandforureningen samt miljøkvalitetskrav for prioriterede stoffer og visse andre forurenende stoffer, jf. artikel 16 i direktiv 2000/60/EF

Ændringsforslag  12

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Artikel 3, stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. I overensstemmelse med artikel 1 i dette direktiv og artikel 4 i direktiv 2000/60/EF skal medlemsstaterne anvende miljøkvalitetskravene i bilag I, del A, til nærværende direktiv på overfladevandområder.

Medlemsstaterne anvender miljøkvalitetskravene på overfladevandområder i overensstemmelse med kravene i bilag I, del B.

1. Med henblik på at opnå en god kemisk tilstand for overfladevandområder, jf. artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2000/60/EF, sikrer medlemsstaterne, at disse overfladevandområder, sedimenter og biota med hensyn til sammensætning opfylder miljøkvalitetskravene for prioriterede stoffer som fastsat i bilag I.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 21, som blev vedtaget under Europa-Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag  13

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Artikel 3, stk. 1, afsnit 1 b (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne forbedrer kendskabet til og de tilgængelige oplysninger om kilder til prioriterede stoffer og måder, hvorpå forurening opstår, for at kunne identificere målrettede og effektive kontrolmuligheder.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 23, som blev vedtaget under Europa-Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag  14

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

1a. Når et vandløb løber gennem flere medlemsstater, samordnes overvågningsprogrammerne og de nationale registre for at undgå, at de medlemsstater, der ligger længere nede ad vandløbet, bliver straffet.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 24, som blev vedtaget under Europa-Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag  15

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Artikel 3, stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

2a. Kommissionen forelægger senest 12 måneder efter medlemsstaternes indsendelse af oversigterne forslag til kvalitetskrav for koncentrationerne af de prioriterede stoffer i sedimenter og biota.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 27, som blev vedtaget under Europa-Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag  16

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

2b. Tilfælde, hvor det er teknisk umuligt at opfylde miljøkvalitetskravene for overfladevandområder, eller hvor dette medfører uforholdsmæssigt store samfundsmæssige eller økonomiske omkostninger, identificeres i medfør af artikel 4, stk. 4, 5 og 6, i direktiv 2000/60/EF med henblik på dermed at fastsætte den mest omkostningseffektive og miljøvenlige fremgangsmåde, hvorpå det mål, der er opstillet i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2000/60/EF, kan opfyldes.

Begrundelse

Dette ændringsforslag genfremsætter ændringsforslag 66 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  17

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

4a. Medlemsstaterne overholder direktiv 98/83/EF og forvalter de overfladevandområder, der anvendes til indvinding af drikkevand, i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 2000/60/EF. Gennemførelsen af nærværende direktiv berører derfor ikke de bestemmelser, der indeholder strengere krav.

(Genindsættelse af ændringsforslag 28 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Det er vigtigt at anføre i de dispositive bestemmelser, at miljøkvalitetskravene ikke berører de specifikke fællesskabskrav til drikkevand.

Ændringsforslag  18

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Artikel 3, stk. 5 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

5a. Hvis opfyldelsen af miljøkvalitetsnormerne kræver, at visse stoffer forbydes, forelægger Kommissionen hensigtsmæssige forslag til ændring af gældende retsakter eller indførelse af nye retsakter på fællesskabsplan.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 32, som blev vedtaget under Europa-Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag  19

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Artikel 3 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

For at nå målet i artikel 3 kan medlemsstaterne fastsætte begrænsninger for anvendelsen eller udledningen af stoffer, der er strengere end dem, der er fastsat i direktiv 91/414/EØF og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../... om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler*, der erstatter nævnte direktiv, eller i anden fællesskabslovgivning.

__________

*EUT ....

(Genindsættelse af ændringsforslag 34 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Dette direktiv indfører ikke nogen forureningsbegrænsende foranstaltninger. Da det er uklart, hvorvidt anden fællesskabslovgivning vil være tilstrækkelig til at gøre det, bør det være tilladt medlemsstaterne om fornødent at træffe de nødvendige foranstaltninger.

