RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajaliste puhkusetoodete, edasimüügi ja vahetuse teatavate aspektidega

29.5.2008 - (KOM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD)) - ***I

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Raportöör: Toine Manders

Menetlus : 2007/0113(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0195/2008

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajaliste puhkusetoodete, edasimüügi ja vahetuse teatavate aspektidega

(KOM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0303);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0159/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A6‑0195/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanekEuroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1 a) Kuna turismil on liikmesriikide majanduses järjest olulisem osa, tuleb ergutada ühiseeskirjade miinimumkogumi vastuvõtmise teel osaajalise kasutamise õiguse ja pikaajaliste puhkusetoodete sektorit, et see saavutaks suurema kasvu ja tootlikkuse.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Alates Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 1994. aasta direktiivi 94/47/EÜ (ostjate kaitse kohta, mis puudutab kinnisvara osaajalise kasutamise õiguse ostulepingute teatavaid aspekte) vastuvõtmisest on nimetatud majandusvaldkond muutunud ning turule on tulnud osaajalise kasutamisega sarnased uued puhkusetooted. Need uued puhkusetooted ja osaajalise kasutamise õigusega seotud teatavad tehingud, nagu edasimüük ja vahetus, ei ole direktiiviga 94/47/EÜ kaetud. Lisaks sellele näitab direktiivi 94/47/EÜ rakendamise kogemus, et mõned direktiivis käsitletud punktid vajavad ajakohastamist või selgitamist.

(1) Alates Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 1994. aasta direktiivi 94/47/EÜ (ostjate kaitse kohta, mis puudutab kinnisvara osaajalise kasutamise õiguse ostulepingute teatavaid aspekte) vastuvõtmisest on nimetatud majandusvaldkond muutunud ning turule on tulnud osaajalise kasutamisega sarnased uued puhkusetooted. Need uued puhkusetooted ja osaajalise kasutamise õigusega seotud teatavad tehingud, nagu edasimüügileping ja vahetusleping, ei ole direktiiviga 94/47/EÜ kaetud. Lisaks sellele näitab direktiivi 94/47/EÜ rakendamise kogemus, et mõned direktiivis käsitletud punktid vajavad ajakohastamist või selgitamist selleks, et vältida käesolevast direktiivist möödahiilimiseks mõeldud toodete väljatöötamist.

Selgitus

Põhjenduse vastavusse viimine artiklitega 1 ja 2.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Suurema õiguskindluse loomiseks ning selleks, et tarbijad ja ettevõtjad saaksid siseturu võimalusi täielikult ära kasutada, tuleks liikmesriikide asjakohaseid õigusakte veelgi ühtlustada. Siiski peaks liikmesriikidele jääma võimalus kohaldada teatud aspektides ka edaspidi rangemaid eeskirju.

(3) Suurema õiguskindluse loomiseks ning selleks, et tarbijad ja ettevõtjad saaksid siseturu võimalusi täielikult ära kasutada, tuleks osaajalise kasutamise õiguse ja pikaajaliste puhkusetoodete turustamise, müügi ja edasimüügi ning osaajalise kasutamise õiguse vahetamise teatavad aspektid täielikult ühtlustada. Liikmesriikidel ei tohiks lubada säilitada või kehtestada siseriiklikke õigusakte käesoleva direktiiviga reguleeritud valdkondades. Käesoleva direktiivi sätetega reguleerimata küsimustega tegelemisel peaks liikmesriikidele jääma vabadus säilitada või kehtestada siseriiklikud õigusaktid kooskõlas ühenduse õigusega.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Käesolev direktiiv ei tohiks piirata kinnis- ja vallasvara registreerimist, asutamistingimusi, lubade andmise ja litsentseerimise korda käsitlevate riiklike eeskirjade kohaldamist ega selliste õiguste õigusliku iseloomu määramist, mis on seotud käesolevas direktiivis käsitletud lepingutega.

välja jäetud

Selgitus

Põhjenduse vastavusse viimine artikli 1 lõikega 1.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Käesoleva direktiiviga hõlmatud erinevad tooted tuleks selgelt määratleda ning lepingueelset teavitamist ja lepingut käsitlevaid sätteid tuleks selgitada ning ajakohastada.

(5) Käesoleva direktiiviga hõlmatud tooteliigid tuleks selgelt määratleda, et välistada direktiivi sätetest möödahiilimine, ning eriti lepingueelset teavitamist, lepingut ja taganemisperioodi käsitlevaid sätteid tuleks selgitada ning ajakohastada.

Selgitus

Kehtiva direktiivi probleem on, et ebaausad ettevõtjad said selle sätetest liiga kergesti mööda hiilida. Uus direktiiv peaks olema võimalikult pettusekindel.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Osaajalise kasutamise õiguse lepingu määratlus ei hõlma hotellitoa mitmekordset ettetellimist, kui lepingu kestus on lühem kui üks aasta. Kohaldamisala ei hõlmaks ka tavalisi üürilepinguid, kuna need puudutavad ühteainsat pidevat kasutuskorda ja mitte mitmekordseid ajavahemikke.

Selgitus

Ajavahemiku lühendamine ühe aastani võib hõlmata tehinguid, mille reguleerimist ei ole kavandatud, näiteks hotellitubade ettetellimine, mille puhul tuleb teha ettemakse, või mõnede hotellide pakutavad rohkem kui üks aasta kehtivad kupongisüsteemid. Sellise väärtõlgendamise vältimiseks tuleks need erandid selgelt ära märkida.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5 b) Pikaajaliste puhkusetoodete määratlus hõlmab lepinguid, milles õigus saadakse tasu eest. Niisiis ei tuleks hõlmata tavalisi püsikliendisüsteeme, mille alusel antakse allahindlusi järgmiste ööbimiste puhul hotelliketi hotellides, st sooduskuponge või hotellitšekke.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Tarbijal peaks olema õigus valida, millises keeles esitatakse lepingueelne teave ja koostatakse leping.

 

(6) Tarbijal peaks olema õigus valida, millises keeles esitatakse lepingueelne teave ja koostatakse leping, selle liikmesriigi keelte seast, kus ta elab, või selle liikmesriigi keelte seast, mille kodanik ta on, kusjuures valitud keel peab olema ühenduse ametlik keel. Tarbija elukoha liikmesriik võib siiski nõuda, et leping koostatakse igal juhul vähemalt ühes selle liikmesriigi keeles või keeltes, mis peab (peavad)olema ühenduse ametlik(ud) keel(ed), ja nõuda, et ettevõtja annaks tarbijale lepingu kinnitatud tõlke selle liikmesriigi keeles või ühes keeltest, kus omand asub; kõnealune keel (kõnealused keeled) peab (peavad) olema ühenduse ametlik(ud) keel(ed).

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Kindlustamaks, et tarbijal on käesoleva direktiiviga tagatud kaitsest üldine arusaamine, annab ettevõtja tarbijale kontroll-lehe; kontroll-leht peaks põhinema standardvormide kasutamisel, mis on kättesaadavad kõikides ühenduse keeltes.

Selgitus

Tarbija tähelepanu juhtimiseks tema õigusele lepingust taganeda ja selle õiguse lihtsamaks mõistmiseks lisatakse lepingule kontroll-leht.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b) Võttes arvesse olemasolevaid lünki eeskirjades ja õigusaktide ühtlustamatust, palutakse liikmesriikidel ja komisjonil töötada kõikides ühenduse ametlikes keeltes näidislepingu loomise suunas, mis sisaldaks kõiki põhilisi ja hädavajalikke lepingusätteid.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Võimaldamaks tarbijal täielikult aru saada oma lepingulistest õigustest ja kohustustest, tuleks talle jätta teatud aeg, mille jooksul ta võib lepingust taganeda ilma, et ta peaks oma otsust põhjendama. Praegu on see tähtaeg erinevates liikmesriikides erinev ning kogemus näitab, et direktiivis 94/47/EÜ ettenähtud ajavahemik on liiga lühike. Sellepärast tuleks tähtaega pikendada ning ühtlustada.

(7) Võimaldamaks tarbijal täielikult aru saada oma lepingulistest õigustest ja kohustustest, tuleks talle jätta teatud aeg, mille jooksul ta võib lepingust taganeda ilma, et ta peaks oma otsust põhjendama. Praegu on see tähtaeg erinevates liikmesriikides erinev. Tarbijakaitse kõrge taseme ning suurema selguse saavutamiseks nii tarbijate kui ka sektori jaoks tuleks seda tähtaega ühtlustada.

Selgitus

Teksti selgitamiseks.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Tarbija paremaks kaitsmiseks tuleks selgemini sõnastada ettemaksete tegemise keeld ettevõtjale või kolmandale isikule enne lepingust taganemise tähtaega. Edasimüügi korral ei tohiks ettemakse tegemist lubada enne kui müük on tegelikult toimunud või edasimüügileping lõpetatud.

(8) Tarbija paremaks kaitsmiseks tuleks selgemini sõnastada ettemaksete tegemise keeld ettevõtjale või kolmandale isikule enne lepingust taganemise tähtaega.

Selgitus

Põhjenduse vastavusse viimine artikliga 6 ja teksti selgitamine.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Lisalepingute puhul tuleks ettemaksete keeldu kohaldada ainult siis, kui lisaleping sõlmiti sellega seotud põhilepingust taganemise perioodi jooksul.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 b) Lisaks ei tohiks edasimüügilepingute puhul ettemakse tegemist lubada enne, kui müük on tegelikult toimunud või edasimüügileping lõpetatud.

Selgitus

Põhjenduse vastavusse viimine artikliga 6 ja teksti selgitamine.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 c) Arvestades nende probleemide olemust, millega tarbijad praegu kokku puutuvad, oleks nii tarbijatele kui ka sektorile kasulik, kui pikaajaliste puhkusetoodetega kauplevatele ettevõtjatele tehtaks kohustuseks tõendada piisava rahalise tagatise olemasolu maksejõuetuse korral.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Kui tarbija taganeb lepingust juhul, kus hind on täielikult või osaliselt kaetud laenuga, mille talle on andnud ettevõtja või kolmas isik ettevõtja või kolmanda isikuga seotud lepingu alusel, tuleb laenuleping lõpetada ilma lepingutrahvita. Sama peaks kehtima lisalepingute puhul, nagu vahetussüsteemide liikmelisuse lepingud.

(9) Kui tarbija taganeb lepingust juhul, kui hind on täielikult või osaliselt kaetud laenuga, mille talle on andnud ettevõtja või kolmas isik ettevõtja ja kolmanda isiku vahel sõlmitud lepingu alusel, tuleb laenuleping lõpetada ilma mingite kuludeta tarbijale. Sama peaks kehtima lisalepingute puhul.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Tarbija ei tohiks ilma jääda käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitsest. See peaks kehtima ka juhtudel, kui lepingu puhul kohaldatakse muu kui mõne liikmesriigi õigust.

(10) Tarbija ei tohiks ilma jääda käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitsest. See peaks kehtima ka juhtudel, kui lepingu puhul kohaldatakse kolmanda riigi õigust ja kinnisvara asub Euroopa Liidu liikmesriigis. Selleks tuleks käesoleva direktiivi taganemisperioodi ja teavitamisnõuete alaseid sätteid käsitada sätetena, millest ei ole lubatud teha erandeid lepinguga Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... määruse (EÜ) nr .../2008 (lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma I))1 tähenduses.

 

____________________

1 ELT L XX, xx.xx.xx, lk x.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Tuleb tagada, et isikutel või organisatsioonidel, kellel on riiklike õigusaktide kohaselt küsimuse vastu õigustatud huvi, oleksid õiguskaitsevahendid, et algatada menetlus käesoleva direktiivi rikkumise korral.

(12) Tuleb tagada, et isikutel või organisatsioonidel (kelle hulka võib kuuluda litsentse väljastav riiklik või Euroopa asutus, mis reguleerib kõnealuseid tooteid käesoleva direktiivi kohaldamisalas), kellel on siseriiklike või ELi õigusaktide kohaselt küsimuse vastu õigustatud huvi, oleksid õiguskaitsevahendid, et algatada menetlus käesoleva direktiivi rikkumise korral.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12 a) Osaajalise kasutamise õigust või pikaajalisi puhkusetooteid käsitlevate lepingute suhtes kohaldatav õigus tuleks kindlaks määrata vastavalt määruse (EÜ) nr.../2008 (Rooma I) artiklile 6. Kohtud, kelle pädevuses on menetleda kohtuasju seoses osaajalise kasutamise õigusega või pikaajaliste puhkusetoodetega, sealhulgas nendega kaasnevaid või neid täiendavaid suhteid, tuleks kindlaks määrata vastavalt nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 (kohtualluvuse ja kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades1 (Brüsseli I määrus)) 4. jaole, mis käsitleb tarbijalepinguid, välja arvatud juhtudel, kui vaidlus puudutab asjaõiguse olemasolu, olemust või ulatust.

 

_______________

1 EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

Selgitus

Kõik kohtualluvusega seotud kahtlused tuleks kõrvaldada, et vältida asjatuid vaidlusi.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Liikmesriigid peaksid tagama, et tarbijaid teavitatakse tõhusalt käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud riiklikest õigusaktidest ja julgustama ettevõtjaid teavitama selles valdkonnas kehtivatest toimimistavadest.

(14) Tarbijaid tuleks tõhusalt teavitada nende käesoleva direktiivi kohastest õigustest. Ettevõtjad peaksid teavitama tarbijaid selles valdkonnas kehtivatest toimimistavadest.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a) Liikmesriigid peaksid ergutama ettevõtjaid looma (ELi) haruorganisatsioone, et tagada toimimistavade väljatöötamine ja haldamine tihedas koostöös määratud asutustega.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe1 punktiga 34 peaksid liikmesriigid koostama enda jaoks ja ühenduse huvides tabelid, kus on võimaluste piires näidatud käesoleva direktiivi ja selle ülevõtmise meetmete vastavus, ning tegema need tabelid üldsusele kättesaadavaks.

_________

1 ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia direktiiv vastavusse paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppega (ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.).

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Direktiivi kohaldatakse tarbijate kaitsmiseks seoses osaajalise kasutamise õiguse ja pikaajaliste puhkusetoodete turustamise ja müügi teatavate aspektidega. Direktiivi kohaldatakse ka osaajalise kasutamise õiguse ja pikaajaliste puhkusetoodete edasimüügi ning kinnisvara osaajalise kasutamise õiguse vahetamise suhtes.

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on aidata kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele ja saavutada kõrgetasemeline tarbijakaitse, ühtlustades selleks liikmesriikide õigus- ja haldusnorme seoses osaajalise kasutamise õiguse ja pikaajaliste puhkusetoodete turustamise, müügi ja edasimüügi ning osaajalise kasutamise õiguse vahetamise teatavate aspektidega.

Direktiivi kohaldatakse ettevõtjate ja tarbijate vaheliste tehingute suhtes.

Direktiivi kohaldatakse ettevõtjate ja tarbijate vaheliste tehingute suhtes.

Käesolev direktiiv ei piira üldist riiklikku lepinguõigust käsitlevate riiklike õigusaktide kohaldamist, millega antakse tarbijale õigus leping lõpetada.

2. Käesolev direktiiv ei piira siseriiklike õigusaktide kohaldamist, millega nähakse ette:

 

– üldine lepinguõigus;

– siseriiklikud eeskirjad, mis on seotud vallas- või kinnisvara registreerimise ja edasiandmise, asutamistingimuste või lubade andmise korraga;

– selliste õiguste õigusliku iseloomu kindlaksmääramine, mis on käesolevas direktiivis käsitletud lepingute objektiks.

2. Kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamiseks võivad liikmesriigid jätkata käesoleva direktiiviga ühtlustatud valdkonnas rangemate riiklike õigusaktide kohaldamist, mis käsitlevad:

 

a) lepingust taganemise õiguse algusaega;

 

b) taganemisõiguse kasutamise korda;

 

c) taganemisõiguse kasutamise õiguslikke tagajärgi;

 

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) osaajalise kasutamise õigus – leping, mille kestus on rohkem kui üks aasta ja millega tarbija saab tasu eest õiguse kasutada üht või mitut majutuskohta üks või enam kasutuskorda;

a) osaajalise kasutamise leping – leping, mille kestus on rohkem kui üks aasta ja millega tarbija saab tasu eest õiguse kasutada majutuskohta korduvalt;

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) pikaajaline puhkusetoode – leping, mille kestus on rohkem kui üks aasta ja millega tarbija saab tasu eest eelkõige õiguse saada hinnaalandust või muid soodustusi majutuskoha kasutamisel kas eraldi või siis koos reisi- või muude teenustega;

b) pikaajalise puhkusetoote leping – leping, mille kestus on rohkem kui üks aasta ja millega tarbija saab tasu eest eelkõige õiguse saada hinnaalandust või muid soodustusi majutuskoha kasutamisel koos selle juurde kuuluvate rajatistega või ilma nendeta kas eraldi või koos reisi- või muude teenustega;

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) vahetus –leping, mille alusel tarbija ühineb tasu eest skeemiga, mis võimaldab tal vahetuse teel muuta osaajalise kasutamise asukohta ja/või aega.

d) vahetusleping – lisaleping, mille alusel tarbija ühineb tasu eest vahetussüsteemiga, mis võimaldab tal kasutada majutust või muid lisaväärtusteenuseid, andes vahetuseks teistele ajutise võimaluse kasutada oma osaajalise kasutamise õigustest tulenevaid soodustusi;

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g) lisaleping – iga leping, mis sõlmitakse mõne teise lepingu raames.

g) lisaleping – iga leping, mis on seotud põhilepinguga, see tähendab osaajalise kasutamise õiguse lepingu või pikaajalise puhkusetoote lepinguga;

Selgitus

Õiguslikust seisukohast tundub sõna „seotud” asjakohasem.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

g a) püsiv andmekandja – iga vahend, mis võimaldab tarbijal säilitada isiklikult talle suunatud teavet nii, et sellele on võimalik hilisemaks kasutamiseks ligi pääseda teabe eesmärgiga vastavuses oleva aja jooksul, ja mis võimaldab säilitatud teavet muutmata kujul taasesitada;

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele on vaja selgemat määratlust.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

g b) toimimistava – liikmesriikide õigusnormidega kehtestamata kokkulepe või eeskirjade kogum, milles on määratletud nende ettevõtjate käitumine, kes kohustuvad seda toimimistava ühe või mitme konkreetse kaubandustava või ettevõtlusvaldkonna osas järgima.

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele on vaja selgemat määratlust.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõiked 1 ja 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid peavad tagama, et igas reklaamis viidataks lõikes 2 nimetatud kirjaliku teabe saamise võimalusele ja kohale.

1. Liikmesriigid peavad tagama, et igas reklaamis viidatakse selgelt, et kõik ettevõtja lepingupakkumised sisaldavad lõikes 2 nimetatud teavet ja kuidas seda teavet võib saada.

2. Ettevõtja peab esitama tarbijale soovitud teabe kirjalikult ning see peab lisaks üldisele tootekirjeldusele sisaldama vajadusel vähemalt lühikest ja täpset teavet järgmiste punktide kohta:

2. Aegsasti enne tarbija sidumist lepinguga esitab ettevõtja tarbijale kirjaliku teabe selgelt ja lühidalt vajaduse korral üldise tootekirjelduse kohta, artiklis 5 sätestatud taganemisõiguse kohta ja ettemakse keelu kohta taganemistähtaja jooksul. Lisaks saab tarbija vajaduse korral teavet järgmiste punktide kohta:

a) osaajalise kasutamise puhul I lisas ning juhul kui leping sõlmitakse ehitusjärgus majutuskoha kohta, II lisas esitatud teave;

a) osaajalise kasutamise lepingu puhul I lisas ning juhul kui leping sõlmitakse ehitusjärgus majutuskoha kohta, II lisas esitatud teave;

b) pikaajalise puhkusetoote puhul III lisas esitatud teave;

b) pikaajalise puhkusetoote lepingu puhul III lisas esitatud teave;

c) edasimüügi puhul IV lisas esitatud teave;

c) edasimüügilepingu puhul IV lisas esitatud teave;

d) Vahetuse puhul V lisas esitatud teave.

d) vahetuslepingu puhul V lisas esitatud teave.

