Postopek : 2008/2006(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0202/2008

Predložena besedila :

A6-0202/2008

Razprave :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

Glasovanja :

PV 19/06/2008 - 5.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0306

POROČILO     
PDF 171kWORD 133k
30.5.2008
PE 402.546v02-00 A6-0202/2008

o sporočilu Evropski listini o pravicah odjemalcev energije naproti

(2008/2006(INI))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalka: Mia De Vits

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o sporočilu Evropski listini o pravicah odjemalcev energije naproti

(2008/2006(INI))

Evropski parlament,

–    ob upoštevanju predloga Komisije za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/54/ES o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES (KOM(2007)0528),

–    o predlogu Komisije za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/55/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom (KOM(2007)0529),   

–    ob upoštevanju sklepov predsedstva Sveta 15. februarja 2007 o energetski politiki za Evropo (6271/07),

–    ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Energetska politika za Evropo (KOM(2007)0001),

–    ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Preiskava na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1/2003 v panogi plina in elektroenergetski panogi (KOM(2006)0851),

–    ob upoštevanju delovnega dokumenta osebja Komisije z naslovom Možnosti za notranji trg s plinom in električno energijo - poročilo o izvajanju (SEC(2006)1709), ki je spremni dokument k sporočilu Komisije (KOM(2006)0841),

–    ob delovnega dokumenta osebja Komisije z naslovom Energetska politika za Evropo (SEC(2007)0012),

–    ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/67/ES z dne 26. aprila 2004 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom(1),

–    ob upoštevanju Letnega poročila evropskih regulatorjev za energijo vsem članom Sveta evropskih energetskih regulatorjev in Evropske skupine regulativnih organov na področju elektrike in plina, Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2006, pripravljenega v skladu s členom 3(8) Odločbe Komisije 2003/796/ES z dne 11. novembra 2003 o ustanovitvi Skupine evropskih regulatorjev za električno energijo in plin(2),

–    ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta z dne 8. in 9. marca 2007 o potrditvi "Akcijskega načrta Evropskega sveta (2007-2009) - energetska politika za Evropo" (7224/07),

–    ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Evropski listini o pravicah odjemalcev energije naproti (KOM(2007)0386),

–    ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

–    ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6‑0202/2008),

A. ker načela socialne vključenosti, enakih možnosti za vse in pravičnega dostopa do znanja v digitalni dobi pomenijo, da je pomembno, da ima vsak državljan Unije dostop do cenovno dostopne energije,

B. ker imajo odjemalci – zlasti posamezniki ter mala in srednje velika podjetja (MSP) – na voljo omejena orodja in priložnosti za učinkovito zastopanje svojih interesov,

C. ker je ustrezna dobava energije eden od ključnih dejavnikov za uspešno sodelovanje državljanov v družbenem in gospodarskem življenju,

D. ker je Evropska listina o pravicah odjemalcev energije (Listina) poziv vladam, regulativnim organom za energetiko in industriji, ki jo zastopajo vsi socialni partnerji, ter konkretno prispevajo k prizadevanju za to, da se upoštevajo interesi odjemalcev energije na socialno in okoljsko konkurenčnem energetskem trgu,

E. ker je glede na to, da na trgih z nepopolno konkurenco, kot je energetski sektor, sami tržni mehanizmi vedno polno ne zagotavljajo najboljših interesov odjemalcev, treba poleg posebnih obveznosti javne službe za energetski trg obravnavati in okrepiti splošno varstvo potrošnikov,

F. ker razpoložljivi podatki kažejo, da so države članice le omejeno uporabljale obveznosti ciljne javne službe, da bi obravnavale potrebe ranljivih odjemalcev,

G. ker bi moral biti velik poudarek na vlogi, dodeljeni nacionalnim regulativnim organom (NRO), ki morajo biti neodvisni od javnih ali zasebnih interesov ter morajo biti pristojni za spremljanje energetskih trgov, vključno s cenami in vsemi njihovimi sestavnimi deli, ter za posredovanje in po potrebi kaznovanje,

H. ker reševanje spora odjemalcev na področju energetike ni zadostno zajeto v zakonodaji in ker te spore rešujejo različni organi, odjemalci ne vedo, na koga naj se obrnejo,

I. ker morajo biti cilji EU glede obnovljive energije vključeni v Evropsko listino o pravicah odjemalcev energije, da bi jim omogočili izbiro virov energije, ki so v skladu s temi cilji,

Narava listine

1.   poudarja, da je oskrba z energijo bistveni dejavnik za uspešno sodelovanje državljanov v družbenem in gospodarskem življenju;