Ændringsforslag  20

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Artikel 4

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udpege blandingszoner omkring udledningspunkter. Koncentrationerne af et eller flere forurenende stoffer inden for sådanne blandingszoner kan overskride de relevante miljøkvalitetskrav, hvis de ikke

påvirker det øvrige overfladevandområdes opfyldelse af disse krav.

1. Medlemsstaterne kan sikre, at der etableres blandingszoner omkring udledningspunkter. Forudsat, at den bedste tilgængelige vandbehandlingsteknik og den bedste tilgængelige teknik vedrørende industriens udledningspunkter anvendes, kan koncentrationerne af et eller flere stoffer, der er opført i bilag X til direktiv 2000/60/EF, overskride de relevante miljøkvalitetskrav inden for sådanne blandingszoner, hvis de ikke påvirker det øvrige overfladevandområdes opfyldelse af disse krav.

2. De medlemsstater, der udpeger blandingszoner, skal lade en beskrivelse af de fremgangsmåder og metoder, der er anvendt til at afgrænse disse zoner, indgå i de vandområdeplaner, der fremlægges i overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 2000/60/EF.

2. De medlemsstater, der bestemmer, at der etableres blandingszoner, skal lade en beskrivelse af følgende indgå i de vandområdeplaner, der fremlægges i overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 2000/60/EF:

 

a) de fremgangsmåder og metoder, der er anvendt til at afgrænse disse zoner, og

 

b) de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at mindske udstrækningen af blandingszonen i fremtiden, som f.eks. foranstaltninger omhandlet i artikel 11, stk. 3, litra k), i direktiv 2000/60/EF, eller en revurdering af godkendelserne omhandlet i direktiv 2008/1/EF eller af tidligere regler omhandlet i artikel 11, stk. 3, litra g), i direktiv 2000/60/EF.

3. De medlemsstater, der udpeger blandingszoner, skal påse, at udstrækningen af de enkelte zoner er:

3. De medlemsstater, der bestemmer, at der etableres blandingszoner, skal påse, at udstrækningen af de enkelte zoner er:

a) begrænset til udledningspunkternes umiddelbare nærhed

a) begrænset til udledningspunkternes umiddelbare nærhed

b) afpasset efter koncentrationerne af forurenende stoffer ved udledningspunktet og efter de betingelser for udledning af forurenende stoffer, der er fastsat i de forudgående reguleringer, såsom godkendelser og/eller tilladelser, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3, litra g), i direktiv 2000/60/EF og enhver anden relevant fællesskabsforskrift, i overensstemmelse med anvendelsen af de bedste tilgængelige teknikker og artikel 10 i direktiv 2000/60/EF, navnlig efter at disse forudgående reguleringer er blevet revideret.

b) afpasset efter koncentrationerne af forurenende stoffer ved udledningspunktet og efter de betingelser for udledning af forurenende stoffer, der er fastsat i de forudgående reguleringer, såsom godkendelser og/eller tilladelser, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3, litra g), i direktiv 2000/60/EF og enhver anden relevant fællesskabsforskrift, i overensstemmelse med anvendelsen af de bedste tilgængelige teknikker og artikel 10 i direktiv 2000/60/EF, navnlig efter at disse forudgående reguleringer er blevet revideret.

 

3a. Kommissionen fastsætter efter forskriftsproceduren i artikel 21, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF den metode, medlemsstaterne skal benytte ved udpegning af blandingszonerne.

Ændringsforslag  21

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Artikel 4 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Såfremt miljøkvalitetskravene til et eller flere af stofferne i bilag X til direktiv 2000/60/EF ikke overholdes i et vandområde, eller såfremt koncentrationerne udvikler sig i negativ retning, opstiller medlemsstaterne planer for bekæmpelse af udledninger af disse stoffer.

