ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady o zavedení režimu Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu

23. 5. 2008 - (KOM(2007)0602 – C6‑0454/2007 – 2007/0223(CNS)) - *

Výbor pro rybolov
Zpravodajka: Marie-Hélène Aubert

Postup : 2007/0223(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0193/2008

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o zavedení režimu Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu

(KOM(2007)0602 – C6‑0454/2007 – 2007/0223(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0602),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0454/2007),

–   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A6‑0193/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2a) Pro zajištění slučitelnosti s pravidly WTO o nediskriminaci a národním zacházení by nic v tomto nařízení nemělo mít za následek diskriminační zacházení, pokud jde o opatření přijatá k boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

Odůvodnění

Aby nebyly porušeny závazky vyplývající ze členství ve WTO, musí být tyto závazky zmíněny také v prvním článku.

Pozměňovací návrh  2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3a) Nejvzdálenější regiony Evropské unie ve smyslu článku 299 Smlouvy o založení Evropského společenství a článku 349 Lisabonské smlouvy vyžadují zvláštní pozornost, pokud jde o boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, protože jejich ekosystémy jsou obzvláště zranitelné.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) V souladu s Mezinárodním akčním plánem o předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, který přijala v roce 2001 Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), jsou za nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov považovány tyto nezákonné, nehlášené nebo neregulované činnosti:

1. Nezákonným rybolovem se rozumí činnosti:

– prováděné vnitrostátními nebo zahraničními plavidly ve vodách pod jurisdikcí určitého státu, bez povolení tohoto státu nebo v rozporu s jeho zákony a předpisy;

– prováděné plavidly plujícími pod vlajkou států, které jsou stranami příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu, ale působí v rozporu s opatřeními na zachování a řízení živých mořských zdrojů přijatými touto organizací a závaznými pro státy nebo s příslušnými ustanoveními platného mezinárodního práva; nebo

– porušující vnitrostátní zákony nebo mezinárodní závazky, včetně závazků spolupracujících států vůči příslušné regionální organizaci pro řízení rybolovu.

2. Nehlášeným rybolovem se rozumí rybolovné činnosti:

– neohlášené nebo nesprávně ohlášené příslušnému vnitrostátnímu orgánu, v rozporu s vnitrostátními zákony a předpisy; nebo

– prováděné v oblasti pravomoci příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu, které nebyly ohlášeny nebo byly nesprávně ohlášeny, v rozporu s ohlašovacími postupy uvedené organizace.

3. Neregulovaným rybolovem se rozumí rybolovné činnosti:

–v oblasti působnosti příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu, které provádějí plavidla bez státní příslušnosti nebo plavidla plující pod vlajkou státu, který není stranou této organizace, nebo rybolovným subjektem způsobem, který se neslučuje s opatřeními uvedené organizace na zachování a řízení živých mořských zdrojů nebo je s nimi v rozporu; nebo

– v oblastech nebo u rybích populací, na něž se nevztahují žádná platná opatření na zachování a řízení živých mořských zdrojů a kde se tyto rybolovné činnosti provádějí způsobem neslučitelným s odpovědností států za zachování živých mořských zdrojů podle mezinárodního práva.

(5) V souladu s Mezinárodním akčním plánem o předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, který přijala v roce 2001 Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), jsou za nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov považovány nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti.

Odůvodnění

Tento text patří do článku, který obsahuje definice.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Dovoz produktů rybolovu pocházejících z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu do Společenství je třeba zakázat; pro zajištění účinnosti tohoto zákazu a dále pro zajištění toho, že byly všechny dovezené produkty odloveny v souladu s opatřeními na zachování a řízení živých mořských zdrojů, případně s dalšími příslušnými pravidly vztahujícími se na dotčené rybářské plavidlo, by měl být zaveden režim osvědčení vztahující se na všechny dovozy produktů rybolovu do Společenství.

(13) Dovoz produktů rybolovu pocházejících z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu do Společenství je třeba zakázat; pro zajištění účinnosti tohoto zákazu, zajištění možnosti zpětného vysledování a dále pro zajištění toho, že byly všechny dovezené produkty odloveny v souladu s opatřeními na zachování a řízení živých mořských zdrojů, případně s dalšími příslušnými pravidly vztahujícími se na dotčené rybářské plavidlo, by měl být zaveden režim osvědčení vztahující se na všechny dovozy produktů rybolovu do Společenství.

Odůvodnění

Měli bychom zmínit tento specifický cíl.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Při provádění režimu osvědčení by mělo vzít Společenství v úvahu omezené kapacity rozvojových zemí.

(14) Při provádění režimu osvědčení by mělo vzít Společenství v úvahu všechny omezené kapacity rozvojových zemí a mělo by jim pomoci vyvarovat se případných mimocelních obchodních překážek.

Odůvodnění

Pokud má být režim osvědčení plně funkční, nestačí pouze vzít v úvahu omezené kapacity.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Pomoc může být mimo jiné k dispozici ve formě finanční pomoci a technické podpory i výcvikových programů.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34) Pro zajištění toho, aby byl nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov náležitě vyšetřen a mohla být použita opatření stanovená v tomto nařízení, je nezbytná spolupráce členských států, Komise a třetích zemí; na podporu této spolupráce by měl být zaveden systém vzájemné pomoci.

(34) Pro zajištění toho, aby byl nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov náležitě vyšetřen a mohla být použita opatření stanovená v tomto nařízení, je nezbytná spolupráce a koordinace členských států, Komise a třetích zemí a výměna osvědčených postupů mezi nimi; na podporu této spolupráce by měl být zaveden systém vzájemné pomoci.

Odůvodnění

Koordinace i výměna osvědčených postupů jsou také nezbytné.

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37) Toto nařízení označuje nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov za zvlášť závažné porušení platných zákonů, pravidel nebo nařízení, neboť závažně ohrožuje dosažení cílů porušovaných pravidel a ohrožuje udržitelnost dotčených populací nebo zachování mořského prostředí. Vzhledem ke svému omezenému rozsahu působnosti se musí toto nařízení opírat o nařízení Rady 2847/93, kterým se zavádí základní rámec pro kontrolu a sledování rybolovných činností v rámci společné rybářské politiky, a doplňovat je. Proto toto nařízení posiluje pravidla nařízení 2847/93 v oblasti přístavních inspekcí plavidel třetích zemí (články 28e, 28f a 28g), která jsou nyní zrušena a nahrazena režimem přístavních inspekcí stanoveným v kapitole II tohoto nařízení. Kromě toho toto nařízení stanoví v kapitole X režim sankcí, který se vztahuje konkrétně na nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti. Ustanovení nařízení 2847/93, která se týkají se sankcí (článek 31), zůstávají tedy v platnosti, pokud jde o porušení pravidel společné rybářské politiky, která nejsou předmětem tohoto nařízení.

(37) Toto nařízení označuje nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov za zvlášť závažné porušení platných zákonů, pravidel nebo nařízení, neboť závažně ohrožuje dosažení cílů porušovaných pravidel a ohrožuje přežití legálního rybolovu, udržitelnost odvětví a dotčených populací a zachování mořského prostředí. Vzhledem ke svému omezenému rozsahu působnosti se musí toto nařízení opírat o nařízení Rady 2847/93, kterým se zavádí základní rámec pro kontrolu a sledování rybolovných činností v rámci společné rybářské politiky, a doplňovat je. Proto toto nařízení posiluje pravidla nařízení 2847/93 v oblasti přístavních inspekcí plavidel třetích zemí (články 28e, 28f a 28g), která jsou nyní zrušena a nahrazena režimem přístavních inspekcí stanoveným v kapitole II tohoto nařízení. Kromě toho toto nařízení stanoví v kapitole X režim sankcí, který se vztahuje konkrétně na nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti. Ustanovení nařízení 2847/93, která se týkají se sankcí (článek 31), zůstávají tedy v platnosti, pokud jde o porušení pravidel společné rybářské politiky, která nejsou předmětem tohoto nařízení.

Odůvodnění

Je nezbytné upřesnit povahu existující hrozby.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Za tímto účelem přijme každý členský stát v souladu s právem Společenství patřičná opatření k zajištění účinnosti tohoto režimu. Příslušným orgánům pak poskytne dostatečné prostředky, aby mohly plnit své úkoly vymezené v tomto nařízení.

