Eljárás : 2007/0113(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0195/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0195/2008

Viták :

PV 22/10/2008 - 3
CRE 22/10/2008 - 3

Szavazatok :

PV 22/10/2008 - 4.7
CRE 22/10/2008 - 4.7
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0511

JELENTÉS     ***I
PDF 421kWORD 1194k
4.6.2008
PE 398.606v02-00 A6-0195/2008

az ingatlanok időben megosztott használati joga, a hosszú távra szóló üdülési termékek, azok továbbértékesítése és cseréje egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Toine Manders

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az ingatlanok időben megosztott használati joga, a hosszú távra szóló üdülési termékek, azok továbbértékesítése és cseréje egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0303),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0159/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0195/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg  A Parlament módosításai

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a) mivel a turizmus egyre fontosabb szerepet tölt be a tagállamok gazdaságában, az időben megosztott ingatlanhasználattal és a hosszú távra szóló üdülési termékekkel foglalkozó ágazatokat egy sor közös minimumszabály elfogadásával nagyobb növekedés elérésére és termelékenységre kell ösztönözni;

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről szóló, 1994. október 26-i 94/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása óta a megosztott használati joggal kapcsolatos ágazat fejlődött, és a piacon megjelentek az ahhoz hasonló új üdülési termékek. A 94/47/EK irányelv hatásköre nem terjed ki ezen új üdülési termékekre, és a megosztott használati joggal kapcsolatos olyan ügyletekre, mint például a csere és a továbbértékesítés. Emellett a 94/47/EK irányelv alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatták, hogy az irányelv hatálya alá tartozó néhány elemet pontosítani szükséges és naprakésszé kell tenni.

(1) Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről szóló, 1994. október 26-i 94/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása óta a megosztott használati joggal kapcsolatos ágazat fejlődött, és a piacon megjelentek az ahhoz hasonló új üdülési termékek. A 94/47/EK irányelv hatálya nem terjed ki ezen új üdülési termékekre, és a megosztott használati joggal kapcsolatos olyan ügyletekre, mint például a csereszerződések és a továbbértékesítésre vonatkozó szerződések. Emellett a 94/47/EK irányelv alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatták, hogy az irányelv hatálya alá tartozó néhány elemet pontosítani szükséges és naprakésszé kell tenni, hogy megelőzzék az olyan termékek kifejlesztését, amelyek célja, hogy kijátsszák ezen irányelvet.

Indokolás

A módosítás összehangolja a preambulumbekezdést az 1. és 2. cikkel.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A vonatkozó tagállami jogszabályok közelítését folytatni kell a jogbiztonság megerősítése, valamint annak érdekében, hogy a fogyasztók és a vállalkozások teljes mértékben részesülhessenek a belső piac nyújtotta előnyökből. A tagállamok számára azonban egyes területeken továbbra is lehetővé kell tenni, hogy szigorúbb feltételeket alkalmazhassanak.

(3) A jogbiztonság megerősítése, valamint annak érdekében, hogy a fogyasztók és a vállalkozások teljes mértékben részesülhessenek a belső piac nyújtotta előnyökből, az időben megosztott ingatlanhasználati jog és a hosszú távra szóló üdülési termékek forgalmazásának, értékesítésének és továbbértékesítésének, valamint az időben megosztott ingatlanhasználati jog cseréjének bizonyos szempontjait teljes mértékben harmonizálni kell. A tagállamok számára nem szabad lehetővé tenni, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó területeken nemzeti jogszabályokat tartsanak fenn vagy vezessenek be. Amennyiben ezen irányelv rendelkezései bizonyos kérdésekre nem terjednek ki, a tagállamok a közösségi joggal összhangban továbbra is szabadon fenntarthatnak vagy bevezethetnek nemzeti jogszabályokat.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ezen irányelv nem sértheti az ingatlan és ingó tulajdon nyilvántartására, a letelepedés feltételeire, az engedélyezési rendszerekre, engedélyezési követelményekre vagy az ezen irányelv hatálya alá tartó szerződések tárgyát képező jogok jogi természetének meghatározására vonatkozó nemzeti szabályokat.

törölve

Indokolás

A módosítás összehangolja a preambulumbekezdést az 1. cikk (1) bekezdésével.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó különféle termékeket egyértelműen meg kell határozni és a szerződéskötést megelőző információkra és a szerződésre vonatkozó rendelkezéseket pontosítani szükséges és naprakésszé kell tenni.

(5) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékek fajtáit egyértelműen meg kell határozni, oly módon, hogy az kizárja az irányelv rendelkezéseinek kijátszását és különösen a szerződéskötést megelőző információkra, a szerződésre és az elállási időtartamra vonatkozó rendelkezéseket pontosítani szükséges és naprakésszé kell tenni.

Indokolás

A jelenlegi irányelvvel az a probléma, hogy rendelkezéseit túl könnyen ki tudják játszani a gátlástalan piaci szereplők. Az új irányelvnek a lehető leghatékonyabban kell ezt kizárnia.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az ingatlanok időben megosztott használatára vonatkozó szerződés fogalommeghatározása nem foglalja magában a többszörös szállodai szobafoglalásokat, ha időtartamuk meghaladja az egy évet. A szokványos bérleti szerződések sem tartoznak az alkalmazási körbe, mivel azok egyetlen folyamatos időszakra, nem pedig több időszakra vonatkoznak.

Indokolás

Az időtartam egy évre történő csökkentése olyan ügyleteket is magában foglalhat, amelyekre a hatályt nem szándékoznak kiterjeszteni, mint például az előre történő kifizetést igénylő előzetes szállodai foglalások vagy a néhány hotel által alkalmazott, egy évet meghaladó érvényességi idejű kuponok rendszere. A félreértések elkerülése érdekében e kivételeket egyértelműen meg kell említeni.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5b) A hosszú távú üdülési termékek definíciója kiterjed azon szerzdésekre, amikor a jogot ellenérték fejében szerzik meg. Ezért a szállodaláncoknak a jövőbeni tartózkodás árából való kedvezményre jogosító szokásos hűségprogramjai, nevezetesen a „kedvezmény bónok” vagy a „hotel csekkek” nem tartoznak ide.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A fogyasztónak jogában áll a szerződéskötést megelőző információ és a szerződés nyelvének megválasztása.

 

(6) A fogyasztónak jogosultnak kell lennie a szerződéskötést megelőzően használandó információ, illetve a szerződés nyelvének megválasztására, amely lehet – a Közösség egyik hivatalos nyelve vagy nyelvei közül – azon tagállam nyelve, illetve nyelveinek egyike, amelyben a fogyasztó lakóhelye található, vagy azon tagállam nyelve, illetve nyelveinek egyike, amelynek a fogyasztó állampolgára. Mindazonáltal az a tagállam, amelyben a fogyasztó állandó lakóhelye található, előírhatja, hogy a szerződést minden esetben legalább a saját hivatalos nyelvén, illetve hivatalos nyelvein állítsák ki, amely vagy amelyek a Közösség hivatalos nyelvei, és a kereskedő ellátja a fogyasztót a szerződés hiteles fordításával – a Közösség hivatalos nyelvei közül – annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvei egyikén, amelyben az ingatlantulajdon fekszik.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók átfogóan megismerhessék az ezen irányelv által biztosított védelmet, a kereskedő ellenőrző listát ad át a fogyasztónak; az ellenőrző listának a Közösség összes nyelvén hozzáférhető, szabványos formanyomtatványokon kell alapulnia;

Indokolás

Annak érdekében, hogy a fogyasztó figyelmét felhívják az elállási jogára, és azt könnyebben megértse, a szerződésnek ellenőrző listát kell tartalmaznia.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) Figyelembe véve a jelenlegi szabályozási hiányosságokat és a harmonizált jogszabályok hiányát, a tagállomat és a Bizottságot felhívják, hogy kezdjen el dolgozni egy olyan mintaszerződés elkészítésén, amely a Közösség valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre áll, és amely tartalmazza az összes alapvető és elengedhetetlen szerződéses rendelkezést.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy a fogyasztó teljes mértékben megérthesse a szerződésben foglalt kötelezettségeit és jogait, biztosítani kell számára egy olyan időtartamot, amelyen belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Ezen időtartam jelenleg eltérő az egyes tagállamokban, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a 94/47/EK irányelvben előírt időtartam nem elegendő hosszúságú. Ezt az időtartamot ezért ki kell terjeszteni és harmonizálni kell.

(7) Annak érdekében, hogy a fogyasztó teljes mértékben megérthesse a szerződésben foglalt kötelezettségeit és jogait, biztosítani kell számára egy olyan időtartamot, amelyen belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Ezen időtartam jelenleg eltérő az egyes tagállamokban. A magas szintű fogyasztóvédelem, valamint a fogyasztók és az ágazat számára a jobb érthetőség biztosítása érdekében ezt az időtartamot és egységesíteni kell.

Indokolás

A módosítás a szöveg egyértelművé tételét szolgálja.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az elállási idő lejártát megelőzően a kereskedőnek vagy bármely harmadik félnek történő előlegfizetés tilalmát egyértelművé kell tenni a fogyasztók védelmének javítása érdekében. A továbbértékesítés esetében az előlegfizetés tilalma a tényleges értékesítésig vagy a továbbértékesítésre vonatkozó szerződés más módon történő felbontásáig alkalmazandó.

(8) Az elállási idő lejártát megelőzően a kereskedőnek vagy bármely harmadik félnek történő előlegfizetés tilalmát egyértelművé kell tenni a fogyasztók védelmének javítása érdekében.

Indokolás

A módosítás összehangolja a preambulumbekezdést a 6. cikkel, és egyértelművé teszi a szöveget.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A kiegészítő szerződés esetében az előlegekre vonatkozó tilalmat csak akkor kell alkalmazni, ha a kiegészítő szerződést azon főszerződés visszavonási időszaka alatt kötik, amelyhez az kapcsolódik. .

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b) A továbbértékesítési szerződések esetében továbbá az előlegfizetés tilalma a tényleges értékesítésig vagy a továbbértékesítésre vonatkozó szerződés más módon történő felbontásáig alkalmazandó.

Indokolás

A módosítás összehangolja a preambulumbekezdést a 6. cikkel, és egyértelművé teszi a szöveget.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

8 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8c) Figyelemmel a fogyasztókat jelenleg aggasztó probléma természetét, mind a fogyasztók, mind az ipar javára válna, ha a hosszú távra szóló üdülési termékekkel foglalkozó kereskedőkre fizetésképtelenség esetén a biztosíték kielégítő igazolásának kötelezettsége vonatkozna.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Abban az esetben, ha a fogyasztó olyan szerződéstől áll el, amely esetében az árat teljes egészében vagy részben egy, a fogyasztónak a kereskedő vagy egy harmadik fél által a harmadik fél és a kereskedő között létrejött hitel-megállapodás alapján nyújtott hitelből fedezik, a hitel-megállapodást felmondási díj felszámítása nélkül kell felbontani. Ugyanez vonatkozik a kiegészítő szerződésekre, például a csererendszerben való tagságra vonatkozó szerződésekre is.

(9) Abban az esetben, ha a fogyasztó olyan szerződéstől áll el, amely esetében az árat teljes egészében vagy részben egy, a fogyasztónak a kereskedő vagy egy harmadik fél által a harmadik fél és a kereskedő között létrejött hitel-megállapodás alapján nyújtott hitelből fedezik, a hitel-megállapodást a fogyasztóra nézve bárminemű költség nélkül kell felbontani. Ugyanez vonatkozik a kiegészítő szerződésekre.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A fogyasztót nem foszthatják meg a számára ezen irányelv által biztosított védelemtől. Ez abban az esetben is érvényes, ha a szerződésben alkalmazandó jog egy harmadik állam joga.

(10) A fogyasztót nem foszthatják meg a számára ezen irányelv által biztosított védelemtől. Ez abban az esetben is érvényes, ha a szerződésben alkalmazandó jog egy harmadik ország joga, és az ingatlan az Európai Unió valamelyik tagállamában található. E célból a jelen irányelv elállási időtartamra és információszolgáltatásra vonatkozó előírásait olyan előírásoknak kell tekinteni, amelyektől a szerződéses kötelezettségekről szóló …./2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) értelmében szerződéssel nem lehet eltérni.1.

 

____________________

1 HL L XX, xxxx.xx.xx., x. o.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A nemzeti jogszabályok szerint a kérdésben jogos érdekkel rendelkező személyek és szervezetek számára biztosítani kell a megfelelő jogi eszközöket, hogy az irányelv megsértése esetén eljárást kezdeményezhessenek.

(12) A nemzeti jogszabályok vagy az EU-jog szerint a kérdésben jogos érdekkel rendelkező személyek és szervezetek számára (amelyek között lehetnek nemzeti vagy európai engedélyező hatóságok, amelyek az ezen irányelv alkalmazási körébe tartozó termékeket szabályozzák) biztosítani kell a megfelelő jogi eszközöket, hogy az irányelv megsértése esetén eljárást kezdeményezhessenek.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12a) Az ingatlanok időben megosztott használati jogára, illetve a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekre alkalmazandó jogot a szerződéses kötelezettségekről szóló …./2008/EK rendelet (Róma I.) 6. cikkével összhangban kell megállapítani. Az ingatlanok időben megosztott használati jogával, illetve a hosszú távra szóló üdülési termékekkel kapcsolatos eljárásokra (beleértve az ezekkel kapcsolatos járulékos vagy kiegészítő jogviszonyokat is) joghatósággal rendelkező bíróságokat a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet 4. szakaszával (Joghatóság fogyasztói szerződések esetén) összhangban kell meghatározni, kivéve, ha a jogvita dologi jog létezésére, jellegére vagy terjedelmére vonatkozik.

 

_______________

1 HL L 12., 2001.1.16., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

Indokolás

A joghatóságra vonatkozó valamennyi kétséget ki kell zárni a felesleges viták elkerülése érdekében.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztókat hatékonyan tájékoztassák az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezésekről és ösztönözniük kell a kereskedőket, hogy nyújtsanak tájékoztatást az e területre vonatkozó magatartási kódexről.

(14) A fogyasztókat hatékonyan tájékoztatni kell az e rendelet szerinti jogaikról. A kereskedőknek tájékoztatást kell nyújtaniuk a fogyasztóknak az e területre vonatkozó magatartási kódexről.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) A tagállamoknak ösztönözniük a gazdasági szereplőket, hogy hozzanak létre (uniós) ágazati szervezeteket annak biztosítása érdekében, hogy a kijelölt hatóságokkal szoros együttműködésben magatartási kódexeket dolgozzanak ki és irányítsanak.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 34. pontjával összhangban a tagállamok a maguk számára, illetve a Közösség érdekében táblázatokat készítenek, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az ezen irányelv és az átültető intézkedések közötti megfelelést, és e táblázatokat közzéteszik.

_________

HL C 321., 2003.12.31., 1.o.

Indokolás

E módosítás célja a „Jogalkotás tökéletesítése” intézményközi megállapodásnak való megfelelés (HL C 321., 2003.12.31., 1.o.).

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Ezt az irányelvet a fogyasztóknak az időben megosztott ingatlanhasználati jog és a hosszú távra szóló üdülési termékek értékesítése és eladása egyes szempontjainak tekintetében történő védelmére kell alkalmazni. Az irányelv alkalmazandó az időben megosztott ingatlanhasználati jog és a hosszú távra szóló üdülési termékek továbbértékesítésére és az időben megosztott ingatlanhasználati jog cseréjére is.

1. Ezen irányelv célja, hogy hozzájáruljon a belső piac megfelelő működéséhez, és magas szintű fogyasztóvédelmet valósítson meg azáltal, hogy harmonizálja az időben megosztott ingatlanhasználati jog és a hosszú távra szóló üdülési termékek forgalmazása, értékesítése és továbbértékesítése egyes szempontjaira és az időben megosztott ingatlanhasználati jog cseréjére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket.

Az irányelvet a kereskedő és a fogyasztó között létrejött ügyletekre kell alkalmazni.

Az irányelvet a kereskedő és a fogyasztó között létrejött ügyletekre kell alkalmazni.

Ez az irányelv nem sérti a nemzeti jogrendszerben a szerződésre vonatkozó általános szabályok szerint a fogyasztó rendelkezésére álló, a szerződés felmondását lehetővé tévő jogi eszközöket.

2. Ez az irányelv nem sérti a következőkről rendelkező nemzeti jogszabályokat:

 

- általános szerződésjogi jogorvoslatok,

- az ingó vagy ingatlan vagyon nyilvántartásával és átruházásával kapcsolatos nemzeti szabályok, a letelepedési vagy engedélyezési rendszerek feltételei,

- azon jogok jogi természetének meghatározására vonatkozó nemzeti szabályokat, amelyek az ezen irányelv által szabályozott szerződések tárgyát képezik.

2. A tagállamok a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében továbbra is alkalmazhatják az ezen irányelv által közelített területen meglévő alábbi szigorúbb nemzeti rendelkezéseket:

 

(a) az elállási jog kezdete;

 

(b) az elállási jog gyakorlási módozatai;

 

(c) az elállási jog gyakorlásának következményei.

 

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés –a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) „ingatlanok időben megosztott használati joga”: egy évnél hosszabb időtartamra szóló szerződés, amelynek keretében a fogyasztó ellenszolgáltatás ellenében megszerzi egy vagy több szálláshelynek az egynél több használati időszakra vonatkozó használati jogát;

(a) „ingatlanok időben megosztott használati joga”: egy évnél hosszabb időtartamra szóló szerződés, amelynek keretében a fogyasztó ellenszolgáltatásért megszerzi egy szálláshely ismétlődő használati jogát;

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés –b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) „hosszú távra szóló üdülési termék”: egy évnél hosszabb időtartamra szóló szerződés, amelynek keretében a fogyasztó ellenszolgáltatás ellenében főként azt a jogot szerzi meg, hogy kedvezményekhez vagy más előnyhöz jusson a szállás használata során, függetlenül attól, hogy a szálláshoz kapcsolódik-e utazás vagy egyéb szolgáltatás;

(b) „hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződés”: egy évnél hosszabb időtartamra szóló szerződés, amelynek keretében a fogyasztó ellenszolgáltatás fejében elsődlegesen azt a jogot szerzi meg, hogy kedvezményekhez vagy más előnyhöz jusson a szállás igénybevétele során, függetlenül attól, hogy az egyéb felszereltséggel ellátott vagy anélküli szálláshoz kapcsolódik-e utazás vagy egyéb szolgáltatás;

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(d) szerződés, amely keretében egy fogyasztó ellenszolgáltatás ellenében belép egy rendszerbe, amely lehetővé teszi számára, hogy csere által módosítsa időben megosztott ingatlanhasználati jogának helyszínét és/vagy idejét;

(d) „csereszerződés”: olyan kiegészítő szerződés, amely keretében a fogyasztó ellenszolgáltatás fejében belép egy csererendszerbe, amely lehetővé teszi számára, hogy hozzáférjen szálláshelyhez vagy egyéb más hozzáadott értékű szolgáltatáshoz cserébe azért, hogy másoknak ideiglenes hozzáférést biztosít saját időben megosztott ingatlanhasználati jogaihoz;

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(g) „kiegészítő szerződés”: bármely, egy másik szerződésnek alárendelt szerződés.

g) „kiegészítő szerződés”: bármely főszerződéssel kapcsolatos szerződés, azaz ingatlanok időben megosztott használati jogára vagy hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződés;

Indokolás

Jogi szempontból a „kapcsolatos” szó megfelelőbbnek tűnik.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk, 1 bekezdés, ga pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ga) „tartós adathordozó”: olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését.

Indokolás

Annak érdekében, hogy a jogbiztonság a fogyasztók és a kereskedők számára egyaránt biztosított legyen, világosabb fogalommeghatározásra van szükség.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk, 1 bekezdés, gb) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(gb) „magatartási kódex”: nem valamely tagállam törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezése által előírt megállapodás vagy szabálykészlet, amely meghatározza a kereskedők magatartását, akik vállalják, hogy egy vagy több meghatározott kereskedelmi gyakorlat vagy üzleti ágazat tekintetében azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Indokolás

Annak érdekében, hogy a jogbiztonság a fogyasztók és a kereskedők számára egyaránt biztosított legyen, világosabb fogalommeghatározásra van szükség.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

Article 3 – paragraphs 1 and 2

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a reklámokban fel legyen tüntetve a (2) bekezdésben említett írásos információ igénylésének lehetősége, és hogy az honnan szerezhető be.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a reklámokban egyértelműen fel legyen tüntetve, hogy a kereskedő minden szerződéses ajánlata tartalmazza a (2) bekezdésben említett információt, és hogy ez az információ honnan szerezhető be.