 

Planerne udarbejdes efter gennemsigtige kriterier og revideres inden for rammerne af revisionen af indsatsprogrammerne. Medlemsstaterne aflægger rapport til Kommissionen og offentligheden hvert tredje år om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen, og om, hvordan foranstaltningerne har bidraget til at opfylde målene i nærværende direktiv.

Begrundelse

Emissionsbekæmpelse indgår i den kombinerede tilgang i vandrammedirektivet og falder under EU-direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Medlemsstaterne skal træffe yderligere foranstaltninger i de tilfælde, hvor kravene i vandrammedirektivet som defineret i dets artikel 4 ikke opfyldes. Dette kompromisændringsforslag fokuserer på behovet for handling på medlemsstatsniveau i sager, der ville være baseret på manglende opfyldelse af kravene i vandrammedirektivet.

Ændringsforslag  22

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Artikel 5, stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat etablerer på grundlag af oplysninger, der indsamles i medfør af artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og forordning (EF) nr. 166/2006, en oversigt over emissioner, udledninger og tab af alle prioriterede stoffer og forurenende stoffer, der er opregnet i bilag I, del A, til nærværende direktiv for hvert vandområdedistrikt eller del af et vandområdedistrikt inden for dens territorium.

1. Hver medlemsstat etablerer på grundlag af oplysninger, der indsamles i medfør af artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF eller andre disponible data, og forordning (EF) nr. 166/2006, en oversigt, der i givet fald omfatter kort, over emissioner, udledninger og tab fra alle oprindelseskilder til prioriterede stoffer (både punktkilder og diffuse kilder til forurening) og alle forurenende stoffer, der er opregnet i bilag I eller II til nærværende direktiv for hvert vandområde eller del af et vandområde inden for dens territorium, herunder deres koncentrationer i sedimenter og biota.

 

 

 

Prioriterede stoffer og forurenende stoffer, der frigøres fra sedimenter som følge af skibstrafik, opmudringsarbejder eller naturgivne forhold, betragtes ikke som tab.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 38 og 67, som blev vedtaget under Europa-Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag  23

Rådets fælles holdning

Artikel 5 – stk. 5

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

5. Kommissionen kontrollerer senest i 2025, at emissioner, udledninger og tab som reflekteret i oversigten tilnærmer sig målene om reduktion eller standsning i artikel 4, stk. 1, litra a), nr. iv), i direktiv 2000/60/EF, jf. dog artikel 4, stk. 4 og 5, i nævnte direktiv.

5. Kommissionen kontrollerer senest i 2015, at oversigtens tal for emissioner, udledninger og tab senest i 2025 kan forventes at være i overensstemmelse med målene om reduktion og standsning i artikel 4, stk. 1, litra a), nr. iv), i direktiv 2000/60/EF. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om denne kontrol. Hvis rapporten viser, at det ikke er sandsynligt, at disse mål vil blive nået, foreslår Kommissionen senest i 2016 de nødvendige fællesskabsforanstaltninger i overensstemmelse med traktatens artikel 251.

Ændringsforslag  24

Rådets fælles holdning

Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

5a. Kommissionen fastsætter efter forskriftsproceduren i artikel 21, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF de tekniske specifikationer for analyserne, samt hvilken metode medlemsstaterne skal benytte til at opstille oversigterne.

(Genindsættelse af ændringsforslag 44 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Oversigterne er det eneste værktøj i dette direktiv, hvad angår udledninger, emissioner og tab af prioriterede stoffer. For at dette værktøj kan have nogen effekt, bør det sikres, at alle medlemsstater arbejder ud fra de samme specifikationer.

Ændringsforslag  25

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Artikel 5 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Foranstaltninger til reduktion af forurening med prioriterede stoffer

 

1. Som led i opfyldelsen af de mål for reduktion af forurening med prioriterede stoffer og prioriterede farlige stoffer, som er fastsat i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), nr. iv), i direktiv 2000/60/EF, påser medlemsstaterne, at det indsatsprogram, der er udarbejdet i henhold til artikel 11 i samme direktiv, omfatter forebyggelses- eller kontrolforanstaltninger vedrørende forurening fra punktkilder og diffuse kilder samt miljøkvalitetskrav, der er fastsat i nævnte direktiv.