2. Za tímto účelem přijme každý členský stát v souladu s právem Společenství a mnohostrannými a dvoustrannými mezinárodními závazky patřičná opatření k zajištění účinnosti tohoto režimu. Příslušným orgánům pak poskytne dostatečné prostředky, aby mohly plnit své úkoly vymezené v tomto nařízení.

Odůvodnění

Je třeba dodržet mnohostranné či dvoustranné závazky, a měly by být tudíž zmíněny také v článku 1.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a) Za nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov je považováno následující:

1. Nezákonným rybolovem se rozumí činnosti:

– prováděné vnitrostátními nebo zahraničními plavidly ve vodách pod jurisdikcí určitého státu, bez povolení tohoto státu nebo v rozporu s jeho zákony a předpisy;

– prováděné plavidly plujícími pod vlajkou států, které jsou stranami příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu, ale působí v rozporu s opatřeními na zachování a řízení živých mořských zdrojů přijatými touto organizací a závaznými pro tyto státy nebo s příslušnými ustanoveními platného mezinárodního práva; nebo

– porušující vnitrostátní zákony nebo mezinárodní závazky, včetně závazků spolupracujících států vůči příslušné regionální organizaci pro řízení rybolovu.

2. Nehlášeným rybolovem se rozumí rybolovné činnosti:

– neohlášené nebo nesprávně ohlášené příslušnému vnitrostátnímu orgánu, v rozporu s vnitrostátními zákony a předpisy; nebo

– prováděné v oblasti pravomoci příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu, které nebyly ohlášeny nebo byly nesprávně ohlášeny, v rozporu s ohlašovacími postupy uvedené organizace.

3. Neregulovaným rybolovem se rozumí rybolovné činnosti:

– v oblasti působnosti příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu, které provádějí plavidla bez státní příslušnosti nebo plavidla plující pod vlajkou státu, který není stranou této organizace, nebo rybolovným subjektem způsobem, který se neslučuje s opatřeními uvedené organizace na zachování a řízení živých mořských zdrojů nebo je s nimi v rozporu; nebo

– v oblastech nebo u rybích populací, na něž se nevztahují žádná platná opatření na zachování a řízení živých mořských zdrojů a kde se tyto rybolovné činnosti provádějí způsobem neslučitelným s odpovědností států za zachování živých mořských zdrojů podle mezinárodního práva.

Odůvodnění

Definice nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu by se spíše než v některém bodu odůvodnění měla vyskytovat v článku, kterým se stanoví definice.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „rybářským plavidlem“ rozumí jakékoli plavidlo jakékoli velikosti používané nebo určené k používání pro účely obchodního využívání rybolovných zdrojů, včetně podpůrných lodí, dopravních plavidel, lodí na zpracování ryb a lodí podílejících se na překládkách;

a) „rybářským plavidlem“ rozumí jakékoli plavidlo jakékoli velikosti používané nebo určené k používání pro účely obchodního využívání rybolovných zdrojů, jejich chlazení, zamrazování či zpracování na palubě nebo jejich přepravy, včetně podpůrných lodí, dopravních plavidel, lodí na zpracování ryb a lodí podílejících se na překládkách;

Odůvodnění

Pokud si přejeme zabránit vstupu produktů pocházejících z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu do Unie, je třeba upřesnit, že se nařízení uplatní na jakýkoli typ plavidla, který by mohl tyto produkty převážet, a to bez ohledu na způsob, kterým se dostanou do přístavů Společenství, a na jejich množství.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) „regionálními organizacemi pro řízení rybolovu“ rozumí subregionální nebo regionální organizace či uspořádání s pravomocí uznanou mezinárodním právem zavádět opatření na zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací vyskytujících se v oblastech na volném moři, za něž jsou na základě úmluvy nebo dohody o svém zřízení zodpovědné;

h) „regionálními organizacemi pro řízení rybolovu“ rozumí subregionální nebo regionální organizace či uspořádání s pravomocí uznanou mezinárodním právem zavádět opatření na zachování a řízení populací ryb vyskytujících se v oblastech na volném moři, za něž jsou na základě úmluvy nebo dohody o svém zřízení zodpovědné;

Odůvodnění

Ne všechny regionální organizace pro řízení rybolovu se omezují na tažné populace ryb či na vysoce stěhovavé ryby. Je tudíž třeba dotčenou definici rozšířit.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – část 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) lovilo nebo vykládalo podměrečné ryby nebo

j) vykládalo podměrečné ryby nebo

Odůvodnění

Lov podměrečných ryb je protiprávní, a proto by zde neměl být zmiňován.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – část 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) provozovalo rybolovné činnosti v oblasti určité regionální organizace pro řízení rybolovu způsobem, který nebyl v souladu nebo byl v rozporu s opatřeními pro zachování a řízení živých mořských zdrojů této organizace, a plulo pod vlajkou státu, který není stranou této organizace, nebo

a) provozovalo rybolovné činnosti v oblasti určité regionální organizace pro řízení rybolovu způsobem, který nebyl v souladu nebo byl v rozporu s opatřeními pro zachování a řízení živých mořských zdrojů této organizace, nebo plulo pod vlajkou státu, který není stranou této organizace, nebo

Odůvodnění

Plavidla, která plují pod vlajkou státu, jenž není členem některé regionální organizace pro řízení rybolovu, by měla být považována za plavidla provozující nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, protože již z povahy věci vyplývá, že provádějí neregulovaný rybolov.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. Rybářským plavidlům třetích zemí, která jsou na seznamu Společenství obsahujícím plavidla provádějící nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov podle článků 26 a 29, je zakázán přístup do přístavů členských států, poskytování přístavních služeb a provádění vykládky, překládky nebo zpracování rybolovných produktů na palubě v těchto přístavech.

Odůvodnění

Nezávisle na odstavci 2 není zbytečné upřesnit, že plavidlům, která jsou na seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov je zakázán přístup do přístavů členských států.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Kromě případů vyšší moci je zakázán přístup do přístavů členských států, poskytování přístavních služeb a provádění vykládky, překládky nebo zpracování rybolovných produktů na palubě v těchto přístavech rybářským plavidlům třetích zemí, pokud nesplňují požadavky stanovené v této kapitole a ostatní příslušná ustanovení tohoto nařízení.

2. Plavidlům třetích zemí jiným než plavidlům uvedeným v odstavci 1a je zakázán přístup do přístavů členských států, poskytování přístavních služeb a provádění vykládky, překládky nebo zpracování rybolovných produktů na palubě v těchto přístavech rybářským, pokud nesplňují požadavky stanovené v této kapitole a ostatní příslušná ustanovení tohoto nařízení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí v soulad znění čl. 4 odst. 2 s novým odst. 1a, čímž začleňuje plavidla, která – byť nejsou na seznamu rybolovných plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov – nedodržují ustanovení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. V případech vyšší moci nebo nouze mohou mít rybářská plavidla uvedená v odst. 1a a 2 přístup do přístavů členských států a mohou využívat služeb nezbytně nutných pro řešení těchto nouzových situací.

Odůvodnění

Tento nový odstavec umožňuje zohlednit možnosti, jež stanoví odstavce 1a a 2. Je třeba počítat se situacemi vyšší moci nebo skutečného nebezpečí. Je však také nezbytné zajistit, aby tyto okolnosti pokud možno neusnadňovaly vykládku či jiné operace spojené s produkty pocházejícími z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Překládky mezi rybářskými plavidly třetích zemí nebo mezi těmito plavidly a plavidly plujícími pod vlajkou určitého členského státu jsou ve vodách Společenství zakázány a v souladu s ustanoveními této kapitoly probíhají pouze v přístavu.

3. Ve vodách Společenství jsou překládky mezi rybářskými plavidly třetích zemí nebo mezi rybářskými plavidly třetích zemí a plavidly plujícími pod vlajkou určitého členského státu jinde než v určených přístavech zakázány, a to v souladu s ustanoveními této kapitoly.

Odůvodnění

Cílem této změny je vyjasnění textu. Je třeba uvést, že poradní sbor pro zámořské loďstvo vyzývá k zákazu překládek na moři.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Plavidla plující pod vlajkou určitého členského státu nejsou oprávněna překládat na moři úlovky z plavidel třetích zemí mimo vody Společenství.