 

Teave on tasuta ning ettevõtja esitab selle paberil või muul püsival andmekandjal.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 a. Samal ajal ja samas vormis kui lõikes 2 nimetatud teabe puhul teavitab ettevõtja tarbijat ka sellest, et vastavalt rahvusvahelisele eraõigusele võib lepingu kohta kehtida muu õigus kui tarbija riigi õigus ning võimalikud vaidlused võidakse anda muudesse kohtutesse kui selle riigi kohtud, kus tarbija alaliselt või harilikult elab.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Edasimüügi puhul kehtib ettevõtja kohustus esitada lõike 2 kohane teave tarbija suhtes, kes võib edasimüügilepinguga liituda.

3. Edasimüügilepingu puhul kehtib ettevõtja kohustus esitada lõike 2 kohane teave tarbija suhtes, kes võib edasimüügilepinguga liituda.

Selgitus

Teksti vastavusse viimine artikliga 2.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Lõikes 2 nimetatud teave koostatakse tarbija valitud ühes ühenduse ametlikus keeles.

4. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 nimetatud teave on kirjalik või muul püsival andmekandjal, esitatud kergesti loetava kirjasuurusega ning koostatud ühes ühenduse ametlikus keeles, vastavalt tarbija soovile kas ühes selle liikmesriigi keeles, kus tarbija elab, või ühes selle liikmesriigi keeles, mille kodanik ta on. Tarbija elukoha liikmesriik võib siiski nõuda, et leping koostatakse igal juhul vähemalt ühes selle liikmesriigi keeles või keeltes, mis peab (peavad)olema ühenduse ametlik(ud) keel(ed), ja nõuda, et ettevõtja annaks tarbijale lepingu kinnitatud tõlke selle liikmesriigi keeles või ühes keeltest, kus omand asub; kõnealune keel (kõnealused keeled) peab (peavad) olema ühenduse ametlik(ud) keel(ed).

Selgitus

Tarbijal on harva võimalik nõuda ettevõtjalt oma vaba valiku aktsepteerimist. Tarbijal peaks olema võimalus valida selle liikmesriigi keel(t)e vahel, kus ta elab, ja selle liikmesriigi keel(t)e vahel, mille kodanik ta on. Lisaks tuleb arvesse võtta vajadust kontrollida direktiivi kohaldamist, eelkõige liikmesriikides, kus osaajalise kasutamise leping tuleb registreerida notari juures, ning säilitada seega direktiivis 94/47/EÜ sätestatud keelekorraldus.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Leping

Põhi- ja lisalepingute ühissätted

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et leping on kirjalik ning koostatud ühes tarbija valitud ühenduse ametlikus keeles.

4. Liikmesriigid tagavad, et leping on kirjalik või muul püsival andmekandjal, esitatud kergesti loetava kirjasuurusega ning koostatud ühes ühenduse ametlikus keeles, vastavalt tarbija soovile kas ühes selle liikmesriigi keeles, kus tarbija elab, või ühes selle liikmesriigi keeles, mille kodanik ta on. Tarbija elukoha liikmesriik võib siiski nõuda, et leping koostatakse igal juhul vähemalt ühes selle liikmesriigi keeles või keeltes, mis peab (peavad)olema ühenduse ametlik(ud) keel(ed), ja nõuda, et ettevõtja annaks tarbijale lepingu kinnitatud tõlke selle liikmesriigi keeles või ühes keeltest, kus omand asub; kõnealune keel (kõnealused keeled) peab (peavad) olema ühenduse ametlik(ud) keel(ed).

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõikes 2 nimetatud kirjalik teave moodustab lepingu lahutamatu osa, mida võib muuta ainult juhul, kui pooled on otseselt nii kokku leppinud või kui muudatused tulenevad ettevõtjast sõltumatutest asjaoludest.

2. Artikli 3 lõikes 2 nimetatud kirjalik teave moodustab lepingu lahutamatu osa, mida võib muuta ainult juhul, kui pooled on otseselt nii kokku leppinud või kui muudatused tulenevad ettevõtjast sõltumatutest ebatavalistest või ettenägematutest asjaoludest, mille tagajärgi ei oleks olnud võimalik ära hoida kõikidest asjakohastest abinõudest hoolimata.

Ettevõtjast sõltumatutest asjaoludest tingitud muudatustest teavitatakse tarbijat enne lepingu sõlmimist.

Sellistest artikli 3 lõikes 2 nimetatud teabes tehtud muudatustest teavitatakse tarbijat kirjalikult paberil või muul püsival andmekandjal enne lepingu sõlmimist.

Lepingus peavad kõik sellised muudatused olema selgesõnaliselt nimetatud.

 

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 a. Kui I lisa punktides a–o, II lisa punktides a, b ja d, III lisa punktides a–i, IV lisa punktides a–g või V lisa punktides a–k osutatud teavet ei ole kirjalikult või muul püsival andmekandjal esitatud, loetakse leping tarbijale mittesiduvaks.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b. Lisaks artikli 3 lõikes 2 nimetatud teabele:

 

a) märgitakse lepingusse poolte nimed ja elukohad;

 

b) märgitakse lepingusse lepingu sõlmimise koht ja kuupäev ning

 

c) mõlemad pooled kirjutavad lepingule alla.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Lepingu sõlmimise ajal antakse tarbijale lepingu koopia paberil või muul püsival andmekandjal.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b. Kui osaajalise kasutamise lepingu rahastamiseks võetakse laen, millest ettevõtjat on teavitatud, loetakse osaajalise kasutamise leping sõlmituks tingimusel, et laenu antakse enne artikli 5 lõikes 1 nimetatud taganemisperioodi lõppu.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vastavatele lepingutingimustele kirjutab tarbija eraldi alla.

Vastavatele lepingutingimustele kirjutab tarbija eraldi alla.

 

2. Põhi- või edasimüügilepingule lisatakse kontroll-leht, mille eesmärk on rõhutada tarbijatele käesoleva direktiiviga antud õiguseid ja lihtsustada lepingust taganemise õiguse kasutamist artikli 5 kohaselt.

 

Kontroll-leht peaks põhinema standardvormide kasutamisel, mis on kättesaadavad kõikides ühenduse keeltes, ja lepingust taganemise õiguse kasutamiseks peaks see sisaldama eemaldatavat vormi.

 

Kontroll-lehel esitatakse lühidalt ja selgelt järgmised andmed:

 

– kõikide osapoolte nimed ja elukohad;

 

– põhilepingu objektiks oleva õiguse olemus;

 

– põhilepingu objektiks oleva õiguse kasutamise täpne ajavahemik ja vajaduse korral ka selle kestus;

 

– kuupäev, millal ostja võib lepingust tulenevaid õigusi kasutama hakata;

 

– hind, mille tarbija peab maksma osaajalise kasutamise õiguse, pikaajalise puhkusetoote või teenuse eest, mida osutab edasimüüjast ettevõtja;

 

– osaajalise kasutamise õiguse või pikaajalise puhkusetootega seotud kulud;

 

– vajaduse korral teenused või rajatised, millele tarbijal on juurdepääs;

 

– teave selle kohta, kas on võimalik ühineda vahetussüsteemiga;

 

– teave lepingust taganemise õiguse kestuse kohta;

 

– teave ettemaksete keelu kohta;

 

– teave selle kohta, kas ettevõtja on alla kirjutanud toimimisjuhenditele.

Selgitus

Tarbija tähelepanu juhtimiseks tema õigusele lepingust taganeda ja selle õiguse lihtsamaks mõistmiseks lisatakse lepingule kontroll-leht.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõiked 1–3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et pärast lepingu sõlmimist on tarbijal 14 päeva jooksul alates mõlema osapoole lepingule või siduvale eellepingule allakirjutamisest õigus lepingust taganeda otsust põhjendamata. Kui 14. päev on riigipüha, pikendatakse kõnealust ajavahemikku esimese järgneva tööpäevani,

1. Tarbija võib 21 kalendripäeva jooksul põhi- või edasimüügilepingust taganeda otsust põhjendamata.

 

Taganemistähtaeg algab kas

 

a) lepingu või siduva eellepingu sõlmimise päevast või

 

b) päevast, mil tarbija lepingu või siduva eellepingu kätte saab, kui nimetatud päev on hilisem punktis a osutatud kuupäevast.

2. Kui leping ei sisalda kogu I lisa punktides a–p ja II lisa punktides a–b osutatud teavet, kuid nimetatud teave esitatakse kirjalikult kolme kuu jooksul alates lepingule allakirjutamisest, algab taganemistähtaeg teabe tarbijale esitamise päevast.

 

3. Kui I lisa punktides a–p ja II lisa punktides a–b osutatud teavet ei ole kolme kuu jooksul alates lepingu allakirjutamisest kirjalikult esitatud, aegub taganemisõigus kolme kuu ja 14 päeva jooksul alates lepingule allakirjutamisest.

 

Selgitus

On soovitav, et tarbijatel, kellele müüdi pakkumised puhkusel olles, oleks võimalus naasta koju ja otsuse üle järele mõelda, olles eemal võimalikust survet avaldavast müügist. Selle tagamiseks on 21 päeva pikkune ajavahemik usaldusväärsem.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõiked 4 ja 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kui tarbija tahab enne taganemisperioodi lõppu lepingust taganeda, teavitab ta sellest isikut, kelle nimi ja aadress on vastavalt I lisa punktile p lepingus selleks otstarbeks esitatud. Tähtajast on kinni peetud, kui kirjalik teade on saadetud enne tähtaja möödumist.

4. Kui tarbija tahab enne taganemisperioodi lõppu lepingust taganeda, teavitab ta sellest ettevõtjat või isikut, kelle nimi ja aadress on lepingus selleks otstarbeks esitatud, kasutades paberit või muud püsivat andmekandjat. Tähtajast on kinni peetud, kui teade on saadetud enne tähtaja möödumist.

5. Kui tarbija taganeb lepingust, peab ta hüvitama ainult need kulud, mis on tekkinud vastavalt siseriiklikule õigusele lepingu sõlmimise ja lepingust taganemisega seotud õigustoimingutest, mis tuleb sooritada enne punktis 1 nimetatud tähtaja lõppu. Selliseid kulusid nimetatakse lepingus selgesõnaliselt.

 

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Kui tarbija kasutab lõikes 3 sätestatud taganemisõigust, ei ole ta kohustatud hüvitist maksma.

6. Kui tarbija kasutab taganemisõigust, ei ole ta kohustatud hüvitist maksma.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbija mis tahes ettemaksed, tagatised, krediitkaardil raha broneerimine, laenu selgesõnaline kviteerin või muud tasud ettevõtjale või kolmandale isikule on enne artikli 5 lõigetes 1 ja 3 nimetatud taganemistähtaja lõppu keelatud.

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbija mis tahes ettemaksed, tagatised, raha broneerimine kontodel, võla selgesõnaline tunnustamine või muud tasud ettevõtjale või mis tahes kolmandale isikule osaajalise kasutamise õiguse ja pikaajaliste puhkusetoodete eest on enne artikli 5 lõigetes 1 ja 3 nimetatud taganemistähtaja lõppu keelatud.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 kohaldatakse lisalepingute suhtes, mis on sõlmitud artikli 5 lõikes 1 nimetatud ajavahemikus.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kõik tarbija maksed, ettemaksed, tagatised, krediitkaardil raha broneerimine, laenu kviteerin või muud tasud ettevõtjale või kolmandale isikule edasimüügi korraldamiseks, on enne müügi tegelikku toimumist või edasimüügilepingu lõpetamist keelatud.

2. Lisaks on kõik tarbija ettemaksed, tagatised, kontodel raha broneerimine, võla tunnustamine või muud tasud ettevõtjale või kolmandale isikule edasimüügi korraldamiseks enne müügi tegelikku toimumist või edasimüügilepingu lõpetamist keelatud.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 6 a

Pikaajalisi puhkusetooteid käsitlevad erisätted

 

1. Pikaajalise puhkusetoote lepingute eest tasutakse osade kaupa maksegraafiku alusel, milles on kokku leppinud ettevõtja ja tarbija ning mis moodustab lepingu lahutamatu osa; maksed jaotatakse vähemalt kolmeks võrdseks osamakseks kuni kümne aasta pikkuste lepingute puhul ja vähemalt viieks võrdseks osamakseks rohkem kui kümne aasta pikkuste lepingute puhul; iga osamakse tasumise aeg arvutatakse lepingu kestuse põhjal nii, et kõikide maksekuupäevade vahel on võrdsed ajavahemikud. Ettevõtja saadab kirjaliku maksetaotluse paberil või muul püsival andmekandjal vähemalt 14 kalendripäeva enne iga maksetähtpäeva.

 

Ilma et see piiraks artiklis 5 nimetatud taganemisõigust, võib tarbija teisest osamaksest alates lõpetada lepingu ilma lepingutrahvita, teatades sellest ettevõtjale 14 kalendripäeva jooksul alates iga osamakse maksetaotluse kättesaamisest; see õigus ei piira kehtivatest õigusaktidest tulenevat lepingu lõpetamise õigust.

 

2. Liikmesriigid tagavad, et pikaajaliste puhkusetoodetega kauplevatele ettevõtjatele tehakse kohustuseks tõendada piisava rahalise tagatise olemasolu maksejõuetuse korral.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui tarbija kasutab kinnisvara osaajalise kasutamise või pikaajalise puhkusetoote puhul lepingust taganemise õigust, lõpetatakse automaatselt ka kõik lisalepingud ilma mingite sanktsioonideta.

1. Kui tarbija kasutab põhilepingust taganemise õigust, lõpetatakse automaatselt ka kõik lisalepingud ilma mingite kulutusteta tarbijale.

2. Kui hind on täielikult või osaliselt kaetud laenuga, mille on andnud tarbijale ettevõtja või kolmas isik kolmanda isiku ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingu alusel, lõpetatakse laenuleping ilma mingite sanktsioonideta, kui tarbija kasutab artiklis 5 nimetatud lepingust taganemise õigust ja taganeb põhilepingust.

2. Kui hind on täielikult või osaliselt kaetud laenuga, mille on andnud tarbijale ettevõtja või kolmas isik kolmanda isiku ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingu alusel, lõpetatakse laenuleping ilma mingite kuludeta tarbijale, kui tarbija kasutab artikli 5 lõikes 1 nimetatud lepingust taganemise õigust ja taganeb põhilepingust.

3. Liikmesriigid sätestavad selliste lepingute lõpetamise üksikasjalikud eeskirjad.

3. Tarbijal on võimalus vahetus igal ajal lõpetada.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul kui lepingu suhtes kohaldatakse liikmesriigi õigust, ei ole lepingutingimused, millega tarbija loobub talle käesoleva direktiivi alusel antud õigustest, siduvad.

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul kui lepingu suhtes kohaldatakse liikmesriigi õigust, ei või tarbija loobuda talle käesoleva direktiivi alusel antud õigustest, kui käesolevas direktiivis ei sätestata teisiti.

2. Olenemata kohaldatavast õigusest ei tohi tarbija ilma jääda käesoleva direktiiviga antud kaitsest, kui kinnisvara asub liikmesriigi territooriumil või kui leping on sõlmitud liikmesriigis.

 

Selgitus

Seda käsitletakse nüüd uutes artiklites 8 a ja 8 b.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 8 a

 

Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

 

1. Osaajalise kasutamise õigust ja pikaajalisi puhkusetooteid käsitlevate lepingute suhtes kohaldatav õigus määratakse kindlaks vastavalt määruse (EÜ) nr .../2008 (Rooma I) artiklile 6.

 

2. Kohtud, mille pädevuses on osaajalise kasutamise õiguse või pikaajaliste puhkusetoodetega, sealhulgas nendega kaasnevate või neid täiendavate suhetega seoses algatatud kohtuasjade arutamine, määratakse kindlaks vastavalt määruse (EÜ) nr 44/2001 4. jaole „Kohtualluvus tarbijalepingute puhul”, välja arvatud juhtudel, kui vaidlus puudutab asjaõiguse olemasolu, olemust või ulatust.

Selgitus

See selgitus on soovitav selleks, et vältida asjatuid kohtuprotsesse ja pöördumist Euroopa Kohtusse.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 8 b

 

Ülimuslikud kohustuslikud sätted

 

Käesoleva direktiivi sätteid taganemisperioodi ja teavitusnõuete kohta käsitatakse sätetena, millest ei saa teha erandeid lepinguga määruse (EÜ) nr .../2008 (Rooma I) tähenduses.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada õiguslikku positsiooni.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 1 ja lõike 2 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad sobivad ja tõhusad vahendid, millega kindlustada käesoleva direktiivi täitmine tarbijate huvides.

1. Liikmesriigid tagavad ja jälgivad, et nende ettevõtjad täidaksid käesolevat direktiivi üldiselt tarbijate huvides.

2. Lõikes 1 nimetatud vahendite hulka kuuluvad sätted, mille kohaselt üks või mitu järgmistest riigisisese õigusega määratud asutustest või organisatsioonidest võib kooskõlas riigisisese õigusega pöörduda kohtute või pädevate haldusasutuste poole, et tagada käesoleva direktiivi rakendamiseks vastuvõetud riiklike sätete kohaldamine:

2. Ühel või mitmel järgmisel siseriikliku õigusega määratud asutusel või organisatsioonil on kooskõlas siseriikliku õigusega õigus pöörduda kohtute või pädevate haldusasutuste poole, et tagada käesoleva direktiivi rakendamiseks vastuvõetud siseriiklike sätete kohaldamine:

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) avalik-õiguslikud asutused või nende esindajad;

a) ametivõimud ja avalik-õiguslikud asutused või nende esindajad;

Selgitus

Teksti selgitamine asjassepuutuvate organisatsioonide kategooria laiendamiseks.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid peaksid võtma sobivad meetmed, et teavitada tõhusalt tarbijaid käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud riiklikest õigusaktidest ja innustama vajadusel ettevõtjaid teavitama tarbijaid oma toimimistavadest.

1. Liikmesriigid võtavad sobivad meetmed, et teavitada tõhusalt tarbijaid käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklikest õigusaktidest.

 

Liikmesriigid toetavad toimimistavade väljatöötamist ning tagavad, et tarbijad oleksid vajaduse korral kõnealustest toimimistavadest teadlikud.

 

Liikmesriigid ergutavad ettevõtjaid looma (ELi) haruorganisatsioone, et tagada toimimistavade väljatöötamine ja haldamine tihedas koostöös määratud asutustega.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 2 – esimene a lõik (uus) ja esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid tagavad, et (ELi) haruorganisatsioonid pakuvad tarbijatele võimalust kasutada kaebustega tegelemiseks alternatiivset vaidluste lahendamise süsteemi.

 

Liikmesriigid ergutavad niisuguseid haruorganisatsioone töötama välja üleeuroopalist vabatahtlikku kvaliteedimärki ja toetavad seda tegevust. Selline kvaliteedimärk võimaldab märki omavatel ettevõtjatel kasutada liikmesriikide poolt heaks kiidetud ja toetatavat ametlikku kvaliteedimärki.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Liikmesriigid tagavad, et tarbijad ja ettevõtjad saaksid kogu teabe ja neil oleks juurdepääs Brüsseli I määrusega sätestatud õiguslikele mehhanismidele seoses tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamisega ning õiguslike kohtu- ja haldusmeetmetega.

Selgitus

Õiguslike mehhanismide avaliku iseloomu tõttu peaksid täieliku teabe tarbijate ja ettevõtjate kasutada olevate õiguslike mehhanismide kohta, mis on sätestatud nõukogu 22. detsembri 2001. aasta määruses nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, ning neile mehhanismidele juurdepääsu kindlustama liikmesriigid, et tagada kõrgetasemeline tarbijakaitse ning stabiilne ja läbipaistev turg.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi läbi ja esitab aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt viie aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud riigisiseste õigusaktide jõustumist.

