SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s vodíkovým pohonom, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES

30.5.2008 - (KOM(2007)0593 – C6‑0342/2007 – 2007/0214(COD)) - ***I

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajkyňa: Anja Weisgerber

Postup : 2007/0214(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0201/2008
Predkladané texty :
A6-0201/2008
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s vodíkovým pohonom, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES

(KOM(2007)0593 – C6‑0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0593),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0342/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6‑0201/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Na základe žiadosti Európskeho parlamentu sa do právnych predpisov EÚ o motorových vozidlách zaviedol nový regulačný prístup. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť iba základné ustanovenia týkajúce sa požiadaviek na typové schvaľovanie vodíkových systémov a komponentov, zatiaľ čo technické špecifikácie by sa mali ustanoviť vo vykonávacích opatreniach prijatých v rámci postupov komitológie.

(3) Na základe žiadosti Európskeho parlamentu sa do právnych predpisov EÚ o motorových vozidlách zaviedol nový regulačný prístup. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť iba základné ustanovenia týkajúce sa požiadaviek na typové schvaľovanie vodíkových systémov a komponentov, zatiaľ čo technické špecifikácie by sa mali ustanoviť vo vykonávacích opatreniach prijatých v rámci postupu komitológie za účasti Európskeho parlamentu.

Odôvodnenie

Účasť Európskeho parlamentu musí byť zabezpečená aj v rámci nového regulačného prístupu, v prípade ktorého sa v nariadení stanovia iba základné požiadavky, pričom technické podrobnosti sa stanovia neskôr vo vykonávacích opatreniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) V odvetví dopravy by sa mal dosiahnuť zvýšený podiel vozidiel šetrných k životnému prostrediu a malo by sa vyvinúť dodatočné úsilie na umiestnenie väčšieho počtu týchto vozidiel na trh. Zavedením vozidiel s alternatívnymi palivami možno dosiahnuť významné zlepšenie kvality mestského ovzdušia.

(4) V odvetví dopravy by sa mal dosiahnuť zvýšený podiel vozidiel šetrných k životnému prostrediu a malo by sa vyvinúť dodatočné úsilie na umiestnenie väčšieho počtu týchto vozidiel na trh. Zavedením vozidiel s alternatívnymi palivami možno dosiahnuť významné zlepšenie kvality mestského ovzdušia a tým aj stavu verejného zdravia.

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť tiež zlepšenie verejného zdravia, ktoré sa dá dosiahnuť zavedením vozidiel na alternatívne palivá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Vodík sa pokladá za čistý spôsob pohonu vozidiel, keďže vozidlá poháňané vodíkom neprodukujú znečisťujúce látky založené na uhlíku ani emisie skleníkových plynov z výfuku. Mala by sa však venovať pozornosť tomu, aby sa vodíkové palivo produkovalo udržateľným spôsobom, aby celková rovnováha životného prostredia pri zavedení vodíka ako paliva pre motorové vozidlá bola pozitívna.

(5) Vodík sa pokladá za čistý spôsob pohonu vozidiel budúcnosti na ceste k hospodárstvu bez znečisťujúcich látok, ktoré sa zakladá na recyklácii, keďže vozidlá poháňané vodíkom neprodukujú znečisťujúce látky založené na uhlíku ani emisie skleníkových plynov z výfuku. Vodík je však nosičom, a nie zdrojom energie. Prínos vodíkového pohonu z hľadiska klímy teda závisí od toho, z akého zdroja sa vodík získava. Musí sa preto venovať pozornosť tomu, aby sa vodíkové palivo produkovalo udržateľným spôsobom, aby celková rovnováha životného prostredia pri zavedení vodíka ako paliva pre motorové vozidlá bola pozitívna.

Odôvodnenie

Vodík popri biopalivách a elektrickej energii predstavuje jedno zo sľubných alternatívnych, nefosílnych palív v oblasti dopravy. Vozidlá na vodíkový pohon môžu prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia najmä v mestách. Potenciál vozidiel na vodíkový pohon pri znižovaní emisií CO2 z osobných automobilov však závisí od toho, akým spôsobom sa použitý vodík vyrobil.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) V konečnej správe skupiny na vysokej úrovni CARS 211 sa uvádza, že „snahy o zintenzívnenie medzinárodnej harmonizácie predpisov o motorových vozidlách by sa mali v oprávnených prípadoch zachovať s cieľom zahrnúť kľúčové trhy s motorovými vozidlami a rozšíriť harmonizáciu na oblasti, na ktoré sa ešte nevzťahuje, a to predovšetkým v rámci dohôd EHK OSN z rokov 1958 a 1998“. V súlade s týmto odporúčaním by mala Komisia pod záštitou EHK OSN pokračovať v podpore stanovovania medzinárodne harmonizovaných požiadaviek na motorové vozidlá. Najmä v prípade prijatia globálneho technického nariadenia (GTN) o vozidlách na vodíkový pohon a palivové články by Komisia mala zvážiť možnosť prispôsobenia požiadaviek tohto nariadenia požiadavkám GTN.

 

1http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport.pdf

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5b) Vodíkové zmesi by sa mohli používať ako prechodné palivo na uľahčenie uvedenia vozidiel na vodíkový pohon na trh v krajinách, kde existuje dobrá infraštruktúra na distribúciu zemného plynu. Komisia by preto mala vypracovať požiadavky týkajúce sa používania zmesí vodíka a zemného plynu/biometánu, predovšetkým pomeru vodíka a plynu v zmesi, ktorý zohľadňuje technickú realizovateľnosť a prínosy pre životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) V budúcnosti by vozidlá na vodíkový pohon mali byť poháňané čistým vodíkom vyrobeným v čo najvyššej možnej miere z obnoviteľných zdrojov energie. Využívanie zmesí vodíka a zemného plynu/biometánu na pohon vozidiel musí byť len prechodným technologickým riešením.

Odôvodnenie

Pri spaľovaní zemného plynu vznikajú emisie znečisťujúcich látok. Preto je využívanie zemného plynu len prechodným technologickým riešením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Väčšina výrobcov významne investuje do vývoja vodíkovej technológie a už začala umiestňovať takéto vozidlá na trh. Je pravdepodobné, že v budúcich rokoch sa podiel vozidiel s vodíkovým pohonom na celkovom vozovom parku zvýši. Preto je potrebná špecifikácia spoločných požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti takýchto vozidiel.

(8) Väčšina výrobcov významne investuje do vývoja vodíkovej technológie a už začala umiestňovať takéto vozidlá na trh. Je pravdepodobné, že v budúcich rokoch sa podiel vozidiel na vodíkový pohon na celkovom vozovom parku zvýši. Preto je potrebná špecifikácia spoločných požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti takýchto vozidiel. Keďže pri vývoji vozidiel na vodíkový pohon uplatňujú výrobcovia sčasti rôzne prístupy, je potrebná technologicky neutrálna špecifikácia požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti.

Odôvodnenie

Toto nariadenie o typovom schvaľovaní musí umožňovať ďalší vývoj všetkých technológií vodíkového pohonu motorových vozidiel. Trh ukáže, ktorá technológia sa nakoniec presadí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Vzhľadom na vlastnosti paliva si vozidlá s vodíkovým pohonom môžu vyžadovať osobitný prístup zo strany záchranných služieb. Preto je potrebné ustanoviť požiadavky na označovanie vozidiel s cieľom informovať tieto služby o type paliva, ktoré je uskladnené vo vozidle.

 

(11) Vzhľadom na vlastnosti paliva si vozidlá na vodíkový pohon môžu vyžadovať osobitný prístup zo strany záchranných služieb. Preto je potrebné ustanoviť požiadavky na jasnú a rýchlu identifikáciu týchto vozidiel s cieľom informovať tieto služby o type paliva, ktoré je uskladnené vo vozidle. Identifikácia však nesmie viesť k stigmatizácii vozidiel na vodíkový pohon.

 

Odôvodnenie

V prípade nehody nehrozí pri vodíkom poháňaných vozidlách väčšie riziko ako pri vozidlách využívajúcich fosílne palivá. Je preto potrebné predchádzať tomu, aby sa vozidlá na vodíkový pohon v prípade nehody neodôvodnene považovali za mimoriadne nebezpečné. Záchranným službám by sa však malo umožniť identifikovať pohon vozidla, a to spočiatku formou nenápadného, nestigmatizujúceho označenia a z dlhodobého hľadiska prostredníctvom elektronického volania (e-call – automatický signál osobného automobilu v prípade nehody) alebo centrálnej databázy (súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 4).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) Vozidlá na vodíkový pohon môžu mať úspech na trhu iba vtedy, ak bude v Európe existovať dostatočná infraštruktúra čerpacích staníc. Komisia by mala preskúmať vhodné opatrenia s cieľom podporiť vybudovanie celoeurópskej siete čerpacích staníc pre vozidlá na vodíkový pohon.

Odôvodnenie

Bez dostatočnej infraštruktúry čerpacích staníc nemôžu byť vozidlá na vodíkový pohon úspešné. Je teda potrebné podporovať napríklad činnosti v rámci 7. rámcového programu EÚ pre výskum alebo spoločnej technologickej iniciatívy (Joint Technology Initiative), aby existujúce rozdielne postupy členských štátov pri schvaľovaní vodíkových čerpacích staníc nebránili v budovaní celoeurópskej siete čerpacích staníc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 14b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14b) Inovatívne malé vozidlá, označované podľa právnych predpisov ES o typovom schvaľovaní ako vozidlá kategórie L, sa považujú za priekopníkov používania vodíka ako paliva. Zavádzanie vodíka v prípade týchto vozidiel si totiž vyžaduje menšie úsilie, pretože technické ťažkosti a rozsah požadovaných investícií nie sú také vysoké ako u bežných vozidiel. Komisia by mala najneskôr do 1. januára 2010 vyhodnotiť možnosť regulovať typové schvaľovanie vozidiel na vodíkový pohon, ktoré patria do kategórie L.

Odôvodnenie

Motorky (vozidlá kategórie L) sú priekopníkmi používania vodíka ako paliva. Je preto nutné, aby sa pri vypracúvaní nariadenia ES o vozidlách na vodíkov pohon vzali do úvahy aj tieto vozidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 ‑ bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) „vozidlo s vodíkovým pohonom“ je akékoľvek motorové vozidlo, ktoré používa čistý vodík alebo zmes vodíka a zemného plynu ako palivo na pohon vozidla;

(1) „vozidlo na vodíkový pohon“ je akékoľvek motorové vozidlo, ktoré na svoj pohon ako palivo používa vodík;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobcovia preukážu, že všetky nové vozidlá s vodíkovým pohonom, ktoré sa predávajú, registrujú alebo uvádzajú do prevádzky na území Spoločenstva, a všetky vodíkové komponenty alebo vodíkové systémy, ktoré sa predávajú alebo uvádzajú do prevádzky na území Spoločenstva, sú typovo schválené v súlade s týmto nariadením.

1. Výrobcovia preukážu, že všetky nové vozidlá na vodíkový pohon, ktoré sa predávajú, registrujú alebo uvádzajú do prevádzky na území Spoločenstva, a všetky vodíkové komponenty alebo vodíkové systémy, ktoré sa predávajú alebo uvádzajú do prevádzky na území Spoločenstva, sú typovo schválené v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

Odôvodnenie

Vyrobené vozidlá musia byť po technickej stránke v súlade nielen s týmto nariadením, ale samozrejme aj s požiadavkami tzv. vykonávacieho nariadenia, ktoré sa k tomuto nariadeniu vypracuje a ktoré bude obsahovať podrobnejšie technické požiadavky na vozidlá a ich vodíkové systémy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na účely typového schvaľovania vozidiel výrobcovia vybavia vozidlá s vodíkovým pohonom vodíkovými komponentmi a systémami, ktoré sú vyskúšané a inštalované v súlade s týmto nariadením.

2. Na účely typového schvaľovania vozidiel výrobcovia vybavia vozidlá s vodíkovým pohonom vodíkovými komponentmi a systémami, ktoré sú vyskúšané a inštalované v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na účely typového schvaľovania komponentov a systémov výrobcovia zabezpečia, aby vodíkové komponenty a systémy boli skúšané v súlade s týmto nariadením.

3. Na účely typového schvaľovania komponentov a systémov výrobcovia zabezpečia, aby vodíkové komponenty a systémy boli skúšané v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Výrobcovia poskytnú informácie o pravidelných kontrolách vodíkových systémov a komponentov počas obdobia životnosti vozidla.

5. Výrobcovia poskytnú informácie na kontrolu vodíkových systémov a komponentov počas obdobia životnosti vozidla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) vodíkové komponenty a systémy počas svojej životnosti znášali očakávané teploty a tlaky;

(d) vodíkové komponenty a systémy počas svojej predpokladanej životnosti znášali očakávané teploty a tlaky;

Odôvodnenie

Je lepšie presnejšie charakterizovať dobu životnosti vodíkových komponentov a systémov doplnením slova „predpokladanej“ (doby životnosti).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Zabezpečí sa podrobný opis všetkých hlavných materiálových vlastností a tolerancií použitých pri návrhu zásobníka vrátane výsledkov testov, ktorým bol materiál podrobený.

3. (Netýka sa slovenského znenia.)

Odôvodnenie

Ide len o spresnenie výrazu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 8 - odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Použitie zmesi plynného vodíka a zemného plynu ako paliva je povolené.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto zmena je potrebná ako dôsledok pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k definícii vozidla s vodíkovým pohonom v článku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 9 - odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Použitie zmesi plynného vodíka a zemného plynu ako paliva je povolené.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto zmena je potrebná ako dôsledok pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k definícii vozidla s vodíkovým pohonom v článku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S účinnosťou od dátumu uvedeného v druhom odseku článku 15 vnútroštátne orgány z dôvodov súvisiacich s vodíkovým pohonom odmietnu udelenie typového schválenia ES alebo národného typového schválenia nových typov vozidiel alebo odmietnu udelenie typového schválenia ES komponentu alebo národného typového schválenia nových typov vodíkových komponentov alebo systémov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení.

1. S účinnosťou od dátumu uvedeného v druhom odseku článku 15 vnútroštátne orgány z dôvodov súvisiacich s vodíkovým pohonom odmietnu udelenie typového schválenia ES alebo národného typového schválenia nových typov vozidiel alebo odmietnu udelenie typového schválenia ES komponentu alebo národného typového schválenia nových typov vodíkových komponentov, alebo systémov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení a s jeho vykonávacími opatreniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S účinnosťou od [dátum, 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti] vnútroštátne orgány nebudú považovať osvedčenia o zhode v prípade nových vozidiel, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení, za platné na účely článku 26 smernice 2007/46/ES z dôvodov súvisiacich s vodíkovým pohonom a zakážu registráciu, predaj a uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky a v prípade nových vodíkových komponentov alebo systémov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení, zakážu ich predaj alebo uvedenie do prevádzky.

2. S účinnosťou od [dátum, 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti] vnútroštátne orgány nebudú považovať osvedčenia o zhode v prípade nových vozidiel, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení a v jeho vykonávacích opatreniach, za platné na účely článku 26 smernice 2007/46/ES z dôvodov súvisiacich s vodíkovým pohonom a zakážu registráciu, predaj a uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky a v prípade nových vodíkových komponentov alebo systémov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení a v jeho vykonávacích opatreniach, zakážu ich predaj alebo uvedenie do prevádzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2 tohto článku a za podmienky nadobudnutia účinnosti vykonávacích opatrení prijatých podľa článku 12 ods. 1, ak o to výrobca požiada, vnútroštátne orgány nesmú z dôvodov súvisiacich s vodíkovým pohonom odmietnuť udelenie typového schválenia ES alebo vnútroštátneho typového schválenia pre nový typ vozidla alebo nový typ vodíkového komponentu alebo systému alebo zakázať registráciu, predaj alebo uvádzanie nového vozidla do prevádzky alebo zakázať predaj alebo uvedenie nového vodíkového komponentu alebo systému do prevádzky, ak je príslušné vozidlo, komponent alebo systém v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení.

3. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2 tohto článku a za podmienky nadobudnutia účinnosti vykonávacích opatrení prijatých podľa článku 12 ods. 1, ak o to výrobca požiada, vnútroštátne orgány nesmú z dôvodov súvisiacich s vodíkovým pohonom odmietnuť udelenie typového schválenia ES alebo vnútroštátneho typového schválenia pre nový typ vozidla alebo typového schválenia ES pre nový typ vodíkového komponentu alebo systému alebo zakázať registráciu, predaj alebo uvádzanie nového vozidla do prevádzky alebo zakázať predaj alebo uvedenie nového vodíkového komponentu alebo systému do prevádzky, ak je príslušné vozidlo, komponent alebo systém v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení a v jeho vykonávacích opatreniach.

Odôvodnenie

Doplnenie „vykonávacích opatreniach“ vychádza z rovnakej zásady ako pri článku ods. 1. Čo sa týka „typového schválenia ES“, ide o zosúladenie textu s predchádzajúcimi odsekmi: ak sa uvádza, že ide o typové schválenie ES nového typu vozidla, musí ísť aj o typové schválenie ES nového typu vodíkového komponentu alebo systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES prijíma Komisia tieto vykonávacie opatrenia:

1. Komisia prijíma tieto vykonávacie opatrenia:

(a) správne opatrenia na typové schválenie vozidiel ES, pokiaľ ide o vodíkový pohon, a na typové schválenie vodíkových komponentov a systémov;

(a) správne opatrenia na typové schválenie vozidiel ES, pokiaľ ide o vodíkový pohon, a na typové schválenie vodíkových komponentov a systémov;

(b) informácie poskytované výrobcami na účely typového schválenia a pravidelných kontrol uvedených v článku 4 ods. 4 a 5;

(b) informácie poskytované výrobcami na účely typového schválenia a pravidelných kontrol uvedených v článku 4 ods. 4 a 5;

(c) podrobné pravidlá skúšobného postupu uvedené v prílohách II až V;

(c) podrobné pravidlá skúšobného postupu uvedené v prílohách II až V;

(d) podrobné predpisy pre vodíkové komponenty a systémy uvedené v prílohe VI;

(d) podrobné predpisy pre vodíkové komponenty a systémy uvedené v prílohe VI, najmä v súvislosti s jasnou a rýchlou identifikáciou vozidiel pre záchranné služby podľa bodu 15 tejto prílohy;

(e) požiadavky na bezpečné a spoľahlivé fungovanie vodíkových komponentov a systémov, ako sú uvedené v článku 5.

(e) požiadavky na bezpečné a spoľahlivé fungovanie vodíkových komponentov a systémov, ako sú uvedené v článku 5.

 

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 40 ods. 2 smernice 2007/46/ES.

Odôvodnenie

Ide o potrebné spresnenie, pretože vykonávacie opatrenia sa musia prijímať v súlade s rámcovou smernicou 2007/46/ES, ktorá je základným dokumentom na typové schvaľovanie všetkých vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES môže Komisia prijať tieto vykonávacie opatrenia:

2. Komisia môže prijať tieto vykonávacie opatrenia:

(a) osobitné technické požiadavky na uplatňovanie článku 8 ods. 4 a článku 9 ods. 2;

(a) osobitné technické požiadavky na uplatňovanie článku 8 ods. 4 a článku 9 ods. 2;

(b) špecifikáciu požiadaviek týkajúcich sa:

(b) špecifikáciu požiadaviek týkajúcich sa:

 

používania čistého vodíka alebo zmesi vodíka a zemného plynu/biometánu;

nových foriem uskladnenia alebo používania vodíka;

nových foriem uskladnenia alebo používania vodíka;

ochrany vozidla pred nárazom;

ochrany vozidla pred nárazom vzhľadom na integritu vodíkových komponentov a systémov;

integrovaného systému bezpečnostných požiadaviek zahŕňajúceho minimálne zistenie netesnosti a požiadaviek súvisiacich s čistiacim plynom;

integrovaného systému bezpečnostných požiadaviek zahŕňajúceho minimálne zistenie netesnosti a požiadaviek súvisiacich s čistiacim plynom;

elektrickej izolácie a elektrickej bezpečnosti;

elektrickej izolácie a elektrickej bezpečnosti;

 

 

(c) ostatných opatrení potrebných na uplatňovanie tohto nariadenia.

(c) ostatných opatrení potrebných na uplatňovanie tohto nariadenia.

 

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 40 ods. 2 smernice 2007/46/ES.

Odôvodnenie

Je potrebné spresnenie, pretože vykonávacie opatrenia sa musia prijímať v súlade s rámcovou smernicou 2007/46/ES, ktorá je základným dokumentom na typové schvaľovanie všetkých vozidiel. Vkladá sa osobitná požiadavka na čistý vodík alebo jeho zmes so zemným plynom alebo biometánom, ktorá bola vypustená z článku 3 ods. 1, pretože sem – do vykonávacích opatrení – je zaradenie tohto spresnenia logickejšie. To isté platí o vložení odkazu o integrite vodíkových komponentov v súvislosti s ochranou pri náraze. Označovanie vozidla sem patrí ako dôležitý prvok identifikácie vozidla s vodíkovými komponentmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú ustanovenia o sankciách uplatniteľných za porušenie ustanovení tohto nariadenia výrobcami a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do [dátum, 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a bezodkladne jej oznámia prípadné následné zmeny a doplnenia, ktoré sa ich budú týkať.

1. Členské štáty prijmú ustanovenia o sankciách uplatniteľných za porušenie ustanovení tohto nariadenia a jeho vykonávacích opatrení výrobcami a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do [ dátum, 18 mesiacov po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia ] a bezodkladne jej oznámia prípadné následné zmeny a doplnenia, ktoré sa ich budú týkať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto vodíkové komponenty podliehajú typovému schváleniu:

Tieto vodíkové komponenty, ak sú nainštalované, podliehajú typovému schváleniu:

Odôvodnenie

Text je presnejší a oveľa jasnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – nadpis (a) – bod 10a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) detekčné senzory na zistenie úniku vodíka.

Odôvodnenie

Senzory logicky patria do tejto skupiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha 1 – nadpis (b) – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) komponenty určené na používanie stlačeného (plynného) vodíka:

(b) komponenty určené na používanie stlačeného (plynného) vodíka pri nominálnom pracovnom tlaku nad 3,0 MPa:

Odôvodnenie

Obmedzenie povinnosti typovo schvaľovať len komponenty pracujúce so stlačeným (plynným) vodíkom pod  tlakom vyšším než 3 MPa je rozumné, pretože tak nemôže dôjsť k nedorozumeniam so schvaľovaním súčastí, ktoré sú vystavované nižšiemu tlaku a ktorých schvaľovanie by zbytočne komplikovalo schvaľovací proces [a ktoré patria do odseku a), ktorý sa týka súčastí pre kvapalný vodík].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – nadpis (b) – bod 15a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15a) detekčné senzory na zistenie úniku vodíka.

Odôvodnenie

Senzory logicky patria do tejto skupiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha II – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) Skúška maximálnej úrovne naplnenia: Cieľom tejto skúšky je preukázať, že úroveň vodíka počas dopĺňania nikdy nespôsobí otvorenie zariadení na odľahčenie tlaku.

(c) Skúška maximálnej úrovne naplnenia: Cieľom tejto skúšky je preukázať, že systém, ktorý zabraňuje preplneniu zásobníka, riadne funguje a že úroveň vodíka počas dopĺňania nikdy nespôsobí otvorenie zariadení na odľahčenie tlaku.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je upresnenie, že ide predovšetkým o správne fungovanie systému, ktorý zabraňuje preplneniu – iba keď správne pracuje, nemôže hladina vodíka pri plnení spôsobiť otvorenie poistných ventilov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha III ‑ písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) Skúška odolnosti: Cieľom tejto skúšky je dokázať, že vodíkové komponenty sú schopné nepretržitej spoľahlivej prevádzky. Skúška sa skladá z vykonania stanoveného počtu skúšobných cyklov na vodíkovom komponente pri rozličných teplotách a tlakových podmienkach. Skúšobný cyklus znamená normálnu prevádzku (t. j. jedno otvorenie a zatvorenie) vodíkového komponentu.

(c) Skúška odolnosti: Cieľom tejto skúšky je dokázať, že vodíkové komponenty sú schopné nepretržitej spoľahlivej prevádzky. Skúška sa skladá z vykonania stanoveného počtu skúšobných cyklov na vodíkovom komponente pri stanovených teplotných a tlakových podmienkach. Skúšobný cyklus znamená normálnu prevádzku (t. j. jedno otvorenie a zatvorenie) vodíkového komponentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha VI – bod 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. V prípade nehody automatický uzatvárací ventil preruší tok plynu zo zásobníka.

Odôvodnenie

Je vhodné zaradiť sem automatický uzatvárací ventil, pretože v prípade nehody je určite potrebné, aby sa tok plynu zo zásobníka prerušil.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha VI – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. Vodíkový komponent, z ktorého by mohol unikať vodík do priestoru pre cestujúcich alebo do batožinového priestoru alebo do iného neventilovaného priestoru musí byť uzavretý plynotesným krytom alebo rovnocenným spôsobom, ako je to stanovené vo vykonávacích právnych predpisoch.

13. Vodíkový komponent, z ktorého by mohol unikať vodík do priestoru pre cestujúcich alebo do batožinového priestoru alebo do iného neventilovaného priestoru musí byť uzavretý plynotesným krytom alebo rovnocenným spôsobom.

Odôvodnenie

V žiadnom inom bode v prílohe č. VI tento odkaz nie je, čo je logické, pretože v článku 12 ods. 1 písm. d) je stanovené, že pre celú prílohu VI sa prijmú opatrenia, a po druhé, objavuje sa výraz „vykonávacích právnych predpisoch“, hoci všade inde sa hovorí o „opatreniach“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Príloha VI – bod 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je možné použiť nálepky na informovanie záchranných služieb, že vo vozidle sa využíva kvapalný alebo stlačený (plynný) vodík.

 

(15) Záchranné služby musia mať možnosť identifikovať vodíkový pohon vozidla.

 

Odôvodnenie

V prípade nehody nehrozí pri vodíkom poháňaných vozidlách väčšie riziko ako pri vozidlách využívajúcich fosílne palivá. Je preto potrebné predchádzať tomu, aby sa vozidlá na vodíkový pohon v prípade nehody neodôvodnene považovali za mimoriadne nebezpečné. Záchranným službám by sa však malo umožniť identifikovať pohon vozidla, a to spočiatku formou nenápadného, nestigmatizujúceho označenia a z dlhodobého hľadiska prostredníctvom elektronického volania (e-call – automatický signál osobného automobilu v prípade nehody) alebo centrálnej databázy (súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 4).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha VII – bod 7 - úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. V prílohe XI, príloha 4, v bode 62 sa do tabuľky dopĺňa tento nový riadok:

7. V prílohe XI, doplnok 5, v bode 62 sa do tabuľky dopĺňa tento nový riadok:

 

 

 

 

 

 

 

 

Odôvodnenie

V prílohe VII sa v bode 7 nesprávne uvádza odkaz na prílohu XI, doplnok 4.

Správne je doplnok 5, ktorá sa v smernici 2007/46/ES týka samohybných žeriavov.

ODÔVODNENIE

Cieľom tohto návrhu nariadenia je po prvýkrát stanoviť harmonizované technické požiadavky pre schvaľovanie motorových vozidiel na vodíkový pohon. Je potrebné zaviesť celoeurópske kritériá schvaľovania vozidiel na vodíkový pohon, aby bolo možné zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu a zároveň poskytnúť vysoký stupeň bezpečnosti obyvateľstva a ochrany životného prostredia. V súčasnosti právne predpisy Európskeho spoločenstva týkajúce sa typového schvaľovania nezahŕňajú vozidlá na vodíkový pohon. Členské štáty môžu preto poskytovať jednotlivé schválenia bez zavádzania právnych predpisov. V prípade takéhoto postupu schvaľovania existuje riziko, že každý členský štát by stanovil vlastné podmienky schvaľovania a že by sa mohlo narušiť fungovanie vnútorného trhu. To by malo za následok zvýšenie nákladov pre výrobcov a možný dosah na bezpečnosť a zároveň by to predstavovalo zásadnú prekážku v rozvoji vodíkovej technológie v EÚ. Spravodajkyňa preto považuje návrh Komisie za dôležitý krok smerom k alternatívnym palivám v oblasti dopravy.

V ďalších častiach sveta, napríklad v hospodárskom priestore USA a Ázie, sa takisto pracuje na vývoji motorových vozidiel na vodíkový pohon, pričom aj tu sa rieši otázka schvaľovania. Rokovania Európskej únie na medzinárodnej úrovni s cieľom dosiahnuť podmienky schvaľovania platné na celom svete však budú ešte dlhší čas prebiehať. Nariadenie EÚ o schvaľovaní by pritom mohlo byť smerodajným aj pre medzinárodné postupy schvaľovania.

Vodík patrí popri biopalivách a elektrickej energii k najsľubnejším palivám v EÚ, ktoré by v budúcnosti mali nahradiť ropu v sektore dopravy a znížiť znečistenie ovzdušia a emisie CO2 z dopravy. Vodík je ako nosič energie univerzálne použiteľný, dá sa vyrobiť z rôznych zdrojov najrozličnejšími spôsobmi, prepravovať a uskladňovať. Môže viesť k uvedeniu obnoviteľných energií na trh, ale takisto je možná aj jeho integrácia do tradičného systému. V dôsledku týchto vlastností je vodík zaujímavou alternatívou práve v oblasti dopravy.

Zároveň sa aj naďalej objavujú kritické názory, podľa ktorých je úžitok vodíka pre životné prostredie sporný, pretože vodík je nosičom, ale nie zdrojom energie. Bez ohľadu na to, či súhlasíme s takýmito pochybnosťami, čo sa týka vodíku ako nosiča energie, tieto obavy podľa názoru spravodajkyne nie sú argumentom proti predkladanému nariadeniu o schvaľovaní ako takému. V dôsledku nespornej flexibility vodíka ako spôsobu pohonu v oblasti dopravy je vodík osobitne v sektore automobilov technológiou, ktorej vývoj by sa mal umožniť. Ďalší vývoj ukáže, či sa v budúcnosti budú môcť na trhu presadiť vozidlá na vodíkový pohon alebo budú mať úspech iné technológie. Pravidlá schvaľovania, ktoré budú jednotné v celej EÚ, sú však minimálnym predpokladom pre možnosť uvádzania vozidiel na vodíkový pohon na trh. Musíme otvoriť dvere takejto možnosti.

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že úspešné uvedenie vozidiel na vodíkový pohon na európsky trh závisí aj od toho, či bude možné včas vybudovať primeranú sieť vodíkových čerpacích staníc. Rozsah pôsobnosti nariadenia by sa okrem toho mal rozšíriť na dvojkolesové vozidlá. Spravodajkyňa sa navyše zasadzuje za to, aby sa záchranným službám umožnilo identifikovať vodíkový pohon vozidiel. V tejto súvislosti existujú okrem označenia, ktoré sa má spočiatku používať, aj rôzne dlhodobo využiteľné možnosti. Patrí k nim napríklad elektronické volanie (e-call – automatické vyslanie signálu z osobného automobilu záchranným službám v prípade nehody) alebo centrálna databáza, v ktorej sa zhromažďujú technické údaje konkrétneho vozidla nezávisle od jeho majiteľa. K údajom z databázy majú v prípade nehody prístup záchranné služby. Uvedené možnosti identifikácie sú už v súčasnosti technicky uskutočniteľné, zatiaľ chýba len príslušná infraštruktúra.

Pre vybudovanie trvalo udržateľnej energetiky, ktorá sa opiera o ekologické a obnoviteľné energie, má zavedenie nefosílnych palív v individuálnej doprave veľký význam. Dôvodom je okrem iného aj skutočnosť, že pri súkromnom používaní automobilu bude občan na základe vlastnej skúsenosti denne spoznávať nielen možnosti, ale aj hranice vodíkovej technológie. Súčasná diskusia o trvalo udržateľnej výrobe biopalív navyše ukazuje, že sa nemôžeme zriecť ďalších nových a trvalo udržateľných technológií v oblasti dopravy. Je preto dôležité, aby sa týmto nariadením vytvorili nevyhnutné predpoklady pre schvaľovanie na celoeurópskej úrovni v prípade vozidiel s alternatívnym spôsobom pohonu na vodík.

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (21.5.2008)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o  typovom schvaľovaní motorových vozidiel s vodíkovým pohonom, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES
(KOM(2007)0593 – C6‑0342/2007 – 2007/0214(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Alojz Peterle

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) V odvetví dopravy by sa mal dosiahnuť zvýšený podiel vozidiel šetrných k životnému prostrediu a malo by sa vyvinúť dodatočné úsilie na umiestnenie väčšieho počtu týchto vozidiel na trh. Zavedením vozidiel s alternatívnymi palivami možno dosiahnuť významné zlepšenie kvality mestského ovzdušia.

(4) V odvetví dopravy by sa mal dosiahnuť zvýšený podiel vozidiel šetrných k životnému prostrediu a malo by sa vyvinúť dodatočné úsilie na umiestnenie väčšieho počtu týchto vozidiel na trh. Zavedením vozidiel využívajúcich alternatívne palivá možno dosiahnuť významné zlepšenie kvality mestského ovzdušia a tým aj stav verejného zdravia.

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť tiež zlepšenie verejného zdravia, ktoré sa dá dosiahnuť zavedením vozidiel na alternatívne palivá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a) V záverečnej správe1 o CARS21 (Konkurencieschopnom automobilovom regulačnom systéme pre 21. storočie) sa uvádza, že „snahy o zintenzívnenie medzinárodnej harmonizácie predpisov o motorových vozidlách by sa mali v oprávnených prípadoch zachovať s cieľom zahrnúť kľúčové trhy s motorovými vozidlami a rozšíriť harmonizáciu na oblasti, na ktoré sa ešte nevzťahuje, a to predovšetkým v rámci dohôd EHK OSN z rokov 1958 a 1998“. V súlade s týmto odporúčaním by mala Komisia pod záštitou EHK OSN pokračovať v podpore stanovovania medzinárodne harmonizovaných požiadaviek na motorové vozidlá. Najmä v prípade prijatia globálneho technického nariadenia (GTN) o vozidlách na vodíkový pohon a palivové články by Komisia mala zvážiť možnosť prispôsobenia požiadaviek tohto nariadenia požiadavkám GTN.

 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport.pdf

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6b) Vodíkové zmesi by sa mohli používať ako prechodné palivo na uľahčenie uvedenia vozidiel na vodíkový pohon na trh v krajinách, kde existuje dobrá infraštruktúra na distribúciu zemného plynu. Komisia by preto mala vypracovať pravidlá používania zmesí vodíka a zemného plynu/biometánu, najmä pravidlá zmesového pomeru vodíka a plynu, pri zohľadnení technickej uskutočniteľnosti a prínosu pre životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

7a) V budúcnosti by vozidlá na vodíkový pohon mali byť poháňané čistým vodíkom vyrobeným v čo najvyššej možnej miere z obnoviteľných zdrojov energie. Využívanie zmesí vodíka a zemného plynu/biometánu na pohon vozidiel musí byť len prechodným technologickým riešením.

Odôvodnenie

Pri spaľovaní zemného plynu vznikajú emisie znečisťujúcich látok. Preto je využívanie zemného plynu len prechodným technologickým riešením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

7b) Vozidlá na vodíkový pohon môžu na európskom trhu uspieť, len ak bude v Európe existovať štandardizovaná infraštruktúra čerpacích staníc. Komisia by mala preskúmať vhodné opatrenia na podporu štandardizovaného čerpacieho systému na účely celoeurópskej siete čerpacích staníc pre vozidlá na vodíkový pohon.

Odôvodnenie

Problém čerpacích staníc na zemný plyn spočíva v tom, že čerpacie systémy fungujú v rôznych členských štátoch inak. Preto treba od začiatku, keď sa vodíkové čerpacie stanice budú pripravovať, zabezpečiť, aby sa v celej Európe používal rovnaký čerpací systém pre vozidlá na vodíkový pohon.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) „vozidlo s vodíkovým pohonom“ je akékoľvek motorové vozidlo, ktoré používa čistý vodík alebo zmes vodíka a zemného plynu ako palivo na pohon vozidla;

(1) „vozidlo na vodíkový pohon“ je akékoľvek motorové vozidlo, ktoré používa vodík ako palivo na pohon vozidla;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Použitie zmesi plynného vodíka a zemného plynu ako paliva je povolené.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto zmena je potrebná ako dôsledok pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k definícii vozidla s vodíkovým pohonom v článku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Použitie zmesi plynného vodíka a zemného plynu ako paliva je povolené.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto zmena je potrebná ako dôsledok pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k definícii vozidla s vodíkovým pohonom v článku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 12 ‑ odsek 2 ‑ písmeno b ‑ zarážka -1 (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– používania čistého vodíka alebo zmesi vodíka a zemného plynu/biometánu;

POSTUP

Názov

Typové schvaľovanie vozidiel s vodíkovým pohonom

Referenčné čísla

KOM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD)

Gestorský výbor

IMCO

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

25.10.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Alojz Peterle

20.12.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.4.2008

 

 

 

Dátum prijatia

6.5.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

51

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Christofer Fjellner, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Alojz Peterle, Bart Staes, Lambert van Nistelrooij

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Armando França

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (8.5.2008)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s vodíkovým pohonom, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES
(KOM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Vladimír Remek

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Stanovovať pravidlá na konštrukciu motorových vozidiel poháňaných vodíkom sa môže v súčasnosti zdať ako predbiehanie budúcnosti. Ale práve preto, že už sa objavujú prvé takéto vozidlá, je nanajvýš správne a rozumné v predstihu dať tejto problematike potrebný rámec. Je tiež povzbudivé, že tento rámec prichádza najprv ako celoeurópsky koncept – umožňuje teda uplatňovať pravidlá pri vznikajúcich technických zariadeniach, a nie naopak, keď býva často problematické zjednocovať už existujúce koncepty pod jednu „celoeurópsku strechu“ pravidiel a regulačných ustanovení.

Z tohto hľadiska je teda iniciatíva nanajvýš pozitívna. Keďže uplatňovanie tejto relatívne novej technológie v praxi môže sprevádzať rad bezpečnostných problémov, je potrebné zaistiť, aby vodíkové systémy poskytovali rovnakú úroveň bezpečnosti ako tradičné pohonné technológie. Použitie vodíka (ktorý sa nepovažuje za zdroj energie, ale za sľubný energetický nosič) v cestných vozidlách predstavuje riešenie mimoriadne priaznivé pre životné prostredie. Prináša nulové emisie zlúčenín uhlíka a skleníkových plynov, a preto je žiaduce zvýšiť podiel takto poháňaných vozidiel na cestách, v neposlednom rade zlepšením dôvery verejnosti v túto novú technológiu. Okrem toho je rovnako žiaduce určiť na schvaľovanie takýchto vozidiel legislatívny rámec, ktorý doteraz v Spoločenstve neexistuje. Pritom niektoré firmy už „vodíkové“ vozidlá ako prototypy vyrobili alebo ich dokonca uvádzajú na trh (napr. malý počet autobusov na palivové články). Je potrebné takisto pripomenúť, že nemalé aktivity v tejto oblasti už možno pozorovať v USA, Japonsku i Kórei, takže EÚ prichádza s navrhovaným dokumentom vzhľadom na udržanie konkurencieschopnosti ešte relatívne včas.

Predkladanému návrhu predchádzal rad odborných diskusií v Európskej komisii i medzi ďalšími zúčastnenými subjektmi – predovšetkým medzi výrobcami a špecializovanými výskumnými pracoviskami (najmä TRL UK). V rámci Komisie vyvíja činnosť expertná pracovná skupina pre vodík (a z jej diskusií predkladaný návrh aj vzišiel). V júni 2006 sa potom uskutočnila dotazníková akcia medzi účastníkmi pripravovaného procesu, ktorej cieľom bolo získať názor na preferované riešenia danej problematiky. Členským štátom sa výsledky týchto aktivít prezentovali v priebehu roku 2006 a začiatkom roku 2007, pričom sa ukázala nutnosť spracovať komplexnú štúdiu o vplyve, ktorá posudzovala niekoľko možných prístupov k danej téme.

Za jediný prístup bola potom vybratá legislatívna regulácia na úrovni EÚ s rešpektovaním zásady subsidiarity, pretože plánované ciele nemožno dosiahnuť prostredníctvom izolovaných akcií jednotlivých členských štátov. Navrhované nariadenie stanovuje len základné ustanovenia na typové schvaľovanie vozidiel kategórií M a N, pričom technické špecifikácie budú stanovené vo vykonávacích opatreniach. Nariadenie sa má takisto týkať ochrany vozidiel pred dôsledkami nárazu a používania vodíka. Na účely nariadenia sa za vozidlo s vodíkovým pohonom považuje každé motorové vozidlo, ktoré používa čistý vodík alebo zmes vodíka a zemného plynu. Pohonný systém znamená buď využívanie vodíka v spaľovacích motoroch, alebo pohon prostredníctvom palivových článkov. Ďalej nariadenie ustanovuje povinnosti výrobcov a všeobecné požiadavky na vodíkové komponenty a systémy vrátane zásobníkov a nádrží na kvapalný vodík, ako aj vodík v stlačenej plynnej forme. Týka sa aj všeobecných požiadaviek na montáž vodíkových komponentov a systémov vozidla. Súčasťou nariadenia sú samozrejme aj časové plány na aplikáciu ustanovení, vykonávacie opatrenia, sankcie za nedodržanie súladu s nariadením a informácie o jeho nadobudnutí účinnosti.

Návrh je plne v súlade so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja EÚ.

Na informáciu o vyhliadkach v danom odvetví do budúcnosti je priložená tabuľka:

Tabuľka: Pomer vodíkových vozidiel počas ich zavádzania v rokoch 2017 – 2025

Rok

Variant A podľa projektu HyWays: mimoriadne vysoká politická podpora, rýchle učenie

Variant B podľa projektu HyWays: vysoká politická podpora, rýchle učenie

Variant C podľa projektu HyWays: mierna politická podpora, nie príliš rýchle učenie

2017

1,0 %

0,2 %

0,006 %

2018

1,5 %

0,4 %

0,02 %

2019

2,3 %

0,7 %

0,04 %

2020

3,2 %

1,2 %

0,1 %

2021

4,4 %

1,7 %

0,1 %

2022

5,7 %

2,4 %

0,2 %

2023

7,3 %

3,2 %

0,4 %

2024

9,1 %

4,1 %

0,6 %

2025

11,2 %

5,1 %

0,8 %

Zdroj: Hodnotenie vplyvu, ktoré vypracovala Európska komisia (SEK(2007)1301), s. 33.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) vozidlá s vodíkovým pohonom kategórií M a N vrátane ochrany takýchto vozidiel pred nárazom a ich elektrickej bezpečnosti;

1) vozidlá s vodíkovým pohonom kategórií M a N ;

Odôvodnenie

V článku 12 ods. 2 písm. b) sa uvádza vypustený text medzi položkami, pre ktoré Európska komisia môže (ale nemusí) stanoviť vykonávacie opatrenia. Preto je vhodné uvedenú časť vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) „vozidlo s vodíkovým pohonom“ je akékoľvek motorové vozidlo, ktoré používa čistý vodík alebo zmes vodíka a zemného plynu ako palivo na pohon vozidla;

1) „vozidlo na vodíkový pohon“ je akékoľvek motorové vozidlo, ktoré používa vodík ako palivo vo svojom pohonnom systéme;

Odôvodnenie

Po diskusiách, či sa treba snažiť vodík ako pohonnú látku lepšie definovať (čistý vodík, zmes vodíka so zemným plynom), je navrhovaná definícia jednoduchšia – ide teda o vozidlo, v ktorého pohonnom systéme sa používa vodík, a to v akomkoľvek stave. Pozri aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 13 a jeho odôvodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobcovia preukážu, že všetky nové vozidlá s vodíkovým pohonom, ktoré sa predávajú, registrujú alebo uvádzajú do prevádzky na území Spoločenstva, a všetky vodíkové komponenty alebo vodíkové systémy, ktoré sa predávajú alebo uvádzajú do prevádzky na území Spoločenstva, sú typovo schválené v súlade s týmto nariadením.

1. Výrobcovia preukážu, že všetky nové vozidlá s vodíkovým pohonom, ktoré sa predávajú, registrujú alebo uvádzajú do prevádzky na území Spoločenstva, a všetky vodíkové komponenty alebo vodíkové systémy, ktoré sa predávajú alebo uvádzajú do prevádzky na území Spoločenstva, sú typovo schválené v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

Odôvodnenie

Vyrobené vozidlá musia byť po technickej stránke v súlade nielen s týmto nariadením, ale samozrejme aj s požiadavkami vykonávacieho nariadenia k tomuto nariadeniu,  ktoré stanoví podrobnejšie technické požiadavky na vozidlá a ich vodíkové systémy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na účely typového schvaľovania vozidiel výrobcovia vybavia vozidlá s vodíkovým pohonom vodíkovými komponentmi a systémami, ktoré sú vyskúšané a inštalované v súlade s týmto nariadením.

2. Na účely typového schvaľovania vozidiel výrobcovia vybavia vozidlá s vodíkovým pohonom vodíkovými komponentmi a systémami, ktoré sú vyskúšané a inštalované v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na účely typového schvaľovania komponentov a systémov výrobcovia zabezpečia, aby vodíkové komponenty a systémy boli skúšané v súlade s týmto nariadením.

3. Na účely typového schvaľovania komponentov a systémov výrobcovia zabezpečia, aby vodíkové komponenty a systémy boli skúšané v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Výrobcovia poskytnú informácie o pravidelných kontrolách vodíkových systémov a komponentov počas obdobia životnosti vozidla.

5. Výrobcovia poskytnú autorizovaným inšpekčným orgánom informácie na kontrolu a údržbu vodíkových systémov a komponentov počas obdobia životnosti vozidla.

Odôvodnenie

Pôvodné znenie je príliš všeobecné. V pôvodnom návrhu je uvedené slovo „pravidelných“. Je zrejmé, že informácie budú vždy špecifické podľa toho, komu sú určené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) vodíkové komponenty a systémy počas svojej životnosti znášali očakávané teploty a tlaky;

d) vodíkové komponenty a systémy počas svojej predpokladanej životnosti znášali očakávané teploty a tlaky;

Odôvodnenie

Je lepšie presnejšie charakterizovať dobu životnosti vodíkových komponentov a systémov doplnením slova „predpokladanej“ (doby životnosti).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Zabezpečí sa podrobný opis všetkých hlavných materiálových vlastností a tolerancií použitých pri návrhu zásobníka vrátane výsledkov testov, ktorým bol materiál podrobený.

3. (Netýka sa slovenského znenia.)

Odôvodnenie

Ide len o spresnenie výrazu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S účinnosťou od dátumu uvedeného v druhom odseku článku 15 vnútroštátne orgány z dôvodov súvisiacich s vodíkovým pohonom odmietnu udelenie typového schválenia ES alebo národného typového schválenia nových typov vozidiel alebo odmietnu udelenie typového schválenia ES komponentu alebo národného typového schválenia nových typov vodíkových komponentov alebo systémov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení.

1. S účinnosťou od dátumu uvedeného v druhom odseku článku 15 vnútroštátne orgány z dôvodov súvisiacich s vodíkovým pohonom odmietnu udelenie typového schválenia ES alebo národného typového schválenia nových typov vozidiel alebo odmietnu udelenie typového schválenia ES komponentu alebo národného typového schválenia nových typov vodíkových komponentov alebo systémov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení a s jeho vykonávacími opatreniami.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S účinnosťou od [dátum, 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti] vnútroštátne orgány nebudú považovať osvedčenia o zhode v prípade nových vozidiel, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení, za platné na účely článku 26 smernice 2007/46/ES z dôvodov súvisiacich s vodíkovým pohonom a zakážu registráciu, predaj a uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky a v prípade nových vodíkových komponentov alebo systémov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení, zakážu ich predaj alebo uvedenie do prevádzky.

2. S účinnosťou od [dátum, 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti] vnútroštátne orgány nebudú považovať osvedčenia o zhode v prípade nových vozidiel, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení a v jeho vykonávacích opatreniach, za platné na účely článku 26 smernice 2007/46/ES z dôvodov súvisiacich s vodíkovým pohonom a zakážu registráciu, predaj a uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky a v prípade nových vodíkových komponentov alebo systémov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení a v jeho vykonávacích opatreniach, zakážu ich predaj alebo uvedenie do prevádzky.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2 tohto článku a za podmienky nadobudnutia účinnosti vykonávacích opatrení prijatých podľa článku 12 ods. 1, ak o to výrobca požiada, vnútroštátne orgány nesmú z dôvodov súvisiacich s vodíkovým pohonom odmietnuť udelenie typového schválenia ES alebo vnútroštátneho typového schválenia pre nový typ vozidla alebo nový typ vodíkového komponentu alebo systému alebo zakázať registráciu, predaj alebo uvádzanie nového vozidla do prevádzky alebo zakázať predaj alebo uvedenie nového vodíkového komponentu alebo systému do prevádzky, ak je príslušné vozidlo, komponent alebo systém v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení.

3. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2 tohto článku a za podmienky nadobudnutia účinnosti vykonávacích opatrení prijatých podľa článku 12 ods. 1, ak o to výrobca požiada, vnútroštátne orgány nesmú z dôvodov súvisiacich s vodíkovým pohonom odmietnuť udelenie typového schválenia ES alebo vnútroštátneho typového schválenia pre nový typ vozidla, alebo typového schválenia ES pre nový typ vodíkového komponentu alebo systému alebo zakázať registráciu, predaj alebo uvádzanie nového vozidla do prevádzky alebo zakázať predaj alebo uvedenie nového vodíkového komponentu alebo systému do prevádzky, ak je príslušné vozidlo, komponent alebo systém v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení alebo v jeho vykonávacích opatreniach.

Odôvodnenie

Doplnenie „vykonávacích opatreniach“ vychádza z rovnakej zásady ako pri článku 4 ods. 1. Čo sa týka „typového schválenia ES“, ide o zosúladenie textu s predchádzajúcimi odsekmi: ak sa uvádza, že ide o typové schválenie ES nového typu vozidla, musí ísť aj o typové schválenie ES nového typu vodíkového komponentu alebo systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES prijíma Komisia tieto vykonávacie opatrenia:

a) správne opatrenia na typové schválenie vozidiel ES, pokiaľ ide o vodíkový pohon, a na typové schválenie vodíkových komponentov a systémov;

b) informácie poskytované výrobcami na účely typového schválenia a pravidelných kontrol uvedených v článku 4 ods. 4 a 5;

c) podrobné pravidlá skúšobného postupu uvedené v prílohách II až V;

d) podrobné predpisy pre vodíkové komponenty a systémy uvedené v prílohe VI;

e) požiadavky na bezpečné a spoľahlivé fungovanie vodíkových komponentov a systémov, ako sú uvedené v článku 5.

 

Komisia prijíma tieto vykonávacie opatrenia:

a) správne opatrenia na typové schválenie vozidiel ES, pokiaľ ide o vodíkový pohon, a na typové schválenie vodíkových komponentov a systémov;

b) informácie poskytované výrobcami na účely typového schválenia a pravidelných kontrol uvedených v článku 4 ods. 4 a 5;

c) podrobné pravidlá skúšobného postupu uvedené v prílohách II až V;

d) podrobné predpisy pre vodíkové komponenty a systémy uvedené v prílohe VI;

e) požiadavky na bezpečné a spoľahlivé fungovanie vodíkových komponentov a systémov, ako sú uvedené v článku 5.

 

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 40 ods. 2 smernice 2007/46/ES.

