ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu vodíkových vozidel, kterým se mění směrnice 2007/46/ES

30. 5. 2008 - (KOM(2007)0593 – C6‑0342/2007 – 2007/0214(COD)) - ***I

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodajka: Anja Weisgerber

Postup : 2007/0214(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0201/2008
Předložené texty :
A6-0201/2008
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu vodíkových vozidel, kterým se mění směrnice 2007/46/ES

(KOM(2007)0593 – C6‑0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0593),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0342/2007),

–   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku(A6-0201/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Na žádost Evropského parlamentu byl do právních předpisů EU o motorových vozidlech zaveden nový regulativní přístup. Toto nařízení by proto mělo stanovit pouze základní ustanovení o požadavcích pro schvalování typu vodíkových systémů a konstrukčních částí, zatímco technické specifikace budou stanoveny v prováděcích opatřeních přijatých v návaznosti na postupy projednávání ve výborech.

(3) Na žádost Evropského parlamentu byl do právních předpisů EU o motorových vozidlech zaveden nový regulativní přístup. Toto nařízení by proto mělo stanovit pouze základní ustanovení o požadavcích pro schvalování typu vodíkových systémů a konstrukčních částí, zatímco technické specifikace budou stanoveny v prováděcích opatřeních přijatých v návaznosti na postupy projednávání ve výborech za účasti Evropského parlamentu.

Odůvodnění

Účast Evropského parlamentu musí být zajištěna i v rámci nového regulativního přístupu, u něhož budou v nařízení stanoveny pouze základní požadavky, a technické podrobnosti budou stanoveny později v prováděcích opatřeních.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) V odvětví dopravy by mělo být cílem zvýšení podílu vozidel šetrných k životnímu prostředí a měly by být vyvinuty i další snahy v zájmu toho, aby se na trh uvádělo více takových vozidel. Zavedení vozidel užívajících alternativní paliva může výrazně zlepšit kvalitu ovzduší ve městech.

(4) V odvětví dopravy by mělo být cílem zvýšení podílu vozidel šetrných k životnímu prostředí a měly by být vyvinuty i další snahy v zájmu toho, aby se na trh uvádělo více takových vozidel. Zavedení vozidel užívajících alternativní paliva může výrazně zlepšit kvalitu ovzduší ve městech, a tedy i úroveň veřejného zdraví.

Odůvodnění

Je důležité upozornit také na zlepšení úrovně veřejného zdraví, kterého může být dosaženo zavedením vozidel užívajících alternativní paliva .

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Vodík se považuje za čistý způsob pohonu vozidel, neboť výfuky vozidel na vodíkový pohon nevydávají ani uhlíkaté znečišťující látky, ani emise skleníkových plynů. Mělo by se nicméně dbát na udržitelný způsob výroby vodíkového paliva, aby byl celkový dopad zavedení používání vodíku jakožto paliva motorových vozidel na životní prostředí příznivý.

(5) (5) Vodík se považuje za čistý způsob pohonu vozidel budoucnosti na cestě k hospodářství bez škodlivých látek, které je založeno na recyklaci, neboť výfuky vozidel na vodíkový pohon nevydávají ani uhlíkaté znečišťující látky, ani emise skleníkových plynů. Vodík je nicméně nosičem, a nikoli zdrojem energie, takže prospěch vodíkového pohonu z hlediska politiky v oblasti klimatu závisí na tom, z kterého zdroje se získává. Mělo by se proto dbát na udržitelný způsob výroby vodíkového paliva, aby byl celkový dopad zavedení používání vodíku jakožto paliva motorových vozidel na životní prostředí příznivý.

Odůvodnění

Vodík je vedle biopaliv a elektřiny považován za jedno z nejslibnějších alternativních nefosilních paliv v oblasti dopravy. Zejména ve městech mohou být vozidla na vodíkový pohon prospěšná při zlepšování kvality ovzduší. Potenciál vozidel na vodíkový pohon při snižování emisí CO2 z osobních automobilů závisí však na tom, jak byl používaný vodík vyroben.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5a) V konečné zprávě pracovní skupiny na vysoké úrovni CARS 211 se uvádí, že „je třeba pokračovat v úsilí o větší mezinárodní harmonizaci předpisů týkajících se motorových vozidel s cílem zapojit hlavní trhy s vozidly a rozšířit harmonizaci na oblasti, jichž se doposud netýkala, a to v rámci dohod EHK OSN z let 1958 a 1998“. V souladu s tímto doporučením by Komise měla i nadále podporovat vypracování mezinárodně harmonizovaných požadavků na motorová vozidla pod záštitou EHK OSN. Zejména bude-li schválen celosvětový technický předpis pro vodíková vozidla a vozidla na palivové články, měla by Komise uvažovat o možnosti přizpůsobit požadavky tohoto nařízení požadavkům celosvětového technického předpisu.

 

1http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport.pdf

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5b) Směsi vodíku by mohly být používány jako přechodné palivo usnadňující zavádění vozidel na vodíkový pohon v zemích s dobrou infrastrukturou v odvětví zemního plynu. Komise by proto měla vypracovat požadavky na používání směsí vodíku a zemního plynu / biometanu, zejména pokud jde o poměr vodíku a plynu, který zohlední technické možnosti a přínos pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Vozidly na vodíkový pohon by měla být v budoucnosti ta vozidla, která budou jako palivo používat čistý vodík získávaný pokud možno z obnovitelných energetických zdrojů. Vozidla poháněná směsí vodíku a zemního plynu / biometanu mohou představovat pouze přechodnou technologii.

Odůvodnění

Při spalování zemního plynu se uvolňují škodliviny, a proto zemní plyn představuje pouze přechodnou technologii.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Většina výrobců významně investuje do rozvoje vodíkové technologie a již taková vozidla začala uvádět na trh. Je pravděpodobné, že v budoucích letech se celkový podíl vozidel na vodíkový pohon ve vozovém parku zvýší. Je proto nezbytné stanovit společné požadavky týkající se bezpečnosti těchto vozidel.

(8) Většina výrobců významně investuje do rozvoje vodíkové technologie a již taková vozidla začala uvádět na trh. Je pravděpodobné, že v budoucích letech se celkový podíl vozidel na vodíkový pohon ve vozovém parku zvýší. Je proto nezbytné stanovit společné požadavky týkající se bezpečnosti těchto vozidel. Jelikož výrobci částečně používají při vývoji vozidel na vodíkový pohon různé přístupy, je třeba stanovit technologicky neutrální specifikaci požadavků na bezpečnost.

Odůvodnění

Toto nařízení o schvalování musí umožňovat další vývoj všech technologií pro vodíkový pohon u vozidel. Trh ukáže, která technologie se nakonec prosadí.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem ke specifickým vlastnostem tohoto paliva mohou vozidla na vodíkový pohon vyžadovat zvláštní přístup ze strany záchranných služeb. Je proto nezbytné stanovit požadavky na označování vozidel, aby byly tyto služby informovány o palivu, které je ve vozidle uloženo.

 

(11) Vzhledem ke specifickým vlastnostem tohoto paliva mohou vozidla na vodíkový pohon vyžadovat zvláštní přístup ze strany záchranných služeb. Je proto nezbytné stanovit požadavky na jasnou a rychlou identifikaci těchto vozidel, aby byly tyto služby informovány o palivu, které je ve vozidle uloženo Identifikace však nesmí vést k negativnímu odlišování vozidel na vodíkový pohon.

