SPRÁVA o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2008 na rozpočtový rok 2008

30.5.2008 - (9904/2008 – C6‑0207/2008 – 2008/2094(BUD))

Oddiel III – Komisia
Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Kyösti Virrankoski

Postup : 2008/2094(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0203/2008
Predkladané texty :
A6-0203/2008
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2008 na rozpočtový rok 2008,

Oddiel III – Komisia

(9904/2008 – C6‑0207/2008 – 2008/2094(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES a článok 177 Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[1], a najmä na jeho články 37 a 38,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008 prijatý s konečnou platnosťou 13. decembra 2007[2],

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[3],

–   so zreteľom na predbežný návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2008 na rozpočtový rok 2008, ktorý Komisia predložila 15. apríla 2008 (KOM(2008)0203),

–   so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 4/2008, ktorý zostavila Rada 26. mája.2008 (9904/2008 – C6‑0207/2008)

–   so zreteľom na článok 69 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A6‑0203/2008),

A. keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 4 k všeobecnému rozpočtu na rok 2008 je zahrnúť do rozpočtu na rok 2008 prebytok z rozpočtového roka 2007 vo výške 1 528 833 290 EUR,

B.  keďže hlavnými zložkami tohto prebytku sú zaznamenanie vyšších príjmov vo výške 72 957 868,80 EUR, nedostatočné čerpanie výdavkov vo výške 1 579 386 212,59 EUR a negatívne saldo menového kurzu vo výške – 123 510 791,35 EUR,

C. keďže nedostatočné čerpanie výdavkových rozpočtových prostriedkov oproti predchádzajúcim rokom naďalej pokleslo,

D. keďže nedostatočné čerpanie výdavkových rozpočtových prostriedkov v roku 2007[4] dosahovalo v prípade okruhu 1 sumu 648 miliónov EUR, v prípade okruhu 2 sumu 361 miliónov EUR, v prípade okruhu 3 sumu 241 miliónov EUR, v prípade okruhu 4 sumu 362 miliónov EUR a v prípade okruhu 5 sumu 903 miliónov EUR,

1.  berie na vedomie predbežný návrh opravného rozpočtu č. 4/2008, ktorý sa týka výlučne vykazovania účtov za rozpočtový rok 2007;

2.  schvaľuje návrh opravného rozpočtu č. 4/2008 bezo zmien a doplnení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
  • [2]  Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008, s. 1.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1. Dohoda naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2008/371/ES (Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2008, s. 8).
  • [4]  na základe rozdielu medzi výdavkovými rozpočtovými prostriedkami a výdavkami za rozpočtový rok 2007, ktorý nezahŕňa sumy plnenia príjmov a výdavkov a prenos prostriedkov z pripísaných príjmov

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa článku 37 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách môže Komisia predložiť predbežné návrhy opravných rozpočtov, ak existujú „nevyhnutné, výnimočné alebo nepredvídané okolnosti“. Po uzatvorení účtov za rozpočtový rok n – 1 sa uplatňuje článok 15 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorý stanovuje, že zostatok z každého rozpočtového roka, či už prebytok alebo schodok, sa zahrnie ako príjem alebo výdavok do rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok.

Po uzatvorení účtov za každý rozpočtový rok sa každý nesúlad voči odhadom zahrnie do rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok prostredníctvom opravného rozpočtu, ktorý Komisia predloží do 15 dní po predložení priebežnej účtovnej závierky.

Prebytok

Plnenie rozpočtu na rozpočtový rok 2007 vykazuje prebytok vo výške 1 528 833 290 EUR, ktorého zložkami v rámci konečného zúčtovania sú:

§ príjmy za rozpočtový rok (+ 117 426 308 469,91 EUR)

§ platby z rozpočtových prostriedkov bežného roka (– 112 905 636 590,67 EUR)

§ výdavkové rozpočtové prostriedky prenesené do roku n + 1 (– 3 114 011 336,73 EUR)

§ zrušenie nevyužitých rozpočtových prostriedkov prenesených z roku n – 1 (+ 245 683 538,88 EUR)

§ negatívne saldo menového kurzu (– 123 510 791,35 EUR)

Hodnotenie

V súčasnej dobe a na základe informácií poskytnutých Komisiou nemožno analyzovať presný pôvod prebytku.

