BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 med hensyn til anvendelse af visuminformationssystemet (VIS) inden for rammerne af Schengen-grænsekodeksen

2.6.2008 - (KOM(2008)0101 – C6–0086/2008 – 2008/0041(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Mihael Brejc

Procedure : 2008/0041(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0208/2008
Indgivne tekster :
A6-0208/2008
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 med hensyn til anvendelse af visuminformationssystemet (VIS) inden for rammerne af Schengen-grænsekodeksen

(KOM(2008)0101 – C6–0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0101),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 62, stk. 2, litra a), på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0086/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6–0208/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 562/2006

Artikel 7 – stk. 3 – litra aa (nyt) – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Som en undtagelse kan der søges i VIS udelukkende ved hjælp af visummærkatens nummer eller ved stikprøver ved hjælp af visummærkatens nummer kombineret med verifikation af fingeraftryk.

 

Denne undtagelse er mulig i følgende situationer:

 

i) når der opstår så stor trafik, at ventetiden ved grænsen bliver urimelig lang,

 

ii) når alle ressourcer, hvad angår personale, faciliteter og organisation, allerede er opbrugt,

 

iii) når det af en vurdering fremgår, at der ikke består nogen risiko med hensyn til intern sikkerhed eller ulovlig indvandring.

 

I alle tilfælde, hvor der er tvivl om visumindehaverens identitet og/eller visummets ægthed, søges der i VIS ved hjælp af visummærkatens nummer kombineret med verifikation af fingeraftryk.

 

Beslutningen om at søge i VIS, jf. første afsnit, træffes mindst af grænseovergangsstedets ansvarshavende grænsevagt.

 

En gang om året forelægger den enkelte medlemsstat Europa-Parlamentet og Kommissionen en rapport om denne artikels anvendelse, hvoraf det fremgår, hvor mange tredjelandsstatsborgere der er blevet kontrolleret i VIS udelukkende ved hjælp af visummærkatens nummer.

 

Tre år efter denne forordnings ikrafttræden forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en evaluering af denne artikels gennemførelse. På grundlag af denne evaluering kan Europa-Parlamentet eller Kommissionen opfordre Kommissionen til om nødvendigt at foreslå passende ændringer af denne forordning.”

BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet deltager i den fælles beslutningsprocedure om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 med hensyn til anvendelse af visuminformationssystemet (VIS) inden for rammerne af Schengen-grænsekodeksen. De ændringer, som Kommissionen har foreslået til Schengen-grænsekodeksen vedrørende anvendelse af visuminformationssystemet (VIS), indebærer, at en indgående grænsekontrol af tredjelandsstatsborgere, der er i besiddelse af et visum, også vil omfatte søgning i VIS i overensstemmelse med bestemmelserne i VIS-forordningen (visummets nummer skal kontrolleres, og alle tredjelandsstatsborgere skal afgive fingeraftryk, hver gang de krydser grænsen). Formålet med forslaget er at komplettere VIS-forordningen ved at indføre fælles regler, og det sker på den måde, at Schengen-grænsekodeksen ændres for at sikre, at VIS anvendes på en effektiv og ensartet måde ved de ydre grænser.

VIS-forordningen definerer formål, funktioner og anvendelsesområde for VIS, medens ændringen til de fælles konsulære instrukser skaber et retsgrundlag, som gør det muligt for medlemsstaterne at registrere visumansøgeres biometriske identifikatorer. Ifølge VIS-forordningen har grænsevagter adgang til at foretage søgning i VIS med henblik på at foretage kontrol ved at kombinere visummærkets nummer med visumindehaverens fingeraftryk. I en periode på højst tre år efter indførelsen af disse procedurer kan søgningen foretages alene på grundlag af visummærkets nummer. Perioden på tre år kan reduceres for luftgrænsers vedkommende.

Hvis der, hver gang en tredjelandsstatsborger med et visum krydser de eksterne grænser, systematisk foretages kontrol i form af en søgning efter denne person i VIS, vil dette øge ventetiderne ved grænseovergangene, især i turistsæsonen og i forbindelse med helligdage. Da Europa i de senere år er blevet et yderst attraktivt turistmål, selv for tredjelandsstatsborgere, der skal have et visum for at komme ind i EU, vil det være nødvendigt at mildne eventuelle følger af indførelsen af VIS ved de ydre grænser på en hensigtsmæssig måde. Ordføreren foreslår derfor, at den ansvarshavende grænsevagt kan beslutte, at søgninger i VIS foretages stikprøvevis. Denne ordning vil være til gavn for EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, der ikke skal have visum for at komme ind i EU, fordi den vil reducere køerne ved grænseovergangene.

Grænsevagterne skal stadig kontrollere, at tredjelandsstatsborgere opfylder alle betingelser for at komme ind i EU (jf. artikel 5 i Schengen-grænsekodeksen), og de skal foretage søgning i VIS ud fra deres erfaringer og oplysninger for således på passende måde at bidrage til at sikre et højt sikkerhedsniveau i EU.

PROCEDURE

Titel

Anvendelse af visuminformationssystemet (VIS) inden for rammerne af Schengen-grænsekodeksen

Referencer

KOM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD)

Dato for høring af EP

22.2.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

11.3.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

11.3.2008

DEVE

11.3.2008

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

7.5.2008

DEVE

11.3.2008

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Mihael Brejc

8.4.2008

 

 

Behandling i udvalg

6.5.2008

29.5.2008

 

 

Dato for vedtagelse

29.5.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber og Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa og Johannes Voggenhuber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Manolis Mavrommatis