 

Odůvodnění

V případě nehody nehrozí u vozidel na vodíkový pohon větší riziko než u vozidel na fosilní paliva. Proto je nutné zabránit tomu, aby vozidla na vodíkový pohon byla v případě nehody neoprávněně považována za zvlášť nebezpečná. Záchranným službám by však mělo být umožněno identifikovat pohon vozidla, zpočátku nenápadným, nestigmatizujícím označením, z dlouhodobého hlediska pomocí signálu elektronického volání (automatický signál osobního automobilu v případě nehody) nebo pomocí centrální databáze.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Vozidla na vodíkový pohon mohou na trhu uspět jen tehdy, bude-li v Evropě k dispozici dostatečná infrastruktura čerpacích stanic. Komise by měla prozkoumat vhodná opatření s cílem podpořit výstavbu celoevropské sítě čerpacích stanic pro vozidla na vodíkový pohon.

Odůvodnění

Bez dostatečné infrastruktury čerpacích stanic nemohou vodíková vozidla uspět. Proto musejí být posíleny například činnosti v rámci 7. rámcového výzkumného programu EU nebo společné technologické iniciativy, aby existující rozdílné postupy schvalování vodíkových čerpacích stanic v jednotlivých členských státech nebránily ve výstavbě celoevropské sítě čerpacích stanic.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14b) Inovační malá vozidla, vymezená podle právních předpisů ES týkajících se schvalování typů vozidel jako kategorie L, jsou považována za první vozidla na vodíkový pohon. Důvodem je skutečnost, že zavedení používání vodíku je méně náročné, protože technické problémy a úroveň požadovaných investic nejsou tak velké jako u automobilů. Komise by měla do 1. ledna 2010 vyhodnotit možnost regulování schvalování typu vodíkových vozidel kategorie L.

Odůvodnění

Motocykly (vozidla kategorie L) jsou prvními vozidly na vodíkový pohon. Z tohoto důvodu je nezbytné zabývat se těmito vozidly i při vypracovávání právního předpisu ES pro vodíková vozidla.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) „vozidlem na vodíkový pohon“ jakékoli motorové vozidlo využívající čistý vodík nebo směs vodíku a zemního plynu jakožto palivo k pohonu;

(1) „vozidlem na vodíkový pohon“ jakékoli motorové vozidlo využívající vodík jakožto palivo k pohonu;

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výrobci prokážou, že všechna nová prodávaná vozidla na vodíkový pohon zaregistrovaná nebo používaná v rámci Společenství a veškeré vodíkové konstrukční části či vodíkové systémy prodávané nebo používané v rámci Společenství jsou typově schváleny v souladu s tímto nařízením.

1. Výrobci prokážou, že všechna nová prodávaná vozidla na vodíkový pohon zaregistrovaná nebo používaná v rámci Společenství a veškeré vodíkové konstrukční části či vodíkové systémy prodávané nebo používané v rámci Společenství jsou typově schváleny v souladu s tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními.

Odůvodnění

Vyrobená vozidla musí být po technické stránce v souladu nejen s tímto nařízením, ale samozřejmě také s požadavky prováděcích opatření k tomuto nařízení, která budou obsahovat podrobnější technické požadavky na vozidla i jejich vodíkové systémy.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Výrobci pro účely schvalování typu vozidla vybaví vozidla na vodíkový pohon vodíkovými konstrukčními částmi a systémy, které jsou zkoušeny a instalovány v souladu s tímto nařízením.

2. Výrobci pro účely schvalování typu vozidla vybaví vozidla na vodíkový pohon vodíkovými konstrukčními částmi a systémy, které jsou zkoušeny a instalovány v souladu s tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Výrobci pro účely schvalování typu konstrukčních částí a systémů zajistí, že jsou vodíkové konstrukční části a systémy zkoušeny v souladu s tímto nařízením.

3. Výrobci pro účely schvalování typu konstrukčních částí a systémů zajistí, že jsou vodíkové konstrukční části a systémy zkoušeny v souladu s tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Výrobci poskytnou údaje pro pravidelnou kontrolu vodíkových systémů a konstrukčních částí po celou dobu životnosti vozidla.

5. Výrobci poskytnou údaje pro kontrolu vodíkových systémů a konstrukčních částí po celou dobu životnosti vozidla.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 5 – písm. d)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(d) byly vodíkové konstrukční části a systémy po celou dobu životnosti odolné vůči očekávaným teplotám a tlakům;

(d) byly vodíkové konstrukční části a systémy po celou dobu předpokládané životnosti odolné vůči očekávaným teplotám a tlakům;

Odůvodnění

Je lépe přesněji charakterizovat dobu životnosti vodíkových komponentů a systémů doplněním slova „předpokládané“ (doby životnosti).

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Poskytuje se podrobný popis všech hlavních vlastností a tolerancí materiálů použitých při konstrukci zásobníků, včetně výsledků testů, jimž byl materiál podroben.

3. Poskytuje se podrobný popis všech hlavních vlastností a tolerancí materiálů použitých při konstrukci zásobníků, včetně výsledků testů, jimž byl materiál podroben.

Odůvodnění

Netýká se české jazykové verze.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Povoluje se použití směsi plynného vodíku a zemního plynu jakožto paliva.

vypouští se

Odůvodnění

Nezbytnost této změny vyplývá z pozměňovacího návrhu k definici vozidla na vodíkový pohon v článku 3.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Povoluje se použití směsi plynného vodíku a zemního plynu jakožto paliva.

vypouští se

Odůvodnění

Nezbytnost této změny vyplývá z pozměňovacího návrhu k definici vozidla na vodíkový pohon v článku 3.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Ode dne uvedeného v druhém pododstavci článku 15 odmítnou vnitrostátní orgány udělit schválení typu ES či vnitrostátní schválen typu s ohledem na nové typy vozidel z důvodů souvisejících s vodíkovým pohonem nebo udělit schválení typu ES či vnitrostátní schválení typu týkající se konstrukční části s ohledem na nové typy vodíkových součástí a systémů, které nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením.

1. Ode dne uvedeného v druhém pododstavci článku 15 odmítnou vnitrostátní orgány udělit schválení typu ES či vnitrostátní schválen typu s ohledem na nové typy vozidel z důvodů souvisejících s vodíkovým pohonem nebo udělit schválení typu ES či vnitrostátní schválení typu týkající se konstrukční části s ohledem na nové typy vodíkových součástí a systémů, které nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ode dne [datum, 36 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] nepovažují vnitrostátní orgány z důvodů souvisejících s vodíkovým pohonem v případě nových vozidel, které nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením, prohlášení o shodě za nadále platné pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES a zakážou registraci, prodej a používání takových vozidel a u nových vodíkových konstrukčních částí a systémů, které nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením, zakážou jejich prodej a používání.

