VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van timeshare, langetermijnvakantieproducten, wederverkoop en ruil

4.6.2008 - (COM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD)) - ***I

Commissie interne markt en consumentenbescherming
Rapporteur: Toine Manders

Procedure : 2007/0113(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0195/2008

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van timeshare, langetermijnvakantieproducten, wederverkoop en ruil

(COM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0303),

–   gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6‑0159/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de adviezen van de Commissie juridische zaken en de Commissie vervoer en toerisme (A6‑0195/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1) Omdat het toerisme een steeds belangrijker rol speelt in de economieën van de lidstaten, moeten timeshare- en langetermijnvakantieondernemingen worden gestimuleerd tot meer groei en productiviteit doordat met een minimum aan gemeenschappelijke voorschriften wordt volstaan;

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Sinds de vaststelling van Richtlijn 94/47/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 oktober 1994 betreffende de bescherming van de verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen, is timeshare verder geëvolueerd en zijn nieuwe soortgelijke vakantieproducten op de markt verschenen. Deze nieuwe vakantieproducten en bepaalde aan timeshare gerelateerde transacties, zoals wederverkoop en ruil, vallen niet onder Richtlijn 94/47/EG. Bovendien is uit ervaring met de toepassing van Richtlijn 94/47/EG gebleken dat sommige punten die er wel al onder vallen, moeten worden geactualiseerd of verduidelijkt.

(1) Sinds de vaststelling van Richtlijn 94/47/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 oktober 1994 betreffende de bescherming van de verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen, is timeshare verder geëvolueerd en zijn nieuwe soortgelijke vakantieproducten op de markt verschenen. Deze nieuwe vakantieproducten en bepaalde aan timeshare gerelateerde transacties, zoals wederverkoop- en ruilovereenkomsten, vallen niet onder Richtlijn 94/47/EG. Bovendien is uit ervaring met de toepassing van Richtlijn 94/47/EG gebleken dat sommige punten die er wel al onder vallen, moeten worden geactualiseerd of verduidelijkt, teneinde de ontwikkeling van producten die bedoeld zijn om deze wetgeving te omzeilen, te voorkomen.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met de artikelen 1 en 2.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Om de rechtszekerheid te vergroten en de consumenten en de ondernemingen ten volle te laten profiteren van de voordelen van de interne markt, moeten de desbetreffende wetten van de lidstaten verder worden geharmoniseerd. Voor bepaalde aspecten moeten de lidstaten echter strengere voorschriften kunnen blijven toepassen.

(3) Om de rechtszekerheid te vergroten en de consumenten en de ondernemingen ten volle te laten profiteren van de voordelen van de interne markt, moeten bepaalde aspecten van de marketing, verkoop en wederverkoop van timeshare en langetermijnvakantieproducten alsook de ruil van timeshare volledig worden geharmoniseerd. De lidstaten zullen geen nationale wetgeving op de door de richtlijn bestreken gebieden mogen invoeren of handhaven. Voorzover het gaat om aangelegenheden die niet in de richtlijn geregeld zijn, moet het de lidstaten wel vrijstaan om in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht nationale wetgeving in te voeren of te handhaven.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan nationale voorschriften betreffende de registratie van onroerende of roerende goederen, de vestigingsvoorwaarden, erkenningsregelingen of vereisten voor het verlenen van vergunningen, en de bepaling van de juridische aard van de rechten die het voorwerp uitmaken van de in deze richtlijn bedoelde overeenkomsten.

Schrappen

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met artikel 1, lid 1.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) De verschillende onder deze richtlijn vallende producten moeten duidelijk worden gedefinieerd en de bepalingen betreffende de precontractuele informatie en de overeenkomst moeten worden verduidelijkt en geactualiseerd.

(5) De onder deze richtlijn vallende soorten producten moeten duidelijk worden gedefinieerd en zodanig dat omzeiling van de bepalingen wordt uitgesloten, met name de bepalingen betreffende de precontractuele informatie, de overeenkomst en de terugtredingstermijn moeten worden verduidelijkt en geactualiseerd.

Motivering

Het probleem met de bestaande richtlijn is dat de bepalingen te gemakkelijk worden omzeild door gewetenloze organisatoren. De nieuwe richtlijn moet zo bestendig mogelijk zijn.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) De definitie van timeshare bestrijkt geen meervoudige reservering van een hotelkamer, als de duur ervan minder dan een jaar bedraagt. Gewone leasecontracten vallen er evenmin onder omdat deze betrekking hebben op een enkele, aaneengesloten periode van bewoning en niet op meerjarige perioden.

Motivering

Wordt de termijn tot een jaar teruggebracht, dan zouden er transacties onder kunnen vallen waarvan dit niet de bedoeling is, zoals voorreservering van hotels waarbij vooruitbetaling wordt gevraagd of sommige hotels die couponsystemen aanbieden met een geldigheidsduur van meer dan een jaar. Om verkeerde interpretaties te voorkomen moeten deze uitzonderingen duidelijk worden vermeld.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter) De definitie van langetermijnvakantieproducten bestrijkt de overeenkomsten waarbij het recht wordt verkregen tegen betaling. Normale loyaliteitsprogramma's, waarbij korting wordt geboden op toekomstige verblijven in de hotels of in een hotelketen, namelijk "kortingsbonnen" of "hotelcheques" vallen daar niet onder.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) De consument moet het recht hebben om de taal te kiezen die voor de precontractuele informatie en de overeenkomst moet worden gebruikt.

(6) De consument moet het recht hebben om de taal te kiezen die voor de precontractuele informatie en de overeenkomst moet worden gebruikt, namelijk tussen de taal of talen van het land waar de consument woonachtig is of in een taal van het land waarvan de consument onderdaan is, mits dit één van de officiële talen van de Gemeenschap is.

De lidstaat waar de consument woonachtig is, kan echter eisen dat de overeenkomst in alle gevallen ten minste wordt opgesteld in de taal of talen van dat land - die een officiële taal of officiële talen van de Gemeenschap moet(en) zijn - en dat de handelaar de consument een officieel erkende vertaling van deze overeenkomst verstrekt in de taal of één van de talen van de lidstaat waar het onroerend goed is gelegen, en die één van de officiële talen van de Gemeenschap is.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) Om te zorgen dat de consument over het geheel inzicht heeft in de bescherming die de richtlijn hem biedt, overhandigt de handelaar hem een checklist; deze checklist moet worden opgesteld volgens een standaardformulier dat in alle Gemeenschapstalen beschikbaar is.

Motivering

Om de consument attent te maken op zijn terugtredingsrecht en een en ander voor hem inzichtelijker te maken, moet de overeenkomst een checklist bevatten.

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 ter) Gelet op de bestaande lacunes in de regelgeving en het ontbreken van geharmoniseerde wetgeving worden de lidstaten en de Commissie verzocht te werken aan een modelovereenkomst in alle officiële talen van de Gemeenschappen die alle elementaire en onmisbare bepalingen van de overeenkomst bevat.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Om de consument in staat te stellen volledig te begrijpen wat zijn verplichtingen en rechten op grond van de overeenkomst zijn, moet een termijn worden vastgesteld waarbinnen hij uit de overeenkomst kan terugtreden zonder dat hij dit hoeft te rechtvaardigen. Momenteel verschilt de duur van deze termijn van lidstaat tot lidstaat en uit ervaring blijkt dat de bij Richtlijn 94/47/EG bepaalde duur niet lang genoeg is. Daarom moet de termijn worden verlengd en geharmoniseerd.

(7) Om de consument in staat te stellen volledig te begrijpen wat zijn verplichtingen en rechten op grond van de overeenkomst zijn, moet een termijn worden vastgesteld waarbinnen hij uit de overeenkomst kan terugtreden zonder dat hij dit hoeft te rechtvaardigen. Momenteel verschilt de duur van deze termijn van lidstaat tot lidstaat. Met het oog op een hoog beschermingsniveau voor de consument en meer duidelijkheid voor consumenten en de bedrijfstak moet deze termijn worden geharmoniseerd.

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Het verbod op de betaling van voorschotten aan de handelaar of aan een derde voordat de terugtredingstermijn is verstreken, moet worden verduidelijkt om de bescherming van de consument te verbeteren. Voor wederverkoop moet het verbod van voorschotten gelden totdat de eigenlijke verkoop heeft plaatsgevonden of de wederverkoopovereenkomst is beëindigd.

(8) Het verbod op de betaling van voorschotten aan de handelaar of aan een derde voordat de terugtredingstermijn is verstreken, moet worden verduidelijkt om de bescherming van de consument te verbeteren.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met artikel 6 en bovendien duidelijker.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) Voor aanvullende overeenkomsten geldt het verbod op betaling van voorschotten alleen wanneer de aanvullende overeenkomst wordt gesloten gedurende de terugtredingstermijn van de hoofdovereenkomst waarmee zij verband houdt.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 ter) Voor wederverkoop moet het verbod van voorschotten gelden totdat de eigenlijke verkoop heeft plaatsgevonden of de wederverkoopovereenkomst is beëindigd.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met artikel 6 en bovendien duidelijker

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 quater) Gezien de problemen waarmee consumenten thans worden geconfronteerd, zouden zowel de consumenten als de bedrijfstak er baat bij hebben indien voor de langetermijnvakantiehandelaar de verplichting geldt om voldoende financiële zekerheid te stellen voor het geval van insolventie.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Bij terugtreding uit een overeenkomst waarbij de prijs volledig of gedeeltelijk is gedekt door een krediet dat door de handelaar of door een derde op grond van een overeenkomst tussen die derde en de handelaar aan de consument is verleend, moet de kredietovereenkomst zonder sanctie worden beëindigd. Hetzelfde moet gelden voor aanvullende overeenkomsten, zoals overeenkomsten voor lidmaatschap van ruilsystemen.

(9) Bij terugtreding uit een overeenkomst waarbij de prijs volledig of gedeeltelijk is gedekt door een krediet dat door de handelaar of door een derde op grond van een overeenkomst tussen die derde en de handelaar aan de consument is verleend, moet de kredietovereenkomst zonder enige kosten voor de consument worden beëindigd. Hetzelfde moet gelden voor aanvullende overeenkomsten.

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) De consument mag de door deze richtlijn geboden bescherming niet worden onthouden. Dit mag evenmin het geval zijn wanneer het op de overeenkomst toepasselijke recht het recht van een derde land is.

(10) De consument mag de door deze richtlijn geboden bescherming niet worden onthouden. Dit mag evenmin het geval zijn wanneer het op de overeenkomst toepasselijke recht het recht van een derde land is en het onroerend goed in een lidstaat van de Europese Unie is gelegen. Hiertoe moeten de bepalingen van deze richtlijn die betrekking hebben op de terugtredingstermijn en informatieverstrekking worden beschouwd als bepalingen waarvan in overeenkomsten niet mag worden afgeweken in de zin van Verordening (EG) nr. .../2008 van het Europees Parlement en van de Raad van ... inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen (Rome I)1.

 

_________

1 PB L XX, xx/xx/xx, blz. x.

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Het is nodig ervoor te zorgen dat personen of organisaties die krachtens nationale wetgeving een rechtmatig belang bij de zaak hebben, beschikken over rechtsmiddelen om procedures tegen inbreuken op deze richtlijn in te stellen.

12) Het is nodig ervoor te zorgen dat personen of organisaties (waartoe een nationale of Europese, met de uitgifte van vergunningen belaste instantie zou kunnen behoren, die de onder deze richtlijn vallende producten regelt) die krachtens nationale of EU-wetgeving een rechtmatig belang bij de zaak hebben, beschikken over rechtsmiddelen om procedures tegen inbreuken op deze richtlijn in te stellen.

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12 bis) Het recht dat van toepassing is op verbintenissen aangaande timeshare of langetermijnvakantieproducten moet worden vastgelegd in overeenstemming met artikel 6 van Verordening (EG) nr. .../2008 (Rome I). De rechterlijke bevoegdheid in procedures betreffende timeshare of langetermijnvakantieproducten, en hieraan verwante of aanvullende relaties, moeten worden vastgelegd overeenkomstig Afdeling 4, consumentenovereenkomsten, van Verordening (EG) nr. 44/2001 (Brussel I-verordening) van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken1, uitgezonderd geschillen met betrekking tot het bestaan, de aard of de omvang een zakelijk recht.

 

________

1 PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB nr. L 363 van 20.12.2006, blz. 1).

Motivering

Alle twijfel met betrekking tot de rechterlijke bevoegdheid moet worden weggenomen teneinde onnodige geschillen te voorkomen.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de consumenten efficiënt worden geïnformeerd over de nationale bepalingen tot omzetting van deze richtlijn, en zij moeten de handelaren ertoe aanmoedigen informatie te verstrekken over hun gedragscodes op dit gebied.

(14) De consumenten moeten efficiënt worden geïnformeerd over de rechten die zij aan deze richtlijn ontlenen. De handelaren moeten de consument informatie verstrekken over hun gedragscodes op dit gebied.

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis) De lidstaten stimuleren de marktdeelnemers om (EU-) bedrijfsorganisaties op te zetten om de ontwikkeling en het beheer van de gedragscodes, in nauwe samenwerking met de aangewezen instanties, te waarborgen.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis) Overeenkomstig punt 34 van het Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven"1, worden de lidstaten aangespoord voor zichzelf en in het belang van de Gemeenschap hun eigen tabellen op te stellen die voorzover mogelijk het verband weergeven tussen deze richtlijn en de omzettingsmaatregelen, en deze openbaar te maken.

_________

PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1.

Motivering

Dit amendement beoogt uitvoering te geven aan het Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven" (PB C 321 van 31.12.2003, blz.1).

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op de bescherming van de consumenten ten aanzien van bepaalde aspecten van de marketing en verkoop van timeshare en langetermijnvakantieproducten. Zij is ook van toepassing op de wederverkoop van timeshare en langetermijnvakantieproducten en op de ruil van timeshare.

1. Met deze richtlijn wordt beoogd aan de behoorlijke werking van de binnenmarkt bij te dragen en een hoog niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen door onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten ten aanzien van bepaalde aspecten van de marketing, verkoop en wederverkoop van timeshare en langetermijnvakantieproducten en de ruil van timeshare.

Deze richtlijn is van toepassing op transacties van handelaren jegens consumenten.

Deze richtlijn is van toepassing op transacties van handelaren jegens consumenten.

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan nationale wetgeving die voorziet in rechtsmiddelen uit het algemeen verbintenissenrecht die de consument in staat stellen de overeenkomst te beëindigen.

2. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan nationale wetgeving die voorziet in:

 

- rechtsmiddelen uit het algemeen verbintenissenrecht,

 

- nationale bepalingen inzake de registratie en overdracht van roerende of onroerende goederen, vestigingsvoorwaarden of vergunningsvereisten,

 

- de juridische kwalificatie van de rechten die voorwerp zijn van de in deze richtlijn bedoelde overeenkomsten.

2. De lidstaten kunnen nationale bepalingen op het bij deze richtlijn geharmoniseerde gebied blijven toepassen indien deze met het oog op een hoger niveau van consumentenbescherming strenger zijn en betrekking hebben op:

 

(a) het tijdstip waarop de termijn voor de uitoefening van het terugtredingsrecht ingaat;

 

(b) de wijze waarop het terugtredingsrecht kan worden uitgeoefend;

 

(c) de gevolgen van de uitoefening van het terugtredingsrecht.

 

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) "timeshare": een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar waarbij een consument tegen vergoeding het recht verkrijgt om één of meer accommodaties voor meer dan één verblijfsperiode te gebruiken;

(a) "timeshareovereenkomst": een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar waarbij een consument tegen vergoeding het recht verkrijgt om accommodaties op herhaalde basis te gebruiken;

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) "langetermijnvakantieproduct": een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar waarbij een consument tegen vergoeding hoofdzakelijk het recht verkrijgt op kortingen op of andere voordelen bij accommodatie, afzonderlijk of samen met reizen of andere diensten;

(b) "overeenkomst betreffende een langetermijnvakantieproduct": een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar waarbij een consument tegen vergoeding hoofdzakelijk het recht verkrijgt op kortingen op of andere voordelen bij accommodatie met of zonder andere faciliteiten, afzonderlijk of samen met reizen of andere diensten;

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) "ruil": een overeenkomst waarbij een consument tegen vergoeding toetreedt tot een regeling die hem in staat stelt plaats en/of tijd van zijn timeshare door ruil te wijzigen;

(d) "ruilovereenkomst": een aanvullende overeenkomst waarbij een consument tegen vergoeding toetreedt tot een ruilsysteem dat hem toegang verschaft tot accommodatie of andere diensten met een toegevoegde waarde in ruil voor tijdelijke verschaffing van genot van zijn/haar timesharerechten aan anderen.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) "aanvullende overeenkomst": een overeenkomst die ondergeschikt is aan een andere overeenkomst.

(g) "aanvullende overeenkomst": een overeenkomst die verband houdt met een hoofdovereenkomst, namelijk een timeshare- of langetermijnvakantieproduct-overeenkomst.

Motivering

Vanuit juridisch oogpunt lijkt de term "verbandhoudend met "juister.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(g bis) "duurzame drager": ieder hulpmiddel dat de consument in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode waarvan de duur is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Motivering

De rechtszekerheid voor consument en handelaar vergt een duidelijker definitie.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(g ter) "gedragscode": overeenkomst of een reeks niet bij wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van een lidstaat opgelegde voorschriften, waarin wordt vastgesteld hoe handelaars die zich tot de code verbinden, zich moeten gedragen met betrekking tot een of meer bepaalde handelspraktijken of bedrijfssectoren;

Motivering

De rechtszekerheid voor consument en handelaar vergt een duidelijker definitie.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – leden 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in iedere reclame wordt vermeld dat de in lid 2 bedoelde schriftelijke informatie kan worden verkregen en waar deze kan worden verkregen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in iedere reclame duidelijk wordt vermeld dat in elk aanbod van een handelaar de in lid 2 bedoelde informatie wordt opgenomen en hoe die informatie kan worden verkregen.

2. De handelaar verstrekt de consument die om informatie verzoekt schriftelijke informatie die naast een algemene beschrijving van het product naar gelang van het geval ten minste beknopte en nauwkeurige gegevens over de volgende punten bevat:

2. Ruim voordat de consument door een overeenkomst of een aanbod wordt gebonden, verstrekt de handelaar de consument op een duidelijke en begrijpelijke manier, schriftelijke informatie met, al naar het geval, een algemene beschrijving van het product, over het in artikel 5 geschetste terugtredingsrecht en het verbod op betaling van een voorschot tijdens de terugtredingstermijn. Daarnaast ontvangt de consument naar gelang van het geval informatie over de volgende punten:

(a) in het geval van timeshare de in bijlage I vermelde informatie en, als de overeenkomst betrekking heeft op accommodatie in aanbouw, de in bijlage II vermelde informatie;

(a) in het geval van een timeshareovereenkomst, de in bijlage I vermelde informatie en, als de overeenkomst betrekking heeft op accommodatie in aanbouw, de in bijlage II vermelde informatie;

(b) in het geval van een langetermijnvakantieproduct de in bijlage III vermelde informatie;

(b) in het geval van een langetermijnvakantieproduct-overeenkomst, de in bijlage III vermelde informatie;

(c) in het geval van wederverkoop de in bijlage IV vermelde informatie;

(c) in het geval van een wederverkoopovereenkomst, de in bijlage IV vermelde informatie;

(d) in het geval van ruil de in bijlage V vermelde informatie.

(d) in het geval van een ruilovereenkomst, de in bijlage V vermelde informatie.

 

De informatie wordt door de handelaar kosteloos verstrekt op papier of op een andere duurzame drager.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Tevens informeert de handelaar de consument, in dezelfde vorm als de in lid 2 bedoelde informatie, dat ingevolge internationaal privaatrecht, op de overeenkomst ander recht van toepassing kan zijn dan het nationale recht van de consument, en eventuele geschillen aan een andere rechter kunnen worden voorgelegd dan de rechter van de woon- of gewoonlijke verblijfplaats van de consument.

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. In het geval van wederverkoop geldt de verplichting van de handelaar om de in lid 2 bedoelde informatie te verstrekken, jegens de consument die partij bij de wederverkoopovereenkomst kan worden.