2. A kereskedőnek írásos információt kell a tájékoztatást kérő fogyasztó részére bocsátania, amely a termék általános leírásán kívül adott esetben legalább az alábbi adatokról tömör és pontos tájékoztatást ad:

2. Kellő idővel azelőtt, hogy a fogyasztót köti a szerződés, a kereskedő világosan és tömören írásos információt bocsát a fogyasztó rendelkezésére szükség esetén a termékről általános leírásáról, az 5. cikkben meghatározott elállási jogról, valamint az elállásra rendelkezésre bocsátott időszak alatt az előlegfizetés tilalmáról. A fogyasztó továbbá adott esetben az alábbi adatokról tájékoztatást kap:

(a) az ingatlanok időben megosztott használati joga esetében az I. mellékletben meghatározott információk, és amennyiben a szerződés építés alatt álló szálláshelyre vonatkozik, a II. mellékletben feltüntetett információk;

(a) az ingatlanok időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés esetében az I. mellékletben meghatározott információk, és amennyiben a szerződés építés alatt álló szálláshelyre vonatkozik, a II. mellékletben feltüntetett információk;

(b) hosszú távra szóló üdülési termék esetében a III. mellékletben meghatározott információk;

(b) hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződés esetében a III. mellékletben meghatározott információk;

(c) továbbértékesítés esetében a IV. mellékletben meghatározott információk;

(c) továbbértékesítésre vonatkozó szerződés esetében a IV. mellékletben meghatározott információk;

(d) csere esetében az V. mellékletben meghatározott információk.

(d) csereszerződés esetében az V. mellékletben meghatározott információk.

 

A kereskedő a tájékoztatást nyomtatott formában vagy más tartós adathordozón, díjmentesen nyújtja.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2a. Ugyanabban az időpontban és a (2) bekezdésben említett információkkal megegyező formában a kereskedő tájékoztatja a fogyasztót, hogy a nemzetközi magánjoggal összhangban a szerződésre a fogyasztó nemzeti jogától elétrő jog is lehet irányadóm, illetve lehetséges vitákat attól a bíróságtól eltérő bíróságok elé is utalhatnak, amely a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye alapján illetékes.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A továbbértékesítés esetében a (2) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség értelmében a kereskedő köteles információt nyújtani a fogyasztónak, aki szerződést köthet a továbbértékesítésről.

3. A továbbértékesítésre vonatkozó szerződés esetében a (2) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség értelmében a kereskedő köteles információt nyújtani a fogyasztónak, aki szerződést köthet a továbbértékesítésről.

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget a 2. cikkel.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A (2) bekezdésben említett információkat a Közösség egyik hivatalos – a fogyasztó által kiválasztott –nyelvén kell összeállítani.

4. A tagállam biztosítja, hogy a (2) bekezdésben szereplő tájékoztatás írásban vagy egyéb tartós formában készüljön, könnyen olvasható betűméretben, és annak a tagállamnak a nyelvén vagy nyelvein állítsák össze, ahol a fogyasztó lakóhelye van, illetve a fogyasztó választása szerint – a Közösség hivatalos nyelvei közül annak a tagállamnak a nyelvén, illetve nyelveinek egyikén, amelynek a fogyasztó állampolgára. Mindazonáltal az a tagállam, amelyben a fogyasztó állandó lakóhelye található, előírhatja, hogy a szerződést minden esetben legalább a saját hivatalos nyelvén, illetve hivatalos nyelvein állítsák ki, amely vagy amelyek a Közösség hivatalos nyelvei, és a kereskedő ellátja a fogyasztót a szerződés hiteles fordításával – a Közösség hivatalos nyelvei közül – annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvei egyikén, amelyben az ingatlantulajdon fekszik.

Indokolás

A fogyasztó ritkán van olyan helyzetben, hogy szabad választását rákényszerítse a kereskedőre. Választani kell a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállam hivatalos nyelve(i) és a fogyasztó állampolgársága szerinti tagállam hivatalos nyelve(i) között. Emellett figyelembe kell venni az irányelv alkalmazása nyomon követésének szükségességét, különösen azokban a tagállamokban, ahol az időben megosztott használati jogra vonatkozó szerződések közjegyzői bejegyzési követelmények alá esnek; ennek megfelelően a 94/47/EK irányelvben meghatározott nyelvi szabályozást meg kell tartani.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szerződés

A fő és kiegészítő szerződések közös rendelkezései.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A tagállam biztosítja, hogy a szerződést írásban, a Közösség egyik hivatalos – a fogyasztó által kiválasztott – nyelvén állítsák össze.

4. A tagállam biztosítja, hogy a szerződés tájékoztatás írásban vagy egyéb tartós formában készüljön, könnyen olvasható betűméretben, és annak a tagállamnak a nyelvén vagy nyelvein állítsák össze, ahol a fogyasztó lakóhelye van, illetve a fogyasztó választása szerint – a Közösség hivatalos nyelvei közül annak a tagállamnak a nyelvén, illetve nyelveinek egyikén, amelynek a fogyasztó állampolgára. Mindazonáltal az a tagállam, amelyben a fogyasztó állandó lakóhelye található, előírhatja, hogy a szerződést minden esetben legalább a saját hivatalos nyelvén, illetve hivatalos nyelvein állítsák ki, amely vagy amelyek a Közösség hivatalos nyelvei, és a kereskedő ellátja a fogyasztót a szerződés hiteles fordításával a Közösség hivatalos nyelvei közül – annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvei egyikén, amelyben az ingatlantulajdon fekszik.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A 3. cikk (2) bekezdésében említett írásos információk a szerződés szerves részét képezik és a felek kifejezett megállapodása hiányában csak a kereskedőn kívül álló körülmények következtében változtathatók meg.

2. A 3. cikk (2) bekezdésében említett írásos információk a szerződés szerves részét képezik és a felek kifejezett megállapodása hiányában csak a kereskedőn kívül álló rendkívüli vagy előre nem látható körülmények következtében változtathatók meg, amelyek következményei még kellő gondosság esetén sem kerülhetők el.

A kereskedőn kívül álló körülményekből adódó változásokat a szerződés megkötését megelőzően közölni kell a fogyasztóval.

A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat érintő minden ilyen változást a szerződéskötést megelőzően írásban, papíron vagy bármely más tartós adathordozón közölni kell a fogyasztóval.

A szerződésben kifejezetten fel kell tüntetni minden ilyen változtatást.

 

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2a. Amennyiben az I. melléklet a)–o) pontjában, a II. melléklet a), b) és d) pontjában, a III. melléklet a)–i) pontjában, a IV. melléklet a)–g) pontjában vagy az V. melléklet a)–k) pontjában említett valamennyi információt írásban vagy más tartós adathordozón nem bocsátották a fogyasztó rendelkezésére, akkor a szerződés nem tekinthető kötelezőnek a fogyasztóra nézve.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b. A 3. cikk (2) bekezdésében említett információk mellett a szerződésnek tartalmaznia kell:

 

a) a felek személyazonosságát és lakóhelyét;

 

b) a szerződéskötés helyét és időpontját, és

 

c) a szerződést mindkét félnek alá kell írnia.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A szerződés megkötésének időpontjában a fogyasztót el kell látni a szerződés egy másolatával, nyomtatásban vagy egy másik tartós adathordozón..

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 3b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b. Amennyiben az ingatlanok időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződést olyan kölcsönből finanszírozzák, amelyről a kereskedőnek tudomása van, az ingatlanok időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződést úgy tekintendő, hogy azt azzal a feltétellel kötötték meg, hogy a kölcsönt az 5. cikk (1) bekezdésében említett elállási időtartam vége előtt nyújtják.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A vonatkozó szerződési feltételeket a fogyasztó külön írja alá.

A vonatkozó szerződési feltételeket a fogyasztó külön írja alá.

 

2. A fő vagy a továbbértékesítésről szóló szerződés ellenőrző listát tartalmaz, amelynek célja, hogy kihangsúlyozza az e rendelettel a fogyasztóra ruházott jogokat, valamint elősegítse az elállási jog 5. cikkel összhangban történő gyakorlását.

 

Az ellenőrző listát a Közösség összes nyelvén elérhető, szabványos formanyomtatványok használatára kell alapozni, és az elállási jog gyakorlásához leválasztható formanyomtatványt kell tartalmaznia.

 

Az ellenőrző lista tömör és világos módon a következőket határozza meg:

 

- a felek személyazonosságát és lakó-/telephelyét;

 

- a főszerződés tárgyát képező jog természetét;

 

- a pontos időszakot, amelyen belül a főszerződés tárgyát képező jogot gyakorolni lehet, és szükség esetén ennek időtartamát;

 

- azt a napot, amelyek a fogyasztó a szerződéses jogait gyakorolni kezdheti;

 

- a fogyasztó által az időben megosztott ingatlanhasználati jogért, a hosszú távra szóló üdülési termékért vagy a továbbértékesítő kereskedő által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő árat;

 

- az időben megosztott ingatlanhasználati joghoz vagy a hosszú távra szóló üdülési termékhez társuló költségeket;

 

- adott esetben azokat a szolgáltatásokat vagy létesítményeket, amelyekhez a fogyasztónak hozzáférése lesz;

 

- van-e lehetőség arra, hogy a fogyasztó csererendszerhez csatlakozzon;

 

- az elállási jog időtartamával kapcsolatos információt;

 

- az előlegfizetés tilalmával kapcsolatos információt;

 

- aláíró fele-e a kereskedő magatartási kódexeknek;

Indokolás

Annak érdekében, hogy a fogyasztó figyelmét felhívják az elállási jogára és azt könnyebben megértse, a szerződésnek ellenőrző listát kell tartalmaznia.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1–3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztó a szerződésnek vagy a kötelező érvényű előszerződésnek a mindkét fél általi aláírásától számított tizennégy napos határidőn belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Amennyiben a tizennegyedik nap munkaszüneti nap, úgy a határidő az azt követő munkanapon jár le.

1. A fogyasztó huszonegy naptári napos időszakon belül indoklás nélkül elállhat a fő vagy a viszonteladásról szóló szerződéstől.

 

 

Az elállási időszak kezdete vagy:

 

a) a) a szerződéskötés, vagy a kötelező érvényű előszerződés megkötésének napja; vagy

 

b) az a nap, amelyen a fogyasztó megkapja a szerződést vagy a kötelező érvényű előszerződést, amennyiben ez a nap az a) pontban említett napnál későbbi.

2. Amennyiben a szerződés nem tartalmazza az I. melléklet a)–p) pontjaiban és a II. melléklet a)-b) pontjaiban említett valamennyi információt, de az információkat a szerződés aláírását követő három hónapon belül írásban a fogyasztó rendelkezésére bocsátják, az elállási időtartam az információknak a fogyasztó általi kézhezvétele napján veszi kezdetét.

 

3. Amennyiben az I. melléklet a)–p) pontjaiban és a II. melléklet a)-b) pontjaiban említett valamennyi információt a szerződés aláírását követő három hónapon belül írásban nem bocsátották a fogyasztó rendelkezésére, az elállási időtartam a szerződés aláírását követő három hónap és tizennégy nap elteltével jár le.

 

Indokolás

Kívánatos, hogy azoknak a fogyasztóknak, akiknek üdülés alatt értékesítettek ajánlatokat, lehetőségük legyen hazatérni, és ott – az agresszív értékesítési módszerektől távol – átgondolni döntésüket. Ennek biztosításához a 21 napos időszak megbízhatóbb alapot kínál.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 4 és 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Amennyiben a fogyasztó élni kíván elállási jogával, az elállási határidő lejártát megelőzően értesíti azt a személyt, akinek neve és címe e célból az I. melléklet p) pontjának megfelelően szerepel a szerződésben. A határidő betartottnak tekintendő, ha az írásos értesítést a határidő lejártát megelőzően feladták.

4. Amennyiben a fogyasztó élni kíván elállási jogával, az elállási határidő lejártát megelőzően nyomtatásban vagy egy másik tartós adathordozón értesíti a kereskedőt vagy azt a személyt, akinek neve és címe e célból szerepel a szerződésben. A határidő betartottnak tekintendő, ha az értesítést a határidő lejártát megelőzően feladták.

5. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, csak azon költségeket kell visszatérítenie, amelyek a nemzeti jogszabályokkal összhangban a szerződéskötéssel és szerződéstől való elállással járó olyan alakiságokból erednek, amelyeket az (1) bekezdésben említett határidőt megelőzően el kell végezni. E költségeket a szerződésben kifejezetten fel kell tüntetni.

 

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. Amennyiben a fogyasztó él a (3) bekezdésben előírt elállási joggal, nem kötelezhető visszatérítésre.

6. Amennyiben a fogyasztó él az elállási joggal, nem kötelezhető visszatérítésre.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy azon időtartam lejártát megelőzően, amíg a fogyasztó az 5. cikk (1) bekezdése  5. cikk (3) bekezdésével összhangban gyakorolhatja az elállási jogát, tilos a fogyasztó által a kereskedőnek vagy bármely harmadik félnek nyújtott előleg, garancianyújtás, a hitelkártyán lévő pénz lefoglalása, hitel vállalása vagy bármely más ellenszolgáltatás.

1. A tagállamok biztosítják, hogy azon időtartam lejártát megelőzően, amíg a fogyasztó az 5. cikk (1) bekezdése  5. cikk (3) bekezdésével összhangban gyakorolhatja az elállási jogát, tilos az ingatlanok időben megosztott használati jogáért, valamint a hosszú távra szóló üdülési termékekért a fogyasztó által a kereskedőnek vagy bármely harmadik félnek nyújtott előleg, garancianyújtás, számlákon lévő pénz lefoglalása, hitel vállalása vagy bármely más ellenszolgáltatás.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1a. Az (1) bekezdést az 5. cikk (1) bekezdésében említett időszakon belül megkötött kiegészítő szerződésekre kell alkalmazni.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A tényleges értékesítést vagy a továbbértékesítésre vonatkozó szerződés más módon történő felbontását megelőzően tilos a fogyasztó által a kereskedőnek vagy bármely harmadik félnek a továbbértékesítésért nyújtott előleg, garancianyújtás, a hitelkártyán lévő pénz lefoglalása, hitel vállalása vagy bármely más ellenszolgáltatás.

2. A tényleges értékesítést vagy a továbbértékesítésre vonatkozó szerződés más módon történő felbontását megelőzően tilos továbbá a fogyasztó által a kereskedőnek vagy bármely harmadik félnek a továbbértékesítésért nyújtott előleg, garancianyújtás, a számlán lévő pénz lefoglalása, hitel vállalása vagy bármely más ellenszolgáltatás.

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6a. cikk

A hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó különleges rendelkezések

 

1. A hosszú távú üdülési termékekre vonatkozó szerződések esetén a kifizetésre részletekben kerül sor; a kifizetéseket, köztük a tagdíjakat, úgy osztják fel részletekre, hogy abból legalább három olyan legyen, amelyek mindegyikének tíz évet nem meghaladó szerződések esetén egyenlő értékűnek kell lennie, valamint legalább öt részlet olyan legyen, amelyek mindegyikének a tíz évet meghaladó szerződések esetén egyenlő értékűnek kell lennie; a részletek megfizetésének időpontját úgy kell a szerződés időtartama alatt kiszámítani, hogy egyenlő hosszúságú időszakok teljenek el a kifizetés esedékességi ideje között. A kereskedő írásban (nyomtatásban vagy egy másik tartós adathordozón) fizetési meghagyást küld legalább 14 nappal az esedékesség időpontja előtt.

 

A fogyasztó az 5. cikkben biztosított elállási jog sérelme nélkül, a második részlettől kezdődően a szerződést büntetés nélkül felmondhatja a kereskedővel szemben tizennégy napon belül az egyes részletekre vonatkozó kifizetési kérelem átvételétől számítva; Ez a jog nem érinti a szerződés megszüntetésével kapcsolatos, az érvényes jogszabályok szerinti jogokat.

 

2. A tagállamok biztosítják, hogy a hosszú távra szóló üdülési termékekkel foglalkozó kereskedőkre fizetésképtelenség esetén a pénzügyi biztosíték kielégítő igazolásának kötelezettsége vonatkozzon.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben a fogyasztó él az ingatlan időben megosztott használati jogára vagy a hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződéstől való elállási jogával, minden kiegészítő szerződést, beleértve a csereszerződést is, automatikusan és felmondási díj felszámítása nélkül felbontanak.

1. Amennyiben a fogyasztó él a főszerződéstől való elállási jogával, minden kiegészítő szerződést automatikusan és a fogyasztót terhelő bárminemű költség nélkül felbontanak.

2. Ha a fogyasztó olyan szerződéstől áll el, amely esetében az árat teljes egészében vagy részben egy, a fogyasztónak a kereskedő vagy egy harmadik fél által a harmadik fél és a kereskedő között létrejött hitel-megállapodás alapján nyújtott hitellel fedezik, a hitel-megállapodást büntetés alkalmazása nélkül kell felbontani, amennyiben a fogyasztó él az 5. cikkben előírt, a főszerződéstől való elállási jogával.

2. 2. Ha a fogyasztó olyan szerződéstől áll el, amely esetében az árat teljes egészében vagy részben egy, a fogyasztónak a kereskedő vagy egy harmadik fél által a harmadik fél és a kereskedő között létrejött hitel-megállapodás alapján nyújtott hitellel fedezik, a hitel-megállapodást a fogyasztót terhelő bárminemű költség nélkül kell felbontani, amennyiben a fogyasztó él az 5. cikk (1) bekezdésében előírt, a főszerződéstől való elállási jogával.

3. A tagállamok részletes szabályokat állapítanak meg az ilyen szerződések felbontására vonatkozóan.

3. A fogyasztó bármikor felmondhatja a cserét.

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Amennyiben a szerződésben alkalmazandó jog tagállami jog, a tagállamok biztosítják, hogy azon szerződési feltételek, amelyek értelmében a fogyasztó lemond az ezen irányelvben előírt jogairól, ne legyenek kötelező jellegűek.

Amennyiben a szerződésben alkalmazandó jog tagállami jog, a tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztó az ezen irányelvben meghatározott jogairól nem mondhat le, hacsak az irányelv másképpen nem rendelkezik.

2. Az alkalmazandó jogtól függetlenül a fogyasztó nem fosztható meg a számára az ezen irányelv által biztosított védelemtől, amennyiben az érintett ingatlantulajdon valamely tagállam területén található vagy a szerződést valamelyik tagállamban jegyezték be.

 

Indokolás

Ezt a kérdést az új 8a. és 8b. cikk tárgyalja.

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8a. cikk

 

Alkalmazandó jog és joghatóság

 

1. Az időben megosztott használatú vagy hosszú távú üdülési termékekre vonatkozó szerződésekre alkalmazandó jogot a …/2008/EK rendelet (Róma I.) 6. cikkével összhangban kell megállapítani.

 

2. Az időben megosztott használatú vagy hosszú távú üdülési termékek, illetve minden biztosíték jellegű és kiegészítő jogviszony esetén joghatósággal rendelkező bíróságokat a 44/2001/EK rendeletnek a Fogyasztási Szerződések című 4. szakaszában kell meghatározni, kivéve, ha a vita a dologi jog létezésével, természetével vagy kiterjedésével kapcsolatos.

Indokolás

Ez a pontosítás a szükségtelen jogviták és az Európai Közösségek Bíróságára való hivatkozások elkerülése érdekében kívánatos.

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat

8 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8b. cikk

 

Elsődleges kötelező rendelkezések

 

Ezen irányelvnek az elállási időszakra és a tájékoztatási követelményekre vonatkozó rendelkezéseit a …/2008/EK rendelet (Róma I.) értelmében szerződéssel fel nem oldható, kötelező rendelkezéseknek kell tekinteni.

Indokolás

Tisztázza a jogi helyzetet.

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 és 2 bekezdés, bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok a fogyasztók érdekében gondoskodnak az irányelv betartását biztosító megfelelő és hatékony eszközökről.

1. A tagállamok a fogyasztók érdekében biztosítják és felügyelik, hogy kereskedőik általánosan megfeleljenek ezen irányelvnek.

2. Az (1) bekezdésben említett eszközök közé tartoznak azok a rendelkezések, amelyek alapján az alább felsorolt, nemzeti jog által meghatározott szerv vagy szervek az irányelv végrehajtására vonatkozó nemzeti rendelkezések alkalmazásának biztosítása érdekében a nemzeti jogszabályokkal összhangban bíróságokhoz vagy az illetékes közigazgatási hatóságokhoz folyamodhatnak:

2. Az alább felsorolt, nemzeti jog által meghatározott szerv vagy szervek az irányelv végrehajtására vonatkozó nemzeti rendelkezések alkalmazásának biztosítása érdekében a nemzeti jogszabályokkal összhangban jogosultak bíróságokhoz vagy az illetékes közigazgatási hatóságokhoz folyamodni:

Módosítás  54

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés –a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) közintézmények és azok képviselői;

(a) állami hatóságok vagy köztestületek vagy képviselőik;

Indokolás

Egyértelművé tétel, melynek célja az érintett szervezetek körének kiterjesztése.

Módosítás  55

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket a fogyasztóknak az ezen irányelvet átültető nemzeti jogról történő tájékoztatása érdekében, és adott esetben ösztönzik a kereskedőket, hogy nyújtsanak tájékoztatást a fogyasztóknak magatartási kódexükről.

1. A tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket a fogyasztóknak az ezen irányelvet átültető nemzeti jogról történő tájékoztatása érdekében

 

A tagállamok ösztönzik a magatartási kódexek kidolgozását és biztosítják, hogy adott esetben tájékoztassák a fogyasztókat ezekről a magatartási kódexekről.

 

A tagállamok ösztönzik a gazdasági szereplőket, hogy hozzanak létre (uniós) ágazati szervezeteket annak biztosítása érdekében, hogy a kijelölt hatóságokkal szoros együttműködésben magatartási kódexeket dolgozzanak ki és irányítsanak.