4. Mimo vody Společenství jsou překládky na moři mezi plavidly plujícími pod vlajkou určitého členského státu nebo mezi plavidly plujícími pod vlajkou určitého členského státu a rybářskými plavidly třetích zemí zakázány.

Odůvodnění

Cílem této změny je vyjasnění textu. Je třeba uvést, že poradní sbor pro zámořské loďstvo vyzývá k zákazu překládek na moři.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí místo pro vykládku nebo místo blízko pobřeží (určené přístavy), kde je povolena vykládka nebo překládka ryb uvedená v odstavci 2.

1. Členské státy určí přístavy pro vykládku nebo místa blízko pobřeží (určené přístavy), kde je povolen přístup k přístavním službám a provedení vykládky nebo překládky ryb uvedené v odstavci 2.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je provést jazykové úpravy znění odstavce a uvést v soulad znění čl. 5 odst. 1 se zněním odstavce 2, který uvádí rovněž přístavní služby.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Velitelé rybářských plavidel třetí země nebo jejich zástupci oznámí příslušným orgánům členského státu, jehož přístavy nebo prostory pro vykládku chtějí použít, alespoň 72 hodin před odhadovaným příjezdem tyto informace:

1. Mimo případů vyšší moci oznámí velitelé rybářských plavidel třetí země nebo jejich zástupci příslušným orgánům členského státu, jehož přístavy nebo prostory pro vykládku chtějí použít, alespoň 72 hodin před odhadovaným příjezdem tyto informace:

Odůvodnění

Je-li plavidlo přinuceno zakotvit v přístavu z důvodu atmosférických podmínek nebo závady, nemá vždy možnost dodržet lhůtu 72 hodin.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ga) množství, která budou vyložena či přeložena.

Odůvodnění

Plavidla nemusejí nutně zamýšlet vyložit či přeložit celý úlovek uvedený v písmenu f).

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise může postupem podle článku 52 zprostit určité kategorie rybářských plavidel třetích zemí povinností uvedených v odstavci 1 na omezenou dobu, která však může být prodloužena, nebo stanovit jinou lhůtu pro podání oznámení, přičemž se vezme v úvahu vzdálenost mezi lovišti, prostory pro vykládku a přístavy, ve kterých jsou dotčená plavidla zapsána nebo zaregistrována.

vypouští se

Odůvodnění

Tento typ výjimky znesnadňuje kontroly, mate osoby, které jsou pověřeny jejich prováděním, a oslabuje uplatňování článku. Není navíc zřejmé, proč by měla mít Komise takovou diskreční pravomoc, a nic nenaznačuje, ve kterých případech a z jakých důvodů by byla některá pravidla vyňata z obecně uplatňované povinnosti.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavců 2 a 3 mohou přístavní členské státy povolit přístup do přístavu a celkovou nebo částečnou vykládku v případech, kdy nejsou informace uvedené v odstavci 1 úplné nebo se jejich ověření ještě provádí, ale musejí v těchto případech uskladnit dotčené ryby pod kontrolou příslušných orgánů. Ryby jsou vydány k prodeji, převzetí nebo přepravě až poté, co jsou obdrženy informace uvedené v odstavci 1, nebo po dokončení procesu ověřování. Pokud není tento proces dokončen do 14 dnů od vykládky, může členský stát přístavu ryby zabavit a naložit s nimi v souladu s vnitrostátními předpisy.

4. Odchylně od odstavců 2 a 3 mohou přístavní členské státy povolit přístup do přístavu a celkovou nebo částečnou vykládku v případech, kdy nejsou informace uvedené v odstavci 1 úplné nebo se jejich ověření ještě provádí, ale musejí v těchto případech uskladnit dotčené zmražené ryby pod kontrolou příslušných orgánů. Ryby jsou vydány k prodeji, převzetí nebo přepravě až poté, co jsou obdrženy informace uvedené v odstavci 1, nebo po dokončení procesu ověřování. Pokud není tento proces dokončen do 14 dnů od vykládky, může členský stát přístavu ryby zabavit a naložit s nimi v souladu s vnitrostátními předpisy. Náklady spojené se skladováním nesou provozovatelé.

Odůvodnění

Není možné uchovávat čerstvé ryby po tak dlouhou dobu.

Jestliže plavidla, která hodlají v přístavech zakotvit, vědí, že provozovatel ponese náklady spojené s kontrolami, jež stát přístavu provádí proto, že mu nebyly sděleny všechny požadované informace, budou se ještě více snažit dodržet oznamovací povinnost.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4a. Pokud jsou ryby uvedené v odstavci 4 čerstvé, prodají se obvyklým postupem. Příslušné orgány si udrží kontrolu nad výnosem z tohoto prodeje až do konce období uvedeného v odstavci 4.

Odůvodnění

Čerstvé ryby musí být prodány do několika dnů, neboť poté se ryby zkazí.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy provedou každoročně ve svých přístavech inspekce nejméně 15 % vykládek, překládek a zpracování rybolovných produktů na palubě rybářských plavidel třetích zemí.

1. Členské státy provedou každoročně ve svých přístavech inspekce nejméně 50 % vykládek, překládek a zpracování rybolovných produktů na palubě rybářských plavidel třetích zemí.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že musí být všechna rybářská plavidla členských států zkontrolována v přístavu, je diskriminační kontrolovat pouze 15 % rybářských plavidel třetích zemí.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) rybářská plavidla uvedená na seznamu plavidel, u nichž se předpokládá, že prováděla nezákonný, nehlášený nebo neregulovaný rybolov, přijatém regionální organizací pro řízení rybolovu oznámená v souladu s článkem 29.

d) rybářská plavidla uvedená na seznamu plavidel, u nichž se předpokládá, že prováděla nezákonný, nehlášený nebo neregulovaný rybolov, přijatém regionální organizací pro řízení rybolovu oznámená v souladu s článkem 29, která doposud nebyla zapsána na seznam Evropského společenství uvádějící plavidla provádějící nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov uvedený v článku 26.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soulad s čl. 4 odst. 1a (novým).

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a. Dotčená inspekce se řídí pravidly a cíli předem stanovenými Komisí a v různých členských státech je vedena a uplatňována jednotným způsobem. Každý členský stát vytvoří na základě kritérií stanovených Komisí svou databázi, v níž budou zaregistrovány všechny inspekce provedené na jeho území. Na žádost Komise jí členské státy umožní přístup do své databáze, a to pokaždé, když jsou o to požádány.

Odůvodnění

Všechny inspekce prováděné členskými státy musí být stejně přísné a kvalitní, pokud jde o postupy, aby se zamezilo zkreslení či nejasnostem při zkoumání příslušných lodí. V tomto ohledu musí tedy Evropská komise objektivně stanovit kritéria, která se na tuto činnost uplatní. Kromě toho je také vhodné, aby byla v každém členském státu vytvořena databáze, přičemž úkolem Komise bude tyto informace koordinovat s cílem zajistit udržitelnost rybolovu.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 10 – Inspektoři

vypouští se

1. Členské státy vydají každému inspektorovi průkaz totožnosti. Inspektor má tento průkaz u sebe a při inspekci rybářského plavidla jej předloží.

 

2. Členské státy zajistí, aby inspektoři vykonávali své povinnosti v souladu s pravidly stanovenými v tomto oddíle.