3. In het geval van een wederverkoopovereenkomst geldt de verplichting van de handelaar om de in lid 2 bedoelde informatie te verstrekken, jegens de consument die partij bij de wederverkoopovereenkomst kan worden.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met artikel 2.

Amendement  33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De in lid 2 bedoelde informatie wordt opgesteld in één van de officiële talen van de Gemeenschap, naar keuze van de consument.

4. De lidstaten zien erop toe dat de in lid 2 bedoelde informatie schriftelijk, of op een andere duurzame drager, in een duidelijk leesbare lettergrootte wordt opgesteld, in de taal of één van de talen van de lidstaat waar de consument woonachtig is, of in de taal of één van de talen van de lidstaat, waarvan hij onderdaan is, voorzover het om officiële talen van de Gemeenschap gaat, naar keuze van de consument. De lidstaat waar de consument woonachtig is, kan echter eisen dat de overeenkomst in alle gevallen ten minste wordt opgesteld in de taal of talen van dat land - die een officiële taal of officiële talen van de Gemeenschap moet(en) zijn - en dat de handelaar de consument een officieel erkende vertaling van deze overeenkomst verstrekt in de taal of één van de talen van de lidstaat waar het onroerend goed is gelegen, en die één van de officiële talen van de Gemeenschap is.

Motivering

De consument zal zelden in staat zijn zijn vrije keuze aan de handelaar op te leggen. Er moet een keuze worden gemaakt tussen de taal of talen van de lidstaat waar de consument woonachtig is, en de taal of talen van het land waarvan hij onderdaan is. Voorts moet er rekening mee worden gehouden dat de naleving van de verordening moet worden gecontroleerd, vooral in lidstaten waar timeshareovereenkomsten bij een notaris moeten worden geregistreerd; de taalvoorschriften van Richtlijn 94/47 moeten dan ook worden nageleefd.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De overeenkomst

Gemeenschappelijke bepalingen voor de hoofd- en de aanvullende overeenkomst

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de overeenkomst schriftelijk wordt opgesteld in één van de officiële talen van de Gemeenschap, naar keuze van de consument.

1. De lidstaten zien erop toe dat de overeenkomst schriftelijk wordt opgesteld, op papier of op een andere duurzame drager, in de taal of één van de talen van de lidstaat waar de consument woonachtig is, of in de taal of één van de talen van de lidstaat, waarvan hij onderdaan is, voorzover het om officiële talen van de Gemeenschap gaat, naar keuze van de consument. De lidstaat waar de consument verblijft kan echter verlangen dat de in lid 2 bedoelde overeenkomst in elk geval word opgesteld in de taal of een van de talen van de consument, die in elk geval één van de officiële talen van de Gemeenschap is, en de handelaar verstrekt de consument een officieel erkende vertaling van deze overeenkomst in de taal of een van de talen van de lidstaat waar het roerend of onroerend goed is gelegen, en die één van de officiële talen van de Gemeenschap is.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, bedoelde schriftelijke informatie vormt een integrerend deel van de overeenkomst en wordt niet gewijzigd tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen of de wijzigingen het gevolg zijn van omstandigheden waarop de handelaar geen invloed heeft.

2. De in artikel 3, lid 2, bedoelde schriftelijke informatie vormt een integrerend deel van de overeenkomst en wordt niet gewijzigd tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen of de wijzigingen het gevolg zijn van ongebruikelijke of onvoorzienbare omstandigheden waarop de handelaar geen invloed heeft, en waarvan de gevolgen ondanks alle in acht genomen zorgvuldigheid niet konden worden voorkomen.

Wijzigingen die het gevolg zijn van omstandigheden waarop de handelaar geen invloed heeft, worden aan de consument meegedeeld voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Wijzigingen in de in artikel 3 bedoelde informatie die de consument vóór de ondertekening van de overeenkomst werd verschaft, worden de consument schriftelijk of via een ander duurzaam medium meegedeeld voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Deze wijzigingen worden uitdrukkelijk in de overeenkomst vermeld.

 

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Wanneer de informatie bedoeld onder de punten (a) - (o) van bijlage I, de punten (a), (b) en (d) van bijlage II, de punten (a) - (i) van bijlage III, de punten (a) - (g) van bijlage IV of de punten (a) - (k) van bijlage V niet schriftelijk of via een andere duurzame drager is verstrekt, wordt de consument geacht niet aan de overeenkomst te zijn gebonden.

Amendement  38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter. Naast de informatie bedoeld in artikel 3, lid 2, wordt in de overeenkomst:

 

(a) de identiteit en de woonplaats van de partijen opgenomen,

 

(b) de datum en plaats van sluiting van de overeenkomst opgenomen, en

 

(c) wordt deze door beide partijen ondertekend.

Amendement  39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De consument ontvangt een kopie bij de sluiting van de overeenkomst op papier of een andere duurzame drager.

Amendement  40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter. Wanneer een timeshareovereenkomst met een lening wordt gefinancierd en de handelaar hiervan op de hoogte is gesteld, wordt de overeenkomst voor de timeshare geacht te zijn gesloten onder de voorwaarde dat de lening wordt verstrekt vóór de afloop van de in artikel 5, lid 1, bedoelde terugtredingstermijn.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Voordat de overeenkomst wordt ondertekend, vestigt de handelaar uitdrukkelijk de aandacht van de consument op het bestaan van het terugtredingsrecht en de duur van de terugtredingstermijn als bedoeld in artikel 5 en het verbod van voorschotten tijdens de terugtredingstermijn als bedoeld in artikel 6.

1. Voordat de hoofd- of wederverkoopovereenkomst wordt gesloten, vestigt de handelaar uitdrukkelijk de aandacht van de consument op het bestaan van het terugtredingsrecht en de duur van de terugtredingstermijn als bedoeld in artikel 5 en het verbod van voorschotten tijdens de terugtredingstermijn als bedoeld in artikel 6.

De desbetreffende bepalingen van de overeenkomst worden door de consument afzonderlijk ondertekend.

De desbetreffende bepalingen van de overeenkomst worden door de consument afzonderlijk ondertekend.

 

2. De hoofd- of wederverkoopovereenkomst bevat een checklist die de consument attent moet maken op de rechten die hij aan de richtlijn ontleent en hem de gebruikmaking van zijn terugtredingsrecht overeenkomstig artikel 5 moet vergemakkelijken.

 

De checklist moet worden opgesteld volgens een standaardformulier dat in alle gemeenschapstalen verkrijgbaar / beschikbaar is, en bevat een los antwoordformulier voor gebruikmaking van het terugtredingsrecht.

 

In de checklist worden kort en duidelijk de volgende punten genoemd:

 

- identiteit en woonplaats van alle partijen;

 

- de precieze aard van het in de hoofdovereenkomst bedoelde recht;

 

- de precieze periode gedurende welke het in de overeenkomst bedoelde recht kan worden uitgeoefend en, indien nodig, de duur ervan;

 

- de datum met ingang waarvan de consument het in de overeenkomst bedoelde recht kan uitoefenen.

 

- de door de consument te betalen prijs voor de timeshare, het langetermijnvakantieproduct of de door de wederverkoper geboden diensten;

 

- de bijkomende kosten die met de timeshare of het langetermijnvakantieproduct zijn gemoeid;

 

- indien van toepassing, de diensten of faciliteiten waartoe de consument toegang heeft;

 

- of het mogelijk is tot een ruilsysteem toe te treden;

 

- informatie omtrent de duur van het terugtredingsrecht;

 

- informatie omtrent het verbod van vooruitbetalingen;

 

- of de handelaar een gedragscode onderschrijft;

Motivering

Om de consument attent te maken op zijn terugtredingsrecht en een en ander voor hem inzichtelijker te maken, moet de overeenkomst een checklist bevatten.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – leden 1 t/m 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de consument na het sluiten van een overeenkomst het recht heeft om zonder opgave van redenen uit de overeenkomst terug te treden binnen veertien dagen nadat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend of beide partijen een bindende voorlopige overeenkomst hebben ondertekend. Als de veertiende dag een algemeen erkende feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

1. De consument beschikt over een termijn van eenentwintig kalenderdagen om de hoofd- of wederverkoopovereenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.

 

Deze termijn begint te lopen:

 

(a) vanaf de dag van sluiting van de overeenkomst of bindende voorlopige overeenkomst ; dan wel

 

(b) op de dag waarop de consument de overeenkomst ontvangt, indien deze dag later valt dan de in punt a) hierboven bedoelde datum.

2. Indien de overeenkomst niet alle in bijlage I, punten a) tot en met p), en bijlage II, punten a) en b), vermelde informatie bevat, maar de informatie schriftelijk wordt verstrekt binnen drie maanden na ondertekening van de overeenkomst, gaat de terugtredingstermijn in op de dag waarop de consument die informatie ontvangt.

 

3. Indien de in bijlage I, punten a) tot en met p), en bijlage II, punten a) en b), vermelde informatie niet schriftelijk is verstrekt binnen drie maanden na ondertekening van de overeenkomst, vervalt het terugtredingsrecht drie maanden en veertien dagen na ondertekening van de overeenkomst.

 

Motivering

Consumenten die tijdens vakantie op een aanbod zijn ingegaan moeten de gelegenheid krijgen thuis hun beslissing te overdenken,vrij van eventuele druk van de verkoper. Hiervoor is een periode van 21 dagen geschikter.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – leden 4 en 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Indien de consument voornemens is het terugtredingsrecht uit te oefenen, doet hij daarvan vóór het verstrijken van de termijn kennisgeving aan de persoon van wie naam en adres krachtens bijlage I, punt p), daartoe in de overeenkomst zijn vermeld. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als de kennisgeving, in schriftelijke vorm, vóór het verstrijken van de termijn is verzonden.

4. Indien de consument voornemens is het terugtredingsrecht uit te oefenen, doet hij daarvan vóór het verstrijken van de termijn schriftelijk of in een andere duurzame vorm kennisgeving aan de verkoper of de persoon van wie naam en adres daartoe in de overeenkomst zijn vermeld. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als de kennisgeving vóór het verstrijken van de termijn is verzonden.

5. Indien de consument het terugtredingsrecht uitoefent, dient hij slechts de kosten te vergoeden die, overeenkomstig de nationale wetgeving, in verband met het sluiten van en het terugtreden uit de overeenkomst worden gemaakt voor juridische formaliteiten die vóór het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn moeten worden vervuld. Deze kosten worden uitdrukkelijk in de overeenkomst vermeld.

 

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Indien de consument het in lid 3 bedoelde terugtredingsrecht uitoefent, is hij niet gehouden tot vergoeding van kosten.

6. Indien de consument het terugtredingsrecht uitoefent, is hij niet gehouden tot vergoeding van kosten.

Amendement  45

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de betaling van voorschotten, de verstrekking van garanties, de reservering van geld op een creditcard, de uitdrukkelijke erkenning van schuld of elke andere vergoeding aan de handelaar of aan derden door een consument vóór het eind van de termijn binnen welke deze krachtens artikel 5, leden 1 tot en met 3, het terugtredingsrecht kan uitoefenen, verboden zijn.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat voor timeshare en langetermijnvakantieproducten de betaling van voorschotten, de verstrekking van garanties, de reservering van geld op rekeningen, de uitdrukkelijke erkenning van schuld of elke andere vergoeding aan de handelaar of aan derden door een consument vóór het eind van de termijn binnen welke deze krachtens artikel 5, leden 1 tot en met 3, het terugtredingsrecht kan uitoefenen, verboden zijn.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Het bepaalde in lid 1 geldt voor aanvullende overeenkomsten die gesloten worden gedurende de in artikel5, lid 1, bedoelde termijn.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Elke betaling, verstrekking van garanties, reservering van geld op creditcards, erkenning van schuld of elke andere vergoeding aan de handelaar of aan derden door de consument voor wederverkoop voordat de eigenlijke verkoop heeft plaatsgevonden of de wederverkoopovereenkomst op andere wijze wordt beëindigd, is verboden.

2. Elk voorschot, verstrekking van garanties, reservering van geld op rekeningen, erkenning van schuld of elke andere vergoeding aan de handelaar of aan derden door de consument voor wederverkoop voordat de eigenlijke verkoop heeft plaatsgevonden of de wederverkoopovereenkomst op andere wijze wordt beëindigd, is bovendien verboden.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 6 bis

Specifiek op langetermijnvakantieproducten gerichte bepalingen

 

1. Voor langetermijnvakantieproducten geschiedt de betaling door middel van een door de handelaar en de consument overeengekomen gespreide betalingsregeling die integraal deel uitmaakt van de overeenkomst; de betaling, ook het lidmaatschapsabonnement, wordt gespreid over drie termijnen van gelijke waarde voor overeenkomsten voor tien jaar of minder,e n ten minste vijf termijnen, elk van gelijke waarde, voor overeenkomsten voor meer dan tien jaar; het moment waarop de respectieve termijnen betaalbaar zijn wordt berekend over de tijdsduur van de overeenkomst zodat de periodes tussen de betaaltermijnen even lang zijn. De handelaar stuurt een schriftelijk verzoek om betaling, op papier of een andere duurzame drager, telkens ten minste 14 dagen voor de vervaldag;

 

Onverminderd het in artikel 5 bedoelde terugtredingsrecht mag de consument vanaf betaling van de tweede termijn eenzijdig een overeenkomst betreffende een langetermijnvakantieproduct opzeggen, zonder dat hieraan voor hem sancties zijn verbonden, door hiervan binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek om betaling van een termijn kennis te geven. Dit recht doet geen afbreuk aan de rechten inzake beëindiging van overeenkomsten krachtens de bestaande wetgeving.

 

2. De lidstaten zien erop toe dat voor de langetermijnvakantiehandelaar de verplichting geldt om voldoende financiële zekerheid te stellen voor het geval van insolventie.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, als de consument zijn recht uitoefent om uit de overeenkomst voor timeshare of voor een langetermijnvakantieproduct terug te treden, alle aanvullende overeenkomsten, met inbegrip van ruil, automatisch en zonder sanctie worden beëindigd.

1. Als de consument zijn recht uitoefent om uit de hoofdovereenkomst terug te treden, worden alle aanvullende overeenkomsten, automatisch en zonder kosten voor de consument beëindigd.

2. Als de prijs volledig of gedeeltelijk is gedekt door een krediet dat door de handelaar of door een derde op grond van een overeenkomst tussen die derde en de handelaar aan de consument is verleend, wordt de kredietovereenkomst zonder sanctie beëindigd indien de consument zijn in artikel 5 bedoelde recht om uit de hoofdovereenkomst terug te treden, uitoefent.

2. Als de prijs volledig of gedeeltelijk is gedekt door een krediet dat door de handelaar of door een derde op grond van een overeenkomst tussen die derde en de handelaar aan de consument is verleend, wordt de kredietovereenkomst zonder kosten voor de consument beëindigd indien de consument zijn in artikel 5, lid 1, bedoelde recht om uit de hoofdovereenkomst terug te treden, uitoefent.

3. De lidstaten stellen gedetailleerde voorschriften voor de beëindiging van dergelijke overeenkomsten vast.

3. De consument kan de ruil op elk gewenst moment beëindigen.

Amendement  50

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, als het op de overeenkomst toepasselijke recht het recht van een lidstaat is, bepalingen van de overeenkomst waarbij de consument afstand doet van zijn rechten als bedoeld in deze richtlijn, niet bindend zijn.

De lidstaten zorgen ervoor dat, als het op de overeenkomst toepasselijke recht het recht van een lidstaat is, de consument geen afstand mag doen van de in deze richtlijn verleende rechten, tenzij in deze richtlijn anders is gespecificeerd.

2. Ongeacht het toepasselijke recht mag de consument de door deze richtlijn geboden bescherming niet worden onthouden als het onroerend goed in kwestie zich op het grondgebied van een lidstaat bevindt of de overeenkomst in een lidstaat gesloten is.

 

Motivering

Dit valt nu onder de nieuwe artikelen 8 bis en 8 ter.

Amendement  51

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 8 bis

 

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

 

1. Het op timeshare en langetermijnvakantieproducten toepasselijke recht wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) Nr. …/2008 (Rome I).

 

2. De rechterlijke bevoegdheid in procedures betreffende timeshare- of langetermijnvakantieproducten, en hieraan verwante of aanvullende relaties, wordt vastgelegd overeenkomstig afdeling 4, consumentenovereenkomsten, van Verordening (EG) Nr. 44/2001, uitgezonderd geschillen met betrekking tot het bestaan, de aard of de omvang van een zakelijk recht.

Motivering

Deze verduidelijking blijkt wenselijk om onnodige procesvoering en verwijzingen naar het Europees Hof van Justitie te vermijden.

Amendement  52

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 8 ter

 

Bepalingen van dwingend recht

 

De bepalingen van deze richtlijn die betrekking hebben op de terugtredingstermijn en informatieverstrekking worden beschouwd als bepalingen waarvan in overeenkomsten niet mag worden afgeweken in de zin van Verordening (EG) Nr. …/2008 (Rome I).

Motivering

Verduidelijkt de rechtspositie.

Amendement  53

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – leden 1 en 2, inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er passende en doeltreffende middelen zijn om deze richtlijn in het belang van de consument te doen naleven.

1. De lidstaten zorgen ervoor en zien erop toe dat deze richtlijn door hun handelaren algemeen wordt nageleefd, in het belang van de consument.

2. De in lid 1 bedoelde middelen omvatten bepalingen volgens welke een of meer van onderstaande instanties waarin het nationale recht voorziet, zich overeenkomstig het nationale recht tot de bevoegde rechterlijke of administratieve instanties kunnen wenden om de nationale bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn te doen naleven:

2. Een of meer van onderstaande instanties waarin het nationale recht voorziet, hebben het recht zich overeenkomstig het nationale recht tot de bevoegde rechterlijke of administratieve instanties te wenden om de nationale bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn te doen naleven:

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) overheidsinstanties of de vertegenwoordigers ervan;

(a) autoriteiten en overheidsinstanties of de vertegenwoordigers ervan;

Motivering

Verduidelijking, bedoeld om meer soorten instanties te omvatten.

Amendement  55

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten nemen passende maatregelen om de consumenten in te lichten over het nationale recht tot omzetting van deze richtlijn en moedigen handelaren waar nodig aan de consumenten in te lichten over hun gedragscodes.

1. De lidstaten nemen passende maatregelen om de consumenten in te lichten over het nationale recht tot omzetting van deze richtlijn.

 

De lidstaten moedigen aan dat gedragscodes worden ontwikkeld en ervoor wordt gezorgd dat, waar nodig, de consumenten worden ingelicht over deze gedragscodes.

 

De lidstaten stimuleren de marktdeelnemers om (EU-) bedrijfsorganisaties op te zetten om de ontwikkeling en het beheer van de gedragscodes, in nauwe samenwerking met de aangewezen instanties, te waarborgen.

Amendement  56

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 2 – alinea's 1 bis en 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten zorgen ervoor dat (EU-) bedrijfsorganisaties de consument een alternatieve geschillenregeling bieden voor de afhandeling van klachten

 

De lidstaten stimuleren en steunen dergelijke bedrijfsorganisaties om een Europees vrijwillig kwaliteitslabel te ontwikkelen, waardoor erkende handelaren het recht krijgen een officieel keurmerk te voeren dat door de lidstaten goedgekeurd en gesteund wordt.

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De lidstaten zorgen voor volledige voorlichting over en toegang tot de rechtsinstrumenten van de Brussel I-verordening, waarvan consumenten en handelaren gebruik kunnen maken voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen en voor vorderingen van gerechtelijke en administratieve aard .

Motivering

Het is in de eerste plaats een overheidstaak van de lidstaten om ervoor te zorgen dat consumenten en handelaren kunnen beschikken over volledige informatie en toegang hebben tot de juridische procedures van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ten einde te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een stabiele en transparante markt wordt voldaan.

Amendement  58

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie evalueert deze richtlijn en brengt bij het Europees Parlement en de Raad verslag uit uiterlijk vijf jaar na de datum van toepassing van de nationale bepalingen tot omzetting van deze richtlijn.

