SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na prevenciu a odstránenie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu a na odrádzanie od neho (NNN rybolov)

23.5.2008 - (KOM(2007)0602 – C6‑0454/2007 – 2007/0223(CNS)) - *

Výbor pre rybné hospodárstvo
Spravodajkyňa: Marie-Hélène Aubert

Postup : 2007/0223(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0193/2008

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na prevenciu a odstránenie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu a na odrádzanie od neho (NNN rybolov)

(KOM(2007)0602 – C6‑0454/2007 – 2007/0223(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0602),

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6–0454/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A6‑0193/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) Aby sa zabezpečil súlad s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie týkajúcimi sa nediskriminovania a zaobchádzania na národnej úrovni, toto nariadenie by v žiadnom prípade nemalo viesť k diskriminačnému zaobchádzaniu, čo sa týka opatrení prijatých na boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN).

Odôvodnenie

Tieto povinnosti by sa mali uviesť aj v článku 1, aby nedochádzalo k porušovaniu záväzkov vyplývajúcich z členstva vo WTO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Najvzdialenejšie regióny Európskej únie uvedené v článku 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a v článku 349 Lisabonskej zmluvy si v rámci boja proti NNN rybolovu vzhľadom na mimoriadne citlivú povahu svojich ekosystémov vyžadujú osobitnú pozornosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Podľa Medzinárodného akčného plánu na prevenciu a odstránenie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu a na odrádzanie od neho, ktorý prijala Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v roku 2001, NNN rybolov predstavuje rybolovné činnosti považované za nezákonné, neohlásené alebo neregulované, ak:

1. Nezákonný rybolov súvisí s činnosťami:

ktoré vykonávajú národné alebo zahraničné plavidlá vo vodách podliehajúcich jurisdikcii štátu bez povolenia tohto štátu alebo v rozpore s jeho zákonmi a právnymi predpismi;

– ktoré vykonávajú plavidlá plaviace sa pod vlajkou štátov, ktoré sú členmi príslušnej regionálnej organizácie pre riadenie rybolovu, ale vykonávajú svoju činnosť v rozpore s opatreniami v oblasti ochrany a riadenia prijatými touto organizáciou a záväznými pre dané štáty alebo v rozpore s príslušnými ustanoveniami platného medzinárodného práva; alebo

ktorými sa porušujú vnútroštátne právne predpisy alebo medzinárodné povinnosti, vrátane tých, ktoré prijali spolupracujúce štáty príslušnej regionálnej organizácie pre riadenie rybolovu.

2. Neohlásený rybolov súvisí s rybolovnými činnosťami:

– ktoré neboli príslušnému vnútroštátnemu orgánu ohlásené alebo boli ohlásené nesprávne, v rozpore s vnútroštátnymi zákonmi a právnymi predpismi; alebo

ktoré sa vykonávajú v oblasti podliehajúcej kompetencii príslušnej regionálnej organizácie pre riadenie rybolovu a neboli ohlásené alebo boli ohlásené nesprávne, v rozpore s postupmi podávania správ tejto organizácie.

3. Neregulovaný rybolov súvisí s rybolovnými činnosťami:

– ktoré v oblasti pôsobenia príslušnej regionálnej organizácie pre riadenie rybolovu vykonávajú plavidlá bez štátnej príslušnosti alebo plaviace sa pod vlajkou štátu, ktorý nie je členom tejto organizácie, alebo rybolovný subjekt spôsobom, ktorý nie je v súlade alebo je v rozpore s opatreniami v oblasti ochrany a riadenia tejto organizácie; alebo

v oblastiach alebo na zásobách rýb, v súvislosti s ktorými neexistujú žiadne platné opatrenia v oblasti ochrany a riadenia, a kde sa takéto rybolovné činnosti vykonávajú spôsobom nezlučiteľným so zodpovednosťou štátu za ochranu živých morských zdrojov podľa medzinárodného práva;

(5) Podľa Medzinárodného akčného plánu na prevenciu a odstránenie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu a na odrádzanie od neho, ktorý prijala Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v roku 2001, NNN rybolov predstavuje rybolovné činnosti považované za nezákonné, neohlásené alebo neregulované.

Odôvodnenie

Tento text patrí do článku s vymedzeniami pojmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Treba zakázať dovoz produktov rybolovu pochádzajúcich z NNN rybolovu do Spoločenstva; aby bol tento zákaz účinný a aby sa zabezpečil výlov dovážaných produktov v súlade s medzinárodnými opatreniami v oblasti ochrany a riadenia a prípadne aj s ďalšími relevantnými predpismi uplatňovanými na príslušné rybárske plavidlá, treba zaviesť certifikačný systém uplatňovaný na všetky dovozy produktov rybolovu do Spoločenstva.

(13) Treba zakázať dovoz produktov rybolovu pochádzajúcich z NNN rybolovu do Spoločenstva; aby bol tento zákaz účinný, aby sa zaručila sledovateľnosť a aby sa zabezpečil výlov dovážaných produktov v súlade s medzinárodnými opatreniami v oblasti ochrany a riadenia a prípadne aj s ďalšími relevantnými predpismi uplatňovanými na príslušné rybárske plavidlá, treba zaviesť certifikačný systém uplatňovaný na všetky dovozy produktov rybolovu do Spoločenstva.

Odôvodnenie

Treba spomenúť tento konkrétny cieľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Spoločenstvo by malo pri implementácii certifikačného systému zohľadniť kapacitné obmedzenia rozvojových krajín.

(14) Spoločenstvo by malo pri implementácii certifikačného systému zohľadniť všetky kapacitné obmedzenia rozvojových krajín a malo by im pomôcť vyhnúť sa možným netarifným prekážkam pri obchodovaní.

Odôvodnenie

Ak má byť certifikačný systém plne funkčný, nestačí zohľadniť len kapacitné obmedzenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Pomoc by sa okrem iného mohla poskytnúť formou finančnej alebo technickej podpory, ako aj vzdelávacích programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Spolupráca medzi členskými štátmi, Komisiou a tretími štátmi je dôležitá na zabezpečenie toho, aby sa NNN rybolov náležite vyšetroval a aby sa mohli uplatňovať opatrenia stanovené v tomto nariadení; mal by sa ustanoviť systém vzájomnej pomoci na posilnenie tejto spolupráce.

(34) Spolupráca, koordinácia a výmena osvedčených postupov medzi členskými štátmi, Komisiou a tretími štátmi je dôležitá na zabezpečenie toho, aby sa NNN rybolov náležite vyšetroval a aby sa v budúcnosti mohli uplatňovať opatrenia stanovené v tomto nariadení. Mal by sa ustanoviť systém vzájomnej pomoci na posilnenie tejto spolupráce.

Odôvodnenie

Koordinácia a výmena osvedčených postupov sú takisto potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Toto nariadenie označuje NNN rybolov za mimoriadne závažné porušenie platných zákonov, pravidiel alebo právnych predpisov, keďže nebezpečne podkopávajú dosahovanie cieľov porušovaných predpisov a ohrozujú trvalú udržateľnosť príslušných zásob alebo ochranu morského prostredia. Vzhľadom na obmedzenú pôsobnosť tohto nariadenia sa musí jeho vykonávanie odvolávať na nariadenie Rady č. 2847/93, ktoré ustanovuje základný rámec pre kontrolu a monitorovanie rybolovných činností podliehajúcich spoločnej politike rybného hospodárstva, a musí uvedené nariadenie dopĺňať. Preto toto nariadenie posilňuje predpisy nariadenia č. 2847/93 v oblasti prístavných inšpekcií plavidiel tretích krajín (článok 28 písm. e), 28 písm. f) a 28 písm. g)), ktoré sa teraz rušia a nahrádzajú režimom prístavnej inšpekcie zriadeným v kapitole II tohto nariadenia. Okrem toho toto nariadenie v kapitole X ustanovuje režim postihov, ktorý sa uplatňuje osobitne na činnosti NNN rybolovu. Ustanovenia nariadenia č. 2847/93 týkajúce sa postihov (článok 31) zostávajú v platnosti pre porušovanie iných predpisov spoločnej politiky rybného hospodárstva, ako sú tie, ktorými sa zaoberá toto nariadenie.

(37) Toto nariadenie označuje NNN rybolov za mimoriadne závažné porušenie platných zákonov, pravidiel alebo právnych predpisov, keďže nebezpečne podkopávajú dosahovanie cieľov porušovaných predpisov a ohrozujú prežitie rybárov vykonávajúcich legálny rybolov, trvácnosť odvetvia a príslušných zásob a ochranu morského prostredia. Vzhľadom na obmedzenú pôsobnosť tohto nariadenia sa musí jeho vykonávanie odvolávať na nariadenie Rady č. 2847/93, ktoré ustanovuje základný rámec pre kontrolu a monitorovanie rybolovných činností podliehajúcich spoločnej politike rybného hospodárstva, a musí uvedené nariadenie dopĺňať. Preto toto nariadenie posilňuje predpisy nariadenia č. 2847/93 v oblasti prístavných inšpekcií plavidiel tretích krajín (článok 28 písm. e), 28 písm. f) a 28 písm. g)), ktoré sa teraz rušia a nahrádzajú režimom prístavnej inšpekcie zriadeným v kapitole II tohto nariadenia. Okrem toho toto nariadenie v kapitole X ustanovuje režim postihov, ktorý sa uplatňuje osobitne na činnosti NNN rybolovu. Ustanovenia nariadenia č. 2847/93 týkajúce sa postihov (článok 31) zostávajú v platnosti pre porušovanie iných predpisov spoločnej politiky rybného hospodárstva, ako sú tie, ktorými sa zaoberá toto nariadenie.