 

Odůvodnění

Tento článek je zcela zbytečný. Přehnaným způsobem zpochybňuje pracovní metody inspektorů a budí dojem, že se členské státy chovají nedbale, protože by svým inspektorům nemusely vydávat průkaz totožnosti, což by bylo neobvyklé. Navíc, inspektoři spadají pod pravomoc členských států, nikoli Komise.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Má-li inspektor důvodné podezření, že rybářské plavidlo vykonává nezákonnou, nehlášenou a neregulovanou rybolovnou činnost podle kritérií stanovených v článku 3, musí:

1. Pokud informace získané během inspekce poskytnou inspektorovi dostatečné důvody k podezření, že rybářské plavidlo vykonává nezákonnou, nehlášenou a neregulovanou rybolovnou činnost podle kritérií stanovených v článku 3, musí:

Odůvodnění

Původní text dává při kontrolní činnosti příliš velký prostor subjektivitě na úkor právních záruk, jejichž nedodržení může mít vážné právní i ekonomické dopady na stát přístavu, pokud by se nakonec ukázalo, že kontrolované plavidlo dodržuje všechna pravidla.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zaznamenat porušení předpisů do inspekční zprávy;

a) zaznamenat domnělé porušení předpisů do inspekční zprávy;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má za cíl zajistit soudržnost s novým zněním návětí čl. 12 odst. 1.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

aa) přerušit provedení vykládky, překládky nebo zpracování na palubě;

Odůvodnění

Vložení tohoto písmene do odstavce 1 je nutné z důvodu větší transparentnosti prováděcích předpisů. Vykládku je nezbytné přerušit s cílem vyhnout se případným důsledkům a finančním nákladům.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Dovoz produktů rybolovu pocházejících z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu do Společenství je zakázán.

1. Dovoz produktů rybolovu pocházejících z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu do Společenství v souladu s kritérii stanovenými v článku 3 je zakázán.

Odůvodnění

Cílem návrhu je upřesnění toho, co se rozumí nezákonnými, nehlášenými a neregulovanými rybolovnými činnostmi.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro zajištění účinnosti zákazu stanoveného v odstavci 1 se do Společenství dovážejí pouze produkty rybolovu provázené osvědčením o úlovku potvrzeným a ověřeným v souladu s tímto nařízením.

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Dokumenty o úlovku a všechny související dokumenty potvrzené v souladu se systémy dokumentace úlovků přijatými regionální organizací pro řízení rybolovu, které jsou uznány Komisí za dokumenty splňující požadavky stanovené v tomto nařízení, se přijímají za osvědčení o úlovku, pokud jde o produkty z druhů, na které se tyto systémy dokumentace úlovků vztahují, a podléhají požadavkům ověření vyplývajícím pro členský stát dovozu z článku 17 a ustanovením o odmítnutí dovozu uvedeným v článku 18.

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Jakákoli osoba má právo odvolat se proti rozhodnutím příslušných orgánů vydaným podle odstavce 1 nebo 2, která se jí přímo a osobně týkají. Právo na odvolání se vykoná podle platných ustanovení dotčeného členského státu.

4. Jakákoli fyzická či právnická osoba má právo odvolat se proti rozhodnutím příslušných orgánů vydaným podle odstavce 1 nebo 2, která se jí přímo a osobně týkají. Právo na odvolání se vykoná podle platných ustanovení dotčeného členského státu.

Odůvodnění

Rozhodnutí úřadů se mohou týkat nejen fyzických, ale i právnických osob.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Článek 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 20 – Zpětný vývoz

vypouští se

1. Zpětný vývoz produktů dovezených na základě osvědčení o úlovku v souladu s touto kapitolou bude povolen na žádost zpětně vyvážejícího subjektu na základě potvrzení osvědčení o zpětném vývozu ze strany příslušných orgánů členského státu, z něhož bude zpětný vývoz proveden.

 

2. Osvědčení o zpětném vývozu musí obsahovat všechny informace požadované ve formuláři obsaženém v příloze 2 a musí být k němu připojeny kopie osvědčení o úlovku, která byla přijata pro dovoz produktů.

 

3. Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány pro potvrzování a ověřování osvědčení o zpětném vývozu.

 

Odůvodnění

Ačkoli je starost o zajištění zpětné sledovatelnosti pochopitelná, není odůvodněné zvyšovat požadavky na osvědčení a zavazovat subjekty, aby měly povinnost neustále získávat, ohlašovat, sdělovat či zasílat informace. Pokud podle nařízení všechny dovezené produkty byly importovány proto, že bylo dokázáno, že jsou legální, není vhodný požadavek na opětné dokazování jejich legálnosti během zpětného vývozu produktu z území Společenství.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) informuje o zrušení stát vlajky, případně stát zpětného vývozu a

b) informuje o zrušení stát vlajky a

Odůvodnění

Cílem je zajistit soudržnost s pozměňovacím návrhem na vypuštění článku 20, který se týká zpětného vývozu.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) informuje stát vlajky, případně stát zpětného vývozu;

b) informuje stát vlajky;

Odůvodnění

Cílem je zajistit soudržnost s pozměňovacím návrhem na vypuštění článku 20, který se týká zpětného vývozu.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Článek 24 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 24 – Údajné nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti

Článek 24 – Postup za účelem zjištění nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činností

Odůvodnění

Nezdá se, že by v nařízení tohoto rozsahu bylo z právního hlediska příliš správné hovořit jednoduše o „údajných“ činnostech.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise nebo jí určený orgán shromáždí a provede analýzu všech informací o nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činnostech:

1. Komise nebo jí určený subjekt shromáždí a provede analýzu všech informací o nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činnostech, v souladu s kritérii stanovenými v článku 3:

Odůvodnění

Cílem návrhu je upřesnění toho, co se rozumí nezákonnými, nehlášenými a neregulovanými rybolovnými činnostmi.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ba) informace týkající se postihů a pokut uložených plavidlům provádějícím nezákonnou, nehlášenou a neregulovanou rybolovnou činnost.

Odůvodnění

Bude zapotřebí zhodnotit údaje týkající se postihů a pokut uložených plavidlům provádějícím nezákonnou, nehlášenou a neregulovanou rybolovnou činnost s cílem stanovit jejich účinnost.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Článek 25 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 25 – Předpokládané nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti

Článek 25 – Vyšetřování nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu

Odůvodnění

V předchozím názvu se hovořilo o „údajných“ činnostech a v tomto názvu o činnostech „předpokládaných“. Nejen že rozdíl není zřejmý, protože v předchozím příkladu je navrhovaná změna z právnického hlediska vhodnější, ale navíc, lépe odpovídá obsahu daného článku.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

- a) informace, které o předpokládaných nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činnostech shromáždila, i podrobné důvody, které ospravedlňují zařazení na seznam Společenství uvádějící plavidla, jež provádějí nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov;

Odůvodnění

Dříve, než je stát vlajky oficiálně požádán, aby přijal opatření proti nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti, je nezbytné mu předat všechny informace i důvody, které Komisi vedly k tomu, že tuto rybolovnou činnost označila za nezákonnou, nehlášenou a neregulovanou.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) sdělení důsledků zařazení daného plavidla na seznam Evropského společenství plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov uvedených v článku 36 vlastníkovi nebo případně provozovateli plavidel. Státy vlajky budou také požádány, aby poskytly Komisi informace týkající se vlastníků, případně provozovatelů daného plavidla, aby byla v případě potřeby zajištěna možnost jejich slyšení v souladu s čl. 26 odst. 3.

c) sdělení důsledků zařazení daného plavidla na seznam Evropského společenství plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov uvedených v článku 36 vlastníkovi nebo případně provozovateli plavidel. Státy vlajky budou také požádány, aby poskytly Komisi informace týkající se vlastníků, případně provozovatelů daného plavidla, aby byla zajištěna možnost jejich slyšení v souladu s čl. 26 odst. 3.

Odůvodnění

Ani v tomto případě nelze upírat právo být slyšen.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise zavede seznam Evropského společenství plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov. Na tento seznam budou zařazena plavidla, u nichž kromě kroků přijatých podle článku 24 a 25 bylo v souladu s tímto nařízením prokázáno, že provádějí nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti a státy jejich vlajky nepřijaly v reakci na tyto činnosti žádná účinná opatření.

1. Komise zavede seznam Evropského společenství plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov. Na tento seznam budou zařazena plavidla, u nichž kromě kroků přijatých podle článku 24 a 25 bylo v souladu s tímto nařízením prokázáno, že podle kritérii stanovených v článku 3 provádějí nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti a státy jejich vlajky nepřijaly v reakci na tyto činnosti žádná účinná opatření.

Odůvodnění

Změna má za cíl upřesnit to, co se rozumí nezákonnými, nehlášenými a neregulovanými rybolovnými činnostmi.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. Komise informuje stát vlajky o zapsání plavidla do seznamu Společenství uvádějícího plavidla, jež provádějí nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, a sdělí mu podrobné důvody, které zařazení na tento seznam ospravedlňují.

