ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ σε εφαρμογή του σημείου 26 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

2.6.2008 - (COM(2008)0200 – C6-0164/2008 – 2008/2091(ACI))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Reimer Böge
PR_ACI_Funds

Διαδικασία : 2008/2091(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0205/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0205/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ σε εφαρμογή του σημείου 26 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2008)0200 – C6-0164/2008 – 2008/2091(ACI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0200 – C6-0164/2008),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1], και ιδίως το σημείο 26,

–   έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, στις 16 Απριλίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0205/2008),

1.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την παρούσα απόφαση μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ C 139 της 14.06.2006, σελ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2008/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 6 της 10.1.2008, σελ. 7).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ σύμφωνα με το σημείο 26 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1], και ιδίως το σημείο 26,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης[2],

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

(1)      Η Ευρωπαϊκή Ένωση σύστησε το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής "Ταμείο") για να δείξει αλληλεγγύη προς τον πληθυσμό περιοχών που πλήττονται από καταστροφές.

(2)      Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης εντός ενός ανωτάτου ετησίου ορίου 1 δισ. ευρώ.

(3)      Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 περιλαμβάνει διατάξεις που επιτρέπουν την κινητοποίηση του Ταμείου.

(4)      Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για κινητοποίηση του Ταμείου σχετικά με τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές δασών τον Αύγουστο του 2007.

(5)      Η Σλοβενία υπέβαλε αίτηση για κινητοποίηση του Ταμείου σχετικά με καταστροφές που προκλήθηκαν από πλημμύρες το Σεπτέμβριο του 2007.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, κινητοποιείται το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη χορήγηση ποσού ύψους 98.023.212 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

  • [1]  ΕΕ C 139 της 14.06.2006, σελ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2008/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 6 της 10.1.2008, σελ. 7).
  • [2]  ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σελ. 3.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ελλάδα και η Σλοβενία ζήτησαν ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης μετά τις δασοπυρκαγιές του Αυγούστου του 2007 και τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2007, αντίστοιχα, που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις δύο χώρες. Οι σχετικές αιτήσεις υποβλήθηκαν στην Επιτροπή στις 30 Οκτωβρίου και στις 19 Νοεμβρίου, αντίστοιχα, μέσα στα πλαίσια της προθεσμίας των 10 εβδομάδων από τις πρώτες ζημιές στις δύο χώρες.

Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 (ΔΣ) επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης με ανώτατο ετήσιο όριο 1 δισ. ευρώ. Το 2008 είχε ήδη προταθεί η κινητοποίηση 162.387.985 ευρώ σε συνέχεια αίτησης του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά τις πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα αυτή το καλοκαίρι του 2007. Είναι ακόμη διαθέσιμο ποσό 837.612.015 ευρώ.

Στις 14 Απριλίου η Επιτροπή υπέβαλε προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΔΠ 3/2008) προκειμένου να εγγραφούν στον προϋπολογισμό οι απαιτούμενες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών όπως προβλέπεται στο σημείο 26 της ΔΣ. Το ποσό που προτείνει η Επιτροπή για τις δύο χώρες ανέρχεται σε 98.023.212 ευρώ, και θα διατεθεί στο πλαίσιο του τομέα 3Β του Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Το ποσό της αποζημίωσης που προτείνεται για την Ελλάδα και τη Σλοβενία αφήνει τουλάχιστον το 25% του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέσιμο για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, όπως επιβάλλει το άρθρο 4 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΚ) 2012/2002.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 της ΔΣ, διεξήχθη στις 16 Απριλίου τριμερής διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόταση προσχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού 3/2008, μέρος της οποίας αποτελεί η πρόταση για κινητοποίηση του ταμείου.

Στις 6 Μαΐου η Επιτροπή Προϋπολογισμών διεξήγαγε συζήτηση με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Διοίκησης, προκειμένου να αξιολογήσει τις προϋποθέσεις για την παροχή της ενίσχυσης και την υλοποίησή της επιτόπου, αλλά και για να προβάλει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης.

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που κλήθηκε να γνωμοδοτήσει, αποφάσισε στις 28 Μαΐου 2008 να μην αναλάβει δράση επί της πρότασης αυτής προκειμένου να μην επιβραδύνει τη διαδικασία χορήγησης.

Το ποσό των ζημιών και η ενίσχυση που προτείνει η Επιτροπή συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 

 

(ευρώ)

 

Άμεσες ζημίες

Προτεινόμενη ενίσχυση

Δασοπυρκαγιές στην Ελλάδα

2.118.273.411

89.769.009

Πλημμύρες στη Σλοβενία

233.395.389

8.254.203

Σύνολο

 

98.023.212

Ο εισηγητής συνιστά την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.5.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

13

1

 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Simon Busuttil, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Mario Mauro, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter, Κώστας Μποτόπουλος, Μαργαρίτης Σχοινάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hans-Peter Martin