Módosítás  56

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdések (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok biztosítják, hogy az (uniós) ágazati szervezetek alternatív vitarendezési rendszerek lehetőségét kínáljanak a fogyasztóknak panaszaik kezelése céljából.

 

A tagállamok ösztönzik és támogatják az ilyen ágazati szervezeteket egy európai érvényességű önkéntes minőségi címke kialakításában, amelynek célja, hogy a címkével rendelkező kereskedők egy hivatalos minőségi jelölést („Kitemark”) viselhessenek, amelyet a tagállamok jóváhagynak és támogatnak.

Módosítás  57

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a fogyasztók és a kereskedők teljes tájékoztatást kapjanak és hozzáférjenek a Brüsszel I rendeletben előírt jogi mechanizmusokhoz, hivatkozva a fogyasztói viták és bírósági vagy államigazgatási jogi intézkedések peren kívüli rendezésére.

Indokolás

Az állami szervezeteket illetően lényegében a tagállamoknak kell gondoskodniuk arról, hogy a fogyasztók és a kereskedők teljes tájékoztatást kapjanak, és hozzáférjenek a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendeletben előírt jogi mechanizmusokhoz, ezáltal magas szintű tájékoztatást, valamint stabil és átlátható piaci feltételeket biztosítva a fogyasztók számára.

Módosítás  58

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkésőbb az irányelvet átültető nemzeti rendelkezések alkalmazásának időpontját követő öt éven belül felülvizsgálja ezt az irányelvet és arról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottság legkésőbb az irányelvet átültető nemzeti rendelkezések alkalmazásának időpontját követő három éven belül felülvizsgálja ezt az irányelvet és arról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy e rendelet rendelkezéseit napirendre vegyék a fogyasztóvédelemről szóló horizontális jogi eszközről szóló esetleges vitában, kívánatos időben elvégezni a felülvizsgálatot.

Módosítás  59

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 94/47/EK irányelv hatályát veszti.

A 94/47/EK irányelv hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozások erre az irányelvre való hivatkozásnak tekintendők, és a III. mellékletben található megfelelési táblázattal összhangban kell őket értelmezni.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az ezen irányelvre történő hivatkozásnak kell tekinteni, és a VI. mellékletben található megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

Módosítás  60

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

I. Információk a kereskedőről

(a) A felek személyazonossága és állandó lakhelye, beleértve a kereskedőnek a szerződés megkötésekor fennálló jogi státusára vonatkozó konkrét információt, a felek aláírását, valamint a szerződés megkötésének időpontját és helyét;

(a) A felek személyazonossága és állandó lakhelye, beleértve a kereskedőnek a szerződés megkötésekor fennálló jogi státusára vonatkozó konkrét információt, a felek aláírását, valamint a főszerződés megkötésének időpontját és helyét;

Módosítás  61

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

II. Információ a megszerzett jogról

b) A szerződés tárgyát képező jog pontos természete és egy záradék, amely meghatározza e jog gyakorlásának feltételeit annak a tagállam(ok)nak a területén, ahol az ingatlan, illetve ingatlanok található(ak), továbbá az említett feltételek teljesülése vagy nem teljesülése, utóbbi esetben azok a feltételek, amelyeket még teljesíteni kell;

b) A főszerződés tárgyát képező jog pontos természete és egy záradék, amely meghatározza e jog gyakorlásának feltételeit annak a tagállam(ok)nak a területén, ahol az ingatlan, illetve ingatlanok található(ak), továbbá az említett feltételek teljesülése vagy nem teljesülése, utóbbi esetben azok a feltételek, amelyeket még teljesíteni kell;

Módosítás  62

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – b a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(ba) A szerződés tárgyát képező jog gyakorlásának pontos időtartama, és adott esetben annak lejárta; az az időpont, amikor a fogyasztó megkezdheti a szerződésből eredő jog gyakorlását;

Módosítás  63

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

III. Információk az ingatlanokról

(c) Amennyiben a szerződés egy meghatározott ingatlantulajdonra vonatkozik, az ingatlannak és helyszínének pontos leírása; amennyiben a szerződés számos ingatlanra vonatkozik, az ingatlanoknak és helyszínüknek pontos leírása; amennyiben a szerződés ingatlantulajdonon kívüli szálláshelyre vonatkozik, a szálláshely és a létesítmények pontos leírása;

(c) Amennyiben a főszerződés egy meghatározott ingatlantulajdonra vonatkozik, az ingatlannak és helyszínének részletes leírása; amennyiben a főszerződés számos ingatlanra vonatkozik, az ingatlanoknak és helyszínüknek pontos leírása; amennyiben a főszerződés ingatlantulajdonon kívüli szálláshelyre vonatkozik, a szálláshely és a létesítmények pontos leírása;

Módosítás  64

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet –d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(d) A fogyasztó által most vagy a későbbiekben igénybe vehető szolgáltatások (villamos energia, víz, karbantartás, hulladékszállítás), és az igénybevétel feltételei;

törölve

Módosítás  65

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet –e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(e) A fogyasztó által most vagy a későbbiekben igénybe vehető közös létesítmények, például úszómedence, szauna stb., és adott esetben az igénybevétel feltételei;

törölve

Módosítás  66

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(fa) Amennyiben a szerződés egy épületegyüttesen belül egy szálláshely egység elfoglalására kínál jogot, információk a fogyasztóra vonatkozó azon alkalmazási terület korlátozásával, amely szerint az épületegyüttesen belül bármikor bármelyik szálláshely-egységet elfoglalhatja;

Módosítás  67

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

IV. A költségekre vonatkozó információk

 

(fb) a fogyasztó által fizetendő ár;

Módosítás  68

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet –g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(g) A fogyasztókat érintő költségek elosztási módjának, valamint annak pontos leírása, hogy a költségeket milyen módon és mikor emelhetik; adott esetben információ nyújtása a díjakról, jelzálogról, teherről vagy bármely más zálogjogról, amellyel megterhelték a szálláshelyet;

(g) Az ingatlanok időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződéssel járó összes költség megfelelő leírása; hogyan fogják ezeket a költségeket a fogyasztóra kiosztani, és a költségeket milyen módon és mikor emelhetik; adott esetben információ nyújtása a díjakról, jelzálogról, teherről vagy bármely más zálogjogról, amellyel megterhelték a szálláshelyet;

Módosítás  69

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(h) A szerződés tárgyát képező jog gyakorlásának pontos időtartama, és adott esetben annak lejárta; az az időpont, amikor a fogyasztó megkezdheti a szerződésből eredő jog gyakorlását;

törölve

Módosítás  70

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(i) A fogyasztó által fizetendő összeg, a fogyasztó által a közös létesítmények használatáért és szolgáltatások igénybevételéért fizetendő összeg becslése; az ingatlan birtokbavételéhez kapcsolódó díjak, törvény által kötelezően előírt díjak (például adók és illetékek), és az adminisztratív kiadások (például vezetés, karbantartás és javítások) összegei kiszámításának alapja;

törölve

Módosítás  71

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(k) Van-e lehetőség a szerződéses jogok cseréjével vagy továbbértékesítésével kapcsolatos rendszerben való részvételre, információk nyújtása a vonatkozó rendszerekről, valamint az ezen rendszerek keretében történő továbbértékesítéshez vagy cseréhez kapcsolódó költségek feltüntetése;

(k) van-e lehetőség a szerződéses jogok cseréjével vagy továbbértékesítésével kapcsolatos rendszerben való részvételre, információk nyújtása a vonatkozó rendszerekről, valamint az ezen rendszerek keretében történő továbbértékesítéshez vagy cseréhez kapcsolódó költségek feltüntetése;

Módosítás  72

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet –l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(l) Azon nyelvek meghatározása, amelyeken az értékesítést követő, a szerződéssel kapcsolatos kommunikáció zajlik, például a vezetési döntésekkel, a költségek növelésével, valamint a kérdések és panaszok kezelésével kapcsolatban;

törölve

Módosítás  73

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet –m pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

V. Információk a szerződéstől elálláshoz és a szerződés felmondásához való jogról

(m) A szerződéstől való elálláshoz való jogra és annak következményeire vonatkozó információk, beleértve a fogyasztó által a szerződéstől való elállás esetén az 5. cikk (5) bekezdése értelmében visszatérítendő költségek összegének és természetének pontos megjelölését; adott esetben információk nyújtása a szerződéstől való elállás esetén a főszerződéshez kapcsolódó hitel-megállapodás, valamint kiegészítő szerződés felbontásával kapcsolatos teendőkről; információk nyújtása a szerződéstől való elállás következményeiről;

(m) a szerződéstől való elállási jogra és a szerződéstől való elállás következményeire vonatkozó információk; adott esetben információk nyújtása a szerződéstől való elállás esetén a főszerződéshez kapcsolódó bármely hitel-megállapodás, valamint az egyéb kiegészítő szerződések felbontásával kapcsolatos teendőkről, mint például készpénz-visszafizetési rendszerek vagy más befektetési rendszerek; információk nyújtása a szerződéstől való elállás következményeiről;

Módosítás  74

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – ha pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(ma) A szerződés megszüntetésének feltételei, a szerződés megszüntetésének következményei és információ a fogyasztó esetleges kötelezettségeiről azon költségek tekintetében, amelyek a szerződés megszüntetése eredményeképpen merülhetnek fel;

Módosítás  75

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(n) Információk nyújtása az előlegkérésre vonatkozó tilalomról, amely abban az időszakban érvényes, amelyben a fogyasztónak az 5. cikk (1) bekezdése–5. cikk (3) bekezdése értelmében jogában áll elállni a szerződéstől,

törölve

Módosítás  76

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(o) Annak megjelölése, hogy kinek és hogyan kell az elállási értesítést küldeni;

törölve

Módosítás  77

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

VI. További információk

(p) A magatartási kódex megléte, tartalma, ellenőrzése és végrehajtása;

(p) A kereskedő aláíró fele-e magatartási kódexnek, és hol található;

Indokolás

A Bizottság javaslata előírta a kereskedő számára, hogy terjedelmes tájékoztatást adjon a fogyasztóknak a magatartási kódexről. Ez az információmennyiség túl nagy teher lehet a fogyasztó számára, ugyanakkor nem lényeges. Ahhoz hasonlítana, mintha megkérnék a kereskedőt, hogy ismertesse a fogyasztóval az ingatlanok időben megosztott használatáról szóló jogszabályokat és más idevágó jogszabályokat, és köteleznék a kereskedőt, hogy ezeket a szerződés részévé tegyék.

A fogyasztónak valójában annyi információra van szüksége, hogy megértse, aláírt-e a kereskedő magatartási kódexet, és honnan szerezhető be az információ.

Módosítás  78

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) információ a szálláshellyel kapcsolatos építkezés állapotáról és a szálláshelyet teljes mértékben működőképessé tévő szolgáltatásokról (gáz, villamos energia, víz és telefoncsatlakozás);

(a) a szállás és az azt teljes mértékben működőképessé tévő szolgáltatások (gáz, villamos energia, víz és telefoncsatlakozás) és a fogyasztó által igénybe vehető létesítmények elkészülésének állapota;

Módosítás  79

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet –b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) ésszerű becslés a szállás és az azt teljes mértékben működőképessé tévő szolgáltatások (gáz, villamos energia, víz és telefoncsatlakozás) elkészülésének határidejéről

(b) a szállás és az azt teljes mértékben működőképessé tévő szolgáltatások (gáz, villamos energia, víz és telefoncsatlakozás) és minden más olyan létesítmény elkészülésének ésszerű becslésen alapuló határideje, amelyhez a fogyasztó hozzáférhet;

Módosítás  80

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

I. Információk a kereskedőről

(a) A felek személyazonossága és állandó lakhelye, beleértve a kereskedőnek a szerződés megkötésekor fennálló jogi státusára vonatkozó konkrét információt, a felek aláírását, valamint a szerződés megkötésének időpontját és helyét;

(a) a) A főszerződés eredményeként a fogyasztó által hozzáférhető szállás, utazás vagy kapcsolódó termékek és szolgáltatások teljesítéséért felelős felek személyazonossága és hivatalos telephelye;

Indokolás

A fogyasztónak meg kell ismernie, kivel szerződik, és végül ki fogja a kedvezményt teljesíteni.

Módosítás  81

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

II. Információ a megszerzett jogról

(b) a szerződés tárgyát képező jog pontos természete;

(b) b) a főszerződés tárgyát képező jog pontos természete, valamint a szerződés által a fogyasztóra ruházott jogok pontos leírása, beleértve az e jogokkal élni kívánó fogyasztókra vonatkozó korlátozásokat is (pl. korlátozott elérhetőség, népszerűsített ajánlatok vagy különleges kedvezmények);

Módosítás  82

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ca) a későbbi foglalásokhoz rendelkezésre álló szállás helytálló és pontos leírása, a kedvezmény mértékének feltüntetése és garanciája, valamint azok az időszakok, amelyekben ez hozzáférhető;

Indokolás

Mivel a hosszú távra szóló üdülési termékek esetében gyakran azt állítják, hogy szálláshelyek és légitársaságok széles körének portfoliójához férnek hozzá, a fogyasztónak meg kell ismernie, hogy pontosan melyek ezek a szolgáltatók. A fogyasztónak ezenfelül meg kell értenie a hosszú távra szóló üdülési termékek kereskedői és azok beszállítói közötti kapcsolatok jellegét (olyan cég-e, amely harmadik felek közötti szerződésekkel foglalkozik, vagy csupán évente megújítható szokványos szerződésről van szó, ami olyan ingó vagy ingatlan vagyon és/vagy repülőjáratokat jelentene, amelyek a portfolióból törölhetők).

Módosítás  83

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

III. A költségekre vonatkozó információk

(d) a fogyasztó által fizetendő ár;

(d) a fogyasztó által fizetendő ár, beleértve az időszakos költségeket is;

Módosítás  84

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(da) adott esetben az elérhető kedvezmény(ek) pontos természete, az érintett ingó vagy ingatlan vagyon, utazás vagy bármely kapcsolódó termék vagy szolgáltatás teljes árával összehasonlítva;

Indokolás

A Bizottság javaslatában nem szerepel egy sor lényeges információ, amelyre a fogyasztónak a vásárlásra vonatkozó, tájékoztatáson alapuló döntés meghozatalához szüksége van. Ide tartozik – különösen, ha kedvezményt kínálnak – az ilyen kedvezmények természete, a „hivatalos/kiskereskedelmi” árakkal összehasonlítva.

Módosítás  85

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(db) annak magyarázata, hogy a jog fenntartásáért fizetendő mindenfajta díj megváltozhat, valamint a későbbi díjak becsült összege;

Módosítás  86

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(dc) minden egyéb költség részletezése, amelyre a fogyasztó a szálláshelyhez, utazáshoz vagy a meghatározott bármely kapcsolódó termékhez vagy szolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozó jog eredményeképpen számíthat;

Módosítás  87

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(f) Azon nyelvek meghatározása, amelyeken az értékesítést követő, a szerződéssel kapcsolatos kommunikáció zajlik, például a kérdések és panaszok kezelésével kapcsolatban;

törölve

Módosítás  88

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet –g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

V. Információk a szerződéstől elálláshoz és a szerződés felmondásához való jogról

(g) A szerződéstől való elálláshoz való jogra és annak következményeire vonatkozó információk, beleértve a fogyasztó által a szerződéstől való elállás esetén az 5. cikk (5) bekezdése értelmében visszatérítendő költségek összegének és természetének pontos megjelölését; adott esetben információk nyújtása a szerződéstől való elállás esetén a főszerződéshez kapcsolódó hitel-megállapodás, valamint kiegészítő szerződés felbontásával kapcsolatos teendőkről; információk nyújtása a szerződéstől való elállás következményeiről;

(g) a szerződéstől való elállási jogra és a szerződéstől való elállás következményeire vonatkozó információk; adott esetben információk nyújtása a szerződéstől való elállás esetén a főszerződéshez kapcsolódó bármely hitel-megállapodás, valamint az egyéb kiegészítő szerződések felbontásával kapcsolatos teendőkről, mint például készpénz-visszafizetési rendszerek vagy más befektetési rendszerek; információk nyújtása a szerződéstől való elállás következményeiről;

Módosítás  89

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(ga) A szerződés megszüntetésének feltételei, a szerződés megszüntetésének következményei és információ a fogyasztó esetleges kötelezettségeiről azon költségek tekintetében, amelyek a szerződés megszüntetése eredményeképpen merülhetnek fel;

Módosítás  90

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(h) Információk az előlegkérésre vonatkozó tilalomról, amely abban az időszakban érvényes, amelyben a fogyasztónak az 5. cikk (1) bekezdése–5. cikk (3) bekezdése értelmében jogában áll elállni a szerződéstől;

törölve

Módosítás  91

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(i) Annak megjelölése, hogy kinek és hogyan kell az elállási értesítést küldeni;

törölve

Módosítás  92

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

VI. További információk

(j) A magatartási kódex megléte, tartalma, ellenőrzése és végrehajtása;

(j) A kereskedő aláíró fele-e magatartási kódexnek, és hol található;

Módosítás  93

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet – szakasz -1 a pont (új) (cím)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

I. Információk a kereskedőről

Módosítás  94

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

II. Információ a nyújtott szolgáltatásokról

 

aa) a szerződés keretében nyújtandó szolgáltatások pontos leírása (pl. marketing);

Módosítás  95

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet – b-d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

III. A költségekre vonatkozó információk

(b) a fogyasztó által a továbbértékesítésért fizetendő ár;

(b) a fogyasztó által a továbbértékesítésért fizetendő ár;

(c) Egy záradék, amely kimondja, hogy a fogyasztó nem terhelhető a szerződésben meghatározott költségeken és kötelezettségeken kívüli költségekkel vagy kötelezettségekkel;

(c) Egy záradék, amely kimondja, hogy a fogyasztó nem terhelhető a szerződésben meghatározott költségeken és kötelezettségeken kívüli költségekkel vagy kötelezettségekkel;

(d) Azon nyelvek meghatározása, amelyeken a kereskedővel való kommunikáció zajlik, például a kérdések és panaszok kezelésével kapcsolatban;

 

Módosítás  96

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

IV. Információk a szerződéstől elálláshoz és a szerződés felmondásához való jogról

(e) A szerződéstől való elálláshoz való jogra és annak következményeire vonatkozó információk, beleértve a fogyasztó által a szerződéstől való elállás esetén az 5. cikk (5) bekezdése értelmében visszatérítendő költségek összegének és természetének pontos megjelölését;

(e) a továbbértékesítési szerződéstől való elállási jogra és a szerződéstől való elállás következményeire vonatkozó információk;

Módosítás  97

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(f) Információk az előlegkérésre vonatkozó tilalomról, amely a tényleges értékesítésig vagy a továbbértékesítésre vonatkozó szerződés más módon történő felbontásáig érvényes;

(f) Információk az előlegkérésre vonatkozóan a 6. cikk (3) bekezdésével összhangban meghatározott tilalomról, amely a tényleges értékesítésig vagy a továbbértékesítésre vonatkozó szerződés más módon történő felbontásáig érvényes;

Módosítás  98

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(g) Annak megjelölése, hogy kinek és hogyan kell az elállási értesítést küldeni;

törölve

Módosítás  99

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ga) A szerződés megszüntetésének feltételei, a szerződés megszüntetésének következményei és információ a fogyasztó esetleges kötelezettségeiről azon költségek tekintetében, amelyek a szerződés megszüntetése eredményeképpen merülhetnek fel;

Módosítás  100

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

V. További információk

(h) A magatartási kódex megléte, tartalma, ellenőrzése és végrehajtása;

(h) A kereskedő aláíró fele-e magatartási kódexnek, és hol található;

Módosítás  101

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet – szakasz -1 a pont (új) (cím)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

I. Információk a kereskedőről

Módosítás  102

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

II. Információ a megszerzett jogról

(b) a szerződés tárgyát képező jog pontos természete;

(b) a szerződés tárgyát képező jog pontos természete és tartalma;

Módosítás  103

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet – ia pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(ba) A szerződés tárgyát képező jog gyakorlásának pontos időtartama, és adott esetben annak lejárta; az az időpont, amikor a fogyasztó megkezdheti a szerződésből eredő jog gyakorlását;

Módosítás  104

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(bb) a cserekereskedő által kínált szolgáltatások hozzáadott értékének magyarázata;

Módosítás  105

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

III. Információk az ingatlanokról

(c) an appropriate description of the properties and their location; amennyiben a szerződés ingatlantulajdonon kívüli szálláshelyre vonatkozik, a szálláshely és a létesítmények pontos leírása;

(c) where the consumer can obtain an appropriate description of the properties and their location; amennyiben a szerződés ingatlantulajdonon kívüli szálláshelyre vonatkozik, a szálláshely és a létesítmények pontos leírása;

Módosítás  106

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(d) A szerződés tárgyát képező jog gyakorlásának pontos időtartama, és adott esetben annak lejárta; az az időpont, amikor a fogyasztó megkezdheti a szerződésből eredő jog gyakorlását;

törölve

Módosítás  107

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

IV. A költségekre vonatkozó információk

(e) A fogyasztó által fizetendő összeg, a fogyasztó által a közös létesítmények használatáért és szolgáltatások igénybevételéért fizetendő összeg becslése; az ingatlan birtokbavételéhez kapcsolódó díjak, törvény által kötelezően előírt díjak (például adók és illetékek), és az adminisztratív kiadások (például vezetés, karbantartás és javítások) összegei kiszámításának alapja;

(e) A fogyasztó által fizetendő összeg, a fogyasztó által a csererendszeri tagságért és az egyes csereügyletekért fizetendő összeg becslése;

Módosítás  108

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ea) információ nyújtása a kereskedőnek a csere megtörténte előtti tájékoztatási kötelezettségéről a fogyasztót terhelő, a csere során majdan felmerülő díjakról minden javasolt cserére való tekintettel;

Módosítás  109

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(g) Azon nyelvek meghatározása, amelyeken a kereskedővel való kommunikáció zajlik, például a kérdések és panaszok kezelésével kapcsolatban;

törölve

Módosítás  110

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(h) A csererendszer működésének magyarázata; a csere lehetőségei és módozatai, valamint a rendelkezésre álló üdülőhelyek és az elcserélési rendszerben részt vevő tagok számának, valamint számos konkrét cserelehetőség feltüntetése;

(h) a csererendszer működésének magyarázata; a csere lehetőségei és módozatai, valamint a rendelkezésre álló üdülőhelyek és az elcserélési rendszerben részt vevő tagok számának feltüntetése, beleértve a fogyasztó által kiválasztott szálláshelyek hozzáférésének bármilyen, például a csúcsidőszakok következményeként felmerülő korlátozottságát, vagy a hosszú idővel előre történő foglalás esetleges igényét, és a fogyasztó által a csererendszer rendelkezésére bocsátott, időben megosztott használati jogok bármilyen korlátozásának megjelölése, ha alkalmazható, a fogyasztó által hozzáférhető, vagy a rendelkezésére álló helyszínek számának korlátozásai és számos konkrét cserelehetőség feltüntetése;

Módosítás 111

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet, i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

V. Információk a szerződéstől elálláshoz és a szerződés felmondásához való jogról

(i) A szerződéstől való elálláshoz való jogra és annak következményeire vonatkozó információk, beleértve a fogyasztó által a szerződéstől való elállás esetén az 5. cikk (5) bekezdése értelmében visszatérítendő költségek összegének és természetének pontos megjelölését; adott esetben információk nyújtása a szerződéstől való elállás esetén a főszerződéshez kapcsolódó hitel-megállapodás, valamint kiegészítő szerződés felbontásával kapcsolatos teendőkről; információk nyújtása a szerződéstől való elállás következményeiről;

(i) Információ arról, hogy a csereszerződés automatikusan megszűnik, amennyiben a fogyasztó a főszerződéstől az elállási időszak alatt eláll;

Indokolás

A csereszerződésnek meg kell szűnnie, ha a fogyasztó él az időben megosztott ingatlanhasználati jog tárgyára vonatkozó adásvételi szerződéstől való elállás jogával. A cserével foglalkozó kereskedőknek ezt az információt a szerződésekben szerepeltetniük kell. A csereszerződésre vonatkozó külön elállási időszak szükségtelen és összezavarja a fogyasztót.