Odôvodnenie

Treba konkretizovať povahu existujúceho ohrozenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V tejto súvislosti každý členský štát príjme vhodné opatrenia v súlade s právnym poriadkom Spoločenstva na zabezpečenie účinnosti tohto systému. Svojim príslušným orgánom poskytne k dispozícii dostatočné prostriedky, aby im umožnil vykonávať svoje úlohy stanovené v tomto nariadení. 3.

2. V tejto súvislosti každý členský štát prijme v súlade s právnym poriadkom Spoločenstva, ako aj s multilaterálnymi a bilaterálnymi medzinárodnými záväzkami vhodné opatrenia na zabezpečenie účinnosti tohto systému. Svojim príslušným orgánom poskytne k dispozícii dostatočné prostriedky, aby im umožnil vykonávať svoje úlohy stanovené v tomto nariadení. 3.

Odôvodnenie

Tieto povinnosti sa musia spomenúť aj v článku 1, aby neprišlo k porušeniu multilaterálnych a bilaterálnych medzinárodných záväzkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno - a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

- a) NNN rybolov predstavuje nezákonný, neohlásený a neregulovaný rybolov, ak sú splnené nasledujúce podmienky.

1. Nezákonný rybolov tvoria činnosti:

– ktoré vykonávajú národné alebo zahraničné plavidlá vo vodách podliehajúcich jurisdikcii štátu bez povolenia tohto štátu alebo v rozpore s jeho zákonmi a právnymi predpismi,

– ktoré vykonávajú plavidlá plaviace sa pod vlajkou štátov, ktoré sú členmi príslušnej regionálnej organizácie pre riadenie rybolovu (RFMO), ale vykonávajú svoju činnosť v rozpore s opatreniami v oblasti ochrany a riadenia prijatými touto organizáciou a záväznými pre dané štáty alebo v rozpore s príslušnými ustanoveniami platného medzinárodného práva, alebo

– ktorými sa porušujú vnútroštátne zákony alebo medzinárodné povinnosti, vrátane tých, ktoré prijali spolupracujúce štáty príslušnej regionálnej organizácie pre riadenie rybolovu.

2. Neohlásený rybolov tvoria rybolovné činnosti:

– ktoré neboli príslušnému vnútroštátnemu orgánu ohlásené alebo boli ohlásené nesprávne, a to v rozpore s vnútroštátnymi zákonmi a právnymi predpismi; alebo

– ktoré sa vykonávajú v oblasti pôsobenia príslušnej regionálnej organizácie pre riadenie rybolovu a neboli ohlásené alebo boli ohlásené nesprávne, čím sa dostali do rozporu s postupmi podávania správ tejto organizácie.

3. Neregulovaný rybolov tvoria s rybolovné činnosti:

– ktoré v oblasti pôsobenia príslušnej regionálnej organizácie pre riadenie rybolovu vykonávajú plavidlá bez štátnej príslušnosti alebo plaviace sa pod vlajkou štátu, ktorý nie je členom tejto organizácie, alebo ktoré vykonáva rybolovný subjekt spôsobom, ktorý nie je v súlade alebo je v rozpore s opatreniami v oblasti ochrany a riadenia tejto organizácie; alebo

– v oblastiach alebo na zásobách rýb, v súvislosti s ktorými neexistujú žiadne platné opatrenia v oblasti ochrany a riadenia, a kde sa takéto rybolovné činnosti vykonávajú spôsobom nezlučiteľným so zodpovednosťou štátu za ochranu živých morských zdrojov podľa medzinárodného práva.

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu NNN rybolov by sa malo nachádzať skôr v článku s vymedzeniami pojmov ako v odôvodnení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) Názov rybárskeho plavidla „rybárske plavidlo“ znamená akékoľvek plavidlo ľubovoľnej veľkosti používané alebo určené na používanie na účely komerčného využívania zdrojov rybolovu vrátane pomocných lodí, nákladných lodí, lodí na spracovanie rýb a lodí zaoberajúcich sa prekládkou;

a) „rybárske plavidlo“ znamená akékoľvek plavidlo ľubovoľnej veľkosti používané alebo určené na používanie na účely komerčného využívania zdrojov rybolovu, ich chladenia, mrazenia alebo spracovania na palube alebo ich prepravy vrátane pomocných lodí, nákladných lodí, lodí na spracovanie rýb a lodí zaoberajúcich sa prekládkou;

Odôvodnenie

V snahe zabrániť tomu, aby sa do Únie dostávali výrobky pochádzajúce z NNN rybolovu, je potrebné spresniť, že nariadenie sa týka všetkých typov plavidiel, ktoré by mohli prepravovať takéto výrobky, a to bez ohľadu na to, ako vchádzajú do prístavov Spoločenstva, a nezávisle od ich počtu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) „regionálna organizácia pre riadenie rybolovu“ znamená subregionálnu alebo regionálnu organizáciu alebo subjekt s kompetenciou uznávanou medzinárodným právom zavádzať opatrenia v oblasti ochrany a riadenia obsádok rýb alebo rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti vyskytujúcich sa v oblastiach otvorených morí podliehajúcich jej zodpovednosti na základe jej ustanovujúceho dohovoru alebo dohody;

h) „regionálna organizácia pre riadenie rybolovu“ znamená subregionálnu alebo regionálnu organizáciu alebo subjekt s kompetenciou uznávanou medzinárodným právom zavádzať opatrenia v oblasti ochrany a riadenia, ktoré sa vzťahujú na zásoby rýb vyskytujúcich sa v oblastiach otvorených morí podliehajúcich jej zodpovednosti na základe dohovoru alebo dohody o jej ustanovení;

Odôvodnenie

Regionálne organizácie pre riadenie rybolovu (RFMO) sa neobmedzujú len na obsádky rýb alebo na ryby migrujúce na veľké vzdialenosti, preto by mal byť predmet tejto definície všeobecnejšieho rázu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 3 – pododsek 1 – časť 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

j) lovilo alebo vyloďovalo ryby, ktoré nedosahujú lovnú veľkosť, alebo;

j) vyloďovalo ryby, ktoré nedosahujú lovnú veľkosť, alebo

Odôvodnenie

Lov rýb, ktoré nemajú požadovanú veľkosť, je nezákonný a preto by sa tu nemal uvádzať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 3 – pododsek 1 – časť 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) vykonávalo rybolovné činnosti v oblasti regionálnej organizácie pre riadenie rybolovu spôsobom nezlučiteľným s opatreniami tejto organizácie v oblasti ochrany a riadenia alebo v rozpore s týmito opatreniami, pričom sa plaví pod vlajkou štátu, ktorý nie je členom tejto organizácie, alebo

a) vykonávalo rybolovné činnosti v oblasti regionálnej organizácie pre riadenie rybolovu spôsobom nezlučiteľným s opatreniami tejto organizácie v oblasti ochrany a riadenia alebo v rozpore s týmito opatreniami, alebo sa plaví pod vlajkou štátu, ktorý nie je členom tejto organizácie, alebo

Odôvodnenie

Plavidlá plaviace sa pod vlajkou krajiny, ktorá nie je členom RFMO, by sa nemali považovať za plavidlá vykonávajúce rybolov NNN, pretože už zo samotnej definície vyplýva neregulovaný charakter ich rybolovu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Rybárskym plavidlám tretích krajín, ktoré sú uvedené na zozname Spoločenstva plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, sa v súlade s čl. 26 a 29 zakazuje vstup do prístavov členských štátov, využívanie prístavných služieb a vykonávanie vyloďovania, prekládky alebo operácií spracovania na palube v týchto prístavoch.

Odôvodnenie

Nezávisle od odseku 2 nie je zbytočné spresniť, že plavidlám uvedeným na zozname NNN rybolovu sa zakazuje vstup do prístavov členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S výnimkou prípadov pôsobenia vyššej moci sa pre rybárske plavidlá tretích krajín zakazuje vstup do prístavov členských štátov, poskytovanie prístavných služieb a vykonávanie vyloďovania, prekládky alebo operácií spracovania na palube v týchto prístavoch, pokiaľ tieto plavidlá nevyhovujú požiadavkám ustanoveným v tejto kapitole a ostatným súvisiacim ustanoveniam tohto nariadenia.

2. Rybárskym plavidlám tretích krajín, ktoré nie sú uvedené v ods. 1, sa zakazuje vstup do prístavov členských štátov, využívanie prístavných služieb a vykonávanie vyloďovania, prekládky alebo operácií spracovania na palube v týchto prístavoch, pokiaľ tieto plavidlá nevyhovujú požiadavkám ustanoveným v tejto kapitole a ostatným súvisiacim ustanoveniam tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Týmto návrhom sa zosúlaďuje znenie čl. 4 ods. 2 so znením nového odseku 1a, aby sa jeho súčasťou stali aj plavidlá, ktoré, keďže sa neuvádzajú v zozname plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, nedodržiavajú ustanovenia tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. V prípade pôsobenia vyššej moci alebo v prípade sucha môžu rybárske plavidlá uvedené v ods. 1a a 2 vstupovať do prístavov členských štátov s cieľom využívať v nich prístavné služby a prostriedky, ktoré sú nevyhnutne potrebné na riešenie naliehavých prípadov.