2.   opozarja, da veljavna zakonodaja Skupnosti že varuje pravice potrošnikov, vendar pa se te pogosto ne spoštujejo; poudarja, da se okrepitev ukrepov za varstvo potrošnikov najlažje doseže z učinkovitejšim izvajanjem obstoječe zakonodaje;

3.   poudarja, da bi sprejetje svežnja predlogov, ki zadeva trge z električno energijo in trge z zemeljskim plinom (predlogi 'tretjega paketa'), o katerih trenutno razpravlja Parlament, dodatno okrepilo pravni okvir za varstvo odjemalcev energije;

4.   meni, da bi moralo v prihodnje varovanje odjemalcev električne energije še naprej temeljiti na skupnih ukrepih Evropskega parlamenta in držav članic; posamezne prakse varovanja odjemalca na energetskem trgu bi lahko imele v posameznih državah članicah različne učinke; dosledna uporaba načela subsidiarnosti je torej bistvenega pomena;

5.  poudarja potrebo po okrepitvi varstva potrošnikov pri vprašanjih energije ter uporabi listine kot orodja za usmerjanje evropskih in nacionalnih organov in tudi zasebnih subjektov, da se zagotovi in učinkovito uveljavlja pravice potrošnikov;

6.  poudarja člen 3 in prilogo A Direktiv 2003/54/ES in 2003/55/ES, kot naj bi bili spremenjeni po predlogih iz 'tretjega paketa'; poudarja potrebo po boljšem izvajanju na nacionalni ravni;

7.  poudarja morebitno dodano vrednost listine kot informacijskega orodja za zbiranje, pojasnjevanje in konsolidiranje pravic odjemalcev energije, kot so sprejete v obstoječi zakonodaji EU; zato pozdravlja načrt Komisije za oblikovanje internetnega orodja na pravice odjemalcev energije, vendar poudarja potrebo po širši komunikacijski strategiji za odjemalce, ki nimajo dostopa do interneta ali za katere ta ni ustrezno komunikacijsko sredstvo;

8.  poudarja, da mora listina tudi izpolnjevati potrebe majhnih poklicnih uporabnikov, ki se pogosto soočajo z enakimi težavami kot običajni odjemalci elektrike;

Dostop do prenosnih in distribucijskih omrežij in oskrba

9.   opozarja, da je za evropski energetski trg še vedno značilno veliko število monopolov; to omejuje svobodno izbiro ter možnost hitre in brezplačne menjave dobavitelja, povečuje pomanjkanje informacij in povzroča večjo ranljivost odjemalcev; pomembno je zagotoviti prizadevanja za vzpostavitev enotnega, konkurenčnega energetskega trga in varstvo zlasti ranljivih odjemalcev;

10. poudarja, da imajo evropski odjemalci električne energije in plina pravico, da so povezani v omrežja ter do oskrbe z električno energijo in plinom po razumnih, lahko in jasno primerljivih ter preglednih cenah, vključno s prilagojenimi cenami in tarifami, ki izhajajo iz njihovih posameznih mehanizmov za indeksacijo; nediskriminacija mora vključevati prepoved diskriminacijskih dajatev za določene načine plačila, zlasti za pogosto ranljive odjemalce, ki se jim obračunava s predplačniškim števcem;

11. poudarja, da je treba posvetiti posebno pozornost varstvu odjemalcev in vzpostaviti varnostne ukrepe, ki bi preprečili odklop z omrežja; države članice morajo imenovati zasilnega dobavitelja in o tem obvestiti odjemalce; ta mehanizem mora vzpostaviti nacionalna zakonodaja;

12. odklop z omrežja se šteje za zadnjo možnost v primeru zaostalih plačil s strani odjemalcev, zlasti kadar gre za ranljive odjemalce in kadar so prazniki; dobavitelji morajo uporabljati načelo sorazmernosti in odjemalca pred tem ukrepom posebej obvestiti;

13. poudarja, da je treba zagotoviti varstvo univerzalnih pravic, zlasti glede dostopa do energije za posamezne socialne, ekonomske in regionalne skupine, s stabilnostjo in varnostjo oskrbe, z učinkovitostjo omrežij, s spodbujanjem sodelovanja na regionalni ravni med državami članicami in sosednjimi državami z evropsko perspektivo;

14. poziva države članice, naj zagotovijo, da bo odjemalec lahko zamenjal dobavitelja brezplačno in v obdobju, ki ne bo daljše od enega meseca;

Tarife, cene

15. poudarja, da morajo biti cene evropske električne energije in plina razumne, lahko in jasno primerljive in pregledne ter morajo temeljiti na dejanski porabi energije; objavljene cene, tarife, mehanizmi za indeksacijo in pogoji morajo biti odjemalcu lahko dosegljivi z vrsto razumljivih in lahko dostopnih informacijskih orodij; poleg tega jih je treba sporočiti vnaprej, spremljati in odobriti jih mora neodvisni nacionalni regulator;

16. poudarja, da je običajna pogodbena obveznost dobavitelja, da redno obračunava ob vnaprej določenih datumih, tako da se odjemalcem obračunava glede na njihovo dejansko porabljeno količino energije, če pa dobavitelj ne more izpolnjevati te obveznosti, na primer zaradi tehničnih razlogov, je treba porabo energije obračunati na osnovi razumnih in preglednih meril, ki so jasno določena v pogodbi;

17. v tem oziru poudarja razvoj udeležencev na trgu, ki so specializirani za objavo primerljivih informacij o dobaviteljevih cenah, tarifah in pogojih in tudi za zagotavljanje podpore pri zamenjavi dobaviteljev;

18. poziva države članice, naj spodbujajo pametne števce, ki odjemalcem zagotavljajo jasen pregled dejanske porabe energije in zato prispevajo k boljši energetski učinkovitosti; poudarja zahteve iz člena 13 Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah(3) o zagotovitvi pametnih števcev; nujno poziva Komisijo in države članice, naj izvajajo in izvršujejo zahteve direktive o meritvah in obračunavanju, ki so v interesu obveščanja odjemalca in energije;

19. poziva Komisijo, naj opravi poglobljeno študijo o sedanji uporabi pametnih števcev v zasebnih gospodinjstvih ter po potrebi skrbno preuči možnost razvoja in po posvetovanju s Parlamentom, financiranja za spodbujanje najboljših praks; poudarja pomen pospeševanja in podpore industriji pri njenih prizadevanjih v tem oziru;

Informacije/pogodbe

20. za zagotavljanje preglednosti, da bi zagotovili primerljivost, poudarja potrebo po razvoju modela standardnih računov, ki temeljijo na najboljših praksah; poudarja potrebo po razvoju standardnih predpogodbenih in pogodbenih informacij, vključno z informacijami o pravicah odjemalcev v listini;

21. poziva države članice, naj za odjemalce vzpostavijo enotno vstopno točko za vse njihove zahtevke za informacije, na primer preko nacionalnih energetskih regulatorjev in jim tako omogočiti dostop do informacij ter hkrati zagotovi, da bodo informacije odjemalcem na voljo čim bližje v smislu kraja, časa, orodij in doslednosti;

22 poudarja, da mora Komisija v sodelovanju z NRO razviti merila kakovosti, ki se bodo uporabljala za storitve, namenjene odjemalcem, vključno s klicnimi centri;

23. meni, da morajo biti simulirani izračuni na voljo na spletnih straneh odjemalcev in neodvisnih nacionalnih regulatorjev; poudarja, da morajo biti odjemalci redno informirani o njihovi porabi energije;

24. poudarja, da je treba od dobaviteljev zahtevati, da odjemalce obvestijo o razglasitvi listine;

Socialni ukrepi

25. obžaluje, da imajo ranljivi odjemalci hude težave, ki jih je treba izrecno obravnavati v nacionalnih sistemih socialnega zavarovanja ali z drugimi enakovrednimi ukrepi;

26. poziva Komisijo, naj zagotovi smernice za skupno opredelitev obveznosti javne službe ter nadzor izvajanja obveznosti držav članic, določenih v členu 3 in prilogi 1 Direktiv 2003/54/ES in 2003/55/ES;

27. poziva Komisijo, naj opredeli pojem pomanjkanja energije;

28. poziva države članice, naj oblikujejo nacionalne energetske akcijske načrte, ki bodo obravnavali pomanjkanje energije in te ukrepe sporočali Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev; poziva agencijo, naj v sodelovanju z nacionalnimi organi spremlja te ukrepe in sporoča uspešne ukrepe; poudarja, da je treba oceniti, v kolikšnem obsegu posamezni nacionalni sistemi socialne varnosti ali davčni sistemi upoštevajo tveganja, ki so povezana s pomanjkanjem energije;

Okoljski ukrepi

29. poudarja, da morajo dobavitelji in operaterji omrežij delovati okoljsko odgovorno, da storijo vse, kar je v njihovi moči za ohranjanje emisij CO2 in proizvodnje radioaktivnih odpadkov na najnižjih možnih ravneh v skladu z veljavno zakonodajo;

30. meni, da je treba dati prednost obnovljivim virom energije, soproizvodnji toplote in električne energije in ostali vključeni proizvodnji ter da mora listina priznati pravico odjemalca do ozaveščene izbire obnovljivih energij; meni, da morajo biti vsi odjemalci objektivno, pregledno in nediskriminacijsko informirani o virih energije, ki jim je na voljo;

