JELENTÉS az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó, 4/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetéről

30.5.2008 - (9904/2008 – C6‑0207/2008 – 2008/2094(BUD))

III. szakasz – Bizottság
Költségvetési Bizottság
Előadó: Kyösti Virrankoski

Eljárás : 2008/2094(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0203/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0203/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó, 4/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz – Bizottság

(9904/2008 – C6‑0207/2008 – 2008/2094(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[1], és különösen annak 15. cikke (3) bekezdésére, valamint 37. és 38. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2007. december 13-i fogadtak el véglegesen[2],

–   tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra[3],

–   tekintettel az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló, a Bizottság által 2008. április 15-én előterjesztett 4/2008. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetére (COM(2008)0203),

–   tekintettel a Tanács által 2008. május 26-án megállapított 4/2008. sz. költségvetés-módosítási tervezetre (9904/2008 – C6-0207/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0203/2008),

A. mivel a 2008-as általános költségvetéshez fűzött 4. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2007-es pénzügyi év 1 528 833 290 eurós többletének beállítása a 2008. évi költségvetésbe,

B.  mivel e többlet fő forrásai egy 72 957 868,80 eurós, a bevételi oldalon jelentkező túlkönyvelés, valamint a kiadási oldalon egy 1 579 386 212,59 eurós alulköltekezés és az árfolyamkülönbségek –123 510 791,35 eurós negatív egyenlege,

C. mivel az előző évekhez képest a kifizetési előirányzatok végrehajtásának aránya tovább javult,

D. mivel a kifizetési előirányzatok végrehajtása 2007-ben[4] az 1. fejezet esetében 648 millió euróval, a 2. fejezet esetében 361 millió euróval, a 3. fejezet esetében 241 millió euróval, a 4. fejezet esetében 362 millió euróval és az 5. fejezet esetében 903 millió euróval maradt el a tervezettől,

1.  tudomásul veszi a kizárólag a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó beszámoló bemutatását érintő, 4/2007. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetet;

2.  módosítás nélkül elfogadja a 4/2008. sz. költségvetés-módosítási tervezetet;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL L 248., 2002.9.16., 1.o. A rendeletet utoljára az 1525/2007/EK, Euratom rendelet (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosította.
  • [2]  HL L 71., 2008.3.14., 1. o.
  • [3]  HL C 139., 2006.6.14., 1. o. A legutóbb a 2008/371/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 128., 2008.5.16. 8. o.) módosított megállapodás.
  • [4]  a 2007-es költségvetési év kifizetési előirányzatai és kiadásai közötti különbség alapján, a végrehajtott bevételi és kiadási összegek, valamint az átvitt megfelelő előirányzatok nélkül

INDOKOLÁS

A költségvetési rendelet 37. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint a Bizottság előzetes költségvetés-módosítási tervezeteket terjeszthet elő, ha „elkerülhetetlen, kivételes vagy előre nem látható körülmények” merülnek fel. Az n-1. pénzügyi évre vonatkozó beszámoló lezárása után a költségvetési rendelet 15. cikkének (3) bekezdése alkalmazandó, amely előírja, hogy minden egyes pénzügyi év egyenlegét, akár többletet, akár hiányt mutat, bevételként vagy kiadásként a következő pénzügyi év költségvetésébe kell átvezetni.

Minden egyes pénzügyi évre vonatkozó beszámoló lezárását követően, a becslésektől való bármely eltérést a következő pénzügyi év költségvetésébe kell átvezetni költségvetés-módosítás útján, amelyet a Bizottságnak kell benyújtania az előzetes beszámoló benyújtását követő 15 napon belül.

A többlet

A 2007. évi költségvetés végrehajtásából eredő többlet összege 1 528 833 290 euró, amely a záró számítás szerint az alábbi tételekből adódik:

§ a költségvetési év bevétele (+117 426 308 469,91 euró)

§ a folyó év előirányzataival szembeni kifizetések (-112 905 636 590,67 euró)

§ az n+1. évre átvitt kifizetési előirányzatok (-3 114 011 336,73 euró)

§ az n-1. évről áthozott, fel nem használt előirányzatok megszüntetése (245 683 538,88 euró)

§ az árfolyamkülönbségekből adódó negatív egyenleg (-123 510 791, 35 euró)

Értékelés

Jelenleg a Bizottság által nyújtott információk alapján lehetetlen a többlet pontos eredetét megbecsülni.