Módosítás 112

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet, j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(j) Információk nyújtása az előlegkérésre vonatkozó tilalomról, amely abban az időszakban érvényes, amelyben a fogyasztónak az 5. cikk (1) bekezdése–5. cikk (3) bekezdése értelmében jogában áll elállni a szerződéstől,

törölve

Módosítás  113

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ja) A szerződés megszüntetésének feltételei, a szerződés megszüntetésének következményei és információ a fogyasztó esetleges kötelezettségeiről azon költségek tekintetében, amelyek a szerződés megszüntetése eredményeképpen merülhetnek fel;

Módosítás  114

Irányelvre irányuló javaslat

V melléklet – k és l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

VI. További információk

(k) Annak megjelölése, hogy kinek és hogyan kell az elállási értesítést küldeni;

(k) Annak megjelölése, hogy kinek és hogyan kell az elállási értesítést küldeni;

(l) A magatartási kódex megléte, tartalma, ellenőrzése és végrehajtása;

(l) A kereskedő aláíró fele-e magatartási kódexnek, és hol található;


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (28.3.2008)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

az ingatlanok időben megosztott használati joga, a hosszú távra szóló üdülési termékek, azok továbbértékesítése és cseréje egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD))

A vélemény előadója: Antonio López-Istúriz White

MÓDOSÍTások

A Jogi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről szóló, 1994. október 26-i 94/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása óta a megosztott használati joggal kapcsolatos ágazat fejlődött, és a piacon megjelentek az ahhoz hasonló új üdülési termékek. A 94/47/EK irányelv hatálya nem terjed ki ezen új üdülési termékekre, és a megosztott használati joggal kapcsolatos olyan ügyletekre, mint például a csere és a továbbértékesítés. Emellett a 94/47/EK irányelv alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatták, hogy az irányelv hatálya alá tartozó néhány elemet pontosítani kell vagy naprakésszé kell tenni.

(1) Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről szóló, 1994. október 26-i 94/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása óta a megosztott használati joggal kapcsolatos ágazat fejlődött, és a piacon megjelentek az ahhoz hasonló, vagy hasonlónak szánt és gyakran az irányelv rendelkezéseinek kijátszását célzó új üdülési termékek. A 94/47/EK irányelv hatálya nem terjed ki ezen új üdülési termékekre, és a megosztott használati joggal kapcsolatos olyan ügyletekre, mint például a csere és a továbbértékesítés. Emellett a 94/47/EK irányelv alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatták, hogy az irányelv hatálya alá tartozó néhány elemet pontosítani szükséges és naprakésszé kell tenni, annak érdekében is, hogy megelőzhető legyen az új, e jogszabály kikerülésére irányuló üdülési termékek kialakítása.

Indokolás

A jelenlegi irányelvvel az a probléma, hogy rendelkezéseit túl könnyen ki tudják játszani a gátlástalan piaci szereplők. Az új irányelvnek a lehető leghatékonyabban kell ezt kizárnia.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A vonatkozó tagállami jogszabályok közelítését folytatni kell a jogbiztonság megerősítése, valamint annak érdekében, hogy a fogyasztók és a vállalkozások teljes mértékben részesülhessenek a belső piac nyújtotta előnyökből. A tagállamok számára azonban egyes területeken továbbra is lehetővé kell tenni, hogy szigorúbb feltételeket alkalmazhassanak.

(3) A vonatkozó tagállami jogszabályok közelítését folytatni kell a jogbiztonság megerősítése, valamint annak érdekében, hogy a fogyasztók és a vállalkozások teljes mértékben részesülhessenek a belső piac nyújtotta előnyökből. Bizonyos szempontokból szükségesnek bizonyult a teljes harmonizáció bevezetése.

Indokolás

A fogyasztóvédelem optimális szintjének elérése céljából, annak ellenére, hogy a javasolt jogi aktus irányelv, bizonyos kulcsfontosságú területeken indokolt teljes harmonizációt előírni.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ezen irányelv nem sértheti az ingatlan és ingó tulajdon nyilvántartására, a letelepedés feltételeire, az engedélyezési rendszerekre, engedélyezési követelményekre vagy az ezen irányelv hatálya alá tartó szerződések tárgyát képező jogok jogi természetének meghatározására vonatkozó nemzeti szabályokat.

(4) Ezen irányelv nem sértheti az ingatlan és ingó tulajdon elidegenítésére és nyilvántartására, a letelepedés feltételeire, az engedélyezési rendszerekre, engedélyezési követelményekre vagy az ezen irányelv hatálya alá tartó szerződések tárgyát képező jogok jogi természetének meghatározására vonatkozó nemzeti szabályokat.

Indokolás

Az elidegenítésre vonatkozó nemzeti előírásoknak érintetleneknek kell maradniuk. Mindenesetre a bejegyzési jog és a dologi jog szorosan kapcsolódik egymáshoz.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó különféle termékeket egyértelműen meg kell határozni és a szerződéskötést megelőző információkra és a szerződésre vonatkozó rendelkezéseket pontosítani szükséges és naprakésszé kell tenni.

(5) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékek fajtáit egyértelműen meg kell határozni, oly módon, hogy az kizárja az irányelv rendelkezéseinek kijátszását és a szerződéskötést megelőző információkra, a szerződésre és az elállási időtartamra vonatkozó rendelkezéseket pontosítani szükséges és naprakésszé kell tenni.

Indokolás

A jelenlegi irányelvvel az a probléma, hogy rendelkezéseit túl könnyen ki tudják játszani a gátlástalan piaci szereplők. Az új irányelvnek a lehető leghatékonyabban kell ezt kizárnia.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) Az egyes hosszú távra szóló üdülési termékek által okozott problémákra tekintettel, e fogalmat megszorítóan kell meghatározni és kifejezetten a visszaélések elkerülését célzó szabályokat kell kialakítani.

Indokolás

A „hosszú távra szóló üdülési termékek” fogalma alá tartozó termékek nem azonosak az időben megosztott tulajdonnal, mivel a tényleges tulajdonosi jogokat sosem érintik, emiatt indokolt a külön szabályozás. Pontos meghatározásra van szükség annak érdekében, hogy ezeket el lehessen különíteni az időben megosztott jogoktól, illetve az egyéb olyan megállapodásoktól és rendszerektől, amelyekre a jelen irányelv hatálya nem kiterjesztendő.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

5b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5b) A „hosszú távra szóló üdülési termékeket” a jelen irányelv értelmében el kell különíteni az ingatlanok időben megosztott használati jogától, a szervezett társasutazásoktól, a kedvezményutalványoktól és a hűségprogramoktól, amelyeknél a kedvezményutalvány, illetve a pontok részét képezik a szálláshely vagy légiutazás ellenértékének és maguk nem tekintendők terméknek; annak vizsgálatánál, hogy egy adott rendszer a jelen irányelv értelmében hosszú távra szóló üdülési terméknek tekinthető-e, figyelemmel kell lenni különösen a kedvezmények vagy egyéb állítólagosan nyújtott előnyök ideiglenes jellegére, arra, hogy közvetlenül fizetés ellenében vagy nem a fizetés ellenében a szálláshelyen töltött éjszakákért vagy leutazott távolságért járó összegyűjtött pontok ellenében nyújtották-e azokat, illetve arra, hogy a kedvezményeket vagy előnyöket nyújtó vagy ezek nyújtását megszervező jogalany gyakran elkülönül attól a jogalanytól, amely a hosszú távra szóló üdülési termékeket értékesíti.

Indokolás

Lényeges a hosszú távra szóló üdülési termékeket az irányelv alkalmazásában úgy meghatározni, hogy az magába foglalja azok minden megjelenési formáját, de kizárja azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyekre a jelen irányelv hatálya nem kiterjesztendő.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az elállási idő lejártát megelőzően a kereskedőnek vagy bármely harmadik félnek történő előlegfizetés tilalmát egyértelművé kell tenni a fogyasztók védelmének javítása érdekében. A továbbértékesítés esetében az előlegfizetés tilalma a tényleges értékesítésig vagy a továbbértékesítésre vonatkozó szerződés felbontásáig alkalmazandó.

(8) A kereskedőnek vagy bármely harmadik félnek történő előlegfizetés tilalmát egyértelművé kell tenni a fogyasztók számára biztosított védelem javítása érdekében. Továbbértékesítés esetében a fizetés tilalma a tényleges értékesítésig vagy a továbbértékesítésre vonatkozó szerződés más módon történő felbontásáig alkalmazandó.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Abban az esetben, ha a fogyasztó olyan szerződéstől áll el, amely esetében az árat teljes egészében vagy részben egy, a fogyasztónak a kereskedő vagy egy harmadik fél által a harmadik fél és a kereskedő között létrejött hitel-megállapodás alapján nyújtott hitelből fedezik, a hitel-megállapodást felmondási díj felszámítása nélkül kell felbontani. Ugyanez vonatkozik a kiegészítő szerződésekre, például a csererendszerben való tagságra vonatkozó szerződésekre is

(9) Abban az esetben, ha a fogyasztó olyan szerződéstől áll el, amely esetében az árat teljes egészében vagy részben egy, a fogyasztónak a kereskedő vagy egy harmadik fél által a harmadik fél és a kereskedő között létrejött hitel-megállapodás alapján nyújtott hitelből fedezik, a hitel-megállapodást bármilyen, a fogyasztót terhelő költség felszámítása nélkül kell felbontani. Ugyanez vonatkozik a kiegészítő szerződésekre, például a csererendszerben való tagságra vonatkozó szerződésekre is

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A fogyasztót nem foszthatják meg a számára ezen irányelv által biztosított védelemtől. Ez abban az esetben is érvényes, ha a szerződésben alkalmazandó jog egy harmadik állam joga.

(10) A fogyasztót nem foszthatják meg a számára ezen irányelv által biztosított védelemtől. Ez abban az esetben is érvényes, ha a szerződésben alkalmazandó jog egy harmadik ország joga, és az ingatlan az Európai Unió valamelyik tagállamában található. E célból a jelen irányelv elállási időtartamra és információszolgáltatásra vonatkozó előírásait olyan előírásoknak kell tekinteni, amelyektől a szerződéses kötelezettségekről szóló …./2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) értelmében szerződéssel nem lehet eltérni.1

 

____________________

1 HL L XX, xxxx.xx.xx., x. o.

Indokolás

E pontosítás szükségesnek tűnik.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12a) Az ingatlanok időben megosztott használati jogára, illetve a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekre alkalmazandó jogot a szerződéses kötelezettségekről szóló …./2008/EK rendelet (Róma I.) 6. cikkével összhangban kell megállapítani. Az ingatlanok időben megosztott használati jogával, illetve a hosszú távra szóló üdülési termékekkel kapcsolatos eljárásokra (beleértve az ezekkel kapcsolatos járulékos vagy kiegészítő jogviszonyokat is) joghatósággal rendelkező bíróságokat a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet1 4. szakaszával (Joghatóság fogyasztói szerződések esetén) összhangban kell meghatározni, kivéve, ha a jogvita dologi jog létezésére, jellegére vagy terjedelmére vonatkozik.

 

 

 

_______________

1 HL L 12., 2001.1.16., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

Indokolás

A joghatóságra vonatkozó valamennyi kétséget ki kell zárni a felesleges viták elkerülése érdekében.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztókat ténylegesen tájékoztassák az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezésekről és ösztönözniük kell a kereskedőket, hogy nyújtsanak tájékoztatást az e területre vonatkozó magatartási kódexről.

(14) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztókat hatékonyan tájékoztassák az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezésekről és figyelmeztessék őket a lehetséges jogellenes gyakorlatokról, illetve agresszív értékesítési módszerekről, különösen a hosszú távra szóló üdülési termékek ágazatában. Fel kell hívniuk a figyelmet a magatartási kódexek létére, illetve az elfogadott ágazati szervezetben való tagsági viszony fontosságára. A kereskedőket ösztönözni kell, hogy hozzák nyilvánosságra magatartási kódexeiket, illetve nyújtsanak tájékoztatást azokról. A Bizottságnak segítenie, illetve ösztönöznie kell a határokon átnyúló információs kampányokat, különösen weboldala segítségével.

Indokolás

Az irányelv nem hunyhat szemet a hosszú távra szóló üdülési termékek ágazatában létező jogellenes gyakorlatok felett.

Ugyancsak fontos, hogy a Bizottságnak segítenie kell a határokon átnyúló információs kampányok megszervezését.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

Az 1. cikket megelőző cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. szakasz: Általános rendelkezések

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez az irányelv nem sérti a nemzeti jogrendszerben a szerződésre vonatkozó általános szabályok szerint a fogyasztó rendelkezésére álló, a szerződés felmondását lehetővé tévő jogi eszközöket.

Ez az irányelv nem sérti a nemzeti jogrendszerben a szerződésre vonatkozó jogi eszközöket, sem az ingatlan és ingó tulajdon elidegenítésére és nyilvántartására, a letelepedés feltételeire, az engedélyezési követelményekre, továbbá az ezen irányelv hatálya alá tartozó szerződések tárgyát képező jogok jogi természetének meghatározására vonatkozó nemzeti szabályokat.

Indokolás

Lásd a (4) preambulumbekezdéshez fűzött indokolást.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A tagállamok a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében továbbra is alkalmazhatják az ezen irányelv által közelített területen meglévő alábbi szigorúbb nemzeti rendelkezéseket:

törölve

a) az elállási jog kezdete;

 

b) az elállási jog gyakorlásának módozatai;

 

c) az elállási jog gyakorlásának következményei.

 

Indokolás

Teljes mértékben harmonizálni kell az elállás jogával.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) „ingatlanok időben megosztott használati joga”: egy évnél hosszabb időtartamra szóló szerződés, amelynek keretében a fogyasztó ellenszolgáltatás ellenében megszerzi egy vagy több szálláshelynek az egynél több használati időszakra vonatkozó használati jogát;

a) „ingatlanok időben megosztott használati joga”: egy évnél hosszabb időtartamra szóló szerződés, amelynek keretében a fogyasztó fizetség ellenében megszerzi egy vagy több szálláshely, illetve az azokhoz esetlegesen kapcsolódó létesítményen ismétlődő használati jogát;

Indokolás

Az „ellenszolgáltatás” kifejezés egy adott jogrendszerhez kapcsolódik. A közösségi jognak semleges terminológiát kell alkalmaznia.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „hosszú távra szóló üdülési termék”: egy évnél hosszabb időtartamra szóló szerződés, amelynek keretében a fogyasztó ellenszolgáltatás ellenében főként azt a jogot szerzi meg, hogy kedvezményekhez vagy más előnyhöz jusson a szállás használata során, függetlenül attól, hogy a szálláshoz kapcsolódik-e utazás vagy egyéb szolgáltatás;

b) „hosszú távra szóló üdülési termék”: egy évnél hosszabb időtartamra szóló, bármilyen módon leírt vagy megnevezett szerződés, amelynek keretében a fogyasztó fizetség ellenében főként azt a jogot szerzi meg, hogy kedvezményekhez vagy más előnyhöz jusson a szállás, illetve az azokhoz esetlegesen kapcsolódó létesítmény használata során, függetlenül attól, hogy a szálláshoz kapcsolódik-e utazás vagy egyéb szolgáltatás; a „hosszú távra szóló üdülési termék”kifejezés nem foglalja magában az ingatlanok időben megosztott használati jogát, a szervezett társasutazásokat, a kedvezmény-utalványokat és a hűségprogramokat, amelyeket az értékesítések fokozására és a fogyasztó lojalitás ösztönzésére használnak, és amelyek önmagukban nem tekintendők terméknek;

Indokolás

Lényeges a hosszú távra szóló üdülési termékeket az irányelv alkalmazásában úgy meghatározni, hogy az magába foglalja azok minden megjelenési formáját, de kizárja azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyekre a jelen irányelv hatálya nem kiterjesztendő. E rendelkezés az új (5b) preambulumbekezdéssel olvasandó együtt.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) „továbbértékesítés”: szerződés, amely keretében a kereskedő ellenszolgáltatás ellenében segít a fogyasztónak az ingatlan időben megosztott használati joga vagy a hosszú távra szóló üdülési termék eladása vagy vásárlása során;

c) „továbbértékesítés”: szerződés, amely keretében a kereskedő fizetség ellenében a fogyasztó közvetítőjeként jár el az ingatlan időben megosztott használati joga vagy a hosszú távra szóló üdülési termék eladása vagy vásárlása során;

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) szerződés, amely keretében egy fogyasztó ellenszolgáltatás ellenében belép egy rendszerbe, amely lehetővé teszi számára, hogy csere által módosítsa időben megosztott ingatlanhasználati jogának helyszínét és/vagy idejét;

d) „csere”: kiegészítő szerződés, amely keretében egy fogyasztó pénz vagy pénzben kifejezhető érték ellenében belép egy rendszerbe, amely lehetővé teszi számára, hogy a kapcsolódó létesítményekkel együtt vagy azok nélkül használja a szálláshelyet, annak fejében, hogy harmadik személy számára az ingatlan időben megosztott használati jogából származó előnyökhöz időszakosan hozzáférést biztosít;

Indokolás

A meghatározás egyértelműbbé tétele érdekében.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) „fogyasztó”: az a természetes személy, aki kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el;

f) „fogyasztó”: az a természetes személy, aki kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el;

Indokolás

Az angol nyelvű szöveg [és az ennek következtében félreértett magyar fordítás – a ford.] hibájának javítása.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(g) „kiegészítő szerződés”: bármely, egy másik szerződésnek alárendelt szerződés.

(g) „kiegészítő szerződés”: bármely szerződés, amelynek tartalma vagy célja egy másik, ingatlanok időben megosztott használati jogára vagy hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződés létezésétől függ.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Szerződéskötést megelőző információk és reklám

Reklám

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a reklámokban fel legyen tüntetve a (2) bekezdésben említett írásos információ igénylésének lehetősége, és hogy az honnan szerezhető be.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a hirdetésekben szembetűnően utaljanak arra, hogy a 3a. cikkben meghatározott információkat a szerződés megkötését megelőzően rendelkezésre kell bocsátani és azok a szerződés részét képezik. A hirdetésben arra is utalni kell, hogy hol található meg az információ.