2. Ode dne [datum, 36 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] nepovažují vnitrostátní orgány z důvodů souvisejících s vodíkovým pohonem v případě nových vozidel, které nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními, prohlášení o shodě za nadále platné pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES a zakážou registraci, prodej a používání takových vozidel a u nových vodíkových konstrukčních částí a systémů, které nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními, zakážou jejich prodej a používání.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2 tohoto článku a s výhradou vstupu v platnost prováděcích opatření přijatých podle čl. 12 odst. 1, pokud o to výrobce zažádá, nesmějí vnitrostátní orgány z důvodů souvisejících s vodíkovým pohonem odmítnout udělit schválení typu ES či vnitrostátní schválení typu pro nový typ vozidla či nový typ vodíkové konstrukční části či systému nebo zakázat registraci, prodej nebo používání nového vozidla či zakázat prodej nebo používání nové vodíkové konstrukční části nebo systému, pokud dotyčné vozidlo, konstrukční část nebo systém splňují požadavky stanovené tímto nařízením.

3. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2 tohoto článku a s výhradou vstupu v platnost prováděcích opatření přijatých podle čl. 12 odst. 1, pokud o to výrobce zažádá, nesmějí vnitrostátní orgány z důvodů souvisejících s vodíkovým pohonem odmítnout udělit schválení typu ES či vnitrostátní schválení typu pro nový typ vozidla či schválení typu ES pro nový typ vodíkové konstrukční části či systému nebo zakázat registraci, prodej nebo používání nového vozidla či zakázat prodej nebo používání nové vodíkové konstrukční části nebo systému, pokud dotyčné vozidlo, konstrukční část nebo systém splňují požadavky stanovené tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními.

Odůvodnění

Doplnění „prováděcích opatření“ vychází opět ze stejného principu jako u čl. 4 odst.1. Pokud jde o doplnění slovního spojení „schválení typu ES“, jde o sladění textu s předchozími odstavci: jestliže se uvádí, že jde o ES schválení typu nového typu vozidla, musí jít také o ES schválení typu nového typu vodíkového komponentu nebo systému.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise přijme postupem podle čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/46/ES tato prováděcí opatření:

1. Komise přijme tato prováděcí opatření:

(a) správní předpisy pro ES schválení typu vozidel v souvislosti s vodíkovým pohonem a schvalování vodíkových konstrukčních částí a systémů;

(a) správní předpisy pro ES schválení typu vozidel v souvislosti s vodíkovým pohonem a schvalování vodíkových konstrukčních částí a systémů;

(b) údaje, které mají poskytnout výrobci pro účely schvalování typu a pravidelné kontroly uvedené ve čl. 4 odst. 4 a 5;

(b) údaje, které mají poskytnout výrobci pro účely schvalování typu a pravidelné kontroly uvedené ve čl. 4 odst. 4 a 5;

(c) podrobná pravidla zkušebních postupů stanovená v přílohách II až V;

(c) podrobná pravidla zkušebních postupů stanovená v přílohách II až V;

(d) podrobná pravidla týkající se vodíkových konstrukčních částí a systémů stanovená v příloze VI;

(d) podrobná pravidla týkající se vodíkových konstrukčních částí a systémů stanovená v příloze VI, zejména pro jasnou a rychlou identifikaci vozidel pro záchranné služby podle bodu 15 této přílohy;

(e) požadavky na prodej a spolehlivé fungování vodíkových konstrukčních částí a systémů, jak jsou stanoveny článkem 5.

(e) požadavky na prodej a spolehlivé fungování vodíkových konstrukčních částí a systémů, jak jsou stanoveny článkem 5.

 

Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 40 odst. 2 směrnice 2007/46/ES.

Odůvodnění

Jde o žádoucí zpřesnění, protože prováděcí opatření musí být přijímána v souladu s rámcovou směrnicí 2007/46/ES, která je základním dokumentem pro schvalování typu všech vozidel.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise může postupem podle čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/46/ES přijmout tato prováděcí opatření:

2. Komise může přijmout tato prováděcí opatření:

(a) zvláštní technické požadavky pro provádění čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 2;

(a) zvláštní technické požadavky pro provádění čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 2;

(b) specifikace pro požadavky týkající se kteréhokoli z těchto případů:

(b) specifikace pro požadavky týkající se kteréhokoli z těchto případů:

 

– použití čistého vodíku nebo směsi vodíku a zemního plynu / biometanu;

– nové formy uchovávání či používání vodíku;

– nové formy uchovávání či používání vodíku;

– ochrana při nárazu vozidla;

– ochrana při nárazu vozidla s ohledem na integritu vodíkových konstrukčních částí a systémů;

– integrovaný systém bezpečnostních požadavků zahrnující přinejmenším zjištění případů unikání a bezpečností požadavky týkající se čistícího plynu;

– integrovaný systém bezpečnostních požadavků zahrnující přinejmenším zjištění případů unikání a bezpečností požadavky týkající se čistícího plynu;

– elektrická izolace a bezpečnost;

– elektrická izolace a bezpečnost;

 

 

(c) další opatření nezbytná pro uplatnění tohoto nařízení.

(c) další opatření nezbytná pro uplatnění tohoto nařízení.

 

Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 40 odst. 2 směrnice 2007/46/ES.

Odůvodnění

Jde o žádoucí zpřesnění, protože prováděcí opatření musí být přijímána v souladu s rámcovou směrnicí 2007/46/ES, která je základním dokumentem pro schvalování typu všech vozidel. Tento pozměňovací návrh rovněž vkládá specifický požadavek na čistý vodík nebo jeho směs se zemním plynem nebo biometanem, který byl vyřazen z čl. 3 odst. 1, neboť sem – do prováděcích opatření – je vložení tohoto upřesnění logičtější. Totéž se týká doplnění zmínky o integritě vodíkových komponentů a systémů ve vztahu k ochraně při nárazu. Značení vozidla („labelling“) sem patří jako důležitý prvek identifikace vozidla s vodíkovými komponenty.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví předpisy týkající se sankcí za porušení podmínek tohoto nařízení ze strany výrobců a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatnění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi nejpozději do [datum, osmnáct měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost] a neprodleně jí oznámí každou jejich následnou změnu.

1. Členské státy stanoví předpisy týkající se sankcí za porušení podmínek tohoto nařízení a jeho prováděcích opatření ze strany výrobců a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatnění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi nejpozději do [datum, osmnáct měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost] a neprodleně jí oznámí každou jejich následnou změnu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha I – úvodní část

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Schvalování typu se vztahuje na tyto vodíkové konstrukční části:

Schvalování typu se vztahuje na tyto vodíkové konstrukční části, pokud jsou namontovány:

Odůvodnění

Jde o zpřesnění a vyjasnění textu.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha I – odst. a) – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) čidla pro zjištění unikání vodíku.

Odůvodnění

Čidla logicky patří do této skupiny.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha 1 – odst. b) – úvodní část

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) konstrukční části určené k použití stlačeného (plynného) vodíku:

(b) konstrukční části určené k použití stlačeného (plynného) vodíku pod jmenovitým pracovním tlakem vyšším než 3,0 MPa:

Odůvodnění

Omezení povinnosti typově schvalovat jen komponenty pracující se stlačeným (plynným) vodíkem o tlaku vyšším než 3,0 MPa je rozumné, neboť tak nemůže dojít k nedorozuměním se schvalováním součástí, které jsou vystavovány nižším tlakům a jejichž schvalování by zbytečně komplikovalo schvalovací proces (a které patří do odst. (a), jenž pojednává o součástech pro tekutý vodík).

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha I – odst. b) – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) čidla pro zjištění unikání vodíku.

