Procedūra : 2007/0113(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0195/2008

Pateikti tekstai :

A6-0195/2008

Debatai :

PV 22/10/2008 - 3
CRE 22/10/2008 - 3

Balsavimas :

PV 22/10/2008 - 4.7
CRE 22/10/2008 - 4.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0511

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 428kWORD 1083k
4.6.2008
PE 398.606v03-00 A6-0195/2008

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe, ilgalaikiais atostogų produktais, perpardavimo ir keitimosi aspektais

(COM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėjas: Toine Manders

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TEISĖS REIKALŲ KOMITETONUOMONĖ
 TRANSPORTO IR TURIZMO KOMITETONUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe, ilgalaikiais atostogų produktais, perpardavimo ir keitimosi aspektais

(COM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0303),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija Parlamentui pateikė pasiūlymą (C6‑0159/2007),

–   atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą, taip pat Transporto ir turizmo komiteto ir Teisės reikalų komiteto nuomones (A6‑0195/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1a) Kadangi turizmo vaidmuo valstybių narių ekonomikoje nuolat auga, turi būti priimtos būtiniausios bendros taisyklės, kurias taikant būtų skatinamas pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe ir ilgalaikių atostogų verslo augimas ir produktyvumas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Nuo 1994 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/47/EB dėl pirkėjų apsaugos, susijusios su teisės tam tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais daiktais pirkimo sutarčių tam tikrais aspektais(1), priėmimo pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe sąvoka išsiplėtė, o rinkoje atsirado nauji į tai panašūs atostogų produktai. Direktyva 94/47/EB netaikoma šiems naujiems atostogų produktams ir kai kuriems sandoriams, susijusiems su pakaitiniu naudojimusi bendra nuosavybe, pavyzdžiui, perpardavimui ir keitimuisi. Be to, taikant Direktyvą 94/47/EB, įgyta patirtis parodė, kad kai kurie klausimai, kuriems direktyva taikoma, turi būti atnaujinti ar išaiškinti.

(1) Nuo 1994 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/47/EB dėl pirkėjų apsaugos, susijusios su teisės tam tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais daiktais pirkimo sutarčių tam tikrais aspektais(2), priėmimo pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe sąvoka išsiplėtė, o rinkoje atsirado nauji į tai panašūs atostogų produktai. Direktyva 94/47/EB netaikoma šiems naujiems atostogų produktams ir kai kuriems sandoriams, susijusiems su pakaitiniu naudojimusi bendra nuosavybe, pavyzdžiui, perpardavimo ir keitimosi sutartims. Be to, taikant Direktyvą 94/47/EB, įgyta patirtis parodė, kad kai kurie klausimai, kuriems direktyva taikoma, turi būti atnaujinti ar išaiškinti siekiant, kad nebūtų kuriami produktai, skirti išvengti šios direktyvos taikymo.

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis suderinama su 1 ir 2 straipsniais.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Siekiant sustiprinti teisinį aiškumą ir sudaryti galimybę vartotojams bei įmonėms visiškai pasinaudoti bendros rinkos teikiama nauda, atitinkami valstybių narių įstatymai turėtų būti labiau suderinti. Tačiau kai kuriais atvejais, valstybės narės galėtų toliau taikyti griežtesnes taisykles.

(3) Siekiant sustiprinti teisinį aiškumą ir sudaryti galimybę vartotojams bei įmonėms visiškai pasinaudoti bendros rinkos teikiama nauda, kai kurie pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe ir ilgalaikių atostogų produktų rinkodaros, prekybos ir perpardavimo, taip pat keitimosi teise pakaitomis naudotis bendra nuosavybe aspektai turi būti visiškai suderinti. Valstybėms narėms neturėtų būti suteikta galimybė išsaugoti arba nustatyti nacionalinius teisės aktus tose srityse, kurioms taikomas ši direktyva. Sprendžiant klausimus, kuriems nėra taikomos šios direktyvos nuostatos, valstybės narėms turėtų būti palikta teisė išsaugoti arba nustatyti nacionalinius teisės aktus, neprieštaraujančius Bendrijos teisei.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Ši direktyva turi būti taikoma nepažeidžiant nacionalinių reikalavimų dėl nekilnojamojo ar kilnojamojo turto registracijos, steigimosi sąlygų, leidimų suteikimo sistemų ar reikalavimų dėl licencijų, dėl teisių, kurios yra sutarčių, kurioms taikoma ši direktyva, objektas, teisinio pobūdžio nustatymo.

Išbraukta.

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis suderinama su 1 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Atskiri produktai, kuriems taikoma ši direktyva, turėtų būti aiškiai apibrėžti, o nuostatos dėl ikisutartinės informacijos ir sutarties turi būti patikslintos ir atnaujintos.

5. Produktų, kuriems taikoma ši direktyva, tipai turėtų būti aiškiai apibrėžti taip, kad nebūtų išvengta direktyvos nuostatų taikymo, be kita ko, nuostatos dėl ikisutartinės informacijos ir sutarties bei sutarties atsisakymo laikotarpio turi būti patikslintos ir atnaujintos.

 

Pagrindimas

Dabartinės direktyvos problema ta, kad nesąžiningi ūkio subjektai gali labai lengvai apeiti jos nuostatas. Turi būti kuo sunkiau išvengti naujosios direktyvos taikymo.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) Į pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe sutarties apibrėžties sritį neįtraukiamas daugkartinis viešbučio kambario rezervavimas, jei sutarties galiojimo trukmė trumpesnė nei vieneri metai. Įprastinės nuomos sutartys taip neturėtų patekti į apibrėžties sritį, nes jos sudaromos vienam ištisiniam apsilankymo laikotarpiui, o ne keliems laikotarpiams.

Pagrindimas

Laikotarpį sumažinus iki vienerių metų bus reglamentuojami sandoriai, kurių įtraukti neketinta, pvz., išankstiniai viešbučių užsakymai, kuriems atlikti reikalingas išankstinis mokėjimas arba kai kurių viešbučių siūlomos kuponų sistemos, kuriose numatyti galiojimo laikotarpiai ilgesni nei vieneri metai. Siekiant išvengti klaidingų interpretacijų, šie neįtraukti sandoriai turi būti aiškiai nurodyti.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b konstatuojamoji dalis(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b) Ilgalaikių atostogų produktų apibrėžtis taikoma sutartims, pagal kurias teisės įgyjamos už atlygį. Taigi jos nederėtų taikyti įprastinėms lojalumo sistemoms, pagal kurias suteikiamos nuolaidos vėlesniems apsilankymams tos pačios viešbučių grupės viešbučiuose, t. y. vadinamiesiems nuolaidų čekiams ir viešbučių čekiams.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Vartotojas turėtų turėti teisę pasirinkti, kuria kalba norėtų gauti ikisutartinę informaciją ir kuria kalba turėtų būti sudaryta sutartis.

 

(6) Vartotojas turėtų turėti teisę nuspręsti, kuria kalba norėtų gauti ikisutartinę informaciją ir kuria kalba turėtų būti sudaryta sutartis, pasirinkdamas valstybės narės, kurioje gyvena, kalbą ar vieną iš kalbų arba valstybės narės, kurios piliečiu yra, kalbą ar vieną iš kalbų, kuri (-ios) yra oficialioji (-iosios) Bendrijos kalba (-os). Vis dėlto valstybė narė, kurioje gyvena vartotojas, gali reikalauti, kad sutartis visada būtų parengta bent jau jos kalba arba kalbomis, kuri (-ios) turi būti oficialioji (-iosios) Bendrijos kalba (-os), ir kad prekiautojas pateiktų vartotojui patvirtintą sutarties vertimą valstybės narės, kurioje yra turto objektas, kalba arba viena iš kalbų, kuri (-ios) yra oficialioji (-iosios) Bendrijos kalba (-os).

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) Siekiant užtikrinti, kad vartotojas bendrais bruožais suprastų šioje direktyvoje numatytą apsaugą, prekiautojas vartotojui pateikia kontrolinį sąrašą. Kontrolinis sąrašas turėtų būti sudarytas naudojant standartines formas ir pateikiamas visomis Bendrijos kalbomis.

Pagrindimas

Siekiant, kad vartotojas atkreiptų dėmesį ir aiškiau suvoktų savo teisę atsisakyti sutarties, sutartyje pateikiamas kontrolinis sąrašas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

 

(6b) Atsižvelgiant į dabartinius reglamentavimo trūkumus ir suderintų teisės aktų stoką, valstybės narės ir Komisija raginamos siekti, kad būtų sukurtas visomis oficialiosiomis Bendrijos kalbomis parengtas sutarties pavyzdys, kuriame nurodomos visos pagrindinės ir būtinos sutarties sąlygos.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Siekiant vartotojui suteikti galimybę visiškai suprasti savo pareigas ir teises pagal sutartį, jam turėtų būti suteiktas laikotarpis, per kurį jis galėtų atsisakyti sutarties, neprivalėdamas to pagrįsti. Šiuo metu laikotarpio trukmė įvairiose valstybėse narėse yra skirtinga, o patirtis rodo, kad Direktyvoje 94/47/EB nustatyta trukmė yra nepakankamai ilga. Todėl šis laikotarpis turėtų būti pratęstas ir suderintas.

(7) Siekiant vartotojui suteikti galimybę visiškai suprasti savo pareigas ir teises pagal sutartį, jam turėtų būti suteiktas laikotarpis, per kurį jis galėtų atsisakyti sutarties, neprivalėdamas to pagrįsti. Šiuo metu laikotarpio trukmė įvairiose valstybėse narėse yra skirtinga. Siekiant aukšto lygio vartotojų apsaugos ir didesnio aiškumo vartotojams ir verslui, šis laikotarpis turėtų būti suderintas.

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti tekstą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Draudimas iš anksto mokėti prekiautojui ar bet kuriai kitai trečiajai šaliai iki atsisakymo laikotarpio pabaigos turi būti patikslintas, siekiant pagerinti vartotojų apsaugą. Perparduodant išankstinio mokėjimo draudimas turėtų būti taikomas iki faktiškai įvyks pardavimas arba iki pasibaigs perpardavimo sutartis.

(8) Draudimas iš anksto mokėti prekiautojui ar bet kuriai kitai trečiajai šaliai iki atsisakymo laikotarpio pabaigos turi būti patikslintas, siekiant pagerinti vartotojų apsaugą.

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis suderinama su 6 straipsniu, taip pat paaiškinamas tekstas.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) Papildomoms sutartims išankstinio mokėjimo draudimas taikomas tik tais atvejais, kai papildoma sutartis sudaroma su ja susijusios pagrindinės sutarties atsisakymo laikotarpiu.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b) Be to, perpardavimo sutartims išankstinio mokėjimo draudimas turėtų būti taikomas iki faktiškai įvyks pardavimas arba iki nutrūks perpardavimo sutartis.

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis suderinama su 6 straipsniu ir paaiškinamas tekstas.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 c konstatuojamoji dalis(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8c) Atsižvelgiant į šiuo metu vartotojams kylančios problemos pobūdį, vartotojams ir verslui būtų naudinga, jei prekiautojams ilgalaikiais atostogų produktais būtų nustatyta pareiga pateikti pakankamai įrodymų dėl finansinių garantijų nemokumo atveju.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Tuo atveju, jei atsisakoma sutarties, kurios visa kaina arba jos dalis mokama kreditu, kurį vartotojui suteikia prekiautojas arba trečioji šalis pagal susitarimą tarp trečiosios šalies ir prekiautojo, susitarimas dėl kredito turėtų būti nutrauktas netaikant jokios baudos. Tai turėtų būti taikoma ir papildomoms sutartims, pavyzdžiui, sutartims dėl narystės keitimosi sistemose.

(9) Tuo atveju, jei atsisakoma sutarties, kurios visa kaina arba jos dalis mokama kreditu, kurį vartotojui suteikia prekiautojas arba trečioji šalis pagal susitarimą tarp trečiosios šalies ir prekiautojo, susitarimas dėl kredito turėtų būti nutrauktas vartotojui nepatiriant išlaidų. Tai turėtų būti taikoma ir papildomoms sutartims.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Iš vartotojo negali būti atimta šia direktyva suteikiama apsauga. Šis principas turėtų būti taikomas net jei sutarčiai taikoma ne valstybės narės teisė.

(10) Iš vartotojo negali būti atimta šia direktyva suteikiama apsauga. Šis principas turėtų būti taikomas net jei sutarčiai taikoma trečiosios šalies teisė, o nekilnojamasis turtas yra Europos Sąjungos valstybėje narėje. Šiuo tikslu šios direktyvos nuostatos, susijusios su atsisakymo laikotarpiu ir informacijos pateikimo reikalavimais, turėtų būti laikomos nuostatomis, nuo kurių negalima nukrypti sutartimi, kaip nurodyta ... Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. …/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I)1.

1 OL L XX, xx/xx/xx, p. x.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Reikia užtikrinti, kad asmenys ar organizacijos, pagal nacionalinę teisę turinčios teisėtų interesų šioje srityje, turėtų teisines priemones iškelti bylą už šios direktyvos nuostatų pažeidimus.

(12) Reikia užtikrinti, kad asmenys ar organizacijos (įskaitant licencijas išduodančias nacionalines arba ES institucijas, reglamentuojančias į šios direktyvos taikymo sritį patenkančius produktus), pagal nacionalinę arba ES teisę turinčios teisėtų interesų šioje srityje, turėtų teisines priemones iškelti bylą už šios direktyvos nuostatų pažeidimus.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) Pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe arba ilgalaikių atostogų produktų sutartims taikytina teisė turėtų būti nustatoma remiantis Reglamento (EB) Nr. .../2008 (Roma I) 6 straipsniu. Teismai, kurie pagal savo jurisdikciją gali pradėti procesus dėl pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe ar ilgalaikių atostogų produktų, įskaitant papildomus ar antrinius santykius, turėtų būti nustatomi remiantis 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo1 4 skirsniu (Briuselio I reglamentas), išskyrus atvejus, kai ginčas susijęs su teisės in rem buvimu, pobūdžiu ar taikymo sritimi.

_______________

1 OL L 12, 2001 1 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

Pagrindimas

Siekiant užbėgti už akių nereikalingiems ginčams, turėtų būti pašalintos visos abejonės dėl jurisdikcijos.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Valstybės narės turi užtikrinti, kad vartotojai būtų veiksmingai informuojami apie nacionalines nuostatas, kuriomis perkeliama ši direktyva, ir skatinti prekiautojus informuoti apie elgesio kodeksus, galiojančias šioje srityje.

(14) Vartotojai turi būti veiksmingai informuojami apie šioje direktyvoje nustatytas jų teises. Prekiautojai turėtų informuoti vartotojus apie savo elgesio kodeksus, galiojančius šioje srityje.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 a konstatuojamoji dalis(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14 a) Valstybės narės turėtų skatinti atitinkamą ūkinę veiklą vykdančias įmones įsteigti (ES) šakines organizacijas, siekiant užtikrinti, kad glaudžiai bendradarbiaujant su įpareigotomis institucijomis būtų parengti ir tvarkomi elgesio kodeksai.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a konstatuojamoji dalis(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros1 34 punktą valstybės narės turėtų paisydamos Bendrijos ir savo interesų parengti lenteles, iš kurių būtų kuo aiškiau matyti, kaip ši direktyva dera su perkėlimo į nacionalinę teisę priemonėmis, ir jas paskelbti.

_________

OL C 321, 2003 12 31, p.1

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą siekiama, kad būtų vykdomas Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL C 321, 2003 12 31, p. 1).

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma vartotojų apsaugai, susijusiai su kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe ir ilgalaikių atostogų produktų pardavimo bei keitimo aspektais. Ji taip pat taikoma teisės pakaitomis naudotis bendra nuosavybe perpardavimui ir keitimuisi pakaitiniu naudojimosi bendra nuosavybe.

1. Šios direktyvos tikslas – prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo ir pasiekti aukštą vartotojų apsaugos lygį suderinant valstybių narių įstatymus, taisykles ir administracines nuostatas, susijusias su kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe ir ilgalaikių atostogų produktų rinkodaros, pardavimo ir perpardavimo bei keitimosi pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe teise aspektais.

Ši direktyva taikoma prekiautojo ir vartotojo sudarytiems sandoriams.

Ši direktyva taikomas prekiautojo ir vartotojo sudarytiems sandoriams.

Šia direktyva nepažeidžiami nacionaliniai teisės aktai, kuriuose nustatytos bendrosios sutarčių teisės priemonės, suteikiančios vartotojui galimybę nutraukti sutartį.

Šia direktyva nepažeidžiami nacionaliniai teisės aktai, kuriuose nustatytos:

bendrosios sutarčių teisės priemonės,

– nacionaliniai reikalavimai dėl kilnojamojo arba nekilnojamojo turto registracijos ir perdavimo, steigimosi sąlygų arba leidimų suteikimo tvarkos,

– taisyklės, pagal kurias nustatomas teisių, kurios yra į direktyvos taikymo sritį patenkančių sutarčių objektas, teisinis pobūdis.

2. Siekdamos užtikrinti aukštesnį vartotojų apsaugos lygį, valstybės narės gali šia direktyva derinamų nuostatų srityje toliau taikyti griežtesnes nacionalines nuostatas, kurios susijusios su:

 

(a) teisės atsisakyti sutarties laikotarpio pradžia;

 

(b) teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo būdais;

 

(c) teisės atsisakyti sutarties pasinaudojimo pasekmėmis.

 

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) „pakaitinis naudojimasis bendra nuosavybe“ – tai sutartis, galiojanti ilgiau nei vienerius metus, pagal kurią vartotojas už atlygį įgyja teisę naudotis vienu ar keliais būstais daugiau nei vienam vizitui.

(a) „pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe sutartis“ – tai sutartis, galiojanti ilgiau nei vienerius metus, pagal kurią vartotojas už atlygį įgyja teisę periodiškai naudotis vienu ar keliais būstais;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) „ilgalaikis atostogų produktas“ – tai sutartis, galiojanti ilgiau nei vienerius metus, pagal kurią vartotojas už atlygį įgyja visų pirma teisę gauti nuolaidas ar kitokias palankias sąlygas apgyvendinimui, atskirai ar kartu su kelione arba kitoms paslaugoms;

(b) „ilgalaikio atostogų produkto sutartis“ – tai sutartis, galiojanti ilgiau nei vienerius metus, pagal kurią vartotojas už atlygį įgyja visų pirma teisę gauti nuolaidas ar kitokias palankias sąlygas apgyvendinimui, naudojantis kitomis patalpomis ar be jų, atskirai ar kartu su kelione arba kitoms paslaugoms;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) „keitimasis“ – tai sutartis, pagal kurią vartotojas už atlygį prisijungia prie sistemos, suteikiančios galimybę pakeisti pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe vietą ir (arba) laiką mainų būdu;

(d) „keitimosi sutartis“ – tai papildoma sutartis, pagal kurią vartotojas už atlygį prisijungia prie mainų sistemos, suteikiančios galimybę naudotis būstu ar kitomis pridėtinės vertės turinčiomis paslaugomis mainais už kitiems suteiktą galimybę laikinai naudotis jo pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe teisėmis;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(g) „papildoma sutartis“ reiškia bet kokią sutartį, kuri priklauso nuo kitos sutarties.

(g) „papildoma sutartis“ reiškia bet kokią sutartį, kuri susijusi su pagrindine sutartimi, t. y. pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe sutartimi arba ilgalaikio atostogų produkto sutartimi;

Pagrindimas

Teisiniu požiūriu žodis “susijusi“ atrodo tinkamesnis.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ga) „patvarioji laikmena“ – tai priemonė, kurią naudodamas vartotojas gali saugoti jam asmeniškai skirtą informaciją taip, kad informacija tam tikrą laiką, kuris atitiktų šios informacijos pobūdį, būtų prieinama ateityje ir kad saugomą informaciją būtų galima atgaminti nepakitusią;

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo vartotojams ir prekiautojams, būtina aiškesnė apibrėžtis.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies g b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(gb) „elgesio kodeksas“ – tai susitarimas arba taisyklių rinkinys, kuris nenumatytas valstybių narių įstatymuose, taisyklėse ir administracinėse nuostatose, kuriame reglamentuojamas prekiautojų elgesys ir kurį prekiautojai įsipareigoja taikyti vienai ar kelioms komercinėms praktikoms arba viename ar keliuose verslo sektoriuose .

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo vartotojams ir prekiautojams, būtina aiškesnė apibrėžtis.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet kokioje reklamoje turi būti nurodyta galimybė gauti 2 dalyje nurodytą informaciją raštu ir kur ją galima gauti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet kokioje reklamoje būtų aiškiai nurodyta, jog į bet kokį prekiautojo pateiktą sutarties pasiūlymą bus įtraukta 2 dalyje nurodyta informacija, ir įrašyta, kaip ją galima gauti.

