SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a dlhodobých dovolenkových produktov, ďalší predaj a výmenu

4.6.2008 - (KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)) - ***I

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajca: Toine Manders

Postup : 2007/0113(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0195/2008

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a dlhodobých dovolenkových produktov, ďalší predaj a výmenu

(KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0303),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0159/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre právne veci (A6‑0195/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie -1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-1a) keďže cestovný ruch zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v hospodárstvach členských štátov, odvetvie časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a dlhodobých dovolenkových produktov treba podnietiť k intenzívnejšiemu rastu a produktivite prijatím súboru minimálnych spoločných pravidiel;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Od prijatia smernice 94/47/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. októbra 1994 týkajúcej sa ochrany kupujúcich v súvislosti s niektorými prvkami zmlúv o kúpe práva na časovo vymedzené užívanie nehnuteľností došlo k vývoju v oblasti časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a na trhu sa objavili nové podobné produkty. Smernica 94/47/ES nepokrýva tieto nové produkty ani určité transakcie súvisiace s časovo vymedzeným užívaním nehnuteľností, ako napr. ďalší predaj a výmenu. Okrem toho skúsenosti pri uplatňovaní smernice 94/47/ES ukázali, že niektoré body už pokryté sú a nie je potrebné ich aktualizovať alebo objasňovať.

(1) Od prijatia smernice 94/47/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. októbra 1994 týkajúcej sa ochrany kupujúcich v súvislosti s niektorými prvkami zmlúv o kúpe práva na časovo vymedzené užívanie nehnuteľností došlo k vývoju v oblasti časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a na trhu sa objavili nové podobné produkty. Smernica 94/47/ES nepokrýva tieto nové produkty ani určité transakcie súvisiace s časovo vymedzeným užívaním nehnuteľností, ako napr. zmluvy o ďalšom predaji a výmene. Okrem toho skúsenosti s uplatňovaním smernice 94/47/ES ukázali, že niektoré už pokryté body treba aktualizovať alebo objasniť s cieľom predísť tomu, aby sa vyvíjali nové dovolenkové produkty, ktorých cieľom je obísť túto smernicu.

Odôvodnenie

Zosúladenie odôvodnenia s článkami 1 a 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) S cieľom prispieť k právnej istote a v plnej miere dosiahnuť výhody vnútorného trhu pre spotrebiteľov a obchod je potrebná ďalšia aproximácia príslušných zákonov členských štátov. Členské štáty by však mali mať naďalej možnosť uplatňovať prísnejšie pravidlá pri niektorých aspektoch.

(3) S cieľom prispieť k právnej istote a v plnej miere dosiahnuť výhody vnútorného trhu pre spotrebiteľov a obchod by sa určité aspekty uvádzania časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a dlhodobých dovolenkových produktov na trh, ich predaja a ďalšieho predaja, ako aj výmena časovo vymedzeného užívania majetku mali úplne zharmonizovať. Členské štáty by nemali mať možnosť zachovať alebo prijímať vnútroštátne právne predpisy v oblastiach, ktoré pokrýva táto smernica. Ak ide o otázky, ktoré nie sú pokryté v ustanoveniach tejto smernice, členské štáty by mali mať možnosť zachovať alebo prijímať vnútroštátne právne predpisy v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Táto smernica by nemala ovplyvniť vnútroštátne právne predpisy súvisiace s registráciou nehnuteľného alebo hnuteľného majetku, podmienkami režimov fungovania a povoľovania alebo udeľovania povolení, určovaním právneho charakteru práv, ktoré sú predmetom zmlúv pokrytých touto smernicou.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zosúladenie odôvodnenia s článkom 1 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Mali by sa jasne definovať rôzne produkty pokryté touto smernicou a objasniť a aktualizovať ustanovenia týkajúce sa predbežných informácií o zmluve.

(5) Typy produktov pokryté touto smernicou by sa mali jasne definovať tak, aby sa zabránilo obchádzaniu jej ustanovení,najmä by sa mali objasniť a aktualizovať ustanovenia týkajúce sa predbežných informácií o zmluve, zmluvy a lehoty na odstúpenie.

Odôvodnenie

Problémom súčasnej smernice je, že bezohľadné agentúry príliš ľahko obchádzajú jej ustanovenia. Nová smernica by mala byť čo najjednoznačnejšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Za zmluvu o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností a iného majetku sa nepovažujú viacnásobné rezervácie hotelovej izby v prípade, ak je zmluva uzatvorená na obdobie kratšie ako jeden rok. Do rozsahu pôsobnosti nie sú zahrnuté ani bežné zmluvy o prenájme, pretože tie sa týkajú jedného nepretržitého obdobia ubytovania a nie viacerých období.

Odôvodnenie

Zníženie obdobia na jeden rok by mohlo viesť k zahrnutiu transakcií, ktoré nemajú byť predmetom právnej úpravy, ako napr. predbežných hotelových rezervácií vyžadujúcich platbu vopred alebo niektorých systémov hotelových kupónov s dobou platnosti viac ako jeden rok. Tieto výnimky by sa mali výslovne spomenúť, aby nedošlo k mylnému výkladu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5b) Definícia dlhodobého dovolenkového produktu zahŕňa zmluvy, kde sa právo nadobúda za odplatu. Preto by nemali byť pokryté bežné vernostné programy, ktoré ponúkajú zľavy na pobyt v hoteloch určitej hotelovej siete v budúcnosti, t. j. „kupóny na zľavu“ alebo „hotelové šeky“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Spotrebiteľ by mal mať právo vybrať si jazyk týchto predbežných informácií a zmluvy.

(6) Spotrebiteľ by mal mať právo vybrať si jazyk týchto predbežných informácií a zmluvy medzi jazykom alebo jedným z jazykov členského štátu, v ktorom má bydlisko a jazykom alebo jedným z jazykov členského štátu, ktorého je občanom, pričom tento jazyk alebo tieto jazyky sú úradnými jazykmi Spoločenstva. Členský štát, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko, však môže požadovať, aby zmluva bola spísaná vo všetkých prípadoch prinajmenšom v jeho jazyku alebo jazykoch, ktoré musia byť úradnými jazykmi Spoločenstva, a aby obchodník poskytol spotrebiteľovi úradný preklad zmluvy v jazyku alebo v jednom z jazykov členského štátu, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, pričom tento jazyk alebo jazyky musia byť úradnými jazykmi Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) Obchodník poskytne spotrebiteľovi kontrolný zoznam s cieľom umožniť spotrebiteľom všeobecne porozumieť ochrane, ktorú poskytuje táto smernica; zoznam by sa mal zakladať na štandardných formulároch dostupných vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Odôvodnenie

Zmluva musí obsahovať kontrolný zoznam s cieľom upriamiť pozornosť spotrebiteľov a uľahčiť im porozumenie práva na odstúpenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 6b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6b) S ohľadom na jestvujúce medzery v regulácii a chýbajúce harmonizované právne predpisy sú členské štáty a Komisia vyzvané, aby pracovali na vytvorení modelovej zmluvy obsahujúcej všetky základné a nevyhnutné ustanovenia vo všetkých úradných jazykoch Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Aby spotrebitelia mali možnosť v plnej miere pochopiť, aké majú povinnosti a práva podľa zmluvy, mala by im byť udelená lehota, počas ktorej budú môcť od zmluvy odstúpiť bez opodstatnenia svojho rozhodnutia. V súčasnosti je dĺžka tejto lehoty v jednotlivých štátoch rôzna a na základe skúseností dĺžka ustanovená v smernici 94/47/ES nie je dostatočná. Táto lehota by sa preto mala predĺžiť a zharmonizovať.

(7) Aby spotrebitelia mali možnosť v plnej miere pochopiť, aké majú povinnosti a práva podľa zmluvy, mala by im byť poskytnutá lehota, počas ktorej budú môcť od zmluvy odstúpiť bez opodstatnenia svojho rozhodnutia. V súčasnosti je dĺžka tejto lehoty v jednotlivých štátoch rôzna. S cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa a väčšiu zrozumiteľnosť pre spotrebiteľov a odvetvie by sa táto lehota mala zharmonizovať.

Odôvodnenie

Objasnenie znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Mal by sa objasniť zákaz vyberania zálohových platieb zo strany obchodníkov a tretích strán pred ukončením lehoty na odstúpenie od zmluvy s cieľom zlepšiť ochranu spotrebiteľa. Pri ďalšom predaji by sa mal zákaz na vyberanie zálohových platieb uplatňovať dovtedy, kým sa neuskutoční samotný predaj alebo kým neskončí zmluva o ďalšom predaji.

(8) Mal by sa objasniť zákaz vyberania zálohových platieb zo strany obchodníkov a tretích strán pred ukončením lehoty na odstúpenie od zmluvy s cieľom zlepšiť ochranu spotrebiteľa.

Odôvodnenie

Zosúladenie odôvodnenia s článkom 6 a objasnenie znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) V prípade doplnkových zmlúv by sa zákaz výberu zálohových platieb mal uplatniť, len ak sa doplnková zmluva uzatvára počas lehoty na odstúpenie od hlavnej zmluvy, ku ktorej sa vzťahuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8b) Okrem toho v prípade zmlúv o ďalšom predaji by zákaz výberu zálohových platieb mal platiť, až kým sa neuskutoční samotný predaj alebo kým sa neukončí zmluva o ďalšom predaji.

Odôvodnenie

Zosúladenie odôvodnenia s článkom 6 a objasnenie znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Odôvodnenie 8c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8c) Vzhľadom na povahu problému, ktorému v súčasnosti čelia zákazníci, by bolo na prospech spotrebiteľov i odvetvia, ak by obchodníci v oblasti dlhodobých dovolenkových produktov mali záväzok poskytnúť dostatočné dôkazy o finančnom zabezpečení v prípade platobnej neschopnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V prípade odstúpenia od zmluvy, kde je cena v plnej miere alebo čiastočne pokrytá úverom, ktorý spotrebiteľovi zaručí obchodník alebo tretia strana na základe dohody medzi touto treťou stranou a obchodníkom, by sa mala úverová zmluva ukončiť bez pokuty. To isté by malo platiť v prípade doplnkových zmlúv týkajúcich sa členstva vo výmenných systémoch.

(9) V prípade odstúpenia od zmluvy, kde je cena v plnej miere alebo čiastočne pokrytá úverom, ktorý spotrebiteľovi poskytne obchodník alebo tretia strana na základe dohody medzi touto treťou stranou a obchodníkom, by sa úverová zmluva mala ukončiť bez nákladov pre spotrebiteľa. To isté by malo platiť v prípade doplnkových zmlúv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Spotrebiteľovi by mala byť poskytnutá ochrana podľa tejto smernice. To by sa malo vzťahovať aj na prípady, keď právne predpisy nečlenského štátu sú predpismi uplatniteľnými na túto zmluvu.

(10) Spotrebiteľovi by mala byť poskytnutá ochrana podľa tejto smernice. To by sa malo vzťahovať aj na prípady, keď je právom uplatniteľným na túto zmluvu právo tretej krajiny a samotná nehnuteľnosť sa nachádza v členskom štáte Európskej únie. Na tento účel by sa ustanovenia tejto smernice týkajúce sa lehoty na odstúpenie a informačných povinností mali považovať za ustanovenia, od ktorých sa v zmysle nariadenia (ES) č. …/2008 Európskeho parlamentu a Rady z ... o práve uplatniteľnom na zmluvné záväzky (Rím I)1 nemožno odchýliť zmluvou.

 

____________________

1 Ú. v. EÚ L XX, xx.xx.xx, s. x.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Je potrebné zabezpečiť, aby osoby alebo organizácie, ktoré majú v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov zákonný podiel na tejto veci, mali právne nápravné opatrenia na začatie procesu proti prípadom porušenia tejto smernice.

(12) Je potrebné zabezpečiť, aby osoby alebo organizácie (vrátane prípadného vnútroštátneho alebo európskeho orgánu vydávajúceho povolenia, ktorý reguluje produkty spadajúce do pôsobnosti tejto smernice), ktoré majú v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov EÚ legitímny záujem na tejto veci, mali k dispozícii právne prostriedky na začatie konania proti prípadom porušenia tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) Právo uplatniteľné na zmluvy týkajúce sa časovo vymedzených práv na užívanie nehnuteľností alebo dlhodobých dovolenkových produktov sa stanoví v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. …/2008 (Rím I). Súdy, ktoré majú právomoc rozhodovať v konaniach týkajúcich sa časovo vymedzených práv na užívanie nehnuteľností alebo dlhodobých dovolenkových produktov vrátane akýchkoľvek súvisiacich vedľajších alebo doplnkových vzťahov, by sa mali určiť v súlade s oddielom 4 Právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach1 (nariadenie Brusel I) s výnimkou prípadov, keď predmetom sporu je existencia, povaha alebo rozsah vecného práva.

 

_______________

1 Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

Odôvodnenie

Akékoľvek pochybnosti týkajúce sa súdnej príslušnosti by sa mali odstrániť, aby sa predišlo zbytočným sporom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli spotrebitelia účinne informovaní o vnútroštátnych ustanoveniach transponujúcich túto smernicu a podporiť obchodníkov v poskytovaní informácií o svojich kódexoch správania platných v tejto oblasti.

(14) Spotrebitelia by mali byť účinne informovaní o svojich právach podľa tejto smernice. Obchodníci by mali informovať spotrebiteľov o svojich kódexoch správania platných v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Členské štáty by mali povzbudzovať hospodárske subjekty, aby zriaďovali pobočky (v EÚ) s cieľom zabezpečiť vytvorenie a správu kódexov správania v úzkej spolupráci s určenými úradmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16a) V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva1 by členské štáty mali pre svoje vlastné potreby a v záujme Spoločenstva vypracovať a zverejniť vlastné tabuľky, ktoré budú podľa možnosti čo najlepšie ilustrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

_________

Ú. v. EÚ C 321, 31. 12. 2003, s. 1.

Odôvodnenie

Tento PDN sa týka implementácie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ C 231, 31.12.2003, s. 1).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Táto smernica sa vzťahuje na ochranu spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty marketingu a predaja časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a dlhodobých dovolenkových produktov. Vzťahuje sa takisto na ďalší predaj časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a dlhodobých dovolenkových produktov, ako aj na výmenu časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a iného majetku.

1. Účelom tejto smernice je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a dosiahnuť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa harmonizáciou zákonov, nariadení a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o určité aspekty uvádzania na trh, predaja a ďalšieho predaja časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a dlhodobých dovolenkových produktov, ako aj o výmenu časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a iného majetku.

Táto smernica sa uplatňuje na transakcie medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi.

Táto smernica sa uplatňuje na transakcie medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi.

Táto smernica neovplyvňuje vnútroštátne právne predpisy, keďže sa v nej ustanovujú všeobecné zmluvné právne nápravné opatrenia, ktorými sa spotrebiteľom umožňuje ukončiť zmluvu.

2. Táto smernica neovplyvňuje vnútroštátne právne predpisy ustanovujúce:

 

všeobecné opravné prostriedky pre zmluvné právo,

– vnútroštátne pravidlá týkajúce sa registrácie a prevodu hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, podmienok usadenia sa a režimov povoľovania,

– určovanie právneho charakteru práv, ktoré sú predmetom zmlúv pokrytých touto smernicou.

2. Členské štáty môžu naďalej uplatňovať vnútroštátne ustanovenia v oblasti aproximovanej touto smernicou, ktoré sú prísnejšie a tým zabezpečujú vyšší stupeň ochrany spotrebiteľa. Vzťahujú sa na:

 

a) východiskový bod práva na odstúpenie;

 

b) formy uplatňovania práva na odstúpenie;

 

c) vplyvy uplatňovania práva na odstúpenie.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) „timeshare (časovo vymedzené užívanie nehnuteľností a iného majetku)“ znamená zmluvu na obdobie viac ako jeden rok, prostredníctvom ktorej spotrebiteľ za kompenzáciu nadobúda právo využiť jedno alebo viac ubytovacích zariadení viac ako na jedno obdobie.

a) „zmluva o timeshare (časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností a iného majetku)“ je zmluva uzatvorená na obdobie viac ako jeden rok, prostredníctvom ktorej spotrebiteľ za odplatu nadobúda právo opakovane využiť ubytovacie zariadenie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) „dlhodobý dovolenkový produktznamená zmluvu na obdobie viac ako jeden rok, prostredníctvom ktorej spotrebiteľ nadobúda za kompenzáciu hlavne právo získať zľavy alebo iné výhody pri ubytovaní, a to v spojení s cestou alebo inými službami alebo bez nich;

b) „zmluva o dlhodobom dovolenkovom produkteje zmluva uzatvorená na obdobie dlhšie ako jeden rok, prostredníctvom ktorej spotrebiteľ nadobúda za odplatu najmä právo získať zľavy alebo iné výhody pri ubytovaní, či už s príslušenstvom alebo bez neho, a to samostatne alebo v spojení s cestovnými alebo inými službami;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) „výmenaznamená zmluvu, podľa ktorej sa spotrebiteľ za kompenzáciu stáva členom schémy, ktorá mu umožňuje zmeniť miesto a/alebo čas svojho podielu timeshare (časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a iného majetku) formou výmeny;

d) „zmluva o výmeneje doplnková zmluva, prostredníctvom ktorej sa spotrebiteľ za odplatu stáva členom výmenného systému, ktorý mu umožňuje prístup k ubytovaniu alebo iným službám s pridanou hodnotou výmenou za to, že iným poskytne dočasný prístup k výhodám plynúcim z jeho práv na časovo vymedzené užívanie nehnuteľností a iného majetku;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) „doplnková zmluva“ znamená zmluvu, ktorá je podriadená inej zmluve.

g) „doplnková zmluva“ je zmluva, ktorá súvisí s hlavnou zmluvou o časovo vymedzenom užívaní majetku alebo zmluvou o dlhodobom dovolenkovom produkte;

Odôvodnenie

Z právneho hľadiska sa výraz „súvisí“ zdá byť vhodnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ga) „trvalý nosič“ je každý nástroj, ktorý spotrebiteľovi umožňuje uchovávať informácie, ktoré mu boli osobne adresované, spôsobom dostupným pre budúce použitie po dobu zodpovedajúcu účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť právnu istotu spotrebiteľa a obchodníka je potrebná jasnejšia definícia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno gb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

gb) „kódex správania“ je dohoda alebo súbor pravidiel neupravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením členského štátu, ktoré definujú správanie obchodníkov, ktorí sa zaviazali dodržiavať tento kódex vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám alebo obchodným odvetviam.

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť právnu istotu spotrebiteľa a obchodníka je potrebná jasnejšia definícia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Článok 3 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa každou reklamou vyjadrila možnosť získania písomných informácií uvedených v odseku 2 s uvedením, kde tieto informácie možno získať.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa v každej reklame jasným spôsobom uviedlo, že každá ponuka obchodníka na uzavretie zmluvy bude obsahovať informácie uvedené v odseku 2, ako aj spôsob, ako možno tieto informácie získať.

2. Obchodník poskytne spotrebiteľovi, ktorý informácie žiada. písomné informácie, ktoré okrem všeobecného opisu produktu zahŕňajú v prípade potreby aspoň stručné a presné informácie o týchto skutočnostiach:

2. V dostatočnom časovom predstihu predtým, ako sa spotrebiteľ zaviaže na základe zmluvy, obchodník poskytne spotrebiteľovi jasné a výstižné písomné informácie podľa možnosti o všeobecnom opise produktu, o práve na odstúpenie uvedenom v článku 5 a o zákaze výberu zálohových platieb počas lehoty na odstúpenie. Okrem toho dostane spotrebiteľ informácie podľa možnosti o týchto skutočnostiach:

a) v prípade časovo obmedzeného užívania nehnuteľností a iného majetku informácie stanovené v prílohe I a ak sa zmluva týka ubytovacieho zariadenia vo výstavbe, informácie stanovené v prílohe II;

a) v prípade zmluvy o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností a iného majetku informácie stanovené v prílohe I, a ak sa zmluva týka ubytovacieho zariadenia vo výstavbe, informácie stanovené v prílohe II;

b) v prípade dlhodobého dovolenkového produktu informácie stanovené v prílohe III;

b) v prípade zmluvy o dlhodobom dovolenkovom produkte informácie stanovené v prílohe III;

c) v prípade ďalšieho predaja informácie stanovené v prílohe IV;

c) v prípade zmluvy o ďalšom predaji informácie stanovené v prílohe IV;

d) v prípade výmeny informácie stanovené v prílohe V;

d) v prípade zmluvy o výmene informácie stanovené v prílohe V.