Odůvodnění

Čidla logicky patří do této skupiny.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha II – písm. c)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(c) Zkoušku maximální úrovně naplnění: Účelem této zkoušky je prokázat, že hladina vodíku v průběhu postupu plnění nikdy nezpůsobí otevření přetlakových zařízení.

(c) Zkoušku maximální úrovně naplnění: Účelem této zkoušky je prokázat, že systém bránící přeplnění zásobníku řádně funguje a že hladina vodíku v průběhu postupu plnění nikdy nezpůsobí otevření přetlakových zařízení.

Odůvodnění

Cílem doplnění je základní zpřesnění toho, že jde především o správnou funkci systému pro zabránění přeplnění – pouze tehdy, pokud správně funguje, nemůže hladina vodíku při plnění způsobit otevření přetlakových zařízení.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha III – písm. c)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(c) Zátěžová zkouška: Účelem této zkoušky je prokázat, že vodíkové konstrukční části jsou schopny spolehlivého nepřetržitého provozu. Zkouška spočívá v podrobení konstrukční části řadě zkušebních cyklů v různých teplotních a tlakových podmínkách. Zkušební cyklus předpokládá běžný provoz (tj. jedno otevření a zavření) vodíkové konstrukční části.

(c) Zátěžová zkouška: Účelem této zkoušky je prokázat, že vodíkové konstrukční části jsou schopny spolehlivého nepřetržitého provozu. Zkouška spočívá v podrobení konstrukční části řadě zkušebních cyklů ve stanovených teplotních a tlakových podmínkách. Zkušební cyklus předpokládá běžný provoz (tj. jedno otevření a zavření) vodíkové konstrukční části.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha VI – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. V případě nehody přeruší proud plynu ze zásobníku automatický uzavírací ventil.

Odůvodnění

Je vhodné zařadit sem automatický uzavírací ventil, neboť v případě nehody je jistě zapotřebí, aby byl proud plynu ze zásobníku přerušen.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha VI – bod 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13. Vodíkové konstrukční části, z nichž by mohl unikat vodík do prostoru pro cestující nebo do zavazadlového prostoru či jiného nevětraného prostoru, se uzavřou do plynotěsné skříně nebo zajistí rovnocenným ochranným prostředkem, jak je stanoveno v prováděcích opatřeních.

13. Vodíkové konstrukční části, z nichž by mohl unikat vodík do prostoru pro cestující nebo do zavazadlového prostoru či jiného nevětraného prostoru, se uzavřou do plynotěsné skříně nebo zajistí rovnocenným ochranným prostředkem.

Odůvodnění

U žádné jiné položky v příloze č. VI tato zmínka není a je logické, že tam není, protože v čl. 12 odst. 1 písm. d) je stanoveno, že opatření budou přijata pro celou přílohu VI. Za druhé, objevuje se zde termín „prováděcí opatření“, zatímco všude jinde je používán termín „opatření“.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Příloha VI – bod 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Pro potřeby záchranných služeb je možné použít štítky označující přítomnost tekutého nebo stlačeného (plynného) vodíku.

 

(15) Záchranným službám musí být umožněno identifikovat vodíkový pohon vozidla.

 

Odůvodnění

V případě nehody nehrozí u vozidel na vodíkový pohon větší riziko než u vozidel na fosilní paliva. Proto se musí zabránit tomu, aby vozidla na vodíkový pohon byla v případě nehody neoprávněně považována za zvlášť nebezpečná. Záchranným službám by však mělo být umožněno identifikovat pohon vozidla, zpočátku nenápadným, nestigmatizujícím označením, z dlouhodobého hlediska pomocí signálu elektronického volání (automatický signál osobního automobilu v případě nehody) nebo pomocí centrální databáze (souvisí s pozměňovacím návrhem 4).

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha VII – bod 7 – úvodní část

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. V dodatku 4 přílohy XI bodu 62 se do tabulky doplňuje nový řádek, který zní:

7. V dodatku 5 přílohy XI bodu 62 se do tabulky doplňuje nový řádek, který zní:

 

 

 

 

 

 

 

 

Odůvodnění

V bodu 7 přílohy VII se chybně odkazuje na dodatek 4 přílohy XI. Správný je odkaz na dodatek 5, který se ve směrnici 2007/46/ES týká autojeřábů.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem tohoto návrhu nařízení je poprvé stanovit harmonizované technické požadavky pro schvalování motorových vozidel na vodíkový pohon. Zavedení celoevropských kritérií schvalování pro vodíková vozidla je nutné k tomu, aby se zabezpečilo fungování vnitřního trhu a zároveň zajistil vysoký stupeň bezpečnosti obyvatel a vysoká úroveň ochrany životního prostředí. Vzhledem k tomu, že vozidla na vodíkový pohon nejsou v současnosti zahrnuta do rámce schvalování typu vozidel Evropského společenství, mohou členské státy vydávat jednotlivá povolení pro tato vozidla, aniž by musely vydávat nové právní předpisy. U tohoto postupu schvalování hrozí nebezpečí, že si každý členský stát stanoví své vlastní podmínky schvalování a že bude narušeno fungování vnitřního trhu Společenství. To by vedlo k vysokým nákladům pro výrobce a k ohrožení bezpečnosti obyvatelstva a současně by to představovalo podstatnou překážku rozšíření vodíkové technologie v EU. Zpravodajka proto považuje návrh Komise za důležitý krok k alternativním palivům v oblasti dopravy.

V jiných částech světa – jako např. v rámci hospodářského prostoru USA a Asie – se rovněž pracuje na vývoji vozidel na vodíkový pohon. I zde vyvstává otázka schvalování. Jednání EU na mezinárodní úrovni, jejichž předmětem jsou podmínky schvalování platné na celém světě, budou však ještě dlouho pokračovat. Nařízení EU o schvalování by zde mohlo ukázat směr pro mezinárodní postup schvalování.

Vodík patří spolu s biopalivy a elektřinou k nejslibnějším palivům EU, která by v budoucnosti měla v oblasti dopravy nahradit ropu a snížit znečištění ovzduší a emisí CO2 způsobených dopravou. Vodík je jako nosič energie univerzálně použitelný, lze jej vyrobit nejrůznějšími způsoby z různých zdrojů, lze jej přepravovat a skladovat. Vodík může přinést na trh obnovitelné energie, ale může být zařazen i do tradičního systému. Tyto vlastnosti dělají z vodíku zajímavou alternativu právě v oblasti dopravy.

Současně se neustále objevují kritické hlasy vyjadřující pochyby o užitku vodíku z hlediska politiky životního prostředí, protože vodík je nosičem, a nikoli zdrojem energie. Nezávisle na tom, zda souhlasíme s těmito pochybami o vodíku jako nosiči energie, či nikoli, tyto obavy nejsou podle názoru zpravodajky argumentem proti nařízení o schvalování jako takovému. Vzhledem k nesporné flexibilitě vodíku jako způsobu pohonu v oblasti dopravy je vodík právě v oblasti automobilové výroby jednou z technologií, které by měl být poskytnut prostor pro vývoj. To, zda se v budoucnosti vodíková vozidla budou moci prosadit na trhu, nebo zda budou jiné technologie úspěšnější, ukáže další vývoj. Pravidla schvalování jednotná v celé EU jsou ale minimálním předpokladem pro to, aby vodíkový vozidla vůbec získala přístup na trh. Tuto možnost je třeba otevřít.