Odůvodnění

Kromě vlastníka a provozovatele by měl být o zařazení plavidla na seznam Společenství uvádějící plavidla, jež provádějí nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, informován i stát vlajky. Jedná se o zásadní záležitost vzhledem k tomu, že v důsledku toho bude stát vlajky důrazně vyzván, aby přijal v tomto ohledu opatření.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4a. Pokud je plavidlo určitého majitele zapsáno do seznamu Společenství uvádějícího plavidla, jež provádějí nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, všechna ostatní plavidla daného majitele se stanou předmětem podrobné kontroly.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) datum prvního zařazení na seznam Evropského společenství plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov;

h) datum prvního zařazení na seznam plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov vedený Unií, popřípadě datum prvního zařazení na seznam plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov vedený regionální organizací pro řízení rybolovu či více takovými organizacemi;

Odůvodnění

Je třeba rovněž sdělit zařazení plavidla na seznam plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov vedený regionální organizací pro řízení rybolovu.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ia) technické specifikace daného plavidla.

Odůvodnění

Technické specifikace jsou pro řádnou identifikaci plavidla rovněž nezbytné.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise přijme veškerá opatření nezbytná pro zajištění zveřejnění seznamu Evropského společenství plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, včetně jeho umístění na internetovou stránku GŘ pro rybolov.

2. Komise zveřejní seznam Evropského společenství uvádějící plavidla provádějící nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov v Úředním věstníků Evropské unie a přijme veškerá opatření nezbytná pro zajištění zveřejnění tohoto seznamu, včetně jeho umístění na internetovou stránku GŘ pro rybolov.

Odůvodnění

Seznam tak bude k dispozici v jednoznačně určené úřední publikaci.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Article 30 – paragraphe 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Postupem podle článku 52 bude Komise identifikovat třetí státy, které považuje za nespolupracující v boji proti nezákonným, nehlášeným a neregulovaným činnostem.

1. Postupem podle článku 52 bude Komise identifikovat třetí státy, které považuje za nespolupracující v boji proti nezákonným, nehlášeným a neregulovaným činnostem, a to na základě jednoznačných, transparentních a objektivních kritérií.

Odůvodnění

Veškeré zařazování zemí na tento seznam, které může mít výrazné dopady, se musí zakládat na jednoznačných a objektivních kritériích.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 6 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ba) skutečnost, že daný stát se v oblasti produktů rybolovu podrobil či nepodrobil omezujícím obchodním opatřením regionální organizace pro řízení rybolovu;

Odůvodnění

Jedná se o významný prvek, který je třeba vzít během určování zemí v úvahu. Například Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) označila několik zemí, kterým zakázala provádět různé dovozy tuňáka, neboť jejich plavidla vykonávala nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Případně budou při provádění tohoto článku náležitě vzata v úvahu specifická omezení rozvojových zemí, zejména pokud jde o sledování a kontrolu rybolovných činností a dohled nad nimi.

7. Případně budou při provádění tohoto článku náležitě vzata v úvahu specifická omezení rozvojových zemí, zejména pokud jde o sledování a kontrolu rybolovných činností a dohled nad nimi. Do tří měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost zveřejní Komise analýzu jeho možných dopadů na rozvojové země a předloží návrh financování specifických programů zaměřených na podporu provádění tohoto nařízení a na zamezení jeho případným negativním dopadům.

Odůvodnění

Návrh bude mít výrazný dopad na rozvojové země a Komise přislíbila, že v tomto ohledu poskytne pomoc. Tento pozměňovací návrh jí uloží, aby předložila konkrétní návrh.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Článek 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme veškerá opatření nezbytná pro zajištění zveřejnění seznamu nespolupracujících států způsobem odpovídajícím veškerým požadavkům na zachování důvěrnosti informací, včetně jeho umístění na internetovou stránku GŘ pro rybolov. Seznam bude pravidelně aktualizován a Komise zajistí systém pro automatické oznamování aktualizací členským státům, regionálním organizacím pro řízení rybolovu a všem členům občanské společnosti na jejich vyžádání. Kromě toho předá Komise seznam nespolupracujících států Organizaci Spojených národů pro výživu a zemědělství a regionálním organizacím pro řízení rybolovu pro účely posílení spolupráce mezi Evropským společenstvím a těmito organizacemi zaměřené na předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.

Komise zveřejní seznam nespolupracujících států v Úředním věstníků Evropské unie a přijme veškerá opatření nezbytná pro zajištění zveřejnění tohoto seznamu, včetně jeho umístění na internetovou stránku GŘ pro rybolov, způsobem odpovídajícím veškerým požadavkům na zachování důvěrnosti informací. Seznam bude pravidelně aktualizován a Komise zajistí systém pro automatické oznamování aktualizací členským státům, regionálním organizacím pro řízení rybolovu a všem členům občanské společnosti na jejich vyžádání. Kromě toho předá Komise seznam nespolupracujících států Organizaci Spojených národů pro výživu a zemědělství a regionálním organizacím pro řízení rybolovu pro účely posílení spolupráce mezi Evropským společenstvím a těmito organizacemi zaměřené na předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.

Odůvodnění

Seznam tak bude v každém případě k dispozici v jednoznačně určené úřední publikaci. Část týkající se požadavků na zachování důvěrnosti informací byla přesunuta s cílem jasně ukázat, že se tyto požadavky dotýkají veškerých forem zveřejnění.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 36 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ha) Členské státy odmítnou udělit povolení vývozu z plavidla plujícího pod jejich vlajkou, pokud je uvedeno na seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov.

Odůvodnění

Nemělo by být možné, aby vlastník plavidla z EU prostou změnou vlajky na své lodi obešel účinky toho, že se jeho plavidlo nachází na tomto seznamu.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 36 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ja) Členské státy nesmějí v žádném případě poskytnout podpory či dotace plavidlům provádějícím nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 37 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) členské státy budou informovat všechny dovozce, subjekty provádějící překládku, odběratele, dodavatele zařízení, bankéře a subjekty poskytující další služby o rizicích obchodů souvisejících s rybolovnými činnostmi se státními příslušníky těchto států;

h) všechny členské státy budou informovat všechny dovozce, subjekty provádějící překládku, odběratele, dodavatele zařízení, bankéře a subjekty poskytující další služby usazených na jejich území o rizicích obchodů souvisejících s rybolovnými činnostmi se státními příslušníky těchto států;

Odůvodnění

Je zapotřebí upřesnit, kdo bude koho informovat.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 37 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) Komise navrhne vypovězení všech stálých dvoustranných dohod o rybolovu nebo dohod o partnerství v oblasti rybolovu s těmito státy;

i) Komise navrhne vypovězení všech stálých dvoustranných dohod o rybolovu nebo dohod o partnerství v oblasti rybolovu s těmito státy, pokud znění dané dohody obsahuje závazky v oblasti boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

Odůvodnění

Vypovězení dohody musí být vázáno na oblasti v této dohodě uvedené. V opačném případě může Komise využít jiné nástroje.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 41 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) činnosti považované za činnosti zakládající podstatu nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činností v souladu s kritérii stanovenými v článku 3;

a) činnosti považované za činnosti představující nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti v souladu s kritérii stanovenými v článku 3 a uvedené na seznamu v příloze (…) týkajícím se závažného porušování;

Odůvodnění

Článek 3 stanovuje pouze kritéria, která jsou v některých případech příliš široká. Je třeba dále upřesnit, které činnosti lze považovat za nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a ve kterých oblastech.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byla fyzická osoba, která se dopustila závažného porušení předpisů, nebo právnická osoba odpovědná za závažné porušení předpisů potrestána účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi, zahrnujícími pokuty ve výši nejméně 300 000 EUR pro fyzické osoby a nejméně 500 000 EUR pro právnické osoby.

1. Členské státy zajistí, aby byla fyzická osoba, která se dopustila závažného porušení předpisů, nebo právnická osoba odpovědná za závažné porušení předpisů potrestána účinnými, přiměřenými a odrazujícími správními sankcemi, formou pokuty ve výši nejméně 300 000 EUR pro fyzické osoby a nejméně 500 000 EUR pro právnické osoby.