 

Obchodník poskytuje informácie bezplatne a v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Obchodník poskytne spotrebiteľovi v rovnakom čase a v rovnakej forme ako informácie uvedené v odseku 2 aj informácie o tom, že v súlade s medzinárodným právom súkromným sa zmluva môže riadiť iným právom ako vnútroštátnym právom členského štátu spotrebiteľa a pre prípadné spory môžu byť príslušné iné súdy než súd v mieste trvalého alebo obvyklého bydliska spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade ďalšieho predaja sa povinnosť obchodníka poskytovať informácie v zmysle odseku 2 vzťahuje na spotrebiteľa, ktorý môže byť zmluvnou stranou v zmluve o ďalšom predaji.

3. V prípade zmluvy o ďalšom predaji sa povinnosť obchodníka poskytovať informácie v zmysle odseku 2 vzťahuje na spotrebiteľa, ktorý môže byť zmluvnou stranou v zmluve o ďalšom predaji.

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s článkom 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Informácie uvedené v odseku 2 sa pripravia v jednom z úradných jazykov Spoločenstva na základe výberu spotrebiteľa.

4. Členské štáty zabezpečia, že informácie uvedené v odseku 2 sú v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči, že veľkosť písma je ľahko čitateľná a že sú pripravené podľa výberu spotrebiteľa v jazyku alebo v jednom z jazykov členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko alebo v jazyku alebo v jednom z jazykov členského štátu, ktorého je občanom, pričom tento jazyk alebo jazyky sú úradnými jazykmi Spoločenstva. Členský štát, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko, však môže požadovať, aby zmluva bola spísaná vo všetkých prípadoch prinajmenšom v jeho jazyku alebo jazykoch, ktoré musia byť úradnými jazykmi Spoločenstva, a aby obchodník poskytol spotrebiteľovi úradný preklad zmluvy v jazyku alebo v jednom z jazykov členského štátu, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, pričom tento jazyk alebo jazyky musia byť úradnými jazykmi Spoločenstva.

Odôvodnenie

Spotrebiteľ bude mať len zriedka možnosť, aby obchodníkovi vnútil svoj slobodný výber. Možnosť voľby by mala byť medzi jazykom (jazykmi) členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko a jazykom (jazykmi) členského štátu, ktorého je občanom. Okrem toho treba zohľadniť potrebu monitorovať uplatňovanie tejto smernice najmä v členských štátoch, kde zmluvy o časovo vymedzenom užívaní majetku podliehajú povinnosti notárskej registrácie. V súlade s tým by sa mal zachovať jazykový režim stanovený v smernici 94/47.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zmluva

Spoločné ustanovenia pre hlavné a doplnkové zmluvy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, že zmluva sa vyhotoví písomne a v jednom z úradných jazykov Spoločenstva na základe výberu spotrebiteľa.

4. Členské štáty zabezpečia, že zmluva je v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči, že veľkosť písma je ľahko čitateľná a že je vyhotovená podľa výberu spotrebiteľa v jazyku alebo v jednom z jazykov členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko alebo v jazyku alebo v jednom z jazykov členského štátu, ktorého je občanom, pričom tento jazyk alebo jazyky sú úradnými jazykmi Spoločenstva. Členský štát, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko, však môže požadovať, aby zmluva bola spísaná vo všetkých prípadoch prinajmenšom v jeho jazyku alebo jazykoch, ktoré musia byť úradnými jazykmi Spoločenstva, a aby obchodník poskytol spotrebiteľovi úradný preklad zmluvy v jazyku alebo v jednom z jazykov členského štátu, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, pričom tento jazyk alebo jazyky musia byť úradnými jazykmi Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Písomné informácie uvedené v článku 3 ods. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nemenia sa, pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú inak alebo pokiaľ tieto zmeny nevyplývajú z okolností, nad ktorými obchodník nemá kontrolu.

2. Písomné informácie uvedené v článku 3 ods. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nemenia sa, pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú inak alebo pokiaľ tieto zmeny nevyplývajú z nezvyčajných alebo nepredvídateľných okolností, nad ktorými obchodník nemá kontrolu a ktorých následkom nebolo možné predísť ani pri vyvinutí náležitého úsilia.

Zmeny vyplývajúce z okolností, nad ktorými obchodník nemá kontrolu, sa spotrebiteľovi oznámia predtým, ako sa uzavrie zmluva.

Všetky takéto zmeny informácií uvedených v článku 3 ods. 2 sa spotrebiteľovi oznámia písomne na papierovom alebo inom trvalom nosiči predtým, ako sa uzavrie zmluva.

V zmluve sa takéto zmeny výslovne uvádzajú.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Ak informácie uvedené v písm. a) až o) prílohy I, písm. a), b) a d) prílohy II, písm. a) až i) prílohy III, písm. a) až g) prílohy IV alebo písm. a) až k) prílohy V neboli poskytnuté písomne ani na inom trvalom nosiči, spotrebiteľ nie je zmluvou viazaný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Okrem informácií uvedených v článku 3a ods. 2 musí zmluva obsahovať:

 

a) totožnosť a bydlisko zmluvných strán;

 

b) dátum a miesto uzavretia zmluvy; a

 

c) podpis oboch zmluvných strán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Spotrebiteľ dostane kópiu zmluvy v čase jej uzatvorenia na papieri alebo na inom trvalom nosiči.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. V prípade, že zmluva o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľnosti alebo iného majetku má byť financovaná úverom, o ktorom bol obchodník informovaný, zmluva o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľnosti alebo iného majetku sa považuje za uzavretú za podmienky, že úver bude poskytnutý pred uplynutím lehoty na odstúpenie, ktorá je uvedená v článku 5 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice

Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zodpovedajúce klauzuly spotrebiteľ podpíše osobitne.

Zodpovedajúce klauzuly spotrebiteľ podpíše osobitne.

 

2. Hlavná zmluva alebo zmluva o ďalšom predaji obsahuje kontrolný zoznam, ktorého úlohou je zdôrazniť práva spotrebiteľa vyplývajúce z tejto smernice a uľahčiť výkon práva na odstúpenie v súlade s článkom 5.

 

Kontrolný zoznam by mal byť založený na štandardných formulároch, dostupný vo všetkých jazykoch Spoločenstva a mal by obsahovať samostatný oddeliteľný formulár na uplatnenie práva na odstúpenie.

 

Kontrolný zoznam stručným a jasným spôsobom upresňuje:

 

– totožnosť a adresu všetkých zmluvných strán;

 

– charakter práva, ktoré je predmetom hlavnej zmluvy;

 

– presné obdobie, počas ktorého možno uplatniť právo, ktoré je predmetom hlavnej zmluvy, a ak je to potrebné, aj jeho trvanie;

 

– dátum, od ktorého môže spotrebiteľ začať uplatňovať svoje zmluvné práva;

 

– cenu splatnú spotrebiteľom za časovo vymedzené užívanie majetku alebo dlhodobý dovolenkový produkt alebo za služby obchodníka poskytujúceho ďalší predaj;

 

– náklady súvisiace s časovo vymedzeným užívaním majetku alebo dlhodobým dovolenkovým produktom;

 

– v prípade potreby služby alebo zariadenia, ku ktorým bude mať spotrebiteľ prístup;

 

– možnosť zapojenia sa do výmenného systému;

 

– informácie o lehote na uplatnenie práva na odstúpenie;

 

– informácie o zákaze výberu zálohových platieb;

 

– či je obchodník signatárom kódexov správania.

Odôvodnenie

Zmluva musí obsahovať kontrolný zoznam s cieľom upriamiť pozornosť spotrebiteľov a uľahčiť im porozumenie práva na odstúpenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 5 – odseky 1 až 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby mal spotrebiteľ po uzatvorení zmluvy právo na odstúpenie bez uvedenia dôvodu počas obdobia 14 dní od podpísania zmluvy alebo záväznej predbežnej zmluvy oboma stranami. Ak je štrnásty deň dňom pracovného pokoja, uvedená lehota sa predĺži na prvý pracovný deň po tomto termíne.

1. Spotrebiteľ má na odstúpenie od hlavnej zmluvy alebo zmluvy o ďalšom predaji bez uvedenia dôvodu lehotu 21 kalendárnych dní.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa začína buď:

 

a) dňom uzavretia zmluvy alebo záväznej predbežnej zmluvy; alebo

 

b) dňom, keď spotrebiteľ dostane zmluvu alebo záväznú predbežnú zmluvu, ak je to neskôr ako deň uvedený v písm. a).

2. Ak v zmluve nie sú zahrnuté všetky informácie uvedené v písm. a) až p) prílohy I a písm. a) a b) prílohy II, ale informácie sú poskytnuté písomne do troch mesiacov od podpísania zmluvy, lehota na odstúpenie sa začína dňom, keď spotrebiteľ dostane tieto informácie.

 

3. Ak informácie uvedené v písm. a) až p) prílohy I a písm. a) a b) prílohy II neboli poskytnuté písomne do troch mesiacov od podpísania zmluvy, právo na odstúpenie končí po 3 mesiacoch a 14 dňoch od podpísania zmluvy.

 

Odôvodnenie

Je potrebné, aby mali spotrebitelia, ktorým sa predávajú ponuky počas dovolenkového pobytu, možnosť vrátiť sa domov a pouvažovať o rozhodnutí v prostredí, kde na nich nemôže nik vykonávať nátlak. Spoľahlivejšou lehotou je v tomto prípade lehota 21 dní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 5 – odseky 4 a 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak má spotrebiteľ v úmysle uplatniť svoje právo na odstúpenie pred vypršaním termínu, informuje o tom osobu, ktorej meno a adresa sú uvedené v zmluve na tento účel podľa písm. p) prílohy I. Termín sa považuje za dodržaný, ak sa oznámenie, v prípade, že je v písomnej forme, odošle pred jeho vypršaním.

4. Ak má spotrebiteľ v úmysle uplatniť svoje právo na odstúpenie, pred vypršaním termínu o tom informuje papierovou formou alebo na inom trvalom médiu obchodníka alebo osobu, ktorej meno a adresa sú uvedené v zmluve na tento účel. Termín sa považuje za dodržaný, ak sa oznámenie odošle pred jeho vypršaním.

5. Ak spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie, vyžaduje sa, aby uhradil len tie výdavky, ktoré v súlade s vnútroštátnymi predpismi vznikli v dôsledku uzavretia zmluvy a odstúpenia od zmluvy v súvislosti s právnymi formalitami, ktoré je potrebné splniť pred termínom uvedeným v odseku 1. Tieto výdavky sa v zmluve výslovne uvádzajú.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Ak spotrebiteľ uplatňuje právo na odstúpenie stanovené v odseku 3, nežiada sa od neho, aby uhradil žiadne výdavky.

6. Ak spotrebiteľ uplatňuje právo na odstúpenie, nesmie sa od neho žiadať uhradenie akejkoľvek náhrady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia zákaz všetkých zálohových platieb, poskytovania záruk, rezervácií peňazí prostredníctvom kreditnej karty, výslovného uznania dlhu alebo akejkoľvek kompenzácie zo strany spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo tretej strane pred skončením lehoty, počas ktorej spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3.

1. Členské štáty zabezpečia zákaz akýchkoľvek zálohových platieb, poskytovania záruk, viazania peňazí na účtoch, výslovného uznania dlhu alebo poskytnutia akejkoľvek inej protihodnoty za časovo vymedzené užívanie nehnuteľnosti alebo za dlhodobé dovolenkové produkty zo strany spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo akejkoľvek tretej strane pred skončením lehoty, počas ktorej spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Odsek 1 sa rovnako uplatňuje na doplnkové zmluvy uzavreté v lehote uvedenej v článku 5 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zakazujú sa akékoľvek platby, poskytovanie záloh, rezervácie peňazí prostredníctvom kreditnej karty, uznanie dlhu alebo akejkoľvek kompenzácie zo strany spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo akejkoľvek tretej strane v prípade ďalšieho predaja predtým, ako sa samotný predaj vykoná alebo ako zmluva o ďalšom predaji iným spôsobom vyprší.

2. Okrem toho sa zakazujú akékoľvek zálohové platby, poskytovanie záruk, viazanie peňazí na účtoch, uznanie dlhu alebo poskytnutie akejkoľvek inej protihodnoty zo strany spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo akejkoľvek tretej strane v prípade ďalšieho predaja predtým, ako sa samotný predaj vykoná alebo ako sa zmluva o ďalšom predaji iným spôsobom ukončí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh smernice

Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6a

Osobitné ustanovenia týkajúce sa dlhodobých dovolenkových produktov

 

1. Platby podľa zmlúv o dlhodobých dovolenkových produktoch sa vykonajú v súlade s postupným splátkovým kalendárom odsúhlaseným obchodníkom a spotrebiteľom, ktorý je súčasťou zmluvy; platby sa rozdelia na splátky, pričom pri zmluvách neprekračujúcich obdobie 10 rokov sú to aspoň tri splátky rovnakej hodnoty a pri zmluvách prekračujúcich obdobie 10 rokov je to aspoň päť splátok rovnakej hodnoty; dátum splatnosti každej splátky sa stanoví s ohľadom na dĺžku trvania zmluvy tak, aby medzi jednotlivými dátumami splatnosti uplynuli rovnaké obdobia. Obchodník zašle písomnú žiadosť o platbu na papieri alebo inom trvalom nosiči najmenej 14 dní pred každým dátumom splatnosti.

 

Bez toho, aby bolo dotknuté právo na odstúpenie uvedené v článku 5, počínajúc od druhej splátky môže spotrebiteľ vypovedať zmluvu na dlhodobý dovolenkový produkt bez toho, aby sa naňho vzťahovala pokuta, ak podá výpoveď obchodníkovi do 14 kalendárnych dní od prijatia žiadosti o platbu ktorejkoľvek splátky; toto právo sa žiadnym spôsobom nedotýka práv na výpoveď na základe platných právnych predpisov.

 

2. Členské štáty zabezpečia, aby obchodníci poskytujúci dlhodobé dovolenkové produkty mali povinnosť poskytnúť dostatočné dôkazy o finančnom zabezpečení v prípade platobnej neschopnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh smernice

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, že ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností a iného majetku alebo dlhodobom dovolenkovom produkte, automaticky sa ukončia všetky doplnkové zmluvy vrátane zmlúv o výmene, a to bez uplatňovania pokuty.

1. Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od hlavnej zmluvy, automaticky sa ukončia všetky doplnkové zmluvy, a to bez akýchkoľvek nákladov pre spotrebiteľa.

2. Ak je cena v plnej miere alebo čiastočne pokrytá úverom, ktorý spotrebiteľovi poskytne obchodník alebo tretia strana na základe dohody medzi treťou stranou a obchodníkom, úverová zmluva sa ukončí bez pokuty ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od hlavnej zmluvy podľa článku 5.

2. Ak je cena v plnej miere alebo čiastočne pokrytá úverom, ktorý spotrebiteľovi poskytne obchodník alebo tretia strana na základe dohody medzi treťou stranou a obchodníkom, úverová zmluva sa ukončí bez akýchkoľvek nákladov pre spotrebiteľa, ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od hlavnej zmluvy podľa článku 5 ods. 1.

3. Členské štáty ustanovia podrobné pravidlá o ukončení takýchto zmlúv.

3. Spotrebiteľ môže výmenu kedykoľvek ukončiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh smernice

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sú právne predpisy vzťahujúce sa na zmluvu právnymi predpismi členského štátu, členské štáty zabezpečia, že žiadne klauzuly stanovené v tejto smernici, podľa ktorých sa spotrebiteľ zrieka svojich práv, nebudú záväzné.

Ak je rozhodným právom zmluvy právo niektorého členského štátu, členské štáty zabezpečia, že spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu poskytuje táto smernica, pokiaľ táto smernica neustanovuje inak.

2. Bez ohľadu na uplatniteľné právne predpisy sa spotrebiteľovi neodopiera ochrana udelená na základe tejto smernice, ak sa daná nehnuteľnosť nachádza na území členského štátu, alebo sa zmluva uzavrela v členskom štáte.

 

Odôvodnenie

Tieto ustanovenia sú teraz obsiahnuté v nových článkoch 8a a 8b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh smernice

Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Rozhodné právo a jurisdikcia

 

1. Rozhodné právo zmlúv týkajúcich sa časovo vymedzených práv na užívanie nehnuteľností alebo dlhodobých dovolenkových produktov sa stanoví v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. …/2008 (Rím I).

 

2. Súdy, ktoré majú právomoc rozhodovať v konaniach týkajúcich sa časovo vymedzených práv na užívanie nehnuteľností alebo dlhodobých dovolenkových produktov vrátane súvisiacich záložných práv a vedľajších vzťahov, sa určia v súlade s oddielom 4 Právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv nariadenia (ES) č. 44/2001 s výnimkou prípadov, keď predmetom sporu je existencia, druh alebo rozsah vecného práva.

Odôvodnenie

Toto objasnenie sa zdá potrebné s cieľom vyhnúť sa zbytočným súdnym konaniam a odkazom na Európsky súdny dvor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh smernice

Článok 8b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8b

 

Prednosť kogentných ustanovení

 

Ustanovenia tejto smernice týkajúce sa lehoty na odstúpenie a informačných povinností sa považujú za ustanovenia, od ktorých sa v zmysle nariadenia (ES) č. …/2008 (Rím I) nemožno odchýliť zmluvou.

Odôvodnenie

Objasňuje právne postavenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh smernice

Článok 9 – odseky 1 a 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby existovali primerané a účinné prostriedky na zabezpečenie súladu s touto smernicou v záujme spotrebiteľov.

1. Členské štáty v záujme spotrebiteľov zabezpečia a dohliadajú na všeobecné dodržiavanie tejto smernice zo strany svojich obchodníkov.

2. Prostriedky uvedené v odseku 1 zahŕňajú ustanovenia, podľa ktorých jeden alebo niekoľko nasledujúcich orgánov, určených vnútroštátnym právnym poriadkom, môže konať v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom pred súdmi alebo príslušnými správnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov prijatých na vykonanie tejto smernice:

2. Jeden alebo niekoľko nasledujúcich orgánov určených vnútroštátnym právnym poriadkom má právo konať v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom pred súdmi alebo príslušnými správnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov prijatých na vykonanie tejto smernice:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) orgány verejnej moci alebo ich zástupcovia;

a) úrady alebo orgány verejnej moci alebo ich zástupcovia;

Odôvodnenie

Objasnenie, ktorého cieľom je rozšíriť druh príslušných organizácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú primerané opatrenia na informovanie spotrebiteľov o vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa transponuje táto smernica a v prípade potreby vyzvú obchodníkov, aby informovali spotrebiteľov o svojich kódexoch správania.

1. Členské štáty prijmú primerané opatrenia na informovanie spotrebiteľov o vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa transponuje táto smernica.

 

Členské štáty podporia vytvorenie kódexov správania a zabezpečia, aby boli spotrebitelia v prípade potreby o týchto kódexoch správania informovaní.

 

Členské štáty povzbudia hospodárske subjekty, aby zriaďovali pobočky (v EÚ) s cieľom zabezpečiť vytvorenie a správu kódexov správania v úzkej spolupráci s určenými úradmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 – pododseky 1a a 1b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty zabezpečia, aby pobočky (v EÚ) umožnili spotrebiteľom využívať pri riešení sťažností alternatívny systém urovnania sporov.