 

2. Inden for rammerne af den i artikel 18, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF omhandlede rapport om gennemførelse af det pågældende direktiv foretager Kommission en formel evaluering af sammenhæng og effektivitet hvad angår alle fællesskabsretsakter, der direkte eller indirekte bidrager til god vandkvalitet. Denne evaluering vil gøre det muligt i givet fald at foreslå, tilpasse eller gennemføre fællesskabsforanstaltninger.

 

3. I overensstemmelse med artikel 16, stk. 8, i direktiv 2000/60/EF foreslår Kommissionen emissionskontrolmetoder på grundlag af den bedst tilgængelige teknologi og miljøpraksis, som medlemsstaterne skal anvende for samtlige punktkilder.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 45, som blev vedtaget under Europa-Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag  26

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Artikel 5 b (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Artikel 5b

 

Forurening fra tredjelande

 

Senest den …* fremlægger Kommission en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om situationen for så vidt angår forurening fra tredjelande. På grundlag heraf kan Europa-Parlamentet og Rådet, såfremt det skønnes nødvendigt, opfordre Kommissionen til at forelægge forslag.

 

* 1 år efter dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 47, som blev vedtaget under Europa-Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag  27

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Artikel 7

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Revision

Rapporter og revision

Kommissionen undersøger på grundlag af rapporter fra medlemsstaterne, herunder de i artikel 12 i direktiv 2000/60/EF omhandlede rapporter, og navnlig rapporter om grænseoverskridende forurening, behovet for supplerende specifikke foranstaltninger på fællesskabsplan, som f.eks. emissionskontrol. Den meddeler Europa-Parlamentet og Rådet sine konklusioner i den rapport, der udarbejdes i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF, eventuelt suppleret med relevante forslag.

1. Kommissionen undersøger på grundlag af rapporter fra medlemsstaterne, herunder de i artikel 12 i direktiv 2000/60/EF omhandlede rapporter, og navnlig rapporter om grænseoverskridende forurening, behovet for supplerende specifikke foranstaltninger på fællesskabsplan, som f.eks. emissionskontrol.

 

I rapporterne nævnt i stk. 1 afgør medlemsstaterne, om det er nødvendigt at revidere gennemførelsen af de eksisterende foranstaltninger eller at indføre nye foranstaltninger til reduktion og kontrol af forureningen med prioriterede stoffer og prioriterede farlige stoffer. Såfremt disse foranstaltninger bedst træffes på fællesskabsplan, foreslår Kommissionen hensigtsmæssige foranstaltninger på fællesskabsplan.

 

2. Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet og Rådet sine konklusioner i den rapport, der udarbejdes i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF. I den rapport beskriver Kommissionen i hovedtræk de fremskridt, der er gjort med hensyn til at begrænse udstrækningen af blandingszonerne udpeget i henhold til artikel 4, stk. 1. Rapporten suppleres eventuelt med relevante forslag.

Ændringsforslag  28

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Bilag II – Punkt -1 – Indledning

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Senest den 31. december 2010 og derefter hvert fjerde år udarbejder Kommissionen en evalueringsrapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt, der er gjort i revisionsprocessen som defineret i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF, og træffer om fornødent relevante foranstaltninger til at sikre, at evalueringen af stofferne sker med passende mellemrum.

Begrundelse

En række yderligere stoffer er blevet foreslået optaget på listerne som prioriterede stoffer/prioriterede farlige stoffer. De bør dog underkastes den aftalte revisionsproces i overensstemmelse med vandrammedirektivets krav. Den foreslåede evalueringsproces bør skabe klarhed, sikre revisionsrutinen og holde alle berørte parter ajour. Dette kompromisændringsforslag er baseret på Parlamentets holdning, ifølge hvilken Kommissionen ikke arbejdede med tidslinjer, der er defineret i vandrammedirektivet. Det tager hensyn til andre krav i vandrammedirektivet, der beskriver den proces, som skal følges, og samtidig tager det hensyn til Rådets fælles holdning.

