RAPORT privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte legate de produsele de vacanţă cu drept de utilizare pe durată limitată şi pe termen lung, precum şi de revânzare şi schimb

  29.5.2008 - (COM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD)) - ***I

  Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
  Raportor: Toine Manders

  Procedură : 2007/0113(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A6-0195/2008

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte legate de produsele de vacanţă cu drept de utilizare pe durată limitată şi pe termen lung, precum şi de revânzare şi schimb

  (COM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD))

  (Procedura de codecizie: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0303),

  –   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0159/2007),

  –   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi avizul Comisiei pentru transport şi turism, precum şi cel al Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0195/2008),

  1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

  2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

  3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

  Textul propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

  Amendamentul  1

  Propunere de directivă

  Considerentul -1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (-1a) Deoarece turismul joacă un rol din ce în ce mai important în economiile statelor membre, sectorul bunurilor de vacanţă în proprietate periodică şi al produselor de vacanţă cu drept de utilizare pe termen lung trebuie să fie stimulate, prin adoptarea unui set minim de norme comune, pentru o creştere mai accelerată şi o mai mare productivitate;

  Amendamentul  2

  Propunere de directivă

  Considerentul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) De la adoptarea Directivei 94/47/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 1994 privind protecţia dobânditorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte ale contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe durată limitată a bunurilor imobile, produsele cu drept de utilizare pe durată limitată au evoluat, iar pe piaţă au apărut noi produse de vacanţă similare acestora. Noile produse de vacanţă, precum şi anumite tranzacţii referitoare la dreptul de utilizare a bunurilor imobile pe durată limitată, precum revânzarea şi schimbul, nu intră sub incidenţa Directivei 94/47/CE. De asemenea, experienţa rezultată din aplicarea Directivei 94/47/CE a demonstrat că anumite puncte care sunt deja reglementate necesită actualizare şi clarificare.

  (1) De la adoptarea Directivei 94/47/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 1994 privind protecţia dobânditorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte ale contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe durată limitată a bunurilor imobile, produsele cu drept de utilizare pe durată limitată au evoluat, iar pe piaţă au apărut noi produse de vacanţă similare acestora. Aceste produse de vacanţă noi, precum şi anumite tranzacţii referitoare la dreptul de utilizare pe durată determinată a bunurilor în proprietate periodică, precum cele realizate prin contracte de revânzare şi contracte de schimb, nu intră sub incidenţa Directivei 94/47/CE. Mai mult, experienţa rezultată din aplicarea Directivei 94/47CE a demonstrat că anumite aspecte deja reglementate trebuie actualizate şi clarificate pentru a evita apariţia unor noi produse de vacanţă concepute astfel încât să eludeze dispoziţiile directivei.

  Justificare

  Brings the recital into line with Articles 1 and 2.

  Amendamentul  3

  Propunere de directivă

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Pentru a consolida siguranţa juridică şi pentru a face simţite pe deplin avantajele pieţei interne consumatorilor şi întreprinderilor, este necesară apropierea în continuare a legislaţiei pertinente a statelor membre. Cu toate acestea, statele membre trebuie să poată menţine aplicarea unor norme mai stricte în anumite cazuri.

  (3) Pentru a consolida siguranța juridică și pentru ca avantajele oferite consumatorilor și întreprinderilor de piața internă să devină pe deplin tangibile, este necesară armonizarea integrală a anumitor aspecte ale comercializării, vânzării și revânzării drepturilor de folosință pe durată limitată a bunurilor în proprietate periodică și a produselor turistice contractate pe termen lung, precum și ale schimbului de astfel de drepturi. Nu ar trebui să li se permită statelor membre să menţină sau să introducă dispoziţii legislative naţionale în domenii care intră sub incidenţa prezentei directive. În cazul aspectelor care nu intră sub incidenţa dispoziţiilor prezentei directive, statele membre ar trebui să dispună în continuare de libertarea de a menţine sau de a introduce dispoziţii legislative naţionale, în conformitate cu dreptul comunitar.

  Amendamentul  4

  Propunere de directivă

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Prezenta directivă nu trebuie să aducă prejudicii legislaţiei naţionale referitoare la înregistrarea bunurilor mobile sau imobile, la condiţiile de stabilire, la regimul de autorizaţii sau la cerinţele de permise, precum şi la determinarea naturii legale a drepturilor care fac obiectul contractelor care intră sub incidenţa prezentei directive.

  eliminat

  Justificare

  Brings the recital into line with Article 1 paragraph 1.

  Amendamentul  5

  Propunere de directivă

  Considerentul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Diferitele produse care intră sub incidenţa prezentei directive trebuie să fie definite în mod clar; dispoziţiile referitoare la informaţiile precontractuale şi la contract trebuie să fie clarificate şi actualizate.

  (5) Tipurile de produse care intră sub incidenţa prezentei directive trebuie să fie definite în mod clar, astfel încât să se prevină eludarea dispoziţiilor sale; dispoziţiile referitoare la informaţiile precontractuale, la contract şi la perioada de denunţare unilaterală, în special, trebuie să fie clarificate şi actualizate.

  Justificare

  The problem with the existing Directive is that its provisions were too easily circumvented by unscrupulous operators. The new Directive should be as watertight as possible.

  Amendamentul  6

  Propunere de directivă

  Considerentul 5a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (5a) În sfera definiţiei contractului ce are ca obiect un drept de folosinţă pe durată limitată a unui bun în proprietate periodică nu intră rezervările multiple ale unei camere de hotel în cazul în care durata contractului este mai mică de un an. Nu intră în sfera definiţiei nici contractele obişnuite de închiriere întrucât acestea se referă la o singură perioadă de ocupare, şi nu la perioade multiple.

  Justificare

  Reducing the period to one year might include transactions which it is not the intention to cover, such as advance hotel bookings which require pre-payment or some hotels offer coupon systems with a validity term of more then one year. In order to avoid misinterpretation, these exclusions should be mentioned clearly.

  Amendamentul  7

  Propunere de directivă

  Considerentul 5b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5b) Definiţia produselor turistice contractate pe termen lung se referă la contracte în care dreptul este obţinut cu titlu oneros. Prin urmare, nu intră în domeniul de aplicare programele de fidelitate obişnuite care oferă reduceri pentru sejururi viitoare într-un hotel al unui lanţ hotelier, bonurile de reducere sau bonurile pentru hotel.

  Amendamentul  8

  Propunere de directivă

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Consumatorul trebuie să dispună de dreptul de a alege limba în care sunt redactate informaţiile precontractuale şi contractul.

   

  (6) Consumatorul trebuie să dispună de dreptul de a alege limba în care sunt redactate informaţiile precontractuale şi contractul, între limba sau una dintre limbile statului membru în care îşi are reşedinţa sau limba ori una dintre limbile statului membru al cărui cetăţean este, care trebuie să fie limbi oficiale ale Comunităţii. Cu toate acestea, statul membru în care îşi are reşedinţa consumatorul poate impune redactarea contractului în limba/limbile sale care sunt şi limbi oficiale ale Comunităţii şi poate impune agentului economic să ofere consumatorului o traducere autorizată a contractului în limba/una dintre limbile statului membru unde este situat bunul, care este şi limbă oficială a Comunităţii.

  Amendamentul  9

  Propunere de directivă

  Considerentul 6a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6a) Pentru a se asigura că consumatorii cunosc sub toate aspectele protecţia acordată prin prezenta directivă, agentul economic pune la dispoziţia consumatorului o listă de control; lista de control trebuie să utilizeze formularele standard, disponibile în toate limbile comunitare;

  Justificare

  In order to draw the attention of the consumer and to facilitate his understanding of his right of withdrawal, the contract shall include a check-list.

  Amendamentul  10

  Propunere de directivă

  Considerentul 6b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6b)Date fiind diferenţele de reglementare şi lipsa unei legislaţii armonizate, statele membre şi Comisia sunt invitate să acţioneze în direcţia creării unui model de contract în toate limbile oficiale ale Comunităţii, care să conţină toate prevederile contractuale de bază şi indispensabile.

  Amendamentul  11

  Propunere de directivă

  Considerentul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7) Pentru a putea înţelege pe deplin care sunt obligaţiile şi drepturile sale, aşa cum sunt prevăzute în contract, consumatorul trebuie să beneficieze de o perioadă în cursul căreia se poate retrage din contract fără să trebuiască a se justifica. În prezent, durata acestei perioade variază de la un stat membru la altul, iar experienţa arată că durata prevăzută în Directiva 94/47/CE nu este suficientă. Prin urmare, această perioadă ar trebui extinsă şi armonizată.

  (7) Pentru a putea înţelege pe deplin care sunt obligaţiile şi drepturile sale, aşa cum sunt prevăzute în contract, consumatorul trebuie să beneficieze de o perioadă în cursul căreia să poată denunţa unilateral contractul fără să trebuiască a se justifica. În prezent, durata acestei perioade variază de la un stat la altul. Pentru a obţine un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi mai multă claritate pentru consumatori şi pentru actorii din sector, această perioadă ar trebui armonizată.

  Justificare

  To clarify the text.

  Amendamentul  12

  Propunere de directivă

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8) Interdicţia plăţilor în avans către agentul economic sau un alt terţ înainte de sfârşitul perioadei de retractare trebuie să fie clarificată pentru a ameliora protecţia consumatorilor. În ceea ce priveşte revânzarea, interdicţia plăţilor în avans trebuie să se aplice până la efectuarea efectivă a vânzării sau până la încetarea contractului de revânzare.

  (8) Interdicția plăților în avans către agentul economic sau orice parte terță înainte de sfârşitul perioadei de denunţare unilaterală trebuie să fie clarificată pentru a ameliora protecția acordată consumatorilor.

  Justificare

  Brings the recital into line with Article 6 and clarifies the text.

  Amendamentul  13

  Propunere de directivă

  Considerentul 8a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (8a) Pentru contractele accesorii, interdicţia plăţilor în avans ar trebui aplicată doar în cazul în care contractul accesoriu este încheiat în timpul perioadei de denunţare unilaterală a contractului principal respectiv. .

  Amendamentul  14

  Propunere de directivă

  Considerentul 8b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (8b) În plus, în ceea ce priveşte contractele de revânzare, interdicţia plăţilor în avans trebuie să se aplice până la efectuarea efectivă a vânzării sau până la încetarea contractului de revânzare.

  Justificare

  Brings the recital into line with Article 6 and clarifies the text.

  Amendamentul  15

  Propunere de directivă

  Considerentul 8c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (8c) Având în vedere natura problemei cu care se confruntă în prezent consumatorii, atât ei, cât şi sectorul ar avea de câştigat dacă agenţii care comercializează produse turistice contractate pe termen lung ar avea obligaţia de a furniza suficiente garanţii financiare în caz de insolvabilitate.

  Amendamentul  16

  Propunere de directivă

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9) În cazul unei retractări dintr-un contract în care preţul este acoperit în întregime sau parţial de un împrumut acordat consumatorului de către agentul economic sau de un terţ pe baza unui acord încheiat între acel terţ şi agentul economic, acordul de împrumut trebuie reziliat fără penalizări. Aceleaşi principiu trebuie să se aplice contractelor auxiliare, precum contractele de participare la un sistem de schimb.

  (9) În cazul unei retractări dintr-un contract în care preţul este acoperit în întregime sau parţial de un împrumut acordat consumatorului de către agentul economic sau de un terţ pe baza unui acord încheiat între acel terţ şi agentul economic, acordul de împrumut trebuie reziliat fără costuri pentru consumator. Acelaşi principiu trebuie să se aplice contractelor accesorii.

  Amendamentul  17

  Propunere de directivă

  Considerentul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) Consumatorul nu trebuie să fie privat de protecţia acordată de prezenta directivă. Principiul trebuie să rămână valabil, chiar dacă legislaţia aplicabilă contractului este cea a unei ţări terţe.

  (10) Consumatorul nu trebuie să fie privat de protecţia acordată de prezenta directivă. Principiul trebuie să rămână valabil, chiar dacă legislaţia aplicabilă contractului este cea a unei ţări terţe, iar proprietatea imobiliară este situată într-un stat membru al Uniunii Europene. În acest scop, se consideră că nu pot fi prevăzute în contract derogări de la dispoziţiile prezentei directive în ceea ce priveşte perioada de retragere, în sensul Regulamentului (CE) nr. ..../2008 din ... al Parlamentului European şi al Consiliului privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I)1.

   

  ____________________

  1JO L XX, xx/xx/xx, p. x.

  Amendamentul  18

  Propunere de directivă

  Considerentul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12) Este necesar să se verifice că persoanele sau organizaţiile care au, în virtutea dreptului naţional, un interes legitim în materie dispun de căi legale de despăgubire în cazul încălcării prezentei directive.

  (12) Este necesar să se verifice că persoanele sau organizaţiile (printre care se pot număra şi autorităţi naţionale sau europene care acordă licenţe pentru produsele ce fac obiectul prezentei directive) care au, în virtutea dreptului naţional sau a dreptului UE, un interes legitim în materie dispun de căi legale de despăgubire în cazul încălcării prezentei directive.

  Amendamentul  19

  Propunere de directivă

  Considerentul 12a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12a) Legea aplicabilă contractelor referitoare la bunurile de vacanţă în proprietate periodică sau la produsele turistice contractate pe termen lung ar trebui determinată în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. .../2008 (Roma I). Instanţa competentă în cauze legate de bunurile în proprietate periodică sau de produse turistice contractate pe termen lung, inclusiv de relaţiile colaterale sau subordonate acestora, ar trebui determinată în conformitate cu Secţiunea 4, referitoare la contractele încheiate de consumatori, din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 20001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (Regulamentul Bruxelles I)1, cu excepţia cazului în care litigiile poartă asupra existenţei, naturii sau sferei unui drept real.

   

  _______________

  1 JO L 12, 16.1.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

  Justificare

  Any doubts relating to jurisdiction should be removed in order to obviate needless disputes.

  Amendamentul  20

  Propunere de directivă

  Considerentul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14) Statele membre trebuie să garanteze informarea efectivă a consumatorilor în ceea ce priveşte dispoziţiile naţionale care transpun prezenta directivă şi să încurajeze agenţii economici să facă cunoscute informaţii despre codurile de conduită existente în domeniu.

  (14) Consumatorii trebuie să fie efectiv informaţi cu privire la drepturile pe care le au în temeiul prezentei directive. Agenţii economici ar trebui să comunice consumatorilor informaţii despre codurile de conduită existente în domeniu.

  Amendamentul  21

  Propunere de directivă

  Considerentul 14a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (14a) Statele membre ar trebui să încurajeze agenţii economici să creeze organizaţii de sector la nivelul UE, care să asigure elaborarea şi evoluţia unor coduri de conduită, în strânsă cooperare cu autorităţile desemnate.

  Amendamentul  22

  Propunere de directivă

  Considerentul 16a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (16a) În conformitate cu punctul (34) din Acordul interinstituţional pentru o mai bună legiferare1, statele membre ar trebui să întocmească, în interes propriu şi în interesul Comunităţii, tabele proprii care să ilustreze, pe cât posibil, corelaţia dintre prezenta directivă şi măsurile de transpunere şi să le facă publice.

  _________

  1JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

  Justificare

  This amendment concerns implementation of the interinstitutional agreement on better law-making (OJ C 321, 31.12.2003, p.1).

  Amendamentul  23

  Propunere de directivă

  Articolul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Prezenta directivă se aplică domeniului protecţiei consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte ale comercializării şi vânzării produselor de vacanţă cu drept de utilizare pe durată limitată şi pe termen lung. Directiva se aplică, de asemenea, cazurilor de revânzare a produselor de vacanţă cu drept de utilizare pe durată limitată şi pe termen lung, precum şi schimburilor în cazul dreptului de utilizare pe durată limitată a bunurilor imobile.

  1. Obiectivul prezentului regulament este să contribuie la buna funcţionare a pieţei interne şi să realizeze un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, prin apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte anumite aspecte ale comercializării, vânzării şi revânzării bunurilor de vacanţă în proprietate periodică şi a produselor turistice contractate pe termen lung, precum şi în ceea ce priveşte schimburile de bunuri în proprietate periodică.

  Prezenta directivă se aplică tranzacţiilor între agentul economic şi consumator.

  Prezenta directivă se aplică tranzacţiilor între agentul economic şi consumator.

  Prezenta directivă nu aduce prejudicii legislaţiei naţionale referitoare la recursurile contractuale generale care permit consumatorului să rezilieze contractul.

  2. Prezenta directivă nu aduce atingere legislaţiei naţionale referitoare la:

   

  - mijloace juridice prevăzute în dreptul contractual general,

  - normelor naţionale privind înregistrarea şi cesionarea proprietăţilor mobile sau imobile şi condiţiile de stabilire sau la regimul de autorizare,

  - determinarea naturii juridice a drepturilor care fac obiectul contractelor ce intră sun incidenţa prezentei directive.

  2. În domeniul în care prezenta directivă contribuie la apropierea legislaţiilor naţionale, statele membre pot continua să aplice dispoziţii naţionale mai stricte pentru a garanta consumatorilor un nivel de protecţie ridicat; dispoziţiile respective pot fi referitoare la:

   

  (a) momentul din care începe aplicarea dreptului de retractare;

   

  (b) modalităţile prin care se exercită dreptul de retractare;

   

  (c) efectele exercitării dreptului de retractare.

   

  Amendamentul  24

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – alineatul 1– litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) „utilizarea bunurilor imobile pe durată limitată” desemnează un contract cu durata de mai mult de un an, prin care consumatorul dobândeşte, cu titlu oneros, dreptul de a utiliza una sau mai multe cazări pentru mai mult de un sejur;

  (a) „dreptul de folosinţă pe durată limitată a bunurilor în proprietate periodică” înseamnă un contract cu durata de mai mult de un an, prin care consumatorul dobândeşte, cu titlu oneros, dreptul de cazare în mod repetat;

  Amendamentul  25

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) „produs de vacanţă cu drept de utilizare pe termen lung” desemnează un contract cu durata de mai mult de un an, prin care consumatorul dobândeşte în principal, cu titlu oneros, dreptul de a beneficia de reduceri şi de alte avantaje privind cazarea, cu sau fără excluderea transportului şi a altor servicii;

  (b) „contract de produs de vacanţă cu drept de utilizare pe termen lung” desemnează un contract cu durata mai mare de un an, prin care consumatorul dobândeşte, în principal, cu titlu oneros, dreptul de a beneficia de reduceri şi de alte avantaje privind cazarea, cu sau fără alte facilităţi şi cu sau fără excluderea transportului sau a altor servicii;

  Amendamentul  26

  Propunere de directivă

  Articolul 2 alineatul – 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) „schimb” desemnează un contract prin care un consumator participă, cu titlu oneros, la un program care îi permite să modifice locaţia şi/sau momentul în care îşi va exercita dreptul de utilizare a bunurilor imobile pe durată limitată, prin efectuarea unui schimb;

  (d) „contract de schimb” desemnează un contract accesoriu prin care un consumator participă, cu titlu oneros, la un program de schimb care îi permite accesul la unităţi de cazare sau alte servicii cu valoare adăugată, în schimbul acordării unor terţi a accesului temporar la dreptul său asupra unui bun în proprietate periodică;

  Amendamentul  27

  Propunere de directivă

  Articolul 2 alineatul – 1 – litera g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (g) „contract auxiliar” desemnează orice contract subordonat altui contract.

  (g) „contract accesoriu” desemnează orice contract care are legătură cu un contract principal al cărui obiect este un bun de vacanţă în proprietate periodică sau un produs turistic contractat pe termen lung;

  Justificare

  From a legal point of view, the word "related" seems more appropriate.

  Amendamentul  28

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ga) „suport durabil” desemnează orice instrument care permite consumatorului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, uşor accesibile pentru consultări ulterioare, pentru o perioadă de timp adecvată, în scopuri informative, şi care permite reproducerea fidelă a informaţiilor stocate;

  Justificare

  In order to grant legal certainty to both consumers and traders, a clearer definition is needed.

  Amendamentul  29

  Propunere de directivă

  Articolul 2 alineatul (1) litera (gb) (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (gb) „cod de conduită” înseamnă un acord sau un set de reguli ce nu sunt impuse de acte cu putere de lege şi acte administrative ale unui stat membru, care defineşte comportamentul agenţilor economici ce îşi asumă angajamentul respectării acestuia în legătură cu una sau mai multe practici comerciale speciale sau cu unul sau mai multe sectoare de activitate.

  Justificare

  In order to grant legal certainty to both consumers and traders, a clearer definition is needed.

  Amendamentul  30

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – alineatele 1 şi 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Statele membre asigură că orice publicitate precizează posibilitatea obţinerii de informaţii în scris, aşa cum se prevede la alineatul 2, şi unde se pot obţine informaţiile respective.

  1. Statele membre se asigură că orice publicitate precizează clar că orice contract oferit de către agentul economic va include informaţiile menţionate la alineatul (2) şi modul în care se pot obţine informaţiile respective.