 

Členské štáty povzbudia a podporia tieto pobočky, aby vytvorili dobrovoľnú celoeurópsku značku kvality, ktorá umožní obchodníkom so značkou používať oficiálnu značku schválenú a podporovanú členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Členské štáty zabezpečia, aby spotrebitelia a obchodníci mali k dispozícii kompletné informácie o právnych mechanizmoch, ktoré môžu využiť v súlade s nariadením Brusel I, pokiaľ ide o mimosúdne riešenie sporov týkajúcich sa spotrebiteľa a o právne opatrenia súdnej a správnej povahy, ako aj prístup k týmto mechanizmom.

Odôvodnenie

Vzhľadom na ich verejný charakter by kompletnosť informácií o právnych mechanizmoch, ktoré majú k dispozícii spotrebitelia a obchodníci v súlade s nariadením Rady č. 44/2001 z 22. decembra 2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, ako aj prístup k týmto mechanizmom mali zaručovať členské štáty, keďže cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj stabilné a transparentné podmienky na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia preskúma túto smernicu a najneskôr do piatich rokov od dátumu uplatňovania vnútroštátnych ustanovení transponujúcich túto smernicu o tom informuje Európsky parlament a Radu.

Komisia preskúma túto smernicu a podá o tom správu Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do troch rokov od dátumu začatia uplatňovania vnútroštátnych ustanovení transponujúcich túto smernicu.

Odôvodnenie

Včasné preskúmanie nariadenia je potrebné na to, aby bolo možné v prípadnej diskusii o horizontálnom nástroji v oblasti ochrany spotrebiteľa vziať do úvahy ustanovenia tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh smernice

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Smernica 94/47/ES sa zrušuje.

Smernica 94/47/ES sa zrušuje.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe VI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh smernice

Príloha I – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Informácie o obchodníkovi

a) identita a adresa strán vrátane osobitných informácií o obchodníkovom právnom štatúte v čase uzatvorenia zmluvy, podpisy strán a dátum a miesto uzatvorenia zmluvy;

a) identita a adresa strán vrátane osobitných informácií o obchodníkovej právnej forme v čase uzatvorenia zmluvy, podpisy strán a dátum a miesto uzatvorenia hlavnej zmluvy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh smernice

Príloha I – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

II. Informácie o nadobudnutom práve

b) presný charakter práva, ktorý je predmetom zmluvy a klauzula, ktorou sa stanovujú podmienky vykonávania tohto práva v rámci územia členského štátu (členských štátov), v ktorom sa nehnuteľnosť (nehnuteľnosti) nachádza (nachádzajú) a ak sa tieto podmienky splnia alebo nesplnia, aké podmienky je ešte potrebné splniť;

b) presný charakter práva, ktoré je predmetom hlavnej zmluvy a klauzula, ktorou sa stanovujú podmienky vykonávania tohto práva v rámci územia členského štátu (členských štátov), v ktorom sa nehnuteľnosť (nehnuteľnosti) nachádza (nachádzajú) a ak sa tieto podmienky splnia alebo nesplnia, aké podmienky je ešte potrebné splniť;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh smernice

Príloha I – písmeno ba

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) presné obdobie, počas ktorého možno uplatniť právo, ktoré je predmetom zmluvy, a ak je to potrebné, aj jeho trvanie; dátum, kedy môže kupujúci začať uplatňovať svoje zmluvné právo;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh smernice

Príloha I – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

III. Informácie o nehnuteľnostiach

c) ak sa zmluva vzťahuje na osobitnú nehnuteľnosť, presný opis a poloha tejto nehnuteľnosti; ak sa zmluva vzťahuje na niekoľko nehnuteľností (multirezorty), vhodný opis nehnuteľností a ich poloha; ak sa zmluva vzťahuje na ubytovacie zariadenie iné ako nehnuteľnosť, vhodný opis ubytovacieho zariadenia a príslušenstva;

c) ak sa hlavná zmluva vzťahuje na konkrétnu nehnuteľnosť, podrobný opis tejto nehnuteľnosti a jej polohy; ak sa hlavná zmluva vzťahuje na niekoľko nehnuteľností (multirezorty), vhodný opis nehnuteľností a ich poloha; ak sa hlavná zmluva vzťahuje na ubytovacie zariadenie iné ako nehnuteľnosť, vhodný opis ubytovacieho zariadenia a príslušenstva;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    64

Návrh smernice

Príloha I – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) služby (napr. elektrina, voda, údržba, odvoz odpadkov), ku ktorým spotrebiteľ má alebo bude mať prístup a za akých podmienok;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    65

Návrh smernice

Príloha I – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) spoločné zariadenia, ako je bazén, sauna atď., ku ktorým spotrebiteľ má alebo môže mať prístup, ak je to vhodné, a za akých podmienok;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh smernice

Príloha I – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fa) ak zmluva dáva právo na obývanie jednej ubytovacej jednotky v rámci ubytovacieho komplexu, informácie o obmedzeniach možnosti spotrebiteľa kedykoľvek obývať ktorúkoľvek ubytovaciu jednotku v rámci komplexu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    67

Návrh smernice

Príloha I – písmeno fb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

IV. Informácie o nákladoch

 

fb) cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh smernice

Príloha I – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) presný opis formy, akou sa náklady rozdelia medzi spotrebiteľov a ako a kedy možno tieto náklady zvýšiť; v prípade, že je to relevantné, informácie o tom, či sa na ubytovacie zariadenia vzťahuje nejaké zaťaženie, hypotéka, bremeno alebo iné zaznamenané záložné práva;

g) vhodný opis všetkých nákladov súvisiacich so zmluvou o časovo vymedzenom užívaní majetku; spôsob, akým sa tieto náklady rozdelia medzi spotrebiteľov a to, ako a kedy možno tieto náklady zvýšiť; v prípade, že je to relevantné, informácie o tom, či sa na ubytovacie zariadenia vzťahuje nejaké zaťaženie, hypotéka, bremeno alebo iné zaznamenané záložné práva;

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh smernice

Príloha I – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) presné obdobie, počas ktorého možno uplatniť právo, ktoré je predmetom zmluvy, a ak je to potrebné, aj jeho trvanie; dátum, kedy môže kupujúci začať uplatňovať svoje zmluvné právo;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh smernice

Príloha I – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ, odhadovaná suma, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ za používanie spoločných zariadení a služieb; základ pre výpočet sumy poplatkov súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti, povinné zákonné poplatky (napr. dane a príspevky) a režijné náklady (napr. správa, údržba a opravy);

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh smernice

Príloha I – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

k) informácie o tom, či je možné zapojiť sa do schémy výmeny alebo ďalšieho predaja zmluvných práv, informácie o relevantných schémach a uvedenie nákladov súvisiacich s ďalším predajom a výmenou prostredníctvom týchto schém;

k) informácie o tom, či je možné zapojiť sa do systému výmeny alebo ďalšieho predaja zmluvných práv, informácie o relevantnom systéme výmeny a uvedenie nákladov súvisiacich s ďalším predajom a výmenou prostredníctvom tohto systému;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    72

Návrh smernice

Príloha I – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

l) označenie jazyka (jazykov), ktorý (ktoré) možno použiť v následnej komunikácii po predaji v súvislosti so zmluvou, napríklad pri rozhodnutiach o riadení, zvyšovaní nákladov a vybavovaní otázok a sťažností.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh smernice

Príloha I – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

V. Informácie o práve na odstúpenie a vypovedanie zmluvy

m) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a jeho dôsledkoch vrátane presného uvedenia povahy a výšky nákladov, ktoré spotrebiteľ bude povinný uhradiť podľa článku 5 ods. 5, ak uplatní svoje právo na odstúpenie; ak je to vhodné, informácie o úprave ukončenia úverovej zmluvy a doplnkovej zmluvy spojenej so zmluvou v prípade odstúpenia od zmluvy; informácie o následkoch takéhoto odstúpenia;

m) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a jeho dôsledkoch; v prípade potreby informácie o spôsobe ukončenia akejkoľvek úverovej zmluvy a iných doplnkových zmlúv spojených s hlavnou zmluvou v prípade odstúpenia od zmluvy, napríklad systémov vracania hotovosti alebo iných investičných systémov; informácie o následkoch takéhoto odstúpenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    74

Návrh smernice

Príloha I – písmeno ma (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ma) podmienky vypovedania zmluvy, dôsledky vypovedania zmluvy a informácie o  zodpovednosti spotrebiteľa za všetky náklady, ktoré by mohli vyplynúť z takéhoto vypovedania zmluvy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    75

Návrh smernice

Príloha I – písmeno n

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

n) informácie o zákaze zálohových platieb počas obdobia, v rámci ktorého má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    76

Návrh smernice

Príloha I – písmeno o

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

o) informácia o tom, komu a akou formou sa zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh smernice

Príloha I – písmeno p

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

VI. Ďalšie informácie

p) informácie o existencii, obsahu, kontrole a uplatňovaní kódexov správania;

p) informácie o tom, či je obchodník signatárom kódexu správania a kde možno tento kódex nájsť;

Odôvodnenie

Návrh Komisie zaväzoval obchodníka poskytnúť spotrebiteľovi rozsiahle informácie o kódexoch správania. Rozsah informácií môže spotrebiteľa zahltiť a pritom nemusí byť podstatný. Je to ako žiadať od obchodníka, aby poskytol spotrebiteľovi právne predpisy týkajúce sa časovo vymedzeného užívania majetku a ostatné relevantné právne predpisy a aby tieto dokumenty boli časťou zmluvy.

Spotrebiteľ v skutočnosti potrebuje získať informáciu o tom, či je obchodník signatárom kódexu správania a kde môže túto informáciu získať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh smernice

Príloha II – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) stav dokončenia ubytovacieho zariadenia a služieb, ktorými sa ubytovacie zariadenie v plnej miere uvedie do prevádzky (plyn, elektrina, voda, telefónne pripojenia);

a) stav dokončenia ubytovacieho zariadenia a služieb, ktorými sa v plnej miere uvedie do prevádzky (plyn, elektrina, voda, telefónne pripojenia), ako aj akýchkoľvek zariadení, ku ktorým bude mať spotrebiteľ prístup;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh smernice

Príloha II – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) primerané stanovenie termínu dokončenia ubytovacieho zariadenia a služieb, ktorými sa ubytovacie zariadenie v plnej miere uvedie do prevádzky (plyn, elektrina, voda, telefónne pripojenia);

b) realistický odhad termínu dokončenia ubytovacieho zariadenia a služieb, ktorými sa ubytovacie zariadenie v plnej miere uvedie do prevádzky (plyn, elektrina, voda, telefónne pripojenia), ako aj akýchkoľvek zariadení, ku ktorým bude mať spotrebiteľ prístup;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh smernice

Príloha III – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

I. Informácie o obchodníkovi

a) identita a adresa strán vrátane osobitných informácií o obchodníkovom právnom štatúte v čase uzatvorenia zmluvy, podpisy strán a dátum a miesto uzatvorenia zmluvy;

a) identita a oficiálne miesto podnikania strán zodpovedných za odovzdanie ubytovania, cestovných alebo súvisiacich produktov a služieb, ku ktorým má spotrebiteľ prístup na základe hlavnej zmluvy;

Odôvodnenie

Spotrebiteľ musí porozumieť, s kým uzatvára zmluvu a kto bude v konečnom dôsledku poskytovať zľavy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh smernice

Príloha III – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

II. Informácie o nadobudnutom práve

b) presný charakter práva, ktoré je predmetom zmluvy;

b) presný charakter práva, ktoré je predmetom hlavnej zmluvy a vhodný opis práv, ktoré spotrebiteľovi zaručuje zmluva, vrátane akýchkoľvek obmedzení vo využívaní týchto práv spotrebiteľom (napr. obmedzená dostupnosť alebo obmedzené ponuky alebo zvláštne zľavy);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh smernice

Príloha III – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) primeraný a správny opis ubytovania, ktoré je k dispozícii na rezervácie v budúcnosti, informácia o zľave a zaručenie zľavy a termíny, v ktorých je dostupná;

Odôvodnenie

Keďže pri dlhodobých dovolenkových produktoch sa často uvádza, že majú prístup k širokej palete ubytovaní a leteckých prepravcov, spotrebiteľ musí vedieť, ktorí poskytovatelia to sú. Okrem toho spotrebiteľ musí chápať vzťah medzi obchodníkmi s dlhodobými dovolenkovými produktmi a ich dodávateľmi (či ide o firmu, ktorá má záujem o zmluvy medzi obchodnými spoločnosťami alebo o štandardnú zmluvu obnoviteľnú každoročne, čo by znamenalo, že hnuteľný alebo nehnuteľný majetok a/alebo lety by sa z ponuky mohli vymazať).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    83

Návrh smernice

Príloha III – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

III. Informácie o nákladoch

d) cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ;

d) cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ, vrátane akýchkoľvek opakovaných nákladov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh smernice

Príloha III – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) v prípade potreby presnú povahu ponúkaných zliav, porovnanie s plnou cenou príslušného hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, cesty alebo súvisiacich produktov či služieb;

Odôvodnenie

Návrh Komisie vylučuje podstatné informácie, ktoré spotrebiteľ potrebuje na to, aby mohol urobiť plne informované rozhodnutie o kúpe. Týka sa to, najmä ak sa ponúkajú zľavy, presnej povahy týchto zliav v porovnaní s oficiálnymi/maloobchodnými cenami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh smernice

Príloha III – písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

db) vysvetlenie spôsobu možnej zmeny akýchkoľvek poplatkov za udržanie práva a odhad budúcich poplatkov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh smernice

Príloha III – písmeno dc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

dc) podrobnosti o akýchkoľvek iných nákladoch, ktoré spotrebiteľ môže očakávať v dôsledku svojho práva na získanie prístupu k ubytovaniu, ceste alebo iným uvedeným súvisiacim produktom či službám;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    87

Návrh smernice

Príloha III – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) označenie jazyka (jazykov), ktorý (ktoré) možno použiť v následnej komunikácii po predaji v súvislosti so zmluvou, napríklad pri vybavovaní otázok a sťažností;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh smernice

Príloha III – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

V. Informácie o práve na odstúpenie a vypovedanie zmluvy

g) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a jeho dôsledkoch vrátane presného uvedenia povahy a výšky nákladov, ktoré spotrebiteľ bude povinný uhradiť podľa článku 5 ods. 5, ak uplatní svoje právo na odstúpenie; ak je to vhodné, informácie o úprave ukončenia úverovej zmluvy a doplnkovej zmluvy spojenej so zmluvou v prípade odstúpenia od zmluvy; informácie o následkoch takéhoto odstúpenia;

g) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a jeho dôsledkoch; v prípade potreby informácie o spôsobe ukončenia akejkoľvek úverovej zmluvy a iných doplnkových zmlúv spojených s hlavnou zmluvou v prípade odstúpenia od zmluvy, napríklad systémov vracania hotovosti alebo iných investičných systémov; informácie o následkoch takéhoto odstúpenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh smernice

Príloha III – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ga) podmienky vypovedania zmluvy, dôsledky vypovedania zmluvy a informácie o  zodpovednosti spotrebiteľa za všetky náklady, ktoré by mohli vyplynúť z takéhoto vypovedania zmluvy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    90

Návrh smernice

Príloha III – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) informácie o zákaze zálohových platieb počas obdobia, v rámci ktorého má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh smernice

Príloha III – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) informácia o tom, komu a akou formou sa zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh smernice

Príloha III – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

VI. Ďalšie informácie

j) informácie o existencii, obsahu, kontrole a uplatňovaní kódexov správania;

j) informácie o tom, či je obchodník signatárom kódexu správania a kde možno tento kódex nájsť;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh smernice

Príloha IV – oddiel -1a (nový) – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

I. Informácie o obchodníkovi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh smernice

Príloha IV – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

II. Informácie o poskytnutých službách

 

aa) presný opis služieb, ktoré sa majú poskytnúť podľa zmluvy (napríklad marketing);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh smernice

Príloha IV – písmená b až d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

III. Informácie o nákladoch

b) cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ za služby spojené s ďalším predajom;

b) cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ za služby spojené s ďalším predajom;

c) klauzula, v ktorej sa uvádza, že spotrebiteľ neznáša žiadne ďalšie náklady, než sú tie, ktoré sú uvedené v zmluve;

c) klauzula, v ktorej sa uvádza, že spotrebiteľ neznáša žiadne ďalšie náklady, než sú tie, ktoré sú uvedené v zmluve;

d) označenie jazyka (jazykov), ktorý (ktoré) možno použiť v následnej komunikácii s obchodníkom napríklad pri vybavovaní otázok a sťažností;

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh smernice

Príloha IV – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

IV. Informácie o práve na odstúpenie a vypovedanie zmluvy

e) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a jeho dôsledkoch vrátane presného uvedenia povahy a výšky nákladov, ktoré spotrebiteľ bude povinný uhradiť podľa článku 5 ods. 5, ak uplatní svoje právo na odstúpenie;

e) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy o ďalšom predaji a jeho dôsledkoch;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh smernice

Príloha IV – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) informácie o zákaze zálohových platieb až kým sa nevykoná samotný predaj, alebo kým sa inak neukončí zmluva o ďalšom predaji;

f) informácie o zákaze výberu zálohových platieb, až kým sa nevykoná samotný predaj, alebo kým sa inak neukončí zmluva o ďalšom predaji, ktorý je stanovený v súlade s článkom 6 ods. 3;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh smernice

Príloha IV – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) informácia o tom, komu a akou formou sa zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    99

Návrh smernice

Príloha IV – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ga) podmienky vypovedania zmluvy, dôsledky vypovedania zmluvy a informácie o  zodpovednosti spotrebiteľa za všetky náklady, ktoré by mohli vyplynúť z takéhoto vypovedania zmluvy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh smernice

Príloha IV – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

V. Ďalšie informácie

h) informácie o existencii, obsahu, kontrole a uplatňovaní kódexov správania;

h) informácie o tom, či je obchodník signatárom kódexu správania a kde možno tento kódex nájsť;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    101

Návrh smernice

Príloha V – oddiel -1a (nový) – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

I. Informácie o obchodníkovi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    102

Návrh smernice

Príloha V – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

II. Informácie o nadobudnutom práve

b) presný charakter práva, ktoré je predmetom zmluvy;

b) presný charakter a obsah práva, ktoré je predmetom zmluvy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    103

Návrh smernice

Príloha V – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) presné obdobie, počas ktorého možno uplatniť právo, ktoré je predmetom zmluvy, a ak je to potrebné, aj jeho trvanie; dátum, kedy môže kupujúci začať uplatňovať svoje zmluvné právo;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    104

Návrh smernice

Príloha V – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bb) vysvetlenie, v čom spočíva pridaná hodnota služieb ponúkaných obchodníkom s výmennými pobytmi;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    105

Návrh smernice

Príloha V – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

III. Informácie o nehnuteľnostiach

c) vhodný opis nehnuteľností a ich poloha; ak sa zmluva vzťahuje na ubytovacie zariadenie iné ako nehnuteľnosť, vhodný opis ubytovacieho zariadenia a príslušenstva;

c) kde môže spotrebiteľ získať vhodný opis nehnuteľností a ich polohy; ak sa zmluva vzťahuje na ubytovacie zariadenie iné ako nehnuteľnosť, vhodný opis ubytovacieho zariadenia a príslušenstva;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    106

Návrh smernice

Príloha V – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) presné obdobie, počas ktorého možno uplatniť právo, ktoré je predmetom zmluvy, a ak je to potrebné, aj jeho trvanie; dátum, kedy môže kupujúci začať uplatňovať svoje zmluvné právo;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    107

Návrh smernice

Príloha V – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

IV. Informácie o nákladoch

e) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ, odhadovaná suma, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ za používanie spoločných zariadení a služieb; základ pre výpočet sumy poplatkov súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti, povinné zákonné poplatky (napr. dane a príspevky) a režijné náklady (napr. správa, údržba a opravy);

e) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ, odhadovaná suma, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ za členstvo v systéme výmeny a za jednotlivé výmenné transakcie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    108