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi läbi ja esitab aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt kolme aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklike õigusaktide jõustumist.

Selgitus

Õigeaegne läbivaatamine on soovitav, et tagada käesoleva määruse sätete kaasamine võimalikku arutellu tarbijakaitset käsitleva horisontaalse õigusakti teemal.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Direktiiv 94/47/EMÜ tunnistatakse kehtetuks.

Direktiiv 94/47/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile ja neid tuleb lugeda III lisas esitatud vastavustabeli kohaselt.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile ja neid tuleb lugeda VI lisas esitatud vastavustabeli kohaselt.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

I Teave ettevõtja kohta

a) Lepinguosaliste nimi ja aadress, sealhulgas täpne teave ettevõtja õigusliku seisundi kohta lepingu sõlmimise ajal, lepinguosaliste allkirjad ning lepingu sõlmimise kuupäev ja koht.

a) Lepinguosaliste nimi ja aadress, sealhulgas täpne teave ettevõtja õigusliku seisundi kohta lepingu sõlmimise ajal, lepinguosaliste allkirjad ning põhilepingu sõlmimise kuupäev ja koht;

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

II Teave omandatud õiguse kohta

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne olemus ja klausel, millega sätestatakse kõnealuse õiguse kasutamise tingimused selle liikmesriigi (liikmesriikide) territooriumil, kus asjaomane omand asub või asjaomased omandid asuvad, samuti andmed selle kohta, kas need tingimused on täidetud või kui ei ole, siis millised tingimused tuleb veel täita;

b) põhilepingu objektiks oleva õiguse täpne olemus ja klausel, millega sätestatakse kõnealuse õiguse kasutamise tingimused selle liikmesriigi (liikmesriikide) territooriumil, kus asjaomane omand asub või asjaomased omandid asuvad, samuti andmed selle kohta, kas need tingimused on täidetud või kui ei ole, siis millised tingimused tuleb veel täita;

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt b a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b a) lepingu objektiks oleva õiguse kasutamise täpne ajavahemik ja vajaduse korral ka selle kestus; kuupäev, millal tarbija võib lepingust tulenevat õigust kasutama hakata;

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

III Teave omandite kohta

c) kui lepingus käsitletakse konkreetset kinnisasja, siis selle asja täpne kirjeldus ja asukoht; kui lepingus käsitletakse mitut kinnisasja (erinevad puhkekohad), siis nende nõuetekohane kirjeldus ja asukoht; kui lepingus käsitletakse majutuskohta, mis ei ole kinnisasi, siis majutuskoha ja selle juurde kuuluvate rajatiste nõuetekohane kirjeldus;

c) kui põhilepingus käsitletakse konkreetset kinnisasja, siis selle asja üksikasjalik kirjeldus ja asukoht; kui põhilepingus käsitletakse mitut kinnisasja (erinevad puhkekohad), siis nende nõuetekohane kirjeldus ja asukoht; kui põhilepingus käsitletakse majutuskohta, mis ei ole kinnisasi, siis majutuskoha ja selle juurde kuuluvate rajatiste nõuetekohane kirjeldus;

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) kommunaalteenused (nt valgustus, vesi, hooldus, jäätmete kogumine), mis on või muutuvad tarbijale kättesaadavaks, ja kasutustingimused;

välja jäetud

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e) üldkasutatavad rajatised, nagu ujumisbassein, saun jne, mis on või võivad olla tarbijale kättesaadavad, ja vajadusel kasutustingimused;

välja jäetud

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f a) kui lepingus sätestatakse ühiskasutuses olevate majutuskohtade hulgast valitud majutuskoha hõivamise õigused, siis teave võimalike piirangute kohta, mis kehtivad tarbija võimaluste suhtes hõivata ühiskasutusse kuuluvaid mis tahes majutuskohti mis tahes ajal;

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

IV Teave kulude kohta

 

f b) hind, mis tuleb tarbijal maksta;

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g) täpne teave selle kohta, kuidas kulud tarbijate vahel jagatakse ning kuidas ja millal need kulud võivad tõusta; vajadusel teave selle kohta, kas majutuskoha omandi suhtes on registreeritud makse, hüpoteeke või pante;

g) asjakohane teave kõikide kulude kohta, mis on seotud osaajalise kasutamise õiguse lepinguga, ning selle kohta, kuidas need kulud tarbijate vahel jagatakse ning kuidas ja millal need kulud võivad tõusta; vajaduse korral teave selle kohta, kas majutuskoha omandi suhtes on registreeritud makse, hüpoteeke või pante;

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h) lepingu objektiks oleva õiguse kasutamise täpne ajavahemik ja vajaduse korral ka selle kestus; kuupäev, millal ostja võib lepingust tulenevat õigust kasutama hakata;

välja jäetud

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) tarbija makstav hind, hinnanguline summa, mis tarbijal tuleb maksta üldkasutatavate rajatiste ja teenuste kasutamise eest; omandi kasutamise, seadusega ettenähtud rahaliste kohustuste (näiteks maksud ja lõivud) ja üldiste halduskuludega (näiteks juhtimine, hooldus ja remont) seotud maksesummade arvutamise alus;

välja jäetud

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

k) teave selle kohta, kas on võimalik liituda skeemiga lepinguliste õiguste vahetamiseks või edasimüümiseks, teave asjaomaste skeemide kohta ning andmed nende skeemide kaudu edasimüümise või vahetamisega seotud kulude kohta;

k) teave selle kohta, kas on võimalik liituda süsteemiga lepinguliste õiguste vahetamiseks või edasimüümiseks, teave asjaomase vahetussüsteemi kohta ning andmed selle süsteemi kaudu edasimüümise või vahetamisega seotud kulude kohta;

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt l

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

l) teave selle kohta, millises/millistes keeles/keeltes saab esitada müügijärgsed lepinguga seotud arupärimised, näiteks seoses juhatuse otsuste, kulude suurenemise ning järelpärimiste ja kaebuste haldamise kohta;

välja jäetud

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt m

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

V Teave lepingust taganemise ja lepingu lõpetamise õiguse kohta

m) teave lepingust taganemise õiguse ning selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta, sealhulgas nende kulude täpne suurus ja olemus, mis tarbijal tuleb kooskõlas artikli 5 lõikega 5 lepingust taganemise korral hüvitada; vajadusel teave lepinguga seotud laenulepingute ja lisalepingute tühistamise korra kohta, juhul kui tarbija lepingust taganeb: teave lepingust taganemise õiguslike tagajärgede kohta;

m) teave lepingust taganemise õiguse ning lepingust taganemise tagajärgede kohta; vajaduse korral teave põhilepinguga seotud mis tahes laenulepingute ja muude lisalepingute tühistamise korra kohta, juhul kui tarbija lepingust taganeb, näiteks raha tagastamise skeemid või muud investeerimisskeemid; teave lepingust taganemise õiguslike tagajärgede kohta;

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

m a) lepingu lõpetamise tingimused, lõpetamise õiguslikud tagajärjed ja teave tarbija vastutuse kohta lõpetamisega seonduvate võimalike kulude eest;

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt n

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

n) teave ettemaksete keelustamise kohta artikli 5 lõigetes 1 ja 3 sätestatud taganemistähtaja jooksul

välja jäetud

Muudatusettepanek  76

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt o

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

o) andmed selle kohta, kellele ja kuidas tuleb taganemisteatis saata;

välja jäetud

Muudatusettepanek  77

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt p

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

VI Lisateave

p) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja jõustamine;

p) teave selle kohta, kas ettevõtja on kirjutanud alla toimimistavadele ja kust neid toimimistavasid leida;

Selgitus

Komisjoni ettepanekus nõuti ettevõtjalt mahuka teabe avaldamist tarbijale seoses toimimistavadega. Sellise tarbijale ebaolulise teabe maht võib tarbijale olla koormav. See oleks sama, kui nõuda ettevõtjalt, et ta esitaks tarbijale osaajalise kasutamise õiguse seadused ja muud asjakohased seadused, ning nõuda ettevõtjalt nende lisamist lepingusse.

Tegelikult vajab tarbija teavet selle kohta, kas ettevõtja on toimimistavadele alla kirjutanud ja kust sellist teavet saada.

Muudatusettepanek  78

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) Majutuskoha valmimisjärk ning majutuskoha kasutamiseks vajalike kommunaalteenuste (gaasi-, elektri-, vee- ja telefoniühendused) väljakujundamise seis;

a) Majutuskoha valmimisjärk ning selle kasutamiseks vajalike kommunaalteenuste (gaasi-, elektri-, vee- ja telefoniühendused) ja kõikide muude selliste rajatiste väljakujundamise seis, millele tarbijal on tulevikus juurdepääs;

Muudatusettepanek  79

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) majutuse valmimise ning majutuse kasutamiseks vajalike kommunaalteenuste (gaasi-, elektri-, vee- ja telefoniühendused) väljakujundamise tähtaja reaalne hinnang;

b) majutuse valmimise ning majutuse kasutamiseks vajalike kommunaalteenuste (gaasi-, elektri-, vee- ja telefoniühendused) ja kõikide muude selliste rajatiste väljakujundamise tähtaja reaalne hinnang, millele tarbijal on tulevikus juurdepääs;

Muudatusettepanek  80

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

I Teave ettevõtja kohta

a) Lepinguosaliste nimi ja aadress, sealhulgas täpne teave ettevõtja õigusliku seisundi kohta lepingu sõlmimise ajal, lepinguosaliste allkirjad ning lepingu sõlmimise kuupäev ja koht.

a) Nende lepinguosaliste nimi ja ametlik tegevuskoht, kes vastutavad majutuskoha üleandmise ning reisi- või sellega seotud toodete tarnimise ja teenuste osutamise eest, millele tarbijal on juurdepääs põhilepingu alusel;

Selgitus

Tarbija peab teadma, kellega ta lepingu sõlmib ja kes talle lõpuks allahindlust annab.

Muudatusettepanek  81

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

II Teave omandatud õiguse kohta

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne olemus;

b) põhilepingu objektiks oleva õiguse täpne olemus ja sisu ning nõuetekohane kirjeldus tarbijale lepinguga antud õiguste kohta, sealhulgas neid õigusi kasutada soovivale tarbijale kehtivate piirangute kohta (nt piiratud kättesaadavus või sooduspakkumised või spetsiaalsed hinnaalandused);

Muudatusettepanek  82

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a) tulevikus ettetellitava majutuse nõuetekohane ja täpne kirjeldus, allahindlusmäär ja selle tagatis ning ajavahemikud, millal seda allahindlust saab kasutada;

Selgitus

Kuna pikaajaliste puhkusetoodete puhul väidetakse tihti, et kasutada saab laia valikut majutuskohti ja lennuliine, peavad tarbijad täpselt teadma, kes on teenuseosutajad. Lisaks sellele peavad tarbijad aru saama pikaajaliste puhkusetoodetega kauplevate ettevõtjate ja nende tarnijate vahelise suhte laadist (kas firmal on kahe firma vaheline leping või üksnes standardleping, mida tuleb igal aastal uuendada, mis omakorda võib tähendada, et vallas- või kinnisvara kasutamine ja/või lennud võidakse loetelust välja jätta).

Muudatusettepanek  83

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

III Teave kulude kohta

d) hind, mida tarbija peab maksma;

d) hind, mida tarbija peab maksma, sealhulgas kõik perioodilised kulud;

Muudatusettepanek  84

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a) vajaduse korral võimaliku (võimalike) allahindlus(t)e täpne laad ja võrdlus asjaomase vallas- või kinnisvara, reisi- või muude reisiga seotud toodete või teenuste täishinnaga;

Selgitus

Komisjoni ettepanekust on välja jäetud oluline teave, mida tarbija vajab teadliku ostuotsuse tegemiseks. See hõlmab eriti juhul, kui tarbijale pakutakse allahindlust, teavet selle allahindluse täpse laadi kohta võrreldes nn ametliku/jaehinnaga.

Muudatusettepanek  85

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d b) selgitus selle kohta, kuidas saab õigusi säilitavaid tasusid muuta, ja hinnangulised tulevased tasud;

Muudatusettepanek  86

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d c) andmed kõikide muude kulude kohta, mida tarbija võib oodata tekkivat tema õigusest kasutada majutuskohta, reisi- või sellega seotud muid määratletud tooteid ja teenuseid;

 

Muudatusettepanek  87

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f) teave selle kohta, millises/millistes keeles/keeltes saab esitada müügijärgseid lepinguga seotud arupärimisi, näiteks järelepärimiste ja kaebuste haldamise kohta;

välja jäetud

Muudatusettepanek  88

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

V Teave lepingust taganemise ja lepingu lõpetamise õiguse kohta

g) teave lepingust taganemise õiguse ning selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta, sealhulgas nende kulude täpne suurus ja olemus, mis tarbijal tuleb kooskõlas artikli 5 lõikega 5 lepingust taganemise korral hüvitada; vajadusel teave lepinguga seotud laenulepingute ja lisalepingute tühistamise korra kohta, juhul kui tarbija lepingust taganeb: teave lepingust taganemise õiguslike tagajärgede kohta;

g) teave lepingust taganemise õiguse ning lepingust taganemise tagajärgede kohta; vajaduse korral teave põhilepinguga seotud mis tahes laenulepingute ja muude lisalepingute tühistamise korra kohta, juhul kui tarbija lepingust taganeb, näiteks raha tagastamise skeemid või muud investeerimisskeemid; teave lepingust taganemise õiguslike tagajärgede kohta;

Muudatusettepanek  89

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g a) lepingu lõpetamise tingimused, lõpetamise õiguslikud tagajärjed ja teave tarbija vastutuse kohta lõpetamisega seonduvate võimalike kulude eest;

Muudatusettepanek  90

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h) teave ettemaksete keelustamise kohta artikli 5 lõigetes 1 ja 3 sätestatud taganemistähtaja jooksul;

välja jäetud

Muudatusettepanek  91

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) andmed selle kohta, kellele ja kuidas tuleb taganemisteatis saata;

välja jäetud

Muudatusettepanek  92

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa – punkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

VI Lisateave

j) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja jõustamine;

j) teave selle kohta, kas ettevõtja on kirjutanud alla toimimistavadele ja kust neid toimimistavasid leida;

Muudatusettepanek  93

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa – esimene -1 a jagu (uus) – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

I Teave ettevõtja kohta

Muudatusettepanek  94

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

II Teave osutatavate teenuste kohta

 

a a) lepingu alusel osutatavate teenuste (nt turundus) täpne kirjeldus;

Muudatusettepanek  95

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa – punktid b–d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

III Teave kulude kohta

b) hind, mida tarbija peab edasimüügiga seotud teenuste eest maksma;

b) hind, mida tarbija peab edasimüügiga seotud teenuste eest maksma;

c) klausel, millega sätestatakse, et tarbijal ei tule kanda muid kulusid ega kohustusi peale nende, mida on täpsustatud lepingus;

c) klausel, millega sätestatakse, et tarbijal ei tule kanda muid kulusid ega kohustusi peale nende, mida on täpsustatud lepingus;

d) teave selle kohta, millises/millistes keeles/keeltes saab ettevõtjale esitada arupärimisi, näiteks järelepärimiste ja kaebuste haldamise kohta;

 

Muudatusettepanek  96

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

IV Teave lepingust taganemise ja lepingu lõpetamise õiguse kohta

e) teave lepingust taganemise õiguse ning selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta, sealhulgas nende kulude täpne suurus ja olemus, mis tarbijal tuleb kooskõlas artikli 5 lõikega 5 lepingust taganemise korral hüvitada;

e) teave edasimüügilepingust taganemise õiguse ning selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta;

Muudatusettepanek  97

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f) teave ettemaksete keelustamise kohta kuni müügi tegeliku toimumiseni või edasimüügilepingu muul viisil lõpetamiseni;

f) teave artikli 6 lõike 3 kohaselt määratletud ettemaksete keelustamise kohta kuni müügi tegeliku toimumiseni või edasimüügilepingu muul viisil lõpetamiseni;

Muudatusettepanek  98

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g) andmed selle kohta, kellele ja kuidas tuleb taganemisteatis saata;

välja jäetud

Muudatusettepanek  99

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

g a) lepingu lõpetamise tingimused, lõpetamise õiguslikud tagajärjed ja teave tarbija vastutuse kohta lõpetamisega seonduvate võimalike kulude eest;

Muudatusettepanek  100

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

V Lisateave

h) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja jõustamine;

h) teave selle kohta, kas ettevõtja on kirjutanud alla toimimistavadele ja kust neid toimimistavasid leida;

Muudatusettepanek  101

Ettepanek võtta vastu direktiiv

V lisa – esimene -1 a jagu (uus) – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

I Teave ettevõtja kohta

Muudatusettepanek  102

Ettepanek võtta vastu direktiiv

V lisa – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

II Teave omandatud õiguse kohta

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne olemus;

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne olemus ja sisu;

Muudatusettepanek  103

Ettepanek võtta vastu direktiiv

V lisa – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b a) lepingu objektiks oleva õiguse kasutamise täpne ajavahemik ja vajaduse korral ka selle kestus; kuupäev, millal tarbija võib lepingust tulenevat õigust kasutama hakata;

Muudatusettepanek  104

Ettepanek võtta vastu direktiiv

V lisa – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b b) vahetusega tegeleva ettevõtja osutatavate teenuste lisaväärtuse selgitus;

Muudatusettepanek  105

Ettepanek võtta vastu direktiiv

V lisa – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

III Teave omandite kohta

c) kinnisasja nõuetekohane kirjeldus ja asukoht; kui lepingus käsitletakse majutuskohta, mis ei ole kinnisasi, siis majutuskoha ja selle juurde kuuluvate rajatiste nõuetekohane kirjeldus;

c) teave selle kohta, kust võib tarbija saada kinnisasja ja selle asukoha nõuetekohase kirjelduse; kui lepingus käsitletakse majutuskohta, mis ei ole kinnisasi, siis majutuskoha ja selle juurde kuuluvate rajatiste nõuetekohane kirjeldus;

Muudatusettepanek  106

Ettepanek võtta vastu direktiiv

V lisa – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) lepingu objektiks oleva õiguse kasutamise täpne ajavahemik ja vajaduse korral ka selle kestus; kuupäev, millal ostja võib lepingust tulenevat õigust kasutama hakata;

välja jäetud

Muudatusettepanek  107

Ettepanek võtta vastu direktiiv

V lisa – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

IV Teave kulude kohta

e) tarbija makstav hind, hinnanguline summa, mis tarbijal tuleb maksta üldkasutatavate rajatiste ja teenuste kasutamise eest; omandi kasutamise, seadusega ettenähtud rahaliste kohustuste (näiteks maksud ja lõivud) ja üldiste halduskuludega (näiteks juhtimine, hooldus ja remont) seotud maksesummade arvutamise alus;

e) tarbija makstav hind, hinnanguline summa, mis tarbijal tuleb maksta vahetussüsteemi liikmeksoleku ja üksikute vahetustehingute eest;

Muudatusettepanek  108

Ettepanek võtta vastu direktiiv

V lisa – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a) teave ettevõtja kohustuse kohta esitada enne vahetuse korraldamist üksikasjalikke andmeid iga väljapakutava vahetuse kohta ja kõikide lisatasude kohta, mis tarbijal tuleb vahetusega seoses tasuda;

Muudatusettepanek  109

Ettepanek võtta vastu direktiiv

V lisa – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g) teave selle kohta, millises/millistes keeles/keeltes saab ettevõtjale esitada arupärimisi, näiteks järelepärimiste ja kaebuste haldamise kohta;

välja jäetud

Muudatusettepanek  110

Ettepanek võtta vastu direktiiv

V lisa – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h) vahetussüsteemi toimimise selgitus; Vahetamise võimalused ja viisid, samuti andmed olemasolevate puhkekohtade asukohtade ja vahetussüsteemi liikmete arvu kohta ning konkreetsete vahetusvõimaluste näited;

h) vahetussüsteemi toimimise selgitus ning vahetamise võimalused ja viisid, samuti andmed olemasolevate puhkekohtade asukohtade ja vahetussüsteemi liikmete arvu kohta, sealhulgas tarbija valitud konkreetse majutuskoha kättesaadavuse piirangud, näiteks nõudluse tipphooajal ja/või võimalik varajase eelneva ettetellimise vajadus, ning andmed tarbija poolt vahetussüsteemi paigutatud osaajalise kasutamise õiguse piirangute kohta, kaasa arvatud vajaduse korral piirangud tarbijale antud või tarbijal olevate punktide arvu alusel, ning konkreetsete vahetusvõimaluste näited;

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu direktiiv

V lisa – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

V Teave lepingust taganemise ja lepingu lõpetamise õiguse kohta

i) teave lepingust taganemise õiguse ning selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta, sealhulgas nende kulude täpne suurus ja olemus, mis tarbijal tuleb kooskõlas artikli 5 lõikega 5 lepingust taganemise korral hüvitada; vajadusel teave lepinguga seotud laenulepingute ja lisalepingute tühistamise korra kohta, juhul kui tarbija lepingust taganeb: teave lepingust taganemise tagajärgede kohta;

i) teave vahetuslepingu automaatse lõpetamise kohta, kui tarbija taganeb põhilepingust taganemistähtaja jooksul;

Selgitus

Vahetusleping tuleb lõpetada, kui tarbija kasutab õigust osaajalise kasutamise õiguse lepingust taganeda. Vahetusega tegelevad ettevõtjad peavad selle teabe lisama oma lepingutesse. Vahetuslepingu puhul ei ole eraldi lepingust taganemise tähtaeg vajalik ja see ajaks tarbija segadusse.