De Commissie evalueert deze richtlijn en brengt bij het Europees Parlement en de Raad verslag uit uiterlijk drie jaar na de datum van toepassing van de nationale bepalingen tot omzetting van deze richtlijn.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat bepalingen van deze verordening in een mogelijke discussie over een horizontaal instrument ter bescherming van de consument aan de orde kunnen worden gesteld, is een tijdige herziening wenselijk.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Richtlijn 94/47/EEG wordt ingetrokken.

Richtlijn 94/47/EG wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar deze richtlijn en worden gelezen volgens de in bijlage III opgenomen transponeringstabel.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de in bijlage VI opgenomen transponeringstabel.

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

I. Informatie over de handelaar

(a) De identiteit en het adres van de partijen, met inbegrip van specifieke informatie over de rechtspositie van de handelaar op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, de handtekeningen van de partijen, alsmede datum en plaats waarop de overeenkomst wordt gesloten.

(a) De identiteit en het adres van de partijen, met inbegrip van specifieke informatie over de rechtspositie van de handelaar op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, de handtekeningen van de partijen, alsmede datum en plaats waarop de hoofdovereenkomst wordt gesloten.

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

II. Informatie over de verkregen rechten

(b) De precieze aard van het in de overeenkomst bedoelde recht en een bepaling waarin de voorwaarden worden aangegeven voor de uitoefening van dat recht op het grondgebied van de lidstaat (lidstaten) waar het onroerend goed zich bevindt of de onroerende goederen zich bevinden, en of aan die voorwaarden is voldaan dan wel, indien dit niet het geval is, aan welke voorwaarden nog moet worden voldaan.

(b) De precieze aard van het in de hoofdovereenkomst bedoelde recht en een bepaling waarin de voorwaarden worden aangegeven voor de uitoefening van dat recht op het grondgebied van de lidstaat (lidstaten) waar het onroerend goed zich bevindt of de onroerende goederen zich bevinden, en of aan die voorwaarden is voldaan dan wel, indien dit niet het geval is, aan welke voorwaarden nog moet worden voldaan.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) De precieze duur van de periode gedurende welke het in de overeenkomst bedoelde recht kan worden uitgeoefend en, indien nodig, de duur van de vastgestelde regeling; de datum vanaf welke de consument zijn contractueel recht kan uitoefenen.

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

III. Informatie over het onroerend goed

(c) Indien de overeenkomst betrekking heeft op een specifiek onroerend goed, een nauwkeurige beschrijving van het onroerend goed en de ligging ervan; indien de overeenkomst betrekking heeft op een aantal onroerende goederen (multiresorts), een passende beschrijving van de onroerende goederen en de ligging ervan; indien de overeenkomst betrekking heeft op andere accommodatie dan een onroerend goed, een passende beschrijving van de accommodatie en de voorzieningen.

(c) Indien de hoofdovereenkomst betrekking heeft op een specifiek onroerend goed, een gedetailleerde beschrijving van het onroerend goed en de ligging ervan; indien de hoofdovereenkomst betrekking heeft op een aantal onroerende goederen (multiresorts), een passende beschrijving van de onroerende goederen en de ligging ervan; indien de hoofdovereenkomst betrekking heeft op andere accommodatie dan een onroerend goed, een passende beschrijving van de accommodatie en de voorzieningen.

Amendement  64

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) De diensten (bv. elektriciteit, water, onderhoud, huisvuilafvoer) die de consument ter beschikking staan of zullen staan en onder welke voorwaarden.

Schrappen

Amendement  65

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) De gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een zwembad, sauna enz., die de consument ter beschikking staan of kunnen staan en, in voorkomend geval, onder welke voorwaarden.

Schrappen

Amendement  66

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis) indien de overeenkomst het recht verleent voor het gebruik van een accommodatie-eenheid binnen een complex, informatie over de beperkingen in verband met de mogelijkheden van de consument om op enig moment enige accommodatie-eenheid in het complex te gebruiken;

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

IV. Informatie over de kosten

 

(f ter) De door de consument te betalen prijs.

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) Een nauwkeurige beschrijving van de wijze waarop alle kosten over de consumenten zullen worden omgeslagen en hoe en wanneer deze kosten kunnen worden verhoogd; in voorkomend geval, informatie over de vraag of er lasten, hypotheken, bezwaringen of andere retentierechten ten aanzien van het eigendomsrecht op de accommodatie zijn geregistreerd.

(g) Een behoorlijke beschrijving van alle kosten die aan de timeshareovereenkomst verbonden zijn; over de wijze waarop deze over de consumenten zullen worden omgeslagen en hoe en wanneer deze kosten kunnen worden verhoogd; in voorkomend geval, informatie over de vraag of er lasten, hypotheken, bezwaringen of andere retentierechten ten aanzien van het eigendomsrecht op de accommodatie zijn geregistreerd.

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h) De precieze periode gedurende welke het in de overeenkomst bedoelde recht kan worden uitgeoefend en, indien nodig, de duur ervan; de datum vanaf welke de consument het in de overeenkomst bedoelde recht kan uitoefenen.

Schrappen

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i) De door de consument te betalen prijs en een raming van het bedrag dat de i) consument moet betalen voor het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen en diensten; de grondslag voor de berekening van het bedrag van de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van het onroerend goed, de wettelijk verplichte heffingen (bv. belastingen en rechten) en de algemene administratieve kosten (bv. beheer, onderhoud en herstellingen).

Schrappen

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(k) Of het mogelijk is toe te treden tot een regeling voor de ruil of wederverkoop van de in de overeenkomst bedoelde rechten, informatie over de desbetreffende regelingen en een indicatie van de kosten die verbonden zijn aan wederverkoop en ruil via deze regelingen.

(k) Of het mogelijk is toe te treden tot een systeem voor de ruil of wederverkoop van de in de overeenkomst bedoelde rechten, informatie over het desbetreffende ruilsysteem en een indicatie van de kosten die verbonden zijn aan wederverkoop en ruil via dit systeem.

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(l) Opgave van de taal of talen die kunnen worden gebruikt voor communicatie met betrekking tot de overeenkomst nadat de koop heeft plaatsgevonden, bv. in verband met beheersbeslissingen, verhoging van kosten en de behandeling van vragen en klachten.

Schrappen

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

V. Informatie omtrent het terugtredingsrecht en beëindiging van de overeenkomst

(m) Informatie over het recht om uit de overeenkomst terug te treden en de gevolgen van terugtreding, met inbegrip van een precieze opgave van de aard en het bedrag van de kosten die de consument krachtens artikel 5, lid 5, zal moeten vergoeden indien hij zijn terugtredingsrecht uitoefent. in voorkomend geval, informatie over de regelingen voor de beëindiging van de met de overeenkomst verbonden kredietovereenkomst en aanvullende overeenkomst bij terugtreding uit de overeenkomst; informatie over de gevolgen van deze terugtreding.

(m) Informatie over het recht om uit de overeenkomst terug te treden en de gevolgen van terugtreding; indien van toepassing, informatie over de regelingen voor de beëindiging van een eventuele met de hoofdovereenkomst verbonden kredietovereenkomst en de andere aanvullende overeenkomsten bij terugtreding uit de overeenkomst, zoals cashback regelingen en andere investeringsregelingen; informatie over de gevolgen van deze terugtreding.

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(m bis) Voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst, de gevolgen van de beëindiging en informatie over de aansprakelijkheid van de consument voor de kosten die uit de beëindiging kunnen voortvloeien.

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(n) Informatie over het verbod van voorschotten gedurende de termijn waarbinnen de consument krachtens artikel 5, leden 1 tot en met 3, het recht heeft om uit de overeenkomst terug te treden.

Schrappen

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(o) Opgave van de persoon aan wie de kennisgeving van terugtreding moet worden toegezonden en hoe dit moet geschieden.

Schrappen

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

VI. Aanvullende informatie

(p) Het bestaan, de inhoud, de controle en de handhaving van gedragscodes.

(p) Of de handelaar een gedragscode onderschrijft en waar deze te vinden is;

Motivering

Volgens het voorstel van de Commissie zou de handelaar verplicht zijn de consument uitgebreide informatie over gedragscodes te verschaffen.

De consument zou overstelpt worden met zoveel informatie die bovendien niet eens ter zake is.

Van de handelaar wordt immers ook niet verlangd de consument de hele wetgeving over timeshare en andere relevante wetgeving uit te leggen, en die wetgeving in de overeenkomst op te nemen.

Wat de consument werkelijk moet weten is, of de handelaar een gedragscode onderschrijft en waar de informatie verkrijgbaar is.

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) De staat van afwerking van de accommodatie en de diensten die de accommodatie volledig gebruiksklaar maken (aansluitingen voor gas, elektriciteit, water en telefoon).

(a) De staat van afwerking van de accommodatie en de diensten die het volledig gebruiksklaar maken (aansluitingen voor gas, elektriciteit, water en telefoon) en eventuele andere voorzieningen waartoe de consument toegang heeft.

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) Een redelijke raming van de benodigde termijn voor de afwerking van de accommodatie en de diensten die de accommodatie volledig gebruiksklaar maken (aansluitingen voor gas, elektriciteit, water en telefoon).

(b) Een redelijke raming van de benodigde termijn voor de afwerking van de accommodatie en de diensten die de accommodatie volledig gebruiksklaar maken (aansluitingen voor gas, elektriciteit, water en telefoon) en eventuele andere voorzieningen waartoe de consument toegang heeft.

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

I. Informatie over de handelaar

(a) De identiteit en het adres van de partijen, met inbegrip van specifieke informatie over de rechtspositie van de handelaar op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, de handtekeningen van de partijen, alsmede datum en plaats waarop de overeenkomst wordt gesloten.

(a) De identiteit en het kantooradres van de partijen die gehouden zijn tot levering van de accommodatie, reis- of aanverwante producten en diensten waartoe de consument krachtens de hoofdovereenkomst toegang krijgt.

Motivering

De consument moet weten met wie hij de overeenkomst sluit en wie uiteindelijk het product moet leveren.

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

II. Informatie over het verkregen recht

(b) De precieze aard van het in de overeenkomst bedoelde recht.

(b) De precieze aard van het in de hoofdovereenkomst bedoelde recht en een behoorlijke omschrijving van de in de overeenkomst aan de consument verleende rechten, waaronder beperkingen voor de consument om van deze rechten gebruik te maken (bv. beperkte beschikbaarheid of reclameaanbiedingen dan wel bijzondere kortingen).

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis) een behoorlijke en juiste omschrijving van de accommodaties die voor toekomstige reserveringen beschikbaar zijn, een vermelding van een gegarandeerd kortingstarief, en de tijdsperioden waarin een en ander beschikbaar is;

Motivering

Omdat langetermijnvakantieproducten vaak beweren toegang te hebben tot een nogal uitgebreide portefeuille van accommodaties en luchtvaartmaatschappijen, moeten de consumenten precies weten wie de toeleveranciers zijn. Voorts moeten de consumenten begrijpen welke relatie bestaat tussen de handelaars in langetermijnvakantieproducten en hun toeleveranciers (namelijk of het gaat om bedrijf-tot-bedrijf overeenkomsten of enkel om een elk jaar te vernieuwen standaardovereenkomst, hetgeen zou inhouden dat de roerende of onroerende zaken en/of vluchten uit de portefeuille kunnen worden geschrapt).

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

III. Informatie over de kosten

(d) De door de consument te betalen prijs.

(d) De door de consument te betalen prijs, inclusief eventuele terugkerende kosten.

Amendement 84

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis) Voorzover toepasselijk, de precieze aard van de verkrijgbare korting, een vergelijking met de volle prijs voor de betrokken roerende of onroerende goederen, reis of eventuele andere producten of diensten.

Motivering

In het voorstel van de Commissie wordt belangrijke inhoudelijke informatie uitgesloten die de consument voor een weloverwogen beslissing nodig heeft. Hiertoe behoort vooral wanneer er kortingen worden geboden, de precieze aard van de korting in vergelijking met de officiële verkoopprijs.

Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d ter) Een uitleg over de manier waarop vergoedingen die voor het behoud van een recht moeten worden betaald, kunnen worden gewijzigd en een raming van in de toekomst te betalen vergoedingen.

Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d quater) Nadere specificatie van eventuele andere kosten die de consument kan verwachten in verband met zijn recht op toegang tot de accommodatie, de reis of tot andere nader te omschrijven producten of diensten.

Amendement 87

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f) Opgave van de taal of talen die kunnen worden gebruikt voor communicatie met betrekking tot de overeenkomst nadat de koop heeft plaatsgevonden, bv. in verband met de behandeling van vragen en klachten.

Schrappen

Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

V. Informatie omtrent het recht van terugtreding en beëindiging van de overeenkomst

(g) Informatie over het recht om uit de overeenkomst terug te treden en de gevolgen van terugtreding, met inbegrip van een precieze opgave van de aard en het bedrag van de kosten die de consument krachtens artikel 5, lid 5, zal moeten vergoeden indien hij zijn terugtredingsrecht uitoefent; in voorkomend geval, informatie over de regelingen voor de beëindiging van de met de overeenkomst verbonden kredietovereenkomst en aanvullende overeenkomst bij terugtreding uit de overeenkomst;informatie over de gevolgen van deze terugtreding.

(g) Informatie over het recht om uit de overeenkomst terug te treden en de gevolgen van terugtreding; indien van toepassing, informatie over de regelingen voor de beëindiging van een eventuele met de hoofdovereenkomst verbonden kredietovereenkomst en de andere aanvullende overeenkomsten bij terugtreding uit de overeenkomst, zoals cashback regelingen en andere investeringsregelingen; informatie over de gevolgen van deze terugtreding.

Amendement 89

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(g bis) Voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst, de gevolgen van de beëindiging en informatie over de aansprakelijkheid van de consument voor de kosten die uit de beëindiging kunnen voortvloeien.

Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h) Informatie over het verbod van voorschotten gedurende de termijn waarbinnen de consument krachtens artikel 5, leden 1 tot en met 3, het recht heeft om uit de overeenkomst terug te treden.

Schrappen

Amendement 91

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i) Opgave van de persoon aan wie de kennisgeving van terugtreding moet worden toegezonden en hoe dit moet geschieden.

Schrappen

Amendement 92

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

VI. Aanvullende informatie

(j) Het bestaan, de inhoud, de controle en de handhaving van gedragscodes.

(j) Of de handelaar een gedragscode onderschrijft en waar deze te vinden is;

Amendement  93

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage IV – titel (vóór letter a) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

I. Informatie over de handelaar

Amendement  94

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage IV – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

II. Informatie over de verleende diensten

 

(a bis) Een nauwkeurige beschrijving van de op grond van de overeenkomst te verlenen diensten (bv. marketing).

Amendement  95

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage IV – letters b t/m d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

III. Informatie over de kosten

(b) De door de consument te betalen prijs voor de wederverkoopdiensten.

(b) De door de consument te betalen prijs voor de wederverkoopdiensten.

(c) Een bepaling dat de consument geen andere kosten hoeft te dragen of verplichtingen hoeft na te komen dan die welke in de overeenkomst worden vermeld.

(c) Een bepaling dat de consument geen andere kosten hoeft te dragen of verplichtingen hoeft na te komen dan die welke in de overeenkomst worden vermeld.

(d) Opgave van de taal of talen die kunnen worden gebruikt voor communicatie met de handelaar, bv. in verband met de behandeling van vragen en klachten.

 

Amendement 96

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage IV – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

IV. Informatie omtrent het recht van terugtreding en beëindiging van de overeenkomst

(e) Informatie over het recht om uit de overeenkomst terug te treden en de gevolgen van terugtreding, met inbegrip van een precieze opgave van de aard en het bedrag van de kosten die de consument krachtens artikel 5, lid 5, zal moeten vergoeden indien hij zijn terugtredingsrecht uitoefent.

(e) Informatie over het recht om uit de wederverkoopovereenkomst terug te treden en de gevolgen van terugtreding.

Amendement 97

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage IV – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f) Informatie over het verbod van voorschotten totdat de eigenlijke verkoop heeft plaatsgevonden of de wederverkoopovereenkomst op andere wijze wordt beëindigd.

(f) Informatie over het verbod van voorschotten zoals bepaald overeenkomstig artikel 6, lid 3, totdat de eigenlijke verkoop heeft plaatsgevonden of de wederverkoopovereenkomst op andere wijze wordt beëindigd.

Amendement 98

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage IV – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) Opgave van de persoon aan wie de kennisgeving van terugtreding moet worden toegezonden en hoe dit moet geschieden.

Schrappen

Amendement 99

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage IV – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(g bis) Voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst, de gevolgen van de beëindiging en informatie over de aansprakelijkheid van de consument voor de kosten die uit de beëindiging kunnen voortvloeien.

Amendement 100

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage IV – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

V. Bijkomende informatie

(h) Het bestaan, de inhoud, de controle en de handhaving van gedragscodes.

(h) Of de handelaar een gedragscode onderschrijft en waar deze te vinden is;

Amendement  101

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage V – titel (vóór letter a) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

I. Informatie over de handelaar

Amendement 102

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage V – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

II. Informatie over de verkregen rechten

(b) De precieze aard van het in de overeenkomst bedoelde recht.

(b) De precieze aard en de inhoud van het in de overeenkomst bedoelde recht.

Amendement 103

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage V – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) De precieze duur van de periode gedurende welke het in de overeenkomst bedoelde recht kan worden uitgeoefend en, indien nodig, de duur van de vastgestelde regeling; de datum vanaf welke de consument het in de overeenkomst bedoelde recht kan uitoefenen.

Amendement 104

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage V – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b ter) Toelichting omtrent de toegevoegde waarde van de door de ruilhandelaar aangeboden diensten;??

Amendement 105

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage V – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

III. Informatie over de onroerende goederen

(c) Een passende beschrijving van de onroerende goederen en de ligging ervan; indien de overeenkomst betrekking heeft op andere accommodatie dan een onroerend goed, een passende beschrijving van de accommodatie en de voorzieningen.

(c) Indien de consument een passende beschrijving van de onroerende goederen en de ligging ervan kan verkrijgen; indien de overeenkomst betrekking heeft op andere accommodatie dan een onroerend goed, een passende beschrijving van de accommodatie en de voorzieningen.

Amendement 106

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage V – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) De precieze periode gedurende welke het in de overeenkomst bedoelde recht kan worden uitgeoefend en, indien nodig, de duur ervan; de datum vanaf welke de consument het in de overeenkomst bedoelde recht kan uitoefenen.

Schrappen

Amendement 107

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage V – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

IV. Informatie over de kosten

(e) De door de consument te betalen prijs en een raming van het bedrag dat de consument moet betalen voor het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen en diensten; de grondslag voor de berekening van het bedrag van de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van het onroerend goed, de wettelijk verplichte heffingen (bv. belastingen en rechten) en de algemene administratieve kosten (bv. beheer, onderhoud en herstellingen).

(e) De door de consument te betalen prijs en een raming van het bedrag dat de consument moet betalen voor het lidmaatschap van het ruilsysteem en de afzonderlijke ruiltransacties.

Amendement 108

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage V – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis) Informatie over de verplichting van de handelaar om voor elke voorgestelde ruil bijzonderheden te verstrekken alvorens de ruil is gesloten, over alle aanvullende kosten die bij de ruil voor rekening van de consument komen.

Amendement 109

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage V – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) Opgave van de taal of talen die kunnen worden gebruikt voor communicatie met de handelaar, bv. in verband met de behandeling van vragen en klachten.

Schrappen

Amendement 110

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage V – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h) Uitleg over de werkwijze van het ruilsysteem; de mogelijkheden en voorwaarden voor ruil, alsmede een indicatie van het aantal beschikbare resorts, het aantal leden van het ruilsysteem en een aantal voorbeelden van concrete ruilmogelijkheden.