Ændringsforslag  29

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Bilag II

Direktiv 2000/60/EF

Bilag X – tabel – ny fodnote efter linje 1, 3, 13, 20, 22, 25, 27, 29, 31 og 33

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(**) Dette stof skal gennemgås med henblik på identificering som muligt "prioriteret farligt stof". Kommissionen forelægger inden ... * Europa-Parlamentet og Rådet forslag om endelig klassificering af stoffet. Tidsplanen i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF for Kommissionens forslag til kontrolforanstaltninger berøres ikke heraf.

 

* 12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag  30

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Bilag II

Direktiv 2000/60/EF

Bilag X – tabel – linje 1

Rådets fælles holdning

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(1)

15972-60-8

240-110-8

alachlor

 

Ændringsforslag

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(1)

15972-60-8

240-110-8

alachlor

X

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 53, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet under førstebehandlingen.

Ændringsforslag  31

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Bilag II

Direktiv 2000/60/EF

Bilag X – tabel – linje 3

Rådets fælles holdning

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(3)

1912-24-9

217-617-8

atrazin

 

Ændringsforslag

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(3)

1912-24-9

217-617-8

atrazin

X

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 54, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet under førstebehandlingen.

Ændringsforslag  32

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Bilag II

Direktiv 2000/60/EF

Bilag X – tabel – linje 13

Rådets fælles holdning

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(13)

330-54-1

206-354-4

diuron

 

Ændringsforslag

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(13)

330-54-1

206-354-4

diuron

X

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 56, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet under førstebehandlingen.

Ændringsforslag  33

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Bilag II

Direktiv 2000/60/EF

Bilag X – tabel – linje 20

Rådets fælles holdning

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(20)

7439-92-1

231-100-4

bly og blyforbindelser

 

Ændringsforslag

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(20)

7439-92-1

231-100-4

bly og blyforbindelser

X

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 57, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet under førstebehandlingen.

Ændringsforslag  34

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Bilag II

Direktiv 2000/60/EF

Bilag X – tabel – linje 22

Rådets fælles holdning

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(22)

91-20-3

202-049-5

naphthalen

 

Ændringsforslag

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(22)

91-20-3

202-049-5

naphthalen

X

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 58, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet under førstebehandlingen.

Ændringsforslag  35

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Bilag II

Direktiv 2000/60/EF

Bilag X – tabel – linje 25

Rådets fælles holdning

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(25)

1806-26-4

217-302-5

octylphenol

 

 

140-66-9

anvendes ikke

(4-(1,1’,3,3’-tetramethylbutyl)-phenol)

 

Ændringsforslag

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(25)

1806-26-4

217-302-5

octylphenol

X

 

140-66-9

anvendes ikke

(4-(1,1’,3,3’-tetramethylbutyl)-phenol)

X

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 59, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet under førstebehandlingen.

Ændringsforslag  36

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Bilag II

Direktiv 2000/60/EF

Bilag X – tabel – linje 27

Rådets fælles holdning

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(27)

87-86-5

231-152-8

pentachlorphenol

 

Ændringsforslag

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(27)

87-86-5

231-152-8

pentachlorphenol (PCP)

X

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 60, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet under førstebehandlingen.

Ændringsforslag  37

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Bilag II

Direktiv 2000/60/EF

Bilag X – tabel – linje 29

Rådets fælles holdning

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(29)

122-34-9

204-535-2

simazin

 

Ændringsforslag

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(29)

122-34-9

204-535-2

simazin

X

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 61, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet under førstebehandlingen.

