POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

2.6.2008 - (KOM(2008)0200 – C6‑0164/2008 – 2008/2091(ACI))

Odbor za proračun
Poročevalec: Reimer Böge

Postopek : 2008/2091(ACI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0205/2008
Predložena besedila :
A6-0205/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(KOM(2008)0200 – C6‑0164/2008 – 2008/2091(ACI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0020 - C6-0164/2008),

–   ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[1], še posebej točke 26,

–   ob upoštevanju izida tristranskih pogovorov med Komisijo in obema vejama proračunskega organa, ki so potekali 16. aprila 2008,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A6-0205/2008),

1.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta in zagotovi njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo, vključno s prilogo, posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL C 139, 14. 6. 2006, str. 1. Sporazum, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2008/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 6, 10.1.2008, str. 7).

PRILOGA – ODLOČBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada EU v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI STA –

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[1], še posebej točke 26,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije[2],

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker:

(1)      Evropska unija je ustanovila Solidarnostni sklad Evropske unije („Sklad“), da bi pokazala svojo solidarnost prebivalstvu območij, ki so jih prizadele nesreče.

(2)      Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 dopušča uporabo Sklada do letne zgornje meje v višini 1 milijarde EUR.

(3)      uredba (ES) št. 2012/2002 vsebuje določbe, v skladu s katerimi se sklad lahko uporabi,

(4)      je Grčija predložila vlogo za uporabo sklada v zvezi z nesrečo, ki so jo avgusta 2007 povzročili gozdni požari,

(5)      je Slovenija predložila vlogo za uporabo sklada v zvezi z nesrečo, ki so jo septembra 2007 povzročile poplave,

STA SKLENILA:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008 se iz Solidarnostnega sklada Evropske unije zagotovi vsota EUR 98.023.212 v odobritvah za prevzem obveznosti.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

predsednik                                                    predsednik

  • [1]  UL C 139, 14. 6. 2006, str. 1. Sporazum, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2008/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 6, 10.1.2008, str. 7).
  • [2]  UL L 311, 14.11.02, str. 3.

OBRAZLOŽITEV

Grčija in Slovenija sta zaprosili za pomoč iz solidarnostnega sklada zaradi gozdnih požarov avgusta 2007 v Grčiji in poplav septembra 2007 v Sloveniji, kar je povzročilo hudo škodo v obeh državah. Vlogi sta bili predloženi Komisiji 30. oktobra in 19. novembra, in sicer v predpisanem roku desetih tednov po prvi nastali škodi v državah.

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 dopušča uporabo sklada do letne zgornje meje v višini 1 milijarde EUR. Leta 2008 je že bila predlagana uporaba 162.387.985 EUR za vlogo Združenega kraljestva zaradi poplav v državi poleti 2007. Še vedno pa je na razpolago 837.612.015 EUR.

Komisija je 14. aprila predložila predhodno spremembo proračuna (SP št. 3/2008), da bi v proračun za leto 2008 vnesla primerne odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil, kot to zahteva točka 26 medinstitucionalnega sporazuma. Komisija je za ti dve državi predlagala znesek v višini 98.023.212 EUR, ki je dodeljen v okviru razdelka 3b finančnega okvira.

Po dodelitvi predlaganega zneska nadomestila za Grčijo in Slovenijo bo ostalo na voljo vsaj še 25 % sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki jih bo mogoče dodeliti v zadnjem četrtletju leta, kakor predvideva člen 4(2) uredbe (ES) št. 2012/2002.

V skladu s točko 26 medinstitucionalnega sporazuma so 16. aprila potekali tristranski pogovori med Komisijo in obema vejama proračunskega organa, da bi ocenili predlog za PSP 3/2008, ki vsebuje predlog za uporabo sklada.

V odboru za proračun je 6. maja potekala razprava s predstavniki Evropske komisije in grške uprave za ocenitev pogojev glede izročitve pomoči in njenega izvajanja na kraju samem ter za pojasnitev vloge, ki jo ima Evropski parlament pri uporabi solidarnostnega sklada.

Odbor za regionalni razvoj, zaprošen za mnenje, je 28. maja 2008 sklenil, da ne bo ukrepal v zvezi s tem predlogom, ker ne želi upočasniti postopka dodelitve.

Višino škode in predlagano pomoč, ki jo je predlagala Komisija, lahko povzamemo kot sledi:

 

 

(EUR)

 

Neposredna škoda

Skupni znesek predlagane pomoči

Gozdni požari v Grčiji

2 118 273 411

89 769 009

Poplave v Sloveniji

233 395 389

8 254 203

Skupaj

 

98 023 212

Poročevalec predlaga sprejetje predloga Komisije.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

6.5.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

13

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Simon Busuttil, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Mario Mauro, Gérard Onesta, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Hans-Peter Martin