Odôvodnenie

Tento nový odsek umožňuje zaradiť do textu prípady uvedené v ods. 1a a 2. Ak treba stanoviť prípady vyššej moci alebo skutočného nebezpečenstva, je taktiež potrebné zabezpečiť, aby okolnosti v rámci možnosti nepodporovali vyloďovanie alebo operácie, ktoré sa týkajú aj úlovkov NNN rybolovu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prekládka medzi rybárskymi plavidlami tretích krajín alebo medzi týmito plavidlami a plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu sa vo vodách Spoločenstva zakazuje a môže sa vykonávať len v prístave v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly.

3. Vo vodách Spoločenstva sa prekládka medzi rybárskymi plavidlami tretích krajín alebo medzi rybárskymi plavidlami tretích krajín a plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu zakazuje s výnimkou určených prístavov v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly.

Odôvodnenie

Cieľom tejto úpravy je väčšia jasnosť textu. Malo by sa poznamenať, že Regionálna poradná rada pre diaľkové flotily žiada zákaz prekládky na mori.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu nemajú právo vykonávať na mori prekládku úlovkov z rybárskych plavidiel tretích krajín mimo vôd Spoločenstva.

4. Mimo vôd Spoločenstva sa prekládka na mori medzi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo medzi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu a plavidlami tretej krajiny zakazuje.

Odôvodnenie

Cieľom tejto úpravy je väčšia jasnosť textu. Malo by sa poznamenať, že Regionálna poradná rada pre diaľkové flotily žiada zákaz prekládky na mori.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty určia miesto, ktoré sa má používať na vyloďovanie alebo miesto blízko pobrežia (určené prístavy), kde sú povolené operácie vyloďovania alebo prekládky rýb podľa odseku 2.

1. Členské štáty určia prístavy, v ktorých sa má uskutočniť vyloďovanie, alebo miesta nachádzajúce sa blízko pobrežia (určené prístavy), kde sú povolené prístavné služby, operácie vyloďovania a prekládky rýb podľa odseku 2.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je jazykové spresnenie a lepšie zosúladenie znenia článku 5 ods. 1 so znením ods. 2 , ktorý zahŕňa aj prístavné služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Kapitáni rybárskych plavidiel tretích krajín alebo ich zástupcovia poskytnú príslušným orgánom členského štátu, ktorého prístav alebo vyloďovacie zariadenie chcú použiť, minimálne 72 hodín pred odhadovaným časom príchodu do prístavu, tieto informácie:

1. S výnimkou prípadov vyššej moci poskytnú kapitáni rybárskych plavidiel tretích krajín alebo ich zástupcovia príslušným orgánom členského štátu, ktorého prístav alebo vyloďovacie zariadenie chcú použiť, minimálne 72 hodín pred odhadovaným časom príchodu do prístavu, tieto informácie:

Odôvodnenie

Ak poveternostná situácia alebo nehoda bráni určitému plavidlu kotviť v prístave, nie v každom prípade je možné dodržať 72-hodinovú lehotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ga) množstvo, ktoré sa má vylodiť alebo preložiť.

Odôvodnenie

Plavidlá nemusia mať nevyhnutne v pláne vyloženie alebo prekládku všetkých úlovkov uvedených v bode f).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže v súlade s postupom ustanoveným v článku 52 udeliť určitým kategóriám rybárskych plavidiel tretích krajín výnimku z povinnosti stanovenej v odseku 1 na obmedzenú a opakovateľnú dobu alebo môže poskytnúť ďalšie oznamovacie obdobie zohľadňujúc okrem iného vzdialenosť medzi loviskami, miestami vylodenia a prístavmi, kde sú príslušné plavidlá zaregistrované alebo zaznamenané.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento druh výnimky sťažuje kontroly, spôsobuje zmätok osôb, ktoré sú kontrolami poverené a narúša uplatňovanie článku. Ostatne je nepochopiteľné, prečo by Komisia mala mať toto právo voľného uváženia, pričom nie je nikde uvedené, v ktorých prípadoch a z akých dôvodov by boli určité plavidlá oslobodené od všeobecnej povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Odchylne od odsekov 2 a 3 môže prístavný členský štát povoliť vstup do prístavu a celé vylodenie alebo jeho časť v prípadoch, ak informácie uvedené v odseku 1 nie sú úplné alebo overovanie nie je dokončené, ale v takýchto prípadoch ponechá dotknuté ryby v skladoch pod kontrolou príslušných orgánov. Ryby sa uvoľnia na predaj, prevzatie alebo prevoz až vtedy, keď sa získajú informácie uvedené v odseku 1 alebo keď sa ukončí proces overovania. Ak sa tento proces neukončí v priebehu 14 dní od vylodenia, prístavný členský štát môže ryby skonfiškovať alebo zlikvidovať v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

4. Odchylne od odsekov 2 a 3 môže prístavný členský štát povoliť vstup do prístavu a celé vylodenie alebo jeho časť v prípadoch, že informácie uvedené v odseku 1 nie sú úplné alebo ich overovanie nie je dokončené, ale v takýchto prípadoch ponechá dotknuté zmrazené ryby v skladoch pod kontrolou príslušných orgánov. Ryby sa uvoľnia na predaj, prevzatie alebo prevoz až vtedy, keď sa získajú informácie uvedené v odseku 1 alebo keď sa ukončí proces overovania. Ak sa tento proces neukončí v priebehu 14 dní od vylodenia, prístavný členský štát môže ryby skonfiškovať alebo zlikvidovať v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Náklady spojené so skladovaním hradia prevádzkovatelia.

Odôvodnenie

Nie je možné uchovávať čerstvé ryby takú dlhú dobu.

Plavidlá, ktoré majú záujem o vstup do prístavu, budú viac nútené dodržiavať ohlasovaciu povinnosť, ak budú vedieť, že náklady spojené s kontrolami, ktoré vykonáva prístavný členský štát v dôsledku neoznámenia všetkých požadovaných informácií, hradí prevádzkovateľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Ak sú ryby uvedené v odseku 4 čerstvé, predávajú sa bežným spôsobom. Výnos z predaja podlieha kontrole zodpovedných orgánov až do konca obdobia uvedeného v odseku 4.

Odôvodnenie

Čerstvé ryby sa musia predať v priebehu niekoľkých dní, inak sa skazia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty uskutočnia každý rok vo svojich prístavoch inšpekcie minimálne 15 % vylodení, prekládok a operácií spracovania na palube vykonávaných rybárskymi plavidlami tretích krajín.

1. Členské štáty uskutočnia každý rok vo svojich prístavoch inšpekcie minimálne 50 % vylodení, prekládok a operácií spracovania na palube vykonávaných rybárskymi plavidlami tretích krajín.

Odôvodnenie

Keďže všetky rybárske lode členských štátov sa musia kontrolovať v prístavoch, kontrola iba 15 % rybárskych lodí tretích krajín sa javí ako diskriminačná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) rybárske plavidlá uvedené na zozname plavidiel podozrivých z vykonávania NNN rybolovu prijatom regionálnou organizáciou pre riadenie rybolovu a oznámenom v súlade s článkom 29.

d) rybárske plavidlá uvedené na zozname plavidiel podozrivých z vykonávania NNN rybolovu prijatom regionálnou organizáciou pre riadenie rybolovu a oznámenom v súlade s článkom 29, ktoré ešte nie sú uvedené na zozname plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov zostavenom Spoločenstvom a uvedenom v čl. 26.

Odôvodnenie

Úlohou PDN je zabezpečiť súlad s článkom 4 ods. 1a (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Uvedená inšpekcia je v súlade s pravidlami a cieľmi, ktoré už stanovila Komisia, a v jednotlivých členských štátoch sa uskutočňuje a zavádza do praxe jednotným spôsobom. Každý členský štát si vytvára svoju databázu na základe kritérií stanovených Komisiou, v ktorej sú zaregistrované všetky inšpekcie vykonané na jeho území. Členské štáty poskytujú Komisii na požiadanie prístup k svojim databázam..

Odôvodnenie

Všetky inšpekcie členských štátov sa budú musieť zakladať na rovnakých požiadavkách a rovnakej kvalite postupov, aby nedochádzalo k odchýlkam alebo nejasnostiam pri preverovaní príslušných plavidiel. Komisia bude preto musieť pre tento druh činnosti objektívne stanoviť kritériá. Okrem toho by si každý štát mal vytvoriť databázu a Komisia by mala koordinovať tieto informácie na zabezpečenie trvalo udržateľného rybolovu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10 – Inšpektori

vypúšťa sa

1. Členské štáty vydajú každému inšpektorovi doklad o totožnosti. Inšpektori majú mať tento dokument pri sebe a predložiť ho pri vykonávaní inšpekcie rybárskeho plavidla.