Ændringsforslag  38

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Bilag II

Direktiv 2000/60/EF

Bilag X – tabel – linje 31

Rådets fælles holdning

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(31)

12002-48-1

234-413-4

trichlorbenzener

 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(31)

12002-48-1

234-413-4

trichlorbenzener

X

 

120-82-1

204-428-0

(1,2,4-trichlorbenzen)

X

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 62, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet under førstebehandlingen.

Ændringsforslag  39

Rådets fælles holdning – ændringsretsakt

Bilag II

Direktiv 2000/60/EF

Bilag X – tabel – linje 33

Rådets fælles holdning

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(33)

1582-09-8

216-428-8

trifluralin

 

Ændringsforslag

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(33)

1582-09-8

216-428-8

trifluralin

X

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes ændringsforslag 63, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet under førstebehandlingen.

Ændringsforslag  40

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Bilag II, del B (ny)

Ændringsforslag

Del B: Stoffer, der skal gennemgås med henblik på identificering som et muligt prioriteret stof eller prioriteret farligt stof.

De stoffer, der er opført i tabellerne nedenfor, skal gennemgås med henblik på identificering som et muligt "prioriteret stof" eller "prioriteret farligt stof".

Tabel I

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(33b)

1066-51-9

--

AMPA

 

(33c)

25057-89-0

246-585-8

bentazon

 

(33e)

80-05-7

 

bisphenol-A

 

(33o)

115-32-2

204-082-0

dicofol

 

(33r)

60-00-4

200-449-4

EDTA

 

(33s)

637-92-3

211-309-7

ETBE

 

(33u)

57-12-5

 

frit cyanid

 

(33v)

1071-83-6

213-997-4

glyphosat

 

(33y)

7085-19-0

230-386-8

mecoprop (MCPP)

 

(33ad)

81-15-2

201-329-4

moskusxylen

 

(33ak)

1763-23-1

 

perfluorooktansulfonat (PFOS)

 

 

(33ap)

124495-18-7

--

quinoxyfen (5,7-dichloro-4-(p-fluorophenoxy)quinolin)

 

ny

 

 

dioxiner

 

ny

 

 

PCB

 

For så vidt angår stofferne i tabel I, skal den endelige afgørelse om identificeringen træffes i overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF senest ...*. Tidsplanen i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF for Kommissionens forslag til kontrolforanstaltninger berøres ikke heraf.

* 6 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

Tabel II

Nr.

CAS-nummer

EU-nummer

Det prioriterede stofs navn

Identificeret som prioriteret farligt stof

(33a)

131-49-7

205-024-7

amidotrizoat

 

(33g)

92-88-6

202-200-5

4 4'-biphenyl

 

(33i)

298-46-4

06-062-7

carbamazepin

 

(33j)

23593-75-1

245-764-8

clotrimazol

 

(33l)

84-74-2

201-557-4

dibutylphthalat (DBP)

 

(33m)

15307-86-5

 

diclofenac

 

(33q)

67-43-6

200-652-8

DTPA

 

(33w)

1222-05-5

214-946-9

HHCB

 

(33x)

60166-93-0

262-093-6

iopamidol

 

(33aa)

36861-47-9

253-242-6

4-methylbenzyliden camphor

 

(33ac)

81-14-1

201-328-9

moskusketon

 

(33af)

1634-04-4

16-653-1

MTBE

 

(33ah)

81-04-9

201-317-9

naphthalen-1,5-disulfonat

 

(33ai)

5466-77-3

226-775-7

octyl-methoxycinnamat

 

 

(33ak)

 

2795-39-3

29081-56-9

29457-72-5

70225-39-5

335-67-1

3825-26-1

 

220-527-1

249-415-0

249-644-6

-

206-397-9

223-320-4

perfluorerede forbindelser (PFC)

kali-salt

ammoniumsalt

lithiumsalt

diethanolaminsalt (DEA)

perfluorooktansyre (PFOA)

ammoniumperfluorooktanoat

 

(33ar)

79-94-7

201-236-9

tetrabromobisphenol A (TBBP-A)

 

(33at)

21145-77-7

244-240-6

tonalid (AHTN)

 

 For så vidt angår stofferne i tabel II, skal den endelige afgørelse om identificeringen træffes i overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF senest ...*. Tidsplanen i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF for Kommissionens forslag til kontrolforanstaltninger berøres ikke heraf.

