SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

2.6.2008 - (COM(2008)0200 – C6-0164/2008 – 2008/2091(ACI))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawca: Reimer Böge

Procedura : 2008/2091(ACI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0205/2008
Teksty złożone :
A6-0205/2008
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

(COM(2008)0200 – C6-0164/2008 – 2008/2091(ACI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2008)0200 - C6-0164/2008),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1], w szczególności jego pkt 26,

–   uwzględniając wynik rozmów trójstronnych między Komisją a obydwoma organami władzy budżetowej, które odbyły się dnia 16 kwietnia 2008 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6‑0205/2008),

1.  zatwierdza decyzję przedstawioną w załączniku do niniejszej rezolucji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania decyzji wraz z przewodniczącym Rady oraz do zarządzenia publikacji decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

  • [1]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2008/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 6 z 10.1.2008, str. 7).

ZAŁĄCZNIK - DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1], w szczególności jego pkt 26,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej[2],

uwzględniając wniosek Komisji,

mając na uwadze, co następuje:

(1)      Unia Europejska ustanowiła Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami.

(2)      Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. dopuszcza możliwość uruchomienia funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 1 mld EUR.

(3)      Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 zawiera przepisy umożliwiające uruchomienie funduszu.

(4)      Grecja złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z katastrofą naturalną spowodowaną przez pożary lasów w sierpniu 2007 r.

(5)      Słowenia złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z katastrofą naturalną spowodowaną przez powodzie w we wrześniu 2007 r.

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu uwzględnienia kwoty 98 023 212 EUR w środkach na zobowiązania i płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli,

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

  • [1]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2008/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 6 z 10.1.2008, str. 7).
  • [2]  Dz.U. L 311 z 14.11.2002, str. 3.

UZASADNIENIE

Grecja i Słowenia złożyły wnioski o udzielenie wsparcia z Funduszu Solidarności w związku, odpowiednio, z pożarami lasów w sierpniu 2007 r. oraz powodziami we wrześniu 2007 r., które spowodowały znaczne szkody w obydwu państwach. Wnioski zostały przedstawione Komisji, odpowiednio, dnia 30 października i 19 listopada 2007 r., w ciągu 10 tygodni od momentu wystąpienia pierwszych szkód w obydwu krajach.

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. dopuszcza możliwość uruchomienia funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 1 mld EUR. W 2008 r. zaproponowano już uruchomienie 162 387 985 euro na wniosek Wielkiej Brytanii w związku z powodziami, które miały miejsce latem 2007 r. Nadal dostępna jest kwota 837 612 015 euro.

Dnia 14 kwietnia br. Komisja przedstawiła wstępny budżet korygujący (BK nr 3/2008) w celu ujęcia w budżecie na 2008 r. odpowiednich środków na zobowiązania i płatności, jak przewidziano w pkt 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego. Komisja proponuje przyznanie obydwu państwom kwoty 98 023 212 euro w ramach działu 3b ram finansowych.

Wypłacenie proponowanej kwoty dla Grecji i Słowenii pozostawi co najmniej 25% środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej do ewentualnego wyasygnowania w ostatnim kwartale roku zgodnie z wymogami art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) 2012/2002.

Zgodnie z pkt 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego dnia 16 kwietnia br. odbyły się rozmowy trójstronne między Komisją a dwoma organami władzy budżetowej, mające na celu ocenę propozycji wstępnego budżetu korygującego nr 3/2008, którego część stanowi propozycja uruchomienia środków z funduszu.

Dnia 6 maja br. Komisja Budżetowa przeprowadziła debatę z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz administracji greckiej celem oceny warunków przyznania i wdrożenia pomocy w terenie, jak również podkreślenia roli Parlamentu w uruchomieniu środków z Funduszu Solidarności.

Komisja Rozwoju Regionalnego, do której zwrócono się o opinię, dnia 28 maja 2008 r. zdecydowała o niepodejmowaniu działań w sprawie tego wniosku, aby nie spowalniać procesu wyasygnowania środków.

Rozmiar szkód oraz proponowana przez Komisję pomoc rozkłada się następująco:

 

 

(w euro)

 

Szkody bezpośrednie

Kwota proponowanej pomocy ogółem

Pożary lasów w Grecji

2 118 273 411

89 769 009

Powodzie w Słowenii

233 395 389

8 254 203

Razem

 

98 023 212

Sprawozdawca zaleca przyjęcie wniosku Komisji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

6.5.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

13

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Simon Busuttil, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Mario Mauro, Gérard Onesta, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Hans-Peter Martin