 

 

2. Kiekvienam informacijos prašančiam vartotojui prekiautojas pateikia informaciją raštu, kurioje be bendro produkto aprašymo, pateikiama bent trumpa ir tiksli informacija šiais klausimais, jei reikalinga:

2. Gerokai prieš vartotojui sudarant sutartį prekiautojas vartotojui pateikia aiškią ir glaustą informaciją raštu, atitinkamais atvejais nurodydamas bendrą produkto aprašymą, 5 straipsnyje numatytą teisę atsisakyti sutarties ir išankstinių mokėjimų draudimą sutarties atsisakymo laikotarpiu. Be to, vartotojus gauna informaciją šiais klausimais, jei reikalinga:

(a) pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe atvejais – informaciją, nurodytą I priede, jei sutartis susijusi su statomu būstu – II priede nurodytą informaciją;

(a) pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe sutarties atvejais – informaciją, nurodytą I priede, jei sutartis susijusi su statomu būstu – II priede nurodytą informaciją;

(b) ilgalaikio atostogų produkto atveju – III priede nurodytą informaciją;

(b) ilgalaikio atostogų produkto sutarties atveju – III priede nurodytą informaciją;

(c) perpardavimo atveju – IV priede nurodytą informaciją;

(c) perpardavimo sutarties atveju – IV priede nurodytą informaciją;

(d) keitimosi atveju – V priede nurodytą informaciją.

(d) keitimosi sutarties atveju – V priede nurodytą informaciją.

 

Prekiautojas pateikia informaciją nemokamai popieriuje arba naudodamas kitokią patvariąją laikmeną.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Tuo pačiu metu ir tuo pačiu būdu, kaip ir pateikiant 2 dalyje minimą informaciją, prekiautojas taip pat vartotojui praneša, kad pagal tarptautinę privatinę teisę sutarčiai gali būti taikoma ne vartotojo valstybės teisė ir kad galimi ginčai gali būti pateikiami spręsti ne tam teismui, kurio jurisdikcijoje vartotojas nuolat arba įprastai gyvena.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Perpardavimo atveju prekiautojo pareiga pateikti informaciją pagal 2 dalį taikoma vartotojui, kuris gali sudaryti perpardavimo sutartį.

3. Perpardavimo sutarties atveju prekiautojo pareiga pateikti informaciją pagal 2 dalį taikoma vartotojui, kuris gali sudaryti perpardavimo sutartį.

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 2 straipsniu.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. 2 dalyje nurodyta informacija rengiama viena oficialiųjų Bendrijos kalbų, kurią pasirenka vartotojas.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalyje nurodyta informacija būtų pateikta raštu ar naudojant kitokią patvariąją laikmeną, lengvai skaitomo dydžio raidėmis ir rengiama valstybės narės, kurios piliečiu yra arba kurioje gyvena vartotojas, kalba arba viena iš kalbų, kuri (-ios) yra oficialioji (-iosios) Bendrijos kalba (-os), kurią pasirenka vartotojas. Vis dėlto valstybė narė, kurioje gyvena vartotojas, gali reikalauti, kad sutartis visada būtų parengta bent jau jos kalba arba kalbomis, kuri (-ios) turi būti oficialioji (-iosios) Bendrijos kalba (-os), taip pat kad prekiautojas pateiktų vartotojui patvirtintą sutarties vertimą valstybės narės, kurioje yra turto objektas, kalba arba viena iš kalbų, kuri (-ios) yra oficialioji (-iosios) Bendrijos kalba (-os).

Pagrindimas

Vartotojas retai gali priversti prekiautoją įgyvendinti vartotojo laisvą pasirinkimą. Turi būti pasirinkimas tarp valstybės narės, kurioje gyvena vartotojas, kalbos (-ų) ir valstybės narės, kurios piliečiu yra vartotojas, kalbos (-ų). Be to, reikia atkreipti dėmesį į poreikį stebėti, kaip taikoma direktyva, ypač tose valstybėse narėse, kuriose sutartims dėl pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe taikomi notarinės registracijos reikalavimai; taigi turi būti išsaugota Direktyvoje 94/47 nurodyta su kalbų vartojimu susijusi tvarka.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sutartis

Bendrosios nuostatos dėl pagrindinių ir papildomų sutarčių

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad sutartis būtų sudaroma raštu ir rengiama viena oficialiųjų Bendrijos kalbų, kurią pasirenka vartotojas.

4. Valstybės narės užtikrina, kad sutartis būtų sudaroma raštu ar naudojant kitokią patvariąją laikmeną, lengvai skaitomo dydžio raidėmis ir rengiama valstybės narės, kurios piliečiu yra arba kurioje gyvena vartotojas, kalba arba viena iš kalbų, kuri (-ios) yra oficialioji (-iosios) Bendrijos kalba (-os), kurią pasirenka vartotojas. Vis dėlto valstybė narė, kurioje gyvena vartotojas, gali reikalauti, kad sutartis visada būtų parengta bent jau jos kalba arba kalbomis, kuri (-ios) turi būti oficialioji (-iosios) Bendrijos kalba (-os), taip pat kad prekiautojas pateiktų vartotojui patvirtintą sutarties vertimą valstybės narės, kurioje yra turto objektas, kalba arba viena iš kalbų, kuri (-ios) yra oficialioji (-iosios) Bendrijos kalba (-os).

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta rašytinė informacija yra sutarties sudedamoji dalis ir yra nekeičiama, jei šalys aiškiai nesusitaria kitaip arba pakeitimai daromi dėl nuo prekiautojo valios nepriklausančių aplinkybių.

Apie pakeitimus dėl nuo prekiautojo valios nepriklausančių aplinkybių pranešama vartotojui iki sutarties sudarymo.

 

Sutartyje aiškiai nurodomi visi tokie pakeitimai.

2. 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta rašytinė informacija yra sutarties sudedamoji dalis ir yra nekeičiama, išskyrus tuos atvejus, kai šalys susitaria kitaip arba kai pakeitimai daromi dėl neįprastų ar nenumatytų, nuo prekiautojo valios nepriklausančių aplinkybių, kurių pasekmių nebūtų buvę galima išvengti net ėmusis visų būtinų atsargumo priemonių.

 

 

Apie tokius 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos pakeitimus vartotojui iki sutarties sudarymo pranešama popieriuje arba naudojant kitokią patvariąją laikmeną.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Jei I priedo a–o punktuose, II priedo a, b ir d punktuose, III priedo a–i punktuose, IV priedo a–g punktuose bei V priedo a–k punktuose nurodyta informacija nebuvo pateikta raštu ar naudojant kitokią patvariąją laikmeną, laikoma, kad sutartis vartotojui privalomosios galios neturi.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Be informacijos, nurodytos 3a straipsnio 2 dalyje, sutartyje:

 

a) nurodoma šalių tapatybė ir jų gyvenamoji vieta (buveinės adresas);

 

b) nurodoma sutarties sudarymo data ir vieta;

 

c) pateikiami abiejų šalių parašai.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Sutarties sudarymo metu vartotojas gauna sutarties kopiją popieriuje arba naudojant kitokią patvariąją laikmeną.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Kai pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe sutartis finansuojama iš paskolos, apie kurią prekiautojas informuotas, pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe sutartis laikoma sudaryta su sąlyga, kad paskola bus suteikta iki 5 straipsnio 1 dalyje nurodyto sutarties atsisakymo laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atitinkamas sutarties nuostatas vartotojas pasirašo atskirai.

Atitinkamas sutarties nuostatas vartotojas pasirašo atskirai.

 

2. Pagrindinėje arba perpardavimo sutartyje pateikiamas kontrolinis sąrašas, kuris naudojamas siekiant pabrėžti šioje direktyvoje vartotojams suteiktas teises ir palengvinti atsisakymo teisės įgyvendinimą pagal 5 straipsnį.

 

Kontrolinis sąrašas turėtų būti sudarytas naudojant standartines formas, pateikiamas visomis Bendrijos kalbomis, kartu pridedant nuplėšiamą formą sutarties atsisakymo teisei įgyvendinti.

 

Kontroliniame sąraše trumpai ir aiškiai nurodoma:

 

visų sutarties šalių tapatybė ir gyvenamoji vieta (buveinė),

 

teisės, kuri yra pagrindinės sutarties objektas, pobūdis,

 

tikslus laikotarpis, kurio metu teisė, esanti pagrindinės sutarties objektu, gali būti įgyvendinama ir, jei reikia, jo trukmė,

 

data, nuo kurios vartotojas gali pradėti įgyvendinti sutartyje nustatytas teises,

 

kaina, kurią vartotojas privalo sumokėti už teisę pakaitomis naudotis bendra nuosavybe, ilgalaikį atostogų produktą arba perparduodančio prekiautojo suteiktas paslaugas,

 

išlaidos, susijusios su pakaitiniu naudojimusi bendra nuosavybe arba ilgalaikiu atostogų produktu,

 

esant reikalui, infrastruktūra ir paslaugos, kuriomis vartotojas galės naudotis,

 

galimybės dalyvauti keitimosi sistemoje,

 

informacija apie laikotarpio, kuriuo galima pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, trukmę,

 

informacija apie išankstinių mokėjimų draudimą,

 

informacija apie tai, ar prekiautojas pasirašė elgesio kodeksą.

Pagrindimas

Siekiant, kad vartotojas atkreiptų dėmesį ir aiškiau suvoktų savo teisę atsisakyti sutarties, sutartyje pateikiamas kontrolinis sąrašas.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1-3 dalys

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad po sutarties pasirašymo per keturiolika dienų nuo to momento, kai abi šalys pasirašo sutartį arba kai abi šalys pasirašo įpareigojančią preliminarią sutartį, vartotojas turėtų teisę atsisakyti sutarties, nepateikdamas jokių atsisakymo priežasčių. Jeigu keturioliktoji šio laikotarpio diena yra nedarbo diena, laikotarpis pratęsiamas iki pirmos po jos einančios darbo dienos.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jei prie sutarties nepridėta visa informacija, nurodyta I priedo a–p punktuose ir II priedo a ir b punktuose, bet informacija pateikiama raštu per tris mėnesius nuo sutarties pasirašymo, atsisakymo laikotarpis prasideda nuo to dienos, kai vartotojas gauna tą informaciją.

3. Jei I priedo a–p punktuose ir II priedo a ir b punktuose nurodyta informacija nebuvo raštu pateikta per tris mėnesius nuo sutarties pasirašymo, teisė atsisakyti baigiasi po trijų mėnesių ir keturiolikos dienų nuo sutarties pasirašymo.

1. Vartotojas turi teisę per dvidešimt vieną kalendorinę dieną atsisakyti pagrindinės arba perpardavimo sutarties, nepateikdamas jokių atsisakymo priežasčių.

 

 

 

 

 

Šis sutarties atsisakymo laikotarpis prasideda:

a) nuo sutarties arba įpareigojančios preliminarios sutarties pasirašymo dienos; arba

b) nuo dienos, kai vartotojas gavo sutartį arba įpareigojančią preliminarią sutartį, jei ta diena vėlesnė nei a punkte nurodyta data.

Pagrindimas

Pageidautina, kad vartotojai, kuriems atostogų metu parduotas pasiūlytas produktas, turėtų galimybę grįžę namo apsvarstyti sprendimą, nepatirdami galimo su pardavimu susijusio spaudimo. Tai patikimiau užtikrinama nustatant 21 dienos laikotarpį.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 ir 5 dalys

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jei vartotojas ketina pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, iki atsisakymo termino pabaigos jis apie tai turi pranešti asmeniui, kurio pavardė ir adresas nurodytas sutartyje šiam tikslui, pagal I priedo p punktą. Pripažįstama, kad nustatyto termino laikytasi, jei pranešimas (jei parengtas raštu) išsiųstas iki nustatyto laikotarpio pabaigos.

 

 

5. Jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties, jis turi atlyginti tik tas išlaidas, kurios pagal nacionalinę teisę buvo patirtos dėl pasirašant ir atsisakant sutarties atliktų teisinių formalumų, kurie turėjo būti atlikti iki 1 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos. Tokios išlaidos aiškiai nurodomos sutartyje.

4. Jei vartotojas ketina pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, iki atsisakymo termino pabaigos jis apie tai popieriuje arba naudodamas kitokią patvariąją laikmeną praneša asmeniui, kurio pavardė ir adresas nurodytas sutartyje šiam tikslui. Pripažįstama, kad nustatyto termino laikytasi, jei pranešimas išsiųstas iki nustatyto laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties pagal 3 dalį, jis neturi atlyginti jokių išlaidų.

6. Jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties, jis neturi atlyginti jokių išlaidų.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad draudžiami bet kokie vartotojo atliekami išankstiniai mokėjimai, garantijos davimas, pinigų rezervavimas kredito kortelėje, aiškus skolos patvirtinimas ar bet koks kitas atlyginimas prekiautojui ar kitai trečiajai šaliai iki laikotarpio, per kurį vartotojas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties pagal 5 straipsnio 1–3 dalis, pabaigos.

 

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų draudžiami bet kokie vartotojo atliekami išankstiniai mokėjimai, garantijos davimas, pinigų rezervavimas sąskaitose, aiškus skolos patvirtinimas ar bet koks kitas atlyginimas prekiautojui ar kitai trečiajai šaliai už teisę pakaitomis naudotis bendra nuosavybe arba ilgalaikį atostogų produktą iki laikotarpio, per kurį vartotojas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties pagal 5 straipsnio 1–3 dalis, pabaigos.

 

 

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. 1 dalis taikoma papildomoms sutartims, sudarytoms 5 straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Draudžiami bet kokie vartotojo atliekami mokėjimai, garantijos davimas, pinigų rezervavimas kredito kortelėje, skolos pripažinimas ar bet koks kitas atlyginimas prekiautojui ar trečiajai šaliai už perpardavimą iki faktiškai įvyksta pardavimas arba jei perpardavimo sutartis pasibaigia kitais būdais.

2. Be to, draudžiami bet kokie vartotojo atliekami išankstiniai mokėjimai, garantijos davimas, pinigų rezervavimas sąskaitose, skolos pripažinimas ar bet koks kitas atlyginimas prekiautojui ar trečiajai šaliai už perpardavimą iki faktiškai įvyksta pardavimas arba jei perpardavimo sutartis pasibaigia kitais būdais.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

Tik ilgalaikiams atostogų produktams taikomos nuostatos

1. Su ilgalaikių atostogų produktų sutartimis susiję mokėjimai atliekami pagal pakopomis išdėstytą grafiką. Jei sutartis galioja ne ilgiau kaip dešimt metų, mokėjimai, įskaitant galimus narystės mokesčius, padalinami į mažiausiai tris įmokas, kurios turi būti lygiavertės, o jei sutartis galioja ilgiau kaip dešimt metų, jie padalinami į mažiausiai penkias įmokas, kurios turi būti lygiavertės. Kiekvienos įmokos terminas apskaičiuojamas pagal sutarties trukmę taip, kad laikotarpiai tarp kiekvienos įmokos būtų lygūs. Prekiautojas raštu popieriuje arba naudodamas kitokią patvariąją laikmeną bent 14 kalendorinių prieš kiekvienos įmokos terminą išsiunčia reikalavimą ją įmokėti.

Nepažeidžiant 5 straipsnyje nurodytos teisės atsisakyti sutarties, pradedant antrosios įmokos apmokėjimu vartotojas gali nutraukti sutartį pranešdamas apie tai prekiautojui per 14 kalendorinių dienų po to, kai gavo reikalavimą mokėti bet kurią įmoką, ir neprivalo mokėti jokios baudos. Ši teisė nepažeidžia pagal galiojančius teisės aktus numatytų teisių nutraukti sutartį.

2. Valstybės narės užtikrina, kad prekiautojams ilgalaikiais atostogų produktais būtų nustatyta pareiga pateikti pakankamai įrodymų dėl finansinių garantijų nemokumo atveju.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties dėl pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe arba dėl ilgalaikio atostogų produkto, visos papildomos sutartys, įskaitant keitimosi, baigiasi automatiškai netaikant jokių baudų.

1. Jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti pagrindinės sutarties, visos papildomos sutartys nutraukiamos automatiškai, vartotojui nepatiriant jokių išlaidų.

2. Jei visa kaina arba jos dalis mokama kreditu, kurį vartotojui suteikia prekiautojas arba trečioji šalis pagal trečiosios šalies ir prekiautojo susitarimą, susitarimas dėl kredito pasibaigia netaikant jokios baudos, jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti pagrindinės sutarties pagal 5 straipsnį.

 

3. Valstybės narės nustato išsamias tokių sutarčių pabaigos taisykles.

2. Jei visa kaina arba jos dalis mokama kreditu, kurį vartotojui suteikia prekiautojas arba trečioji šalis pagal trečiosios šalies ir prekiautojo susitarimą, susitarimas dėl kredito nutraukiamas vartotojui nepatiriant jokių išlaidų, jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti pagrindinės sutarties pagal 5 straipsnio 1 dalį.

3. Vartotojas gali nutraukti sandorį bet kuriuo metu.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jei sutartyje taikoma teisė yra valstybės narės teisė, visos sutarties sąlygos, pagal kurias vartotojas atsisako šioje direktyvoje nurodytų teisių, yra neįpareigojančios.

Valstybės narės užtikrina, kad jei sutartyje taikoma teisė yra valstybės narės teisė, vartotojas negali atsisakyti šioje direktyvoje jam suteiktų teisių, nebent šioje direktyvoje nurodyta kitaip.

2. Neatsižvelgiant į tai, kokia teisė taikoma, iš vartotojo neatimama šia direktyva suteikta apsauga, jei atitinkamas nekilnojamasis turtas yra valstybės narės teritorijoje arba sutartis buvo pasirašyta valstybėje narėje.

 

Pagrindimas

Šis turinys dabar įtrauktas į naujuosius 8a ir 8b straipsnius.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8a straipsnis

 

Taikytina teisė ir jurisdikcija

 

1. Pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe arba ilgalaikių atostogų produktų sutartims taikytina teisė nustatoma remiantis Reglamento (EB) Nr. .../2008 (Roma I) 6 straipsniu.

 

2. Teismai, kurie pagal savo jurisdikciją gali pradėti procesus dėl pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe ar ilgalaikių atostogų produktų, įskaitant papildomus ar antrinius santykius, nustatomi remiantis Reglamento (EB) Nr. 44/2001 4 skirsniu (Vartotojų sutartys), išskyrus atvejus, kai ginčas susijęs su teisės in rem buvimu, pobūdžiu ar apimtimi.

Pagrindimas

Šis paaiškinimas pageidautinas siekiant išvengti nereikalingo bylinėjimosi ir kreipimosi į Europos Teisingumo Teismą.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8b straipsnis

Viršesnės imperatyvios nuostatos

 

Šios direktyvos nuostatos, susijusios su atsisakymo laikotarpiu ir informacijos pateikimo reikalavimais, turėtų būti laikomos nuostatomis, nuo kurių negalima nukrypti sutartimi, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. ..../2008 (Roma I).

Pagrindimas

Paaiškinama teisinė padėtis.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 ir 2 dalys, įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų imamasi tinkamų ir veiksmingų priemonių, kuriomis užtikrinama, kad šios direktyvos būtų laikomasi vartotojų interesams apsaugoti.

2. 1 dalyje nurodytos priemonės apima nuostatas, kurių pagrindu viena ar daugiau iš toliau išvardytų nacionalinės teisės aktais nustatytų institucijų, vadovaudamosi nacionalinės teisės aktais, galėtų imtis veiksmų prieš kreipiantis į teismus ar kompetentingas administracines institucijas, kad užtikrintų nacionalinių šios direktyvos įgyvendinimo nuostatų taikymą:

1. Valstybės narės užtikrina ir prižiūri, kad jų prekiautojai iš esmės laikytųsi šios direktyvos ir būtų vadovaujamasi vartotojų interesais.

 

2. Viena ar daugiau iš toliau išvardytų nacionalinės teisės aktais nustatytų institucijų, vadovaudamosi nacionalinės teisės aktais, turi teisę kreiptis į teismus ar kompetentingas administracines institucijas, kad užtikrintų nacionalinių šios direktyvos įgyvendinimo nuostatų taikymą:

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) viešosios valdžios įstaigos arba jų atstovai;

(a) viešosios valdžios institucijos ar įstaigos arba jų atstovai;

Pagrindimas

Paaiškinimas siekiant apimti kitų tipų organizacijas.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi tinkamų priemonių vartotojui informuoti apie nacionalinius taisės aktus, kuriais perkeliama ši direktyva, ir, jei reikia, skatina prekiautojus informuoti vartotojus apie jų veiklos taisykles.

1. Valstybės narės imasi tinkamų priemonių vartotojui informuoti apie nacionalinius teisės aktus, kuriais perkeliama ši direktyva.

 

Valstybės narės skatina rengti elgesio kodeksus ir užtikrina, kad, jei reikia, vartotojai būtų informuojami apie šiuos elgesio kodeksus.

Valstybės narės skatina atitinkamą ūkinę veiklą vykdančias įmones įkurti (ES) šakines organizacijas, siekiant užtikrinti, kad bendradarbiaujant su įpareigotomis institucijomis būtų parengti ir tvarkomi elgesio kodeksai.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies 1 a ir 1 b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad (ES) šakinės organizacijos suteiktų vartotojams galimybę naudotis alternatyvia ginčų sprendimo sistema nagrinėjant skundus.

