VERSLAG over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008

30.5.2008 - (9903/2008 – C6‑0206/2008 – 2008/2095(BUD))

Afdeling III – Commissie
Begrotingscommissie
Rapporteur: Kyösti Virrankoski & Ville Itälä

Procedure : 2008/2095(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0204/2008
Ingediende teksten :
A6-0204/2008
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, Afdeling III – Commissie

(9903/2008 – C6‑0206/2008 – 2008/2095(BUD))

Het Europees Parlement,

–   gelet op artikel 272 van het EG-Verdrag en artikel 177 van het Euratomverdrag,

–   gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[1] en inzonderheid de artikelen 37 en 38 daarvan,

–   gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008 die definitief werd vastgesteld op 13 december 2007[2],

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer[3],

–   gezien het voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, ingediend door de Commissie op 14 april 2008 (COM(2008)0201),

–   gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2008, vastgesteld door de Raad op 26 mei 2008 (9903/2008 - C6-0206/2008),

–   gelet op artikel 69 en bijlage IV van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A6-0204/2008),

A. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2008 de volgende punten omvat:

 het op de begroting opnemen van de inkomsten van de zaak Microsoft (boete en rente ter hoogte van in totaal 849 200 000 EUR),

 het op de begroting opnemen van de besparingen voortvloeiend uit de kleiner dan geraamde stijging van de salarissen en pensioenen van functionarissen in 2007,

 verhoging van het noodfonds voor veterinaire maatregelen vanwege de blauwtongcrisis met 130 000 000 EUR aan vastleggingskredieten en 63 950 000 EUR aan betalingskredieten,

 de invoering van begrotingslijnen om subsidies voor vier gemeenschappelijke ondernemingen te kunnen verstrekken: Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI), Clean Sky, ARTEMIS, (gezamenlijk technologie-initiatief inzake ingebedde computersystemen) en ENIAC (Europees technologieplatform inzake nano-elektronica),

 de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor een bedrag van 98 000 000 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten in verband met de bosbranden in Griekenland in augustus 2007 en de overstromingen in Slovenië in september 2007,

 wijzigingen van de personeelsformatie van het Europees Instituut voor gendergelijkheid; het gaat hierbij om een opwaardering van een AD 13 naar AD 14,

 wijzigingen van de personeelsformatie van het Europees Economisch en Sociaal Comité, 

B. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2008 tot doel heeft deze budgettaire aanpassingen formeel te integreren in de begroting 2008,

C. overwegende dat de Raad in zijn ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2008 de besparingen op de salarissen en pensioenen heeft opgenomen, alsmede de financiering van het zogeheten Microsoft-controlemechanisme,

1.  wijst erop dat het zogeheten Microsoft-controlemechanisme uitsluitend wordt gefinancierd door de besparingen op de salarissen en pensioenen in rubriek 5;

2.  betreurt dat de Raad begrotingslijn 26 02 01 heeft verlaagd, en zo een nieuw element heeft geïntroduceerd zonder overleg met het Parlement; verwacht dat deze besparingen in rubriek 1 a gebruikt zullen worden voor de financiering van de prioriteiten van het Parlement;

3.  verzoekt de Commissie om geen financiering in verband met instrumenten als het Solidariteitsfonds van de EU meer op te nemen in ontwerpen van gewijzigde begroting samen met andere kwesties, om in de toekomst vertragingen bij de besluitvorming en bij de uitbetaling te voorkomen,

4.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2008 als ingediend;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1525/2007 (PB L 343 van 27.12.07, blz. 9).
  • [2]  PB L 71 van 14.03.08, blz. 1.
  • [3]  PB L 139 van 14.06.06, blz. 1. Akkoord laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2007/371/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 128 van 16.5.2008, blz. 8).

TOELICHTING

Overeenkomstig artikel 37, lid 1 van het Financieel Reglement kan de Commissie in geval van "onvermijdbare, uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden" voorontwerpen van gewijzigde begroting indienen.

Wat de verschillende punten van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2008 betreft:

1.        De zaak Microsoft

In dit verband is verzoek tot kredietoverschrijving 07/2008 ingediend inzake een verlaging van de kredieten van 54 administratieve lijnen van de begroting van de Commissie voor wat betreft salarissen en pensioenen van het personeel en de heruitvoering van twee huishoudelijke lijnen: 03 01 "Administratieve uitgaven voor het beleidsterrein concurrentie" en 03 03 02 "Schadevergoedingsclaims als gevolg van juridische procedures tegen besluiten van de Commissie in concurrentiezaken", waardoor 14 200 000 EUR vrijkomt voor de financiële ondersteuning van een toezichthoudende trustee om controle uit te oefenen op de tenuitvoerlegging van de gecompliceerde uitspraak van het Hof tegen Microsoft. De Raad heeft deze kredietoverschrijving afgewezen en verzocht om opname ervan in onderhavige gewijzigde begroting 3/2008.

2.        Besparingen op salarissen en pensioenen

Dit levert een verlaging op van 2 300 000 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten binnen rubriek 5 (1,4% salarisverhoging in 2007 in plaats van 2,2% - een besparing van 18 900 000 EUR).

3.        Blauwtong

De rapporteur stemt in met dit punt, omdat inenting in de betreffende landen zo snel mogelijk moet plaatsvinden.

4.        Gemeenschappelijke ondernemingen

Volgens de toelichting van de Commissie zal de invoering hiervan budgettair neutraal zijn, aangezien de kredieten worden afgetrokken van de huishoudelijke begrotingslijnen die verband houden met de prioriteiten van het Zevende kaderprogramma. In principe is dit een betreurenswaardig neveneffect van de invoering van dit soort aanvullende structuren. ENIAC heeft betrekking op nano-elektronica, d.w.z. de natuurlijke ontwikkeling van micro-elektronica in de richting van steeds kleinere afmetingen.

Nano-elektronica is een belangrijke motor voor economische vooruitgang in een groot aantal industriële sectoren en voor de tenuitvoerlegging van een groot aantal maatschappelijk relevante beleidsonderdelen, zoals milieu, energiebesparing, duurzaamheid, ouderen, mobiliteit, veiligheid en nog vele andere, om welke reden het de doelstellingen van Lissabon kan helpen bereiken bevorderen.

Het gezamenlijk technologie-initiatief ENIAC is een door de industrie gestuurd en uitgevoerd strategisch initiatief en wordt derhalve gebudgetteerd binnen de beleidslijn Informatiemaatschappij.

5.        Solidariteitsfonds van de EU

De commissie plaatst vraagtekens bij de koppeling met de personeelsformatie van het Instituut voor gendergelijkheid, aangezien dit de beschikbaarstelling van middelen uit het Fonds in gevaar brengt.

6.        Opwaardering van de functie van directeur van het Instituut voor gendergelijkheid

De motivering voor de voorgestelde opwaardering lijkt zwak ("geen geschikte kandidaat die voldoet aan de gestelde eisen", "een opwaardering zou kandidaten van hoge kwaliteit voor de post van directeur kunnen aantrekken"). Bovendien zou een klein agentschap met 20 personeelsleden vergelijkbaar moeten zijn met een eenheid binnen de Commissie, die wordt geleid door een AD 11, 12 of 13.

Uit de discussie binnen de Begrotingscommissie is gebleken dat de voorgestelde opwaardering van de directeurspost van het Instituut voor gendergelijkheid van AD 13 naar AD 14 niet door iedereen op prijs werd gesteld. De budgettaire neutraliteit werd tijdens deze discussie in twijfel getrokken, waarbij op de salaristabel de rangen AD 13 en AD 14 met elkaar werden vergeleken. Op de vergadering van COBU van 6 mei is de Raad duidelijk te verstaan gegeven dat OGB 3/2008 zo snel mogelijk moet worden goedgekeurd, maar met een amendement van de rapporteur betreffende het niet opwaarderen van de post van directeur van het Instituut voor gendergelijkheid. Het Europees Parlement zou dan OGB 3/2008 niet hoeven wijzigen, hetgeen tijd zou besparen voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds.

7.        Personeelsformatie ECOSOC

Er is een aantal aanpassingen voorgesteld van de personeelsformatie van het Europees Economische en Sociaal Comité (EESC). De details zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Samenvatting van de verzoeken

Wijzigingen

Aantal

AD16-HC naar AD16-HC T

1

AST5 naar AST5-T

2

AD5-T naar AST5-T

2

AST10-T naar AD10-T

1

AST8-T naar AD8-T

1

AD5-T naar AD6-T

1

AD10-T naar AD9-T

1

AST10 naar AD10

1

In budgettaire termen is de operatie neutraal, aangezien het enige verzoek om opwaardering wordt gecompenseerd door een dekwalificatie van een hogere rang.

Het totale aantal goedgekeurde posten blijft ongewijzigd.

PROCEDURE

Titel

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008

Document- en procedurenummers

9903/2008 – C6‑0206/2008 – 2008/2095(BUD)

Commissie ten principale

        Datum bekendmaking

BUDG17.4.2008

 

Medeadviserende commissie(s)

        Datum bekendmaking

 

Rapporteur(s)

  Datum benoeming

Kyösti Virrankoski - Ville Itälä

13.12.2006

Vervangen rapporteur(s)

 

Datum vaststelling ontwerp van gewijzigde begroting door de Raad

26.5.2008

Datum toezending ontwerp van gewijzigde begroting door de Raad

28.5.2008

 

 

 

 

Behandeling in de commissie

6.5.2008

29.5.2008

 

 

 

Datum goedkeuring

29.5.2008

Uitslag eindstemming

+: 27

–:

0:

Bij de eindstemming aanwezige leden

Simon Busuttil, Daniel Dăianu, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Silvana Koch-Mehrin, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Thijs Berman, Marusya Ivanova Lyubcheva, Margarita Starkevičiūtė, Gianluca Susta

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

 

Datum indiening 

29.5.2008

 

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

...