Návrh smernice

Príloha V – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) informácie o povinnosti obchodníka poskytnúť pred dohodnutím výmeny podrobné informácie o akýchkoľvek dodatočných poplatkoch v súvislosti s každou navrhovanou výmenou, za ktoré je spotrebiteľ pri výmene zodpovedný;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    109

Návrh smernice

Príloha V – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) označenie jazyka (jazykov), ktorý (ktoré) možno použiť v následnej komunikácii s obchodníkom napríklad pri vybavovaní otázok a sťažností;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    110

Návrh smernice

Príloha V – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) vysvetlenie spôsobu fungovania výmenného systému; možnosti a formy výmeny, ako aj uvedenie počtu prístupných rezortov a počtu členov vo výmennom systéme rad príkladov konkrétnych možností výmeny;

h) vysvetlenie spôsobu fungovania výmenného systému a možností a foriem výmeny, ako aj uvedenie počtu rezortov, ktoré sú k dispozícii, a počtu členov výmenného systému vrátane všetkých obmedzení dostupnosti konkrétneho ubytovacieho zariadenia, ktoré si spotrebiteľ vybral, napríklad v dôsledku toho, že ide o dopyt počas vrcholu sezóny, a/alebo v dôsledku potenciálnej potreby rezervácie s veľkým časovým predstihom, ako aj uvedenie akýchkoľvek obmedzení práv na časovo vymedzené užívanie nehnuteľností a iného majetku, ktoré spotrebiteľ vložil do výmenného systému, v prípade potreby vrátane obmedzení na základe pridelených alebo nadobudnutých bodov spotrebiteľasúbor príkladov konkrétnych možností výmeny;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       111

Návrh smernice

Príloha V – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

V. Informácie o práve na odstúpenie a vypovedanie zmluvy

i) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a jeho dôsledkoch vrátane presného uvedenia povahy a výšky nákladov, ktoré spotrebiteľ bude povinný uhradiť podľa článku 5 ods. 5, ak uplatní svoje právo na odstúpenie; ak je to vhodné, informácie o úprave ukončenia úverovej zmluvy a doplnkovej zmluvy spojenej so zmluvou v prípade odstúpenia od zmluvy; informácie o následkoch takéhoto odstúpenia;

i) informácie o automatickom zrušení zmluvy o výmene v prípade odstúpenia spotrebiteľa od hlavnej zmluvy počas lehoty na odstúpenie;

Odôvodnenie

V prípade, že spotrebiteľ využije svoje právo odstúpiť od zmluvy o kúpe podielu práva na časovo vymedzené užívanie majetku, zmluva o výmene sa musí zrušiť. Túto informáciu musia obchodníci s výmennými pobytmi zahrnúť do svojich zmlúv. Osobitná lehota na odstúpenie v prípade zmlúv o výmene je zbytočná a mätie spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112

Návrh smernice

Príloha V – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

j) informácie o zákaze zálohových platieb počas obdobia, v rámci ktorého má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

Návrh smernice

Príloha V – písmeno ja (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ja) podmienky vypovedania zmluvy, dôsledky vypovedania zmluvy a informácie o  zodpovednosti spotrebiteľa za všetky náklady, ktoré by mohli vyplynúť z takéhoto vypovedania zmluvy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     114

Návrh smernice

Príloha V – písmená k a l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

VI. Ďalšie informácie

k) informácia o tom, komu a akou formou sa zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy;

k) informácia o tom, komu a akou formou sa zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy;

l) informácie o existencii, obsahu, kontrole a uplatňovaní kódexov správania;

l) informácie o tom, či je obchodník signatárom kódexu správania a kde možno tento kódex nájsť;

STANOVISKO Výboru pre právne veci (28.3.2008)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a dlhodobých dovolenkových produktov, ďalší predaj a výmenu
(KOM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Antonio López-Istúriz White

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1) Od prijatia smernice 94/47/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. októbra 1994 týkajúcej sa ochrany kupujúcich v súvislosti s niektorými prvkami zmlúv o kúpe práva na časovo vymedzené užívanie nehnuteľností došlo k vývoju v oblasti časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a na trhu sa objavili nové podobné produkty. Smernica 94/47/ES nepokrýva tieto nové produkty ani určité transakcie súvisiace s časovo vymedzeným užívaním nehnuteľností, ako napr. ďalší predaj a výmenu. Okrem toho skúsenosti pri uplatňovaní smernice 94/47/ES ukázali, že niektoré body už pokryté sú a nie je potrebné ich aktualizovať alebo objasňovať.

1) Od prijatia smernice 94/47/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. októbra 1994 týkajúcej sa ochrany kupujúcich v súvislosti s niektorými prvkami zmlúv o kúpe práva na časovo vymedzené užívanie nehnuteľností došlo k vývoju v oblasti časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a na trhu sa objavili nové podobné produkty alebo produkty, ktoré vyvolávajú dojem podobnosti a často sú navrhnuté tak, aby sa na ne nevzťahovali ustanovenia uvedenej smernice. Smernica 94/47/ES nepokrýva tieto nové produkty ani určité transakcie súvisiace s časovo vymedzeným užívaním nehnuteľností, ako napr. ďalší predaj a výmenu. Okrem toho skúsenosti pri uplatňovaní smernice 94/47/ES ukázali, že niektoré, už pokryté body, treba aktualizovať alebo objasniť s cieľom predísť tomu, aby sa vyvíjali nové dovolenkové produkty navrhnuté tak, aby sa tieto právne predpisy na ne nevzťahovali.

Odôvodnenie

Problémom súčasnej smernice je, že bezohľadné agentúry jej ustanovenia ľahko obchádzajú. Nová smernica by mala byť čo najjednoznačnejšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3) S cieľom prispieť k právnej istote a v plnej miere dosiahnuť výhody vnútorného trhu pre spotrebiteľov a obchod je potrebná ďalšia aproximácia príslušných zákonov členských štátov. Členské štáty by však mali mať naďalej možnosť uplatňovať prísnejšie pravidlá pri niektorých aspektoch.

3) S cieľom prispieť k právnej istote a v plnej miere dosiahnuť výhody vnútorného trhu pre spotrebiteľov a obchod je potrebná ďalšia aproximácia príslušných zákonov členských štátov. Z istého hľadiska sa potvrdilo, že treba uplatniť plnú harmonizáciu.

Odôvodnenie

V záujme dosiahnutia optimálnej úrovne ochrany spotrebiteľa a bez ohľadu na skutočnosť, že navrhovaný nástroj je smernica, by sa mala nariadiť plná harmonizácia niektorých kľúčových aspektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4) Táto smernica by nemala ovplyvniť vnútroštátne právne predpisy súvisiace s registráciou nehnuteľného alebo hnuteľného majetku, podmienkami režimov fungovania a povoľovania alebo udeľovania povolení, určovaním právneho charakteru práv, ktoré sú predmetom zmlúv pokrytých touto smernicou.

4) Touto smernicou by nemali byť dotknuté vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa predaja a registrácie nehnuteľného alebo hnuteľného majetku, podmienok režimov usadenia sa a povoľovania alebo požiadaviek na udeľovanie povolení a určovania právneho charakteru práv, ktoré sú predmetom zmlúv pokrytých touto smernicou.

Odôvodnenie

Touto smernicou nesmú byť dotknuté ani vnútroštátne pravidlá týkajúce sa predaja majetku. Právne predpisy týkajúce sa registrácie a majetku každopádne spolu úzko súvisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5) Mali by sa jasne definovať rôzne produkty pokryté touto smernicou a objasniť a aktualizovať ustanovenia týkajúce sa predbežných informácií o zmluve.

5) Typy produktov pokryté touto smernicou by sa mali jasne definovať tak, aby sa zabránilo obchádzaniu jej ustanovení, a ustanovenia týkajúce sa predbežných informácií o zmluve, zmluvy a lehoty na odstúpenie, by sa mali objasniť a aktualizovať.

Odôvodnenie

Problémom súčasnej smernice je, že bezohľadné agentúry jej ustanovenia ľahko obchádzajú. Nová smernica by mala byť čo najjednoznačnejšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a) Vzhľadom na osobitné ťažkosti súvisiace s určitými dlhodobými dovolenkovými produktmi sa musí presne definovať to, čo tento výraz zahŕňa, a musia sa navrhnúť osobitné pravidlá na zabránenie zneužívaniu.

Odôvodnenie

Produkty zahrnuté pod pojmom „dlhodobé dovolenkové produkty“ sa líšia od časovo vymedzeného užívania majetku, keďže ich súčasťou nikdy nie sú práva na nehnuteľnosť, z čoho vyplýva potreba osobitných pravidiel. Je nevyhnutná presná definícia s cieľom odlíšiť ich od časovo vymedzeného užívania majetku a od iných dohôd a programov, na ktoré sa táto smernica nemá vzťahovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5b) Dlhodobé dovolenkové produkty v zmysle tejto smernice sa musia odlíšiť od časovo vymedzeného užívania majetku, dovolenkových pobytov, poukazov na zľavu a vernostných programov, kde udelené zľavy alebo body sú súčasťou protihodnoty za kúpu ubytovania alebo letu a nepredstavujú produkt ako taký; pri zvažovaní, či daný program predstavuje dlhodobý dovolenkový produkt v zmysle tejto smernice treba zohľadniť najmä neúplný charakter zliav alebo iných, údajne poskytnutých výhod, skutočnosť, že sú nadobudnuté priamo za platbu alebo výmenou za body, ktoré sa nezbierajú na základe počtu nocí strávených v ubytovacom zariadení za platbu alebo precestované míle a skutočnosť, že subjekt, ktorý poskytuje alebo sprostredkúva poskytnutie zliav alebo výhod, je často iný, ako subjekt, ktorý predáva dlhodobý dovolenkový produkt.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné vymedziť dlhodobé dovolenkové produkty v zmysle smernice tak, aby zahŕňali všetky ich podoby a pri tom vylúčili produkty a služby, na ktoré sa smernica nemá vzťahovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8) Mal by sa objasniť zákaz vyberania zálohových platieb zo strany obchodníkov a tretích strán pred ukončením lehoty na odstúpenie od zmluvy s cieľom zlepšiť ochranu spotrebiteľa. Pri ďalšom predaji by sa mal zákaz na vyberanie zálohových platieb uplatňovať dovtedy, kým sa neuskutoční samotný predaj alebo kým neskončí zmluva o ďalšom predaji.

8) Mal by sa objasniť zákaz vyberania zálohových platieb zo strany obchodníkov a tretích strán s cieľom zlepšiť ochranu poskytovanú spotrebiteľovi. V prípade ďalšieho predaja by sa mal zákaz na vyberanie akýchkoľvek platieb uplatňovať dovtedy, kým sa neuskutoční samotný predaj alebo kým neskončí zmluva o ďalšom predaji.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9) V prípade odstúpenia od zmluvy, kde je cena v plnej miere alebo čiastočne pokrytá úverom, ktorý spotrebiteľovi zaručí obchodník alebo tretia strana na základe dohody medzi touto treťou stranou a obchodníkom, by sa mala úverová zmluva ukončiť bez pokuty. To isté by malo platiť v prípade doplnkových zmlúv týkajúcich sa členstva vo výmenných systémoch.

9) V prípade odstúpenia od zmluvy, kde je cena v plnej miere alebo čiastočne pokrytá úverom, ktorý spotrebiteľovi zaručí obchodník alebo tretia strana na základe dohody medzi touto treťou stranou a obchodníkom, by sa mala úverová zmluva ukončiť bez ďalších nákladov účtovaných spotrebiteľovi. To isté by malo platiť v prípade doplnkových zmlúv týkajúcich sa členstva vo výmenných systémoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10) Spotrebiteľovi by mala byť poskytnutá ochrana podľa tejto smernice. To by sa malo vzťahovať aj na prípady, keď právne predpisy nečlenského štátu sú predpismi uplatniteľnými na túto zmluvu.

10) Spotrebiteľovi by sa nemala odoprieť ochrana poskytnutá podľa tejto smernice. To by sa malo vzťahovať aj na prípady, keď právne predpisy tretej krajiny sú predpismi uplatniteľnými na túto zmluvu a nehnuteľnosť sa nachádza v členskom štáte Európskej únie. Na tento účel by sa ustanovenia tejto smernice týkajúce sa lehoty na odstúpenie a informačných povinností mali považovať za ustanovenia, od ktorých sa v zmysle nariadenia (ES) č. ..../2008 Európskeho parlamentu a Rady z ... o práve uplatniteľnom na zmluvné záväzky (Rím I)1 nedá odchýliť zmluvou.

 

____________________

1 Ú. v. EÚ L XX, xx/xx/xx, p. x.

Odôvodnenie

Toto objasnenie sa javí ako potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

12a) Právne predpisy uplatniteľné pri zmluvách týkajúcich sa časovo obmedzených práv na využívanie nehnuteľností alebo dlhodobých dovolenkových produktov by sa mali určiť v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. ..../2008 (Rím I). Súdy, ktoré majú právomoc rozhodovať v konaniach týkajúcich sa časovo obmedzených práv na využívanie nehnuteľností alebo dlhodobých dovolenkových produktov vrátane akýchkoľvek súvisiacich vedľajších alebo doplnkových vzťahov, by sa mali určiť v súlade s oddielom 4 Právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach1 s výnimkou prípadov, keď predmetom sporu je existencia, druh alebo rozsah vecného práva.

 

_______________

1 Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

Odôvodnenie

Akékoľvek pochybnosti týkajúce sa súdnej príslušnosti by sa mali odstrániť, aby sa predišlo nepotrebným sporom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

14) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli spotrebitelia účinne informovaní o vnútroštátnych ustanoveniach transponujúcich túto smernicu a podporiť obchodníkov v poskytovaní informácií o svojich kódexoch správania platných v tejto oblasti.

14) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby spotrebitelia boli účinne informovaní o vnútroštátnych ustanoveniach transponujúcich túto smernicu a upozornení na možné zneužitie a použitie spôsobov predaja vystavujúcich kupujúceho vysokému tlaku najmä v oblasti dlhodobých dovolenkových produktov. Mali by upriamiť ich pozornosť na existenciu kódexov správania a význam členstva v schválenej odvetvovej organizácii. Obchodníci by mali byť vyzvaní, aby zverejnili a poskytli informácie o svojich kódexoch správania. Komisia by mala pomôcť cezhraničným informačným kampaniam a podporovať ich najmä prostredníctvom svojej internetovej stránky.

Odôvodnenie

Táto smernica by nemala prehliadať zneužívanie vyskytujúce sa v odvetví dlhodobých dovolenkových produktov.

Je tiež dôležité, aby Komisia pomáhala organizovať cezhraničné kampane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Nadpis (nový), ktorý sa vkladá pred článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Oddiel 1: Spoločné ustanovenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto smernica neovplyvňuje vnútroštátne právne predpisy, keďže sa v nej ustanovujú všeobecné zmluvné právne nápravné opatrenia, ktorými sa spotrebiteľom umožňuje ukončiť zmluvu.

Touto smernicou nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy ustanovujúce všeobecné opravné prostriedky pre zmluvné právo, ani vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa predaja a registrácie nehnuteľného alebo hnuteľného majetku, podmienok usadenia sa a povoľovania a určovania právneho charakteru práv, ktoré sú predmetom zmlúv pokrytých touto smernicou.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu naďalej uplatňovať vnútroštátne ustanovenia v oblasti aproximovanej touto smernicou, ktoré sú prísnejšie a tým zabezpečujú vyšší stupeň ochrany spotrebiteľa. Vzťahujú sa na:

vypúšťa sa

(a) východiskový bod práva na odstúpenie;

 

(b) formy uplatňovania práva na odstúpenie;

 

(c) vplyvy uplatňovania práva na odstúpenie.

 

Odôvodnenie

Treba plne zosúladiť právo na odstúpenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) „timeshare (časovo vymedzené užívanie nehnuteľností a iného majetku)“ znamená zmluvu na obdobie viac ako jeden rok, prostredníctvom ktorej spotrebiteľ za kompenzáciu nadobúda právo využiť jedno alebo viac ubytovacích zariadení viac ako na jedno obdobie.

a) „timeshare (časovo vymedzené užívanie nehnuteľností a iného majetku)“ znamená zmluvu na obdobie dlhšie ako jeden rok, prostredníctvom ktorej spotrebiteľ za platbu nadobúda opakujúce sa právo využiť jedno alebo viac ubytovacích zariadení s príslušenstvom alebo bez neho;

Odôvodnenie

Pojem „kompenzácia“ je špecifický pre jeden právny systém. Právne predpisy Spoločenstva by mali využívať neutrálnu terminológiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) „dlhodobý dovolenkový produkt“ znamená zmluvu na obdobie viac ako jeden rok, prostredníctvom ktorej spotrebiteľ nadobúda za kompenzáciu hlavne právo získať zľavy alebo iné výhody pri ubytovaní, a to v spojení s cestou alebo inými službami alebo bez nich;

b) „dlhodobý dovolenkový produkt“ znamená zmluvu na obdobie dlhšie ako jeden rok akokoľvek popísanú alebo pomenovanú, prostredníctvom ktorej spotrebiteľ nadobúda za platbu najmä právo získať prostredníctvom rezervačnej schémy alebo inak, zľavy alebo iné výhody pri ubytovaní s príslušenstvom alebo bez neho, a to v spojení s cestou alebo inými službami alebo bez nich; pojem dlhodobé dovolenkové produkty nezahŕňa časovo vymedzené užívanie majetku, zájazdové dovolenkové pobyty, poukazy na zľavu a vernostné programy používané na podporu predaja a vernosti zákazníkov, ktoré sami o sebe nepredstavujú produkt;

Odôvodnenie

Je nevyhnutné vymedziť dlhodobé dovolenkové produkty v zmysle smernice tak, aby zahŕňali všetky ich podoby a pri tom vylúčili produkty a služby, na ktoré sa smernica nemá vzťahovať. Ustanovenie treba čítať v spojení s novým odôvodnením 5b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) „ďalší predaj“ znamená zmluvu, podľa ktorej obchodník za kompenzáciu pomáha spotrebiteľovi predať alebo kúpiť podiel v systéme časovo vymedzeného užívanie nehnuteľností a iného majetku alebo dlhodobý dovolenkový produkt;

c) „ďalší predaj“ znamená zmluvu, podľa ktorej obchodník koná za platbu ako sprostredkovateľ pre spotrebiteľa pri predaji alebo kúpe podielu v systéme časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a iného majetku alebo dlhodobého dovolenkového produktu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) „výmena“ znamená zmluvu, podľa ktorej sa spotrebiteľ za kompenzáciu stáva členom schémy, ktorá mu umožňuje zmeniť miesto a/alebo čas svojho podielu timeshare (časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a iného majetku) formou výmeny;

d) „výmena“ znamená doplnkovú zmluvu, podľa ktorej sa spotrebiteľ za peniaze alebo za peňažnú hodnotu stáva členom schémy, ktorá mu umožňuje užívať si výhody ubytovania s príslušenstvom alebo bez neho výmenou za to, že poskytne dočasný prístup k výhodám jeho časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a iného majetku tretej strane;

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zrozumiteľnejšia definícia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) „spotrebiteľ“ znamená každú fyzickú osobu, ktorá koná na účely, ktoré sú mimo rámca jej obchodu, spoločnosti alebo profesie;

f) „spotrebiteľ“ znamená fyzickú osobu, ktorá koná na účely, ktoré nespadajú do rámca jej obchodnej činnosti, živnosti, remesla alebo profesie;

Odôvodnenie

Oprava chyby v anglickom znení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) „doplnková zmluva“ znamená zmluvu, ktorá je podriadená inej zmluve.

g) „doplnková zmluva“ znamená zmluvu, ktorá svojim obsahom alebo účelom závisí od existencie zmluvy o časovo vymedzenom užívaní majetku alebo dlhodobom dovolenkovom produkte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Predzmluvné informácie a reklama

Reklamné služby

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa každou reklamou vyjadrila možnosť získania písomných informácií uvedených v odseku 2 s uvedením, kde tieto informácie možno získať.