Valstybės narės skatina ir remia šių šakinių organizacijų veiklą kuriant Europos masto savanorišką kokybės ženklą, siekiant, kad prekiautojai, kuriems šis ženklas suteiktas, galėtų naudoti valstybių narių patvirtintą ir remiamą oficialų aitvaro formos ženklą.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų prieinama visa informacija apie teisines priemones, kuriomis pagal Briuselio I reglamentą gali naudotis vartotojai ir prekiautojai ir kurios susijusios su neteisminiu vartotojų ginčų sprendimu ir teisiniais teisminio bei administracinio pobūdžio veiksmais, ir kad būtų galima šiomis priemonėmis naudotis.

 

Pagrindimas

Siekdamos, kad būtų užtikrintas aukšto lygio vartotojų apsauga ir rinkos stabilumas bei skaidrumas, taip pat atsižvelgdamos į vartotojams ir prekiautojams prieinamų teisinių priemonių, nurodytų 2001 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, viešąjį pobūdį, valstybės narės turėtų užtikrinti galimybę gauti visą informaciją apie šias priemones ir galimybes jomis visapusiškai naudotis.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija peržiūri šią direktyvą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip po penkerių metų nuo nacionalinių nuostatų, kuriomis perkelta ši direktyva, taikymo datos.

Komisija peržiūri šią direktyvą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip po trejų metų nuo nacionalinių nuostatų, kuriomis perkelta ši direktyva, taikymo datos.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad šio reglamento nuostatas būtų galima aptarti galimoje diskusijoje dėl vartotojų apsaugos horizontaliosios priemonės, pageidautina ankstyva peržiūra.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Direktyva 94/47/EEB panaikinama.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal III priedo atitikmenų lentelę.

Direktyva 94/47/EB panaikinama.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal VI priedo atitikmenų lentelę.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(a) šalių tapatybė ir gyvenamoji vieta (buveinės adresas), įskaitant konkrečią informaciją apie prekiautojo teisinį statusą sutarties sudarymo momentu, šalių parašai ir data bei vieta, kurioje sutartis sudaryta;

I. Informacija apie prekiautoją

(a) šalių tapatybė ir gyvenamoji vieta (buveinės adresas), įskaitant konkrečią informaciją apie prekiautojo teisinį statusą sutarties sudarymo momentu, šalių parašai ir data bei vieta, kurioje sudaryta pagrindinė sutartis;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties objektas, pobūdis ir nuostata, kurioje nustatomos tos teisės įgyvendinimo sąlygos valstybės(-ių) narės(-ių) teritorijoje, kurioje yra atitinkamas turtas, ir ar tos sąlygos buvo įvykdytos arba, jei nebuvo įvykdytos, kokias sąlygas dar reikia įvykdyti;

II. Informacija apie įgytas teises

(b) tikslus teisės, kuri yra pagrindinės sutarties objektas, pobūdis ir nuostata, kurioje nustatomos tos teisės įgyvendinimo sąlygos valstybės(-ių) narės(-ių) teritorijoje, kurioje yra atitinkamas turtas, ir ar tos sąlygos buvo įvykdytos arba, jei nebuvo įvykdytos, kokias sąlygas dar reikia įvykdyti;

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo b a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(ba) tikslus laikotarpis, kuriuo teisė, esanti sutarties objektu, gali būti įgyvendinama ir, jei reikia, jo trukmė; data, nuo kurios vartotojas gali pradėti įgyvendinti sutartyje nustatytas teises;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(c) jei sutartyje kalbama apie konkretų nekilnojamąjį turtą, tikslus to turto ir jo buvimo vietos aprašymas; jei sutartyje kalbama apie kelis turto objektus (kelias poilsiavietes), tinkamas turto objektų ir jų buvimo vietos aprašymas; jei sutartyje kalbama apie kitokį gyvenamąjį būstą nei nekilnojamasis turtas, tinkamas gyvenamojo būsto ir įrangos aprašymas;

III. Informacija apie turto objektus

(c) jei pagrindinėje sutartyje kalbama apie konkretų nekilnojamąjį turtą, išsamus to turto ir jo buvimo vietos aprašymas; jei pagrindinėje sutartyje kalbama apie kelis turto objektus (kelias poilsiavietes), tinkamas turto objektų ir jų buvimo vietos aprašymas; jei pagrindinėje sutartyje kalbama apie kitokį gyvenamąjį būstą nei nekilnojamasis turtas, tinkamas gyvenamojo būsto ir įrangos aprašymas;

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) paslaugos (pvz., elektra, vanduo, priežiūra, šiukšlių išvežimas), kuriomis vartotojas turi arba turės teisę naudotis, ir šių paslaugų teikimo sąlygos;

Išbraukta.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) bendra įranga, pvz.: baseinas, suomiška pirtis ir t. t., kuria vartotojas turi arba gali turėti teisę naudotis, ir, prireikus, naudojimosi ja sąlygos;

Išbraukta.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(fa) jei sutartyje numatyta teisė apsigyventi viename iš gyvenamajam kompleksui priklausančių būstų, informacija apie vartotojo galimybės apsigyventi bet kuriame būste bet kuriuo metu apribojimus;

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

IV. Informacija apie sąnaudas

 

(fb) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti;

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(g) tikslus aprašymas, kaip visos išlaidos bus paskirstytos vartotojams bei kaip ir kada tokios išlaidos gali būti didinamos; jei reikia, informacija apie tai, ar yra kokie nors mokesčiai, hipoteka, įkeitimas ar bet kokios kitos turto sulaikymo teisės, taikomos gyvenamajam būstui;

(g) tinkamas visų su pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe sutartimi susijusių išlaidų aprašymas; informacija apie tai, kaip šios išlaidos bus paskirstytos vartotojams bei kaip ir kada tokios išlaidos gali būti didinamos; jei reikia, informacija apie tai, ar yra kokie nors mokesčiai, hipoteka, įkeitimas ar bet kokios kitos turto sulaikymo teisės, taikomos gyvenamajam būstui;

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(h) tikslus laikotarpis, kuriuo teisė, esanti sutarties objektu, gali būti įgyvendinama ir, jei reikia, jos trukmė; data, nuo kurios vartotojas gali pradėti įgyvendinti sutartyje nustatytas teises;

Išbraukta.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(i) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti, apytikslė suma, kurią vartotojas turi mokėti už naudojimąsi bendra įranga ir paslaugomis; mokesčių, susijusių su naudojimusi turtu, apskaičiavimo pagrindas, privalomieji įstatymu nustatyti mokesčiai (pavyzdžiui, valstybiniai mokesčiai ir rinkliavos) ir papildomos administravimo išlaidos (pvz.: valdymo, priežiūros ir remonto);

Išbraukta.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(k) yra galimybė ar ne dalyvauti sutartyje nustatytų teisių keitimosi ar perpardavimo sistemoje, informacija apie atitinkamas sistemas ir nuoroda apie išlaidas, susijusias su perpardavimu arba keitimusi pagal tas sistemas;

(k) yra galimybė ar ne dalyvauti sutartyje nustatytų teisių keitimosi ar perpardavimo sistemoje, informacija apie atitinkamą mainų sistemą ir nuoroda apie išlaidas, susijusias su perpardavimu arba keitimusi pagal šią sistemą;

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(l) kalba(-os), kuriomis galima bendrauti sutarties klausimais po pardavimo, pavyzdžiui, dėl valdymo sprendimų, išlaidų didinimo ir pasiteiravimų bei skundų tvarkymo;

Išbraukta.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

(m) informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir sutarties atsisakymo pasekmės, įskaitant konkrečią informaciją apie išlaidų, kurias vartotojo bus paprašyta atlyginti pagal 5 straipsnio 5 dalį, jei jis pasinaudos teise atsisakyti, pobūdį ir dydį; jei reikia, informacija apie susitarimus dėl kredito ir papildomos sutarties, susijusios su sutartimi, pabaigos sąlygas, jei atsisakoma sutarties; informacija apie tokio atsisakymo sąlygas;

V. Informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir sutartį nutraukti

(m) informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir sutarties atsisakymo pasekmės; atitinkamais atvejais – informacija apie susitarimų dėl kredito ir kitų papildomų sutarčių, susijusių su pagrindine sutartimi, nutraukimo sąlygas, jei atsisakoma sutarties, pvz., apie pinigų susigrąžinimo arba kitas investicines programas; informacija apie tokio atsisakymo sąlygas;

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(ma) sutarties nutraukimo sąlygos, pasekmės ir informacija apie vartotojo pareigą padengti dėl sutarties nutraukimo galinčias atsirasti išlaidas;

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo n punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(n) informacija apie išankstinio mokėjimo draudimą laikotarpiu, per kurį vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties pagal 5 straipsnio 1–3 punktus;

Išbraukta.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo o punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(o) nuoroda kam ir kaip turi būti siunčiamas pranešimas apie atsisakymą;

Išbraukta.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo p punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(p) elgesio kodekso buvimas, turinys, kontrolė ir įgyvendinimas;

VI. Papildoma informacija

(p) informacija apie tai, ar prekiautojas pasirašė elgesio kodeksą ir nuoroda, kur jį rasti;

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme iš prekiautojo reikalaujama vartotojams pateikti gausią informaciją apie elgesio kodeksus. Šios neesminės informacijos kiekis gali apsunkinti vartotoją. Panašiai būtų galima pareikalauti, kad prekiautojas pateiktų vartotojams pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe įstatymus ir kitus atitinkamus teisės aktus, taip pat kad prekiautojas įtrauktų juos sutartį.

Vartotojui iš tikrųjų svarbu žinoti tai, ar prekiautojas pasirašė elgesio kodeksą, ir tai, kur galima gauti atitinkamos informacijos.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) gyvenamojo būsto baigtumas ir paslaugos, kurioms esant gyvenamuoju būstu bus galima visapusiškai naudotis (dujų, elektros, vandens ir telefono prijungimas);

(a) gyvenamojo būsto ir kitų patalpų, kuriomis vartotojas galės naudotis, baigtumas ir paslaugos, kurioms esant būstu bus galima visapusiškai naudotis (dujų, elektros, vandens ir telefono prijungimas);

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) realus apytikris gyvenamojo būsto užbaigimo ir paslaugų, kurioms esant gyvenamuoju būstu bus galima visapusiškai naudotis (dujų, elektros, vandens ir telefono prijungimas), prijungimo galutinis terminas;

(b) realus apytikris gyvenamojo būsto ir kitų patalpų, kuriomis vartotojas galės naudotis, užbaigimo ir paslaugų, kurioms esant būstu bus galima visapusiškai naudotis (dujų, elektros, vandens ir telefono prijungimas), prijungimo galutinis terminas;

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(a) šalių tapatybė ir gyvenamoji vieta (buveinės adresas), įskaitant konkrečią informaciją apie prekiautojo teisinį statusą sutarties sudarymo momentu, šalių parašai ir data bei vieta, kurioje sutartis sudaryta;

I. Informacija apie prekiautoją

(a) už gyvenamojo būsto perdavimą, kelionių arba susijusių produktų ir paslaugų, kuriomis vartotojas gali naudotis pagal pagrindinę sutartį, pateikimą atsakingų šalių tapatybė ir oficiali verslo buveinė;

Pagrindimas

Vartotojui būtina žinoti, su kuo jis sudaro sutartį ir kas konkrečiai privalės suteikti nuolaidas.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties objektas, pobūdis;

(b) tikslus teisės, kuri yra pagrindinės sutarties objektas, pobūdis ir deramas vartotojui sutartimi suteikiamų teisių aprašymas, įskaitant vartotojo galimybės naudotis šiomis teisėmis apribojimus (pvz., ribotą naudojimosi galimybę, specialius pasiūlymus arba specialias nuolaidas);

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ca) tinkamas ir teisingas gyvenamojo būsto, kurį bus galima ateityje užsakyti, aprašymas, informacija apie nuolaidos dydį ir jo garantija, taip pat laikotarpis, kada tuo galima pasinaudoti;

Pagrindimas

Kadangi prekiautojai ilgalaikiais atostogų produktais dažnai skelbia, kad gali pasiūlyti gana įvairias apgyvendinimo ir oro linijų vežėjų paslaugas, vartotojui būtina konkrečiai žinoti, kas yra paslaugų teikėjai. Be to, vartotojams reikia žinoti, koks santykių tarp prekiautojų ilgalaikiais atostogų produktais ir jų tiekėjų pobūdis (ar įmonė naudoja ilgalaikes sutartis tarp įmonių (angl. business to business contracts), ar sudaro standartines kasmet atnaujinamas sutartis, kai kilnojamojo arba nekilnojamojo turto objektai ir (arba) skrydžiai gali būti toliau nebesiūlomi).

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

III. Informacija apie sąnaudas

(d) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti;

(d) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti, įskaitant pasikartojančias išlaidas;

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(da) atitinkamais atvejais – tikslus nuolaidos (-ų) pobūdis, pateikiant palyginimą su atitinkamo kilnojamojo arba nekilnojamojo turto objekto, kelionės ar susijusių produktų ir paslaugų visa kaina;

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nenumatyta esminė informacija, kuri reikalinga vartotojui, siekiančiam priimti pagrįstą sprendimą dėl pirkimo. Be kita ko, tais atvejais, kai siūlomos nuolaidos, gali būti nenurodytas tikslus šių nuolaidų pobūdis, palyginant su „oficialiomis“ arba „mažmeninėmis“ kainomis.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(db) paaiškinimas, kaip gali būti keičiami mokesčiai už teisės išsaugojimą, taip pat būsimų mokesčių apytikslis įvertinimas;

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(dc) informacija apie bet kokias kitas išlaidas, kurias gali patirti vartotojas ir kurios susijusios su jo numatyta teise į apgyvendinimą, keliones arba susijusius produktus ir paslaugas;

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(f) kalba(-os), kuriomis galima bendrauti sutarties klausimais po pardavimo, pavyzdžiui, dėl pasiteiravimų bei skundų tvarkymo;

Išbraukta.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

(g) informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir sutarties atsisakymo pasekmės, įskaitant konkrečią informaciją apie išlaidų, kurias vartotojo bus paprašyta atlyginti pagal 5 straipsnio 5 dalį, jei jis pasinaudos teise atsisakyti, pobūdį ir dydį; jei reikia, informacija apie susitarimus dėl kredito ir papildomos sutarties, susijusios su sutartimi, pabaigos sąlygas, jei atsisakoma sutarties; informacija apie tokio atsisakymo sąlygas;

V. Informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir sutartį nutraukti

(g) informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir sutarties atsisakymo pasekmės; atitinkamais atvejais – informacija apie susitarimų dėl kredito ir kitų papildomų sutarčių, susijusių su pagrindine sutartimi, nutraukimo sąlygas, jei atsisakoma sutarties, pvz., apie pinigų susigrąžinimo arba kitas investicines programas; informacija apie tokio atsisakymo sąlygas;

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(ga) sutarties nutraukimo sąlygos, pasekmės ir informacija apie vartotojo pareigą padengti dėl sutarties nutraukimo galinčias atsirasti išlaidas;

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(h) informacija apie išankstinio mokėjimo draudimą laikotarpiu, per kurį vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties pagal 5 straipsnio 1–3 punktus;

Išbraukta.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(i) nuoroda kam ir kaip turi būti siunčiamas pranešimas apie atsisakymą;

Išbraukta.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(j) elgesio kodekso buvimas, turinys, kontrolė ir įgyvendinimas;

VI. Papildoma informacija

(j) informacija apie tai, ar prekiautojas pasirašė elgesio kodeksą ir nuoroda, kur jį rasti;

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl direktyvos

IV priedo 1 a skirsnis (naujas) (antraštė)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

I. Informacija apie prekiautoją

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl direktyvos

IV priedo a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

II. Informacija apie teikiamas paslaugas

 

(aa) tikslus paslaugų, kurios bus teikiamos pagal sutartį (pvz., rinkodaros) aprašymas;

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl direktyvos

IV priedo b–d punktai

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

III. Informacija apie sąnaudas

(b) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti už perpardavimo paslaugas;

(b) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti už perpardavimo paslaugas;

(c) nuostata, kurioje nustatyta, kad vartotojas neturės jokių kitų išlaidų ar pareigų, nei nustatytosios sutartyje;

(c) nuostata, kurioje nustatyta, kad vartotojas neturės jokių kitų išlaidų ar pareigų, nei nustatytosios sutartyje;

(d) kalba(-os), kuriomis galima bendrauti su prekiautoju, pavyzdžiui, dėl pasiteiravimų bei skundų tvarkymo;

 

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos

IV priedo e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

(e) informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir sutarties atsisakymo pasekmės, įskaitant konkrečią informaciją apie išlaidų, kurias vartotojo bus paprašyta atlyginti pagal 5 straipsnio 5 dalį, jei jis pasinaudos teise atsisakyti, pobūdį ir dydį;

IV. Informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir sutartį nutraukti

(e) informacija apie teisę atsisakyti perpardavimo sutarties ir sutarties atsisakymo pasekmės;

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos

IV priedo f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(f) informacija apie išankstinio mokėjimo draudimą iki tol, kol faktiškai įvyks pardavimas arba perpardavimo sutartis kitaip yra pasibaigusi;

(f) informacija apie išankstinio mokėjimo draudimą, kaip numatyta pagal 6 straipsnio 3 dalį, iki tol, kol faktiškai įvyks pardavimas arba perpardavimo sutartis kitaip yra pasibaigusi;

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl direktyvos

IV priedo g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(g) nuoroda kam ir kaip turi būti siunčiamas pranešimas apie atsisakymą;

Išbraukta.

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl direktyvos

IV priedo g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ga) sutarties nutraukimo sąlygos, pasekmės ir informacija apie vartotojo pareigą padengti dėl sutarties nutraukimo galinčias atsirasti išlaidas;

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos

IV priedo h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(h) elgesio kodekso buvimas, turinys, kontrolė ir įgyvendinimas;

V. Papildoma informacija

(h) informacija apie tai, ar prekiautojas pasirašė elgesio kodeksą ir nuoroda, kur jį rasti;

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo 1 a skirsnis (naujas) (antraštė)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

I. Informacija apie prekiautoją

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

II. Informacija apie įgytas teises

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties objektas, pobūdis;

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties objektas, pobūdis ir turinys;

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(ba) tikslus laikotarpis, kuriuo teisė, esanti sutarties objektu, gali būti įgyvendinama ir, jei reikia, jos trukmė; data, nuo kurios vartotojas gali pradėti įgyvendinti sutartyje nustatytas teises;

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(bb) paaiškinimas apie keitimusi besiverčiančio prekiautojo siūlomų paslaugų pridėtinę vertę;

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(c) tinkamas turto objektų bei jų buvimo vietos aprašymas; jei sutartyje kalbama apie kitokį gyvenamąjį būstą nei nekilnojamasis turtas, tinkamas gyvenamojo būsto ir įrangos aprašymas;

III. Informacija apie turto objektus

(c) informacija apie tai, kur vartotojas gali rasti tinkamą turto objektų bei jų buvimo vietos aprašymą; jei sutartyje kalbama apie kitokį gyvenamąjį būstą nei nekilnojamasis turtas, tinkamas gyvenamojo būsto ir įrangos aprašymas;

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) tikslus laikotarpis, kuriuo teisė, esanti sutarties objektu, gali būti įgyvendinama ir, jei reikia, jos trukmė; data, nuo kurios vartotojas gali pradėti įgyvendinti sutartyje nustatytas teises;

Išbraukta.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(e) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti, apytikslė suma, kurią vartotojas turi mokėti už naudojimąsi bendra įranga ir paslaugomis; mokesčių, susijusių su naudojimusi turtu, apskaičiavimo pagrindas, privalomieji įstatymu nustatyti mokesčiai (pavyzdžiui, valstybiniai mokesčiai ir rinkliavos) ir papildomos administravimo išlaidos (pvz.: valdymo, priežiūros ir remonto);

IV. Informacija apie sąnaudas

(e) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti, apytikslė suma, kurią vartotojas turi mokėti už narystę keitimosi sistemoje ir konkrečius keitimosi sandorius;

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ea) informacija apie prekiautojo pareigą prieš susitariant dėl keitimosi nurodyti išsamią informaciją apie papildomus mokesčius, kuriuos vartotojas turės mokėti įvykus kiekvienam siūlomam keitimuisi;

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(g) kalba(-os), kuriomis galima bendrauti su prekiautoju, pavyzdžiui, dėl pasiteiravimų bei skundų tvarkymo;

Išbraukta.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(h) paaiškinimas kaip veikia keitimosi sistema; keitimosi galimybės ir būdai bei nuoroda, kiek yra poilsiaviečių ir kiek narių dalyvauja keitimosi sistemoje, taip pat konkrečių keitimosi galimybių pavyzdžiai;

(h) paaiškinimas, kaip veikia keitimosi sistema, taip pat keitimosi galimybės ir būdai bei nuoroda, kiek yra poilsiaviečių ir kiek narių dalyvauja keitimosi sistemoje, be to, kokie galimybės gauti tam tikrą vartotojo pasirinktą būstą apribojimai, pvz., dėl didžiausios paklausos laikotarpių ir (arba) galimos būtinybės užsisakyti būstą prieš daug laiko, taip pat informacija apie vartotojo į keitimosi sistemą atiduodamų pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe teisių apribojimus, atitinkamais atvejais įskaitant apribojimus, grindžiamus vartotojui priskirtų arba jo turimų taškų skaičiumi, taip pat konkrečių keitimosi galimybių pavyzdžiai;

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

(i) informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir sutarties atsisakymo pasekmės, įskaitant konkrečią informaciją apie išlaidų, kurias vartotojo bus paprašyta atlyginti pagal 5 straipsnio 5 dalį, jei jis pasinaudos teise atsisakyti, pobūdį ir dydį; jei reikia, informacija apie susitarimus dėl kredito ir papildomos sutarties, susijusios su sutartimi, pabaigos sąlygas, jei atsisakoma sutarties; informacija apie tokio atsisakymo sąlygas;

V. Informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir sutartį nutraukti

 

(i) informacija apie keitimosi sutarties savaiminį nutrūkimą, jei vartotojas sutarties atsisakymo laikotarpiu atsisako pagrindinės sutarties;

Pagrindimas

Keitimosi sutartis turi būti nutraukta, jei vartotojas pasinaudoja savo teise atsisakyti pirkimo sutarties, pagal kurią įgyjamos pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe teisės. Prekiautojai, kurių prekiauja keitimosi teise, šią informaciją privalo nurodyti savo sudaromose sutartyse. Keitimosi sutarčiai taikomas atskiras sutarties atsisakymo laikotarpis nereikalingas ir painioja vartotoją.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(j) informacija apie išankstinio mokėjimo draudimą laikotarpiu, per kurį vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties pagal 5 straipsnio 1–3 punktus;

Išbraukta.

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ja) sutarties nutraukimo sąlygos, pasekmės ir informacija apie vartotojo pareigą padengti dėl sutarties nutraukimo galinčias atsirasti išlaidas;

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo k ir l punktai

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(k) nuoroda kam ir kaip turi būti siunčiamas pranešimas apie atsisakymą;

(l) elgesio kodekso buvimas, turinys, kontrolė ir įgyvendinimas;

VI. Papildoma informacija

(k) nuoroda kam ir kaip turi būti siunčiamas pranešimas apie atsisakymą;

(l) informacija apie tai, ar prekiautojas pasirašė elgesio kodeksą ir nuoroda, kur jį rasti;

(1)

              OL L 280, 1994 10 29, p. 83.

(2)

              OL L 280, 1994 10 29, p. 83.


TEISĖS REIKALŲ KOMITETONUOMONĖ (28.3.2008)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe, ilgalaikiais atostogų produktais, perpardavimo ir keitimosi aspektais

(COM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD))

Nuomonės referentas: Antonio López-Istúriz White

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Nuo 1994 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/47/EB dėl pirkėjų apsaugos, susijusios su teisės tam tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais daiktais pirkimo sutarčių tam tikrais aspektais, priėmimo pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe sąvoka išsiplėtė, o rinkoje atsirado nauji į tai panašūs atostogų produktai. Direktyva 94/47/EB netaikoma šiems naujiems atostogų produktams ir kai kuriems sandoriams, susijusiems su pakaitiniu naudojimusi bendra nuosavybe, pavyzdžiui, perpardavimui ir keitimuisi. Be to, taikant Direktyvą 94/47/EB, įgyta patirtis parodė, kad kai kurie klausimai, kuriems direktyva taikoma, turi būti atnaujinti ar išaiškinti.

(1) Nuo 1994 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/47/EB dėl pirkėjų apsaugos, susijusios su teisės tam tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais daiktais pirkimo sutarčių tam tikrais aspektais, priėmimo pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe sąvoka išsiplėtė, o rinkoje atsirado nauji į tai panašūs arba pretenduojantys būti panašūs ir dažnai skirti tos direktyvos nuostatoms apeiti atostogų produktai. Direktyva 94/47/EB netaikoma šiems naujiems atostogų produktams ir kai kuriems sandoriams, susijusiems su pakaitiniu naudojimusi bendra nuosavybe, pavyzdžiui, perpardavimui ir keitimuisi. Be to, taikant Direktyvą 94/47/EB, įgyta patirtis parodė, kad kai kurie klausimai, kuriems direktyva taikoma, turi būti atnaujinti ar išaiškinti, kad, be kitų dalykų, nebūtų kuriami nauji atostogų produktai, kuriais siekiama apeiti šį teisės aktą.

Pagrindimas

Esamos direktyvos problema ta, kad jos nuostatas nesąžiningi ūkio subjektai per daug lengvai apeidavo. Naujosios direktyvos nuostatose turėtų būti kuo mažiau galimybių ją apeiti.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Siekiant sustiprinti teisinį aiškumą ir sudaryti galimybę vartotojams bei įmonėms visiškai pasinaudoti bendros rinkos teikiama nauda, atitinkami valstybių narių įstatymai turėtų būti labiau suderinti. Tačiau kai kuriais atvejais, valstybės narės galėtų toliau taikyti griežtesnes taisykles.

(3) Siekiant sustiprinti teisinį aiškumą ir sudaryti galimybę vartotojams bei įmonėms visiškai pasinaudoti bendros rinkos teikiama nauda, atitinkami valstybių narių įstatymai turėtų būti labiau suderinti. Kai kuriais atžvilgiais pasirodė esą reikalinga visiškai suderinti šiuos įstatymus.

Pagrindimas

Siekiant optimalaus vartotojų apsaugos lygio ir nepaisant to, kad siūloma priemonė – direktyva, kai kuriuos pagrindinius aspektus reikėtų suderinti visiškai.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Ši direktyva turi būti taikoma nepažeidžiant nacionalinių reikalavimų dėl nekilnojamojo ar kilnojamojo turto registracijos, steigimosi sąlygų, leidimų suteikimo sistemų ar reikalavimų dėl licencijų, dėl teisių, kurios yra sutarčių, kurioms taikoma ši direktyva, objektas, teisinio pobūdžio nustatymo.

(4) Ši direktyva turi būti taikoma nepažeidžiant nacionalinių reikalavimų dėl nekilnojamojo ar kilnojamojo turto pardavimo ir registracijos, steigimosi sąlygų, leidimų suteikimo sistemų ar reikalavimų dėl licencijų, dėl teisių, kurios yra sutarčių, kurioms taikoma ši direktyva, objektas, teisinio pobūdžio nustatymo.

Pagrindimas

Išaiškinimas. Nacionaliniai reikalavimai dėl turto pardavimo taip pat neturėtų būti pažeidžiami. Be to, teisinis registravimas ir daiktinė teisė glaudžiai susiję.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Atskiri produktai, kuriems taikoma ši direktyva, turėtų būti aiškiai apibrėžti, o nuostatos dėl ikisutartinės informacijos ir sutarties turi būti patikslintos ir atnaujintos.

(5) Produktų, kuriems taikoma ši direktyva, tipai turėtų būti aiškiai apibrėžti, kad direktyvos nuostatų nebūtų galima apeiti, o nuostatos dėl ikisutartinės informacijos, sutarties ir atsisakymo laikotarpio turi būti patikslintos ir atnaujintos.

Pagrindimas

Esamos direktyvos problema ta, kad jos nuostatas nesąžiningi ūkio subjektai per daug lengvai apeidavo. Naujosios direktyvos nuostatose turėtų būti kuo mažiau galimybių ją apeiti.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5a) Žinant ypatingus tam tikrų ilgalaikių atostogų produktų keliamus sunkumus, reikia tiksliai apibrėžti, kokiems produktams taikoma ši sąvoka, ir numatyti specialias taisykles piktnaudžiavimui išvengti.

Pagrindimas

Į kategoriją „ilgalaikiai atostogų produktai“ įtraukti produktai skiriasi nuo pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe, nes niekada neminimos teisės į nekilnojamąjį turtą, todėl reikia konkrečių taisyklių. Tikslus apibrėžimas reikalingas siekiant šiuos produktus atskirti nuo pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe ir nuo kitų paslaugų ir programų, kurios šioje direktyvoje neturi būti reglamentuojamos.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

5b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5b) Šioje direktyvoje numatyti „ilgalaikiai atostogų produktai“ turi būti skiriami nuo pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe, kelialapių ir nuolaidų čekių, o lojalumo ir ištikimybės programos, kurias vykdant teikiami nuolaidų čekiai arba taškai, yra sudedamoji quid pro quo atlygio už apgyvendinimo paslaugas ir skrydžių bilietus dalis ir savaime nėra produktai; svarstant, ar konkreti programa yra šioje direktyvoje nurodytas ilgalaikis atostogų produktas, galima labiausiai atsižvelgti į nebaigtinį nuolaidų ar kitos tariamai teikiamos naudos pobūdį, į tai, kad nuolaidos ar kita nauda, įgyjama tiesiogiai už užmokestį arba už taškus, kurie renkami ne pagal mokamoje apgyvendinimo vietoje praleistas naktis arba nukeliautas mylias, ir į tai, kad nuolaidas arba kitą naudą teikiantis arba jų teikimu pasirūpinantis subjektas dažnai yra kitas negu ilgalaikį atostogų produktą parduodantis subjektas.

Pagrindimas

Svarbu apibrėžti Direktyvoje nurodytus ilgalaikius atostogų produktus, įtraukiant visas jų formas ir neįtraukiant produktų ir paslaugų, kurių šioje direktyvoje reglamentuoti nesiekiama.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Draudimas iš anksto mokėti prekiautojui ar bet kuriai kitai trečiajai šaliai iki atsisakymo laikotarpio pabaigos turi būti patikslintas, siekiant pagerinti vartotojų apsaugą. Perparduodant išankstinio mokėjimo draudimas turėtų būti taikomas iki faktiškai įvyks pardavimas arba iki pasibaigs perpardavimo sutartis.

(8) Draudimas iš anksto mokėti prekiautojui ar bet kuriai kitai trečiajai šaliai turi būti patikslintas, siekiant pagerinti vartotojams teikiamą apsaugą. Perparduodant be kokio mokėjimo draudimas turėtų būti taikomas iki faktiškai įvyks pardavimas arba iki pasibaigs perpardavimo sutartis.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Tuo atveju, jei atsisakoma sutarties, kurios visa kaina arba jos dalis mokama kreditu, kurį vartotojui suteikia prekiautojas arba trečioji šalis pagal susitarimą tarp trečiosios šalies ir prekiautojo, susitarimas dėl kredito turėtų būti nutrauktas netaikant jokios baudos. Tai turėtų būti taikoma ir papildomoms sutartims, pavyzdžiui, sutartims dėl narystės keitimosi sistemose.

(9) Tuo atveju, jei atsisakoma sutarties, kurios visa kaina arba jos dalis mokama kreditu, kurį vartotojui suteikia prekiautojas arba trečioji šalis pagal susitarimą tarp trečiosios šalies ir prekiautojo, susitarimas dėl kredito turėtų būti nutrauktas vartotojui nepatiriant jokių išlaidų. Tai turėtų būti taikoma ir papildomoms sutartims, pavyzdžiui, sutartims dėl narystės keitimosi sistemose.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Iš vartotojo negali būti atimta šia direktyva suteikiama apsauga. Šis principas turėtų būti taikomas net jei sutarčiai taikoma ne valstybės narės teisė.

(10) Iš vartotojo negali būti atimta šia direktyva suteikiama apsauga. Šis principas turėtų būti taikomas net jei sutarčiai taikoma trečiosios šalies teisė, o nekilnojamasis turtas yra Europos Sąjungos valstybėje narėje. Šiuo tikslu šios direktyvos nuostatos, susijusios su atsisakymo laikotarpiu ir informacijos pateikimo reikalavimais, turėtų būti laikomos nuostatomis, nuo kurių negalima nukrypti sutartimi, kaip nurodyta ... Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. ..../2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I).1

 

____________________

1 OL L XX, xx/xx/xx, p. x.

Pagrindimas

Šis paaiškinimas atrodo reikalingas.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

12a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12a) Pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe arba ilgalaikių atostogų produktų sutartims taikytina teisė turėtų būti nustatoma remiantis Reglamento (EB) Nr. .../2008 (Roma I) 6 straipsniu. Teismai, kurie pagal savo jurisdikciją gali pradėti procesus dėl pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe ar ilgalaikių atostogų produktų, įskaitant papildomus ar pagalbinius santykius, turėtų būti nustatomi remiantis 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo1 4 skirsniu (Vartotojų sutartys), išskyrus atvejus, kai ginčas susijęs su teisės in rem buvimu, pobūdžiu ar taikymo sritimi.

 

 

 

_______________

1 OL L 12, 2001 1 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

Pagrindimas

Siekiant užbėgti už akių nereikalingiems ginčams, turėtų būti pašalintos visos abejonės dėl jurisdikcijos.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Valstybės narės turi užtikrinti, kad vartotojai būtų veiksmingai informuojami apie nacionalines nuostatas, kuriomis perkeliama ši direktyva, ir skatinti prekiautojus informuoti apie elgesio kodeksus, galiojančias šioje srityje.

(14) Valstybės narės turi užtikrinti, kad vartotojai būtų veiksmingai informuojami apie nacionalines nuostatas, kuriomis perkeliama ši direktyva, ir įspėjami apie galimą nesąžiningą praktiką ir pardavimo darant didelį spaudimą būdus, ypač ilgalaikių atostogų produktų sektoriuje. Jos turėtų atkreipti dėmesį, ar taikomas elgesio kodeksas ir kokią reikšmę turi narystė patvirtintoje pramonės šakos organizacijoje. Prekiautojai turėtų būti skatinami paskelbti ir teikti informaciją apie savo elgesio kodeksus. Komisija turėtų skatinti ir padėti rengti kelias valstybes apimančias informavimo kampanijas, ypač naudodamasi savo interneto svetaine.

Pagrindimas

Šioje direktyvoje reikėtų atsižvelgti į ilgalaikių atostogų produktų srityje paplitusią nesąžiningą praktiką.

Taip pat svarbu, kad Komisija padėtų rengti kelias valstybes apimančias kampanijas.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

Antraštė (nauja) prieš 1 straipsnį

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 skirsnis: Bendrosios nuostatos

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šia direktyva nepažeidžiami nacionaliniai teisės aktai, kuriuose nustatytos bendrosios sutarčių teisės priemonės, suteikiančios vartotojui galimybę nutraukti sutartį.

Šia direktyva nepažeidžiami nacionaliniai teisės aktai, kuriuose nustatytos bendrosios sutarčių teisės priemonės, ir nacionaliniai reikalavimai dėl kilnojamojo arba nekilnojamojo turto pardavimo ir registracijos, steigimosi sąlygų arba leidimų suteikimo tvarkos, taip pat dėl teisių, kurios yra sutarčių, kurioms taikoma ši direktyva, objektas, teisinio pobūdžio nustatymo.

Pagrindimas

Žr. 4 konstatuojamosios dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekdamos užtikrinti aukštesnį vartotojų apsaugos lygį, valstybės narės gali šia direktyva derinamų nuostatų srityje toliau taikyti griežtesnes nacionalines nuostatas, kurios susijusios su:

Išbraukta.

(a) teisės atsisakyti sutarties laikotarpio pradžia;

 

(b) teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo būdais;

 

(c) teisės atsisakyti sutarties pasinaudojimo pasekmėmis.

 

Pagrindimas

Reikia visiškai suderinti teisę atsisakyti sutarties.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) „pakaitinis naudojimasis bendra nuosavybe“ – tai sutartis, galiojanti ilgiau nei vienerius metus, pagal kurią vartotojas už atlygį įgyja teisę naudotis vienu ar keliais būstais daugiau nei vienam vizitui.

(a) „pakaitinis naudojimasis bendra nuosavybe“ – tai sutartis, galiojanti ilgiau nei vienerius metus, pagal kurią vartotojas už užmokestį įgyja daugkartinę teisę naudotis vienu ar keliais būstais su kitomis patalpomis arba be jų.

Pagrindimas

Sąvoka „atlygis“ (angl. consideration) yra tiksli teisinė sąvoka, būdinga vienai teisinei sistemai. Bendrijos teisės aktuose turėtų būti naudojama neutrali terminija.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) „ilgalaikis atostogų produktas“ – tai sutartis, galiojanti ilgiau nei vienerius metus, pagal kurią vartotojas už atlygį įgyja visų pirma teisę gauti nuolaidas ar kitokias palankias sąlygas apgyvendinimui, atskirai ar kartu su kelione arba kitoms paslaugoms;

(b) „ilgalaikis atostogų produktas“ – tai sutartis, galiojanti ilgiau nei vienerius metus, kad ir kaip būtų pavadinta, pagal kurią vartotojas už užmokestį įgyja visų pirma teisę per rezervavimo sistemą ar kitaip gauti nuolaidas ar kitokias palankias sąlygas apgyvendinimui su kitomis patalpomis ar be jų, atskirai ar kartu su kelione arba kitoms paslaugoms; sąvoka „ilgalaikiai atostogų produktai“ neapima pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe, atostogų kelialapių, nuolaidų čekių, lojalumo ir ištikimybės programų, skirtų pardavimui didinti ir vartotojų lojalumui skatinti ir savaime nesančių produktais;

Pagrindimas

Svarbu apibrėžti Direktyvoje nurodytus ilgalaikius atostogų produktus įtraukiant visas jų formas ir neįtraukiant produktų ir paslaugų, kurių šioje direktyvoje reglamentuoti nesiekiama. Ši nuostata turėtų būti aiškinama kartu su nauja konstatuojamąja dalimi 5b.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) „perpardavimas“ – tai sutartis, pagal kurią prekiautojas už atlygį padeda vartotojui parduoti arba nusipirkti teisę pakaitomis naudotis bendra nuosavybe arba ilgalaikį atostogų produktą;

(c) „perpardavimas“ – tai sutartis, pagal kurią prekiautojas už užmokestį veikia kaip vartotojo tarpininkas, parduodantis arba perkantis teisę pakaitomis naudotis bendra nuosavybe arba ilgalaikį atostogų produktą;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) „keitimasis“ – tai sutartis, pagal kurią vartotojas už atlygį prisijungia prie sistemos, suteikiančios galimybę pakeisti pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe vietą ir (arba) laiką mainų būdu;

(d) „keitimasis“ – tai papildoma sutartis, pagal kurią vartotojas už pinigus arba tam tikrą piniginę vertę prisijungia prie sistemos, suteikiančios galimybę naudotis būstu su kitomis patalpomis arba be jų, o jis už tai suteikia laikiną teisę trečiajai šaliai tam tikrą laiką naudotis savo nuosavybe;

Pagrindimas

Siekiama, kad apibrėžtis būtų aiškesnė.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(f) „vartotojas“ – tai bet kuris fizinis asmuo, kurio veikla nesusijusi su jo amatu, verslu ar profesija;

(f) „vartotojas“ – tai bet kuris fizinis asmuo, kurio veikla nesusijusi su jo amatu, verslu ar profesija; (Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi)

Pagrindimas

Ištaisoma klaida tekste anglų kalba.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(g) „papildoma sutartis“ reiškia bet kokią sutartį, kuri priklauso nuo kitos sutarties.

(g) „papildoma sutartis“ reiškia bet kokią sutartį, kuri pagal turinį ar tikslą priklauso nuo pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe ar ilgalaikio atostogų produkto sutarties buvimo.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ikisutartinė informacija ir reklama

Reklama

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet kokioje reklamoje turi būti nurodyta galimybė gauti 2 dalyje nurodytą informaciją raštu ir kur ją galima gauti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet kokioje reklamoje būtų aiškiai nurodyta, kad, prieš sudarant sutartį, turi būti suteikta 3a straipsnyje nurodyta informacija ir ta informacija bus sutarties sudedamoji dalis. Reklamoje turi būti nurodyta ir tai, kur tą informaciją gauti raštu.

2. Kiekvienam informacijos prašančiam vartotojui prekiautojas pateikia informaciją raštu, kurioje be bendro produkto aprašymo, pateikiama bent trumpa ir tiksli informacija šiais klausimais, jei reikalinga:

 

(a) pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe atvejais – informaciją, nurodytą I priede, jei sutartis susijusi su statomu būstu – II priede nurodytą informaciją;

 

(b) ilgalaikio atostogų produkto atveju – III priede nurodytą informaciją;

 

(c) perpardavimo atveju – IV priede nurodytą informaciją;

 

(d) keitimosi atveju – V priede nurodytą informaciją;

 

3. Perpardavimo atveju prekiautojo pareiga pateikti informaciją pagal 2 dalį taikoma vartotojui, kuris gali sudaryti perpardavimo sutartį.