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu direktiiv

V lisa – punkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

j) teave ettemaksete keelustamise kohta artikli 5 lõigetes 1–3 sätestatud tähtaja jooksul, mil tarbijal on õigus lepingust taganeda;

välja jäetud

Muudatusettepanek  113

Ettepanek võtta vastu direktiiv

V lisa – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

j a) lepingu lõpetamise tingimused, lõpetamise õiguslikud tagajärjed ja teave tarbija vastutuse kohta lõpetamisega seonduvate võimalike kulude eest;

Muudatusettepanek  114

Ettepanek võtta vastu direktiiv

V lisa – punktid k ja l

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

VI Lisateave

k) andmed selle kohta, kellele ja kuidas tuleb taganemisteatis saata;

k) andmed selle kohta, kellele ja kuidas tuleb taganemisteatis saata;

l) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja jõustamine;

l) teave selle kohta, kas ettevõtja on kirjutanud alla toimimistavadele ja kust neid toimimistavasid leida;

õiguskomisjonI ARVAMUS  (28.3.2008)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajaliste puhkusetoodete, edasimüügi ja vahetuse teatavate aspektidega
(KOM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD))

Arvamuse koostaja: Antonio López-Istúriz White

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Alates Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 1994. aasta direktiivi 94/47/EÜ (ostjate kaitse kohta, mis puudutab kinnisvara osaajalise kasutamise õiguse ostulepingute teatavaid aspekte) vastuvõtmisest on nimetatud majandusvaldkond muutunud ning turule on tulnud osaajalise kasutamisega sarnased uued puhkusetooted. Need uued puhkusetooted ja osaajalise kasutamise õigusega seotud teatavad tehingud, nagu edasimüük ja vahetus, ei ole direktiiviga 94/47/EÜ kaetud. Lisaks sellele näitab direktiivi 94/47/EÜ rakendamise kogemus, et mõned direktiivis käsitletud punktid vajavad ajakohastamist või selgitamist.

(1) Alates Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 1994. aasta direktiivi 94/47/EÜ (ostjate kaitse kohta, mis puudutab kinnisvara osaajalise kasutamise õiguse ostulepingute teatavaid aspekte) vastuvõtmisest on nimetatud majandusvaldkond muutunud ning turule on tulnud osaajalise kasutamisega sarnased või sellega sarnastena näivad ja sageli selle direktiivi sätetest möödahiilimiseks mõeldud uued puhkusetooted. Need uued puhkusetooted ja osaajalise kasutamise õigusega seotud teatavad tehingud, nagu edasimüük ja vahetus, ei ole direktiiviga 94/47/EÜ kaetud. Lisaks sellele näitab direktiivi 94/47/EÜ rakendamise kogemus, et mõned direktiivis käsitletud punktid vajavad ajakohastamist või selgitamist ka selleks, et vältida käesolevast õigusaktist kõrvalehoidmiseks mõeldud uute puhkusetoodete väljatöötamist.

Selgitus

Olemasoleva direktiivi probleem on, et ebaausad ettevõtjad said selle sätetest liiga kergesti mööda hiilida. Uus direktiiv peaks olema võimalikult pettusekindel.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Suurema õiguskindluse loomiseks ning selleks, et tarbijad ja ettevõtjad saaksid siseturu võimalusi täielikult ära kasutada, tuleks liikmesriikide asjakohaseid õigusakte veelgi ühtlustada. Siiski peaks liikmesriikidele jääma võimalus kohaldada teatud aspektides ka edaspidi rangemaid eeskirju.

(3) Suurema õiguskindluse loomiseks ning selleks, et tarbijad ja ettevõtjad saaksid siseturu võimalusi täielikult ära kasutada, tuleks liikmesriikide asjakohaseid õigusakte veelgi ühtlustada. Mõnel juhul on osutunud vajalikuks täielik ühtlustamine.

Selgitus

Optimaalse tarbijakaitsetaseme saavutamiseks ja vaatamata asjaolule, et kavandatud õigusakt on direktiiv, tuleks ette näha mõne põhiaspekti täielik ühtlustamine.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Käesolev direktiiv ei tohiks piirata kinnis- ja vallasvara registreerimist, asutamistingimusi, lubade andmise ja litsentseerimise korda käsitlevate riiklike eeskirjade kohaldamist ega selliste õiguste õigusliku iseloomu määramist, mis on seotud käesolevas direktiivis käsitletud lepingutega.

(4) Käesolev direktiiv ei tohiks piirata kinnis- ja vallasvara müüki ja registreerimist, asutamistingimusi, lubade andmise ja litsentseerimise korda käsitlevate riiklike eeskirjade kohaldamist ega selliste õiguste õigusliku iseloomu määramist, mis on seotud käesolevas direktiivis käsitletud lepingutega.

Selgitus

Direktiiv ei tohiks piirata vara müüki käsitlevate riiklike eeskirjade kohaldamist. Igal juhul on registriõigus ja asjaõigus omavahel tihedalt seotud.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Käesoleva direktiiviga hõlmatud erinevad tooted tuleks selgelt määratleda ning lepingueelset teavitamist ja lepingut käsitlevaid sätteid tuleks selgitada ning ajakohastada.

(5) Käesoleva direktiiviga hõlmatud tooteliigid tuleks selgelt määratleda, et takistada direktiivi sätetest möödahiilimist, ning lepingueelset teavitamist, lepingut ja taganemisperioodi käsitlevaid sätteid tuleks selgitada ning ajakohastada.

Selgitus

Olemasoleva direktiivi probleem on, et ebaausad ettevõtjad said selle sätetest liiga kergesti mööda hiilida. Uus direktiiv peaks olema võimalikult pettusekindel.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5 a) Arvestades erilisi raskusi seoses teatavate pikaajaliste puhkusetoodetega, tuleb selle väljendiga hõlmatu rangelt määratleda ning sätestada rikkumiste vältimiseks erieeskirjad.

Selgitus

Pikaajaliste puhkusetoodete nimetuse alla kuuluvad tooted erinevad osaajalise kasutamisega omandist, sest nende puhul ei ole tegemist kinnisvaraõigustega ning siit tuleneb vajadus erieeskirjade järele. Ranget määratlust on vaja nende eristamiseks osaajalisest kasutamisest ning teistest korraldustest ja süsteemidest, mida ei ole direktiivis kavas käsitleda.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5 b) Pikaajalisi puhkusetooteid käesoleva direktiivi tähenduses tuleb eristada osaajalise kasutusega ning puhkusepaketi ja sooduskaardi toodetest ning kliendi- ja püsikliendiprogrammidest, mille puhul sooduskaardid või punktid, mida antakse, kuuluvad quid pro quo ostetud majutuse või lennupiletite juurde ja ei ole tooted iseenesest; kaaludes, kas konkreetne skeem kujutab endast pikaajalist puhkusetoodet käesoleva direktiivi tähenduses, võib arvesse võtta konkreetselt hinnaalanduste või muude väidetavalt pakutavate soodustuste väljakujunemata olemust ning asjaolu, et neid ostetakse vahetult tasu eest või tasulise majutuse või reisimiilide eest saadud ärakasutamata punktide eest, ja asjaolu, et hinnaalandusi või soodustusi pakkuv või korraldav ettevõte on sageli pikaajalise puhkusetoote pakkujast eraldiseisev üksus.

Selgitus

Väga oluline on määratleda pikaajalised puhkusetooted direktiivi tähenduses nii, et see hõlmaks kõiki nende toodete avaldumisviise, jättes samas välja tooted ja teenused, mida ei ole direktiivis mõeldud.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Tarbija paremaks kaitsmiseks tuleks selgemini sõnastada ettemaksete tegemise keeld ettevõtjale või kolmandale isikule enne lepingust taganemise tähtaega. Edasimüügi korral ei tohiks ettemakse tegemist lubada enne kui müük on tegelikult toimunud või edasimüügileping lõpetatud.

(8) Tarbijale pakutava kaitse parandamiseks tuleks selgemini sõnastada ettemaksete tegemise keeld ettevõtjale või kolmandale isikule. Edasimüügi korral ei tohiks makse tegemist lubada enne kui müük on tegelikult toimunud või edasimüügileping lõpetatud.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Kui tarbija taganeb lepingust juhul, kus hind on täielikult või osaliselt kaetud laenuga, mille talle on andnud ettevõtja või kolmas isik ettevõtja või kolmanda isikuga seotud lepingu alusel, tuleb laenuleping lõpetada ilma lepingutrahvita. Sama peaks kehtima lisalepingute puhul, nagu vahetussüsteemide liikmelisuse lepingud.

(9) Kui tarbija taganeb lepingust juhul, kus hind on täielikult või osaliselt kaetud laenuga, mille talle on andnud ettevõtja või kolmas isik ettevõtja või kolmanda isikuga seotud lepingu alusel, tuleb laenuleping lõpetada ilma igasuguste kuludeta tarbijale. Sama peaks kehtima lisalepingute puhul, nagu vahetussüsteemide liikmelisuse lepingud.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Tarbija ei tohiks ilma jääda käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitsest. See peaks kehtima ka juhtudel, kui lepingu puhul kohaldatakse muu kui mõne liikmesriigi õigust.

(10) Tarbija ei tohiks ilma jääda käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitsest. See peaks kehtima ka juhtudel, kui lepingu puhul kohaldatakse kolmanda riigi õigust ja kinnisvara asub Euroopa Liidu liikmesriigis. Selleks tuleks käesoleva direktiivi taganemisperioodi ja teavitamisnõuete alaseid sätteid käsitada sätetena, millest ei ole lubatud teha lepinguga erandeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu... määruse (EÜ) nr..../2008 lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma I)1 tähenduses.

 

____________________

1 ELT L XX, xx.xx.xx, lk x.

Selgitus

See täpsustus tundub olevat vajalik.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12 a) Osaajalise kasutusega või pikaajalisi puhkusetooteid käsitlevate lepingute suhtes kohaldatav õigus tuleks kindlaks määrata vastavalt määruse (EÜ) nr.../2008 (Rooma I) artiklile 6. Kohtud, kelle pädevuses on menetleda kohtuasju seoses osaajalise kasutusega või pikaajaliste puhkusetoodetega, sealhulgas nendega kaasnevaid või neid täiendavaid suhteid, tuleks kindlaks määrata vastavalt nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 (kohtualluvuse ja kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades)1 4. jaole „Kohtualluvus tarbijalepingute puhul”, välja arvatud juhtudel, kui vaidlus puudutab asjaõiguse olemasolu, olemust või ulatust.

 

 

 

_______________

1 EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

Selgitus

Asjatute vaidluste ennetamiseks tuleks kõrvaldada kohtualluvusega seotud kahtlused.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Liikmesriigid peaksid tagama, et tarbijaid teavitatakse tõhusalt käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud riiklikest õigusaktidest ja julgustama ettevõtjaid teavitama selles valdkonnas kehtivatest toimimistavadest.

(14) Liikmesriigid peaksid tagama, et tarbijaid teavitatakse tõhusalt käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud riiklikest õigusaktidest ja hoiatatakse võimalikest ametiseisundi kuritarvitustest ja survet avaldavatest müügitavadest, eelkõige pikaajaliste puhkusetoodete sektoris. Liikmesriigid peaksid tähelepanu juhtima toimimistavadele ja majandusharu sertifitseeritud organisatsioonide liikmelisuse tähtsusele. Ettevõtjaid tuleks julgustada avaldama ja andma teavet oma toimimistavade kohta. Komisjon peaks aitama ja julgustama riikidevahelisi teabekampaaniaid, eelkõige oma veebisaidi kaudu.

Selgitus

Direktiivis ei tohiks vaadata läbi sõrmede ametiseisundi kuritarvituse juhtudele pikaajaliste puhkusetoodete sektoris.

Samuti on oluline, et komisjon osutaks abi riikidevaheliste kampaaniate korraldamisel.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Enne artiklit 1 lisatav (uus) pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. jagu: Üldsätted

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikli 1 lõike 1 kolmas lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv ei piira üldist riiklikku lepinguõigust käsitlevate riiklike õigusaktide kohaldamist, millega antakse tarbijale õigus leping lõpetada.

Käesolev direktiiv ei piira ei üldist riiklikku lepinguõigust käsitlevate riiklike õigusaktide ega siseriiklike eeskirjade kohaldamist, mis on seotud vallas- või kinnisvara registreerimise, asutamistingimuste või lubade andmise korraga ning nende õiguste õigusliku laadi kindlaksmääramisega, mis on käesoleva direktiiviga reguleeritud lepingute objektiks.

Selgitus

Vt põhjenduse 4 selgitust.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikli 1 lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamiseks võivad liikmesriigid jätkata käesoleva direktiiviga ühtlustatud valdkonnas rangemate riiklike õigusaktide kohaldamist, mis käsitlevad:

välja jäetud

a) lepingust taganemise õiguse algusaega;

 

b) taganemisõiguse kasutamise korda;

 

c) taganemisõiguse kasutamise õiguslikke tagajärgi;

 

Selgitus

Taganemisõigus tuleb täielikult ühtlustada.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikli 2 lõike 1 punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) „osaajalise kasutamise õigus“ – leping, mille kestus on rohkem kui üks aasta ja millega tarbija saab tasu eest õiguse kasutada üht või mitut majutuskohta üks või enam kasutuskorda;

a) „osaajalise kasutamise õigus“ – leping, mille kestus on rohkem kui üks aasta ja millega tarbija saab makse eest mitmekordse õiguse kasutada üht või mitut majutuskohta koos või ilma teiste rajatisteta;

Selgitus

Termin „tasu” (consideration) on omane ühele õigussüsteemile. Ühenduse õigusaktides tuleks kasutada neutraalseid termineid.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikli 2 lõike 1 punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) „pikaajaline puhkusetoode“ – leping, mille kestus on rohkem kui üks aasta ja millega tarbija saab tasu eest eelkõige õiguse saada hinnaalandust või muid soodustusi majutuskoha kasutamisel kas eraldi või siis koos reisi- või muude teenustega;

b) „pikaajaline puhkusetoode“ – leping, mille kestus on rohkem kui üks aasta, kuidas seda ka ei kirjeldataks või nimetataks, ja millega tarbija saab makse eest eelkõige õiguse saada broneerimissüsteemi kaudu või muul viisil hinnaalandust või muid soodustusi kas koos või ilma rajatiste kasutamise õiguseta majutuskohtade kasutamisel kas eraldi või siis koos reisi- või muude teenustega; väljend „pikaajalised puhkusetooted” ei hõlma osaajalise kasutuse õigust, reisi sisaldavat puhkusepaketti ning sooduskaarte ja kliendi- ja püsikliendiprogramme, mida kasutatakse müügi reklaamiks ja püsiklientide võitmiseks ning mis iseendast ei ole tooted;

Selgitus

Väga oluline on määratleda pikaajalised puhkusetooted direktiivi tähenduses nii, et hõlmatud oleksid kõik nende toodete avaldumisviisid, kusjuures välja oleksid jäetud tooted ja teenused, mis kavakohaselt ei kuulu nimetatud direktiivi kohaldamisalasse. Seda sätet tuleks lugeda koostoimes uue põhjendusega 5 b.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikli 2 lõike 1 punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) „edasimüük“ – leping, mille alusel ettevõtja aitab tarbijal tasu eest müüa või osta osaajalise kasutamise õigust või pikaajalist puhkusetoodet;

c) „edasimüük“ – leping, mille alusel ettevõtja tegutseb makse eest tarbija vahendajana osaajalise kasutamise õiguse või pikaajalise puhkusetoote müümisel või ostmisel;

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikli 2 lõike 1 punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) „vahetus“ – leping, mille alusel tarbija ühineb tasu eest skeemiga, mis võimaldab tal vahetuse teel muuta osaajalise kasutamise asukohta ja/või aega.

d) „vahetus” – lisaleping, mille alusel tarbija ühineb raha või rahalise tehingu eest skeemiga, mis võimaldab tal kasutada koos või ilma muude rajatisteta majutuskohta vastutasuks selle eest, et ta lubab oma osaajalise kasutuse õigust ajutiselt kasutada kolmandal isikul;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta määratlust selgemaks.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikli 2 lõike 1 punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f) „tarbija“ – iga füüsiline isik, kelle tegutsemise eesmärk pole seotud tema kaubandus-, majandus- või kutsetegevusega;

f) „tarbija“ – iga füüsiline isik, kelle tegutsemise eesmärk pole seotud tema kaubandus-, majandus-, oskus- või kutsetegevusega;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on parandada viga ingliskeelses tekstis (ja eestikeelses tõlkes).

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikli 2 lõike 1 punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g) „lisaleping“ – iga leping, mis sõlmitakse mõne teise lepingu raames.

g) „lisaleping“ – iga leping, mis on sisu või eesmärgi poolest sõltuvuses osaajalise kasutamise õiguse lepingust või pikaajalise puhkusetoote lepingust.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lepingueelne teavitamine ja reklaam

Reklaam

1. Liikmesriigid peavad tagama, et igas reklaamis viidataks lõikes 2 nimetatud kirjaliku teabe saamise võimalusele ja kohale.

1. Liikmesriigid peavad tagama, et iga reklaam sisaldaks selget teavet selle kohta, et enne lepingu sõlmimist tuleb anda artiklis 3 a nimetatud teavet ja et see on lepingu osa. Reklaamis tuleb samuti märkida, kus selle teabega saab tutvuda.

2. Ettevõtja peab esitama tarbijale soovitud teabe kirjalikult ning see peab lisaks üldisele tootekirjeldusele sisaldama vajadusel vähemalt lühikest ja täpset teavet järgmiste punktide kohta:

 

a) osaajalise kasutamise puhul I lisas ning juhul kui leping sõlmitakse ehitusjärgus majutuskoha kohta, II lisas esitatud teave;

 

b) pikaajalise puhkusetoote puhul III lisas esitatud teave;

 

c) edasimüügi puhul IV lisas esitatud teave;

 

d) vahetuse puhul V lisas esitatud teave.

 

3. Edasimüügi puhul kehtib ettevõtja kohustus esitada lõike 2 kohane teave tarbija suhtes, kes võib edasimüügilepinguga liituda.

2. Artikli 3 a lõikes 1 nimetatud teavet tuleb anda tarbijale igas kohas, kuhu teda kutsutakse talle osaajalise kasutamise õiguse pakkumiseks või kus reklaamitakse või pakutakse pikaajalist puhkusetoodet.