1. Členské štáty zabezpečia, aby každá reklama obsahovala výrazné označenie, že informácie uvedené v článku 3a musia byť k dispozícii pred uzavretím zmluvy a že budú súčasťou zmluvy. V reklame sa tiež uvedie, kde je možné tieto informácie konzultovať.

2. Obchodník poskytne spotrebiteľovi, ktorý informácie žiada. písomné informácie, ktoré okrem všeobecného opisu produktu zahŕňajú v prípade potreby aspoň stručné a presné informácie o týchto skutočnostiach:

 

(a) v prípade časovo obmedzeného užívania nehnuteľností a iného majetku informácie stanovené v prílohe I a ak sa zmluva týka ubytovacieho zariadenia vo výstavbe, informácie stanovené v prílohe II;

 

(b) v prípade dlhodobého dovolenkového produktu informácie stanovené v prílohe III;

 

(c) v prípade ďalšieho predaja informácie stanovené v prílohe IV;

 

(d) v prípade výmeny informácie stanovené v prílohe V;

 

3. V prípade ďalšieho predaja sa povinnosť obchodníka poskytovať informácie v zmysle odseku 2 vzťahuje na spotrebiteľa, ktorý môže byť zmluvnou stranou v zmluve o ďalšom predaji.

2. Informácie uvedené v článku 3a ods. 1 budú poskytnuté spotrebiteľovi na akomkoľvek mieste, kam je pozvaný na účel ponuky časovo obmedzeného užívania majetku alebo kde sa propaguje alebo ponúka dlhodobý dovolenkový produkt.

4. Informácie uvedené v odseku 2 sa pripravia v jednom z úradných jazykov Spoločenstva na základe výberu spotrebiteľa.

 

Odôvodnenie

Je jasné, že sa používa mnoho zneužívajúcich predajných praktík, najmä na predaj dlhodobých dovolenkových produktov. Je dôležité ich eliminovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3a

 

Informácie pred uzavretím zmluvy

 

1. Predtým, ako spotrebiteľ prijme akúkoľvek ponuku alebo sa zaviaže akoukoľvek zmluvu, musí mu obchodník poskytnúť jasné, zrozumiteľné, presné a dostatočné informácie o týchto skutočnostiach:

 

a) v prípade časovo obmedzeného užívania nehnuteľností a iného majetku informácie stanovené v prílohe I a ak sa zmluva týka ubytovacieho zariadenia vo výstavbe, informácie stanovené v prílohe II;

 

b) v prípade dlhodobého dovolenkového produktu informácie stanovené v prílohe III;

 

c) v prípade ďalšieho predaja informácie stanovené v prílohe IV;

 

d) v prípade výmeny informácie stanovené v prílohe V.

 

Obchodník poskytne informácie v písomnej forme a zdarma.

 

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa vyhotovia podľa výberu spotrebiteľa buď v jazyku krajiny jeho bydliska alebo v jazyku krajiny, ktorej je občanom v prípade, že tento jazyk je úradným jazykom Spoločenstva.

 

3. Spotrebiteľ pripojením svojho podpisu alebo elektronickým spôsobom potvrdí, že si prečítal informácie uvedené v odseku 1 a že im porozumel.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh z veľkej miery vychádza z textu Rady s niekoľkými zmenami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, že zmluva sa vyhotoví písomne a v jednom z úradných jazykov Spoločenstva na základe výberu spotrebiteľa.

1. Členské štáty zabezpečia minimálne to, že zmluva sa vyhotoví písomne a podľa výberu spotrebiteľa buď v jazyku krajiny jeho bydliska alebo v jazyku krajiny, ktorej je občanom v prípade, že tento jazyk je úradným jazykom Spoločenstva.

 

V prípade, že takýto jazyk nie je pôvodným jazykom zmluvy, verzia poskytnutá spotrebiteľovi bude úradným prekladom. V takomto prípade bude mať spotrebiteľ k dispozícii aj zmluvu v pôvodnom jazyku.

 

1a. Spotrebiteľ sa bude môcť vzdať práva uvedeného v prvom pododseku odseku 1 a vybrať si iný jazyk za predpokladu, že je to jeden z úradných jazykov Spoločenstva. Takéto vzdanie sa bude vykonané písomnou formou.

2. Písomné informácie uvedené v článku 3 ods. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nemenia sa, pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú inak alebo pokiaľ tieto zmeny nevyplývajú z okolností, nad ktorými obchodník nemá kontrolu.

2. Informácie uvedené v článku 3a ods. 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nemenia sa, pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú inak alebo pokiaľ tieto zmeny nevyplývajú z okolností, nad ktorými obchodník nemá kontrolu.

Zmeny vyplývajúce z okolností, nad ktorými obchodník nemá kontrolu, sa spotrebiteľovi oznámia predtým, ako sa uzavrie zmluva.

Zmeny vyplývajúce z okolností, nad ktorými obchodník nemá kontrolu, sa spotrebiteľovi písomne oznámia predtým, ako sa uzavrie zmluva.

V zmluve sa takéto zmeny výslovne uvádzajú.

V zmluve sa takéto zmeny výslovne uvádzajú.

 

2a. Okrem údajov uvedených v článku 3a ods. 1, sa v zmluve uvedú tieto informácie:

 

a) totožnosť a bydlisko (sídlo) zmluvných strán;

 

b) dátum a miesto uzatvorenia zmluvy,

 

a podpis obidvoch zmluvných strán.

3. Pred podpísaním zmluvy obchodník výslovne upriami spotrebiteľovu pozornosť na to, že existuje právo odstúpiť od zmluvy a na dĺžku lehoty na odstúpenie uvedenú v článku 5, ako aj na zákaz vyberania záloh počas tejto lehoty na odstúpenie podľa článku 6.

3. Pred uzatvorením zmluvy obchodník upriami spotrebiteľovu pozornosť na to, že existuje právo odstúpiť od zmluvy a na dĺžku lehoty na odstúpenie uvedenú v článku 5, ako aj na zákaz vyberania záloh počas tejto lehoty na odstúpenie podľa článku 6.

Zodpovedajúce klauzuly spotrebiteľ podpíše osobitne.

Príslušné zmluvné ustanovenia a informácie uvedené v článku 3a ods. 1 spotrebiteľ podpíše osobitne.

 

Zmluva obsahuje samostatný formulár, ako je uvedené v prílohe VI, ktorý je určený na uľahčenie výkonu práva na odstúpenie v súlade s článkom 6.

 

3a. Spotrebiteľ dostane kópiu zmluvy v čase jej uzatvorenia.

 

3b. V prípade, že sa zmluva o časovo obmedzenom užívaní majetku má financovať úverom, o ktorom bol obchodník informovaný, zmluva o časovo obmedzenom užívaní majetku sa považuje za uzavretú za podmienky, že úver bude poskytnutý pred uplynutím lehoty na odstúpenie, ktorá je uvedená v článku 5 ods. 1.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh čerpá z posledného textu Rady. Bol však pozmenený s cieľom zlepšiť zrozumiteľnosť a riešiť zložitý problém jazykov. So zreteľom na skutočnosť, že sa určite vyskytnú prípady, keď sa obchodník bude zaoberať so spotrebiteľmi pochádzajúcimi z rôznych členských štátov, bolo by nerealistické a neúprimné zaviesť požiadavku, ktorá by mala za následok právnu neistotu. Požiadavka na to, aby bol preklad úradný, má za cieľ ochrániť spotrebiteľa.

Členským štátom sa musí umožniť zachovať ich aktuálnu možnosť uzákoniť prísnejšie procesné pravidlá poskytujúce spotrebiteľovi ochranu pri uzatváraní zmlúv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby mal spotrebiteľ po uzatvorení zmluvy právo na odstúpenie bez uvedenia dôvodu počas obdobia 14 dní od podpísania zmluvy alebo záväznej predbežnej zmluvy oboma stranami. Ak je štrnásty deň dňom pracovného pokoja, uvedená lehota sa predĺži na prvý pracovný deň po tomto termíne.

1. Členské štáty zabezpečia, aby mal spotrebiteľ po uzatvorení zmluvy právo na odstúpenie bez uvedenia dôvodu počas obdobia 14 dní od podpísania zmluvy alebo záväznej predbežnej zmluvy oboma stranami. Ak je štrnásty deň dňom pracovného pokoja, uvedená lehota sa predĺži na prvý pracovný deň po tomto termíne.

2. Ak v zmluve nie sú zahrnuté všetky informácie uvedené v písm. a) až p) prílohy I a písm. a) a b) prílohy II, ale informácie sú poskytnuté písomne do troch mesiacov od podpísania zmluvy, lehota na odstúpenie sa začína dňom, keď spotrebiteľ dostane tieto informácie.

2. Ak zmluva neobsahuje všetky informácie uvedené v prílohe I bodoch a) až o), prílohe II, prílohe III bodoch a) až i), prílohe IV bodoch a) až g) alebo prílohe V bodoch a) až k), ale informácie sa poskytnú písomne do troch mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy, lehota na odstúpenie sa začína dňom, keď spotrebiteľ dostane tieto informácie.

3. Ak informácie uvedené v písm. a) až p) prílohy I a písm. a) a b) prílohy II neboli poskytnuté písomne do troch mesiacov od podpísania zmluvy, právo na odstúpenie končí po 3 mesiacoch a 14 dňoch od podpísania zmluvy.

3. Ak sa informácie uvedené v prílohe I bodoch a) až o), prílohe II, prílohe III bodoch a) až i), prílohe IV bodoch a) až g) alebo prílohe V bodoch a) až k) neposkytnú písomne do troch mesiacov od uzatvorenia zmluvy, právo na odstúpenie zaniká po troch mesiacoch a štrnástich kalendárnych dňoch odo dňa uzatvorenia zmluvy.

4. Ak má spotrebiteľ v úmysle uplatniť svoje právo na odstúpenie pred vypršaním termínu, informuje o tom osobu, ktorej meno a adresa sú uvedené v zmluve na tento účel podľa písm. p) prílohy I. Termín sa považuje za dodržaný, ak sa oznámenie, v prípade, že je v písomnej forme, odošle pred jeho vypršaním.

4. Ak má spotrebiteľ v úmysle uplatniť svoje právo na odstúpenie, pred uplynutím lehoty to dokázateľným spôsobom oznámi osobe, ktorej meno a adresa sú uvedené v zmluve a na samostatnom formulári poskytnutom na tento účel. Príslušná lehota sa považuje za dodržanú, ak sa oznámenie, pokiaľ je vyhotovené v písomnej forme, poslalo pred jej uplynutím.

5. Ak spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie, vyžaduje sa, aby uhradil len tie výdavky, ktoré v súlade s vnútroštátnymi predpismi vznikli v dôsledku uzavretia zmluvy a odstúpenia od zmluvy v súvislosti s právnymi formalitami, ktoré je potrebné splniť pred termínom uvedeným v odseku 1. Tieto výdavky sa v zmluve výslovne uvádzajú.

 

6. Ak spotrebiteľ uplatňuje právo na odstúpenie stanovené v odseku 3, nežiada sa od neho, aby uhradil žiadne výdavky.

6. Ak spotrebiteľ uplatňuje právo na odstúpenie, nežiada sa od neho, aby uhradil akékoľvek výdavky.

Odôvodnenie

Odzrkadľuje text, o ktorom sa momentálne diskutuje v Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia zákaz všetkých zálohových platieb, poskytovania záruk, rezervácií peňazí prostredníctvom kreditnej karty, výslovného uznania dlhu alebo akejkoľvek kompenzácie zo strany spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo tretej strane pred skončením lehoty, počas ktorej spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3.

1. Členské štáty zabezpečia zákaz akýchkoľvek zálohových platieb, poskytovania záruk, viazania peňazí na účtoch, výslovného uznávania dlhu alebo akejkoľvek inej protihodnoty za časovo obmedzené používanie nehnuteľnosti alebo za dlhodobé dovolenkové produkty zo strany spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo akejkoľvek tretej strane pred skončením lehoty, počas ktorej spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3.

2. Zakazujú sa akékoľvek platby, poskytovanie záloh, rezervácie peňazí prostredníctvom kreditnej karty, uznanie dlhu alebo akejkoľvek kompenzácie zo strany spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo akejkoľvek tretej strane v prípade ďalšieho predaja predtým, ako sa samotný predaj vykoná alebo ako zmluva o ďalšom predaji iným spôsobom vyprší.

2. Zakazujú sa akékoľvek zálohové platby, poskytovanie záruk, rezervácie peňazí prostredníctvom kreditnej karty, uznanie dlhu alebo akejkoľvek kompenzácie zo strany spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo akejkoľvek tretej strane v prípade ďalšieho predaja predtým, ako sa samotný predaj vykoná alebo ako zmluva o ďalšom predaji iným spôsobom vyprší.

Odôvodnenie

Zosúľaďuje pôvodný text s verziou, o ktorej sa momentálne diskutuje v Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Nadpis (nový), ktorý sa vkladá za článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Oddiel 2: Ustanovenia osobitne sa týkajúce dlhodobých dovolenkových produktov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Platby za dlhodobé dovolenkové produkty

 

Platby za dlhodobé dovolenkové produkty na obdobie od 18 mesiacov do 10 rokov sa splácajú v troch rovnakých splátkach, pričom druhá je splatná po uplynutí jednej tretiny obdobia zmluvy a tretia splátka po uplynutí dvoch tretín obdobia zmluvy.

 

Platby za dlhodobé dovolenkové produkty na obdobie viac ako 10 rokov sa splácajú v piatich rovnakých splátkach, pričom druhá, tretia, štvrtá a piata splátka je splatná po uplynutí jednej pätiny, dvoch, troch, resp. štyroch pätinách obdobia platnosti zmluvy.

Odôvodnenie

Existuje spôsob zneužívania zákazníkov, pri ktorom obchodník presvedčí zákazníka k zaplateniu veľkej sumy za dlhodobé dovolenkové produkty na začiatku, pričom sľúbená protihodnota sa ukáže z väčšej časti ako ilúzia. Keďže pôvodný predajca týchto produktov môže byť nevypátrateľný alebo v čase, keď sa spotrebiteľ domáha náhrady, môže byť zlikvidovaný, čím je akékoľvek konanie spotrebiteľa voči nemu neúčinné, systém postupnej platby by umožnil užitočnú ochranu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 6b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6b

 

Bez toho, aby bolo dotknuté právo na odstúpenie uvedené v článku 5, spotrebiteľ môže jednostranne zrušiť zmluvu na dlhodobý dovolenkový produkt bez toho, aby sa naňho vzťahovala pokuta, pokiaľ vypovedá zmluvu 14 dní pred ukončením ktoréhokoľvek splátkového obdobia podľa definície v článku 6a.

 

Toto právo sa nijako nedotýka práva na výpoveď na základe uplatniteľných právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 6c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6c

 

Poskytovatelia dlhodobých dovolenkových produktov uzavrú poistenie občianskoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú spotrebiteľom v prípade neplnenia alebo nedostatočného plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a v prípade ich porušenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Nadpis (nový), ktorý sa vkladá za článok 6c a pred článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Oddiel 3: Ukončenie doplnkových zmlúv a ostatné všeobecné ustanovenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sú právne predpisy vzťahujúce sa na zmluvu právnymi predpismi členského štátu, členské štáty zabezpečia, že žiadne klauzuly stanovené v tejto smernici, podľa ktorých sa spotrebiteľ zrieka svojich práv, nebudú záväzné.

Ak sú právne predpisy vzťahujúce sa na zmluvu právnymi predpismi členského štátu, členské štáty zabezpečia, že spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu poskytuje táto smernica, pokiaľ táto smernica neustanovuje inak.

2. Bez ohľadu na uplatniteľné právne predpisy sa spotrebiteľovi neodopiera ochrana udelená na základe tejto smernice, ak sa daná nehnuteľnosť nachádza na území členského štátu, alebo sa zmluva uzavrela v členskom štáte.

 

Odôvodnenie

Tieto ustanovenia sú teraz obsiahnuté v nových článkoch 8a a 8b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Uplatniteľné právo a jurisdikcia

 

1. Právne predpisy uplatniteľné pri zmluvách týkajúcich sa časovo obmedzených práv na využívanie nehnuteľností alebo dlhodobých dovolenkových produktov sa ustanovujú v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. ..../2008 (Rím I).

 

2. Súdy, ktoré majú právomoc rozhodovať v konaniach týkajúcich sa časovo obmedzených práv na využívanie nehnuteľností alebo dlhodobých dovolenkových produktov vrátane akýchkoľvek súvisiacich vedľajších alebo doplnkových vzťahov, sa určia v súlade s oddielom 4 Právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv nariadenia (ES) č. 44/2001 s výnimkou prípadov, keď predmetom sporu je existencia, druh alebo rozsah vecného práva.

Odôvodnenie

Toto objasnenie sa zdá potrebné s cieľom vyhnúť sa zbytočným súdnym konaniam a odkazom na Európsky súdny dvor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Článok 8b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 8b

 

Prednosť kogentných ustanovení

 

Ustanovenia tejto smernice týkajúce sa lehoty na odstúpenie a povinnosti poskytovať informácie sa považujú za ustanovenia, od ktorých sa v zmysle nariadenia (ES) č. ..../2008 (Rím I) nedá odchýliť zmluvou.

Odôvodnenie

Objasňuje právny stav.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Príloha I

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Informácie uvedené v článku 3a ods. 1

 

I. INFORMÁCIE O OBCHODNÍKOVI

a) identita a adresa strán vrátane osobitných informácií o obchodníkovom právnom štatúte v čase uzatvorenia zmluvy, podpisy strán a dátum a miesto uzatvorenia zmluvy;

a) totožnosť a adresa obchodníka;

 

II. INFORMÁCIE O NADOBUDNUTÝCH PRÁVACH

b) presný charakter práva, ktorý je predmetom zmluvy a klauzula, ktorou sa stanovujú podmienky vykonávania tohto práva v rámci územia členského štátu (členských štátov), v ktorom sa nehnuteľnosť (nehnuteľnosti) nachádza (nachádzajú) a ak sa tieto podmienky splnia alebo nesplnia, aké podmienky je ešte potrebné splniť;

b) presný charakter práva, ktoré je predmetom zmluvy a klauzula, ktorou sa stanovujú podmienky vykonávania tohto práva v rámci územia členského štátu (členských štátov), v ktorom sa nehnuteľnosť (nehnuteľnosti) nachádza (nachádzajú) a ak sa tieto podmienky splnia alebo nesplnia, aké podmienky je ešte potrebné splniť;

c) ak sa zmluva vzťahuje na osobitnú nehnuteľnosť, presný opis a poloha tejto nehnuteľnosti; ak sa zmluva vzťahuje na niekoľko nehnuteľností (multirezorty), vhodný opis nehnuteľností a ich poloha; ak sa zmluva vzťahuje na ubytovacie zariadenie iné ako nehnuteľnosť, vhodný opis ubytovacieho zariadenia a príslušenstva;

 

d) služby (napr. elektrina, voda, údržba, odvoz odpadkov), ku ktorým spotrebiteľ má alebo bude mať prístup a za akých podmienok;

 

e) spoločné zariadenia, ako je bazén, sauna atď., ku ktorým spotrebiteľ má alebo môže mať prístup, ak je to vhodné, a za akých podmienok;

 

f) forma zabezpečenia údržby a opráv v ubytovacom zariadení a jeho správy a riadenia vrátane informácie o tom, či a ako môžu spotrebitelia ovplyvniť a rozhodovať o týchto otázkach, prípadne sa takéhoto rozhodovacieho procesu zúčastniť;

 

g) presný opis formy, akou sa náklady rozdelia medzi spotrebiteľov a ako a kedy možno tieto náklady zvýšiť; v prípade, že je to relevantné, informácie o tom, či sa na ubytovacie zariadenia vzťahuje nejaké zaťaženie, hypotéka, bremeno alebo iné zaznamenané záložné práva;

 

h) presné obdobie, počas ktorého možno uplatniť právo, ktoré je predmetom zmluvy, a ak je to potrebné, aj jeho trvanie; dátum, kedy môže kupujúci začať uplatňovať svoje zmluvné právo;

c) presné obdobie, počas ktorého možno uplatniť právo, ktoré je predmetom zmluvy, a ak je to potrebné, aj jeho trvanie; dátum, kedy môže kupujúci začať uplatňovať svoje zmluvné právo;

 

d) ak zmluva stanovuje právo na obývanie ubytovacieho zariadenia zvoleného spomedzi skupiny ubytovacích zariadení, informácie o akýchkoľvek obmedzeniach možnosti spotrebiteľa kedykoľvek obývať ktorékoľvek ubytovacie zariadenie zo skupiny ubytovacích zariadení;

i) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ, odhadovaná suma, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ za používanie spoločných zariadení a služieb; základ pre výpočet sumy poplatkov súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti, povinné zákonné poplatky (napr. dane a príspevky) a režijné náklady (napr. správa, údržba a opravy);

 

j) klauzula, v ktorej sa uvádza, že spotrebiteľ neznáša žiadne ďalšie náklady než sú tie, ktoré sú uvedené v zmluve;

 

k) informácie o tom, či je možné zapojiť sa do schémy výmeny alebo ďalšieho predaja zmluvných práv, informácie o relevantných schémach a uvedenie nákladov súvisiacich s ďalším predajom a výmenou prostredníctvom týchto schém;

 

l) označenie jazyka (jazykov), ktorý (ktoré) možno použiť v následnej komunikácii po predaji v súvislosti so zmluvou, napríklad pri rozhodnutiach o riadení, zvyšovaní nákladov a vybavovaní otázok a sťažností.