31. zato poudarja potrebo, da se v praksi izvaja člen 3(6) direktive 2003/54/ES, v skladu s katerim države članice zagotavljajo, da odjemalci prejemajo zanesljive informacije o mešanici energetskih virov dobavitelja električne energije ter o vplivu na okolje, ki je posledica proizvodnje električne energije iz energetskih virov dobavitelja;

Nacionalni regulativni organi (NRO)

32. poudarja obstoj NRO, vendar obžaluje njihovo sedanjo omejeno pristojnost; meni, da morajo države članice NRO zagotoviti, da bodo imeli zadostna zakonska pooblastila in vire ter da jih bodo pripravljeni uporabljati;

33. izraža svoje prepričanje, da morajo nacionalni regulatorji igrati osrednjo vlogo pri varstvu odjemalcev; zaradi tega meni, da je treba podpreti predloge, katerih cilj je krepitev pooblastil in neodvisnosti regulatorjev, vključno s pravico do nalaganja sankcij dobaviteljem, ki ne upoštevajo zakonodaje Skupnosti na tem področju;

34.  meni, da morajo biti NRO neodvisni od javnih ali zasebnih interesov ter morajo biti pristojni vsaj za:

–   določanje načel za opredelitev omrežnine ali dejanskih omrežnih tarif ter morebiti njihovih mehanizmov za indeksacijo;

–   spremljanje cen in njihovih sestavnih delov, vključno z njihovimi mehanizmi za indeksacijo;

–   spremljanje, nadzor in krepitev informacij odjemalcev, ki jih zagotavljajo dobavitelji najmanj pet let po popolni liberalizaciji trga in dokler je dokazano, da dobavitelji morajo zagotavljati (in bodo še naprej) ustrezne, pregledne in nepristranske informacije odjemalcem,

–   varstvo odjemalcev pred nepoštenimi poslovnimi praksami ter v tem oziru sodelovanje s pristojnimi organi za konkurenco,

35. države članice morajo zagotoviti, da bodo imeli NRO potrebna pooblastila, da bodo spremljali razpoložljivo ponudbo elektrike in plina na trgu; zato morajo imeti dostop do vseh elementov, ki določajo cene, ki vključujejo vsaj splošne pogodbene pogoje za plin in elektriko ter formule indeksiranja;

36. poudarja, da je treba pristojnosti NRO vnesti v člen 22(c) direktive 2003/54/ES in člen 24(c) direktive 2003/55/ES;

37. Poudarja potrebo po celostnem evropskem pristopu k dejavnostim NRO, ki ga naj bi usklajevala evropska agencija;

Pritožbe

38. poziva države članice, naj vzpostavijo odjemalcem čim bližjo skupno mesto za sprejemanje njihovih pritožb ter spodbuja reševanje teh pritožb z alternativnimi načini reševanja sporov;

39. poudarja, da morajo v skladu z mednarodnimi standardi, vključno z ISO 10001, ISO 10002 in ISO 10003 ter dodatnimi ISO standardi, ki so se razvili na tem področju, vsi odjemalci imeti pravico, da jim dobavitelj energetsko storitev dobavi, pravico do obravnave pritožbe in do alternativnega reševanja spora;

40. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo varuhi človekovih pravic pooblaščeni za obravnavo pritožb in za zagotavljanje informacij odjemalcem o vprašanjih energije;

Potrošniške organizacije

41. priznava pomembno vlogo potrošniških organizacij, ki zagotavljajo, da se stori kar največ za dosego visoke ravni pravic odjemalcev EU; vse države članice morajo zagotoviti, da bodo imele potrošniške organizacije zadostna sredstva za obvladovanje pomembnih storitev, vključno s plinom in elektriko;

42. zato poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo celosten razvoj energetskih storitev; poudarja pomembno vlogo potrošniških organizacij in NRO pri zagotavljanju celostne potrošnje s tem, da pritegnejo pozornost odjemalcev in podjetij zlasti k mešanici energetskih virov, podnebnim spremembam in vplivu potrošnikov na razvoj sektorja;

43. predlaga, da države članice zagotovijo finančno podporo potrošniškim organizacijam, da bodo lahko usposabljale svoje osebje in bile tako v boljšem položaju za zagotavljanje pomoči pri zakonodajnem postopku, informiranju in izobraževanju potrošnikov in reševanju sporov med njimi;

o)

o o

44. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam držav članic.

(1)

UL L 127, 29.4..2004, str. 92.

(2)

7 UL L 296, 14. 11. 2003, str. 34.

(3)

UL L 114, 27. 4. 2006, str. 64.


