RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà ta' l-UE fl-applikazzjoni tal-punt 26 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina finanzjarja u l-ġestjoni finanzjarja tajba

  2.6.2008 - (COM(2008)0200 – C6-0164/2008 – 2008/2091(ACI))

  Kumitat għall-Baġits
  Rapporteur: Reimer Böge
  PR_ACI_Funds

  Proċedura : 2008/2091(ACI)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A6-0205/2008
  Testi mressqa :
  A6-0205/2008
  Dibattiti :
  Testi adottati :

  MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà ta' l-UE fl-applikazzjoni tal-punt 26 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina finanzjarja u l-ġestjoni finanzjarja tajba

  (COM(2008)0200 ‑ C6-0164/2008 ‑ 2008/2091(ACI))

  Il-Parlament Ewropew,

  –   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2008)0200 - C6-0164/2008),

  –   wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-immaniġġjar finanzjarju sod[1], u b'mod partikulari l-punt 26 tagħha,

  –   wara li kkunsidra r-riżultat tat-trijalogu bejn il-Kummissjoni u ż-żewġ fergħat ta’ l-awtorità baġitarja li sar fis-16 ta’ April 2008,

  -    wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A6-0205/2008),

  1.  Japprova d-deċiżjoni hawn annessa;

  2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jiffirma d-deċiżjoni flimkien mal-President tal-Kunsill u biex jiżgura li tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea;

  3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jibgħat din ir-riżoluzzjoni, inkluż l-anness tagħha, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

  • [1]  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1. Ftehima kif emendata bid-Deċiżjoni 2008/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 6, 10.1.2008, p. 7).

  ANNESS - DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

  dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà ta' l-UE bi qbil mal-punt 26 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina finanzjarja u l-ġestjoni finanzjarja tajba

  IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

  Wara li kkunsidraw l-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-immaniġġjar finanzjarju sod[1], u b'mod partikulari l-punt 26 tagħha,

  Wara li kkunsidraw ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 tal-11 ta’ Novembru 2002 li jistabbilixxi l-Fond ta’ Solidarjetà ta’ l-Unjoni Ewropea[2],

  Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni,

  Billi:

  (1)      l-Unjoni Ewropea ħolqot Fond ta' Solidarjetà ta' l-Unjoni Ewropea (il-"Fond") sabiex turi solidarjetà mal-popolazzjonijiet ta’ reġjuni milquta minn diżastri.

  (2)      il-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 tippermetti l-mobilizzazzjoni tal-Fond sal-limitu massimu annwali ta’ biljun Euro.

  (3)      ir-Regolament (KE) Nru 2012/2002 fih id-dispożizzjonijiet li permezz tagħhom il-Fond jista’ jiġi mmobilizzat.

  (4)      il-Greċja ssottomettiet applikazzjoni biex timmobilizza l-Fond, minħabba diżastru kkawżat minn nirien fil-foresti f’Awissu ta’ 2007,

  (5)      is-Slovenja ssottomettiet applikazzjoni biex timmobilizza l-Fond, minħabba diżastru kkawżat minn għargħar f’Settembru ta’ 2007,

  IDDEĊIDEW KIF ĠEJ:

  Artikolu 1

  Għall-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, il-Fond ta' Solidarjetà ta’ l-Unjoni Ewropea għandu jiġi mmobilizzat sabiex jipprovdi s-somma ta’ EUR 98 023 212 f’approprjazzjonijiet għall-impenji u għall-ħlasijiet.

  Artikolu 2

  Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

  Magħmul fi Brussell,

  Għall-Parlament Ewropew                          Għall-Kunsill

  Il-President                                                   Il-President

  • [1]  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1. Ftehima kif emendata bid-Deċiżjoni 2008/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 6, 10.1.2008, p. 7).
  • [2]  ĠU L 311, 14.11.2002, p. 3.

  NOTA SPJEGATTIVA

  Il-Greċja u s-Slovenja applikaw għall-għajnuna mill-Fond ta’ Solidarjetà wara, rispettivament, nirien fil-foresti f’Awissu 2007 u għargħar f’Settembru 2007 li kkawżaw danni serji fiż-żewġ pajjiżi. L-applikazzjonijiet ġew ippreżentati lill-Kummissjoni rispettivament fit-30 ta’ Ottubru u fid-19 ta’ Novembru, fi żmien l-iskadenza ta’ 10 gimgħat wara li l-ewwel danni laqtu ż-żewġ pajjiżi.

  Il-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 (IIA) tippermetti l-mobilizzazzjoni tal-Fond sa l-ammont annwali massimu ta’ EUR 1 biljun. Fl-2008, diġà ġie propost li jiġu mmobilizzati EUR 162 387 985 għall-applikazzjoni tar-Renju Unit, wara l-għargħar li laqtu dak il-pajjiż fis-sajf ta’ 2007. Għadu disponibbli ammont ta’ EUR 837 612 015.

  Fl-14 ta’ April il-Kummissjoni ppreżentat baġit preliminari li jemenda (AB Nru 3/2008) sabiex jiddaħħlu fil-baġit ta’ l-2008 l-approprjazzjonijiet xierqa ta’ impenn u ta’ ħlas, kif previst fil-punt 26 ta' l-IIA. L-ammont propost mill-Kummissjoni favur iż-żewġ pajjiżi hu ta’ EUR 98 023 212, li għandu jkun allokat taħt l-intestatura 3b tal-Qafas Finanzjarju.

  Dan l-ammont ta’ kumpens propost għall-Greċja u għas-Slovenja, se jħalli mill-anqas 25 % tal-Fond ta’ Solidarjetà ta’ l-Unjoni Ewropea disponibbli għal allokazzjonijiet għal matul l-aħħar kwart tas-sena, kif mitlub mill-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) 2012/2002.

  Skond il-punt 26 ta’ l-IIA, sar trijalogu fis-16 ta’ April bejn il-Kummissjoni u ż-żewġ fergħat ta’ l-awtorità baġitarja sabiex tiġi evalwata l-proposta għall-PAB 3/2008 li l-proposta għall-mobilizzazzjoni tal-fond hija parti minnha.

  Fis-6 ta’ Mejju il-Kumitat għall-Baġits kellu dibattitu mar-rappreżentanti ta’ kemm il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll l-amministrazzjoni Griega sabiex ikunu evalwati l-kundizzjonijet operattivi u ta’ l-implimentazzjoni konkreti, kif ukoll biex tingħata viżibilità lis-sehem li għandu l-Parlament fil-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà.

  Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, meta ntalab opinjoni, iddeċieda fit-28 ta’ Mejju 2008 li ma jieħu l-ebda azzjoni dwar din il-proposta sabiex ma jnaqqasx il-veloċità tal-proċess ta’ allokazzjoni.

  L-ammont tad-danni u l-għajnuna proposta mill-Kummissjoni huwa kif ġej:

   

   

  (EUR)

   

  Ħsarat diretti

  L-ammont totali ta’ l-għajnuna proposta

  Nirien fil-foresti fil-Greċja

  2 118 273 411

  89 769 009

  Għargħar fis-Slovenja

  233 395 389

  8 254 203

  Total

   

  98 023 212

  Ir-Rapporteur jirrakkomanda l-approvazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni.

  RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

  Data ta’ l-adozzjoni

  6.5.2008

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  13

  0

  1

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Reimer Böge, Costas Botopoulos, Simon Busuttil, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Mario Mauro, Gérard Onesta, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

  Hans-Peter Martin