  2. Agentul economic furnizează consumatorului în scris informaţiile cerute de acesta; în afara unei descrieri generale a produsului, informaţiile respective aduc precizări succinte privind cel puţin următoarele elemente, acolo unde este cazul:

  2. Înainte ca consumatorul să aibă obligaţii în temeiul unui contract, agentul economic furnizează în scris acestuia, în timp util şi într-o manieră clară şi concisă, informaţii - dacă este cazul - privind descrierea generală a produsului, privind dreptul de denunţare unilaterală prevăzut la articolul 5 şi privind interdicţia plăţilor în avans în timpul perioadei de denunţare unilaterală. În plus, consumatorul trebuie să primească informaţii privind următoarele elemente, acolo unde este cazul:

  (a) în cazul utilizării bunurilor imobile pe durată limitată, informaţiile prevăzute la anexa I şi, în cazul în care contractul se referă la un loc de cazare în construcţie, informaţiile prevăzute la anexa II;

  (a) în cazul contractelor privind dreptul de folosinţă pe durată limitată a bunurilor în proprietate periodică, informaţiile prevăzute la anexa I şi, în cazul în care contractul se referă la o unitate de cazare în construcţie, informaţiile prevăzute la anexa II;

  (b) în cazul unui produs de vacanţă cu drept de utilizare pe termen lung, informaţiile prevăzute la anexa III;

  (b) în cazul unui contract pentru un produs turistic cu folosinţă pe termen lung, informaţiile prevăzute la anexa III;

  (c) în cazul revânzării, informaţiile prevăzute la anexa IV;

  (c) în cazul unui contract de revânzare, informaţiile prevăzute la anexa IV;

  (d) în cazul schimbului, informaţiile prevăzute la anexa V.

  (d) în cazul unui contract de schimb, informaţiile prevăzute la anexa V.

   

  Informaţiile sunt furnizate gratuit de către agentul economic, pe hârtie sau pe un alt suport durabil

  Amendamentul  31

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2a. În acelaşi termen şi în aceeaşi formă ca şi în cazul informaţiilor menţionate la alineatul (2), agentul economic informează, de asemenea, consumatorul că, în conformitate cu dreptul internaţional privat, contractul poate intra sub incidenţa altei legislaţii decât dreptul naţional din ţara consumatorului şi că unele litigii pot fi aduse în faţa altor instanţe decât cea a ţării în care consumatorul îşi are domiciliul obişnuit sau reşedinţa.

  Amendamentul  32

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3. În cazul revânzării, obligaţia agentului economic de a furniza informaţiile prevăzute la alineatul 2 se aplică consumatorului susceptibil de a lua parte la contract.

  3. În cazul unui contract de revânzare, obligaţia agentului economic de a furniza informaţiile prevăzute la alineatul 2 se aplică consumatorului susceptibil de a fi parte în contract.

  Justificare

  Brings the text in line with Article 2.

  Amendamentul  33

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4. Informaţiile prevăzute la alineatul 2 sunt redactate într-una din limbile oficiale ale Comunităţii, la alegerea consumatorului.

  4. Statele membre iau măsuri pentru a asigura întocmirea în scris a contractului, cu folosirea unor caractere care facilitează lizibilitatea şi redactarea acestuia într-una dintre limbile oficiale ale Comunităţii, în limba/limbile statului membru unde îşi are reşedinţa consumatorul sau în limba ţării al cărui resortisant este, la alegerea consumatorului. Cu toate acestea, statul membru în care îşi are reşedinţa consumatorul poate impune redactarea contractului în limba/limbile sale care sunt şi limbi oficiale ale Comunităţii şi poate impune agentului economic să ofere consumatorului o traducere autorizată a contractului în limba/una dintre limbile statului membru unde este situat bunul, care este şi limbă oficială a Comunităţii.

  Justificare

  The consumer will rarely be in a position to impose his free choice on the trader. The choice should be between the language(s) of the Member State of residence of the consumer and the language(s) of the Member State of which he is a national. Furthermore, account needs to be taken of the need to monitor application of the directive, particularly in Member States where timeshare contracts are subject to notarial registration requirements; accordingly, the language regime laid down in Directive 94/47 should be retained.

  Amendamentul  34

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Contractul

  Dispoziţii comune pentru contractele principale şi pentru cele accesorii.

  Amendamentul  35

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4. Statele membre garantează existenţa contractului în formă scrisă, precum şi că acesta este redactat într-una din limbile oficiale ale Comunităţii, la alegerea consumatorului.

  4. Statele membre iau măsuri pentru a asigura întocmirea în scris a contractului, cu folosirea unor caractere care facilitează lizibilitatea şi redactarea acestuia într-una dintre limbile oficiale ale Comunităţii, în limba/limbile statului membru unde îşi are reşedinţa consumatorul sau în limba ţării al cărui resortisant este, la alegerea consumatorului. Cu toate acestea, statul membru în care îşi are reşedinţa consumatorul poate impune redactarea contractului în limba/limbile sale care sunt şi limbi oficiale ale Comunităţii şi poate impune agentului economic să ofere consumatorului o traducere autorizată a contractului în limba/una dintre limbile statului membru unde este situat bunul, care este şi limbă oficială a Comunităţii.

  Amendamentul  36

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. Informaţiile în scris prevăzute la articolul 3 alineatul (2) fac parte integrantă din contract şi nu pot fi modificate decât cu acordul explicit al părţilor sau în cazul în care modificările rezultă din situaţii independente de voinţa agentului economic.

  2. Informaţiile în scris prevăzute la articolul 3 alineatul (2) fac parte integrantă din contract şi nu pot fi modificate decât în cazul cu acordul explicit al părţilor sau în cazul în care modificările rezultă în urma unor circumstanţe excepţionale şi neprevăzute, independente de voinţa agentului economic şi ale căror consecinţe nu ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile de prevedere.

  Modificările rezultate din situaţii independente de voinţa agentului economic i se comunică în scris consumatorului, înainte de semnarea contractului.

  Astfel de modificări faţă de informaţiile menţionate la articolul 3 alineatul (2) se comunică în scris, pe hârtie sau alt suport durabil, consumatorului înainte de încheierea contractului.

  Contractul trebuie să menţioneze într-o manieră explicită astfel de modificări.

   

  Amendamentul  37

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2a. În cazul în care informaţiile prevăzute la literele (a)-(o) din anexa I, literele (a), (b) şi (d) din anexa II, literele (a)-(i) din anexa III, literele (a)-(g) din anexa IV sau literele (a)-(k) din anexa V nu sunt furnizate în scris sau pe alt suport solid, contractul nu mai are caracter obligatoriu pentru consumator.

  Amendamentul  38

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 2b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2b. Pe lângă informaţiile menţionate la articolul 3 alineatul (2), contractul trebuie să precizeze:

   

  (a) identitatea şi reşedinţa părţilor;

   

  (b) data şi locul încheierii contractului şi

   

  (c) să fie semnat de ambele părţi.

  Amendamentul  39

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Consumatorul primeşte un exemplar al contractului în momentul încheierii acestuia, pe hârtie sau alt suport durabil.

  Amendamentul  40

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – punctul 3b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3b) Atunci când un contract având drept obiect un bun imobil în proprietate periodică este finanţat printr-un împrumut despre care agentul comercial a fost informat, contractul respectiv este considerat încheiat cu condiţia ca împrumutul să fie acordat înainte de sfârşitul perioadei de retragere menţionată la articolul 5 alineatul (1).

  Amendamentul  41

  Propunere de directivă

  Articolul 4a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Clauzele contractuale corespondente sunt semnate separat de către consumator.

  Clauzele contractuale corespondente sunt semnate separat de către consumator.

   

  2. Contractul cuprinde o listă de control destinată evidenţierii drepturilor acordate consumatorilor prin prezenta directivă şi facilitării exercitării dreptului de denunţare unilaterală în conformitate cu articolul 5.

   

  Lista de control trebuie să utilizeze formularele standard disponibile în toate limbile comunitare şi să conţină un formular detaşabil pentru exercitarea dreptului de retractare;

   

  Lista de control conţine într-un mod clar şi succint următoarele informaţii:

   

  - identitatea şi reşedinţa tuturor părţilor;

   

  - natura dreptului care face obiectul contractului principal;

   

  - perioada exactă în care poate fi exercitat dreptul care face obiectul contractului principal şi, dacă este necesar, durata sa;

   

  - data de la care consumatorul poate începe exercitarea drepturilor care fac obiectul contractului;

   

  - preţul care trebuie achitat de consumator pentru bunurile de vacanţă în proprietate periodică şi pentru produsele turistice contractate pe termen lung sau pentru serviciile furnizate de agentul economic de revânzare;

   

  - costurile asociate unui produs de vacanţă cu drept de utilizare pe durată limitată sau pe termen lung;

   

  - dacă este cazul, serviciile sau facilităţile la care va avea acces consumatorul;

   

  - dacă este posibil să participe la sistemul de schimb;

   

  - informaţii cu privire la durata exercitării dreptului de denunţare unilaterală;

   

  - informaţii privind interdicţia plăţilor în avans;

   

  - dacă agentul economic se numără printre semnatarii codurilor de conduită;

  Justificare

  In order to draw the attention of the consumer and to facilitate his understanding of his right of withdrawal, the contract shall include a check-list.

  Amendamentul  42

  Propunere de directivă

  Articolul 5 – alineatele 1 - 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Statele membre asigură că, după încheierea unui contract, consumatorul dispune de drept de retractare, fără să precizeze cauza, în termen de paisprezece zile de la semnarea contractului de ambele părţi sau de la semnarea unui contract preliminar de natură obligatorie de ambele părţi. În cazul în care ziua a paisprezecea este o sărbătoare legală, perioada este extinsă până la prima zi lucrătoare următoare.

  1. Consumatorul are la dispoziţie o perioadă de douăzeci şi una de zile calendaristice în care poate denunţa unilateral contractul fără să precizeze cauza.

   

  Perioada de denunţare unilaterală începe:

   

  (a) fie în ziua încheierii contractului ori a unui precontract cu caracter obligatoriu; or

   

  (b) fie în ziua în care consumatorul intră în posesia contractului ori a precontractului cu caracter obligatoriu, dacă aceasta este ulterioară datei menţionate la litera (a).

  2. În cazul în care contractul nu conţine toate informaţiile prevăzute la literele de la (a) la (p) din anexa I şi de la (a) la (b) din anexa II, dar acestea sunt furnizate în scris în termen de trei luni de la semnarea contractului, perioada de retractare începe din ziua în care consumatorul primeşte informaţiile respective.

   

  3. În cazul în care informaţiile prevăzute la literele de la (a) la (p) din anexa I şi de la (a) la (b) din anexa II nu sunt furnizate în scris în termen de trei luni de la semnarea contractului, dreptul de retractare va expira după trei luni şi paisprezece zile de la data semnării contractului.

   

  Justificare

  It is desirable that consumers sold offers while on holiday have the opportunity to return home and reflect on the decision, away from possible pressure selling. To ensure this a 21 day period is more reliable.

  Amendamentul  43

  Propunere de directivă

  Articolul 5 – alineatele 4 şi 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4. În cazul în care are intenţia de a-şi exercita dreptul de retractare, consumatorul notifică acest lucru, înainte de expirarea termenului limită, persoanei ale cărei nume şi adresă figurează în contract în acest scop, aşa cum se prevede la litera (p) din anexa I. Termenul este considerat ca fiind respectat, dacă notificarea, cu condiţia să fie făcută în scris, este transmisă înainte de expirarea termenului.

  4. În cazul în care are intenţia de a-şi exercita dreptul de denunţare unilaterală, consumatorul notifică acest lucru, pe hârtie sau alt suport durabil, agentului economic sau persoanei ale cărei nume şi adresă figurează în contract şi în lista de verificare în acest scop. Termenul se consideră respectat, dacă notificarea este trimisă înainte de expirarea termenului.

  (5) În cazul în care îşi exercită dreptul de retractare, consumatorul trebuie să ramburseze doar acele cheltuieli care, în conformitate cu legislaţia naţională, sunt contractate ca rezultat al concluziilor contractului şi al retractării de la contractul respectiv pentru formalităţi legale care trebuie îndeplinite imperativ înaintea termenului prevăzut la alineatul 1. Contractul menţionează de manieră explicită astfel de cheltuieli.

   

  Amendamentul  44

  Propunere de directivă

  Articolul 5 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6. În cazul în care îşi exercită dreptul de retractare prevăzut la alineatul 3, consumatorul nu trebuie să facă nicio rambursare.

  6. În cazul în care îşi exercită dreptul de denunţare unilaterală, consumatorul nu trebuie să facă nicio rambursare.

  Amendamentul  45

  Propunere de directivă

  Articolul 6 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Statele membre asigură că sunt interzise orice plăţi în avans, acordarea de garanţii, rezervarea de bani prin cardul de credit, recunoaşterea de manieră explicită a datoriilor sau orice alte plăţi efectuate de consumator către agentul economic sau orice alt terţ, înaintea perioadei pe parcursul căreia îşi poate exercita dreptul de retractare în conformitate cu articolul 5 alineatele de la (1) la (3).

  1. Statele membre se asigură că, pentru bunurile în proprietate periodică şi pentru produsele turistice contractate pe termen lung, sunt interzise orice plăţi în avans, acordarea de garanţii, rezervarea de bani în conturi bancare, recunoaşterea de manieră explicită a datoriilor sau orice alte plăţi efectuate de consumator către agentul economic sau orice alt terţ, înaintea perioadei pe durata căreia îşi poate exercita dreptul de denunţare unilaterală, în conformitate cu articolul 5 alineatele (1) -(3).

  Amendamentul  46

  Propunere de directivă

  Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1a) Alineatul (1) se aplică contractelor accesorii încheiate în perioada menţionată la articolul 5 alineatul (1).

  Amendamentul  47

  Propunere de directivă

  Articolul 6 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. Sunt interzise orice plăţi, acordarea de garanţii, rezervarea de bani prin cardurile de credit, recunoaşterea de manieră explicită a datoriilor sau orice alte plăţi efectuate de consumator către agentul economic sau orice alt terţ, în scopul revânzării, înainte de efectuarea efectivă a vânzării respective sau de rezilierea contractului pe alte căi.

  2. În plus, sunt interzise orice plăţi în avans, acordarea de garanţii, rezervarea de bani în conturi, recunoaşterea de manieră explicită a datoriilor sau orice alte plăţi efectuate de consumator către agentul economic sau orice alt terţ, în scopul revânzării, înainte de efectuarea efectivă a vânzării respective sau de rezilierea contractului pe alte căi.

  Amendamentul  48

  Propunere de directivă

  Articolul 6a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 6a

  Dispoziţii specifice privind produsele turistice contractate pe termen lung

   

  1. Pentru contractele având ca obiect produse turistice pe termen lung, plata se efectuează în conformitate cu un calendar fix de plăţi; plăţile, inclusiv eventualele cotizaţii de membru, se eşalonează în cel puţin trei tranşe cu valori egale pentru contractele care nu depăşesc zece ani şi în cel puţin cinci tranşe egale pentru contractele care depăşesc zece ani; momentul în care trebuie plătită rata se calculează în funcţie de durata contractului, astfel încât între datele de plată a ratei să existe intervale de timp egale. Agentul economic trimite o solicitare scrisă de plată, pe hârtie sau alt suprot durabil, cu cel puţin 14 zile calendaristice înaintea datei de plată.

   

  Fără a aduce atingere dreptului de denunţare unilaterală menţionat la articolul 5, începând cu cea de-a doua tranşă de plăţi, consumatorul poate pune capăt contractului fără a i se imputa vreo penalizare notificând agentul economic în termen de 14 zile calendaristice de la primirea cererii de plată a ratei; acest drept nu aduce atingere drepturilor de terminare a contractelor în conformitate cu legislaţia existentă.

   

  2. Statele membre iau măsuri pentru ca cei care comercializează produse turistice contractate pe termen lung să aibă obligaţia de a oferi suficiente garanţii financiare în caz insolvabilitate.

  Amendamentul  49

  Propunere de directivă

  Articolul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Statele membre asigură că, în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retractare de la contractul de utilizare a bunurilor imobile pe durată limitată sau a produselor de vacanţă cu drept de utilizare pe termen lung, orice contract auxiliar, inclusiv de schimb, sunt reziliate în mod automat fără penalizări.

  1. În cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de deunţare unilaterală a contractului principal, toate contractele accesorii sunt reziliate în mod automat, fără costuri pentru consumator.

  2. În cazul în care preţul este acoperit în întregime sau parţial de un împrumut acordat consumatorului de către agentul economic sau de un terţ pe baza unui acord încheiat între acel terţ şi agentul economic, acordul de împrumut este reziliat fără penalizări, în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retractare de la contractul principal, aşa cum se prevede la articolul 5.

  2. În cazul în care preţul este acoperit în întregime sau parţial de un împrumut acordat consumatorului de către agentul economic sau de un terţ pe baza unui acord încheiat între acel terţ şi agentul economic, acordul de împrumut este reziliat fără costuri pentru consumator, în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de denunţare unilaterală a contractului principal, aşa cum se prevede la articolul 5 alineatul (1).

  3. Statele membre stabilesc norme detaliate privind rezilierea unor astfel de contracte.

  3. Consumatorul are posibilitatea de a anula schimbul în orice moment.

  Amendamentul  50

  Propunere de directivă

  Articolul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. În cazul în care legislaţia aplicabilă contractului este legislaţia unui stat membru, statele membre asigură că nicio clauză din contract, prin care consumatorul renunţă la drepturile sale conferite de prezenta directivă, nu este de natură obligatorie pentru acesta.

  În cazul în care legislaţia aplicabilă contractului este legislaţia unui stat membru, statele membre se asigură că consumatorul nu poate renunţa la drepturile conferite de prezenta directivă, cu excepţia cazului în care prezenta directivă prevede altfel.

  2. Oricare ar fi legislaţia aplicabilă, consumatorul nu poate fi privat de protecţia conferită de prezenta directivă, dacă bunul imobil în cauză este situat pe teritoriul unui stat membru sau dacă contractul a fost încheiat într-un stat membru.

   

  Justificare

  This is now covered by the new Articles 8a and 8b.

  Amendamentul  51

  Propunere de directivă

  Articolul 8a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 8a

   

  Legislaţia aplicabilă şi jurisdicţia competentă

   

  1. Legea aplicabilă contractelor referitoare la bunurile de vacanţă în proprietate periodică sau la produsele turistice cu drept de folosinţă pe termen lung se determină în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. .../2008 (Roma I).

   

  2. Instanţa competentă în cauze legate de bunurile de vacanţă în proprietate periodică sau de produsele de vacanţă cu acordare de facilităţi pe termen lung, inclusiv de relaţiile colaterale sau subordonate acestora, se determină în conformitate cu Secţiunea 4, referitoare la contractele încheiate de consumatori, din Regulamentul (CE) nr. 44/2001, cu excepţia cazului în care litigiile poartă asupra existenţei, naturii sau sferei unui drept real.

  Justificare

  This clarification appears desirable in order to avoid unnecessary litigation and references to the European Court of Justice.

  Amendamentul  52

  Propunere de directivă

  Articolul 8b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 8b

   

  Dispoziţii imperative derogatorii

   

  Dispoziţiile prezentei directive referitoare la perioada de denunţare unilaterală şi la cerinţele legate de informare sunt considerate ca dispoziţii de la care nu se poate deroga prin contract, în sensul Regulamentului (CE) nr. .../2008 (Roma I).

  Justificare

  Clarifies the legal position.

  Amendamentul  53

  Propunere de directivă

  Articolul 9 – alineatele 1 şi 2, partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Statele membre asigură că există mijloace adecvate şi eficiente pentru a garanta respectarea prezentei directive în interesul consumatorilor.

  1. Statele membre asigură şi supervizează respectarea generală a prezentei directive de către agenţii săi economici în interesul consumatorilor.

  2. Mijloacele menţionate la alineatul (1) includ dispoziţii prin care unul sau mai multe dintre următoarele organisme, stabilite de legislaţia internă, pot întreprinde acţiuni, în temeiul dreptului intern, în faţa instanţelor sau organismelor administrative competente, pentru a asigura că dispoziţiile de drept intern de punere în aplicare a prezentei directive se aplică:

  2. Unul sau mai multe dintre următoarele organisme, stabilite de legislaţia internă, au dreptul să deschidă acţiuni, în temeiul dreptului intern, în faţa instanţelor sau organismelor administrative competente, pentru a se asigura că dispoziţiile de drept intern de punere în aplicare a prezentei directive se aplică:

  Amendamentul  54

  Propunere de directivă

  Articolul 9 – alineatul 2– litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) organismele publice sau reprezentanţii lor;

  (a) autorităţile şi organismele publice sau reprezentanţii lor;

  Justificare

  Clarification aimed at extending the range of organisations concerned.

  Amendamentul  55

  Propunere de directivă

  Articolul 10 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Statele membre iau măsurile adecvate pentru informarea consumatorului cu privire la legislaţia naţională care transpune prezenta directivă şi încurajează agenţii economici, acolo unde este cazul, să informeze consumatorii despre propriile coduri de conduită.

  1. Statele membre iau măsurile adecvate pentru informarea consumatorului cu privire la legislaţia naţională care transpune prezenta directivă.

   

  Statele membre încurajează crearea unor coduri de conduită şi se asigură că, acolo unde este cazul, consumatorii sunt informaţi cu privire la acestea.