OBRAZLOŽITEV

I Uvod

Pravice odjemalcev energije že obstajajo, vendar so določene v različnih dokumentih EU in pogosto niso prenesene v nacionalno zakonodajo. Zato je treba te pravice pojasniti, uskladiti in dopolniti. Listina je torej pobuda, ki jo je treba pozdraviti.

Komisija v svojem sporočilu z naslovom Evropski listini o pravicah odjemalcev energije naproti (KOM (2007)986) navaja mogoče sestavne dele prihodnje listine, v kateri bi bila na razumljiv način obrazložena sedanja zakonodaja Skupnosti in mogoči prihodnji ukrepi.

Komisija prihodnje listine o pravicah odjemalcev energije ne načrtuje v obliki pravnega dokumenta.

Poročevalka v nasprotju s Komisijo meni, da mora biti listina zavezujoča ali vsaj vključena v zakonodajni instrument, direktivo o notranjem trgu z električno energijo (2003/54/ES) in direktivo o notranjem trgu z zemeljskim plinom (2003/55/ES) ter biti priložena tem dokumentom.

Poročevalka tudi pozdravlja namen Komisije, da sestavi tako imenovan kontrolni seznam za energijo, tj. informacijsko orodje, ki ga morajo pripraviti države članice in ga objaviti na spletnih straneh, in ki daje napotke odjemalcem ter zagotavlja praktične informacije. Vendar poudarja, da tehnični kontrolni seznam za energijo ni sprejemljivo nadomestilo za listino o pravicah odjemalcev energije.

II. Seznam pravic odjemalcev:

Posvetovalni dokument Komisije navaja vprašanja, na katera se mora osredotočiti prihodnja listina:

– sodelovati pri vzpostavitvi shem, ki bi pomagale najbolj ranljivim državljanom EU v zvezi s povečanimi cenami energije,

– izboljšati minimalno raven informacij, ki so na voljo državljanom, da jim pomagajo pri izbiri dobavitelja in možnostih dobave,

– dostop do ustrezne količine energije in razumne cene,

– zmanjšati trud v zvezi z urejanjem dokumentacije, kadar odjemalec menja dobavitelja,

– zaščititi odjemalce pred nepoštenimi prodajnimi praksami,

– uveljavljanje pravic potrošnikov,

– informacije o ukrepih in vzorcih ravnanja za energetsko učinkovitost,

– zastopanje odjemalcev.

Poročevalka želi izpostaviti (ne da bi bila pri tem izčrpna) naslednje pomembne dejavnike za boljše pravice odjemalcev.

A. Dostop do dobave ter prenosnih in distribucijskih omrežij

Evropski odjemalci električne energije in plina imajo pravico, da uživajo univerzalno storitev, to je pravico do oskrbe določene kakovosti po primernih, lahko in jasno primerljivih ter preglednih cenah. Preglednost in predvidljivost objavljenih omrežnih tarif in sčasoma njihovega mehanizma za indeksacijo se bosta nadalje izboljšali z razumljivimi in enostavno dostopnimi načini zaračunavanja ali katerimi koli drugimi obrazci za sporočanje podatkov, ki se sporočijo vnaprej neodvisnemu nacionalnemu regulatorju, ki jih spremlja ali odobri. S tem se bo prav tako zagotovila nediskriminacijo omrežnih tarif.

Posebno pozornost je treba nameniti varstvu odjemalcev in sprejeti nadzorne ukrepe, da se prepove vsak odklop z omrežja. Odklop se obravnava kot nezaželeno pravno sredstvo v primeru neplačevanja. Države članice morajo imenovati zasilnega dobavitelja (določenega z zakonom) in o tem obvestiti odjemalce.

Nacionalni regulativni organi morajo (NRO) biti neodvisni od vseh javnih ali zasebnih interesov in biti pristojni za spremljanje dostopa do električne energije in plina ter za ukrepanje z ustreznimi kaznimi.

Države članice upravičenim odjemalcem zagotovijo dejansko možnost brezplačne in preproste zamenjave dobavitelja. Čas, potreben za zamenjavo dobavitelja električne energije ali plina, zato ne sme presegati enega meseca.

B. Tarife, cene in spremljanje

Evropske cene električne energije in plina so primerne. Evropski odjemalci energije prejmejo brezplačne in pregledne informacije o veljavnih cenah, tarifah, mehanizmih za indeksacijo in splošnih pogojih. Upravičeni so do računov, ki temeljijo na dejanski porabi energije.

Evropski odjemalci energije morajo imeti na voljo veliko izbiro načinov plačevanja, da se prepreči diskriminacija ranljivih odjemalcev, kar vključuje brezplačni predplačniški števec in izračune tarif. Pri vseh razlikah v splošnih pogojih je treba upoštevati stroške izvajalca različnih plačilnih sistemov.