 

m) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a jeho následkoch vrátane presného uvedenia povahy a výšky nákladov, ktoré spotrebiteľ bude povinný uhradiť podľa článku 5 ods. 5, ak uplatní svoje právo na odstúpenie. ak je to vhodné, informácie o úprave ukončenia úverovej zmluvy a doplnkovej zmluvy spojenej so zmluvou v prípade odstúpenia od zmluvy; Informácie o následkoch takéhoto odstúpenia;

 

n) informácie o zákaze zálohových platieb počas obdobia, v rámci ktorého má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom 5 ods.1 až 3.

 

o) informácia o tom, komu a akou formou sa zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy;

 

p) informácie o existencii, obsahu a uplatňovaní kódexov správania;

 

q) možnosť mimosúdneho urovnania sporov.

 

 

III. INFORMÁCIE O NEHNUTEĽNOSTIACH

 

e) ak sa zmluva vzťahuje na osobitnú nehnuteľnosť, presný opis tejto nehnuteľnosti a jej polohy vrátane, v prípade potreby, podrobností a kópií dokumentov z akéhokoľvek pozemkového registra, verejného registra, katastra nehnuteľností alebo podobných záznamov týkajúcich sa nehnuteľnosti; ak sa zmluva vzťahuje na niekoľko nehnuteľností (multirezorty), vhodný opis nehnuteľností a ich poloha; ak sa zmluva vzťahuje na ubytovacie zariadenie iné ako nehnuteľnosť, vhodný opis ubytovacieho zariadenia a príslušenstva;

 

f) služby (napr. elektrina, voda, údržba, odvoz odpadkov), ku ktorým spotrebiteľ má alebo bude mať prístup, a za akých podmienok;

 

g) v uplatniteľných prípadoch spoločné zariadenia, ako je bazén, sauna atď., ku ktorým spotrebiteľ má alebo môže mať prístup, a za akých podmienok;

 

IV. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

 

h) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ;

 

i) suma, ktorú má spotrebiteľ zaplatiť za služby (napr. elektrinu, vodu, údržbu, odvoz odpadkov);

 

j) ak je to uplatniteľné, suma, ktorú má spotrebiteľ zaplatiť za spoločné zariadenia, ako je bazén, sauna atď., ku ktorým spotrebiteľ má alebo môže mať prístup;

 

k) presný popis výpočtu všetkých nákladov súvisiacich so zmluvou o časovo vymedzenom užívaní majetku; spôsob, akým sa tieto náklady rozdelia medzi spotrebiteľov a ako a kedy možno tieto náklady zvýšiť; metóda použitá na výpočet sumy poplatkov súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti, povinných zákonných poplatkov (napr. dane a príspevky) a režijných nákladov (napr. správa, údržba a opravy);

 

l) ak je to uplatniteľné, informácie o tom, či sa na ubytovacie zariadenia vzťahujú nejaké poplatky, hypotéky, bremená alebo iné zaznamenané záložné práva;

 

m) vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ nebude znášať žiadne ďalšie náklady alebo záväzky ako tie, ktoré sú uvedené v zmluve;

 

V. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ZRUŠENIE ZMLUVY

 

n) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a následkoch takéhoto odstúpenia; ak je to uplatniteľné, informácie o spôsobe ukončenia akejkoľvek úverovej zmluvy a doplnkovej zmluvy, ktoré sú spojené s hlavnou zmluvou, v prípade odstúpenia od hlavnej zmluvy a následky takéhoto ukončenia;

 

o) podrobnosti o tom, komu a akou formou sa zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy;

 

p) podmienky ukončenia zmluvy, následky ukončenia a informácie o akejkoľvek zodpovednosti spotrebiteľa za akékoľvek náklady vyplývajúce z  ukončenia zmluvy;

 

q) informácie o zákaze zálohových platieb počas obdobia, v rámci ktorého má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3;

 

VI. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

 

r) informácie o zabezpečení údržby a opráv v nehnuteľnosti a jej správy a riadenia vrátane informácií o tom, či a ako môžu spotrebitelia ovplyvniť a rozhodovať o týchto otázkach, prípadne sa takéhoto rozhodovacieho procesu zúčastniť;

 

s) informácie o tom, či je možné zapojiť sa do systému výmeny alebo ďalšieho predaja zmluvných práv, informácie o relevantnom systéme výmeny a uvedenie nákladov súvisiacich s ďalším predajom a výmenou prostredníctvom tohto systému;

 

t) označenie jazyka (jazykov), ktorý (ktoré) možno použiť v komunikácii po predaji v súvislosti so zmluvou, napríklad pri rozhodnutiach o riadení, zvyšovaní nákladov a vybavovaní otázok a sťažností.

 

u) v prípade, že je obchodník signatárom kódexov správania, informácie o týchto kódexoch;

 

w) ak je to uplatniteľné, informácie o možnosti mimosúdneho urovnania sporov.

Odôvodnenie

Zodpovedá aktuálnemu textu Rady. Poskytovanie takýchto informácií by prispelo k ochrane spotrebiteľa proti nepravdivým informáciám týkajúcich sa vlastníctva alebo vlastníckeho nároku na nehnuteľnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Príloha II

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dodatočné požiadavky na ubytovacie zariadenia vo výstavbe podľa článku 3

Dodatočné požiadavky na ubytovacie zariadenia vo výstavbe podľa článku 3a

a) stav dokončenia ubytovacieho zariadenia a služieb, ktorými sa ubytovacie zariadenie v plnej miere uvedie do prevádzky (plyn, elektrina, voda, telefónne pripojenia);

a) stav dokončenia ubytovacieho zariadenia, služieb, ktorými sa ubytovacie zariadenie v plnej miere uvedie do prevádzky (plyn, elektrina, voda, telefónne pripojenia); a akýchkoľvek zariadení, ku ktorým bude mať spotrebiteľ prístup;

b) primerané stanovenie termínu dokončenia ubytovacieho zariadenia a služieb, ktorými sa ubytovacie zariadenie v plnej miere uvedie do prevádzky (plyn, elektrina, voda, telefónne pripojenia);

b) termín dokončenia ubytovacieho zariadenia a služieb, ktorými sa ubytovacie zariadenie v plnej miere uvedie do prevádzky (plyn, elektrina, voda, telefónne pripojenia); a akýchkoľvek zariadení, ku ktorým bude mať spotrebiteľ prístup;

c) ak ide o konkrétnu nehnuteľnosť, číslo stavebného povolenia a názov (názvy) a adresa (adresy) príslušného orgánu alebo orgánov;

c) ak je to uplatniteľné, číslo stavebného povolenia a názov(y) a plná adresa(y) príslušného orgánu alebo orgánov, ak sa zmluva vzťahuje na konkrétnu nehnuteľnosť;

d) záruka týkajúca sa dokončenia ubytovacieho zariadenia alebo záruka vzťahujúca sa na úhradu akejkoľvek platby v prípade, že ubytovacie zariadenie nie je dokončené, a ak je to vhodné, podmienky fungovania takýchto záruk.

d) ak je to uplatniteľné, záruka týkajúca sa dokončenia ubytovacieho zariadenia alebo záruka vzťahujúca sa na úhradu akejkoľvek platby v prípade, že ubytovacie zariadenie nie je dokončené, a ak je to vhodné, podmienky fungovania takýchto záruk.

Odôvodnenie

Zodpovedá aktuálnemu textu Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice

Príloha III

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Informácie uvedené v článku 3a ods. 1

 

I. INFORMÁCIE O OBCHODNÍKOVI

a) identita a adresa strán vrátane osobitných informácií o obchodníkovom právnom štatúte v čase uzatvorenia zmluvy, podpisy strán a dátum a miesto uzatvorenia zmluvy;

a) totožnosť a adresa obchodníka a jeho právny štatút;

 

II. INFORMÁCIE O NADOBUDNUTÝCH PRÁVACH

b) presný charakter práva, ktoré je predmetom zmluvy;

b) presný charakter a obsah práva, ktoré je predmetom zmluvy a presný popis práv, ktoré spotrebiteľovi zaručuje zmluva, vrátane akýchkoľvek obmedzení vo využívaní týchto práv spotrebiteľom (napr. obmedzená dostupnosť alebo obmedzené ponuky podľa zásady „kto prv príde, ten prv melie“, alebo časové obmedzenia pre zvláštne zľavy);

c) presné obdobie, počas ktorého možno uplatniť právo, ktoré je predmetom zmluvy, a ak je to potrebné, aj jeho trvanie; dátum, kedy môže spotrebiteľ začať uplatňovať svoje zmluvné právo;

c) presné obdobie, počas ktorého možno uplatniť právo, ktoré je predmetom zmluvy, a ak je to potrebné, aj jeho trvanie; dátum, kedy môže spotrebiteľ začať uplatňovať svoje zmluvné právo;

 

III. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

d) cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ;

d) cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ vrátane akýchkoľvek opakovaných nákladov;

e) klauzula, v ktorej sa uvádza, že spotrebiteľ neznáša žiadne ďalšie náklady, než sú tie, ktoré sú uvedené v zmluve;

e) vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že spotrebiteľ neznáša žiadne ďalšie náklady, než sú tie, ktoré sú uvedené v zmluve;

f) označenie jazyka (jazykov), ktorý (ktoré) možno použiť v následnej komunikácii po predaji v súvislosti so zmluvou, napríklad pri vybavovaní otázok a sťažností;

 

 

IV. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ZRUŠENIE ZMLUVY

g) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a jeho dôsledkoch vrátane presného uvedenia povahy a výšky nákladov, ktoré spotrebiteľ bude povinný uhradiť podľa článku 5 ods. 5, ak uplatní svoje právo na odstúpenie; ak je to vhodné, informácie o úprave ukončenia úverovej zmluvy a doplnkovej zmluvy spojenej so zmluvou v prípade odstúpenia od zmluvy; informácie o následkoch takéhoto odstúpenia;

f) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a dôsledky takéhoto odstúpenia; ak je to uplatniteľné, informácie o spôsobe ukončenia akejkoľvek úverovej zmluvy a doplnkovej zmluvy, ktoré sú spojené s hlavnou zmluvou, v prípade odstúpenia od hlavnej zmluvy a následky takéhoto ukončenia;

h) informácie o zákaze zálohových platieb počas obdobia, v rámci ktorého má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3;

 

i) informácia o tom, komu a akou formou sa zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy;

g) podrobnosti o tom, komu a akou formou sa zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy;

 

h) podmienky ukončenia zmluvy, následky ukončenia a informácie o akejkoľvek zodpovednosti spotrebiteľa za náklady spojené s ukončením zmluvy;

 

i) informácie o zákaze zálohových platieb počas obdobia, v rámci ktorého má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3;

 

V. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

 

j) označenie jazyka (jazykov), ktorý (ktoré) možno použiť v následnej komunikácii po predaji v súvislosti so zmluvou, napríklad pri vybavovaní otázok a sťažností;

j) informácie o existencii, obsahu, kontrole a uplatňovaní kódexov správania;

k) v prípade, že je obchodník signatárom kódexov správania, informácie o týchto kódexoch;

k) možnosť mimosúdneho urovnania sporov.

l) ak je to uplatniteľné, informácie o možnosti mimosúdneho urovnania sporov.

Odôvodnenie

Preberá aktuálny text Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Príloha IV

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Informácie uvedené v článku 3a ods. 1

 

I. INFORMÁCIE O OBCHODNÍKOVI

a) identita a adresa strán vrátane osobitných informácií o obchodníkovom právnom štatúte v čase uzatvorenia zmluvy, podpisy strán a dátum a miesto uzatvorenia zmluvy;

a) totožnosť a adresa obchodníka a jeho právny štatút;

 

II. INFORMÁCIE O POSKYTNUTÝCH SLUŽBÁCH

 

b) presný popis služieb poskytnutých podľa zmluvy (napríklad marketing);

 

III. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

b) cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ za služby spojené s ďalším predajom;

c) cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ za služby spojené s ďalším predajom;

c) klauzula, v ktorej sa uvádza, že spotrebiteľ neznáša žiadne ďalšie náklady, než sú tie, ktoré sú uvedené v zmluve;

d) vyhlásenie, že spotrebiteľ neznáša žiadne ďalšie náklady, než sú tie, ktoré sú uvedené v zmluve;

d) označenie jazyka (jazykov), ktorý (ktoré) možno použiť v následnej komunikácii s obchodníkom napríklad pri vybavovaní otázok a sťažností;

 

 

IV. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ZRUŠENIE ZMLUVY

e) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a jeho dôsledkoch vrátane presného uvedenia povahy a výšky nákladov, ktoré spotrebiteľ bude povinný uhradiť podľa článku 5 ods. 5, ak uplatní svoje právo na odstúpenie;

e) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy o ďalšom predaji a o dôsledkoch takéhoto odstúpenia;

f) informácie o zákaze zálohových platieb až kým sa nevykoná samotný predaj, alebo kým sa inak neukončí zmluva o ďalšom predaji;

 

g) informácia o tom, komu a akou formou sa zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy;

f) podrobnosti o tom, komu a akou formou sa zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy;

 

g) podmienky ukončenia zmluvy, následky ukončenia a informácie o akejkoľvek zodpovednosti spotrebiteľa za náklady spojené s ukončením zmluvy;

 

h) informácie o zákaze zálohových platieb až kým sa nevykoná samotný predaj, alebo kým sa inak neukončí zmluva o ďalšom predaji;

 

V. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

 

i) označenie jazyka (jazykov), ktorý (ktoré) možno použiť v následnej komunikácii s obchodníkom napríklad pri vybavovaní otázok a sťažností;

h) informácie o existencii, obsahu, kontrole a uplatňovaní kódexov správania;

j) v prípade, že je obchodník signatárom kódexov správania, informácie o týchto kódexoch;

i) možnosť mimosúdneho urovnania sporov.

k) ak je to uplatniteľné, informácie o možnosti mimosúdneho urovnania sporov.

Odôvodnenie

Odzrkadľuje aktuálny text Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice

Príloha V

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Informácie uvedené v článku 3a ods. 1

 

I. INFORMÁCIE O OBCHODNÍKOVI

a) identita a adresa strán vrátane osobitných informácií o obchodníkovom právnom štatúte v čase uzatvorenia zmluvy, podpisy strán a dátum a miesto uzatvorenia zmluvy;

a) totožnosť a adresa obchodníka a jeho právny štatút;

 

II. INFORMÁCIE O NADOBUDNUTÝCH PRÁVACH

b) presný charakter práva, ktoré je predmetom zmluvy;

b) presný charakter a obsah práva, ktoré je predmetom zmluvy;

c) vhodný opis nehnuteľností a ich poloha; ak sa zmluva vzťahuje na ubytovacie zariadenie iné ako nehnuteľnosť, vhodný opis ubytovacieho zariadenia a príslušenstva;

c) vysvetlenie spôsobu fungovania výmenného systému a možnosti a formy výmeny, ako aj uvedenie počtu prístupných rezortov a počtu členov vo výmennom systéme, vrátane akýchkoľvek obmedzení dostupnosti konkrétneho ubytovania, ktoré si spotrebiteľ vybral, napríklad v dôsledku vrcholovej sezóny dopytu a/alebo potenciálnej potreby rezervácie s veľkým časovým predstihom a uvedenie akýchkoľvek obmedzení práv na časovo obmedzené využívanie nehnuteľnosti v prípade, že sa spotrebiteľ zapojí do výmenného systému, vrátane prípadných obmedzení na základe pridelených alebo nadobudnutých bodov spotrebiteľa a súbor príkladov konkrétnych možností výmen;

d) presné obdobie, počas ktorého možno uplatniť právo, ktoré je predmetom zmluvy, a ak je to potrebné, aj jeho trvanie; dátum, kedy môže kupujúci začať uplatňovať svoje zmluvné právo;

d) presné obdobie, počas ktorého možno uplatniť právo, ktoré je predmetom zmluvy, a ak je to potrebné, aj jeho trvanie; dátum, kedy môže kupujúci začať uplatňovať svoje zmluvné právo;

 

III. INFORMÁCIE O NEHNUTEĽNOSTIACH

 

e) vhodný opis nehnuteľností a ich poloha; ak sa zmluva vzťahuje na ubytovacie zariadenie iné ako nehnuteľnosť, vhodný opis ubytovacieho zariadenia a príslušenstva;

 

IV. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

e) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ, odhadovaná suma, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ za používanie spoločných zariadení a služieb; základ pre výpočet sumy poplatkov súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti, povinné zákonné poplatky (napr. dane a príspevky) a režijné náklady (napr. správa, údržba a opravy);

f) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ za členstvo vo výmennom systéme a akékoľvek obnovovacie poplatky a aktuálnu cenu za každú výmenu;

 

g) informácie o povinnosti obchodníka poskytnúť podrobné informácie pred dohodnutím výmeny, v súvislosti s každou navrhovanou výmenou, s akýmikoľvek dodatočnými poplatkami, za ktoré je spotrebiteľ pri výmene zodpovedný;

f) klauzula, v ktorej sa uvádza, že spotrebiteľ neznáša žiadne ďalšie náklady, než sú tie, ktoré sú uvedené v zmluve;

h) vyhlásenie, že spotrebiteľ neznáša žiadne ďalšie náklady, než sú tie, ktoré sú uvedené v zmluve;

g) označenie jazyka (jazykov), ktorý (ktoré) možno použiť v následnej komunikácii s obchodníkom napríklad pri vybavovaní otázok a sťažností;

 

h) vysvetlenie spôsobu fungovania výmenného programu; možnosti a formy výmeny, ako aj uvedenie počtu prístupných rezortov a počtu členov vo výmennom systéme a rad príkladov konkrétnych možností výmeny;

 

 

V. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ZRUŠENIE ZMLUVY

i) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a jeho dôsledkoch vrátane presného uvedenia povahy a výšky nákladov, ktoré spotrebiteľ bude povinný uhradiť podľa článku 5 ods. 5, ak uplatní svoje právo na odstúpenie; ak je to vhodné, informácie o úprave ukončenia úverovej zmluvy a doplnkovej zmluvy spojenej so zmluvou v prípade odstúpenia od zmluvy; informácie o následkoch takéhoto odstúpenia;

i) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a dôsledkoch takéhoto odstúpenia; ak je to uplatniteľné, informácie o spôsobe ukončenia akejkoľvek úverovej zmluvy a doplnkovej zmluvy, ktoré sú spojené s hlavnou zmluvou, v prípade odstúpenia od hlavnej zmluvy a následky takéhoto ukončenia;

 

j) podrobnosti o tom, komu a akou formou sa zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy;

j) informácie o zákaze zálohových platieb počas obdobia, v rámci ktorého má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3;

k) informácie o zákaze zálohových platieb počas obdobia, v rámci ktorého má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3;

 

VI. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

k) informácia o tom, komu a akou formou sa zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy;

 

 

l) označenie jazyka (jazykov), ktorý (ktoré) možno použiť v následnej komunikácii s obchodníkom napríklad pri vybavovaní otázok a sťažností;

l) informácie o existencii, obsahu, kontrole a uplatňovaní kódexov správania;

m) v prípade, že je obchodník signatárom kódexov správania, informácie o týchto kódexoch;

m) možnosť mimosúdneho urovnania sporov.

n) ak je to uplatniteľné, informácie o možnosti mimosúdneho urovnania sporov.