 

2. Členské štáty zabezpečia, aby inšpektori vykonávali svoje povinnosti v súlade s pravidlami ustanovenými v tomto oddiele.

 

Odôvodnenie

Tento článok je úplne zbytočný. Vrhá prehnané podozrenie voči spôsobom práce inšpektorov a vyvoláva dojem, že členské štáty zanedbávajú postup a ani nevystavujú doklady o totožnosti pre svojich inšpektorov, čo by bolo zvláštne. Okrem toho inšpektori spadajú pod právomoc členských štátov, a nie Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak má inšpektor vážny dôvod domnievať sa, že rybárske plavidlo vykonávalo činnosť NNN rybolovu v súlade s kritériami uvedenými v článku 3:

1. Ak informácia získaná počas inšpekcie poskytuje inšpektorovi dostatočný dôvod k podozreniu, že rybárske plavidlo vykonávalo činnosť NNN rybolovu v súlade s kritériami uvedenými v článku 3:

Odôvodnenie

V pôvodnom texte sa dáva príliš veľký priestor subjektívnemu pohľadu inšpektora na úkor právnych záruk a ich nerešpektovanie môže mať vážne právne a hospodárske dôsledky pre prístavný štát, ak sa nakoniec zistí, že preverovaná loď je v poriadku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) uvedie priestupok v správe o inšpekcii;

a) uvedie údajný priestupok v správe o inšpekcii;

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zabezpečiť súlad s novým znením úvodnej časti článku 12 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

aa) pozastaví vyloďovanie, prekládku a spracovanie úlovku na palube;

Odôvodnenie

Potreba väčšia transparentnosť vykonávajúcich opatrení vedie k vloženiu tohto bodu do odseku 1. Pozastavenie vyloďovania sa uskutoční takým spôsobom, aby sa zabránilo následkom a prípadným finančným nákladom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Dovoz produktov rybolovu získaných nezákonným, neohláseným alebo neregulovaným rybolovom do Spoločenstva sa zakazuje.

1. Dovoz produktov rybolovu získaných nezákonným, neohláseným alebo neregulovaným rybolovom do Spoločenstva sa v súlade s kritériami stanovenými v článku 3 zakazuje.

Odôvodnenie

Na objasnenie toho, čo sa rozumie pod činnosťami NNN rybolovu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Aby bol zákaz stanovený v odseku 1 účinný, do Spoločenstva sa produkty rybolovu dovážajú len vtedy, ak sú sprevádzané potvrdeným a overeným osvedčením o úlovku v súlade s týmto nariadením.

(Netýka sa slovenského znenia.)

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenského znenia.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Dokumenty o úlovkoch a všetky súvisiace dokumenty potvrdené v súlade so systémami dokumentácie o úlovkoch prijatými regionálnymi organizáciami pre riadenie rybolovu, ktoré Komisia uznáva ako vyhovujúce požiadavkám stanoveným v tomto nariadení, sa akceptujú ako osvedčenia o úlovkoch vzhľadom na produkty získané z druhov, na ktoré sa takéto systémy dokumentácie o úlovkoch uplatňujú. Tieto dokumenty podliehajú požiadavkám overovania uloženým členskému štátu dovozu v súlade s článkom 17 a ustanoveniam o odmietnutí dovozu uvedeným v článku 18.

(Netýka sa slovenského znenia.)

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenského znenia.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Akákoľvek osoba má právo odvolať sa proti rozhodnutiam prijatým príslušnými orgánmi podľa odseku 1 alebo 2, ktoré sa ich priamo a individuálne týkajú. Právo na odvolanie sa uplatňuje v súlade s ustanoveniami platnými v príslušnom členskom štáte.

4. Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba má právo odvolať sa proti rozhodnutiam prijatým príslušnými orgánmi podľa odseku 1 alebo 2, ktoré sa ich priamo a individuálne týkajú. Právo na odvolanie sa uplatňuje v súlade s ustanoveniami platnými v príslušnom členskom štáte.

Odôvodnenie

Rozhodnutia, ktoré orgány prijímajú, sa môžu týkať nielen fyzických ale aj právnických osôb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 20 – Spätný vývoz

vypúšťa sa

1. Spätný vývoz produktov dovezených s osvedčením o úlovku v súlade s touto kapitolou sa povoľuje, keď príslušné orgány členského štátu, z ktorého sa spätný vývoz má vykonať, potvrdia osvedčenie o spätnom vývoze, a to na požiadanie vývozcu.

 

2. Osvedčenia o spätnom vývoze obsahujú všetky informácie požadované vo formulári uvedenom v prílohe II a doplní ich kópia osvedčení o úlovku, ktoré boli prijaté v súvislosti s dovozom produktov.

 

3. Členské štáty oznámia Komisii, ktoré sú ich príslušné orgány zodpovedné za potvrdzovanie a overovanie osvedčení o spätnom vývoze.

 

Odôvodnenie

Aj keď je snaha zabezpečiť sledovateľnosť pochopiteľná, nie je to dôvod zvýšiť počet žiadostí o osvedčenie a nútiť prevádzkovateľov, aby neustále získavali, zaznamenávali, oznamovali, alebo posielali informácie. Ak dovezený produkt v súlade s nariadením bol potvrdený ako legálny, pri spätnom vývoze mimo územia Spoločenstva netreba túto legalitu opätovne dokazovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) informuje vlajkový štát a prípadne aj štát spätného vývozu o zrušení oznámenia; a

b) informuje vlajkový štát o zrušení oznámenia; a

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečenie súladu s PDN, ktorým sa ruší článok 20 o spätnom vývoze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) informuje vlajkový štát a prípadne aj štát spätného vývozu;

b) informuje vlajkový štát; a

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečenie súladu s PDN, ktorým sa ruší článok 20 o spätnom vývoze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 24 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 24 – Údajné činnosti NNN rybolovu

Článok 24 – Postup odhaľovania činností NNN rybolovu

Odôvodnenie

V nariadení tohto významu nie je z právneho hľadiska správne hovoriť iba o údajnej činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia alebo ňou určený orgán zhromaždí všetky informácie o činnostiach NNN rybolovu a vykoná analýzu týchto informácií:

1. Komisia alebo ňou určený orgán zhromaždí všetky informácie o činnostiach NNN rybolovu a vykoná analýzu týchto informácií v súlade s kritériami stanovenými v článku 3:

Odôvodnenie

Cieľom zmeny je spresnenie toho, čo sa rozumie pod činnosťami NNN rybolovu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) informácií týkajúcich sa postihov a pokút uložených lodiam vykonávajúcim NNN rybolov.

Odôvodnenie

Údaje o postihoch a pokutách uloženým plavidlám vykonávajúcim NNN rybolov sa musia vyhodnotiť, aby sa dala stanoviť ich účinnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 25 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 25 – Predpokladané činnosti NNN rybolovu

Článok 25 – Vyšetrovanie činností NNN rybolovu

Odôvodnenie

V predchádzajúcom názve sa hovorilo o údajnej činnosti, v tomto o predpokladaných činnostiach. Nielen, že nie je jasný rozdiel, ale podobne ako v predchádzajúcom prípade je navrhovaná zmena vhodnejšia z právneho hľadiska a navyše lepšie zodpovedá obsahu článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2 – písmeno - a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– a) poskytne informácie, ktoré získala o údajných činnostiach NNN rybolovu a oznámi podrobne uvedené dôkazy, ktoré odôvodňujú začlenenie do zoznamu Spoločenstva plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov;

Odôvodnenie

Skôr, než Komisia požiada vlajkový štát, aby prijal opatrenia proti NNN rybolovu, je potrebné, aby Komisia poskytla všetky informácie a dôvody, ktoré ju viedli k tomu, že túto činnosť označila ako NNN rybolov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) informuje vlastníka alebo prípadne prevádzkovateľa plavidiel o dôsledkoch, ktoré by vyplynuli zo zapísania plavidla do zoznamu Európskeho spoločenstva plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov podľa článku 36. Od vlajkových štátov sa ďalej požaduje, aby Komisii poskytli informácie o vlastníkoch alebo prípadne prevádzkovateľoch plavidiel, aby sa v prípade potreby zabezpečilo vypočutie týchto osôb v súlade s článkom 26 ods. 3.

c) informuje vlastníka alebo prípadne prevádzkovateľa plavidiel o dôsledkoch, ktoré by vyplynuli zo zapísania plavidla do zoznamu Európskeho spoločenstva plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov podľa článku 36. Od vlajkových štátov sa ďalej požaduje, aby Komisii poskytli informácie o vlastníkoch alebo prípadne prevádzkovateľoch plavidiel, aby sa zabezpečilo vypočutie týchto osôb v súlade s článkom 26 ods. 3.

Odôvodnenie

Právo byť vypočutý nie je možné zrušiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia zriadi zoznam Európskeho spoločenstva plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov. Tento zoznam obsahuje plavidlá, v súvislosti s ktorými sa na základe krokov uskutočnených podľa článkov 24 a 25 v súlade s týmto nariadením získali informácie, ktoré dokazujú, že tieto plavidlá sa zúčastňujú na činnostiach NNN rybolovu a že ich vlajkové štáty neprijali žiadne účinné opatrenia proti týmto činnostiam.