4. Lõikes 2 nimetatud teave koostatakse tarbija valitud ühes ühenduse ametlikus keeles.

 

Selgitus

On selge, et kasutatakse paljusid kuritarvituslikke müügivõtteid, eriti pikaajaliste puhkusetoodete müümiseks. On oluline need kontrolli alla saada.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 3 a

 

Lepingueelne teavitamine

 

1. Enne kui tarbija võib pakkumise vastu võtta või end lepinguga siduda, peab ettevõtja andma talle selget, kõikehõlmavat, täpset ja piisavat teavet järgmiste punktide kohta:

 

a) osaajalise kasutamise puhul I lisas ning juhul, kui leping sõlmitakse ehitusjärgus majutuskoha kohta, II lisas esitatud teave;

 

b) pikaajalise puhkusetoote puhul III lisas esitatud teave;

 

c) edasimüügi puhul IV lisas esitatud teave;

 

d) vahetuse puhul V lisas esitatud teave.

 

Ettevõtja peab andma teavet kirjalikult ja tasuta.

 

2. Lõikes 1 osutatud teave tuleb tarbija valikul esitada tarbija elukohariigi keeles või tarbija kodakondsusjärgse riigi keeles, tingimusel et see keel on ühenduse ametlik keel.

 

3. Tarbija kinnitab allkirjaga paberkandjal või elektroonilisel teel, et ta on lõikes 1 osutatud teabe läbi lugenud ja sellest aru saanud.

Selgitus

See muudatusettepanek põhineb suurel määral nõukogu kõige uuemal tekstil koos mõnede muudatustega.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et leping on kirjalik ning koostatud ühes tarbija valitud ühenduse ametlikus keeles.

1. Liikmesriigid tagavad vähemalt selle, et leping on kirjalik ning koostatud tarbija valikul kas tarbija elukohariigi keeles või tarbija kodakondsusjärgse riigi keeles, tingimusel et see keel on ühenduse ametlik keel.

 

Kui see keel ei ole lepingu autentne keel, tuleb tarbijale anda tõestatud tõlge. Sel juhul antakse tarbijale leping ka autentses keeles.

 

1 a. Tarbijal peab olema õigus loobuda lõike 1 esimeses lõigus sätestatud õigustest ja valida teine keel, tingimusel et see on üks ühenduse ametlikest keeltest. Sellist loobumist kinnitatakse kirjalikult.

2. Artikli 3 lõikes 2 nimetatud kirjalik teave moodustab lepingu lahutamatu osa, mida võib muuta ainult juhul, kui pooled on otseselt nii kokku leppinud või kui muudatused tulenevad ettevõtjast sõltumatutest asjaoludest.

2. Artikli 3 a lõikes 1 nimetatud teave moodustab lepingu lahutamatu osa, mida võib muuta ainult juhul, kui pooled on otseselt nii kokku leppinud või kui muudatused tulenevad ettevõtjast sõltumatutest asjaoludest.

Ettevõtjast sõltumatutest asjaoludest tingitud muudatustest teavitatakse tarbijat enne lepingu sõlmimist.

Ettevõtjast sõltumatutest asjaoludest tingitud muudatustest teavitatakse tarbijat kirjalikult enne lepingu sõlmimist.

Lepingus peavad kõik sellised muudatused olema selgesõnaliselt nimetatud.

Lepingus peavad kõik sellised muudatused olema selgesõnaliselt nimetatud.

 

2 a. Lisaks artikli 3 a lõikes 1 osutatud teabele sisaldab leping järgmisi andmeid:

 

a) poolte nimi ja aadress;

 

b) lepingu sõlmimise koht ja kuupäev,

 

ning mõlemad lepingupooled kirjutavad lepingule alla.

3. Enne lepingule alla kirjutamist juhib ettevõtja selgesõnaliselt tarbija tähelepanu artiklis 5 osutatud taganemisõigusele ning taganemistähtaja pikkusele ning artiklis 6 osutatud ettemakse keelule taganemistähtaja jooksul.

3. Enne lepingu sõlmimist juhib ettevõtja tarbija tähelepanu artiklis 5 osutatud taganemisõigusele ning taganemistähtaja pikkusele ning artiklis 6 osutatud ettemakse keelule taganemistähtaja jooksul.

Vastavatele lepingutingimustele kirjutab tarbija eraldi alla.

Vastavatele lepingutingimustele ja artikli 3 a lõikes 1 osutatud teabele kirjutab tarbija eraldi alla.

 

Lepingule lisatakse VI lisas esitatud eraldi vorm, mis on mõeldud taganemisõiguse kasutamise lihtsustamiseks vastavalt artiklile 6.

 

3 a. Lepingu sõlmimise ajal antakse tarbijale lepingu koopia.

 

3 b. Kui osaajalise kasutamise lepingu rahastamiseks võetakse laen, millest ettevõtjat on teavitatud, loetakse, et osaajalise kasutamise leping on sõlmitud tingimusel, et laenu antakse enne artikli 5 lõikes 1 nimetatud taganemisperioodi lõppu.

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb nõukogu kõige uuemal tekstil. Seda on siiski muudetud parema selguse tagamiseks ja lahkarvamusi tekitava keeleküsimuse käsitlemiseks. Arvestades asjaolu, et vältimatult tekib olukordi, mil ettevõtjal tuleb tegelda paljudest eri liikmesriikidest pärit tarbijatega, on ebareaalne ja silmakirjalik sätestada nõue, mis võib tekitada õiguslikku ebakindlust. Tõlke tõestamise nõue on mõeldud tarbija kaitsmiseks.

Liikmesriikidel peab olema lubatud säilitada oma praegune võimalus sätestada rangemaid menetluseeskirju, millega nähakse ette tarbijakaitse lepingute sõlmimisel.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et pärast lepingu sõlmimist on tarbijal 14 päeva jooksul alates mõlema osapoole lepingule või siduvale eellepingule allakirjutamisest õigus lepingust taganeda otsust põhjendamata. Kui 14. päev on riigipüha, pikendatakse kõnealust ajavahemikku esimese järgneva tööpäevani,

1. Liikmesriigid tagavad, et pärast lepingu sõlmimist on tarbijal 14 päeva jooksul alates mõlema osapoole lepingule või siduvale eellepingule allakirjutamisest õigus lepingust taganeda otsust põhjendamata. Kui 14. päev on riigipüha, pikendatakse kõnealust ajavahemikku esimese järgneva tööpäevani.

2. Kui leping ei sisalda kogu I lisa punktides a–p ja II lisa punktides a–b osutatud teavet, kuid nimetatud teave esitatakse kirjalikult kolme kuu jooksul alates lepingule allakirjutamisest, algab taganemistähtaeg teabe tarbijale esitamise päevast.

2. Kui leping ei sisalda kogu I lisa punktides a–o, II lisas, III lisa punktides a–i, IV lisa punktides a–g või V lisa punktides a–k osutatud teavet, kuid nimetatud teave esitatakse kirjalikult kolme kuu jooksul alates lepingu sõlmimise päevast, algab taganemistähtaeg teabe tarbijale esitamise päevast.

3. Kui I lisa punktides a–p ja II lisa punktides a–b osutatud teavet ei ole kolme kuu jooksul alates lepingu allakirjutamisest kirjalikult esitatud, aegub taganemisõigus kolme kuu ja 14 päeva jooksul alates lepingule allakirjutamisest.

3. Kui I lisa punktides a–o, II lisas, III lisa punktides a–i, IV lisa punktides a–g või V lisa punktides a–k osutatud teavet ei ole kolme kuu jooksul alates lepingu sõlmimise päevast kirjalikult esitatud, aegub taganemisõigus kolme kuu ja 14 kalendripäeva jooksul alates lepingu sõlmimise päevast.

4. Kui tarbija tahab enne taganemisperioodi lõppu lepingust taganeda, teavitab ta sellest isikut, kelle nimi ja aadress on vastavalt I lisa punktile p lepingus selleks otstarbeks esitatud. Tähtajast on kinni peetud, kui kirjalik teade on saadetud enne tähtaja möödumist.

4. Kui tarbija tahab enne taganemisperioodi lõppu lepingust taganeda, teavitab ta sellest isikut, kelle nimi ja aadress on lepingus ja eraldi vormil selleks otstarbeks esitatud, tehes seda viisil, mida saab tõestada. Tähtajast on kinni peetud, kui kirjalik teade on saadetud enne tähtaja möödumist.

5. Kui tarbija taganeb lepingust, peab ta hüvitama ainult need kulud, mis on tekkinud vastavalt siseriiklikule õigusele lepingu sõlmimise ja lepingust taganemisega seotud õigustoimingutest, mis tuleb sooritada enne punktis 1 nimetatud tähtaja lõppu. Selliseid kulusid nimetatakse lepingus selgesõnaliselt.

 

6. Kui tarbija kasutab lõikes 3 sätestatud taganemisõigust, ei ole ta kohustatud hüvitist maksma.

6. Kui tarbija kasutab taganemisõigust, ei ole ta kohustatud hüvitist maksma.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kajastada praegu nõukogus arutamisel olevat teksti.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbija mis tahes ettemaksed, tagatised, krediitkaardil raha broneerimine, laenu selgesõnaline kviteerin või muud tasud ettevõtjale või kolmandale isikule on enne artikli 5 lõigetes 1 ja 3 nimetatud taganemistähtaja lõppu keelatud.

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbija mis tahes ettemaksed, tagatised, raha broneerimine kontodel, võla selgesõnaline tunnustamine või muud tasud ettevõtjale või mis tahes kolmandale isikule osaajalise kasutuse ja pikaajaliste puhkusetoodete eest on enne artikli 5 lõigetes 1 ja 3 nimetatud taganemistähtaja lõppu keelatud.

2. Kõik tarbija maksed, ettemaksed, tagatised, krediitkaardil raha broneerimine, võla kviteerin või muud tasud ettevõtjale või kolmandale isikule edasimüügi korraldamiseks, on enne müügi tegelikku toimumist või edasimüügilepingu lõpetamist keelatud.

2. Kõik tarbija ettemaksed, tagatised, raha broneerimine krediitkaardil, võla tunnustamine või muud tasud ettevõtjale või mis tahes kolmandale isikule edasimüügi korraldamiseks, on enne müügi tegelikku toimumist või edasimüügilepingu lõpetamist keelatud.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on ühitada originaalteksti praegu nõukogus arutamisel oleva versiooniga.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Pärast artiklit 6 lisatav pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. jagu: Pikaajalisi puhkusetooteid käsitlevad sätted

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 6 a

 

Pikaajaliste puhkusetoodete eest maksmine

 

18 kuud kuni 10 aastat kestvate pikaajaliste puhkusetoodete eest makstakse kolme võrdse osamaksega, millest teine ja kolmas osamakse kuuluvad tasumisele pärast vastavalt ühe kolmandiku ja kahe kolmandiku lepinguaja lõppu.

 

Enam kui 10 aastat kestvate pikaajaliste puhkusetoodete eest makstakse viie võrdse osamaksega, millest teine, kolmas, neljas ja viies osamakse kuuluvad tasumisele pärast vastavalt ühe viiendiku, kahe viiendiku, kolme viiendiku ja nelja viiendiku lepinguaja lõppu.

Selgitus

Esineb kuritarvituslikke võtteid, mille puhul tarbijaid veendakse tasuma pikaajaliste puhkusetoodete eest ettemaksena suuri summasid, ja lubatud soodustused osutuvad suuresti silmapetteks. Arvestades, et nende toodete algsed müüjad võivad olla tabamatud või võivad olla selleks ajaks, kui tarbija otsib õiguskaitset, tegevuse lõpetanud, muutes kõik tarbija poolt lepingurikkumise asjus algatatud kohtuasjad tulemusetuks, annaks see järkjärguline maksesüsteem kasuliku kaitse.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 6 b

 

Tarbija võib, ilma et see piiraks artiklis 5 sätestatud taganemisõigust, pikaajalise puhkusetoote lepingu ühepoolselt trahvi maksmata tühistada, kui ta teatab sellest ette 14 päeva enne lepingu vastava osamakseperioodi lõppu artikli 6 a tähenduses.

 

See õigus ei piira kehtivast seadusest tulenevat lepingu lõpetamise õigust.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 6 c

 

Pikaajaliste puhkusetoodete pakkujad võtavad endale tsiviilvastutuskindlustuse, et kaitsta ennast lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või puuduliku täitmise või puuduste tõttu esitatud tarbijate nõuete puhul.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Pärast artiklit 6 c ja enne artiklit 7 lisatav (uus) pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. jagu: Lisalepingute lõpetamine ja teised üldsätted

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul kui lepingu suhtes kohaldatakse liikmesriigi õigust, ei ole lepingutingimused, millega tarbija loobub talle käesoleva direktiivi alusel antud õigustest, siduvad.

Liikmesriigid tagavad, et juhul kui lepingu suhtes kohaldatakse liikmesriigi õigust, ei või tarbija loobuda talle käesoleva direktiivi alusel antud õigustest, kui käesolev direktiiv ei sätesta teisiti.

2. Olenemata kohaldatavast õigusest ei tohi tarbija ilma jääda käesoleva direktiiviga antud kaitsest, kui kinnisvara asub liikmesriigi territooriumil või kui leping on sõlmitud liikmesriigis.

 

Selgitus

Seda käsitletakse nüüd uutes artiklites 8 a ja 8 b.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 8 a

 

Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

 

 

1. Osaajalise kasutamise õiguse ja pikaajaliste puhkusetoodete suhtes kohaldatav õigus määratakse kindlaks vastavalt määruse (EÜ) nr..../2008 (Rooma I) artiklile 6.

 

2. Kohtud, mille pädevuses on osaajalise kasutamise õiguse või pikaajaliste puhkusetoodetega, sealhulgas nendega kaasnevate või neid täiendavate suhetega seoses algatatud kohtuasjade arutamine määratakse kindlaks vastavalt määruse (EÜ) nr 44/2001 4. jaole "Kohtualluvus tarbijalepingute puhul”, välja arvatud juhtudel, kui vaidlus puudutab asjaõiguse olemasolu, olemust või ulatust.

Selgitus

See selgitus on soovitav selleks, et vältida kasutuid kohtuvaidlusi ja pöördumist Euroopa Kohtusse.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 8 b

 

Ülimuslikud kohustuslikud sätted

 

Käesoleva direktiivi sätteid taganemisperioodi ja teavitusnõuete kohta käsitatakse sätetena, millest ei saa erandeid teha üheski lepingus määruse (EÜ) nr..../2008 (Rooma I) tähenduses.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada õiguslikku positsiooni.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 3 lõikes 2 nimetatud teave

Artikli 3 a lõikes 1 nimetatud teave

 

I TEAVE ETTEVÕTJA KOHTA

a) Lepinguosaliste nimi ja aadress, sealhulgas täpne teave ettevõtja õigusliku seisundi kohta lepingu sõlmimise ajal, lepinguosaliste allkirjad ning lepingu sõlmimise kuupäev ja koht.

a) Ettevõtja nimi ja aadress;

 

II TEAVE OMANDATUD ÕIGUSTE KOHTA

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne olemus ja klausel, millega sätestatakse kõnealuse õiguse kasutamise tingimused selle liikmesriigi (liikmesriikide) territooriumil, kus asjaomane omand asub või asjaomased omandid asuvad, samuti andmed selle kohta, kas need tingimused on täidetud või kui ei ole, siis millised tingimused tuleb veel täita;

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne olemus ja klausel, millega sätestatakse kõnealuse õiguse kasutamise tingimused selle liikmesriigi (liikmesriikide) territooriumil, kus asjaomane omand asub või asjaomased omandid asuvad, samuti andmed selle kohta, kas need tingimused on täidetud või kui ei ole, siis millised tingimused tuleb veel täita;

c) kui lepingus käsitletakse konkreetset kinnisasja, siis selle asja täpne kirjeldus ja asukoht; kui lepingus käsitletakse mitut kinnisasja (erinevad puhkekohad), siis nende nõuetekohane kirjeldus ja asukoht; kui lepingus käsitletakse majutuskohta, mis ei ole kinnisasi, siis majutuskoha ja selle juurde kuuluvate rajatiste nõuetekohane kirjeldus;

 

d) kommunaalteenused (nt valgustus, vesi, hooldus, jäätmete kogumine), mis on või muutuvad tarbijale kättesaadavaks, ja kasutustingimused;

 

e) üldkasutatavad rajatised, nagu ujumisbassein, saun jne, mis on või võivad olla tarbijale kättesaadavad, ja vajadusel kasutustingimused;

 

f) kuidas on korraldatud majutuskoha hooldus ja remont ning selle haldus ja juhtimine, kaasa arvatud teave selle kohta, kas ja kuidas on tarbijal võimalik mõjutada ja kaasa rääkida nimetatud küsimusi käsitlevates otsustes;

 

g) täpne teave selle kohta, kuidas kulud tarbijate vahel jagatakse ning kuidas ja millal need kulud võivad tõusta; vajadusel teave selle kohta, kas majutuskoha omandi suhtes on registreeritud makse, hüpoteeke või pante;

 

h) lepingu objektiks oleva õiguse kasutamise täpne ajavahemik ja vajaduse korral ka selle kestus; kuupäev, millal ostja võib lepingust tulenevat õigust kasutama hakata;

c) lepingu objektiks oleva õiguse kasutamise täpne ajavahemik ja vajaduse korral ka selle kestus; kuupäev, millal ostja võib lepingust tulenevat õigust kasutama hakata;

 

d) kui lepingus sätestatakse ühiskasutuses olevate majutuskohtade hulgast valitud majutuskoha hõivamise õigused, siis teave võimalike piirangute kohta, mis kehtivad tarbija õiguse suhtes hõivata mis tahes ajal ühiskasutusse kuuluvaid majutuskohti;

i) tarbija makstav hind, hinnanguline summa, mis tarbijal tuleb maksta üldkasutatavate rajatiste ja teenuste kasutamise eest; omandi kasutamise, seadusega ettenähtud rahaliste kohustuste (näiteks maksud ja lõivud) ja üldiste halduskuludega (näiteks juhtimine, hooldus ja remont) seotud maksesummade arvutamise alus;

 

j) klausel, millega sätestatakse, et tarbijal ei tule kanda muid kulusid ega kohustusi peale nende, mida on täpsustatud lepingus;

 

k) teave selle kohta, kas on võimalik liituda skeemiga lepinguliste õiguste vahetamiseks või edasimüümiseks, teave asjaomaste skeemide kohta ning andmed nende skeemide kaudu edasimüümise või vahetamisega seotud kulude kohta;

 

l) teave selle kohta, millises/millistes keeles/keeltes saab esitada müügijärgsed lepinguga seotud arupärimised, näiteks seoses juhatuse otsuste, kulude suurenemise ning järelpärimiste ja kaebuste haldamise kohta;

 

m) teave lepingust taganemise õiguse ning selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta, sealhulgas nende kulude täpne suurus ja olemus, mis tarbijal tuleb kooskõlas artikli 5 lõikega 5 lepingust taganemise korral hüvitada; vajadusel teave lepinguga seotud laenulepingute ja lisalepingute tühistamise korra kohta, juhul kui tarbija lepingust taganeb: teave lepingust taganemise õiguslike tagajärgede kohta;

 

n) teave ettemaksete keelustamise kohta artikli 5 lõigetes 1 ja 3 sätestatud taganemistähtaja jooksul

 

o) andmed selle kohta, kellele ja kuidas tuleb taganemisteatis saata;

 

p) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja jõustamine;

 

q) kohtuväline vaidluste lahendamise võimalus.

 

 

III. TEAVE OMANDI KOHTA

 

e) kui lepingus käsitletakse konkreetset kinnisasja, siis selle täpne kirjeldus ja asukoht, lisades vajaduse korral kinnisasjaga seotud üksikasjad ja koopiad kannetest maaregistris, avalikus registris, maakatastris või kannetest samaväärsetes omandiga seotud registrites; kui lepingus käsitletakse mitut kinnisasja (erinevad puhkekohad), siis nende nõuetekohane kirjeldus ja asukoht; kui lepingus käsitletakse majutuskohta, mis ei ole kinnisasi, siis majutuskoha ja selle juurde kuuluvate rajatiste nõuetekohane kirjeldus;

 

f) kommunaalteenused (nt valgustus, vesi, hooldus, jäätmete kogumine), mis on või muutuvad tarbijale kättesaadavaks, ja kasutustingimused;

 

g) vajaduse korral üldkasutatavad rajatised, nagu ujumisbassein, saun jms, mis on või võivad olla tarbijale kättesaadavad, ja nende kasutustingimused.

 

IV. TEAVE KULUDE KOHTA

 

h) hind, mida tarbija peab maksma;

 

i) summa, mis tuleb tarbijal tasuda teenuste eest (nt elekter, vesi, hooldus, prügivedu);

 

j) vajaduse korral summa, mis tuleb tarbijal tasuda üldkasutatavate rajatiste eest, nagu ujumisbassein või saun, mis on või võivad olla tarbijale kättesaadavad;

 

k) täpne kirjeldus, kuidas kõik osaajalise kasutamise lepinguga seonduvad kulud arvutatakse; kuidas need kulud tarbijate vahel jagatakse ning kuidas ja millal need kulud võivad tõusta; omandi kasutamise, seadusega ettenähtud rahaliste kohustuste (näiteks maksud ja lõivud) ja üldiste halduskuludega (näiteks juhtimine, hooldus ja remont) seotud maksesummade arvutamise meetod;

 

l) vajaduse korral teave selle kohta, kas majutuskoha omandi suhtes on registreeritud makse, hüpoteeke, pante või muid kinnipidamisõigusi;

 

m) kinnitus, et tarbijal ei tule kanda muid kulusid ega kohustusi peale nende, mida on täpsustatud lepingus;

 

V. LEPINGUST TAGANEMISE JA LEPINGU TÜHISTAMISE ÕIGUS

 

n) teave lepingust taganemise õiguse ja lepingust taganemise tagajärgede kohta; vajaduse korral teave lepinguga seotud laenulepingute ja lisalepingute tühistamise korra kohta, juhul kui tarbija lepingust taganeb, ja sellise lõpetamise õiguslike tagajärgede kohta;

 

o) üksikasjalikud andmed selle kohta, kellele ja kuidas tuleb taganemisteatis saata;

 

p) lepingu lõpetamise tingimused, lõpetamise õiguslikud tagajärjed ja teave tarbija vastutuse kohta lõpetamisega seonduvate võimalike kulude eest;

 

q) teave ettemaksete keelustamise kohta artikli 5 lõigetes 1–3 sätestatud taganemistähtaja jooksul;

 

VI. LISATEAVE

 

r) teave selle kohta, kuidas on korraldatud omandi hooldus ja remont ning selle haldus ja juhtimine, kaasa arvatud teave selle kohta, kas ja kuidas on tarbijal võimalik mõjutada ja kaasa rääkida nimetatud küsimusi käsitlevates otsustes;

 

s) teave selle kohta, kas on võimalik liituda süsteemiga lepinguliste õiguste vahetamiseks või edasimüümiseks, teave asjaomase vahetussüsteemi kohta ning andmed selle süsteemi kaudu edasimüümise või vahetamisega seotud kulude kohta;

 

t) teave selle kohta, millises/millistes keeles/keeltes saab esitada müügijärgsed lepinguga seotud arupärimised, näiteks seoses juhatuse otsuste, kulude suurenemise ning järelpärimiste ja kaebuste haldamisega;

 

u) kui ettevõtja on alla kirjutanud toimimistavadele, siis teave nende tavade kohta;

 

w) vajaduse korral teave kohtuvälise vaidluste lahendamise võimaluse kohta.

Selgitus

Vastab nõukogu kõige uuemale tekstile. Nimetatud teabe esitamine aitab pakkuda tarbijatele täiendavat kaitset valeandmete esitamise eest seoses vara omandiõigusega.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ehitusjärgus majutuskohale esitatavad lisanõuded vastavalt artiklile 3

Ehitusjärgus majutuskohale esitatavad lisanõuded vastavalt artiklile 3 a

a) majutuskoha valmimisjärk ning majutuskoha kasutamiseks vajalike kommunaalteenuste (gaasi-, elektri-, vee- ja telefoniühendused) väljakujundamise seis;

a) majutuskoha valmimisjärk, majutuskoha kasutamiseks vajalike kommunaalteenuste (gaasi-, elektri-, vee- ja telefoniühendused) ja võimalike tarbija käsutuses olevate rajatiste väljakujundamise seis;

b) majutuse valmimise ning majutuse kasutamiseks vajalike kommunaalteenuste (gaasi-, elektri-, vee- ja telefoniühendused) väljakujundamise tähtaja reaalne hinnang;

b) majutuse valmimise ning majutuse kasutamiseks vajalike kommunaalteenuste (gaasi-, elektri-, vee- ja telefoniühendused) ja võimalike tarbija käsutuses olevate rajatiste väljakujundamise tähtaeg;

c) konkreetse kinnisvara puhul ehitusloa number ning pädeva(te) ametiasutus(t)e nimi (nimed) ja täisaadress(id);

c) võimaluse korral ehitusloa number ning pädeva(te) ametiasutus(t)e nimi (nimed) ja täisaadress(id), kui leping puudutab konkreetset kinnisvara;

d) majutuskoha valmimise tagatis või kõigi tehtud maksete tagasimaksmise tagatis juhul, kui majutuskoht ei saa valmis, ja vajaduse korral nende tagatiste kohaldamist reguleerivad tingimused.

d) võimaluse korral majutuskoha valmimise tagatis või kõigi tehtud maksete tagasimaksmise tagatis juhul, kui majutuskoht ei saa valmis, ja vajaduse korral nende tagatiste kohaldamist reguleerivad tingimused.

Selgitus

Vastab nõukogu kõige uuemale tekstile.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 3 lõikes 2 nimetatud teave

Artikli 3 a lõikes 1 nimetatud teave

 

I. TEAVE ETTEVÕTJA KOHTA

a) Lepinguosaliste nimi ja aadress, sealhulgas täpne teave ettevõtja õigusliku seisundi kohta lepingu sõlmimise ajal, lepinguosaliste allkirjad ning lepingu sõlmimise kuupäev ja koht;

a) Ettevõtja nimi ja aadress ning tema õiguslik seisund;

 

II. TEAVE OMANDATUD ÕIGUSTE KOHTA

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne olemus;

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne olemus ja sisu ning tarbijale lepinguga antud õiguste, sealhulgas tarbijale nende õiguste kasutamisel seatud võimalike piirangute (nt piiratud saadavus või pakkumised põhimõttel „kes ees, see mees” või konkreetse hinnaalanduse ajalised piirangud) täpne kirjeldus;

c) lepingu objektiks oleva õiguse kasutamise täpne ajavahemik ja vajaduse korral ka selle kestus; kuupäev, millal ostja võib lepingust tulenevat õigust kasutama hakata;

c) lepingu objektiks oleva õiguse kasutamise täpne ajavahemik ja vajaduse korral ka selle kestus; kuupäev, millal ostja võib lepingust tulenevat õigust kasutama hakata;

 

III. TEAVE KULUDE KOHTA

d) hind, mida tarbija peab maksma;

d) hind, mida tarbija peab maksma, sh jooksvad kulud;

e) klausel, millega sätestatakse, et tarbijal ei tule kanda muid kulusid ega kohustusi peale nende, mida on täpsustatud lepingus;

e) kinnitus, et tarbijal ei tule kanda mingeid kulusid ega kohustusi peale nende, mis on täpsustatud lepingus;

f) teave selle kohta, millises/millistes keeles/keeltes saab esitada müügijärgseid lepinguga seotud arupärimisi, näiteks järelepärimiste ja kaebuste haldamise kohta;

 

 

IV. LEPINGUST TAGANEMISE JA LEPINGU TÜHISTAMISE ÕIGUS

g) teave lepingust taganemise õiguse ning selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta, sealhulgas nende kulude täpne suurus ja olemus, mis tarbijal tuleb kooskõlas artikli 5 lõikega 5 lepingust taganemise korral hüvitada; vajadusel teave lepinguga seotud laenulepingute ja lisalepingute tühistamise korra kohta, juhul kui tarbija lepingust taganeb: teave lepingust taganemise õiguslike tagajärgede kohta;

f) teave lepingust taganemise õiguse ning lepingust taganemise õiguslike tagajärgede kohta; vajaduse korral teave lepinguga seotud laenulepingute ja lisalepingute tühistamise korra kohta, juhul kui tarbija lepingust taganeb, ja sellise lõpetamise õiguslike tagajärgede kohta;

h) teave ettemaksete keelustamise kohta artikli 5 lõigetes 1 kuni 3 sätestatud taganemistähtaja jooksul;

 

i) andmed selle kohta, kellele ja kuidas tuleb taganemisteatis saata;

g) üksikasjalikud andmed selle kohta, kellele ja kuidas tuleb taganemisteatis saata;

 

h) lepingu lõpetamise tingimused, lõpetamise õiguslikud tagajärjed ja teave tarbija vastutuse kohta lõpetamisega seonduvate võimalike kulude eest;

 

i) teave ettemaksete keelustamise kohta artikli 5 lõigetes 1–3 sätestatud taganemistähtaja jooksul;

 

V. LISATEAVE

 

j) teave selle kohta, millises/millistes keeles/keeltes saab esitada müügijärgseid lepinguga seotud arupärimisi, näiteks järelepärimiste ja kaebuste haldamise kohta;

j) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja jõustamine;

k) kui ettevõtja on alla kirjutanud toimimistavadele, siis teave nende tavade kohta;

k) kohtuväline vaidluste lahendamise võimalus.

l) kui on kohaldatav, siis teave kohtuvälise vaidluste lahendamise võimaluse kohta.

Selgitus

Võetakse üle nõukogu kõige uuem tekst.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 3 lõikes 2 nimetatud teave

Artikli 3 a lõikes 1 nimetatud teave

 

I. TEAVE ETTEVÕTJA KOHTA

a) Lepinguosaliste nimi ja aadress, sealhulgas täpne teave ettevõtja õigusliku seisundi kohta lepingu sõlmimise ajal, lepinguosaliste allkirjad ning lepingu sõlmimise kuupäev ja koht;

a) Ettevõtja nimi ja aadress ning tema õiguslik seisund;

 

II. TEAVE TEENUSTE KOHTA

 

b) lepingu alusel osutatavate teenuste (nt turundus) täpne kirjeldus;

 

III. TEAVE KULUDE KOHTA

b) hind, mida tarbija peab edasimüügiga seotud teenuste eest maksma;

c) hind, mida tarbija peab edasimüügiga seotud teenuste eest maksma;

c) klausel, millega sätestatakse, et tarbijal ei tule kanda muid kulusid ega kohustusi peale nende, mida on täpsustatud lepingus;

d) kinnitus, et tarbijal ei tule kanda mingeid kulusid ega kohustusi peale nende, mis on täpsustatud lepingus;

d) teave selle kohta, millises/millistes keeles/keeltes saab ettevõtjale esitada arupärimisi, näiteks järelepärimiste ja kaebuste haldamise kohta;

 

 

IV. LEPINGUST TAGANEMISE JA LEPINGU TÜHISTAMISE ÕIGUS

e) teave lepingust taganemise õiguse ning selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta, sealhulgas nende kulude täpne suurus ja olemus, mis tarbijal tuleb kooskõlas artikli 5 lõikega 5 lepingust taganemise korral hüvitada;

e) teave edasimüügilepingust taganemise õiguse ning sellise taganemise õiguslike tagajärgede kohta;

f) teave ettemaksete keelustamise kohta kuni müügi tegeliku toimumiseni või edasimüügilepingu muul viisil lõpetamiseni;

 

g) andmed selle kohta, kellele ja kuidas tuleb taganemisteatis saata;

f) üksikasjalikud andmed selle kohta, kellele ja kuidas tuleb taganemisteatis saata;

 

g) lepingu lõpetamise tingimused, lõpetamise õiguslikud tagajärjed ja teave tarbija vastutuse kohta lõpetamisega seonduvate võimalike kulude eest;

 

h) teave ettemaksete keelustamise kohta kuni müügi tegeliku toimumiseni või edasimüügilepingu muul viisil lõpetamiseni;

 

V. LISATEAVE

 

i) teave selle kohta, millises/millistes keeles/keeltes saab ettevõtjale esitada arupärimisi, näiteks järelepärimiste ja kaebuste haldamise kohta;

h) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja jõustamine;

j) kui ettevõtja on alla kirjutanud toimimistavadele, siis teave nende tavade kohta;

i) kohtuväline vaidluste lahendamise võimalus.

k) kui on kohaldatav, siis teave kohtuvälise vaidluste lahendamise võimaluse kohta.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kajastada kõige uuemat nõukogu teksti.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

V lisa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 3 lõikes 2 nimetatud teave

Artikli 3 a lõikes 1 nimetatud teave

 

I. TEAVE ETTEVÕTJA KOHTA

a) Lepinguosaliste nimi ja aadress, sealhulgas täpne teave ettevõtja õigusliku seisundi kohta lepingu sõlmimise ajal, lepinguosaliste allkirjad ning lepingu sõlmimise kuupäev ja koht;

a) Ettevõtja nimi ja aadress ning tema õiguslik seisund;

 

II. TEAVE OMANDATUD ÕIGUSTE KOHTA

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne olemus;

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne olemus ja sisu;

c) kinnisasja nõuetekohane kirjeldus ja asukoht; kui lepingus käsitletakse majutuskohta, mis ei ole kinnisasi, siis majutuskoha ja selle juurde kuuluvate rajatiste nõuetekohane kirjeldus;

c) vahetussüsteemi toimimise selgitus ning vahetamise võimalused ja kord, samuti andmed olemasolevate puhkekohtade asukohtade ja vahetussüsteemi liikmete arvu kohta, sealhulgas tarbija valitud konkreetse majutuskoha kättesaadavuse piirangud, näiteks nõudluse tipphooajal ja/või võimalik varajase eelneva ettetellimise vajadus, ning andmed tarbija poolt vahetussüsteemi paigutatud osaajalise kasutamise õiguse piirangute kohta, sealhulgas vajaduse korral piirangud tarbijale antud või tema kogutud punktide arvu alusel, ja konkreetsete vahetusvõimaluste näited;

d) lepingu objektiks oleva õiguse kasutamise täpne ajavahemik ja vajaduse korral ka selle kestus; kuupäev, millal ostja võib lepingust tulenevat õigust kasutama hakata;

d) lepingu objektiks oleva õiguse kasutamise täpne ajavahemik ja vajaduse korral ka selle kestus; kuupäev, millal ostja võib lepingust tulenevat õigust kasutama hakata;

 

III. TEAVE OMANDI KOHTA

 

e) kinnisasja nõuetekohane kirjeldus ja asukoht; kui lepingus käsitletakse majutuskohta, mis ei ole kinnisasi, siis majutuskoha ja selle juurde kuuluvate rajatiste nõuetekohane kirjeldus;

 

IV. TEAVE KULUDE KOHTA

e) tarbija makstav hind, hinnanguline summa, mis tarbijal tuleb maksta üldkasutatavate rajatiste ja teenuste kasutamise eest; omandi kasutamise, seadusega ettenähtud rahaliste kohustuste (näiteks maksud ja lõivud) ja üldiste halduskuludega (näiteks juhtimine, hooldus ja remont) seotud maksesummade arvutamise alus;

f) tarbija makstav hind vahetussüsteemi liikmelisuse eest ja pikendustasud ning iga vahetuse eest makstav jooksev hind;

 

g) teave ettevõtja kohustuse kohta anda enne vahetuse korraldamist üksikasjalikke andmeid iga väljapakutava vahetuse kohta, kõikide lisatasude kohta, mida tarbijal tuleb vahetusega seoses tasuda;

(f) klausel, millega sätestatakse, et tarbijal ei tule kanda muid kulusid ega kohustusi peale nende, mida on täpsustatud lepingus;

(h) kinnitus, et tarbijal ei tule kanda mingeid kulusid ega kohustusi peale nende, mis on täpsustatud lepingus;

(g) teave selle kohta, millises/millistes keeles/keeltes saab ettevõtjale esitada arupärimisi, näiteks järelepärimiste ja kaebuste haldamise kohta;

 

(h) vahetussüsteemi toimimise selgitus; Vahetamise võimalused ja viisid, samuti andmed olemasolevate puhkekohtade asukohtade ja vahetussüsteemi liikmete arvu kohta ning konkreetsete vahetusvõimaluste näited;

 

 

V. LEPINGUST TAGANEMISE JA LEPINGU TÜHISTAMISE ÕIGUS

i) teave lepingust taganemise õiguse ning selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta, sealhulgas nende kulude täpne suurus ja olemus, mis tarbijal tuleb kooskõlas artikli 5 lõikega 5 lepingust taganemise korral hüvitada; vajadusel teave lepinguga seotud laenulepingute ja lisalepingute tühistamise korra kohta, juhul kui tarbija lepingust taganeb: teave lepingust taganemise õiguslike tagajärgede kohta;

i) teave lepingust taganemise õiguse ning lepingust taganemise õiguslike tagajärgede kohta; vajaduse korral teave lepinguga seotud laenulepingute ja lisalepingute tühistamise korra kohta, juhul kui tarbija lepingust taganeb, ja sellise lõpetamise õiguslike tagajärgede kohta;

 

j) üksikasjalikud andmed selle kohta, kellele ja kuidas tuleb taganemisteatis saata;

j) teave ettemaksete keelustamise kohta artikli 5 lõigetes 1 kuni 3 sätestatud taganemistähtaja jooksul;

k) teave ettemaksete keelustamise kohta artikli 5 lõigetes 1–3 sätestatud taganemistähtaja jooksul;

 

VI. LISATEAVE

k) andmed selle kohta, kellele ja kuidas tuleb taganemisteatis saata;

 

 

l) teave selle kohta, millises/millistes keeles/keeltes saab ettevõtjale esitada arupärimisi, näiteks järelepärimiste ja kaebuste haldamise kohta;

l) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja jõustamine;

m) kui ettevõtja on alla kirjutanud toimimistavadele, siis teave nende tavade kohta;

m) kohtuväline vaidluste lahendamise võimalus.

n) kui on kohaldatav, siis teave kohtuvälise vaidluste lahendamise võimaluse kohta.

Selgitus

Vastab nõukogu kõige uuemale tekstile.

MENETLUS

Pealkiri

Tarbijate kaitse seoses osaajalise kasutamise õiguse teatavate aspektidega

Viited

KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

Vastutav komisjon

IMCO

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

21.6.2007

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Antonio López-Istúriz White

10.9.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

20.11.2007

26.2.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.3.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

22

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Gabriela Creţu

transpordi- ja turismikomisjonI ARVAMUS  (27.2.2008)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajaliste puhkusetoodete, edasimüügi ja vahetuse teatavate aspektidega
(KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

Arvamuse koostaja: Emanuel Jardim Fernandes

LÜHISELGITUS

Üldine taust

Komisjon algatas tarbijakaitset käsitleva ühenduse õigustiku põhjaliku läbivaatamise ja 8. veebruaril 2007 võeti vastu roheline raamat[1], milles nähakse ette mitu võimalust tarbijakaitset käsitleva ühenduse õigustiku reformimiseks. Need hõlmavad ühendatud lähenemisviisi, mis põhineb ühelt poolt horisontaalsetel meetmetel, mille abil süstemaatiliselt ajakohastatakse ühenduse õigustiku ühiseid aspekte, ning teiselt poolt direktiivide teatavate valdkonnapõhiste aspektide vertikaalsel läbivaatamisel, sealhulgas direktiivi 94/47/EÜ ostjate kaitse kohta, mis puudutab kinnisvara osaajalise kasutamise õiguse ostulepingute teatavaid aspekte, läbivaatamisel. Ka Euroopa Parlament soovitas oma 4. juuli 2002. aasta resolutsioonis[2], lähtudes asutamislepingu tarbijakaitset käsitlevast artiklist 153, et komisjon võtaks meetmed osaajalise kasutamise toodetega seotud tarbijate probleemide lahendamiseks.