   

  Statele membre încurajează agenţii economici să creeze organizaţii de sector la nivelul UE, care să asigure elaborarea şi evoluţia unor coduri de conduită, în strânsă cooperare cu autorităţile desemnate.

  Amendamentul  56

  Propunere de directivă

  Articolul 10 – alineatul 2 – paragrafele 1a şi 1b (noi)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Statele membre se asigură că organizaţiile (UE) de sector oferă consumatorilor posibilitatea de a-şi vedea reclamaţiile tratate printr-un sistem alternativ de soluţionare a litigiilor .

   

  Statele membre încurajează şi sprijină aceste organizaţii de sector pentru a dezvolta o marcă de calitate facultativă, la nivel european, al cărei scop este de a permite agenţilor economici care o deţin să afişeze o marcă de calitate oficială, aprobată şi susţinută de statele mebre.

  Amendamentul  57

  Propunere de directivă

  Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a. Statele membre asigură disponibilitatea tuturor informaţiilor privind accesul la mecanismele juridice ce pot fi utilizate de consumator şi de agentul economic, în temeiul Regulamentului Bruxelles I, cu referiri la soluţionarea extrajudiciară a litigiilor consumatorului şi la acţiunile de natură judiciară şi administrativă.

  Justificare

  In view of their public character, full information on and access to the legal mechanisms available to consumer and trader under Regulation No 44/2001 of 22 December 2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters should be guaranteed by the Member States, the aim being to ensure a high level of consumer protection and a stable and transparent market.

  Amendamentul  58

  Propunere de directivă

  Articolul 13 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comisia revizuieşte prezenta directivă şi înaintează un raport Parlamentului European şi Consiliului în decurs de cel mult cinci ani de la data punerii în aplicare a dispoziţiilor naţionale care transpun prezenta directivă.

  Comisia revizuieşte prezenta directivă şi înaintează un raport Parlamentului European şi Consiliului în decurs de cel mult trei ani de la data punerii în aplicare a dispoziţiilor naţionale care transpun prezenta directivă.

  Justificare

  To ensure that provisions in this regulation can be taken onboard in the possible debate on a horizontal instrument on consumer protection a timely review is desirable.

  Amendamentul  59

  Propunere de directivă

  Articolul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Directiva 94/47/CEE se abrogă.

  Directiva 94/47/CE se abrogă.

  Referinţele făcute la directiva abrogată sunt înţelese ca fiind făcute la prezenta directivă şi trebuie citite în conformitate cu tabelul de corespondenţă de la anexa III.

  Trimiterile la directiva abrogată se înţeleg ca trimiteri la prezenta directivă şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa VI.

  Amendamentul  60

  Propunere de directivă

  Anexa I – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  I. Informaţii despre agentul comercial

  (a) Identitatea şi rezidenţa părţilor, inclusiv informaţiile specifice referitoare la statutul legal al agentului economic la momentul încheierii contractului, semnătura părţilor, precum şi data şi locul încheierii contractului;

  (a) Identitatea şi rezidenţa părţilor, inclusiv informaţiile specifice referitoare la statutul juridic al agentului economic la momentul încheierii contractului, semnătura părţilor, precum şi data şi locul încheierii contractului principal;

  Amendamentul  61

  Propunere de directivă

  Anexa I litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  II. Informaţii referitoare la dreptul dobândit

  (b) natura exactă a dreptului care face obiectul contractului şi clauza care precizează condiţiile de exercitare a dreptului respectiv pe teritoriul statului membru/statelor membre în care este/sunt situat/situate bunul/bunurile în cauză; este necesar să se precizeze, de asemenea, dacă aceste condiţii au fost îndeplinite sau, în caz contrar, care sunt condiţiile care mai trebuie îndeplinite;

  (b) natura exactă a dreptului care face obiectul contractului principal şi clauza care precizează condiţiile de exercitare a dreptului respectiv pe teritoriul statului membru/statelor membre în care este/sunt situat/situate bunul/bunurile în cauză; este necesar să se precizeze, de asemenea, dacă aceste condiţii au fost îndeplinite sau, în caz contrar, care sunt condiţiile care mai trebuie îndeplinite;

  Amendamentul  62

  Propunere de directivă

  Anexa I litera ba

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ba) perioada exactă în care poate fi exercitat dreptul care face obiectul contractului şi, acolo unde este cazul, durata acesteia; data de la care consumatorul poate începe exercitarea dreptului care face obiectul contractului;

  Amendamentul  63

  Propunere de directivă

  Anexa I – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  III. Informaţii despre proprietăţi

  (c) în cazul în care contractul se referă la un bun imobil anume, o descriere adecvată a bunului în cauză şi amplasarea acestuia; în cazul în care contractul se referă la mai multe bunuri imobile (mai multe locuri de vilegiatură), o descriere adecvată a bunurilor şi amplasării acestora; în cazul în care contractul se referă la un loc de cazare altul decât un bun imobil, o descriere adecvată a locului de cazare respectiv şi a dotărilor acestuia;

  (c) în cazul în care contractul principal se referă la un bun imobil anume, o descriere detaliată a bunului în cauză şi amplasarea acestuia; în cazul în care contractul principal se referă la mai multe bunuri imobile (mai multe locuri de vilegiatură), o descriere adecvată a bunurilor şi amplasării acestora; în cazul în care contractul principal se referă la un loc de cazare altul decât un bun imobil, o descriere adecvată a locului de cazare respectiv şi a dotărilor acestuia;

  Amendamentul  64

  Propunere de directivă

  Anexa I – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) serviciile în comun (de exemplu, electricitatea, apa, întreţinerea, colectarea deşeurilor) la care consumatorul are sau va avea acces şi condiţiile de acces;

  eliminat

  Amendamentul  65

  Propunere de directivă

  Anexa I – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e) instalaţiile comune, precum piscina, sauna etc. la care consumatorul are sau ar putea avea acces şi, acolo unde este cazul, condiţiile de acces;

  eliminat

  Amendamentul  66

  Propunere de directivă

  Anexa I – litera (fa) (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (fa) în cazul în care contractul conferă dreptul de a ocupa o unitate de cazare aleasă dintr-un ansamblu constând din mai multe astfel de unităţi, informaţii cu privire la restricţiile şi posibilităţile consumatorului de a ocupa orice unitate de cazare din cadrul ansamblului menţionat, în indiferent ce moment;

  Amendamentul  67

  Propunere de directivă

  Anexa I – litera fb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  IV. Informaţii privind costurile

   

  (fb) preţurile care trebuie plătite de consumator;

  Amendamentul  68

  Propunere de directivă

  Anexa I – litera g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (g) o descriere adecvată a modalităţii prin care costurile vor fi alocate consumatorului, precum şi modalităţile şi termenele de respectat în cazul creşterii costurilor; acolo unde este cazul, informaţii privind existenţa oricăror cheltuieli, ipoteci, servituţi sau orice alt drept de retenţie care grevează asupra bunului imobiliar;

  (g) o descriere adecvată a tuturor costurilor asociate contractului de folosinţă a bunurilor în proprietate periodică; modul în care acestea vor fi alocate consumatorilor, precum şi modalităţile şi termenele de respectat în cazul creşterii cheltuielilor; acolo unde este cazul, informaţii privind existenţa oricăror cheltuieli, ipoteci, servituţi sau orice alt drept de retenţie care grevează asupra bunului imobiliar;

  Amendamentul  69

  Propunere de directivă

  Anexa I litera h

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h) perioada exactă în care poate fi exercitat dreptul care face obiectul contractului şi, acolo unde este cazul, durata acesteia; data de la care consumatorul poate începe exercitarea dreptului care face obiectul contractului;

  eliminat

  Amendamentul  70

  Propunere de directivă

  Anexa I – litera i

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i) preţul pe care consumatorul trebuie să-l achite, o estimare a sumei pe care consumatorul trebuie să o achite pentru utilizarea instalaţiilor şi a serviciilor; baza de calcul a cheltuielilor referitoare la ocuparea bunului, cheltuielile legale obligatorii (de exemplu, taxe şi onorarii), precum şi cheltuielile administrative (de exemplu, gestiune, întreţinere şi reparaţii);

  eliminat

  Amendamentul  71

  Propunere de directivă

  Anexa I – litera k

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (k) posibilitatea sau imposibilitatea de a participa la un program de schimb sau de revânzare a drepturilor contractuale, informaţiile referitoare la aceste programe, precum şi precizarea costurilor referitoare la revânzare şi schimb prin intermediul acestor sisteme;

  (k) posibilitatea sau imposibilitatea de a participa la un sistem de schimb sau de revânzare a drepturilor contractuale, informaţiile referitoare la sistemul respectiv de schimb, precum şi estimarea costurilor legate de revânzare şi schimb prin intermediul acestui sistem;

  Amendamentul  72

  Propunere de directivă

  Anexa I – litera l

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (l) precizarea limbii/limbilor care ar putea fi utilizate în comunicarea ulterioară referitoare la contract, de exemplu, în ceea ce priveşte deciziile de gestionare, creşterea costurilor şi tratarea întrebărilor şi reclamaţiilor;

  eliminat

  Amendamentul  73

  Propunere de directivă

  Anexa I – litera m

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  V. Informaţii privind dreptul de denunţare unilaterală şi de terminare a contractului

  (m) informaţiile privind dreptul de retractare din contract şi consecinţele retractării, inclusiv indicaţia exactă a naturii sumei costurilor pe care consumatorul trebuie să le ramburseze în conformitate cu articolul 5 alineatul (5), în cazul în care îşi exercită dreptul de retractare; acolo unde este cazul, informaţiile privind modalităţile de reziliere a acordului de împrumut şi a contractului auxiliar în raport cu contractul, în cazul retractării din contract; informaţiile referitoare la consecinţele unei astfel de retractări;

  (m) informaţiile privind dreptul de denunţare unilaterală a contractului şi consecinţele acesteia; după caz, informaţiile privind modalităţile de reziliere a oricăror acorduri de împrumut şi a celorlalte contracte accesorii în raport cu contractul principal, în cazul denunţării unilaterale a contractului, cum ar fi mecanismele de rambursare sau alte sisteme de investiţii; informaţiile referitoare la consecinţele unei astfel de denunţări;

  Amendamentul  74

  Propunere de directivă

  Anexa I litera ma (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ma) condiţiile de terminare a contractului, consecinţele acesteia şi informaţii privind costurile care îi pot reveni consumatorului în urma terminării;

  Amendamentul  75

  Propunere de directivă

  Anexa I – litera n

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (n) informaţiile privind interdicţia plăţilor în avans pe perioada în decursul căreia consumatorul are dreptul de retractare din contract în conformitate cu articolul 5 alineatele de la (1) la (3);

  eliminat

  Amendamentul  76

  Propunere de directivă

  Anexa I – litera o

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (o) precizarea persoanei căreia trebuie trimisă notificarea de retractare şi modalităţile trimiterii;

  eliminat

  Amendamentul  77

  Propunere de directivă

  Anexa I – litera p

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  VI. Informaţii suplimentare

  (p) existenţa, conţinutul, controlul şi mijloacele de aplicare a codurilor de conduită;

  (p) dacă agentul economic este semnatar al unui cod de conduită şi unde poate fi găsit acesta;

  Justificare

  The Commission's proposal required the trader to supply consumers with voluminous information regarding codes of conduct. That amount of information may overburden the consumer while not being material. It would be similar as asking the trader to supply consumers with the timeshare laws, and other relevant laws, and to require the trader to make them part of the contract.

  The information a consumer actually needs is to understand whether the trader has signed up to a code of conduct and where the information can be obtained.

  Amendamentul  78

  Propunere de directivă

  Anexa II – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) stadiul construcţiei locului de cazare şi al serviciilor care îl fac complet operaţional (conectarea la gaz, electricitate, apă şi telefon);

  (a) termenul de finalizare a unităţii de cazare şi a instalaţiilor necesare pentru ca aceasta să devină complet operaţională (conectarea la reţeaua electrică şi telefonică, racordarea la reţeaua de gaz şi apă) şi orice alte prestaţii la dispoziţia consumatorului;

  Amendamentul  79

  Propunere de directivă

  Anexa II – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) estimarea rezonabilă a termenului de finalizare a construcţiei locului de cazare şi al serviciilor care îl fac complet operaţional (conectarea la gaz, electricitate, apă şi telefon);

  (b) o estimare rezonabilă a termenului de finalizare a unităţii de cazare şi a instalaţiilor necesare pentru ca aceasta să devină complet operaţională (conectarea la reţeaua electrică şi telefonică, racordarea la reţeaua de gaz şi apă) şi orice alte prestaţii la dispoziţia consumatorului;

  Amendamentul  80

  Propunere de directivă

  Anexa III – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  I. Informaţii despre agentul comercial

  (a) Identitatea şi rezidenţa părţilor, inclusiv informaţiile specifice referitoare la statutul legal al agentului economic la momentul încheierii contractului, semnătura părţilor, precum şi data şi locul încheierii contractului;

  (a) Identitatea şi locul oficial de desfăşurare a activităţii părţilor responsabile cu predarea bunului mobil sau imobil, cu furnizarea produselor şi serviciilor turistice sau aferente la care consumatorul are acces în urma contractului principal;

  Justificare

  It is necessary for the consumer to understand with whom he is contracting and who in the end will deliver the discounts.

  Amendamentul  81

  Propunere de directivă

  Anexa III – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  II. Informaţii referitoare la dreptul dobândit

  (b) natura exactă a dreptului care face obiectul contractului;

  (b) natura exactă şi conţinutul dreptului care face obiectul contractului principal, precum şi o descriere adecvată a a drepturilor conferite consumatorului prin contract, inclusiv orice restrîngere a răspunderii consumatorului impusă pentru a beneficia de aceste drepturi (de exemplu, disponibilitate limitată sau oferte propuse ori reduceri speciale);

  Amendamentul  82

  Propunere de directivă

  Anexa III litera ca (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ca) o descriere adecvată şi corectă a bunului mobil sau imobil disponibil pentru rezervările ulterioare, o estimare şi garanţie a reducerii, precum şi perioadele de timp în care acesta este disponibil;

  Justificare

  Since long-term holiday products often claim to have access to quite an extensive portfolio of accommodation and to airline carriers it is necessary for the consumer to understand exactly who the providers are. In addition, consumers need to understand the nature of the relationship between the long-term holiday products traders and their suppliers (whether it is a firm dedicated to B-to-B contracts or just a standard contract renewable every year, which would mean movable or immovable property and/or flights that could be deleted from the portfolio).

  Amendamentul  83

  Propunere de directivă

  Anexa III – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  III. Informaţii privind costurile

  (d) preţurile care trebuie plătite de consumator;

  (d) preţurile care trebuie plătit de consumator, inclusiv toate cheltuielile periodice;

  Amendamentul  84

  Propunere de directivă

  Anexa III litera da (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (da) după caz, natura exactă a reducerii (reducerilor) disponibile, o comparaţie faţă de preţul integral al bunului mobil sau imobil respectiv, al produselor sau serviciilor turistice sau al oricăror produse sau servicii aferente;

  Justificare

  The Commission's proposal excludes substantial material information which is needed by the consumer for the purpose of making an informed purchase decision. This includes, especially when discounts are being offered, the exact nature of these discounts in comparison with 'official/retail' prices.

  Amendamentul  85

  Propunere de directivă

  Anexa III litera db (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (db) o explicaţie a modului în care pot fi modificate comisioanele care trebuie plătite pentru păstrarea dreptului şi o estimare a comisioanelor viitoare;

  Amendamentul  86

  Propunere de directivă

  Anexa III litera dc (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (dc) detalii cu privire la orice alte costuri la care consumatorul se poate aştepta în urma dreptului său de a avea acces la cazare, la produse sau servicii turistice sau la orice alte produse sau servicii aferente, în funcţie de specificaţii;

  Amendamentul  87

  Propunere de directivă

  Anexa III – litera f

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f) precizarea limbii/limbilor care ar putea fi utilizate în comunicarea ulterioară referitoare la la contract, de exemplu, în ceea ce priveşte tratarea întrebărilor şi reclamaţiilor;

  eliminat

  Amendamentul  88

  Propunere de directivă

  Anexa III – litera g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  V. Informaţii privind dreptul de denunţare unilaterală şi de terminare a contractului

  (g) informaţiile privind dreptul de retractare din contract şi consecinţele retractării, inclusiv indicaţia exactă a naturii sumei costurilor pe care consumatorul trebuie să le ramburseze în conformitate cu articolul 5 alineatul (5), în cazul în care îşi exercită dreptul de retractare; acolo unde este cazul, informaţiile privind modalităţile de reziliere a acordului de împrumut şi a contractului auxiliar în raport cu contractul, în cazul retractării din contract; informaţiile referitoare la consecinţele unei astfel de retractări;

  (g) informaţiile privind dreptul de denunţare unilaterală a contractului şi consecinţele acesteia; după caz, informaţiile privind modalităţile de reziliere a oricăror acorduri de împrumut şi a celorlalte contracte accesorii în raport cu contractul principal, în cazul denunţării unilaterale a contractului, cum ar fi mecanismele de rambursare sau alte sisteme de investiţii; informaţiile referitoare la consecinţele unei astfel de rezilieri;

  Amendamentul  89

  Propunere de directivă

  Anexa III litera ga (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ga) condiţiile de terminare a contractului, consecinţele acesteia şi informaţii privind costurile care îi pot reveni consumatorului în urma terminării;

  Amendamentul  90

  Propunere de directivă

  Anexa III – litera h

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h) informaţiile privind interdicţia plăţilor în avans pe perioada în decursul căreia consumatorul are dreptul de retractare din contract în conformitate cu articolul 5 alineatele de la (1) la (3);

  eliminat

  Amendamentul  91

  Propunere de directivă

  Anexa III – litera i

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i) precizarea persoanei căreia trebuie trimisă notificarea de retractare şi modalităţile trimiterii;

  eliminat

  Amendamentul  92

  Propunere de directivă

  Anexa III – litera j

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  VI. Informaţii suplimentare

  (j) existenţa, conţinutul, controlul şi mijloacele de aplicare a codurilor de conduită;

  (j) dacă agentul economic este semnatar al unui cod de conduită şi unde poate fi găsit acesta;

  Amendamentul  93

  Propunere de directivă

  Anexa IV punctul -1a (nou) (titlu)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  I. Informaţii despre agentul economic

  Amendamentul  94

  Propunere de directivă

  Anexa IV litera aa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  II. Informaţii privind serviciul oferit

   

  (aa) descrierea exactă a serviciilor care urmează să fie oferite în virtutea contractului (de exemplu, comercializare);

  Amendamentul  95

  Propunere de directivă

  Anexa IV literele b - d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  III. Informaţii privind costurile

  (b) preţul care trebuie plătit de consumator pentru serviciile de revânzare;

  (b) preţul care trebuie plătit de consumator pentru serviciile de revânzare;

  (c) o clauză care precizează scutirea consumatorului de costuri sau obligaţii altele decât cele specificate în contract;

  (c) o clauză care precizează scutirea consumatorului de costuri sau obligaţii altele decât cele specificate în contract;

  (d) precizarea limbii/limbilor care ar putea fi utilizate în comunicarea cu agentul economic, de exemplu, în ceea ce priveşte tratarea întrebărilor şi reclamaţiilor;

   

  Amendamentul  96

  Propunere de directivă

  Anexa IV – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  IV. Informaţii privind dreptul de denunţare unilaterală şi de terminare a contractului

  (e) informaţiile privind dreptul de retractare din contract şi consecinţele retractării, inclusiv indicaţia exactă a naturii sumei costurilor pe care consumatorul trebuie să le ramburseze în conformitate cu articolul 5 alineatul (5), în cazul în care îşi exercită dreptul de retractare;

  (e) informaţiile privind dreptul de denunţare unilaterală a contractului de revânzare şi consecinţele acesteia;

  Amendamentul  97

  Propunere de directivă

  Anexa IV – litera f

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f) informaţiile privind interdicţia plăţilor în avans până la momentul în care vânzarea a avut efectiv loc sau până când se pune capăt contractului prin alte mijloace;

  (f) informaţiile privind interdicţia plăţilor în avans aşa cum este stabilit în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) până la momentul în care vânzarea a avut efectiv loc sau până când se pune capăt contractului prin alte mijloace;

  Amendamentul  98

  Propunere de directivă

  Anexa IV – litera g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (g) precizarea persoanei căreia trebuie trimisă notificarea de retractare şi modalităţile trimiterii;

  eliminat

  Amendamentul  99

  Propunere de directivă

  Anexa IV litera ga (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ga) condiţiile de terminare a contractului, consecinţele acesteia şi informaţii privind costurile care îi pot reveni consumatorului în urma terminării;

  Amendamentul  100

  Propunere de directivă

  Anexa IV – litera h

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  V. Informaţii suplimentare

  (h) existenţa, conţinutul, controlul şi mijloacele de aplicare a codurilor de conduită;

  (h) dacă agentul economic este semnatar al unui cod de conduită şi unde poate fi găsit acesta;

  Amendamentul  101

  Propunere de directivă

  Annex V – section -1 a (new) (title)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  I. Informaţii despre agentul economic

  Amendamentul  102

  Propunere de directivă

  Anexa V – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  II. Informaţii referitoare la dreptul dobândit

  (b) natura exactă a dreptului care face obiectul contractului;