* 12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

Såfremt medlemsstaterne ikke forsyner Kommissionen med overvågningsdata om et specifikt stof opført i tabel I eller II, bør stoffet automatisk klassificeres som et prioriteret stof.

(1)

EUT C 102 E af 24.4.2008, s. 91.


BEGRUNDELSE

Dette direktiv er begrundet i en forpligtelse, som er fastsat i direktivet om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.

Dette rammedirektiv forpligter således i artikel 16 Kommissionen til at forelægge forskellige forslag, herunder forslag til specifikke foranstaltninger mod vandforurening forårsaget af enkelte forurenende stoffer eller grupper af forurenende stoffer, der udgør en væsentlig risiko for vandmiljøet eller via vandmiljøet, til at opstille en liste over prioriterede stoffer, herunder prioriterede farlige stoffer, samt til at fastsætte kvalitetskrav for koncentrationerne af de prioriterede stoffer i overfladevand, sedimenter og biota.  

Der kan på baggrund af Rådets fælles holdning drages følgende konklusioner: Rådet har ikke lyttet til Parlamentets bekymringer vedrørende de nye stoffer, der er tilføjet bilag II til dette direktiv.

Rådet har ligeledes ikke opfyldt Parlamentets forventninger om en omklassificering af visse prioriterede stoffer til prioriterede farlige stoffer.

Rådet har omdøbt "overgangsområder, hvor kravene må overskrides" til "blandingszoner", men har ikke samtidig benyttet sig af lejligheden til at gøre disse zoner til et reelt redskab til identificering og forbedring af vandkvaliteten. Parlamentet ønskede, at medlemsstaterne analyserer disse overgangsområder for at identificere emissionskilderne for forurenende stoffer, så det på sigt bliver muligt at gennemføre de korrigerende foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde grænseværdierne.

Ordføreren beklager, at Rådets tekst ikke nævner en løbende vurdering af effektiviteten af den del af EU-lovgivningen, der direkte eller indirekte vedrører vand. En sådan løbende og harmoniseret vurdering vil kunne påvise, om det er nødvendigt at revidere eller indføre en lov for at opfylde kravet om at sikre en god vandkvalitet.

For så vidt angår havneområder, hvor niveauet af opslæmmede stoffer stiger kraftigt på grund af opmudringsarbejder, mener ordføreren, at disse særlige områder kræver en nærmere klarlægning.

Det skal bemærkes, at Rådet i sin fremgangsmåde i forbindelse med sedimenter og biota tager højde for nogen af Parlamentets bekymringer, hvilket er et godt grundlag for at indgå et eventuelt kompromis på dette område.

Ordføreren mener dog alt i alt, at Rådet på dette stadie ikke har taget tilstrækkelig hensyn til

Parlamentets førstebehandling.

I lyset af ovennævnte betragtninger og de drøftelser, der er gennemført, har ordføreren

derfor besluttet at fremlægge en række ændringsforslag til disse emner, som Parlamentet støttede under førstebehandlingen.


PROCEDURE

Titel

Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken

Referencer

11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

22.5.2007                     T6-0190/2007

Kommissionens forslag

COM(2006)0397 - C6-0243/2006

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

21.2.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

21.2.2008

Ordfører

       Dato for valg

Anne Laperrouze

29.11.2005

 

 

Behandling i udvalg

25.3.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

6.5.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

51

0

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Inés Ayala Sender, Christofer Fjellner, Anne Laperrouze, Kartika Tamara Liotard, Alojz Peterle, Bart Staes, Lambert van Nistelrooij

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Armando França

Dato for indgivelse

20.5.2008

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik