POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave

4.6.2008 - (KOM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD)) - ***I

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Poročevalec: Toine Manders

Postopek : 2007/0113(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0195/2008

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave

(KOM(2007)0303 – C6‑0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0303),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 95 Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0159/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov ter mnenj Odbora za promet in turizem in Odbora za pravne zadeve (A6-0195/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a) Ker ima turizem vse večjo vlogo v gospodarstvu držav članic, je treba industrijo časovnega zakupa in dolgoročno počitniško industrijo spodbujati k večji rasti in produktivnosti s sprejetjem čim manjšega števila skupnih pravil;

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Od sprejetja Direktive 94/47/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 1994 o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb o nakupu pravice do uporabe nepremičnin na podlagi časovnega zakupa so se razmere na področju časovnega zakupa spremenile, na trgu pa so se pojavili novi podobni počitniški proizvodi. Teh novih počitniških proizvodov in nekaterih transakcij v zvezi s časovnim zakupom, kot sta nadaljnja prodaja in zamenjava, Direktiva 94/47/ES ne zajema. Poleg tega so izkušnje z uporabo Direktive 94/47/ES pokazale, da je treba nekatere že zajete točke posodobiti ali pojasniti.

(1) Od sprejetja Direktive 94/47/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 1994 o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb o nakupu pravice do uporabe nepremičnin na podlagi časovnega zakupa so se razmere na področju časovnega zakupa spremenile, na trgu pa so se pojavili novi podobni počitniški proizvodi. Teh novih počitniških proizvodov in nekaterih transakcij v zvezi s časovnim zakupom, kot so pogodbe o nadaljnji prodaji in zamenjavi, Direktiva 94/47/ES ne zajema. Poleg tega so izkušnje z uporabo Direktive 94/47/ES pokazale, da je treba nekatere že zajete točke posodobiti ali pojasniti, da bi preprečili razvijanje proizvodov, s katerimi je mogoče zaobiti to direktivo.

Obrazložitev

Uskladitev uvodne izjave s členoma 1 in 2.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Za okrepitev pravne varnosti in čim boljše uresničevanje/doseganje prednosti notranjega trga za potrošnike in podjetja je potrebno nadaljnje približevanje ustreznih zakonov držav članic. Vendar morajo imeti države članice glede nekaterih vidikov možnost še naprej uporabljati strožja pravila.

(3) Za okrepitev pravne varnosti in čim boljše uresničevanje/doseganje prednosti notranjega trga za potrošnike in podjetja je treba v celoti uskladiti nekatere vidike trženja, prodaje in nadaljnje prodaje časovnega zakupa in dolgoročnih počitniških proizvodov ter zamenjave časovnega zakupa. Državam članicam ne bi smeli dovoliti, da ohranijo ali uvedejo nacionalno zakonodajo na področju, ki ga zajema ta direktiva. Pri obravnavi zadev, ki jih določbe te direktive ne zajemajo, bi morali državam članicam omogočiti, da se same odločijo, ali bodo ohranile ali uvedle nacionalno zakonodajo v skladu s pravom Skupnosti.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Ta direktiva ne sme posegati v nacionalne predpise v zvezi z registracijo nepremičnin ali premičnin, pogoji za določitev ali dodeljevanje pooblastil ali zahtevami za izdajo dovoljenja, kot tudi določitvijo pravne narave pravic, ki jih zadevajo pogodbe, zajete v tej direktivi.

črtano

Obrazložitev

Uskladitev uvodne izjave s členom 1(1).

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Različne proizvode, zajete v tej direktivi, je treba jasno opredeliti, določbe, ki zadevajo predpogodbene informacije in pogodbo samo pa je treba pojasniti in posodobiti.

(5) Vrste proizvodov, zajetih v tej direktivi, je treba jasno opredeliti tako, da se onemogoči izogibanjem njenim določbam, zlasti določbe, ki zadevajo predpogodbene informacije, pogodbo samo in odstopni rok pa je treba pojasniti in posodobiti.

Obrazložitev

Težava sedanje direktive je, da so se lahko brezvestni ponudniki storitev z lahkoto izognili upoštevanju njenih določb. Novo direktivo naj bo karseda nemogoče zaobiti.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) V področje uporabe opredelitve pogodbe o časovnem zakupu niso vključene večkratne rezervacije hotelskih sob, če je pogodba veljavna manj kot eno leto. Običajne zakupne pogodbe prav tako niso vključene v področje uporabe, ker se nanašajo na eno samo nepretrgano obdobje zakupa, ne na več različnih obdobij.

Obrazložitev

Skrajšanje obdobja na eno leto lahko vključuje transakcije, ki se jih ne želi zajeti, kot so vnaprejšnje rezervacije hotela, ki zahtevajo predplačilo, ali pa kuponski sistemi, ki jih ponujajo nekateri hoteli in veljajo več kot eno leto. Te izključitve je treba jasno navesti, da bi se izognili napačni interpretaciji.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5b) Opredelitev dolgoročnih počitniških proizvodov zajema pogodbe, pri katerih se pravice pridobijo na podlagi plačila nadomestila. Zato običajni programi zvestobe, ki zagotavljajo popuste za prihodnje nočitve v hotelih hotelske verige, namreč boni za popuste ali hotelski boni, niso zajeti.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Potrošnik mora imeti pravico izbire jezika, ki ga je treba uporabiti v predpogodbenih informacijah in v pogodbi.

 

(6) Potrošnik mora imeti pravico izbire jezika, ki ga je treba uporabiti v predpogodbenih informacijah in v pogodbi, in sicer je to jezik ali eden od jezikov države članice, kjer ima prebivališče, oziroma jezik ali eden od jezikov države članice, katere državljan je, pri čemer je to tudi uradni jezik Skupnosti. Vendar lahko država članica, kjer ima potrošnik stalno prebivališče, zahteva, da se pogodba v vseh primerih sestavi vsaj v njenem jeziku ali jezikih, ki mora(-jo) biti uradni jezik(-i) Skupnosti, in da trgovec potrošniku priskrbi overovljen prevod pogodbe v jeziku ali v enem od jezikov države članice, kjer je nepremičnina, ki mora biti uradni jezik Skupnosti.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Da bo potrošnik v celoti razumel zaščito, ki jo omogoča ta direktiva, mu trgovec zagotovi kontrolni seznam; ta mora temeljiti na standardnih obrazcih, ki so na voljo v vseh jezikih Skupnosti.

Obrazložitev

Zaradi opozarjanja potrošnikov in njihovega lažjega razumevanja pravice do odstopa mora pogodba vsebovati kontrolni seznam.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b) Ker zakonodaja ni usklajena in v njej obstajajo vrzeli, bi morale države članice in Komisija skupaj sestaviti vzorčno pogodbo v vseh uradnih jezikih Skupnosti, ki bi vsebovala vse osnovne in nepogrešljive pogodbene določbe.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Da bi imel potrošnik možnost popolnoma razumeti njegove obveznosti in pravice na podlagi pogodbe, mu je treba dovoliti rok, med katerim lahko brez navajanja razlogov odstopi od pogodbe. Trenutno se dolžina tega roka med državami članicami razlikuje, izkušnje pa kažejo, da dolžina, ki jo določa Direktiva 94/47/ES, ne zadostuje. Ta rok je zato treba podaljšati in uskladiti.

(7) Da bi imel potrošnik možnost popolnoma razumeti njegove obveznosti in pravice na podlagi pogodbe, mu je treba dovoliti rok, med katerim lahko brez navajanja razlogov odstopi od pogodbe. Trenutno se dolžina tega roka med državami članicami razlikuje. Da bo mogoče doseči visoko raven varstva potrošnikov ter večjo jasnost za potrošnike in panogo bi bilo treba ta rok uskladiti.

Obrazložitev

Pojasnitev besedila.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Za izboljšanje varstva potrošnika je treba pojasniti prepoved predplačil trgovcem ali kateri koli tretji stranki pred koncem odstopnega roka. Prepoved predplačil za nadaljnjo prodajo bi morala veljati do konca dejanske prodaje ali prekinitve pogodbe o nadaljnji prodaji.

(8) Za izboljšanje varstva potrošnika je treba pojasniti prepoved predplačil trgovcem ali kateri koli tretji stranki pred koncem odstopnega roka.

Obrazložitev

Uskladitev uvodne izjave s členom 6 in pojasnitev besedila.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Pri pomožnih pogodbah naj bi prepoved predplačila veljala samo, če je pomožna pogodba sklenjena v odpovednem roku glavne pogodbe, na katero se nanaša. .

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b) Prepoved predplačil bi morala veljati tudi za pogodbe o nadaljnji prodaji, dokler prodaja ni dejansko opravljena oziroma pogodba o nadaljnji prodaji razveljavljena.

Obrazložitev

Uskladitev uvodne izjave s členom 6 in pojasnitev besedila.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14b) Če bi bili trgovci z dolgoročnimi počitniškimi proizvodi dolžni zagotoviti zadosten dokaz o jamstvu v primeru plačilne nesposobnosti, bi to glede na težave, s katerimi se soočajo potrošniki, koristilo tako slednjim kot celotni panogi.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) V primeru odstopa od pogodbe, pri čemer je cena v celoti ali delno pokrita s kreditom, ki ga potrošniku odobri trgovec ali tretja stranka na podlagi dogovora med tretjo stranko in trgovcem, je treba kreditno pogodbo prekiniti brez kakršne koli odškodnine. Isto velja za pomožne pogodbe, kot so pogodbe za članstvo v sistemu zamenjave.

(9) V primeru odstopa od pogodbe, pri čemer je cena v celoti ali delno pokrita s kreditom, ki ga potrošniku odobri trgovec ali tretja stranka na podlagi dogovora med tretjo stranko in trgovcem, je treba kreditno pogodbo prekiniti brez vsakršnih stroškov za potrošnika. Isto velja za pomožne pogodbe.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Potrošnik za varstvo, ki ga zagotavlja ta direktiva, ne bi smel biti prikrajšan. To je treba zagotoviti tudi v primeru, ko se za pogodbo uporabi zakon države nečlanice.

(10) Potrošnik za varstvo, ki ga zagotavlja ta direktiva, ne bi smel biti prikrajšan. To je treba zagotoviti tudi v primeru, ko se za pogodbo uporabi zakon tretje države in je nepremičnina v državi članici Evropske unije. V ta namen lahko določbe te direktive v zvezi z odstopnim rokom in zahtevami po informacijah veljajo kot določbe, od katerih ni dovoljeno odstopati s pogodbo v smislu Uredbe (ES) št. …./2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih (Rim I)1.

 

____________________

1 UL L XX, xx/xx/xx, str. x.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Treba je zagotoviti, da so osebam ali organizacijam, ki imajo na podlagi nacionalne zakonodaje v zadevi upravičen interes, na voljo pravna sredstva za sprožitev postopkov proti kršitvam te direktive.

(12) Treba je zagotoviti, da so osebam ali organizacijam (te lahko vključujejo nacionalne ali evropske organe za izdajo dovoljenj, ki urejajo te proizvode v skladu s to direktivo), ki imajo na podlagi nacionalne zakonodaje ali zakonodaje EU v zadevi upravičen interes, na voljo pravna sredstva za sprožitev postopkov proti kršitvam te direktive.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12a) Pravo, ki se uporablja za pogodbe v zvezi s časovnim zakupom ali dolgoročnimi počitniškimi proizvodi, je treba določiti v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. .../2008 (Rim I). Sodišča, ki so pristojna za postopke v zvezi s časovnim zakupom ali dolgoročnimi počitniškimi proizvodi, vključno z morebitnimi dodatnimi ali pomožnimi razmerji v zvezi z njimi, je treba določiti v skladu z oddelkom 4 o potrošniških pogodbah Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah1 (uredba Bruselj I)), razen takrat, kadar je spor povezan z obstojem, vrsto in obsegom stvarne pravice.

 

_______________

1 UL L 12, 16.1.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

Obrazložitev

Treba je pregnati vse dvome glede pristojnosti, da se preprečijo nepotrebni spori.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Države članice morajo zagotoviti, da so potrošniki učinkovito obveščeni o nacionalnih določbah, ki to direktivo prenašajo v zakonodajo, in vzpodbuditi trgovce, da potrošnike obveščajo o obstoječem kodeksu ravnanja na tem področju.

(14) Potrošniki bi morali biti učinkovito obveščeni o svojih pravicah po tej direktivi. Trgovci bi morali potrošnike obveščati o obstoječem kodeksu ravnanja na tem področju.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Države članice bi morale gospodarske subjekte spodbujati k ustanavljanju panožnih organizacij (v EU), da bi zagotovile razvoj in upravljanje kodeksov ravnanja v tesnem sodelovanju z ustreznimi organi.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Države članice bi morale v skladu s točko 34 medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje1 zase in v interesu Skupnosti pripraviti lastne tabele, ki čim bolje ponazarjajo korelacijo med to direktivo in ukrepi za njen prenos v nacionalno zakonodajo, ter jih objaviti.

_________

UL C 321, 31.12.2003, str. 1

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zadeva izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (UL C 321, 31.12.2003, str. 1).

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ta direktiva se uporablja za varstvo potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki trženja in prodaje časovnega zakupa in dolgoročnih počitniških proizvodov. Uporablja se tudi za nadaljnjo prodajo časovnega zakupa in dolgoročnih počitniških proizvodov ter zamenjavo časovnega zakupa.

1. Namen te direktive je prispevati k dobremu delovanju notranjega trga in doseči visoko raven varstva potrošnikov z usklajevanjem zakonov, predpisov in upravnih določb držav članic, ki se nanašajo na nekatere vidike trženja, prodaje in nadaljnje prodaje časovnega zakupa in dolgoročnih počitniških proizvodov ter zamenjave časovnega zakupa.

Ta direktiva se uporablja za transakcije med trgovci in potrošniki.

Ta direktiva se uporablja za transakcije med trgovci in potrošniki.

Ta direktiva ne posega v nacionalno zakonodajo, ki določa splošna pravna sredstva pogodbenega prava in omogoča potrošnikom prekinitev pogodbe.

2. Ta direktiva ne posega v nacionalno zakonodajo, ki določa:

 

- splošna pravna sredstva pogodbenega prava,

- nacionalne predpise v zvezi z registracijo in prenosom premičnin ali nepremičnin, pogoji za ustanavljanje, postopki za izdajo dovoljenja,

- pravno naravo pravic, ki jih zadevajo pogodbe, zajete v tej direktivi.

2. Da bi se zagotovila višja raven varstva potrošnikov, lahko države članice na področju, približanem s to direktivo, še naprej uporabljajo določbe, ki so strožje in so povezane z:

 

(a) začetkom pravice do odstopa;

 

(b) pogoji izvajanja pravice do odstopa;

 

(c) učinki izvajanja pravice do odstopa.

 

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) „časovni zakup“ pomeni pogodbo, ki traja več kot eno leto in s katero potrošnik na podlagi plačila nadomestila pridobi pravico do uporabe enega ali več nastanitev za več kot eno obdobje uporabe;

(a) „pogodba o časovnem zakupu“ pomeni pogodbo, ki traja več kot eno leto in s katero potrošnik na podlagi plačila pridobi pravico do periodične nastanitve;

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) „dolgoročni počitniški proizvod“ pomeni pogodbo, ki traja več kot eno leto in s katero potrošnik na podlagi plačila nadomestila pridobi predvsem pravico do popustov ali drugih ugodnosti glede nastanitve, ločeno ali skupaj s potovanjem ali drugimi storitvami;

(b) „pogodba o dolgoročnem počitniškem proizvodu“ pomeni pogodbo, ki traja več kot eno leto in s katero potrošnik na podlagi plačila nadomestila pridobi predvsem pravico do popustov ali drugih ugodnosti glede nastanitve, z drugimi zmogljivostmi ali brez njih, ločeno ali skupaj s potovanjem ali drugimi storitvami;

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) „zamenjava“ pomeni pogodbo, s katero se potrošnik na podlagi plačila nadomestila pridruži sistemu, ki mu z zamenjavo omogoča spremembo kraja in/ali časa njegovega časovnega zakupa;

(d) „pogodba o zamenjavi“ pomeni pomožno pogodbo, s katero se potrošnik na podlagi plačila nadomestila pridruži sistemu zamenjave, ki mu omogoča koriščenje namestitvenih zmogljivosti ali drugih storitev z dodano vrednostjo v zameno za to, da drugim omogoči začasno koriščenje ugodnosti iz pravic svojega časovnega zakupa;

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) „pomožna pogodba“ pomeni vsako pogodbo, ki je podrejena drugi pogodbi.

(g) „pomožna pogodba“ pomeni vsako pogodbo, ki je povezana z glavno pogodbo, in sicer pogodbo o časovnem zakupu ali dolgoročnem počitniškem proizvodu;

Obrazložitev

S pravnega vidika se zdi beseda "povezana" ustreznejša.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga) "trajni nosilec podatkov" pomeni vsako orodje, ki potrošniku omogoča, da informacije, namenjene njemu osebno, shrani na tak način, da so mu dostopne za prihodnje potrebe toliko časa, kolikor zadostuje za namene informiranja, in ki dovoljuje reprodukcijo shranjenih informacij v nespremenjeni obliki;

Obrazložitev

Potrebna je jasnejša opredelitev, da se zagotovi pravna varnost za potrošnike in trgovce.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka (g b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gb) "kodeks ravnanja" pomeni sporazum ali pravila, ki jih ne predpisuje zakon ali drug predpis države članice in ki določajo ravnanje trgovcev, ki se zavežejo, da bodo upoštevali kodeks v zvezi z eno ali več poslovnimi praksami ali poslovnimi sektorji.

Obrazložitev

Potrebna je jasnejša opredelitev, da se zagotovi pravna varnost za potrošnike in trgovce.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 3 – odstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da vsakršno oglaševanje navaja možnost pridobitve pisnih informacij iz odstavka 2 ter navedbo kraja, kjer se te informacije lahko pridobijo.

1. Države članice zagotovijo, da vsakršno oglaševanje jasno navaja, da vsaka ponudba trgovca vsebuje informacije iz odstavka 2 ter navedbo, kako se te informacije lahko pridobijo.

2. Trgovec zagotovi potrošniku na njegovo zahtevo pisne informacije, ki poleg splošnega opisa proizvoda vsebujejo vsaj kratke in natančne podatke o naslednjih postavkah, kadar je ustrezno:

2. Trgovec potrošniku pravočasno, še preden slednjega zavezuje pogodba, kadar je ustrezno, zagotovi jasne in jedrnate pisne informacije o splošnem opisu proizvoda, pravici do odstopa iz člena 5 in o prepovedi predplačila, dokler odstopni rok ne poteče. Poleg tega potrošnik prejme tudi podatke o naslednjih postavkah, kadar je ustrezno:

(a) v primeru časovnega zakupa, informacije iz Priloge I ter, če pogodba zadeva nastanitve v objektih, ki so še v gradnji, informacije iz Priloge II;

(a) v primeru pogodbe o časovnem zakupu informacije iz Priloge I ter, če pogodba zadeva nastanitve v objektih, ki so se v gradnji, informacije iz Priloge II;

(b) v primeru dolgoročnega počitniškega proizvoda, informacije iz Priloge III;

(b) v primeru pogodbe o dolgoročnem počitniškem proizvodu informacije iz Priloge III;

(c) v primeru nadaljnje prodaje, informacije iz Priloge IV;

(c) v primeru pogodbe o nadaljnji prodaji informacije iz Priloge IV;

(d) v primeru zamenjave, informacije iz Priloge V.

(d) v primeru pogodbe o zamenjavi informacije iz Priloge V.