Zpravodajka zdůrazňuje, že úspěšné zavedení vodíkových vozidel na evropský trh závisí také na tom, zda bude možné včas vybudovat odpovídající síť vodíkových čerpacích stanic. Oblast působnosti nařízení by měla být kromě toho rozšířena na jednostopá motorová vozidla. Zpravodajka kromě toho zastává názor, že bylo mělo být záchranným službám umožněno identifikovat vodíkový pohon vozidel. K tomuto účelu existují kromě označení, které by se mělo používat zpočátku, různé dlouhodobé možnosti, jako je elektronické volání (automatické vyslání signálu vozidla záchranným službám v případě nehody) nebo centrální databáze, v níž budou nezávisle na majiteli vozidla shromažďovány technické údaje o vozidle, které si mohou záchranné služby v případě nehody zjistit. Tyto možnosti identifikace jsou již technicky možné, chybí jen příslušná infrastruktura.

Na cestě k udržitelné energetice, která se opírá o energie šetrné k životnímu prostředí a o obnovitelné energie, má krok k nefosilnímu palivu v individuální dopravě velký význam. Důvodem je mj. i to, že při soukromém používání automobilu budou moci jednotliví občané denně učinit vlastní zkušenost s možnostmi i hranicemi vodíkové technologie. Kromě toho současná diskuse o udržitelném způsobu výroby biopaliv ukazuje, že se nemůžeme zříci dalších nových a udržitelných technologií v oblasti dopravy. Proto je důležité, aby navrhované nařízení vytvořilo nezbytné předpoklady pro schvalování vozidel s alternativními způsoby vodíkového pohonu na celoevropské úrovni.

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (8. 5. 2008)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu vodíkových vozidel, kterým se mění směrnice 2007/46/ES
(KOM(2007)0593 – C6‑0342/2007 – 2007/0214(COD))

Navrhovatel: Alojz Peterle

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) V odvětví dopravy by mělo být cílem zvýšení podílu vozidel šetrných k životnímu prostředí a měly by být vyvinuty i další snahy v zájmu toho, aby se na trh uvádělo více takových vozidel. Zavedení vozidel užívajících alternativní paliva může výrazně zlepšit kvalitu ovzduší ve městech.

(4) V odvětví dopravy by mělo být cílem zvýšení podílu vozidel šetrných k životnímu prostředí a měly by být vyvinuty i další snahy v zájmu toho, aby se na trh uvádělo více takových vozidel. Zavedení vozidel užívajících alternativní paliva může výrazně zlepšit kvalitu ovzduší ve městech, a tedy i úroveň veřejného zdraví.

Odůvodnění

Je důležité upozornit také na zlepšení úrovně veřejného zdraví, kterého může být dosaženo zavedením vozidel užívajících alternativní paliva .

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) V závěrečné zprávě CARS211 (Regulativní systém pro konkurenceschopný automobilový průmysl pro 21. století) se uvádí, že „úsilí o zvýšení mezinárodní harmonizace právních předpisů týkajících se motorových vozidel by mělo být v případě potřeby i nadále vynakládáno tak, aby byly zahrnuty klíčové trhy s vozidly a harmonizace se rozšířila i na oblasti, které dosud nebyly pokryty, a to zejména v rámci dohod Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) z roku 1958 a 1998“. V souladu s tímto doporučením by měla Komise pod záštitou EHK OSN nadále podporovat vytváření mezinárodně harmonizovaných pravidel pro motorová vozidla. V případě, že bude přijat celosvětový technický předpis (GTR), by měla Komise zejména zvážit možnost přizpůsobení pravidel tohoto nařízení pravidlům GTR.

 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport.pdf

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b) Směsi vodíku by mohly být používány jako přechodné palivo usnadňující zavádění vozidel na vodíkový pohon v zemích s dobrou infrastrukturou v odvětví zemního plynu. Komise by proto měla vypracovat pravidla pro používání směsí vodíku a zemního plynu / biometanu, zejména pro poměr vodíku a plynu, s přihlédnutím k technickým možnostem a přínosu pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Vozidly na vodíkový pohon by měla být v budoucnosti ta vozidla, která budou jako palivo používat čistý vodík získávaný pokud možno z obnovitelných energetických zdrojů. Vozidla poháněná směsí vodíku a zemního plynu / biometanu mohou představovat pouze přechodnou technologii.

Odůvodnění

Při spalování zemního plynu se uvolňují škodliviny, a proto zemní plyn představuje pouze přechodnou technologii.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b) Vozidla na vodíkový pohon mohou na trhu uspět jen tehdy, jestliže bude v Evropě k dispozici dostačující normalizovaná infrastruktura čerpacích stanic. Komise by měla přijmout vhodná opatření, která by podporovala rozšiřování normalizovaného systému doplňování paliva pro vozidla na vodíkový pohon v celoevropské síti čerpacích stanic.

Odůvodnění

Problémem čerpacích stanic se zemním plynem je, že se v členských státech používají odlišné systémy doplňování paliva. Při výstavbě vodíkových čerpacích stanic by se proto již od počátku mělo dbát na to, aby v celé Evropě měla vozidla na vodíkový pohon stejný systém doplňování paliva.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) „vozidlem na vodíkový pohon“ jakékoli motorové vozidlo využívající čistý vodík nebo směs vodíku a zemního plynu jakožto palivo k pohonu;

(1) „vozidlem na vodíkový pohon“ jakékoli motorové vozidlo využívající vodík jakožto palivo k pohonu;

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Povoluje se použití směsi plynného vodíku a zemního plynu jakožto paliva.

vypouští se

Odůvodnění

Nezbytnost této změny vyplývá z pozměňovacího návrhu k definici vozidla na vodíkový pohon v článku 3.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Povoluje se použití směsi plynného vodíku a zemního plynu jakožto paliva.

vypouští se

Odůvodnění

Nezbytnost této změny vyplývá z pozměňovacího návrhu k definici vozidla na vodíkový pohon v článku 3.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. b – odrážka -1 (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

použití čistého vodíku nebo směsi vodíku a zemního plynu / biometanu;

POSTUP

Název

Schvalování typu vodíkových vozidel

Referenční údaje

KOM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD)

Příslušný výbor

IMCO

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ENVI

25.10.2007

 

 

 

Navrhovatel

Datum jmenování

Alojz Peterle

20.12.2007

 

 

Projednání ve výboru

3.4.2008

 

 

 

Datum přijetí

6.5.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

51

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Inés Ayala Sender, Christofer Fjellner, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Alojz Peterle, Bart Staes, Lambert van Nistelrooij

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Armando França

STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (8. 5. 2008)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu vodíkových vozidel, kterým se mění směrnice 2007/46/ES
(KOM(2007)0593 – C6‑0342/2007 – 2007/0214(COD))

Navrhovatel: Vladimír Remek

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Stanovit pravidla pro konstrukci motorových vozidel poháněných vodíkem se sice může v současné době ještě jevit jako předčasné předbíhání budoucnosti. Ale právě proto, že už se objevují první taková vozidla, je nanejvýš správné a rozumné v předstihu dát této problematice potřebný rámec. Je také potěšitelné, že tento rámec přichází nejprve jako celoevropské pojetí – tedy umožňuje začleňovat pravidla do vznikajících technických zařízení a není tomu naopak, kdy bývá často problematické sjednocovat už existující pojetí pod jednu „celoevropskou“ střechu pravidel a regulačních ustanovení.