Súdiac podľa výsledkov za predchádzajúce roky sa plnenie rozpočtu v ostatných rokoch skutočne značne zlepšilo (údaje v miliónoch EUR)

Rok

Prebytok

2000

11 613

2001

15 003

2002

7 413

2003

5 4701

2004

2 737

2005

2 410

2006

1 847

2007

1 529

Zahrnutím prebytku za rok 2007 do rozpočtu sa zodpovedajúco zníži celkový príspevok členských štátov na financovanie rozpočtu EÚ na rok 2008. Prebytok sa rozdelí takto (údaje v EUR):

Členský štát

Rozpočet na rok 2008

Opravný rozpočet č. 4

Nová suma

Belgicko

2 188 345 135

- 41 534 424

2 146 810 711

Bulharsko

193 594 238

- 3 674 386

189 919 852

Česká republika

780 210 328

- 14 808 261

765 402 067

Dánsko

1 531 018 319

- 29 058 471

1 501 959 848

Nemecko

15 816 818 622

- 300 200 567

15 516 618 055

Estónsko

105 917 007

- 2 010 287

103 906 720

Írsko

1 100 486 139

- 20 887 042

1 079 599 097

Grécko

1 392 229 788

- 26 424 288

1 365 805 500

Španielsko

6 924 554 215

- 131 426 878

6 793 127 337

Francúzsko

12 304 498 097

- 233 537 311

12 070 960 786

Taliansko

10 050 102 155

- 190 749 254

9 859 352 901

Cyprus

100 675 479

- 1 910 804

98 764 675

Lotyšsko

139 947 912

- 2 656 188

137 291 724

Litva

183 284 577

- 3 478 711

179 805 866

Luxembursko

207 205 448

- 3 932 724

203 272 724

Maďarsko

637 121 466

- 12 092 458

625 029 008

Malta

34 090 409

- 647 030

33 443 379

Holandsko

3 675 262 825

- 69 755 872

3 605 506 953

Rakúsko

1 751 088 289

- 33 235 362

1 717 852 927

Poľsko

1 997 829 783

- 37 918 475

1 959 911 308

Portugalsko

1 023 188 312

- 19 419 943

1 003 768 369

Rumunsko

842 816 264

- 15 996 511

826 819 753

Slovinsko

214 399 753

- 4 069 271

210 330 482

Slovensko

360 852 867

- 6 848 927

354 003 940

Fínsko

1 170 244 151

- 22 211 038

1 148 033 113

Švédsko

2 211 437 420

- 41 972 712

2 169 464 708

Spojené kráľovstvo

13 613 191 666

- 258 376 095

13 354 815 571

Položka 1 4 0 0 — Spolu

80 550 410 664

-1 528 833 290

79 021 577 374

POSTUP

Názov

Návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2008 na rozpočtový rok 2008

Referenčné čísla

9904/2008 – C6-0207/2008 – 2008/2094(BUD)

Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

BUDG17.4.2008

 

Výbor požiadaný o stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

 

 

 

 

 

Spravodajca

  dátum menovania

Kyösti Virrankoski 13.12.2006

 

Predchádzajúci spravodajca

 

Dátum vypracovania návrhu opravného rozpočtu Radou

26.5.2008

Dátum odovzdania návrhuopravného rozpočtu Radou

 

28.5.2008

Prerokovanie vo výbore

6.5.2008

29.5.2008

 

 

 

Dátum prijatia

29.5.2008

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Simon Busuttil, Daniel Dăianu, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Silvana Koch-Mehrin, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Marusya Ivanova Lyubcheva, Margarita Starkevičiūtė, Gianluca Susta

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

29.5.2008

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...