(h) Uitleg over de wijze waarop het ruilsysteem werkt, de mogelijkheden en voorwaarden voor ruil, alsmede een indicatie van het aantal beschikbare resorts en het aantal leden van het ruilsysteem, waaronder beperkingen op de beschikbaarheid van een bepaalde door de consument gekozen accommodatie, bv. als gevolg van het hoogseizoen en/of de mogelijke noodzaak om ver tevoren te boeken, en indicaties van beperkingen op de door de consument in het ruilsysteem opgenomen timesharerechten, waaronder, indien van toepassing, beperkingen op basis van het aantal punten van de consument, en een aantal voorbeelden van concrete ruilmogelijkheden;

Amendement 111

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage V – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

V. Informatie over het recht van terugtreding en beëindiging van de overeenkomst

(i) Informatie over het recht om uit de overeenkomst terug te treden en de gevolgen van terugtreding, met inbegrip van een precieze opgave van de aard en het bedrag van de kosten die de consument krachtens artikel 5, lid 5, zal moeten vergoeden indien hij zijn terugtredingsrecht uitoefent. in voorkomend geval, informatie over de regelingen voor de beëindiging van de met de overeenkomst verbonden kredietovereenkomst en aanvullende overeenkomst bij terugtreding uit de overeenkomst; informatie over de gevolgen van deze terugtreding.

(i) Informatie over de automatische beëindiging van de ruilovereenkomst in het geval dat de consument binnen de terugtredingstermijn uit de hoofdovereenkomst terugtreedt.

Motivering

De ruilovereenkomst wordt beëindigd wanneer de consument gebruik maakt van zijn recht uit de koopovereenkomst voor de timeshare terug te treden. De ruilbemiddelaar moet deze informatie in de overeenkomst vermelden. Een aparte terugtrekkingstermijn voor de ruilovereenkomst is overbodig en bovendien verwarrend voor de consument.

Amendement 112

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage V – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(j) Informatie over het verbod van voorschotten gedurende de termijn waarbinnen de consument krachtens artikel 5, leden 1 tot en met 3, het recht heeft om uit de overeenkomst terug te treden.

Schrappen

Amendement 113

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage V – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(j bis) Voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst, de gevolgen van de beëindiging en informatie over de aansprakelijkheid van de consument voor de kosten die uit de beëindiging kunnen voortvloeien.

Amendement 114

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage V – letters k en l

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

VI. Aanvullende informatie

(k) Opgave van de persoon aan wie de kennisgeving van terugtreding moet worden toegezonden en hoe dit moet geschieden.

(k) Opgave van de persoon aan wie de kennisgeving van terugtreding moet worden toegezonden en hoe dit moet geschieden.

(l) Het bestaan, de inhoud, de controle en de handhaving van gedragscodes.

(l) Of de handelaar al dan niet een gedragscode onderschrijft en waar deze te vinden is;

ADVIES van de Commissie juridische zaken (28.3.2008)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van timeshare, langetermijnvakantieproducten, wederverkoop en ruil
(COM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD))

Rapporteur voor advies: Antonio López-Istúriz White

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Sinds de vaststelling van Richtlijn 94/47/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 oktober 1994 betreffende de bescherming van de verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen, is timeshare verder geëvolueerd en zijn nieuwe soortgelijke vakantieproducten op de markt verschenen. Deze nieuwe vakantieproducten en bepaalde aan timeshare gerelateerde transacties, zoals wederverkoop en ruil, vallen niet onder Richtlijn 94/47/EG. Bovendien is uit ervaring met de toepassing van Richtlijn 94/47/EG gebleken dat sommige punten die er wel al onder vallen, moeten worden geactualiseerd of verduidelijkt.

(1) Sinds de vaststelling van Richtlijn 94/47/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 oktober 1994 betreffende de bescherming van de verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen, is timeshare verder geëvolueerd en zijn nieuwe soortgelijke vakantieproducten, of vakantieproducten die soortgelijk lijken te zijn en vaak ontworpen zijn om de bepalingen van de richtlijn te omzeilen, op de markt verschenen. Deze nieuwe vakantieproducten en bepaalde aan timeshare gerelateerde transacties, zoals wederverkoop en ruil, vallen niet onder Richtlijn 94/47/EG. Bovendien is uit ervaring met de toepassing van Richtlijn 94/47/EG gebleken dat sommige punten die er wel al onder vallen, moeten worden geactualiseerd of verduidelijkt teneinde de ontwikkeling van nieuwe vakantieproducten die bedoeld zijn om deze wetgeving te ontduiken, te voorkomen.

Motivering

Het probleem met de bestaande richtlijn is dat de bepalingen te gemakkelijk worden omzeild door gewetenloze organisatoren. De nieuwe richtlijn moet zo bestendig mogelijk zijn.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Om de rechtszekerheid te vergroten en de consumenten en de ondernemingen ten volle te laten profiteren van de voordelen van de interne markt, moeten de desbetreffende wetten van de lidstaten verder worden geharmoniseerd. Voor bepaalde aspecten moeten de lidstaten echter strengere voorschriften kunnen blijven toepassen.

(3) Om de rechtszekerheid te vergroten en de consumenten en de ondernemingen ten volle te laten profiteren van de voordelen van de interne markt, moeten de desbetreffende wetten van de lidstaten verder worden geharmoniseerd. Voor bepaalde aspecten is het noodzakelijk gebleken volledige harmonisering in te voeren.

Motivering

Teneinde een optimaal niveau van consumentenbescherming te bereiken, en niettegenstaande het feit dat het voorgestelde instrument een richtlijn is, moet volledige harmonisering van sommige cruciale aspecten worden voorgeschreven.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan nationale voorschriften betreffende de registratie van onroerende of roerende goederen, de vestigingsvoorwaarden, erkenningsregelingen of vereisten voor het verlenen van vergunningen, en de bepaling van de juridische aard van de rechten die het voorwerp uitmaken van de in deze richtlijn bedoelde overeenkomsten.

(4) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan nationale voorschriften betreffende de verkoop en de registratie van onroerende of roerende goederen, de vestigingsvoorwaarden, erkenningsregelingen of vereisten voor het verlenen van vergunningen, en de bepaling van de juridische aard van de rechten die het voorwerp uitmaken van de in deze richtlijn bedoelde overeenkomsten.

Motivering

Ter wille van de duidelijkheid. De richtlijn mag geen afbreuk doen aan de nationale voorschriften inzake verkoop. Bovendien zijn registratierecht en zakelijk recht onderling nauw verbonden.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) De verschillende onder deze richtlijn vallende producten moeten duidelijk worden gedefinieerd en de bepalingen betreffende de precontractuele informatie en de overeenkomst moeten worden verduidelijkt en geactualiseerd.

(5) De onder deze richtlijn vallende soorten producten moeten duidelijk worden gedefinieerd teneinde omzeiling van de bepalingen uit te sluiten, en de bepalingen betreffende de precontractuele informatie, de overeenkomst en de terugtredingstermijn moeten worden verduidelijkt en geactualiseerd.

Motivering

Het probleem met de bestaande richtlijn is dat de bepalingen te gemakkelijk worden omzeild door gewetenloze organisatoren. De nieuwe richtlijn moet zo bestendig mogelijk zijn.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5 bis) Daar bepaalde langetermijnvakantieproducten specifieke moeilijkheden opleveren, moet hetgeen onder deze term valt nauwkeurig worden gedefinieerd en moeten specifieke regels worden vastgelegd om misbruik te voorkomen.

Motivering

Timeshareproducten verschillen van de producten die onder "langetermijnvakantieproducten" vallen omdat bij de laatste nooit eigendomsrechten betrokken zijn. Daarom zijn specifieke regels noodzakelijk. Een nauwkeurige definitie is noodzakelijk om de producten te onderscheiden van timeshare en van andere regelingen waarop de richtlijn niet van toepassing is.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5 ter) "Langetermijnvakantieproducten" in de zin van deze richtlijn moeten worden onderscheiden van timeshareproducten en pakketreizen en kortingsbonnen, en van de loyaliteitsprogramma's waarbij uitgereikte kortingsbonnen of punten onderdeel zijn van de tegenprestatie bij de koop van accommodatie of luchtvervoer en geen producten op zichzelf zijn; bij de overweging of een bepaalde regeling een langetermijnvakantieproduct zoals bedoeld in deze richtlijn is, moet met name worden gelet op de onontwikkelde aard van de vermeende kortingen of andere voordelen, op het feit dat ze worden verkregen tegen directe betaling of in ruil voor punten die niet zijn verzameld op basis van het aantal tegen betaling in een accommodatie doorgebrachte nachten of de afgelegd reisafstand, en op het feit dat de organisatie die de kortingen of voordelen verstrekt vaak afgezonderd is van de organisatie die het langetermijnvakantieproduct verkoopt.

Motivering

Het is van cruciaal belang om langetermijnvakantieproducten te definiëren in de zin van de richtlijn teneinde alle manifestaties te bestrijken en producten en diensten die niet onder de richtlijn vallen, uit te sluiten.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Het verbod op de betaling van voorschotten aan de handelaar of aan een derde voordat de terugtredingstermijn is verstreken, moet worden verduidelijkt om de bescherming van de consument te verbeteren. Voor wederverkoop moet het verbod van voorschotten gelden totdat de eigenlijke verkoop heeft plaatsgevonden of de wederverkoopovereenkomst is beëindigd.

(8) Het verbod op de betaling van voorschotten aan de handelaar of aan een derde moet worden verduidelijkt om de aan de consument geboden bescherming te verbeteren. In het geval van wederverkoop moet het verbod op betalingen gelden totdat de eigenlijke verkoop heeft plaatsgevonden of de wederverkoopovereenkomst is beëindigd.

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Bij terugtreding uit een overeenkomst waarbij de prijs volledig of gedeeltelijk is gedekt door een krediet dat door de handelaar of door een derde op grond van een overeenkomst tussen die derde en de handelaar aan de consument is verleend, moet de kredietovereenkomst zonder sanctie worden beëindigd. Hetzelfde moet gelden voor aanvullende overeenkomsten, zoals overeenkomsten voor lidmaatschap van ruilsystemen.

(9) Bij terugtreding uit een overeenkomst waarbij de prijs volledig of gedeeltelijk is gedekt door een krediet dat door de handelaar of door een derde op grond van een overeenkomst tussen die derde en de handelaar aan de consument is verleend, moet de kredietovereenkomst worden beëindigd zonder dat de consument hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Hetzelfde moet gelden voor aanvullende overeenkomsten, zoals overeenkomsten voor lidmaatschap van ruilsystemen.

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) De consument mag de door deze richtlijn geboden bescherming niet worden onthouden. Dit mag evenmin het geval zijn wanneer het op de overeenkomst toepasselijke recht het recht van een derde land is.

(10) De consument mag de door deze richtlijn geboden bescherming niet worden onthouden. Dit mag evenmin het geval zijn wanneer het op de overeenkomst toepasselijke recht het recht van een derde land is en het onroerend goed in een lidstaat van de Europese Unie staat. Hiertoe moeten de bepalingen van deze richtlijn die betrekking hebben op de terugtredingstermijn en informatieverstrekking worden beschouwd als bepalingen waarvan in overeenkomsten niet mag worden afgeweken in de zin van Verordening (EG) nr. .../2008 van het Europees Parlement en van de Raad van ... inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen (Rome I)1.

 

____________________

1 PB L XX, xx/xx/xx, blz. x.

Motivering

Deze verduidelijking blijkt noodzakelijk.

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12 bis) Het recht dat van toepassing is op verbintenissen aangaande timeshare of langetermijnvakantieproducten moet worden vastgelegd in overeenstemming met artikel 6 van Verordening (EG) Nr. .../2008 (Rome I). De rechterlijke bevoegdheid in procedures betreffende timeshare of langetermijnvakantieproducten, en hieraan verwante of aanvullende relaties, moeten worden vastgelegd overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken1, uitgezonderd geschillen met betrekking tot het bestaan, de aard of de omvang een zakelijk recht.

 

_______________

1 PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB nr. L 363 van 20.12.2006, blz. 1)

Motivering

Alle twijfel met betrekking tot de rechterlijke bevoegdheid moet worden weggenomen teneinde onnodige geschillen te voorkomen.

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de consumenten efficiënt worden geïnformeerd over de nationale bepalingen tot omzetting van deze richtlijn, en zij moeten de handelaren ertoe aanmoedigen informatie te verstrekken over hun gedragscodes op dit gebied.

(14) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de consumenten efficiënt worden geïnformeerd over de nationale bepalingen tot omzetting van deze richtlijn en worden gewaarschuwd voor mogelijke misleiding en verkooptechnieken waarbij druk wordt uitgeoefend, met name in de sector voor langetermijnvakantieproducten. Zij moeten de aandacht vestigen op het bestaan van gedragscodes en op het belang van lidmaatschap van een erkende vakorganisatie, en zij moeten handelaren ertoe aanmoedigen informatie te verstrekken over hun gedragscodes op dit gebied. De Commissie moet grensoverschrijdende voorlichtingscampagnes ondersteunen en aanmoedigen, met name via haar website.

Motivering

In de richtlijn moeten de in de sector voor langetermijnvakantieproducten bestaande wanpraktijken niet de rug worden toegekeerd.

Tevens is het van belang dat de Commissie het organiseren van grensoverschrijdende campagnes ondersteunt.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn

Titel (nieuw), in te voegen vóór artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Hoofdstuk 1: Gemeenschappelijke bepalingen

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan nationale wetgeving die voorziet in rechtsmiddelen uit het algemeen verbintenissenrecht die de consument in staat stellen de overeenkomst te beëindigen.

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan nationale wetgeving die voorziet in rechtsmiddelen uit het algemeen verbintenissenrecht en de nationale voorschriften betreffende de verkoop en de registratie van onroerende of roerende goederen, de vestigingsvoorwaarden, de erkenningsregelingen en de bepaling van de juridische aard van de rechten die het voorwerp uitmaken van de in deze richtlijn bedoelde overeenkomsten.

Motivering

Zie motivering bij overweging 4.

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten kunnen nationale bepalingen op het bij deze richtlijn geharmoniseerde gebied blijven toepassen indien deze met het oog op een hoger niveau van consumentenbescherming strenger zijn en betrekking hebben op:

Schrappen

(a) het tijdstip waarop de termijn voor de uitoefening van het terugtredingsrecht ingaat;

 

(b) de wijze waarop het terugtredingsrecht kan worden uitgeoefend;

 

(c) de gevolgen van de uitoefening van het terugtredingsrecht.

 

Motivering

Het is noodzakelijk het terugtredingsrecht te harmoniseren.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) "timeshare": een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar waarbij een consument tegen vergoeding het recht verkrijgt om één of meer accommodaties voor meer dan één verblijfsperiode te gebruiken;

(a) "timeshare": een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar waarbij een consument tegen vergoeding een terugkerend recht verkrijgt om één of meer accommodaties met of zonder voorzieningen te gebruiken;

Motivering

De term "overweging" is een "sui generis"-term die tot één juridisch systeem toebehoort. Gemeenschapswetgeving moet neutrale terminologie gebruiken.

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) "langetermijnvakantieproduct": een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar waarbij een consument tegen vergoeding hoofdzakelijk het recht verkrijgt op kortingen op of andere voordelen bij accommodatie, afzonderlijk of samen met reizen of andere diensten;

(b) "langetermijnvakantieproduct": een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar, hoe ook beschreven of genoemd, waarbij een consument tegen betaling hoofdzakelijk het recht verkrijgt, via een reserveringsregeling of op andere wijze, op kortingen of andere voordelen bij accommodaties met of zonder voorzieningen, afzonderlijk of samen met reizen of andere diensten; timeshare, pakketreizen en kortingsbonnen en loyaliteitsprogramma's die worden gebruikt om de verkoop te bevorderen en consumententrouw aan te moedigen en die op zichzelf geen product vormen, vallen niet onder de uitdrukking "langetermijnvakantieproduct";

Motivering

Het is van cruciaal belang om langetermijnvakantieproducten te definiëren in de zin van de richtlijn teneinde alle manifestaties te bestrijken en producten en diensten die niet onder de richtlijn vallen, uit te sluiten. Deze bepaling moet worden gelezen in samenhang met de nieuwe overweging 5 ter.

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) "wederverkoop": een overeenkomst waarbij een handelaar een consument tegen vergoeding helpt om een timeshare of langetermijnvakantieproduct te verkopen of te kopen;

(c) "wederverkoop": een overeenkomst waarbij een handelaar tegen betaling als tussenpersoon handelt voor een consument door een timeshare of langetermijnvakantieproduct te verkopen of te kopen;

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) "ruil": een overeenkomst waarbij een consument tegen vergoeding toetreedt tot een regeling die hem een in staat stelt plaats en/of tijd van zijn timeshare door ruil te wijzigen;

(d) "ruil": een aanvullende overeenkomst waarbij een consument tegen geld of in natura toetreedt tot een regeling die hem in staat stelt gebruik te maken van een accommodatie met of zonder voorzieningen in ruil voor de tijdelijke toegang die hij aan een derde partij verleent voor gebruik van zijn timeshare;

Motivering

Tracht de definitie te verduidelijken.

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f) "consument": een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement  20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) "aanvullende overeenkomst": een overeenkomst die ondergeschikt is aan een andere overeenkomst.

(g) "aanvullende overeenkomst": een overeenkomst die, in termen van inhoud of doel, afhankelijk is van het bestaan van een overeenkomst voor een timeshare of een langetermijnvakantieproduct.

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Precontractuele informatie en reclame

Reclamewezen

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in iedere reclame wordt vermeld dat de in lid 2 bedoelde schriftelijke informatie kan worden verkregen en waar deze kan worden verkregen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in iedere reclame uitdrukkelijk wordt vermeld dat de in artikel 3 bis bedoelde informatie moet worden verstrekt vóór de overeenkomst wordt gesloten en dat deze onderdeel is van de overeenkomst. In iedere reclame wordt tevens vermeld waar die informatie kan worden geraadpleegd.

2. De handelaar verstrekt de consument die om informatie verzoekt schriftelijke informatie die naast een algemene beschrijving van het product naar gelang van het geval ten minste beknopte en nauwkeurige gegevens over de volgende punten bevat:

 

(a) in het geval van timeshare de in bijlage I vermelde informatie en, als de overeenkomst betrekking heeft op accommodatie in aanbouw, de in bijlage II vermelde informatie;

 

(b) in het geval van een langetermijnvakantieproduct de in bijlage III vermelde informatie;

 

(c) in het geval van wederverkoop de in bijlage IV vermelde informatie;

 

(d in het geval van ruil de in bijlage V vermelde informatie.

 

3. In het geval van wederverkoop geldt de verplichting van de handelaar om de in lid 2 bedoelde informatie te verstrekken, jegens de consument die partij bij de wederverkoopovereenkomst kan worden.

2. De in artikel 3 bis, lid 1, bedoelde informatie wordt aan de consument verstrekt bij ieder punt waar hij een timeshare krijgt aangeboden of waar een langetermijnvakantieproduct verkocht of aangeboden wordt.

4. De in lid 2 bedoelde informatie wordt opgesteld in één van de officiële talen van de Gemeenschap, naar keuze van de consument.

 

Motivering

Het moge duidelijk zijn dat veel misleidende verkooppraktijken worden toegepast, met name in de verkoop van langetermijnvakantieproducten. Het is belangrijk deze de kop in te drukken.

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 3 bis

 

Precontractuele informatie

 

1. Voordat de consument een aanbod kan aanvaarden of een overeenkomst kan sluiten, moet de handelaar hem voorzien van duidelijke, begrijpelijke, nauwkeurige en voldoende informatie over de volgende aspecten:

 

(a) in het geval van timeshare de in bijlage I vermelde informatie en, als de overeenkomst betrekking heeft op accommodatie in aanbouw, de in bijlage II vermelde informatie;

 

(b) in het geval van een langetermijnvakantieproduct de in bijlage III vermelde informatie;

 

(c) in het geval van wederverkoop de in bijlage IV vermelde informatie;

 

(d) in het geval van ruil de in bijlage V vermelde informatie.

 

De handelaar moet de informatie op schrift en kosteloos verstrekken.

 

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt, naar keuze van de consument, opgesteld in een taal van het land waar de consument woonachtig is of in een taal van het land waarvan de consument onderdaan is, mits dit één van de officiële talen van de Gemeenschap is.

 

3. De consument moet aangeven dat hij de in lid 1 bedoelde informatie heeft gelezen en begrepen, op elektronische wijze of door een handtekening te zetten.

Motivering

Dit amendement is grotendeels gebaseerd op de laatste tekst van de Raad met enkele wijzigingen.

