RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene în aplicarea punctului 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

2.6.2008 - (COM(2008)0200 – C6-0164/2008 – 2008/2091(ACI))

Comisia pentru bugete
Raportor: Reimer Böge
PR_ACI_Funds

Procedură : 2008/2091(ACI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0205/2008
Texte depuse :
A6-0205/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene în aplicarea punctului 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(COM(2008)0200 ‑ C6-0164/2008 ‑ 2008/2091(ACI))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0200-C6-0164/2008),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1], în special punctul 26,

–   având în vedere rezultatele dezbaterilor trilaterale dintre Comisie și cele două ramuri ale autorității bugetare, care au avut loc la 16 aprilie 2008,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0205/2008),

1.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a semna prezenta decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, inclusiv anexa, Consiliului și Comisiei.

  • [1]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1. Acord modificat prin Decizia 2008/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 6, 10.1.2008, p. 7).

ANEXĂ - DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1], în special punctul 26,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene[2],

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)      Uniunea Europeană a creat un Fond de Solidaritate al Uniunii Europene („Fondul”) pentru a-și arăta solidaritatea față de populația din regiunile afectate de catastrofe naturale.

(2)      Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea Fondului în limita unui plafon anual de 1 miliard EUR.

(3)      Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 cuprinde dispozițiile care permit mobilizarea Fondului.

(4)      Grecia a depus o cerere pentru mobilizarea Fondului, referitoare la o catastrofă cauzată de incendii forestiere în luna august a anului 2007.

(5)      Slovenia a depus o cerere pentru mobilizarea Fondului, referitoare la o catastrofă cauzată de inundații în luna septembrie a anului 2007,

DECID:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, se mobilizează Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru suma de 98 023 212 EUR în credite de angajament și de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                 Președintele

  • [1]               JO C 139, 14.6.2006, p. 1. Acord modificat prin Decizia 2008/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 6, 10.1.2008, p. 7).
  • [2]               JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

EXPUNERE DE MOTIVE

Greece and Slovenia applied for assistance from the Solidarity Fund, following, respectively, forest fires in August 2007 and floods in September 2007 that caused serious damage in the two countries. The applications have been presented to the Commission respectively on 30 October and 19 November, within the deadline of 10 weeks after the first damages hit the two countries.

The Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 (IIA) allows the mobilisation of the Fund within the annual ceiling of EUR 1 billion. In 2008, it has already been proposed to mobilise EUR 162 387 985 for the application of the UK, following the floods that hit that country during summer 2007. An amount of EUR 837 612 015 is still available.

On 14 April the Commission presented a preliminary amending budget (AB No 3/2008) in order to enter in the 2008 Budget appropriate commitment and payment appropriation as foreseen in point 26 of the IIA. The amount proposed by the Commission in favour of the two countries is of EUR 98 023 212, to be allocated under heading 3b of the Financial Framework

The amount of compensation proposed for Greece and Slovenia, will leave at least 25 % of the European Union Solidarity Fund available for allocation during the last quarter of the year, as required by Article 4(2) of Regulation (EC) 2012/2002.

According to point 26 of the IIA, a trialogue has been held on 16 April amongst the Commission and the two arms of the budgetary authority in order to assess the proposal for the PAB 3/2008 of which the proposal for a mobilisation of the fund is part.

On 6 May the Committee on Budgets held a debate with representatives of both the European Commission and the Greek administration to evaluate the conditions of delivering and implementation on the ground, as well as to give visibility to the role played by the Parliament in the mobilisation of the Solidarity Fund.

The Committee on Regional Development, asked for an opinion, decided on 28 May 2008 to take no action on this proposal in order not to slow down the allocation process.

The amount of damage and the aid proposed by the Commission can be resumed as follows:

 

 

(EUR)

 

Direct damage

Total amount ofaid proposed

 

Greece forest fires

2 118 273 411

89 769 009

Slovenia flooding

233 395 389

8 254 203

Total

 

98 023 212

The Rapporteur recommends the approval of the Commission proposal.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

6.5.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

13

1

 

Membri titulari prezenți la votul final

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Simon Busuttil, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Mario Mauro, Gérard Onesta, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Membri supleanți prezenți la votul final

Hans-Peter Martin