2. 3a straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija vartotojui teikiama bet kurioje vietoje, į kurią jis pakviečiamas, kad jam būtų pasiūlyta pakaitomis naudotis bendra nuosavybe, arba kurioje planuojama propaguoti arba siūlyti ilgalaikį atostogų produktą.

4. 2 dalyje nurodyta informacija rengiama viena oficialiųjų Bendrijos kalbų, kurią pasirenka vartotojas.

 

Pagrindimas

Akivaizdu, kad paplitusi įvairi piktnaudžiavimui artima pardavimo praktika, ypač siekiant parduoti ilgalaikius atostogų produktus. Svarbu ją suvaržyti.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

3a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a straipsnis

 

Ikisutartinė informacija

 

1. Prieš vartotojui įgyjant galimybę priimti bet kokį pasiūlymą arba sudaryti bet kokią sutartį, prekiautojas turi jam suteikti aiškią, suprantamą, tikslią ir pakankamą informaciją šiais klausimais:

 

a) pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe atvejais – informaciją, nurodytą I priede, jei sutartis susijusi su statomu būstu – II priede nurodytą informaciją;

 

b) ilgalaikio atostogų produkto atveju – III priede nurodytą informaciją;

 

c) perpardavimo atveju – IV priede nurodytą informaciją;

 

d) keitimosi atveju – V priede nurodytą informaciją;

 

Prekiautojas teikia informaciją raštu ir nemokamai.

 

2. Vartotojo pasirinkimu 1 dalyje nurodyta informacija parengiama arba vartotojo gyvenamosios vietos šalies kalba, arba šalies, kurios pilietis yra vartotojas, kalba, jeigu ta kalba yra viena iš oficialiųjų Bendrijos kalbų.

 

3. Vartotojas savo parašu arba elektroninėmis priemonėmis pažymi, kad perskaitė ir suprato 1 dalyje nurodytą informaciją.

Pagrindimas

Šis pakeitimas daugiausia grindžiamas naujausiu Tarybos tekstu su tam tikrais pakeitimais.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad sutartis būtų sudaroma raštu ir rengiama viena oficialiųjų Bendrijos kalbų, kurią pasirenka vartotojas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad sutartis būtų sudaroma bent jau raštu ir vartotojo pasirinkimu rengiama arba vartotojo gyvenamosios vietos šalies kalba, arba šalies, kurios pilietis yra vartotojas, kalba, jeigu ta kalba yra viena oficialiųjų Bendrijos kalbų.

 

Kai ta kalba nėra autentiška sutarties kalba, vartotojui pateikiamas variantas turi būti patvirtintas vertimas. Tokiu atveju sutartis vartotojui suteikiama ir pradine kalba.

 

1a. Vartotojas turi teisę atsisakyti 1 dalies pirmojoje pastraipoje nurodytų teisių ir pasirinkti kitą kalbą, jeigu tai – viena iš oficialiųjų Bendrijos kalbų. Šis atsisakymas atliekamas raštu.

2. 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta rašytinė informacija yra sutarties sudedamoji dalis ir yra nekeičiama, jei šalys aiškiai nesusitaria kitaip arba pakeitimai daromi dėl nuo prekiautojo valios nepriklausančių aplinkybių.

2. 3a straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija yra sutarties sudedamoji dalis ir yra nekeičiama, jei šalys aiškiai nesusitaria kitaip arba pakeitimai daromi dėl nuo prekiautojo valios nepriklausančių aplinkybių.

Apie pakeitimus dėl nuo prekiautojo valios nepriklausančių aplinkybių pranešama vartotojui iki sutarties sudarymo.

Apie pakeitimus dėl nuo prekiautojo valios nepriklausančių aplinkybių raštu pranešama vartotojui iki sutarties sudarymo.

Sutartyje aiškiai nurodomi visi tokie pakeitimai.

Sutartyje aiškiai nurodomi visi tokie pakeitimai.

 

2a. Sutartyje pateikiama 3a straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija ir:

 

(a) šalių tapatybė ir jų gyvenamoji vieta (buveinės adresas);

 

b) sutarties sudarymo data ir vieta;

 

sutartį pasirašo abi šalys.

3. Prieš pasirašant sutartį, prekiautojas atkreipia vartotojo dėmesį į jo teisę atsisakyti sutarties ir į 5 straipsnyje nurodytą atsisakymo laikotarpio trukmę bei į 6 straipsnyje nurodytą išankstinio mokėjimo draudimą atsisakymo laikotarpiu.

3. Prieš sudarant sutartį, prekiautojas atkreipia vartotojo dėmesį į jo teisę atsisakyti sutarties ir į 5 straipsnyje nurodytą atsisakymo laikotarpio trukmę bei į 6 straipsnyje nurodytą išankstinio mokėjimo draudimą atsisakymo laikotarpiu.

Atitinkamas sutarties nuostatas vartotojas pasirašo atskirai.

Atitinkamas sutarties nuostatas ir 3a straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją vartotojas pasirašo atskirai.

 

Prie sutarties pridedama VI priede nurodyta atskira forma, kad būtų lengviau pasinaudoti atsisakymo teise pagal 6 straipsnį.  

 

3a. Sutarties sudarymo metu vartotojas gauna sutarties kopiją.

 

3b. Kai pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe sutartis finansuojama iš paskolos, apie kurią prekiautojas informuotas, pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe sutartis laikoma sudaryta su sąlyga, kad paskola bus suteikta dar nepasibaigus 5 straipsnio 1 dalyje nurodytam atsisakymo laikotarpiui.

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas naujausiu Tarybos tekstu. Vis dėlto siekiant užtikrinti daugiau aiškumo ir išspręsti ginčytiną kalbų klausimą padaryti tam tikri pakeitimai. Atsižvelgiant į tai, kad neišvengiamai bus atvejų, kai prekiautojas turės reikalų su vartotojais, atvykstančiais iš įvairių valstybių narių, būtų nerealu ir nesąžininga nustatyti reikalavimą, kuris sukeltų teisinį neapibrėžtumą. Reikalavimu pateikti sertifikuotą vertimą siekiama labiau apsaugoti vartotoją.

Member States must be allowed to retain their current option of enacting stricter procedural rules providing consumer protection on the conclusion of contracts.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad po sutarties pasirašymo per keturiolika dienų nuo to momento, kai abi šalys pasirašo sutartį arba kai abi šalys pasirašo įpareigojančią preliminarią sutartį, vartotojas turėtų teisę atsisakyti sutarties, nepateikdamas jokių atsisakymo priežasčių. Jeigu keturioliktoji šio laikotarpio diena yra nedarbo diena, laikotarpis pratęsiamas iki pirmos po jos einančios darbo dienos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad po sutarties pasirašymo per keturiolika dienų nuo to momento, kai abi šalys pasirašo sutartį arba kai abi šalys pasirašo įpareigojančią preliminarią sutartį, vartotojas turėtų teisę atsisakyti sutarties, nepateikdamas jokių atsisakymo priežasčių. Jeigu keturioliktoji šio laikotarpio diena yra nedarbo diena, laikotarpis pratęsiamas iki pirmos po jos einančios darbo dienos.

2. Jei prie sutarties nepridėta visa informacija, nurodyta I priedo a–p punktuose ir II priedo a ir b punktuose, bet informacija pateikiama raštu per tris mėnesius nuo sutarties pasirašymo, atsisakymo laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kai vartotojas gauna tą informaciją.

2. Jei prie sutarties nepridėta visa informacija, nurodyta I priedo a–o punktuose, II priede, III priedo a–i punktuose, IV priedo a–g punktuose arba V priedo a–k punktuose, bet informacija pateikiama raštu per tris mėnesius nuo sutarties sudarymo datos, atsisakymo laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kaivartotojas gauna tą informaciją.

3. Jei I priedo a–p punktuose ir II priedo a ir b punktuose nurodyta informacija nebuvo raštu pateikta per tris mėnesius nuo sutarties pasirašymo, teisė atsisakyti baigiasi po trijų mėnesių ir keturiolikos dienų nuo sutarties pasirašymo.

3. Jei I priedo a–o punktuose, II priede, III priedo a–i punktuose, IV priedo a–g punktuose arba V priedo a–k punktuose nurodyta informacija nebuvo raštu pateikta per tris mėnesius nuo sutarties sudarymo datos, teisė atsisakyti baigiasi po trijų mėnesių ir keturiolikos dienų nuo sutarties sudarymo datos.

4. Jei vartotojas ketina pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, iki atsisakymo termino pabaigos jis apie tai turi pranešti asmeniui, kurio pavardė ir adresas nurodytas sutartyje šiam tikslui, pagal I priedo p punktą. Pripažįstama, kad nustatyto termino laikytasi, jei pranešimas (jei parengtas raštu) išsiųstas iki nustatyto laikotarpio pabaigos.

4. Jei vartotojas ketina pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, iki atsisakymo termino pabaigos jis apie tai turi pranešti asmeniui, kurio pavardė ir adresas nurodytas sutartyje, priemonėmis, kurias galima įrodyti, užpildydamas šiam tikslui skirtą formą. Pripažįstama, kad nustatyto termino laikytasi, jei pranešimas (jei parengtas raštu) išsiųstas iki nustatyto laikotarpio pabaigos.

5. Jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties, jis turi atlyginti tik tas išlaidas, kurios pagal nacionalinę teisę buvo patirtos dėl pasirašant ir atsisakant sutarties atliktų teisinių formalumų, kurie turėjo būti atlikti iki 1 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos.

 

6. Jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties pagal 3 dalį, jis neturi atlyginti jokių išlaidų.

6. Jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties, jis neturi atlyginti jokių išlaidų.

Pagrindimas

Atspindimas tekstas, dėl kurio dabar diskutuojama Taryboje.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad draudžiami bet kokie vartotojo atliekami išankstiniai mokėjimai, garantijos davimas, pinigų rezervavimas kredito kortelėje, aiškus skolos patvirtinimas ar bet koks kitas atlyginimas prekiautojui ar kitai trečiajai šaliai iki laikotarpio, per kurį vartotojas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties pagal 5 straipsnio 1–3 dalis, pabaigos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe ir ilgalaikių atostogų produktų atveju draudžiami bet kokie vartotojo atliekami išankstiniai mokėjimai, garantijos davimas, pinigų rezervavimas sąskaitose, aiškus skolos patvirtinimas ar bet koks kitas atlyginimas prekiautojui ar kitai trečiajai šaliai iki laikotarpio, per kurį vartotojas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties pagal 5 straipsnio 1–3 dalis, pabaigos.

2. Draudžiami bet kokie vartotojo atliekami mokėjimai, garantijos davimas, pinigų rezervavimas kredito kortelėje, skolos pripažinimas ar bet koks kitas atlyginimas prekiautojui ar trečiajai šaliai už perpardavimą iki faktiškai įvyksta pardavimas arba jei perpardavimo sutartis pasibaigia kitais būdais.

2. Draudžiami bet kokie vartotojo atliekami išankstiniai mokėjimai, garantijos davimas, pinigų rezervavimas kredito kortelėje, skolos pripažinimas ar bet koks kitas atlyginimas prekiautojui ar trečiajai šaliai už perpardavimą iki faktiškai įvyksta pardavimas arba jei perpardavimo sutartis pasibaigia kitais būdais.

Pagrindimas

Pradinis tekstas suderinamas su variantu, dėl kurio dabar diskutuojama Taryboje.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

Antraštė (nauja) prieš 6 straipsnį

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 skirsnis: Tik ilgalaikiams atostogų produktams taikomos nuostatos

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

6a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6a straipsnis

 

Mokėjimai už ilgalaikius atostogų produktus

 

Mokestis už ilgalaikius 18 mėnesių – 10 metų trukmės atostogų produktus mokamas trimis lygiomis dalimis; antrąją ir trečiąją dalį privaloma mokėti atitinkamai pasibaigus trečdaliui ir dviem trečdaliams sutarties laikotarpio.

 

Mokestis už ilgalaikius daugiau kaip 10 metų trukmės atostogų produktus mokamas penkiomis lygiomis dalimis; antrąją, trečiąją, ketvirtąją ir penktąją dalį privaloma mokėti atitinkamai pasibaigus penktadaliui, dviems penktadaliams, trims penktadaliams ir keturiems penktadaliams sutarties laikotarpio.

Pagrindimas

Paplitusi piktnaudžiavimo praktika, kai vartotojai įtikinami už ilgalaikius atostogų produktus iš anksto sumokėti dideles pinigų sumas, o vėliau paaiškėja, kad pažadėta nauda iš esmės netikra. Gali būti nebeįmanoma atsekti pradinių šių produktų pardavėjų arba iki to laiko, kai vartotojas bandys apginti savo teises, jie jau gali būti likviduoti, todėl joks vartotojo pateiktas ieškinys dėl sutarties pažeidimo nebus veiksmingas; ši išskirstytų mokėjimų sistema turėtų suteikti vertingą apsaugą.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

6b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6b straipsnis

 

Nedarydamas poveikio 5 straipsnyje numatytai teisei atsisakyti sutarties, vartotojas gali vienašališkai nutraukti ilgalaikio atostogų produkto sutartį ir neprivalo mokėti jokios baudos, jeigu jis apie tai praneša prieš keturiolika dienų iki 6a straipsnyje nurodyto laikotarpio, skirto sumokėti kuriai nors mokesčio daliai, pabaigos.

 

Ši teisė taikoma nedarant poveikio jokiai pagal taikytiną teisę turimai teisei nutraukti sutartį.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

6c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6c straipsnis

 

Ilgalaikių atostogų produktų teikėjai turi apsidrausti civilinės atsakomybės draudimu, kad draudimas padengtų jiems vartotojų reiškiamas pretenzijas dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo ar pavėluoto vykdymo.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

Antraštė (nauja) po 6c straipsnio prieš 7 straipsnį

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 skirsnis: Papildomų sutarčių pabaiga ir kitos bendrosios nuostatos

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jei sutartyje taikoma teisė yra valstybės narės teisė, visos sutarties sąlygos, pagal kurias vartotojas atsisako šioje direktyvoje nurodytų teisių, yra neįpareigojančios.

Valstybės narės užtikrina, kad jei sutartyje taikoma teisė yra valstybės narės teisė, vartotojas negali atsisakyti šioje direktyvoje jam suteiktų teisių, nebent šioje direktyvoje nurodyta kitaip.

2. Neatsižvelgiant į tai, kokia teisė taikoma, iš vartotojo neatimama šia direktyva suteikta apsauga, jei atitinkamas nekilnojamasis turtas yra valstybės narės teritorijoje arba sutartis buvo pasirašyta valstybėje narėje.

 

Pagrindimas

Šis turinys dabar įtrauktas į naujuosius 8a ir 8b straipsnius.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

8a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8a straipsnis

 

Taikytina teisė ir jurisdikcija

 

1. Pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe arba ilgalaikių atostogų produktų sutartims taikytina teisė nustatoma remiantis Reglamento (EB) Nr. .../2008 (Roma I) 6 straipsniu.

 

2. Teismai, kurie pagal savo jurisdikciją gali pradėti procesus dėl pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe ar ilgalaikių atostogų produktų, įskaitant papildomus ar pagalbinius santykius, nustatomi remiantis Reglamento (EB) Nr. 44/2001 4 skirsniu (Vartotojų sutartys), išskyrus atvejus, kai ginčas susijęs su teisės in rem buvimu, pobūdžiu ar taikymo sritimi.

Pagrindimas

Šis aiškesnis išdėstymas pageidautinas siekiant išvengti nereikalingų teismo procesų ir kreipimosi į Europos Teisingumo Teismą.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

8b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8b straipsnis

 

Aukštesnės galios privalomos nuostatos

 

Šios direktyvos nuostatos, susijusios su atsisakymo laikotarpiu ir informacijos pateikimo reikalavimais, turėtų būti laikomos nuostatomis, nuo kurių negalima nukrypti sutartimi, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. ..../2008 (Roma I).1

Pagrindimas

Aiškiau išdėstoma teisinė padėtis.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija

3a straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija

 

I. INFORMACIJA APIE PREKIAUTOJĄ

(a) šalių tapatybė ir gyvenamoji vieta (buveinės adresas), įskaitant konkrečią informaciją apie prekiautojo teisinį statusą sutarties sudarymo momentu, šalių parašai ir data bei vieta, kurioje sutartis sudaryta;

(a) prekiautojo tapatybė ir gyvenamoji vieta (buveinės adresas);

 

II. INFORMACIJA APIE ĮGYTAS TEISES

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties objektas, pobūdis ir nuostata, kurioje nustatomos tos teisės įgyvendinimo sąlygos valstybės(-ių) narės(-ių) teritorijoje, kurioje yra atitinkamas turtas, ir ar tos sąlygos buvo įvykdytos arba, jei nebuvo įvykdytos, kokias sąlygas dar reikia įvykdyti;

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties objektas, pobūdis ir nuostata, kurioje nustatomos tos teisės įgyvendinimo sąlygos valstybės(-ių) narės(-ių) teritorijoje, kurioje yra atitinkamas turtas, ir ar tos sąlygos buvo įvykdytos arba, jei nebuvo įvykdytos, kokias sąlygas dar reikia įvykdyti;

(c) jei sutartyje kalbama apie konkretų nekilnojamąjį turtą, tikslus to turto ir jo buvimo vietos aprašymas; jei sutartyje kalbama apie kelis turto objektus (kelias poilsiavietes), tinkamas turto objektų ir jų buvimo vietos aprašymas; jei sutartyje kalbama apie kitokį gyvenamąjį būstą nei nekilnojamasis turtas, tinkamas gyvenamojo būsto ir įrangos aprašymas;

 

(d) paslaugos (pvz., elektra, vanduo, priežiūra, šiukšlių išvežimas), kuriomis vartotojas turi arba turės teisę naudotis, ir šių paslaugų teikimo sąlygos;

 

(e) bendra įranga, pvz.: baseinas, suomiška pirtis ir t. t., kuria vartotojas turi arba gali turėti teisę naudotis, ir, prireikus, naudojimosi ja sąlygos;

 

(f) kaip tvarkoma gyvenamojo būsto priežiūra ir remontas bei administravimas ir valdymas, įskaitant ar ir kaip vartotojai gali daryti įtaką ir prisidėti priimant sprendimus šiais klausimais;

 

(g) tikslus aprašymas, kaip visos išlaidos bus paskirstytos vartotojams bei kaip ir kada tokios išlaidos gali būti didinamos; jei reikia, informacija apie tai, ar yra kokie nors mokesčiai, hipoteka, įkeitimas ar bet kokios kitos turto sulaikymo teisės, taikomos gyvenamajam būstui;

 

(h) tikslus laikotarpis, kuriuo teisė, esanti sutarties objektu, gali būti įgyvendinama ir, jei reikia, jos trukmė; data, nuo kurios vartotojas gali pradėti įgyvendinti sutartyje nustatytas teises;

(c) tikslus laikotarpis, kuriuo teisė, esanti sutarties objektu, gali būti įgyvendinama ir, jei reikia, jos trukmė; data, nuo kurios vartotojas gali pradėti įgyvendinti sutartyje nustatytas teises;

 

(d) kai sutartyje numatytos teisės apsigyventi iš būstų grupės pasirinktame būste, informacija apie vartotojų galimybės apsigyventi bet kuriame grupės būste bet kuriuo metu apribojimus;

(i) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti, apytikslė suma, kurią vartotojas turi mokėti už naudojimąsi bendra įranga ir paslaugomis; mokesčių, susijusių su naudojimusi turtu, apskaičiavimo pagrindas, privalomieji įstatymu nustatyti mokesčiai (pavyzdžiui, valstybiniai mokesčiai ir rinkliavos) ir papildomos administravimo išlaidos (pvz.: valdymo, priežiūros ir remonto);

 

(j) nuostata, kurioje nustatyta, kad vartotojas neturės jokių kitų išlaidų ar pareigų, nei nustatytosios sutartyje;

 

(k) yra galimybė ar ne dalyvauti sutartyje nustatytų teisių keitimosi ar perpardavimo sistemoje, informacija apie atitinkamas sistemas ir nuoroda apie išlaidas, susijusias su perpardavimu arba keitimusi pagal tas sistemas;

 

(l) kalba(-os), kuriomis galima bendrauti sutarties klausimais po pardavimo, pavyzdžiui, dėl valdymo sprendimų, išlaidų didinimo ir pasiteiravimų bei skundų tvarkymo;

 

(m) informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir sutarties atsisakymo pasekmės, įskaitant konkrečią informaciją apie išlaidų, kurias vartotojo bus paprašyta atlyginti pagal 5 straipsnio 5 dalį, jei jis pasinaudos teise atsisakyti, pobūdį ir dydį; jei reikia, informacija apie susitarimus dėl kredito ir papildomos sutarties, susijusios su sutartimi, pabaigos sąlygas, jei atsisakoma sutarties; informacija apie tokio atsisakymo sąlygas;

 

(n) informacija apie išankstinio mokėjimo draudimą laikotarpiu, per kurį vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties pagal 5 straipsnio 1–3 punktus;

 

(o) nuoroda kam ir kaip turi būti siunčiamas pranešimas apie atsisakymą;

 

(p) elgesio kodekso buvimas, turinys, kontrolė ir įgyvendinimas;

 

(q) neteisminio ginčų sprendimo galimybė.