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de overeenkomst schriftelijk wordt opgesteld in één van de officiële talen van de Gemeenschap, naar keuze van de consument.

1. De lidstaten zien erop toe dat de overeenkomst schriftelijk wordt opgesteld, naar keuze van de consument, in een taal van het land waar de consument woonachtig is of in een taal van het land waarvan de consument onderdaan is, mits dit één van de officiële talen van de Gemeenschap is.

 

Indien de taal niet de oorspronkelijke taal is van de overeenkomst, is de aan de consument verstrekt versie een beëdigde vertaling. De consument wordt in dit geval tevens de overeenkomst in de oorspronkelijke taal verstrekt.

 

1 bis. De consument heeft het recht afstand te doen van de rechten van de eerste alinea van lid 1 en een andere taal te kiezen, mits dit één van de officiële talen van de Gemeenschap is. Het afstand doen van deze rechten wordt schriftelijk vastgelegd.

2. De in artikel 3, lid 2, bedoelde schriftelijke informatie vormt een integrerend deel van de overeenkomst en wordt niet gewijzigd tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen of de wijzigingen het gevolg zijn van omstandigheden waarop de handelaar geen invloed heeft.

2. De in artikel 3 bis, lid 1, bedoelde informatie vormt een integrerend deel van de overeenkomst en wordt niet gewijzigd tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen of de wijzigingen het gevolg zijn van omstandigheden waarop de handelaar geen invloed heeft/

Wijzigingen die het gevolg zijn van omstandigheden waarop de handelaar geen invloed heeft, worden aan de consument meegedeeld voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Wijzigingen die het gevolg zijn van omstandigheden waarop de handelaar geen invloed heeft, worden schriftelijk aan de consument meegedeeld voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Deze wijzigingen worden uitdrukkelijk in de overeenkomst vermeld.

Deze wijzigingen worden uitdrukkelijk in de overeenkomst vermeld.

 

2 bis. Naast de in artikel 3 bis, lid 1, bedoelde informatie worden in de overeenkomst opgenomen:

 

(a) de identiteit en het adres van de partijen,

 

(b) de datum en plaats waarop de overeenkomst wordt gesloten,

 

en wordt deze door beide partijen ondertekend.

3. Voordat de overeenkomst wordt ondertekend, vestigt de handelaar uitdrukkelijk de aandacht van de consument op het bestaan van het terugtredingsrecht en de duur van de terugtredingstermijn als bedoeld in artikel 5 en het verbod van voorschotten tijdens de terugtredingstermijn als bedoeld in artikel 6.

3. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, vestigt de handelaar de aandacht van de consument op het bestaan van het terugtredingsrecht en de duur van de terugtredingstermijn als bedoeld in artikel 5 en het verbod van voorschotten tijdens de terugtredingstermijn als bedoeld in artikel 6.

De desbetreffende bepalingen van de overeenkomst worden door de consument afzonderlijk ondertekend.

De desbetreffende bepalingen van de overeenkomst en de in artikel 3 bis, lid 1, bedoelde informatie worden door de consument afzonderlijk ondertekend.

 

Bij de overeenkomst is een af te scheiden formulier gevoegd dat, zoals uiteengezet in bijlage IV, is opgesteld om het uitvoeren van het recht van terugtreding, overeenkomstig artikel 6, te vergemakkelijken.

 

3 bis. De consument ontvangt bij het sluiten van de overeenkomst een kopie van de overeenkomst.

 

3 ter. Wanneer een timeshareovereenkomst wordt gefinancierd met een lening en de handelaar is hiervan op de hoogte gesteld, moet de overeenkomst voor de timeshare gesloten worden gesloten onder de voorwaarde dat de lening verstrekt is vóórdat de in artikel 5, lid 1, bedoelde terugtredingstermijn afloopt.

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op de laatste tekst van de Raad. Echter, de tekst is gewijzigd om te zorgen voor meer duidelijkheid en om het veelbesproken probleem betreffende de taal aan te pakken. Daar het onvermijdelijk is dat er situaties ontstaan waarin een handelaar te maken krijgt met consumenten uit verschillende lidstaten, zou het onrealistisch en onoprecht zijn een voorwaarde op te stellen die aanleiding geeft tot rechtsonzekerheid. De voorwaarde dat de vertaling beëdigd moet zijn, is opgesteld als waarborg voor de consument.

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de consument na het sluiten van een overeenkomst het recht heeft om zonder opgave van redenen uit de overeenkomst terug te treden binnen veertien dagen nadat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend of beide partijen een bindende voorlopige overeenkomst hebben ondertekend. Als de veertiende dag een algemeen erkende feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de consument na het sluiten van een overeenkomst het recht heeft om zonder opgave van redenen uit de overeenkomst terug te treden binnen veertien dagen nadat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend of beide partijen een bindende voorlopige overeenkomst hebben ondertekend. Als de veertiende dag een algemeen erkende feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag..

2. Indien de overeenkomst niet alle in bijlage I, punten a) tot en met p), en bijlage II, punten a) en b), vermelde informatie bevat, maar de informatie schriftelijk wordt verstrekt binnen drie maanden na ondertekening van de overeenkomst, gaat de terugtredingstermijn in op de dag waarop de consument de informatie ontvangt.

2. Indien de overeenkomst niet alle in bijlage I, punten a) tot en met o), bijlage II, bijlage III, punten a) tot en met i), bijlage IV, punten a) tot en met g), en bijlage V, punten a) tot en met k), vermelde informatie bevat, maar de informatie schriftelijk wordt verstrekt binnen drie maanden na de datum waarop de overeenkomst is gesloten, gaat de terugtredingstermijn in op de dag waarop de consument de informatie ontvangt.

3. Indien de in bijlage I, punten a) tot en met p), en bijlage II, punten a) en b), vermelde informatie niet schriftelijk is verstrekt binnen drie maanden na ondertekening van de overeenkomst, vervalt het terugtredingsrecht drie maanden en veertien dagen na ondertekening van de overeenkomst.

3. Indien de in bijlage I, punten a) tot en met o), bijlage II, bijlage III, punten a) tot en met i), bijlage IV, punten a) tot en met g), en bijlage V, punten a) tot en met k), vermelde informatie niet schriftelijk is verstrekt binnen drie maanden na de datum waarop de overeenkomst is gesloten, vervalt het terugtredingsrecht drie maanden en veertien kalenderdagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

4. Indien de consument voornemens is het terugtredingsrecht uit te oefenen, doet hij daarvan vóór het verstrijken van de termijn kennisgeving aan de persoon van wie naam en adres krachtens bijlage I, punt p), daartoe in de overeenkomst zijn vermeld. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als de kennisgeving, in schriftelijke vorm, vóór het verstrijken van de termijn is verzonden.

4. Indien de consument voornemens is het terugtredingsrecht uit te oefenen, doet hij daarvan vóór het verstrijken van de termijn kennisgeving aan de persoon van wie naam en adres daartoe in de overeenkomst en in de checklist zijn vermeld, en wel in achteraf bewijsbare vorm. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als de kennisgeving, in schriftelijke vorm, vóór het verstrijken van de termijn is verzonden.

5. Indien de consument het terugtredingsrecht uitoefent, dient hij slechts de kosten te vergoeden die, overeenkomstig de nationale wetgeving, in verband met het sluiten van en het terugtreden uit de overeenkomst worden gemaakt voor juridische formaliteiten die vóór het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn moeten worden vervuld. Deze kosten worden uitdrukkelijk in de overeenkomst vermeld.

 

6. Indien de consument het in lid 3 bedoelde terugtredingsrecht uitoefent, is hij niet gehouden tot vergoeding van kosten.

6. Indien de consument het terugtredingsrecht uitoefent, is hij niet gehouden tot vergoeding van kosten.

Motivering

Weerspiegelt de tekst die momenteel door de Raad wordt besproken.

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de betaling van voorschotten, de verstrekking van garanties, de reservering van geld op een creditcard, de uitdrukkelijke erkenning van schuld of elke andere vergoeding aan de handelaar of aan derden door een consument vóór het eind van de termijn binnen welke deze krachtens artikel 5, leden 1 tot en met 3, het terugtredingsrecht kan uitoefenen, verboden zijn.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat voor timeshare en langetermijnvakantieproducten de betaling van voorschotten, de verstrekking van garanties, de reservering van geld op rekeningen, de uitdrukkelijke erkenning van schuld of elke andere vergoeding aan de handelaar of aan derden door een consument vóór het eind van de termijn binnen welke deze krachtens artikel 5, leden 1 tot en met 3, het terugtredingsrecht kan uitoefenen, verboden zijn.

2. Elke betaling, verstrekking van garanties, reservering van geld op creditcards, erkenning van schuld of elke andere vergoeding aan de handelaar of aan derden door de consument voor wederverkoop voordat de eigenlijke verkoop heeft plaatsgevonden of de wederverkoopovereenkomst op andere wijze wordt beëindigd, is verboden.

2. Elk voorschot, verstrekking van garanties, reservering van geld op creditcards, erkenning van schuld of elke andere vergoeding aan de handelaar of aan derden door de consument voor wederverkoop voordat de eigenlijke verkoop heeft plaatsgevonden of de wederverkoopovereenkomst op andere wijze wordt beëindigd, is verboden.

Motivering

In dit amendement wordt de originele tekst gestroomlijnd met de versie die momenteel door de Raad wordt besproken.

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn

Titel (nieuw), in te voegen na artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Hoofdstuk 2: Specifiek op langetermijnvakantieproducten gerichte bepalingen

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 6 bis

 

Betalingen voor langetermijnvakantieproducten

 

Betalingen voor langetermijnvakantieproducten met een duur van tussen de anderhalf en tien jaar kunnen in drie gelijke termijnen worden afgelost, waarbij de tweede en derde termijn moeten worden afgelost nadat respectievelijk eenderde en tweederde van de duur van de overeenkomst is verstreken.

 

Betalingen voor langetermijnvakantieproducten met een duur van meer dan tien jaar kunnen in vijf gelijke termijnen worden afgelost, waarbij de tweede, derde, vierde en vijfde termijn moeten worden afgelost nadat respectievelijk eenvijfde, tweevijfde, drievijfde en viervijfde van de duur van de overeenkomst is verstreken.

Motivering

Er bestaat een misleidende praktijk waarbij consumenten voor langetermijnvakantieproducten worden overgehaald grote sommen geld vooraf te betalen en waarbij de beloofde voordelen grotendeels illusoir blijken te zijn. Aangezien de oorspronkelijke verkopers van deze producten vaak niet te achterhalen zijn of zijn opgedoekt tegen de tijd dat consument verhaal wil halen, hetgeen de door de consument ondernomen actie wegens contractbreuk vruchteloos maakt, voorziet dit systeem van betaling in termijnen in een nuttige waarborg.

Amendement  28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 6 ter

 

Onverminderd het in artikel 5 bedoelde terugtredingsrecht, kan de consument zonder betaling van boete een overeenkomst voor een langetermijnvakantieproduct eenzijdig opzeggen door twee weken voor het einde van een aflossingstermijn in de zin van artikel 6 bis, hiervan kennis te geven.

 

Dit recht doet geen afbreuk aan het recht van beëindiging overeenkomstig het toepasselijke recht.

Amendement  29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 6 quater

 

Aanbieders van langetermijnvakantieproducten sluiten een wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering af om zich te verzekeren tegen claims van consumenten die voortkomen uit niet-nakoming of gebrekkige nakoming van de contractuele verplichtingen en verzuim.

Amendement  30

Voorstel voor een richtlijn

Titel (nieuw), in te voegen na artikel 6 quater en vóór artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Hoofdstuk 3: Beëindiging van aanvullende overeenkomsten en andere algemene bepalingen

Amendement  31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, als het op de overeenkomst toepasselijke recht het recht van een lidstaat is, bepalingen van de overeenkomst waarbij de consument afstand doet van zijn rechten als bedoeld in deze richtlijn, niet bindend zijn.

De lidstaten zorgen ervoor dat, als het op de overeenkomst toepasselijke recht het recht van een lidstaat is, de consument geen afstand mag doen van de in deze richtlijn verleende rechten, tenzij in deze richtlijn anders is bepaald.

2. Ongeacht het toepasselijke recht mag de consument de door deze richtlijn geboden bescherming niet worden onthouden als het onroerend goed in kwestie zich op het grondgebied van een lidstaat bevindt of de overeenkomst in een lidstaat gesloten is.

 

Motivering

Dit valt nu onder de nieuwe artikelen 8 bis en 8 ter.

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 8 bis

 

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

 

1. Het op timeshare en langetermijnvakantieproducten toepasselijke recht wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) Nr. …/2008 (Rome I).

 

2. De rechterlijke bevoegdheid in procedures betreffende timeshare- of langetermijnvakantieproducten, en hieraan verwante of aanvullende relaties, wordt vastgelegd overeenkomstig afdeling 4, consumentenovereenkomsten, van Verordening (EG) Nr. 44/2001, uitgezonderd geschillen met betrekking tot het bestaan, de aard of de omvang van een zakelijk recht.

Motivering

Deze verduidelijking blijkt wenselijk om onnodige procesvoering en verwijzingen naar het Europees Hof van Justitie te vermijden.

Amendement  33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 8 ter

 

Bepalingen van bijzonder dwingend recht

 

De bepalingen van deze richtlijn die betrekking hebben op de terugtredingstermijn en informatieverstrekking worden beschouwd als bepalingen waarvan in overeenkomsten niet mag worden afgeweken in de zin van Verordening (EG) Nr. …/2008 (Rome I).

Motivering

Verduidelijkt de rechtspositie.

Amendement  34

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

In artikel 3 bis, lid 1, bedoelde informatie

 

I. INFORMATIE OVER DE HANDELAAR

(a) De identiteit en het adres van de partijen, met inbegrip van specifieke informatie over de rechtspositie van de handelaar op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, de handtekeningen van de partijen, alsmede datum en plaats waarop de overeenkomst wordt gesloten.

(a) De identiteit en het adres van de handelaar;

 

II. INFORMATIE OVER DE VERKREGEN RECHTEN

(b) De precieze aard van het in de overeenkomst bedoelde recht en een bepaling waarin de voorwaarden worden aangegeven voor de uitoefening van dat recht op het grondgebied van de lidstaat (lidstaten) waar het onroerend goed zich bevindt of de onroerende goederen zich bevinden, en of aan die voorwaarden is voldaan dan wel, indien dit niet het geval is, aan welke voorwaarden nog moet worden voldaan.

(b) De precieze aard van het in de overeenkomst bedoelde recht en een bepaling waarin de voorwaarden worden aangegeven voor de uitoefening van dat recht op het grondgebied van de lidstaat (lidstaten) waar het onroerend goed zich bevindt of de onroerende goederen zich bevinden, en of aan die voorwaarden is voldaan dan wel, indien dit niet het geval is, aan welke voorwaarden nog moet worden voldaan.

(c) Indien de overeenkomst betrekking heeft op een specifiek onroerend goed, een nauwkeurige beschrijving van het onroerend goed en de ligging ervan; indien de overeenkomst betrekking heeft op een aantal onroerende goederen (multiresorts), een passende beschrijving van de onroerende goederen en de ligging ervan; indien de overeenkomst betrekking heeft op andere accommodatie dan een onroerend goed, een passende beschrijving van de accommodatie en de voorzieningen.

 

(d) De diensten (bv. elektriciteit, water, onderhoud, huisvuilafvoer) die de consument ter beschikking staan of zullen staan en onder welke voorwaarden.

 

(e) De gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een zwembad, sauna enz., die de consument ter beschikking staan of kunnen staan en, in voorkomend geval, onder welke voorwaarden.

 

(f) De wijze waarop onderhoud en herstellingen aan de accommodatie alsmede de administratie en het beheer geregeld zijn, inclusief of en hoe de consument invloed kan uitoefenen op en kan deelnemen aan beslissingen over deze kwesties.

 

(g) Een nauwkeurige beschrijving van de wijze waarop alle kosten over de consumenten zullen worden omgeslagen en hoe en wanneer deze kosten kunnen worden verhoogd; in voorkomend geval, informatie over de vraag of er lasten, hypotheken, bezwaringen of andere retentierechten ten aanzien van het eigendomsrecht op de accommodatie zijn geregistreerd.

 

(h) De precieze duur van de periode gedurende welke het in de overeenkomst bedoelde recht kan worden uitgeoefend en, indien nodig, de duur van de vastgestelde regeling; de datum vanaf welke de consument het in de overeenkomst bedoelde recht kan uitoefenen.

(c) De precieze duur van de periode gedurende welke het in de overeenkomst bedoelde recht kan worden uitgeoefend en, indien nodig, de duur van de vastgestelde regeling; de datum vanaf welke de consument het in de overeenkomst bedoelde recht kan uitoefenen.

 

(d) Waar de overeenkomst rechten verleent voor het gebruik van een uit een aanbod van accommodaties gekozen accommodatie, informatie te allen tijde in het aanbod over beperkingen op het gebruik van een accommodatie door de consument;

(i) De door de consument te betalen prijs en een raming van het bedrag dat de consument moet betalen voor het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen en diensten; de grondslag voor de berekening van het bedrag van de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van het onroerend goed, de wettelijk verplichte heffingen (bv. belastingen en rechten) en de algemene administratieve kosten (bv. beheer, onderhoud en herstellingen).

 

(j) Een bepaling dat de consument geen andere kosten hoeft te dragen of verplichtingen hoeft na te komen dan die welke in de overeenkomst worden vermeld.

 

(k) Of het mogelijk is toe te treden tot een regeling voor de ruil of wederverkoop van de in de overeenkomst bedoelde rechten, informatie over de desbetreffende regelingen en een indicatie van de kosten die verbonden zijn aan wederverkoop en ruil via deze regelingen.

 

(l) Opgave van de taal of talen die kunnen worden gebruikt voor communicatie met betrekking tot de overeenkomst nadat de koop heeft plaatsgevonden, bv. in verband met beheersbeslissingen, verhoging van kosten en de behandeling van vragen en klachten.

 

(m) Informatie over het recht om uit de overeenkomst terug te treden en de gevolgen van terugtreding, met inbegrip van een precieze opgave van de aard en het bedrag van de kosten die de consument krachtens artikel 5, lid 5, zal moeten vergoeden indien hij zijn terugtredingsrecht uitoefent; in voorkomend geval, informatie over de regelingen voor de beëindiging van de met de overeenkomst verbonden kredietovereenkomst en aanvullende overeenkomst bij terugtreding uit de overeenkomst; informatie over de gevolgen van deze terugtreding.

 

(n) Informatie over het verbod van voorschotten gedurende de termijn waarbinnen de consument krachtens artikel 5, leden 1 tot en met 3, het recht heeft om uit de overeenkomst terug te treden.

 

(o) Opgave van de persoon aan wie de kennisgeving van terugtreding moet worden toegezonden en hoe dit moet geschieden.

 

(p) Het bestaan, de inhoud, de controle en de handhaving van gedragscodes.

 

(q) De mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

 

 

III. INFORMATIE OVER DE ONROERENDE GOEDEREN

 

(e) Indien de overeenkomst betrekking heeft op een specifiek onroerend goed, een nauwkeurige beschrijving van het onroerend goed en de ligging ervan; indien de overeenkomst betrekking heeft op een aantal onroerende goederen (multiresorts), een passende beschrijving van de onroerende goederen en de ligging ervan; indien de overeenkomst betrekking heeft op andere accommodatie dan een onroerend goed, een passende beschrijving van de accommodatie en de voorzieningen.

 

(f) De diensten (bv. elektriciteit, water, onderhoud, huisvuilafvoer) die de consument ter beschikking staan of zullen staan en onder welke voorwaarden.

 

(g) De gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een zwembad, sauna enz., die de consument ter beschikking staan of kunnen staan en onder welke voorwaarden.

 

IV. INFORMATIE OVER DE KOSTEN

 

(h) De door de consument te betalen prijs.