A korábbi évek alapján elmondható, hogy az elmúlt évek során jelentős mértékben javult a költségvetés végrehajtása (millió euróban)

Év

Többlet

2000

11 613

2001

15 003

2002

7 413

2003

5 4701

2004

2 737

2005

2 410

2006

1 847

2007

1 529

A 2007. évi többlet 2008-as költségvetésbe történő beállítása értelemszerűen csökkenti a tagállamok közösségi költségvetéshez való teljes hozzájárulását. Így ez az alábbiak szerint oszlik meg (az összegek euróban értendők):

Tagállam

2008-as költségvetés

4. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Belgium

2 188 345 135

- 41 534 424

2 146 810 711

Bulgária

193 594 238

- 3 674 386

189 919 852

Cseh Köztársaság

780 210 328

- 14 808 261

765 402 067

Dánia

1 531 018 319

- 29 058 471

1 501 959 848

Németország

15 816 818 622

- 300 200 567

15 516 618 055

Észtország

105 917 007

- 2 010 287

103 906 720

Írország

1 100 486 139

- 20 887 042

1 079 599 097

Görögország

1 392 229 788

- 26 424 288

1 365 805 500

Spanyolország

6 924 554 215

- 131 426 878

6 793 127 337

Franciaország

12 304 498 097

- 233 537 311

12 070 960 786

Olaszország

10 050 102 155

- 190 749 254

9 859 352 901

Ciprus

100 675 479

- 1 910 804

98 764 675

Lettország

139 947 912

- 2 656 188

137 291 724

Litvánia

183 284 577

- 3 478 711

179 805 866

Luxemburg

207 205 448

- 3 932 724

203 272 724

Magyarország

637 121 466

- 12 092 458

625 029 008

Málta

34 090 409

- 647 030

33 443 379

Hollandia

3 675 262 825

- 69 755 872

3 605 506 953

Ausztria

1 751 088 289

- 33 235 362

1 717 852 927

Lengyelország

1 997 829 783

- 37 918 475

1 959 911 308

Portugália

1 023 188 312

- 19 419 943

1 003 768 369

Románia

842 816 264

- 15 996 511

826 819 753

Szlovénia

214 399 753

- 4 069 271

210 330 482

Szlovákia

360 852 867

- 6 848 927

354 003 940

Finnország

1 170 244 151

- 22 211 038

1 148 033 113

Svédország

2 211 437 420

- 41 972 712

2 169 464 708

Egyesült Királyság

13 613 191 666

- 258 376 095

13 354 815 571

1400. jogcím — Összesen

80 550 410 664

-1 528 833 290

79 021 577 374

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó, 4/2008. számú költségvetés-módosítási tervezete

Hivatkozások

9904/2008 – C6-0207/2008 – 2008/2094(BUD)

Illetékes bizottság

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG17.4.2008

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

 

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

 

 

 

 

Előadó(k)

  A kijelölés dátuma

Kyösti Virrankoski 13.12.2006

 

Korábbi előadó(k)

 

A költségvetés-módosítási tervezet Tanács által elkészítésének dátuma

26.5.2008

A költségvetés-módosítási tervezet Tanács által továbbításának dátuma

28.5.2008

Vizsgálat a bizottságban

6.5.2008

29.5.2008

 

 

 

Az elfogadás dátuma

29.5.2008

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Simon Busuttil, Daniel Dăianu, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Silvana Koch-Mehrin, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Thijs Berman, Marusya Ivanova Lyubcheva, Margarita Starkevičiūtė, Gianluca Susta

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

 

Benyújtás dátuma

29.5.2008

Megjegyzések (az adatok egyetlen nyelven állnak rendelkezésre)

 

...