  (b) natura exactă şi conţinutul dreptului care face obiectul contractului;

  Amendamentul  103

  Propunere de directivă

  Anexa V litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ba) perioada exactă în care poate fi exercitat dreptul care face obiectul contractului şi, acolo unde este cazul, durata acesteia; data de la care consumatorul poate începe exercitarea dreptului care face obiectul contractului;

  Amendamentul  104

  Propunere de directivă

  Anexa V litera bb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (bb) o explicare a valorii adăugate a servviciilor oferite de către agentul care efectuează schimbul;

  Amendamentul  105

  Propunere de directivă

  Anexa V – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  III. Informaţii despre proprietăţi

  (c) descrierea adecvată a bunurilor şi a amplasării acestora; în cazul în care contractul se referă la un loc de cazare altul decât un bun imobil, o descriere adecvată a locului de cazare respectiv şi a dotărilor acestuia;

  (c) unde poate obţine consumatorul o descriere adecvată a bunurilor şi a amplasării acestora; în cazul în care contractul se referă la un loc de cazare altul decât un bun imobil, o descriere adecvată a locului de cazare respectiv şi a dotărilor acestuia;

  Amendamentul  106

  Propunere de directivă

  Anexa V litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) perioada exactă în care poate fi exercitat dreptul care face obiectul contractului şi, acolo unde este cazul, durata acesteia; data de la care consumatorul poate începe exercitarea dreptului care face obiectul contractului;

  eliminat

  Amendamentul  107

  Propunere de directivă

  Anexa V – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  IV. Informaţii privind costurile

  (e) preţul pe care consumatorul trebuie să-l achite, o estimare a sumei pe care consumatorul trebuie să o achite pentru utilizarea instalaţiilor şi a serviciilor; baza de calcul a cheltuielilor referitoare la ocuparea bunului, cheltuielile legale obligatorii (de exemplu, taxe şi onorarii), precum şi cheltuielile administrative (de exemplu, gestiune, întreţinere şi reparaţii);

  (e) preţul pe care consumatorul trebuie să-l achite, o estimare a sumei pe care consumatorul trebuie să o achite pentru participarea la sistemul de schimb şi pentru tranzacţiile de schimb individuale;

  Amendamentul  108

  Propunere de directivă

  Anexa V litera ea (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ea) informaţii privind obligaţia agentului economic de a oferi detalii, înainte de realizarea schimbului, pentru fiecare schimb propus, cu privire la toate cheltuielile suplimentare legate de schimb care vor fi suportate de consumator;

  Amendamentul  109

  Propunere de directivă

  Anexa V – litera g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (g) precizarea limbii/limbilor care ar putea fi utilizate în comunicarea cu agentul economic, de exemplu, în ceea ce priveşte tratarea întrebărilor şi reclamaţiilor;

  eliminat

  Amendamentul  110

  Propunere de directivă

  Anexa V – litera h

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h) explicaţiile privind funcţionarea sistemului de schimb; posibilităţile şi modalităţile de schimb, numărul de locuri de sejur disponibile şi al participanţilor la sistemul de schimb, precum şi exemplele de posibilităţi concrete de schimb;

  (h) o explicaţie a modului în care funcţionează sistemul de schimb şi a posibilităţilor şi modalităţilor de schimb, precum şi precizarea numărului de locuri de sejur disponibile şi al participanţilor la sistemul de schimb, inclusiv orice limitare a disponibilităţii unei unităţi de cazare desemnate de către consumator, de exemplu în sezonul de vârf, sau necesitatea de a rezerva cu mult timp înainte, indicarea oricăror restricţii ale drepturilor asupra bunurilor în proprietate periodică generate de participarea la un sistem de schimb, inclusiv, dacă este cazul, limitări legate de un număr de puncte alocate consumatorului sau deţinute de către acesta, precum şi un set de exemple de posibilităţi concrete de schimb;

  Amendamentul 111

  Propunere de directivă

  Anexa V litera (i)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  V. Informaţii privind dreptul de denunţare unilaterală şi de terminare a contractului

  (i) informaţiile privind dreptul de retractare din contract şi consecinţele retractării, inclusiv indicaţia exactă a naturii sumei costurilor pe care consumatorul trebuie să le ramburseze în conformitate cu articolul 5 alineatul (5), în cazul în care îşi exercită dreptul de retractare; acolo unde este cazul, informaţiile privind modalităţile de reziliere a acordului de împrumut şi a contractului auxiliar în raport cu contractul, în cazul retractării din contract; informaţiile referitoare la consecinţele unei astfel de retractări;

  (i) informaţiile privind rezilierea automată a contractului de schimb în cazul denunţării unilaterale de către consumator a contractului principal în timpul perioadei de retractare;

  Justificare

  Termination of the exchange contract must take place if the consumer exercises his right of withdrawal of the purchase contract for the timeshare interest. This information must be included by exchange traders in their contracts. A separate withdrawal period for the exchange contract is unnecessary and confusing to the consumer.

  Amendamentul 112

  Propunere de directivă

  Anexa V litera (j)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (j) informaţiile privind interdicţia plăţilor în avans pe perioada în decursul căreia consumatorul are dreptul de retractare din contract în conformitate cu articolul 5 alineatele de la (1) la (3);

  eliminat

  Amendamentul  113

  Propunere de directivă

  Anexa V litera ja (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ja) condiţiile de terminare a contractului, consecinţele acesteia şi informaţii privind costurile care îi pot reveni consumatorului în urma terminării;

  Amendamentul  114

  Propunere de directivă

  Anexa V – literele k şi l

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  VI. Informaţii suplimentare

  (k) precizarea persoanei căreia trebuie trimisă notificarea de retractare şi modalităţile trimiterii;

  (k) precizarea persoanei căreia trebuie trimisă notificarea de denunţare unilaterală şi modalităţile trimiterii;

  (l) existenţa, conţinutul, controlul şi mijloacele de aplicare a codurilor de conduită;

  (l) dacă agentul economic este semnatar al unui cod de conduită şi unde poate fi găsit acesta;

  .

  AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (28.3.2008)

  destinat Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

  privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte legate de produsele de vacanţă cu drept de utilizare pe durată limitată şi pe termen lung, precum şi de revânzare şi schimb

  (COM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD))

  Raportor pentru aviz: Antonio López-Istúriz White

  AMENDAMENTELE

  The Committee on Legal Affairs calls on the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

  Amendamentul  1

  Propunere de directivă

  Considerentul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) De la adoptarea Directivei 94/47/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 1994 privind protecţia dobânditorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte ale contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe durată limitată a bunurilor imobile, produsele cu drept de utilizare pe durată limitată au evoluat, iar pe piaţă au apărut noi produse de vacanţă similare acestora. Noile produse de vacanţă, precum şi anumite tranzacţii referitoare la dreptul de utilizare a bunurilor imobile pe durată limitată, precum revânzarea şi schimbul, nu intră sub incidenţa Directivei 94/47/CE. De asemenea, experienţa rezultată din aplicarea Directivei 94/47/CE a demonstrat că anumite puncte care sunt deja reglementate necesită actualizare şi clarificare.

  (1) De la adoptarea Directivei 94/47/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 1994 privind protecţia dobânditorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte ale contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe durată limitată a bunurilor imobile, produsele cu drept de folosinţă pe durată limitată au evoluat, iar pe piaţă au apărut noi produse de vacanţă similare acestora sau pretins similare, concepute adesea cu scopul de a eluda dispoziţiile directivei susmenţionate. Noile produse de vacanţă, precum şi anumite tranzacţii referitoare la dreptul de utilizare a bunurilor imobile pe durată limitată, precum revânzarea şi schimbul, nu intră sub incidenţa Directivei 94/47/CE.

  Justificare

  The problem with the existing Directive is that its provisions were too easily circumvented by unscrupulous operators. The new Directive should be as watertight as possible.

  Amendamentul  2

  Propunere de directivă

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Pentru a consolida siguranţa juridică şi pentru a face simţite pe deplin avantajele pieţei interne consumatorilor şi întreprinderilor, este necesară apropierea în continuare a legislaţiei pertinente a statelor membre. Cu toate acestea, statele membre trebuie să poată menţine aplicarea unor norme mai stricte în anumite cazuri.

  (3) Pentru a consolida siguranţa juridică şi pentru a face simţite pe deplin avantajele pieţei interne consumatorilor şi întreprinderilor, este necesară apropierea în continuare a legislaţiei pertinente a statelor membre. În unele privinţe, s-a dovedit necesară armonizarea completă.

  Justificare

  In order to reach an optimal level of consumer protection, and notwithstanding the fact that the instrument proposed is a Directive, full harmonisation of some key aspects should be prescribed.

  Amendamentul  3

  Propunere de directivă

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Prezenta directivă nu trebuie să aducă prejudicii legislaţiei naţionale referitoare la înregistrarea bunurilor mobile sau imobile, la condiţiile de stabilire, la regimul de autorizaţii sau la cerinţele de permise, precum şi la determinarea naturii legale a drepturilor care fac obiectul contractelor care intră sub incidenţa prezentei directive.

  (4) Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere legislaţiei naţionale referitoare la vânzarea şi înregistrarea bunurilor mobile sau imobile, la condiţiile de stabilire, la regimul de autorizare sau la condiţiile de acordare a autorizaţiilor, precum şi la determinarea naturii legale a drepturilor care fac obiectul contractelor care intră sub incidenţa prezentei directive.

  Justificare

  The directive must also be without prejudice to national rules on the sale of property. In any case, registration law and property law are closely related.

  Amendamentul  4

  Propunere de directivă

  Considerentul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Diferitele produse care intră sub incidenţa prezentei directive trebuie să fie definite în mod clar; dispoziţiile referitoare la informaţiile precontractuale şi la contract trebuie să fie clarificate şi actualizate.

  (5) Tipurile de produse care intră sub incidenţa prezentei directive trebuie să fie definite în mod clar, astfel încât să se prevină eludarea dispoziţiilor sale; dispoziţiile referitoare la informaţiile precontractuale, la contract şi la perioada de denunţare unilaterală trebuie să fie clarificate şi actualizate.

  Justificare

  The problem with the existing Directive is that its provisions were too easily circumvented by unscrupulous operators. The new Directive should be as watertight as possible.

  Amendamentul  5

  Propunere de directivă

  Considerentul 5a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5a) întrucât unele produse turistice contractate pe termen lung pun o serie de probleme speciale, pentru a preveni abuzurile este necesară definirea exactă a acestei expresii, precum şi a dispoziţiilor specifice care i se aplică;

  Justificare

  The products subsumed under the name "long-term holiday products" are different from timeshare proper as real property rights are never involved, hence the need for specific rules. A tight definition is needed in order to differentiate them from timeshare and from other arrangements and schemes which this Directive is not intended to cover.

  Amendamentul  6

  Propunere de directivă

  Considerentul 5b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5b) „Produsele turistice contractate pe termen lung”, în sensul prezentei directive, trebuie deosebite de bunurile imobile în proprietate periodică, de pachetele turistice, de cecurile de reducere şi de programele de fidelitate, atunci când cecurile de reducere sau punctele acordate sunt doar un mijloc de a plăti cazarea sau călătoria cu avionul şi nu constituie produse ca atare; pentru a afla dacă o anumită schemă constituie un produs de vacanţă cu acordare de facilităţi pe termen lung în sensul prezentei directive, trebuie examinate cu precădere următoarele aspecte: caracterul iniţial al reducerii sau a altor eventuale beneficii oferite, dacă acestea sunt obţinute în schimbul unei sume de bani sau în schimbul unor puncte care nu sunt cumulate pe baza numărului de nopţi de cazare şi dacă entitatea care oferă sau facilitează reducerile sau beneficiile este adesea diferită de cea care vinde produsul de vacanţă cu acordare de facilităţi pe termen lung.

  Justificare

  It is essentially to define long-term holiday products within the meaning of the Directive so as to cover all its manifestations whilst excluding products and services not intended to be caught by the Directive.

  Amendamentul  7

  Propunere de directivă

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8) Interdicţia plăţilor în avans către agentul economic sau un alt terţ înainte de sfârşitul perioadei de retractare trebuie să fie clarificată pentru a ameliora protecţia consumatorilor. În ceea ce priveşte revânzarea, interdicţia plăţilor în avans trebuie să se aplice până la efectuarea efectivă a vânzării sau până la încetarea contractului de revânzare.

  (8) Interdicţia plăţilor în avans către agentul economic sau orice parte terţă trebuie să fie clarificată pentru a ameliora protecţia acordată consumatorilor: În ceea ce priveşte revânzarea, interdicţia tuturor plăţilor trebuie să se aplice până la efectuarea efectivă a vânzării sau până la încetarea contractului de revânzare.

  Amendamentul  8

  Propunere de directivă

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9) În cazul unei retractări dintr-un contract în care preţul este acoperit în întregime sau parţial de un împrumut acordat consumatorului de către agentul economic sau de un terţ pe baza unui acord încheiat între acel terţ şi agentul economic, acordul de împrumut trebuie reziliat fără penalizări. Aceleaşi principiu trebuie să se aplice contractelor auxiliare, precum contractele de participare la un sistem de schimb.

  (9) În cazul unei denunţări unilaterale a unui contract în care preţul este acoperit în întregime sau parţial printr-un împrumut acordat consumatorului de către agentul economic sau de un terţ, pe baza unui acord încheiat între acel terţ şi agentul economic, acordul de împrumut trebuie reziliat fără costuri pentru consumator. Aceleaşi principiu trebuie să se aplice contractelor auxiliare, precum contractele de participare la un sistem de schimb.

  Amendamentul  9

  Propunere de directivă

  Considerentul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) Consumatorul nu trebuie să fie privat de protecţia acordată de prezenta directivă. Principiul trebuie să rămână valabil, chiar dacă legislaţia aplicabilă contractului este cea a unei ţări terţe.

  (10) Consumatorul nu trebuie să fie privat de protecţia acordată de prezenta directivă. Principiul trebuie să rămână valabil, chiar dacă legislaţia aplicabilă contractului este cea a unei ţări terţe, iar proprietatea imobiliară este situată într-un stat membru al Uniunii Europene. În acest scop, se consideră că nu pot fi prevăzute în contract derogări de la dispoziţiile prezentei directive în ceea ce priveşte perioada de retragere, în sensul Regulamentului (CE) nr. ..../2008 din ... al Parlamentului European şi al Consiliului privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I)1.

   

  ____________________

  1 OJ L XX, xx/xx/xx, p. x.

  Justificare

  This clarification appears necessary.

  Amendamentul  10

  Propunere de directivă

  Considerentul 12a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12a) Legea aplicabilă contractelor referitoare la bunurile de vacanţă în proprietate periodică sau la produsele turistice contractate pe termen lung ar trebui determinată în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. .../2008 (Roma I). The courts having jurisdiction to entertain proceedings arising out of timeshare or long-term holiday products, including any relationships collateral or ancillary thereto, should be determined in accordance with Section 4, Consumer Contracts, of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters1 except where the dispute relates to the existence, nature or extent of a right in rem.

   

   

   

  _______________

  1 OJ L 12, 16.1.2001, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 1791/2006 (OJ L 363, 20.12.2006, p. 1).

  Justificare

  Any doubts relating to jurisdiction should be removed in order to obviate needless disputes.

  Amendamentul  11

  Propunere de directivă

  Considerentul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14) Statele membre trebuie să garanteze informarea efectivă a consumatorilor în ceea ce priveşte dispoziţiile naţionale care transpun prezenta directivă şi să încurajeze agenţii economici să facă cunoscute informaţii despre codurile de conduită existente în domeniu.

  (14) Statele membre trebuie să garanteze informarea efectivă a consumatorilor în ceea ce priveşte dispoziţiile naţionale care transpun prezenta directivă şi să-i prevină pe aceştia în legătură cu posibilele practici frauduloase şi cu tehnicile de vânzare agresive, în special în sectorul produselor turistice contractate pe termen lung. Ar trebui să se atragă atenţia consumatorilor asupra existenţei codurilor de conduită şi a semnificaţiei calităţii de membru într-o organizaţie de sector recunoscută. Agenţii comerciali ar trebui încurajaţi să publice şi să furnizeze informaţii despre codurile lor de conduită. Comisia ar trebui să acorde asistenţă şi să încurajeze campaniile de informare transfrontaliere, în special prin intermediul site-ului său internet.

  Justificare

  This Directive should not turn a blind eye to the malpractices existing in the sector of long-term holiday products.

  It is also important that the Commission should assist with the organisation of cross-border campaigns.

  Amendamentul  12

  Propunere de directivă

  Titlu (nou) de inserat înainte de Articolul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Secţiunea 1: Dispoziţii comune

  Amendamentul  13

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prezenta directivă nu aduce prejudicii legislaţiei naţionale referitoare la recursurile contractuale generale care permit consumatorului să rezilieze contractul.

  Prezenta directivă nu aduce prejudicii legislaţiei naţionale referitoare la recursurile contractuale generale şi legislaţiei naţionale referitoare la vânzarea şi înregistrarea bunurilor mobile sau imobile, la condiţiile de stabilire şi la regimul de autorizaţii, precum şi la determinarea naturii legale a drepturilor care fac obiectul contractelor care intră sub incidenţa prezentului regulament.

  Justificare

  See justification to Recital 4.

  Amendamentul  14

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. În domeniul în care prezenta directivă contribuie la apropierea legislaţiilor naţionale, statele membre pot continua să aplice dispoziţii naţionale mai stricte pentru a garanta consumatorilor un nivel de protecţie ridicat; dispoziţiile respective pot fi referitoare la:

  eliminat

  (a) momentul din care începe aplicarea dreptului de retractare;

   

  (b) modalităţile prin care se exercită dreptul de retractare;

   

  (c) efectele exercitării dreptului de retractare.

   

  Justificare

  It is necessary fully to harmonise the right of withdrawal.

  Amendamentul  15

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – alineatul 1– litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) „utilizarea bunurilor imobile pe durată limitată” desemnează un contract cu durata de mai mult de un an, prin care consumatorul dobândeşte, cu titlu oneros, dreptul de a utiliza una sau mai multe cazări pentru mai mult de un sejur;

  (a) „utilizarea bunurilor în proprietate periodică” desemnează un contract cu durata de mai mult de un an, prin care consumatorul dobândeşte, cu titlu oneros, dreptul recurent de a utiliza una sau mai multe unităţi de cazare cu sau fără alte dotări;

  Justificare

  The term "consideration" is a term of art peculiar to one legal system. Community legislation should use neutral terminology.

  Amendamentul  16

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) „produs de vacanţă cu drept de utilizare pe termen lung” desemnează un contract cu durata de mai mult de un an, prin care consumatorul dobândeşte în principal, cu titlu oneros, dreptul de a beneficia de reduceri şi de alte avantaje privind cazarea, cu sau fără excluderea transportului şi a altor servicii;

  (b) „produs turistic contractat pe termen lung” desemnează un contract cu durata de mai mult de un an, oricum ar fi descris sau numit, prin care consumatorul dobândeşte în principal, cu titlu oneros, dreptul de a beneficia, printr-un sistem de rezervări sau pe altă cale, de reduceri şi de alte avantaje privind cazarea, cu sau fără dotări şi separat sau împreună cu transportul şi alte servicii; expresia „produse de vacanţă cu acordare de facilităţi pe termen lung” nu se referă la bunurile imobiliare în proprietate periodică, la pachetele de vacanţă şi la cecurile de reducere sau la programele de fidelitate folosite pentru promovarea vânzărilor şi stimularea fidelităţii consumatorului, care nu constituie în sine produse;

  Justificare

  It is essentially to define long-term holiday products within the meaning of the Directive so as to cover all its manifestations whilst excluding products and services not intended to be caught by the Directive. This provision should be read in conjunction with the new recital 5b.

  Amendamentul  17

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) „revânzare” desemnează un contract prin care un agent economic ajută, cu titlu oneros, un consumator să vândă sau să cumpere un produs de vacanţă cu drept de utilizare pe durată limitată sau pe termen lung;

  (c) „revânzare” desemnează un contract prin care un agent economic intervine, cu titlu oneros, în calitate de intermediar al unui consumator în vânzarea sau cumpărarea drepturilor de folosinţă pe durată determinată a unor bunuri în proprietate periodică sau a unor produse turistice contractate pe termen lung;

  Amendamentul  18

  Propunere de directivă

  Articolul 2 alineatul – 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) „schimb” desemnează un contract prin care un consumator participă, cu titlu oneros, la un program care îi permite să modifice locaţia şi/sau momentul în care îşi va exercita dreptul de utilizare a bunurilor imobile pe durată limitată, prin efectuarea unui schimb;

  (d) „schimb” desemnează un contract accesoriu prin care un consumator participă, în schimbul unei sume de bani sau a unei contravalori financiare, la un program care îi permite să beneficieze de cazare, cu sau fără dotări suplimentare, cu condiţia să confere unei părţi terţe, cu titlu temporar, beneficiul utilizării bunurilor sale în proprietate periodică;

  Justificare

  Seeks to make the definition clearer.