 

(i) Een indicatie van het door de consument te betalen bedrag voor de diensten (bv. elektriciteit, water, onderhoud, huisvuilafvoer);

 

(j) Indien van toepassing, een indicatie van door de consument te betalen bedrag voor de gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een zwembad, sauna, enz., die de consument ter beschikking staan of kunnen staan;

 

(k) Een nauwkeurige beschrijving van de wijze waarop alle met een timeshare gemoeide kosten worden berekend; op welke wijze de kosten over de consumenten zullen worden omgeslagen en hoe en wanneer deze kosten kunnen worden verhoogd; de grondslag voor de berekening van het bedrag van de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van het onroerend goed, de wettelijk verplichte heffingen (bv. belastingen en rechten) en de algemene administratieve kosten (bv. beheer, onderhoud en herstellingen);

 

(l) Indien van toepassing, informatie over de vraag of er lasten, hypotheken, bezwaringen of andere retentierechten ten aanzien van het eigendomsrecht op de accommodatie zijn geregistreerd;

 

(m) Een bepaling dat de consument geen andere kosten hoeft te dragen of verplichtingen hoeft na te komen dan die welke in de overeenkomst worden vermeld;

 

V. RECHT VAN TERUGTREDING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 

(n) Informatie over het recht om uit de overeenkomst terug te treden en de gevolgen van terugtreding; indien van toepassing, informatie over de regelingen voor de beëindiging van de met de overeenkomst verbonden kredietovereenkomst en aanvullende overeenkomst bij terugtreding uit de overeenkomst en de gevolgen van deze terugtreding;

 

(o) Opgave van de persoon aan wie de kennisgeving van terugtreding moet worden toegezonden en hoe dit moet geschieden;

 

(p) De voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst, de gevolgen van beëindiging en informatie over de aansprakelijkheid van de consument voor kosten die voortvloeien uit beëindiging;

 

(q) Informatie over het verbod van voorschotten gedurende de termijn waarbinnen de consument krachtens artikel 5, leden 1 tot en met 3, het recht heeft om uit de overeenkomst terug te treden;

 

VI. AANVULLENDE INFORMATIE

 

(r) Informatie over de wijze waarop onderhoud en herstellingen aan de accommodatie alsmede de administratie en het beheer geregeld zijn, inclusief of en hoe de consument invloed kan uitoefenen op en kan deelnemen aan beslissingen over deze kwesties;

 

(s) Of het mogelijk is toe te treden tot een systeem voor de ruil of wederverkoop van de in de overeenkomst bedoelde rechten, informatie over het desbetreffende ruilsysteem en een indicatie van de kosten die verbonden zijn aan wederverkoop en ruil via dit systeem.

 

(t) Opgave van de taal of talen die kunnen worden gebruikt voor communicatie met betrekking tot de overeenkomst nadat de koop heeft plaatsgevonden, bv. in verband met beheersbeslissingen, verhoging van kosten en de behandeling van vragen en klachten.

 

(u) Of de handelaar ondertekenaar is van gedragscodes, informatie over deze codes.

 

(w) Indien van toepassing, informatie over de mogelijkheid van buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Motivering

Komt overeen met de laatste tekst van de Raad. ??

Amendement  35

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Aanvullende voorschriften voor accommodatie in aanbouw, als bedoeld in artikel 3

Aanvullende voorschriften voor accommodatie in aanbouw, als bedoeld in artikel 3 bis

(a) De staat van afwerking van de accommodatie en de diensten die de accommodatie volledig gebruiksklaar maken (aansluitingen voor gas, elektriciteit, water en telefoon).

(a) De staat van afwerking van de accommodatie, de diensten die de accommodatie volledig gebruiksklaar maken (aansluitingen voor gas, elektriciteit, water en telefoon) en eventuele faciliteiten die de consument ter beschikking staan;

(b) een redelijke raming van de benodigde termijn voor de afwerking van de accommodatie en de diensten die de accommodatie volledig gebruiksklaar maken (aansluitingen voor gas, elektriciteit, water en telefoon).

(b) De benodigde termijn voor de afwerking van de accommodatie en de diensten die de accommodatie gebruiksklaar maken (aansluitingen voor gas, elektriciteit, water en telefoon) en eventuele faciliteiten die de consument ter beschikking staan;

(c) Indien het gaat om een specifiek onroerend goed, het nummer van de bouwvergunning en naam en volledig adres van de bevoegde instantie of instanties.

(c) Indien van toepassing, het nummer van de bouwvergunning en naam en volledig adres van de bevoegde instantie of instanties, indien het gaat om een specifiek onroerend goed;

(d) Een garantie betreffende de afwerking van de accommodatie of een garantie betreffende de terugbetaling van reeds gedane betalingen indien de accommodatie niet wordt afgewerkt en, in voorkomend geval, de voorwaarden voor de toepassing van deze garanties.

(d) Indien van toepassing, een garantie betreffende de afwerking van de accommodatie of een garantie betreffende de terugbetaling van reeds gedane betalingen indien de accommodatie niet wordt afgewerkt en, in voorkomend geval, de voorwaarden voor de toepassing van deze garanties.

Motivering

Komt overeen met de laatste tekst van de Raad.

Amendement  36

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

In artikel 3 bis, lid 1, bedoelde informatie

 

I. INFORMATIE OVER DE HANDELAAR

(a) De identiteit en het adres van de partijen, met inbegrip van specifieke informatie over de rechtspositie van de handelaar op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, de handtekeningen van de partijen, alsmede datum en plaats waarop de overeenkomst wordt gesloten.

(a) De identiteit en het adres van de handelaar en zijn rechtspositie;

 

II. INFORMATIE OVER DE VERKREGEN RECHTEN

(b) De precieze aard van het in de overeenkomst bedoelde recht.

(b) De precieze aard en inhoud van het in de overeenkomst bedoelde recht en een nauwkeurige beschrijving van de in de overeenkomst aan de consument verleende rechten, waaronder de beperkingen op de mogelijkheid van de consument van deze rechten gebruik te maken (bv. beperkte beschikbaarheid of aanbiedingen op basis van "wie het eerst komt, het eerst maalt", of termijnen voor een bepaalde korting);

(c) De precieze periode gedurende welke het in de overeenkomst bedoelde recht kan worden uitgeoefend en, indien nodig, de duur ervan; de datum vanaf welke de consument het in de overeenkomst bedoelde recht kan uitoefenen.

(c) De precieze periode gedurende welke het in de overeenkomst bedoelde recht kan worden uitgeoefend en, indien nodig, de duur ervan; de datum vanaf welke de consument het in de overeenkomst bedoelde recht kan uitoefenen.

 

III. INFORMATIE OVER DE KOSTEN

(d) De door de consument te betalen prijs.

(d) De door de consument te betalen prijs, inclusief terugkerende kosten;

(e) Een bepaling dat de consument geen andere kosten hoeft te dragen of verplichtingen hoeft na te komen dan die welke in de overeenkomst worden vermeld.

(e) Een bepaling volgens welke de consument geen andere kosten hoeft te dragen of verplichtingen hoeft na te komen dan die welke in de overeenkomst worden vermeld;

(f) Opgave van de taal of talen die kunnen worden gebruikt voor communicatie met betrekking tot de overeenkomst nadat de koop heeft plaatsgevonden, bv. in verband met de behandeling van vragen en klachten.

 

 

IV. RECHT VAN TERUGTREDING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

(g) Informatie over het recht om uit de overeenkomst terug te treden en de gevolgen van terugtreding, met inbegrip van een precieze opgave van de aard en het bedrag van de kosten die de consument krachtens artikel 5, lid 5, zal moeten vergoeden indien hij zijn terugtredingsrecht uitoefent; in voorkomend geval, informatie over de regelingen voor de beëindiging van de met de overeenkomst verbonden kredietovereenkomst en aanvullende overeenkomst bij terugtreding uit de overeenkomst; informatie over de gevolgen van deze terugtreding.

(f) Informatie over het recht om uit de overeenkomst terug te treden en de gevolgen van deze terugtreding; indien van toepassing, informatie over de regelingen voor de beëindiging van een met de overeenkomst verbonden kredietovereenkomst en aanvullende overeenkomst bij terugtreding uit de overeenkomst, en de gevolgen van deze beëindiging;

(h) Informatie over het verbod van voorschotten gedurende de termijn waarbinnen de consument krachtens artikel 5, leden 1 tot en met 3, het recht heeft om uit de overeenkomst terug te treden.

 

(i) Opgave van de persoon aan wie de kennisgeving van terugtreding moet worden toegezonden en hoe dit moet geschieden.

(g) Bijzonderheden die aangeven aan wie de kennisgeving van terugtreding moet worden toegezonden en hoe dit moet geschieden;

 

(h) De voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst, de gevolgen van beëindiging en informatie over de aansprakelijkheid van de consument voor kosten die voortvloeien uit beëindiging;

 

(i) Informatie over het verbod van voorschotten gedurende de termijn waarbinnen de consument krachtens artikel 5, leden 1 tot en met 3, het recht heeft om uit de overeenkomst terug te treden.

 

V. AANVULLENDE INFORMATIE

 

(j) Opgave van de taal of talen die kunnen worden gebruikt voor communicatie met betrekking tot de overeenkomst nadat de koop heeft plaatsgevonden, bv. in verband met de behandeling van vragen en klachten.

(j) Het bestaan, de inhoud, de controle en de handhaving van gedragscodes.

(k) Of de handelaar ondertekenaar is van gedragscodes, informatie over deze codes.

(k) De mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

(l) Indien van toepassing, informatie over de mogelijkheid van buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Motivering

Neemt de laatste tekst van de Raad over.

Amendement  37

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage IV

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

In artikel 3 bis, lid 1, bedoelde informatie

 

I. INFORMATIE OVER DE HANDELAAR

(a) De identiteit en het adres van de partijen, met inbegrip van specifieke informatie over de rechtspositie van de handelaar op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, de handtekeningen van de partijen, alsmede datum en plaats waarop de overeenkomst wordt gesloten.

(a) De identiteit en het adres van de handelaar en zijn rechtspositie;

 

II. INFORMATIE OVER DE VERLEENDE DIENSTEN

 

(b) Een nauwkeurige beschrijving van de op grond van de overeenkomst te verlenen diensten (bv. marketing);

 

III. INFORMATIE OVER DE KOSTEN

(b) De door de consument te betalen prijs voor de wederverkoopdiensten.

(c) De door de consument te betalen prijs voor de wederverkoopdiensten.

(c) Een bepaling dat de consument geen andere kosten hoeft te dragen of verplichtingen hoeft na te komen dan die welke in de overeenkomst worden vermeld.

(d) Een bepaling volgens welke de consument geen andere kosten hoeft te dragen of verplichtingen hoeft na te komen dan die welke in de overeenkomst worden vermeld.

(d) Opgave van de taal of talen die kunnen worden gebruikt voor communicatie met de handelaar, bv. in verband met de behandeling van vragen en klachten.

 

 

IV. RECHT VAN TERUGTREDING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

(e) Informatie over het recht om uit de overeenkomst terug te treden en de gevolgen van terugtreding, met inbegrip van een precieze opgave van de aard en het bedrag van de kosten die de consument krachtens artikel 5, lid 5, zal moeten vergoeden indien hij zijn terugtredingsrecht uitoefent.

(e) Informatie over het recht om uit de wederverkoopovereenkomst terug te treden en de gevolgen van deze terugtreding;

(f) Informatie over het verbod van voorschotten totdat de eigenlijke verkoop heeft plaatsgevonden of de wederverkoopovereenkomst op andere wijze wordt beëindigd.

 

(g) Opgave van de persoon aan wie de kennisgeving van terugtreding moet worden toegezonden en hoe dit moet geschieden.

(f) Bijzonderheden die aangeven aan wie de kennisgeving van terugtreding moet worden toegezonden en hoe dit moet geschieden;

 

(g) De voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst, de gevolgen van beëindiging en informatie over de aansprakelijkheid van de consument voor kosten die voortvloeien uit beëindiging;

 

(h) Informatie over het verbod van voorschotten totdat de eigenlijke verkoop heeft plaatsgevonden of de wederverkoopovereenkomst op andere wijze wordt beëindigd.

 

V. AANVULLENDE INFORMATIE

 

(i) Opgave van de taal of talen die kunnen worden gebruikt voor communicatie met de handelaar, bv. in verband met de behandeling van vragen en klachten.

(h) Het bestaan, de inhoud, de controle en de handhaving van gedragscodes.

(j) Of de handelaar ondertekenaar is van gedragscodes, informatie over deze codes;

(i) De mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

(k) Indien van toepassing, informatie over de mogelijkheid van buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Motivering

Weerspiegelt de laatste tekst van de Raad.

Amendement  38

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage V

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

In artikel 3 bis, lid 1, bedoelde informatie

 

I. INFORMATIE OVER DE HANDELAAR

(a) De identiteit en het adres van de partijen, met inbegrip van specifieke informatie over de rechtspositie van de handelaar op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, de handtekeningen van de partijen, alsmede datum en plaats waarop de overeenkomst wordt gesloten.

(a) De identiteit en het adres van de handelaar en zijn rechtspositie;

 

II. INFORMATIE OVER DE VERKREGEN RECHTEN

(b) De precieze aard van het in de overeenkomst bedoelde recht.

(b) De precieze aard en de inhoud van het in de overeenkomst bedoelde recht.

(c) Een passende beschrijving van de onroerende goederen en de ligging ervan; indien de overeenkomst betrekking heeft op andere accommodatie dan een onroerend goed, een passende beschrijving van de accommodatie en de voorzieningen.

(c) Uitleg over de werkwijze van het ruilsysteem, de mogelijkheden en voorwaarden voor ruil, alsmede een indicatie van het aantal beschikbare resorts en het aantal leden van het ruilsysteem, waaronder beperkingen op de beschikbaarheid van een bepaalde door de consument gekozen accommodatie, bv. als gevolg van het hoogseizoen en/of de mogelijke noodzaak om ver vantevoren te boeken, en indicaties van beperkingen op de door de consument in het ruilsysteem opgenomen timesharerechten, waaronder, indien van toepassing, beperkingen op basis van het aantal punten van de consument, en een aantal voorbeelden van concrete ruilmogelijkheden;

(d) De precieze periode gedurende welke het in de overeenkomst bedoelde recht kan worden uitgeoefend en, indien nodig, de duur ervan; de datum vanaf welke de consument het in de overeenkomst bedoelde recht kan uitoefenen.

(d) De precieze periode gedurende welke het in de overeenkomst bedoelde recht kan worden uitgeoefend en, indien nodig, de duur ervan; de datum vanaf welke de consument het in de overeenkomst bedoelde recht kan uitoefenen.

 

III. INFORMATIE OVER DE ONROERENDE GOEDEREN

 

(e) Een passende beschrijving van de onroerende goederen en de ligging ervan; indien de overeenkomst betrekking heeft op andere accommodatie dan een onroerend goed, een passende beschrijving van de accommodatie en de voorzieningen.

 

IV. INFORMATIE OVER DE KOSTEN

(e) De door de consument te betalen prijs en een raming van het bedrag dat de consument moet betalen voor het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen en diensten; de grondslag voor de berekening van het bedrag van de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van het onroerend goed, de wettelijk verplichte heffingen (bv. belastingen en rechten) en de algemene administratieve kosten (bv. beheer, onderhoud en herstellingen).

(f) De door de consument te betalen prijs voor lidmaatschap van een ruilsysteem en de vernieuwingstaksen en de huidige prijs die per ruil wordt betaald;

 

(g) Informatie over de verplichting van de handelaar om voor elke voorgestelde ruil bijzonderheden te verstrekken alvorens de ruil is gesloten, over alle aanvullende kosten die bij de ruil voor rekening van de consument komen;

(f) Een bepaling dat de consument geen andere kosten hoeft te dragen of verplichtingen hoeft na te komen dan die welke in de overeenkomst worden vermeld.

(h) Een bepaling volgens welke de consument geen andere kosten hoeft te dragen of verplichtingen hoeft na te komen dan die welke in de overeenkomst worden vermeld.

(g) Opgave van de taal of talen die kunnen worden gebruikt voor communicatie met de handelaar, bv. in verband met de behandeling van vragen en klachten.

 

(h) Uitleg over de werkwijze van het ruilsysteem; de mogelijkheden en voorwaarden voor ruil, alsmede een indicatie van het aantal beschikbare resorts, het aantal leden van het ruilsysteem en een aantal voorbeelden van concrete ruilmogelijkheden.

 

 

V. RECHT VAN TERUGTREDING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

(i) Informatie over het recht om uit de overeenkomst terug te treden en de gevolgen van terugtreding, met inbegrip van een precieze opgave van de aard en het bedrag van de kosten die de consument krachtens artikel 5, lid 5, zal moeten vergoeden indien hij zijn terugtredingsrecht uitoefent; in voorkomend geval, informatie over de regelingen voor de beëindiging van de met de overeenkomst verbonden kredietovereenkomst en aanvullende overeenkomst bij terugtreding uit de overeenkomst; informatie over de gevolgen van deze terugtreding.

(i) Informatie over het recht om uit de overeenkomst terug te treden en de gevolgen van deze terugtreding; indien van toepassing, informatie over de regelingen voor de beëindiging van een met de overeenkomst verbonden kredietovereenkomst en aanvullende overeenkomst bij terugtreding uit de overeenkomst, en de gevolgen van deze beëindiging;

 

(j) Bijzonderheden die aangeven aan wie de kennisgeving van terugtreding moet worden toegezonden en hoe dit moet geschieden;

(j) Informatie over het verbod van voorschotten gedurende de termijn waarbinnen de consument krachtens artikel 5, leden 1 tot en met 3, het recht heeft om uit de overeenkomst terug te treden.

(k) Informatie over het verbod van voorschotten gedurende de termijn waarbinnen de consument krachtens artikel 5, leden 1 tot en met 3, het recht heeft om uit de overeenkomst terug te treden.

 

VI. AANVULLENDE INFORMATIE

(k) Opgave van de persoon aan wie de kennisgeving van terugtreding moet worden toegezonden en hoe dit moet geschieden.

 

 

(l) Opgave van de taal of talen die kunnen worden gebruikt voor communicatie met de handelaar, bv. in verband met de behandeling van vragen en klachten;

(l) Het bestaan, de inhoud, de controle en de handhaving van gedragscodes.

(m) Of de handelaar ondertekenaar is van gedragscodes, informatie over deze codes;

(m) De mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

(n) Indien van toepassing, informatie over de mogelijkheid van buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Motivering

Komt overeen met de laatste tekst van de Raad.

PROCEDURE

Titel

Consumentenbescherming bij bepaalde aspecten van timesharing

Document- en procedurenummers

COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

Commissie ten principale

IMCO

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

JURI

21.6.2007

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Antonio López-Istúriz White

10.9.2007

 

 

Behandeling in de commissie

20.11.2007

26.2.2008

 

 

Datum goedkeuring

27.3.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

22

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Gabriela Creţu

ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme (27.2.2008)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van timeshare, langetermijnvakantieproducten, wederverkoop en ruil
(COM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD))

Rapporteur voor advies: Emanuel Jardim Fernandes

BEKNOPTE MOTIVERING

Algemene context

De Commissie heeft een omvattende evaluatie gelanceerd van het EG-recht op gebied van consumentenbescherming. In dit kader is op 8 februari 2007 een groenboek[1] aangenomen waarin diverse opties voor de hervorming van het consumentenacquis worden gepresenteerd. Tot die opties behoren een gemengde aanpak op basis van enerzijds een horizontaal instrument, dat de gemeenschappelijke aspecten van het acquis op systematische wijze bijstelt, en anderzijds een verticale herziening van enkele sectorspecifieke aspecten van de richtlijnen. Hieronder valt een herziening van Richtlijn 94/47/EG betreffende de bescherming van de verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen. Ook het Europees Parlement heeft de Commissie in zijn resolutie van 4 juli 2002[2] aanbevolen maatregelen te nemen om de problemen van de gebruikers van timeshareproducten op te lossen, op grond van artikel 153 van het Verdrag, met betrekking tot de bescherming van de consument.