 

 

III. INFORMACIJA APIE NUOSAVYBĖS OBJEKTUS

 

(c) jei sutartyje kalbama apie konkretų nekilnojamąjį turtą, tikslus to turto ir jo buvimo vietos aprašymas, jei reikia, kartu su žemės registro, viešojo registro, kadastro arba atitinkamų su turtu susijusių įrašų informacija ir kopijomis; jei sutartyje kalbama apie kelis turto objektus (kelias poilsiavietes), tinkamas turto objektų ir jų buvimo vietos aprašymas; jei sutartyje kalbama apie kitokį gyvenamąjį būstą nei nekilnojamasis turtas, tinkamas gyvenamojo būsto ir įrangos aprašymas;

 

(f) paslaugos (pvz., elektra, vanduo, priežiūra, šiukšlių išvežimas), kuriomis vartotojas turi arba turės teisę naudotis, ir šių paslaugų teikimo sąlygos;

 

(g) taikytinais atvejais – bendra įranga, pvz.: baseinas, suomiška pirtis ir t. t., kuria vartotojas turi arba gali turėti teisę naudotis, ir naudojimosi ja sąlygos.

 

 

 

IV. INFORMACIJA APIE SĄNAUDAS

 

(h) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti;

 

(i) suma, kurią vartotojas turi sumokėti už paslaugas (pvz., elektrą, vandenį, priežiūrą, šiukšlių išvežimą);

 

(j) taikytinais atvejais – suma, kurią vartotojas turi sumokėti už bendrą įrangą, pvz., baseiną ar suomišką pirtį, kuria vartotojas turi arba gali turėti teisę naudotis;

 

(k) tikslus aprašymas, kaip bus apskaičiuojamos visos sąnaudos, susijusios su pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe sutartimi, kaip šios sąnaudos bus prisiskiriamos vartotojams, kaip ir kada jos gali būti didinamos; mokesčių, susijusių su naudojimusi turtu, apskaičiavimo metodas, privalomieji įstatymu nustatyti mokesčiai (pavyzdžiui, valstybiniai mokesčiai ir rinkliavos) ir papildomos administravimo išlaidos (pvz.: valdymo, priežiūros ir remonto);

 

(l) taikytinais atvejais – informacija apie tai, ar nuosavybės teisė į būstą apsunkinta kokiais nors kitais mokesčiais, hipoteka, įkeitimu ar areštu;

 

(m) pareiškimas, kad vartotojas neturės jokių kitų išlaidų ar pareigų, nei nustatytosios sutartyje;

 

V.       TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

(n) informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir sutarties atsisakymo pasekmės; taikytinais atvejais – informacija apie susitarimus dėl kredito ir papildomos sutarties, susijusios su sutartimi, pabaigos sąlygas, jei atsisakoma sutarties; informacija apie tokio atsisakymo sąlygas;

 

(o) informacija apie tai, kam ir kaip turi būti siunčiamas pranešimas apie atsisakymą;

 

(p) sutarties nutraukimo sąlygos, pasekmės ir informacija apie vartotojo pareigą padengti dėl sutarties nutraukimo galinčias atsirasti išlaidas;

 

(q) informacija apie išankstinio mokėjimo draudimą laikotarpiu, per kurį vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties pagal 5 straipsnio 1–3 punktus;

 

VI.      PAPILDOMA INFORMACIJA

 

(r) informacija apie tai, kaip tvarkoma turto priežiūra ir remontas bei administravimas ir valdymas, įskaitant ar ir kaip vartotojai gali daryti įtaką ir prisidėti priimant sprendimus šiais klausimais;

 

(s) yra galimybė ar ne dalyvauti sutartyje nustatytų teisių keitimosi ar perpardavimo sistemoje, informacija apie atitinkamas sistemas ir nuoroda apie išlaidas, susijusias su perpardavimu arba keitimusi pagal tas sistemas;

 

(t) kalba(-os), kuriomis galima bendrauti sutarties klausimais po pardavimo, pavyzdžiui, dėl valdymo sprendimų, išlaidų didinimo ir pasiteiravimų bei skundų tvarkymo;

 

(u) tais atvejais, kai prekiautojas yra pasirašęs elgesio kodeksą – informacija apie tą kodeksą;

 

(w) taikytinais atvejais – informacija apie neteisminio ginčų sprendimo galimybę.

Pagrindimas

Atitinka naujausią Tarybos tekstą.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Papildomi reikalavimai dėl statomo gyvenamojo būsto, kaip nustatyta 3 straipsnyje

Papildomi reikalavimai dėl statomo gyvenamojo būsto, kaip nustatyta 3a straipsnyje

(a) gyvenamojo būsto baigtumas ir paslaugos, kurioms esant gyvenamuoju būstu bus galima visapusiškai naudotis (dujų, elektros, vandens ir telefono prijungimas);

(a) gyvenamojo būsto baigtumas, paslaugos, kurioms esant gyvenamuoju būstu bus galima visapusiškai naudotis (dujų, elektros, vandens ir telefono prijungimas) ir visa kita įranga, kuria vartotojas galės naudotis;

(b) realus apytikris gyvenamojo būsto užbaigimo ir paslaugų, kurioms esant gyvenamuoju būstu bus galima visapusiškai naudotis (dujų, elektros, vandens ir telefono prijungimas), prijungimo galutinis terminas;

(b) gyvenamojo būsto užbaigimo, paslaugų, kurioms esant gyvenamuoju būstu bus galima visapusiškai naudotis (dujų, elektros, vandens ir telefono prijungimas), teikimo pradžios ir visos kitos įrangos, kuria vartotojas galės naudotis, užbaigimo galutinis terminas;

(c) jeigu tai konkretus nekilnojamasis turtas, statybos leidimo numeris bei kompetentingos institucijos ar institucijų pavadinimas(-ai) ir adresas(-ai);

(c) taikytinais atvejais statybos leidimo numeris bei kompetentingos institucijos ar institucijų pavadinimas(-ai) ir adresas(-ai), jeigu sutartis susijusi su konkrečiu nekilnojamuoju turtu;

(d) garantija dėl gyvenamojo būsto užbaigimo arba garantija dėl bet kokio mokėjimo grąžinimo, jei gyvenamasis būstas neužbaigtas ir, jei reikia, sąlygos, kuriomis tokios garantijos vykdomos.

(d) taikytinais atvejais – garantija dėl gyvenamojo būsto užbaigimo arba garantija dėl bet kokio mokėjimo grąžinimo, jei gyvenamasis būstas neužbaigtas ir, jei reikia, sąlygos, kuriomis tokios garantijos vykdomos.

Pagrindimas

Atitinka naujausią Tarybos tekstą.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija

3a straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija

 

I. INFORMACIJA APIE PREKIAUTOJĄ

(a) šalių tapatybė ir gyvenamoji vieta (buveinės adresas), įskaitant konkrečią informaciją apie prekiautojo teisinį statusą sutarties sudarymo momentu, šalių parašai ir data bei vieta, kurioje sutartis sudaryta;

(a) prekiautojo tapatybė, gyvenamoji vieta (buveinės adresas) ir teisinis statusas;

 

II. INFORMACIJA APIE ĮGYTAS TEISES

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties objektas, pobūdis;

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties objektas, pobūdis ir turinys, tikslus sutartimi vartotojui suteikiamų teisių aprašymas, įskaitant vartotojo galimybės naudotis tomis teisėmis apribojimus (pvz., ribotą galimybę naudotis pasiūlymais, teikiamais pagrindu „pirmas atėjai, pirmas gavai“, arba tam tikros nuolaidos galiojimo laiko apribojimus);

(c) tikslus laikotarpis, kuriuo teisė, esanti sutarties objektu, gali būti įgyvendinama ir, jei reikia, jos trukmė; data, nuo kurios vartotojas gali pradėti įgyvendinti sutartyje nustatytas teises;

(c) tikslus laikotarpis, kuriuo teisė, esanti sutarties objektu, gali būti įgyvendinama ir, jei reikia, jos trukmė; data, nuo kurios vartotojas gali pradėti įgyvendinti sutartyje nustatytas teises;

 

III. INFORMACIJA APIE SĄNAUDAS

(d) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti;

(d) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti, įskaitant pasikartojančias išlaidas;

(e) nuostata, kurioje nustatyta, kad vartotojas neturės jokių kitų išlaidų ar pareigų, nei nustatytosios sutartyje;

(e) pareiškimas, kad vartotojas neturės jokių kitų išlaidų ar pareigų, nei nustatytosios sutartyje;

(f) kalba(-os), kuriomis galima bendrauti sutarties klausimais po pardavimo, pavyzdžiui, dėl pasiteiravimų bei skundų tvarkymo;

 

 

IV. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

(g) informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir sutarties atsisakymo pasekmės, įskaitant konkrečią informaciją apie išlaidų, kurias vartotojo bus paprašyta atlyginti pagal 5 straipsnio 5 dalį, jei jis pasinaudos teise atsisakyti, pobūdį ir dydį; jei reikia, informacija apie susitarimus dėl kredito ir papildomos sutarties, susijusios su sutartimi, pabaigos sąlygas, jei atsisakoma sutarties; informacija apie tokio atsisakymo sąlygas;

(f) informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir šio atsisakymo pasekmės; taikytinais atvejais – informacija apie susitarimus dėl bet kokios kredito ir papildomos sutarties, susijusios su sutartimi, pabaigos sąlygas, jei atsisakoma sutarties; informacija apie nutraukimo sąlygas;

(h) informacija apie išankstinio mokėjimo draudimą laikotarpiu, per kurį vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties pagal 5 straipsnio 1–3 punktus;

 

(i) nuoroda kam ir kaip turi būti siunčiamas pranešimas apie atsisakymą;

(g) informacija apie tai, kam ir kaip turi būti siunčiamas pranešimas apie atsisakymą;

 

(h) sutarties nutraukimo sąlygos, pasekmės ir informacija apie vartotojo pareigą padengti dėl sutarties nutraukimo galinčias atsirasti išlaidas;

 

(i) informacija apie išankstinio mokėjimo draudimą laikotarpiu, per kurį vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties pagal 5 straipsnio 1–3 punktus;

 

V. PAPILDOMA INFORMACIJA

 

(j) kalba (-os), kuriomis galima bendrauti sutarties klausimais po pardavimo, pavyzdžiui, dėl pasiteiravimų bei skundų tvarkymo;

(j) elgesio kodekso buvimas, turinys, kontrolė ir įgyvendinimas;

(k) tais atvejais, kai prekiautojas yra pasirašęs elgesio kodeksąinformacija apie tą kodeksą;

(k) neteisminio ginčų sprendimo galimybė.

(l) taikytinais atvejais – informacija apie neteisminio ginčų sprendimo galimybę.

Pagrindimas

Perimamas naujausias Tarybos tekstas.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija

3a straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija

 

I. INFORMACIJA APIE PREKIAUTOJĄ

(a) šalių tapatybė ir gyvenamoji vieta (buveinės adresas), įskaitant konkrečią informaciją apie prekiautojo teisinį statusą sutarties sudarymo momentu, šalių parašai ir data bei vieta, kurioje sutartis sudaryta;

(a) prekiautojo tapatybė, gyvenamoji vieta (buveinės adresas) ir teisinis statusas;

 

II. INFORMACIJA APIE TEIKIAMAS PASLAUGAS

 

(b) tikslus paslaugų, kurios bus teikiamos pagal sutartį (pvz., rinkodaros) aprašymas;

 

III. INFORMACIJA APIE SĄNAUDAS

(b) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti už perpardavimo paslaugas;

(c) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti už perpardavimo paslaugas;

(c) nuostata, kurioje nustatyta, kad vartotojas neturės jokių kitų išlaidų ar pareigų, nei nustatytosios sutartyje;

(d) pareiškimas, kad vartotojas neturės jokių kitų išlaidų ar pareigų, nei nustatytosios sutartyje;

(d) kalba(-os), kuriomis galima bendrauti su prekiautoju, pavyzdžiui, dėl pasiteiravimų bei skundų tvarkymo;

 

 

IV. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

(e) informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir sutarties atsisakymo pasekmės, įskaitant konkrečią informaciją apie išlaidų, kurias vartotojo bus paprašyta atlyginti pagal 5 straipsnio 5 dalį, jei jis pasinaudos teise atsisakyti, pobūdį ir dydį;

(e) informacija apie teisę atsisakyti perpardavimo sutarties ir šio atsisakymo pasekmės;

(f) informacija apie išankstinio mokėjimo draudimą iki tol, kol faktiškai įvyks pardavimas arba perpardavimo sutartis kitaip yra pasibaigusi;

 

(g) nuoroda kam ir kaip turi būti siunčiamas pranešimas apie atsisakymą;

(f) informacija apie tai, kam ir kaip turi būti siunčiamas pranešimas apie atsisakymą;

 

(g) sutarties nutraukimo sąlygos, pasekmės ir informacija apie vartotojo pareigą padengti dėl sutarties nutraukimo galinčias atsirasti išlaidas;

 

(h) informacija apie išankstinio mokėjimo draudimą iki tol, kol faktiškai įvyks pardavimas arba perpardavimo sutartis kitaip yra pasibaigusi;

 

V. PAPILDOMA INFORMACIJA

 

(i) kalba(-os), kuriomis galima bendrauti su prekiautoju, pavyzdžiui, dėl pasiteiravimų bei skundų tvarkymo;

(h) elgesio kodekso buvimas, turinys, kontrolė ir įgyvendinimas;

(j) tais atvejais, kai prekiautojas yra pasirašęs elgesio kodeksą – informacija apie tą kodeksą;

(i) neteisminio ginčų sprendimo galimybė.

(k) taikytinais atvejais – informacija apie neteisminio ginčų sprendimo galimybę.

Pagrindimas

Atspindi naujausią Tarybos tekstą.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija

3a straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija

 

I. INFORMACIJA APIE PREKIAUTOJĄ

(a) šalių tapatybė ir gyvenamoji vieta (buveinės adresas), įskaitant konkrečią informaciją apie prekiautojo teisinį statusą sutarties sudarymo momentu, šalių parašai ir data bei vieta, kurioje sutartis sudaryta;

(a) prekiautojo tapatybė, gyvenamoji vieta (buveinės adresas) ir teisinis statusas;

 

II. INFORMACIJA APIE ĮGYTAS TEISES

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties objektas, pobūdis;

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties objektas, pobūdis ir turinys;

(c) tinkamas turto objektų bei jų buvimo vietos aprašymas; jei sutartyje kalbama apie kitokį gyvenamąjį būstą nei nekilnojamasis turtas, tinkamas gyvenamojo būsto ir įrangos aprašymas;

(c) paaiškinimas, kaip veikia keitimosi sistema, keitimosi galimybės ir būdai bei nuoroda, kiek yra poilsiaviečių, kiek narių dalyvauja keitimosi sistemoje ir kokie galimybės įsigyti tam tikrą vartotojo pasirinktą būstą apribojimai, pvz., dėl paklausos kulminacijos periodų ir (arba) galimos būtinybės užsisakyti būstą prieš daug laiko, nuorodos apie vartotojo į keitimosi sistemą atiduodamų pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe teisių apribojimus, atitinkamais atvejais įskaitant apribojimus, grindžiamus vartotojui priskirtų arba turimų taškų skaičiumi, ir konkrečių keitimosi galimybių pavyzdžiai;

(d) tikslus laikotarpis, kuriuo teisė, esanti sutarties objektu, gali būti įgyvendinama ir, jei reikia, jos trukmė; data, nuo kurios vartotojas gali pradėti įgyvendinti sutartyje nustatytas teises;

(d) tikslus laikotarpis, kuriuo teisė, esanti sutarties objektu, gali būti įgyvendinama ir, jei reikia, jos trukmė; data, nuo kurios vartotojas gali pradėti įgyvendinti sutartyje nustatytas teises;

 

III. INFORMACIJA APIE NUOSAVYBĖS OBJEKTUS

 

(e) tinkamas turto objektų bei jų buvimo vietos aprašymas; jei sutartyje kalbama apie kitokį gyvenamąjį būstą nei nekilnojamasis turtas, tinkamas gyvenamojo būsto ir įrangos aprašymas;

 

IV. INFORMACIJA APIE SĄNAUDAS

(e) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti, apytikslė suma, kurią vartotojas turi mokėti už naudojimąsi bendra įranga ir paslaugomis; mokesčių, susijusių su naudojimusi turtu, apskaičiavimo pagrindas, privalomieji įstatymu nustatyti mokesčiai (pavyzdžiui, valstybiniai mokesčiai ir rinkliavos) ir papildomos administravimo išlaidos (pvz.: valdymo, priežiūros ir remonto);

(f) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti narystę keitimosi sistemoje, visos atnaujinimo rinkliavos ir dabartinė kaina už vieną keitimąsi;

 

(g) informacija apie prekiautojo pareigą prieš susitariant dėl kiekvieno siūlomo keitimosi suteikti išsamią informaciją apie papildomus mokesčius, kuriuos vartotojas turės mokėti įvykus keitimuisi;

(f) nuostata, kurioje nustatyta, kad vartotojas neturės jokių kitų išlaidų ar pareigų, nei nustatytosios sutartyje;

(h) pareiškimas, kad vartotojas neturės jokių kitų išlaidų ar pareigų, nei nustatytosios sutartyje;

(g) kalba(-os), kuriomis galima bendrauti su prekiautoju, pavyzdžiui, dėl pasiteiravimų bei skundų tvarkymo;

 

(h) paaiškinimas kaip veikia keitimosi sistema; keitimosi galimybės ir būdai bei nuoroda, kiek yra poilsiaviečių ir kiek narių dalyvauja keitimosi sistemoje, taip pat konkrečių keitimosi galimybių pavyzdžiai;

 

 

V. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

(i) informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir sutarties atsisakymo pasekmės, įskaitant konkrečią informaciją apie išlaidų, kurias vartotojo bus paprašyta atlyginti pagal 5 straipsnio 5 dalį, jei jis pasinaudos teise atsisakyti, pobūdį ir dydį; jei reikia, informacija apie susitarimus dėl kredito ir papildomos sutarties, susijusios su sutartimi, pabaigos sąlygas, jei atsisakoma sutarties; informacija apie tokio atsisakymo sąlygas;

(i) informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir šio atsisakymo pasekmės; taikytinais atvejais – informacija apie susitarimus dėl kredito ir papildomos sutarties, susijusios su sutartimi, pabaigos sąlygas, jei atsisakoma sutarties; informacija apie nutraukimo sąlygas;

 

(j) informacija apie tai, kam ir kaip turi būti siunčiamas pranešimas apie atsisakymą;

(j) informacija apie išankstinio mokėjimo draudimą laikotarpiu, per kurį vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties pagal 5 straipsnio 1–3 punktus;

(k) informacija apie išankstinio mokėjimo draudimą laikotarpiu, per kurį vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties pagal 5 straipsnio 1–3 punktus;

 

VI. PAPILDOMA INFORMACIJA

(k) nuoroda kam ir kaip turi būti siunčiamas pranešimas apie atsisakymą;

 

 

(l) kalba(-os), kuriomis galima bendrauti su prekiautoju, pavyzdžiui, dėl pasiteiravimų bei skundų tvarkymo;

(l) elgesio kodekso buvimas, turinys, kontrolė ir įgyvendinimas;

(m) tais atvejais, kai prekiautojas yra pasirašęs elgesio kodeksą – informacija apie tą kodeksą;

(m) neteisminio ginčų sprendimo galimybė.

(n) taikytinais atvejais – informacija apie neteisminio ginčų sprendimo galimybę.

Pagrindimas

Atitinka naujausią Tarybos tekstą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vartotojų apsauga, susijusi su kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe aspektais

Nuorodos

COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

Atsakingas komitetas

IMCO

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

21.6.2007

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Antonio López-Istúriz White

10.9.2007

 

 

Svarstymas komitete

20.11.2007

26.2.2008

 

 

Priėmimo data

27.3.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Gabriela Creţu


TRANSPORTO IR TURIZMO KOMITETONUOMONĖ (27.2.2008)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe, ilgalaikiais atostogų produktais, perpardavimo ir keitimosi aspektais

(COM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD))

Nuomonės referentas: Emanuel Jardim Fernandes

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės

Komisija, 2007 m. vasario 8 d. priėmusi žaliąją knygą(1), pradėjo išsamiai persvarstyti su vartotojais susijusius Bendrijos teisės aktus. Knygoje pateikiamos įvairios su vartotojais susijusių teisės aktų reformos galimybės. Tarp šių galimybių yra mišrusis metodas, grindžiamas, viena vertus, horizontaliąja priemone, pagal kurią būtų sistemingai atnaujinami teisės aktų bendrieji aspektai, ir, kita vertus, vertikaliuoju direktyvose nustatytų aspektų, būdingų tam tikriems sektoriams, persvarstymu, į kurį įeina persvarstymas Direktyvos 94/47/EB dėl pirkėjų apsaugos, susijusios su teisės tam tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais daiktais pirkimo sutarčių tam tikrais aspektais. Europos Parlamentas, vadovaudamasis Sutarties 153 straipsnyje numatytomis vartotojų apsaugos nuostatomis, 2002 m. liepos 4 d. rezoliucijoje(2) Komisijai rekomendavo imtis veiksmų siekiant spręsti vartotojų problemas, susijusias su pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe produktais.