Z tohoto pohledu je tedy iniciativa nanejvýš pozitivní. Protože uplatňování této relativně nové technologie může provázet řada bezpečnostních problémů, je potřeba zajistit, aby vodíkové systémy poskytovaly stejnou úroveň bezpečnosti jako konvenční pohonné technologie. Použití vodíku (který není považován za zdroj energie, ale za slibný energetický nosič) v silničních vozidlech představuje řešení mimořádně příznivé pro životní prostředí. Přináší nulové emise uhlíkových sloučenin a skleníkových plynů, a je proto žádoucí jednak zvýšit podíl takto poháněných vozidel na silnicích, a to s přispěním zlepšení důvěry veřejnosti v tuto novou technologii. Navíc je rovněž žádoucí určit legislativní rámec pro schvalování takových vozidel, který dosud ve Společenství neexistuje. Přitom některé firmy už „vodíková“ vozidla jako prototypy vyrobily a nebo dokonce je uvádějí na trh (např. malý počet autobusů na palivové články). Je potřebné také připomenout, že nemalé aktivity v oboru už lze sledovat v USA, Japonsku i Koreji, takže s navrhovaným dokumentem přichází EU s ohledem na udržení konkurenceschopnosti ještě relativně včas.

Návrhu, který je předkládán, předcházela řada odborných diskusí v rámci orgánů EK i mezi dalšími zúčastněnými subjekty, především výrobci a specializovanými výzkumnými pracovišti (hlavně TRL UK). Při EK vyvíjí činnost expertní pracovní skupina pro vodík (a z jejích jednání také předkládaný návrh vzešel). V červnu roku 2006 se pak uskutečnila dotazníková akce mezi účastníky přípravného procesu, která měla za cíl získat názor na preferovaná řešení dané problematiky. Členským státům byly výstupy těchto aktivit prezentovány v průběhu roku 2006 a počátkem roku 2007, přičemž se ukázala nutnost zpracovat komplexní dopadovou studii, která posuzovala několik možných přístupů k danému tématu.

Jako jediný způsob pak byla zvolena legislativní regulace na úrovni EU při respektování zásady subsidiarity, protože zamýšlených cílů nelze dosáhnout prostřednictvím izolovaných akcí jednotlivých členských států. Navrhované nařízení zakládá pouze základní ustanovení pro typové schvalování vozidel kategorií H a N, přičemž technické specifikace budou vyjádřeny prostřednictvím prováděcích opatření. Nařízení se má rovněž týkat ochrany vozidel před důsledky nárazu a používání vodíku. Pro potřeby nařízení se za vozidlo poháněné vodíkem považuje jakékoliv vozidlo, používající čistý vodík nebo směs vodíku a zemního plynu. Systém pohonu bude znamenat buď využívání vodíku ve spalovacích motorech, nebo pohon prostřednictvím palivových článků. Dále nařízení stanovuje povinnosti výrobců a obecné požadavky na vodíkové komponenty a systémy, včetně zásobníků a nádrží na kapalný vodík, stejně jako pro vodík ve stlačené plynné formě. Týká se rovněž obecných požadavků na montáž vodíkových komponentů a systémů vozidla. Součástí nařízení jsou samozřejmě také časové plány pro aplikaci ustanovení, prováděcí opatření, sankce za nedodržení shody s nařízením a jeho vstup v platnost.

Návrh je plně v souladu se strategií udržitelného rozvoje EU.

Pro informaci o výhledech v daném oboru do budoucnosti je přiložena tabulka:

Tabulka: Poměr vodíkových vozidel v průběhu jejich zavádění v letech 2017–2025

Rok

Varianta a podle projektu HyWays: Extrémně vysoká politická podpora, rychlé učení

Varianta b podle projektu HyWays: Vysoká politická podpora, rychlé učení

Varianta c podle projektu HyWays: Mírná politická podpora, ne příliš rychlé učení

2017

1,0 %

0,2 %

0,006 %

2018

1,5 %

0,4 %

0,02 %

2019

2,3 %

0,7 %

0,04 %

2020

3,2 %

1,2 %

0,1 %

2021

4,4 %

1,7 %

0,1 %

2022

5,7 %

2,4 %

0,2 %

2023

7,3 %

3,2 %

0,4 %

2024

9,1 %

4,1 %

0,6 %

2025

11,2 %

5,1 %

0,8 %

Zdroj: Hodnocení dopadu vypracované Evropskou komisí (SEK(2007)1301), s. 33

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) vozidla na vodíkový pohon kategorií M a N, včetně ochrany při nárazu a elektrické bezpečnosti takových vozidel;

(1) vozidla na vodíkový pohon kategorií M a N;

Odůvodnění

V čl. 12 odst. 2 písm. b) je uveden vypuštěný text mezi položkami, pro které Evropská komise může (ale nemusí) stanovit prováděcí opatření. Proto je vhodné zmiňovanou část textu vypustit.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) „vozidlem na vodíkový pohon“ jakékoli motorové vozidlo využívající čistý vodík nebo směs vodíku a zemního plynu jakožto palivo k pohonu;

(1) „vozidlem na vodíkový pohon“ jakékoli motorové vozidlo využívající vodík jakožto palivo ve svém pohonném systému;

Odůvodnění

Po diskusích, zda se snažit vodík jako pohonné médium lépe definovat (čistý vodík, směs vodíku se zemním plynem), je nově navrhovaná definice jednoznačnější – jedná se tedy o vozidlo, v jehož pohonném systému je použit vodík, a to v jakémkoliv stavu. Dále viz pozměňovací návrh 13 a jeho odůvodnění.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výrobci prokážou, že všechna nová prodávaná vozidla na vodíkový pohon zaregistrovaná nebo používaná v rámci Společenství a veškeré vodíkové konstrukční části či vodíkové systémy prodávané nebo používané v rámci Společenství jsou typově schváleny v souladu s tímto nařízením.

1. Výrobci prokážou, že všechna nová prodávaná vozidla na vodíkový pohon zaregistrovaná nebo používaná v rámci Společenství a veškeré vodíkové konstrukční části či vodíkové systémy prodávané nebo používané v rámci Společenství jsou typově schváleny v souladu s tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními.

Odůvodnění

Vyrobená vozidla musí být po technické stránce v souladu nejen s tímto nařízením, ale samozřejmě také s požadavky prováděcího nařízení, které bude k tomuto nařízení vypracováno a které bude obsahovat podrobnější technické požadavky na vozidla i jejich vodíkové systémy.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Výrobci pro účely schvalování typu vozidla vybaví vozidla na vodíkový pohon vodíkovými konstrukčními částmi a systémy, které jsou zkoušeny a instalovány v souladu s tímto nařízením.

2. Výrobci pro účely schvalování typu vozidla vybaví vozidla na vodíkový pohon vodíkovými konstrukčními částmi a systémy, které jsou zkoušeny a instalovány v souladu s tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními.

Odůvodnění

Viz odůvodnění u pozměňovacího návrhu číslo 3.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Výrobci pro účely schvalování typu konstrukčních částí a systémů zajistí, že jsou vodíkové konstrukční části a systémy zkoušeny v souladu s tímto nařízením.

3. Výrobci pro účely schvalování typu konstrukčních částí a systémů zajistí, že jsou vodíkové konstrukční části a systémy zkoušeny v souladu s tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními.

Odůvodnění

Viz odůvodnění u pozměňovacího návrhu číslo 3.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Výrobci poskytnou údaje pro pravidelnou kontrolu vodíkových systémů a konstrukčních částí po celou dobu životnosti vozidla.

5. Výrobci poskytnou oprávněným kontrolním orgánům údaje pro kontrolu a údržbu vodíkových systémů a konstrukčních částí po celou dobu životnosti vozidla.

Odůvodnění

Původní formulace je příliš všeobecná. V původním návrhu je uvedeno „pravidelná“. Je zřejmé, že informace budou vždy specifické podle toho, komu jsou určeny.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 5 – písm. d)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) byly vodíkové konstrukční části a systémy po celou dobu životnosti odolné vůči očekávaným teplotám a tlakům;

d) byly vodíkové konstrukční části a systémy po celou dobu předpokládané životnosti odolné vůči očekávaným teplotám a tlakům;

Odůvodnění

Je lépe přesněji charakterizovat dobu životnosti vodíkových komponentů a systémů doplněním slova „předpokládané“ (doby životnosti).

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Poskytuje se podrobný popis všech hlavních vlastností a tolerancí materiálů použitých při konstrukci zásobníků, včetně výsledků testů, jimž byl materiál podroben.

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Ode dne uvedeného v druhém pododstavci článku 15 odmítnou vnitrostátní orgány udělit schválení typu ES či vnitrostátní schválen typu s ohledem na nové typy vozidel z důvodů souvisejících s vodíkovým pohonem nebo udělit schválení typu ES či vnitrostátní schválení typu týkající se konstrukční části s ohledem na nové typy vodíkových součástí a systémů, které nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením.

1. Ode dne uvedeného v druhém pododstavci článku 15 odmítnou vnitrostátní orgány udělit schválení typu ES či vnitrostátní schválen typu s ohledem na nové typy vozidel z důvodů souvisejících s vodíkovým pohonem nebo udělit schválení typu ES či vnitrostátní schválení typu týkající se konstrukční části s ohledem na nové typy vodíkových součástí a systémů, které nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními.

Odůvodnění

Viz odůvodnění u pozměňovacího návrhu číslo 3.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ode dne [datum, 36 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] nepovažují vnitrostátní orgány z důvodů souvisejících s vodíkovým pohonem v případě nových vozidel, které nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením, prohlášení o shodě za nadále platné pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES a zakážou registraci, prodej a používání takových vozidel a u nových vodíkových konstrukčních částí a systémů, které nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením, zakážou jejich prodej a používání.

2. Ode dne [datum, 36 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] nepovažují vnitrostátní orgány z důvodů souvisejících s vodíkovým pohonem v případě nových vozidel, které nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními, prohlášení o shodě za nadále platné pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES a zakážou registraci, prodej a používání takových vozidel a u nových vodíkových konstrukčních částí a systémů, které nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními, zakážou jejich prodej a používání.

Odůvodnění

Viz odůvodnění u pozměňovacího návrhu číslo 3.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2 tohoto článku a s výhradou vstupu v platnost prováděcích opatření přijatých podle čl. 12 odst. 1, pokud o to výrobce zažádá, nesmějí vnitrostátní orgány z důvodů souvisejících s vodíkovým pohonem odmítnout udělit schválení typu ES či vnitrostátní schválení typu pro nový typ vozidla či nový typ vodíkové konstrukční části či systému nebo zakázat registraci, prodej nebo používání nového vozidla či zakázat prodej nebo používání nové vodíkové konstrukční části nebo systému, pokud dotyčné vozidlo, konstrukční část nebo systém splňují požadavky stanovené tímto nařízením.

3. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2 tohoto článku a s výhradou vstupu v platnost prováděcích opatření přijatých podle čl. 12 odst. 1, pokud o to výrobce zažádá, nesmějí vnitrostátní orgány z důvodů souvisejících s vodíkovým pohonem odmítnout udělit schválení typu ES či vnitrostátní schválení typu pro nový typ vozidla či schválení typu ES nebo vnitrostátní schválení typu pro nový typ vodíkové konstrukční části či systému nebo zakázat registraci, prodej nebo používání nového vozidla či zakázat prodej nebo používání nové vodíkové konstrukční části nebo systému, pokud dotyčné vozidlo, konstrukční část nebo systém splňují požadavky stanovené tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními.

Odůvodnění

Doplnění „prováděcích opatření“ vychází opět ze stejného principu jako u čl. 4 odst. 1. Pokud jde o doplnění „schválení typu ES“, jde o sladění textu s předchozími odstavci: jestliže se uvádí, že jde o ES schválení typu nového typu vozidla, musí jít také o ES schválení typu nového typu vodíkového komponentu nebo systému.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme postupem podle čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/.../ES tato prováděcí opatření:

Komise přijme tato prováděcí opatření:

(a) správní předpisy pro ES schválení typu vozidel v souvislosti s vodíkovým pohonem a schvalování vodíkových konstrukčních částí a systémů;

(a) správní předpisy pro ES schválení typu vozidel v souvislosti s vodíkovým pohonem a schvalování vodíkových konstrukčních částí a systémů;

(b) údaje, které mají poskytnout výrobci pro účely schvalování typu a pravidelné kontroly uvedené ve čl. 4 odst. 4 a 5;

(b) údaje, které mají poskytnout výrobci pro účely schvalování typu a pravidelné kontroly uvedené ve čl. 4 odst. 4 a 5;

(c) podrobná pravidla zkušebních postupů stanovená v přílohách II až V;

(c) podrobná pravidla zkušebních postupů stanovená v přílohách II až V;

(d) podrobná pravidla týkající se vodíkových konstrukčních částí a systémů stanovená v příloze VI;

(d) podrobná pravidla týkající se vodíkových konstrukčních částí a systémů stanovená v příloze VI;

(e) požadavky na prodej a spolehlivé fungování vodíkových konstrukčních částí a systémů, jak jsou stanoveny článkem 5.

(e) požadavky na prodej a spolehlivé fungování vodíkových konstrukčních částí a systémů, jak jsou stanoveny článkem 5.

 

Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 40 odst. 2 směrnice 2007/46/ES.

Odůvodnění

Jde o žádoucí zpřesnění, protože prováděcí opatření musí být přijímána v souladu s rámcovou směrnicí 2007/46/ES, která je základním dokumentem pro schvalování typu všech vozidel.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může postupem podle čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/.../ES přijmout tato prováděcí opatření:

Komise může přijmout tato prováděcí opatření:

(a) zvláštní technické požadavky pro provádění čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 2;

(a) zvláštní technické požadavky pro provádění čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 2;

(b) specifikace pro požadavky týkající se kteréhokoli z těchto případů:

(b) specifikace pro požadavky týkající se kteréhokoli z těchto případů:

 

– použití čistého vodíku nebo směsi vodíku a zemního plynu/biometanu;

– nové formy uchovávání či používání vodíku;

– nové formy uchovávání či používání vodíku;

– ochrana při nárazu vozidla;

– ochrana při nárazu vozidla s ohledem na integritu vodíkových konstrukčních částí a systémů;

– integrovaný systém bezpečnostních požadavků zahrnující přinejmenším zjištění případů unikání a bezpečností požadavky týkající se čistícího plynu;

– integrovaný systém bezpečnostních požadavků zahrnující přinejmenším zjištění případů unikání a bezpečností požadavky týkající se čistícího plynu;

– elektrická izolace a bezpečnost;

– elektrická izolace a bezpečnost;

 

– značení vozidla;

(c) další opatření nezbytná pro uplatnění tohoto nařízení.