Odůvodnění

Původní znění nečiní rozdíl mezi správními a trestněprávními sankcemi, ačkoli na jedné straně přetrvávají pochybnosti ohledně pravomocí Komise, co se týče trestněprávních sankcí, a na druhé straně právní řád některých členských států neumožňuje v oblasti rybolovu trestněprávní sankce ukládat.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou rovněž zvolit uložení trestněprávních sankcí pod podmínkou, že jsou přinejmensím rovnocenné správním sankcím.

Odůvodnění

I přes odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k odstavci 1 je třeba rovněž zohlednit možnost uplatňování trestněprávních sankcí, pokud to umožňuje právní řád dotčeného členského státu.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Článek 45 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 45 a

 

Další sankce

 

Sankce stanovené v této kapitole mohou být provázeny dalšími sankcemi nebo opatřeními, zejména:

 

a) dočasným (nejméně během programového období) nebo trvalým zákazem přístupu k veřejné podpoře nebo dotacím.

 

b) povinností plavidel provádějících nezákonný, nehlášený nebo neregulovaný rybolov vrátit veřejnou podporu nebo dotace během příslušného rozpočtového období.

Odůvodnění

Je třeba zakázat plavidlům provádějícím nezákonný, nehlášený nebo neregulovaný rybolov přístup k veřejné podpoře nebo dotacím nejméně během období operačního programu. Odstranění takových plavidel ze seznamu oprávněných příjemců by mělo být rovněž povinné, aby daňoví poplatníci nedotovali plavidla či provozovatele, kteří byli odsouzeni za trestnou činnost. Plavidla provádějící nezákonný, nehlášený nebo neregulovaný rybolov by neměla získávat podporu od daňových poplatníků a plavidla, která od nich během období operačního programu peníze obdržela, je musí vrátit.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-1. Během prvního roku po vstupu nařízení v platnost jsou kontroly prováděny každých šest měsíců s cílem zhodnotit schopnost členských států dodržovat jeho ustanovení v plném rozsahu. Jsou-li zjištěna porušení, mohou být dané členské státy vyzvány, aby provedly nezbytné úpravy.

Odůvodnění

K plnému uplatňování navrhovaných pravidel bude v jistých členských státech zapotřebí přistoupit k úpravám vnitrostátních právních předpisů, systému kontroly, kritérií financování, výcviku atd.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Příloha II

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato příloha se vypouští.

Odůvodnění

Cílem je zajistit soulad s pozměňovacím návrhem na vypuštění článku 20.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov je vážný a narůstající celosvětový problém. Příčinami a dopady nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu a opatřeními, která byla (či nebyla) přijata EU a mezinárodním společenstvím, se zabývá první zpráva Marie-Hélène Aubertové [1]. V této zprávě Parlament vznesl několik požadavků:

· lepší provádění ustanovení společné rybářské politiky pro omezení nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu prováděného plavidly EU (odstavec 8)

· zákaz obchodu s rybami pocházejícími z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (odst. 14, bod ii)

· vytvoření seznamu plavidel ve Společenství, které se zabývají nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem (odst. 18, druhý bod)

· společné minimální tresty za závažná porušení (odst. 18, třetí bod)

· požadavek na to, aby byl legální původ ryb prokázán před tím, než jsou vyloženy v přístavech EU či dovezeny do EU (odst. 18, šestý bod)

· zákaz vstupu do přístavů EU plavidlům, které se zabývají nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem, a rybám pocházejícím z těchto lodí (odstavec 20)

· žádost adresovaná dovozcům, přepravcům atd., aby žádným způsobem nenakládali s rybami pocházejícími z plavidel, které se zabývají nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem (odstavec 20).

Těmto požadavkům se dostalo široké podpory napříč politickým spektrem jak ve Výboru pro rybolov, tak v Parlamentu.

Komise rychle reagovala a vypracovala včasný a komplexní návrh nařízení pro boj s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem, ať už k němu dochází kdekoliv. Tento návrh si zaslouží plnou podporu Parlamentu, neboť do značné míry vychází z požadavků, které vznesl samotný Parlament. Pokud bude návrh přijat ve své současné podobě, postaví se Společenství do čela mezinárodního úsilí o vymýcení nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu a ze své pozice bude moci vyvíjet tlak na státy, které i nadále umožňují svým plavidlům nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov. Vzhledem k tomu, že Společenství je jednou z největších rybářských velmocí a největším trhem na světě, je nezpochybnitelnou povinností EU stát v čele tohoto úsilí.

Tento návrh je komplexní, mezi základní prvky nicméně patří:

· vytvoření seznamu plavidel (jak plavidel plujících pod vlajkou EU, tak plavidel plujících pod vlajkami třetích zemí), které provádějí nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov;

· režim státní přístavní kontroly, který by zakazoval vstup plavidlům třetích zemí, která provádějí nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov;

· zákaz dovozu ryb pocházejících z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu vymáhaný tím, že stát vlajky bude muset předložit osvědčení, že úlovek byl získán zákonným způsobem;

· zavedení systému varování na úrovni Společenství, bude-li existovat podezření, že určitý úlovek pochází z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu;

· zákaz dovozu ryb ze zemí, které byly označeny za země nespolupracující s režimem EU;

· popis opatření, jež mají být v každé z výše uvedených situací přijata.

Je samozřejmě zapotřebí zajistit plný soulad mezi tímto návrhem a „nařízením o kontrolním režimu“[2] (které bude v říjnu roku 2008 předmětem nového návrhu nařízení Rady).

Kontroverzní body návrhu

Spory vyvolávají tři hlavní body návrhu – rozsah působnosti nařízení, osvědčení o úlovku a sjednocení postihů.

1.  Oblast působnosti nařízení

Otázkou zde zůstává, zda by se nařízení mělo vztahovat i na plavidla plující pod vlajkou EU, nebo pouze na plavidla třetích zemí.

Společenství musí na vlastní plavidla a subjekty bezpochyby uplatňovat stejná pravidla jako na ostatní. Členské státy a někteří zástupci odvětví tvrdí, že plavidla EU jsou již regulována pravidly společné rybářské politiky, a proto se zásadně liší od plavidel ostatních zemí. Tím říkají: my jsme lepší než všichni ostatní. Tento názor není opodstatněný hned z několika důvodů.

Za prvé, i ostatní země mají předpisy pro řízení rybolovu a často se jedná o velmi podrobná a někdy mnohem přísnější pravidla, než jaká jsou uplatňována v EU. Podrobnější předpisy mají například Norsko, Island, Kanada, Austrálie a další. EU není jediná, kdo rybolov reguluje.

Za druhé, to, že plavidla EU podléhají přísnější kontrole než plavidla ostatních zemí, je smyšlenka, kterou šíří někteří zástupci odvětví rybolovu EU a určité členské státy. V nedávno zveřejněné zprávě Evropského účetního dvora[3] je jasně uvedeno, v jakém rozsahu členské státy pravidla společné rybářské politiky nevymáhají. V EU neexistuje „kultura dodržování pravidel“, což uznalo i samotné odvětví. Zpráva Účetního dvora měla velkou publicitu a ostatní země mají nyní o tom, co se v EU děje, přehled.

Největší skandály v oblasti nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu v posledních letech se týkaly tuňáka obecného, tresky v Barentsově a Baltském moři a ledovky patagonské a do všech byli výrazně zapleteni dovozci, subjekty či plavidla EU. EU je tedy v mnoha různých směrech úzce spjata s několika vážnými případy nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Zatímco některé země jako Čína, Korea nebo účelové vlajky příliš neusilují o provádění pravidel, existuje mnoho zemí, jež považují Společenství spíše za součást problému nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu než za příklad, který je hodný následování.

Během veřejných konzultací, které byly vedeny před předložením návrhu, vyzval Poradní výbor pro rybolov a akvakulturu (ACFA) k tomu, aby byla při řešení problematiky nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu uplatňována nediskriminační opatření[4].

Nebudou-li se ustanovení nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu vztahovat na plavidla EU, vyvolá to oprávněné námitky, že EU si výsadu provádění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu ponechává, zatímco ostatní kritizuje.