Komisijos pasiūlymas.

Konsultavimasis su suinteresuotosiomis šalimis

Per Komisijos vykdomas konsultacijas paaiškėjo, kad vartotojai patiria rimtų problemų, susijusių su ilgalaikiais atostogų produktais bei tarpininkavimu perparduodant, o mažesniu mastu – dėl pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe ir keitimosi.(3) Per mažesnio masto konsultaciją, kurią surengė pranešėjas, taip pat paaiškėjo, kad yra rinkos netolygumų, tačiau, nors įvairios suinteresuotosios šalys reiškia skirtingas nuomones (kaip ir per Komisijos konsultacijas), dauguma sutaria, kad reikia persvarstyti dabar galiojančią direktyvą ir nemano, kad esamas problemas būtų galima išspręsti tik geriau įgyvendinant šią direktyvą arba veikiant pramonės savireguliavimo priemonėms.

Pasiūlymo pagrindas ir tikslai

Nuo Direktyvos 94/47/EB priėmimo rinka labai pasikeitė – siūlomi nauji produktai, kurie panašiai parduodami ir ekonominiu požiūriu panašūs į pakaitinį naudojimąsi bendra nuosavybe. Paprastai taikomas išankstinis mokėjimas, o kiti mokėjimai susiję su vėlesniu naudojimusi atostogoms skirtu būstu (atskirai arba kartu su kitais produktais). Paprastai šiems produktams Direktyva 94/47/EB netaikoma, todėl iškilo didelių problemų vartotojams ir įmonėms.

Komisijos pasiūlymu iš esmės siekiama iš dalies pakeisti Direktyvos 94/47/EB sąvokas ir taikymo sritį, kad į ją būtų įtraukti nauji atostogų produktai ir būtų išaiškintos bei atnaujintos nuostatos, susijusios su reikalavimais dėl vartotojui pateikiamos informacijos ir sutarties turinio bei kalbos.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas mano, kad komercinė veikla, kurią paveiks direktyva, yra labai svarbi Europos turizmo sektoriui, ypač Europos operatoriams ir vartotojams, taigi šio pranešimo pagrindas – būtinybė stiprinti vartotojų pozicijas vykstant galimam naudojimosi teisių pirkimui. Taigi pranešėjas laikosi 2004 m. Parlamento pozicijos ir mano, kad 153 straipsnis turės bus taikomas drauge su Europos Komisijos pasiūlytu teisiniu pagrindu siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį.

Pranešėjas taip pat mano, kad reikia išplėsti ir atnaujinti pagrindines direktyvos sąvokas siekiant, jog ji galiotų ilgesnį laiką, ir sugriežtinti su kalba ir informacija susijusius reikalavimus, taikomus valstybėms narėms ir prekiautojams, kad vartotojai galėtų gauti daugiau ir kokybiškesnės informacijos ir kad būtų išvengta galimo sutarties atsisakymo, pvz., dėl to, jog pasikeitė aplinkybės arba netgi dėl nepakankamos abiejų šalių turimos informacijos; teise atsisakyti turėtų būti naudojamasi pagal aiškias sąlygas ir nepatiriant išlaidų.

Pranešėjas mano, kad, nors ir būtų geriau palaukti horizontaliojo vartotojų acquis persvarstymo, siekiant aiškiau apibrėžti pagrindines sąvokas, kurios būtinos, kad veiktų bendroji rinka ir būtų užtikrintas su vartotojų apsauga susijęs teisinis tikrumus, tai neįmanoma, nes naudodamiesi savo teisėmis vartotojai susiduria su rimtomis problemomis, ypač tarpvalstybiniu lygmeniu, kurias lemia suderintų šios srities Bendrijos teisės aktų trūkumas, taip pat tai, kad nėra aiškios Bendrijos teisinės sistemos, kurią galbūt galėtų papildyti griežtesnės nacionalinės teisinės sistemos, pagal kurią būtų skatinamos teisėtai veikiančios įmonės ir vartotojai.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

Preambulės 1 nurodomoji dalis

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 ir 153 straipsnius,

Pagrindimas

Iš teisėkūros pasiūlymo 1 straipsnio ir teisinių šio pasiūlymo aplinkybių, t. y. Bendrijos vartotojų apsaugos acquis persvarstymo, matyti, kad siekiama sustiprinti vartotojų apsaugą ir suderinti teisės aktus, taigi Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą reikia papildyti Sutarties 153 straipsniu, kaip pasiūlyta ir 2004 m. Parlamento pranešime (2000/2208 (INI)).

Pakeitimas 2

3a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(3a) Europos Parlamentas pabrėžia šio sektoriaus svarbą Europos turizmui ir primena, kad savo 2005 m. rugsėjo 8 d. Rezoliucijoje dėl Europos darnaus turizmo naujų perspektyvų ir naujų iššūkių1 ir 2007 m. lapkričio 29 d. rezoliucijoje dėl atnaujintos Europos turizmo politikos2 jis jau aptarė būtinybę persvarstyti Direktyvą 94/47/EB.

 

___________________

1 OL C 193 E, 2006 8 17, p. 325.

2 Priimti tekstai. P6_TA(2007)0575.

Pagrindimas

Europos Parlamentas visada siekė ginti su turizmu susijusias vartotojų teises. Taigi jis mano esant tinkama paminėti šias dvi per dabartinį legislatūros laikotarpį priimtas rezoliucijas turizmo tema.

Pakeitimas 3

4 konstatuojamoji dalis

(4) Ši direktyva turi būti taikoma nepažeidžiant nacionalinių reikalavimų dėl nekilnojamojo ar kilnojamojo turto registracijos, steigimosi sąlygų, leidimų suteikimo sistemų ar reikalavimų dėl licencijų, dėl teisių, kurios yra sutarčių, kurioms taikoma ši direktyva, objektas, teisinio pobūdžio nustatymo.

(4) Ši direktyva turi būti taikoma nepažeidžiant nacionalinių reikalavimų dėl nekilnojamojo ar kilnojamojo turto registracijos, steigimosi sąlygų, leidimų suteikimo sistemų ar reikalavimų dėl licencijų, dėl teisių, kurios yra sutarčių, kurioms taikoma ši direktyva, objektas, teisinio pobūdžio nustatymo, nebent minėtieji nacionaliniai reikalavimai būtų ne tokie griežti, kaip šioje direktyvoje nustatyti vartotojų apsaugos reikalavimai; ji taip pat turi būti taikoma nepažeidžiant įsipareigojimų, kurių randasi pagal Sutartį.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama papildyti vieną iš dviejų šios direktyvos tikslų, t. y. stiprinti vartotojų apsaugą nustatant būtiniausią apsaugos lygį.

Pakeitimas 4

16a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(16a) Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros1 34 dalį valstybės narės raginamos paisant Bendrijos ir savo interesų parengti lenteles, iš kurių būtų matyti, kaip ši direktyva dera su perkėlimo į nacionalinę teisę priemonėmis, ir jas paskelbti.

_________

OL C 321, 2003 12 31, p.1

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą siekiama, kad būtų vykdomas Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL C 321, 2003 12 31, p. 1).

Pakeitimas 5

1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Siekdamos užtikrinti aukštesnį vartotojų apsaugos lygį, valstybės narės gali šia direktyva derinamų nuostatų srityje toliau taikyti griežtesnes nacionalines nuostatas, kurios susijusios su:

Siekdamos užtikrinti aukštesnį vartotojų apsaugos lygį, valstybės narės gali šia direktyva derinamų nuostatų srityje toliau taikyti griežtesnes nacionalines nuostatas, įskaitant ir tas, kurios susijusios su:

Pagrindimas

Siekiant sustiprinti vartotojų apsaugą, šiuo pakeitimu norima užtikrinti, kad valstybės narės galėtų ir toliau taikyti griežtesnius reikalavimus, įskaitant ir direktyvoje minimas sritis, bet ne vien tik jas.

Pakeitimas 6

2 straipsnio 1 dalies a punktas

a) „pakaitinis naudojimasis bendra nuosavybe“ – tai sutartis, galiojanti ilgiau nei vienerius metus, pagal kurią vartotojas už atlygį įgyja teisę naudotis vienu ar keliais būstais daugiau nei vienam vizitui.

„pakaitinis naudojimasis bendra nuosavybe“ – tai sutartis, galiojanti ilgiau nei vienerius metus, pagal kurią vartotojas už atlygį įgyja teisę naudotis vienu ar keliais būstais daugiau nei vienam vizitui. Minėtosios naudojimosi teisės visų pirma apima numanomas sutartines teises, susijusias su atostogų kortelėmis ir klubais, turistinėmis kortelėmis ir panašiais susitarimais.

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas, kuriuo siekiama plačiau apibrėžti pakaitinio naudojimosi sąvoką, kad teisėkūros pasiūlymas galiotų ilgesnį laiką.

Pakeitimas 7

2 straipsnio 1 dalies c punktas

c) „perpardavimas“ – tai sutartis, pagal kurią prekiautojas už atlygį padeda vartotojui parduoti arba nusipirkti teisę pakaitomis naudotis bendra nuosavybe arba ilgalaikį atostogų produktą;

Šis pakeitimas variantui lietuvių k. įtakos neturi.

Pagrindimas

Šis pakeitimas variantui lietuvių k. įtakos neturi.

Pakeitimas 8

2 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

 

(fa) „patvarioji laikmena“ – tai priemonė, kuri įgalina vartotojus saugoti jiems asmeniškai skirtą informaciją taip, kad informacija tam tikrą laiką būtų lengvai prieinama ateityje ir kad nepakitusią saugomą informaciją būtų galima atgaminti;;

Pagrindimas

Ši apibrėžtis tapati 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 90/619/EEB ir Direktyvas 97/7/EB ir 98/27/EB, pagal kurią numatomos modernesnės informavimo galimybės, 2 straipsnio f dalies apibrėžčiai.

Pakeitimas 9

2 straipsnio 1 dalies g punktas

(g) „papildoma sutartis“ reiškia bet kokią sutartį, kuri priklauso nuo kitos sutarties.

(g) „papildoma sutartis“ reiškia bet kokią sutartį, kuri papildo kitą sutartį.

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas. Sąvoka „papildo“ tiksliau apibūdina teisinį sutarčių santykį, nes „papildoma sutartis“ nevisada būtinai priklauso nuo pagrindinės sutarties.

Pakeitimas 10

3 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet kokioje reklamoje turi būti nurodyta galimybė gauti 2 dalyje nurodytą informaciją raštu ir kur ją galima gauti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet kokioje reklamoje turi būti nurodyta galimybė gauti 2 dalyje nurodytą informaciją raštu popierine forma arba tam tikroje patvariojoje laikmenoje ir kur ją galima gauti.

Pagrindimas

Apibrėžtis tapati Direktyvos 2002/65/EB 2 straipsnio f dalies apibrėžčiai ir siūloma įtraukti į šį pasiūlymą kaip 2 straipsnio 1 dalies naujas fa punktas.

Pakeitimas 11

3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Kiekvienam informacijos prašančiam vartotojui prekiautojas pateikia informaciją raštu, kurioje be bendro produkto aprašymo, pateikiama bent trumpa ir tiksli informacija šiais klausimais, jei reikalinga:

Kiekvienam informacijos prašančiam vartotojui prekiautojas pateikia informaciją raštu popierine forma arba tam tikroje patvariojoje laikmenoje , kurioje be bendro produkto aprašymo, pateikiama bent trumpa ir tiksli informacija šiais klausimais:

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama:

1) atsižvelgti į tokią pačią Direktyvos 2002/65/EB 2 straipsnio f punkte pateiktą apibrėžtį ir

2) užtikrinti aukštą vartotojų informavimo lygį bei taip atsižvelgti į įvairius vartotojų skundus dažniausiai dėl nepakankamos pateikiamos informacijos, ypač dėl jos kokybės ir kiekybės.

Pakeitimas 12

4 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad sutartis būtų sudaroma raštu ir rengiama viena oficialiųjų Bendrijos kalbų, kurią pasirenka vartotojas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad sutartis būtų sudaroma raštu ant popieriaus arba tam tikroje patvariojoje laikmenoje ir rengiama valstybės narės, kurioje vartotojas gyvena arba kurios pilietis jis yra, kalba (-omis), kuri (-ios) visada privalo būti oficialioji (-sios) Bendrijos kalba (-os), atsižvelgiant į vartotojo pasirinkimą. Vis dėlto valstybė narė, kurioje gyvena vartotojas, gali reikalauti, kad sutartis būtų parengta bent jau vartotojo kalba arba viena iš vartotojo kalbų, kuri (-ios) turi būti oficialioji (-osios) Bendrijos kalbos, o prekiautojas pateikia vartotojui oficialų šios sutarties vertimą valstybės narės, kurioje yra kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kalba arba viena iš kalbų, kuri (-ios) turi būti oficiali (-ios) Bendrijos kalbos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama:

1) atsižvelgti į tokią pačią Direktyvos 2002/65/EB 2 straipsnio f punkte pateiktą apibrėžtį ir

2) atsižvelgti į dabartinę neoficialią Tarybos poziciją šiuo klausimu ir užtikrinti, kad pagal lingvistinį režimą būtų užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos lygis ir kartu nesusidarytų didelių išlaidų sektoriui.

Pakeitimas 13

4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 pastraipos

2. 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta rašytinė informacija yra sutarties sudedamoji dalis ir yra nekeičiama, jei šalys aiškiai nesusitaria kitaip arba pakeitimai daromi dėl nuo prekiautojo valios nepriklausančių aplinkybių.

2. 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta rašytinė informacija, pateikiama popieriuje arba tam tikroje patvariojoje laikmenoje , yra sutarties sudedamoji dalis, todėl turi būti pateikiama tinkamai, objektyviai ir aiškiai, naudojant tokio dydžio raides, kad ją būtų lengva skaityti, ir yra nekeičiama, išskyrus tuos atvejus, kai pakeitimai daromi dėl nenumatytų, netikėtų ir nuo prekiautojo kontrolės nepriklausančių aplinkybių, kurių pasekmių nebūtų buvę galima išvengti net jeigu prekiautojas būtų dėjęs visas įmanomas pastangas.

Apie pakeitimus dėl nuo prekiautojo valios nepriklausančių aplinkybių pranešama vartotojui iki sutarties sudarymo.

Apie šiuos pakeitimus vartotojui pranešama raštu, popierine forma arba tam tikroje patvariojoje laikmenoje iki sutarties sudarymo.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama:

1) atsižvelgti į 7 pakeitimą;

2) užtikrinti, kad svarbiausios informacijos pateikimas nepriklausytų tik nuo susitariančių šalių valios; Patirtis rodo, kad formuluotė „jei šalys aiškiai nesusitaria kitaip“ kai kuriems prekiautojams leidžia vienašališkai siūlyti sutartis, pagal kurias vartotojas, pats to nežinodamas, savo nenaudai sutinka negauti informacijos.

Pakeitimas 14

4 straipsnio 3a dalis (nauja)

 

3a. Vartotojas visada gauna popierinę arba tam tikroje patvariojoje laikmenoje pateiktą sutarties kopiją.

Pagrindimas

Pasiūlymu siekiama, kad vartotojas gautų kuo daugiau informacijos ir taip būtų užtikrintas aukštas apsaugos lygis bei stabili ir skaidri rinka.

Pakeitimas 15

5 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad po sutarties pasirašymo per keturiolika dienų nuo to momento, kai abi šalys pasirašo sutartį arba kai abi šalys pasirašo įpareigojančią preliminarią sutartį, vartotojas turėtų teisę atsisakyti sutarties, nepateikdamas jokių atsisakymo priežasčių. Jeigu keturioliktoji šio laikotarpio diena yra nedarbo diena, laikotarpis pratęsiamas iki pirmos po jos einančios darbo dienos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad po sutarties pasirašymo per nenutrūkstamą dvidešimt vienos dienos laikotarpį nuo to momento, kai abi šalys pasirašo galutinę sutartį, vartotojas turėtų teisę atsisakyti sutarties, nepateikdamas jokių atsisakymo priežasčių. Jeigu dvidešimt pirmoji šio laikotarpio diena yra nedarbo diena, laikotarpis pratęsiamas iki pirmos po jos einančios darbo dienos.

Pagrindimas

Atitinkama nuosavybė dažnai parduodama, kai būsimasis pirkėjas yra atostogose, taigi keturiolika dienų – per trumpas laikotarpis norint objektyviai įvertinti, ar pirkėjas iš tikrųjų nori pirkti.

Pakeitimas 16

5 straipsnio 2 dalis

2. Jei prie sutarties nepridėta visa informacija, nurodyta I priedo a–p punktuose ir II priedo a ir b punktuose, bet informacija pateikiama raštu per tris mėnesius nuo sutarties pasirašymo, atsisakymo laikotarpis prasideda nuo to dienos, kaivartotojas gauna tą informaciją.

2. Jei prie sutarties nepridėta visa informacija, nurodyta I priedo a–p punktuose ir II priedo a ir b punktuose, bet informacija pateikiama raštu popieriuje arba tam tikroje patvariojoje laikmenoje per tris mėnesius nuo sutarties pasirašymo, atsisakymo laikotarpis prasideda nuo to dienos, kaivartotojas gauna tą informaciją. Jeigu ši informacija nepateikiama per šioje dalyje nurodytą laiką, sutartis negalioja.

Pagrindimas

Paaiškinimas siekiant padidinti teisinį formuluotės tikrumą.

Pakeitimas 17

5 straipsnio 3 dalis

3. Jei I priedo a–p punktuose ir II priedo a ir b punktuose nurodyta informacija nebuvo raštu pateikta per tris mėnesius nuo sutarties pasirašymo, teisė atsisakyti baigiasi po trijų mėnesių ir keturiolikos dienų nuo sutarties pasirašymo.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kaip aprašyta 16 pakeitime, sutartis negalioja, jeigu informacija nepateikiama per pirmiau nurodytą laikotarpį, taigi laikotarpis, per kurį galima atsisakyti sutarties, netenka prasmės.

Pakeitimas 18

5 straipsnio 5 dalis

5. Jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties, jis turi atlyginti tik tas išlaidas, kurios pagal nacionalinę teisę buvo patirtos dėl pasirašant ir atsisakant sutarties atliktų teisinių formalumų, kurie turėjo būti atlikti iki 1 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos. Tokios išlaidos aiškiai nurodomos sutartyje.

Išbraukta.

Pagrindimas

Teisė savo noru atsisakyti sutarties yra ex-tunc teisė, t. y. ji taikoma sutarties sudarymo datai, taigi prekiautojas negali reikalauti iš vartotojo atlyginti išlaidų, patirtų dėl sutarties, kuri nebuvo vykdoma. Patirtis rodo, kad dažnai pažeidžiant teisines nuostatas iš vartotojo reikalaujama atlyginti administracines išlaidas, nors jis laiku pasinaudoja savo teise atsisakyti sutarties; ši praktika yra veiksnys, trukdantis pasinaudoti teise savanoriškai atsisakyti sutarties.

Pakeitimas 19

5 straipsnio 6 dalis

6. Jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties pagal 3 dalį, jis neturi atlyginti jokių išlaidų.

6. Jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties, jis neturi atlyginti jokių išlaidų.

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas atsižvelgiant į 18 pakeitimą.

Pakeitimas 20

6 straipsnio, 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad draudžiami bet kokie vartotojo atliekami išankstiniai mokėjimai, garantijos davimas, pinigų rezervavimas kredito kortelėje, aiškus skolos patvirtinimas ar bet koks kitas atlyginimas prekiautojui ar kitai trečiajai šaliai iki laikotarpio, per kurį vartotojas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties pagal 5 straipsnio 1–3 dalis, pabaigos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad draudžiami bet kokie vartotojo atliekami išankstiniai mokėjimai, garantijos davimas, pinigų rezervavimas kredito arba debito kortelėje arba banko sąskaitoje, aiškus skolos patvirtinimas ar bet koks kitas atlyginimas prekiautojui ar kitai trečiajai šaliai iki laikotarpio, per kurį vartotojas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties pagal 5 straipsnio 1–3 dalis, pabaigos.

Pagrindimas

Siekiama apimti įvairius užstato įmokėjimo ir mokėjimo būdus.