  Amendamentul  19

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – alineatul 1 – litera f

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f) „consumator” desemnează orice persoană fizică care acţionează în scopuri care nu sunt legate de activităţile sale comerciale sau profesionale;

  (f) „consumator” desemnează orice persoană fizică care acţionează în scopuri care nu sunt legate de activităţile sale comerciale sau profesionale;

  Justificare

  Rectifies an error in the English text.

  Amendamentul  20

  Propunere de directivă

  Articolul 2 alineatul – 1 – litera g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (g) „contract auxiliar” desemnează orice contract subordonat altui contract.

  (g) „contract accesoriu” desemnează orice contract care, ceea ce priveşte conţinutul sau scopul, este dependent de existenţa unui contract pentru un bun în proprietate periodică sau de un produs turistic contractat pe termen lung.

  Amendamentul  21

  Propunere de directivă

  Articolul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Informaţii precontractuale şi publicitate

  Publicitatea

  1. Statele membre asigură că orice publicitate precizează posibilitatea obţinerii de informaţii în scris, aşa cum se prevede la alineatul 2, şi unde se pot obţine informaţiile respective.

  1. Statele membre iau măsuri pentru ca orice publicitate să conţină indicaţia explicită că informaţiile menţionate la articolul 3a trebuie furnizate înainte de încheierea contractului şi că acestea urmează să fie integrate în contract. Mesajul publicitar precizează, de asemenea, locul unde pot fi consultate informaţiile respective.

  2. Agentul economic furnizează consumatorului în scris informaţiile cerute de acesta; în afara unei descrieri generale a produsului, informaţiile respective aduc precizări succinte privind cel puţin următoarele elemente, acolo unde este cazul:

   

  (a) în cazul utilizării bunurilor imobile pe durată limitată, informaţiile prevăzute la anexa I şi, în cazul în care contractul se referă la un loc de cazare în construcţie, informaţiile prevăzute la anexa II;

   

  (b) în cazul unui produs de vacanţă cu drept de utilizare pe termen lung, informaţiile prevăzute la anexa III;

   

  (c) în cazul revânzării, informaţiile prevăzute la anexa IV;

   

  (d) în cazul schimbului, informaţiile prevăzute la anexa V.

   

  3. În cazul revânzării, obligaţia agentului economic de a furniza informaţiile prevăzute la alineatul 2 se aplică consumatorului susceptibil de a lua parte la contract.

  2. Informaţiile menţionate la articolul 3a alineatul (1) sunt furnizate consumatorului în orice loc în care este invitat să beneficieze de un drept de folosinţă periodică a unui bun sau în care un produs turistic contractat pe termen lung urmează să facă obiectul unei promoţii sau al unei oferte.

  4. Informaţiile prevăzute la alineatul 2 sunt redactate într-una din limbile oficiale ale Comunităţii, la alegerea consumatorului.

   

  Justificare

  It is clear that many abusive selling practices are used, in particular to sell long-term holiday products. It is important to clamp down of these.

  Amendamentul  22

  Propunere de directivă

  Articolul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 3a

   

  Informaţii precontractuale

   

  1. Înainte de acceptarea vreunei oferte sau încheierea unui contract de către consumator, agentul comercial îi pune la dispoziţie informaţii clare, inteligibile, corecte şi suficiente privind următoarele aspecte:

   

  (a) în cazul utilizării bunurilor imobile pe durată limitată, informaţiile prevăzute la anexa I şi, în cazul în care contractul se referă la un loc de cazare în construcţie, informaţiile prevăzute la anexa II;

   

  (b) în cazul unui produs de vacanţă cu drept de utilizare pe termen lung, informaţiile prevăzute la anexa III;

   

  (c) în cazul revânzării, informaţiile prevăzute la anexa IV;

   

  (d) în cazul schimbului, informaţiile prevăzute la anexa V.

   

  Agentul comercial oferă informaţiile în scris şi gratuit.

   

  2. Informaţiile menţionate la alineatul (1) sunt prezentate, la alegerea consumatorului, fie într-una din limbile ţării sale de reşedinţă, fie într-una din limbile ţării al cărei cetăţean este, cu condiţia ca limba respectivă să fie limbă oficială a Comunităţii.

   

  3. Consumatorul trebuie să confirme faptul că a citit şi a înţeles informaţiile menţionate la alineatul (1), fie prin semnătură, fie prin mijloace electronice.

  Justificare

  This amendment is largely based on the latest Council text with some changes.

  Amendamentul  23

  Propunere de directivă

  Articolul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Statele membre garantează existenţa contractului în formă scrisă, precum şi că acesta este redactat într-una din limbile oficiale ale Comunităţii, la alegerea consumatorului.

  1. Statele membre adoptă măsuri cel puţin pentru a asigura prezentarea contractului în formă scrisă, precum şi redactarea sa, la alegerea consumatorului, fie într-una din limbile ţării sale de reşedinţă, fie într-una din limbile ţării al cărei cetăţean este, cu condiţia ca limba respectivă să fie limbă oficială a Comunităţii.

   

  Atunci când limba de prezentare nu este limba originală a contractului, traducerea trebuie efectuată de un traducător autorizat. În acest caz, consumatorului trebuie să i se pună la dispoziţie şi contractul în limba originală.

   

  1a. (1a) Consumatorul are dreptul să nu se prevaleze de drepturile indicate la alineatul (1) şi să aleagă o altă limbă, cu condiţia ca aceasta să fie una dintre limbile oficiale ale comunităţii. Renunţarea la drepturile respective trebuie să fie făcută în scris.

  2. The written information referred to in Article 3(2) shall form an integral part of the contract and shall not be altered unless the parties expressly agree otherwise or the changes result from circumstances beyond the trader’s control.

  2. Informaţiile prevăzute la articolul 3a alineatul (1) fac parte integrantă din contract şi nu pot fi modificate decât în cazul în care părţile decid astfel de manieră explicită sau în cazul în care modificările rezultă din consecinţe independente de voinţa agentului economic.

  Changes resulting from circumstances beyond the trader’s control shall be communicated to the consumer before the contract is concluded.

  Modificările rezultate din consecinţe independente de voinţa agentului economic sunt comunicate consumatorului în scris înainte de încheierea contractului.

  Contractul trebuie să menţioneze într-o manieră explicită astfel de modificări.

  Contractul trebuie să menţioneze într-o manieră explicită astfel de modificări.

   

  2a. Pe lângă informaţiile menţionate la articolul 3a alineatul (1), contractul trebuie să precizeze:

   

  (a) identitatea şi reşedinţa părţilor;

   

  (b) data şi locul încheierii contractului,

   

  şi să fie semnat de ambele părţi.

  3. Înainte de semnarea contractului, agentul economic atrage atenţia consumatorului într-o manieră explicită asupra existenţei dreptului de retractare şi a lungimii perioadei de retractare prevăzute la articolul 5, precum şi asupra interdicţiei plăţilor în avans pe perioada de retractare prevăzute la articolul 6.

  3. Înainte de încheierea contractului, agentul economic atrage atenţia consumatorului într-o manieră explicită asupra existenţei dreptului de denunţare unilaterală şi a termenului de denunţare unilaterală prevăzut la articolul 5, precum şi asupra interdicţiei plăţilor în avans în perioada de exercitare a dreptului de denunţare unilaterală, prevăzută la articolul 6.

  Clauzele contractuale corespondente sunt semnate separat de către consumator.

  Clauzele contractuale corespondente şi informaţiile menţionate la articolul 3a alineatul (1) trebuie semnate separat de către consumator.

   

  Contractul este însoţit de un formular detaşabil, prezentat în anexa VI, menit să faciliteze exercitarea dreptului de retragere, în conformitate cu articolul 6.

   

  3a. Consumatorul primeşte un exemplar al contractului în momentul încheierii acestuia.

   

  3b. Atunci când un contract având drept obiect un bun imobil în proprietate periodică este finanţat printr-un împrumut despre care agentul comercial a fost informat, contractul respectiv este considerat încheiat cu condiţia ca împrumutul să fie acordat înainte de sfârşitul perioadei de retragere menţionată la articolul 5 alineatul (1).

  Justificare

  This amendment draws on the latest text from the Council. However, changes have been made to ensure greater clarity and to deal with the vexed problem of languages. Having regard to the fact that situations will inevitably arise where a trader has to deal with consumers coming from many different Member States, it would be unrealistic and disingenuous to lay down a requirement which would be liable to result in legal uncertainty. The requirement for the translation to be certified is designed to afford a safeguard for the consumer.

  Member States must be allowed to retain their current option of enacting stricter procedural rules providing consumer protection on the conclusion of contracts.

  Amendamentul  24

  Propunere de directivă

  Articolul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Statele membre asigură că, după încheierea unui contract, consumatorul dispune de drept de retractare, fără să precizeze cauza, în termen de paisprezece zile de la semnarea contractului de ambele părţi sau de la semnarea unui contract preliminar de natură obligatorie de ambele părţi. În cazul în care ziua a paisprezecea este o sărbătoare legală, perioada este extinsă până la prima zi lucrătoare următoare.

  1. Statele membre asigură că, după încheierea unui contract, consumatorul dispune de drept de retractare, fără să precizeze cauza, în termen de paisprezece zile de la semnarea contractului de ambele părţi sau de la semnarea unui contract preliminar de natură obligatorie de ambele părţi. În cazul în care ziua a paisprezecea este o sărbătoare legală, perioada este extinsă până la prima zi lucrătoare următoare.

  2. În cazul în care contractul nu conţine toate informaţiile prevăzute la literele de la (a) la (p) din anexa I şi de la (a) la (b) din anexa II, dar acestea sunt furnizate în scris în termen de trei luni de la semnarea contractului, perioada de retractare începe din ziua în care consumatorul primeşte informaţiile respective.

  2. În cazul în care contractul nu conţine toate informaţiile prevăzute la literele de la (a)-(o) din anexa I, la anexa II, la literele (a)-(i) din anexa III, la literele (a)-(g) din anexa IV şi la literele (a)-(k) din anexa V, dar acestea sunt furnizate în scris în termen de trei luni de la încheierea contractului, perioada de denunţare unilaterală începe din ziua în care consumatorul primeşte informaţiile respective.

  3. În cazul în care informaţiile prevăzute la literele de la (a) la (p) din anexa I şi de la (a) la (b) din anexa II nu sunt furnizate în scris în termen de trei luni de la semnarea contractului, dreptul de retractare va expira după trei luni şi paisprezece zile de la data semnării contractului.

  3. În cazul în care informaţiile prevăzute la anexa I literele (a) -(o), la anexa II literele (a)-(i), la anexa III literele (a)-(g), la anexa IV literele (a)-(k) sau la anexa V, nu sunt furnizate în scris în termen de trei luni de la data încheierii contractului, dreptul de denunţare unilaterală expiră în termen de trei luni şi paisprezece zile calendaristice de la data încheierii contractului.

  4. În cazul în care are intenţia de a-şi exercita dreptul de retractare, consumatorul notifică acest lucru, înainte de expirarea termenului limită, persoanei ale cărei nume şi adresă figurează în contract în acest scop, aşa cum se prevede la litera (p) din anexa I. Termenul este considerat ca fiind respectat, dacă notificarea, cu condiţia să fie făcută în scris, este transmisă înainte de expirarea termenului.

  4. În cazul în care are intenţia de a-şi exercita dreptul de denunţare unilaterală, consumatorul notifică acest lucru, înainte de expirarea termenului limită, persoanei ale cărei nume şi adresă figurează în contract şi pe formularul detaşabil în acest scop, prin mijloace care permit dovedirea efectuării notificării. Termenul se consideră respectat, dacă notificarea, în cazul în care are loc în scris, este trimisă înainte de expirarea termenului limită;

  5. În cazul în care îşi exercită dreptul de retractare, consumatorul trebuie să ramburseze doar acele cheltuieli care, în conformitate cu legislaţia naţională, sunt contractate ca rezultat al concluziilor contractului şi al retractării de la contractul respectiv pentru formalităţi legale care trebuie îndeplinite imperativ înaintea termenului prevăzut la alineatul 1. Contractul menţionează de manieră explicită astfel de cheltuieli.

   

  6. În cazul în care îşi exercită dreptul de retractare prevăzut la alineatul 3, consumatorul nu trebuie să facă nicio rambursare.

  6. În cazul în care îşi exercită dreptul de denunţare unilaterală, consumatorul nu trebuie să facă nicio rambursare.

  Justificare

  Reflects the text at present under discussion in the Council.

  Amendamentul  25

  Propunere de directivă

  Articolul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Statele membre asigură că sunt interzise orice plăţi în avans, acordarea de garanţii, rezervarea de bani prin cardul de credit, recunoaşterea de manieră explicită a datoriilor sau orice alte plăţi efectuate de consumator către agentul economic sau orice alt terţ, înaintea perioadei pe parcursul căreia îşi poate exercita dreptul de retractare în conformitate cu articolul 5 alineatele de la (1) la (3).

  1. Statele membre se asigură că, pentru bunurile în proprietate periodică şi pentru produsele turistice contractate pe termen lung, sunt interzise orice plăţi în avans, acordarea de garanţii, rezervarea de bani în conturi bancare, recunoaşterea de manieră explicită a datoriilor sau orice alte plăţi efectuate de consumator către agentul economic sau orice alt terţ, înaintea perioadei pe durata căreia îşi poate exercita dreptul de denunţare unilaterală, în conformitate cu articolul 5 alineatele (1) -(3).

  2. Sunt interzise orice plăţi, acordarea de garanţii, rezervarea de bani prin cardurile de credit, recunoaşterea de manieră explicită a datoriilor sau orice alte plăţi efectuate de consumator către agentul economic sau orice alt terţ, în scopul revânzării, înainte de efectuarea efectivă a vânzării respective sau de rezilierea contractului pe alte căi.

  2. Sunt interzise orice plăţi în avans, acordarea de garanţii, rezervarea de bani prin cardurile de credit, recunoaşterea de manieră explicită a datoriilor sau orice alte plăţi efectuate de consumator către agentul economic sau orice alt terţ, în scopul revânzării, înainte de efectuarea efectivă a vânzării respective sau de rezilierea contractului pe alte căi.

  Justificare

  Aligns the original text with the version at present under discussion in the Council.

  Amendamentul  26

  Propunere de directivă

  Titlu (nou) de inserat după articolul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Secţiunea 2: Dispoziţii privind produsele de vacanţă cu acordare de facilităţi pe termen lung

  Amendamentul  27

  Propunere de directivă

  Articolul 6a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 6a

   

  Plăţi pentru produsele de vacanţă cu acordare de facilităţi pe termen lung

   

  Plăţile pentru produsele de vacanţă cu acordare de facilităţi pe un termen cuprins între 18 luni şi 10 ani se efectuează în trei tranşe egale, a doua şi a treia tranşă fiind plătite după expirarea a o treime şi, respectiv, două treimi din durata contractului.

   

  Plăţile pentru produsele de vacanţă cu acordare de facilităţi pe un termen care depăşeşte 10 ani se efectuează în cinci tranşe egale, a doua, a treia, a patra şi a cincia tranşă fiind plătite după expirarea a o cincime, două cincimi, trei cincimi şi, respectiv, patru cincimi din durata contractului.

  Justificare

  An abusive practice exists whereby customers are persuaded to pay large sums of money up front for long-term holiday products and the benefits promised turn out to be largely illusory. Given that the original sellers of those products may be untraceable or may have been wound up by the time that the consumer seeks redress, making any action brought by the consumer for breach of contract ineffectual, this system of staggered payment would afford a useful safeguard.

  Amendamentul  28

  Propunere de directivă

  Articolul 6b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 6b

   

  Fără a aduce atingere dreptului de retragere prevăzut la articolul 5, consumatorul poate să rezilieze unilateral un contract pentru un produs de vacanţă cu acordare de facilităţi pe termen lung fără a fi pasibil de penalităţi, notificându-şi decizia printr-un preaviz de patrusprezece zile, care expiră la sfârşitul fiecărui termen de plată parţială în sensul articolului 6a.

   

  Acest drept nu aduce atingere drepturilor de a rezilia un contract prevăzut în legislaţia aplicabilă.

  Amendamentul  29

  Propunere de directivă

  Articolul 6c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 6c

   

  Furnizorii de produse de vacanţă cu acordare de facilităţi pe termen lung încheie o asigurare de răspundere civilă care să îi acopere în cazul în care consumatorul utilizează o cale de atac pe motiv de neexecutare sau executare defectuoasă a obligaţiilor contractuale sau de nerespectare a acestora.

  Amendamentul  30

  Propunere de directivă

  Titlu (nou) de inserat după articolul 6c şi înainte de articolul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Secţiunea 3: Terminarea contractelor accesorii şi alte dispoziţii generale

  Amendamentul  31

  Propunere de directivă

  Articolul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. În cazul în care legislaţia aplicabilă contractului este legislaţia unui stat membru, statele membre asigură că nicio clauză din contract, prin care consumatorul renunţă la drepturile sale conferite de prezenta directivă, nu este de natură obligatorie pentru acesta.

  În cazul în care legislaţia aplicabilă contractului este legislaţia unui stat membru, statele membre asigură că consumatorul poate să nu renunţe la drepturile conferite de prezenta directivă, cu excepţia cazului în care prezenta directivă prevede altfel.

  2. Oricare ar fi legislaţia aplicabilă, consumatorul nu poate fi privat de protecţia conferită de prezenta directivă, dacă bunul imobil în cauză este situat pe teritoriul unui stat membru sau dacă contractul a fost încheiat într-un stat membru.

   

  Justificare

  This is now covered by the new Articles 8a and 8b.

  Amendamentul  32

  Propunere de directivă

  Articolul 8a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 8a

   

  Legislaţia aplicabilă şi jurisdicţia competentă

   

  1. Legea aplicabilă contractelor referitoare la bunurile de vacanţă în proprietate periodică sau la produsele turistice cu drept de folosinţă pe termen lung se determină în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. .../2008 (Roma I).

   

  2. Instanţa competentă în cauze legate de bunurile de vacanţă în proprietate periodică sau de produsele de vacanţă cu acordare de facilităţi pe termen lung, inclusiv de relaţiile colaterale sau subordonate acestora, se determină în conformitate cu Secţiunea 4, referitoare la contractele încheiate de consumatori, din Regulamentul (CE) nr. 44/2001, cu excepţia cazului în care litigiile poartă asupra existenţei, naturii sau sferei unui drept real.

  Justificare

  This clarification appears desirable in order to avoid unnecessary litigation and references to the European Court of Justice.

  Amendamentul  33

  Propunere de directivă

  Articolul 8b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 8b

   

  Dispoziţii imperative derogatorii

   

  Dispoziţiile prezentei directive referitoare la perioada de denunţare unilaterală şi la cerinţele legate de informare sunt considerate ca dispoziţii de la care nu se poate deroga prin contract, în sensul Regulamentului (CE) nr. .../2008 (Roma I).

  Justificare

  Clarifies the legal position.