Evropska Komisija mora razviti in financirati pilotne projekte za uporabo individualnih števcev po konkurenčnih cenah, ki točno prikazujejo dejansko porabo energije in čas porabe (tako imenovani pametni števci).

Nacionalni regulativni organi morajo imeti na voljo potrebna orodja za spremljanje ponudbe električne energije in plina na trgu. Zato morajo imeti dostop do vseh odločilnih dejavnikov za določanje cen, vključno z vsaj pogoji iz pogodb o plinu, indeksnimi obrazci itd. Po potrebi morajo biti pristojni za ukrepanje in nalaganje ustreznih kazni. Izsledke spremljanja cen morajo javnosti predstaviti na način, ki omogoča primerjavo cen in osnovnih pogojev razpoložljivih ponudb.

C. Informacije

Evropski odjemalci energije prejmejo objektivne in pregledne informacije o veljavnih cenah, tarifah in mehanizmih za indeksacijo ter o splošnih pogojih, vključenih v standardne račune, v zvezi z dostopom in uporabo elektroenergetskih storitev na nacionalni ravni in ravni Skupnosti.

Evropski odjemalci električne energije prejmejo informacije o prispevku posameznega vira energije k skupni sestavi goriv dobavitelja v predhodnem letu na usklajen in razumljiv način na računih znotraj držav članic, da se omogoči preprosta primerjava.

Evropski odjemalci električne energije prejmejo vsaj informacije o navedbi sklicevanja na obstoječe referenčne vire, kot so na primer spletne strani, kjer so javnosti na domači strani na voljo podatki o vplivu na okolje, izraženi vsaj z emisijami CO2 in radioaktivnimi odpadki, ki so rezultat proizvodnje električne energije iz skupne sestave goriv dobavitelja v preteklem letu, pri čemer morajo biti ti podatki na zahtevo prav tako brezplačno na voljo odjemalcem v pisni obliki.

Evropski odjemalci energije so upravičeni, da v svojih računih, pogodbah ali drugih potrdilih itd. ali skupaj z njimi prejmejo informacije o a) veljavnih dejanskih cenah in dejanski porabi vsaj vsakih šest mesecev; b) mehanizmu za indeksacijo cen in vseh njegovih spremembah; c) letni primerjavi dejanske porabe energije; c) primerjavi z referenčnim porabnikom energije; d) kontaktnih podatkih za objektive informacije o ukrepih za izboljšanje energetske učinkovitosti, profilih končnih uporabnikov in specifikacijah za opremo; f) prispevku vsakega vira energije k dobavljeni energiji.

Dobavitelji ali upravljavci omrežij morajo v okviru svojih pristojnosti vzpostaviti enostavno dostopne telefonske linije za pomoč odjemalcem v primeru težav s priključitvijo in drugih vprašanj, povezanih s kakovostjo storitve.

Nacionalni regulativni organ in dobavitelj morata dati na voljo izračune tarif, informacije o cenah na KW/uro pa je treba redno objavljati na spletni strani nacionalnega regulativnega organa.

Nacionalni regulativni organi morajo spremljati pojav restriktivnih pogodbenih praks, vključno z določbami o ekskluzivnosti, ki lahko preprečijo ali omejijo izbiro potrošnikov. Nacionalni regulativni organi o takšnih praksah po potrebi obveščajo nacionalne organe za konkurenco in sodelujejo z njimi.

D. Socialni ukrepi

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za obravnavo primanjkljaja energije v nacionalnih akcijskih načrtih za energijo in o takšnih ukrepih obvestijo evropsko agencijo za sodelovanje regulatorjev.

Primanjkljaj energije je vedno večja težava v vseh državah članicah. Potreben je celostni pristop, pri čemer sta bistveni vloga nacionalnih regulativnih organov in njihova neodvisnost. Evropska agencija za regulatorje mora prav tako prevzeti odgovornost s spremljanjem napredka držav članic in poročanjem o uspešnih ukrepih držav članic za obravnavo težave primanjkljaja energije.

Primanjkljaj energije pomeni, da si gospodinjstvo ne more privoščiti ogrevanja stanovanja na spremenljivo raven, ki temelji na priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije: 18° C za vse naseljene bivalne prostore. To vključuje tudi možnost nakupa drugih energetskih storitev v stanovanju po primerni ceni. O primanjkljaju energije v gospodinjstvu govorimo, če njegov delež porabe energije v celotnem gospodinjstvu presega dvakratno povprečno nacionalno porabo energije. Ti evropski odjemalci energije (s posebnimi potrebami zaradi prizadetosti ali težkega finančnega položaja) morajo biti upravičeni do posebnih cen za osnovne elektroenergetske storitve za ranljive uporabnike, da lahko ohranjajo svoje fizično in duševno zdravje ter dobro počutje po primernih cenah ali brezplačno, kadar je potrebno.