(2) A kereskedőnek írásos információt kell a tájékoztatást kérő fogyasztó részére bocsátania, amely a termék általános leírásán kívül adott esetben legalább az alábbi adatokról tömör és pontos tájékoztatást ad:

 

a) az ingatlanok időben megosztott használati joga esetében az I. mellékletben meghatározott információk, és amennyiben a szerződés építés alatt álló szálláshelyre vonatkozik, a II. mellékletben feltüntetett információk;

 

b) hosszú távra szóló üdülési termék esetében a III. mellékletben meghatározott információk;

 

c) továbbértékesítés esetében a IV. mellékletben meghatározott információk;

 

d) csere esetében az V. mellékletben meghatározott információk.

 

(3) A továbbértékesítés esetében a (2) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség értelmében a kereskedő köteles információt nyújtani a fogyasztónak, aki szerződést köthet a továbbértékesítésről.

(2) A 3a. cikk (1) bekezdésében meghatározott információkat minden olyan helyszínen biztosítani kell a fogyasztó számára, amelyre ingatlanok időben megosztott használati joga vagy hosszú távra szóló üdülési termék népszerűsítésének, vagy arra vonatkozó ajánlattétel céljából hívják meg.

(4) A (2) bekezdésben említett információkat a Közösség egyik hivatalos – a fogyasztó által kiválasztott – nyelvén kell összeállítani.

 

Indokolás

Nyilvánvaló, hogy számos értékesítési módszerrel visszaélnek, különösen a hosszú távra szóló üdülési termékek értékesítése céljából. Fontos, hogy ezek visszaszoruljanak.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3a. cikk

 

A szerződéskötést megelőző információk

 

(1) Mielőtt a fogyasztó elfogadhatna bármilyen ajánlatot vagy bármilyen szerződés kötelezné, a kereskedő köteles őt világos, érthető, pontos és elegendő információval ellátni a következőkről:

 

a) az ingatlanok időben megosztott használati joga esetében az I. mellékletben meghatározott információk, és amennyiben a szerződés építés alatt álló szálláshelyre vonatkozik, a II. mellékletben feltüntetett információk;

 

b) hosszú távra szóló üdülési termék esetében a III. mellékletben meghatározott információk;

 

c) továbbértékesítés esetében a IV. mellékletben meghatározott információk;

 

d) csere esetében az V. mellékletben meghatározott információk.

 

A kereskedő az információkat ingyenesen és írásban szolgáltatja.

 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő információkat a fogyasztó választása szerint vagy lakóhelye országának nyelvén vagy annak az országnak a nyelvén kell szolgáltatni, amelynek a fogyasztó állampolgára, feltéve, hogy e nyelv a Közösség hivatalos nyelve.

 

(3) A fogyasztó kijelenti, hogy elolvasta és megértette az (1) bekezdésben szereplő információkat, és ezt aláírásával vagy elektronikus eszközökkel hitelesíti.

Indokolás

E módosítás, néhány változtatással, nagyrészt a legfrissebb tanácsi szövegen alapul.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a szerződést írásban, a Közösség egyik hivatalos – a fogyasztó által kiválasztott – nyelvén készítsék el.

(1) A tagállam legalább azt biztosítja, hogy a szerződést írásban, a fogyasztó választása szerint vagy lakóhelye országának nyelvén vagy annak az országnak a nyelvén állítsák össze, amelynek a fogyasztó állampolgára, feltéve, hogy e nyelv a Közösség hivatalos nyelve.

 

Amennyiben ez a nyelv nem a szerződés eredeti nyelve, a fogyasztó részére kötelesek hiteles fordítást rendelkezésre bocsátani. Ilyen esetben a fogyasztót el kell, hogy lássák a szerződés eredeti nyelvű példányával is.

 

(1a) A fogyasztó jogosult az (1) bekezdés első albekezdésében meghatározott jogairól lemondani és másik nyelvet választani, amennyiben az utóbbi a Közösség hivatalos nyelve. A lemondónyilatkozatot írásba kell foglalni.

(2) A 3a. cikk (3) bekezdésében említett írásos információk a szerződés szerves részét képezik és a felek kifejezett megállapodása hiányában csak a kereskedőn kívül álló körülmények következtében változtathatók meg.

(2) A 3a. cikk (1) bekezdésében említett információk a szerződés szerves részét képezik és a felek kifejezett megállapodása hiányában csak a kereskedőn kívül álló körülmények következtében változtathatók meg.

A kereskedőn kívül álló körülményekből adódó változásokat a szerződéskötést megelőzően közölni kell a fogyasztóval.

A kereskedőn kívül álló körülményekből adódó változásokat a szerződéskötést megelőzően írásban közölni kell a fogyasztóval.

A szerződésben kifejezetten fel kell tüntetni minden ilyen változtatást.

A szerződésben kifejezetten fel kell tüntetni minden ilyen változtatást.

 

(2a) A 3a. cikk (1) bekezdésében említett információk mellett a szerződésnek tartalmaznia kell:

 

a) a felek személyazonosságát és lakóhelyét;

 

b) azt az időpontot és helyet, ahol és amikor a szerződést megkötötték,

 

valamint azt mindkét félnek alá kell írnia.

(3) A szerződés aláírását megelőzően a kereskedő kifejezetten felhívja a fogyasztó figyelmét az őt megillető elállási jogra, az 5. cikk szerinti elállási idő hosszára, valamint a 6. cikkben foglalt, az elállási idő alatt érvényes előlegkérési tilalomra.

(3) A szerződés megkötését megelőzően a kereskedő felhívja a fogyasztó figyelmét az őt megillető elállási jogra, az 5. cikk szerinti elállási idő hosszára, valamint a 6. cikkben foglalt, az elállási idő alatt érvényes előlegkérési tilalomra.

A vonatkozó szerződési feltételeket a fogyasztó külön írja alá.

A vonatkozó szerződési feltételeket és a 3a. cikk (1) bekezdésében említett információkat a fogyasztó külön írja alá.

 

A szerződéshez a VI. mellékletben megállapított külön formanyomtatványt kell mellékelni, melynek célja a 6. cikkel összhangban az elállási jog gyakorlásának megkönnyítése.

 

(3a) A szerződés megkötésének időpontjában a fogyasztót el kell látni a szerződés egy másolatával.

 

(3b) Amennyiben az ingatlanok időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződést olyan kölcsönből finanszírozzák, amelyről a kereskedőnek tudomása van, az ingatlanok időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződést úgy tekintendő, hogy azt azzal a feltétellel kötötték meg, hogy a kölcsönt az 5. cikk (1) bekezdésében említett elállási időtartam vége előtt nyújtják.

Indokolás

This Módosítás draws on the latest text from the Council. However, changes have been made to ensure greater clarity and to deal with the vexed problem of languages. Having regard to the fact that situations will inevitably arise where a trader has to deal with consumers coming from many different Member States, it would be unrealistic and disingenuous to lay down a requirement which would be liable to result in legal uncertainty. The requirement for the translation to be certified is designed to afford a safeguard for the consumer.

Member States must be allowed to retain their current option of enacting stricter procedural rules providing consumer protection on the conclusion of contracts.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztó a szerződésnek vagy a kötelező érvényű előszerződésnek a mindkét fél általi aláírásától számított tizennégy napos határidőn belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Amennyiben a tizennegyedik nap munkaszüneti nap, úgy a határidő az azt követő munkanapon jár le.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztó a szerződésnek vagy a kötelező érvényű előszerződésnek a mindkét fél általi aláírásától számított tizennégy napos határidőn belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Amennyiben a tizennegyedik nap munkaszüneti nap, úgy a határidő az azt követő munkanapon jár le.

(2) Amennyiben a szerződés nem tartalmazza az I. melléklet a)–p) pontjaiban és a II. melléklet a)-b) pontjaiban említett valamennyi információt, de az információkat a szerződés aláírását követő három hónapon belül írásban a fogyasztó rendelkezésére bocsátják, az elállási időtartam az információknak a fogyasztó általi kézhezvétele napján veszi kezdetét.

(2) Amennyiben a szerződés nem tartalmazza az I. melléklet a)–o) pontjaiban, a II. mellékletben, a III. melléklet a)-i) pontjaiban, a IV. melléklet a)-g) pontjaiban, illetve az V. melléklet a)-k) pontjaiban említett valamennyi információt, de az információkat a szerződés megkötését követő három hónapon belül írásban a fogyasztó rendelkezésére bocsátják, az elállási időtartam az információknak a fogyasztó általi kézhezvétele napján veszi kezdetét.

(3) Amennyiben az I. melléklet a)–p) pontjaiban és a II. melléklet a)-b) pontjaiban említett valamennyi információt a szerződés aláírását követő három hónapon belül írásban nem bocsátották a fogyasztó rendelkezésére, az elállási időtartam a szerződés aláírását követő három hónap és tizennégy nap elteltével jár le.

(3) Amennyiben az I. melléklet a)–o) pontjaiban, a II. mellékletben, a III. melléklet a)-i) pontjaiban, a IV. melléklet a)-g) pontjaiban, illetve az V. melléklet a)-k) pontjaiban említett valamennyi információt a szerződés aláírását követő három hónapon belül írásban nem bocsátották a fogyasztó rendelkezésére, az elállási időtartam a szerződés megkötését követő három hónap és tizennégy nap elteltével jár le.

(4) Amennyiben a fogyasztó élni kíván elállási jogával, az elállási határidő lejártát megelőzően értesíti azt a személyt, akinek neve és címe e célból az I. melléklet p) pontjának megfelelően szerepel a szerződésben. A határidő betartottnak tekintendő, ha az írásos értesítést a határidő lejártát megelőzően feladták.

(4) Amennyiben a fogyasztó élni kíván elállási jogával, az elállási határidő lejártát megelőzően értesíti azt a személyt, akinek neve és címe szerepel a szerződésben és az e célból bizonyíthatóan a rendelkezésére bocsátott leválasztható formanyomtatványon. A határidő betartottnak tekintendő, ha az írásos értesítést a határidő lejártát megelőzően feladták.

(5) Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, csak azon költségeket kell visszatérítenie, amelyek a nemzeti jogszabályokkal összhangban a szerződéskötéssel és szerződéstől való elállással járó olyan alakiságokból erednek, amelyeket az (1) bekezdésben említett határidőt megelőzően el kell végezni. E költségeket a szerződésben kifejezetten fel kell tüntetni.

 

(6) Amennyiben a fogyasztó él a (3) bekezdésben előírt elállási joggal, nem kötelezhető visszatérítésre.

(6) Amennyiben a fogyasztó él az elállási joggal, nem kötelezhető visszatérítésre.

Indokolás

Megfelel a jelenleg a Tanácsban vita tárgyát képező szövegnek.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy azon időtartam lejártát megelőzően, amíg a fogyasztó az 5. cikk (1) bekezdése  5. cikk (3) bekezdésével összhangban gyakorolhatja az elállási jogát, tilos a fogyasztó által a kereskedőnek vagy bármely harmadik félnek nyújtott előleg, garancianyújtás, a hitelkártyán lévő pénz lefoglalása, hitel vállalása vagy bármely más ellenszolgáltatás.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy azon időtartam lejártát megelőzően, amíg a fogyasztó az 5. cikk (1) bekezdése  5. cikk (3) bekezdésével összhangban gyakorolhatja az elállási jogát, tilos az ingatlanok időben megosztott használati jogáért, valamint a hosszú távra szóló üdülési termékekért a fogyasztó által a kereskedőnek vagy bármely harmadik félnek nyújtott előleg, garancianyújtás, számlákon lévő pénz lefoglalása, hitel vállalása vagy bármely más ellenszolgáltatás.

2. A tényleges értékesítést vagy a továbbértékesítésre vonatkozó szerződés más módon történő felbontását megelőzően tilos a fogyasztó által a kereskedőnek vagy bármely harmadik félnek a továbbértékesítésért nyújtott előleg, garancianyújtás, a hitelkártyán lévő pénz lefoglalása, hitel vállalása vagy bármely más ellenszolgáltatás.

2. A tényleges értékesítést vagy a továbbértékesítésre vonatkozó szerződés más módon történő felbontását megelőzően tilos a fogyasztó által a kereskedőnek vagy bármely harmadik félnek a továbbértékesítésért nyújtott előleg, garancianyújtás, a hitelkártyán lévő pénz lefoglalása, hitel vállalása vagy bármely más ellenszolgáltatás.

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

A 6. cikket követő cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. szakasz: A hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó rendelkezések

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6a. cikk

 

A hosszú távú üdülési termékek kifizetése

 

A 18 hónap és 10 év közötti időtartamra vonatkozó hosszú távú üdülési termékek három egyenlő részletben történő kifizetésére úgy kell lehetőséget biztosítani, hogy a második és a harmadik törlesztőrészlet arányosan a szerződési futamidő egyharmadának, illetve kétharmadának lejártakor esedékes.

 

A 10 évnél hosszabb időtartamra vonatkozó hosszú távú üdülési termékek öt egyenlő részletben történő kifizetésére úgy kell lehetőséget biztosítani, hogy a második, a harmadik, a negyedik és az ötödik törlesztőrészlet arányosan a szerződési futamidő egyötödének, kétötödének, háromötödének, illetve négyötödének lejártakor esedékes.

Indokolás

Visszaélésre késztető gyakorlat terjedt el, amelynek keretében a fogyasztót meggyőzik nagy pénzösszegeknek a hosszú távú üdülési termékekre való előzetes kifizetéséről, ám az ígért előnyök nagyrészt illúziónak bizonyulnak. Tekintettel arra, hogy az ilyen termékek eredeti értékesítője nem mindig lelhető fel, vagy megszűnik amire a fogyasztó jogorvoslathoz folyamodik,ezáltal hatástalanítva a fogyasztó által kezdeményezett, a szerződésszegésre vonatkozó bármely kezdeményezést, ez a lépcsőzetes fizetési rendszer hasznos garanciaként szolgálna.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

6 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6b. cikk

 

A fogyasztó az 5. cikkben biztosított elállási jog sérelme nélkül, büntetés nélkül, bármely, a 6a. cikknek megfelelő részletfizetési időszak végét megelőző tizennégy napos határidőn belül történő értesítés esetén, egyoldalúan elállhat a hosszú távú üdülési termékről szóló szerződéstől.

 

Ez a jog nem sérti az alkalmazandó jogszabályokból eredő bármely, a szerződés felbontására vonatkozó jogot.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

6 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6c. cikk

 

A hosszú távú üdülési termékeket értékesítőknek polgári felelősségbiztosítást kell kötniük a szerződéses kötelességeik nem teljesítése, hibás teljesítése, vagy mulasztás esetén felmerülő fogyasztói követelésekkel szembeni biztosításuk érdekében.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

A 6c. cikk után és a 7. cikk elé beillesztendő cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. szakasz: A kiegészítő szerződések felbontása és egyéb általános rendelkezések

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Amennyiben a szerződésben alkalmazandó jog tagállami jog, a tagállamok biztosítják, hogy azon szerződési feltételek, amelyek értelmében a fogyasztó lemond az ezen irányelvben előírt jogairól, ne legyenek kötelező jellegűek.

Amennyiben a szerződésben alkalmazandó jog tagállami jog, a tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztó az ezen irányelvben meghatározott jogairól nem mondhat le, hacsak az irányelv másképpen nem rendelkezik.

2. Az alkalmazandó jogtól függetlenül a fogyasztó nem fosztható meg a számára az ezen irányelv által biztosított védelemtől, amennyiben az érintett ingatlantulajdon valamely tagállam területén található vagy a szerződést valamelyik tagállamban jegyezték be.

 

Indokolás

Ezt a kérdést az új 8a. és 8b. cikk tárgyalja.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8a. cikk

 

Alkalmazandó jog és joghatóság

 

(1) Az időben megosztott használatú vagy hosszú távú üdülési termékekre vonatkozó szerződésekre alkalmazandó jogot a ..../2008/EK rendelet (Róma I.) 6. cikkével összhangban kell megállapítani.

 

(2) Az időben megosztott használatú vagy hosszú távú üdülési termékek, illetve minden biztosíték jellegű és kiegészítő jogviszony esetén joghatósággal rendelkező bíróságokat a 44/2001/EK rendeletnek a Fogyasztási Szerződések című 4. szakaszában kell meghatározni, kivéve, ha a vita a dologi jog létezésével, természetével vagy kiterjedésével kapcsolatos.

Indokolás

Ez a pontosítás a szükségtelen jogviták és az Európai Közösségek Bíróságára való hivatkozások elkerülése érdekében kívánatos.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

8 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8b. cikk

 

Elsődleges kötelező rendelkezések

 

Ezen irányelvnek az elállási időszakra és a tájékoztatási követelményekre vonatkozó rendelkezéseit a ..../2008/EK rendelet (Róma I.) értelmében szerződéssel fel nem oldható, kötelező rendelkezéseknek kell tekinteni.

Indokolás

Tisztázza a jogi helyzetet.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

I. Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 3. cikk (2) bekezdésében említett adatok

A 3a. cikk (1) bekezdésében említett információk

 

I. Információ a kereskedőről

a) A felek személyazonossága és állandó lakhelye, beleértve a kereskedőnek a szerződés megkötésekor fennálló jogi státusára vonatkozó konkrét információt, a felek aláírását, valamint a szerződés megkötésének időpontját és helyét;

a) A kereskedő személyazonossága és állandó lakhelye;

 

II. INFORMÁCIÓ A MEGSZERZETT JOGOKRÓL

b) A szerződés tárgyát képező jog pontos természete és egy záradék, amely meghatározza e jog gyakorlásának feltételeit annak a tagállam(ok)nak a területén, ahol az ingatlan, illetve ingatlanok található(ak), továbbá az említett feltételek teljesülése vagy nem teljesülése, utóbbi esetben azok a feltételek, amelyeket még teljesíteni kell;

b) A szerződés tárgyát képező jog pontos természete és egy záradék, amely meghatározza e jog gyakorlásának feltételeit annak a tagállam(ok)nak a területén, ahol az ingatlan, illetve ingatlanok található(ak), továbbá az említett feltételek teljesülése vagy nem teljesülése, utóbbi esetben azok a feltételek, amelyeket még teljesíteni kell;

c) amennyiben a szerződés egy meghatározott ingatlantulajdonra vonatkozik, az ingatlannak és helyszínének pontos leírása; amennyiben a szerződés több ingatlanra vonatkozik, az ingatlanoknak és helyszínüknek pontos leírása; amennyiben a szerződés ingatlantulajdonon kívüli szálláshelyre vonatkozik, a szálláshely és a létesítmények pontos leírása;

 

d) a fogyasztó által jelenleg vagy a későbbiekben igénybe vehető szolgáltatások (pl. villamos energia, víz, karbantartás, hulladékszállítás), és az igénybevétel feltételei;

 

e) a fogyasztó által jelenleg vagy a későbbiekben igénybe vehető közös létesítmények, például úszómedence, szauna stb., és adott esetben az igénybevétel feltételei;

 

f) a szálláshely karbantartásának, javításának továbbá igazgatásának és vezetésének módja, beleértve a fogyasztóknak az e kérdésekre vonatkozó döntésekben való részvételi jogát;

 

g) A fogyasztókat érintő költségek elosztási módjának, valamint annak pontos leírása, hogy a költségeket milyen módon és mikor emelhetik; adott esetben információ bármely díjról, jelzálogról, teherről vagy bármely más zálogjogról, amellyel megterhelték a szálláshelyet;

 

h) a szerződés tárgyát képező jog gyakorlásának pontos időtartama, és adott esetben annak lejárta; az az időpont, amikor a fogyasztó megkezdheti a szerződésből eredő jog gyakorlását;

c) a szerződés tárgyát képező jog gyakorlásának pontos időtartama, és adott esetben annak lejárta; az az időpont, amikor a fogyasztó megkezdheti a szerződésből eredő jog gyakorlását;

 

d) ahol a szerződés több lehetőség közül biztosítja az egy kiválasztott szálláshely elfoglalására vonatkozó jogot, a szálláshelyek bármelyikének a fogyasztó által történő bármikori elfoglalására vonatkozó korlátozásról szóló információ;

i) a fogyasztó által fizetendő összeg, a fogyasztó által a közös létesítmények használatáért és szolgáltatások igénybevételéért fizetendő becsült összeg; az ingatlan birtokbavételéhez kapcsolódó díjak, törvény által kötelezően előírt díjak (például adók és illetékek), és az általános költségek (például vezetés, karbantartás és javítások) kiszámításának alapja;

 

j) egy záradék, amely kimondja, hogy a fogyasztó nem terhelhető a szerződésben meghatározott költségeken és kötelezettségeken kívüli költségekkel vagy kötelezettségekkel;

 

k) Van-e lehetőség a szerződéses jogok cseréjével vagy továbbértékesítésével kapcsolatos rendszerben való részvételre, információk nyújtása a vonatkozó rendszerekről, valamint az ezen rendszerek keretében történő továbbértékesítéshez vagy cseréhez kapcsolódó költségek feltüntetése;

 

l) azon nyelv(ek) meghatározása, amely(ek)en az értékesítést követő, a szerződéssel kapcsolatos kommunikáció zajlik, például a vezetési döntésekkel, a költségek növelésével, valamint a kérdések és panaszok kezelésével kapcsolatban;

 

m) A szerződéstől való elálláshoz való jogra és annak következményeire vonatkozó információk, beleértve a fogyasztó által a szerződéstől való elállás esetén az 5. cikk (5) bekezdése értelmében visszatérítendő költségek összegének és természetének pontos megjelölését; adott esetben információk a szerződéstől való elállás esetén a főszerződéshez kapcsolódó hitelmegállapodás, valamint kiegészítő szerződés felbontásával kapcsolatos teendőkről; információk a szerződéstől való elállás következményeiről;

 

n) információk az abban az időszakban érvényes előlegkérési tilalomról, amelyben a fogyasztónak az 5. cikk (1)–(3) bekezdése értelmében jogában áll elállni a szerződéstől;

 

o) annak megjelölése, hogy kinek és hogyan kell az elállási értesítést küldeni;

 

p) A magatartási kódex megléte, tartalma, ellenőrzése és végrehajtása;

 

q) a peren kívüli vitarendezés lehetősége.

 

 

III. INFORMÁCIÓ AZ INGATLANTULAJDONOKRÓL

 

e) amennyiben a szerződés specifikus ingatlantulajdonra vonatkozik, az ingatlan és helyszíne pontos leírása, adott esetben a tulajdonnal kapcsolatos földhivatali, nyilvános nyilvántartásbeli, telekkönyvbeli vagy ezeknek megfelelő bejegyzés részleteivel és másolataival; amennyiben a szerződés több ingatlanra vonatkozik, az ingatlanoknak és helyszínüknek pontos leírása; amennyiben a szerződés ingatlantulajdonon kívüli szálláshelyre vonatkozik, a szálláshely és a létesítmények pontos leírása;

 

f) a fogyasztó által jelenleg vagy a későbbiekben igénybe vehető szolgáltatások (pl. villamos energia, víz, karbantartás, hulladékszállítás), és az igénybevétel feltételei;

 

g) a fogyasztó által igénybe vehető vagy a jövőben igénybe vehető közös létesítmények, például úszómedence, szauna stb., és adott esetben az igénybevétel feltételei;

 

IV. INFORMÁCIÓ A KÖLTSÉGEKRŐL

 

h) a fogyasztó által fizetendő ár;

 

i) a fogyasztó által a szolgáltatások (villamos energia, víz, karbantartás, hulladékszállítás) igénybevételéért fizetendő összeg megjelölése;

 

j) adott esetben a fogyasztó által igénybe vehető közös létesítmények, például úszómedence, szauna használatáért fizetendő összeg megjelölése;

 

k) pontos leírás az időben megosztott használatra irányuló szerződések esetén felmerülő összes költségről, ezen költségeknek a fogyasztóra való terhelésének módjáról, az ilyen költségek növelési lehetőségeinek mikéntjéről és idejéről, az ingatlan birtokbavételéhez kapcsolódó díjak, törvény által kötelezően előírt díjak (például adók és illetékek), és az adminisztratív kiadások (például vezetés, karbantartás és javítások) összegei kiszámításának alapjáról;

 

l) adott esetben információ nyújtása a díjakról, jelzálogról, teherről vagy bármely más zálogjogról, amellyel megterhelték a szálláshelyet;

 

m) nyilatkozat arról, hogy a fogyasztó nem terhelhető a szerződésben meghatározott költségeken és kötelezettségeken kívüli költségekkel vagy kötelezettségekkel;

 

V. A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS ÉS A SZERZŐDÉS FELBONTÁSÁNAK JOGA

 

n) a szerződéstől való elálláshoz való jogra és az elállás következményeire vonatkozó információk; adott esetben információk nyújtása a szerződéstől való elállás esetén a főszerződéshez kapcsolódó bármely hitelmegállapodás, valamint kiegészítő szerződés felbontásával kapcsolatos teendőkről és a szerződés ilyen jellegű felbontásának következményeiről;

 

o) azon adatok megjelölése, hogy kinek és hogyan kell az elállási értesítést küldeni;

 

p) a szerződéstől való elállás feltételei, a szerződéstől való elállás következményei és az elállás miatt felmerülő esetleges költségekért a fogyasztót terhelő felelősségről nyújtott információ;

 

q) információk az előlegkérésre vonatkozó tilalomról, amely abban az időszakban érvényes, amelyben a fogyasztónak az 5. cikk (1)–(3) bekezdése értelmében jogában áll elállni a szerződéstől;

 

VI. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

 

r) a szálláshely karbantartásának, javításának, továbbá igazgatásának és vezetésének módja, beleértve a fogyasztóknak az ezen kérdésekbe való beleszólási jogát;

 

s) van-e lehetőség a szerződéses jogok cseréjével vagy továbbértékesítésével kapcsolatos rendszerben való részvételre, információk nyújtása a vonatkozó rendszerekről, valamint az ezen rendszerek keretében történő továbbértékesítéshez vagy cseréhez kapcsolódó költségek feltüntetése;

 

t) azon nyelvek meghatározása, amelyeken az értékesítést követő, a szerződéssel kapcsolatos kommunikáció zajlik, például a vezetési döntésekkel, a költségek növelésével, valamint a kérdések és panaszok kezelésével kapcsolatban;

 

u) ahol a kereskedő a magatartási kódex aláírója, információ nyújtása a kódexről;

 

w) adott esetben információ a peren kívüli vitarendezés lehetőségéről.

Indokolás

Megfelel a legutóbbi tanácsi szövegezésnek. Ezen információ rendelkezésre bocsátása még jobban védené a fogyasztót a tulajdonlással vagy a tulajdonlás jogcímével kapcsolatos jogtalan követelések ellen.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

II. Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 3. cikkben említett, az építés alatt álló szálláshelyre vonatkozó kiegészítő követelmények

A 3a. cikkben említett, az építés alatt álló szálláshelyre vonatkozó kiegészítő követelmények

a) információ a szálláshellyel kapcsolatos építkezés állapotáról és a szálláshelyet teljes mértékben működőképessé tévő szolgáltatásokról (gáz, villamos energia, víz és telefoncsatlakozás);

a) információ a szálláshely építésének állapotáról, a szálláshelyet teljes mértékben működőképessé tévő szolgáltatásokról (gáz, villamos energia, víz és telefoncsatlakozás) és a fogyasztó által igénybe vehető létesítményekről;

b) ésszerű becslés a szállás és az azt teljes mértékben működőképessé tévő szolgáltatások (gáz, villamos energia, víz és telefoncsatlakozás) elkészülésének határidejéről

b) a szállás és az azt teljes mértékben működőképessé tévő szolgáltatások (gáz, villamos energia, víz és telefoncsatlakozás) és a fogyasztó által igénybe vehető létesítmények elkészülésének határideje;

c) amennyiben egy meghatározott ingatlantulajdonról van szó, az építési engedély száma, és az illetékes hatóság, illetve hatóságok neve(i) és címe(i);

c) adott esetben az építési engedély száma, és az illetékes hatóság, illetve hatóságok neve(i) és címe(i), ha a szerződés egy meghatározott ingatlantulajdonról szól;

d) a szálláshely befejezésére vonatkozó garancia, vagy a befizetett összegek visszatérítésére vonatkozó garancia, amennyiben a szálláshely nem készül el, továbbá adott esetben az ilyen garanciák érvényesítésére vonatkozó feltételek.

d) adott esetben a szálláshely befejezésére vonatkozó garancia, vagy a befizetett összegek visszatérítésére vonatkozó garancia, amennyiben a szálláshely nem készül el, továbbá adott esetben az ilyen garanciák érvényesítésére vonatkozó feltételek.

Indokolás

Megfelel a legutóbbi tanácsi szövegezésnek.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

III. Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 3. cikk (2) bekezdésében említett adatok

A 3a. cikk (1) bekezdésében említett információk

 

I. Információ a kereskedőről

a) A felek személyazonossága és állandó lakhelye, beleértve a kereskedőnek a szerződés megkötésekor fennálló jogi státusára vonatkozó konkrét információt, a felek aláírását, valamint a szerződés megkötésének időpontját és helyét;

a) A kereskedő személyazonossága és állandó lakhelye, valamint jogi státusa;

 

II. INFORMÁCIÓ A MEGSZERZETT JOGOKRÓL

b) a szerződés tárgyát képező jog pontos természete;

b) a szerződés tárgyát képező jog pontos természete és tartalma, valamint a szerződés keretében a fogyasztónak biztosított jogok pontos leírása, beleértve ezen jogok élvezetének bármiféle korlátozását (pl. korlátozott hozzáférhetőség, vagy az érkezési sorrend alapján nyújtott ajánlatok, vagy bizonyos kedvezmények időbeli korlátai);

c) a szerződés tárgyát képező jog gyakorlásának pontos időtartama, és adott esetben annak lejárta; az az időpont, amikor a fogyasztó megkezdheti a szerződésből eredő jog gyakorlását;

c) a szerződés tárgyát képező jog gyakorlásának pontos időtartama, és adott esetben annak lejárta; az az időpont, amikor a fogyasztó megkezdheti a szerződésből eredő jog gyakorlását;

 

III. INFORMÁCIÓ A KÖLTSÉGEKRŐL

d) a fogyasztó által fizetendő ár;

d) d) a fogyasztó által fizetendő ár, beleértve a rendszeresen felmerülő költségeket;

e) egy záradék, amely kimondja, hogy a fogyasztó nem terhelhető a szerződésben meghatározott költségeken és kötelezettségeken kívüli költségekkel vagy kötelezettségekkel;

e) nyilatkozat arról, hogy a fogyasztó nem terhelhető a szerződésben meghatározott költségeken és kötelezettségeken kívüli költségekkel vagy kötelezettségekkel;

f) azon nyelv(ek) meghatározása, amely(ek)en az értékesítést követő, a szerződéssel kapcsolatos kommunikáció zajlik, például a kérdések és panaszok kezelésével kapcsolatban;

 

 

IV. A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS ÉS A SZERZŐDÉS FELBONTÁSÁNAK JOGA

g) A szerződéstől való elálláshoz való jogra és annak következményeire vonatkozó információk, beleértve a fogyasztó által a szerződéstől való elállás esetén az 5. cikk (5) bekezdése értelmében visszatérítendő költségek összegének és természetének pontos megjelölését; adott esetben információk a szerződéstől való elállás esetén a főszerződéshez kapcsolódó hitelmegállapodás, valamint kiegészítő szerződés felbontásával kapcsolatos teendőkről; információk a szerződéstől való elállás következményeiről;

f) a szerződéstől való elálláshoz való jogra és az elállás következményeire vonatkozó információk; adott esetben információk nyújtása a szerződéstől való elállás esetén a főszerződéshez kapcsolódó bármely hitelmegállapodás, valamint kiegészítő szerződés felbontásával kapcsolatos teendőkről és a szerződés ilyen jellegű felbontásának következményeiről;

h) információk az abban az időszakban érvényes előlegkérési tilalomról, amelyben a fogyasztónak az 5. cikk (1)–(3) bekezdése értelmében jogában áll elállni a szerződéstől;

 

i) annak megjelölése, hogy kinek és hogyan kell az elállási értesítést küldeni;

g) azon adatok megjelölése, hogy kinek és hogyan kell az elállási értesítést küldeni;

 

h) a szerződéstől való elállás feltételei, a szerződéstől való elállás következményei és az elállás miatt felmerülő esetleges költségekért a fogyasztót terhelő felelősségről nyújtott információ;

 

i) információk az előlegkérésre vonatkozó tilalomról, amely abban az időszakban érvényes, amelyben a fogyasztónak az 5. cikk (1)–(3) bekezdése értelmében jogában áll elállni a szerződéstől;

 

V. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

 

j) azon nyelv(ek) feltüntetése, amely(ek)en az értékesítést követő, a szerződéssel kapcsolatos kommunikáció zajlik, például a kérdések és panaszok kezelésével kapcsolatban;

j) A magatartási kódex megléte, tartalma, ellenőrzése és végrehajtása;

k) ahol a kereskedő a magatartási kódex aláírója, információ nyújtása a kódexről;

k) a peren kívüli vitarendezés lehetősége.

l) adott esetben információ a peren kívüli vitarendezés lehetőségéről.

Indokolás

Átveszi a legutóbbi tanácsi szövegezést.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

IV. Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 3. cikk (2) bekezdésében említett adatok

A 3a. cikk (1) bekezdésében említett információk

 

I. Információ a kereskedőről

a) A felek személyazonossága és állandó lakhelye, beleértve a kereskedőnek a szerződés megkötésekor fennálló jogi státusára vonatkozó konkrét információt, a felek aláírását, valamint a szerződés megkötésének időpontját és helyét;

a) A kereskedő személyazonossága és állandó lakhelye, valamint jogi státusa;

 

II. INFORMÁCIÓ A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

 

b) a szerződés keretében nyújtandó szolgáltatások pontos leírása (pl. marketing);

 

III. INFORMÁCIÓ A KÖLTSÉGEKRŐL

b) a fogyasztó által a továbbértékesítésért fizetendő ár;

c) a fogyasztó által a továbbértékesítésért fizetendő ár;

c) egy záradék, amely kimondja, hogy a fogyasztó nem terhelhető a szerződésben meghatározott költségeken és kötelezettségeken kívüli költségekkel vagy kötelezettségekkel;

d) nyilatkozat arról, hogy a fogyasztó nem terhelhető a szerződésben meghatározott költségeken és kötelezettségeken kívüli költségekkel vagy kötelezettségekkel;

d) azon nyelv(ek) meghatározása, amely(ek)en a kereskedővel való kommunikáció zajlik, például a kérdések és panaszok kezelésével kapcsolatban;

 

 

IV. A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS ÉS A SZERZŐDÉS FELBONTÁSÁNAK JOGA

e) A szerződéstől való elálláshoz való jogra és annak következményeire vonatkozó információk, beleértve a fogyasztó által a szerződéstől való elállás esetén az 5. cikk (5) bekezdése értelmében visszatérítendő költségek összegének és természetének pontos megjelölését;

e) a továbbértékesítési szerződéstől való elálláshoz való jogra és az elállás következményeire vonatkozó információk;

f) információk a tényleges értékesítésig vagy a továbbértékesítésre vonatkozó szerződés más módon történő felbontásáig érvényes előlegkérési tilalomról;

 

g) annak megjelölése, hogy kinek és hogyan kell az elállási értesítést küldeni;

f) azon adatok megjelölése, hogy kinek és hogyan kell az elállási értesítést küldeni;

 

g) a szerződéstől való elállás feltételei, a szerződéstől való elállás következményei és az elállás miatt felmerülő esetleges költségekért a fogyasztót terhelő felelősségről nyújtott információ;

 

h) információk az előlegkérésre vonatkozó tilalomról, amely a tényleges értékesítésig vagy a továbbértékesítésre vonatkozó szerződés más módon történő felbontásáig érvényes;

 

V. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

 

i) azon nyelvek meghatározása, amelyeken a kereskedővel való kommunikáció zajlik, például a kérdések és panaszok kezelésével kapcsolatban;

h) A magatartási kódex megléte, tartalma, ellenőrzése és végrehajtása;

j) ahol a kereskedő a magatartási kódex aláírója, információ nyújtása a kódexről;

i) a peren kívüli vitarendezés lehetősége.

k) adott esetben információ a peren kívüli vitarendezés lehetőségéről.

Indokolás

A legutóbbi tanácsi szövegezést tükrözi.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

V. Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 3. cikk (2) bekezdésében említett adatok

A 3a. cikk (1) bekezdésében említett információk

 

I. Információ a kereskedőről

a) A felek személyazonossága és állandó lakhelye, beleértve a kereskedőnek a szerződés megkötésekor fennálló jogi státusára vonatkozó konkrét információt, a felek aláírását, valamint a szerződés megkötésének időpontját és helyét;

a) A kereskedő személyazonossága és állandó lakhelye, valamint jogi státusa;

 

II. INFORMÁCIÓ A MEGSZERZETT JOGOKRÓL

b) a szerződés tárgyát képező jog pontos természete

b) a szerződés tárgyát képező jog pontos természete és tartalma;

c) az ingatlanoknak és azok helyszínének pontos leírása; amennyiben a szerződés ingatlantulajdonon kívüli szálláshelyre vonatkozik, a szálláshely és a létesítmények pontos leírása;

c) a csererendszer működésének magyarázata; a csere lehetőségei és módozatai, valamint a rendelkezésre álló üdülőhelyek és az elcserélési rendszerben részt vevő tagok számának feltüntetése, beleértve a fogyasztó által kiválasztott szálláshelyek hozzáférésének bármilyen, például a csúcsidőszakok következményeként felmerülő korlátozottságát, vagy a hosszú idővel előre történő foglalás esetleges igényét, és a fogyasztó által a csererendszer rendelkezésére bocsátott, időben megosztott használati jogok bármilyen korlátozásának megjelölése, ha alkalmazható, a fogyasztó által hozzáférhető, vagy a rendelkezésére álló helyszínek számának korlátozásai és számos konkrét cserelehetőség feltüntetése;

d) a szerződés tárgyát képező jog gyakorlásának pontos időtartama, és adott esetben annak lejárta; az az időpont, amikor a fogyasztó megkezdheti a szerződésből eredő jog gyakorlását;

d) a szerződés tárgyát képező jog gyakorlásának pontos időtartama, és adott esetben annak lejárta; az az időpont, amikor a fogyasztó megkezdheti a szerződésből eredő jog gyakorlását;

 

III. INFORMÁCIÓ AZ INGATLANTULAJDONOKRÓL

 

e) az ingatlanoknak és azok helyszínének pontos leírása; amennyiben a szerződés ingatlantulajdonon kívüli szálláshelyre vonatkozik, a szálláshely és a létesítmények pontos leírása;

 

IV. INFORMÁCIÓ A KÖLTSÉGEKRŐL

e) a fogyasztó által fizetendő összeg, a fogyasztó által a közös létesítmények használatáért és szolgáltatások igénybevételéért fizetendő becsült összeg; az ingatlan birtokbavételéhez kapcsolódó díjak, törvény által kötelezően előírt díjak (például adók és illetékek), és az általános költségek (például vezetés, karbantartás és javítások) kiszámításának alapja;

f) a fogyasztó által a csererendszerben való tagságért fizetendő összeg, és bármilyen megújítási díj, valamint csere esetén a pillanatnyilag fizetendő összeg;

 

g) információ nyújtása a kereskedőnek a csere megtörténte előtti tájékoztatási kötelezettségéről a fogyasztót terhelő, a csere során majdan felmerülő díjakról minden javasolt cserére való tekintettel;

f) egy záradék, amely kimondja, hogy a fogyasztó nem terhelhető a szerződésben meghatározott költségeken és kötelezettségeken kívüli költségekkel vagy kötelezettségekkel;

h) nyilatkozat arról, hogy a fogyasztó nem terhelhető a szerződésben meghatározott költségeken és kötelezettségeken kívüli költségekkel vagy kötelezettségekkel;

g) azon nyelv(ek) meghatározása, amely(ek)en a kereskedővel való kommunikáció zajlik, például a kérdések és panaszok kezelésével kapcsolatban;

 

h) a csererendszer működésének magyarázata; a csere lehetőségei és módozatai, a rendelkezésre álló üdülőhelyek és a csererendszerben részt vevő tagok száma, valamint számos konkrét cserelehetőség feltüntetése;

 

 

V. A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS ÉS A SZERZŐDÉS FELBONTÁSÁNAK JOGA

i) A szerződéstől való elálláshoz való jogra és annak következményeire vonatkozó információk, beleértve a fogyasztó által a szerződéstől való elállás esetén az 5. cikk (5) bekezdése értelmében visszatérítendő költségek összegének és természetének pontos megjelölését; adott esetben információk a szerződéstől való elállás esetén a főszerződéshez kapcsolódó hitelmegállapodás, valamint kiegészítő szerződés felbontásával kapcsolatos teendőkről; információk a szerződéstől való elállás következményeiről;

i) a szerződéstől való elálláshoz való jogra és az elállás következményeire vonatkozó információk; adott esetben információk nyújtása a szerződéstől való elállás esetén a főszerződéshez kapcsolódó bármely hitelmegállapodás, valamint kiegészítő szerződés felbontásával kapcsolatos teendőkről és a szerződés ilyen jellegű felbontásának következményeiről;

 

j) azon adatok megjelölése, hogy kinek és hogyan kell az elállási értesítést küldeni;

j) információk az abban az időszakban érvényes előlegkérési tilalomról, amelyben a fogyasztónak az 5. cikk (1)–(3) bekezdése értelmében jogában áll elállni a szerződéstől;

k) információk az előlegkérésre vonatkozó tilalomról, amely abban az időszakban érvényes, amelyben a fogyasztónak az 5. cikk (1)–(3) bekezdése értelmében jogában áll elállni a szerződéstől;

 

VI. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

k) annak megjelölése, hogy kinek és hogyan kell az elállási értesítést küldeni;

 

 

l) azon nyelvek meghatározása, amelyeken a kereskedővel való kommunikáció zajlik, például a kérdések és panaszok kezelésével kapcsolatban;

l) A magatartási kódex megléte, tartalma, ellenőrzése és végrehajtása;

m) ahol a kereskedő a magatartási kódex aláírója, információ nyújtása a kódexről;

m) A peren kívüli vitarendezés lehetősége.

n) adott esetben információ a peren kívüli vitarendezés lehetőségéről.

Indokolás

Megfelel a legutóbbi tanácsi szövegezésnek.