Het voorstel van de Commissie:

- Raadpleging van belanghebbende partijen

De door de Europese Commissie verrichte raadpleging bevestigt dat de consumenten ernstige problemen ondervinden in verband met langetermijnvakantieproducten en bemiddeling bij wederverkoop, en in mindere mate in verband met timeshare en ruil[3]. Ook de raadpleging van de rapporteur bevestigt, zij het in mindere mate, de bestaande discrepanties op de markt. Evenals bij de raadpleging van de Commissie, lopen ook hier de meningen uiteen tussen de verschillende partijen over de aanpak. De meerderheid is echter voorstander van een herziening van de huidige richtlijn en acht het niet aannemelijk dat de bestaande problemen uitsluitend kunnen worden opgelost door betere toepassing van de bestaande regels of door zelfreguleringsmaatregelen in de bedrijfstak.

- Motivering en doel van het voorstel van de Commissie:

Sinds de vaststelling van Richtlijn 94/47/EG hebben zich grote veranderingen op de markt voorgedaan met betrekking tot het aanbod en de ontwikkeling van nieuwe producten die uit economisch oogpunt in grote lijnen vergelijkbaar zijn met timeshare en op soortgelijke wijze in de handel worden gebracht. Meestal houdt dit in dat een aanzienlijke vooruitbetaling plaatsvindt, gevolgd door betalingen die verband houden met het latere daadwerkelijke gebruik van een vakantieaccommodatie (op zich of in combinatie met andere producten). In het algemeen vallen deze producten buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 94/47/EG, waardoor voor consumenten en legitieme ondernemingen aanzienlijke problemen ontstaan.

Het voorstel van de Commissie impliceert hoofdzakelijk een wijziging van de definities en het toepassingsgebied van Richtlijn 94/47/EG zodat ook nieuwe vakantieproducten daaronder vallen, alsmede een verduidelijking en actualisering van de voorschriften voor de inhoud en de taal van het voorlichtingsmateriaal voor de consument en van overeenkomsten.

Standpunt van de rapporteur:

De rapporteur is van mening dat de commerciële activiteiten waarop de richtlijn betrekking heeft van groot belang zijn voor de Europese toerismesector, en met name voor de Europese bedrijfssector en de consumenten. De rode draad in dit verslag is dus de noodzaak om de positie van de consument te versterken in eventuele onderhandelingen over verkrijging van gebruikersrechten. In die zin meent de rapporteur, daarmee aansluitend op de standpunten van het Parlement in 2002, dat artikel 153 samen met de door de Europese Commissie voorgestelde rechtsgrondslag moet worden gebruikt, teneinde de consument een hoog beschermingsniveau te bieden.

De rapporteur meent tevens dat de belangrijkste definities van de richtlijn uitgebreid en bijgesteld moeten worden, om te vermijden dat deze snel verouderd raken. Tevens moeten de eisen voor de lidstaten en de beroepsbranche inzake de taal en de voorlichting worden aangescherpt, om de stabiliteit en de transparantie van de markt te vergroten, en tegelijk de voorlichting aan de consument zowel kwantitatief als kwalitatief te verbeteren. Zo kan worden vermeden dat eventueel overeenkomsten worden geannuleerd omdat de omstandigheden zijn gewijzigd of omdat beide partijen onvoldoende zijn geïnformeerd, waarbij het recht om een overeenkomst te annuleren in alle duidelijkheid en zonder verdere kosten moet kunnen worden uitgeoefend.

De rapporteur meent bovendien dat een horizontale herziening van het EG-recht op het gebied van consumentenbescherming weliswaar de voorkeur zou verdienen met het oog op een grotere duidelijkheid van de definities die essentieel zijn voor de werking van een geïntegreerde binnenmarkt, en dus een grotere rechtszekerheid inzake consumentenbescherming. Tegelijk meent hij echter dat een dergelijke herziening op dit moment onmogelijk is, gezien de ernstige problemen waarop consumenten stuiten bij de uitoefening van hun rechten, vooral in transnationaal verband. Deze problemen worden niet veroorzaakt door het ontbreken van een geharmoniseerde communautaire wetgeving op dit gebied, maar doordat er geen duidelijk communautair rechtskader bestaat, dat eventueel zou kunnen worden aangevuld door nationale rechtskaders die rigoureuzer zijn en rechtmatig handelende ondernemingen en consumenten ten goede komen.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekstAmendementen van het Parlement

Amendement 1

Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 95 en 153,

Motivering

Zoals blijkt uit artikel 1 van het wetgevingsvoorstel en het juridisch kader van dit voorstel, is het doel de herziening van het EG-recht op het gebied van de consumentenbescherming. Dit amendement beoogt verhoging van deze bescherming en harmonisatie van de wetgevingen, en vult derhalve de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag aan met een verwijzing naar artikel 153 van het Verdrag, overeenkomstig het verslag van het Parlement van 2004 (2000/2208(INI).

Amendement 2

Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Deze sector is zeer belangrijk voor het Europese toerisme en het Europees Parlement heeft in zijn resoluties van 8 september 2005 over de nieuwe perspectieven en uitdagingen voor een duurzaam Europees toerisme1 en van 29 november 2007 over een nieuw EU-toerismebeleid2 reeds gewezen op de noodzaak van een herziening van Richtlijn 94/47/EG.

_____________________

PB C 193 E van 17.8.2005, blz. 325.

2 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0575.

Motivering

Het Europees Parlement heeft zich altijd ingezet voor de bescherming van de rechten van de consument op het gebied van het toerisme en om die reden lijkt het zinvol om te verwijzen naar de twee resoluties die tijdens deze zittingsperiode zijn aangenomen.

Amendement 3

Overweging 4

(4) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan nationale voorschriften betreffende de registratie van onroerende of roerende goederen, de vestigingsvoorwaarden, erkenningsregelingen of vereisten voor het verlenen van vergunningen, en de bepaling van de juridische aard van de rechten die het voorwerp uitmaken van de in deze richtlijn bedoelde overeenkomsten.

(4) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan nationale voorschriften betreffende de registratie van onroerende of roerende goederen, de vestigingsvoorwaarden, erkenningsregelingen of vereisten voor het verlenen van vergunningen, en de bepaling van de juridische aard van de rechten die het voorwerp uitmaken van de in deze richtlijn bedoelde overeenkomsten, tenzij deze nationale voorschriften minder strikt zijn dan de voorschriften van deze richtlijn op het gebied van consumentenbescherming, onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag.

Motivering

Dit amendement beoogt versterking van een van de twee doelstellingen van dit voorstel voor een richtlijn, namelijk bescherming van de consument, via de invoering van een minimum beschermingsniveau.

Amendement 4

Overweging 16 bis (nieuw)

 

(16 bis) Overeenkomstig punt 34 van het Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven"1, worden de lidstaten aangespoord voor zichzelf en in het belang van de Gemeenschap hun eigen tabellen op te stellen die voorzover mogelijk het verband weergeven tussen deze richtlijn en de omzettingsmaatregelen, en deze openbaar te maken.

_________

PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1.

Motivering

Dit amendement beoogt uitvoering te geven aan het Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven" (PB C 321, 31.12.2003, blz.1).

Amendement 5

Artikel 1, lid 2, inleidende formule

2. De lidstaten kunnen nationale bepalingen op het bij deze richtlijn geharmoniseerde gebied blijven toepassen indien deze met het oog op een hoger niveau van consumentenbescherming strenger zijn en betrekking hebben op:

2. De lidstaten kunnen nationale bepalingen op het bij deze richtlijn geharmoniseerde gebied blijven toepassen indien deze met het oog op een hoger niveau van consumentenbescherming strenger zijn. Deze bepalingen kunnen betrekking hebben op:

Motivering

Met het oog op een betere bescherming van de consument beoogt dit voorstel de lidstaten de mogelijkheid te geven stringentere nationale voorschriften te blijven toepassen, ook in sectoren die niet in dit artikel worden genoemd.

Amendement 6

Artikel 2, lid 1, letter a

(a) "timeshare": een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar waarbij een consument tegen vergoeding het recht verkrijgt om één of meer accommodaties voor meer dan één verblijfsperiode te gebruiken;

(a) "timeshare": een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar waarbij een consument tegen vergoeding het recht verkrijgt om één of meer accommodaties voor meer dan één verblijfsperiode te gebruiken. Dit gebruiksrecht omvat met name impliciete contractuele rechten met betrekking tot vakantiepassen en -clubs, toeristenkaarten of andere soortgelijke faciliteiten;

Motivering

Juridische verduidelijking die een ruimere definitie beoogt van het begrip timeshare, om te voorkomen dat de voorgestelde wetgeving snel verouderd raakt.

Amendement 7

Artikel 2, lid 1, letter c

(c) "wederverkoop": een overeenkomst waarbij een handelaar een consument tegen vergoeding helpt om een timeshare of langetermijnvakantieproduct te verkopen of te kopen;

(c) "wederverkoop": een overeenkomst waarbij een handelaar een consument tegen vergoeding assisteert bij de verkoop of aankoop van een timeshare of langetermijnvakantieproduct;

Motivering

Juridische verduidelijking. De term "assisteert" is een nauwkeurigere omschrijving van de verleende dienst en de betrekking tussen de handelaar en de consument.

Amendement 8

Artikel 2, lid 1, letter f bis (nieuw)

 

(f bis) "duurzame drager": ieder hulpmiddel dat consumenten in staat stelt om persoonlijk aan hen gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie in kwestie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Motivering

Dezelfde definitie als die van artikel 2, sub f) van Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de Richtlijnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad, waarin voorzien wordt in meer moderne informatiemiddelen.

Amendement 9

Artikel 2, lid 1, letter g

(g) "aanvullende overeenkomst": een overeenkomst die ondergeschikt is aan een andere overeenkomst.

(g) "aanvullende overeenkomst": een overeenkomst ter aanvulling van een andere overeenkomst.

Motivering

Juridische verduidelijking. De term "ter aanvulling van" geeft een nauwkeurigere omschrijving van de juridische verhouding tussen overeenkomsten, aangezien een 'aanvullende' overeenkomst ' niet per se ondergeschikt is aan de eerste overeenkomst.

Amendement 10

Artikel 3, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in iedere reclame wordt vermeld dat de in lid 2 bedoelde schriftelijke informatie kan worden verkregen en waar deze kan worden verkregen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in iedere reclame wordt vermeld dat de in lid 2 bedoelde schriftelijke informatie op papier of via een andere duurzame drager kan worden verkregen en waar deze kan worden verkregen.

Motivering

Dezelfde definitie als die van artikel 2, sub f) van Richtlijn 2002/65/EG en in de voorgestelde inleidende zin van artikel 2, lid 1, alinea f) bis (nieuw) van dit voorstel.

Amendement 11

Artikel 3, lid 2, inleidende formule

2. De handelaar verstrekt de consument die om informatie verzoekt schriftelijke informatie die naast een algemene beschrijving van het product naar gelang van het geval ten minste beknopte en nauwkeurige gegevens over de volgende punten bevat:

2. De handelaar verstrekt de consument die om informatie verzoekt schriftelijke informatie op papier of via een andere duurzame drager, die naast een algemene beschrijving van het product beknopte en nauwkeurige gegevens over de volgende punten bevat:

Motivering

Het voorgestelde amendement beoogt:

1) aan te sluiten bij de identieke definitie in Richtlijn 2002/65/EG, artikel 2, lid f), en

2) goede informatie voor de consument te waarborgen, om zo gehoor te geven aan de verschillende klachten van de zijde van consumenten over de ontoereikendheid van de verstrekte informatie, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Amendement 12

Artikel 4, lid 1

1. De lidstaten zien erop toe dat de overeenkomst schriftelijk wordt opgesteld in één van de officiële talen van de Gemeenschap, naar keuze van de consument.

1. De lidstaten zien erop toe dat de overeenkomst schriftelijk wordt opgesteld, op papier of op een andere duurzame drager, in de taal of talen van de lidstaat waar de consument verblijft of waarvan hij/zij ingezetene is. Die taal of talen moeten in elk geval een officiële taal of officiële talen van de Gemeenschap zijn, naar keuze van de consument. De lidstaat waar de consument verblijft kan echter verlangen dat de in lid 2 bedoelde overeenkomst in elk geval word opgesteld in de taal of een van de talen van de consument, die in elk geval één van de officiële talen van de Gemeenschap is, en de handelaar verstrekt de consument een officieel erkende vertaling van deze overeenkomst in de taal of een van de talen van de lidstaat waar het roerend of onroerend goed is gelegen, en die één van de officiële talen van de Gemeenschap is.

Motivering

Het voorgestelde amendement beoogt:

1) aan te sluiten bij de identieke definitie in Richtlijn 2002/65/EG, artikel 2, lid f), en

2) in overeenstemming met het huidige informele standpunt van de Raad in deze, te waarborgen dat de gebruikte taal van de overeenkomst een hoog beschermingsniveau aan de consument biedt, zonder de sector op kosten te jagen.

Amendement 13

Artikel 4, lid 2, alinea's 1 en 2

2. De in artikel 3, lid 2, bedoelde schriftelijke informatie vormt een integrerend deel van de overeenkomst en wordt niet gewijzigd tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen of de wijzigingen het gevolg zijn van omstandigheden waarop de handelaar geen invloed heeft.

2. De in artikel 3, lid 2, bedoelde schriftelijke informatie, op papier of op een andere duurzame drager, vormt een integrerend deel van de overeenkomst. Deze wordt op adequate, objectieve en duidelijke wijze aan de consument voorgelegd, waarbij gebruik wordt gemaakt van een letterformaat dat gemakkelijk leesbaar is. De schriftelijke informatie kan niet worden gewijzigd, behalve als de wijzigingen het gevolg zijn van onvoorziene en onverwachte omstandigheden die zich onttrekken aan de controle van de handelaar, en die de handelaar niet had kunnen vermijden zelfs als hij of zij daartoe alles in het werk had gesteld.

Wijzigingen die het gevolg zijn van omstandigheden waarop de handelaar geen invloed heeft, worden aan de consument meegedeeld voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Deze wijzigingen worden aan de consument schriftelijk, op papier of op een andere duurzame drager, meegedeeld voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Motivering

Het voorgestelde amendement beoogt:

1) het voorgestelde amendement 7 door te trekken, en

2) te waarborgen dat de verstrekking van essentiële informatie niet wordt overgelaten aan de beslissing van de partijen. Uit ervaring is gebleken dat de bepaling "tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen " ertoe leidt dat bepaalde handelaren unilateraal contracten voorstellen volgens welke de consument zonder dat dit te beseffen ermee akkoord gaat dat hij/zij geen toegang heeft tot informatie, hetgeen zijn/haar belangen schaadt.

Amendement 14

Artikel 4, lid 3 bis (nieuw)

 

3 bis. De consument ontvangt in elk geval een kopie van de overeenkomst, op papier of op een andere duurzame drager.

Motivering

Dit amendement beoogt te waarborgen dat de consument zo goed mogelijk wordt geïnformeerd, teneinde een hoog beschermingsniveau en een stabiele en transparante markt te verzekeren.

Amendement 15

Artikel 5, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de consument na het sluiten van een overeenkomst het recht heeft om zonder opgave van redenen uit de overeenkomst terug te treden binnen veertien dagen nadat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend of beide partijen een bindende voorlopige overeenkomst hebben ondertekend. Als de veertiende dag een algemeen erkende feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de consument na het sluiten van een overeenkomst het recht heeft om zonder opgave van redenen uit de overeenkomst terug te treden binnen een periode van eenentwintig aaneengesloten dagen nadat beide partijen de definitieve overeenkomst hebben ondertekend of beide partijen een bindende voorlopige overeenkomst hebben ondertekend. Als de eenentwintigste dag een algemeen erkende feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Motivering

Dergelijke verkopen vinden vaak plaats terwijl de beoogde koper op vakantie is en daarom is veertien dagen te kort om objectief te kunnen beoordelen of het de koper ernst is om de koop te laten doorgaan.

Amendement 16

Artikel 5, lid 2

2. Indien de overeenkomst niet alle in bijlage I, punten a) tot en met p), en bijlage II, punten a) en b), vermelde informatie bevat, maar de informatie schriftelijk wordt verstrekt binnen drie maanden na ondertekening van de overeenkomst, gaat de terugtredingstermijn in op de dag waarop de consument die informatie ontvangt.

2. Indien de overeenkomst niet alle in bijlage I, punten a) tot en met p), en bijlage II, punten a) en b), vermelde informatie bevat, maar de informatie schriftelijk, op papier of op een andere duurzame drager, wordt verstrekt binnen drie maanden na ondertekening van de overeenkomst, gaat de terugtredingstermijn in op de dag waarop de consument die informatie ontvangt. Indien die informatie niet binnen de in dit lid genoemde termijn wordt verstrekt, wordt de overeenkomst van rechtswege nietig.

Motivering

Verduidelijk ter vergroting van de rechtszekerheid van het voorstel.

Amendement 17

Artikel 5, lid 3

3. Indien de in bijlage I, punten a) tot en met p), en bijlage II, punten a) en b), vermelde informatie niet schriftelijk is verstrekt binnen drie maanden na ondertekening van de overeenkomst, vervalt het terugtredingsrecht drie maanden en veertien dagen na ondertekening van de overeenkomst.

Schrappen

Motivering

Zoals aangegeven in het voorgestelde amendement 16, vervalt de overeenkomst indien deze informatie niet binnen de genoemde termijn wordt verstrekt. In dat geval doet de vaststelling van een termijn voor terugtreding niet ter zake.

Amendement 18

Artikel 5, lid 5

5. Indien de consument het terugtredingsrecht uitoefent, dient hij slechts de kosten te vergoeden die, overeenkomstig de nationale wetgeving, in verband met het sluiten van en het terugtreden uit de overeenkomst worden gemaakt voor juridische formaliteiten die vóór het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn moeten worden vervuld. Deze kosten worden uitdrukkelijk in de overeenkomst vermeld.

Schrappen

Motivering

Het terugtredingsrecht is een "ex tunc" recht, d.w.z. dat de effecten van de uitoefening van dit recht ingaan op de datum van de sluiting van de overeenkomst en dat de handelaar de onkosten in verband met een overeenkomst waaraan geen gevolg is gegeven niet kan afwentelen op de consument. De ervaring leert dat de consument vaak, in strijd met het recht, administratieve kosten moet betalen bij gebruikmaking van het terugtredingsrecht. Dit is een obstakel voor de vrije uitoefening van dit recht.

Amendement 19

Artikel 5, lid 6

6. Indien de consument het in lid 3 bedoelde terugtredingsrecht uitoefent, is hij niet gehouden tot vergoeding van kosten.

6. Indien de consument het terugtredingsrecht uitoefent, is hij niet gehouden tot vergoeding van kosten.

Motivering

Juridische verduidelijking in overeenstemming met amendement 18.

Amendement 20

Artikel 6, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de betaling van voorschotten, de verstrekking van garanties, de reservering van geld op een creditcard, de uitdrukkelijke erkenning van schuld of elke andere vergoeding aan de handelaar of aan derden door een consument vóór het eind van de termijn binnen welke deze krachtens artikel 5, leden 1 tot en met 3, het terugtredingsrecht kan uitoefenen, verboden zijn.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de betaling van voorschotten, de verstrekking van garanties, de reservering van geld op een bankrekening of met een creditcard of betaalkaart, de uitdrukkelijke erkenning van schuld of elke andere vergoeding aan de handelaar of aan derden door een consument vóór het eind van de termijn binnen welke deze krachtens artikel 5, leden 1 tot en met 3, het terugtredingsrecht kan uitoefenen, verboden zijn.

Motivering

De tekst moet betrekking hebben op verschillende deposito/betalingsgaranties.

Amendement 21

Artikel 6, lid 2

2. Elke betaling, verstrekking van garanties, reservering van geld op creditcards, erkenning van schuld of elke andere vergoeding aan de handelaar of aan derden door de consument voor wederverkoop voordat de eigenlijke verkoop heeft plaatsgevonden of de wederverkoopovereenkomst op andere wijze wordt beëindigd, is verboden.

2. Elke betaling, verstrekking van garanties, reservering van geld op bankrekeningen of met creditcards of betaalkaarten, erkenning van schuld of elke andere vergoeding aan de handelaar of aan derden door de consument voor wederverkoop voordat de eigenlijke verkoop heeft plaatsgevonden of de wederverkoopovereenkomst op andere wijze wordt beëindigd, is verboden.