  Amendamentul  34

  Propunere de directivă

  Anexa

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Informaţii menţionate la articolul 3 alineatul (2)

  Informaţii menţionate la articolul 3a alineatul (1)

   

  I. INFORMAŢII DESPRE AGENTUL ECONOMIC

  (a) Identitatea şi rezidenţa părţilor, inclusiv informaţiile specifice referitoare la statutul legal al agentului economic la momentul încheierii contractului, semnătura părţilor, precum şi data şi locul încheierii contractului;

  (a) Identitatea şi sediul agentului economic;

   

  II. INFORMAŢII DESPRE DREPTURILE DOBÂNDITE

  (b) natura exactă a dreptului care face obiectul contractului şi clauza care precizează condiţiile de exercitare a dreptului respectiv pe teritoriul statului membru/statelor membre în care este/sunt situat/situate bunul/bunurile în cauză; este necesar să se precizeze, de asemenea, dacă aceste condiţii au fost îndeplinite sau, în caz contrar, care sunt condiţiile care mai trebuie îndeplinite;

  (b) natura exactă a dreptului care face obiectul contractului şi clauza care precizează condiţiile de exercitare a dreptului respectiv pe teritoriul statului membru/statelor membre în care este/sunt situat/situate bunul/bunurile în cauză; este necesar să se precizeze, de asemenea, dacă aceste condiţii au fost îndeplinite sau, în caz contrar, care sunt condiţiile care mai trebuie îndeplinite;

  (c) în cazul în care contractul se referă la un bun imobil anume, o descriere adecvată a bunului în cauză şi amplasarea acestuia; în cazul în care contractul se referă la mai multe bunuri imobile (mai multe locuri de vilegiatură), o descriere adecvată a bunurilor şi amplasării acestora; în cazul în care contractul se referă la un loc de cazare altul decât un bun imobil, o descriere adecvată a locului de cazare respectiv şi a dotărilor acestuia;

   

  (d) serviciile în comun (de exemplu, electricitatea, apa, întreţinerea, colectarea deşeurilor) la care consumatorul are sau va avea acces şi condiţiile de acces;

   

  (e) instalaţiile comune, precum piscina, sauna etc. la care consumatorul are sau ar putea avea acces şi, acolo unde este cazul, condiţiile de acces;

   

  (f) modalităţile prin care sunt organizate întreţinerea şi reparaţiile locului de cazare, precum şi administrarea şi gestionarea acestuia; este necesar să se precizeze dacă poate influenţa consumatorul deciziile privind aceste aspecte şi cum poate lua parte la acestea;

   

  (g) o descriere adecvată a modalităţii prin care costurile vor fi alocate consumatorului, precum şi modalităţile şi termenele de respectat în cazul creşterii costurilor; acolo unde este cazul, informaţii privind existenţa oricăror cheltuieli, ipoteci, servituţi sau orice alt drept de retenţie care grevează asupra bunului imobiliar;

   

  (h) perioada exactă în care poate fi exercitat dreptul care face obiectul contractului şi, acolo unde este cazul, durata acesteia; data de la care consumatorul poate începe exercitarea dreptului care face obiectul contractului;

  (c) perioada exactă în care poate fi exercitat dreptul care face obiectul contractului şi, acolo unde este cazul, durata acesteia; data de la care consumatorul poate începe exercitarea dreptului care face obiectul contractului;

   

  (d) atunci când contractul conferă dreptul de a beneficia de o unitate de cazare situată într-un ansamblu cu mai multe unităţi de cazare, informaţii cu privire la restricţiile impuse consumatorului cu privire la ocuparea altor unităţi din cadrul ansamblului respectiv în alte perioade;

  (i) preţul pe care consumatorul trebuie să-l achite, o estimare a sumei pe care consumatorul trebuie să o achite pentru utilizarea instalaţiilor şi a serviciilor; baza de calcul a cheltuielilor referitoare la ocuparea bunului, cheltuielile legale obligatorii (de exemplu, taxe şi onorarii), precum şi cheltuielile administrative (de exemplu, gestiune, întreţinere şi reparaţii);

   

  (j) o clauză care precizează scutirea consumatorului de costuri sau obligaţii altele decât cele specificate în contract;

   

  (k) posibilitatea sau imposibilitatea de a participa la un program de schimb sau de revânzare a drepturilor contractuale, informaţiile referitoare la aceste programe, precum şi precizarea costurilor referitoare la revânzare şi schimb prin intermediul acestor sisteme;

   

  (l) precizarea limbii/limbilor care ar putea fi utilizate în comunicarea ulterioară referitoare la contract, de exemplu, în ceea ce priveşte deciziile de gestionare, creşterea costurilor şi tratarea întrebărilor şi reclamaţiilor;

   

  (m) informaţiile privind dreptul de retractare din contract şi consecinţele retractării, inclusiv indicaţia exactă a naturii sumei costurilor pe care consumatorul trebuie să le ramburseze în conformitate cu articolul 5 alineatul (5), în cazul în care îşi exercită dreptul de retractare; acolo unde este cazul, informaţiile privind modalităţile de reziliere a acordului de împrumut şi a contractului auxiliar în raport cu contractul, în cazul retractării din contract; informaţiile referitoare la consecinţele unei astfel de retractări;

   

  (n) informaţiile privind interdicţia plăţilor în avans pe perioada în decursul căreia consumatorul are dreptul de retractare din contract în conformitate cu articolul 5 alineatele de la (1) la (3);

   

  (o) precizarea persoanei căreia trebuie trimisă notificarea de retractare şi modalităţile trimiterii;

   

  (p) existenţa, conţinutul, controlul şi mijloacele de aplicare a codurilor de conduită;

   

  (q) posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor.

   

   

  III. INFORMAŢII DESPRE PROPRIETĂŢI

   

  (e) în cazul în care contractul se referă la un bun imobil anume, o descriere adecvată a bunului în cauză şi amplasarea acestuia; precum şi, dacă este cazul, detalii şi copii ale oricărui registru cadastral, registru public, cadastru sau extras echivalent privind bunul imobil respectiv; în cazul în care contractul se referă la mai multe bunuri imobile (mai multe locuri de vilegiatură), o descriere adecvată a bunurilor şi amplasării acestora; în cazul în care contractul se referă la un loc de cazare altul decât un bun imobil, o descriere adecvată a locului de cazare respectiv şi a dotărilor acestuia;

   

  (f) serviciile în comun (de exemplu, electricitatea, apa, întreţinerea, colectarea deşeurilor) la care consumatorul are sau va avea acces şi condiţiile de acces;

   

  (g) dacă este cazul, instalaţiile comune, precum piscina, sauna etc. la care consumatorul are sau ar putea avea acces şi condiţiile de acces.

   

  IV. INFORMAŢII DESPRE COSTURI

   

  (h) preţurile care trebuie plătite de consumator;

   

  (i) precizarea sumei pe care consumatorul trebuie să o plătească pentru servicii (de exemplu electricitate, apă, întreţinere, salubritate);

   

  (j) dacă este cazul, precizarea sumei pe care consumatorul trebuie să o plătească pentru dotările comune, cum ar fi piscina sau sauna, la care acesta are acces;

   

  (k) o descriere exactă a modului de calculare a tuturor costurilor asociate contractului de utilizare a bunurilor în proprietate periodică; modul în care acestea vor fi alocate consumatorilor, precum şi modalităţile şi termenele de respectat în cazul creşterii cheltuielilor; metoda de calculare a cheltuielilor legate de ocuparea bunului, cheltuielile legale obligatorii (de exemplu, taxe şi onorarii), precum şi cheltuielile administrative (de exemplu, gestiune, întreţinere şi reparaţii);

   

  (l) dacă este cazul, informaţii privind existenţa oricăror cheltuieli, ipoteci, servituţi sau orice alt drept de retenţie care grevează asupra unităţii de cazare;

   

  (m) o declaraţie care precizează scutirea consumatorului de costuri sau obligaţii altele decât cele specificate în contract;

   

  V. DREPTUL DE DENUNŢARE UNILATERALĂ ŞI ANULAREA CONTRACTULUI

   

  (n) informaţiile privind dreptul de denunţare unilaterală a contractului şi consecinţele acesteia; după caz, informaţii privind modalităţile de terminare a tuturor contractelor de credit şi a contractului accesoriu, dependent de contractul principal, în caz de retragere, precum şi consecinţele acesteia;

   

  (o) precizări cu privire la persoana căreia trebuie trimisă notificarea de denunţare unilaterală şi modalităţile trimiterii;

   

  (p) condiţiile de terminare a contractului, consecinţele acesteia şi informaţii privind costurile care revin consumatorului în urma terminării;

   

  (q) informaţiile privind interdicţia plăţilor în avans pe perioada în decursul căreia consumatorul are dreptul să denunţe unilateral contractul în conformitate cu articolul 5 alineatele (1)-(3);

   

  VI. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

   

  (r) informaţii privind modalităţile în care sunt organizate întreţinerea şi reparaţiile proprietăţii, precum şi administrarea şi gestionarea acesteia; este necesar să se precizeze dacă poate influenţa consumatorul deciziile privind aceste aspecte şi cum poate lua parte la acestea;

   

  (s) posibilitatea sau imposibilitatea de a participa la un sistem de schimb sau de revânzare a drepturilor contractuale, informaţiile referitoare la sistemul de schimb relevant, precum şi estimarea costurilor legate de revânzare şi schimb prin intermediul acestui sistem;

   

  (t) precizarea limbii/limbilor care ar putea fi utilizate în comunicarea ulterioară referitoare la contract, de exemplu, în ceea ce priveşte deciziile de gestionare, creşterea cheltuielilor şi tratarea întrebărilor şi reclamaţiilor;

   

  (u) dacă agentul economic se numără printre semnatarii codurilor de conduită, informaţii cu privire la aceste coduri;

   

  (w) dacă este cazul, informaţii privind posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor.

  Justificare

  Corresponds to the latest Council text. Provision of such information would further protect the consumer against false claims in respect of the ownership of or the title in property.

  Amendamentul  35

  Propunere de directivă

  Anexa II

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Cerinţe suplimentare privind locurile de cazare în construcţie, aşa cum sunt prevăzute la articolul 3

  Cerinţe suplimentare privind locurile de cazare în construcţie, aşa cum sunt prevăzute la articolul 3a

  (a) stadiul construcţiei locului de cazare şi al serviciilor care îl fac complet operaţional (conectarea la gaz, electricitate, apă şi telefon);

  (a) stadiul construcţiei unităţii de cazare, al serviciilor care o fac complet operaţională (conectarea la reţelele de gaz, electricitate, apă şi telefon) şi a tuturor dotărilor la care consumatorul va avea acces;

  (b) estimarea rezonabilă a termenului de finalizare a construcţiei locului de cazare şi al serviciilor care îl fac complet operaţional (conectarea la gaz, electricitate, apă şi telefon);

  (b) termenul de finalizare a construcţiei unităţii de cazare şi al serviciilor care o fac complet operaţională (conectarea la reţelele de gaz, electricitate, apă şi telefon), precum şi a tuturor dotărilor la care consumatorul va avea acces;

  (c) în cazul unui bun imobil anume, numărul autorizaţiei de construire, precum şi numele şi adresa completă a autorităţii/autorităţilor competente în domeniu;

  (c) dacă este cazul, numărul autorizaţiei de construire, precum şi numele şi adresa completă a autorităţii/autorităţilor competente în domeniu, atunci când contractul are ca obiect un bun imobil determinat;

  (d) garanţiile privind finalizarea construcţiei locului de cazare sau garanţiile privind rambursarea oricăror plăţi efectuate în cazul în care construcţia nu este terminată şi, acolo unde este cazul, condiţiile de aplicare a garanţiilor respective.

  (d) dacă este cazul, garanţiile privind finalizarea construcţiei locului de cazare sau garanţiile privind rambursarea oricăror plăţi efectuate în cazul în care construcţia nu este terminată şi, acolo unde este cazul, condiţiile de aplicare a garanţiilor respective.

  Justificare

  Corresponds to the latest Council text.

  Amendamentul  36

  Propunere de directivă

  Anexa III

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Informaţii menţionate la articolul 3 alineatul (2)

  Informaţii menţionate la articolul 3a alineatul (1)

   

  I. INFORMAŢII DESPRE AGENTUL ECONOMIC

  (a) Identitatea şi rezidenţa părţilor, inclusiv informaţiile specifice referitoare la statutul legal al agentului economic la momentul încheierii contractului, semnătura părţilor, precum şi data şi locul încheierii contractului;

  (a) Identitatea şi sediul agentului economic şi statutul său legal;

   

  II. INFORMAŢII DESPRE DREPTURILE DOBÂNDITE

  (b) natura exactă a dreptului care face obiectul contractului;

  (b) natura exactă şi conţinutul dreptului care face obiectul contractului, precum şi o descriere exactă a drepturilor conferite consumatorului conform contractului, inclusiv a restricţiilor privind capacitatea consumatorului de a beneficia de aceste drepturi (de exemplu, disponibilitatea limitată sau oferte în funcţie de ordinea sosirii, ori limitarea în timp a unei anumite reduceri);

  (c) perioada exactă în care poate fi exercitat dreptul care face obiectul contractului şi, acolo unde este cazul, durata acesteia; data de la care consumatorul poate începe exercitarea dreptului care face obiectul contractului;

  (c) perioada exactă în care poate fi exercitat dreptul care face obiectul contractului şi, acolo unde este cazul, durata acesteia; data de la care consumatorul poate începe exercitarea dreptului care face obiectul contractului;

   

  III. INFORMAŢII DESPRE COSTURI

  (d) preţurile care trebuie plătite de consumator;

  (d) preţul care trebuie plătit de consumator, inclusiv toate cheltuielile periodice;

  (e) o clauză care precizează scutirea consumatorului de costuri sau obligaţii altele decât cele specificate în contract;

  (e) o declaraţie care precizează scutirea consumatorului de costuri sau obligaţii altele decât cele specificate în contract;

  (f) precizarea limbii/limbilor care ar putea fi utilizate în comunicarea ulterioară referitoare la la contract, de exemplu, în ceea ce priveşte tratarea întrebărilor şi reclamaţiilor;

   

   

  IV. DREPTUL DE DENUNŢARE UNILATERALĂ ŞI ANULAREA CONTRACTULUI

  (g) informaţiile privind dreptul de retractare din contract şi consecinţele retractării, inclusiv indicaţia exactă a naturii sumei costurilor pe care consumatorul trebuie să le ramburseze în conformitate cu articolul 5 alineatul (5), în cazul în care îşi exercită dreptul de retractare; acolo unde este cazul, informaţiile privind modalităţile de reziliere a acordului de împrumut şi a contractului auxiliar în raport cu contractul, în cazul retractării din contract; informaţiile referitoare la consecinţele unei astfel de retractări;

  (f) informaţiile privind dreptul de denunţare unilaterală a contractului şi consecinţele acesteia; după caz, informaţii privind modalităţile de terminare a tuturor contractelor de credit şi a contractului accesoriu, dependent de contractul principal, în caz de retragere, precum şi consecinţele acesteia;

  (h) informaţiile privind interdicţia plăţilor în avans pe perioada în decursul căreia consumatorul are dreptul de retractare din contract în conformitate cu articolul 5 alineatele de la (1) la (3);

   

  (i) precizarea persoanei căreia trebuie trimisă notificarea de retractare şi modalităţile trimiterii;

  (g) precizări cu privire la persoana căreia trebuie trimisă notificarea de denunţare unilaterală şi modalităţile trimiterii;

   

  (h) condiţiile de terminare a contractului, consecinţele acesteia şi informaţii privind costurile aflate în sarcina consumatorului în urma terminării;

   

  (i) informaţiile privind interdicţia plăţilor în avans pe perioada în decursul căreia consumatorul are dreptul să denunţe unilateral contractul în conformitate cu articolul 5 alineatele (1)-(3);

   

  V. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

   

  (j) precizarea limbii/limbilor care ar putea fi utilizate în comunicarea ulterioară referitoare la contract, de exemplu, în ceea ce priveşte tratarea întrebărilor şi reclamaţiilor;

  (j) existenţa, conţinutul, controlul şi mijloacele de aplicare a codurilor de conduită;

  (k) dacă agentul economic se numără printre semnatarii codurilor de conduită, informaţii cu privire la aceste coduri;

  (k) posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor.

  (l) dacă este cazul, informaţii privind posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor.

  Justificare

  Takes over the latest Council text.

  Amendamentul  37

  Propunere de directivă

  Anexa IV

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Informaţii menţionate la articolul 3 alineatul (2)

  Informaţii menţionate la articolul 3a alineatul (1)

   

  I. INFORMAŢII DESPRE AGENTUL ECONOMIC

  (a) Identitatea şi rezidenţa părţilor, inclusiv informaţiile specifice referitoare la statutul legal al agentului economic la momentul încheierii contractului, semnătura părţilor, precum şi data şi locul încheierii contractului;

  (a) Identitatea şi sediul agentului economic şi statutul său legal;

   

  II. INFORMAŢII DESPRE SERVICIILE OFERITE

   

  (b) descrierea exactă a serviciilor care urmează să fie oferite în virtutea contractului (de exemplu, comercializare);

   

  III. INFORMAŢII DESPRE COSTURI

  (b) preţul care trebuie plătit de consumator pentru serviciile de revânzare;

  (c) preţul care trebuie plătit de consumator pentru serviciile de revânzare;

  (c) o clauză care precizează scutirea consumatorului de costuri sau obligaţii altele decât cele specificate în contract;

  (d) o declaraţie care precizează scutirea consumatorului de costuri sau obligaţii altele decât cele specificate în contract;

  (d) precizarea limbii/limbilor care ar putea fi utilizate în comunicarea cu agentul economic, de exemplu, în ceea ce priveşte tratarea întrebărilor şi reclamaţiilor;

   

   

  IV. DREPTUL DE DENUNŢARE UNILATERALĂ ŞI ANULAREA CONTRACTULUI

  (e) informaţiile privind dreptul de retractare din contract şi consecinţele retractării, inclusiv indicaţia exactă a naturii sumei costurilor pe care consumatorul trebuie să le ramburseze în conformitate cu articolul 5 alineatul (5), în cazul în care îşi exercită dreptul de retractare;

  (e) informaţiile privind dreptul de denunţare unilaterală a contractului de revânzare şi consecinţele acesteia;

  (f) informaţiile privind interdicţia plăţilor în avans până la momentul în care vânzarea a avut efectiv loc sau până când se pune capăt contractului prin alte mijloace;

   

  (g) precizarea persoanei căreia trebuie trimisă notificarea de retractare şi modalităţile trimiterii;

  (f) precizări cu privire la persoana căreia trebuie trimisă notificarea de denunţare unilaterală şi modalităţile trimiterii;

   

  (g) condiţiile de terminare a contractului, consecinţele acesteia şi informaţii privind costurile aflate în sarcina consumatorului în urma terminării;

   

  (h) informaţiile privind interdicţia plăţilor în avans până la momentul în care vânzarea a avut efectiv loc sau până când se pune capăt contractului prin alte mijloace;

   

  V. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

   

  (i) precizarea limbii/limbilor care ar putea fi utilizate în comunicarea cu agentul economic, de exemplu, în ceea ce priveşte tratarea întrebărilor şi reclamaţiilor;

  (h) existenţa, conţinutul, controlul şi mijloacele de aplicare a codurilor de conduită;

  (j) dacă agentul economic se numără printre semnatarii codurilor de conduită, informaţii cu privire la aceste coduri;

  (i) posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor.

  (k) dacă este cazul, informaţii privind posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor.

  Justificare

  Reflects the latest Council text.

  Amendamentul  38

  Propunere de directivă

  Anexa V

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Informaţii menţionate la articolul 3 alineatul (2)

  Informaţii menţionate la articolul 3a alineatul (1)

   

  I. INFORMAŢII DESPRE AGENTUL ECONOMIC

  (a) Identitatea şi rezidenţa părţilor, inclusiv informaţiile specifice referitoare la statutul legal al agentului economic la momentul încheierii contractului, semnătura părţilor, precum şi data şi locul încheierii contractului;

  (a) Identitatea şi sediul agentului economic şi statutul său legal;

   

  II. INFORMAŢII DESPRE DREPTURILE DOBÂNDITE

  (b) natura exactă a dreptului care face obiectul contractului;

  (b) natura exactă şi conţinutul dreptului care face obiectul contractului;

  (c) descrierea adecvată a bunurilor şi a amplasării acestora; în cazul în care contractul se referă la un loc de cazare altul decât un bun imobil, o descriere adecvată a locului de cazare respectiv şi a dotărilor acestuia;

  (c) o explicaţie a modului în care funcţionează sistemul de schimb şi a posibilităţilor şi modalităţilor de schimb, precum şi precizarea numărului de locuri de sejur disponibile şi al participanţilor la sistemul de schimb, inclusiv orice limitare a disponibilităţii unei unităţi de cazare desemnate de către consumator, de exemplu în sezonul de vârf, sau necesitatea de a rezerva cu mult timp înainte, indicarea oricăror restricţii ale drepturilor asupra bunurilor în proprietate periodică generate de participarea la un sistem de schimb, inclusiv, dacă este cazul, limitări legate de un număr de puncte alocate consumatorului sau deţinute de către acesta, precum şi un set de exemple de posibilităţi concrete de schimb;

  (d) perioada exactă în care poate fi exercitat dreptul care face obiectul contractului şi, acolo unde este cazul, durata acesteia; data de la care consumatorul poate începe exercitarea dreptului care face obiectul contractului;

  (d) perioada exactă în care poate fi exercitat dreptul care face obiectul contractului şi, acolo unde este cazul, durata acesteia; data de la care consumatorul poate începe exercitarea dreptului care face obiectul contractului;

   

  III. INFORMAŢII DESPRE PROPRIETĂŢI

   

  (e) descrierea adecvată a bunurilor şi a amplasării acestora; în cazul în care contractul se referă la un loc de cazare altul decât un bun imobil, o descriere adecvată a locului de cazare respectiv şi a dotărilor acestuia;

   

  IV. INFORMAŢII DESPRE COSTURI

  (e) preţul pe care consumatorul trebuie să-l achite, o estimare a sumei pe care consumatorul trebuie să o achite pentru utilizarea instalaţiilor şi a serviciilor; baza de calcul a cheltuielilor referitoare la ocuparea bunului, cheltuielile legale obligatorii (de exemplu, taxe şi onorarii), precum şi cheltuielile administrative (de exemplu, gestiune, întreţinere şi reparaţii);

  (f) preţul pe care consumatorul trebuie să-l achite pentru a participa la un sistem de schimb, toate cheltuielile de reînnoire şi preţul curent de plătit pentru fiecare schimb;

   

  (g) informaţii privind obligaţia agentului economic de a oferi detalii, înainte de realizarea schimbului, pentru fiecare schimb propus, cu privire la toate cheltuielile suplimentare legate de schimb care vor fi suportate de consumator;

  (f) o clauză care precizează scutirea consumatorului de costuri sau obligaţii altele decât cele specificate în contract;

  (h) o declaraţie care precizează scutirea consumatorului de costuri sau obligaţii altele decât cele specificate în contract;

  (g) precizarea limbii/limbilor care ar putea fi utilizate în comunicarea cu agentul economic, de exemplu, în ceea ce priveşte tratarea întrebărilor şi reclamaţiilor;

   

  (h) explicaţiile privind funcţionarea sistemului de schimb; posibilităţile şi modalităţile de schimb, numărul de locuri de sejur disponibile şi al participanţilor la sistemul de schimb, precum şi exemplele de posibilităţi concrete de schimb;

   

   

  V. DREPTUL DE DENUNŢARE UNILATERALĂ ŞI ANULAREA CONTRACTULUI

  (i) informaţiile privind dreptul de retractare din contract şi consecinţele retractării, inclusiv indicaţia exactă a naturii sumei costurilor pe care consumatorul trebuie să le ramburseze în conformitate cu articolul 5 alineatul (5), în cazul în care îşi exercită dreptul de retractare; acolo unde este cazul, informaţiile privind modalităţile de reziliere a acordului de împrumut şi a contractului auxiliar în raport cu contractul, în cazul retractării din contract; informaţiile referitoare la consecinţele unei astfel de retractări;

  (i) informaţiile privind dreptul de denunţare unilaterală a contractului şi consecinţele acesteia; după caz, informaţii privind modalităţile de terminare a tuturor contractelor de credit şi a contractului accesoriu, dependent de contractul principal, în caz de retragere, precum şi consecinţele acesteia;

   

  (j) precizări cu privire la persoana căreia trebuie trimisă notificarea de denunţare unilaterală şi modalităţile trimiterii;

  (j) informaţiile privind interdicţia plăţilor în avans pe perioada în decursul căreia consumatorul are dreptul de retractare din contract în conformitate cu articolul 5 alineatele de la (1) la (3);

  (k) informaţiile privind interdicţia plăţilor în avans pe perioada în decursul căreia consumatorul are dreptul să denunţe unilateral contractul în conformitate cu articolul 5 alineatele (1)-(3);

   

  VI. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

  (k) precizarea persoanei căreia trebuie trimisă notificarea de retractare şi modalităţile trimiterii;

   

   

  (l) precizarea limbii/limbilor care ar putea fi utilizate în comunicarea cu agentul economic, de exemplu, în ceea ce priveşte tratarea întrebărilor şi reclamaţiilor;

  (l) existenţa, conţinutul, controlul şi mijloacele de aplicare a codurilor de conduită;

  (m) dacă agentul economic se numără printre semnatarii codurilor de conduită, informaţii cu privire la aceste coduri;

  (m) posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor.