Za třetí, pokud by EU uplatňovala na nezákonnou, nehlášenou a neregulovanou činnost prováděnou plavidly třetích zemí jiné režimy a podmínky, jednalo by se podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO) o diskriminační přístup. Jedním z důsledků zařazení plavidla na seznam plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov by byl zákaz dovozu ryb z tohoto plavidla – jinými slovy: překážka pro obchodování. Jestliže se Společenství pokusí vytvořit překážky pro obchodování s produkty z jiných zemí na základě opatření, která pro jeho členské státy neplatí, bude to jednoznačně v rozporu se zásadami WTO o nediskriminaci. Společenství může a musí zaujmout takový postoj, který jej bude opravňovat k uplatňování opatření vůči subjektům třetích zemí, jež budou v nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu nadále pokračovat.

2.  Uplatňování postihů

Ve stávající podobě se postihy uplatňované jednotlivými členskými státy výrazně liší a Komise i Účetní dvůr konstatovaly, že tyto pokuty nemají odrazující účinek. Ke sjednocení postihů, jež musí být dostatečně důrazné, aby odrazovaly od dalšího provádění nezákonné činnosti, a nikoli pouze jedním z nákladů podnikání[5], již dlouho vyzývá i Parlament.

Ačkoli členské státy tvrdí, že ukládání trestních postihů je v jejich pravomoci, Evropský soudní dvůr ve svém nedávném rozhodnutí[6] uvádí, že Společenství může stanovit povinnost členských států ukládat trestní postihy, přičemž o povaze a výši těchto postihů rozhodují členské státy. To se však týká trestních postihů. Návrh uplatňování trestních postihů nepožaduje, usiluje pouze o dosažení toho, aby byly maximální pokuty, které bude možné uložit, dostatečně vysoké a odrazující. Kromě toho stávající vysoká míra odlišnosti postihů některé rybáře EU diskriminuje.

Pro řádné provádění tohoto nařízení bude zapotřebí silná integrace subjektů kontroly a dohledu na úrovni Společenství, včetně vytvoření sboru inspektorů Společenství. V tomto hledisku společné rybářské politiky subsidiarita v zajišťování potřebné míry dodržování stanovených pravidel jednoznačně selhala.

Vzhledem k tomu, že plavidla provádějící nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov se soustřeďují na nejlukrativnější oblasti rybolovu (tuňák obecný, treska), je nezbytné, aby mohly být ukládány dostatečně odrazující postihy.

3.  Osvědčení o úlovku

Osvědčení o úlovku by umožnilo mnohem lepší zpětnou sledovatelnost rybího produktu, a bylo by tedy jedním z hlavních nástrojů nařízení. Bylo popisováno jako příliš složité, ale rybolov v dnešním globalizovaném světě je velmi složitým odvětvím, kdy ulovené ryby do okamžiku prodeje spotřebiteli putují po celém světě. Jejich převážení přes četné hranice, přístavy a letiště poskytuje mnoho příležitostí k přidávání nelegálních úlovků k úlovkům legálním, a tedy de facto k „praní“ ryb pocházejících z nezákonné, nehlášené a neregulované činnosti. Účinný a komplexní systém zpětné sledovatelnosti je zásadním předpokladem pro minimalizaci „praní“ nezákonných, nehlášených a neregulovaných úlovků, k němuž dochází.

Řada členských států trvá na tom, že osvědčení nesmí být překážkou pro obchodování, neboť EU ryby potřebuje pro svůj zpracovatelských průmysl a trh. Nechtějí systém osvědčení, který by měl vliv na dodávky ryb do EU. V některých oblastech rybolovu, jako např. v případě výše uvedených druhů (tuňák obecný, treska atd.), je nicméně míra zastoupení nezákonných, nehlášených a neregulovaných ryb velmi vysoká, někdy tvoří i více než polovinu celkového úlovku, a některé subjekty působící v tomto odvětví v EU této skutečnosti využívají. Z povahy věci tedy vyplývá, že režim pro zpětnou sledovatelnost musí mít možnost zasahovat do trhu, neboť v opačném případě postrádá smysl. Navíc většina ryb dovážených do EU nepochází z oblastí rybolovu, v nichž by používání těchto osvědčení představovalo přílišnou zátěž, mohla by však umožnit zjišťování nezákonných, nehlášených a neregulovaných úlovků v ostatních oblastech.

Komise, členské státy a subjekty působící v tomto odvětví by se měly společně zasadit o nalezení systému, který by byl účinný a výkonný a zároveň představoval co nejnižší administrativní zátěž, avšak osvědčení o úlovku musí být nadále jedním z pilířů nařízení. Jinak bude celý režim pouze kosmetickou úpravou, která nebude mít na nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov výraznější vliv.

Rozvojové země

Mnohé z rozvojových zemí nedisponují dostatečnými zdroji (finančními, logistickými, administrativními, lidskými atp.), které by jim umožnily splnit tak vysoký počet kontrolních a certifikačních podmínek, jež by navrhované nařízení stanovilo pro jejich vstup na trh EU. Na konferenci na vysoké úrovni o vymýcení nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, která se konala v říjnu roku 2007 v Lisabonu, mnoho partnerů z rozvojových zemí prohlásilo, že chtějí přispět k boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, avšak s naplňováním tohoto odhodlání potřebují pomoci.

Návrh tuto potřebu se o této potřebě zmiňuje (článek 30), konkrétní opatření však neuvádí. Je nezbytné, aby Komise s těmito zeměmi spolupracovala a vedla rozsáhlé konzultace s jejich vládami i místními subjekty působícími v odvětví rybolovu a zpracovatelského průmyslu (a to nikoli pouze se zeměmi, s nimiž EU podepsala dohodu o partnerství v oblasti rybolovu), a umožnila jim tak vytvořit vhodné kontrolní programy a režimy zpětné sledovatelnosti, aby nebyly připraveny o možnost vyvážet své produkty na trh Společenství. Některé rozvojové země si vypracovaly pro oblast nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu vlastní akční plány, k jejichž vytvoření vyzývá Organizace OSN pro výživu a zemědělství ve svém mezinárodním akčním plánu pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, nebo takový plán v současné době připravují. Společenství (Komise ve spolupráci s členskými státy) by mělo těmto zemím pomoci identifikovat jejich potřeby a poté tyto potřeby naplňovat.

Konzultace a spolupráce

Pro další vylepšení kontrolního systému Společenství, včetně tohoto nařízení i revize nařízení o kontrolním režimu, bude zapotřebí úzká spolupráce ze strany institucí Společenství, členských států, regionálních poradních sborů a dalších zúčastněných stran, včetně zástupců odvětví a spotřebitelů, v oblasti sběru a šíření informací.

Dlouhodobý přístup

Jak již bylo uvedeno, pokud bude návrh přijat ve stávající podobě, dostane se EU do čela celosvětového boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Nicméně ani Společenství nemůže bojovat osamoceně, ale potřebuje partnery. Je proto nezbytné zintenzivnit úsilí prostřednictvím regionálních organizací pro řízení rybolovu a dalších mezinárodních fór, aby byla podobná opatření, jako jsou opatření uvedená v tomto návrhu, přijata celosvětově dalšími zeměmi, resp. mezinárodními organizacemi.

Pokud tento postup přinese výsledky, pak může EU skutečně tvrdit, že s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem účinně bojuje.

  • [1]  A6-0015/2007, zpráva o provádění akčního plánu EU proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, usnesení EP ze dne 15. února 2007 (P6_TA(2007)0044).
  • [2]  Nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku.
  • [3]  Zvláštní zpráva č. 7/2007 (Úř. věst. C 317, 28.12.2007).
  • [4]  ACFA – EP(07)38 v konečném znění, Brusel, 30. března 2007. Stanovisko výboru ACFA k nové strategii Komise pro boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.
  • [5]  Např. viz zprávy A5-0228/2002 (Attwool), A5-0470/2001 (Miguelez Ramos) a A4-0298/1997 (Fraga Estevez).
  • [6]  Případ C-440/5 Komise v. Rada, rozsudek ze dne 23. října 2007.

STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (9. 4. 2008)

pro Výbor pro rybolov

o návrhu nařízení Rady o zavedení režimu Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu
(KOM(2007)0602 – C6‑0454/2007 – 2007/0223(CNS))

Navrhovatel: Daniel Varela Suanzes-Carpegna

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov je jednou z nejzávažnějších hrozeb pro udržitelnost rybích populací a biologickou rozmanitost moří. Tento návrh Komise je tedy velmi vítán.

Vzhledem k tomu, že Evropské společenství je největším trhem a zaujímá první místo mezi dovozci produktů rybolovu, je hlavně na Společenství, aby zavedlo režim, který zabrání nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, a což je stejně důležité, i obchodování s jeho produkty. Nicméně je nanejvýš důležité, aby byl tento režim v souladu s mnohostrannými a dvoustrannými mezinárodními závazky.

Hlavním cílem režimu osvědčení musí být zajištění možnosti zpětného vysledování. Musí být možné vysledovat celou cestu určitého produktu od ulovení po konečné místo určení napříč celým dodavatelským řetězcem.

Velká část nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činností se odehrává buď v mezinárodních vodách, nebo ve vodách rozvojových zemí, v nichž se vylodění mohou uskutečnit. Pro zajištění účinnosti režimu by mohla být rozvojovým zemím poskytnuta pomoc. Členské státy a Komise by mohly uznat, že pro to, aby rozvojové země dokázaly dostát požadavkům EU a mezinárodním požadavkům, bude potřebná pomoc. Mohla by být poskytnuta finanční pomoc i školící programy; což by také zamezilo vytvoření mimocelních překážek.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí[1]Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Pro zajištění slučitelnosti s pravidly WTO o nediskriminaci a národním zacházení by nic v tomto nařízení nemělo mít za následek diskriminační zacházení, pokud jde o opatření přijatá k boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

Odůvodnění

S cílem neporušit závazky WTO by měly být tyto závazky zmíněny také v článku 1.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 13

(13) Dovoz produktů rybolovu pocházejících z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu do Společenství je třeba zakázat; pro zajištění účinnosti tohoto zákazu a dále pro zajištění toho, že byly všechny dovezené produkty odloveny v souladu s opatřeními na zachování a řízení živých mořských zdrojů, případně s dalšími příslušnými pravidly vztahujícími se na dotčené rybářské plavidlo, by měl být zaveden režim osvědčení vztahující se na všechny dovozy produktů rybolovu do Společenství.

(13) Dovoz produktů rybolovu pocházejících z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu do Společenství je třeba zakázat; pro zajištění účinnosti tohoto zákazu, zajištění možnosti zpětného vysledování a dále pro zajištění toho, že byly všechny dovezené produkty odloveny v souladu s opatřeními na zachování a řízení živých mořských zdrojů, případně s dalšími příslušnými pravidly vztahujícími se na dotčené rybářské plavidlo, by měl být zaveden režim osvědčení vztahující se na všechny dovozy produktů rybolovu do Společenství.

Odůvodnění

Měli bychom zmínit tento specifický cíl.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 14

(14) Při provádění režimu osvědčení by mělo vzít Společenství v úvahu omezené kapacity rozvojových zemí.

(14) Při provádění režimu osvědčení by mělo vzít Společenství v úvahu všechny omezené kapacity rozvojových zemí a mělo by jim pomoci vyvarovat se případných mimocelních obchodních překážek.

Odůvodnění

Pokud má být režim osvědčení plně funkční, nestačí pouze vzít v úvahu omezené kapacity.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 14 a (nový)

 

(14a) Pomoc by mohla být mimo jiné k dispozici ve formě finanční pomoci a technické podpory i školících programů.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34) Pro zajištění toho, aby byl nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov náležitě vyšetřen a mohla být použita opatření stanovená v tomto nařízení, je nezbytná spolupráce členských států, Komise a třetích zemí; na podporu této spolupráce by měl být zaveden systém vzájemné pomoci.

(34) Pro zajištění toho, aby byl nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov náležitě vyšetřen a mohla být použita opatření stanovená v tomto nařízení, je nezbytná spolupráce a koordinace členských států, Komise a třetích zemí a výměna osvědčených postupů mezi nimi; na podporu této spolupráce by měl být zaveden systém vzájemné pomoci.

Odůvodnění

Koordinace a výměna osvědčených postupů je také nezbytná.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37) Toto nařízení označuje nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov za zvlášť závažné porušení platných zákonů, pravidel nebo nařízení, neboť závažně ohrožuje dosažení cílů porušovaných pravidel a ohrožuje udržitelnost dotčených populací nebo zachování mořského prostředí. Vzhledem ke svému omezenému rozsahu působnosti se musí toto nařízení opírat o nařízení Rady 2847/93, kterým se zavádí základní rámec pro kontrolu a sledování rybolovných činností v rámci společné rybářské politiky, a doplňovat je. Proto toto nařízení posiluje pravidla nařízení 2847/93 v oblasti přístavních inspekcí plavidel třetích zemí (články 28e, 28f a 28g), která jsou nyní zrušena a nahrazena režimem přístavních inspekcí stanoveným v kapitole II tohoto nařízení. Kromě toho toto nařízení stanoví v kapitole X režim sankcí, který se vztahuje konkrétně na nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti. Ustanovení nařízení 2847/93, která se týkají se sankcí (článek 31), zůstávají tedy v platnosti, pokud jde o porušení pravidel společné rybářské politiky, která nejsou předmětem tohoto nařízení.

(37) Toto nařízení označuje nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov za zvlášť závažné porušení platných zákonů, pravidel nebo nařízení, neboť závažně ohrožuje dosažení cílů porušovaných pravidel a ohrožuje přežití legálního rybolovu, udržitelnost odvětví a dotčených populací a zachování mořského prostředí. Vzhledem ke svému omezenému rozsahu působnosti se musí toto nařízení opírat o nařízení Rady 2847/93, kterým se zavádí základní rámec pro kontrolu a sledování rybolovných činností v rámci společné rybářské politiky, a doplňovat je. Proto toto nařízení posiluje pravidla nařízení 2847/93 v oblasti přístavních inspekcí plavidel třetích zemí (články 28e, 28f a 28g), která jsou nyní zrušena a nahrazena režimem přístavních inspekcí stanoveným v kapitole II tohoto nařízení. Kromě toho toto nařízení stanoví v kapitole X režim sankcí, který se vztahuje konkrétně na nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti. Ustanovení nařízení 2847/93, která se týkají sankcí (článek 31), zůstávají tedy v platnosti, pokud jde o porušení pravidel společné rybářské politiky, která nejsou předmětem tohoto nařízení.

Odůvodnění

Je nezbytné upřesnit povahu stávající hrozby.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 1 odst. 2

Za tímto účelem přijme každý členský stát v souladu s právem Společenství patřičná opatření k zajištění účinnosti tohoto režimu. Příslušným orgánům pak poskytne dostatečné prostředky, aby mohly plnit své úkoly vymezené v tomto nařízení.

Za tímto účelem přijme každý členský stát v souladu s právem Společenství a mnohostrannými a dvoustrannými mezinárodními závazky patřičná opatření k zajištění účinnosti tohoto režimu. Příslušným orgánům pak poskytne dostatečné prostředky, aby mohly plnit své úkoly vymezené v tomto nařízení.

Odůvodnění

S cílem neporušit mnohostranné nebo dvoustranné závazky by měly být tyto závazky zmíněny také v článku 1.

POSTUP

Název

Systém Společenství proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu

Referenční údaje

KOM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS)

Příslušný výbor

PECH

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

11.12.2007

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Daniel Varela Suanzes-Carpegna

20.11.2007

 

 

Datum přijetí

8.4.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Graham Booth, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Alain Lipietz, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Sebastian Valentin Bodu, Ole Christensen, Rovana Plumb

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Catherine Neris

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úř. věst.

POSTUP

Název

Systém Společenství proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu

Referenční údaje

KOM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS)

Datum konzultace s EP

7.12.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

11.12.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

11.12.2007

INTA

11.12.2007

ENVI

11.12.2007

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

DEVE

5.11.2007

ENVI

27.11.2007

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Marie-Hélène Aubert

22.11.2007

 

 

Datum přijetí

19.5.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jim Allister, Stavros Arnaoutakis, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Luca Romagnoli, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Cornelis Visser

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Raül Romeva i Rueda

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Willem Schuth, Kathy Sinnott, Kyösti Virrankoski

Datum předložení

23.5.2008