Pakeitimas 21

6 straipsnio, 2 dalis

2. Draudžiami bet kokie vartotojo atliekami mokėjimai, garantijos davimas, pinigų rezervavimas kredito kortelėje, skolos pripažinimas ar bet koks kitas atlyginimas prekiautojui ar trečiajai šaliai už perpardavimą iki faktiškai įvyksta pardavimas arba jei perpardavimo sutartis pasibaigia kitais būdais.

2. Draudžiami bet kokie vartotojo atliekami mokėjimai, garantijos davimas, pinigų rezervavimas kredito ar debito kortelėje arba banko sąskaitoje, skolos pripažinimas ar bet koks kitas atlyginimas prekiautojui ar trečiajai šaliai už perpardavimą iki faktiškai įvyksta pardavimas arba jei perpardavimo sutartis pasibaigia kitais būdais.

Pagrindimas

Siekiama apimti įvairius užstato įmokėjimo ir mokėjimo būdus.

Pakeitimas 22

7 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties dėl pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe arba dėl ilgalaikio atostogų produkto, visos papildomos sutartys, įskaitant keitimosi, baigiasi automatiškai netaikant jokių baudų.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties dėl pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe arba dėl ilgalaikio atostogų produkto, visos papildomos sutartys, įskaitant keitimosi, nutraukiamos savaime ir vartotojas nepatiria jokių išlaidų.

Pagrindimas

Teisinis ir kalbinis paaiškinimas.

Pakeitimas 23

7 straipsnio 2 dalis

2. Jei visa kaina arba jos dalis mokama kreditu, kurį vartotojui suteikia prekiautojas arba trečioji šalis pagal trečiosios šalies ir prekiautojo susitarimą, susitarimas dėl kredito pasibaigia netaikant jokios baudos, jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti pagrindinės sutarties pagal 5 straipsnį.

2. Jei visa kaina arba jos dalis mokama kreditu, kurį vartotojui suteikia prekiautojas arba trečioji šalis pagal trečiosios šalies ir prekiautojo susitarimą, susitarimas dėl kredito nutraukiamas ir vartotojas nepatiria jokių išlaidų, jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti pagrindinės sutarties.

Pagrindimas

Teisinis ir kalbinis paaiškinimas.

Pakeitimas 24

9 straipsnio 2 dalies a punktas

(a) viešosios valdžios įstaigos arba jų atstovai;

(a) valdžios institucijos, viešosios valdžios įstaigos arba jų atstovai;

Pagrindimas

Paaiškinimas siekiant išplėsti organizacijų tipų sąrašą.

Pakeitimas 25

10 straipsnio 2a dalis (nauja)

 

2a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų prieinama visa informacija ir kad prekiautojai ir vartotojai galėtų naudotis esamomis teisinėmis priemonėmis, apibrėžtomis 2000 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo1 ir susijusiomis su neteisminiu vartotojų ginčų sprendimu ir teisiniais teisminio bei administracinio pobūdžio veiksmais.

________

(1) OL L 12, 2001 1 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

 

Pagrindimas

Visų pirma valstybės narės, kaip viešieji dariniai, turi užtikrinti galimybę gauti visą informaciją ir galimybę vartotojams ir prekiautojams pasinaudoti visomis turimomis teisinėmis priemonėmis, apibrėžtomis 2001 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, kad būtų užtikrintas aukštas vartotojų apsaugos lygis ir stabili bei skaidri rinka.

Pakeitimas 26

I priedo c punktas

c) jei sutartyje kalbama apie konkretų nekilnojamąjį turtą, tikslus to turto ir jo buvimo vietos aprašymas; (c) jei sutartyje kalbama apie kelis turto objektus (kelias poilsiavietes), tinkamas turto objektų ir jų buvimo vietos aprašymas; jei sutartyje kalbama apie kitokį gyvenamąjį būstą nei nekilnojamasis turtas, tinkamas gyvenamojo būsto ir įrangos aprašymas;

(c) jei sutartyje kalbama apie konkretų nekilnojamąjį turtą, tikslus to turto, įskaitant apdailos, įrangos ir instaliacijos baigtumo laipsnį, ir jo buvimo vietos aprašymas; jei sutartyje kalbama apie kelis turto objektus (kelias poilsiavietes), tinkamas turto objektų ir jų buvimo vietos aprašymas; jei sutartyje kalbama apie kitokį gyvenamąjį būstą nei nekilnojamasis turtas, tinkamas gyvenamojo būsto ir įrangos aprašymas;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką.

Pakeitimas 27

I priedo ca punktas (naujas)

 

(ca) tais atvejais, kai pagal sutartį numatoma naudojimosi teisė vienu turto objektu iš turto objektų grupės, informacija apie naudojimosi šiuo objektu apribojimus arba, jeigu taikoma punktų sistema, informacija apie tai, kad norint naudotis atitinkamu turto objektu reikia surinkti daugiau punktų;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką.

Pakeitimas 28

I priedo cb punktas (naujas)

 

cb) prekiautojo pateikiama informacija turi apimti išsamią informaciją apie bet kokius su nuosavybės naudojimu susijusius apribojimus, su planavimu susijusius apribojimus ir tikslius duomenimis apie su nuosavybe susijusius planavimo ar statybos leidimus arba licencijas;

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad parduodama nuosavybė būtų pastatyta legaliai.

Pakeitimas 29

I priedo f punktas

(f) kaip tvarkoma gyvenamojo būsto priežiūra ir remontas bei administravimas ir valdymas, įskaitant ar ir kaip vartotojai gali daryti įtaką ir prisidėti priimant sprendimus šiais klausimais;

(f) kaip tvarkoma gyvenamojo būsto priežiūra ir remontas bei administravimas ir valdymas, įskaitant abiejų šalių atsakomybės išaiškinimą, taip pat ar ir kaip vartotojai gali daryti įtaką ir prisidėti priimant sprendimus šiais klausimais;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką.

Pakeitimas 30

I priedo g punktas

(g) tikslus aprašymas, kaip visos išlaidos bus paskirstytos vartotojams bei kaip ir kada tokios išlaidos gali būti didinamos; jei reikia, informacija apie tai, ar yra kokie nors mokesčiai, hipoteka, įkeitimas ar bet kokios kitos turto sulaikymo teisės, taikomos gyvenamajam būstui;

(g) tikslus aprašymas, kaip visos išlaidos bus paskirstytos vartotojams bei kaip ir kada tokios išlaidos gali būti didinamos; jei reikia, informacija apie tai, ar yra kokie nors mokesčiai, hipoteka, įkeitimas ar bet kokios kitos turto sulaikymo teisės, arba tam tikros teisės, kurios randasi pagal sutartį, taikomos gyvenamajam būstui;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką.

Pakeitimas 31

I priedo h punktas

(h) tikslus laikotarpis, kuriuo teisė, esanti sutarties objektu, gali būti įgyvendinama ir, jei reikia, jos trukmė; data, nuo kurios vartotojas gali pradėti įgyvendinti sutartyje nustatytas teises;

(h) tikslus laikotarpis, kuriuo teisė, esanti sutarties objektu, gali būti įgyvendinama ir, jei reikia, jos trukmė; data, nuo kurios vartotojas gali pradėti įgyvendinti sutartyje nustatytas teises, ir teisė atsisakyti sutarties;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką.

Pakeitimas 32

I priedo i punktas

(i) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti, apytikslė suma, kurią vartotojas turi mokėti už naudojimąsi bendra įranga ir paslaugomis; mokesčių, susijusių su naudojimusi turtu, apskaičiavimo pagrindas, privalomieji įstatymu nustatyti mokesčiai (pavyzdžiui, valstybiniai mokesčiai ir rinkliavos) ir papildomos administravimo išlaidos (pvz.: valdymo, priežiūros ir remonto);

(i) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti, apytikslė suma, kurią vartotojas turi mokėti už naudojimąsi bendra įranga ir paslaugomis; mokesčių, susijusių su naudojimusi turtu, apskaičiavimo būdas, privalomieji įstatymu nustatyti mokesčiai (pavyzdžiui, valstybiniai mokesčiai ir rinkliavos) ir papildomos administravimo išlaidos (pvz.: valdymo, priežiūros ir remonto);

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką.

Pakeitimas 33

I priedo j punktas

(j) nuostata, kurioje nustatyta, kad vartotojas neturi jokių kitų išlaidų ar pareigų, nei nustatytosios sutartyje;

Šis pakeitimas variantui lietuvių k. įtakos neturi.

Pagrindimas

Šis pakeitimas variantui lietuvių k. įtakos neturi.

Pakeitimas 34

I priedo k punktas

(k) yra galimybė ar ne dalyvauti sutartyje nustatytų teisių keitimosi ar perpardavimo sistemoje, informacija apie atitinkamas sistemas ir nuoroda apie išlaidas, susijusias su perpardavimu arba keitimusi pagal tas sistemas;

(k) yra galimybė ar ne dalyvauti sutartyje nustatytų teisių keitimosi ar perpardavimo sistemoje, informacija apie atitinkamas sistemas ir nuoroda apie išlaidas, susijusias su perpardavimu arba keitimusi pagal tas sistemas; Prievolė pateikti šiame priede nurodytą informaciją su atitinkamais pakeitimais taikoma su keitimusi ir perpardavimu susijusioms teisėms.

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką.

Pakeitimas 35

I priedo m punktas

(m) informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir sutarties atsisakymo pasekmės, įskaitant konkrečią informaciją apie išlaidų, kurias vartotojo bus paprašyta atlyginti pagal 5 straipsnio 5 dalį, jei jis pasinaudos teise atsisakyti, pobūdį ir dydį; jei reikia, informacija apie susitarimo dėl kredito ir papildomos sutarties, susijusios su sutartimi, pabaigos sąlygas, jei atsisakoma sutarties; informacija apie tokio atsisakymo sąlygas;

(m) informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir sutarties atsisakymo pasekmės tuo atveju, jei vartotojas ja pasinaudos; jei reikia, informacija apie susitarimo dėl kredito ir papildomos sutarties, susijusios su sutartimi, pabaigos sąlygas, jei pagal 5 straipsnį atsisakoma sutarties ; informacija apie tokio atsisakymo sąlygas;

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas atsižvelgiant į 17 pakeitimą.

Pakeitimas 36

I priedo p punktas

(p) elgesio kodekso buvimas, turinys, kontrolė ir įgyvendinimas;

(p) informacija apie galimybę taikyti prekiautojui elgesio kodeksą ir apie galimybę susipažinti su šiuo kodeksu;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką, taip pat norint įsitikinti, ar prekiautojas pasirašė elgesio kodeksą ir ar galima susipažinti su šio kodekso turiniu.

Pakeitimas 37

I priedo q punktas

(q) neteisminio ginčų sprendimo galimybė.

(q) informacija apie sutarčiai taikytiną teisę ir, jei tinka, neteisminio ginčų sprendimo galimybė.

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką bei aiškiau apibrėžti sutarčiai taikytiną teisę.

Pakeitimas 38

II priedo b punktas

(b) realus apytikris gyvenamojo būsto užbaigimo ir paslaugų, kurioms esant gyvenamuoju būstu bus galima visapusiškai naudotis (dujų, elektros, vandens ir telefono prijungimas), prijungimo galutinis terminas;

(b) realus apytikris gyvenamojo būsto užbaigimo ir paslaugų, kurioms esant gyvenamuoju būstu bus galima visapusiškai naudotis (dujų, elektros, vandens ir telefono prijungimas), prijungimo galutinis terminas, bei sankcijos, taikytinos tuo atveju, jeigu nesilaikoma realiai numatyto baigimo termino;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką.

Pakeitimas 39

II priedo ba punktas (naujas)

 

(ba) nuostata, kurioje nurodoma, kad iš vartotojo neturėtų būti reikalaujama atlyginti jokių kitų išlaidų ar prisiimti įsipareigojimų, nei nustatyta sutartyje;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką. Pakeitimas siekiant užtikrinti, kad iš vartotojų nebūtų reikalaujama atlyginti išlaidų arba laikytis įsipareigojimų, nenumatytų sutartyje.

Pakeitimas 40

II priedo d punktas

(d) garantija dėl gyvenamojo būsto užbaigimo arba garantija dėl bet kokio mokėjimo grąžinimo, jei gyvenamasis būstas neužbaigtas ir, jei reikia, sąlygos, kuriomis tokios garantijos vykdomos.

(d) garantija dėl gyvenamojo būsto užbaigimo ir baigimo kokybės arba garantija dėl bet kokio mokėjimo grąžinimo, jei gyvenamasis būstas neužbaigtas ir, jei reikia, sąlygos, kuriomis tokios garantijos vykdomos.

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką bei užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi susitarimo dėl baigtumo laipsnio.

Pakeitimas 41

III priedo b punktas

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties objektas, pobūdis;

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties objektas, pobūdis ir turinys, įskaitant tikslų teisių, kuriomis pagal sutartį gali naudotis vartotojas, ir galbūt taikomų apribojimų arba ribotų pasiūlymų arba laiko požiūriu ribotų specialių nuolaidų aprašą;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką, taip pat siekiant aiškiai ir tiksliai aprašyti teisę (-es), kuri (-ios) yra sutarties objektas.

Pakeitimas 42

III priedo d punktas

(d) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti;

(d) visa kaina, kurią vartotojas turi sumokėti;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką, taip pat siekiant aiškiai ir tiksliai aprašyti visą kainą, kurią turi sumokėti vartotojas.

Pakeitimas 43

III priedo ia punktas (naujas)

 

(ia) sutarties atsisakymo sąlygos ir pasekmės ir informacija apie vartotojo atsakomybę atlyginti dėl sutarties atsisakymo susidarančias išlaidas;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką, taip pat siekiant nustatyti, kad būtina informuoti apie sutarties atsisakymo galimybes, sąlygas ir pasekmes, ir pateikti informaciją apie vartotojo atsakomybę atlyginti dėl sutarties atsisakymo susidarančias išlaidas.

Pakeitimas 44

IV priedo e punktas

e) informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir sutarties atsisakymo pasekmės, įskaitant konkrečią informaciją apie išlaidų, kurias vartotojo bus paprašyta atlyginti pagal 5 straipsnio 5 dalį, jei jis pasinaudos teise atsisakyti, pobūdį ir dydį;

(e) informacija apie teisę pagal 5 straipsnį atsisakyti sutarties ;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką, taip pat siekiant nustatyti, kad būtina pateikti informaciją apie teisę atsisakyti sutarties pagal 5 straipsnį.

Pakeitimas 45

IV priedo ea punktas (naujas)

 

(ea) sutarties atsisakymo sąlygos ir pasekmės ir informacija apie vartotojo atsakomybę atlyginti dėl sutarties atsisakymo susidarančias išlaidas;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką, taip pat siekiant nustatyti, kad būtina informuoti apie sutarties atsisakymo galimybes, sąlygas ir pasekmes, ir pateikti informaciją apie vartotojo atsakomybę atlyginti dėl sutarties atsisakymo susidarančias išlaidas.

Pakeitimas 46

IV priedo h punktas

(h) elgesio kodekso buvimas, turinys, kontrolė ir įgyvendinimas;

(h) informacija apie galimybę taikyti prekiautojui elgesio kodeksą ir apie galimybę susipažinti su šiuo kodeksu;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką, taip pat norint įsitikinti, ar prekiautojas pasirašė elgesio kodeksą ir ar galima susipažinti su šio kodekso turiniu.

Pakeitimas 47

IV priedo i punktas

(i) neteisminio ginčų sprendimo galimybė.

(i) informacija apie sutarčiai taikytiną teisę ir, jei tinka, neteisminio ginčų sprendimo galimybė.

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką bei aiškiau apibrėžti sutarčiai taikytiną teisę.

Pakeitimas 48

IV priedo ia punktas (naujas)

 

(ia) nuostata, kurioje būtų nurodyta, kad turtas perduodamas naudotis be jokių įsipareigojimų ar mokesčių.

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką, taip pat norint užtikrinti, kad turtas būtų perduodamas be įsipareigojimų ar mokesčių ir kad vartotojai galėtų pasinaudoti teise, jei reikia, pvz., paimti paskolą įkeisdami nekilnojamąjį turtą.

Pakeitimas 49

V priedo b punktas

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties objektas, pobūdis;

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties objektas, pobūdis ir turinys;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką, taip pat norint užtikrinti, kad turtas būtų perduodamas be įsipareigojimų ar mokesčių ir kad vartotojai galėtų pasinaudoti teise, jei reikia, pvz., paimti paskolą įkeisdami nekilnojamąjį turtą.

Pakeitimas 50

IV priedo e punktas

(e) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti, apytikslė suma, kurią vartotojas turi mokėti už naudojimąsi bendra įranga ir paslaugomis; mokesčių, susijusių su naudojimusi turtu, apskaičiavimo pagrindas, privalomieji įstatymu nustatyti mokesčiai (pavyzdžiui, valstybiniai mokesčiai ir rinkliavos) ir papildomos administravimo išlaidos (pvz.: valdymo, priežiūros ir remonto);

(e) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti, apytikslė suma, kurią vartotojas turi mokėti už naudojimąsi bendra įranga ir paslaugomis; mokesčių, susijusių su naudojimusi turtu, apskaičiavimo būdas, privalomieji įstatymu nustatyti mokesčiai (pavyzdžiui, valstybiniai mokesčiai ir rinkliavos) ir papildomos administravimo išlaidos (pvz.: valdymo, priežiūros ir remonto);

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką.

Pakeitimas 51

V priedo i punktas

(i) informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir sutarties atsisakymo pasekmės, įskaitant konkrečią informaciją apie išlaidų, kurias vartotojo bus paprašyta atlyginti pagal 5 straipsnio 5 dalį, jei jis pasinaudos teise atsisakyti, pobūdį ir dydį; jei reikia, informacija apie susitarimus dėl kredito ir papildomos sutarties, susijusios su sutartimi, pabaigos sąlygas, jei atsisakoma sutarties; informacija apie tokio atsisakymo sąlygas;

(i) informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir sutarties atsisakymo pasekmės tuo atveju, jei vartotojas ja pasinaudos; jei reikia, informacija apie susitarimo dėl kredito ir papildomos sutarties, susijusios su sutartimi, pabaigos sąlygas, jei pagal 5 straipsnį atsisakoma sutarties; informacija apie tokio atsisakymo sąlygas;

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas atsižvelgiant į 17 pakeitimą.

Pakeitimas 52

V priedo ia punktas (naujas)

 

(ia) nuostata, kurioje būtų nurodyta, kad turtas perduodamas naudotis be jokių įsipareigojimų ar mokesčių;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką, taip pat norint užtikrinti, kad turtas būtų perduodamas be įsipareigojimų ar mokesčių ir kad vartotojai galėtų pasinaudoti teise, jei reikia, pvz., paimti paskolą įkeisdami nekilnojamąjį turtą.

Pakeitimas 53

V priedo l punktas

(l) elgesio kodekso buvimas, turinys, kontrolė ir įgyvendinimas;

(l) informacija apie galimybę taikyti prekiautojui elgesio kodeksą ir apie galimybę susipažinti su šiuo kodeksu;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką, taip pat norint įsitikinti, ar prekiautojas pasirašė elgesio kodeksą ir ar galima susipažinti su šio kodekso turiniu.

Pakeitimas 54

V priedo m punktas

(m) neteisminio ginčų sprendimo galimybė.

(m) informacija apie sutarčiai taikytiną teisę ir, jei tinka, neteisminio ginčų sprendimo galimybė.

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei skaidrią rinką bei aiškiau apibrėžti sutarčiai taikytiną teisę.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vartotojų apsauga, susijusi su kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe aspektais

Nuorodos

KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

Atsakingas komitetas

IMCO

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

21.6.2007

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Emanuel Jardim Fernandes

3.7.2007

 

 

Svarstymas komitete

23.1.2008

25.2.2008

 

 

Priėmimo data

26.2.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Zsolt László Becsey, Philip Bradbourn, Anne E. Jensen, Helmuth Markov, Vladimír Remek, Leopold Józef Rutowicz, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

(1)

Žalioji knyga dėl Vartotojų acquis persvarstymo

(2)

Europos Parlamento rezoliucija (Pranešėjas: Manuel Medina Ortega) dėl papildomųjų Bendrijos politikos, susijusios su pirkėjų apsauga, susijusia su teisės tam tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais daiktais pirkimo sutarčių tam tikrais aspektais (Direktyva 94/47/EB) (2000/2208(INI)), priemonių.

(3)

Žr. COM(2007)303, p. 6.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vartotojų apsauga, susijusi su kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe aspektais

Nuorodos

COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

7.6.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

21.6.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

21.6.2007

JURI

21.6.2007

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Toine Manders

16.7.2007

 

 

Svarstymas komitete

13.9.2007

3.10.2007

22.11.2007

23.1.2008

 

25.3.2008

 

 

 

Priėmimo data

19.5.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Malinova Iotova, Graf Alexander Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Salvador Domingo Sanz Palacio, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Giovanna Corda, Magor Imre Csibi, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Ian Hudghton, Othmar Karas

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Vladimir Urutchev

Teisinė informacija - Privatumo politika