Odôvodnenie

Zodpovedá aktuálnemu textu Rady.

POSTUP

Názov

Ochrana spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty časovo vymedzeného užívania nehnuteľností

Referenčné čísla

KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

Gestorský výbor

IMCO

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

21.6.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Antonio López-Istúriz White

10.9.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.11.2007

26.2.2008

 

 

Dátum prijatia

27.3.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriela Creţu

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (27.2.2008)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a dlhodobých dovolenkových produktov, ďalší predaj a výmenu
(KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Emanuel Jardim Fernandes

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Všeobecný kontext

8. februára 2007 Komisia začala hĺbkovú revíziu aquis communautaire, ktoré sa týka záležitostí spotrebiteľov, pričom v prijatej zelenej knihe[1] navrhla viaceré riešenia s cieľom reformovať acquis v tejto oblasti, ktoré sa zakladajú na zmiešanom prístupe – s návrhom horizotálneho nástroja na systematickú aktualizáciu spoločných aspektov acquis a vertikálnej revízie osobitných aspektov jednotlivých odvetví, vrátane revízie smernice 94/47/ES týkajúcej sa ochrany kupujúcich v súvislosti s niektorými prvkami zmlúv o kúpe práva na časovo vymedzené užívanie nehnuteľností. Okrem toho Európsky parlament vo svojom uznesení zo 4. júla 2002[2] na základe článku 153 zmluvy, ktorý sa týka ochrany spotrebiteľov, odporučil, aby Komisia prijala opatrenia s cieľom vyriešiť problémy spotrebiteľov s časovo vymedzeným užívaním produktov.

Návrh Komisie:

- Konzultácie so zainteresovanými stranami

Konzultácia uskutočnená Európskou komisiou potvrdila existenciu vážnych problémov spotrebiteľov s dlhodobými dovolenkovými produktmi a so sprostredkovaním ďalšieho predaja, a v menšej miere aj s časovo vymedzeným užívaním nehnuteľností a výmenami.[3] Okrem toho menej rozsiahla konzultácia uskutočnená spravodajcom potvrdila prítomnosť trhových nerovnováh: hoci tak ako v konzultácii uskutočnenej Komisiou jednotlivé zúčastnené strany vyjadrili rozdielne názory, väčšina sa vyjadrila za revíziu súčasnej smernice a nezastávala názor, že lepšie uplatňovanie jestvujúcich ustanovení alebo mechanizmu samoregulácie zo strany odvetvia bude postačovať na vyriešenie súčasných problémov.

- Všeobecný kontext a ciele návrhu Komisie:

Od prijatia smernice 94/47/ES došlo na trhu k značnému vývoju v oblasti ponuky a nových produktov, ktoré sa uvádzajú na trh podobným spôsobom ako časovo vymedzené užívanie majetku a ktoré sa naň z hospodárskeho hľadiska podobajú. Vo všeobecnosti sa pri týchto produktoch platí podstatná časť ceny vopred, pričom nasledujú ďalšie platby spojené s používaním rekreačného ubytovania (samostatne alebo v kombinácii s ďalšími produktmi). Tieto produkty sa väčšinou vymykajú z pôsobnosti smernice 94/47/ES, čo spotrebiteľom a podnikom spôsobovalo vážne problémy.

Návrh Komisie spočíva hlavne v zmenách definícií a rozsahu pôsobnosti smernice 94/47/ES, ktorých cieľom je pokryť nové typy dovolenkových produktov a objasniť a aktualizovať ustanovenia týkajúce sa obsahových a jazykových požiadaviek informácií a zmlúv poskytovaných spotrebiteľovi.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca sa domnieva, že obchodné aktivity v pôsobnosti tejto smernice majú zásadný význam pre odvetvie cestovného ruchu v EÚ a najmä pre európske hospodárske subjekty a spotrebiteľov. Hlavnou líniou tejto správy je preto potreba posilniť pozíciu spotrebiteľov vo všetkých transakciách, ktoré sa týkajú nadobudnutia užívateľských práv. Spravodajca sa preto v súlade s pozíciami, ktoré Parlament zastával v roku 2002, domnieva, že článok 153 by sa mal používať spolu s právnym základom navrhnutým Európskou komisiou s cieľom zaručiť vysoký stupeň ochrany spotrebiteľov.

Spravodajca sa tiež domnieva, že je potrebné rozšíriť a aktualizovať základné definície v smernici s cieľom zabezpečiť, aby sa táto smernica nestala rýchlo neaktuálnou, a posilniť informačné a jazykové požiadavky týkajúce sa členských štátov a obchodníkov, čím sa zabezpečí stabilnejší a transparentnejší trh. Spotrebiteľ tak bude ťažiť z väčšieho množstva lepších informácií, čím by sa mal vyhnúť potrebe odstúpiť od zmluvy napríklad z dôvodu zmeny podmienok alebo nedostatočných informácií zo strany oboch zmluvných strán. Právo na odstúpenie od zmluvy sa musí uplatňovať za jasných podmienok, ktoré nespôsobia dodatočné náklady.

Spravodajca sa ďalej domnieva, že hoci by bolo lepšie počkať na horizontálnu revíziu acquis communaitaire v oblasti ochrany spotrebiteľa s cieľom lepšie objasniť definície úplne nevyhnutné pre fungovanie jednotného trhu a následne posilniť úroveň právnej istoty v prospech ochrany spotrebiteľa, nie je to v skutočnosti možné. Dôvodom sú vážne problémy, s ktorými sa spotrebitelia stretávajú pri uplatňovaní svojich práv, najmä na nadnárodnej úrovni. Tieto problémy nevyplývajú z neexistencie harmonizovaných právnych predpisov Spoločenstva v tejto oblasti, ale z neexistencie jasného právneho rámca Spoločenstva, ktorý by sa mohol vhodne doplniť prísnejšími vnútroštátnymi právnymi rámcami, ktoré by prospievali podnikom a spotrebiteľom so správnym prístupom.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Preambula – citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 95,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä jej články 95 a 153,

Odôvodnenie

Z článku 1 legislatívneho návrhu a z jeho právneho kontextu, t. j. revízie acquis communautaire v oblasti ochrany spotrebiteľov, je zrejmé, že cieľom návrhu je posilniť ochranu spotrebiteľa a harmonizovať právne predpisy. Právny základ navrhovaný Komisiou by sa teda mal doplniť o článok 153 zmluvy v súlade so správou Parlamentu z roku 2004 (2000/2208(INI)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) zdôrazňujúc význam tohto odvetvia pre európsky cestovný ruch a pripomínajúc, že v uzneseniach z 8. septembra 2005 o nových perspektívach a nových výzvach pre trvalo udržateľný európsky cestovný ruch1 a z 29. novembra 2007 o obnovenej politike EÚ v oblasti cestovného ruchu2 už Európsky parlament spomenul potrebu revidovať smernicu 94/47/ES.

 

___________________

1 Ú. v. EÚ C 193 E, 17.8.2006, s. 325.

2 Prijaté texty, P6_TA(2007)0575.

Odôvodnenie

Európskemu parlamentu vždy ležali na srdci práva spotrebiteľov v oblasti cestovného ruchu. Preto je vhodné uviesť odkaz na dve uznesenia k tejto záležitosti prijaté v súčasnom funkčnom období.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4) Táto smernica by nemala ovplyvniť vnútroštátne právne predpisy súvisiace s registráciou nehnuteľného alebo hnuteľného majetku, podmienkami režimov fungovania a povoľovania alebo udeľovania povolení, určovaním právneho charakteru práv, ktoré sú predmetom zmlúv pokrytých touto smernicou.

4) Táto smernica by nemala ovplyvniť vnútroštátne právne predpisy súvisiace s registráciou nehnuteľného alebo hnuteľného majetku, podmienkami režimov fungovania a povoľovania alebo udeľovania povolení, určovaním právneho charakteru práv, ktoré sú predmetom zmlúv pokrytých touto smernicou, okrem prípadov, keď sú tieto vnútroštátne predpisy menej prísne ako ustanovenia tejto smernice, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov, a bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je posilniť jeden z dvoch cieľov tohto návrhu smernice, t. j. ochranu spotrebiteľov, prostredníctvom zavedenia minimálnej úrovne ochrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

16a) V súlade s bodom 34 medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva1 sa členské štáty vyzývajú, aby pre svoje vlastné potreby a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

_________

Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

Odôvodnenie

Tento PDN sa týka implementácie medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve (Ú. v. EÚ C 231 z 31.12.2003, s. 1).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu naďalej uplatňovať vnútroštátne ustanovenia v oblasti aproximovanej touto smernicou, ktoré sú prísnejšie a tým zabezpečujú vyšší stupeň ochrany spotrebiteľa. Vzťahujú sa na:

2. Členské štáty môžu naďalej uplatňovať vnútroštátne ustanovenia v oblasti aproximovanej touto smernicou, ktoré sú prísnejšie a tým zabezpečujú vyšší stupeň ochrany spotrebiteľa, vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na:

Odôvodnenie

S ohľadom na posilnenie ochrany spotrebiteľov je cieľom tohto PDN zaručiť, že členské štáty budú môcť naďalej uplatňovať prísnejšie vnútroštátne ustanovenia nielen v oblastiach výslovne uvedených v smernici, ale aj v iných oblastiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) „timeshare (časovo vymedzené užívanie nehnuteľností a iného majetku)“ znamená zmluvu na obdobie viac ako jeden rok, prostredníctvom ktorej spotrebiteľ za kompenzáciu nadobúda právo využiť jedno alebo viac ubytovacích zariadení viac ako na jedno obdobie.

a) „timeshare (časovo vymedzené užívanie nehnuteľností a iného majetku)“ znamená zmluvu na obdobie viac ako jeden rok, prostredníctvom ktorej spotrebiteľ za kompenzáciu nadobúda právo využiť jedno alebo viac ubytovacích zariadení viac ako na jedno obdobie. Uvedené práva na užívanie zahŕňajú najmä predpokladané zmluvné práva, ktoré sa vzťahujú na dovolenkové členské karty a kluby, členské karty turistických organizácií alebo iné opatrenia rovnakého charakteru;

Odôvodnenie

Právne objasnenie, ktoré poskytuje širšiu definíciu konceptu timeshare s cieľom zabezpečiť, aby sa navrhovaný právny predpis nestal v krátkej dobe neaktuálnym.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) „ďalší predaj“ znamená zmluvu, podľa ktorej obchodník za kompenzáciu pomáha spotrebiteľovi predať alebo kúpiť podiel v systéme časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a iného majetku alebo dlhodobý dovolenkový produkt;

c) „ďalší predaj“ znamená zmluvu, podľa ktorej obchodník za kompenzáciu podporuje spotrebiteľa pri predaji alebo kúpe podielu v systéme časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a iného majetku alebo dlhodobého dovolenkového produktu;

Odôvodnenie

Právne objasnenie: výraz „podporuje“ poskytuje presnejšiu definíciu poskytovanej služby a vzťahu medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fa) „trvalý nosič“ znamená každý nástroj, ktorý spotrebiteľom umožňuje uchovávať informácie, ktoré sú adresované im osobne, pričom umožňuje ľahký prístup na účel budúceho použitia po dobu zodpovedajúcu účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;

Odôvodnenie

Táto definícia je totožná s definíciou v článku 2 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES, ktorými sa zavádzajú modernejšie informačné prostriedky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) „doplnková zmluva“ znamená zmluvu, ktorá je podriadená inej zmluve.

g) „doplnková zmluva“ znamená zmluvu, ktorá dopĺňa inú zmluvu.

Odôvodnenie

Právne objasnenie: pojem „dopĺňa“ presnejšie definuje právny vzťah medzi zmluvami, vzhľadom na to, že doplnková zmluva nemusí byť bezpodmienečne „podriadená“ hlavnej zmluve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa každou reklamou vyjadrila možnosť získania písomných informácií uvedených v odseku 2 s uvedením, kde tieto informácie možno získať.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa každou reklamou vyjadrila možnosť získania písomných informácií uvedených v odseku 2 na papierovom alebo akomkoľvek inom trvalom nosiči s uvedením, kde tieto informácie možno získať.

Odôvodnenie

Táto definícia je totožná s definíciou uvedenou v článku 2 písm. f) smernice 200/65/ES, ktorú sa navrhuje začleniť do článku 2 ods. 1 písm. fa) (nové) tohto návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Obchodník poskytne spotrebiteľovi, ktorý informácie žiada. písomné informácie, ktoré okrem všeobecného opisu produktu zahŕňajú v prípade potreby aspoň stručné a presné informácie o týchto skutočnostiach:

2. Obchodník poskytne spotrebiteľovi, ktorý informácie žiada, písomné informácie na papierovom alebo akomkoľvek inom trvalom nosiči, ktoré okrem všeobecného opisu produktu zahŕňajú aspoň stručné a presné informácie o týchto skutočnostiach:

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je:

1) použiť rovnakú definíciu ako v článku 2, písm. f) smernice 2002/65/ES a

2) zabezpečiť spotrebiteľom vysokú úroveň informovanosti, a tak užitočným spôsobom odpovedať na časté a rozličné sťažnosti spotrebiteľov v súvislosti s nedostatočnosťou dostupných informácií z kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, že zmluva sa vyhotoví písomne a v jednom z úradných jazykov Spoločenstva na základe výberu spotrebiteľa.

1. Členské štáty zabezpečia, že zmluva sa vyhotoví písomne na papierovom alebo inom trvalom nosiči v jazyku alebo jazykoch členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko alebo ktorého je občanom. Tento jazyk alebo tieto jazyky musia byť v každom prípade úradnými jazykmi Spoločenstva, podľa výberu spotrebiteľa. Členský štát, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko, však môže vyžadovať, aby sa informácie uvedené v odseku 2 vyhotovili aspoň v jazyku alebo v jednom z jazykov spotrebiteľa, ktorý musí byť úradným jazykom Spoločenstva, a aby obchodník dodal spotrebiteľovi úradný preklad týchto informácií do jazyka alebo do jedného z jazykov členského štátu, v ktorom sa nehnuteľný alebo hnuteľný majetok nachádza, pričom tento jazyk musí byť úradným jazykom Spoločenstva.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je:

1) použiť podobnú definíciu ako v článku 2, písm. f) smernice 2002/65/ES a

2) v súlade s neformálnym postojom, ktorý v súčasnosti zaujíma Rada v tejto oblasti zabezpečiť, že jazykový režim poskytne spotrebiteľovi vysokú úroveň ochrany bez toho, aby to znamenalo prehnané náklady pre odvetvie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – pododseky 1 a 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Písomné informácie uvedené v článku 3 ods. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nemenia sa, pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú inak alebo pokiaľ tieto zmeny nevyplývajú z okolností, nad ktorými obchodník nemá kontrolu.

2. Písomné informácie na papierovom alebo inom trvalom nosiči uvedené v článku 3 ods. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy a ich postúpenie spotrebiteľovi sa musí uskutočniť vhodným, objektívnym a jasným spôsobom, pričom sa použije veľkosť písma, ktorá umožňuje ľahké čítanie. Tieto písomné informácie sa nemenia, pokiaľ zmeny nevyplývajú z nepredvídateľných a neočakávaných okolností, nad ktorými obchodník nemá kontrolu s dôsledkami, ktorým obchodník nemohol zabrániť ani pri vynaložení najväčšieho možného úsilia.

Zmeny vyplývajúce z okolností, nad ktorými obchodník nemá kontrolu, sa spotrebiteľovi oznámia predtým, ako sa uzavrie zmluva.

Takéto zmeny sa spotrebiteľovi oznámia písomne na papierovom alebo inom trvalom nosiči predtým, ako sa uzavrie zmluva.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je:

1) zosúladiť znenie s PDN 7;

2) zabezpečiť, že zaradenie podstatných informácií nebude podliehať ľubovôli zmluvných strán. Skúsenosť ukázala, že výraz „pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú inak“ umožňuje niektorým obchodníkom, aby jednostranne navrhovali zmluvy o členstve, v ktorých navádzajú spotrebiteľa, aby mimovoľne súhlasil s tým, že nebude mať prístup k informáciám, čo poškodzuje jeho záujmy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Spotrebiteľ v každom prípade dostane kópiu zmluvy na papierovom alebo inom trvalom nosiči.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť spotrebiteľovi čo najvyššiu úroveň informovanosti v kontexte cieľa zabezpečiť vysokú úroveň ochrany a stabilné a transparentné podmienky na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby mal spotrebiteľ po uzatvorení zmluvy právo na odstúpenie bez uvedenia dôvodu počas obdobia 14 dní od podpísania zmluvy alebo záväznej predbežnej zmluvy oboma stranami. Ak je štrnásty deň dňom pracovného pokoja, uvedená lehota sa predĺži na prvý pracovný deň po tomto termíne.

1. Členské štáty zabezpečia, aby mal spotrebiteľ po uzatvorení zmluvy právo na odstúpenie bez uvedenia dôvodu počas nepretržitého obdobia 21 dní od podpísania konečnej zmluvy oboma stranami. Ak je dvadsiaty prvý deň dňom pracovného pokoja, uvedená lehota sa predĺži na prvý pracovný deň po tomto termíne.

Odôvodnenie

Predaj takýchto nehnuteľností sa často uskutočňuje, keď je potenciálny kupujúci na dovolenke, a preto je 14 dní príliš málo na objektívne zhodnotenie toho, či chce kupujúci kúpu skutočne uskutočniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak v zmluve nie sú zahrnuté všetky informácie uvedené v písm. a) až p) prílohy I a písm. a) a b) prílohy II, ale informácie sú poskytnuté písomne do troch mesiacov od podpísania zmluvy, lehota na odstúpenie sa začína dňom, keď spotrebiteľ dostane tieto informácie.

2. Ak v zmluve nie sú zahrnuté všetky informácie uvedené v písm. a) až p) prílohy I a písm. a) a b) prílohy II, ale informácie sú poskytnuté písomne na papierovom alebo inom trvalom nosiči do troch mesiacov od podpísania zmluvy, lehota na odstúpenie sa začína dňom, keď spotrebiteľ dostane tieto informácie. Ak sa tieto informácie neposkytnú v uvedenej lehote, zmluva je neplatná.

Odôvodnenie

Objasnenie zamerané na posilnenie právnej istoty v texte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak informácie uvedené v písm. a) až p) prílohy I a písm. a) a b) prílohy II neboli poskytnuté písomne do troch mesiacov od podpísania zmluvy, právo na odstúpenie končí po 3 mesiacoch a 14 dňoch od podpísania zmluvy.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V PDN 16 sa navrhuje, že pokiaľ sa príslušné informácie neposkytntnú v uvedenej lehote, zmluva je neplatná. Stanovenie obdobia pre odstúpenie od zmluvy sa takto javí ako neopodstatnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie, vyžaduje sa, aby uhradil len tie výdavky, ktoré v súlade s vnútroštátnymi predpismi vznikli v dôsledku uzavretia zmluvy a odstúpenia od zmluvy v súvislosti s právnymi formalitami, ktoré je potrebné splniť pred termínom uvedeným v odseku 1. Tieto výdavky sa v zmluve výslovne uvádzajú.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Právo na slobodné odstúpenie od zmluvy je právo ex tunc, t. j. jeho dôsledky majú spätný účinok na dátum podpisu zmluvy. Z toho vyplýva, že predajca nemôže od spotrebiteľa žiadať, aby znášal náklady spojené so zmluvou, ktorá nemá právny účinok. Skúsenosť ukázala, že pokiaľ spotrebiteľ včas využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, často (a protizákonne) sa od neho žiada, aby uhradil administratívne výdavky, čo zvyčajne predstavuje prekážku pre uplatňovanie práva na slobodné odstúpenie od zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Ak spotrebiteľ uplatňuje právo na odstúpenie stanovené v odseku 3, nežiada sa od neho, aby uhradil žiadne výdavky.

6. Ak spotrebiteľ uplatňuje právo na odstúpenie, nežiada sa od neho, aby uhradil akékoľvek výdavky.

Odôvodnenie

Právne objasnenie v súlade s PDN 18.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia zákaz všetkých zálohových platieb, poskytovania záruk, rezervácií peňazí prostredníctvom kreditnej karty, výslovného uznania dlhu alebo akejkoľvek kompenzácie zo strany spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo tretej strane pred skončením lehoty, počas ktorej spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3.

1. Členské štáty zabezpečia zákaz všetkých zálohových platieb, poskytovania záruk, rezervácií peňazí na bankovom účte alebo prostredníctvom kreditnej alebo debetnej karty, výslovného uznania dlhu alebo akejkoľvek kompenzácie zo strany spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo tretej strane pred skončením lehoty, počas ktorej spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3.

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zahrnúť rozličné spôsoby záruk prostredníctvom záloh/platieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zakazujú sa akékoľvek platby, poskytovanie záloh, rezervácie peňazí prostredníctvom kreditnej karty, uznanie dlhu alebo akejkoľvek kompenzácie zo strany spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo akejkoľvek tretej strane v prípade ďalšieho predaja predtým, ako sa samotný predaj vykoná alebo ako zmluva o ďalšom predaji iným spôsobom vyprší.

2. Zakazujú sa akékoľvek platby, poskytovanie záloh, rezervácie peňazí na bankových účtoch alebo prostredníctvom kreditnej alebo debetnej karty, uznanie dlhu alebo akejkoľvek kompenzácie zo strany spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo akejkoľvek tretej strane v prípade ďalšieho predaja predtým, ako sa samotný predaj vykoná alebo ako zmluva o ďalšom predaji iným spôsobom vyprší.

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zahrnúť rozličné spôsoby záruk prostredníctvom záloh/platieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, že ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností a iného majetku alebo dlhodobom dovolenkovom produkte, automaticky sa ukončia všetky doplnkové zmluvy vrátane zmlúv o výmene, a to bez uplatňovania pokuty.

1. Členské štáty zabezpečia, že ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností a iného majetku alebo dlhodobom dovolenkovom produkte, automaticky sa zrušia všetky doplnkové zmluvy vrátane zmlúv o výmene, a to bez akýchkoľvek nákladov pre spotrebiteľa.

Odôvodnenie

Právne a jazykové objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak je cena v plnej miere alebo čiastočne pokrytá úverom, ktorý spotrebiteľovi poskytne obchodník alebo tretia strana na základe dohody medzi treťou stranou a obchodníkom, úverová zmluva sa ukončí bez pokuty ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od hlavnej zmluvy podľa článku 5.

2. Ak je cena v plnej miere alebo čiastočne pokrytá úverom, ktorý spotrebiteľovi poskytne obchodník alebo tretia strana na základe dohody medzi treťou stranou a obchodníkom, úverová zmluva sa zruší bez akýchkoľvek nákladov pre spotrebiteľa, ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od hlavnej zmluvy.

Odôvodnenie

Právne a jazykové objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) orgány verejnej moci alebo ich zástupcovia;

a) úrady alebo orgány verejnej moci alebo ich zástupcovia;

Odôvodnenie

Objasnenie, ktorým sa má rozšíriť druh príslušných organizácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Členské štáty zabezpečia, aby spotrebitelia a obchodníci mali k dispozícii kompletné informácie o právnych mechanizmoch a prístup k týmto mechanizmom v súlade s nariadením Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach1 , pokiaľ ide o mimosúdne riešenie sporov týkajúcich sa spotrebiteľa a o právne opatrenia súdnej a správnej povahy.

________

1 Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1. Nariadenie v znení nariadenia Rady (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

Odôvodnenie

Vzhľadom na ich verejný charakter by kompletnosť informácií o právnych mechanizmoch, ktoré majú k dispozícii spotrebitelia a obchodníci v súlade s nariadením Rady č. 44/2001 z 22. decembra 2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, ako aj prístup k týmto mechanizmom mali zaručovať členské štáty, keďže cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj stabilné a transparentné podmienky na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Príloha I – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) ak sa zmluva vzťahuje na osobitnú nehnuteľnosť, presný opis a poloha tejto nehnuteľnosti; ak sa zmluva vzťahuje na niekoľko nehnuteľností (multirezorty), vhodný opis nehnuteľností a ich poloha; ak sa zmluva vzťahuje na ubytovacie zariadenie iné ako nehnuteľnosť, vhodný opis ubytovacieho zariadenia a príslušenstva;

c) ak sa zmluva vzťahuje na osobitnú nehnuteľnosť, presný opis tejto nehnuteľnosti vrátane úrovne jej dokončenia,vybavenia a zariadenia, ako aj jej poloha; ak sa zmluva vzťahuje na niekoľko nehnuteľností (multirezorty), vhodný opis nehnuteľností a ich poloha; ak sa zmluva vzťahuje na ubytovacie zariadenie iné ako nehnuteľnosť, vhodný opis ubytovacieho zariadenia a príslušenstva;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Príloha I – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) ak zmluva stanovuje právo na obývanie jednej z niekoľkých nehnuteľností v skupine nehnuteľnosťí, informácie o obmedzeniach obývania tejto nehnuteľnosti alebo, pokiaľ sa uplatňuje bodový systém, informácie o nutnosti získať ďalšie body umožňujúce obývať danú nehnuteľnosť;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Príloha I – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

cb) informácie, ktoré poskytuje obchodník, zahŕňajú podrobnosti o všetkých obmedzeniach užívania tejto nehnuteľnosti a obmedzeniach vyplývajúcich z územného plánovania s plnými podrobnosťami všetkých územných rozhodnutí a stavebných povolení, ktoré sa nehnuteľnosti týkajú.

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť, že predávaná nehnuteľnosť bola postavená legálne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Príloha I – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) spôsob zabezpečenia údržby a opráv ubytovacieho zariadenia a jeho správy a manažmentu vrátane informácie o tom, či a ako môžu spotrebitelia vplývať na rozhodnutia o týchto otázkach, prípadne sa na takomto rozhodovaní podieľať;

f) forma zabezpečenia údržby a opráv v ubytovacom zariadení a jeho správy a riadenia vrátane vymedzenia zodpovednosti zmluvných strán a informácie o tom, či a ako môžu spotrebitelia vplývať na rozhodnutia o týchto otázkach, prípadne sa na takomto rozhodovaní podieľať;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Príloha I – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) presný opis formy, akou sa náklady rozdelia medzi spotrebiteľov a ako a kedy možno tieto náklady zvýšiť; v prípade, že je to relevantné, informácie o tom, či sa na ubytovacie zariadenia vzťahuje nejaké zaťaženie, hypotéka, bremeno alebo iné zaznamenané záložné práva;

g) presný opis formy, akou sa náklady rozdelia medzi spotrebiteľov a ako a kedy možno tieto náklady zvýšiť; v prípade, že je to relevantné, informácie o tom, či je na ťarchu nároku na ubytovanie alebo iných práv odvodených zo zmluvy zaznamenané nejaké zaťaženie, hypotéka, bremeno alebo iné záložné práva;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Príloha I – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) presné obdobie, počas ktorého možno uplatniť právo, ktoré je predmetom zmluvy, a ak je to potrebné, aj jeho trvanie; dátum, kedy môže kupujúci začať uplatňovať svoje zmluvné právo;

h) presné obdobie, počas ktorého možno uplatniť právo, ktoré je predmetom zmluvy, a ak je to potrebné, aj jeho trvanie; dátum, kedy môže kupujúci začať uplatňovať svoje zmluvné právo a právo na odstúpenie od zmluvy;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Príloha I – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ, odhadovaná suma, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ za používanie spoločných zariadení a služieb; základ pre výpočet sumy poplatkov súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti, povinné zákonné poplatky (napr. dane a príspevky) a režijné náklady (napr. správa, údržba a opravy);

i) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ, odhadovaná suma, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ za používanie spoločných zariadení a služieb; metóda pre výpočet sumy poplatkov súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti, povinné zákonné poplatky (napr. dane a príspevky) a režijné náklady (napr. správa, údržba a opravy);

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Príloha I – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

j) klauzula, v ktorej sa uvádza, že spotrebiteľ neznáša žiadne ďalšie náklady než sú tie, ktoré sú uvedené v zmluve;

Tento PDN sa netýka slovenskej jazykovej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Príloha I – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

k) informácie o tom, či je možné zapojiť sa do schémy výmeny alebo ďalšieho predaja zmluvných práv, informácie o relevantných schémach a uvedenie nákladov súvisiacich s ďalším predajom a výmenou prostredníctvom týchto schém;

k) informácie o tom, či je možné zapojiť sa do schémy výmeny alebo ďalšieho predaja zmluvných práv, informácie o relevantných schémach a uvedenie nákladov súvisiacich s ďalším predajom a výmenou prostredníctvom týchto schém. Povinnosť poskytnúť informácie, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, sa s nevyhnutnými úpravami uplatňuje aj na práva, ktoré sú predmetom výmeny alebo predaja.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Príloha I – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

m) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a jeho dôsledkoch vrátane presného uvedenia povahy a výšky nákladov, ktoré spotrebiteľ bude povinný uhradiť podľa článku 5 ods. 5, ak uplatní svoje právo na odstúpenie; ak je to vhodné, informácie o úprave ukončenia úverovej zmluvy a doplnkovej zmluvy spojenej so zmluvou v prípade odstúpenia od zmluvy; informácie o následkoch takéhoto odstúpenia;

m) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a jeho dôsledkoch v prípade, ak by spotrebiteľ uplatnil toto právo; ak je to vhodné, informácie o úprave ukončenia úverovej zmluvy a doplnkovej zmluvy spojenej so zmluvou v prípade odstúpenia od zmluvy v súlade s článkom 5; informácie o následkoch takéhoto odstúpenia;

Odôvodnenie

Právne objasnenie v súlade s PDN 17.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice

Príloha I – písmeno p

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

p) informácie o existencii, obsahu, kontrole a uplatňovaní kódexov správania;

p) informácie o možnom uplatňovaní kódexov správania na predajcov a o možnostiach prístupu k týmto kódexom;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zabezpečiť poskytnutie informácií o tom, či je daný obchodník signatárom kódexov správania, a o možnostiach prístupu k ich obsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Príloha I – písmeno q

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

q) možnosť mimosúdneho urovnania sporov.

q) informácie o práve, ktoré sa vzťahuje na zmluvu, a prípadne možnosť mimosúdneho urovnania sporov.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a objasniť otázku práva, ktoré sa vzťahuje na zmluvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice

Príloha II – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) primerané stanovenie termínu dokončenia ubytovacieho zariadenia a služieb, ktorými sa ubytovacie zariadenie v plnej miere uvedie do prevádzky (plyn, elektrina, voda, telefónne pripojenia);

b) primerané stanovenie termínu dokončenia ubytovacieho zariadenia a služieb, ktorými sa ubytovacie zariadenie v plnej miere uvedie do prevádzky (plyn, elektrina, voda, telefónne pripojenia) a podrobnosti o sankciách uplatniteľných v prípade, že primerane odhadnutý termín dokončenia sa nedodrží.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice

Príloha II – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) ustanovenie, v ktorom sa uvádza, že spotrebiteľ nie je povinný znášať žiadne ďalšie náklady, ani nepodlieha iným povinnostiam ako tým, ktoré sú uvedené v zmluve;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zaručiť, že spotrebiteľ nebude znášať žiadne ďalšie náklady, ani podliehať ďalším povinnostiam okrem tých, ktoré sú uvedené v zmluve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice

Príloha II – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) záruka týkajúca sa dokončenia ubytovacieho zariadenia alebo záruka vzťahujúca sa na úhradu akejkoľvek platby v prípade, že ubytovacie zariadenie nie je dokončené, a ak je to vhodné, podmienky fungovania takýchto záruk.

d) záruka týkajúca sa dokončenia a kvality dokončenia ubytovacieho zariadenia alebo záruka vzťahujúca sa na úhradu akejkoľvek platby v prípade, že ubytovacie zariadenie nie je dokončené, a ak je to vhodné, podmienky fungovania takýchto záruk.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zabezpečiť, že úroveň dokončenia bude v plnej miere zodpovedať dohodnutej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice

Príloha III – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) presný charakter práva, ktoré je predmetom zmluvy;

b) presný charakter a obsah práva, ktoré je predmetom zmluvy, vrátane presného opisu práv, ktoré spotrebiteľovi zaručuje zmluva, a prípadných uplatniteľných obmedzení alebo obmedzených ponúk alebo časových obmedzení v prípade osobitných zliav;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zabezpečiť jasný a presný opis práv, ktoré sú predmetom zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice

Príloha III – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ;

d) celková cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zabezpečiť jasný a presný opis celkovej ceny, ktorú zaplatí spotrebiteľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice

Príloha III – písmeno ia (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ia) podmienky a účinky ukončenia zmluvy a informácie o zodpovednosti spotrebiteľa týkajúcej sa nákladov vyplývajúcich z tohto ukončenia;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zaviesť povinnosť informovať o možnostiach, podmienkach a dôsledkoch ukončenia zmluvy a o zodpovednosti spotrebiteľa, pokiaľ ide o výdavky vyplývajúce z tohto ukončenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice

Príloha IV – písmeno e)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a jeho dôsledkoch vrátane presného uvedenia povahy a výšky nákladov, ktoré spotrebiteľ bude povinný uhradiť podľa článku 5 ods. 5, ak uplatní svoje právo na odstúpenie;

e) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy v súlade s článkom 5;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zaviesť povinnosť informovať o práve na odstúpenie od zmluvy podľa článku 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice

Príloha IV – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) podmienky a účinky ukončenia zmluvy a informácie o zodpovednosti spotrebiteľa týkajúcej sa nákladov vyplývajúcich z tohto ukončenia;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zaviesť povinnosť informovať o možnostiach, podmienkach a dôsledkoch ukončenia zmluvy a o zodpovednosti spotrebiteľa, pokiaľ ide o výdavky vyplývajúce z tohto ukončenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice

Príloha IV – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) informácie o existencii, obsahu, kontrole a uplatňovaní kódexov správania;

h) informácie o možnom uplatňovaní kódexov správania na predajcov a o možnostiach prístupu k týmto kódexom;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zabezpečiť poskytnutie informácií o tom, či je daný obchodník signatárom kódexov správania, a o možnostiach prístupu k ich obsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice

Príloha IV – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) možnosť mimosúdneho urovnania sporov.

i) informácie o práve, ktoré sa vzťahuje na zmluvu, a prípadne možnosť mimosúdneho urovnania sporov.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a objasniť otázku práva, ktoré sa vzťahuje na zmluvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh smernice

Príloha IV – písmeno ia (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ia) ustanovenie, že postúpenie sa uskutoční bez poplatkov alebo výdavkov.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zabezpečiť, že postúpenie sa uskutoční bez poplatkov alebo výdavkov s cieľom zabrániť tomu, aby napríklad v prípade zaťaženia hypotékou spotrebitelia neprišli o svoje práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh smernice

Príloha V – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) presný charakter práva, ktoré je predmetom zmluvy;

b) presný charakter a obsah práva, ktoré je predmetom zmluvy;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zabezpečiť, že postúpenie sa uskutoční bez poplatkov alebo výdavkov s cieľom zabrániť tomu, aby napríklad v prípade zaťaženia hypotékou spotrebitelia neprišli o svoje práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh smernice

Príloha V – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ, odhadovaná suma, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ za používanie spoločných zariadení a služieb; základ pre výpočet sumy poplatkov súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti, povinné zákonné poplatky (napr. dane a príspevky) a režijné náklady (napr. správa, údržba a opravy);

e) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ, odhadovaná suma, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ za používanie spoločných zariadení a služieb; metóda pre výpočet sumy poplatkov súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti, povinné zákonné poplatky (napr. dane a príspevky) a režijné náklady (napr. správa, údržba a opravy);

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh smernice

Príloha V – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a jeho dôsledkoch vrátane presného uvedenia povahy a výšky nákladov, ktoré spotrebiteľ bude povinný uhradiť podľa článku 5 ods. 5, ak uplatní svoje právo na odstúpenie; ak je to vhodné, informácie o úprave ukončenia úverovej zmluvy a doplnkovej zmluvy spojenej so zmluvou v prípade odstúpenia od zmluvy; informácie o následkoch takéhoto odstúpenia;

i) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a jeho dôsledkoch v prípade, že spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie; ak je to vhodné, informácie o úprave ukončenia úverovej zmluvy a doplnkovej zmluvy spojenej so zmluvou v prípade odstúpenia od zmluvy v súlade s článkom 5; informácie o následkoch takéhoto odstúpenia;

Odôvodnenie

Právne objasnenie v súlade s PDN 17.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh smernice

Príloha V – písmeno ia (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ia) ustanovenie, že postúpenie sa uskutoční bez poplatkov alebo výdavkov.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zabezpečiť, že postúpenie sa uskutoční bez poplatkov alebo výdavkov s cieľom zabrániť tomu, aby napríklad v prípade zaťaženia hypotékou spotrebitelia neprišli o svoje práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh smernice

Príloha V – písmeno 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

l) informácie o existencii, obsahu, kontrole a uplatňovaní kódexov správania;

l) informácie o možnom uplatňovaní kódexov správania na predajcov a o možnostiach prístupu k týmto kódexom;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zabezpečiť poskytnutie informácií o tom, či je daný obchodník signatárom kódexov správania, a o možnostiach prístupu k ich obsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh smernice

Príloha V – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

m) možnosť mimosúdneho urovnania sporov

m) informácie o práve, ktoré sa vzťahuje na zmluvu, a prípadne možnosť mimosúdneho urovnania sporov

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a objasniť otázku práva, ktoré sa vzťahuje na zmluvu.

POSTUP

Názov

Ochrana spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty časovo vymedzeného užívania nehnuteľností

Referenčné čísla

KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

Gestorský výbor

IMCO

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

21.6.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Emanuel Jardim Fernandes

3.7.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

23.1.2008

25.2.2008

 

 

Dátum prijatia

26.2.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zsolt László Becsey, Philip Bradbourn, Anne E. Jensen, Helmuth Markov, Vladimír Remek, Leopold Józef Rutowicz, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

  • [1]  Zelená kniha o revízii spotrebiteľského acquis (KOM (2006) 744).
  • [2]  Uznesenie Európskeho parlamentu (správa Manuela Medinu Ortegu) o monitorovaní politiky Spoločenstva v oblasti ochrany kupujúcich práva na časovo vymedzené užívanie nehnuteľností (smernica 94/47/ES) (2000/2208 (INI)).
  • [3]  Pozri KOM (2007) 303, s. 6.

POSTUP

Názov

Ochrana spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty časovo vymedzeného užívania nehnuteľností

Referenčné čísla

KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

Dátum predloženia v EP

7.6.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

21.6.2007

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

21.6.2007

JURI

21.6.2007

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Toine Manders

16.7.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

13.9.2007

3.10.2007

22.11.2007

23.1.2008

 

25.3.2008

 

 

 

Dátum prijatia

19.5.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Malinova Iotova, Graf Alexander Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Salvador Domingo Sanz Palacio, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Giovanna Corda, Magor Imre Csibi, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Ian Hudghton, Othmar Karas

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Vladimir Urutchev