ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на използването на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници

2.6.2008 - (COM(2008)0101 – C6‑0086/2008 – 2008/0041(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Mihael Brejc

Процедура : 2008/0041(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0208/2008
Внесени текстове :
A6-0208/2008
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на използването на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници

(COM(2008)0101 – C6‑0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0101),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 62, параграф 2, буква a) от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0086/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6‑0208/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 562/2006

Член 7 – параграф 3 – точка a a - алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Чрез дерогация, справка във ВИС може да се извърши като се използва само номерът на виза стикера или, на случайна основа, номерът на виза стикера в съчетание с проверка на пръстовите отпечатъци.

 

За да се приложи тази дерогация трябва да са изпълнени следните условия:

 

i) възниква движение с такъв интензитет, че времето за чакане на гранично-пропускателния пункт става прекалено дълго,

 

ii) всички ресурси по отношение на персонал, устройства и организация са изчерпани,

 

iii) извършена е оценка, че не съществува риск по отношение на вътрешната сигурност и нелегалната имиграция.

 

Все пак, във всички случаи на съмнение относно самоличността на притежателя на визата и/или относно автентичността на визата, се извършва справка във ВИС, като се използва номера на виза стикера в съчетание с проверка на пръстовите отпечатъци.

 

Решението да се извърши справка във ВИС в съответствие с алинея 1 се взема на равнище най-малко командващ граничен служител на гранично-пропускателен пункт.

 

Всяка държава-членка предава на Европейския парламент и на Комисията веднъж годишно доклад за прилагането на този член, който следва да съдържа броя на гражданите на трети държави, за които е извършена справка във ВИС само чрез използване на номера на виза стикера.

 

Три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент, Комисията предава на Европейския парламент и на Съвета оценка на прилагането на този член. На основата на тази оценка Европейският парламент или Съветът може да отправи покана към Комисията, при необходимост да предложи подходящи изменения на настоящия регламент.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

The European Parliament is involved in the codecision procedure to amend Regulation (EC) No 562/2006 as regards the use of the Visa Information System (VIS) under the Schengen Borders Code. The amendments proposed by the Commission to the Schengen Borders Code concerning the use of the Visa Information System (VIS) envisage that thorough border checks on third-country nationals holding a visa will also include consulting the VIS in accordance with the provisions of the VIS Regulation (checking the visa number and taking finger prints from all third-country nationals every time they cross the border). The aim of the proposal is to complement the VIS Regulation by establishing common rules to this effect through the amendment of the Schengen Borders Code to ensure that the VIS will be used in an efficient and harmonised way at the external borders.

The VIS Regulation defines the purpose and functionalities of and the responsibilities for the VIS, while the amendment to the Common Consular Instructions will create the legal basis for Member States to take mandatory biometric identifiers from visa applicants. In accordance with the VIS Regulation, border guards have access to search the VIS for the purpose of verification by using the number of the visa sticker in combination with the fingerprints of the visa holder. For a maximum period of three years after the start of operations, the search may be carried out using only the number of the visa sticker. The period of three years may be reduced in the case of air borders.

Systematic checks by consulting the VIS for third-country nationals holding a visa every time they crossed the external border will increase waiting times at border crossings, particularly in the tourist season and at the beginning and end of public holidays. Given that in recent years Europe has become a highly attractive tourist destination even for third-country nationals who need a visa to enter the EU, any consequences of introducing the VIS at the external borders will need to be appropriately mitigated. The rapporteur therefore proposes that the border guard in command can decide to consult the VIS on a non-systematic basis. This arrangement will be helpful for EU citizens and third-country nationals not requiring a visa to enter the European Union because it will reduce queues at border crossings.

The border guards will still check whether third-country nationals meet all the conditions for entering the EU (laid down in Article 5 of the Schengen Borders Code) and will consult the VIS on the basis of their own experience and information, thereby adequately helping to ensure a high level of security in the EU.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Използване на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници

Позовавания

COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD)

Дата на представяне на ЕП

22.2.2008 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

11.3.2008 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

AFET

11.3.2008 г.

DEVE

11.3.2008 г.

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

7.5.2008 г.

DEVE

11.3.2008 г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Mihael Brejc

8.4.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

6.5.2008 г.

29.5.2008 г.

 

 

Дата на приемане

29.5.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Manolis Mavrommatis