ELJÁRÁS

Cím

A fogyasztók védelme az ingatlanok időben megosztott használati jogának egyes szempontjai tekintetében

Hivatkozások

COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

Illetékes bizottság

IMCO

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

21.6.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Antonio López-Istúriz White

10.9.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.11.2007

26.2.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

27.3.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Gabriela Creţu


VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről (27.2.2008)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

az ingatlanok időben megosztott használati joga, a hosszú távra szóló üdülési termékek, azok továbbértékesítése és cseréje egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD))

A vélemény előadója: Emanuel Jardim Fernandes

RÖVID INDOKOLÁS

Általános összefüggések

2007. február 8-án a Bizottság elindította a fogyasztóvédelmi közösségi vívmányok átfogó felülvizsgálatát egy, a fogyasztóvédelem terén a közösségi vívmányok reformjára vonatkozó számos megoldást tartalmazó zöld könyv(1) elfogadásával, amely vegyes megközelítésen alapul – horizontálisan egy eszközt javasolva, amely módszeresen naprakésszé tenné a közösségi vívmányok közös vetületeit; vertikálisan pedig speciális ágazatok bizonyos elemeinek felülvizsgálatát, beleértve az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről szóló 94/47/EK irányelv felülvizsgálatát is. 2002. július 4-i állásfoglalásában(2) az Európai Parlament a Szerződés fogyasztóvédelemről szóló 153. cikke alapján azt is javasolta, hogy a Bizottság fogadjon el az időben megosztott használatú termékek fogyasztóinak problémáira megoldást jelentő intézkedéseke.

A Bizottság javaslata

– Konzultáció az érdekelt felekkel:

Az Európai Bizottság által lefolytatott konzultáció megerősítette, hogy komoly problémák állnak fenn a hosszú távra szóló üdülési termékek és a továbbértékesítés közvetítésének tekintetében, kisebb mértékű problémák tapasztalhatók az ingatlanok időben megosztott használati joga és annak cseréje területén(3). Emellett az előadó által végzett kisebb léptékű konzultáció a piacon fennálló egyenlőtlenségekre mutatott rá: – a Bizottság által folytatott konzultációhoz hasonlóan, míg a különböző érdekelt felek kifejezték ellentétes nézőpontjaikat, ugyanakkor a többség támogatja a jelenlegi irányelv felülvizsgálatát, és nem tartja valószínűnek, hogy a meglévő jogszabály végrehajtásának javítása vagy az ágazat önszabályozó rendszerének alkalmazása elegendő volna a jelenlegi problémák megoldásához.

– A Bizottság javaslatának indokolása és célkitűzései:

A 94/47/EK irányelv elfogadása óta jelentős változások következtek be a piacon, amelyek főként az olyan új termékek kínálatát és létrehozását jelentik, amelyeket hasonló módon értékesítenek, mint az ingatlanok időben megosztott használati jogát, és amelyek gazdasági szempontból is hasonlóak ahhoz. Általában e termékek esetében jelentős előzetes befizetésre kerül sor, amelyet az üdülésre szolgáló szálláshely tényleges használatához (önmagában vagy más termékekkel egybekötve) kapcsolódó későbbi kifizetések követnek. Ezek a termékek többnyire nem tartoznak a 94/47/EK irányelv hatálya alá, ami komoly problémát okozott a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak egyaránt.

A Bizottság javaslata főként a 94/47/EK irányelv fogalommeghatározásainak és hatályának módosítását foglalja magában annak érdekében, hogy kiterjedjen az új üdülési termékekre is, valamint hogy egyértelművé és naprakésszé tegye a szerződések és a fogyasztóknak szóló információk tartalmára és nyelvezetére vonatkozó követelményeket.

Az előadó véleménye:

Az előadó megítélése szerint azok az üzleti tevékenységek, amelyekre az irányelv hatálya kiterjed, alapvető fontosságúak az uniós idegenforgalmi ágazat számára, pontosabban az Unióban működő utazásszervezők és fogyasztók számára. A vélemény alapvetően abból indul ki, hogy a fogyasztók helyzetét meg kell erősíteni a használati jogok megszerzésére irányuló bármilyen tranzakció tekintetében. Ennek értelmében az előadó a Parlament által 2002-ben megvédett álláspont nyomán úgy véli, hogy a 153. cikket az Európai Bizottság által javasolt jogalappal együtt kellene használni, hogy biztosított legyen a fogyasztók magas szintű védelme.

Emellett az előadó úgy véli, hogy ki kell bővíteni és naprakésszé kell tenni az irányelv alapvető fogalommeghatározásait, hogy az irányelv ne váljon rövid időn belül érvénytelenné, megszilárduljanak a tagállamokra és az ágazatban működő szakmabeliekre vonatkozó nyelvi és tájékoztatási követelmények, és így biztosítható legyen egy stabilabb és átláthatóbb piac. A fogyasztók ennek eredményeképpen több és jobb tájékoztatást kapnak, és nem kell visszalépniük a szerződésektől olyan indokokkal, mint a megváltozott feltételek vagy a nem megfelelő tájékoztatás mindkét fél részéről. Az elállási jog gyakorlásának átlátható feltételekkel és további költségek nélkül történnie.

Az előadó ezen kívül úgy véli, hogy bár a fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi vívmányok horizontális felülvizsgálata minden bizonnyal kívánatosabb volna az integrált egységes piac működéséhez mindenképpen lényeges fogalommeghatározások egyértelművé tétele érdekében, és következésképpen a fogyasztók védelmét szolgáló jogbiztonság erősítése érdekében, ilyen felülvizsgálat jelenleg nem lehetséges. A probléma gyökerét azok a súlyos problémák jelentik, amelyekkel a fogyasztók jogaik gyakorlása során főként transznacionális szinten szembesülnek: e problémák nem az e területre vonatkozó harmonizált közösségi jogszabályok hiányából erednek, hanem abból, hogy nincs világos közösségi jogi keret, melyet adott esetben szigorúbb nemzeti jogi keretek egészítenek ki, és amely a jogkövető vállalkozásokat és fogyasztókat jutalmazza.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság kéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg  A Parlament módosításai

Módosítás 1

Preambulum, első bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 95. és 153. cikkére,

Indokolás

Amint a jogalkotási javaslat első cikkéből és annak jogi keretéből – vagyis a fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi vívmányok felülvizsgálatából – is kitűnik, e módosítás célja a fogyasztók védelmének erősítése és a jogszabályok közelítése, A Bizottság által javasolt jogalapot ki kell egészíteni a Szerződés 153. cikkével a Parlament által 2004-ben elfogadott jelentést (2000/2208(INI)).

Módosítás 2

(3 a) preambulumbekezdés (új)

 

(3a) Hangsúlyozva az ágazat fontosságát az európai idegenforgalom szempontjából, és emlékeztetve arra, hogy a fenntartható európai idegenforgalom új kilátásairól és kihívásairól szóló 2005. szeptember 8-i1, valamint az EU új idegenforgalmi politikájáról szóló 2007. november 1-i2 állásfoglalásaiban már kitért a 94/47/EK irányelv felülvizsgálatának szükségességére.

 

___________________

1HL C 193. E, 2006.8.17., 325. o.

2Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0575.

Indokolás

Az Európai Parlamentet mindig is foglalkoztatták a fogyasztókat az idegenforgalom szempontjából megillető jogok. Ezért helyénvalónak tűnik említést tenni a témában e parlamenti ciklus alatt hozott állásfoglalásokra.

Módosítás 3

(4) preambulumbekezdés

(4) Ezen irányelv nem sértheti az ingatlan és ingó tulajdon nyilvántartására, a letelepedés feltételeire, az engedélyezési rendszerekre, engedélyezési követelményekre vagy az ezen irányelv hatálya alá tartó szerződések tárgyát képező jogok jogi természetének meghatározására vonatkozó nemzeti szabályokat.

(4) Ezen irányelv nem sértheti az ingatlan és ingó tulajdon nyilvántartására, a letelepedés feltételeire, az engedélyezési rendszerekre, engedélyezési követelményekre vagy az ezen irányelv hatálya alá tartó szerződések tárgyát képező jogok jogi természetének meghatározására vonatkozó nemzeti szabályokat, kivéve, ha az ilyen nemzeti szabályok kevésbé szigorúak, mint az ezen irányelv fogyasztóvédelemre vonatkozó rendelkezései, a Szerződésből eredő kötelezettségek sérelme nélkül.

Indokolás

E módosítás célja az irányelvre irányuló javaslat két célkitűzése közül az egyiknek a megerősítése, ami egy minimális szintű fogyasztóvédelem létrehozását jelenti.

Módosítás 4

(16 a) preambulumbekezdés (új)

 

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás1 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy – a maguk számára, illetve a Közösség érdekében – készítsenek táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az ezen irányelv és az átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé.

_________

1HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

Indokolás

E módosítás célja a „Jogalkotás tökéletesítése” intézményközi megállapodásnak való megfelelés (HL C 321., 2003.12.31., 1.o.).

Módosítás 5

1. cikk (2) bekezdés bevezető rész

(2) A tagállamok a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében továbbra is alkalmazhatják az ezen irányelv által közelített területen meglévő alábbi szigorúbb nemzeti rendelkezéseket:

(2) A tagállamok a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében továbbra is alkalmazhatják az ezen irányelv által közelített területen meglévő alábbi szigorúbb nemzeti rendelkezéseket többek között:

Indokolás

A fogyasztók védelmének fokozása érdekében a javaslat annak biztosítására irányul, hogy a tagállamok továbbra is alkalmazhassanak szigorúbb nemzeti rendelkezéseket, beleértve többek között azokat a területeket is, amelyekre e cikk nem vonatkozik.

Módosítás 6

2. cikk (1) bekezdés a) pont

a) „ingatlanok időben megosztott használati joga”: egy évnél hosszabb időtartamra szóló szerződés, amelynek keretében a fogyasztó ellenszolgáltatás ellenében megszerzi egy vagy több szálláshelynek az egynél több használati időszakra vonatkozó használati jogát;

a) „ingatlanok időben megosztott használati joga”: egy évnél hosszabb időtartamra szóló szerződés, amelynek keretében a fogyasztó ellenszolgáltatás ellenében megszerzi egy vagy több szálláshelynek az egynél több használati időszakra vonatkozó használati jogát; Az említett használati jog elsősorban tagkártyákra és szabadidőklubokra, idegenforgalmi szervezeti tagkártyákra vagy más ilyen jellegű megállapodásokra vonatkozó hallgatólagos szerződéses jogokat tartalmaz;

Indokolás

Jogi tisztázás, amely az időben megosztott használati jog fogalmának meghatározását kiterjeszti, és így elkerülhető a javasolt jogszabályok gyors érvénytelenné válása.

Módosítás 7

2. cikk (1) bekezdés c) pont

c) „továbbértékesítés”: szerződés, amely keretében a kereskedő ellenszolgáltatás ellenében segít a fogyasztónak az ingatlan időben megosztott használati joga vagy a hosszú távra szóló üdülési termék eladása vagy vásárlása során;

c) „továbbértékesítés”: szerződés, amely keretében a kereskedő ellenszolgáltatás ellenében közreműködik a fogyasztó mellett az ingatlan időben megosztott használati joga vagy a hosszú távra szóló üdülési termék eladásában vagy vásárlásában;

Indokolás

Jogi tisztázás: a „közreműködik” fogalom pontosabb meghatározást jelent a szolgáltatás, valamint a szolgáltatók és a fogyasztók közötti kapcsolat szempontjából.

Módosítás 8

2. cikk (1) bekezdés fa) pont (új)

 

fa) „tartós adathordozó”: olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is könnyen hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését;

Indokolás

Az fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2202/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének f) pontjával megegyező fogalommeghatározás, amely irányelvek modernebb tájékoztatási eszközöket írnak elő.

Módosítás 9

2. cikk (1) bekezdés g) pont

g) „kiegészítő szerződés”: bármely, egy másik szerződésnek alárendelt szerződés.

g) „kiegészítő szerződés”: bármely, egy másik szerződést kiegészítő szerződés.

Indokolás

Jogi tisztázás: a „kiegészítő” kifejezés pontosabban meghatározza a szerződő felek között létrejött jogviszonyt, míg egy „kiegészítő szerződés” nincsen feltétlenül „alárendelve” a főszerződésnek.

Módosítás 10

3. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a reklámokban fel legyen tüntetve a (2) bekezdésben említett írásos információ igénylésének lehetősége, és hogy az honnan szerezhető be.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a reklámokban fel legyen tüntetve a (2) bekezdésben említett írásos információ papíron vagy bármely más tartós adathordozón való igénylésének lehetősége, és hogy az honnan szerezhető be.

Indokolás

A 2002/65/EK irányelv 2. cikkének f) pontjával, valamint e javaslat 2. cikke (1) bekezdésének fa) új pontjával megegyező fogalommeghatározás.

Módosítás 11

3. cikk (2) bekezdés bevezető rész

(2) A kereskedőnek írásos információt kell a tájékoztatást kérő fogyasztó részére bocsátania, amely a termék általános leírásán kívül adott esetben legalább az alábbi adatokról tömör és pontos tájékoztatást ad:

(2) A kereskedőnek papíron vagy bármely más tartós adathordozón írásos információt kell a tájékoztatást kérő fogyasztó részére bocsátania, amely a termék általános leírásán kívül legalább az alábbi adatokról tömör és pontos tájékoztatást ad:

Indokolás

E módosítás célja:

1) a 2002/65/EK irányelv 2. cikkének f) pontjában szereplő fogalommeghatározáshoz való igazodás

2) a fogyasztók számára magas szintű tájékoztatás biztosítása, ezáltal pozitív választ adva a fogyasztók által a különösen mennyiségi és minőségi szempontból nem kielégítő tájékoztatás miatt benyújtott különböző panaszokra.

Módosítás 12

4. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a szerződést írásban, a Közösség egyik hivatalos – a fogyasztó által kiválasztott – nyelvén készítsék el.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a szerződést írásban, papíron vagy bármely más tartós adathordozón, a fogyasztó lakóhelye vagy állampolgársága szerinti tagállam nyelvén vagy nyelvein készítsék el. Ennek a nyelvnek, illetve ezeknek a nyelveknek minden esetben a Közösség hivatalos nyelvei közé kell tartoznia/tartozniuk. A fogyasztó lakóhelye szerinti tagállam ugyanakkor előírhatja, hogy a (2) bekezdésben említett információkat minden esetben legalább a fogyasztó nyelvén vagy egyik nyelvén állítsák össze, mely nyelvnek a Közösség hivatalos nyelvei közé kell tartoznia, és hogy a kereskedő ezekről az információkról hitelesített fordítást bocsásson a fogyasztó rendelkezésére azon tagállam nyelvén vagy egyik nyelvén, amelyben az ingó vagy ingatlan javak találhatók, amely nyelvnek a Közösség hivatalos nyelvei közé kell tartoznia.

Indokolás

E módosítás célja:

1) a 2002/65/EK irányelv 2. cikkének f) pontjában szereplő fogalommeghatározáshoz való igazodás:

2) A Tanács által jelenleg támogatott, e területre vonatkozó informális állásfoglalással összhangban e módosítás célja, hogy a nyelvi rendszer magasabb fokú védelmet biztosítson a fogyasztó számára anélkül, hogy túlzottan magas terheket róna az ágazatra.

Módosítás 13

4. cikk (2) bekezdés első és második albekezdés

(2) A 3. cikk (2) bekezdésében említett írásos információk a szerződés szerves részét képezik és a felek kifejezett megállapodása hiányában csak a kereskedőn kívül álló körülmények következtében változtathatók meg.

(2) A 3. cikk (2) bekezdésében említett írásos, papíron vagy bármely más tartós adathordozón összeállított információk a szerződés szerves részét képezik, amelyeket megfelelő, objektív és egyértelmű módon kell közölni a fogyasztóval az olvashatóságot elősegítő betűméret alkalmazásával. Az írásos információk csak olyan kiszámíthatatlan, váratlan és a kereskedőn kívül álló körülmények következtében változtathatók meg, amelyek következményeit a kereskedő még a lehető legnagyobb gondosság esetén sem tudta volna elkerülni.

A kereskedőn kívül álló körülményekből adódó változásokat a szerződéskötést megelőzően közölni kell a fogyasztóval.

E változásokat a szerződéskötést megelőzően írásban, papíron vagy bármely más tartós adathordozón közölni kell a fogyasztóval.

Indokolás

E módosítás célja:

1) a szöveg összehangolása a 7. módosítással;

2) annak biztosítása, hogy e lényeges információk felvétele ne legyen a felek önállóságának tárgya. A tapasztalat azt mutatja, hogy a „hacsak a felek kifejezetten másképp nem döntenek” kifejezés lehetőséget nyújt egyes kereskedők számára egyoldalú belépési szerződések felajánlására, melyek értelmében a fogyasztó anélkül, hogy tudná, elfogadja, hogy saját rovására nem fér hozzá az információkhoz.

Módosítás 14

4. cikk (3 a) bekezdés (új)

 

(3a) A fogyasztó minden esetben, papíron vagy bármely más tartós adathordozón kap egy példányt a szerződésből.

Indokolás

E módosítás célja, hogy a fogyasztók számára a fokozottabb védelem érdekében a lehető legmagasabb szintű tájékoztatást, valamint stabil és átlátható piaci feltételeket biztosítson.

Módosítás 15

5. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztó a szerződésnek vagy a kötelező érvényű előszerződésnek a mindkét fél általi aláírásától számított tizennégy napos határidőn belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Amennyiben a tizennegyedik nap munkaszüneti nap, úgy a határidő az azt követő munkanapon jár le.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztó a végleges szerződésnek a mindkét fél általi aláírásától számított folyamatos huszonegy napos határidőn belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Amennyiben a huszonegyedik nap munkaszüneti nap, úgy a határidő az azt követő munkanapon jár le.

Indokolás

Az ilyen jellegű ingatlanok eladására gyakran a lehetséges vevő nyaralása alatt kerül sor, ezért 14 nap nem elegendő annak objektív megítélésére, hogy a vevő vásárlási szándéka valóban komoly-e.

Módosítás 16

5. cikk (2) bekezdés

(2) Amennyiben a szerződés nem tartalmazza az I. melléklet a)–p) pontjaiban és a II. melléklet a)-b) pontjaiban említett valamennyi információt, de az információkat a szerződés aláírását követő három hónapon belül írásban a fogyasztó rendelkezésére bocsátják, az elállási időtartam az információknak a fogyasztó általi kézhezvétele napján veszi kezdetét.

(2) Amennyiben a szerződés nem tartalmazza az I. melléklet a)–p) pontjaiban és a II. melléklet a)-b) pontjaiban említett valamennyi információt, de az információkat a szerződés aláírását követő három hónapon belül írásban, papíron vagy bármely más tartós adathordozón a fogyasztó rendelkezésére bocsátják, az elállási időtartam az információknak a fogyasztó általi kézhezvétele napján veszi kezdetét. Ha ezeket az információkat nem közlik az ebben a bekezdésben megszabott határidő lejártáig, akkor a szerződést semmisnek kell tekinteni.

Indokolás

E módosítás célja, hogy a jogbiztonság érdekében világosabbá tegye a szöveget.

Módosítás 17

5. cikk (3) bekezdés

(3) Amennyiben az I. melléklet a)–p) pontjaiban és a II. melléklet a)-b) pontjaiban említett valamennyi információt a szerződés aláírását követő három hónapon belül írásban nem bocsátották a fogyasztó rendelkezésére, az elállási időtartam a szerződés aláírását követő három hónap és tizennégy nap elteltével jár le.

törölve

Indokolás

Amint a 16. módosításban is szerepel, hogy ha a tájékoztatás nem történik meg az említett határidőn belül, akkor a szerződés semmissé válik. Az elállási határidő kikötése ily módon felesleges.

Módosítás 18

5. cikk (5) bekezdés

(5) Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, csak azon költségeket kell visszatérítenie, amelyek a nemzeti jogszabályokkal összhangban a szerződéskötéssel és szerződéstől való elállással járó olyan alakiságokból erednek, amelyeket az (1) bekezdésben említett határidőt megelőzően el kell végezni. E költségeket a szerződésben kifejezetten fel kell tüntetni.

törölve

Indokolás

A szabad elállás joga „ex tunc” jog, vagyis hatálya a szerződés aláírásáig visszamenőleges. A kereskedő tehát nem háríthatja a fogyasztóra a szerződés végrehajtásának meghiúsulása miatt felmerülő költségeket. A gyakorlat bebizonyította, hogy amikor a fogyasztó szabad elállási jogát gyakorolja, gyakran – jogsértő módon – adminisztrációs költségeket hárítanak rá, ami akadályozza e jog szabad gyakorlását.

Módosítás 19

5. cikk (6) bekezdés

(6) Amennyiben a fogyasztó él a (3) bekezdésben előírt elállási joggal, nem kötelezhető visszatérítésre.

(6) Amennyiben a fogyasztó él az elállási joggal, nem kötelezhető visszatérítésre.

Indokolás

A 18. módosításhoz kapcsolódó jogi szempontú egyértelművé tétel.