(c) další opatření nezbytná pro uplatnění tohoto nařízení.

 

Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 40 odst. 2 směrnice 2007/46/ES.

Odůvodnění

Jde o žádoucí zpřesnění, protože prováděcí opatření musí být přijímána v souladu s rámcovou směrnicí 2004/46/ES, která je základním dokumentem pro schvalování typu všech vozidel. Tento pozměňovací návrh rovněž vkládá specifický požadavek na čistý vodík nebo jeho směs se zemním plynem nebo biometanem, který byl vyřazen z čl. 3 odst. 1, neboť sem – do prováděcích opatření – je vložení tohoto upřesnění logičtější. Totéž se týká doplnění zmínky o integritě vodíkových komponentů a systémů ve vztahu k ochraně při nárazu. Značení vozidla („labelling“) sem patří jako důležitý prvek identifikace vozidla s vodíkovými komponenty.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví předpisy týkající se sankcí za porušení podmínek tohoto nařízení ze strany výrobců a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatnění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi nejpozději do [datum, osmnáct měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost] a neprodleně jí oznámí každou jejich následnou změnu.

1. Členské státy stanoví předpisy týkající se sankcí za porušení podmínek tohoto nařízení a jeho prováděcích opatření ze strany výrobců a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatnění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi nejpozději do [datum, dvacet čtyři měsíců po dni vstupu tohoto nařízení v platnost] a neprodleně jí oznámí každou jejich následnou změnu.

Odůvodnění

„Prováděcí opatření” – viz odůvodnění u pozměňovacího návrhu číslo 3. Pokud jde o prodloužení doby na 24 měsíců, délka vnitrostátního legislativního procesu může být taková, že 18 měsíců je doba příliš krátká na sdělení Komisi, jaká sankční ustanovení ten který stát přijal.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha I – úvodní formulace

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Schvalování typu se vztahuje na tyto vodíkové konstrukční části:

Schvalování typu se vztahuje na tyto vodíkové konstrukční části, pokud jsou namontovány:

Odůvodnění

Jde o zpřesnění a vyjasnění textu.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha I – odst. a) – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) čidla pro zjištění unikání vodíku.

Odůvodnění

Čidla logicky patří do této skupiny.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha 1 – odst. b)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) konstrukční části určené k použití stlačeného (plynného) vodíku:

b) konstrukční části určené k použití stlačeného (plynného) vodíku pod jmenovitým pracovním tlakem vyšším než 3,0 MPa:

Odůvodnění

Omezení povinnosti typově schvalovat jen komponenty pracující se stlačeným (plynným) vodíkem o tlaku vyšším než 3,0 MPa je rozumné, neboť tak nemůže dojít k nedorozuměním se schvalováním součástí, které jsou vystavovány nižším tlakům a jejichž schvalování by zbytečně komplikovalo schvalovací proces (a které patří do odst. a), který pojednává o součástech pro tekutý vodík).

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha I – odst. b) – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) čidla pro zjištění unikání vodíku.

Odůvodnění

Čidla logicky patří do této skupiny.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha II – písm. c)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(c) Zkoušku maximální úrovně naplnění: Účelem této zkoušky je prokázat, že hladina vodíku v průběhu postupu plnění nikdy nezpůsobí otevření přetlakových zařízení.

(c) Zkoušku maximální úrovně naplnění: Účelem této zkoušky je prokázat, že systém bránící přeplnění zásobníku řádně funguje a že hladina vodíku v průběhu postupu plnění nikdy nezpůsobí otevření přetlakových zařízení.

Odůvodnění

Cílem doplnění je základní zpřesnění toho, že jde především o správnou funkci systému pro zabránění přeplnění – pouze tehdy, pokud správně funguje, nemůže hladina vodíku při plnění způsobit otevření přetlakových zařízení.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha VI – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. V případě nehody přeruší proud plynu ze zásobníku automatický uzavírací ventil.

Odůvodnění

Je vhodné zařadit sem automatický uzavírací ventil, neboť v případě nehody je jistě zapotřebí, aby byl proud plynu ze zásobníku přerušen.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha VI – odst. 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13. Vodíkové konstrukční části, z nichž by mohl unikat vodík do prostoru pro cestující nebo do zavazadlového prostoru či jiného nevětraného prostoru, se uzavřou do plynotěsné skříně nebo zajistí rovnocenným ochranným prostředkem, jak je stanoveno v prováděcích opatřeních.

13. Vodíkové konstrukční části, z nichž by mohl unikat vodík do prostoru pro cestující nebo do zavazadlového prostoru či jiného nevětraného prostoru, se uzavřou do plynotěsné skříně nebo zajistí rovnocenným ochranným prostředkem.

Odůvodnění

U žádné jiné položky v příloze č. VI tato zmínka není a je logické, že tam není, protože v čl. 12 odst. 1 písm. d) je stanoveno, že opatření budou přijata pro celou přílohu VI. Za druhé, objevuje se zde termín „prováděcí opatření“, zatímco všude jinde je používán termín „opatření“.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha VII – odst. 7 – úvodní formulace

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V dodatku XI přílohy 4 bodu 62 se do tabulky doplňuje nový řádek, který zní:

V dodatku 5 přílohy XI se doplňuje bod 58a, který zní:

Odůvodnění

V bodu 7 přílohy VII se chybně odkazuje na dodatek 4 přílohy XI. Správný je odkaz na dodatek 5, který se ve směrnici 2007/46/ES týká autojeřábů.

POSTUP

Název

Schvalování tylu vozidel poháněných vodíkem

Referenční údaje

KOM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD)

Příslušný výbor

IMCO

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ITRE

25.10.2007

 

 

 

Navrhovatel

Datum jmenování

Vladimír Remek

22.11.2007

 

 

Projednání ve výboru

28.2.2008

7.4.2008

 

 

Datum přijetí

6.5.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

47

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Norbert Glante, András Gyürk, András Gyürk, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Pilar Ayuso, Göran Färm, Juan Fraile Cantón, Robert Goebbels, Gunnar Hökmark, Pierre Pribetich, John Purvis, Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Daniel Strož

POSTUP

Název

Schvalování typu vozidel poháněných vodíkem

Referenční údaje

KOM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD)

Datum předložení EP

10.10.2007

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

IMCO

25.10.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ENVI

25.10.2007

ITRE

25.10.2007

TRAN

25.10.2007

 

Nezaujaté stanovisko

Datum rozhodnutí

TRAN

24.10.2007

 

 

 

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Anja Weisgerber

21.11.2007

 

 

Projednání ve výboru

27.2.2008

25.3.2008

6.5.2008

 

Datum přijetí

27.5.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

37

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Graf Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Jan Cremers, Wolf Klinz, Manuel Medina Ortega, Gary Titley, Anja Weisgerber

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Elisabeth Morin, Nicolae Vlad Popa