  (n) dacă este cazul, informaţii privind posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor.

  Justificare

  Corresponds to the latest Council text.

  PROCEDURA

  Titlu

  Protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte legate de produsele cu drept de utilizare pe durată limitată

  Referinţe

  COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

  Comisia competentă în fond

  IMCO

  Aviz emis de către

  Data anunţului în plen

  JURI

  21.6.2007

   

   

   

  Raportor pentru aviz

  Data numirii

  Antonio López-Istúriz White

  10.9.2007

   

   

  Examinare în comisie

  20.11.2007

  26.2.2008

   

   

  Data adoptării

  27.3.2008

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Membri titulari prezenţi la votul final

  Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Membri supleanţi prezenţi la votul final

  Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

  Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

  Gabriela Creţu

  AVIZ al Comisiei pentru transport şi turism (27.2.2008)

  destinat Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

  privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte legate de produsele de vacanţă cu drept de utilizare pe durată limitată şi pe termen lung, precum şi de revânzare şi schimb

  (COM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD))

  Raportor pentru aviz: Emanuel Jardim Fernandes

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Background:

  On 8 February 2007 the Commission embarked on a full-scale review of the acquis communautaire on consumer affairs, with the adoption of a Green Paper[1] setting out a number of possibilities for the reform of the acquis in that sphere, based on a mixed approach - horizontally, proposing an instrument for the systematic updating of the common aspects of the acquis; and, vertically, with the revision of aspects specific to particular sectors, including the revision of Directive 94/47/EC on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basis. In addition, Parliament, in its resolution of 4 July 2002[2], recommended that the Commission should take measures to deal with consumers' problems over timeshare products, basing its position on the consumer protection provisions of Article 153 of the Treaty.

  The Commission proposal:

  - Consultation of the interested parties:

  The consultation carried out by the Commission confirmed the existence of serious consumer problems related to long-term holiday products and to the mediation of resales, as well as, to a lesser extent, timeshare and exchanges.[3]. In addition, the less ambitious consultation carried out by the draftsman confirmed the presence of market imbalances: - as in the Commission's consultation, while different parties expressed different points of view, the majority agreed that the existing directive should be revised and did not believe that the current problems can be dealt with purely by improving the implementation of the existing text or via self-regulation mechanisms within the industry.

  - Justification and objectives of the Commission proposal:

  Since the adoption of Directive 94/47/EC, the market has evolved substantially in terms of supply and of the significant development of new products that are marketed in a similar fashion to and are in economic terms similar to timeshare. In general, these involve a substantial upfront payment plus subsequent payments linked to the use of holiday accommodation (alone, or in combination with other products). These products tend not to fall within the scope of Directive 94/47/EC, and this has led to significant problems for consumers and businesses.

  The Commission proposal consists essentially of alterations to the definitions and scope of Directive 94/47/EC, the aim being to extend its coverage to new types of holiday products and to clarify and update the requirements concerning the content and language of the information and contracts supplied to the consumer.

  Draftsman's position:

  The draftsman considers that the commercial activities covered by this directive are of major importance for tourism in the EU and, more specifically, for operators and consumers in the Union. The guiding thread in this opinion will therefore be the need to reinforce the position of the consumer in any transactions concerning the acquisition of user rights. The draftsman therefore, in line with the position expressed by Parliament in 2002, considers that Article 153 should be used in conjunction with the legal basis proposed by the Commission, with a view to ensuring a high level of consumer protection.

  In addition, the draftsman considers it necessary to expand and update the basic definitions of the directive, with a view to ensuring that it does not rapidly become out of date and reinforcing the language and information requirements relating to the Member States and the traders, so guaranteeing a more stable and transparent market. The consumer will thus benefit from more and better information and should therefore be spared any need to withdraw from a contract on grounds such as altered circumstances or failure by both sides to give sufficient information. The right of withdrawal should be exercised under clear conditions that do not involve additional costs.

  The draftsman also believes that, although it would be preferable to await a horizontal review of the acquis communautaire on consumer affairs, with a view to further clarifying definitions that are absolutely essential to the workings of an integrated market, as well as to the subsequent reinforcement of legal certainty for consumer protection, this is in fact not possible. The reason lies in the serious problems encountered by consumers in the exercise of their rights, especially at transnational level: this is due not to any lack of harmonised Community legislation in this area but to the absence of a clear Community legal framework - a framework which could usefully be complemented by national legal frameworks of a more stringent nature which would reward businesses and consumers having the correct attitudes.

  AMENDAMENTELE

  Comisia pentru transport şi turism recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

  Textul propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

  Amendamentul 1

  Preambul prima referire

  având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

  având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 95 şi 153,

  Justificare

  It is clear from Article 1 of the legislative proposal and from its legal context, i.e. the revision of the acquis communautaire in the area of consumer protection, that the objective of the proposal is to strengthen consumer protection and to harmonise legislation. The Commission's proposed legal basis should therefore be complemented with Article 153 of the Treaty, in line with Parliament's report of 2004 (2000/2208 (INI).

  Amendamentul 2

  Considerentul 3a (nou)

   

  (3a) (3a) Trebuie subliniată importanţa acestui sector pentru turismul european, iar Parlamentul European, în Rezoluţiile sale din 8 septembrie 2005 privind noile perspective şi provocări pentru turismul european durabil şi din 29 noiembrie 2007 privind o nouă politică europeană în domeniul turismului2, a menţionat deja necesitatea revizuirii Directivei 94/47/CE.

   

  ___________________

  1 JO C 193 E, 17.8.2006, p. 325.

  2 Texte adoptate, P6_TA(2007)0575.

  Justificare

  The European Parliament has always concerned itself with consumers’ rights as regards tourism. It is therefore appropriate that reference should be made to the two resolutions on this matter adopted during the current legislative term.

  Amendamentul 3

  Considerentul 4

  (4) Prezenta directivă nu trebuie să aducă prejudicii legislaţiei naţionale referitoare la înregistrarea bunurilor mobile sau imobile, la condiţiile de stabilire, la regimul de autorizaţii sau la cerinţele de permise, precum şi la determinarea naturii legale a drepturilor care fac obiectul contractelor care intră sub incidenţa prezentei directive.

  (4) Prezenta directivă nu trebuie să aducă prejudicii legislaţiei naţionale referitoare la înregistrarea bunurilor mobile sau imobile, la condiţiile de stabilire, la regimul de autorizaţii sau la cerinţele de permise, precum şi la determinarea naturii legale a drepturilor care fac obiectul contractelor care intră sub incidenţa prezentei directive, cu excepţia cazului în care legislaţiile în cauză sunt mai puţin stricte decât dispoziţiile prezentei directive în materie de protecţia consumatorilor, fără a aduce atingere obiectivelor care decurg din Tratat.

  Justificare

  The aim of this amendment is to strengthen one of the two objectives of the proposal for a directive, namely consumer protection, by establishing a minimum threshold for protection.

  Amendamentul 4

  Considerentul 16a (nou)

   

  (16a) În conformitate cu punctul (34) din Acordul interinstituţional pentru o mai bună legiferare1, statele membre sunt încurajate să întocmească, pentru ele însele şi în interesul Comunităţii, propriile tabele, care să ilustreze, pe cât posibil, corelaţia dintre prezenta directivă şi măsurile de transpunere şi să le facă publice.

  _________

  OJ C 321, 31.12.2003, p.1.

  Justificare

  This amendment concerns implementation of the interinstitutional agreement on better law-making (OJ C 321, 31.12.2003, p.1).

  Amendamentul 5

  Articolul 1 alineatul 2 teza introductivă

  (2) În domeniul în care prezenta directivă contribuie la apropierea legislaţiilor naţionale, statele membre pot continua să aplice dispoziţii naţionale mai stricte pentru a garanta consumatorilor un nivel de protecţie ridicat; dispoziţiile respective pot fi referitoare la:

  (2) În domeniul în care prezenta directivă contribuie la apropierea legislaţiilor naţionale, statele membre pot continua să aplice dispoziţii naţionale mai stricte pentru a garanta consumatorilor un nivel de protecţie ridicat, inclusiv dispoziţiile referitoare la:

  Justificare

  With a view to strengthening consumer protection, the aim of this amendment is to ensure that Member States can continue to apply more stringent national provisions, covering the areas mentioned in its articles but not necessarily only those areas.

  Amendamentul 6

  Articolul 2 alineatul 1 litera a

  (a) „utilizarea bunurilor imobile pe durată limitată” desemnează un contract cu durata de mai mult de un an, prin care consumatorul dobândeşte, cu titlu oneros, dreptul de a utiliza una sau mai multe cazări pentru mai mult de un sejur;

  (a) „utilizarea bunurilor imobile pe durată limitată” desemnează un contract cu durata de mai mult de un an, prin care consumatorul dobândeşte, cu titlu oneros, dreptul de a utiliza una sau mai multe cazări pentru mai mult de un sejur; aceste drepturi de utilizare includ, în special, drepturile contractuale implicite referitoare la carduri şi cluburi de vacanţă, carduri turistice şi altele de aceeaşi natură;

  Justificare

  Legal clarification aimed at a broader definition of the concept of timeshare, with a view to ensuring that the proposed legislation does not rapidly become out of date.

  Amendamentul 7

  Articolul 2 alineatul 1 litera c

  (c) „revânzare” desemnează un contract prin care un agent economic ajută, cu titlu oneros, un consumator să vândă sau să cumpere un produs de vacanţă cu drept de utilizare pe durată limitată sau pe termen lung;

  (c) „revânzare” desemnează un contract prin care un agent economic asistă, cu titlu oneros, un consumator în vânzarea sau cumpărarea unui produs de vacanţă cu drept de utilizare pe durată limitată sau pe termen lung;

  Justificare

  Legal clarification: the term 'assist' offers a more exact definition of the service provided and the trader/consumer relationship.

  Amendamentul 8

  Articolul 2 alineatul 1 litera fa (nouă)

   

  (fa) „suport durabil” desemnează orice instrument care permite consumatorilor să stocheze informaţii care le sunt adresate personal, dându-le posibilitatea să le acceseze cu uşurinţă pentru referinţe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată scopului informării respective şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate;

  Justificare

  This definition is identical to that contained in Article 2(f) of Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC (providing for more up-to-date forms of information resource).

  Amendamentul 9

  Articolul 2 alineatul 1 litera g

  (g) „contract auxiliar” desemnează orice contract subordonat altui contract.

  (g) „contract auxiliar” desemnează orice contract complementar altui contract.

  Justificare

  Legal clarification: 'complementary' offers a more accurate definition of the legal relationship between contracts, since an 'ancillary contract' is not always necessarily 'subordinated' to a main contract.

  Amendamentul 10

  Articolul 3 alineatul 1

  (1) Statele membre asigură că orice publicitate precizează posibilitatea obţinerii de informaţii în scris, aşa cum se prevede la alineatul 2, şi unde se pot obţine informaţiile respective.

  (1) Statele membre asigură că orice publicitate precizează posibilitatea obţinerii de informaţii în scris, pe hârtie sau pe alt suport durabil, aşa cum se prevede la alineatul 2, şi unde se pot obţine informaţiile respective.

  Justificare

  This definition is the same as that included in Article 2(f) of Directive 2002/65/EC and proposed for inclusion in Article 2(1)(fa) (new) of the proposal.

  Amendamentul 11

  Articolul 3 alineatul 2 teza introductivă

  (2) Agentul economic furnizează consumatorului în scris informaţiile cerute de acesta; în afara unei descrieri generale a produsului, informaţiile respective aduc precizări succinte privind cel puţin următoarele elemente, acolo unde este cazul:

  (2) Agentul economic furnizează consumatorului în scris, pe hârtie sau pe alt suport durabil, informaţiile cerute de acesta; în afara unei descrieri generale a produsului, informaţiile respective aduc precizări succinte privind cel puţin următoarele elemente:

  Justificare

  The aim of this amendment is:

  1) to use the same definition as in Directive 2002/65/EC, Article 2(f)(e):

  2) to ensure a high standard of consumer information and thus respond positively to the various complaints frequently made by consumers regarding the insufficient nature, both qualitatively and quantitatively, of the information available.

  Amendamentul 12

  Articolul 4 alineatul 1

  (1) Statele membre garantează existenţa contractului în formă scrisă, precum şi că acesta este redactat într-una din limbile oficiale ale Comunităţii, la alegerea consumatorului.

  (1) Statele membre garantează existenţa contractului în formă scrisă, pe hârtie sau pe alt suport durabil, precum şi că acesta este redactat în limba sau limbile statului membru în care este rezident sau al cărui cetăţean este consumatorul. Limba sau limbile în cauză trebuie, în orice caz, să figureze printre limbile oficiale ale Comunităţii, conform opţiunii consumatorului. Statul membru în care consumatorul este rezident poate, totuşi, să solicite ca informaţiile prevăzute la alineatul 2 să fie, în orice caz, redactate cel puţin în limba sau într-una din limbile consumatorului, care trebuie să figureze printre limbile oficiale ale Comunităţii şi ca agentul economic să pună la dispoziţia consumatorului o traducere recunoscută oficial a acestor informaţii în limba sau într-una dintre limbile statului membru în care se află bunul mobil sau imobil, care trebuie să figureze printre limbile oficiale ale Comunităţii.

  Justificare

  The aim of this amendment is:

  1) to act on the basis of the similar definition in Directive 2002/65/EC, Article 2(f)(e):

  2) in line with the Council's present informal position on the matter, to ensure that the language regime guarantees a high level of consumer protection while not imposing excessive costs on the sector.

  Amendamentul 13

  Articolul 4 alineatul 2 primul şi al doilea paragraf

  (2) Informaţiile în scris prevăzute la articolul 3 alineatul (2) fac parte integrantă din contract şi nu pot fi modificate decât cu acordul explicit al părţilor sau în cazul în care modificările rezultă din situaţii independente de voinţa agentului economic.

  (2) Informaţiile în scris, pe hârtie sau pe alt suport durabil, prevăzute la articolul 3 alineatul (2) fac parte integrantă din contract. Transmiterea acestora către consumator trebuie să aibă loc într-o manieră adecvată, obiectivă şi clară, folosindu-se caractere a căror mărime să permită o lecturare uşoară. Informaţiile în scris nu pot fi modificate decât în cazul în care modificările rezultă din circumstanţe neprevăzute, neaşteptate şi aflate în afara controlului agentului economic şi generează consecinţe pe care acesta nu le-ar fi putut evita, chiar dacă ar fi realizat toate demersurile posibile.

  Modificările rezultate din situaţii independente de voinţa agentului economic i se comunică în scris consumatorului, înainte de semnarea contractului.

  Aceste modificări sunt comunicate consumatorului în scris, pe hârtie sau pe alt suport durabil, înainte de încheierea contractului.

  Justificare

  The aim of this amendment is:

  1) to bring the text into line with Amendment 7;

  2) to ensure that the inclusion of substantial information is not a matter to be decided independently by one of the parties. Experience has shown that the expression 'unless the parties expressly agree otherwise' allows certain traders to propose, on a unilateral basis, membership contracts in which the consumer is induced unawares to accept that he has no access to the information, his interests thus being damaged.

  Amendamentul 14

  Articolul 4 alineatul 3a (nou)

   

  (3a) Consumatorul primeşte întotdeauna o copie a contractului pe hârtie sau pe alt suport durabil.

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure that the consumer receives as much information as possible, in the context of the objective of ensuring a high level of protection and a stable and transparent market.

  Amendamentul 15

  Articolul 5 alineatul 1

  1. Statele membre asigură că, după încheierea unui contract, consumatorul dispune de drept de retractare, fără să precizeze cauza, în termen de paisprezece zile de la semnarea contractului de ambele părţi sau de la semnarea unui contract preliminar de natură obligatorie de ambele părţi. În cazul în care ziua a paisprezecea este o sărbătoare legală, perioada este extinsă până la prima zi lucrătoare următoare.

  (1) Statele membre garantează că, după încheierea unui contract, consumatorul dispune de drept de retractare, fără să precizeze cauza, în termen neîntrerupt de douăzeci şi una de zile de la semnarea contractului definitiv de ambele părţi. În cazul în care ziua a douăzeci şi una este o sărbătoare legală, perioada este extinsă până la prima zi lucrătoare următoare.

  Justificare

  Sales of such properties often take place whilst the prospective purchase is on holiday and thus 14 days is too short for an objective assessment of whether the purchaser is serious in wishing to proceed with the purchase.

  Amendamentul 16

  Articolul 5 alineatul 2

  2. În cazul în care contractul nu conţine toate informaţiile prevăzute la literele de la (a) la (p) din anexa I şi de la (a) la (b) din anexa II, dar acestea sunt furnizate în scris în termen de trei luni de la semnarea contractului, perioada de retractare începe din ziua în care consumatorul primeşte informaţiile respective.

  (2) În cazul în care contractul nu conţine toate informaţiile prevăzute la literele de la (a) la (p) din anexa I şi de la (a) la (b) din anexa II, dar acestea sunt furnizate în scris, pe hârtie sau alt suport durabil, în termen de trei luni de la semnarea contractului, perioada de retractare începe din ziua în care consumatorul primeşte informaţiile respective. Dacă aceste informaţii nu sunt furnizate în termenul menţionat la acest alineat, contractul este nul.

  Justificare

  Clarification aimed at improving legal certainty in the text.

  Amendamentul 17

  Articolul 5 alineatul 3

  (3) În cazul în care informaţiile prevăzute la literele de la (a) la (p) din anexa I şi de la (a) la (b) din anexa II nu sunt furnizate în scris în termen de trei luni de la semnarea contractului, dreptul de retractare va expira după trei luni şi paisprezece zile de la data semnării contractului.

  eliminat

  Justificare

  It is proposed in Amendment 16 that should the information concerned not be provided within the deadline as stated, the contract shall be null and void. This makes a withdrawal period redundant.

  Amendamentul 18

  Articolul 5 alineatul 5

  (5) În cazul în care îşi exercită dreptul de retractare, consumatorul trebuie să ramburseze doar acele cheltuieli care, în conformitate cu legislaţia naţională, sunt contractate ca rezultat al concluziilor contractului şi al retractării de la contractul respectiv pentru formalităţi legale care trebuie îndeplinite imperativ înaintea termenului prevăzut la alineatul 1. Contractul menţionează de manieră explicită astfel de cheltuieli.

  eliminat

  Justificare

  The right to withdraw from a contract at will is an 'ex tunc' right, i.e. its effects have an influence on the date of signing of the contract. It follows that the trader cannot ask the consumer to meet costs relating to a contract that produces no effects. Experience has shown that frequently (and illegally), when a consumer exercises the right of withdrawal in good time, he is asked to meet administrative costs, a circumstance which tends to obstruct exercise of the right to withdraw at will.

  Amendamentul 19

  Articolul 5 alineatul 6

  6. În cazul în care îşi exercită dreptul de retractare prevăzut la alineatul 3, consumatorul nu trebuie să facă nicio rambursare.

  (6) În cazul în care îşi exercită dreptul de denunţare unilaterală, consumatorul nu trebuie să facă nicio rambursare.

  Justificare

  Legal clarification in line with Amendment 18.

  Amendamentul 20

  Articolul 6 alineatul 1

  1. Statele membre asigură că sunt interzise orice plăţi în avans, acordarea de garanţii, rezervarea de bani prin cardul de credit, recunoaşterea de manieră explicită a datoriilor sau orice alte plăţi efectuate de consumator către agentul economic sau orice alt terţ, înaintea perioadei pe parcursul căreia îşi poate exercita dreptul de retractare în conformitate cu articolul 5 alineatele de la (1) la (3).

  (1) Statele membre asigură că sunt interzise orice plăţi în avans, acordarea de garanţii, blocarea de bani în contul bancar sau pe cardul de credit sau de debit, recunoaşterea de manieră explicită a datoriilor sau orice alte plăţi efectuate de consumator către agentul economic sau orice alt terţ, înaintea perioadei pe parcursul căreia îşi poate exercita dreptul de retractare în conformitate cu articolul 5 alineatele de la (1) la (3).

  Justificare

  To cover different methods of deposit/payment guarantees.

  Amendamentul 21

  Articolul 6 alineatul 2

  2. Sunt interzise orice plăţi, acordarea de garanţii, rezervarea de bani prin cardurile de credit, recunoaşterea de manieră explicită a datoriilor sau orice alte plăţi efectuate de consumator către agentul economic sau orice alt terţ, în scopul revânzării, înainte de efectuarea efectivă a vânzării respective sau de rezilierea contractului pe alte căi.

  (2) Sunt interzise orice plăţi, acordarea de garanţii, blocarea de bani în conturi bancare sau pe cardul de credit sau de debit, recunoaşterea de manieră explicită a datoriilor sau orice alte plăţi efectuate de consumator către agentul economic sau orice alt terţ, în scopul revânzării, înainte de efectuarea efectivă a vânzării respective sau de rezilierea contractului pe alte căi.

  Justificare

  To cover different methods of deposit/payment guarantees.

  Amendamentul 22

  Articolul 7 alineatul 1

  1. Statele membre asigură că, în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retractare de la contractul de utilizare a bunurilor imobile pe durată limitată sau a produselor de vacanţă cu drept de utilizare pe termen lung, orice contract auxiliar, inclusiv de schimb, sunt reziliate în mod automat fără penalizări.

  (1) Statele membre asigură că, în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retractare de la contractul de utilizare a bunurilor imobile pe durată limitată sau a produselor de vacanţă cu drept de utilizare pe termen lung, orice contract auxiliar, inclusiv de schimb, încetează în mod automat, fără costuri pentru consumator.

  Justificare

  Legal and linguistic clarification.

  Amendamentul 23

  Articolul 7 alineatul 2

  2. În cazul în care preţul este acoperit în întregime sau parţial de un împrumut acordat consumatorului de către agentul economic sau de un terţ pe baza unui acord încheiat între acel terţ şi agentul economic, acordul de împrumut este reziliat fără penalizări, în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retractare de la contractul principal, aşa cum se prevede la articolul 5.

  2. În cazul în care preţul este acoperit în întregime sau parţial de un împrumut acordat consumatorului de către agentul economic sau de un terţ pe baza unui acord încheiat între acel terţ şi agentul economic, acordul de împrumut încetează fără costuri pentru consumator, în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retractare de la contractul principal.

  Justificare

  Legal and linguistic clarification.

  Amendamentul 24

  Articolul 9 alineatul 2 litera a

  (a) organismele publice sau reprezentanţii lor;

  (a) autorităţile şi organismele publice sau reprezentanţii lor;

  Justificare

  Clarification aimed at extending the range of organisations concerned.

  Amendamentul 25

  Articolul 10 alineatul 2a (nou)

   

  2a. Statele membre garantează punerea la dispoziţie a informaţiilor complete, precum şi accesul consumatorului şi al agentului economic la mecanismele juridice existente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială1, în ceea ce priveşte soluţionarea extrajudiciară a litigiilor în materie de protecţie a consumatorilor şi acţiunile în instanţă cu caracter judiciar sau administrativ.

  ________

  (1) JO L 12, 16.1.01, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul Consiliului (CE) nr.1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p.1).

  Justificare

  In view of their public character, full information on and access to the legal mechanisms available to consumer and trader under Regulation No 44/2001 of 22 December 2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters should be guaranteed by the Member States, the aim being to ensure a high level of consumer protection and a stable and transparent market.

  Amendamentul 26

  Anexa I litera c

  (c) în cazul în care contractul se referă la un bun imobil anume, o descriere adecvată a bunului în cauză şi amplasarea acestuia; în cazul în care contractul se referă la mai multe bunuri imobile (mai multe locuri de vilegiatură), o descriere adecvată a bunurilor şi amplasării acestora; în cazul în care contractul se referă la un loc de cazare altul decât un bun imobil, o descriere adecvată a locului de cazare respectiv şi a dotărilor acestuia;

  (c) în cazul în care contractul se referă la un bun imobil anume, o descriere adecvată a bunului în cauză, inclusiv a gradului de finisare, a obiectelor de mobilier şi instalaţiilor fixe şi a accesoriilor casnice, precum şi amplasarea bunului; în cazul în care contractul se referă la mai multe bunuri imobile (mai multe locuri de vilegiatură), o descriere adecvată a bunurilor şi amplasării acestora; în cazul în care contractul se referă la un loc de cazare altul decât un bun imobil, o descriere adecvată a locului de cazare respectiv şi a dotărilor acestuia;

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market.

  Amendamentul 27

  Anexa I litera ca (nouă)

   

  (ca) în cazurile în care contractul prevede dreptul de a ocupa unul dintr-o serie de bunuri aparţinând unui grup de bunuri, informaţii referitoare la restricţiile privind ocuparea bunului în cauză sau, atunci când este în vigoare un sistem bazat pe puncte, informaţii referitoare la necesitatea de a obţine mai multe puncte pentru a se permite ocuparea bunului în cauză;

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market.

  Amendamentul 28

  Anexa I litera cb (nouă)

   

  (cb) informaţiile furnizate de agentul economic includ detalii referitoare la eventualele restricţii privind utilizarea proprietăţii, restricţii privind urbanismul, precum şi toate detaliile referitoare la aprobările sau autorizaţiile de urbanism sau de construcţie care privesc proprietatea;

  Justificare

  To ensure that the property being sold has been built legally.

  Amendamentul 29

  Anexa I litera f

  (f) modalităţile prin care sunt organizate întreţinerea şi reparaţiile locului de cazare, precum şi administrarea şi gestionarea acestuia; este necesar să se precizeze dacă poate influenţa consumatorul deciziile privind aceste aspecte şi cum poate lua parte la acestea;

  (f) modalităţile prin care sunt organizate întreţinerea şi reparaţiile locului de cazare, precum şi administrarea şi gestionarea acestuia; este necesar să se clarifice responsabilităţile care revin părţilor şi să se precizeze dacă poate influenţa consumatorul deciziile privind aceste aspecte şi cum poate lua parte la acestea;

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market.

  Amendamentul 30

  Anexa I litera g

  (g) o descriere adecvată a modalităţii prin care costurile vor fi alocate consumatorului, precum şi modalităţile şi termenele de respectat în cazul creşterii costurilor; acolo unde este cazul, informaţii privind existenţa oricăror cheltuieli, ipoteci, servituţi sau orice alt drept de retenţie care grevează asupra bunului imobiliar;

  (g) o descriere adecvată a modalităţii prin care costurile vor fi alocate consumatorului, precum şi modalităţile şi termenele de respectat în cazul creşterii costurilor; acolo unde este cazul, informaţii privind existenţa oricăror cheltuieli, ipoteci, servituţi sau orice alt drept de retenţie care grevează asupra bunului imobiliar şi a altor drepturi care decurg din contract;

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market.

  Amendamentul 31

  Anexa I litera h

  (h) perioada exactă în care poate fi exercitat dreptul care face obiectul contractului şi, acolo unde este cazul, durata acesteia; data de la care consumatorul poate începe exercitarea dreptului care face obiectul contractului;

  (h) perioada exactă în care poate fi exercitat dreptul care face obiectul contractului şi, acolo unde este cazul, durata acesteia; data de la care consumatorul poate începe exercitarea dreptului care face obiectul contractului şi a dreptului de retractare;

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market.

  Amendamentul 32

  Anexa I litera i

  (i) preţul pe care consumatorul trebuie să-l achite, o estimare a sumei pe care consumatorul trebuie să o achite pentru utilizarea instalaţiilor şi a serviciilor; baza de calcul a cheltuielilor referitoare la ocuparea bunului, cheltuielile legale obligatorii (de exemplu, taxe şi onorarii), precum şi cheltuielile administrative (de exemplu, gestiune, întreţinere şi reparaţii);

  (i) preţul pe care consumatorul trebuie să-l achite, o estimare a sumei pe care consumatorul trebuie să o achite pentru utilizarea instalaţiilor şi a serviciilor; metoda de calcul a cheltuielilor referitoare la ocuparea bunului, cheltuielile legale obligatorii (de exemplu, taxe şi onorarii), precum şi cheltuielile administrative generale (de exemplu, gestiune, întreţinere şi reparaţii);

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market.

  Amendamentul 33

  Anexa I litera (j)

  (Does not affect EN version)

  Amendamentul 34

  Anexa I litera k

  (k) posibilitatea sau imposibilitatea de a participa la un program de schimb sau de revânzare a drepturilor contractuale, informaţiile referitoare la aceste programe, precum şi precizarea costurilor referitoare la revânzare şi schimb prin intermediul acestor sisteme;

  (k) posibilitatea sau imposibilitatea de a participa la un program de schimb sau de revânzare a drepturilor contractuale, informaţiile referitoare la aceste programe, precum şi precizarea costurilor referitoare la revânzare şi schimb prin intermediul acestor sisteme; obligativitatea furnizării informaţiilor menţionate în prezenta anexă se aplică mutatis mutandis drepturilor care fac obiectul schimbului sau revânzării;

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market.

  Amendamentul 35

  Anexa I litera m

  (m) informaţiile privind dreptul de retractare din contract şi consecinţele retractării, inclusiv indicaţia exactă a naturii sumei costurilor pe care consumatorul trebuie să le ramburseze în conformitate cu articolul 5 alineatul (5), în cazul în care îşi exercită dreptul de retractare; acolo unde este cazul, informaţiile privind modalităţile de reziliere a acordului de împrumut şi a contractului auxiliar în raport cu contractul, în cazul retractării din contract; informaţiile referitoare la consecinţele unei astfel de retractări;

  (m) informaţiile privind dreptul de retractare din contract şi consecinţele retractării, în cazul în care consumatorul îşi exercită acest drept; acolo unde este cazul, informaţiile privind modalităţile de reziliere a acordului de împrumut şi a contractului auxiliar în raport cu contractul, în cazul retractării din contract în conformitate cu articolul 5; informaţiile referitoare la consecinţele unei astfel de retractări;

  Justificare

  Legal clarification in line with Amendment 17.

  Amendamentul 36

  Anexa I litera p

  (p) existenţa, conţinutul, controlul şi mijloacele de aplicare a codurilor de conduită;

  (p) informaţii privind eventuala aplicabilitate a codurilor de conduită în cazul agentului economic şi căile de acces la conţinutul codurilor respective;

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market, and to provide for information to be given on whether the trader concerned is a signatory to any codes of conduct and on the means of access to their content.

  Amendamentul 37

  Anexa I litera q

  (q) posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor.

  (q) informaţii privind legislaţia aplicabilă contractului şi, dacă este cazul, informaţii privind posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor.

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market and to clarify the law applicable to the contract.

  Amendamentul 38

  Anexa II litera b

  (b) estimarea rezonabilă a termenului de finalizare a construcţiei locului de cazare şi al serviciilor care îl fac complet operaţional (conectarea la gaz, electricitate, apă şi telefon);

  (b) estimarea rezonabilă a termenului de finalizare a construcţiei locului de cazare şi a serviciilor care îl fac complet operaţional (conectarea la gaz, electricitate, apă şi telefon) şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării estimării rezonabile a termenului de finalizare;

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market.

  Amendamentul 39

  Anexa II litera ba (nouă)

   

  (ba) o clauză care precizează că nu există nicio altă cheltuială suportată de consumator şi nici obligaţii la care acesta să se supună, altele decât cele specificate în contract;

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market and to guarantee that no additional expenses or obligations are passed on to the consumer other than those specified in the contract.

  Amendamentul 40

  Anexa II litera d

  (d) garanţiile privind finalizarea construcţiei locului de cazare sau garanţiile privind rambursarea oricăror plăţi efectuate în cazul în care construcţia nu este terminată şi, acolo unde este cazul, condiţiile de aplicare a garanţiilor respective.

  (d) garanţiile privind finalizarea şi gradul de calitate al finalizării construcţiei locului de cazare sau garanţiile privind rambursarea oricăror plăţi efectuate în cazul în care construcţia nu este terminată şi, acolo unde este cazul, condiţiile de aplicare a garanţiilor respective.

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market and to provide for full compliance with the agreed standards of completion.

  Amendamentul 41

  Anexa III litera b

  (b) natura exactă a dreptului care face obiectul contractului;

  (b) natura exactă şi conţinutul dreptului care face obiectul contractului, inclusiv o descriere exactă a drepturilor conferite consumatorului prin contract şi a eventualelor restricţii aplicabile sau a ofertelor limitate sau a termenelor pentru anumite reduceri;

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market, as well as a clear and exact description of the rights governed by the contract.

  Amendamentul 42

  Anexa III litera d

  (d) preţurile care trebuie plătite de consumator;

  (d) preţurile totale care trebuie plătite de consumator;

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market, as well as a clear and exact description of the total price to be paid by the consumer.

  Amendamentul 43

  Anexa III litera ia (nouă)

   

  (ia) condiţiile şi consecinţele rezilierii contractului şi informaţii referitoare la responsabilitatea consumatorului în ceea ce priveşte costurile care decurg dintr-o astfel de reziliere;

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market, as well as to introduce the obligation to provide information on the possibilities, conditions and consequences of rescindment of the contract and on the consumer's liability as regards the costs arising from such rescindment.

  Amendamentul 44

  Anexa IV litera e

  (e) informaţiile privind dreptul de retractare din contract şi consecinţele retractării, inclusiv indicaţia exactă a naturii sumei costurilor pe care consumatorul trebuie să le ramburseze în conformitate cu articolul 5 alineatul (5), în cazul în care îşi exercită dreptul de retractare;

  (e) informaţiile privind dreptul de retractare din contract în conformitate cu articolul 5;

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market, as well as to introduce the obligation to provide information on the right to withdraw from the contract, pursuant to Article 5.

  Amendamentul 45

  Anexa IV litera ea (nouă)

   

  (ea) condiţiile şi consecinţele rezilierii contractului şi informaţii referitoare la responsabilitatea consumatorului în ceea ce priveşte costurile care decurg dintr-o astfel de reziliere;

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market, as well as to introduce the obligation to provide information on the possibilities, conditions and consequences of rescindment of the contract and on the consumer's liability as regards the costs arising from such rescindment.

  Amendamentul 46

  Anexa IV litera h

  (h) existenţa, conţinutul, controlul şi mijloacele de aplicare a codurilor de conduită;

  (h) informaţii privind eventuala aplicabilitate a codurilor de conduită în cazul agentului economic şi căile de acces la conţinutul codurilor respective;

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market, and to provide for information to be given on whether the trader concerned is a signatory to the codes of conduct and on the means of access to their content.

  Amendamentul 47

  Anexa IV litera i

  (i) posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor.

  (i) informaţii privind legislaţia aplicabilă contractului şi, dacă este cazul, informaţii privind posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor.

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market and to clarify the law applicable to the contract.

  Amendamentul 48

  Anexa IV litera ia (nouă)

   

  (ia) (ia) o clauză care precizează faptul că produsul este transmis liber de orice sarcini sau obligaţii.

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market and to provide for the transmission to be carried out free of fees or charges, under penalty of the consumers being deprived of their right, in the case, for example, of execution of a mortgage.

  Amendamentul 49

  Anexa V litera b

  (b) natura exactă a dreptului care face obiectul contractului;

  (b) natura exactă şi conţinutul dreptului care face obiectul contractului;

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market and to provide for the transmission to be carried out free of extra charges or responsibilities, under penalty of the consumers being deprived of their right, as in, for example, the case of the execution of a mortgage.

  Amendamentul 50

  Anexa V litera e

  (e) preţul pe care consumatorul trebuie să-l achite, o estimare a sumei pe care consumatorul trebuie să o achite pentru utilizarea instalaţiilor şi a serviciilor; baza de calcul a cheltuielilor referitoare la ocuparea bunului, cheltuielile legale obligatorii (de exemplu, taxe şi onorarii), precum şi cheltuielile administrative (de exemplu, gestiune, întreţinere şi reparaţii);

  (e) preţul pe care consumatorul trebuie să-l achite, o estimare a sumei pe care consumatorul trebuie să o achite pentru utilizarea instalaţiilor şi a serviciilor; metoda de calcul a cheltuielilor referitoare la ocuparea bunului, cheltuielile legale obligatorii (de exemplu, taxe şi onorarii), precum şi cheltuielile administrative generale (de exemplu, gestiune, întreţinere şi reparaţii);

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market

  Amendamentul 51

  Anexa V litera i

  (i) informaţiile privind dreptul de retractare din contract şi consecinţele retractării, inclusiv indicaţia exactă a naturii sumei costurilor pe care consumatorul trebuie să le ramburseze în conformitate cu articolul 5 alineatul (5), în cazul în care îşi exercită dreptul de retractare; acolo unde este cazul, informaţiile privind modalităţile de reziliere a acordului de împrumut şi a contractului auxiliar în raport cu contractul, în cazul retractării din contract; informaţiile referitoare la consecinţele unei astfel de retractări;

  (i) informaţiile privind dreptul de retractare din contract şi consecinţele retractării, în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retractare; acolo unde este cazul, informaţiile privind modalităţile de reziliere a acordului de împrumut şi a contractului auxiliar în raport cu contractul, în cazul retractării din contract în conformitate cu articolul 5; informaţiile referitoare la consecinţele unei astfel de retractări;

  Justificare

  Legal clarification in line with Amendment 17.

  Amendamentul 52

  Anexa V litera ia (nouă)

   

  (ia) (ia) o clauză care precizează faptul că produsul este transmis liber de orice sarcini sau obligaţii.

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market and to provide for the transmission to be carried out free of extra charges or responsibilities, under penalty of the consumers being deprived of their right, as in, for example, the case of the execution of a mortgage.

  Amendamentul 53

  Anexa V litera l

  (l) existenţa, conţinutul, controlul şi mijloacele de aplicare a codurilor de conduită;

  (l) informaţii privind eventuala aplicabilitate a codurilor de conduită în cazul agentului economic şi căile de acces la conţinutul codurilor respective;

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market, and to provide for information to be given on whether the trader concerned is a signatory to any codes of conduct and on the means of access to their content.

  Amendamentul 54

  Anexa V litera m

  (m) posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor.

  (m) informaţii privind legislaţia aplicabilă contractului şi, dacă este cazul, informaţii privind posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor.

  Justificare

  The aim of this amendment is to ensure a high level of consumer protection and an open, competitive and transparent market and to clarify the law applicable to the contract.

  PROCEDURA

  Titlu

  Protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte legate de produsele cu drept de utilizare pe durată limitată

  Referinţe

  COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

  Comisia competentă în fond

  IMCO

  Aviz emis de către

  Data anunţului în plen

  TRAN

  21.6.2007

   

   

   

  Raportor pentru aviz

  Data numirii

  Emanuel Jardim Fernandes

  3.7.2007

   

   

  Examinare în comisie

  23.1.2008

  25.2.2008

   

   

  Data adoptării

  26.2.2008

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  34

  1

  0

  Membri titulari prezenţi la votul final

  Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

  Membri supleanţi prezenţi la votul final

  Zsolt László Becsey, Philip Bradbourn, Anne E. Jensen, Helmuth Markov, Vladimír Remek, Leopold Józef Rutowicz, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

  • [1]  Green Paper on the review of the consumer acquis (COM (2006) 744).
  • [2]  European Parliament resolution (report by Manuel Medina Ortega) on the monitoring of Community policy on the protection of purchasers of the right to use immovable properties on a timeshare basis (Directive 94/47/EC) (2000/2208 (INI)).
  • [3]  See COM (2007) 303, p. 6.

  PROCEDURA

  Titlu

  Protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte legate de produsele cu drept de utilizare pe durată limitată

  Referinţe

  COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

  Data prezentării la PE

  7.6.2007

  Comisia competentă în fond

  Data anunţului în plen

  IMCO

  21.6.2007

  Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunţului în plen

  TRAN

  21.6.2007

  JURI

  21.6.2007

   

   

  Raportor(i)

  Data numirii

  Toine Manders

  16.7.2007

   

   

  Examinare în comisie

  13.9.2007

  3.10.2007

  22.11.2007

  23.1.2008

   

  25.3.2008

   

   

   

  Data adoptării

  19.5.2008

  Rezultatul votului final

  0: 26

  +: 0

  –: 0

  Membri titulari prezenţi la votul final

  Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Malinova Iotova, Graf Alexander Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Salvador Domingo Sanz Palacio, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

  Membri supleanţi prezenţi la votul final

  Giovanna Corda, Magor Imre Csibi, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Ian Hudghton, Othmar Karas

  Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

  Vladimir Urutchev