Razpoložljivi podatki kažejo, da so države članice le delno izvajale obveznosti ciljno usmerjene javne službe za obravnavo ranljivih odjemalcev. Države članice morajo sprejeti in objaviti opredelitev ranljivih odjemalcev, ki jo uporabljajo vsi dobavitelji električne energije in plina, kadar oskrba s plinom izpolnjuje osnovne potrebe gospodinjstva, pri čemer ni potrebna predhodna zahteva ranljivega odjemalca. Komisijo je treba spodbujati, da zoper države članice, ki ne sprejmejo in ne uporabljajo te opredelitve, sproži postopke za ugotavljanje kršitev.

III. Neodvisnost in vloga nacionalnih regulativnih organov (NRO)

Nacionalni regulativni organi so neodvisni od vseh zasebnih ali javnih interesov in imajo pristojnosti, na podlagi katerih lahko v celoti izpolnijo svojo vlogo pri izboljšanju pravic odjemalcev energije.

Na voljo morajo imeti potrebna orodja za spremljanje ponudbe električne energije in plina na trgu. Zato morajo imeti dostop do vseh odločilnih dejavnikov za določanje cen.

Nacionalni regulativni organi morajo spremljati pojav restriktivnih pogodbenih praks, vključno z določbami o ekskluzivnosti, ki lahko preprečijo ali omejijo izbiro potrošnikov. Nacionalni regulativni organi o takšnih praksah po potrebi obveščajo nacionalne organe za konkurenco in sodelujejo z njimi.

Pristojnosti NRO je treba vključiti v člen 22(c) Direktive 2003/54/ES (električna energija) in člen 24(c) Direktive 2003/55/ES (plin).

Potreben je tudi celosten evropski pristop k dejavnostim NRO, ki jih usklajuje evropska agencija.


MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (7.5.2008)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Evropski listini o pravicah odjemalcev energije naproti

(2008/2006(INI))

Pripravljavec mnenja: András Gyürk

POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za enotni trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.   poudarja, da je oskrba z energijo bistveni dejavnik za uspešno sodelovanje državljanov v družbenem in gospodarskem življenju;

2.   opozarja, da kljub dejstvu, da veljavna zakonodaja Skupnosti že varuje pravice odjemalcev, pa le-te pogosto niso spoštovane; poudarja, da se okrepitev ukrepov za varstvo odjemalcev najlažje doseže z učinkovitejšim izvajanjem zakonodaje;

3.  poudarja, da bi sprejetje svežnja predlogov, ki zadeva trge z električno energijo in trge z zemeljskim plinom, o katerih trenutno razpravlja Parlament, dodatno okrepilo pravni okvir za varstvo odjemalcev energije;

4.   meni, da bi moralo v prihodnje varovanje odjemalcev električne energije še naprej temeljiti na skupnih ukrepih Evropskega parlamenta in držav članic; posamezne prakse varovanja odjemalca na energetskem trgu bi lahko imele različne učinke v različnih državah članicah; dosledna uporaba načela subsidiarnosti je torej bistvenega pomena;

5.   podpira načrte Komisije, da listine ne bo predlagala v obliki novega zakonodajnega akta, ampak kot sredstvo za pomoč državljanom za boljše in enostavnejše pridobivanje informacij o njihovih pravicah; v zvezi s tem poudarja, da imajo razprave, katerih namen je širiti informacije v okviru listine o možnih, a še ne sprejetih pravnih aktih, negativen vpliv na jasnost in uporabnost pravic ter zato ovirajo uresničevanje zastavljenih ciljev;

6.   opozarja, da je za evropski energetski trg še vedno značilno veliko število monopolov; to omejuje svobodno izbiro ter možnost hitre in brezplačne menjave dobavitelja, povečuje pomanjkanje informacij in povzroča večjo ranljivost odjemalcev; pomembno je zagotoviti, da se prizadevanja za vzpostavitev enotnega, konkurenčnega energetskega trga in varstvo zlasti ranljivih odjemalcev uresničujejo;

7.   poudarja, da je v skladu z načeli socialne vključenosti, enakih možnosti za vse in pravičnega dostopa do informacij v digitalni dobi bistveno, da ima vsak državljan Unije dostop do cenovno dostope energije,

8.   poziva države članice in nacionalne regulativne organe, naj odločno izboljšajo preglednost navajanja cene in preglednost računa za energijo, da bo mogoča pravila primerjava cen;

9.   ker imajo odjemalci – zlasti gospodinjstva ter mala in srednje velika podjetja – omejena orodja in priložnosti za učinkovito zastopanje svojih interesov;