Odôvodnenie

Ide o potrebné spresnenie, pretože vykonávacie opatrenia sa musia prijímať v súlade s rámcovou smernicou 2007/46/ES, ktorá je základným dokumentom na typové schvaľovanie všetkých vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 9 smernice [2007/.../ES] môže Komisia prijať tieto vykonávacie opatrenia:

Komisia môže prijať tieto vykonávacie opatrenia:

a) osobitné technické požiadavky na uplatňovanie článku 8 ods. 4 a článku 9 ods. 2;

a) osobitné technické požiadavky na uplatňovanie článku 8 ods. 4 a článku 9 ods. 2;

b) špecifikáciu požiadaviek týkajúcich sa:

b) špecifikáciu požiadaviek týkajúcich sa:

 

– používania čistého vodíka alebo zmesi vodíka a zemného plynu/biometánu;

– nových foriem uskladnenia alebo používania vodíka;

– nových foriem uskladnenia alebo používania vodíka;

– ochrany vozidla pred nárazom;

ochrany vozidla pred nárazom vzhľadom na integritu vodíkových komponentov a systémov;

–integrovaného systému bezpečnostných požiadaviek zahŕňajúceho minimálne zistenie netesnosti a požiadaviek súvisiacich s čistiacim plynom;

–integrovaného systému bezpečnostných požiadaviek zahŕňajúceho minimálne zistenie netesnosti a požiadaviek súvisiacich s čistiacim plynom;

– elektrickej izolácie a elektrickej bezpečnosti;

– elektrickej izolácie a elektrickej bezpečnosti;

 

– označovania vozidla;

c) ostatných opatrení potrebných na uplatňovanie tohto nariadenia.

c) ostatných opatrení potrebných na uplatňovanie tohto nariadenia.

 

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 40 ods. 2 smernice 2007/46/ES.

Odôvodnenie

Je potrebné spresnenie, pretože vykonávacie opatrenia sa musia prijímať v súlade s rámcovou smernicou 2007/46/ES, ktorá je základným dokumentom na typové schvaľovanie všetkých vozidiel. Vkladá sa osobitná požiadavka na čistý vodík alebo jeho zmes so zemným plynom alebo biometánom, ktorá bola vypustená z článku 3 ods. 1, pretože sem – do vykonávacích opatrení – je zaradenie tohto spresnenia logickejšie. To isté platí o vložení odkazu o integrite vodíkových komponentov v súvislosti s ochranou pri náraze. Označovanie vozidla sem patrí ako dôležitý prvok identifikácie vozidla s vodíkovými komponentmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú ustanovenia o sankciách uplatniteľných za porušenie ustanovení tohto nariadenia výrobcami a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do [dátum, 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a bezodkladne jej oznámia prípadné následné zmeny a doplnenia, ktoré sa ich budú týkať.

1. Členské štáty prijmú ustanovenia o sankciách uplatniteľných za porušenie ustanovení tohto nariadenia a jeho vykonávacích opatrení výrobcami a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do [dátum, 24 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a bezodkladne jej oznámia prípadné následné zmeny a doplnenia, ktoré sa ich budú týkať.

Odôvodnenie

„Vykonávacie opatrenia“ – pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 3. Pokiaľ ide o predĺženie doby na 24 mesiacov, dĺžka vnútroštátneho legislatívneho procesu môže byť taká, že 18 mesiacov je doba príliš krátka na oznámenie Komisii, aké sankčné opatrenia ten-ktorý štát prijal.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – úvodný text

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto vodíkové komponenty podliehajú typovému schváleniu:

Tieto vodíkové komponenty, ak sú nainštalované, podliehajú typovému schváleniu:

Odôvodnenie

Text je presnejší a oveľa jasnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – nadpis a – bod 10a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) detekčné senzory na zistenie úniku vodíka.

Odôvodnenie

Senzory logicky patria do tejto skupiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha 1 – nadpis b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) komponenty určené na používanie stlačeného (plynného) vodíka:

b) komponenty určené na používanie stlačeného (plynného) vodíka pri nominálnom pracovnom tlaku nad 3,0 MPa:

Odôvodnenie

Obmedzenie povinnosti typovo schvaľovať len komponenty pracujúce so stlačeným (plynným) vodíkom pod  tlakom vyšším než 3 MPa je rozumné, pretože tak nemôže dôjsť k nedorozumeniam so schvaľovaním súčastí, ktoré sú vystavované nižšiemu tlaku a ktorých schvaľovanie by zbytočne komplikovalo schvaľovací proces [a ktoré patria do odseku a), ktorý sa týka súčastí pre kvapalný vodík].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – nadpis b – bod 15a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15a) detekčné senzory na zistenie úniku vodíka.

Odôvodnenie

Senzory logicky patria do tejto skupiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha II – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) Skúška maximálnej úrovne naplnenia: Cieľom tejto skúšky je preukázať, že úroveň vodíka počas dopĺňania nikdy nespôsobí otvorenie zariadení na odľahčenie tlaku.

(c) Skúška maximálnej úrovne naplnenia: Cieľom tejto skúšky je preukázať, že systém, ktorý zabraňuje preplneniu zásobníka, riadne funguje a že úroveň vodíka počas dopĺňania nikdy nespôsobí otvorenie zariadení na odľahčenie tlaku.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je spresnenie, že ide predovšetkým o správne fungovanie systému, ktorý zabraňuje preplneniu – iba keď správne funguje, nemôže hladina vodíka pri plnení spôsobiť otvorenie zariadení na odľahčenie tlaku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha VI – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. V prípade nehody automatický uzatvárací ventil preruší tok plynu zo zásobníka.

Odôvodnenie

Je vhodné zaradiť sem automatický uzatvárací ventil, pretože v prípade nehody je určite potrebné, aby sa tok plynu zo zásobníka prerušil.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha VI – odsek 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. Vodíkový komponent, z ktorého by mohol unikať vodík do priestoru pre cestujúcich alebo do batožinového priestoru alebo do iného neventilovaného priestoru musí byť uzavretý plynotesným krytom alebo rovnocenným spôsobom, ako je to stanovené vo vykonávacích právnych predpisoch.

13. Vodíkový komponent, z ktorého by mohol unikať vodík do priestoru pre cestujúcich alebo do batožinového priestoru alebo do iného neventilovaného priestoru, musí byť uzavretý plynotesným krytom alebo rovnocenným spôsobom.

Odôvodnenie

V žiadnom inom bode v prílohe č. VI tento odkaz nie je a je logické, že tam nie je, pretože v článku 12 ods. 1 písm. d) je stanovené, že pre celú prílohu VI sa opatrenia prijmú, a po druhé, objavuje sa tu výraz „vykonávacích právnych predpisoch“, hoci všade inde sa hovorí o „opatreniach“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha VII – odsek 7 – úvodný text

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prílohe XI, príloha 4, v bode 62 sa do tabuľky dopĺňa tento nový riadok:

V prílohe XI, doplnok 5 sa do tabuľky dopĺňa tento bod 58a:

Odôvodnenie

V prílohe VII sa v bode 7 nesprávne uvádza odkaz na prílohu XI, príloha 4. Správne je doplnok 5, ktorý sa v smernici 2007/46/ES týka samohybných žeriavov.

POSTUP

Názov

Typové schvaľovanie vozidiel s vodíkovým pohonom

Referenčné čísla

KOM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD)

Gestorský výbor

IMCO

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

25.10.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Vladimír Remek

22.11.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.2.2008

7.4.2008

 

 

Dátum prijatia

6.5.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Norbert Glante, András Gyürk, András Gyürk, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Göran Färm, Juan Fraile Cantón, Robert Goebbels, Gunnar Hökmark, Pierre Pribetich, John Purvis, Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Strož

POSTUP

Názov

Typové schvaľovanie vozidiel s vodíkovým pohonom

Referenčné čísla

KOM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD)

Dátum predloženia v EP

10.10.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

25.10.2007

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

25.10.2007

ITRE

25.10.2007

TRAN

25.10.2007

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

TRAN

24.10.2007

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Anja Weisgerber

21.11.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.2.2008

25.3.2008

6.5.2008

 

Dátum prijatia

27.5.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Graf Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Jan Cremers, Wolf Klinz, Manuel Medina Ortega, Gary Titley, Anja Weisgerber

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Elisabeth Morin, Nicolae Vlad Popa

Dátum predloženia

30.5.2008