1. Komisia zriadi zoznam Európskeho spoločenstva plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov. Tento zoznam obsahuje plavidlá, v súvislosti s ktorými sa na základe krokov uskutočnených podľa článkov 24 a 25 v súlade s týmto nariadením získali informácie, ktoré umožňujú preukázať, že tieto plavidlá sa zúčastňujú na činnostiach NNN rybolovu v súlade s kritériami stanovenými v článku 3 a že ich vlajkové štáty neprijali žiadne účinné opatrenia proti týmto činnostiam.

Odôvodnenie

Cieľom zmeny je spresnenie toho, čo sa rozumie pod činnosťami NNN rybolovu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Komisia informuje vlajkový štát o zapísaní plavidla do zoznamu Spoločenstva plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov a oznámi mu podrobne uvedené dôkazy, ktoré odôvodňujú tento zápis.

Odôvodnenie

Okrem vlastníka alebo prevádzkovateľa musí byť aj vlajkový štát informovaný o nadchádzajúcom začlenení svojho plavidla do zoznamu plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov. Je to dôležité, pretože tento štát bude dôrazne vyzvaný, aby prijal náležité opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. V prípade, ak námorný dopravca vlastní plavidlo zapísané do zoznamu Európskeho spoločenstva plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, sa všetky plavidlá, ktoré vlastní, podrobia dôkladnej inšpekcii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) údaje o prvom zapísaní do zoznamu plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov;

h) dátum o prvom zapísaní do zoznamu Únie plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov a prípadne o prvom zapísaní do zoznamu plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov jednej alebo viacerých RFMO;

Odôvodnenie

Malo by sa informovať aj o zapísaní plavidla do zoznamu plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov vypracovaného RFMO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno ia (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ia) technické špecifikácie príslušného plavidla.

Odôvodnenie

Na správnu identifikáciu plavidla sú potrebné aj technické špecifikácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia príjme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie publicity zoznamu Európskeho spoločenstva plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, vrátane jeho vystavenia na internetovej stránke GR pre rybné hospodárstvo.

2. Komisia zverejní zoznam Európskeho spoločenstva plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov v Úradnom vestníku Európskej únie a prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie publicity zoznamu Európskeho spoločenstva plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov vrátane jeho vystavenia na internetovej stránke GR pre rybné hospodárstvo

Odôvodnenie

Týmto spôsobom sa dá zoznam nájsť v presne určenej úradnej publikácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 52 identifikuje tretie štáty, ktoré považuje za nespolupracujúce v boji proti činnostiam NNN rybolovu.

1. Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 52 identifikuje tretie štáty, ktoré považuje za nespolupracujúce v boji proti činnostiam NNN rybolovu, na základe jasných, transparentných a objektívnych kritérií.

Odôvodnenie

Každé zapísanie krajín na zoznam, ktoré môže mať značné dôsledky, sa musí zakladať na jasných a objektívnych kritériách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 6 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) skutočnosť, že na daný štát RFMO uplatňovala alebo neuplatňovala reštriktívne obchodné opatrenia v oblasti produktov rybolovu;

Odôvodnenie

V tomto prípade ide o dôležitý prvok, ktorý je treba zvážiť pri identifikácii krajín. Napríklad ICCAT identifikovala viacero krajín, ktorým zakázala dovoz tuniakov, pretože ich plavidlá vykonávali činnosti NNN rybolovu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. V prípade potreby sa pri vykonávaní tohto článku náležite zohľadnia osobitné prekážky rozvojových krajín, predovšetkým v súvislosti s monitorovaním, kontrolou a dohľadom nad rybolovnými činnosťami.

7. V prípade potreby sa pri vykonávaní tohto článku náležite zohľadnia osobitné prekážky rozvojových krajín, predovšetkým v súvislosti s monitorovaním, kontrolou a dohľadom nad rybolovnými činnosťami. Komisia v lehote troch mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia zverejní analýzu vplyvov, ktoré by mohlo mať toto nariadenie na rozvojové krajiny, a predloží návrh na financovanie osobitných programov s cieľom podporiť uplatňovanie tohto nariadenia a odstrániť jeho prípadné negatívne vplyvy.

Odôvodnenie

Návrh bude mať značný vplyv na rozvojové krajiny a Komisia prisľúbila poskytnúť pomoc v tomto smere. Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa jej uloží povinnosť predložiť konkrétny návrh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade so všetkými platnými požiadavkami na dôvernosť Komisia príjme všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie publicity zoznamu nespolupracujúcich štátov, vrátane jeho vystavenia na internetovej stránke GR pre rybné hospodárstvo. Zoznam sa pravidelne aktualizuje a Komisia zabezpečí systém automatického oznamovania aktualizácií členským štátom, regionálnym organizáciám pre riadenie rybolovu a všetkým príslušníkom občianskej spoločnosti, ktorí by o to mohli požiadať. Okrem toho Komisia zašle zoznam nespolupracujúcich štátov Organizácii OSN pre výživu a poľnohospodárstvo a regionálnym organizáciám pre riadenie rybolovu na účely zintenzívnenia spolupráce medzi Európskym spoločenstvom a týmito organizáciami v záujme prevencie a odstránenia NNN rybolovu a odrádzania od neho.

Komisia zverejní zoznam nespolupracujúcich štátov v Úradnom vestníku Európskej únie a príjme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie publicity tohto zoznamu, vrátane jeho vystavenia na internetovej stránke GR pre rybné hospodárstvo v súlade s platnými požiadavkami na dôvernosť. Zoznam sa pravidelne aktualizuje a Komisia zabezpečí systém automatického oznamovania aktualizácií členským štátom, regionálnym organizáciám pre riadenie rybolovu a všetkým príslušníkom občianskej spoločnosti, ktorí by o to mohli požiadať. Okrem toho Komisia zašle zoznam nespolupracujúcich štátov Organizácii OSN pre výživu a poľnohospodárstvo a regionálnym organizáciám pre riadenie rybolovu na účely zintenzívnenia spolupráce medzi Európskym spoločenstvom a týmito organizáciami v záujme prevencie a odstránenia NNN rybolovu a odrádzania od neho.

Odôvodnenie

Zoznam je týmto spôsobom možné nájsť v presne určenej úradnej publikácii. Časť, ktorá sa vzťahuje na požiadavky dôvernosti, je presunutá z dôvodu jasného poukázania na to, že tieto požiadavky sa vzťahujú na akúkoľvek formu publicity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 36 – písmeno ha (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ha) členské štáty odmietnu povoliť vývoz plavidla plaviaceho sa pod ich vlajkou, ktoré je zaradené do zoznamu plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov.

Odôvodnenie

Námorný dopravca Únie by nemal mať možnosť vyhnúť sa dôsledkom spojeným s prevádzkou plavidla zapísaného do zoznamu tým, že jednoducho zmení vlajku, pod ktorou sa plaví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 36 – písmeno ja (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ja) členské štáty nesmú za žiadnych okolností poskytnúť pomoc alebo dotácie plavidlám vykonávajúcim NNN rybolov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 37 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) členské štáty informujú dovozcov, prepravcov, nákupcov, dodávateľov zariadení, bankárov a prevádzkovateľov poskytujúcich ďalšie služby o rizikách súvisiacich s vykonávaním obchodných operácií spojených s rybolovnými činnosťami štátnych príslušníkov ktoréhokoľvek z takýchto štátov;

h) každý členský štát informuje dovozcov, prepravcov, nákupcov, dodávateľov zariadení, bankárov a prevádzkovateľov poskytujúcich ďalšie služby, ktorí majú sídlo na jeho území, o rizikách súvisiacich s vykonávaním obchodných operácií spojených s rybolovnými činnosťami štátnych príslušníkov ktoréhokoľvek z takýchto štátov;

Odôvodnenie

Treba spresniť, kto informuje koho.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 37 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) Komisia navrhne vypovedanie akejkoľvek platnej bilaterálnej dohody o rybolove alebo dohody o partnerstve v oblasti rybolovu uzavretej s takýmito štátmi;

i) Komisia navrhne vypovedanie akejkoľvek platnej bilaterálnej dohody o rybolove alebo dohody o partnerstve v oblasti rybolovu uzavretej s takýmito štátmi, ak znenie príslušnej dohody obsahuje záväzky v oblasti boja proti NNN rybolovu.

Odôvodnenie

Vypovedanie dohody musí byť spojené s oblasťami uvedenými v tejto dohode. V opačnom prípade môže Komisia uplatniť iné nástroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 41 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) činnosti považované za činnosti NNN rybolovu v súlade s kritériami stanovenými v článku 3;

a) činnosti považované za činnosti NNN rybolovu v súlade s kritériami stanovenými v článku 3 a prevzaté v zozname uvedenom v prílohe (...) sa týkajú závažného porušovania predpisov;

Odôvodnenie

Článok 3 určuje iba kritériá, ktoré sú v niektorých prípadoch príliš všeobecné. Je treba viac spresniť činnosti, ktoré by sa mohli považovať za činnosti NNN rybolovu, a príslušné oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa fyzickým osobám, ktoré sa dopustili závažného porušenia predpisov, alebo právnickým osobám zodpovedným za závažné porušenie predpisov uložili účinné, primerané a odrádzajúce postihy, ktoré zahŕňajú maximálne pokuty vo výške najmenej 300 000 EUR pre fyzické osoby a najmenej 500 000 EUR pre právnické osoby.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa fyzickým osobám, ktoré sa dopustili závažného porušenia predpisov, alebo právnickým osobám zodpovedným za závažné porušenie predpisov uložil účinný, primeraný a odrádzajúci správny postih vo forme pokút, pričom najprísnejšia pokuta nesmie byť nižšia ako 300 000 EUR pre fyzické osoby a 500 000 EUR pre právnické osoby.