10.  meni, da je treba zaradi rastočih cen energije zagotoviti dobavo energije osebam z nižjim dohodkom in osebam, ki živijo na oddaljenih območjih, ker je njihov energetski trg majhen in nekonkurenčen; meni, da je pomembno, da države članice čim prej sprejmejo ukrepe, da natančno opredelijo te skupine odjemalcev in spodbujajo ukrepe, na primer socialne tarife, zagotavljanje neprekinjenega dostopa do električne energije in zemeljskega plina; poziva države članice, da prednostno vlagajo v celostne ukrepe za energetsko učinkovitost za gospodinjstva z nizkim dohodkom, s čimer se na strateški način obravnavata težava pomanjkanja energije in cilj 20-odstotne energetske učinkovitosti do leta 2020, ki je bil sprejet na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta leta 2007;

11. poudarja, da morajo države članice storiti še korak naprej pri reševanju težave primanjkljaja energije, ker je ustrezna dobava energije eden od ključnih dejavnikov pri uspešnem sodelovanju državljanov v družbenem in gospodarskem življenju;

12. poudarja, da morajo ob upoštevanju rastočih cen energije države članice določiti nacionalne opredelitve pomanjkanja energije in razviti ukrepe za odpravo pomanjkanja energije, pri čemer upoštevajo rastoče cene energije, višine dohodka gospodinjstev in energetsko učinkovitost;

13. izraža svoje prepričanje, da bi morali nacionalni regulatorji igrati osrednjo vlogo pri varovanju odjemalcev; zaradi tega verjame, da je treba podpreti predloge, katerih cilj je krepitev pooblastil in neodvisnosti regulatorjev, vključno s pravico do nalaganja sankcij dobaviteljem, ki ne upoštevajo zakonodaje Skupnosti na tem področju;

14. poudarja, da morajo države članice več pozornosti nameniti težavi pomanjkanja energije ter oceniti, v kolikšni meri posamezni nacionalni sistemi socialne varnosti ali davčni sistemi upoštevajo tveganja, ki so povezana s pomanjkanjem energije;

15. poudarja, da so odjemalci ključni udeleženci na konkurenčnem trgu; izraža prepričanje, da je olajševanje dostopa do informacij eno najpomembnejših orodij na področju varstva potrošnikov, zlasti glede primerljivosti cen in pogojev za menjavo dobavitelja; meni, da je treba nadalje izboljšati preglednost in predvidljivost objavljenih cen in tarif z razumljivimi in enostavno dostopnimi načini zaračunavanja; poudarja, da bi morali za povečanje prispevkov posameznikov k uresničevanju ciljev energetske strategije EU glede emisij CO2 potrošnike obveščati o sestavi goriva, katerega proizvedeno energijo uporabljajo;

16. zato poudarja potrebo, da se v praksi izvaja člen 3(6) direktive 2003/54/ES, v skladu s katerim države članice zagotovijo, da odjemalci prejmejo zanesljive informacije o mešanici energetskih virov dobavitelja električne energije ter o vplivu na okolje, ki je posledica proizvodnje električne energije iz energetskih virov dobavitelja;

17. poziva države članice, naj spodbujajo pametne števce, ki odjemalcem zagotavljajo jasen pregled dejanske porabe energije in zato prispevajo k boljši energetski učinkovitosti; poudarja zahteve iz člena 13 Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah(1), o zagotovitvi pametnih števcev; nujno poziva Komisijo in države članice, naj izvajajo in izvršujejo zahteve direktive o meritvah in obračunavanju, ki so v interesu obveščanja odjemalca in energije;

18. poudarja potrebo po uvedbi standardnih računov, ki jih lahko uporabljajo vsi dobavitelji, da se povečata preglednost in primerljivost informacij, ter po objavljanju pravic odjemalcev na spletnih straneh podjetij za električno energijo in plin ter neodvisnih nacionalnih regulatorjev;

19. poudarja, da mora Komisija v sodelovanju z nacionalnimi regulativnimi organi razviti merila kakovosti, ki se bodo uporabljala za storitve, namenjene odjemalcem, vključno s klicnimi centri;

20. poudarja, da je treba od dobaviteljev zahtevati, da odjemalce obveščajo o razglasitvi predlagane listine.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

6.5.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

50

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Caspary, Dorette Corbey, Manuel António dos Santos, Göran Färm, Juan Fraile Cantón, Gunnar Hökmark, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Strož

(1)

UL L 114, 27. 4. 2006, str. 64.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

27.5.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

0

16

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Graf Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Wolf Klinz, Manuel Medina Ortega, Gary Titley, Anja Weisgerber

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Elisabeth Morin, Sirpa Pietikäinen, Nicolae Vlad Popa

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov