POROČILO o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2008 za proračunsko leto 2008

30.5.2008 - (9904/2008 – C6‑0207/2008 – 2008/2094(BUD))

Oddelek III – Komisija
Odbor za proračun
Poročevalec: Kyösti Virrankoski

Postopek : 2008/2094(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0203/2008
Predložena besedila :
A6-0203/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2008 za proračunsko leto 2008, Oddelek III – Komisija

(9904/2008 – C6‑0207/2008 – 2008/2094(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 272 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in člena 177 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[1], zlasti členov 15(3), 37 in 38 te uredbe,

–   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, ki je bil dokončno sprejet 13. decembra 2007[2],

–   ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[3],

–   ob upoštevanju predhodnega predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2008 za proračunsko leto 2008, ki ga je Komisija predložila 15. aprila 2008 (KOM(2008)0203),

–   ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 4/2008, ki ga je Svet pripravil 26. maja 2008 (9904/2008 – C6‑0207/2008),

–   ob upoštevanju člena 69 in Priloge IV svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A6-0203/2008),

A. ker je namen predloga spremembe proračuna št. 4/2008, da se v proračun za leto 2008 vključi presežek iz proračunskega leta 2007, ki znaša 1.528.833.290 EUR,

B.  ker je presežek nastal zaradi teh glavnih elementov: vknjižbe previsokih prihodkov v višini 72.957.868,80 EUR, neporabljenih odobrenih sredstev za odhodke v višini 1.579.386.212,59 EUR in negativnega salda denarne menjave (–123.510.791,35 EUR),

C. ker so se odobrena, a neporabljena sredstva za odhodke v primerjavi s prejšnjimi leti še nadalje zmanjšala,

D. ker so neporabljena sredstva za plačila v letu 2007[4] v razdelku 1 znašala 648 milijonov EUR, v razdelku 2 361 milijonov EUR, v razdelku 3 241 milijonov EUR, v razdelku 4 362 milijonov EUR in v razdelku  5 903 milijone EUR,

1.  je seznanjen s predhodnim predlogom spremembe proračuna št. 4/2008, ki je namenjen izključno predložitvi računovodskih izkazov za proračunsko leto 2007;

2.  odobri nespremenjeni predlog spremembe proračuna št. 4/2008;

3.  Naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1525/2007 (UL L 343, 27. 12. 2007, str. 9).
  • [2]  UL L 71, 14. 3. 2008, str. 1.
  • [3]  UL C 139, 14. 6. 2006, str. 1. Sporazum, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2008/371/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 128, 16. 5. 2008, str. 8).
  • [4]  temeljijo na razliki med odobritvami plačil in odhodki proračunskega leta 2007, ne vključuje pa zneskov izvrševanja prihodkov in odhodkov ter prenosov iz namenskih odhodkov.

OBRAZLOŽITEV

V skladu s členom 37(1) finančne uredbe lahko Komisija pripravi predhodni predlog spremembe proračuna, če obstajajo „neodložljive, izjemne ali nepredvidene okoliščine“. Po pripravi zaključnega računa za proračunsko leto n -1 je treba uporabiti tretji odstavek člena 15 finančne uredbe, ki določa, da se končno stanje po vsakem proračunskem letu, naj gre za presežek ali primanjkljaj, v obliki prihodkov ali odhodkov vnese v proračun za prihodnje leto.

Po zaključku računov za proračunsko leto se vsa odstopanja od napovedi vključijo v proračun za naslednje proračunsko leto s spremembo proračuna, ki jo mora Komisija pripraviti v 15 dneh po predložitvi začasnega zaključnega računa.

Presežek

Pri izvrševanju proračuna za leto 2007 je nastal presežek v znesku 1.528.833.290 EUR, in sicer iz teh virov:

§ prihodki v proračunskem letu (+117.426.308.469,91 EUR),

§ plačila iz naslova odobritev plačil za tekoče leto (–112.905.636.590,67 EUR),

§ odobritve plačil, prenesene v leto n+1 (–3.114.011.336,73 EUR),

§ storniranje neporabljenih odobritev plačil, prenesenih iz leta n–1 (+ 245.683.538,88 EUR),

§ negativni saldo denarne menjave (–123.510.791, 35 EUR).

Ocena

V tem trenutku na podlagi podatkov, ki jih je posredovala Komisija, ni mogoče natančno ugotoviti izvora presežka.

Če sodimo po prejšnjih letih, se je izvrševanje proračuna v zadnjih nekaj letih resnično izboljšalo (v milijonih EUR):

Leto

Presežek

2000

11 613

2001

15 003

2002

7 413

2003

5 4701

2004

2 737

2005

2 410

2006

1 847

2007

1 529

Zaradi vključitve presežka iz leta 2007 v proračun EU za leto 2008 se bo skupni prispevek držav članic k financiranju tega proračuna zmanjšal. Razdeljen bo na naslednji način (zneski v EUR):

Država članica

Proračun 2008

Sprememba proračuna št. 4

Novi znesek

Belgija

2.188.345.135

- 41.534.424

2.146.810.711

Bolgarija

193.594.238

- 3.674.386

189.919.852

Češka

780.210.328

- 14.808.261

765.402.067

Danska

1.531.018.319

- 29.058.471

1.501.959.848

Nemčija

15.816.818.622

- 300.200.567

15.516.618.055

Estonija

105.917.007

- 2.010.287

103.906.720

Irska

1.100.486.139

- 20.887.042

1.079.599.097

Grčija

1.392.229.788

- 26.424.288

1.365.805.500

Španija

6.924.554.215

- 131.426.878

6.793.127.337

Francija

12.304.498.097

- 233.537.311

12.070.960.786

Italija

10.050.102.155

- 190.749.254

9.859.352.901

Ciper

100.675.479

- 1.910.804

98.764.675

Latvija

139.947.912

- 2.656.188

137.291.724

Litva

183.284.577

- 3.478.711

179.805.866

Luksemburg

207.205.448

- 3.932.724

203.272.724

Madžarska

637.121.466

- 12.092.458

625.029.008

Malta

34.090.409

- 647.030

33.443.379

Nizozemska

3.675.262.825

- 69.755.872

3.605.506.953

Avstrija

1.751.088.289

- 33.235.362

1.717.852.927

Poljska

1.997.829.783

- 37.918.475

1.959.911.308

Portugalska

1.023.188.312

- 19.419.943

1.003.768.369

Romunija

842.816.264

- 15.996.511

826.819.753

Slovenija

214.399.753

- 4.069.271

210.330.482

Slovaška

360.852.867

- 6.848.927

354.003.940

Finska

1.170.244.151

- 22.211.038

1.148.033.113

Švedska

2.211.437.420

- 41.972.712

2.169.464.708

Združeno kraljestvo

13.613.191.666

- 258.376.095

13.354.815.571

Postavka 1 4 0 0 – skupaj

80.550.410.664

-1.528.833.290

79.021.577.374

POSTOPEK

Naslov

Predlog spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2008 za proračunsko leto 2008.

Referenčni dokumenti

9904/2008 – C6-0207/2008 – 2008/2094(BUD)

Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG17.4.2008

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Poročevalec(-ka)

  Datum imenovanja

Kyösti Virrankoski 13.12.2006

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

Datum, ko je Svet pripravil predlog spremembe proračuna

26.5.2008

Datum, ko je Svet predložil predlog spremembe proračuna

28.5.2008

Obravnava v odboru

6.5.2008

29.5.2008

 

 

 

Datum sprejetja

29.5.2008

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Simon Busuttil, Daniel Dăianu, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Silvana Koch-Mehrin, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Marusya Ivanova Lyubcheva, Margarita Starkevičiūtė, Gianluca Susta

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Datum predložitve

29.5.2008

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

 

...