Odôvodnenie

Pôvodný text nerozlišuje medzi správnymi a trestnými postihmi napriek tomu, že na jednej strane existujú pochybnosti o právomociach Komisie v oblasti trestných postihov, a na druhej strane právny poriadok niektorých členských štátov nepredpokladá možnosť vykonávať trestné konania v oblasti rybolovu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a) členské štáty môžu uložiť aj trestné postihy v prípade, ak sú aspoň rovnocenné so správnymi postihmi.

Odôvodnenie

Napriek odôvodneniu k odseku 1 je potrebné stanoviť aj možnosť uplatňovania trestných postihov, ak to právny poriadok príslušného členského štátu umožňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 45a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 45a

 

Iné postihy

 

Postihy ustanovené v tejto kapitole môžu byť doplnené o ďalšie postihy alebo opatrenia, konkrétne:

 

a) dočasný zákaz aspoň po dobu programového obdobia alebo trvalý zákaz prístupu k štátnej pomoci alebo dotáciám,

 

b) povinnosť vrátiť štátnu pomoc alebo dotácie, ktoré získali plavidlá vykonávajúce NNN rybolov počas príslušného finančného obdobia.

Odôvodnenie

Plavidlám vykonávajúcim rybolov NNN je treba zakázať prístup k verejným dotáciám aspoň počas trvania operačného programu. Odstránenie plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov zo zoznamu možných príjemcov by malo byť tiež povinné z dôvodu, aby daňoví poplatníci nedotovali plavidlá alebo prevádzkovateľov odsúdených za ich kriminálnu činnosť. Plavidlá vykonávajúce NNN rybolov by nemali byť podporované daňovými poplatníkmi a plavidlá, ktoré poberali peniaze daňových poplatníkov počas operačného programového obdobia, by mali tieto peniaze vrátiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek - 1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– 1. Počas prvého roka, ktorý nasleduje po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, sa kontroly vykonávajú každých šesť mesiacov s cieľom vyhodnotiť schopnosť členských štátov dodržiavať v plnej miere jeho ustanovenia. V prípade zistenia porušení môžu byť členské štáty vyzvané na zavedenie potrebných úprav.

Odôvodnenie

Plné nadobudnutie účinnosti navrhnutých právnych predpisov si v niektorých členských štátoch bude vyžadovať vykonanie úprav v rámci vnútroštátneho práva, systému kontroly, kritérií financovania, vzdelávania atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Príloha II

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Táto príloha sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť súlad s PDN, ktorým sa ruší článok 20.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nezákonný, neohlásený alebo neregulovaný (NNN) rybolov je vážnym a narastajúcim problémom po celom svete. Príčiny a význam NNN rybolovu a opatrenia prijaté (a neprijaté) Európskou úniou a medzinárodným spoločenstvom sa rozoberali v prvej správe Aubert[1]. V tejto správe Parlament vyslovil množstvo požiadaviek:

· zlepšiť uplatňovanie platných ustanovení SPRH s cieľom obmedziť NNN rybolov plavidiel Spoločenstva (ods. 8);

· zákaz obchodovania s rybami pochádzajúcimi z NNN rybolovu (ods. 14 ii));

· vytvoriť register Spoločenstva pre plavidlá vykonávajúce NNN rybolov (ods. 18 druhá zarážka);

· spoločné minimálne sankcie za vážne porušenia (ods. 18 tretia zarážka);

· požiadavka preukázať zákonný pôvod rýb pred ich vyložením v prístave EÚ alebo ich dovozom do EÚ (ods. 18 šiesta zarážka);

· zákaz vstupu plavidiel zapojených do NNN rybolovu do prístavov EÚ a zákaz dovozu ich úlovkov (ods. 20);

· žiada dovozcov, prepravcov atď., aby neobchodovali s rybami ulovenými plavidlami zapojenými do NNN rybolovu (ods. 20).

Tieto požiadavky sa stretli so širokou podporou všetkých strán vo Výbore pre rybné hospodárstvo i v Parlamente.

Komisia reagovala rýchlo a vypracovala aktuálny a úplný návrh nariadenia na boj proti NNN rybolovu všade, kde sa objaví. Návrh si zaslúži plnú podporu Parlamentu, pretože sa do významnej miery zakladá na požiadavkách, ktoré predložil samotný Parlament. Ak by sa návrh prijal v súčasnej podobe, postavil by Spoločenstvo na čelo medzinárodného úsilia o odstránenie NNN rybolovu a umožnil by mu z jeho pozície vyvíjať tlak na štáty, ktoré svojim plavidlám naďalej umožňujú NNN rybolov. Vzhľadom na význam Spoločenstva ako jednej z najväčších veľmocí rybolovu a najväčšieho trhu na svete je samozrejmou povinnosťou EÚ stáť na čele.

Návrh je komplexný, ale základnými prvkami sú:

· vytvorenie zoznamu plavidiel (plaviacich sa pod vlajkou EÚ, ako aj mimo EÚ), ktoré vykonávajú NNN rybolov;

· program kontroly prístavného štátu, ktorý by zakázal vstup plavidlám tretích krajín, ktoré vykonávajú NNN rybolov;

· zákaz dovozu rýb pochádzajúcich z NNN rybolovu tým, že sa vyžiada osvedčenie vlajkového štátu o legálnom pôvode úlovku;

· rozvoj systému varovania Spoločenstva v prípade podozrenia, že úlovok pochádza z NNN rybolovu;

· zákaz dovozu rýb z krajín, ktoré boli označené za krajiny nespolupracujúce v rámci programu EÚ;

· ustanovenia podrobne popisujúce kroky, ktoré sa majú podniknúť v každej vyššie uvedenej situácii.

Je samozrejme potrebné zabezpečiť plný súlad medzi týmto návrhom a Kontrolným nariadením[2] (toto bude v októbri 2008 predmetom nového návrhu nariadenia Rady).

Sporné body návrhu

Predmetom sporu sú tri hlavné body – rozsah pôsobnosti nariadenia, osvedčenie o úlovku a zosúladenie postihov.

1.  Rozsah pôsobnosti nariadenia

Otázkou je, či by sa toto nariadenie malo vzťahovať na plavidlá plaviace sa pod vlajkou EÚ alebo len na plavidlá tretích krajín.

Je samozrejmé, že Spoločenstvo musí na svoje plavidlá a prevádzkovateľov uplatňovať rovnaké pravidlá ako na ostatných. Členské štáty a zástupcovia priemyslu tvrdia, že plavidlá EÚ sa už riadia ustanoveniami spoločnej politiky rybného hospodárstva (SPRH), a preto sa zásadne líšia od plavidiel iných krajín. Tým vyhlasujú: „Sme lepší ako všetci ostatní.“ Táto pozícia nie je opodstatnená z viacerých dôvodov.

Po prvé, iné krajiny majú predpisy na riadenie svojho rybného hospodárstva, ktoré sú často veľmi podrobné a niekedy prísnejšie ako predpisy EÚ. Podrobnejšie súbory predpisov majú napríklad Nórsko, Island, Kanada, Austrália a iné krajiny. EÚ nie je jediná, ktorá rybolov reguluje.

Po druhé, tvrdenie, že plavidlá EÚ sa kontrolujú prísnejšie ako plavidlá iných krajín, je výmysel, ktorý šíria zástupcovia rybného hospodárstva EÚ a niektoré členské štáty. V nedávnej správe Európskeho dvora audítorov[3] bola jasne uvedená miera, v akej členské štáty neúspešne presadzujú SPRH. V EÚ neexistuje „kultúra súladu“, čo uznalo dokonca aj samotné odvetvie. Správa Dvora audítorov bola široko prístupná a ostatné krajiny sú dnes dobre informované o tom, čo sa deje v EÚ.

Najdôležitejšie škandály NNN rybolovu v posledných rokoch sa týkali tuniaka modroplutvého, tresky v Barentsovom a Baltickom mori a patagónskych zubáčov, do ktorých boli v značnej miere zapojené plavidlá, prevádzkovatelia alebo dovozcovia EÚ. EÚ je teda v rôznych úlohách úzko spojená s viacerými väčšími prípadmi NNN rybolovu. Zatiaľ čo sa krajiny ako Čína, Kórea alebo lode zaregistrované pod cudzou vlajkou veľmi nesnažia uplatňovať pravidlá, mnoho krajín považuje Spoločenstvo za súčasť problému NNN rybolovu, a nie za príklad hodný nasledovania.

Na verejnej konzultácii pred predložením návrhu vyzval Poradný výbor pre rybné hospodárstvo a akvakultúru (ACFA) na uplatňovanie nediskriminačných opatrení pri riešení problematiky NNN rybolovu[4].