 

Informacije trgovec zagotovi brezplačno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a. Trgovec potrošnika sočasno in v enaki obliki, kot velja za informacije iz odstavka 2, obvesti, da lahko v skladu z mednarodnim zasebnim pravom za pogodbo velja pravo, ki ni nacionalno pravo potrošnika, in da utegnejo biti za morebitne spore pristojna druga sodišča, ne sodišče države, kjer ima potrošnik stalno oziroma običajno prebivališče.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V primeru nadaljnje prodaje mora trgovec zagotoviti informacije iz odstavka 2 tistemu potrošniku, ki namerava skleniti pogodbo o nadaljnji prodaji.

3. V primeru pogodbe o nadaljnji prodaji mora trgovec zagotoviti informacije iz odstavka 2 tistemu potrošniku, ki namerava skleniti pogodbo o nadaljnji prodaji.

Obrazložitev

Uskladitev besedila s členom 2.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Informacije iz odstavka 2 se sestavijo/posredujejo v tistem od uradnih jezikov Skupnosti, ki ga je izbral potrošnik.

4. Države članice zagotovijo, da so informacije iz odstavka 2 pripravljene v pisni obliki na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, v lahko berljivi velikosti pisave in v jeziku ali enem od jezikov države članice, kjer ima potrošnik stalno prebivališče, oziroma v jeziku ali v enem od jezikov države članice, katere državljan je, pri čemer ta jezik izbere potrošnik in mora biti uradni jezik ali eden od uradnih jezikov Skupnosti. Vendar lahko država članica, kjer ima potrošnik stalno prebivališče, zahteva, da se pogodba v vseh primerih sestavi vsaj v njenem jeziku ali jezikih, ki mora(-jo) biti uradni jezik(-i) Skupnosti, in da trgovec potrošniku priskrbi overovljen prevod pogodbe v jeziku ali v enem od jezikov države članice, kjer je nepremičnina, ki mora biti uradni jezik Skupnosti.

Obrazložitev

Potrošnik bo zelo težko uveljavljal izbiro jezika pri trgovcu. Izbiral naj bi med jeziki države članice, kjer ima stalno prebivališče, in jeziki države članice, katere državljan je. Poleg tega je treba upoštevati, da bo treba izvajanje direktive tudi spremljati, zlasti v državah članicah, kjer je treba pogodbe o časovnem zakupu registrirati pri notarju; zato bi bilo treba ohraniti jezikovno ureditev iz direktive 94/47.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pogodba

Splošne določbe za glavne in pomožne pogodbe

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da je pogodba sklenjena v pisni obliki in sestavljena v tistem od uradnih jezikov Skupnosti, ki ga je izbral potrošnik.

4. Države članice zagotovijo, da je pogodba sklenjena v pisni obliki na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, v lahko berljivi velikosti pisave in sestavljena v jeziku ali enem od jezikov države članice, kjer ima potrošnik stalno prebivališče, oziroma v jeziku ali v enem od jezikov države članice, katere državljan je, pri čemer ta jezik izbere potrošnik in mora biti uradni jezik ali eden od uradnih jezikov Skupnosti. Vendar lahko država članica, kjer ima potrošnik stalno prebivališče, zahteva, da se pogodba v vseh primerih sestavi vsaj v njenem jeziku ali jezikih, ki mora(-jo) biti uradni jezik(-i) Skupnosti, in da trgovec potrošniku priskrbi overovljen prevod pogodbe v jeziku ali v enem od jezikov države članice, kjer je nepremičnina, ki mora biti uradni jezik Skupnosti.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pisne informacije iz člena 3(2) tvorijo sestavni del pogodbe in se ne spreminjajo, razen če se stranke o tem izrecno dogovorijo drugače ali so spremembe posledica okoliščin zunaj nadzora trgovca.

2. Informacije v pisni obliki iz člena 3(2) tvorijo sestavni del pogodbe in se ne spreminjajo, razen če se stranke izrecno dogovorijo drugače ali so spremembe posledica nenavadnih in nepredvidljivih okoliščin zunaj nadzora trgovca, katerih posledic ni bilo mogoče preprečiti kljub ustrezni previdnosti.

O spremembah, ki so posledica okoliščin zunaj nadzora trgovca, se potrošnika obvesti pred sklenitvijo pogodbe.

O takšnih spremembah informacij iz člena 3(2) se potrošnika obvesti v pisni obliki na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov pred sklenitvijo pogodbe.

V pogodbi morajo biti takšne spremembe izrecno navedene.

 

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a. Če informacije iz točk (a) do (o) Priloge I, točk (a), (b) in (d) Priloge II, točk (a) do (i) Priloge III, točk (a) do (g) Priloge IV ali točk (a) do (k) Priloge V niso bile zagotovljene v pisni obliki na papirju ali kakem drugem trajnem nosilcu podatkov, pogodba potrošnika ne zavezuje.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Poleg informacij iz člena 3a(3) pogodba:

 

(a) navaja identiteto in stalno prebivališče strank;

 

(a) navaja datum in kraj sklenitve pogodbe;

 

(c) jo podpišeta obe stranki.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Potrošnik ob sklenitvi pogodbe prejme izvod pogodbe na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b. Kadar se pogodba o časovnem zakupu financira iz posojila, o katerem je bil trgovec obveščen, se šteje, da je pogodba o časovnem zakupu sklenjena pod pogojem, da se posojilo odobri pred iztekom odstopnega roka iz člena 5(1).

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tem določbam ustrezajoče pogodbene klavzule potrošnik podpiše ločeno.

Tem določbam ustrezajoče pogodbene klavzule potrošnik podpiše ločeno.

 

2. Glavna pogodba ali pogodba o nadaljnji prodaji mora vsebovati kontrolni seznam, katerega namen je, da opozori na pravice, ki jih potrošnikom zagotavlja ta direktiva, in omogoči lažje izvajanje pravice do odstopa v skladu s členom 5.

 

Kontrolni seznam temelji na standardnih obrazcih, ki so na voljo v vseh jezikih Skupnosti, in vsebuje snemljivi obrazec za uveljavljanje pravice do odstopa.

 

Kontrolni seznam jasno in jedrnato navaja:

 

– identiteto in bivališče vseh udeleženih strani;

 

– naravo pravice, ki je predmet glavne pogodbe;

 

– natančno obdobje, v katerem se lahko izvršuje pravica, ki je predmet pogodbe, in po potrebi njeno trajanje;

 

– datum, ko lahko potrošnik začne uveljavljati pogodbene pravice;

 

– cena, ki jo plača potrošnik za časovni zakup, dolgoročni počitniški proizvod ali za storitve trgovca pri nadaljnji prodaji;

 

– stroške, povezane s časovnim zakupom ali dolgoročnim počitniškim proizvodom;

 

– po potrebi storitve ali objekte, do katerih bo imel potrošnik dostop;

 

– ali se je mogoče vključiti v sistem zamenjave;

 

– informacije o trajanju pravice do odstopa;

 

– informacije o prepovedi predplačil;

 

– ali je trgovec podpisnik kodeksa ravnanja;

Obrazložitev

Zaradi opozarjanja potrošnikov in njihovega lažjega razumevanja pravice do odstopa mora pogodba vsebovati kontrolni seznam.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 5 – odstavki 1 do 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ima potrošnik po podpisu pogodbe pravico do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v štirinajstih dneh po tem, ko sta obe stranki podpisali pogodbo ali ko sta obe stranki podpisali obvezujočo predpogodbo. Če je štirinajsti dan državni praznik ali nedelja, se rok podaljša do naslednjega delovnega dne.

1. Potrošnik lahko v enaindvajsetih koledarskih dnevih brez navedbe razloga odstopi od glavne pogodbe ali pogodbe o nadaljnji prodaji.

 

Odstopni rok se začne ali:

 

(a) na dan sklenitve pogodbe ali obvezujoče predpogodbe ali

 

(b) na dan, ko potrošnik prejme pogodbo ali obvezujočo predpogodbo, če ta dan nastopi pozneje kot datum, naveden v točki (a).

2. Če pogodba ne vsebuje vseh informacij iz točk (a) do (p) Priloge I ter (a) in (b) Priloge II, vendar se informacije v pisni obliki zagotovijo v treh mesecih po podpisu pogodbe, začne odpovedni rok teči z dnem, ko potrošnik prejme navedene informacije.

 

3. Če informacije iz točk (a) do (p) Priloge I ter (a) in (b) Priloge II niso bile zagotovljene v pisni obliki v treh mesecih po podpisu pogodbe, pravica do odpovednega roka poteče po treh mesecih in štirinajstih dneh od podpisa pogodbe.

 

Obrazložitev

Dobro bi bilo, da imajo potrošniki, ki so proizvod kupili na počitnicah, možnost, da doma v miru in brez pritiskov pretehtajo svojo odločitev. Enaindvajsetdnevni rok je zato primernejši..

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Člen 5 – odstavka 4 in 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če potrošnik namerava uveljaviti pravico do odstopa mora pred iztekom roka o tem uradno obvesti osebo, katere ime in naslov sta v ta namen navedena v pogodbi v skladu s točko (p) Priloge I. Šteje se, da je bil rok upoštevan, če je bilo uradno obvestilo poslano pred njegovim iztekom.

4. Če potrošnik namerava uveljaviti pravico do odstopa, mora pred iztekom roka o tem v pisni obliki na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov uradno obvestiti trgovca ali osebo, katere ime in naslov sta v ta namen navedena v pogodbi. Šteje se, da je bil rok upoštevan, če je bilo uradno obvestilo poslano pred njegovim iztekom.

5. Kadar potrošnik uveljavi pravico do odstopa, se od njega lahko zahteva le, da nosi stroške, ki v skladu z nacionalno zakonodajo nastanejo zaradi sklenitve in odstopa od pogodbe za pravne formalnosti, ki jih je treba zaključiti pred koncem roka iz odstavka 1. Take stroške je treba v pogodbi izrecno navesti.

 

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Kadar potrošnik uveljavi pravico do odstopa iz odstavka 3, ni dolžan nositi nobenega povračila / ni dolžan povrniti nobenih stroškov.

6. Kadar potrošnik uveljavi pravico do odstopa, ni dolžan povrniti nobenih stroškov.

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so vsa predplačila, zagotavljanje jamstev, blokirani zneski na kreditni kartici, izrecno priznanje dolga ali kakršna koli druga plačilo nadomestila potrošnika trgovcu ali kateri koli drugi tretji stranki pred koncem roka, v katerem lahko uveljavlja pravico do odstopa v skladu s členi 5(1) do 5(3), prepovedana.

1. Države članice zagotovijo, da so za časovni zakup in dolgoročne počitniške proizvode vsa predplačila, zagotavljanje jamstev, blokirani zneski na bančnih računih, izrecno priznanje dolga ali kakršna koli druga plačila nadomestila potrošnika trgovcu ali kateri koli drugi tretji stranki pred koncem roka, v katerem lahko uveljavlja pravico do odstopa v skladu s členi 5(1) do 5(3), prepovedana.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a. Odstavek 1 velja za pomožne pogodbe, sklenjene v obdobju iz člena 5(1).

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Prepovedano je vsako plačilo, zagotavljanje jamstev, blokirani zneski na kreditni kartici, priznanje dolga ali kakršno koli drugo plačilo nadomestila potrošnika trgovcu ali kateri koli tretji stranki za nadaljnjo prodajo, preden se je dejanska prodaja začela ali je bila pogodba o nadaljnji prodaji drugače prekinjena.

2. Poleg tega je prepovedano vsako predplačilo, zagotavljanje jamstev, blokirani zneski na bančnih računih, priznanje dolga ali kakršno koli drugo plačilo nadomestila potrošnika trgovcu ali kateri koli tretji stranki za nadaljnjo prodajo, preden se je dejanska prodaja začela ali je bila pogodba o nadaljnji prodaji drugače prekinjena.

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6a

Posebne določbe glede dolgoročnih počitniških proizvodov

 

1. V primeru pogodb o dolgoročnih počitniških proizvodih se plačilo izvede po načrtu obročnega odplačevanja. Plačilo, vključno z morebitnimi članarinami, je razdeljeno najmanj na tri obroke enake vrednosti, če se pogodba sklene za obdobje do desetih let, in najmanj na pet obrokov enake vrednosti, če se pogodba sklene za obdobje, daljše od desetih let. Rok za posamezno plačilo obroka se izračuna tako, da se celotno pogodbeno obdobje razdeli na enake dele glede na število obrokov. Trgovec pošlje pisni zahtevek za plačilo na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov vsaj 14 koledarskih dni pred posameznim rokom.

 

Brez poseganja v pravico do odstopa iz člena 5 lahko potrošnik od plačila drugega obroka prekine pogodbo, ne da bi moral plačati kazen, tako da trgovcu v 14 koledarskih dnevih po prejemu zahtevka za plačilo posameznega obroka pošlje odpoved. Ta pravica ne vpliva na pravico do prekinitve pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo.

 

2. Države članice zagotovijo, da so trgovci z dolgoročnimi počitniškimi proizvodi dolžni zagotoviti zadosten dokaz o jamstvu v primeru plačilne nesposobnosti.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se vse pomožne pogodbe, vključno z zamenjavo, brez kakršne koli kazni samodejno prekinejo, če potrošnik uveljavlja svojo pravico do odstopa od pogodbe o časovnem zakupu ali dolgoročnem počitniškem proizvodu.

1. Vse pomožne pogodbe se brez stroškov za potrošnika samodejno prekinejo, če potrošnik uveljavlja svojo pravico do odstopa od glavne pogodbe.

2. Če se cena v celoti ali delno poravna s kreditom, ki ga trgovec ali tretja stranka na podlagi dogovora med tretjo stranko in trgovcem podeli potrošniku, potrošnik pa uveljavlja svojo pravico do odstopa od glavne pogodbe, kot določa člen 5, se kreditna pogodba prekine brez kakršne koli kazni.

2. Če se cena v celoti ali delno poravna s kreditom, ki ga trgovec ali tretja stranka na podlagi dogovora med tretjo stranko in trgovcem podeli potrošniku, potrošnik pa uveljavlja svojo pravico do odstopa od glavne pogodbe, kot določa člen 5(1), se kreditna pogodba prekine brez stroškov za potrošnika.

3. Države članice določijo podrobna pravila za prekinitev takih pogodb.

3. Potrošnik lahko izmenjavo kadar koli prekine.

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice v primerih, ko se za pogodbo uporablja pravo države članice, zagotovijo, da nobena pogodbena klavzula, s katero potrošnik odstopa od svojih pravic, določenih s to direktivo, ni zavezujoča.

Države članice v primerih, ko se za pogodbo uporablja pravo države članice, zagotovijo, da se potrošnik ne sme odreči pravicam, ki so mu priznane s to direktivo, razen če je v njej določeno drugače.

2. Ne glede na zakon, ki se uporablja, potrošnik za varstva, ki ga zagotavlja ta direktiva, ne sme biti prikrajšan, če je nepremičnina na ozemlju države članice ali je bila pogodba podpisana v državi članici..

 

Obrazložitev

To zdaj zajemata nova člena 8a in 8b.

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8a

 

Pravo, ki se uporablja, in pristojnost

 

1. (12a) Pravo, ki se uporablja za pogodbe v zvezi s počitniškimi proizvodi s časovnim zakupom ali dolgoročnimi počitniškimi proizvodi, se določi v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. .../2008 (Rim I).

 

2. Sodišča, ki so pristojna za postopke v zvezi s časovnim zakupom ali dolgoročnimi počitniškimi proizvodi, vključno z morebitnimi dodatnimi ali pomožnimi razmerji v zvezi z njimi, se določijo v skladu z oddelkom 4 (pristojnost za potrošniške pogodbe) Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra, razen takrat, kadar je spor povezan z obstojem, vrsto in obsegom stvarne pravice.

Obrazložitev

To pojasnilo je umestno, da bi se izognili nepotrebnim pravnim sporom in sklicevanju na Evropsko sodišče.

Predlog spremembe  52

Predlog direktive

Člen 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8b

 

Prevladujoče prisilne določbe

 

Določbe te direktive v zvezi z odstopnim rokom in zahtevami po informacijah so določbe, od katerih ni dovoljeno odstopiti s pogodbo v smislu Uredbe (ES) št. ..../2008 (Rim I).

Obrazložitev

Pojasnitev pravnega položaja.

Predlog spremembe  53

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 in odstavek 2, uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da obstajajo ustrezna in učinkovita sredstva za zagotavljanje usklajenosti s to direktivo v interesu potrošnikov.

1. Države članice zagotovijo in nadzirajo, da trgovci v splošnem ravnajo v skladu s to direktivo v interesu potrošnikov.

2. Sredstva iz odstavka 1 vključujejo predpise, po katerih lahko en ali več od naslednjih organov, kakor to določa nacionalna zakonodaja, pred sodišči ali pri pristojnih upravnih organih ukrepa(-jo) v skladu s posameznim nacionalnim pravom, da se zagotovi uporaba nacionalnih predpisov pri izvajanju te direktive:

2. Eden ali več od naslednjih organov, kakor to določa nacionalna zakonodaja, je pristojen(-jnih), da pred sodišči ali pri pristojnih upravnih organih ukrepa(-jo) v skladu s posameznim nacionalnim pravom, da se zagotovi uporaba nacionalnih predpisov pri izvajanju te direktive:

Predlog spremembe  54

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) javni organi ali njihovi zastopniki;

a) javni organi ali njihovi zastopniki;

Obrazložitev

Predlog spremembe ne zadeva slovenske različice (op. p.).

Predlog spremembe  55

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za obveščanje potrošnikov o nacionalnih zakonih, s katerimi se v nacionalni red prenese ta direktiva, in vzpodbudijo trgovce, kadar je primerno, da potrošnike obveščajo o svojem kodeksu ravnanja.

1. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za obveščanje potrošnikov o nacionalnih zakonih, s katerimi se v nacionalni red prenese ta direktiva.

 

Države članice spodbujajo oblikovanje kodeksov ravnanja in zagotovijo, da so potrošniki o teh kodeksih obveščeni, kadar je to potrebno.

 

Države članice gospodarske subjekte spodbujajo k ustanavljanju panožnih organizacij (v EU), da bi zagotovile oblikovanje in upravljanje kodeksov ravnanja v tesnem sodelovanju z ustreznimi organi.

Predlog spremembe  56

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavka 1 a in 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice zagotovijo, da panožne organizacije (v EU) potrošnikom ponudijo alternativni sistem za reševanje sporov in obravnavanje pritožb.

 

Države članice takšne panožne organizacije spodbujajo in podpirajo pri oblikovanju prostovoljne vseevropske oznake kakovosti za trgovce, ki bodo tako pridobili uradno označbo kakovosti, ki jo države članice odobravajo in podpirajo.

Predlog spremembe  57

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Države članice zagotovijo popolne informacije o pravnih mehanizmih, ki jih potrošniki in trgovci lahko uporabijo v skladu z uredbo Bruselj I, in dostop do teh mehanizmov, kar zadeva zunajsodno poravnavo potrošniških sporov ter sodne in upravne pravne postopke.

Obrazložitev

Države članice morajo zaradi njihovega javnega značaja zagotoviti popolne informacije o pravnih mehanizmih, ki so na voljo trgovcem in potrošnikom, in dostop do njih, v skladu z uredbo 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, tako da bo hkrati poskrbljeno za visoko raven varstva potrošnikov ter stabilen in pregleden trg.

Predlog spremembe  58

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija pregleda to direktivo in poroča Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje pet let od datuma začetka uporabe nacionalnih predpisov, ki to direktivo prenašajo v nacionalno zakonodajo.

Komisija pregleda to direktivo in poroča Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje tri leta od datuma začetka uporabe nacionalnih predpisov, ki to direktivo prenašajo v nacionalno zakonodajo.

Obrazložitev

Da bo mogoče določbe te uredbe vključiti v morebitno obravnavo horizontalnega instrumenta za zaščito potrošnikov, je pravočasen pregled zaželen.

Predlog spremembe  59

Predlog direktive

Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Direktiva 94/47/EGS se razveljavi.

Direktiva 94/47/ES se razveljavi.