Komisjoni ettepanek

– Konsulteerimine huvitatud isikutega

Euroopa Komisjoni teostatud konsultatsioon kinnitas, et tarbijatel esineb tõsiseid probleeme seoses pikaajaliste puhkusetoodete ja edasimüügi vahendamisega ning vähemal määral ka vahetuse ja osaajalise kasutamisega[3]. Arvamuse koostaja läbiviidud väiksemamahuline konsulteerimine ettevõtjatega kinnitas samuti, et turul esineb tasakaalustamatust, nagu selgus ka komisjoni läbiviidud konsultatsiooni raames; kuigi erinevad huvitatud isikud väljendasid lahknevaid arvamusi, oli enamik siiski kehtiva direktiivi läbivaatamise poolt ega pidanud usutavaks, et praegusi probleeme saaks lahendada vaid kehtiva teksti parema rakendamise või sektori isereguleerimismehhanismidega.

– Komisjoni ettepaneku põhjused ja eesmärgid

Alates direktiivi 94/47/EÜ vastuvõtmisest on turul toimunud olulisi arenguid uute toodete pakkumise ja uute toodete väljatöötamise osas, mida turustatakse samamoodi kui osaajalise kasutamise õigusi ja mis on ka majanduslikult neile suures osas sarnased. Reeglina eeldavad need tooted suurt ettemakset, millele järgnevad hiljem puhkusemajutuse kasutamisega seotud maksed (üksi või ühendatult teiste toodetega). Need tooted jäävad põhiosas direktiivi 94/47/EÜ kohaldamisalast välja, mis on paratamatult põhjustanud teravaid probleeme tarbijatele ja ettevõtjatele.

Komisjoni ettepanek väljendub peamiselt direktiivi 94/47/EÜ mõistete ja kohaldamisala muutmises, et laiendada kohaldamisala uutele puhkusetoodetele ning muuta selgemaks ja ajakohastada nõuded tarbijatele esitatava teabe ja lepingute sisu ja keele kohta.

Arvamuse koostaja seisukoht

Arvamuse koostaja on seisukohal, et äritegevus, mida direktiiv mõjutab, on määrava tähtsusega ELi turismisektori, täpsemini ELi ettevõtjate ja tarbijate jaoks. Käesoleva raporti põhiidee lähtub seetõttu vajadusest tugevdada tarbijate positsiooni võimalikes kasutamisõiguste omandamise teemal peetavates läbirääkimistes. Seetõttu leiab arvamuse koostaja parlamendi 2002. aasta seisukohtadega sarnaselt, et artiklit 153 tuleks kasutada koos Euroopa Komisjoni väljapakutud õigusliku alusega, et tagada kõrgetasemeline tarbijakaitse.

Arvamuse koostaja on samuti veendunud, et direktiivi põhimõisteid on vaja laiendada ja ajakohastada, et vältida direktiivi peatset aegumist ning tugevdada stabiilsema ja läbipaistvama turu tagamise eesmärgil liikmesriikidele ja selle sektori ettevõtjatele kehtestatud keelelisi ja teavitamisalaseid nõudeid. Tarbija saab seega rohkem ja paremat teavet ning tal ei peaks tekkima vajadust taganeda lepingust sellistel põhjustel nagu asjaolude muutumine või teineteisele ebapiisava teabe andmine poolte vahel. Lepingust taganemise õigust tuleks kasutada selgete tingimuste alusel ja see peaks toimuma lisakuludeta.

Arvamuse koostaja on ühtlasi seisukohal, et kuigi oleks eelistatavam oodata tarbijakaitset käsitleva ühenduse õigustiku horisontaalset läbivaatamist, et veelgi täpsustada mõisteid, mis on hädavajalikud integreeritud turu toimimiseks ja sellest tuleneva tarbijakaitse õiguskindluse tugevdamiseks, ei ole see siiski praegu võimalik. Põhjuseks on tõsised probleemid, mida tarbijad kohtavad oma õiguste kasutamisel, eelkõige riikidevahelisel tasandil. Need probleemid ei tulene ühtlustatud ühenduse õigusaktide puudumisest selles valdkonnas, vaid sellest, et ei ole olemas selget ühenduse õigusraamistikku, mida vajadusel saaks täiendada rangemate riiklike õigusraamistikega, millest saaksid kasu seaduskuulekad ettevõtjad ja tarbijad.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanekEuroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Preambuli esimene volitus

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 95 ja 153,

Selgitus

Nagu nähtub õigusakti eelnõu artiklist 1 ja selle õiguslikust raamistikust, nimelt tarbijakaitset käsitleva ühenduse õigustiku läbivaatamisest, on selle muudatusettepaneku eesmärk tugevdada tarbijakaitset ja ühtlustada õigusakte. Seetõttu tuleks komisjoni poolt pakutud õiguslikku alust vastavalt parlamendis 2004. aastal vastu võetud raportile (2000/2208(INI)) täiendada asutamislepingu artikliga 153.

Muudatusettepanek 2

Põhjendus 3 a (uus)

 

(3 a) Rõhutades selle sektori tähtsust Euroopa turismile ja tuletades meelde, et Euroopa Parlamendi 8. septembri 2005. aasta resolutsioonis Euroopa säästva turismi uute perspektiivide ja uute väljakutsete kohta1 ja 29. novembri 2007. aasta resolutsioonis ELi uuendatud turismipoliitika kohta2 oli Euroopa Parlament juba viidanud vajadusele läbi vaadata direktiiv 94/47/EÜ.

 

___________________

1 ELT C 193 E, 17.8.2006, lk 325.

Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0575.

Selgitus

Euroopa Parlament on alati hoolitsenud tarbijate huvide eest seoses turismiga. Seetõttu on kohane viidata selle valdkonna kahele resolutsioonile, mille parlament on võtnud vastu oma praeguse ametiaja jooksul.

Muudatusettepanek 3

Põhjendus 4

4. Käesolev direktiiv ei tohiks piirata kinnis- ja vallasvara registreerimist, asutamistingimusi, lubade andmise ja litsentseerimise korda käsitlevate riiklike eeskirjade kohaldamist ega selliste õiguste õigusliku iseloomu määramist, mis on seotud käesolevas direktiivis käsitletud lepingutega.

4. Käesolev direktiiv ei tohiks piirata kinnis- ja vallasvara registreerimist, asutamistingimusi, lubade andmise ja litsentseerimise korda käsitlevate riiklike eeskirjade kohaldamist ega selliste õiguste õigusliku iseloomu määramist, mis on seotud käesolevas direktiivis käsitletud lepingutega, välja arvatud juhul, kui need riiklikud eeskirjad ei ole nii ranged nagu käesolevas direktiivis sätestatud tarbijakaitseeeskirjad, ning ilma et see piiraks asutamislepingust tulenevaid eesmärke.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on käesoleva direktiivi ettepaneku kahest eesmärgist ühe – nimelt tarbijakaitse – tugevdamine minimaalse kaitsetaseme kehtestamise teel.

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 16 a (uus)

 

(16 a) Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe1 punktiga 34 julgustatakse liikmesriike koostama enda jaoks ja ühenduse huvides tabelid, kus on võimaluste piires näidatud käesoleva direktiivi ja selle ülevõtmise meetmete vastavus, ning tegema need üldsusele kättesaadavaks.

_________

1 ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on viia direktiiv vastavusse paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppega (ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.).

Muudatusettepanek 5

Artikli 1 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamiseks võivad liikmesriigid jätkata käesoleva direktiiviga ühtlustatud valdkonnas rangemate riiklike õigusaktide kohaldamist, mis käsitlevad:

2. Kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamiseks võivad liikmesriigid jätkata käesoleva direktiiviga ühtlustatud valdkonnas rangemate riiklike õigusaktide kohaldamist, mis käsitlevad muu hulgas:

Selgitus

Ettepanek näeb tarbijakaitse tugevdamiseks ette, et liikmesriikidele tuleb tagada, et nad võivad jätkata siseriiklike rangemate sätete kohaldamist direktiivi artiklitega sätestatud valdkondades, kuid mitte ainult nendes.

Muudatusettepanek 6

Artikli 2 lõike 1 punkt a

a) „osaajalise kasutamise õigus“ – leping, mille kestus on rohkem kui üks aasta ja millega tarbija saab tasu eest õiguse kasutada üht või mitut majutuskohta üks või enam kasutuskorda;

a) „osaajalise kasutamise õigus“ – leping, mille kestus on rohkem kui üks aasta ja millega tarbija saab tasu eest õiguse kasutada üht või mitut majutuskohta üks või enam kasutuskorda. Need kasutusõigused hõlmavad eeskätt lepingust tulenevaid õigusi seoses puhkusekaartide ja puhkuseklubide, turismiorganisatsioonide liikmekaartide või muu sarnasega;

Selgitus

Õiguslik selgitus, mis annab osaajalise kasutuse mõiste laiema määratluse, et vältida kavandatava õigusakti kiiret aegumist.

Muudatusettepanek 7

Artikli 2 lõike 1 punkt c

c) „edasimüük” – leping, mille alusel ettevõtja aitab tarbijal tasu eest müüa või osta osaajalise kasutamise õigust või pikaajalist puhkusetoodet;

c) „edasimüük“ – leping, mille alusel ettevõtja abistab tarbijat tasu eest osaajalise kasutamise õiguse või pikaajalise puhkusetoote müümisel või ostmisel;

Selgitus

Õiguslik selgitus: termin „abistab” annab osutatava teenuse ning ettevõtja ja tarbija suhte täpsema määratluse.

Muudatusettepanek 8

Artikli 2 lõike 1 punkt f a (uus)

 

püsiv andmekandja – vahend, mis võimaldab tarbijal säilitada isiklikult talle suunatud teavet nii, et sellele on võimalik hilisemaks kasutamiseks ligi pääseda teabe eesmärgiga vastavuses oleva aja jooksul, ja mis võimaldab säilitatud teavet muutmata kujul taasesitada.

Selgitus

Määratlus, mis langeb kokku sellega, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta direktiivi 2002/65/EÜ (milles käsitletakse tarbijale suunatud finantsteenuste kaugturustust ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 90/619/EMÜ ning direktiive 97/7/EÜ ja 98/27/EÜ (milles sätestatakse teabe tänapäevasemad vormid)) artikli 2 punktis f.

Muudatusettepanek 9

Artikli 2 lõike 1 punkt g

g) „lisaleping” – iga leping, mis sõlmitakse mõne teise lepingu raames.

g) „lisaleping” – iga leping, mis täiendab mõnda teist lepingut.

Selgitus

Õiguslik selgitus: termin „täiendama” määratleb täpsemini lepingupoolte õigussuhet, samas kui „lisaleping” ei pruugi tingimata olla sõlmitud põhilepingu „raames”.

Muudatusettepanek 10

Artikli 3 lõige 1

1. Liikmesriigid peavad tagama, et igas reklaamis viidataks lõikes 2 nimetatud kirjaliku teabe saamise võimalusele ja kohale.

1. Liikmesriigid peavad tagama, et igas reklaamis viidataks lõikes 2 nimetatud kirjaliku teabe paberkandjal või muul püsival andmekandjal saamise võimalusele ja kohale.

Selgitus

Määratlus, mis langeb kokku sellega, mis on esitatud direktiivi 2002/65/EÜ artikli 2 lõikes f ja mis soovitatakse ettepanekusse lisada kui artikli 2 lõike 1 uus punkt f a.

Muudatusettepanek 11

Artikli 3 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Ettevõtja peab esitama tarbijale soovitud teabe kirjalikult ning see peab lisaks üldisele tootekirjeldusele sisaldama vajadusel vähemalt lühikest ja täpset teavet järgmiste punktide kohta:

2. Ettevõtja peab esitama tarbijale soovitud teabe kirjalikult paberkandjal või muul püsival andmekandjal ning see peab lisaks üldisele tootekirjeldusele sisaldama vähemalt lühikest ja täpset teavet järgmiste punktide kohta:

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on:

1) kasutada sama määratlust, mis on direktiivi 2002/65/EÜ artikli 2 punktis f; ja

2) tagada tarbijatele kõrgetasemeline teavitatus, reageerides seeläbi mitmetele kaebustele, mida tarbijad on sageli esitanud antava teabe kvalitatiivse ja kvantitatiivse puudulikkuse kohta.

Muudatusettepanek 12

Artikli 4 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et leping on kirjalik ning koostatud ühes tarbija valitud ühenduse ametlikus keeles.

1. Liikmesriigid tagavad, et leping on kirjalik ning koostatud paberkandjal või muul püsival andmekandjal selle liikmesriigi keeles või keeltes, kus tarbija elab või mille kodanik ta on. See keel või need keeled peavad igal juhul olema tarbija valitud ühenduse ametlik keel või keeled. Tarbija elukoha liikmesriik võib siiski nõuda, et lõikes 2 nimetatud teave koostatakse igal juhul vähemalt ühes selle liikmesriigi keeles või keeltes, mis peab (peavad) olema ühenduse ametlik(ud) keel(ed), ja et ettevõtja annab tarbijale selle teabe ametlikult tunnustatud tõlke kinnisvara asukoha liikmesriigi keelde või keeltesse, mis peab (peavad) olema ühenduse ametlik(ud) keel(ed).

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on:

1) lähtuda sarnasest määratlusest direktiivi 2002/65/EÜ artikli 2 punktis f; ja

2) vastavalt nõukogu praegusele mitteametlikule seisukohale selles valdkonnas tagada, et keelekorraldus kindlustab kõrgetasemelise tarbijakaitse, tekitamata siiski sektorile liigseid kulusid.

Muudatusettepanek 13

Artikli 4 lõike 2 lõigud 1 ja 2 

2. Artikli 3 lõikes 2 nimetatud kirjalik teave moodustab lepingu lahutamatu osa, mida võib muuta ainult juhul, kui pooled on otseselt nii kokku leppinud või kui muudatused tulenevad ettevõtjast sõltumatutest asjaoludest.

2. Artikli 3 lõikes 2 nimetatud kirjalik teave paberkandjal või muul püsival andmekandjal moodustab lepingu lahutamatu osa ning see tuleb tarbijale edastada sobival, objektiivsel ja selgel moel, kasutades kergesti loetavat tähesuurust. Kirjalikku teavet võib muuta ainult juhul, kui muudatused tulenevad ettenägematutest ja ootamatutest asjaoludest, mis on ettevõtja kontrolli alt väljas, tuues kaasa tagajärgi, mida ettevõtja ei oleks suutnud vältida ka siis, kui ta oleks teinud kõik endast oleneva.

Ettevõtjast sõltumatutest asjaoludest tingitud muudatustest teavitatakse tarbijat enne lepingu sõlmimist.

Nendest muudatustest teavitatakse tarbijat kirjalikult paberkandjal või püsival andmekandjal enne lepingu sõlmimist.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on:

1) viia tekst vastavusse muudatusettepanekuga 7; ja

2) tagada, et olulise teabe andmine ei sõltuks ühe poolte äranägemisest. Kogemus on näidanud, et väljend „ainult juhul, kui pooled on otseselt nii kokku leppinud” võimaldab teatud ettevõtjatel pakkuda ühepoolselt liitumislepinguid tingimustel, mille puhul tarbijat mõjutatakse teadmatult leppima sellega, et ta teavet ei saa, kahjustades seeläbi tema huvisid.

Muudatusettepanek 14

Artikli 4 lõige 3 a (uus) 

 

3 a. Tarbija saab igal juhul lepingu koopia paberkandjal või muul püsival andmekandjal.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale võimalikult kõrge teavitatuse tase, et oleks tagatud kõrgetasemeline tarbijakaitse ning stabiilse ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 15

Artikli 5 lõige 1 

1. Liikmesriigid tagavad, et pärast lepingu sõlmimist on tarbijal 14 päeva jooksul alates mõlema osapoole lepingule või siduvale eellepingule allakirjutamisest õigus lepingust taganeda otsust põhjendamata. Kui 14. päev on riigipüha, pikendatakse kõnealust ajavahemikku esimese järgneva tööpäevani,

1. Liikmesriigid tagavad, et pärast lepingu sõlmimist on tarbijal 21 järjestikuse päeva jooksul alates mõlema osapoole lõplikule lepingule allakirjutamisest õigus lepingust taganeda otsust põhjendamata. Kui 21. päev on riigipüha, pikendatakse kõnealust ajavahemikku esimese järgneva tööpäevani.

Selgitus

Sellise kinnisvara müük toimub sageli siis, kui potentsiaalne ostja on puhkusel; sellepärast on 14 päeva liiga lühike aeg, et objektiivselt hinnata, kas ostja tõesti soovib ostutehingut sooritada.

Muudatusettepanek 16

Artikli 5 lõige 2 

2. Kui leping ei sisalda kogu I lisa punktides a–p ja II lisa punktides a–b osutatud teavet, kuid nimetatud teave esitatakse kirjalikult kolme kuu jooksul alates lepingule allakirjutamisest, algab taganemistähtaeg teabe tarbijale esitamise päevast.

2. Kui leping ei sisalda kogu I lisa punktides a–p ja II lisa punktides a–b osutatud teavet, kuid nimetatud teave esitatakse kirjalikult paberkandjal või muul püsival andmekandjal kolme kuu jooksul alates lepingule allakirjutamisest, algab taganemistähtaeg teabe tarbijale esitamise päevast. Kui seda teavet ei anta käesolevas lõikes ettenähtud tähtaja jooksul, loetakse leping tühiseks.

Selgitus

Täpsustus on mõeldud teksti õiguskindluse suurendamiseks.

Muudatusettepanek 17

Artikli 5 lõige 3 

3. Kui I lisa punktides a–p ja II lisa punktides a–b osutatud teavet ei ole kolme kuu jooksul alates lepingu allakirjutamisest kirjalikult esitatud, aegub taganemisõigus kolme kuu ja 14 päeva jooksul alates lepingule allakirjutamisest.

välja jäetud

Selgitus

Nagu on osutatud muudatusettepanekus 16, loetakse leping tühiseks, kui teavet ei anta ettenähtud tähtaja jooksul. Seega on lepingust taganemise perioodi kehtestamine liigne.

Muudatusettepanek 18

Artikli 5 lõige 5 

5. Kui tarbija taganeb lepingust, peab ta hüvitama ainult need kulud, mis on tekkinud vastavalt siseriiklikule õigusele lepingu sõlmimise ja lepingust taganemisega seotud õigustoimingutest, mis tuleb sooritada enne punktis 1 nimetatud tähtaja lõppu. Selliseid kulusid nimetatakse lepingus selgesõnaliselt.

välja jäetud

Selgitus

Lepingust taganemise õigus on „ex tunc” õigus, mis tähendab, et see õigus ulatub tagasi lepingu sõlmimise kuupäevani. Sellest tulenevalt ei saa ettevõtja paluda tarbijal kanda kulusid seoses lepinguga, mis on tühine. Kogemus on näidanud, et sageli, kui tarbija kasutab sätestatud tähtaja jooksul lepingust taganemise õigust, nõutakse talt õigusvastaselt halduskulude katmist, mis takistab lepingust taganemise õiguse vaba kasutamist.

Muudatusettepanek 19

Artikli 5 lõige 6 

6. Kui tarbija kasutab lõikes 3 sätestatud taganemisõigust, ei ole ta kohustatud hüvitist maksma.

6. Kui tarbija kasutab taganemisõigust, ei ole ta kohustatud hüvitist maksma.

Selgitus

Õiguslik selgitus kooskõlas muudatusettepanekuga 18.

Muudatusettepanek 20

Artikli 6 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbija mis tahes ettemaksed, tagatised, krediitkaardil raha broneerimine, laenu selgesõnaline kviteerin või muud tasud ettevõtjale või kolmandale isikule on enne artikli 5 lõigetes 1 ja 3 nimetatud taganemistähtaja lõppu keelatud.