Motivering

De tekst moet betrekking hebben op verschillende deposito/betalingsgaranties.

Amendement 22

Artikel 7, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, als de consument zijn recht uitoefent om uit de overeenkomst voor timeshare of voor een langetermijnvakantieproduct terug te treden, alle aanvullende overeenkomsten, met inbegrip van ruil, automatisch en zonder sanctie worden beëindigd.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, als de consument zijn recht uitoefent om uit de overeenkomst voor timeshare of voor een langetermijnvakantieproduct terug te treden, alle aanvullende overeenkomsten, met inbegrip van ruil, automatisch en zonder kosten voor de consument worden geannuleerd.

Motivering

Juridische en taalkundige verduidelijking.

Amendement 23

Artikel 7, lid 2

2. Als de prijs volledig of gedeeltelijk is gedekt door een krediet dat door de handelaar of door een derde op grond van een overeenkomst tussen die derde en de handelaar aan de consument is verleend, wordt de kredietovereenkomst zonder sanctie beëindigd indien de consument zijn in artikel 5 bedoelde recht om uit de hoofdovereenkomst terug te treden, uitoefent.

2. Als de prijs volledig of gedeeltelijk is gedekt door een krediet dat door de handelaar of door een derde op grond van een overeenkomst tussen die derde en de handelaar aan de consument is verleend, wordt de kredietovereenkomst zonder kosten voor de consument geannuleerd indien de consument zijn recht om uit de hoofdovereenkomst terug te treden, uitoefent.

Motivering

Juridische en taalkundige verduidelijking.

Amendement 24

Artikel 9, lid 2, letter a

(a) overheidsinstanties of de vertegenwoordigers ervan;

(a) autoriteiten en overheidsinstanties of de vertegenwoordigers ervan;

Motivering

Verduidelijking, bedoeld om meer soorten instanties te omvatten.

Amendement 25

Artikel 10, lid 2 bis (nieuw)

 

2 bis. De lidstaten zorgen voor volledige voorlichting over en toegang tot de rechtsinstrumenten van de van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken1, waarvan consumenten en handelaren gebruik kunnen maken voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen en voor vorderingen van gerechtelijke en administratieve aard.

________

1 PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1. Verordening als laatstelijk gewijzigd bij Verordening van de Raad (EG) nr. 1791/2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).

Motivering

Het is in de eerste plaats een overheidstaak van de lidstaten om ervoor te zorgen dat consumenten en handelaren kunnen beschikken over volledige informatie en toegang hebben tot de juridische procedures van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ten einde te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een stabiele en transparante markt wordt voldaan.

Amendement 26

Bijlage I, letter c

(c) Indien de overeenkomst betrekking heeft op een specifiek onroerend goed, een nauwkeurige beschrijving van het onroerend goed en de ligging ervan; indien de overeenkomst betrekking heeft op een aantal onroerende goederen (multiresorts), een passende beschrijving van de onroerende goederen en de ligging ervan; indien de overeenkomst betrekking heeft op andere accommodatie dan een onroerend goed, een passende beschrijving van de accommodatie en de voorzieningen.

(c) Indien de overeenkomst betrekking heeft op een specifiek onroerend goed, een nauwkeurige beschrijving van het onroerend goed, met inbegrip van het niveau van de afwerking, armaturen en toebehoren, en de ligging ervan; indien de overeenkomst betrekking heeft op een aantal onroerende goederen (multiresorts), een passende beschrijving van de onroerende goederen en de ligging ervan; indien de overeenkomst betrekking heeft op andere accommodatie dan een onroerend goed, een passende beschrijving van de accommodatie en de voorzieningen.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een stabiele en transparante markt wordt voldaan.

Amendement 27

Bijlage I, letter c bis (nieuw)

 

(c bis) Indien de overeenkomst betrekking heeft op het recht gebruik te maken van een accommodatie die deel uitmaakt van een aantal accommodaties, informatie over de beperkingen ten aanzien van het gebruik van deze accommodatie, of, bij een puntensysteem, informatie over de noodzaak meer punten te verkrijgen om de betreffende accommodatie te kunnen gebruiken;

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt voldaan.

Amendement 28

Bijlage I, letter c ter (nieuw)

(c ter) informatie die verstrekt wordt door de handelaar moet details bevatten betreffende iedere beperking van het gebruik van het onroerend goed, planningsbeperkingen en volledige details betreffende iedere instemming met of toestemming voor de planning of bouw die betrekking heeft op het onroerend goed.

Motivering

Om te waarborgen dat het onroerend goed dat verkocht wordt op legale wijze gebouwd is.

Amendement 29

Bijlage I, letter f

(f) De wijze waarop onderhoud en herstellingen aan de accommodatie alsmede de administratie en het beheer geregeld zijn, inclusief of en hoe de consument invloed kan uitoefenen op en kan deelnemen aan beslissingen over deze kwesties.

(f) De wijze waarop onderhoud en herstellingen aan de accommodatie alsmede de administratie en het beheer geregeld zijn, inclusief informatie over de verantwoordelijkheid van de verschillende partijen en over de vraag of en hoe de consument invloed kan uitoefenen op en kan deelnemen aan beslissingen over deze kwesties.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een stabiele en transparante markt wordt voldaan.

Amendement 30

Bijlage I, letter g

(g) Een nauwkeurige beschrijving van de wijze waarop alle kosten over de consumenten zullen worden omgeslagen en hoe en wanneer deze kosten kunnen worden verhoogd; in voorkomend geval, informatie over de vraag of er lasten, hypotheken, bezwaringen of andere retentierechten ten aanzien van het eigendomsrecht op de accommodatie zijn geregistreerd.

(g) Een nauwkeurige beschrijving van de wijze waarop alle kosten over de consumenten zullen worden omgeslagen en hoe en wanneer deze kosten kunnen worden verhoogd; in voorkomend geval, informatie over de vraag of er lasten, hypotheken, bezwaringen of andere retentierechten ten aanzien van het eigendomsrecht op de accommodatie of andere afgeleide rechten van de overeenkomst zijn geregistreerd.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een stabiele en transparante markt wordt voldaan.

Amendement 31

Bijlage I, letter h

(h) De precieze periode gedurende welke het in de overeenkomst bedoelde recht kan worden uitgeoefend en, indien nodig, de duur ervan; de datum vanaf welke de consument het in de overeenkomst bedoelde recht kan uitoefenen.

(h) De precieze periode gedurende welke het in de overeenkomst bedoelde recht kan worden uitgeoefend en, indien nodig, de duur ervan; de datum vanaf welke de consument het in de overeenkomst bedoelde recht en het terugtredingsrecht kan uitoefenen.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een stabiele en transparante markt wordt voldaan.

Amendement 32

Bijlage I, letter i

(i) De door de consument te betalen prijs en een raming van het bedrag dat de consument moet betalen voor het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen en diensten; de grondslag voor de berekening van het bedrag van de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van het onroerend goed, de wettelijk verplichte heffingen (bv. belastingen en rechten) en de algemene administratieve kosten (bv. beheer, onderhoud en herstellingen).

(i) De door de consument te betalen prijs en een raming van het bedrag dat de consument moet betalen voor het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen en diensten; de methode voor de berekening van het bedrag van de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van het onroerend goed, de wettelijk verplichte heffingen (bv. belastingen en rechten) en de algemene administratieve kosten (bv. beheer, onderhoud en herstellingen).

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een stabiele en transparante markt wordt voldaan.

Amendement 33

Bijlage I, letter j

(j) Een bepaling dat de consument geen andere kosten hoeft te dragen of verplichtingen hoeft na te komen dan die welke in de overeenkomst worden vermeld.

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.

Amendement 34

Bijlage I, letter k

(k) Of het mogelijk is toe te treden tot een regeling voor de ruil of wederverkoop van de in de overeenkomst bedoelde rechten, informatie over de desbetreffende regelingen en een indicatie van de kosten die verbonden zijn aan wederverkoop en ruil via deze regelingen.

(k) Of het mogelijk is toe te treden tot een regeling voor de ruil of wederverkoop van de in de overeenkomst bedoelde rechten, informatie over de desbetreffende regelingen en een indicatie van de kosten die verbonden zijn aan wederverkoop en ruil via deze regelingen. De verplichting tot verstrekking van de in deze Bijlage bedoelde informatie is mutatis mutandis ook van toepassing op de rechten die onderwerp zijn van ruil of wederverkoop.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt voldaan.

Amendement 35

Bijlage I, letter m

(m) Informatie over het recht om uit de overeenkomst terug te treden en de gevolgen van terugtreding, met inbegrip van een precieze opgave van de aard en het bedrag van de kosten die de consument krachtens artikel 5, lid 5, zal moeten vergoeden indien hij zijn terugtredingsrecht uitoefent; in voorkomend geval, informatie over de regelingen voor de beëindiging van de met de overeenkomst verbonden kredietovereenkomst en aanvullende overeenkomst bij terugtreding uit de overeenkomst; informatie over de gevolgen van deze terugtreding.

(m) Informatie over het recht om uit de overeenkomst terug te treden en de gevolgen van terugtreding, indien de consument haar/zijn terugtredingsrecht uitoefent; in voorkomend geval, informatie over de regelingen voor de beëindiging van de met de overeenkomst verbonden kredietovereenkomst en aanvullende overeenkomst bij terugtreding uit de overeenkomst overeenkomstig artikel 5; informatie over de gevolgen van deze terugtreding.

Motivering

Juridische verduidelijking, in overeenstemming met het voorgestelde amendement 17.

Amendement 36

Bijlage I, letter p

(p) Het bestaan, de inhoud, de controle en de handhaving van gedragscodes.

(p) Informatie over de eventuele geldigheid van gedragscodes voor de handelaar en over de toegang ertoe;

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt voldaan; tevens moet informatie worden verstrekt of de handelaar zich aangesloten heeft bij gedragscodes en over de wijze waarop men toegang vindt tot de inhoud van deze gedragscodes.

Amendement 37

Bijlage I, letter q

(q) De mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

(q) Informatie over het recht dat van toepassing is op de overeenkomst en in voorkomend geval over de mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt voldaan. Tevens moet verduidelijkt worden welk recht van toepassing is op de overeenkomst.

Amendement 38

Bijlage II, letter b

(b) Een redelijke raming van de benodigde termijn voor de afwerking van de accommodatie en de diensten die de accommodatie volledig gebruiksklaar maken (aansluitingen voor gas, elektriciteit, water en telefoon).

(b) Een redelijke raming van de benodigde termijn voor de afwerking van de accommodatie en de diensten die de accommodatie volledig gebruiksklaar maken (aansluitingen voor gas, elektriciteit, water en telefoon) en informatie over de sancties die van toepassing zijn indien de geraamde termijn voor de afwerking niet in acht wordt genomen.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt voldaan.

Amendement 39

Bijlage II, letter b bis (nieuw)

 

(b bis) Een clausule die vermeldt dat de consument niet wordt blootgesteld aan andere kosten of verplichtingen dan die welke in de overeenkomst worden genoemd.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt voldaan. Tevens beoogt het te waarborgen dat de consument niet wordt blootgesteld aan andere kosten of verplichtingen dan die welke in de overeenkomst worden genoemd.

Amendement 40

Bijlage II, letter d

(d) Een garantie betreffende de afwerking van de accommodatie of een garantie betreffende de terugbetaling van reeds gedane betalingen indien de accommodatie niet wordt afgewerkt en, in voorkomend geval, de voorwaarden voor de toepassing van deze garanties.

(d) Een garantie betreffende de afwerking en de kwaliteit van de afwerking van de accommodatie of een garantie betreffende de terugbetaling van reeds gedane betalingen indien de accommodatie niet wordt afgewerkt en, in voorkomend geval, de voorwaarden voor de toepassing van deze garanties.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt voldaan. Tevens beoogt het te waarborgen dat de kwaliteit van de beloofde afwerking integraal wordt uitgevoerd.

Amendement 41

Bijlage III, letter b

(b) De precieze aard van het in de overeenkomst bedoelde recht.

(b) De precieze aard en de inhoud van het in de overeenkomst bedoelde recht, inclusief een nauwkeurige omschrijving van de rechten die de overeenkomst toekent aan de consument en eventuele toepasselijke beperkingen of beperkte aanbiedingen of beperkte geldigheid in de tijd van specifieke kortingen;

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt voldaan. Het recht of de rechten ingevolge de overeenkomst moet(en) nauwkeurig worden omschreven.

Amendement 42

Bijlage III, letter d

(d) De door de consument te betalen prijs.

(d) De door de consument te betalen totaalprijs.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt voldaan. De totaalprijs die de consument moet betalen moet nauwkeurig worden aangegeven.

Amendement 43

Bijlage III, letter i bis (nieuw)

 

(i bis) De voorwaarden en gevolgen van opzegging van de overeenkomst en informatie over de verantwoordelijkheid van de consument voor de kosten van deze opzegging;

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt voldaan. Tevens moet de verplichting worden opgenomen om informatie te verstrekken over de mogelijkheden, voorwaarden en gevolgen van opzegging van de overeenkomst en informatie over de verantwoordelijkheid van de consument voor de kosten van de opzegging van de overeenkomst.

Amendement 44

Bijlage IV, letter e

(e) Informatie over het recht om uit de overeenkomst terug te treden en de gevolgen van terugtreding, met inbegrip van een precieze opgave van de aard en het bedrag van de kosten die de consument krachtens artikel 5, lid 5, zal moeten vergoeden indien hij zijn terugtredingsrecht uitoefent;

(e) Informatie over het recht om uit de overeenkomst terug te treden overeenkomstig artikel 5;

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt voldaan. Tevens beoogt het de verplichting in te voeren tot het verstrekken van informatie over het recht op terugtreding, overeenkomstig artikel 5.

Amendement 45

Bijlage IV, letter e bis (nieuw)

 

(e bis) De voorwaarden en gevolgen van terugtreding uit de overeenkomst en informatie over de verantwoordelijkheid van de consument voor de kosten van deze terugtreding;

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt voldaan. Tevens beoogt het de verplichting in te voeren tot verstrekking van informatie over de mogelijkheden, voorwaarden en gevolgen van opzegging van de overeenkomst en informatie over de verantwoordelijkheid van de consument voor de kosten van de opzegging van de overeenkomst.

Amendement 46

Bijlage IV, letter h

(h) Het bestaan, de inhoud, de controle en de handhaving van gedragscodes.

(h) Informatie over de eventuele geldigheid van gedragscodes voor de handelaar en over de toegang ertoe;

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt voldaan; tevens moet informatie worden verstrekt of de handelaar zich aangesloten heeft bij gedragscodes en over de wijze waarop men toegang vindt tot de inhoud van deze gedragscodes.

Amendement 47

Bijlage IV, letter i

(i) De mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

(i) Informatie over het recht dat van toepassing is op de overeenkomst en in voorkomend geval over de mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt voldaan; tevens moet verduidelijkt worden welk recht van toepassing is op de overeenkomst.

Amendement 48

Bijlage IV, letter i bis (nieuw)

 

(i bis) een clausule die vermeldt dat de overdracht volledig vrij en onbezwaard is uitgevoerd.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt voldaan; tevens beoogt het te waarborgen dat de overdracht vrij en onbezwaard is uitgevoerd, om te voorkomen dat consumenten hun recht wordt ontzegd in geval van bijvoorbeeld de uitoefening van een hypotheekrecht.

Amendement 49

Bijlage V, letter b

(b) De precieze aard van het in de overeenkomst bedoelde recht.

(b) De precieze aard en de inhoud van het in de overeenkomst bedoelde recht.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt voldaan; tevens beoogt het te waarborgen dat de overdracht vrij en onbezwaard is uitgevoerd, om te voorkomen dat consumenten hun recht wordt ontzegd in geval van bijvoorbeeld de uitoefening van een hypotheekrecht.

Amendement 50

Bijlage V, letter e

(e) De door de consument te betalen prijs en een raming van het bedrag dat de consument moet betalen voor het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen en diensten; de grondslag voor de berekening van het bedrag van de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van het onroerend goed, de wettelijk verplichte heffingen (bv. belastingen en rechten) en de algemene administratieve kosten (bv. beheer, onderhoud en herstellingen).

(e) De door de consument te betalen prijs en een raming van het bedrag dat de consument moet betalen voor het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen en diensten; de methode voor de berekening van het bedrag van de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van het onroerend goed, de wettelijk verplichte heffingen (bv. belastingen en rechten) en de algemene administratieve kosten (bv. beheer, onderhoud en herstellingen).

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt voldaan.

Amendement 51

Bijlage V, letter i

(i) Informatie over het recht om uit de overeenkomst terug te treden en de gevolgen van terugtreding, met inbegrip van een precieze opgave van de aard en het bedrag van de kosten die de consument krachtens artikel 5, lid 5, zal moeten vergoeden indien hij zijn terugtredingsrecht uitoefent; in voorkomend geval, informatie over de regelingen voor de beëindiging van de met de overeenkomst verbonden kredietovereenkomst en aanvullende overeenkomst bij terugtreding uit de overeenkomst; informatie over de gevolgen van deze terugtreding.

(i) Informatie over het recht om uit de overeenkomst terug te treden en de gevolgen van terugtreding, indien de consument haar/zijn terugtredingsrecht uitoefent; in voorkomend geval, informatie over de regelingen voor de beëindiging van de met de overeenkomst verbonden kredietovereenkomst en aanvullende overeenkomst bij terugtreding uit de overeenkomst overeenkomstig artikel 5; informatie over de gevolgen van deze terugtreding.

Motivering

Juridische verduidelijking in aansluiting op het voorgestelde amendement 17.

Amendement 52

Bijlage V, letter i bis (nieuw)

 

(i bis) een clausule die vermeldt dat de overdracht volledig vrij en onbezwaard is uitgevoerd,

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt voldaan; tevens beoogt het te waarborgen dat de overdracht vrij en onbezwaard is uitgevoerd, om te voorkomen dat consumenten hun recht wordt ontzegd in geval van bijvoorbeeld de uitoefening van een hypotheekrecht.

Amendement 53

Bijlage V, letter l

(l) Het bestaan, de inhoud, de controle en de handhaving van gedragscodes.

(l) Informatie over de eventuele geldigheid van gedragscodes voor de handelaar en over de toegang ertoe;

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt voldaan; tevens moet informatie worden verstrekt of de handelaar zich aangesloten heeft bij gedragscodes en over de wijze waarop men toegang vindt tot de inhoud van deze gedragscodes.

Amendement 54

Bijlage V, letter m

(m) De mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

(m) Informatie over het recht dat van toepassing is op de overeenkomst en in voorkomend geval over de mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt voldaan; tevens moet verduidelijkt worden welk recht van toepassing is op de overeenkomst.

PROCEDURE

Titel

Consumentenbescherming bij bepaalde aspecten van time-sharing

Document- en procedurenummers

COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

Commissie ten principale

IMCO

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

TRAN

21.6.2007

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Emanuel Jardim Fernandes

3.7.2007

 

 

Behandeling in de commissie

23.1.2008

25.2.2008

 

 

Datum goedkeuring

26.2.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Zsolt László Becsey, Philip Bradbourn, Anne E. Jensen, Helmuth Markov, Vladimír Remek, Leopold Józef Rutowicz, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

  • [1]  Groenboek over de herziening van het consumentenacquis (COM(2006)0744).
  • [2]  Resolutie van het Europees Parlement (Rapporteur: Manuel Medina Ortega)
  • [3]  Zie COM(2007)0303, blz. 6.

PROCEDURE

Titel

Consumentenbescherming bij bepaalde aspecten van time-sharing

Document- en procedurenummers

COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

Datum indiening bij EP

7.6.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

IMCO

21.6.2007

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

TRAN

21.6.2007

JURI

21.6.2007

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Toine Manders

16.7.2007

 

 

Behandeling in de commissie

13.9.2007

3.10.2007

22.11.2007

23.1.2008

 

25.3.2008

 

 

 

Datum goedkeuring

19.5.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

26

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Malinova Iotova, Graf Alexander Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Salvador Domingo Sanz Palacio, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Giovanna Corda, Magor Imre Csibi, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Ian Hudghton, Othmar Karas

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Vladimir Urutchev

Datum indiening

28.5.2008