Sklicevanje na razveljavljeno direktivo se razlaga kot sklicevanje na to direktivo in razume v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge III.

Sklicevanje na razveljavljeno direktivo se razlaga kot sklicevanje na to direktivo in razume v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge VI.

Predlog spremembe  60

Predlog direktive

Priloga I – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

I. Podatki o trgovcu

(a) Identiteta in stalno prebivališče strank, vključno z natančnimi podatki o pravnem statusu trgovca ob času sklenitve pogodbe, podpisi strank ter datumom in krajem podpisa pogodbe;

(a) Identiteta in stalno prebivališče strank, vključno z natančnimi podatki o pravnem statusu trgovca ob času sklenitve pogodbe, podpisi strank ter datumom in krajem podpisa glavne pogodbe;

Predlog spremembe  61

Predlog direktive

Priloga I – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

II. Podatki o pridobljeni pravici

(b) natančna narava pravice, ki je predmet pogodbe, in klavzula, ki določa pogoje, s katerimi se ureja izvrševanje te pravice na ozemlju držav(-e) članic(-e), kjer je nepremičnina ali kjer so nepremičnine, in ali so ti pogoji izpolnjeni, če pa niso, katere pogoje je treba še izpolniti.

(b) natančna narava pravice, ki je predmet glavne pogodbe, in klavzula, ki določa pogoje, s katerimi se ureja izvrševanje te pravice na ozemlju držav(-e) članic(-e), kjer je nepremičnina ali kjer so nepremičnine, in ali so ti pogoji izpolnjeni, če pa niso, katere pogoje je treba še izpolniti.

Predlog spremembe  62

Predlog direktive

Priloga I – točka (b a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ba) natančno obdobje, v katerem se lahko izvršuje pravica, ki je predmet pogodbe, in če je potrebno, njegovo trajanje; datum, ko sme potrošnik začeti izvrševati pogodbeno pravico;

Predlog spremembe  63

Predlog direktive

Priloga I – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

III. Podatki o nepremičninah

(c) kadar pogodba zadeva posebno nepremičnino, natančen opis nepremičnine in njene lokacije; kadar pogodba zadeva več nepremičnin („multi-resorts“), ustrezen opis nepremičnin in njihovih lokacij; kadar pogodba zadeva nastanitveno zmogljivost, ki ni nepremičnina, ustrezen opis nastanitvene zmogljivosti in objektov;

(c) kadar glavna pogodba zadeva posebno nepremičnino, natančen opis nepremičnine in njene lokacije; kadar glavna pogodba zadeva več nepremičnin („multi-resorts“), ustrezen opis nepremičnin in njihovih lokacij; kadar glavna pogodba zadeva nastanitev, ki ni nepremičnina, ustrezen opis nastanitve in objektov;

Predlog spremembe  64

Predlog direktive

Priloga I – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) komunalne storitve (npr. razsvetljava, voda, vzdrževanje, odvoz smeti), do katerih ima ali bo imel potrošnik dostop in pod katerimi pogoji;

črtano

Predlog spremembe  65

Predlog direktive

Priloga I – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) skupni objekti, na primer bazen, savna itd., do katerih ima ali lahko ima potrošnik dostop in pod katerimi pogoji;

črtano

Predlog spremembe  66

Predlog direktive

Priloga I – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(fa) kadar pogodba zagotavlja pravice do zasedbe ene nastanitvene zmogljivosti v nastanitvenem kompleksu, podatki o morebitnih omejitvah potrošnikove možnosti, da kadar koli zasede katero koli od teh nastanitvenih zmogljivosti;

Predlog spremembe  67

Predlog direktive

Priloga I – točka (f b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

IV. Podatki o stroških

 

(fb) cena, ki jo mora plačati potrošnik;

Predlog spremembe  68

Predlog direktive

Priloga I – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) natančen opis načina dodelitve stroškov potrošnikom ter kako in kdaj se lahko taki stroški povečajo; kadar je primerno, informacije o tem, ali obstajajo kakršni koli zapisi prispevkov, hipotek, bremenitev ali drugih pravic na predmetu zavarovanja za to nastanitev;

(g) ustrezen opis vseh stroškov, povezanih s pogodbo o časovnem zakupu; način dodelitve stroškov potrošnikom ter kako in kdaj se lahko taki stroški povečajo; kadar je primerno, informacije o tem, ali obstajajo kakršni koli zapisi prispevkov, hipotek, bremenitev ali drugih pravic na predmetu zavarovanja za to nastanitev;

Predlog spremembe  69

Predlog direktive

Priloga I – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) natančno obdobje, v katerem se lahko izvršuje pravica, ki je predmet pogodbe, in če je potrebno, njegovo trajanje; datum, ko sme potrošnik začeti izvrševati pogodbeno pravico;

črtano

Predlog spremembe  70

Predlog direktive

Priloga I – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) cena, ki jo mora potrošnik plačati, tj. ocena zneska, ki jo mora potrošnik plačati za uporabo skupnih objektov in storitev; osnova za izračun zneska stroškov, povezanih z bivanjem v nepremičnini, obvezni zakonski stroški (na primer davki, takse in pristojbine) ter administrativni stroški (na primer upravljanje, vzdrževanje in popravila);

črtano

Predlog spremembe  71

Predlog direktive

Priloga I – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k) ali se je mogoče pridružiti sistemu za zamenjavo ali nadaljnjo prodajo pogodbenih pravic, informacije o ustreznih sistemih in navedba stroškov, povezanih z nadaljnjo prodajo in zamenjavo s pomočjo teh sistemov;

(k) ali se je mogoče pridružiti sistemu za zamenjavo ali nadaljnjo prodajo pogodbenih pravic, informacije o ustreznih sistemih za zamenjavo in navedba stroškov, povezanih z nadaljnjo prodajo in zamenjavo s pomočjo teh sistemov;

Predlog spremembe  72

Predlog direktive

Priloga I – točka (l)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l) navedba jezika(-ov), ki je (so) po prodaji na voljo za obveščanje v zvezi s pogodbo, na primer v zvezi z upravljavskimi odločitvami, povečanjem stroškov in ravnanjem z vprašanji ali pritožbami;

črtano

Predlog spremembe  73

Predlog direktive

Priloga I – točka (m)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V. Podatki o pravici do odstopa in prekinitve pogodbe

(m) informacije o pravici do odstopa od pogodbe in posledicah odstopa od pogodbe, vključno z natančno navedbo narave in zneska stroškov, ki jih bo moral potrošnik povrniti v skladu s členom 5(5), če izkoristi svojo pravico do odstopa; kadar je primerno, informacije o postopku za prekinitev kreditne pogodbe in pomožne pogodbe, povezane s pogodbo, v primeru odstopa od pogodbe; informacije o posledicah takega odstopa;

(m) informacije o pravici do odstopa od pogodbe in posledicah odstopa od pogodbe; po potrebi informacije o postopku za prekinitev vseh kreditnih pogodb in drugih pomožnih pogodb, povezanih z glavno pogodbo, v primeru odstopa od pogodbe, kot so sistemi "cash-back" ali drugi naložbeni sistemi; informacije o posledicah takega odstopa;

Predlog spremembe  74

Predlog direktive

Priloga I – točka (m a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ma) pogoji za prekinitev pogodbe, posledice prekinitve in informacije o naložitvi odgovornosti potrošniku za morebitne stroške, ki bi nastali zaradi prekinitve;

Predlog spremembe  75

Predlog direktive

Priloga I – točka (n)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n) informacije o prepovedi preplačil v obdobju, v katerem ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe v skladu s členom 5(1) do 5(3);

črtano

Predlog spremembe  76

Predlog direktive

Priloga I – točka (o)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(o) navedba, komu in kako je treba poslati uradno obvestilo o odstopu;

črtano

Predlog spremembe  77

Predlog direktive

Priloga I – točka (p)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

VI. Dodatni podatki

(p) obstoj, vsebina, nadzor in izvajanje kodeksa ravnanja;

(p) ali je trgovec podpisnik kodeksa ravnanja ali ne in kje je ta kodeks na voljo;

Obrazložitev

V svojem predlogu Komisija od trgovca zahteva, da potrošniku zagotovi obsežne informacije glede kodeksa ravnanja. Tako obsežne informacije, ki niso bistvene, lahko preobremenijo potrošnika. To bi bilo tako, kot če bi od trgovca zahtevali, da potrošnikom zagotovi zakonodajo o časovnem zakupu in drugo podobno zakonodajo ter jo vključi v pogodbo.

Potrošnik dejansko potrebuje tiste informacije, ki mu omogočajo, da razume, ali je trgovec podpisal kodeks ravnanja in kje lahko dobi informacije.

Predlog spremembe  78

Predlog direktive

Priloga II – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) faza gradnje objekta za nastanitev in priključkov/komunalne opreme, ki omogočajo(omogoča) normalno obratovanje nastanitve (plin, elektrika, voda in telefonski priključki);

(a) faza gradnje objekta za nastanitev in priključkov/komunalne opreme, ki omogočajo njegovo normalno obratovanje (plin, elektrika, voda in telefonski priključki), in drugih morebitnih zmogljivosti, do katerih bo imel potrošnik dostop;

Predlog spremembe  79

Predlog direktive

Priloga II – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) razumna ocena roka za dokončanje nastanitve in priključkov/komunalne opreme, ki omogočajo(omogoča) njeno normalno obratovanje (plin, elektrika, voda in telefonski priključki);

(b) razumna ocena roka za dokončanje nastanitve in priključkov/komunalne opreme, ki omogočajo njeno normalno obratovanje (plin, elektrika, voda in telefonski priključki), in drugih morebitnih zmogljivosti, do katerih bo imel potrošnik dostop;

Predlog spremembe  80

Predlog direktive

Priloga III – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

I. Podatki o trgovcu

(a) Identiteta in stalno prebivališče strank, vključno z natančnimi podatki o pravnem statusu trgovca ob času sklenitve pogodbe, podpisi strank ter datumom in krajem podpisa pogodbe;

(a) Identiteta in uradni kraj poslovanja strank, odgovornih za dostavo nastavitvene zmogljivosti, potovanja ali s tem povezanih izdelkov in storitev, do katerih ima potrošnik dostop na podlagi glavne pogodbe;

Obrazložitev

Potrošnik mora razumeti, s kom je sklenil pogodbo in kdo bo na koncu zagotovil popuste.

Predlog spremembe  81

Predlog direktive

Priloga III – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

II. Podatki o pridobljeni pravici

(b) natančna narava pravice, ki je predmet pogodbe;

(b) natančna narava pravice, ki je predmet glavne pogodbe, in ustrezen opis pravic, ki jih potrošniku podeljuje pogodba, vključno z morebitnimi omejitvami za potrošnike, ki želijo te pravice izkoristiti (npr. omejene ponudbe, promocije in posebni popusti);

Predlog spremembe  82

Predlog direktive

Priloga III – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) ustrezen in pravilen opis nastanitvenih zmogljivosti, ki so na voljo za prihodnje rezervacije, navedba stopnje popusta in jamstvo zanjo ter obdobja, ko je na voljo;

Obrazložitev

Ker se za dolgoročne počitniške proizvode pogosto trdi, da so povezani z obsežnim portfeljem nastanitev in letalskih prevoznikov, je za potrošnika pomembno vedeti, kdo natančno so ponudniki. Poleg tega morajo potrošniki razumeti naravo razmerja med trgovci z dolgoročnimi počitniškimi proizvodi in njihovimi dobavitelji (ali je to pogodba s podjetjem, ki se ukvarja z medpodjetniškim poslovanjem, ali običajna pogodba, ki se lahko podaljša vsako leto, kar bi pomenilo, da je mogoče premičnine in nepremičnine ter/ali polete črtati iz portfelja).

Predlog spremembe  83

Predlog direktive

Priloga III – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

III. Podatki o stroških

(d) cena, ki jo plača potrošnik;

(d) cena, ki jo plača potrošnik, vključno z morebitnimi tekočimi stroški;

Predlog spremembe  84

Predlog direktive

Priloga III – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) po potrebi natančna narava popustov, ki so na voljo, primerjava s polno ceno ustrezne premičnine ali nepremičnine, potovanja ali vseh povezanih izdelkov ali storitev;

Obrazložitev

Iz predloga Komisije je izključenih veliko bistvenih informacij, ki so potrošniku potrebne za sprejetje premišljene odločitve o nakupu. Gre zlasti za natančen opis narave popustov, ki se ponujajo, in njihovo primerjavo z uradno maloprodajno ceno.

Predlog spremembe  85

Predlog direktive

Priloga III – točka (d b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db) obrazložitev postopka za spremembo višine pristojbin, ki jih je treba plačati za ohranitev pravice, in ocena prihodnjih pristojbin;

Predlog spremembe  86

Predlog direktive

Priloga III – točka (d c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dc) podrobnosti o vseh drugih pričakovanih stroških za potrošnika, ki izhajajo iz njegove pravice do dostopa do nastanitve, potovanja ali vseh povezanih izdelkov ali storitev, ki so navedeni;

Predlog spremembe  87

Predlog direktive

Priloga III – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) navedba jezika(-ov), ki je (so) po prodaji na voljo za obveščanje v zvezi s pogodbo, na primer v zvezi z ravnanjem z vprašanji ali pritožbami;

črtano

Predlog spremembe  88

Predlog direktive

Priloga III – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V. Podatki o pravici do odstopa in prekinitve pogodbe

(g) informacije o pravici do odstopa od pogodbe in posledicah odstopa od pogodbe, vključno z natančno navedbo narave in zneska stroškov, ki jih bo moral potrošnik povrniti v skladu s členom 5(5), če izkoristi svojo pravico do odstopa; kadar je primerno, informacije o postopku za prekinitev kreditne pogodbe in pomožne pogodbe, povezane s pogodbo, v primeru odstopa od pogodbe; informacije o posledicah takega odstopa;

(g) informacije o pravici do odstopa od pogodbe in posledicah odstopa od pogodbe; po potrebi informacije o postopku za prekinitev vseh kreditnih pogodb in drugih pomožnih pogodb, povezanih z glavno pogodbo, v primeru odstopa od pogodbe, kot so sistemi "cash-back" ali drugi naložbeni sistemi; informacije o posledicah takega odstopa;

Predlog spremembe  89

Predlog direktive

Priloga III – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ga) pogoji za prekinitev pogodbe, posledice prekinitve in informacije o naložitvi odgovornosti potrošniku za morebitne stroške, ki bi nastali zaradi prekinitve;

Predlog spremembe  90

Predlog direktive

Priloga III – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) informacije o prepovedi preplačil v obdobju, v katerem ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe v skladu s členom 5(1) do 5(3);

črtano

Predlog spremembe  91

Predlog direktive

Priloga III – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) navedba, komu in kako je treba poslati uradno obvestilo o odstopu;

črtano

Predlog spremembe  92

Predlog direktive

Priloga III – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

VI. Dodatni podatki

(j) obstoj, vsebina, nadzor in izvajanje kodeksa ravnanja;

(j) ali je trgovec podpisnik kodeksa ravnanja ali ne in kje je ta kodeks na voljo;

Predlog spremembe  93

Predlog direktive

Priloga IV – oddelek -1 a – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

I. Podatki o trgovcu

Predlog spremembe  94

Predlog direktive

Priloga IV – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

II. Podatki o zagotovljeni storitvi

 

(aa) natančen opis storitev, ki se zagotovijo po pogodbi (npr. trženje);

Predlog spremembe  95

Predlog direktive

Priloga IV – točke (b) do (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

III. Podatki o stroških

(b) cena, ki jo plača potrošnik za storitve nadaljnje prodaje;

(b) cena, ki jo plača potrošnik za storitve nadaljnje prodaje;

(c) klavzula, ki navaja, da potrošnik ne bo imel nobenih drugih stroškov ali obveznosti razen tistih, ki so navedeni v pogodbi;

(c) klavzula, ki navaja, da potrošnik ne bo imel nobenih drugih stroškov ali obveznosti razen tistih, ki so navedeni v pogodbi;

(d) navedba jezika(-ov), ki je (so) na voljo za komuniciranje s trgovcem, na primer v zvezi z ravnanjem z vprašanji ali pritožbami;

 

Predlog spremembe  96

Predlog direktive

Priloga IV – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

IV. Podatki o pravici do odstopa in prekinitve pogodbe

(e) informacije o pravici do odstopa od pogodbe in posledicah odstopa od pogodbe, vključno z natančno navedbo narave in zneska stroškov, ki jih bo moral potrošnik povrniti v skladu s členom 5(5), če izkoristi svojo pravico do odstopa;

(g) informacije o pravici do odstopa od pogodbe o nadaljnji prodaji in posledicah odstopa od pogodbe;

Predlog spremembe  97

Predlog direktive

Priloga IV – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) informacija o prepovedi predplačil, dokler se ne izvrši dejanska prodaja ali se pogodba o nadaljnji prodaji drugače ne prekine;

(f) informacija o prepovedi predplačil, kot določa člen 6(3), dokler se ne izvrši dejanska prodaja ali se pogodba o nadaljnji prodaji drugače ne prekine;

Predlog spremembe  98

Predlog direktive

Priloga IV – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) navedba, komu in kako je treba poslati uradno obvestilo o odstopu;

črtano

Predlog spremembe  99

Predlog direktive

Priloga IV – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga) pogoji za prekinitev pogodbe, posledice prekinitve in informacije o naložitvi odgovornosti potrošniku za morebitne stroške, ki bi nastali zaradi prekinitve;

Predlog spremembe  100

Predlog direktive

Priloga IV – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V. Dodatni podatki

(h) obstoj, vsebina, nadzor in izvajanje kodeksa ravnanja;

(h) ali je trgovec podpisnik kodeksa ravnanja ali ne in kje je ta kodeks na voljo;

Predlog spremembe  101

Predlog direktive

Priloga V – oddelek -1 a – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

I. Podatki o trgovcu

Predlog spremembe  102

Predlog direktive

Priloga V – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

II. Podatki o pridobljeni pravici

(b) natančna narava pravice, ki je predmet pogodbe;

(b) natančna narava in vsebina pravice, ki je predmet pogodbe;

Predlog spremembe  103

Predlog direktive

Priloga V – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ba) natančno obdobje, v katerem se lahko izvršuje pravica, ki je predmet pogodbe, in če je potrebno, njegovo trajanje; datum, ko sme potrošnik začeti izvrševati pogodbeno pravico;

Predlog spremembe  104

Predlog direktive

Priloga V – točka (b b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(bb) pojasnilo o dodani vrednosti storitev, ki jih ponuja trgovec za zamenjavo;

Predlog spremembe  105

Predlog direktive

Priloga V – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

III. Podatki o nepremičninah

(c) ustrezen opis nepremičnin in njihove lokacije; kadar pogodba zadeva nastanitev, ki ni nepremičnina, ustrezen opis nastanitve in objektov;

(c) navodilo, kje lahko potrošnik najde ustrezen opis nepremičnin in njihove lokacije; kadar pogodba zadeva nastanitev, ki ni nepremičnina, ustrezen opis nastanitve in objektov;

Predlog spremembe  106

Predlog direktive

Priloga V – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) natančno obdobje, v katerem se lahko izvršuje pravica, ki je predmet pogodbe, in če je potrebno, njegovo trajanje; datum, ko sme potrošnik začeti izvrševati pogodbeno pravico;

črtano

Predlog spremembe  107

Predlog direktive

Priloga V – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

IV. Podatki o stroških

(e) cena, ki jo mora potrošnik plačati, tj. ocena zneska, ki jo mora potrošnik plačati za uporabo skupnih objektov in storitev; osnova za izračun zneska stroškov, povezanih z bivanjem v nepremičnini, obvezni zakonski stroški (na primer davki, takse in pristojbine) ter administrativni stroški (na primer upravljanje, vzdrževanje in popravila);

(e) cena, ki jo mora potrošnik plačati, tj. ocena zneska, ki ga mora potrošnik plačati za članstvo v sistemu zamenjave in za posamično transakcijo za zamenjavo;

Predlog spremembe  108

Predlog direktive

Priloga V – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) informacije o obveznosti trgovca, da pred izvedbo zamenjave pri vsaki predlagani zamenjavi zagotovi podrobnosti o morebitnih dodatnih stroških, ki bodo bremenili potrošnika v zvezi z zamenjavo;

Predlog spremembe  109

Predlog direktive

Priloga V – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) navedba jezika(-ov), ki je (so) na voljo za komuniciranje s trgovcem, na primer v zvezi z ravnanjem z vprašanji ali pritožbami;

črtano

Predlog spremembe  110

Predlog direktive

Priloga V – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) pojasnilo o načinu delovanja sistema zamenjave; možnosti in pogoji za zamenjavo kot tudi navedba števila počitniških zmogljivosti, ki so na voljo, in število članov v sistemu zamenjave ter niz primerov konkretnih možnosti zamenjave;

(h) pojasnilo, kako deluje sistem zamenjave ter možnosti in pogoji za zamenjavo kot tudi navedba števila počitniških zmogljivosti, ki so na voljo, in število članov v sistemu zamenjave, vključno z morebitnimi omejitvami razpoložljivosti določene nastanitve, ki jo izbere potrošnik, na primer zaradi obdobja, ko je povpraševanje veliko in/ali je morda potrebna rezervacija precej vnaprej, ter navedbe kakršnih koli omejitev pravic časovnega zakupa, ki so predvidene v sistemu zamenjave, vključno, kadar je to potrebno, z omejitvami na podlagi števila točk, dodeljenih potrošniku ali v posesti potrošnika, ter niz primerov dejanskih možnosti zamenjave.

Predlog spremembe                111

Predlog direktive

Priloga V točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V. Podatki o pravici do odstopa in prekinitve pogodbe

(i) informacije o pravici do odstopa od pogodbe in posledicah odstopa od pogodbe, vključno z natančno navedbo narave in zneska stroškov, ki jih bo moral potrošnik povrniti v skladu s členom 5(5), če izkoristi svojo pravico do odstopa; kadar je primerno, informacije o postopku za prekinitev kreditne pogodbe in pomožne pogodbe, povezane s pogodbo, v primeru odstopa od pogodbe; informacije o posledicah takega odstopa;

(i) informacije o samodejni prekinitvi pogodbe o zamenjavi, če potrošnik odstopi od glavne pogodbe v odpovednem roku;

Obrazložitev

Če potrošnik uveljavi svojo pravico do odstopa od nakupne pogodbe o časovnem zakupu, se pogodba o zamenjavi prekine. Trgovci s sistemi zamenjave morajo to informacijo vključiti v pogodbo. Poseben odpovedni rok za pogodbo o zamenjavi je nepotreben in povzroča zmedo pri potrošniku.

Predlog spremembe                112

Predlog direktive

Priloga V točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) informacije o prepovedi preplačil v obdobju, v katerem ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe v skladu s členom 5(1) do 5(3);

črtano

Predlog spremembe  113

Predlog direktive

Priloga V – točka (j a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja) pogoji za prekinitev pogodbe, posledice prekinitve in informacije o naložitvi odgovornosti potrošniku za morebitne stroške, ki bi nastali zaradi prekinitve;

Predlog spremembe  114

Predlog direktive

Priloga V – točki (k) in (l)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

VI. Dodatni podatki

(k) navedba, komu in kako je treba poslati uradno obvestilo o odstopu;

(k) navedba, komu in kako je treba poslati uradno obvestilo o odstopu;

(l) obstoj, vsebina, nadzor in izvajanje kodeksa ravnanja;

(l) ali je trgovec podpisnik kodeksa ravnanja ali ne in kje je ta kodeks na voljo;

MNENJE Odbora za pravne zadeve (28.3.2008)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave
(KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

Pripravljavec mnenja: Antonio López-Istúriz White

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Od sprejetja Direktive 94/47/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 1994 o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb o nakupu pravice do uporabe nepremičnin na podlagi časovnega zakupa so se razmere na področju časovnega zakupa spremenile, na trgu pa so se pojavili novi podobni počitniški proizvodi. Teh novih počitniških proizvodov in nekaterih transakcij v zvezi s časovnim zakupom, kot sta nadaljnja prodaja in zamenjava, Direktiva 94/47/ES ne zajema. Poleg tega so izkušnje z uporabo Direktive 94/47/ES pokazale, da je treba nekatere že zajete točke posodobiti ali pojasniti.

(1) Od sprejetja Direktive 94/47/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 1994 o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb o nakupu pravice do uporabe nepremičnin na podlagi časovnega zakupa so se razmere na področju časovnega zakupa spremenile, na trgu pa so se pojavili novi podobni počitniški proizvodi ali proizvodi, za katere se trdi, da so podobni časovnemu zakupu in so pogosto zasnovani tako, da jim ni treba upoštevati določb te direktive. Teh novih počitniških proizvodov in nekaterih transakcij v zvezi s časovnim zakupom, kot sta nadaljnja prodaja in zamenjava, Direktiva 94/47/ES ne zajema. Poleg tega so izkušnje z uporabo Direktive 94/47/ES pokazale, da je treba nekatere že zajete točke posodobiti ali pojasniti tudi zato, da bi preprečili razvijanje novih počitniških proizvodov, s katerimi je mogoče zaobiti to zakonodajo.

Obrazložitev

Težava sedanje direktive je, da so se lahko brezvestni ponudniki storitev z lahkoto izognili upoštevanju njenih določb. Novo direktivo naj bo kolikor se da nemogoče zaobiti.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Za okrepitev pravne varnosti in čim boljše uresničevanje/doseganje prednosti notranjega trga za potrošnike in podjetja je potrebno nadaljnje približevanje ustreznih zakonov držav članic. Vendar morajo imeti države članice glede nekaterih vidikov možnost še naprej uporabljati strožja pravila.

(3) Za okrepitev pravne varnosti in čim boljše uresničevanje/doseganje prednosti notranjega trga za potrošnike in podjetja je potrebno nadaljnje približevanje ustreznih zakonov držav članic. V nekaterih pogledih se je pokazalo, da je popolna uskladitev nujna.

Obrazložitev

Da bi dosegli visoko raven varstva potrošnikov, čeprav je predlagani instrument direktiva, bi bilo treba predpisati popolno uskladitev nekateri ključnih vidikov.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Ta direktiva ne sme posegati v nacionalne predpise v zvezi z registracijo nepremičnin ali premičnin, pogoji za določitev ali dodeljevanje pooblastil ali zahtevami za izdajo dovoljenja, kot tudi določitvijo pravne narave pravic, ki jih zadevajo pogodbe, zajete v tej direktivi.

(4) Ta direktiva ne sme posegati v nacionalne predpise v zvezi s prodajo in registracijo nepremičnin ali premičnin, pogoji za določitev ali dodeljevanje pooblastil ali zahtevami za izdajo dovoljenja, kot tudi določitvijo pravne narave pravic, ki jih zadevajo pogodbe, zajete v tej direktivi.

Obrazložitev

Direktiva ne sme posegati v nacionalne predpise v zvezi s prodajo premoženja. V vsakem primeru pa so predpisi o registraciji tesno povezani s stvarnim pravom.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Različne proizvode, zajete v tej direktivi, je treba jasno opredeliti, določbe, ki zadevajo predpogodbene informacije in pogodbo samo pa je treba pojasniti in posodobiti.

(5) Vrste proizvodov, zajetih v tej direktivi, je treba jasno opredeliti na način, ki onemogoča izogibanje njenim določbam, določbe, ki zadevajo predpogodbene informacije, pogodbo samo in odstopni rok pa je treba pojasniti in posodobiti.

Obrazložitev

Težava sedanje direktive je, da so se lahko brezvestni ponudniki storitev z lahkoto izognili upoštevanju njenih določb. Novo direktivo naj bo kolikor se da nemogoče zaobiti.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5a) Glede na posebne težave, ki se pojavljajo pri nekaterih dolgoročnih počitniških proizvodih, je treba zelo natančno določiti, kaj zajema opredelitev dolgoročnih počitniških proizvodov, in določiti posebna pravila, namenjena preprečevanju zlorab.

Obrazložitev

Proizvodi, zajeti v izrazu "dolgoročni počitniški proizvodi", se razlikujejo od pravega časovnega zakupa, saj pri njih nikoli ne gre za stvarnopravne pravice na nepremičninah, zato so potrebna posebna pravila. Potrebna je natančna opredelitev, da bi te proizvode razlikovali od časovnega zakupa in drugih ureditev ter shem, ki jih ta direktiva ne namerava zajeti.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5b) „dolgoročne počitniške proizvode“ v smislu te direktive je treba razlikovati od časovnega zakupa, organiziranih počitnic, bonov za popust ter programov lojalnosti in zvestobe, pri katerih so boni za popust ali podeljene točke del nadomestila nakupa nastanitve ali letalskega poleta in niso sami po sebi proizvodi; pri odločanju, ali je neka shema dolgoročni počitniški proizvod v smislu te direktive, je mogoče upoštevati zlasti nepopolnost popustov ali drugih ugodnosti, ki se domnevno zagotavljajo, dejstvo, da se kupujejo neposredno proti plačilu ali v zameno za točke, ki niso zbrane na podlagi števila preživetih noči v nastanitvi proti plačilu ali števila prepotovanih kilometrov, ter dejstvo, da je subjekt, ki zagotavlja ali organizira zagotavljanje popustov ali ugodnosti, pogosto ločen od subjekta, ki prodaja dolgoročne počitniške proizvode.

Obrazložitev

Nujno je treba opredeliti izraz dolgoročni počitniški proizvodi v smislu direktive, da bo zajemal vse oblike in izključil proizvode in storitve, ki naj ne bi bile zajete v direktivi.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Za izboljšanje varstva potrošnika je treba pojasniti prepoved predplačil trgovcem ali kateri koli tretji stranki pred koncem odstopnega roka. Prepoved predplačil za nadaljnjo prodajo je treba uporabljati do konca dejanske prodaje ali do prekinitve pogodbe o nadaljnji prodaji.

(8) Za izboljšanje varstva, zagotovljenega potrošniku, je treba pojasniti prepoved predplačil trgovcem ali kateri koli tretji stranki. Prepoved kakršnih koli plačil v primeru nadaljnje prodaje je treba uporabljati do konca dejanske prodaje ali do prekinitve pogodbe o nadaljnji prodaji.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) V primeru odstopa od pogodbe, pri čemer je cena v celoti ali delno pokrita s kreditom, ki ga potrošniku odobri trgovec ali tretja stranka na podlagi dogovora med tretjo stranko in trgovcem, je treba kreditno pogodbo prekiniti brez kakršne koli odškodnine. Isto velja za pomožne pogodbe, kot so pogodbe za članstvo v sistemu zamenjave.

(9) V primeru odstopa od pogodbe, pri čemer je cena v celoti ali delno pokrita s kreditom, ki ga potrošniku odobri trgovec ali tretja stranka na podlagi dogovora med tretjo stranko in trgovcem, je treba kreditno pogodbo prekiniti, ne da bi se potrošniku zaračunali kakršni koli stroški. Isto velja za pomožne pogodbe, kot so pogodbe za članstvo v sistemu zamenjave.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Potrošnik za varstvo, ki ga zagotavlja ta direktiva, ne bi smel biti prikrajšan. To je treba zagotoviti tudi v primeru, ko se za pogodbo uporabi zakon države nečlanice.

(10) Potrošnik za varstvo, ki ga zagotavlja ta direktiva, ne bi smel biti prikrajšan. To je treba zagotoviti tudi v primeru, ko se za pogodbo uporabi zakon tretje države in je nepremičnina v državi članici Evropske unije. V ta namen lahko določbe te direktive v zvezi z odstopnim rokom in zahtevami po informacijah veljajo kot določbe, od katerih ni dovoljeno odstopati s pogodbo v smislu Uredbe (ES) št. …./2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih (Rim I)1.

 

____________________

1 UL L XX, xx.xx.xxxx, str. x.

Obrazložitev

Ta pojasnitev se zdi potrebna.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12a) Pravo, ki se uporablja za pogodbe v zvezi s časovnim zakupom ali dolgoročnimi počitniškimi proizvodi, je treba določiti v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. .../2008 (Rim I). Sodišča, ki so pristojna za postopke v zvezi s časovnim zakupom ali dolgoročnimi počitniškimi proizvodi, vključno z morebitnimi dodatnimi ali pomožnimi razmerji v zvezi z njimi, je treba določiti v skladu z oddelkom 4, Potrošniške pogodbe, Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah1, razen takrat, kadar je spor povezan z obstojem, vrsto in obsegom stvarne pravice.

 

 

 

_______________

1 UL L 12, 16.1.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

Obrazložitev

Treba je odpraviti vse dvome glede pristojnosti, da se preprečijo nepotrebni spori.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Države članice morajo zagotoviti, da so potrošniki učinkovito obveščeni o nacionalnih določbah, ki to direktivo prenašajo v zakonodajo, in vzpodbuditi trgovce, da potrošnike obveščajo o obstoječem kodeksu ravnanja na tem področju.

(14) Države članice morajo zagotoviti, da so potrošniki učinkovito obveščeni o nacionalnih določbah, ki to direktivo prenašajo v zakonodajo, ter opozorjeni na možne nepravilnosti in agresivne prodajne tehnike, zlasti v sektorju dolgoročnih počitniških proizvodov. Opozoriti morajo na obstoj kodeksa ravnanja in na pomen članstva v potrjenem industrijskem združenju. Trgovce je treba spodbujati, da objavijo svoje kodekse ravnanja in zagotovijo informacije o njih. Komisija mora pomagati pri čezmejnih kampanjah obveščanja in jih spodbujati, zlasti prek svoje spletne strani.

Obrazložitev

V tej direktivi ne sme biti sprenevedanja, da nepravilnosti v sektorju dolgoročnih počitniških proizvodov ni.

Pomembno je tudi, da Komisija pomaga pri organiziranju čezmejnih kampanj.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Naslov (novo), ki se vstavi pred členom 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Oddelek 1: Skupne določbe

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – podstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva ne posega v nacionalno zakonodajo, ki določa splošna pravna sredstva pogodbenega prava in omogoča potrošnikom prekinitev pogodbe.

Ta direktiva ne posega bodisi v nacionalno zakonodajo, ki določa splošna pravna sredstva pogodbenega prava, ali v nacionalne predpise v zvezi s prodajo in registracijo premičnin ali nepremičnin, pod pogoji za ustanavljanje, postopki za izdajo dovoljenja in za določitev pravne narave pravic, ki so predmet pogodb, ki spadajo v področje uporabe te uredbe.

Obrazložitev

Glej obrazložitev uvodne izjave 4.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Da bi se zagotovila višja raven varstva potrošnikov, lahko države članice na področju, približanem s to direktivo, še naprej uporabljajo določbe, ki so strožje in so povezane z:

črtano

(a) začetkom pravice do odstopa;

 

(b) pogoji izvajanja pravice do odstopa;

 

(c) učinki izvajanja pravice do odstopa.

 

Obrazložitev

Nujno je potrebna popolna uskladitev pravice do odstopa.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) „časovni zakup“ pomeni pogodbo, ki traja več kot eno leto in s katero potrošnik na podlagi plačila nadomestila pridobi pravico do uporabe enega ali več nastanitev za več kot eno obdobje uporabe;

(a) „časovni zakup“ pomeni pogodbo, ki traja več kot eno leto in s katero potrošnik proti plačilu pridobi občasno pravico do uporabe ene ali več nastanitev z drugimi objekti ali brez njih;

Obrazložitev

Izraz „plačilo nadomestila“ se uporablja v enem pravnem sistemu. V zakonodaji Skupnosti se mora uporabljati nevtralno izrazje.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) „dolgoročni počitniški proizvod“ pomeni pogodbo, ki traja več kot eno leto in s katero potrošnik na podlagi plačila nadomestila pridobi predvsem pravico do popustov ali drugih ugodnosti glede nastanitve, ločeno ali skupaj s potovanjem ali drugimi storitvami;

(b) „dolgoročni počitniški proizvod“ pomeni pogodbo, ki traja več kot eno leto, ne glede na to, kako je opisana ali imenovana, in s katero potrošnik proti plačilu, prek sistema rezervacije ali drugače pridobi predvsem pravico do popustov ali drugih ugodnosti glede nastanitve z ugodnostmi ali brez njih, ločeno ali skupaj s potovanjem ali drugimi storitvami; izraz „dolgoročni počitniški proizvodi“ ne zajema časovnega zakupa, organiziranih potovanj in počitnic, bonov s popusti, programov lojalnosti in zvestobe, ki se uporabljajo za spodbujanje prodaje in lojalnosti strank, ki sami po sebi niso proizvod;

Obrazložitev

Nujno je treba opredeliti izraz dolgoročni počitniški proizvodi v smislu direktive, da bo zajemal vse oblike in izključil proizvode in storitve, ki naj ne bi bile zajete v direktivi. To določbo je treba brati skupaj z novo uvodno izjavo 5b.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) „nadaljnja prodaja“ pomeni pogodbo, s katero trgovec v zameno za plačilo nadomestila potrošniku pomaga prodati ali kupiti časovni zakup ali dolgoročni počitniški proizvod;

(c) „nadaljnja prodaja“ pomeni pogodbo, s katero trgovec proti plačilu prevzame vlogo posrednika potrošnika pri prodaji ali nakupu časovnega zakupa ali dolgoročnega počitniškega proizvoda;

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) „zamenjava“ pomeni pogodbo, s katero se potrošnik na podlagi plačila nadomestila pridruži sistemu, ki mu z zamenjavo omogoča spremembo kraja in/ali časa njegovega časovnega zakupa;

(d) „zamenjava“ pomeni pomožno pogodbo, s katero se potrošnik na podlagi denarja ali vrednosti denarja pridruži sistemu, ki mu omogoča, da ima koristi nastanitve z drugimi objekti ali brez njih v zameno za to, da dovoli začasen dostop do koristi svojega časovnega zakupa tretji stranki;

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da bi bila opredelitev jasnejša.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) „potrošnik“ pomeni fizično osebo, ki deluje zunaj okvira svoje trgovske, poslovne ali poklicne dejavnosti;

(f) „potrošnik“ pomeni fizično osebo, ki deluje zunaj okvira svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti;

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je popraviti napako v angleškem besedilu.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) „pomožna pogodba“ pomeni vsako pogodbo, ki je podrejena drugi pogodbi.

(g) „pomožna pogodba“ pomeni vsako pogodbo, ki je glede na vsebino ali namen odvisna od obstoja pogodbe o časovnem zakupu ali o dolgoročnem počitniškem proizvodu.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predpogodbene informacije in oglaševanje

Oglaševanje

1. Države članice zagotovijo, da vsakršno oglaševanje navaja možnost pridobitve pisnih informacij iz odstavka 2 ter navedbo kraja, kjer se informacije lahko pridobijo.

1. Države članice zagotovijo, da vsakršno oglaševanje vsebuje jasno navedbo, da je treba pred sklenitvijo pogodbe zagotoviti vse informacije iz člena 3a, in da bodo te del pogodbe. V oglaševanju mora biti tudi navedeno, kje je mogoče te informacije pridobiti.

2. Trgovec zagotovi potrošniku na njegovo zahtevo pisne informacije, ki poleg splošnega opisa proizvoda vsebujejo vsaj kratke in natančne podatke o naslednjih postavkah, kadar je ustrezno:

 

(a) v primeru časovnega zakupa, informacije iz Priloge I ter, če pogodba zadeva nastanitve v objektih, ki so še v gradnji, informacije iz Priloge II;

 

(b) v primeru dolgoročnega počitniškega proizvoda, informacije iz Priloge III;

 

(c) v primeru nadaljnje prodaje, informacije iz Priloge IV;

 

(d) v primeru zamenjave, informacije iz Priloge V.

 

3. V primeru nadaljnje prodaje mora trgovec zagotoviti informacije iz odstavka 2 tistemu potrošniku, ki namerava skleniti pogodbo o nadaljnji prodaji.

2. Informacije iz člena 3a(1) se zagotovijo potrošniku na vseh mestih, na katera je povabljen zato, da bi mu bil ponujen časovni zakup, ali kjer se oglašuje ali ponuja dolgoročni počitniški proizvod.

4. Informacije iz odstavka 2 se sestavijo/posredujejo v tistem od uradnih jezikov Skupnosti, ki ga je izbral potrošnik.

 

Obrazložitev

Jasno je, da se izvajajo številne zlorabe pri prodaji, zlasti pri prodaji dolgoročnih počitniških proizvodov. Te je treba nepopustljivo preprečiti.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 3a

 

Predpogodbene informacije

 

1. Preden lahko potrošnik sprejme kakršno koli ponudbo ali se zaveže s pogodbo, mu trgovec zagotovi jasne, razumljive, točne in zadostne informacije o naslednjem:

 

(a) v primeru časovnega zakupa, informacije iz Priloge I ter, če pogodba zadeva nastanitve v objektih, ki so še v gradnji, informacije iz Priloge II;

 

(b) v primeru dolgoročnega počitniškega proizvoda, informacije iz Priloge III;

 

(c) v primeru nadaljnje prodaje, informacije iz Priloge IV;

 

(d) v primeru zamenjave, informacije iz Priloge V.

 

Trgovec zagotovi informacije v pisni obliki in brezplačno.

 

2. Informacije iz odstavka 1 se zapišejo, po izboru potrošnika, v jeziku države prebivališča potrošnika ali v jeziku države, katere državljan je, pod pogojem, da ta jezik sodi med uradne jezike Skupnosti.

 

3. Potrošnik s podpisom ali po elektronski poti potrdi, da je prebral in razumel informacije iz odstavka 1.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji v glavnem na najnovejšem besedilu Sveta z nekaterimi spremembami.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je pogodba sklenjena v pisni obliki in sestavljena v tistem od uradnih jezikov Skupnosti, ki ga je izbral potrošnik.

1. Države članice zagotovijo vsaj, da je pogodba sklenjena v pisni obliki in sestavljena, po izboru potrošnika, v jeziku države prebivališča potrošnika ali v jeziku države, katere državljan je, pod pogojem, da je ta jezik uradni jezik Skupnosti.

 

Kadar ta jezik ni izvirni jezik pogodbe, je različica, ki jo dobi na voljo potrošnik, overjeni prevod. V tem primeru se potrošniku zagotovi tudi pogodbo v izvirnem jeziku.

 

1a. Potrošnik se lahko odpove pravicam iz prvega pododstavka odstavka 1 in lahko izbere drug jezik pod pogojem, da je ta jezik uradni jezik Skupnosti. Odpoved pravicam se izvede v pisni obliki.

2. Pisne informacije iz člena 3(2) tvorijo sestavni del pogodbe in se ne spreminjajo, razen če se stranke o tem izrecno dogovorijo drugače ali so spremembe posledica okoliščin zunaj nadzora trgovca.

2. Informacije iz člena 3a(1) tvorijo sestavni del pogodbe in se ne spreminjajo, razen če se stranke o tem izrecno dogovorijo drugače ali so spremembe posledica okoliščin zunaj nadzora trgovca.

O spremembah, ki so posledica okoliščin zunaj nadzora trgovca, se potrošnika obvesti pred sklenitvijo pogodbe.

O spremembah, ki so posledica okoliščin zunaj nadzora trgovca, se potrošnika pisno obvesti pred sklenitvijo pogodbe.

V pogodbi morajo biti takšne spremembe izrecno navedene.

V pogodbi morajo biti takšne spremembe izrecno navedene.

 

2a. Poleg informacij iz člena 3a(1) pogodba navaja:

 

(a) identiteto in stalno prebivališče strank;

 

(b) kraj in datum sklenitve pogodbe

 

ter jo podpišeta obe stranki.

3. Pred podpisom pogodbe trgovec potrošnika izrecno opozori na pravico do odstopa od pogodbe in na dolžino odstopnega roka iz člena 5 ter na prepoved predplačila med odpovednim rokom iz člena 6.

3. Pred sklenitvijo pogodbe trgovec potrošnika opozori na pravico do odstopa od pogodbe in na dolžino odstopnega roka iz člena 5 ter na prepoved predplačila med odpovednim rokom iz člena 6.

Tem določbam ustrezajoče pogodbene klavzule potrošnik podpiše ločeno.

Tem določbam ustrezajoče pogodbene klavzule in informacije iz člena 3a(1) potrošnik podpiše ločeno.

 

Pogodbi je priložen snemljiv obrazec, kot je določeno v Prilogi VI, ki je namenjen lažjemu uveljavljanju pravice do odstopa v skladu s členom 6.

 

3a. Potrošnik ob sklenitvi pogodbe prejme kopijo pogodbe.

 

3b. Kadar se pogodba o časovnem zakupu financira iz posojila, o katerem je bil trgovec obveščen, se šteje, da je pogodba o časovnem zakupu sklenjena pod pogojem, da se posojilo odobri pred iztekom odstopnega roka iz člena 5(1).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na najnovejšem besedilu Sveta. Vendar so bile uvedene spremembe, da se zagotovi večja jasnost in obravnava zapleteno vprašanje jezikov. Ker se bodo neizogibno pojavile razmere, ko bodo trgovci poslovali s potrošniki iz mnogih različnih držav članic, bi bilo nerealistično in nepošteno določiti zahtevo, ki bi utegnila imeti za posledico pravno negotovost. Zahteva, da mora biti prevod overovljen, je namenjena varstvu potrošnika.

Države članice lahko obdržijo trenutno možnost za uvedbo strožjih postopkovnih pravil za varstvo potrošnikov pri sklepanju pogodb.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ima potrošnik po podpisu pogodbe pravico do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v štirinajstih dneh po tem, ko sta obe stranki podpisali pogodbo ali ko sta obe stranki podpisali obvezujočo predpogodbo. Če je štirinajsti dan državni praznik ali nedelja, se rok podaljša do naslednjega delovnega dne.

1. Države članice zagotovijo, da ima potrošnik po podpisu pogodbe pravico do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v štirinajstih dneh po tem, ko sta obe stranki podpisali pogodbo ali ko sta obe stranki podpisali obvezujočo predpogodbo. Če je štirinajsti dan državni praznik ali nedelja, se rok podaljša do naslednjega delovnega dne.

2. Če pogodba ne vsebuje vseh informacij iz točk (a) do (p) Priloge I ter (a) in (b) Priloge II, vendar se informacije v pisni obliki zagotovijo v treh mesecih po podpisu pogodbe, začne odpovedni rok teči z dnem, ko potrošnik prejme navedene informacije.

2. Če pogodba ne vsebuje vseh informacij iz točk (a) do (o) Priloge I, Priloge II, točk (a) do (i) Priloge III, točk (a) do (g) Priloge IV ali točk (a) do (k) Priloge V, vendar se informacije v pisni obliki zagotovijo v treh mesecih od dneva sklenitve pogodbe, začne odpovedni rok teči z dnem, ko potrošnik prejme navedene informacije.

3. Če informacije iz točk (a) do (p) Priloge I ter (a) in (b) Priloge II niso bile zagotovljene v pisni obliki v treh mesecih po podpisu pogodbe, pravica do odpovednega roka poteče po treh mesecih in štirinajstih dneh od podpisa pogodbe.

3. Če informacije iz točk (a) do (o) Priloge I, Priloge II, točk (a) do (i) Priloge III, točk (a) do (g) Priloge IV ali točk (a) do (k) Priloge V niso bile zagotovljene v pisni obliki v treh mesecih od dneva sklenitve pogodbe, pravica do odpovednega roka poteče po treh mesecih in štirinajstih koledarskih dneh od dneva sklenitve pogodbe.

4. Če potrošnik namerava uveljaviti pravico do odstopa mora pred iztekom roka o tem uradno obvesti osebo, katere ime in naslov sta v ta namen navedena v pogodbi v skladu s točko (p) Priloge I. Šteje se, da je bil rok upoštevan, če je bilo uradno obvestilo, v kolikor je v pisni obliki, poslano pred njegovim iztekom.

4. Če potrošnik namerava uveljaviti pravico do odstopa mora pred iztekom roka o tem na način, ki ga je mogoče dokazati, obvestiti osebo, katere ime in naslov sta v ta namen navedena v pogodbi in na priloženem snemljivem obrazcu. Šteje se, da je bil rok upoštevan, če je bilo obvestilo, v kolikor je v pisni obliki, poslano pred njegovim iztekom.

5. Kadar potrošnik uveljavi pravico do odstopa, se od njega lahko zahteva le, da nosi stroške, ki v skladu z nacionalno zakonodajo nastanejo zaradi sklenitve in odstopa od pogodbe za pravne formalnosti, ki jih je treba zaključiti pred koncem roka iz odstavka 1. Take stroške je treba v pogodbi izrecno navesti.

 

6. Kadar potrošnik uveljavi pravico do odstopa iz odstavka 3, ni dolžan nositi nobenega povračila/ni dolžan povrniti nobenih stroškov.

6. Kadar potrošnik uveljavi pravico do odstopa, ni dolžan povrniti nobenih stroškov.

Obrazložitev

V predlogu spremembe se odraža besedilo, o katerem sedaj razpravlja Svet.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so vsa predplačila, zagotavljanje jamstev, blokirani zneski na kreditni kartici, izrecno priznanje dolga ali kakršna koli druga plačilo nadomestila potrošnika trgovcu ali kateri koli drugi tretji stranki pred koncem roka, v katerem lahko uveljavlja pravico do odstopa v skladu s členi 5(1) do 5(3), prepovedana.

1. Države članice zagotovijo, da so za časovni zakup in dolgoročne počitniške proizvode vsa predplačila, zagotavljanje jamstev, blokirani zneski na bančnih računih, izrecno priznanje dolga ali kakršna koli druga plačilo nadomestila potrošnika trgovcu ali kateri koli drugi tretji stranki pred koncem roka, v katerem lahko uveljavlja pravico do odstopa v skladu s členi 5(1) do 5(3), prepovedana.

2. Prepovedano je vsako plačilo, zagotavljanje jamstev, blokirani zneski na kreditni kartici, priznanje dolga ali kakršno koli drugo plačilo nadomestila potrošnika trgovcu ali kateri koli tretji stranki za nadaljnjo prodajo, preden se je dejanska prodaja začela ali je bila pogodba o nadaljnji prodaji drugače prekinjena.

2. Prepovedano je vsako predplačilo, zagotavljanje jamstev, blokirani zneski na kreditni kartici, priznanje dolga ali kakršno koli drugo plačilo nadomestila potrošnika trgovcu ali kateri koli tretji stranki za nadaljnjo prodajo, preden se je dejanska prodaja začela ali je bila pogodba o nadaljnji prodaji drugače prekinjena.

Obrazložitev

Usklajuje izvirno besedilo z različico, o kateri sedaj razpravlja Svet.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Naslov (novo), ki se vstavi za členom 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Oddelek 2: Določbe, ki se nanašajo posebej na dolgoročne počitniške proizvode

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6a

 

Plačila dolgoročnih počitniških proizvodov

 

Plačila dolgoročnih počitniških proizvodov od 18 mesecev do 10 let so plačljiva v treh enakih obrokih, pri čemer drugi obrok zapade v plačilo po preteku ene tretjine trajanja pogodbe, tretji obrok pa po preteku druge tretjine trajanja pogodbe.

 

Plačila dolgoročnih počitniških proizvodov, daljših od 10 let, se izvedejo v petih enakih obrokih, pri čemer drugi obrok zapade v plačilo po preteku ene petine, tretji po preteku dveh petin, četrti po preteku treh petin in peti po preteku štirih petin trajanja pogodbe.

Obrazložitev

Do zlorabe pride, kadar se kupce prepriča, da za dolgoročni počitniški proizvod vnaprej plačajo velike zneske, in se obljubljene ugodnosti izkažejo za zavajanje. Ker izvirnih prodajalcev teh proizvodov morda ni mogoče izslediti ali so do takrat, ko potrošnik poskuša doseči povrnitev škode, že propadli (zaradi tega pa je vsaka tožba potrošnika zaradi neizpolnjevanja pogodbe brezplodna), bi bil ta sistem enakomerno razporejenega plačevanja koristna zaščita.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6b

 

Brez poseganja v pravico do odstopa iz člena 5 lahko potrošnik enostransko odstopi od pogodbe o dolgoročnem počitniškem proizvodu, ne da bi moral plačati kazen, če trgovca o tem obvesti štirinajst dni pred iztekom obročnega obdobja v smislu člena 6a.

 

Ta pravica ne posega v nobeno pravico do prekinitve pogodbe, ki izhaja iz veljavne zakonodaje.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6c

 

Ponudniki dolgoročnih počitniških proizvodov sklenejo zavarovanje civilne odgovornosti za kritje v primeru odškodninskih zahtev potrošnikov, ki nastanejo zaradi neizpolnitve ali nepopolne izpolnitve pogodbenih obveznosti in opustitve.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Naslov (novo), ki se vstavi za členom 6c in pred členom 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Oddelek 3: Prekinitev pomožnih pogodb in druge splošne določbe

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice v primerih, ko se za pogodbo uporablja pravo države članice, zagotovijo, da nobena pogodbena klavzula, s katero potrošnik odstopa od svojih pravic, določenih s to direktivo, ni zavezujoča.

Države članice v primerih, ko se za pogodbo uporablja pravo države članice, zagotovijo, da potrošnik ne sme odstopiti od pravic, ki so mu priznane s to direktivo, razen če je v njej drugače določeno.

2. Ne glede na zakon, ki se uporablja, potrošnik za varstva, ki ga zagotavlja ta direktiva, ne sme biti prikrajšan, če je nepremičnina na ozemlju države članice ali je bila pogodba podpisana v državi članici.

 

Obrazložitev

To zdaj zajemata nova člena 8a in 8b.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8a

 

Veljavno pravo in pristojnost

 

1. Pravo, ki se uporablja za pogodbe v zvezi s časovnim zakupom ali dolgoročnimi počitniškimi proizvodi bi bilo treba določiti v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. .../2008 (Rim I).

 

2. Sodišča, ki so pristojna za postopke v zvezi s časovnim zakupom ali dolgoročnimi počitniškimi proizvodi, vključno z morebitnimi dodatnimi ali pomožnimi razmerji v zvezi z njimi, bi bilo treba določiti v skladu z Oddelkom 4 (Pristojnost za potrošniške pogodbe) Uredbe Sveta (ES) št. 44/2004, razen takrat, kadar je spor povezan z obstojem, vrsto ali obsegom stvarne pravice.

Obrazložitev

To pojasnilo je umestno, da bi se izognili nepotrebnim pravnim sporom in sklicevanju na Evropsko sodišče.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8b

 

Prevladujoče prisilne določbe

 

Določbe te direktive v zvezi z odstopnim rokom in zahtevami po informacijah so določbe, od katerih ni dovoljeno odstopiti s pogodbo v smislu Uredbe (ES) št. ..../2008 (Rim I).

Obrazložitev

Pojasnitev pravnega položaja.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacije iz člena 3(2)

Informacije iz člena 3a(1)

 

I. INFORMACIJE O TRGOVCU

(a) Identiteta in stalno prebivališče strank, vključno z natančnimi podatki o pravnem statusu trgovca ob času sklenitve pogodbe, podpisi strank ter datumom in krajem podpisa pogodbe;

(a) Identiteta in stalno prebivališče trgovca;

 

II. INFORMACIJE O PRIDOBLJENIH PRAVICAH

(b) natančna narava pravice, ki je predmet pogodbe, in klavzula, ki določa pogoje, s katerimi se ureja izvrševanje te pravice na ozemlju držav(-e) članic(-e), kjer je nepremičnina ali kjer so nepremičnine, in ali so ti pogoji izpolnjeni, če pa niso, katere pogoje je treba še izpolniti.

(b) natančna narava pravice, ki je predmet pogodbe, in klavzula, ki določa pogoje, s katerimi se ureja izvrševanje te pravice na ozemlju držav(-e) članic(-e), kjer je nepremičnina ali kjer so nepremičnine, in ali so ti pogoji izpolnjeni, če pa niso, katere pogoje je treba še izpolniti.

(c) kadar pogodba zadeva posebno nepremičnino, natančen opis nepremičnine in njene lokacije; kadar pogodba zadeva več nepremičnin („multi-resorts“), ustrezen opis nepremičnin in njihovih lokacij; kadar pogodba zadeva nastanitveno zmogljivost, ki ni nepremičnina, ustrezen opis nastanitvene zmogljivosti in objektov;

 

(d) komunalne storitve (npr. razsvetljava, voda, vzdrževanje, odvoz smeti), do katerih ima ali bo imel potrošnik dostop in pod katerimi pogoji;

 

(e) skupni objekti, na primer bazen, savna itd., do katerih ima ali lahko ima potrošnik dostop in pod katerimi pogoji;

 

(f) način urejanja vzdrževanja in popravila nastanitve ter njenega upravljanja in vodenja, vključno z navedbo, ali in kako lahko potrošniki vplivajo na odločitve glede teh zadev in pri njih sodelujejo;

 

(g) natančen opis načina dodelitve stroškov potrošnikom ter kako in kdaj se lahko taki stroški povečajo; kadar je primerno, informacije o tem, ali obstajajo kakršni koli zapisi prispevkov, hipotek, bremenitev ali drugih pravic na predmetu zavarovanja za to nastanitev;

 

(h) natančno obdobje, v katerem se lahko izvršuje pravica, ki je predmet pogodbe, in če je potrebno, njegovo trajanje; datum, ko sme potrošnik začeti izvrševati pogodbeno pravico;

(c) natančno obdobje, v katerem se lahko izvršuje pravica, ki je predmet pogodbe, in če je potrebno, njegovo trajanje; datum, ko sme potrošnik začeti izvrševati pogodbeno pravico;

 

(d) kadar pogodba zagotavlja pravice do zasedbe nastanitve, izbrane iz vrste nastanitev, informacije o kakršnih koli omejitvah potrošnikove možnosti, da kadar koli zasede katero koli od teh nastanitev;

(i) cena, ki jo mora potrošnik plačati, tj. ocena zneska, ki jo mora potrošnik plačati za uporabo skupnih objektov in storitev; osnova za izračun zneska stroškov, povezanih z bivanjem v nepremičnini, obvezni zakonski stroški (na primer davki, takse in pristojbine) ter administrativni stroški (na primer upravljanje, vzdrževanje in popravila);

 

(j) klavzula, ki navaja, da potrošnik ne bo imel nobenih drugih stroškov ali obveznosti razen tistih, ki so navedeni v pogodbi;

 

(k) ali se je mogoče pridružiti sistemu za zamenjavo ali nadaljnjo prodajo pogodbenih pravic, informacije o ustreznih sistemih in navedba stroškov, povezanih z nadaljnjo prodajo in zamenjavo s pomočjo teh sistemov;

 

(l) navedba jezika(-ov), ki je (so) po prodaji na voljo za obveščanje v zvezi s pogodbo, na primer v zvezi z upravljavskimi odločitvami, povečanjem stroškov in ravnanjem z vprašanji ali pritožbami;

 

(m) informacije o pravici do odstopa od pogodbe in posledicah odstopa od pogodbe, vključno z natančno navedbo narave in zneska stroškov, ki jih bo moral potrošnik povrniti v skladu s členom 5(5), če izkoristi svojo pravico do odstopa; kadar je primerno, informacije o postopku za prekinitev kreditne pogodbe in pomožne pogodbe, povezane s pogodbo, v primeru odstopa od pogodbe; informacije o posledicah takega odstopa;

 

(n) informacije o prepovedi preplačil v obdobju, v katerem ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe v skladu s členom 5(1) do 5(3);

 

(o) navedba, komu in kako je treba poslati uradno obvestilo o odstopu;

 

(p) obstoj, vsebina, nadzor in izvajanje kodeksa ravnanja;

 

(q) možnost izvensodnega reševanja sporov.

 

 

III. INFORMACIJE O LASTNINI

 

(e) kadar pogodba zadeva posebno nepremičnino, natančen opis te nepremičnine in njene lokacije, kakor tudi, po potrebi, podrobnosti in kopije iz zemljiške knjige, javnega registra, katastra ali iz enakovrednega registra, ki se nanaša na premoženje; kadar pogodba zadeva več nepremičnin („multi-resorts“), ustrezen opis nepremičnin in njihovih lokacij; kadar pogodba zadeva nastanitveno zmogljivost, ki ni nepremičnina, ustrezen opis nastanitvene zmogljivosti in objektov;

 

(f) storitve (npr. elektrika, voda, vzdrževanje, odvoz smeti), do katerih ima ali bo imel potrošnik dostop, in pod katerimi pogoji;

 

(g) kadar je potrebno, skupni objekti, na primer bazen, savna itd., do katerih ima ali lahko ima potrošnik dostop, in pod katerimi pogoji.

 

IV. INFORMACIJE O STROŠKIH

 

(h) cena, ki jo plača potrošnik;

 

(i) navedba zneska, ki ga plača potrošnik za storitve (npr. elektrika, voda, vzdrževanje, odvoz smeti);

 

(j) kadar je potrebno, navedba zneska, ki ga plača potrošnik za skupne objekte, na primer bazen ali savno, do katerih ima potrošnik dostop oziroma ga lahko ima;

 

(k) natančen opis, kako se obračunajo vsi stroški, povezani s pogodbo o časovnem zakupu; način dodelitve stroškov potrošnikom ter na kakšen način in kdaj se lahko taki stroški povišajo; metoda izračuna zneska stroškov, povezanih z bivanjem v nepremičnini, obvezni zakonski stroški (na primer davki, takse in pristojbine) ter administrativni stroški (na primer upravljanje, vzdrževanje in popravila);

 

(l) kadar je potrebno, informacije o tem, ali obstajajo kakršni koli zapisi prispevkov, hipotek, bremenitev ali drugih pravic na predmetu zavarovanja za to nastanitev;

 

(m) izjava, da potrošnik poleg stroškov in obveznosti, navedenih v pogodbi, ne bo imel nobenih drugih stroškov ali obveznosti;

 

V. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE IN RAZVELJAVITVE POGODBE

 

(n) informacije o pravici do odstopa od pogodbe in posledicah takega odstopa; kadar je potrebno, informacije o postopku za prekinitev katere koli kreditne pogodbe in pomožne pogodbe, povezane s pogodbo, v primeru odstopa od pogodbe, in posledicah take prekinitve;

 

(o) podrobnosti o tem, komu in kako je treba poslati uradno obvestilo o odstopu;

 

(p) pogoji za prekinitev pogodbe, posledice prekinitve in informacije o naložitvi odgovornosti potrošniku za kakršne koli stroške, ki bi nastali zaradi prekinitve;

 

(q) informacije o prepovedi preplačil v obdobju, v katerem ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe v skladu s členom 5(1) do (3);

 

VI. DODATNE INFORMACIJE

 

(r) informacije o načinu urejanja vzdrževanja in popravila nepremičnine ter njenega upravljanja in vodenja, vključno z navedbo, ali in kako lahko potrošniki vplivajo na odločitve v zvezi s temi zadevami in pri njih sodelujejo;

 

(s) ali se je mogoče pridružiti sistemu za zamenjavo ali nadaljnjo prodajo pogodbenih pravic, informacije o ustreznem sistemu za zamenjavo in navedba stroškov, povezanih z nadaljnjo prodajo in zamenjavo s pomočjo tega sistema;

 

(t) navedba jezika(-ov), ki je (so) po prodaji na voljo za obveščanje v zvezi s pogodbo, na primer v zvezi z upravljavskimi odločitvami, stroški in ravnanjem z vprašanji ali pritožbami;

 

(u) kadar je trgovec podpisnik kodeksa ravnanja, informacije o tem kodeksu;

 

(w) kadar je potrebno, informacije o možnosti izvensodnega reševanja sporov.

Obrazložitev

Ustreza najnovejšemu besedilu Sveta. Te informacije bodo še bolj varovale potrošnika pred lažnimi navedbami glede lastništva oziroma lastnika premoženja.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dodatne zahteve za nastanitve v objektu v gradnji, kakor so navedene v členu 3.

Dodatne zahteve za nastanitve v objektu v gradnji, kakor so navedene v členu 3a.

(a) faza gradnje objekta za nastanitev in priključkov/komunalne opreme, ki omogočajo (omogoča) normalno obratovanje nastanitve (plin, elektrika, voda in telefonski priključki);

(a) faza gradnje objekta za nastanitev in priključkov/komunalne opreme, ki omogočajo (omogoča) normalno obratovanje nastanitve (plin, elektrika, voda in telefonski priključki) ter kateri koli objekti, do katerih bo imel potrošnik dostop;

(b) razumna ocena roka za dokončanje nastanitve in priključkov/komunalne opreme, ki omogočajo(omogoča) njeno normalno obratovanje (plin, elektrika, voda in telefonski priključki);

(b) rok za dokončanje nastanitve in priključkov/komunalne opreme, ki omogočajo (omogoča) njeno normalno obratovanje ter katerih koli objektov, do katerih bo imel potrošnik dostop;

(c) če gre za določeno nepremičnino, številka gradbenega dovoljenja in ime(-na) ter polni naslov(-i) pristojnega organa ali organov;

(c) kadar je potrebno, številka gradbenega dovoljenja in ime(-na) ter polni naslov(-i) pristojnega organa ali organov, če pogodba zadeva določeno nepremičnino;

(d) garancija za dokončanje nastanitve ali garancija za povrnitev že plačanega plačila, če se nastanitev ne zgradi, in kadar je primerno, pogoji, ki urejajo veljavnost takih garancij.

(d) kadar je potrebno, garancija za dokončanje nastanitve ali garancija za povrnitev že plačanega plačila, če se nastanitev ne zgradi, in kadar je primerno, pogoji, ki urejajo veljavnost takih garancij.

Obrazložitev

Ustreza najnovejšemu besedilu Sveta.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacije iz člena 3(2)

Informacije iz člena 3a(1)

 

I. INFORMACIJE O TRGOVCU

(a) Identiteta in stalno prebivališče strank, vključno z natančnimi podatki o pravnem statusu trgovca ob času sklenitve pogodbe, podpisi strank ter datumom in krajem podpisa pogodbe;

(a) Identiteta in stalno prebivališče trgovca in njegov pravni status;

 

II. INFORMACIJE O PRIDOBLJENIH PRAVICAH

(b) natančna narava pravice, ki je predmet pogodbe;

(b) natančna narava in vsebina pravice, ki je predmet pogodbe, vključno z natančnim opisom pravic, ki jih potrošniku podeljuje pogodba, in morebitnih omejitev potrošnikove možnosti, da uživa te pravice (npr. omejena dostopnost , ponudbe „kdor prej pride, prej melje“ ali časovne omejitve v zvezi z določenim popustom);

(c) natančno obdobje, v katerem se lahko izvršuje pravica, ki je predmet pogodbe, in če je potrebno, njegovo trajanje; datum, ko sme potrošnik začeti izvrševati pogodbeno pravico;

(c) natančno obdobje, v katerem se lahko izvršuje pravica, ki je predmet pogodbe, in če je potrebno, njegovo trajanje; datum, ko sme potrošnik začeti izvrševati pogodbeno pravico;

 

III. INFORMACIJE O STROŠKIH

(d) cena, ki jo plača potrošnik;

(d) cena, ki jo plača potrošnik, vključno z morebitnimi tekočimi stroški;

(e) klavzula, ki navaja, da potrošnik ne bo imel nobenih drugih stroškov ali obveznosti razen tistih, ki so navedeni v pogodbi;

(e) izjava, da potrošnik ne bo imel nobenih drugih stroškov ali obveznosti razen tistih, ki so navedeni v pogodbi;

(f) navedba jezika(-ov), ki je (so) po prodaji na voljo za obveščanje v zvezi s pogodbo, na primer v zvezi z ravnanjem z vprašanji ali pritožbami;

 

 

IV. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE IN RAZVELJAVITVE POGODBE

(g) informacije o pravici do odstopa od pogodbe in posledicah odstopa od pogodbe, vključno z natančno navedbo narave in zneska stroškov, ki jih bo moral potrošnik povrniti v skladu s členom 5(5), če izkoristi svojo pravico do odstopa; kadar je primerno, informacije o postopku za prekinitev kreditne pogodbe in pomožne pogodbe, povezane s pogodbo, v primeru odstopa od pogodbe; informacije o posledicah takega odstopa;

(f) informacije o pravici do odstopa od pogodbe in posledicah takega odstopa; kadar je potrebno, informacije o postopku za prekinitev katere koli kreditne pogodbe in pomožne pogodbe, povezane s pogodbo, v primeru odstopa od pogodbe in posledicah take prekinitve;

(h) informacije o prepovedi preplačil v obdobju, v katerem ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe v skladu s členom 5(1) do 5(3);

 

(i) navedba, komu in kako je treba poslati uradno obvestilo o odstopu;

(g) podrobnosti o tem, komu in kako je treba poslati uradno obvestilo o odstopu;

 

(h) pogoji za prekinitev pogodbe, posledice prekinitve in informacije o naložitvi odgovornosti potrošniku za kakršne koli stroške, ki bi nastali zaradi prekinitve;

 

(i) informacije o prepovedi preplačil v obdobju, v katerem ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe v skladu s členom 5(1) do (3);

 

V. DODATNE INFORMACIJE

 

(j) navedba jezika(-ov), ki je (so) po prodaji na voljo za obveščanje v zvezi s pogodbo, na primer v zvezi z ravnanjem z vprašanji ali pritožbami;

(j) obstoj, vsebina, nadzor in izvajanje kodeksa ravnanja;

(k) kadar je trgovec podpisnik kodeksa ravnanja, informacije o tem kodeksu;

(k) možnost izvensodnega reševanja sporov.

(l) kadar je potrebno, informacije o možnosti izvensodnega reševanja sporov.

Obrazložitev

Povzema najnovejše besedilo Sveta.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Priloga IV

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacije iz člena 3(2)

Informacije iz člena 3a(1)

 

I. INFORMACIJE O TRGOVCU

(a) Identiteta in stalno prebivališče strank, vključno z natančnimi podatki o pravnem statusu trgovca ob času sklenitve pogodbe, podpisi strank ter datumom in krajem podpisa pogodbe;

(a) Identiteta in stalno prebivališče trgovca in njegov pravni status;

 

II. INFORMACIJE O ZAGOTOVITVI STORITEV

 

(b) natančen opis storitev, ki se zagotovijo po pogodbi (npr. trženje);

 

III. INFORMACIJE O STROŠKIH

(b) cena, ki jo plača potrošnik za storitve nadaljnje prodaje;

(c) cena, ki jo plača potrošnik za storitve nadaljnje prodaje;

(c) klavzula, ki navaja, da potrošnik ne bo imel nobenih drugih stroškov ali obveznosti razen tistih, ki so navedeni v pogodbi;

(d) izjava, da potrošnik ne bo imel nobenih drugih stroškov ali obveznosti razen tistih, ki so navedeni v pogodbi;

(d) navedba jezika(-ov), ki je (so) na voljo za komuniciranje s trgovcem, na primer v zvezi z ravnanjem z vprašanji ali pritožbami;

 

 

IV. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE IN RAZVELJAVITVE POGODBE

(e) informacije o pravici do odstopa od pogodbe in posledicah odstopa od pogodbe, vključno z natančno navedbo narave in zneska stroškov, ki jih bo moral potrošnik povrniti v skladu s členom 5(5), če izkoristi svojo pravico do odstopa;

(e) informacije o pravici do odstopa od pogodbe o nadaljnji prodaji in posledicah takega odstopa;

(f) informacija o prepovedi predplačil, dokler se ne izvrši dejanska prodaja ali se pogodba o nadaljnji prodaji drugače ne prekine;

 

(g) navedba, komu in kako je treba poslati uradno obvestilo o odstopu;

(f) podrobnosti o tem, komu in kako je treba poslati uradno obvestilo o odstopu;

 

(g) pogoji za prekinitev pogodbe, posledice prekinitve in informacije o naložitvi odgovornosti potrošniku za kakršne koli stroške, ki bi nastali zaradi prekinitve;

 

(h) informacija o prepovedi predplačil, dokler se ne izvrši dejanska prodaja ali se pogodba o nadaljnji prodaji drugače ne prekine;

 

V. ADDITIONAL INFORMATION

 

(i) navedba jezika(-ov), ki je (so) na voljo za komuniciranje s trgovcem, na primer v zvezi z ravnanjem z vprašanji ali pritožbami;

(h) obstoj, vsebina, nadzor in izvajanje kodeksa ravnanja;

(j) kadar je trgovec podpisnik kodeksa ravnanja, informacije o tem kodeksu;

(i) možnost izvensodnega reševanja sporov.

(k) kadar je potrebno, informacije o možnosti izvensodnega reševanja sporov.

Obrazložitev

Upošteva najnovejše besedilo Sveta.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Priloga V

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacije iz člena 3(2)

Informacije iz člena 3a(1)

 

I. INFORMACIJE O TRGOVCU

(a) Identiteta in stalno prebivališče strank, vključno z natančnimi podatki o pravnem statusu trgovca ob času sklenitve pogodbe, podpisi strank ter datumom in krajem podpisa pogodbe;

(a) Identiteta in stalno prebivališče trgovca in njegov pravni status;

 

II. INFORMACIJE O PRIDOBLJENIH PRAVICAH

(b) natančna narava pravice, ki je predmet pogodbe;

(b) natančna narava in vsebina pravice, ki je predmet pogodbe;

(c) ustrezen opis nepremičnin in njihove lokacije; kadar pogodba zadeva nastanitveno zmogljivost, ki ni nepremičnina, ustrezen opis nastanitvene zmogljivosti in objektov;

(c) pojasnilo, kako deluje sistem zamenjave ter možnosti in pogoji za zamenjavo kot tudi navedba števila počitniških zmogljivosti, ki so na voljo, in število članov v sistemu zamenjave, vključno z morebitnimi omejitvami razpoložljivosti določene nastanitve, ki jo izbere potrošnik, na primer zaradi obdobja, ko je povpraševanje veliko in/ali je morda potrebna rezervacija precej vnaprej, ter navedbe kakršnih koli omejitev pravic časovnega zakupa, ki so predvidene v sistemu zamenjave, vključno, kadar je to potrebno, z omejitvami na podlagi števila točk, dodeljenih potrošniku ali v posesti potrošnika, ter niz primerov dejanskih možnosti zamenjave;

(d) natančno obdobje, v katerem se lahko izvršuje pravica, ki je predmet pogodbe, in če je potrebno, njegovo trajanje; datum, ko sme potrošnik začeti izvrševati pogodbeno pravico;

(d) natančno obdobje, v katerem se lahko izvršuje pravica, ki je predmet pogodbe, in če je potrebno, njegovo trajanje; datum, ko sme potrošnik začeti izvrševati pogodbeno pravico;

 

III. INFORMACIJE O LASTNINI

 

(e) ustrezen opis nepremičnin in njihove lokacije; kadar pogodba zadeva nastanitveno zmogljivost, ki ni nepremičnina, ustrezen opis nastanitvene zmogljivosti in objektov;

 

IV. INFORMACIJE O STROŠKIH

(e) cena, ki jo mora potrošnik plačati, tj. ocena zneska, ki ga mora potrošnik plačati za uporabo skupnih objektov in storitev; osnova za izračun zneska stroškov, povezanih z bivanjem v nepremičnini, obvezni zakonski stroški (na primer davki, takse in pristojbine) ter administrativni stroški (na primer upravljanje, vzdrževanje in popravila);

(f) cena, ki jo mora potrošnik plačati za članstvo v sistemu zamenjave in morebitne pristojbine za podaljšanje ter veljavna cena, ki jo je treba plačati za zamenjavo;

 

(g) informacije o obveznosti trgovca, da pred izvedbo zamenjave pri vsaki predlagani zamenjavi zagotovi podrobnosti o morebitnih dodatnih stroških, ki bodo bremenili potrošnika v zvezi z zamenjavo;

(f) klavzula, ki navaja, da potrošnik ne bo imel nobenih drugih stroškov ali obveznosti razen tistih, ki so navedeni v pogodbi;

(h) izjava, da potrošnik ne bo imel nobenih drugih stroškov ali obveznosti razen tistih, ki so navedeni v pogodbi;

(g) navedba jezika(-ov), ki je (so) na voljo za komuniciranje s trgovcem, na primer v zvezi z ravnanjem z vprašanji ali pritožbami;

 

(h) pojasnilo o načinu delovanja sistema zamenjave; možnosti in pogoji za zamenjavo kot tudi navedba števila počitniških zmogljivosti, ki so na voljo, in število članov v sistemu zamenjave ter niz primerov konkretnih možnosti zamenjave;

 

 

V. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE IN RAZVELJAVITVE POGODBE

(i) informacije o pravici do odstopa od pogodbe in posledicah odstopa od pogodbe, vključno z natančno navedbo narave in zneska stroškov, ki jih bo moral potrošnik povrniti v skladu s členom 5(5), če izkoristi svojo pravico do odstopa; kadar je primerno, informacije o postopku za prekinitev kreditne pogodbe in pomožne pogodbe, povezane s pogodbo, v primeru odstopa od pogodbe; informacije o posledicah takega odstopa;

(i) informacije o pravici do odstopa od pogodbe in posledicah takega odstopa; kadar je potrebno, informacije o postopku za prekinitev katere koli kreditne pogodbe in pomožne pogodbe, povezane s pogodbo, v primeru odstopa od pogodbe in posledicah take prekinitve;

 

(j) podrobnosti o tem, komu in kako je treba poslati uradno obvestilo o odstopu;

(j) informacije o prepovedi preplačil v obdobju, v katerem ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe v skladu s členom 5(1) do 5(3);

(k) informacije o prepovedi preplačil v obdobju, v katerem ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe v skladu s členom 5(1) do (3);

 

VI. DODATNE INFORMACIJE

(k) navedba, komu in kako je treba poslati uradno obvestilo o odstopu;

 

 

(l) navedba jezika(-ov), ki je (so) na voljo za komuniciranje s trgovcem, na primer v zvezi z ravnanjem z vprašanji ali pritožbami;

(l) obstoj, vsebina, nadzor in izvajanje kodeksa ravnanja;

(m) kadar je trgovec podpisnik kodeksa ravnanja, informacije o tem kodeksu;

(m) možnost izvensodnega reševanja sporov.

(n) kadar je potrebno, informacije o možnosti izvensodnega reševanja sporov.

Obrazložitev

Ustreza najnovejšemu besedilu Sveta.

POSTOPEK

Naslov

Varstvo potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki časovnega zakupa

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

Pristojni odbor

IMCO

Mnenje pripravil

  Datum razglasitve na zasedanju

JURI

21.6.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

  Datum imenovanja

Antonio López-Istúriz White

10.9.2007

 

 

Obravnava v odboru

20.11.2007

26.2.2008

 

 

Datum sprejetja

27.3.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Gabriela Creţu

MNENJE Odbora za promet in turizem (27.2.2008)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave
(KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

Pripravljavec mnenja: Emanuel Jardim Fernandes

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Splošno ozadje:

Komisija je 8. februarja 2007 začela obsežen pregled pravnega reda Skupnosti na področju varstva potrošnikov, tako da je sprejela zeleno knjigo[1], v kateri je predstavila različne možnosti za omenjeno reformo na tem področju, in sicer na podlagi kombiniranega pristopa: horizontalnega – s predlaganjem instrumenta za sistematično posodabljanje splošnih vidikov pravnega reda in vertikalnega – z revizijo posebnih vidikov posameznih sektorjev, vključno z revizijo direktive 94/47/ES o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb o pridobitvi pravice do uporabe nepremičnin na podlagi časovnega zakupa. Poleg tega je Evropski parlament v resoluciji z dne 4. julija 2002[2] Komisiji priporočil, naj na podlagi določb člena 153 Pogodbe v zvezi z varstvom potrošnikov sprejme ukrepe za rešitev problemov uporabnikov proizvodov časovnega zakupa.

Predlog Komisije:

– Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi:

Na posvetovanju, ki ga je izvedla Komisija, se je potrdilo, da obstajajo resni problemi potrošnikov v zvezi z dolgoročnimi počitniškimi proizvodi in posredno nadaljnjo prodajo ter v manjši meri s časovnim zakupom in zamenjavo[3]. Tudi med manj obširnim posvetovanjem, ki ga je opravil poročevalec, se je izkazalo, da na trgu obstajajo neravnovesja, saj so posamezne strani – podobno kot na posvetovanju Komisije – izrazile različna stališča, a kljub temu se je večina strinjala z revizijo obstoječe direktive in podvomila, da bo mogoče težave rešiti samo z njenim boljšim izvajanjem ali samoregulacijo v sektorju.

– Razlogi za predlog in njegovi cilji:

Od sprejema direktive 94/47/ES se je trg korenito spremenil, kar zadeva ponudbo in razvoj novih proizvodov, ki se tržijo podobno kot časovni zakup nepremičnin in so mu v gospodarskem smislu podobni. V splošnem gre zlasti za vnaprejšnja plačila, ki jim sledijo plačila, odvisna od dejanske rabe počitniških nastanitvenih zmogljivosti (samih ali v kombinaciji z drugimi proizvodi). Ti proizvodi načeloma ne sodijo na področje uporabe direktive 94/47/ES, zaradi česar so se tudi pojavile občutne težave za potrošnike in podjetja.

Predlog Komisije predvideva predvsem spremembo opredelitev in področja uporabe direktive 94/47/ES, da bi se zajeli novi počitniški proizvodi ter razjasnile in posodobile določbe o zahtevah glede vsebine in jezika informacij in pogodb za potrošnike.

Stališče pripravljavca mnenja:

Pripravljavec mnenja meni, da so poslovne dejavnosti, ki jih zajema ta direktiva, zelo pomembne za turizem v EU in še posebej za evropske ponudnike in potrošnike. Zato je glavna smernica tega poročila, da je treba okrepiti položaj potrošnika v morebitnih transakcijah v zvezi s pridobitvijo pravice do uporabe. Pripravljavec mnenja v skladu s stališčem Parlamenta iz leta 2002 meni, da bi bilo treba poleg pravne podlage, ki jo je predlagala Komisija, uporabiti tudi člen 153, da bi zagotovili še višjo raven varstva potrošnika.

Ocenjuje tudi, da je treba razširiti in posodobiti opredelitve v direktivi, da ne bi spet prehitro zastarela in da bi poostrili zahteve glede jezika in informacij, ki jih morajo izpolniti države članice in izvajalci dejavnosti ter s tem zagotovili stabilnejši in preglednejši trg. Tako bi dosegli stabilizacijo in večjo preglednost trga ter boljšo obveščenost potrošnikov, s tem pa preprečili morebitne odpovedi pogodb zaradi spremenjenih okoliščin ali nezadostnih informacij na obeh straneh, pri čemer morajo biti pogoji za odstop od pogodbe, ki mora biti brezplačen, jasno opredeljeni. Pravica do odstopa se mora izvajati pod jasnimi pogoji, ki ne vključujejo dodatnih stroškov.

Pripravljavec mnenja še meni, da bi bilo sicer bolje počakati na horizontalni pregled pravnega reda Skupnosti na področju varstva potrošnikov, pri katerem bi natančneje opredelili ključne pojme za delovanje enotnega trga in zagotovili večjo pravno varnost na omenjenem področju, vendar to ne bo mogoče zaradi velikih problemov, s katerimi se srečujejo potrošniki pri uveljavljanju svojih pravic zlasti na nadnacionalni ravni: te težave se ne pojavljajo zaradi neobstoja usklajene zakonodaje Skupnosti na tem področju, temveč zato, ker ni jasnega pravnega okvira Skupnosti, ki bi ga dopolnjevali strožji nacionalni pravni okviri v prid podjetjem in potrošnikom.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Preambula, navedba sklicevanja 1

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 95 in 153 Pogodbe,

Obrazložitev

Kot izhaja iz člena 1 zakonodajnega predloga in njegovega pravnega okvira, namreč pregleda pravnega reda skupnosti na področju varstva potrošnikov, je namen tega predloga varstvo izboljšati in približati nacionalne zakonodaje, zato je treba pravno podlago iz predloga Komisije v skladu s poročilom Parlamenta iz leta 2004 (2000/2208 (INI)) dopolniti. s členom 153 Pogodbe.

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 3 a (novo)

 

(3a) Poudariti je treba, kako pomemben je ta sektor za evropski turizem, in opomniti, da je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 8. septembra 2005 o novih načrtih in izzivih za trajnostni evropski turizem 1 in resoluciji z dne 29. novembra 2007 o obnovljeni turistični politiki EU2 že omenil potrebo po spremembi direktive 94/47/ES.

 

___________________

1 UL C 193 E, 17.08.06, str. 325.

2 Sprejeta besedila P6_TA(2007)0575.

Obrazložitev

Evropski parlament se je vedno zavzemal za pravice potrošnikov v turizmu. Zato je prav, da se omeni obe resoluciji na to temo, ki sta bili sprejeti med sedanjim zakonodajnim obdobjem.

Predlog spremembe 3

Uvodna izjava 4

(4) Ta direktiva ne sme posegati v nacionalne predpise v zvezi z registracijo nepremičnin ali premičnin, pogoji za določitev ali dodeljevanje pooblastil ali zahtevami za izdajo dovoljenja, kot tudi določitvijo pravne narave pravic, ki jih zadevajo pogodbe, zajete v tej direktivi.

(4) Ta direktiva ne sme posegati v nacionalne predpise v zvezi z registracijo nepremičnin ali premičnin, pogoji za določitev ali dodeljevanje pooblastil ali zahtevami za izdajo dovoljenja, kot tudi določitvijo pravne narave pravic, ki jih zadevajo pogodbe, zajete v tej direktivi, razen če so ti predpisi na področju varstva potrošnikov manj strogi kot določbe te direktive, brez poseganja v cilje, izhajajoče iz Pogodbe.

Obrazložitev

Predlog spremembe naj bi okrepil enega od dveh ciljev tega predloga direktive, in sicer varstvo potrošnikov, z določitvijo minimalne ravni zaščite.

Predlog spremembe 4

Uvodna izjava 16 a (novo)

 

(16a) V skladu s točko 34 medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje se države članice spodbuja, da za svoje potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo in objavijo lastne tabele, ki naj čim bolj nazorno prikažejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos v nacionalno pravo.

_________

UL C 321, 31.12.2003, str. 1

Obrazložitev

Predlog spremembe zadeva izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (UL C 321, 31.12.2003, str. 1).

Predlog spremembe 5

Člen 1, odstavek 2, uvodni del

2. Da bi se zagotovila višja raven varstva potrošnikov, lahko države članice na področju, približanem s to direktivo, še naprej uporabljajo določbe, ki so strožje in so povezane z:

2. Da bi se zagotovila višja raven varstva potrošnikov, lahko države članice na področju, približanem s to direktivo, še naprej uporabljajo določbe, ki so strožje, vključno s tistimi, ki so povezane z:

Obrazložitev

Ker naj bi bilo varstvo potrošnikov čim boljše, ta predlog spremembe zagotavlja, da lahko države članice še naprej uporabljajo nacionalne predpise, ki so strožji, vključno s predpisi na naštetih področjih, vendar ne omejeno nanje.

Predlog spremembe 6

Člen 2, odstavek 1, točka (a)

(a) „časovni zakup“ pomeni pogodbo, ki traja več kot eno leto in s katero potrošnik na podlagi plačila nadomestila pridobi pravico do uporabe ene ali več nastanitvenih zmogljivosti za več kot eno obdobje uporabe;

(a) „časovni zakup“ pomeni pogodbo, ki traja več kot eno leto in s katero potrošnik na podlagi plačila nadomestila pridobi pravico do uporabe ene ali več nastanitvenih zmogljivosti za več kot eno obdobje uporabe. Te pravice do uporabe vključujejo zlasti pogodbene pravice, izhajajoče iz počitniških kartic in klubov, turističnih kartic in podobnih dogovorov;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je večja pravna jasnost in natančnejša opredelitev pojma časovni zakup, da bi se izognili prehitremu zastaranju predlagane zakonodaje.

Predlog spremembe 7

Člen 2, odstavek 1, točka (c)

(c) „nadaljnja prodaja“ pomeni pogodbo, s katero trgovec v zameno za plačilo nadomestila potrošniku pomaga prodati ali kupiti časovni zakup ali dolgoročni počitniški proizvod;

(c) „nadaljnja prodaja“ pomeni pogodbo, s katero trgovec v zameno za plačilo nadomestila potrošniku pomaga prodati ali kupiti časovni zakup ali dolgoročni počitniški proizvod;

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice, op. p.)

Predlog spremembe 8

Člen 2, odstavek 1, točka (f a) (novo)

 

(fa) „trajni nosilec podatkov“ pomeni vsako orodje, ki potrošnikom omogoča shranjevanje informacij, ki so jim neposredno namenjene, in lahek dostop za morebitne potrebe v prihodnje v obdobju, ki ustreza namenu zadevnega informiranja, ter omogoča reprodukcijo shranjenih informacij v nespremenjeni obliki;

Obrazložitev

Opredelitev je podobna opredelitvi iz odstavka (f) člena 2 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/65/ES z dne 23. septembra 2002 o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo in o spremembi direktive Sveta 90/619/EGS ter direktiv 97/7/ES in 98/27/ES, ki predvideva sodobnejše načine informiranja.

Predlog spremembe 9

Člen 2, odstavek 1, točka (g)

(g) „pomožna pogodba“ pomeni vsako pogodbo, ki je podrejena drugi pogodbi.

(g) „pomožna pogodba“ pomeni vsako pogodbo, ki dopolnjuje drugo pogodbo.

Obrazložitev

Pravno pojasnilo: izraz „dopolnjevati” natančneje opisuje pravno razmerje med pogodbama, saj pomožna pogodba ni nujno podrejena glavni.

Predlog spremembe 10

Člen 3, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da vsakršno oglaševanje navaja možnost pridobitve pisnih informacij iz odstavka 2 ter navedbo kraja, kjer se informacije lahko pridobijo.

1. Države članice zagotovijo, da vsakršno oglaševanje navaja možnost pridobitve pisnih informacij iz odstavka 2 na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov ter navedbo kraja, kjer se informacije lahko pridobijo.

Obrazložitev

Opredelitev je enaka tisti iz odstavka (f) člena 2 direktive 2002/65/ES, vključila pa naj bi se v novo alinejo (fa) v prvem odstavku člena 2 tega predloga.

Predlog spremembe 11

Člen 3, odstavek 2, uvodni del

2. Trgovec zagotovi potrošniku na njegovo zahtevo pisne informacije, ki poleg splošnega opisa proizvoda vsebujejo vsaj kratke in natančne podatke o naslednjih postavkah, kadar je ustrezno:

2. Trgovec zagotovi potrošniku na njegovo zahtevo pisne informacije na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, ki poleg splošnega opisa proizvoda vsebujejo vsaj kratke in natančne podatke o naslednjih postavkah:

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je:

1) upoštevati enako opredelitev, kot je tista iz člena 2(f)(e) direktive 2002/65/ES,

2) zagotoviti visoko raven informacij za potrošnike ter tako pozitivno odgovoriti na njihove pogoste pritožbe na račun nezadostnih informacij, ki so na voljo, še posebej glede njihove kakovosti in količine.

Predlog spremembe 12

Člen 4, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da je pogodba sklenjena v pisni obliki in sestavljena v tistem od uradnih jezikov Skupnosti, ki ga je izbral potrošnik.

1. Države članice zagotovijo, da je pogodba sklenjena v pisni obliki na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov in sestavljena v jeziku ali jezikih države članice, katere rezident ali državljan je potrošnik. Ta jezik ali ti jeziki mora/jo biti v vsakem primeru uradni jezik/i Skupnosti, ki ga/jih je izbral potrošnik. Država članica, katere rezident je potrošnik, pa lahko zahteva, da se informacija iz odstavka 2 pripravi vsaj v jeziku ali enem od jezikov potrošnika, ki mora biti uradni jezik Skupnosti, in da trgovec potrošniku posreduje uradni prevod te informacije v jeziku ali enem od jezikov države članice, kjer je premičnina ali nepremičnina, pri čemer mora biti to uradni jezik Skupnosti.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je:

1) upoštevati podobno opredelitev iz člena 2(f)(e) direktive 2002/65/ES,

2) v skladu s trenutnim stališčem Sveta o tej zadevi zagotoviti takšno jezikovno ureditev, da bo raven varstva potrošnika čim večja, sektorju pa ne bodo naloženi dodatni stroški.

Predlog spremembe 13

Člen 4, odstavek 2, pododstavka 1 in 2

2. Pisne informacije iz člena 3(2) tvorijo sestavni del pogodbe in se ne spreminjajo, razen če se stranke o tem izrecno dogovorijo drugače ali so spremembe posledica okoliščin zunaj nadzora trgovca.

2. Pisne informacije na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov iz člena 3(2) tvorijo sestavni del pogodbe in se morajo potrošniku posredovati na ustrezen, objektiven in jasen način z dovolj velikimi črkami za udobno branje. Pisne informacije se ne spreminjajo, razen če so spremembe posledica nepredvidenih , nepričakovanih okoliščin zunaj nadzora trgovca in imajo posledice, ki se jim trgovec ni mogel izogniti, tudi če je za to storil vse, kar je bilo v njegovi moči.

O spremembah, ki so posledica okoliščin zunaj nadzora trgovca, se potrošnika obvesti pred sklenitvijo pogodbe.

O teh spremembah se potrošnika obvesti v pisni obliki na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov pred sklenitvijo pogodbe.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je:

1) upoštevati predlog spremembe 7,

2) zagotoviti, da vključitev ključnih informacij ni odvisna od odločitve strank. V praksi se je izkazalo, da izraz „če se stranke o tem izrecno dogovorijo drugače” dopušča, da trgovci enostransko predlagajo članske pogodbe, potrošnikom pa ne preostane drugega, kot da nevede v svojo škodo sprejmejo pogoje, ki jim onemogočajo dostop do informacij.

Predlog spremembe 14

Člen 4, odstavek 3 a (novo)

 

3a. Potrošnik v vseh primerih prejme izvod pogodbe na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti čim boljšo obveščenost potrošnika, s tem pa tudi visoko raven zaščite ter stabilen in pregleden trg.

Predlog spremembe 15

Člen 5, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da ima potrošnik po podpisu pogodbe pravico do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v štirinajstih dneh po tem, ko sta obe stranki podpisali pogodbo ali ko sta obe stranki podpisali obvezujočo predpogodbo. Če je štirinajsti dan državni praznik ali nedelja, se rok podaljša do naslednjega delovnega dne.

1. Države članice zagotovijo, da ima potrošnik po podpisu pogodbe pravico do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v nepretrganem roku enaindvajsetih dni po tem, ko sta obe stranki podpisali dokončno pogodbo. Če je enaindvajseti dan državni praznik ali nedelja, se rok podaljša do naslednjega delovnega dne.

Obrazložitev

Prodaja takih nepremičnin ponavadi poteka, medtem ko je možni kupec na počitnicah, zato je 14 dni prekratko obdobje za nepristransko presojo o resnični nameri kupca glede nakupa.

Predlog spremembe 16

Člen 5, odstavek 2

2. Če pogodba ne vsebuje vseh informacij iz točk (a) do (p) Priloge I ter (a) in (b) Priloge II, vendar se informacije v pisni obliki zagotovijo v treh mesecih po podpisu pogodbe, začne odpovedni rok teči z dnem, ko potrošnik prejme navedene informacije.

2. Če pogodba ne vsebuje vseh informacij iz točk (a) do (p) Priloge I ter (a) in (b) Priloge II, vendar se informacije v pisni obliki na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov zagotovijo v treh mesecih po podpisu pogodbe, začne odpovedni rok teči z dnem, ko potrošnik prejme navedene informacije. Če te informacije niso zagotovljene v roku, navedenem v tem odstavku, je pogodba nična.

Obrazložitev

Pojasnilo, ki bo povečalo pravno varnost člena.

Predlog spremembe 17

Člen 5, odstavek 3

3. Če informacije iz točk (a) do (p) Priloge I ter (a) in (b) Priloge II niso bile zagotovljene v pisni obliki v treh mesecih po podpisu pogodbe, pravica do odpovednega roka poteče po treh mesecih in štirinajstih dneh od podpisa pogodbe.

črtano

Obrazložitev

Če informacije v navedenem roku niso zagotovljene, je pogodba nična (predlog spremembe 16) in odpovedni rok ni več smiseln.

Predlog spremembe 18

Člen 5, odstavek 5

5. Kadar potrošnik uveljavi pravico do odstopa, se od njega lahko zahteva le, da nosi stroške, ki v skladu z nacionalno zakonodajo nastanejo zaradi sklenitve in odstopa od pogodbe za pravne formalnosti, ki jih je treba zaključiti pred koncem roka iz odstavka 1. Take stroške je treba v pogodbi izrecno navesti.

črtano

Obrazložitev

Pravica do odstopa od pogodbe je pravica “ex tunc”, kar pomeni, da vpliva na datum sklenitve pogodbe. To pa pomeni, da trgovec potrošniku ne more naložiti stroškov za pogodbo, ki ni prinesla rezultatov Izkušnje kažejo, da se potrošniku, ki je pravočasno uveljavil pravico do odstopa, pogosto (in v nasprotju z zakonodajo) naložijo upravni stroški, s čimer je kršena pravica do svobodne izbire.

Predlog spremembe 19

Člen 5, odstavek 6

6. Kadar potrošnik uveljavi pravico do odstopa iz odstavka 3, ni dolžan nositi nobenega povračila / ni dolžan povrniti nobenih stroškov.

6. Kadar potrošnik uveljavi pravico do odstopa, ni dolžan povrniti nobenih stroškov.

Obrazložitev

Pravno pojasnilo v skladu s predlogom spremembe 18.

Predlog spremembe 20

Člen 6, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da so vsa predplačila, zagotavljanje jamstev, blokirani zneski na kreditni kartici, izrecno priznanje dolga ali kakršno koli drugo plačilo nadomestila potrošnika trgovcu ali kateri koli drugi tretji stranki pred koncem roka, v katerem lahko uveljavlja pravico do odstopa v skladu s členi 5(1) do 5(3), prepovedana.

1. Države članice zagotovijo, da so vsa predplačila, zagotavljanje jamstev, blokirani zneski na bančnem računu ali na kreditni/plačilni kartici, izrecno priznanje dolga ali kakršno koli drugo plačilo nadomestila potrošnika trgovcu ali kateri koli drugi tretji stranki pred koncem roka, v katerem lahko uveljavlja pravico do odstopa v skladu s členi 5(1) do 5(3), prepovedana.

Obrazložitev

Da se zajame različne metode jamstev za vloge in plačila.

Predlog spremembe 21

Člen 6, odstavek 2

2. Prepovedano je vsako plačilo, zagotavljanje jamstev, blokirani zneski na kreditni kartici, priznanje dolga ali kakršno koli drugo plačilo nadomestila potrošnika trgovcu ali kateri koli tretji stranki za nadaljnjo prodajo, preden se je dejanska prodaja začela ali je bila pogodba o nadaljnji prodaji drugače prekinjena.

2. Prepovedano je vsako plačilo, zagotavljanje jamstev, blokirani zneski na bančnem računu ali na kreditni/plačilni kartici, priznanje dolga ali kakršno koli drugo plačilo nadomestila potrošnika trgovcu ali kateri koli tretji stranki za nadaljnjo prodajo, preden se je dejanska prodaja začela ali je bila pogodba o nadaljnji prodaji drugače prekinjena.

Obrazložitev

Da se zajame različne metode jamstev za vloge in plačila.

Predlog spremembe 22

Člen 7, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da se vse pomožne pogodbe, vključno z zamenjavo, brez kakršne koli kazni samodejno prekinejo, če potrošnik uveljavlja svojo pravico do odstopa od pogodbe o časovnem zakupu ali dolgoročnem počitniškem proizvodu.

1. Države članice zagotovijo, da se vse pomožne pogodbe, vključno z zamenjavo, brez stroškov za potrošnika samodejno razveljavijo, če potrošnik uveljavlja svojo pravico do odstopa od pogodbe o časovnem zakupu ali dolgoročnem počitniškem proizvodu.

Obrazložitev

Pravno in jezikovno pojasnilo.

Predlog spremembe 23

Člen 7, odstavek 2

2. Če se cena v celoti ali delno poravna s kreditom, ki ga trgovec ali tretja stranka na podlagi dogovora med tretjo stranko in trgovcem podeli potrošniku, potrošnik pa uveljavlja svojo pravico do odstopa od glavne pogodbe, kot določa člen 5, se kreditna pogodba prekine brez kakršne koli kazni.

2. Če se cena v celoti ali delno poravna s kreditom, ki ga trgovec ali tretja stranka na podlagi dogovora med tretjo stranko in trgovcem podeli potrošniku, potrošnik pa uveljavlja svojo pravico do odstopa od glavne pogodbe, se kreditna pogodba razveljavi brez stroškov za potrošnika.

Obrazložitev

Pravno in jezikovno pojasnilo.

Predlog spremembe 24

Člen 9, odstavek 2, točka (a)

(a) javni organi ali njihovi zastopniki;

(a) javni organi ali njihovi zastopniki;

Obrazložitev

Predlog spremembe ne zadeva slovenske različice (op. p.).

Predlog spremembe 25

Člen 10, odstavek 2 a (novo)

 

2a. Države članice trgovcem in potrošnikom zagotovijo dostop do popolnih informacij in obstoječih pravnih mehanizmov v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2000 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah1, kar zadeva zunajsodno poravnavo potrošniških sporov ter sodne in upravne pravne postopke.

________

1 UL L 12, 16.1.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

Obrazložitev

Kadar gre za javne organe, morajo države članice potrošnikom in trgovcem zagotoviti razpoložljivost popolnih informacij in dostop do pravnih mehanizmov v skladu z uredbo 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, tako da bo hkrati poskrbljeno za visoko raven varstva potrošnikov ter stabilen in pregleden trg.

Predlog spremembe 26

Priloga I, točka (c)

(c) kadar pogodba zadeva posebno nepremičnino, natančen opis nepremičnine in njene lokacije; kadar pogodba zadeva več nepremičnin („multi-resorts“), ustrezen opis nepremičnin in njihovih lokacij; kadar pogodba zadeva nastanitveno zmogljivost, ki ni nepremičnina, ustrezen opis nastanitvene zmogljivosti in objektov;

(c) kadar pogodba zadeva posebno nepremičnino, natančen opis nepremičnine, vključno s stopnjo dokončanja gradbene faze in notranje opremljenosti, in njene lokacije; kadar pogodba zadeva več nepremičnin („multi-resorts“), ustrezen opis nepremičnin in njihovih lokacij; kadar pogodba zadeva nastanitveno zmogljivost, ki ni nepremičnina, ustrezen opis nastanitvene zmogljivosti in objektov;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg.

Predlog spremembe 27

Priloga I, točka (c a) (novo)

 

(ca) kadar pogodba podeljuje pravico do uporabe ene od nepremičnin v skupini nepremičnin, informacije o omejitvah uporabe te nepremičnine oziroma, v primeru sistema zbiranja točk, informacije o tem, ali je treba za uporabo zadevne nepremičnine zbrati več točk;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg.

Predlog spremembe 28

Priloga I, točka (c b) (novo)

 

(cb) informacije, ki jih posreduje trgovec, vsebujejo podrobnosti o vseh omejitvah glede uporabe nepremičnine, omejitvah pri načrtovanju in popolne podatke o vseh odobritvah za načrtovanje in gradnjo ter dovoljenjih, povezanih z nepremičnino.

Obrazložitev

Da se zagotovi, da je bila nepremičnina v prodaji zakonito zgrajena.

Predlog spremembe 29

Priloga I, točka (f)

(f) način urejanja vzdrževanja in popravila nastanitve ter njenega upravljanja in vodenja, vključno z navedbo, ali in kako lahko potrošniki vplivajo na odločitve glede teh zadev in pri njih sodelujejo;

(f) način urejanja vzdrževanja in popravila nastanitvene zmogljivosti ter njenega upravljanja in vodenja, vključno s pojasnilom o odgovornosti posameznih strank in z navedbo, ali in kako lahko potrošniki vplivajo na odločitve glede teh zadev in pri njih sodelujejo;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg.

Predlog spremembe 30

Priloga I, točka (g)

(g) natančen opis načina dodelitve stroškov potrošnikom ter kako in kdaj se lahko taki stroški povečajo; kadar je primerno, informacije o tem, ali obstajajo kakršni koli zapisi prispevkov, hipotek, bremenitev ali drugih pravic na predmetu zavarovanja za to nastanitev;

(g) natančen opis načina dodelitve stroškov potrošnikom ter kako in kdaj se lahko taki stroški povečajo; kadar je primerno, informacije o tem, ali obstajajo kakršnikoli zapisi prispevkov, hipotek, bremenitev ali drugih pravic na predmetu zavarovanja za to nastanitev, in drugih pravic, izhajajočih iz pogodbe;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg.

Predlog spremembe 31

Priloga I, točka (h)

(h) natančno obdobje, v katerem se lahko izvršuje pravica, ki je predmet pogodbe, in če je potrebno, njegovo trajanje; datum, ko sme potrošnik začeti izvrševati pogodbeno pravico;

(h) natančno obdobje, v katerem se lahko izvršuje pravica, ki je predmet pogodbe, in če je potrebno, njegovo trajanje; datum, ko sme potrošnik začeti izvrševati pogodbeno pravico in pravico do odstopa od pogodbe;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg.

Predlog spremembe 32

Priloga I, točka (i)

(i) cena, ki jo mora potrošnik plačati, tj. ocena zneska, ki jo mora potrošnik plačati za uporabo skupnih objektov in storitev; osnova za izračun zneska stroškov, povezanih z bivanjem v nepremičnini, obvezni zakonski stroški (na primer davki, takse in pristojbine) ter administrativni stroški (na primer upravljanje, vzdrževanje in popravila);

(i) cena, ki jo mora potrošnik plačati, tj. ocena zneska, ki jo mora potrošnik plačati za uporabo skupnih objektov in storitev; način izračuna zneska stroškov, povezanih z bivanjem v nepremičnini, obvezni zakonski stroški (na primer davki, takse in pristojbine) ter administrativni stroški (na primer upravljanje, vzdrževanje in popravila);

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg.

Predlog spremembe 33

Priloga I, točka (j)

Ta predlog spremembe ne zadeva slovenske različice (op. p.).

Predlog spremembe 34

Priloga I, točka (k)

(k) ali se je mogoče pridružiti sistemu za zamenjavo ali nadaljnjo prodajo pogodbenih pravic, informacije o ustreznih sistemih in navedba stroškov, povezanih z nadaljnjo prodajo in zamenjavo s pomočjo teh sistemov;

(k) ali se je mogoče pridružiti sistemu za zamenjavo ali nadaljnjo prodajo pogodbenih pravic, informacije o ustreznih sistemih in navedba stroškov, povezanih z nadaljnjo prodajo in zamenjavo s pomočjo teh sistemov; obveznost obveščanja, predvidena v tej prilogi, se s potrebnimi prilagoditvami uporablja za pravice, povezane z nadaljnjo prodajo ali zamenjavo;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg.

Predlog spremembe 35

Priloga I, točka (m)

(m) informacije o pravici do odstopa od pogodbe in posledicah odstopa od pogodbe, vključno z natančno navedbo narave in zneska stroškov, ki jih bo moral potrošnik povrniti v skladu s členom 5(5), če izkoristi svojo pravico do odstopa; kadar je primerno, informacije o postopku za prekinitev kreditne pogodbe in pomožne pogodbe, povezane s pogodbo, v primeru odstopa od pogodbe; informacije o posledicah takega odstopa;

(m) informacije o pravici do odstopa od pogodbe in posledicah odstopa od pogodbe, če potrošnik izkoristi svojo pravico do odstopa; kadar je primerno, informacije o postopku za prekinitev kreditne pogodbe in pomožne pogodbe, povezane s pogodbo, v primeru odstopa od pogodbe v skladu s členom 5; informacije o posledicah takega odstopa;

Obrazložitev

Pravno pojasnilo v skladu s predlogom spremembe 17.

Predlog spremembe 36

Priloga I, točka (p)

(p) obstoj, vsebina, nadzor in izvajanje kodeksa ravnanja;

(p) informacije o možnosti uporabe kodeksa ravnanja za trgovca, in o možnosti dostopa do njegove vsebine;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov, odprt, konkurenčen in pregleden trg ter obveščanje, ali je trgovec podpisnik kakega kodeksa ravnanja in kako si lahko ogleda njegovo vsebino.

Predlog spremembe 37

Priloga I, točka (q)

(q) možnost izvensodnega reševanja sporov.

(q) informacije o pravu, ki se uporablja za pogodbo, in po potrebi o možnosti izvensodnega reševanja sporov.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg in pojasniti, katero pravo se uporablja za pogodbe.

Predlog spremembe 38

Priloga II, točka (b)

(b) razumna ocena roka za dokončanje nastanitve in priključkov/komunalne opreme, ki omogočajo(omogoča) njeno normalno obratovanje (plin, elektrika, voda in telefonski priključki);

(b) razumna ocena roka za dokončanje nastanitvene zmogljivosti in komunalnih priključkov, ki omogočajo njeno normalno obratovanje (plin, elektrika, voda in telefonski priključki), ter podrobnosti o sankcijah v primeru, če razumno ocenjeni rok za dokončanje ni bil spoštovan;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg.

Predlog spremembe 39

Priloga II, točka (b a) (novo)

 

(ba) klavzula, ki navaja, da potrošnik ne bo imel nobenih drugih stroškov ali obveznosti razen tistih, navedenih v pogodbi;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg. Prav tako naj bi zagotovili, da potrošnik ne bo imel nobenih drugih stroškov ali obveznosti razen tistih, navedenih v pogodbi.

Predlog spremembe 40

Priloga II, točka (d)

(d) garancija za dokončanje nastanitve ali garancija za povrnitev že plačanega plačila, če se nastanitev ne zgradi, in kadar je primerno, pogoji, ki urejajo veljavnost takih garancij.

(d) garancija za dokončanje in raven kakovosti dokončane nastanitvene zmogljivosti ali garancija za povrnitev že plačanega plačila, če se nastanitvena zmogljivost ne zgradi, in kadar je primerno, pogoji, ki urejajo veljavnost takih garancij.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov, odprt, konkurenčen in pregleden trg ter poskrbeti, da se dogovorjena raven kakovosti dokončanih nepremičnin spoštuje.

Predlog spremembe 41

Priloga III, točka (b)

(b) natančna narava pravice, ki je predmet pogodbe;

(b) natančna narava in vsebina pravice, ki je predmet pogodbe, vključno z natančnim opisom pravic, ki jih potrošniku podeljuje pogodba, in morebitnih omejitev ali omejenih ponudb ali časovno omejenih popustov;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg, pa tudi jasen in natančen opis pravic, ki izhajajo iz pogodbe.

Predlog spremembe 42

Priloga III, točka (d)

(d) cena, ki jo plača potrošnik;

(d) skupna cena, ki jo plača potrošnik;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg, pa tudi jasen in natančen opis skupne cene, ki jo plača potrošnik.

Predlog spremembe 43

Priloga III, točka (i a) (novo)

 

(ia) pogoji in posledice razveljavitve pogodbe ter informacije o odgovornosti potrošnika v zvezi s stroški, ki izhajajo iz takšne razveljavitve;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg in uvesti obveznost obveščanja o možnostih, pogojih in posledicah razveljavitve pogodbe ter o odgovornosti potrošnika za stroške, ki izhajajo iz razveljavitve pogodbe.

Predlog spremembe 44

Priloga IV, točka (e)

(e) informacije o pravici do odstopa od pogodbe in posledicah odstopa od pogodbe, vključno z natančno navedbo narave in zneska stroškov, ki jih bo moral potrošnik povrniti v skladu s členom 5(5), če izkoristi svojo pravico do odstopa;

(e) informacije o pravici do odstopa od pogodbe v skladu s členom 5;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg in uvesti obveznost obveščanja o pravici do odstopa od pogodbe v skladu s členom 5.

Predlog spremembe 45

Priloga IV, točka (e a) (novo)

 

(ea) pogoji in posledice razveljavitve pogodbe ter informacije o odgovornosti potrošnika v zvezi s stroški, ki izhajajo iz takšne razveljavitve;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg in uvesti obveznost obveščanja o možnostih, pogojih in posledicah razveljavitve pogodbe ter o odgovornosti potrošnika za stroške, ki izhajajo iz razveljavitve pogodbe.

Predlog spremembe 46

Priloga IV, točka (h)

(h) obstoj, vsebina, nadzor in izvajanje kodeksa ravnanja;

(h) informacije o možni uporabi kodeksa ravnanja za trgovca, in o možnosti dostopa do njegove vsebine;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov, odprt, konkurenčen in pregleden trg ter obveščanje, ali je trgovec podpisnik kakega kodeksa ravnanja in kako si lahko ogleda njegovo vsebino.

Predlog spremembe 47

Priloga IV, točka (i)

(i) možnost izvensodnega reševanja sporov.

(i) informacije o pravu, ki se uporablja za pogodbo, in po potrebi o možnosti izvensodnega reševanja sporov.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg in pojasniti, katero pravo se uporablja za pogodbe.

Predlog spremembe 48

Priloga IV, točka (i a) (novo)

 

ia) klavzula, ki navaja, da se prenos opravi brez vsakršnih bremen in stroškov.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg in poskrbeti, da se prenos opravi brez bremen in stroškov, s čimer se prepreči, da bi potrošniki v primeru izvršitve hipoteke izgubili svoje pravice.

Predlog spremembe 49

Priloga V, točka (b)

(b) natančna narava pravice, ki je predmet pogodbe;

(b) natančna narava in vsebina pravice, ki je predmet pogodbe;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg in poskrbeti, da se prenos opravi brez bremen in stroškov, s čimer se prepreči, da bi potrošniki v primeru izvršitve hipoteke izgubili svoje pravice.

Predlog spremembe 50

Priloga V, točka (e)

(e) cena, ki jo mora potrošnik plačati, tj. ocena zneska, ki ga mora potrošnik plačati za uporabo skupnih objektov in storitev; osnova za izračun zneska stroškov, povezanih z bivanjem v nepremičnini, obvezni zakonski stroški (na primer davki, takse in pristojbine) ter administrativni stroški (na primer upravljanje, vzdrževanje in popravila);

(e) cena, ki jo mora potrošnik plačati, tj. ocena zneska, ki ga mora potrošnik plačati za uporabo skupnih objektov in storitev; način izračuna zneska stroškov, povezanih z bivanjem v nepremičnini, obvezni zakonski stroški (na primer davki, takse in pristojbine) ter administrativni stroški (na primer upravljanje, vzdrževanje in popravila);

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg.

Predlog spremembe 51

Priloga V, točka (i)

(i) informacije o pravici do odstopa od pogodbe in posledicah odstopa od pogodbe, vključno z natančno navedbo narave in zneska stroškov, ki jih bo moral potrošnik povrniti v skladu s členom 5(5), če izkoristi svojo pravico do odstopa; kadar je primerno, informacije o postopku za prekinitev kreditne pogodbe in pomožne pogodbe, povezane s pogodbo, v primeru odstopa od pogodbe; informacije o posledicah takega odstopa;

i) informacije o pravici do odstopa od pogodbe in posledicah odstopa od pogodbe, če potrošnik izkoristi svojo pravico do njega; kadar je primerno, informacije o postopku za prekinitev kreditne pogodbe in pomožne pogodbe, povezane s pogodbo, v primeru odstopa od pogodbe v skladu s členom 5; informacije o posledicah takega odstopa;

Obrazložitev

Pravno pojasnilo v skladu s predlogom spremembe 17.

Predlog spremembe 52

Priloga V, točka (i a) (novo)

 

ia) klavzula, ki navaja, da se prenos opravi brez vsakršnih bremen in stroškov.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg in poskrbeti, da se prenos opravi brez bremen in stroškov, s čimer se prepreči, da bi potrošniki v primeru izvršitve hipoteke izgubili svoje pravice.

Predlog spremembe 53

Priloga V, točka (1)

(l) obstoj, vsebina, nadzor in izvajanje kodeksa ravnanja;

(l) informacije o možni uporabi kodeksa ravnanja za trgovca, in o možnosti dostopa do njegove vsebine;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov, odprt, konkurenčen in pregleden trg ter obveščanje, ali je trgovec podpisnik kakega kodeksa ravnanja in kako si lahko ogleda njegovo vsebino.

Predlog spremembe 54

Priloga V, točka (m)

(m) možnost izvensodnega reševanja sporov.

(m) informacije o pravu, ki se uporablja za pogodbo, in po potrebi o možnosti izvensodnega reševanja sporov.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter odprt, konkurenčen in pregleden trg in pojasniti, katero pravo se uporablja za pogodbe.

POSTOPEK

Naslov

Varstvo potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki časovnega zakupa

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

Pristojni odbor

IMCO

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

21.6.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Emanuel Jardim Fernandes

3.7.2007

 

 

Obravnava v odboru

23.1.2008

25.2.2008

 

 

Datum sprejetja

26.2.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Zsolt László Becsey, Philip Bradbourn, Anne E. Jensen, Helmuth Markov, Vladimír Remek, Leopold Józef Rutowicz, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

  • [1]  Zelena knjiga o pregledu pravnega reda Skupnosti o varstvu potrošnikov (KOM (2006) 744).
  • [2]  Resolucija Evropskega parlamenta (poročevalec Manuel Medina Ortega) o spremljanju politike Skupnosti o varstvu potrošnikov v zvezi s pravicami do uporabe nepremičnin na podlagi časovnega zakupa (direktiva 94/47/ES, 2000/2208(INI)).
  • [3]  KOM (2007) 303, str. 6.

POSTOPEK

Naslov

Varstvo potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki časovnega zakupa

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)

Datum predložitve EP

7.6.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

21.6.2007

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

21.6.2007

JURI

21.6.2007

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Toine Manders

16.7.2007

 

 

Obravnava v odboru

13.9.2007

3.10.2007

22.11.2007

23.1.2008

 

25.3.2008

 

 

 

Datum sprejetja

19.5.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Malinova Iotova, Graf Alexander Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Salvador Domingo Sanz Palacio, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Giovanna Corda, Magor Imre Csibi, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Ian Hudghton, Othmar Karas

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Vladimir Urutchev