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbija mis tahes ettemaksed, tagatised, raha broneerimine pangakontol või krediit- või deebetkaardiga, laenu selgesõnaline tunnustamine või muud tasud ettevõtjale või kolmandale isikule on enne artikli 5 lõigetes 1 ja 3 nimetatud taganemistähtaja lõppu keelatud.

Selgitus

Et sätestada hoiuste/maksete tagamise eri meetodid.

Muudatusettepanek 21

Artikli 6 lõige 2

2. Kõik tarbija maksed, ettemaksed, tagatised, krediitkaardil raha broneerimine, laenu kviteerin või muud tasud ettevõtjale või kolmandale isikule edasimüügi korraldamiseks, on enne müügi tegelikku toimumist või edasimüügilepingu lõpetamist keelatud.

2. Kõik tarbija maksed, ettemaksed, tagatised, raha broneerimine pangakontodel või krediit- või deebetkaardiga, laenu tunnustamine või muud tasud ettevõtjale või kolmandale isikule edasimüügi korraldamiseks, on enne müügi tegelikku toimumist või edasimüügilepingu lõpetamist keelatud.

Selgitus

Et sätestada hoiuste/maksete tagamise eri meetodid.

Muudatusettepanek 22

Artikli 7 lõige 1 

1. Liikmesriigid tagavad, et kui tarbija kasutab kinnisvara osaajalise kasutamise või pikaajalise puhkusetoote puhul lepingust taganemise õigust, lõpetatakse automaatselt ka kõik lisalepingud ilma mingite sanktsioonideta.

1. Liikmesriigid tagavad, et kui tarbija kasutab kinnisvara osaajalise kasutamise või pikaajalise puhkusetoote puhul lepingust taganemise õigust, tühistatakse automaatselt ka kõik lisalepingud ilma kuludeta tarbijale.

Selgitus

Õiguslik ja keeleline selgitus.

Muudatusettepanek 23

Artikli 7 lõige 2 

2. Kui hind on täielikult või osaliselt kaetud laenuga, mille on andnud tarbijale ettevõtja või kolmas isik kolmanda isiku ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingu alusel, lõpetatakse laenuleping ilma mingite sanktsioonideta, kui tarbija kasutab artiklis 5 nimetatud lepingust taganemise õigust ja taganeb põhilepingust.

2. Kui hind on täielikult või osaliselt kaetud laenuga, mille on andnud tarbijale ettevõtja või kolmas isik kolmanda isiku ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingu alusel, tühistatakse laenuleping ilma kuludeta tarbijale, kui tarbija kasutab lepingust taganemise õigust ja taganeb põhilepingust.

Selgitus

Õiguslik ja keeleline selgitus.

Muudatusettepanek 24

Artikli 9 lõike 2 punkt a

a) avalik-õiguslikud asutused või nende esindajad;

a) ametivõimud ja avalik-õiguslikud asutused või nende esindajad;

Selgitus

Asjassepuutuvate organisatsioonide kategooria laiendamiseks.

Muudatusettepanek 25

Artikli 10 lõige 2 a (uus) 

 

2 a. Liikmesriigid jälgivad, et tarbijad ja ettevõtjad saaksid kogu teabe õiguslike mehhanismide kohta, mida tarbijad ja ettevõtjad saavad kasutada vastavalt nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades1, viitega tarbijavaidluste kohtuvälisele lahendamisele ning kohtu- ja haldusmenetlustele, ning et neil oleks nendele õiguslikele mehhanismidele juurdepääs.

________________________

1 EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

Selgitus

Õiguslike mehhanismide avaliku iseloomu tõttu peaksid täieliku teabe tarbijate ja ettevõtjate kasutada olevate õiguslike mehhanismide kohta, mis on sätestatud nõukogu 22. detsembri 2001. aasta määruses nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, ning neile mehhanismidele juurdepääsu kindlustama liikmesriigid, et tagada kõrgetasemeline tarbijakaitse ning stabiilse ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 26

I lisa punkt c

c) kui lepingus käsitletakse konkreetset kinnisasja, siis selle asja täpne kirjeldus ja asukoht; kui lepingus käsitletakse mitut kinnisasja (erinevad puhkekohad), siis nende nõuetekohane kirjeldus ja asukoht; kui lepingus käsitletakse majutuskohta, mis ei ole kinnisasi, siis majutuskoha ja selle juurde kuuluvate rajatiste nõuetekohane kirjeldus;

c) kui lepingus käsitletakse konkreetset kinnisasja, siis selle asja, sealhulgas selle viimistlusastme, inventari ja sisseseade täpne kirjeldus ja asukoht; kui lepingus käsitletakse mitut kinnisasja (erinevad puhkekohad), siis nende nõuetekohane kirjeldus ja asukoht; kui lepingus käsitletakse majutuskohta, mis ei ole kinnisasi, siis majutuskoha ja selle juurde kuuluvate rajatiste nõuetekohane kirjeldus;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 27

I lisa punkt c a (uus)

 

c a) kui leping näeb ette kinnisvarakompleksi hulka kuuluva kinnisvara kasutamise õiguse, siis teave selle vara kasutamise piirangute kohta, või, punktisüsteemi kohaldamisel, teave selle kohta, kas kõnealuse kinnisvara kasutamiseks on vaja saada rohkem punkte;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 28

I lisa punkt c b (uus)

 

c b) ettevõtja poolt esitatud teave peab sisaldama andmeid kinnisvara kasutamise piirangute ja planeerimispiirangute kohta koos täieliku teabega kinnisvaraga seotud planeerimis- või ehituslubade või -nõusolekute kohta;

Selgitus

Tagamaks, et müüdav kinnisvara on ehitatud seaduslikult.

Muudatusettepanek 29

I lisa punkt f

f) kuidas on korraldatud majutuskoha hooldus ja remont ning selle haldus ja juhtimine, kaasa arvatud teave selle kohta, kas ja kuidas on tarbijal võimalik mõjutada ja kaasa rääkida nimetatud küsimusi käsitlevates otsustes;

f) kuidas on korraldatud majutuskoha hooldus ja remont ning selle haldus ja juhtimine, kaasa arvatud selgitused poolte kohustuste kohta ja teave selle kohta, kas ja kuidas on tarbijal võimalik mõjutada ja kaasa rääkida nimetatud küsimusi käsitlevates otsustes;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 30

I lisa punkt g

g) täpne teave selle kohta, kuidas kulud tarbijate vahel jagatakse ning kuidas ja millal need kulud võivad tõusta; vajadusel teave selle kohta, kas majutuskoha omandiõiguse suhtes on registreeritud tasusid, hüpoteeke, koormatisi või muid pandiõigusi;

g) täpne teave selle kohta, kuidas kulud tarbijate vahel jagatakse ning kuidas ja millal need kulud võivad tõusta; vajaduse korral teave selle kohta, kas majutuskoha omandi suhtes on registreeritud tasusid, hüpoteeke, koormatisi või muid pandiõigusi ning millised on muud lepingust tulenevad õigused;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 31

I lisa punkt h

h) lepingu objektiks oleva õiguse kasutamise täpne ajavahemik ja vajaduse korral ka selle kestus; kuupäev, millal ostja võib lepingust tulenevat õigust kasutama hakata;

h) lepingu objektiks oleva õiguse kasutamise täpne ajavahemik ja vajaduse korral ka selle kestus; kuupäev, millal ostja võib lepingust tulenevat õigust ja lepingust taganemise õigust kasutama hakata;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 32

I lisa punkt i

i) tarbija makstav hind, hinnanguline summa, mis tarbijal tuleb maksta üldkasutatavate rajatiste ja teenuste kasutamise eest; omandi kasutamise, seadusega ettenähtud rahaliste kohustuste (näiteks maksud ja lõivud) ja üldiste halduskuludega (näiteks juhtimine, hooldus ja remont) seotud maksesummade arvutamise alus;

i) tarbija makstav hind, hinnanguline summa, mis tarbijal tuleb maksta üldkasutatavate rajatiste ja teenuste kasutamise eest; omandi kasutamise, seadusega ettenähtud rahaliste kohustuste (näiteks maksud ja lõivud) ja üldiste halduskuludega (näiteks juhtimine, hooldus ja remont) seotud maksesummade arvutamise meetod;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 33

I lisa punkt j

j) klausel, millega sätestatakse, et tarbijal ei tule kanda muid kulusid ega kohustusi peale nende, mida on täpsustatud lepingus;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

 

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 34

I lisa punkt k

k) teave selle kohta, kas on võimalik liituda skeemiga lepinguliste õiguste vahetamiseks või edasimüümiseks, teave asjaomaste skeemide kohta ning andmed nende skeemide kaudu edasimüümise või vahetamisega seotud kulude kohta;

k) teave selle kohta, kas on võimalik liituda skeemiga lepinguliste õiguste vahetamiseks või edasimüümiseks, teave asjaomaste skeemide kohta ning andmed nende skeemide kaudu edasimüümise või vahetamisega seotud kulude kohta. Käesolevas lisas osutatud teabe esitamise kohustus kehtib – koos vajalike kohandustega – vahetamis- või edasimüügiõiguste kohta;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 35

I lisa punkt m

m) teave lepingust taganemise õiguse ning selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta, sealhulgas nende kulude täpne suurus ja olemus, mis tarbijal tuleb kooskõlas artikli 5 lõikega 5 lepingust taganemise korral hüvitada; vajadusel teave lepinguga seotud laenulepingute ja lisalepingute tühistamise korra kohta, juhul kui tarbija lepingust taganeb: teave lepingust taganemise õiguslike tagajärgede kohta;

m) teave lepingust taganemise õiguse ning selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta, kui tarbija seda õigust kasutab; vajaduse korral teave lepinguga seotud laenulepingute ja lisalepingute tühistamise korra kohta, juhul kui tarbija lepingust taganeb vastavalt artiklile 5; teave lepingust taganemise tagajärgede kohta;

Selgitus

Õiguslik selgitus kooskõlas muudatusettepanekuga 17.

Muudatusettepanek 36

I lisa punkt p

p) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja jõustamine;

p) teave selle kohta, kas ettevõtjatele kohaldatakse toimimistavasid, ja nendele juurdepääsu võimaluste kohta;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused. Samuti sätestatakse, et tuleb esitada teave selle kohta, kas ettevõtja on alla kirjutanud toimimistavasid kehtestavale dokumendile, ning millised on selle sisuga tutvumise võimalused.

Muudatusettepanek 37

I lisa punkt q

q) kohtuväline vaidluste lahendamise võimalus.

q) teave lepingule kohaldatava õiguse kohta ja vajaduse korral kohtuvälise vaidluste lahendamise võimaluse kohta.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ja täpsustada, mis õigust lepingule kohaldatakse.

Muudatusettepanek 38

II lisa punkt b

b) majutuse valmimise ning majutuse kasutamiseks vajalike kommunaalteenuste (gaasi-, elektri-, vee- ja telefoniühendused) väljakujundamise tähtaja reaalne hinnang;

b) majutuse valmimise ning majutuse kasutamiseks vajalike kommunaalteenuste (gaasi-, elektri-, vee- ja telefoniühendused) väljakujundamise tähtaja reaalne hinnang ja teave sanktsioonide kohta, mida kohaldatakse juhul, kui sellisest reaalselt hinnatud tähtajast kinni ei peeta;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 39

II lisa punkt b a (uus)

 

b a) klausel, mis sätestab, et tarbijalt ei nõuta lisakulude kandmist ega muude kohustuste täitmist peale lepingus nimetatute;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused. Sellega püütakse ka tagada, et tarbijale ei sunnita peale muid kulusid ega kohustusi peale lepingus nimetatute.

Muudatusettepanek 40

II lisa punkt d

d) majutuskoha valmimise tagatis või kõigi tehtud maksete tagasimaksmise tagatis juhul, kui majutuskoht ei saa valmis, ja vajaduse korral nende tagatiste kohaldamist reguleerivad tingimused.

d) majutuskoha valmimise ja selle viimistlustaseme tagatis või kõigi tehtud maksete tagasimaksmise tagatis juhul, kui majutuskoht ei saa valmis, ja vajaduse korral nende tagatiste kohaldamist reguleerivad tingimused.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ning tagada, et viimistlustase vastab täielikult kokkulepitule.

Muudatusettepanek 41

III lisa punkt b

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne olemus;

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne olemus ja sisu, koos tarbijale lepingust tulenevate õiguste ja võimalike piirangute või piiratud pakkumiste või konkreetsete allahindluskampaaniate ajapiirangute täpse kirjeldusega;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ning kirjeldada selgelt ja täpselt lepingus sätestatud õigusi.

Muudatusettepanek 42

III lisa punkt d

d) hind, mida tarbija peab maksma;

d) koguhind, mida tarbija peab maksma;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ning kirjeldada selgelt ja täpselt tarbija poolt makstavat koguhinda.

Muudatusettepanek 43

III lisa punkt i a (uus)

 

i a) lepingu tühistamise tingimused ja tagajärjed ning teave tarbija vastutuse kohta seoses tühistamisest tingitud kuludega;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused. Ühtlasi soovitakse ka kehtestada kohustus anda teavet lepingu tühistamise võimaluste, tingimuste ja tagajärgede kohta ning tarbija vastutuse kohta seoses tühistamisest tingitud kuludega.

Muudatusettepanek 44

IV lisa punkt e

e) teave lepingust taganemise õiguse ning selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta, sealhulgas nende kulude täpne suurus ja olemus, mis tarbijal tuleb kooskõlas artikli 5 lõikega 5 lepingust taganemise korral hüvitada;

e) teave lepingust taganemise õiguse ning selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta vastavalt artiklile 5;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ning kehtestada kohustus teavitada tarbijat lepingust taganemise õigusest vastavalt artiklile 5.

Muudatusettepanek 45

IV lisa punkt e a (uus)

 

e a) lepingu tühistamise tingimused ja tagajärjed ning teave tarbija vastutuse kohta seoses tühistamisest tingitud kuludega;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ning kehtestada kohustus teavitada lepingu tühistamise võimalustest, tingimustest ja tagajärgedest, samuti tarbija vastutusest seoses tühistamisest tingitud kuludega.

Muudatusettepanek 46

IV lisa punkt h

h) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja jõustamine;

h) teave selle kohta, kas ettevõtjale kohaldatakse toimimistavasid ja kuidas neile juurdepääsu saada;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused. Samuti sätestatakse, et tuleb esitada teave selle kohta, kas ettevõtja on alla kirjutanud toimimistavasid kehtestavale dokumendile, ning millised on selle sisuga tutvumise võimalused.

Muudatusettepanek 47

IV lisa punkt i

i) kohtuväline vaidluste lahendamise võimalus.

i) teave lepingule kohaldatava õiguse kohta ja vajaduse korral kohtuvälise vaidluste lahendamise võimaluse kohta.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ja täpsustada, mis õigust lepingule kohaldatakse.

Muudatusettepanek 48

IV lisa punkt i a (uus)

 

i a) klausel, et üleandmine toimub ilma igasuguste lõivude ja tasudeta.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ning tagada, et üleandmine toimub ilma igasuguste lõivude ja tasudeta, sest vastasel juhul on olemas oht, et tarbija jääb näiteks ilma oma õigusest realiseerida hüpoteek.

Muudatusettepanek 49

V lisa punkt b

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne olemus;

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne olemus ja sisu;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ning tagada, et üleandmine toimub ilma igasuguste lõivude ja tasudeta, sest vastasel juhul on olemas oht, et tarbija jääb näiteks ilma oma õigusest realiseerida hüpoteek.

Muudatusettepanek 50

V lisa punkt e

e) tarbija makstav hind, hinnanguline summa, mis tarbijal tuleb maksta üldkasutatavate rajatiste ja teenuste kasutamise eest; omandi kasutamise, seadusega ettenähtud rahaliste kohustuste (näiteks maksud ja lõivud) ja üldiste halduskuludega (näiteks juhtimine, hooldus ja remont) seotud maksesummade arvutamise alus;

e) tarbija makstav hind, hinnanguline summa, mis tarbijal tuleb maksta üldkasutatavate rajatiste ja teenuste kasutamise eest; omandi kasutamise, seadusega ettenähtud rahaliste kohustuste (näiteks maksud ja lõivud) ja üldiste halduskuludega (näiteks juhtimine, hooldus ja remont) seotud maksesummade arvutamise meetod;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 51

V lisa punkt i

i) teave lepingust taganemise õiguse ning selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta, sealhulgas nende kulude täpne suurus ja olemus, mis tarbijal tuleb kooskõlas artikli 5 lõikega 5 lepingust taganemise korral hüvitada; vajadusel teave lepinguga seotud laenulepingute ja lisalepingute tühistamise korra kohta, juhul kui tarbija lepingust taganeb: teave lepingust taganemise õiguslike tagajärgede kohta;

i) teave lepingust taganemise õiguse ning selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta, kui tarbija seda õigust kasutab; vajaduse korral teave lepinguga seotud laenulepingute ja lisalepingute tühistamise korra kohta, juhul kui tarbija lepingust taganeb vastavalt artiklile 5; teave lepingust taganemise tagajärgede kohta;

Selgitus

Õiguslik selgitus kooskõlas muudatusettepanekuga 17.

Muudatusettepanek 52

V lisa punkt i a (uus)

 

i a) klausel, et üleandmine toimub ilma igasuguste lõivude ja tasudeta.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ning tagada, et üleandmine toimub ilma igasuguste lõivude ja tasudeta, sest vastasel juhul on olemas oht, et tarbija jääb näiteks ilma oma õigusest realiseerida hüpoteek.

Muudatusettepanek 53

V lisa punkt l

l) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja jõustamine;

l) teave selle kohta, kas ettevõtjale kohaldatakse toimimistavasid ja kuidas neile juurdepääsu saada;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused. Samuti sätestatakse, et tuleb esitada teave selle kohta, kas ettevõtja on alla kirjutanud toimimistavasid kehtestavale dokumendile ning millised on selle sisuga tutvumise võimalused.

Muudatusettepanek 54

V lisa punkt m

m) kohtuväline vaidluste lahendamise võimalus.

m) teave lepingule kohaldatava õiguse kohta ja vajaduse korral kohtuvälise vaidluste lahendamise võimaluse kohta.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ja täpsustada, mis õigust lepingule kohaldatakse.

MENETLUS

Pealkiri

Tarbijate kaitse seoses osaajalise kasutamise õiguse teatavate aspektidega

Viited

KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

Vastutav komisjon

IMCO

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

21.6.2007

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Emanuel Jardim Fernandes

3.7.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

23.1.2008

25.2.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.2.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

34

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Zsolt László Becsey, Philip Bradbourn, Anne E. Jensen, Helmuth Markov, Vladimír Remek, Leopold Józef Rutowicz, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

  • [1]  Roheline raamat ühenduse tarbijaõigustiku läbivaatamise kohta KOM (2006) 744 lõplik.
  • [2]  Euroopa Parlamendi resolutsioon (raportöör: Manuel Medina Ortega) kinnisvara osaajalise kasutamise õiguse ostjate kaitset käsitleva ühenduse poliitika kontrollimise kohta (direktiiv 94/47/EÜ) (2000/2208 (INI)).
  • [3]  Vt KOM (2007) 303, lk 6.

MENETLUS

Pealkiri

Tarbijate kaitse seoses osaajalise kasutamise õiguse teatavate aspektidega

Viited

KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

EP-le esitamise kuupäev

7.6.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

21.6.2007

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

21.6.2007

JURI

21.6.2007

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Toine Manders

16.7.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

13.9.2007

3.10.2007

22.11.2007

23.1.2008

 

25.3.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

19.5.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

26

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Malinova Iotova, Graf Alexander Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Salvador Domingo Sanz Palacio, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Giovanna Corda, Magor Imre Csibi, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Ian Hudghton, Othmar Karas

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Vladimir Urutchev