Ak sa ustanovenia nariadenia o NNN rybolove nebudú uplatňovať na plavidlá EÚ, bude sa oprávnene vyhlasovať, že EÚ si ponecháva výsadu vykonávať NNN rybolov, zatiaľ čo iné krajiny kritizuje.

Po tretie, keby EÚ na činnosti NNN rybolovu vykonávané plavidlami EÚ a plavidlami tretích krajín uplatňovala rozdielne režimy a podmienky, bolo by to v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) považované za diskrimináciu. Jedným z dôsledkov zapísania plavidla do zoznamu plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov by bol zákaz dovozu rýb z tohto plavidla – inými slovami, obchodná prekážka. Ak sa Spoločenstvo pokúsi uložiť obchodné prekážky na produkty z iných krajín založené na opatreniach, ktoré neuloží svojim členským štátom, bude to jasné porušenie ustanovení WTO o nediskriminácii. Spoločenstvo môže a musí zaujať také stanovisko, aby bolo oprávnené zasiahnuť proti tým tretím krajinám, ktoré naďalej vykonávajú NNN rybolov.

2.  Postihy, ktoré sa majú uložiť

V súčasnosti sa postihy uplatňované jednotlivými členskými štátmi značne odlišujú a Komisia i Dvor audítorov skonštatovali, že pokuty nie sú odrádzajúce. Parlament taktiež už dlho vyzýva k zosúladeniu postihov, ktoré by boli dostatočne odrádzajúce a neboli by len jedným z nákladov obchodovania[5].

Členské štáty tvrdia, že ukladanie trestných postihov je v ich právomoci, ale Európsky súdny dvor vo svojom nedávnom rozsudku[6] uvádza, že Spoločenstvo môže požadovať od členských štátov, aby uložili trestné postihy, zatiaľ čo povaha alebo výška týchto postihov závisí od členských štátov. Toto sa však týka trestných postihov. Návrh nepožaduje trestné postihy, snaží sa iba o dosiahnutie toho, aby boli maximálne pokuty, ktoré by sa mohli uložiť, primerane vysoké a odrádzajúce. Okrem toho veľmi odlišné postihy sú pre niektorých rybárov EÚ diskriminačné.

Riadne uplatňovanie tohto nariadenia si bude vyžadovať vysokú integráciu služieb zodpovedných za inšpekciu a kontrolu na úrovni Spoločenstva vrátane vytvorenia zborov inšpektorov Spoločenstva. V tomto hľadisku spoločnej politiky rybného hospodárstva SPRH subsidiarita pri zabezpečovaní potrebnej úrovne súladu jednoznačne zlyhala.

Keďže plavidlá vykonávajúce NNN rybolov sa zvyčajne zameriavajú na najlukratívnejšie ryby (modroplutvý tuniak, treska), je nevyhnutné, aby sa mohli ukladať postihy dostatočne vysoké na to, aby boli odrádzajúce.

3.  Osvedčenie o úlovku

Osvedčenie o úlovku by umožnilo oveľa lepšiu sledovateľnosť produktov rybolovu, a bolo by tak významným nástrojom nariadenia. Osvedčenie sa opísalo ako príliš zložité, ale v súčasnom globalizovanom svete je rybolov veľmi zložitým odvetvím podnikania, v ktorom sa ryby pohybujú po celom svete od momentu ich ulovenia až po konečný predaj spotrebiteľovi. Prevážanie cez viacero hraníc, prístavov a letísk ponúka veľa príležitostí na zmiešanie legálnych a nelegálnych úlovkov, ide teda o „pranie“ rýb pochádzajúcich z NNN rybolovu. Účinný a komplexný systém sledovateľnosti je nevyhnutný na zníženie takéhoto „prania“ rýb.

Mnoho členských štátov trvá na tom, že osvedčenie nesmie byť obchodnou prekážkou, keďže EÚ potrebuje ryby pre svoj spracovateľský priemysel a trh. Nechcú, aby systém osvedčení ovplyvňoval zásobovanie EÚ rybami. V niektorých rybolovoch, ako sú tie vyššie uvedené (modroplutvý tuniak, treska, atď.), je však percento NNN rybolovu veľmi vysoké, niekedy predstavuje až polovicu celkového úlovku alebo dokonca viac a niektoré odvetvia EÚ túto situáciu využívajú. Z definície preto vyplýva, že program sledovateľnosti musí mať možnosť zasahovať do trhu, inak nebude mať zmysel. Okrem toho objem rýb prichádzajúci do EÚ nepochádza z rybolovu, kde by používanie osvedčení spôsobilo veľkú záťaž, mohlo by však umožniť odhaliť úlovky pochádzajúce z NNN rybolovu v iných rybolovoch.

Komisia, členské štáty a odvetvie musia spolupracovať, aby našli systém, ktorý spája účinnosť a efektívnosť a administratívnu záťaž udržiava na čo najnižšej možnej úrovni, ale osvedčenie o úlovku musí byť aj naďalej pilierom tohto nariadenia. Inak bude celý program iba kozmetickou úpravou a nebude mať významný vplyv na NNN rybolov.

Rozvojové krajiny

Mnohým rozvojovým krajinám chýbajú zdroje (finančné, logistické, administratívne, ľudské, atď.), ktoré by im umožnili splniť množstvo požiadaviek na dozor a osvedčenia, ktoré by toto nariadenie uložilo, ak chcú vstúpiť na trh EÚ. Na konferencii na vysokej úrovni o odstránení NNN rybolovu, ktorá sa konala v Lisabone v októbri 2007, veľa partnerov z rozvojových krajín uviedlo, že chcú pomôcť v boji proti NNN rybolovu, ale na to potrebujú pomoc.

Návrh len slovne podporuje túto potrebu (článok 30), ale neobsahuje žiadne konkrétne iniciatívy. Je nevyhnutné, aby Komisia spolupracovala s týmito krajinami a viedla široké konzultácie s ich vládami a zástupcami rybárskeho a spracovateľského priemyslu (a nie iba s tými krajinami, s ktorými EÚ podpísala dohody o partnerstve v oblasti rybolovu) a umožnila im tak vypracovať primerané dozorné programy a systémy sledovateľnosti, aby sa im neupierala možnosť vyvážať na trh Spoločenstva. Niektoré rozvojové krajiny vypracovali alebo vypracúvajú svoje vlastné vnútroštátne akčné plány o NNN rybolove, ako sa požadovalo v Medzinárodnom akčnom pláne na prevenciu a odstránenie NNN rybolovu a na odrádzanie od neho Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Spoločenstvo (za spolupráce Komisie a členských štátov) by mali pomáhať týmto krajinám pri určovaní ich potrieb a pri ich napĺňaní.

Konzultácia a spolupráca

Ďalšie zlepšenie kontrolného systému Spoločenstva vrátane tohto nariadenia a revízie kontrolného nariadenia si bude vyžadovať širokú spoluprácu zo strany inštitúcií Spoločenstva, členských štátov, regionálnych poradných rád a iných zúčastnených strán vrátane odvetvia a spotrebiteľov, pokiaľ ide o zhromažďovanie a šírenie informácií.

Dlhodobý prístup

Ako sa uvádza vyššie, ak sa tento návrh prijme vo svojej súčasnej podobe, EÚ by sa stala lídrom svetovej kampane proti NNN rybolovu. Ani Spoločenstvo však nemôže konať samo, potrebuje partnerov. Je preto nevyhnutné posilniť jeho činnosť prostredníctvom Regionálnych organizácií pre riadenie rybolovu (RFMO) a iných medzinárodných fór, aby ustanovenia podobné ustanoveniam tohto návrhu prijali na celosvetovej úrovni ďalšie krajiny alebo medzinárodné orgány, podľa potreby.

Ak tento proces prinesie výsledky, potom môže EÚ skutočne vyhlasovať, že účinne bojuje proti NNN rybolovu.

  • [1]  A6-0015/2007, Správa o uplatňovaní akčného plánu EÚ proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu, uznesenie EP z 15. februára 2007 (P6_TA(207)0044)
  • [2]  Nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu
  • [3]  Osobitná správa č. 7/2007 (Ú. v. EÚ C 317, 28.12.2007)
  • [4]  ACFA – EP(07)38 v konečnom znení, Brusel, 30. marca 2007. Stanovisko ACFA k novej stratégii Komisie na boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu
  • [5]  Pozri napríklad správy A5-0228/2002 (Attwool), A5-0470/2001 (Miguelez Ramos) a A4-0298/1997 (Fraga Estevez)
  • [6]  Vec C-440/05 Komisia vs. Rada, rozsudok z 23. októbra 2007

STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (9.4.2008)

pre Výbor pre rybné hospodárstvo

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na prevenciu a odstránenie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu a na odrádzanie od neho
(KOM(2007)0602 – C6‑0454/2007 – 2007/0223(CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Daniel Varela Suanzes-Carpegna

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Nezákonný, neohlásený a neregulovaný (ďalej len „NNN“) rybolov predstavuje jednu z najzávažnejších hrozieb pre trvalú udržateľnosť zásob rýb a morskú biodiverzitu. Tento návrh Komisie je preto veľmi vítaný.