Módosítás 20

6. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy azon időtartam lejártát megelőzően, amíg a fogyasztó az 5. cikk (1) bekezdése  5. cikk (3) bekezdésével összhangban gyakorolhatja az elállási jogát, tilos a fogyasztó által a kereskedőnek vagy bármely harmadik félnek nyújtott előleg, garancianyújtás, a hitelkártyán lévő pénz lefoglalása, hitel vállalása vagy bármely más ellenszolgáltatás.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy azon időtartam lejártát megelőzően, amíg a fogyasztó az 5. cikk (1) bekezdése  5. cikk (3) bekezdésével összhangban gyakorolhatja az elállási jogát, tilos a fogyasztó által a kereskedőnek vagy bármely harmadik félnek nyújtott előleg, garancianyújtás, a betéti vagy hitelkártyán, illetve bankszámlán lévő pénz lefoglalása, hitel vállalása vagy bármely más ellenszolgáltatás.

Indokolás

A szöveg így kiterjed a különböző betét- és fizetési garanciákra.

Módosítás 21

6. cikk (2) bekezdés

(2) A tényleges értékesítést vagy a továbbértékesítésre vonatkozó szerződés más módon történő felbontását megelőzően tilos a fogyasztó által a kereskedőnek vagy bármely harmadik félnek a továbbértékesítésért nyújtott előleg, garancianyújtás, a hitelkártyán lévő pénz lefoglalása, hitel vállalása vagy bármely más ellenszolgáltatás.

(2) A tényleges értékesítést vagy a továbbértékesítésre vonatkozó szerződés más módon történő felbontását megelőzően tilos a fogyasztó által a kereskedőnek vagy bármely harmadik félnek a továbbértékesítésért nyújtott előleg, garancianyújtás, a betéti vagy hitelkártyán, illetve bankszámlán lévő pénz lefoglalása, hitel vállalása vagy bármely más ellenszolgáltatás.

Indokolás

A szöveg így kiterjed a különböző betét- és fizetési garanciákra.

Módosítás 22

7. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben a fogyasztó él az ingatlan időben megosztott használati jogára vagy a hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződéstől való elállási jogával, minden kiegészítő szerződést, beleértve a csereszerződést is, automatikusan és felmondási díj felszámítása nélkül felbontanak.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben a fogyasztó él az ingatlan időben megosztott használati jogára vagy a hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződéstől való elállási jogával, minden kiegészítő szerződést, beleértve a csereszerződést is, automatikusan és a fogyasztónak külön díj felszámítása nélkül semmisnek tekintenek.

Indokolás

A szöveg egyértelművé tétele jogi és nyelvi szempontból.

Módosítás 23

7. cikk (2) bekezdés

(2) Ha a fogyasztó olyan szerződéstől áll el, amely esetében az árat teljes egészében vagy részben egy, a fogyasztónak a kereskedő vagy egy harmadik fél által a harmadik fél és a kereskedő között létrejött hitel-megállapodás alapján nyújtott hitellel fedezik, a hitel-megállapodást büntetés alkalmazása nélkül kell felbontani, amennyiben a fogyasztó él az 5. cikkben előírt, a főszerződéstől való elállási jogával.

(2) Ha a fogyasztó olyan szerződéstől áll el, amely esetében az árat teljes egészében vagy részben egy, a fogyasztónak a kereskedő vagy egy harmadik fél által a harmadik fél és a kereskedő között létrejött hitel-megállapodás alapján nyújtott hitellel fedezik, a hitel-megállapodást a fogyasztó számára költségmentesen kell semmissé nyilvánítani, amennyiben a fogyasztó él a főszerződéstől való elállási jogával.

Indokolás

A szöveg egyértelművé tétele jogi és nyelvi szempontból.

Módosítás 24

9. cikk (2) bekezdés a) pont

a) köztestületek vagy képviselőik;

a) a) állami hatóságok vagy köztestületek vagy képviselőik;

Indokolás

Egyértelművé tétel, melynek célja az érintett szervezetek körének kiterjesztése.

Módosítás 25

10. cikk (2a) bekezdés (új)

 

(2a) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a fogyasztók és a kereskedők teljes tájékoztatást kapjanak és hozzáférjenek a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendeletben1 előírt jogi mechanizmusokhoz, hivatkozva a fogyasztói viták és bírósági vagy államigazgatási jogi intézkedések peren kívüli rendezésére.

________

1 HL L 12., 2001.1.16., 1. o. A legutóbb a 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

Indokolás

Az állami szervezeteket illetően lényegében a tagállamoknak kell gondoskodniuk arról, hogy a fogyasztók és a kereskedők teljes tájékoztatást kapjanak, és hozzáférjenek a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendeletben előírt jogi mechanizmusokhoz, ezáltal magas szintű tájékoztatást, valamint stabil és átlátható piaci feltételeket biztosítva a fogyasztók számára.

Módosítás 26

I. melléklet c) pont

c) Amennyiben a szerződés egy meghatározott ingatlantulajdonra vonatkozik, az ingatlannak és helyszínének pontos leírása; amennyiben a szerződés számos ingatlanra vonatkozik, az ingatlanoknak és helyszínüknek pontos leírása; amennyiben a szerződés ingatlantulajdonon kívüli szálláshelyre vonatkozik, a szálláshely és a létesítmények pontos leírása;

c) Amennyiben a szerződés egy meghatározott ingatlantulajdonra vonatkozik, az ingatlannak és helyszínének pontos leírása, beleértve befejezettségi fokát, tartozékait és szerelvényeit is; amennyiben a szerződés számos ingatlanra vonatkozik, az ingatlanoknak és helyszínüknek pontos leírása; amennyiben a szerződés ingatlantulajdonon kívüli szálláshelyre vonatkozik, a szálláshely és a létesítmények pontos leírása;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára.

Módosítás 27

I. melléklet ca) pont (új)

 

ca) Amikor a szerződés egy csoporthoz tartozó több tulajdon közül valamelyik birtokbavételi jogáról rendelkezik, a birtokbavétellel kapcsolatos megszorításokra vonatkozó információk vagy – pontrendszer alkalmazása esetén – az adott javak birtokba vételére jogosító több pont megszerzésének szükségességére vonatkozó információk.

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára.

Módosítás 28

I. melléklet cb) pont (új)

 

cb) A kereskedő nyújtotta tájékoztatás tartalmazza az ingatlan használatára, illetve a területrendezési korlátozásokra vonatkozó információkat, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó építési/területrendezési engedélyek és hozzájárulások minden részletét.

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az eladásra kerülő ingatlant a jogszabályoknak megfelelően építették.

Módosítás 29

I. melléklet f) pont

f) A szálláshely karbantartásának, javításának továbbá igazgatásának és vezetésének módja, beleértve a fogyasztóknak az ezen kérdésekbe való beleszólási jogát;

f) A szálláshely karbantartásának, javításának továbbá igazgatásának és vezetésének módja, beleértve a felek kötelezettségeinek pontosítását, valamint a fogyasztóknak az ezen kérdésekbe való beleszólási jogát;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára.

Módosítás 30

I. melléklet g) pont

g) A fogyasztókat érintő költségek elosztási módjának, valamint annak pontos leírása, hogy a költségeket milyen módon és mikor emelhetik; adott esetben információ nyújtása a díjakról, jelzálogról, teherről vagy bármely más zálogjogról, amellyel megterhelték a szálláshelyet;

g) A fogyasztókat érintő költségek elosztási módjának, valamint annak pontos leírása, hogy a költségeket milyen módon és mikor emelhetik; adott esetben információ nyújtása a díjakról, jelzálogról, teherről vagy bármely más zálogjogról, amellyel megterhelték a szálláshelyet, illetve a szerződésből eredő egyéb jogokról;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára.

Módosítás 31

I. melléklet h) pont

h) A szerződés tárgyát képező jog gyakorlásának pontos időtartama, és adott esetben annak lejárta; az az időpont, amikor a fogyasztó megkezdheti a szerződésből eredő jog gyakorlását;

h) A szerződés tárgyát képező jog gyakorlásának pontos időtartama, és adott esetben annak lejárta; az az időpont, amikor a fogyasztó megkezdheti a szerződésből eredő jog és az elállási jog gyakorlását;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára.

Módosítás 32

I. melléklet i) pont

i) A fogyasztó által fizetendő összeg, a fogyasztó által a közös létesítmények használatáért és szolgáltatások igénybevételéért fizetendő összeg becslése; az ingatlan birtokbavételéhez kapcsolódó díjak, törvény által kötelezően előírt díjak (például adók és illetékek), és az adminisztratív kiadások (például vezetés, karbantartás és javítások) összegei kiszámításának alapja;

i) A fogyasztó által fizetendő összeg, a fogyasztó által a közös létesítmények használatáért és szolgáltatások igénybevételéért fizetendő összeg becslése; az ingatlan birtokbavételéhez kapcsolódó díjak, törvény által kötelezően előírt díjak (például adók és illetékek), és az adminisztratív kiadások (például vezetés, karbantartás és javítások) összegei kiszámításának módja;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára.

Módosítás 33

I. melléklet j) pont

(Nem érinti amagyar változatot.)

Módosítás 34

I. melléklet k) pont

k) Van-e lehetőség a szerződéses jogok cseréjével vagy továbbértékesítésével kapcsolatos rendszerben való részvételre, információk nyújtása a vonatkozó rendszerekről, valamint az ezen rendszerek keretében történő továbbértékesítéshez vagy cseréhez kapcsolódó költségek feltüntetése;

k) Van-e lehetőség a szerződéses jogok cseréjével vagy továbbértékesítésével kapcsolatos rendszerben való részvételre, információk nyújtása a vonatkozó rendszerekről, valamint az ezen rendszerek keretében történő továbbértékesítéshez vagy cseréhez kapcsolódó költségek feltüntetése; Az e mellékletben előírt információnyújtási kötelezettséget a szükséges módosításokkal kell alkalmazni a cserére és továbbértékesítésre vonatkozó jogokra.

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára.

Módosítás 35

I. melléklet m) pont

m) A szerződéstől való elálláshoz való jogra és annak következményeire vonatkozó információk, beleértve a fogyasztó által a szerződéstől való elállás esetén az 5. cikk (5) bekezdése értelmében visszatérítendő költségek összegének és természetének pontos megjelölését; adott esetben információk nyújtása a szerződéstől való elállás esetén a főszerződéshez kapcsolódó hitel-megállapodás, valamint kiegészítő szerződés felbontásával kapcsolatos teendőkről; információk a szerződéstől való elállás következményeiről;

m) A szerződéstől való elálláshoz való jogra és annak következményeire vonatkozó információk, ha a fogyasztó e jogával él; adott esetben információk nyújtása a szerződéstől való elállás esetén az 5. cikknek megfelelően a főszerződéshez kapcsolódó hitel-megállapodás, valamint kiegészítő szerződés felbontásával kapcsolatos teendőkről; információk a szerződéstől való elállás következményeiről;

Indokolás

A 17. módosításhoz kapcsolódó jogi szempontú egyértelművé tétel.

Módosítás 36

I. melléklet p) pont

p) A magatartási kódex megléte, tartalma, ellenőrzése és végrehajtása;

p) A magatartási kódex kereskedőkre való esetleges alkalmazására és az e kódexek tartalmához való hozzáférés módjára vonatkozó információk;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára. Másik célja a tájékoztatás arról, hogy a kereskedő aláírója-e valamilyen magatartási kódexnek, és milyen módon lehet hozzájutni e kódex tartalmához.

Módosítás 37

I. melléklet q) pont

q) A peren kívüli vitarendezés lehetősége.

q) A szerződésre alkalmazandó jogra és adott esetben a peren kívüli vitarendezés lehetőségére vonatkozó információk

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, és egyértelművé tegye a szerződésre alkalmazandó jogot.

Módosítás 38

II. melléklet b) pont

b) ésszerű becslés a szállás és az azt teljes mértékben működőképessé tévő szolgáltatások (gáz, villamos energia, víz és telefoncsatlakozás) elkészülésének határidejéről;

b) ésszerű becslés a szállás és az azt teljes mértékben működőképessé tévő szolgáltatások (gáz, villamos energia, víz és telefoncsatlakozás) elkészülésének határidejéről, és az ésszerű határidő betartása hiányában alkalmazandó szankciók részletes leírása;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára.

Módosítás 39

II. melléklet ba) pont (új)

 

ba) egy záradék, amely kimondja, hogy a fogyasztó nem terhelhető a szerződésben meghatározott költségeken és kötelezettségeken kívüli költségekkel vagy kötelezettségekkel.

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára. Másik célja annak biztosítása, hogy a fogyasztó ne legyen terhelhető a szerződésben meghatározott költségeken és kötelezettségeken kívüli költségekkel vagy kötelezettségekkel.

Módosítás 40

II. melléklet d) pont

d) a szálláshely befejezésére vonatkozó garancia, vagy a befizetett összegek visszatérítésére vonatkozó garancia, amennyiben a szálláshely nem készül el, továbbá adott esetben az ilyen garanciák érvényesítésére vonatkozó feltételek.

d) a szálláshely befejezésére és a befejezettség minőségi szintjére vonatkozó garancia, vagy a befizetett összegek visszatérítésére vonatkozó garancia, amennyiben a szálláshely nem készül el, továbbá adott esetben az ilyen garanciák érvényesítésére vonatkozó feltételek.

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, és annak biztosítása, hogy a befejezettség fokát, amelyben megállapodtak, teljes mértékben betartsák.

Módosítás 41

III. melléklet b) pont

b) a szerződés tárgyát képező jog pontos természete;

b) a szerződés tárgyát képező jog pontos természete és tartalma, amely tartalmazza a szerződéssel a fogyasztóra átruházott jogok pontos leírását, valamint az esetlegesen alkalmazandó megszorításokat, illetve külön engedményekre vonatkozó korlátozott ajánlatokat vagy időbeli korlátozásokat;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, valamint világosan és pontosan leírja a szerződés tárgyát képező jogot vagy jogokat.

Módosítás 42

III. melléklet d) pont

d) a fogyasztó által fizetendő ár;

d) a fogyasztó által fizetendő teljes ár;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, valamint világosan és pontosan leírja a fogyasztó által fizetendő teljes árat.

Módosítás 43

III. melléklet ia) pont (új)

 

ia) a szerződésbontás feltételei és következményei és a felmondásból származó költségek miatt a fogyasztóra háruló felelősségre vonatkozó információk;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, és bevezesse a szerződés felmondásának lehetőségeire, feltételeire és következményeire, valamint az e felmondásból származó költségek miatt a fogyasztóra háruló felelősségre vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget.

Módosítás 44

IV. melléklet e) pont

e) A szerződéstől való elálláshoz való jogra és annak következményeire vonatkozó információk, beleértve a fogyasztó által a szerződéstől való elállás esetén az 5. cikk (5) bekezdése értelmében visszatérítendő költségek összegének és természetének pontos megjelölését;

e) A szerződéstől való elálláshoz való jogra vonatkozó információk az 5. cikknek megfelelően;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, és bevezesse az elállási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget, az 5. cikknek megfelelően.

Módosítás 45

IV. melléklet ea) pont (új)

 

ea) A szerződésbontás feltételei és következményei és a felmondásból származó költségek miatt a fogyasztóra háruló felelősségre vonatkozó információk;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, és bevezesse a szerződés felmondásának lehetőségeire, feltételeire és következményeire, valamint az e felmondásból származó költségek miatt a fogyasztóra háruló felelősségre vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget.

Módosítás 46

IV. melléklet h) pont

h) A magatartási kódex megléte, tartalma, ellenőrzése és végrehajtása;

h) A magatartási kódex kereskedőkre való esetleges alkalmazására és az e kódexek tartalmához való hozzáférés módjára vonatkozó információk;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára. Másik célja az arról történő tájékoztatás, hogy a kereskedő aláírója-e magatartási kódexeknek, és milyen módon lehet hozzájutni e kódexek tartalmához.

Módosítás 47

IV. melléklet i) pont

i) A peren kívüli vitarendezés lehetősége.

i) A szerződésre alkalmazandó jogra és adott esetben a peren kívüli vitarendezés lehetőségére vonatkozó információk

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, és egyértelművé tegye a szerződésre alkalmazandó jogot.

Módosítás 48

IV. melléklet ia) pont (új)

 

ia) Arra vonatkozó záradék, hogy az átadás illeték- és díjmentes.

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, és garantálja az illeték- és díjmentes átadást annak elkerülése végett, hogy a fogyasztókat adott esetben megfoszthassák például a jelzálog érvényesítésére vonatkozó jogtól.

Módosítás 49

V. melléklet, b) pont

b) a szerződés tárgyát képező jog pontos természete;

b) a szerződés tárgyát képező jog pontos természete és tartalma;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, és garantálja az illetrék- és díjmentes átadást annak elkerülése végett, hogy a fogyasztókat adott esetben megfoszthassák például a jelzálog érvényesítésére vonatkozó jogtól.

Módosítás 50

IV. melléklet e) pont

e) A fogyasztó által fizetendő összeg, a fogyasztó által a közös létesítmények használatáért és szolgáltatások igénybevételéért fizetendő összeg becslése; az ingatlan birtokbavételéhez kapcsolódó díjak, törvény által kötelezően előírt díjak (például adók és illetékek), és az adminisztratív kiadások (például vezetés, karbantartás és javítások) összegei kiszámításának alapja;

e) A fogyasztó által fizetendő összeg, a fogyasztó által a közös létesítmények használatáért és szolgáltatások igénybevételéért fizetendő összeg becslése; az ingatlan birtokbavételéhez kapcsolódó díjak, törvény által kötelezően előírt díjak (például adók és illetékek), és az adminisztratív kiadások (például vezetés, karbantartás és javítások) összegei kiszámításának módja;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára.

Módosítás 51

V. melléklet i) pont

i) A szerződéstől való elálláshoz való jogra és annak következményeire vonatkozó információk, beleértve a fogyasztó által a szerződéstől való elállás esetén az 5. cikk (5) bekezdése értelmében visszatérítendő költségek összegének és természetének pontos megjelölését; adott esetben információk nyújtása a szerződéstől való elállás esetén a főszerződéshez kapcsolódó hitel-megállapodás, valamint kiegészítő szerződés felbontásával kapcsolatos teendőkről; információk a szerződéstől való elállás következményeiről;

i) A szerződéstől való elálláshoz való jogra és annak következményeire vonatkozó információk, ha a fogyasztó e jogával él; adott esetben információk nyújtása a szerződéstől való elállás esetén az 5. cikknek megfelelően a főszerződéshez kapcsolódó hitel-megállapodás, valamint kiegészítő szerződés felbontásával kapcsolatos teendőkről; információk a szerződéstől való elállás következményeiről;

Indokolás

A 17. módosításhoz kapcsolódó jogi szempontú egyértelművé tétel.

Módosítás 52

V. melléklet ia) pont (új)

 

ia) Arra vonatkozó záradék, hogy az átadás illeték- és díjmentes.

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, és garantálja az illetrék- és díjmentes átadást annak elkerülése végett, hogy a fogyasztókat adott esetben megfoszthassák például a jelzálog érvényesítésére vonatkozó jogtól.

Módosítás 53

V. melléklet l) pont

l) A magatartási kódex megléte, tartalma, ellenőrzése és végrehajtása;

l) A magatartási kódex kereskedőkre való esetleges alkalmazására és az e kódexek tartalmához való hozzáférés módjára vonatkozó információk;

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára. Másik célja a tájékoztatás arról, hogy a kereskedő aláírója-e valamilyen magatartási kódexnek, és milyen módon lehet hozzájutni e kódex tartalmához.

Módosítás 54

V. melléklet m) pont

m) A peren kívüli vitarendezés lehetősége.

m) A szerződésre alkalmazandó jogra és adott esetben a peren kívüli vitarendezés lehetőségére vonatkozó információk

Indokolás

E módosítás célja, hogy magas fokú védelmet, valamint nyitott, versenyképes és átlátható piaci feltételeket biztosítson a fogyasztó számára, és egyértelművé tegye a szerződésre alkalmazandó jogot.

ELJÁRÁS

Cím

A fogyasztók védelme az ingatlanok időben megosztott használati jogának egyes szempontjai tekintetében

Hivatkozások

COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

Illetékes bizottság

IMCO

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

21.6.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Emanuel Jardim Fernandes

3.7.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

23.1.2008

25.2.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

26.2.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Zsolt László Becsey, Philip Bradbourn, Anne E. Jensen, Helmuth Markov, Vladimír Remek, Leopold Józef Rutowicz, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

(1)

Zöld könyv a fogyasztóvédelmi közösségi vívmányok reformjáról (COM (2006) 744).

(2)

Az ingatlanok időben megosztott használati jogát megszerzők védelmére irányuló közösségi politika nyomon követéséről szóló európai parlamenti állásfoglalás (Manuel Medina Ortega jelentése) (94/47/EK irányelv) (2000/2208 (INI)).

(3)

Lásd COM (2007) 303, 6. o.


ELJÁRÁS

Cím

A fogyasztók védelme az ingatlanok időben megosztott használati jogának egyes szempontjai tekintetében

Hivatkozások

COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

7.6.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

21.6.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

21.6.2007

JURI

21.6.2007

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Toine Manders

16.7.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

13.9.2007

3.10.2007

22.11.2007

23.1.2008

 

25.3.2008

 

 

 

Az elfogadás dátuma

19.5.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Malinova Iotova, Graf Alexander Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Salvador Domingo Sanz Palacio, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Giovanna Corda, Magor Imre Csibi, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Ian Hudghton, Othmar Karas

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Vladimir Urutchev

Benyújtás dátuma

4.6.2008

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat