RAPORT privind modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European pe baza propunerilor Grupului de lucru privind reforma parlamentară referitoare la lucrările din cadrul ședinței plenare și la rapoartele din proprie inițiativă

29.5.2008 - (2007/2272(REG))

Comisia pentru afaceri constituționale
Raportor: Richard Corbett

Procedură : 2007/2272(REG)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0197/2008

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European pe baza propunerilor Grupului de lucru privind reforma parlamentară referitoare la lucrările din cadrul ședinței plenare și la rapoartele din proprie inițiativă

(2007/2272(REG))

Parlamentul European,

–   având în vedere deciziile Conferinței președinților din 25 octombrie și 12 decembrie 2007,

–   având în vedere scrisorile Președintelui său din 15 noiembrie 2007 și 31 ianuarie 2008,

–   având în vedere primul raport interimar al Grupului de lucru privind reforma parlamentară, referitor la „Ședința plenară și calendarul activităților”, prezentat Conferinței președinților la 6 septembrie 2007 (PE 392.600/CPG) și concluziile acestuia privind rapoartele din proprie inițiativă,

–   având în vedere articolul 199 din Tratatul CE,

–   având în vedere articolele 201 și 202 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A6-0197/2008),

1.  hotărăște să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;

2.  subliniază că amendamentele intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune, cu excepția punctelor 2 și 3 din noua anexă IIa, care intră în vigoare în prima zi a următoarei legislaturi parlamentare, care va începe în iulie 2009; subliniază că articolul 45 alineatul (1a) se aplică și în cazul rapoartelor autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentei dispoziții;

3.  hotărăște ca amendamentul 5 privind articolul 39 alineatul (2) din Decizia Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 privind modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European având în vedere Statutul deputaților[1] să intre în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune;

4.  hotărăște, în conformitate cu articolul 204 litera (c), publicarea deciziei Conferinței președinților privind rapoartele din proprie inițiativă, astfel cum a fost modificată de deciziile Parlamentului European din 12 decembrie 2007 și din 14 februarie 2008, ca anexă la Regulamentul de procedură; încredințează Secretarului său General sarcina de a actualiza anexa respectivă în conformitate cu viitoarele decizii ale Conferinței președinților privind această chestiune;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

Amendamentul  1

Regulamentul de procedură al Parlamentului

Articolul 38a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 38a

 

Drepturile de inițiativă conferite Parlamentului prin tratate

 

În cazurile în care tratatele conferă un drept de inițiativă Parlamentului, comisia competentă în fond poate decide să elaboreze un raport din proprie inițiativă.

 

Acest raport conține:

 

(a) o propunere de rezoluție;

 

(b) dacă este necesar, un proiect de decizie sau de propunere;

 

(c) o expunere de motive care să includă, dacă este necesar, o situație financiară.

 

În cazurile în care adoptarea unui act de către Parlament necesită aprobarea Consiliului și avizul sau aprobarea Comisiei, Parlamentul, după votarea actului propus și la propunerea raportorului, poate decide să amâne votarea propunerii de rezoluție până când Consiliul sau Comisia își prezintă poziția.

Amendamentul  2

Regulamentul de procedură al Parlamentului

Articolul 45 – alineatul 1a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

(1a) Rapoartele din proprie inițiativă sunt examinate de Parlament, în conformitate cu procedura prezentării succinte, prevăzută la articolul 131a. Amendamentele la astfel de texte nu sunt admisibile în vederea examinării în ședința plenară, cu excepția cazului în care au fost depuse de raportor pentru a fi luate în considerare informații noi, dar pot fi depuse propuneri de rezoluție pentru înlocuirea unor propuneri de rezoluție, în conformitate cu articolul 151 alineatul (4). Dispozițiile prezentului alineat nu se aplică în cazul în care obiectul raportului necesită o dezbatere prioritară în ședința plenară, în cazul în care raportul este întocmit în temeiul dreptului de inițiativă menționat la articolul 38a sau la articolul 39, sau în cazul în care raportul poate fi considerat un raport strategic, în conformitate cu criteriile stabilite de Conferința președinților1.

 

______________

 

1A se vedea Decizia Conferinței președinților cu privire la această chestiune, inclusă în anexa.... la Regulamentul de procedură.

Amendamentul  3

Regulamentul de procedură al Parlamentului

Articolul 45 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(2) Dispozițiile prezentului articol se aplică, prin analogie, cazurilor în care tratatele atribuie dreptul de inițiativă Parlamentului.

(2) În cazul în care obiectul unui raport intră sub incidența dreptului de inițiativă menționat la articolul 38a, autorizația poate fi refuzată numai pe motiv că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în tratate.

Amendamentul  4

Regulamentul de procedură al Parlamentului

Articolul 45 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

În aceste cazuri, Conferința președinților ia o decizie în termen de două luni.

În ambele cazuri, Conferința președinților ia o decizie în termen de două luni.

Amendamentul  5

Regulamentul de procedură al Parlamentului

Articolul 110 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) Orice deputat poate adresa Consiliului sau Comisiei întrebări cu solicitare de răspuns scris. Responsabilitatea pentru conținutul întrebărilor revine în totalitate autorului acestora.

(1) Orice deputat poate adresa Consiliului sau Comisiei întrebări cu solicitare de răspuns scris, în conformitate cu orientările1. Responsabilitatea pentru conținutul întrebărilor revine în totalitate autorului acestora.

 

______________

 

1 A se vedea anexa IIa.

Amendamentul  6

Regulamentul de procedură al Parlamentului

Articolul 110 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

(2) Întrebările sunt prezentate în scris Președintelui, care le comunică instituției interesate.

(2) Întrebările sunt prezentate în scris Președintelui, care le comunică instituției interesate. În cazul în care există îndoieli privind admisibilitatea unei întrebări, decizia aparține Președintelui. Decizia sa este comunicată autorului întrebării.

Amendamentul  7

Regulamentul de procedură al Parlamentului

Articolul 111 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) Orice deputat poate adresa întrebări cu solicitare de răspuns scris Băncii Centrale Europene.

(1) Orice deputat poate adresa întrebări cu solicitare de răspuns scris Băncii Centrale Europene, în conformitate cu orientările1.

 

______________

 

1A se vedea anexa IIa.

Amendamentul  8

Regulamentul de procedură al Parlamentului

Articolul 131a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 131a

 

Prezentare succintă

 

La cererea raportorului sau la propunerea Conferinței președinților, Parlamentul poate decide, de asemenea, ca un punct care nu necesită o dezbatere amplă să fie examinat în ședința plenară, printr-o prezentare succintă realizată de raportor. În acest caz, Comisia are posibilitatea să intervină și orice deputat are dreptul să reacționeze prin prezentarea unei declarații scrise suplimentare, în conformitate cu articolul 142 alineatul (7).

Amendamentul  9

Regulamentul de procedură al Parlamentului

Articolul 142 – alineatul 5

Textul în vigoare

Amendamentul

(5) În cursul dezbaterii unui raport, Comisia și Consiliul sunt audiate, în general, imediat după prezentarea raportului de către raportor. Cu toate acestea, în cazul în care dezbaterea se referă la o propunere a Comisiei, Președintele invită Comisia să ia prima cuvântul, pentru a prezenta pe scurt propunerea, iar în cazul unui text provenind de la Consiliu, Președintele poate invita Consiliul să ia primul cuvântul; raportorul este cel care urmează în ambele cazuri. Consiliul și Comisia pot lua din nou cuvântul, în special pentru a răspunde la intervențiile deputaților.

(5) În cursul dezbaterii unui raport, Comisia și Consiliul sunt audiate, în general, imediat după prezentarea raportului de către raportor. Comisia, Consiliul și raportorul pot lua din nou cuvântul, în special pentru a răspunde la intervențiile deputaților.

Amendamentul  10

Regulamentul de procedură al Parlamentului

Articolul 151 – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

(4) Un grup politic poate depune o propunere de rezoluție pentru înlocuirea unei propuneri de rezoluție fără caracter legislativ conținută într-un raport al unei comisii.

(4) Un grup politic sau cel puțin patruzeci de deputați pot depune o propunere de rezoluție pentru înlocuirea unei propuneri de rezoluție fără caracter legislativ conținută într-un raport al unei comisii.

În acest caz, grupul nu poate prezenta amendamente la propunerea de rezoluție a comisiei competente. Propunerea de rezoluție a grupului nu poate fi mai lungă decât cea a comisiei competente. Propunerea se supune fără amendamente aprobării Parlamentului printr-un vot unic.

În acest caz, grupul sau deputații respectivi nu pot prezenta amendamente la propunerea de rezoluție a comisiei competente. Propunerea de rezoluție pentru înlocuirea unei propuneri de rezoluție nu poate fi mai lungă decât cea a comisiei competente. Propunerea se supune fără amendamente aprobării Parlamentului printr-un vot unic.

 

Dispozițiile articolului 103 alineatul (4) se aplică mutatis mutandis.

Amendamentul  11

Regulamentul de procedură al Parlamentului

Anexa IIa (nouă)

Textul în vigoare

Amendamentul

ANEXA IIa

 

Orientări privind întrebările cu solicitare de răspuns scris adresate în temeiul articolelor 110 și 111

 

(1) Întrebările cu solicitare de răspuns scris trebuie:

 

- să intre în competența și să țină de responsabilitatea instituției vizate și să fie de interes general;

 

- să fie concise și să cuprindă o interogație explicită;

 

- să nu conțină un limbaj ofensator;

 

- să nu se refere la o chestiune strict personală.

 

(2) În cazul în care o întrebare nu respectă aceste orientări, Secretariatul oferă autorului întrebării sfaturi privind modul în care aceasta poate fi formulată pentru a fi admisibilă.

 

(3) În cazul în care o întrebare identică sau similară a fost deja adresată și a primit un răspuns în cursul ultimelor șase luni, Secretariatul trimite autorului o copie a întrebării precedente și a răspunsului. Noua întrebare nu este transmisă decât dacă autorul acesteia invocă elemente noi importante sau dacă dorește să obțină informații suplimentare.

 

(4) Dacă întrebarea urmărește obținerea unor informații factuale sau statistice care sunt deja disponibile la biblioteca Parlamentului, acesta îl informează pe autor, care își poate retrage întrebarea.

 

(5) Întrebările privind chestiuni similare pot primi un răspuns comun.

EXPUNERE DE MOTIVE

I. Background of the reform initiative

The internal reform agenda of the Parliament has acquired renewed importance as a result of the successful agreement on the Reform Treaty, which upgrades and enhances considerably the role of the European Parliament as a primary actor in the legislative process. The key objective of the reform process which starts at present is to improve working procedures, to make them more transparent and to bring our institution closer to what citizens expect of a European Parliament today. The proposed changes are the product of a deep reflection process, whose results have been concretised in subsequent steps.

The Conference of Presidents of the European Parliament decided at its meeting of 15 February 2007 to establish a Working Party on Parliamentary Reform chaired by Ms Dagmar Roth-Behrendt. In line with the conferred mandate, Ms Roth-Behrendt submitted the First Interim Report, dealing with 'the Plenary and the Calendar of Activities', on 6 September 2007.

The Conference of Presidents, at its meeting on 25 October 2007, welcomed the report and adopted almost all of the proposals for reform contained in that document. Many of these changes can take effect under the authority of the Conference itself, but a certain number of them require modifications in Regulamentul de procedură al Parlamentului.

Therefore the Conference decided in that occasion to refer to the Committee on Constitutional Affairs the following items:

–  The drawing up of guidelines for the procedure for written questions to the Commission and Council.

–  The introduction of a procedure allowing reports qualifying for Rule 131(2) to benefit from the opportunity of a presentation in plenary by the rapporteur followed by a reaction by the Commission and from the faculty for other Members to table a written contribution.

–  The possibility for the introduction and the conclusion of debates in plenary on legislative texts by the rapporteur.

Taking into account the ulterior deliberations of the Working Party on parliamentary reform, the Conference of Presidents decided on 12 December 2007 the referral to the Committee on Constitutional Affairs of additional items concerning the introduction of a simplified procedure for Non-legislative reports and the revision of the Rules of Procedure in order to facilitate the drafting of Legislative Initiative Reports.

In conformity to this decision and pursuant to Rule 202 of the Rules of Procedure the Committee on Constitutional Affairs has considered the suggested changes.

II. Content and explanation of the reform measures adopted

The following paragraphs provide an explanation of the rationale behind the adoption of the reform measures proposed by the rapporteur. Systematic references to the concrete suggestions formulated by the Working Party on Parliamentary Reform are also included in this statement. The amendments to the Rules of Procedure contained in the decision of the Parliament are regrouped and illustrated in four sections referring to the different points raised by the Conference of Presidents.

1. The reform of the procedures concerning written questions to the Council or the Commission under Rule 110 (amendments 5, 6 and 11)

The Working Party on Parliamentary Reform has observed in its conclusions that the current practice concerning written questions to the Council or the Commission under Rule 110 is clearly unsatisfactory. The Commission has also strongly complained about the number of such questions and the administrative workload answering them imposes on its services.

In the framework of the efforts aimed at introducing a clearer structure and a new strategic programming for the part-sessions, the First Interim Report put forward the idea of formulating admissibility criteria and guidelines for these questions similar to the ones currently in place for oral questions under Rule 109. As stated above the Conference of Presidents endorsed this suggestion.

Your rapporteur considered therefore the way how to implement this proposal and came to the conclusion that the appropriate solution would be to adopt a partial modification of Rule 110 in association with the insertion of a new Annex II a to the Rules of Procedure. Paragraph 1 of the rule is amended in order to make reference to the Annex, which is included in amendment 11 and contains the required guidelines for the admissibility of written questions.

The modification of Rule 110(2) establishes that the President will rule on the admissibility of written questions. However, in order to respond to fears that an excessive workload could be a hindrance to her/his activity, it has to be observed that pursuant to Rule 20(3) the President will always benefit from the possibility of delegating the exercise of the powers under Rule 110(2) to a Vice-president.

The criteria are formulated in a form, which fully respects the right of Members to address written questions to the Commission and to expect an answer in due time. On the other hand clear provisions are introduced to avert any abuses of this right, the requirement to set aside identical or similar questions (point 3 of the new Annex), as well as the non admissibility of questions making use of offensive language (point 1 of the new Annex). This point in particular should prevent any possible outrages to the fundamental values of the European Union.

The Secretariat of the Presidency will be in charge of submitting appropriate suggestions to those Members, whose questions do not meet the guidelines contained in Annex IIa. In order to provide the Secretariat with some time to adapt its internal structure to cope with these tasks points 2 and 3 of Annex IIa will enter into force at a later stage.

2. The introduction of a new Rule 131a concerning the short presentation of a report not needing a full debate (amendment 8)

The Working Party on Parliamentary Reform observed that, in order to improve the quality of agenda setting for the part-sessions, rapporteurs and shadow rapporteurs should be given more incentives for a better application of Rule 131 regarding the procedure in plenary without amendment and debate. The First Interim Report on "the Plenary and the Calendar of Activities" proposed the introduction of an incentive for rapporteurs to renounce having a fully-fledged debate by setting aside time slots where rapporteurs could present their reports in plenary without subsequent discussion.

Taking into account this suggestion, your rapporteur opted for the introduction of a new Rule 131a. This amendment will improve the current practice. The Parliament could decide in the future, at the request of the rapporteur and on a proposal of the Conference of Presidents that a report not needing a full debate is presented to the plenary by the rapporteur during a specific time slot. The presentation by the rapporteur would only be followed by a reaction by the Commission, and no other interventions by Members would be possible. Members will, however, have the opportunity to hand in written interventions according to the provisions of Rule 142(7).

Furthermore, in accordance with the recommendations contained in Chapter 4 of the First Interim Report on parliamentary reform and to the decisions taken by the Conference of Presidents on 12 December 2007, this new rule will provide the general procedure for the examination in plenary of Own-initiative reports with some exceptions (see section 4 below).

3. The increase of Parliament's visibility in the debates by modifying Rule 142 on the allocation of speaking time (amendment 9)

Concerning Parliament's priorities for the organisation of annual debates, the Working Party on Parliamentary Reform noticed the necessity to increase Parliament's visibility and to enhance the liveliness of discussions.

In order to achieve this goal, the First Interim Report produced by that Working Party recommended the intervention on the organisation of debates by implementing several measures. Among them figured notably the provision as a general rule that discussions on legislative texts should be introduced and concluded by the rapporteur.

The simple modification of paragraph 5 of Rule 142 contained in this decision serves the purpose of that recommendation. The presentation of the parliamentary report by the rapporteur in the first place will greatly contribute to give central stage to the position of the European Parliament on the relevant item discussed in the framework of the legislative process.

On the other hand, if this arrangement constitutes a general rule for the normal conduct of the debate, the provision in itself does not prevent the President of the Parliament to decide in specific circumstances that for particular reasons the representative of the Commission or the representative of the Council should be allowed to speak first.

The formulation proposed by your rapporteur ensures finally also that, after the statement given by the Council and/or Commission and by the Speakers who are officially designated by their Political Groups, the second part of the debate could be reserved for interventions and questions by those Members who have been attending and participating to the assembly. The procedure is hence conceived in a way, which grants the possibility of having a comprehensive discussion on Commission proposals as well as on texts originating form the Council.

4. The modification of the Rules concerning Own-initiative reports (amendments 1, 2, 3, 4 and 10)

On 12 December 2007 the Conference of Presidents approved further reform measures aiming at differentiating between the various types of own-initiative report and based on the propositions of the Working Party on Parliamentary Reform. There will be five categories of initiative reports, each with a distinct procedure for authorisation and treatment in plenary: Legislative Initiative Reports; Strategic Reports (reacting to strategic and priority initiatives included in the Commission's annual Legislative and Work Programme); Non-Legislative Initiative Reports; Annual Activity and Monitoring Reports; Implementation Reports;

Pursuant to this differentiation the Conference of Presidents also decided to refer to the Committee on Constitutional Affairs new items requiring changes to Regulamentul de procedură al Parlamentului. The Committee was also requested to proceed to the coherent technical consolidation of the Rules with regard to non-legislative reports in general and initiatives reports in particular. In accordance with this request your rapporteur is proposing a coherent set of amendments.

In order to clarify and consolidate the Rules with regard to reports dealing with rights of initiative conferred to Parliament by the Treaties, it seemed appropriate to introduce a new Rule 38a (amendment 1). The Committee responsible will be entitled to take the decision to the draw up such a report subject to authorisation by the Conference of Presidents pursuant to Rule 45. Rule 38a is conceived alike the existing Rule 39 on legislative initiatives. Because of different procedural aspects it was preferable to propose a new Rule, which provides some guidelines for the drafting of these reports. This new Rule also introduces the possibility to suspend, similarly to the procedure under Rule 53, the final vote on such reports in Plenary, in order to find an agreement with the Council and the Commission where it is required. Such a suspension would also allow for the adoption of the Commission's opinion where required, without making it necessary to table a second report to Plenary. The proposed new wording of Rule 45(2) suggests that authorisation for initiatives referred to in Rule 38a could be withheld only in cases in which the conditions set out by the Treaties are not met (amendment 3) and that a decision will be delivered within two months (amendment 4), as it is currently the case for the initiatives pursuant to Article 192 of the EC Treaty (Rule 39).

On the other hand, Rule 45 is further modified introducing a simplified procedure for the other categories of Own-initiative Reports with the exception of those initiatives qualified as strategic reports by the Conference of Presidents (amendment 2). The proposed new paragraph 1a of Rule 45 provides for these reports to be presented in plenary by the rapporteur, with a reaction by the Commission pursuant to Rule 131a (see amendment 8).

Moreover, in the case of those own-initiative reports which are not based on a Commission text and cannot be considered as pre-legislative reports, the Working Party put forward the possibility for Groups to table an alternative resolution or possibly compromise resolutions. Therefore the new paragraph 1a of Rule 45 provides that amendments to such reports will not be admissible unless tabled in accordance to Rule 151(4).

In order not to preclude individual Members of any possibility of amending a proposed text, Rule 151(4) is amended to extend the right to present an alternative resolution also to a group of forty Members (amendment 10). In the opinion of your rapporteur such a procedure will allow individual Members to demonstrate in a coherent, readable and transparent way their political will. It would also avoid contradicting provisions being adopted within the same text and thus improve the quality of the text in question. If several alternative motions for a resolution have been tabled, it is appropriate that a compromise can be tabled in form of a joint motion for a resolution, alike under Rule 103(4).

The aim of the proposed amendments is also to grant the necessary flexibility in the application of the new rules. In specific cases (for example, reports earmarked for key debates) Rule 45(1a) will let to the Conference of Presidents the opportunity to decide, on the basis of justified reasons, that a report is exceptionally examined in accordance with the general procedural rules.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

27.5.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

8

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jim Allister, Richard Corbett, Brian Crowley, Hanne Dahl, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Borut Pahor, Rihards Pīks, József Szájer, Johannes Voggenhuber

Membri supleanți prezenți la votul final

Graham Booth, Costas Botopoulos, Klaus Hänsch, György Schöpflin, Mauro Zani

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Philip Claeys, Ingeborg Gräßle, Sepp Kusstatscher, Michael Henry Nattrass, Renate Weber, Jan Marinus Wiersma