Keďže Európske spoločenstvo je najväčším trhom pre produkty rybolovu a zároveň ich najvýznamnejším dovozcom, je najmä v jeho kompetencii zaviesť systém prevencie NNN rybolovu a obchodovania s ním. Je však mimoriadne dôležité, aby bol tento systém v súlade s multilaterálnymi a bilaterálnymi medzinárodnými záväzkami.

Hlavným cieľom certifikačného systému má byť zabezpečenie možnosti sledovateľnosti. Konkrétny výrobok sa musí dať sledovať počas celého zásobovacieho reťazca od úlovku až po dodanie na miesto určenia.

Veľká časť činností spojených s NNN rybolovom sa uskutočňuje v medzinárodných vodách alebo vo vodách rozvojových krajín, kde sú tieto vylodenia možné. Ak má byť systém účinný, treba rozvojovým krajinám poskytnúť pomoc. Členské štáty a Komisia by mali uznať, že rozvojové krajiny budú potrebovať pomoc v súvislosti s dodržiavaním európskych a medzinárodných požiadaviek. Malo by byť možné poskytovať finančnú pomoc, ako aj pomoc vo forme školiacich programov. Tým by sa tiež zabránilo vytváraniu netarifných prekážok.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) Aby sa zabezpečila zlučiteľnosť s pravidlami WTO týkajúcimi sa nediskriminovania a vnútroštátneho zaobchádzania, nič v tomto nariadení by nemalo vyúsťovať do diskriminačného zaobchádzania, čo sa týka opatrení prijatých na boj proti NNN rybolovu.

Odôvodnenie

Tieto povinnosti by sa mali uviesť aj v článku 1, aby nedochádzalo k porušovaniu záväzkov vyplývajúcich z člensktva vo WTO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Treba zakázať dovoz produktov rybolovu pochádzajúcich z NNN rybolovu do Spoločenstva; aby bol tento zákaz účinný a aby sa zabezpečil výlov dovážaných produktov v súlade s medzinárodnými opatreniami v oblasti ochrany a riadenia a prípadne aj s ďalšími relevantnými predpismi uplatňovanými na príslušné rybárske plavidlá, treba zaviesť certifikačný systém uplatňovaný na všetky dovozy produktov rybolovu do Spoločenstva.

(13) Treba zakázať dovoz produktov rybolovu pochádzajúcich z NNN rybolovu do Spoločenstva; aby bol tento zákaz účinný, aby sa zaručila sledovateľnosť a aby sa zabezpečil výlov dovážaných produktov v súlade s medzinárodnými opatreniami v oblasti ochrany a riadenia a prípadne aj s ďalšími relevantnými predpismi uplatňovanými na príslušné rybárske plavidlá, treba zaviesť certifikačný systém uplatňovaný na všetky dovozy produktov rybolovu do Spoločenstva.

Odôvodnenie

Treba spomenúť tento konkrétny cieľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Spoločenstvo by malo pri implementácii certifikačného systému zohľadniť kapacitné obmedzenia rozvojových krajín.

(14) Spoločenstvo by malo pri implementácii certifikačného systému zohľadniť všetky kapacitné obmedzenia rozvojových krajín a malo by im pomôcť vyhnúť sa možným netarifným prekážkam pri obchodovaní.

Odôvodnenie

Ak má byť certifikačný systém plne funkčný, nestačí zohľadniť len kapacitné obmedzenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Pomoc by sa okrem iného mohla poskytnúť vo forme finančnej alebo technickej podpory, ako aj školiacich programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Spolupráca medzi členskými štátmi, Komisiou a tretími štátmi je dôležitá na zabezpečenie toho, aby sa NNN rybolov náležite vyšetroval a aby sa mohli uplatňovať opatrenia stanovené v tomto nariadení; mal by sa ustanoviť systém vzájomnej pomoci na posilnenie tejto spolupráce.

(34) Spolupráca, koordinácia a výmena osvedčených postupov medzi členskými štátmi, Komisiou a tretími štátmi je dôležitá na zabezpečenie toho, aby sa NNN rybolov náležite vyšetroval a aby sa mohli uplatňovať opatrenia stanovené v tomto nariadení; mal by sa ustanoviť systém vzájomnej pomoci na posilnenie tejto spolupráce.

Odôvodnenie

Koordinácia a výmena osvedčených postupov sú takisto nevyhnutné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Toto nariadenie označuje NNN rybolov za mimoriadne závažné porušenie platných zákonov, pravidiel alebo právnych predpisov, keďže nebezpečne podkopávajú dosahovanie cieľov porušovaných predpisov a ohrozujú trvalú udržateľnosť príslušných zásob alebo ochranu morského prostredia. Vzhľadom na obmedzenú pôsobnosť tohto nariadenia sa musí jeho vykonávanie odvolávať na nariadenie Rady č. 2847/93, ktoré ustanovuje základný rámec pre kontrolu a monitorovanie rybolovných činností podliehajúcich spoločnej politike rybného hospodárstva, a musí uvedené nariadenie dopĺňať. Preto toto nariadenie posilňuje predpisy nariadenia č. 2847/93 v oblasti prístavných inšpekcií plavidiel tretích krajín (článok 28 písm. e), 28 písm. f) a 28 písm. g)), ktoré sa teraz rušia a nahrádzajú režimom prístavnej inšpekcie zriadeným v kapitole II tohto nariadenia. Okrem toho toto nariadenie v kapitole X ustanovuje režim postihov, ktorý sa uplatňuje osobitne na činnosti NNN rybolovu. Ustanovenia nariadenia č. 2847/93 týkajúce sa postihov (článok 31) zostávajú v platnosti pre porušovanie iných predpisov spoločnej politiky rybného hospodárstva, ako sú tie, ktorými sa zaoberá toto nariadenie.

(37) Toto nariadenie označuje NNN rybolov za mimoriadne závažné porušenie platných zákonov, pravidiel alebo právnych predpisov, keďže nebezpečne podkopávajú dosahovanie cieľov porušovaných predpisov a ohrozujú prežitie legálneho rybolovu, trvalú udržateľnosť odvetvia a príslušných zásob a ochranu morského prostredia. Vzhľadom na obmedzenú pôsobnosť tohto nariadenia sa musí jeho vykonávanie odvolávať na nariadenie Rady č. 2847/93, ktoré ustanovuje základný rámec pre kontrolu a monitorovanie rybolovných činností podliehajúcich spoločnej politike rybného hospodárstva, a musí uvedené nariadenie dopĺňať. Preto toto nariadenie posilňuje predpisy nariadenia č. 2847/93 v oblasti prístavných inšpekcií plavidiel tretích krajín (článok 28 písm. e), 28 písm. f) a 28 písm. g)), ktoré sa teraz rušia a nahrádzajú režimom prístavnej inšpekcie zriadeným v kapitole II tohto nariadenia. Okrem toho toto nariadenie v kapitole X ustanovuje režim postihov, ktorý sa uplatňuje osobitne na činnosti NNN rybolovu. Ustanovenia nariadenia č. 2847/93 týkajúce sa postihov (článok 31) zostávajú v platnosti pre porušovanie iných predpisov spoločnej politiky rybného hospodárstva, ako sú tie, ktorými sa zaoberá toto nariadenie.

Odôvodnenie

Treba konkretizovať ráz existujúceho ohrozenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V tejto súvislosti každý členský štát príjme vhodné opatrenia v súlade s právnym poriadkom Spoločenstva na zabezpečenie účinnosti tohto systému. Svojim príslušným orgánom poskytne k dispozícii dostatočné prostriedky, aby im umožnil vykonávať svoje úlohy stanovené v tomto nariadení. 3.

V tejto súvislosti každý členský štát prijme vhodné opatrenia v súlade s právnym poriadkom Spoločenstva, ako aj s multilaterálnymi a bilaterálnymi medzinárodnými záväzkami na zabezpečenie účinnosti tohto systému. Svojim príslušným orgánom poskytne k dispozícii dostatočné prostriedky, aby im umožnil vykonávať svoje úlohy stanovené v tomto nariadení. 3.

Odôvodnenie

Tieto dohody by sa mali spomenúť aj v článku 1, aby neprišlo k porušeniu multilaterálnych a bilaterálnych medzinárodných záväzkov.

POSTUP

Názov

Systém Spoločenstva proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu

Referenčné čísla

KOM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS)

Gestorský výbor

PECH

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

11.12.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Daniel Varela Suanzes-Carpegna

20.11.2007

 

 

Dátum prijatia

8.4.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Graham Booth, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Alain Lipietz, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Sebastian Valentin Bodu, Ole Christensen, Rovana Plumb

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Catherine Neris

POSTUP

Názov

Systém Spoločenstva proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu

Referenčné čísla

KOM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS)

Dátum konzultácie s EP

7.12.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

11.12.2007

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

11.12.2007

INTA

11.12.2007

ENVI

11.12.2007

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

DEVE

5.11.2007

ENVI

27.11.2007

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Marie-Hélène Aubert

22.11.2007

 

 

Dátum prijatia

19.5.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jim Allister, Stavros Arnaoutakis, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Luca Romagnoli, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Cornelis Visser

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raül Romeva i Rueda

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Willem Schuth, Kathy Sinnott, Kyösti Virrankoski