MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan nojalla

2.6.2008 - (KOM(2008)0200 – C6‑0164/2008 – 2008/2091(ACI))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Reimer Böge

Menettely : 2008/2091(ACI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0205/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0205/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan nojalla

(KOM(2008)0200 – C6‑0164/2008 – 2008/2091(ACI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0200 – C6-0164/2008),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[1] ja erityisesti sen 26 kohdan,

–   ottaa huomioon komission ja budjettivallan käyttäjien välillä 16. huhtikuuta 2008 järjestetyn kolmikantakokouksen,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6‑0205/2008),

1.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

2.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1. Sopimus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2008/29/EY (EUVL L 6, 10.1.2008, s. 7).

LIITE – EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[1] ja erityisesti sen 26 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002[2],

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Euroopan unioni on perustanut Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (jäljempänä 'rahasto') osoittaakseen solidaarisuutta katastrofialueiden väestöä kohtaan.

(2)      Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen perusteella rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään miljardi euroa.

(3)      Asetuksessa (EY) N:o 2012/2002 säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön.

(4)      Kreikka jätti rahaston varojen käyttöönottoa koskevan pyynnön elokuun 2007 metsäpalojen aiheuttamien tuhojen johdosta.

(5)      Slovenia jätti rahaston varojen käyttöönottoa koskevan pyynnön syyskuun 2007 tulvien aiheuttamien tuhojen johdosta.

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2008 otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 98 023 212 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                      Puheenjohtaja

  • [1]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1. Sopimus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2008/29/EY (EUVL L 6, 10.1.2008, s. 7).
  • [2]  EUVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

PERUSTELUT

Kreikka ja Slovenia hakivat solidaarisuusrahastosta tukea Kreikassa elokuussa 2007 esiintyneiden metsäpalojen ja Sloveniassa syyskuussa 2007 esiintyneiden tulvien aiheutettua vakavia vahinkoja näissä kahdessa maassa. Hakemukset esitettiin komissiolle 30. lokakuuta ja 19. marraskuuta, jolloin noudatettiin 10 viikon määräaikaa siitä, kun ensimmäiset vahingot näissä kahdessa maassa koettiin.

Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen perusteella rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään miljardi euroa. Vuonna 2008 on jo esitetty 162 387 985 euron käyttöön ottamista Yhdistyneen kuningaskunnan haettua tukea maata kesällä 2007 koetelleiden tulvien johdosta. Saatavilla on edelleen 837 612 015 euroa.

Komissio esitti 14. huhtikuuta lisätalousarvion (LTA 3/2008) erityisten maksusitoumus- ja maksumäärärahojen ottamiseksi varainhoitovuoden 2008 talousarvioon toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti. Komission näille kahdelle maalle esittämä summa on 98 023 212 euroa, joka on määrä kohdentaa rahoituskehyksen otsakkeeseen 3 b.

Kreikalle ja Slovenialle esitetyn korvaussumman jälkeen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoista vähintään 25 prosenttia jää käytettäväksi vuoden viimeisen neljänneksen aikana, kuten asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 artiklan 2 kohdassa edellytetään.

Toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti komission ja budjettivallan käyttäjien välillä on pidetty 16. huhtikuuta kolmikantakokous, jossa on arvioitu ehdotusta lisätalousarvioksi 3/2008, johon ehdotus varojen käyttöön ottamiseksi sisältyy.

Budjettivaliokunta keskusteli 6. toukokuuta sekä Euroopan komission että Kreikan hallituksen edustajien kanssa arvioidakseen tuen myöntämisen ehtoja ja käytännön täytäntöönpanoa sekä antaakseen näkyvyyttä roolille, joka parlamentilla on solidaarisuusrahaston käyttöön ottamisessa.

Aluekehitysvaliokunta, jolta pyydettiin lausuntoa, päätti 28. toukokuuta 2008 olla ottamatta kantaa tähän aloitteeseen, jotta varojen kohdentamisprosessi ei hidastuisi.

Vahinkojen määrä ja komission ehdottama apu ovat lyhyesti seuraavanlaiset:

 

 

(euroa)

 

Välittömät vahingot

Ehdotettu kokonaistukimäärä

Kreikan metsäpalot

2 118 273 411

89 769 009

Slovenian tulvat

233 395 389

8 254 203

Yhteensä

 

98 023 212

Esittelijä suosittelee, että komission ehdotus hyväksytään.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

6.5.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

13

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Simon Busuttil, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Mario Mauro, Gérard Onesta, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Hans-Peter Martin